Med åbningen af Øresundsforbindelsen den 1. juli 2000 forværres problemerne betydeligt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Med åbningen af Øresundsforbindelsen den 1. juli 2000 forværres problemerne betydeligt."

Transkript

1 i:\november 99\kbh-hovedbane-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: november 1999 RESUMÈ KØBENHAVNS HOVEDBANEGÅRD HELHEDSLØSNING Allerede i dag er kapaciteten på Københavns Hovedbanegård stort set udnyttet og der er betydelig regularitetsproblemer. Med åbningen af Øresundsforbindelsen den 1. juli 2000 forværres problemerne betydeligt. Samtidig skal der findes en løsning vedr. Nørreport Station, hvor åbningen af Metroens 1. etape om end lidt forsinket i efteråret 2002 vil gøre stationen til landets største trafikknudepunkt. Det fremgår af Banestyrelsens rapport "Kapacitetsudvidelse Københavns Hovedbanegård", at det er muligt både på kort og lidt længere sigt at finde frem til en forsvarlig helhedsløsning væsentligt billigere end tidligere skønnet. En basisløsning, der øger kapaciteten på strækningen Københavns Hovedbanegård-Østerport med 30 procent kan gennemføres for 0,6 mia.kr. En forbedring forhold vedr. Nørreport Station koster 0,6 mia.kr. En varig løsning på kapacitetsproblemerne kan gennemføres for i alt 2,6 mia.kr. incl. basisløsningen og forbedringen vedr. Nørreport Station. Tidligere skøn for denne type af løsning har været 3,8 mia.kr. En udvidelse af kapaciteten gennem en udbygning af strækningen Københavns Hovedbanegård-Østerport er mere perspektivrig end blot at øge antallet af perronspor ved Københavns Hovedbanegård. Da projektet skal ses i sammenhæng med en række andre nødvendige jernbaneinvesteringer - genopretning af kvaliteten af de bestående anlæg, udbygning af strækningen Københavns Hovedbanegård-Høje Tåstrup-Ringsted. - kunne man sikre finansieringen gennem etablering af en infrastrukturfond for at undgå at belaste de offentlige budgetter uforholdsmæssigt stærkt i anlægsperioden.

2 2 KØBENHAVNS HOVEDBANEGÅRD HELHEDSLØSNING Udover behovet for genopretning af jernbaneinfrastrukturens kvalitet 1 er der også behov for en udvidelse af kapaciteten på dele af banenettet. Dette gælder i udpræget grad for Københavns Hovedbanegård. En rapport fra Banestyrelsen "Københavns Hovedbanegård, kapacitetsudvidelse" angiver en række mulige løsninger på problemerne. Baggrund Den øgede togtrafik bl.a. som følge af åbningen af Storebæltsforbindelsen i 1997 indebærer, at kapaciteten på Københavns Hovedbanegård stort set udnyttes fuldt ud. Forholdene omkring Hovedbanegården er sådan, at der allerede nu ofte er kapacitets- og regularitetsproblemer. Med åbningen af den faste Øresundsforbindelse pr. 1. juli 2000 vil kapacitetsgrænsen være overskredet, og det vil medføre, at regulariteten for rettidig togankomst og afgang risikerer at falde yderligere. Robustheden i systemet vil være vigende, hvilket betyder, at selv små driftsforstyrrelser vil kunne brede sig ud over hovedstadsområdet. Med i billedet hører også, at Metroen om end lidt forsinket nu skønnes at åbne sin første etape i efteråret 2002, hvilket bl.a. især vil få store konsekvenser for trafikken på Nørreport Station. Grundlaget for at undersøge mulighederne for en udvidelse af kapaciteten på Københavns Hovedbanegård er projekteringsloven vedr. København-Ringsted fra Den blev vedtaget med henblik på en udvidelse af kapaciteten på denne strækning, idet det blev fremhævet, at der samtidig skulle findes en løsning vedr. Københavns Hovedbanegård. Linieføringsrapporten fra Banestyrelsen fra september 1998, der især omhandlede forskellige linieføringsmuligheder for jernbane mellem København-Ringsted, indeholdt også forskellige løsningsforslag ved Københavns Hovedbanegård. 1 Jf. AE-notat: Genopretning af jernbanen 16. september 1999

3 3 DSB's rapport fra marts 1999 "En station tre standsesteder" indeholdt ligeledes forslag vedr. udbygning af den trafikale kapacitet i Københavnsområdet. Den seneste rapport fra Banestyrelsen er baseret på mere omfattende undersøgelser og indeholder nye økonomiske overslag vedr. løsningsmulighederne. Det fremgår heraf, at man kan finde en tilfredsstillende løsning vedr. kapaciteten billigere end hidtil antaget. Man har specielt koncentreret sig om at lokalisere trafikale flaskehalse samt om mulighederne for en etapevis udbygning. Forskellige løsningsmuligheder Kapacitetsudvidelsen på Københavns Hovedbanegård kan tilvejebringes på to principielt forskellige måder. 1. Banegårdens funktion som primært endestation bevares. Kapacitetsudvidelsen sker ved en forøgelse med flere nye perronspor. 2. Banegårdens funktion ændres til en overvejende gennemkørselsbanegård gennem en udbygning af kørselsmulighederne mod Nørreport/Østerport Station. Hvert perronspor får dermed en kapacitet, der er 2-3 gange større end hidtil. Rapporten omhandler forskellige forslag inden for begge kategorier af løsningsmuligheder. Endvidere har man angivet en basisløsning, som foreslås at indgå i alle de øvrige forslag. Herudover omtales problemerne vedr. Nørreport Station. Basisløsningen Basisløsningen, der også betegnes LOKO (lille opgradering af København og omegn) tilsigter at udvide kapaciteten på strækningen Københavns Hovedbanegård-Østerport. Den består af: 1. Københavns Hovedbanegård: nybygning af nordenden med ændrede sporføring og bedre kørselsmuligheder. 2. Østerport: sporombygning m.v. giver større kapacitet. 3. Boulevardtunnelen: mellem Københavns Hovedbanegård og Østerport opgraderes signalteknikken således, at togene kan køre tættere efter hinanden.

4 4 Det er en basisløsning i den forstand, at den foreslås at indgå i alle de øvrige forslag, idet denne udbygning giver mulighed for den minimums-kapacitetsforbedring, der umiddelbart er behov for. Antallet af kanaler (tog pr. time pr. retning) forøges fra 12/13 kanaler i dag til 16/17 en stigning på omkring 30 procent. Samtidig forbedres den trafikale robusthed m.h.t. forsinkelser m.v. væsentligt både på Hovedbanegården og Østerport. Anlægsoverslaget for basisløsningen er 0,6 mia.kr. Nørreport Station Den forøgede kapacitet i Boulevardtunnelen mellem Københavns Hovedbanegård og Østerport skønnes dog at give problemer på Nørreport Station, idet de eksisterende perroner vurderes at være for korte og smalle til at ekspedere passagermængden fra det øgede togantal. Allerede i dag er Nørreport den station, der har det største passagertal efter Københavns Hovedbanegård, jf. bilag 2. Med åbningen af Metroens første etape, der nu skønnes at finde sted i efteråret 2002, øges passagertallet stærkt. DSB skønner, at konsekvenserne for Nørreport Station af den nye Metro bliver 50 procent flere omstigninger. Nørreport Station er ikke ændret væsentligt, siden den blev bygget, og er i dag både trafikalt, sikkerhedsmæssigt, miljømæssigt og kundemæssigt utidssvarende. Med et kraftigt øget passagertal som følge af gennemførelse af basisløsningen Københavns Hovedbanegård-Østerport samt den kommende Metro øges problemerne stærkt. Det skønnes derfor nødvendigt under alle omstændigheder at gennemføre en forbedring af forholdene på Nørreport Station omfattende bl.a. bredere og længere perroner, løsning af miljøproblemerne m.v. Løsningen vil ikke give væsentlige trafikale forbedringer i relation til kapacitetsproblemerne Københavns Hovedbanegård-Østerport, men skønnes at være en forudsætning for, at Nørreport Station kan fungere fremover.

5 5 Forbedringerne vedr. Nørreport Station skønnes at koste 0,6 mia.kr. Inklusive basisløsning Københavns Hovedbanegård-Østerport giver det et samlet anlægsoverslag på 1,2 mia.kr. Hovedløsningsmodeller Udover basisløsning gives mulighed for den minimums-kapacitetsforbedring, der umiddelbart er behov for, er angivet fem forskellige løsningsmodeller, der mere grundlæggende løser kapacitetsproblemerne vedr. Københavns Hovedbanegård i lyset af kommende trafikstigninger, bl.a. som følge af den planlagte udbygning København-Høje Tåstrup-Ringsted. To forslag vedrører udbygningen af kapaciteten mellem Københavns Hovedbanegård og Østerport (Københavns Hovedbanegård bliver gennemkørselsbanegård), mens tre forslag øger antallet af perronspor (Københavns Hovedbanegård forsat hovedsagelig endestation). Københavns Hovedbanegård som gennemkørselsstation Der foreligger her to løsningsforslag: 1. Etablering af et 3. perronspor på Nørreport 2. To nye fjernspor til Østerport Begge forslag understøtter den udvikling i retning af i højere grad at gøre Københavns Hovedbanegård til en gennemkørselsbanegård som basisløsningen indebærer. 1. Etablering af et 3. perronspor på Nørreport Vælges en udbygning af Nørreport med et 3. perronspor (der ses her bort fra S-togs-sporene) forbedres kapaciteten i Boulevardtunnelen mellem Københavns Hovedbanegård og Østerport fra de nuværende 12/13 kanaler og basisløsningens 16/17 kanaler til 19 kanaler i hver retning eller ved asymmetrisk drift myldretidsretning op til 24 kanaler. Man kan således opnå 24 kanaler i primærretningen næsten det dobbelte i forhold til i dag og 16/17 kanaler i sekundærretningen, idet de forbedrede perronfaciliteter gør det muligt at udnytte alle kanaler i spidssituationen. Dette forslag giver rigelig kapacitet både i relation til Øresundsforbindelsen og en udbygning København Hovedbanegård-Høje Tåstrup-Ringsted. Forslaget koster 2,6 mia.kr. incl. basisløsningen til 0,6 mia.kr. og forbedringer på Nørreport Station til 0,6 mia.kr.

6 6 2. To nye spor mellem Københavns Hovedbanegård og Østerport De to nye spor anlægges i en cut-and-cover tunnel fra Hovedbanegården til området foran Østerport Station. Denne løsning har ubetinget den største kapacitet og understøtter ønsket om at gøre Nørreport til et knudepunkt. Samtidig indebærer den omfattende og langvarige anlægsarbejder. Anlægsperioden vurderes til samlet at have en udstrækning på 8-10 år. Det anføres, at de betydelige anlægs-tekniske risici, der knytter sig til projektet, vil kunne forlænge denne periode. Projektet er samtidig det dyreste af de foreslåede løsninger, idet det incl. basisløsning og forbedringer på Nørreport Station koster 5,2 mia.kr. Københavns Hovedbanegård som primært endestation Der er fremlagt tre løsningsforslag, der øger kapaciteten på Københavns Hovedbanegård gennem anlæggelse af flere perronspor: 3. Ny terminal ved kalvebod 4. Ny station under Bernstorffsgade 5. Ny perron syd for Tietgensbroen Alle løsninger forudsættes gennemført i forlængelse af basisløsningen. 3. Ny terminal ved Kalvebod I forslaget etableres der en ny terminal ved Kalvebod med fire perronspor til supplering af de eksisterende otte perronspor på Københavns Hovedbanegård (der ses her bort fra S-togs-sporene). Afstanden mellem den nuværende Hovedbanegård og den nye terminal vil være godt 500 meter. En sammenknytning kan ske ved rullende fortove eller forskellige minitransportfaciliteter. Kalvebodforslaget er den billigste varige løsning på kapacitetsproblemet. Anlægsoverslaget er 1,7 mia.kr. incl. basisløsningen, men ekskl. forbedring på Nørreport Station til skønsmæssigt 0,6 mia.kr. 4. Ny station under Bernstorffsgade Under Bernstorffsgade etableres en ny terminal med fire perronspor. Den nye station kan på en god måde knyttes sammen med den eksisterende Hovedbanegårdsbygning.

7 7 Trafikalt er de to løsninger Kalvebod og Bernstorffsgade praktisk taget ens og giver en kapacitet, der er rigelig til at afvikle trafikken fra Øresundsforbindelsen og en udvidelse af kapaciteten på strækningen København-Ringsted. Projektet koster3,1 mia.kr. med basisløsningen, men ekskl. forbedring på Nørreport Station. 5. Ny perron syd for Tietgensbroen Der etableres en ny perron mellem de eksisterende spor 4 og 5 på Hovedbanegården syd for Tietgensbroen, d.v.s. modsat de eksisterende perroner. Adgangsforholdene kan ikke gøres særligt gunstige. Den kapacitetsforøgelse, en gennemførelse af forslaget vil give, er væsentlig mindre end den forøgelse, de øvrige forslag vil give. Forslaget vil dog kunne imødekomme det umiddelbare kapacitetsbehov. Anlægsoverslaget er 1,6 mia.kr. incl. basisløsningen, men ekskl. forbedringer på Nørreport Station Videre udbygning De forskellige forslag vedr. kapacitetsforøgelsen på Københavns Hovedbanegård skal ses i sammenhæng med den planlagte udbygning og kapaciteten på strækningen mellem Københavns Hovedbanegård-Høje Tåstrup-Ringsted. Det projekt undersøges for tiden nærmere med henblik på fremsættelsen af forslag til anlægslov. Med den valgte linieføring udbygningsløsningen er en etapedeling København-Høje Tåstrup og Høje Høje Tåstrup-Ringsted mulig. Den udbygning kan gennemføres samtidig med gennemførelsen af forslagene vedr. Københavns Hovedbanegård for hurtigst muligt at nyttiggøre de foretagne investeringer. Vedr. miljøproblemerne skal det som et selvstændigt tema vurderes, om der skal investeres i et større og kostbart ventilationsanlæg på Nørreport Station eller om antallet af dieseltog kan begrænses væsentligt gennem en øget elektrificering, specielt af strækningen mod Næstved og mod Holbæk. Investeringen i et ventilationsanlæg, som vil kunne leve op til meget strenge miljøkrav, skønnes at være i samme størrelsesorden som elektrificering af de to nævnte strækninger.

8 8 Vurdering af forslagene Den seneste rapport vedr. kapacitetsudvidelsen på Københavns Hovedbanegård viser, at det både på kort og lidt længere sigt er muligt at finde en forsvarlig løsning væsentligt billigere end tidligere skønnet ifølge mere summariske overslag. Den minimums kapacitetsforbedring, der umiddelbart er behov for, kan gennemføres for kun 0,6 mia.kr. Hertil kommer 0,6 mia.kr. til forbedring af Nørreport Station, hvor en ændring imidlertid skønnes nødvendig under alle omstændigheder, jf. åbningen af Metroens 1. etape i 2002 og senest den 2. etape mod Frederiksberg. Hvad angår de varige løsninger på kapacitetsproblemet synes forslaget om en ny perron syd for Tietgensbroen at være meget lidt kundevenlig og i øvrigt knap nok give tilstrækkelig kapacitet. En ny station under Bernstorffsgade er relativ dyr, nemlig 3,1 mia.kr. (jf. bilag 1). En ny terminal ved Kalvebod giver det problem, at der bliver en betydelig afstand mellem de forskellige dele af den fremtidige Hovedbanegård. Prismæssigt er den relativt billig, 1,7 mia. kr. Tager man hensyn til, at den ikke inkluderer nogen forbedring af Nørreport Station til skønsmæssigt 0,6 mia.kr. er afstanden til løsningen med et 3. perronspor ved Nørreport Station til i alt 2,6 mia.kr. imidlertid ikke stor. Trafikalt set forekommer der at være mere perspektiv i en løsning, der direkte inkluderer strækningen Københavns Hovedbanegård-Østerport med mulighed for flere direkte tog også til Nørreport Station, der med åbningen af Metroens 1. etape i 2002 bliver landets største trafikknudepunkt. En løsning, der inkluderer strækningen Københavns Hovedbanegård-Østerport har i tidligere rapporter været skønnet at ville koste ca.3,8 mia.kr. I den dyre udgave med 2 nye spor Københavns Hovedbanegård-Østeport er overslaget nu 5,2 mia.kr., et projekt der samtidig vil tage meget lang tid at gennemføre. I den billigere udgave med et 3. perronspor ved Nørreport Station kan løsningen, der skønnes at give tilstrækkelig kapacitet både til Øresundsforbindelsen og åbningen Københavns Hovedbanegård-Høje

9 9 Tåstrup-Ringsted at kunne gennemføres for 2,6 mia.kr. incl. basisløsningen og incl. øvrige forbedringer vedr. Nørreport Station. Både anlægsoverslagene og de trafikale perspektiver peger klart på denne løsning som den bedste. Finansiering Rapporten fra Banestyrelsen indeholder intet vedr. finansiering af projekterne. Normalt sker det ved de årlige bevillinger på finansloven. Investeringer i jernbaneinfrastruktur har hidtil været væsentlig mindre end vejinvesteringerne, ligesom vi har investeret væsentligt mindre pr. indbygger end f.eks. Tyskland og Sverige. Der foreligger derfor en række presserende investeringsbehov vedr. jernbaneinfrastrukturen, herunder genopretning af kvaliteten i det bestående anlæg samt behov for kapacitetsudvidelsen vedr. Københavns Hovedbanegård og videre fra Københavns Hovedbanegård til Høje Tåstrup og derpå til Ringsted. Ud fra ønsker om at muliggøre en fremrykning af investeringerne samt derpå at undgå uhensigtsmæssige afbrydelser og deraf følgende fordyrelser p.g.a. manglende bevillinger, kunne man sikre finansieringen gennem etablering af en infrastrukturfond. Denne fond kunne opbygges på basis af energiafgifter, som det bl.a. kendes fra Holland. En ændret finansieringsform kan bl.a. begrundes med, at det drejer sig om store projekter med meget lang levetid, der ikke kun bør belaste statskassen de relativt få år, anlægsperioden varer, jf. i øvrigt de finansieringsmodeller, man har valgt til andre store trafikprojekter.

10 10 BILAG 1 KØBENHAVNS HOVEDBANEGÅRD, KAPACITETSUDVIDELSE Hvad koster forslagene (prisniveau 1998) Basisløsning Forbedring af Nørreport Station 0,6 mia.kr. 0,6 mia.kr. Hovedløsninger: perronspor på Nørreport Station incl. basisløsning, incl. forbedringer af Nørreport 2,6 mia.kr nye spor Københavns Hovedbanegård-Østerport incl. basisløsning, incl. forbedring af Nørreport 5,2 mia.kr. 3. Ny terminal ved Kalvebod, incl. basisløsning, ekskl. forbedring af Nørreport 1,7 mia.kr. 4. Ny station under Bernstorffsgade, incl.basisløsning ekskl. forbedring af Nørreport 3,1 mia.kr. 5. Ny perron syd for Tietgensbroen*, incl. basisløsning ekskl. forbedring af Nørreport 1,6 mia.kr. * Dette forslag giver væsentlig mindre kapacitetsforøgelse end de andre.

11 11 BILAG 2. Passagertal på Københavnske stationer Mio. på- og afstigere pr. år København H Vesterport Nørreport Østerport S-tog og regionaltog Metro, etape 1, år 2002 Metro, etape 2, år 2005? De sorte søjler angiver de faktiske tal for Kilde: DSB

Regeringen lægger op til ny rammeaftale for jernbaneområdet 2005 2014

Regeringen lægger op til ny rammeaftale for jernbaneområdet 2005 2014 Dato : 10. oktober 2003 Regeringen lægger op til ny rammeaftale for jernbaneområdet 2005 2014 Regeringen lægger op til en ny rammeaftale, der skal sikre de langsigtede rammer for jernbaneområdet. Aftalen

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Trafikområdet (4. november 2005) Aftaler om Finansloven for 2006 November 2005 75 Aftale

Læs mere

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 samt Togfonden DK

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 samt Togfonden DK Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 samt Togfonden DK Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Den Danske Banekonference, 21. maj 2013 Dorte Wadum, Center for Kollektiv Trafik Trafikplan

Læs mere

UAMBITIØS TRAFIKINVESTERINGSPLAN

UAMBITIØS TRAFIKINVESTERINGSPLAN 25. februar 2003 Af Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: UAMBITIØS TRAFIKINVESTERINGSPLAN Regeringen har fremlagt sin investeringsplan for 2003-2012. På trafikområdet indeholder den samlede statslige

Læs mere

Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg?

Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg? Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg? Gennemgang af det trafikale oplæg - og hvad med efter 2030? Anders H. Kaas 18. november 2014 Agenda Før 2030 Hvordan kan man udnytte den eksisterende infrastruktur

Læs mere

Faktaark om trængselsudfordringen

Faktaark om trængselsudfordringen trængselsudfordringen Trængselsudfordringer koster milliarder Figuren viser hvor mange timer, der samlet tabes på den enkelte kilometer pr. døgn i hovedstadsområdet. Trængslen omkring hovedstaden koster

Læs mere

Transportaftalen lægger overordnet op til

Transportaftalen lægger overordnet op til Transportaftalen: En grøn transportpolitik Trafikkonference, Kollektiv Trafik Forum, 30. april 2009 ved kontorchef Tine Lund Jensen Transportaftalen lægger overordnet op til Mindre CO 2 Grønnere biltrafik

Læs mere

Jernbaneprojekter i København v/ulrik Winge. TØF konference d. 2.oktober 2003

Jernbaneprojekter i København v/ulrik Winge. TØF konference d. 2.oktober 2003 Jernbaneprojekter i København v/ulrik Winge TØF konference d. 2.oktober 2003 Først lidt om Trafikstyrelsen Trafikstyrelsen er: statens jernbanemyndighed indenfor regulering, planlægning, sikkerhed og trafikal

Læs mere

Forbedret togbetjening med S-tog til Roskilde

Forbedret togbetjening med S-tog til Roskilde Forbedret togbetjening med S-tog til Roskilde Af: Civilingeniør Jan Schneider-Tilli, Banestyrelsen Civilingeniør Jens W. Brix, Banestyrelsen Civilingeniør, Ph.D. Anders Hunæus Kaas, WS Atkins Danmark 1

Læs mere

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Trafikale konsekvenser for dig i anlægsfasen Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød

Læs mere

Terminalforhold ved København Idékatalog. September 2008. København-Ringsted projektet

Terminalforhold ved København Idékatalog. September 2008. København-Ringsted projektet Terminalforhold ved København Idékatalog September 2008 København-Ringsted projektet Indholdsfortegnelse Indhold Forord 3 Trafikale perspektiver 4 Terminalkapacitet i et kort og et langt perspektiv 4 Ekstra

Læs mere

InterCity tog og green freight corridor

InterCity tog og green freight corridor InterCity tog og green freight corridor Resume fra forprojekt: Oslo - København korridoren - med inblick mod Hamburg 2022 EUROPEISKA UNIONEN A Europeiska regionala utvecklingsfonden WP 1: InterCity tog

Læs mere

Trafikplan for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten

Trafikplan for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten Trafikplan 2012-2027 for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten Trafikdage 2012 Vi har en PLAN Den statslige jernbane de kommende år Overblik over udviklingen:

Læs mere

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Mette Bøgelund, Senior projektleder, COWI A/S Trafikdage på Aalborg Universitet 2004 1 I analysen er de samfundsøkonomiske fordele og ulemper

Læs mere

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima Toget på Banen - planen for bedre mobilitet og klima Med udgangspunkt i Infrastrukturkommissionens anbefalinger giver Banedanmark og DSB et bud på en strategi for fremtidens jernbane: Indhold: ƒbaggrund

Læs mere

København Ringsted Strategianalysen kort fortalt

København Ringsted Strategianalysen kort fortalt Oktober 2005 Forord Forord Med denne korte udgave af Strategianalyse København Ringsted ønsker Trafikstyrelsen at gøre det muligt for kommunalpolitikere, borgere, organisationer med flere hurtigt at sætte

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

,QIUDVWUXNWXUO VQLQJHUIRUW WE\JDGHUL3URMHNW%DVLVQHW af Jan Kragerup, RAMBØLL

,QIUDVWUXNWXUO VQLQJHUIRUW WE\JDGHUL3URMHNW%DVLVQHW af Jan Kragerup, RAMBØLL ,QIUDVWUXNWXUO VQLQJHUIRUW WE\JDGHUL3URMHNW%DVLVQHW af Jan Kragerup, RAMBØLL,QGOHGQLQJ Formålet med Projekt Basisnet er at undersøge mulige fremtidige opgraderinger af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet.

Læs mere

Den statslige Trafikplan

Den statslige Trafikplan Den statslige Trafikplan Status på Trafikplan 2012-2027 Movia Trafikbestillerkonference, maj 2012 Baggrund for den statslige trafikplan Lov om trafikselskaber fra 2005: - 8.Transportministeren udarbejder

Læs mere

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård Sporarbejder København H Nordhavn MERE KAPACITET PÅ HOVEDBANEGÅRDEN Lav Københavns Hovedbanegård om fra endestation til gennemkørselsstation Luk op for mere

Læs mere

Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S. info@trafikstyrelsen.dk

Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S. info@trafikstyrelsen.dk Regionshuset Viborg Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk info@trafikstyrelsen.dk

Læs mere

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud.

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud. S-letbane på Ring 3 Sådan kunne et bud på linjeføring af S-letbanen på Ring 3 se ud. Stort potentiale for øget kollektiv trafik i Ring 3 korridor I Hovedstadsområdet er markedsandelen for den kollektive

Læs mere

Letbane gennem Valby. Et screeningsstudie. ved Anders Kaas. Helge Bay. E. Letbaner Kollektiv Trafik konferencen 2011 d. 10.

Letbane gennem Valby. Et screeningsstudie. ved Anders Kaas. Helge Bay. E. Letbaner Kollektiv Trafik konferencen 2011 d. 10. Letbane gennem Valby Et screeningsstudie ved Anders Kaas E. Letbaner Kollektiv Trafik konferencen 2011 d. 10. oktober 2011 Helge Bay Screeningsopgaven Omfang og rammer Bestilt af Valby Lokaludvalg Screening

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

26. oktober 2006. Aftale om trafik for 2007

26. oktober 2006. Aftale om trafik for 2007 Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 78 Offentligt 26. oktober 2006 Aftale om trafik for 2007 Der er mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre

Læs mere

Kapacitetsudvidelser på Øresundsbanen i Danmark

Kapacitetsudvidelser på Øresundsbanen i Danmark Kapacitetsudvidelser på Øresundsbanen i Danmark 28. marts 2017 Mulige kapacitetsudvidelser i relation til Øresundsbanen Der er en række kapacitetsudfordringer på den danske side: Københavns Lufthavn Station,

Læs mere

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Dansk-Tysk Handelskammer, maj 2016 1 Dansk-tysk infrastruktur er grundlaget for handelen mellem Tyskland og de nordeuropæiske lande. For virksomheder i Danmark,

Læs mere

15.1 Fremtidens buskoncepter

15.1 Fremtidens buskoncepter Bestyrelsesmødet den 25. oktober 2012. Bilag 15.1 Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 5. oktober 2012 15.1 Fremtidens buskoncepter

Læs mere

REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2

REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Københavns Hovedbanegård

Københavns Hovedbanegård Københavns Hovedbanegård - Udfordringer og muligheder Baggrund - Ifølge aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 skal der gennemføres en analyse af stationskapaciteten ved Københavns Hovedbanegård

Læs mere

Timemodellen og Togfonden

Timemodellen og Togfonden Timemodellen og Togfonden Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Oplæg hos IDA Rail, 12.11.14, Jan Albrecht, Trafikstyrelsen, Center for Kollektiv Trafik Mål og visioner i den grønne transportpolitik

Læs mere

TØF konference 12. marts 2003 Investeringer på jernbanen. Jens Andersen

TØF konference 12. marts 2003 Investeringer på jernbanen. Jens Andersen TØF konference 12. marts 2003 Investeringer på jernbanen Jens Andersen Regeringens plan for trafikinvesteringer 2003 Oversigt over projekterne - igangværende som nye Infrastrukturens betydning Vigtigt

Læs mere

Svaret vedlægges i 5 eksemplarer.

Svaret vedlægges i 5 eksemplarer. Europaudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Trafikudvalg Christiansborg 1240 København K Dato J.nr. : : 15. december 2005 004-000331 Trafikudvalget har i brev af 18. november

Læs mere

TRAFIKFORLIG: FORTSAT MEST TIL VEJENE

TRAFIKFORLIG: FORTSAT MEST TIL VEJENE 1. november 2006 af Frithiof Hagen direkte tlf. 3355 7719 Resumé: TRAFIKFORLIG: FORTSAT MEST TIL VEJENE Trafikforliget giver 700 mill.kr. ekstra til vejene pr. år mod kun knap 590 mill.kr. til jernbanen.

Læs mere

Trafikudvalget 2009-10 TRU alm. del Bilag 195 Offentligt

Trafikudvalget 2009-10 TRU alm. del Bilag 195 Offentligt Trafikudvalget 2009-10 TRU alm del Bilag 195 Offentligt - - - in«aalborg KOMMUNE Folketinget Trafikudvalgets Sekretariat Christiansborg 1240 København K 22-01-2010 Hermed fremsendes ifølge aftale med trafikudvalgets

Læs mere

Dobbelt så mange personkilometre i 2030

Dobbelt så mange personkilometre i 2030 100 års tornerose søvn er slut: Dobbelt så mange personkilometre i 2030 Jesper Mølgård Miljøchef Hvordan skal væksten i togtrafikken nås? Med gulerod Kunderne vælger toget fordi det er attraktivt Kortere

Læs mere

Kommuner Region Midtjylland. Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018

Kommuner Region Midtjylland. Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018 Kommuner Region Midtjylland Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018 Dato 23. juni 2008 Journalnummer 1-30-75-16-08 Kontaktperson Grethe Hassing Midttrafiks bestyrelse har den 20. juni 2008

Læs mere

Aftale mellem Transportministeriet, Københavns Kommune og By & Havn, om løsninger til forbedrede adgangsforhold til Nordhavn station.

Aftale mellem Transportministeriet, Københavns Kommune og By & Havn, om løsninger til forbedrede adgangsforhold til Nordhavn station. Aftale mellem Transportministeriet, Københavns Kommune og By & Havn, om løsninger til forbedrede adgangsforhold til Nordhavn station. Nærværende papir angår aftale om modernisering af Nordhavn station

Læs mere

- Et tigerspring for jernbanen

- Et tigerspring for jernbanen - Et tigerspring for jernbanen Henrik Sylvan, 8. januar 2009 IBU Korridoren Femern-Øresund IBU Öresund IBU-Öresund IBU-Øresund är ett svensk-danskt samarbetsprojekt som ska bidra med ett nytt strategiskt

Læs mere

LANDSFORENINGEN DANMARKS-JERNBANER

LANDSFORENINGEN DANMARKS-JERNBANER Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del Bilag 149 Offentligt LANDSFORENINGEN DANMARKS-JERNBANER VINTER 2010 Forslag til genåbning af TØNDER-TINGLEV BANEN og genoprettelse Af direkte togforbindelse TØNDER-TINGLEV-SØNDERBORG

Læs mere

københavn-ringsted: 5. sporet faktaark om høringssvar og anlægsomkostninger

københavn-ringsted: 5. sporet faktaark om høringssvar og anlægsomkostninger greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune ishøj kommune kalundborg kommune lejre kommune odsherred kommune roskilde kommune solrød kommune vallensbæk kommune københavn-ringsted: 5. sporet faktaark

Læs mere

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION FEBRUAR 2014 KØGE KOMMUNE OG MOVIA +WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION SAMMENFATNING AF FORSLAG I RAPPORTEN: +WAY PÅ 101A I KØGE (VER 2.0) 1. Sagsfremstilling Køge er en

Læs mere

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje til Rødovre... 1 Indledning Rødovre Kommune har ønsket en opdatering af de trafikale og økonomiske konsekvensberegninger, der i 2013

Læs mere

(Trafikale Udfordringer i Hovedstadsområdet kan downloades på www.trm.dk)

(Trafikale Udfordringer i Hovedstadsområdet kan downloades på www.trm.dk) Udkast 4. juni 2007 HANDOUTS TIL PRESSEN Henvendelse Jesper Damm Olsen Pressechef Telefon 33 92 43 02 jdo@trm.dk www.trm.dk Trængsel Hastigheden på banenettet i top Til trods for stor opmærksomhed omkring

Læs mere

Den danske ordning for blandede kreditter blev etableret i 1993 med et årligt rammebeløb på 300 mill.kr. til rentestøtte m.v.

Den danske ordning for blandede kreditter blev etableret i 1993 med et årligt rammebeløb på 300 mill.kr. til rentestøtte m.v. i:\maj-2001\udv-a-05-01.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719 RESUMÈ 29. juni 2001 BLANDEDE EKSPORTKREDITTER: EN SUCCES Den danske ordning for blandede kreditter blev etableret i 1993 med

Læs mere

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Dansk-Tysk Handelskammer, februar 2016 1 Dansk-tysk infrastruktur er grundlaget for handelen mellem Tyskland og de nordeuropæiske lande. For virksomheder i Danmark,

Læs mere

Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen

Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen By- og Kulturforvaltningen Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen Byudvikling Byrum og Mobilitet By- og Kulturudvalget har på udvalgsmøde 12. januar 2016 bedt By- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Banedanmarks kapacitetsstrategi 2020

Banedanmarks kapacitetsstrategi 2020 Banedanmarks kapacitetsstrategi 2020 Trafikdage 2012 Stina Rosenlind og André Røssel fra Anlægsudvikling i Banedanmark Banedanmarks kapacitetsstrategi 2020 Program Formål Analyseforløb - Opstilling af

Læs mere

Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13 49 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Vækstfondens adgang

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Informationsmøde Næstved

Informationsmøde Næstved Informationsmøde Næstved Ringsted-Femern Banen 24. maj 2016 Præsenteret af projektdirektør Jens Ole Kaslund og anlægschef Klaus S. Jørgensen 1 Ringsted Femern Banen indtil nu 2008: Traktat mellem Tyskland

Læs mere

HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov. -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk

HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov. -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk Om indlægget Gennemgang af projektvarianter ordnet efter sandsynlig realisme/rentabilitet 2 DTU Transport

Læs mere

faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi

faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune ishøj kommune lejre kommune odsherred kommune roskilde kommune solrød kommune vallensbæk kommune faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi Jernbanekapaciteten

Læs mere

Fremkommelighedspuljen 7. runde

Fremkommelighedspuljen 7. runde Tilsagnsnotat Fremkommelighedspuljen 7. runde 25. november 2013 3 Tilsagnsnotat Der er i 7. runde udmøntet for 93,1 mio. kr. til 23 projekter. Dermed Fremkommelighedspuljen udmøntet i 2013. Følgende projekter

Læs mere

Finanspolitisk planlægning i Danmark Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Finanspolitisk planlægning i Danmark Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Finanspolitisk planlægning i Danmark Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 September 2012 Finanspolitisk planlægning foregår på 4 niveauer 1. Årlige finanslov 2. Budgetlov (ny og ikke implementeret endnu)

Læs mere

Banedanmarks kommende projekter

Banedanmarks kommende projekter Banedanmarks kommende projekter Geoteknikerdag 2015 29.05.2015 Præsenteret for Geoteknisk Forening af Jimi Okstoft, Anlægsudvikling 1 Program Introduktion (3 min) Timemodellen (19 min) o 1. etape København-Odense

Læs mere

Højklasset kollektiv trafik på Ring 3. v/afdelingschef Hans Ege, HUR og Afdelingschef Preben Vilhof, COWI. Baggrund og afgrænsninger.

Højklasset kollektiv trafik på Ring 3. v/afdelingschef Hans Ege, HUR og Afdelingschef Preben Vilhof, COWI. Baggrund og afgrænsninger. Højklasset kollektiv trafik på Ring 3 v/afdelingschef Hans Ege, HUR og Afdelingschef Preben Vilhof, COWI Baggrund og afgrænsninger I projekt Basisnet 1997-99 indgik en højklasset trafikløsning på Ring

Læs mere

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Til Fredensborg Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2014 FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Revision 1 Dato 2014-06-23 Udarbejdet af RAHH, CM, HDJ Godkendt

Læs mere

17. Infrastruktur digitalisering og transport

17. Infrastruktur digitalisering og transport 17. 17. Infrastruktur digitalisering og transport Infrastruktur Infrastruktur er en samlet betegnelse for de netværk, der binder samfundet sammen. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland kører længst for at komme på arbejde i Danmark. Samtidig har Sjælland udviklet sig til Østdanmarks store trafikkryds, hvor øst-vestlig trafik møder nord-sydgående

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk TEN-T. Et nætværk som formidler

Læs mere

Høringssvar vedr. Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027, Høringsudgave af 10. oktober 2012

Høringssvar vedr. Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027, Høringsudgave af 10. oktober 2012 Høringssvar vedr. Trafikplan 2012-27 fra borgere på Vestfyn 1 Høringssvar vedr. Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027, Høringsudgave af 10. oktober 2012 Vi har med interesse læst Trafikstyrelsens

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 04-10-2011 Dato: 26-08-2011 Sag nr.: TMU 85 Sagsbehandler: Charlotte Schleiter Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

Støj 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Støj 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Støj København-Ringsted projektet 21. september 2008 3 Støj Forord Forord Dette fagnotat omhandler støj for på strækningerne Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde, Kværkeby-Ringsted Station og et vendesporsanlæg

Læs mere

Movia afgiver høringssvar vedrørende Trafikplan for jernbanen 2008-2018 i overensstemmelse

Movia afgiver høringssvar vedrørende Trafikplan for jernbanen 2008-2018 i overensstemmelse Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 TDP 14. Høring om trafikplan for jernbanen 2008-2018 Indstilling: Direktionen indstiller, at Movia afgiver høringssvar vedrørende

Læs mere

transportplaner I NTN-korridoren

transportplaner I NTN-korridoren Sammenhænge mellem nationale transportplaner I NTN-korridoren Nordisk Transportpolitisk Netværk Seminar 29. september 2009 COWI Thomas Thume Majken Kobbelgaard Andersen 1 Præsentation Gennemgang af landenes

Læs mere

REALITETERNE I TRAFIKFORLIGET

REALITETERNE I TRAFIKFORLIGET 11. november 2003 Af Frithiof Hagen, direkte telefon 3355 7719 Resumé: REALITETERNE I TRAFIKFORLIGET Det netop indgåede trafikforlig er blevet udnævnt til årtiers bedste jernbaneaftale. Det reelle indhold

Læs mere

Velkommen i trafikken. Per Als, Center for Byudvikling, Københavns Kommune

Velkommen i trafikken. Per Als, Center for Byudvikling, Københavns Kommune Velkommen i trafikken Per Als, Center for Byudvikling, Københavns Kommune Københavns Kommunen vil gerne have mange investeringer, jvf KIK, Havnetunnel mv. Den Kollektive Trafikverdenens 3 Kategoriske Imperativer:

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FASE 1 AF OMBYGNINGEN AF HILLERØD STATION INDHOLD. 1 Indledning

UNDERSØGELSE AF FASE 1 AF OMBYGNINGEN AF HILLERØD STATION INDHOLD. 1 Indledning Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt HILLERØD KOMMUNE UNDERSØGELSE AF FASE 1 AF OMBYGNINGEN AF HILLERØD STATION ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby

Læs mere

Ledighed Lediges andel af arbejdsstyrken, 2004 (procent) Virksomheder Antal virksomheder, 1992-2001 (1992 = indeks 100)

Ledighed Lediges andel af arbejdsstyrken, 2004 (procent) Virksomheder Antal virksomheder, 1992-2001 (1992 = indeks 100) Beskæftigelse og erhverv Antallet af beskæftigede i hele landet er markant forbedret indenfor de seneste 15 år. Ny Kommune har en bemærkelsesværdig placering med klart færre ledige end både landet som

Læs mere

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturprojekter i Danmark Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturfonden Aftale om investeringer i infrastruktur og transportsystemer i perioden 2009 2020 DKK

Læs mere

Analyse af udviklingen i A- og S-bus passagertal 2007-2009

Analyse af udviklingen i A- og S-bus passagertal 2007-2009 Bestyrelsesmødet den 10. december 2009. Bilag 06.1 Notat Sagsnummer Sagsbehandler JR Direkte 36 13 18 71 Fax JR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. november 2009 Analyse af udviklingen

Læs mere

Billundbanen skal afgøres til april

Billundbanen skal afgøres til april Letbaner.DK Helge Bay Østergade 16 8660 Skanderborg mobil: 30 34 20 36 mail: hb@letbaner.dk 21.02.14 opdat. 27.02.2014 Uddybende artikel Billundbanen skal afgøres til april Rhonexpress fungerer som lufthavnsbane

Læs mere

Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde

Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Cykelparkering ved Esbjerg Banegård og i Esbjerg

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om udbygning og opgradering af jernbanen Odense-Svendborg

Forslag til folketingsbeslutning om udbygning og opgradering af jernbanen Odense-Svendborg 2010/1 BSF 118 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 1. april 2011 af Per Clausen (EL), Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL) og Frank Aaen

Læs mere

Kystbanens opgradering - næste skridt i udviklingen af Øresundsregionen

Kystbanens opgradering - næste skridt i udviklingen af Øresundsregionen Kystbanens opgradering - næste skridt i udviklingen af Øresundsregionen Jacob Nielsen, udviklingskonsulent Helsingør Kommune Henrik Sylvan, chefplanlægger Atkins Danmark Den danske og svenske regering

Læs mere

Nye køreplaner for S-banen i København med hurtige tog og høj frekvens

Nye køreplaner for S-banen i København med hurtige tog og høj frekvens Nye køreplaner for S-banen i København med hurtige tog og høj frekvens Joakim Bak og Anne Pilegaard, DSB S-tog Søndag d. 23. september 2007 gennemfører S-tog det største køreplanskift siden 1989. Den nye

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009 Rapportering om udviklingen i - Oktober 2009 25. oktober 2009 3 Rapportering om udviklingen i Forord Efter aftale med Transportministeriets Center for Kollektiv Trafik leverer Trafikstyrelsen halvårlige

Læs mere

Muligheder for dobbelt op Gods. Alex Landex, DTU Transport al@transport.dtu.dk

Muligheder for dobbelt op Gods. Alex Landex, DTU Transport al@transport.dtu.dk Muligheder for dobbelt op Gods Alex Landex, DTU Transport al@transport.dtu.dk Jernbanenettets udnyttelse 2 DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet Kapacitetsudnyttelsen er stigende 3 DTU Transport,

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Notat Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K TRU 142 Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland

Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion maj 2015 »» Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion dokumenterer, at behovet for udbygning af den østjyske

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København 28. august 2012 Udbygning af den kollektive trafik i København Peter Bønløkke // Økonomiforvaltningen // Center for Byudvikling // pb@okf.kk.dk edoc Disposition Baggrund Screeningsfasen (2011) Scenarier

Læs mere

Den samlede økonomi. Resume

Den samlede økonomi. Resume Den samlede økonomi Resume Der er udarbejdet en ambitiøs plan for skybrudssikring af Frederiksberg og resten af københavnsområdet. En del af planen inkluderer følgende hovedinvesteringer for Frederiksberg

Læs mere

Tema 5: Trafik og sikkerhed

Tema 5: Trafik og sikkerhed Tema 5: Trafik og sikkerhed Under udviklingstemaet Trafik & Sikkerhed ønsker vi at arbejde med projektet indenfor forbedring af trafiksikkerhed, offentlig transport og forbedrede skoleveje. en for temaet

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Kristendemokraterne.

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Kristendemokraterne. 5. november 2003 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Kristendemokraterne. om: Trafik (5.november 2003) 2 Aftale om trafikpakken Der

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal

Vision for banetrafikken i Region Sjælland. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal Vision for banetrafikken i Region Sjælland Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal Vision for banetrafikken i Region Sjælland En fælles vision fra kommunerne og Region Sjælland Et samlet syn

Læs mere

Togfonden og Timemodellen

Togfonden og Timemodellen Togfonden og Timemodellen - fra vision til beslutning Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Trafikstyrelsen og Banedanmark Banekonferencen 14. maj 2014 28,5 mia. kr. til historisk modernisering

Læs mere

Infrastrukturelle udfordringer for Århus og området omkring Århus efter år 2010

Infrastrukturelle udfordringer for Århus og området omkring Århus efter år 2010 Infrastrukturelle udfordringer for Århus og området omkring Århus efter år 2010 Henrik Harder lektor, phd. AAU, forsknings projektleder på forskningsprojektet Byen, Vejen og Landskabet 2005 BVL - Bog -

Læs mere

Udgifterne: - 7,6 mia. kr. i serviceudgifter - 3,7 mia. kr. i overførselsudgifter - 0,8 mia. kr. i anlægsinvesteringer

Udgifterne: - 7,6 mia. kr. i serviceudgifter - 3,7 mia. kr. i overførselsudgifter - 0,8 mia. kr. i anlægsinvesteringer Velfærd gennem vækst Budgettet for 2015 afspejler en kommune, der så småt ser solen på den anden side af den økonomiske krises uvejr. Kursen med stram økonomistyring holdes, og der investeres målrettet

Læs mere

TVÆRPOLITISK FORENING

TVÆRPOLITISK FORENING TVÆRPOLITISK FORENING Dragør Kommune Dragør, den 25. august 2013 dragoer@dragoer.dk Indsigelse mod Tillæg nr. 2 til Lokalplan 45 Tværpolitisk Forening skal hermed gøre indsigelse mod Tillæg nr. 2 til Lokalplan

Læs mere

Bilag 3: Letbanen i Østjylland

Bilag 3: Letbanen i Østjylland Bilag 3: Letbanen i Østjylland Letbane i Århusområdet Der pendles mere og længere end nogensinde før, og udviklingen ser ud til at fortsætte. I dag er store dele af vejsystemet i Østjylland overbelastet

Læs mere

DSB s fremtidige rolle & konkrete fremtidsprojekter. TØF Kollektiv Trafik Konferencen 2014 7. oktober Korsør

DSB s fremtidige rolle & konkrete fremtidsprojekter. TØF Kollektiv Trafik Konferencen 2014 7. oktober Korsør DSB s fremtidige rolle & konkrete fremtidsprojekter TØF Kollektiv Trafik Konferencen 2014 7. oktober Korsør DSB s fremtidige rolle En jernbane i udvikling Signalsystem Fremtidens Tog Timemodellen Dobbelt

Læs mere

Regelmæssig og direkte

Regelmæssig og direkte Regelmæssig og direkte 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY

Læs mere

Akut udbygningsbehov på E45 Østjyske Motorvej

Akut udbygningsbehov på E45 Østjyske Motorvej Akut udbygningsbehov på E45 Østjyske Motorvej Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion Det koster min virksomhed 100.000 kr. om måneden, når jeg sidder her i 15 min hver dag. Akut udbygningsbehov

Læs mere

METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN

METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN TØF 2.10.12 Søren Elle Center for Byudvikling Københavns Kommune Københavns langsigtede trafikpolitiske vision MINDST 1/3 CYKLER MINDST 1/3 KOLLEKTIV TRAFIK HØJST

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen

DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen Fremtidsmulighederne for containertransport i dansk og nordeuropæisk perspektiv 1. marts 2012 Om DB Schenker Rail Scandinavia

Læs mere

Letbaner i Århus. Hvad er en letbane? Udfordringen. Letbaneprojektes etape 1.

Letbaner i Århus. Hvad er en letbane? Udfordringen. Letbaneprojektes etape 1. Letbaner i Århus Afdelingsleder Rigmor Korsgaard; Århus Kommune Projektleder Niels Melchior Jensen, COWI A/S Hvad er en letbane? Begrebet letbane dækker over et bredt spekter fra de traditionelle sporvogne

Læs mere

Beskrivelse af projekt til opstart af VVM-proces.

Beskrivelse af projekt til opstart af VVM-proces. 1 Bilag 3 Aarhus letbane Lisbjergskolen Hinnerup Beskrivelse af projekt til opstart af VVM-proces. Djurslandmotorvejen og E45. Letbane, Parker og rejs. Set mod nord med ny bebyggelse mellem Århusvej og

Læs mere

Trafikplan for jernbanen, 2008-2018

Trafikplan for jernbanen, 2008-2018 Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg Miljø- og teknik Dato: Reference: Anders Brinch Larsen Direkte telefon: 89 59 10 07 E-mail: anbl@norddjurs.dk Journalnr.: 13.05.16K04 Acdre: 08/17767 Trafikplan

Læs mere