UDKAST til. Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST til. Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer 1"

Transkript

1 UDKAST til Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer 1 I medfør af 5, stk. 1, nr. 2, 7, stk. 3, 29-31, 34, stk. 2 og 39 i lov nr. 525 af 29. april 2015 om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel (Elsikkerhedsloven), fastsættes følgende: Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner Anvendelsesområde. 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse for udførelse og drift af elektriske installationer under 1000 V a.c. eller 1500 V d.c. Definitioner 2. I denne bekendtgørelse anvendes følgende definitioner: 1) Belysningsanlæg på offentligt tilgængelige områder: Belysningsarmaturer og lysinstallationer i det fri på stier, gader, veje, pladser og lignende, hvortil der er offentlig adgang. 2) Beskyttelsesudstyr: Udstyr til overstrømsbeskyttelse eller fejlstrømsbeskyttelse. 3) Boliger: Huse og lejligheder godkendt til helårsbeboelse samt fritidshuse og ferielejligheder, der er godkendt til overnatning. 4) DCL: System bestående af et DCL udtag og et DCL stik, som giver et fastmonteret belysningsarmatur elektrisk forbindelse til og afbrydelse fra en fast elektrisk installation. 5) EDB-stikkontakter: Materiel, som ved særlig udformning af indføringshuller, gør det muligt at tilslutte itudstyr og lignende, men som forhindrer tilslutning af elektrisk materiel med normale stikpropper. 6) Hospitalsstikkontakter: Stikkontakter med spærring for almindelige stikpropper i henhold til bekendtgørelse om sikkerhed for elektrisk materiel. 7) Installationsstikforbindelse: Forbindelsesmateriel bestående af et installationshunstik og et installationshanstik med fastholdelsesmidler til permanent forbindelse, der ikke er beregnet til at blive samlet eller adskilt under belastning. Materiellet er desuden ikke beregnet til at blive samlet eller adskilt ud over ved første installation, under vedligeholdelse eller under omlægning af den elektriske installation. 8) Grupper: Elektrisk kreds tiltænkt at forsyne elektrisk strømforbrugende materiel eller stikkontakter. 9) Klasse I materiel: Elektrisk materiel med grundisolation som grundbeskyttelse og beskyttende udligning som fejlbeskyttelse. 10) Klasse II materiel: Elektrisk materiel med grundisolation som grundbeskyttelse, og tillægsisolation som fejlbeskyttelse, eller hvori grund- og fejlbeskyttelse er opnået med forstærket isolation. 11) Leder: Ledende del, der kan føre en given elektrisk strøm. 12) PELV: Elektrisk system hvori spændingen ikke kan overstige værdien for ekstra lav spænding under enkeltfejl forhold, undtagen jordfejl i andre elektriske kredse. 13) RCD: En mekanisk afbryder designet til at slutte, bære og bryde strømme under normale driftsforhold, og til at forårsage åbning af kontakterne når differensstrømmen opnår en given værdi under givne forhold. 14) Sagkyndig person: Person med relevant uddannelse og erfaring, som sætter ham eller hende i stand til at opfatte risici og undgå de farer, som elektricitet kan skabe. 1

2 15) SELV: Elektrisk system hvori spændingen ikke kan overstige værdien for ekstra lav spænding, både under normale forhold og under enkeltfejl forhold, inklusive jordfejl i andre elektriske kredse. 16) Stikprop: Elektrisk materiel med stikben beregnet til at passe sammen med en stikkontakts kontaktbøsninger. 17) Stikkontakt: Elektrisk materiel med kontaktbøsninger beregnet til at passe sammen med en stikprops stikben og med tilslutningsklemmer for tilslutning af ledninger. 18) Strømkreds: Samling af elektrisk materiel i den elektriske installation, der er beskyttet mod overstrømme med fælles beskyttelsesudstyr. 19) Tavle: Kombination af et eller flere stykker koblingsudstyr med tilhørende elektrisk materiel til styring, måling, melding, beskyttelse, regulering med alle interne elektriske og mekaniske forbindelser og konstruktionsdele. 20) Tilledning: Fleksibel ledning, der anvendes til tilslutning af elektrisk materiel til den faste elektriske installation. Kapitel 2 Opfyldelse af sikkerhedskravet i Elsikkerhedsloven 3. Udføres en elektrisk installation efter den i Danmark gældende udgave af standardserien for elektriske installationer HD 60364, anses sikkerhedskravet i Elsikkerhedslovens 3, jf. denne bekendtgørelses 4-15, for opfyldt. Stk. 2. Udføres en elektrisk installation ikke, eller kun delvist, efter den i Danmark gældende udgave af standardserien for elektriske installationer HD 60364, skal det dokumenteres, at sikkerhedskravet i Elsikkerhedslovens 3, jf. denne bekendtgørelses 4-15, er opfyldt. Stk. 3. Bekendtgørelsens skal overholdes uanset om den elektriske installation udføres efter stk. 1 eller 2. Stk. 4. Tidspunktet for udførelse af den elektriske installation angiver hvilken udgave af standardserien, jf. stk. 1, der skal anvendes. I de tilfælde hvor udførelsestidspunktet for den elektriske installation ligger mindre end tre år efter færdigprojekteringstidspunktet, kan den på færdigprojekteringstidspunktet i Danmark gældende udgave af standardserien for elektriske installationer HD anvendes. Kapitel 3 Generelle sikkerhedskrav uddyber sikkerhedskravet i Elsikkerhedslovens En elektrisk installation skal grundbeskyttes, så personer og husdyr beskyttes mod de farer, der kan opstå ved kontakt med installationens spændingsførende dele. 6. En elektrisk installation skal fejlbeskyttes, så personer og husdyr beskyttes mod de farer, der kan opstå ved kontakt med installationens udsatte ledende dele. 7. En elektrisk installation skal udføres, så der ikke er fare for antændelse af brændbare materialer som følge af høje temperaturer eller lysbuer. Desuden må der ved normal brug af elektrisk materiel ikke være risiko for, at personer eller husdyr får forbrændinger. 8. En elektrisk installation skal beskyttes mod overstrøm, så personer, husdyr eller ejendom beskyttes mod de farer, der kan opstå som følge af for høje temperaturer eller elektromekaniske påvirkninger forårsaget af overstrøm. 2

3 9. Ledere, bortset fra spændingsførende ledere, og enhver anden del, der er beregnet til at føre en fejlstrøm, skal kunne føre denne strøm uden at antage for høj temperatur. 10. Elektrisk materiel inklusive ledere skal være forsynet med mekanisk beskyttelse mod elektromekaniske påvirkninger forårsaget af fejlstrømme for at forhindre fare for personer, husdyr og ejendom. 11. Fejl mellem spændingsførende dele i strømkredse, som forsynes med forskellige spændinger, må ikke medføre fare for personer, husdyr eller ejendom. 12. Overspændinger må ikke medføre fare for personer, husdyr eller ejendom. 13. Underspænding og efterfølgende spændingsgenoprettelse må ikke medføre fare for personer, husdyr eller ejendom. 14. En elektrisk installation skal have immunitet overfor elektromagnetiske forstyrrelser, således at den kan fungere korrekt i det angivne miljø. 15. Hvor der kan forventes at opstå fare eller beskadigelse som følge af en afbrydelse af forsyningen, skal der tages forholdsregler i den elektriske installation eller det installerede elektriske materiel. Kapitel 4 Planlægning og udførelse Generelt 16. En elektrisk installation skal planlægges og udføres således, at der tages højde for den korrekte funktion af den elektriske installation til det påtænkte brug. Stk. 2. En elektrisk installation skal planlægges og udføres således, at der tages højde for de miljømæssige forhold, som den elektriske installation vil blive udsat for. Stk. 3. Hvis elektrisk materiel, der indgår i den elektriske installation, ikke i sig selv har de egenskaber, der kræves efter stk. 2, skal der sørges for tilstrækkelig supplerende beskyttelse, som en del af den færdige elektriske installation. 17. En elektrisk installation skal udføres sikkerhedsmæssigt korrekt og forsvarligt af kvalificerede personer. Stk. 2. Der må kun anvendes egnet materiel i den elektriske installation og det skal installeres i overensstemmelse med materielfabrikantens instruktioner. Stk. 3. Det elektriske materiels egenskaber må ikke forringes under udførelse af den elektriske installation. 18. Ved valg af ledningssystem og installationsmåde, skal der tages højde for 1) områdets beskaffenhed, 2) beskaffenheden af vægge og andre bygningsdele, som bærer ledningssystemet, 3) ledningssystemets tilgængelighed for personer og husdyr, 4) spænding, 5) de elektromagnetiske påvirkninger, der kan opstå ved jordfejl og kortslutninger, 6) elektromagnetisk forstyrrelse, og 7) andre påvirkninger, som ledningssystemet kan blive udsat for under udførelse eller drift af den elektriske installation. 19. Ledernes tværsnit skal fastlægges for både normale driftsforhold og for fejlforhold under hensyntagen til 3

4 1) deres højeste tilladelige temperatur, 2) det tilladelige spændingsfald, 3) de elektromekaniske påvirkninger, der kan forventes ved jordfejl og kortslutninger, 4) andre mekaniske påvirkninger, som lederne kan blive udsat for, 5) den største impedans i forhold til funktionen af beskyttelsen mod fejlstrøm, og 6) installationsmåden. 20. En elektrisk installation, andre installationer og objekter skal udføres og anbringes på en sådan måde, at der ikke kan opstå gensidig skadelig påvirkning mellem disse. 21. Andre installationer, som ikke har forbindelse eller tilknytning til den elektriske installation, skal være adskilt fra den elektriske installation på en sådan måde, at det er muligt at arbejde på dem uden at foretage indgreb i den elektriske installation. 22. Elektrisk materiel skal være anbragt således, at betjening, eftersyn, servicering, vedligeholdelse og adgang til dets forbindelser, kan foregå så let som muligt med undtagelse af 1) samlinger beregnet til anbringelse i jord, 2) tilstøbte eller indkapslede samlinger, 3) forbindelser mellem en kold ledning og varmeelementet i lofts- og gulvvarmeanlæg og varmekabler, 4) en samling udført ved hjælp af svejsning, lodning, slaglodning eller passende kompressionsværktøj, eller 5) en samling, der udgør en del af det elektriske materiel, som opfylder den relevante standard for det elektriske materiel. 23. Ved udførelse og anbringelse af andre objekter i nærheden af en bestående elektrisk installation skal betjening, eftersyn, servicering, vedligeholdelse og adgang til den elektriske installations forbindelser, kunne foregå så let som muligt. 24. En elektrisk installation skal være udført i overensstemmelse med de på udførelsestidspunktet gældende regler. Stk. 2. Ved senere ændringer af den elektriske installation, herunder ved flytning af tavler, skal de på ændringstidspunktets gældende regler anvendes. 25. Hvis et område skifter anvendelse eller beskaffenhed, skal den elektriske installation tilpasses den nye anvendelse eller beskaffenhed. Stk. 2. Skifter et område anvendelse eller beskaffenhed i forbindelse med tilslutning af elektrisk materiel, må tilslutning ikke foretages, før den elektriske installation i hele området er tilpasset den nye anvendelse eller beskaffenhed. Forsyningssystemer 26. En elektrisk installation, der forsynes fra et lavspændingsdistributionsnet, må udføres som TN-system i følgende tilfælde, såfremt det elektriske anlæg, der forsyner installationen, er udført som TN-system: 1) Hvor lavspændingsdistributionsnettet er udført som TN-S system. 2) Hvor den elektriske installation forsynes fra egen transformerstation. 3) Hvor stikledningen udgår direkte fra transformerstationen og er udført med kabel. 4) Hvor TN-system allerede anvendes i den elektriske installation. 5) Hvor ejeren af det elektriske anlæg har givet en særlig tilladelse. 4

5 Stk. 2. Ejeren af det elektriske anlæg kan kun nægte tilladelse til anvendelse af TN-system i de i stk. 1, nr. 2 og 3 nævnte tilfælde, hvis der er større tekniske vanskeligheder forbundet med at udføre TN-system i det eksisterende lavspændingsdistributionsnet. Stk. 3. TN-system må anvendes uden tilladelse fra ejeren af det elektriske anlæg i det i stk. 1, nr. 1 og 4 nævnte tilfælde. 27. I bygninger er det ikke tilladt at have TN-C system efter første tavle eller fordelingspunkt. Efter første tavle eller fordelingspunkt skal der altid anvendes adskilte beskyttelsesledere og nulledere. Stk. 2. Ved udvidelse eller ændring af en eksisterende elektrisk installation samt for transformerstationer, finder stk. 1 ikke anvendelse. Installation af tavler 28. Foran tavler, hvis bredde eller højde overstiger 1 meter, skal der være en fri plads på mindst 1 meter i hele tavlens bredde og fra gulv til dens overkant, dog mindst 2 meter over gulv. Stk. 2. Der skal mindst være 1 meter fri plads ud for den tavledel eller komponent med det længste fremspring. Ved placering af tavler ved siden af hinanden, men i mindre indbyrdes afstand end 1 meter, regnes disse i denne forbindelse som en samlet tavle. Stk. 3. Kanalskinnesystemer er ikke omfattet af stk Koblings- og betjeningsudstyr, herunder beskyttelsesudstyr, skal forsynes med en sigende mærkning, der angiver, hvilke dele af den elektriske installation, det betjener. Stk. 2. Er der ikke er mulighed for forveksling af udstyret, finder stk. 1 ikke anvendelse. 30. Ved enhver overstrømsbeskyttelse skal der findes en holdbar mærkning, der angiver en sikrings størst tilladte mærkestrøm eller størst tilladte indstillingsstrøm for justerbart udstyr. Stk. 2. Hvis en overstrømsbeskyttelse tjener flere formål, skal mærkningen gælde den mindste af de tilladte værdier. Beskyttelsesudstyr 31. Beskyttelsesudstyrets egenskaber skal fastlægges under hensyntagen til udstyrets funktion. Stk. 2. Beskyttelsesudstyret skal fungere ved værdier af strøm, spænding og tid, som er passende i forhold til strømkredsens egenskaber og til risikoen for fare for personer, husdyr eller ejendom. Afbrydelse og adskillelse 32. Der skal være installeret elektrisk materiel til afbrydelse af den elektriske installation, så det er muligt at foretage både afbrydelse og adskillelse af den elektriske installation, strømkredse eller enkelte apparater som krævet for betjening, eftersyn, fejlfinding, afprøvning, vedligehold og reparation. Stk. 2. Enhver strømkreds skal kunne adskilles fra hver af de spændingsførende forsyningsledere. Adskillelsen kan være fælles for flere strømkredse, hvis driftsforholdene tillader det. 33. Hvor der i en elektrisk installation er behov for øjeblikkelig afbrydelse af strømforsyningen for at undgå fare for personer, husdyr eller ejendom, skal der installeres en nødafbryder, som er let genkendelig, effektiv og hurtig at betjene. Supplerende beskyttelse med RCD 5

6 34. I den faste elektriske installation skal stikkontakter til husholdningsbrug og lignende med mærkestrøm til og med 20 A og andre tilslutningssteder i faste elektriske installationer med overstrømsbeskyttelse op til og med 32 A, være omfattet af beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyningen. Stk. 2. Som beskyttelsesudstyr skal der anvendes RCD med mærkeudløsestrøm på højst 30mA. Stk. 3. Stikkontakter for enkelte brugsgenstande, som af driftstekniske grunde ikke omfattes af RCD-beskyttelsen med mærkeudløsestrøm på højst 30mA, jf. stk. 2,skal beskyttes ved automatisk afbrydelse af forsyningen ved hjælp af andet beskyttelsesudstyr end RCD med en mærkeudløsestrøm på højst 30mA Stk. 4. Stikkontakter efter stk. 3 skal anbringes eller være mærket på en sådan måde, at de ikke vil blive anvendt til tilslutning af andre brugsgenstande. Stk. 5. Kravet i stk. 1 gælder ikke for: 1) En elektrisk installation eller dele af den, hvor der kun er fast tilsluttet materiel af klasse II, og den pågældende elektriske installation ikke har stikkontakter eller andre tilslutningssteder. 2) En elektrisk installation med stikkontakter eller andre tilslutningssteder, der er beskyttet ved separat strømkreds eller ved ekstra lav spænding, SELV eller PELV. 3) En elektrisk installation med IT-systemjording og isolationsovervågning. 4) Andre tilslutningssteder, som af driftstekniske grunde ikke ønskes omfattet af beskyttelse ved RCD med en mærkeudløsestrøm på højst 30mA. Disse tilslutningssteder skal i så fald være beskyttet ved automatisk afbrydelse af forsyningen ved hjælp af andet beskyttelsesudstyr. 5) Hospitals- og edb-stikkontakter, der har tilsluttet en virksom beskyttelsesleder og som af driftstekniske grunde ikke kan eller ikke ønskes omfattet af beskyttelse ved RCD med en mærkeudløsestrøm på højst 30mA. Disse stikkontakter skal i så fald beskyttes ved automatisk afbrydelse af forsyningen ved hjælp af andet beskyttelsesudstyr. Mærkning 35. Der skal opsættes passende advarselsskilte eller opslag, hvor det er nødvendigt af sikkerhedsmæssige årsager og for at undgå fare for personer, husdyr eller ejendom. Stk. 2. Koblings- og betjeningsudstyr skal forsynes med en mærkning, der angiver, hvilke dele af den elektriske installation, det betjener, medmindre der ikke er mulighed for forveksling. Stk. 3. Ledningssystemer skal være anbragt eller mærket på en sådan måde, at de kan identificeres ved eftersyn, prøvning, reparation eller ændring af den elektriske installation. Ledere 36. Forbindelser mellem ledere indbyrdes og mellem ledere og andet materiel skal give varig og holdbar elektrisk kontakt samt have tilstrækkelig mekanisk styrke og beskyttelse. Stk. 2. Forbindelser skal udføres i egnede kapslinger, der giver tilstrækkelig mekanisk beskyttelse. Stk. 3. Der kræves ikke anvendt kapsling ved tilslutning af beskyttelsesledere, herunder ledere til udligningsforbindelser, til fremmede ledende dele. Stk. 4. Der kræves ikke anvendt kapsling ved samling af eller indbyrdes forbindelse mellem separat fremførte beskyttelsesledere, herunder ledere til udligningsforbindelser, forudsat at intet ledertværsnit er mindre end 4 mm Ved tilslutningssteder for elektrisk materiel skal den faste elektriske installation afsluttes i en dåse, roset, afbryder, stikkontakt eller i et lukket forbindelsesrum i fastmonteret elektrisk materiel. 38. En beskyttelsesleder skal være farvemærket med grøn/gul. Stk. 2. En grøn/gul leder må alene anvendes som beskyttelsesleder. 6

7 39. Anvendes der beskyttende potentialudligning i en elektrisk installation, skal der findes en hovedjordklemme, hvortil der skal forbindes 1) udligningsforbindelser til beskyttelsesformål, 2) jordingsledere, og 3) beskyttelsesledere. Stk. 2. Anvendes der funktionsjordingsledere i den elektriske installation, skal disse ligeledes forbindes til hovedjordklemmen. Kabler i jord 40. Kabler skal nedgraves i mindst 0,35 m dybde. Stk. 2. Kabler i mindre end 0,7 m dybde skal være beskyttet af rør, U-profiler eller dækplader. Stk. 3. Kabler i mere end 0,7 m dybde kan være uden yderligere mekanisk beskyttelse, forudsat at der placeres et markeringsbånd ca. 0,2 m over kabel. Er der flere kabler med mindre end 0,2 m mellem de yderste kabler, er der kun krav om ét markeringsbånd. Stk. 4. Kabler som føres op fra jorden til det fri skal være mekanisk beskyttet både under jorden og over jorden med forzinkede jernrør, stålrør, kabeljern eller plastvandrør for et arbejdstryk på mindst 0,6 MPa. Stk. 5. Kabler, der kun indeholder SELV og PELV strømkredse, er ikke omfattet af stk. 1-4, men skal markeres med markeringsbånd. 41. Dækplader, rør og U-profiler af plastmateriale til beskyttelse af kabler i jord og markeringsbånd af plastmateriale til markering af kabler i jord skal være røde. Stk. 2. Dækplader skal have en bredde på mindst 100 mm og være forsynet med følgende advarselstekst: ELKABEL. Stk. 3. Markeringsbånd skal have en bredde på mindst 25 mm, en tykkelse på mindst 0,3 mm og være forsynet med følgende advarselstekst: ELKABEL. Stk. 4. Advarselsteksten, jf. stk. 2-3, skal 1) have en bogstavhøjde på mindst 10 mm, 2) være i sort farve og 3) gentages med et mellemrum på højst 200 mm mellem hver tekst. Stk. 5. For dækplader finder stk. 4, nr. 2, kun anvendelse, hvis disse er mærket ved påstempling. Installationsstikforbindelser 42. Installationsstikforbindelser skal 1) installeres i en kapsling, der kun kan åbnes ved hjælp af værktøj, 2) anbringes uden for normal rækkevidde mindst 2,5 meter over gulvplan, eller 3) anbringes i et bygningshulrum. Stk. 2. Installationsstikforbindelser må kun samles og adskilles i spændingsløs tilstand. Stikkontakter og stikpropper til husholdningsbrug og lignende 43. I den elektriske installation må der kun installeres stikkontakter og stikpropper til husholdningsbrug i henhold til bekendtgørelse om elektrisk materiel. 44. I den elektriske installation skal der være følgende sammenhæng mellem stikkontaktens mærkestrøm og mærkestrømmen for den nærmeste foran siddende kortslutningsbeskyttelse: 1) For stikkontakter med en mærkestrøm på 10 A og 13 A mærkestrøm må den største tilladte mærkestrøm for kortslutningsbeskyttelse være 13 A. 7

8 2) For stikkontakter med en mærkestrøm på 16 A, må den største tilladte mærkestrøm for kortslutningsbeskyttelse være 16 A. 45. Hospitalsstikkontakter må kun installeres på hospitaler og lignende områder. Stk. 2. I hospitalsstikkontakter må der kun tilsluttes særligt hospitalsmateriel forsynet med hospitalsstikpropper. Tilslutningssteder 46. Beskyttelseslederen fra tilslutningssteder skal overføres til klasse I materiel. Stk. 2. I boliger finder stk. 1 ikke anvendelse for transportabelt stikkontakttilsluttet klasse I materiel, hvis den elektriske installation er beskyttet ved RCD med en mærkeudløsestrøm på højst 30mA, jf. dog stk. 3. Stk. 3. I boliger opført efter 1. juli 2016 skal beskyttelseslederen overføres til transportabelt stikkontakttilsluttet klasse I materiel. 47. Antallet af tilslutningssteder i den faste elektriske installation skal tilpasses det forventede antal brugsgenstande og anbringes i et sådant omfang og på sådanne steder, at anvendelse af tilledninger af unødvendig længde undgås. Tilslutning af elektrisk materiel til den faste elektriske installation med tilledninger 48. Tilslutning af elektrisk materiel med tilledning til den faste elektriske installation skal foretages enten ved stikkontakttilslutning med stikprop eller tilsluttes til et udtag eller lignende, hvor tilslutningsledningen aflastes for træk og sikres mod vridning ved hjælp af en aflastningsindretning, der udgør en del af det elektriske materiel i den faste elektriske installation, som tilledningen tilsluttes. Stk. 2. En tilledning skal sluttes til den faste elektriske installation i det rum eller i det fri, hvor det elektriske materiel anvendes. Dette gælder ikke for elektrisk materiel, som flyttes under brug. Stk. 3. Tilledninger må ikke udsættes for mekanisk, kemisk eller termisk beskadigelse. Boliger gælder for elektriske installationer i den enkelte bolig, og for elektriske installationer uden for selve boligen, når disse forsynes fra boligen. 50. RCD af type AC må ikke anvendes som fejlbeskyttelse i boliger. 51. Beskyttelsesudstyr skal anbringes i den bolig, hvortil det hører. Stk. 2. Beskyttelsesudstyret må ikke være anbragt højere end 2,2 m over gulv. Anbringes beskyttelsesudstyret mindre end 1 m over gulv, skal det placeres i et aflåseligt skab. Stk. 3. Beskyttelsesudstyr kan anbringes i andre rum, som hører med til boligen, men hvortil der ikke er direkte adgang fra boligen. Dette gælder dog ikke, hvis der kun er adgang gennem fællesarealer såsom trapper, gangarealer, stier og lignende. Stk. 4. I institutioner med boliger for ikke-selvhjulpne personer, kan beskyttelsesudstyret anbringes udenfor boligen forudsat, at institutionen er døgnbemandet. 52. Antallet af grupper, som forsyner 250 V stikkontakter og andre tilslutningssteder for belysningsarmaturer og brugsgenstande med mindre effektforbrug over tid, skal mindst være lig med det samlede boligareal divideret med 50. Der skal dog mindst være to grupper. Stk. 2. Det samlede boligareal opgøres i overensstemmelse med bygnings- og boligregistrets angivelser. 8

9 Stk. 3. En to- eller trefaset gruppe regnes kun som én gruppe. Stk. 4. Følgende indgår ikke i antallet af grupper efter stk. 1: 1) Grupper for brugsgenstande, som har et højt effektforbrug over tid. 2) Grupper hvortil der tilsluttes 1-fasede brugsgenstande med nominel strøm på mere end 6A og hvor det kan forventes, at strømkredsen belastes i mere end 2 timer. 53. Antallet af 250 V stikkontakter i den faste elektriske installation skal mindst være én for hver påbegyndt 4 m 2. Stk. 2. I køkkener skal der placeres minimum tre stikkontakter. De skal placeres der, hvor transportable stikkontakttilsluttede brugsgenstande er tiltænkt anvendt og skal fordeles på mindst to grupper. Stk. 3. I kogenicher skal der være minimum én stikkontakt, som skal placeres der, hvor transportable stikkontakttilsluttede brugsgenstande er tiltænkt anvendt. Stk.4. Wc-rum og badeværelser er ikke omfattet af stk. 1. Der skal dog være minimum én stikkontakt, medmindre badeværelset er så lille, at andre sikkerhedskrav udelukker anbringelse af stikkontakter. Stk. 5. Garager, carporte, loftsrum, depotrum og lignende er ikke omfattet af stk Ved tilslutningssteder for ikke-fastmonterede belysningsarmaturer skal der være fast anbragte klemmer, DCL for husholdningsbrug efter DS/EN eller lampestik og stikkontakt efter DS D1, så tilslutning kan foretages uden indgreb i den faste elektriske installation. Eksplosionsfarlige områder 55. Udførelse af elektriske installationer i eksplosionsfarlige områder skal foretages i overensstemmelse med DS/EN Midlertidige elektriske installationer 56. Bibeholdes en midlertidig elektrisk installation i mere end tre måneder, skal installationen hver tredje måned efterses af en autoriseret elinstallatørvirksomhed. Stk. 2. Ejeren eller brugeren af den midlertidige elektriske installation er ansvarlig for, at eftersynet foretages, og at installationen fjernes efter benyttelsen. Kapitel 5 Eksisterende elektriske installationer Supplerende beskyttelse med RCD 57. I eksisterende elektriske installationer skal stikkontakter til husholdningsbrug og lignende med mærkestrøm til og med 16 A og andre tilslutningssteder i faste installationer med overstrømsbeskyttelse op til og med 20 A, være omfattet af beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyningen. Stk. 2. Som beskyttelsesudstyr skal der anvendes RCD med mærkeudløsestrøm på højst 30mA. Stk. 3. Stikkontakter for enkelte brugsgenstande, som af driftstekniske grunde ikke omfattes af RCD-beskyttelsen med mærkeudløsestrøm på højst 30mA, jf. stk. 2,skal beskyttes ved automatisk afbrydelse af forsyningen ved hjælp af andet beskyttelsesudstyr end RCD med en mærkeudløsestrøm på højst 30mA. Stk. 4. Stikkontakter efter stk. 3 skal anbringes eller være mærket på en sådan måde, at de ikke vil blive anvendt til tilslutning af andre brugsgenstande. Stk. 5. Kravet i stk. 1 gælder ikke for: 9

10 1) Elektriske installationer eller dele af den, hvor der kun er fast tilsluttet materiel af klasse II, og den pågældende installation ikke har stikkontakter eller andre tilslutningssteder. 2) Elektriske installationer med stikkontakter eller andre tilslutningssteder, der er beskyttet ved separat strømkreds eller ved SELV eller PELV. 3) Elektriske installationer med IT-systemjording og isolationsovervågning. 4) Andre tilslutningssteder, som af driftstekniske grunde ikke ønskes omfattet af beskyttelse ved RCD med en mærkeudløsestrøm på højst 30mA. Disse tilslutningssteder skal i så fald være beskyttet ved automatisk afbrydelse af forsyningen ved hjælp af andet beskyttelsesudstyr. 5) Hospitals- og edb-stikkontakter, der har tilsluttet en virksom beskyttelsesleder og som af driftstekniske grunde ikke kan eller ikke ønskes omfattet af beskyttelse ved RCD med en mærkeudløsestrøm på højst 30mA. Stikkontakter for disse brugsgenstande skal i så fald beskyttes ved automatisk afbrydelse af forsyningen ved hjælp af andet beskyttelsesudstyr. 6) Eksisterende elektriske installationer med strømkredse, hvor det er krævet, at en fejl ikke må forringe den korrekte funktion af en anden strømkreds, og hvor installation af RCD vil medføre, at dette krav ikke kan overholdes. Ændringer eller udvidelser 58. I tilfælde af udvidelse eller ændring af en eksisterende elektrisk installation skal det sikres, at mærkeværdien og forholdene for eksisterende elektrisk materiel, som skal bære en ekstra belastning, er tilstrækkelig for de udvidede eller ændrede forhold. Desuden skal jordings- og udligningsforbindelser være tilstrækkelige, hvis disse er nødvendige for beskyttelsesforanstaltninger, der er anvendt af hensyn til sikkerheden i udvidelsen eller ændringen. 59. Ved udvidelse eller ændring af en eksisterende elektrisk installation med højst to tilslutningssteder, tillades det, at beskyttelseslederen udelades, hvis der ikke er beskyttelsesleder i den eksisterende installation, forudsat at udvidelsen eller ændringen bliver omfattet af beskyttelse ved RCD med en mærkeudløsestrøm på højst 30 ma. 60. I en eksisterende elektrisk installation er det tilladt at lave en separat jordelektrode uden at forbinde denne til hovedjordklemmen, hvis denne ikke findes i installationen. Stk. 2. Udsatte ledende dele, som kan berøres samtidigt, skal dog altid forbindes til samme jordelektrode. 61. Der må ikke foretages ændringer, der forringer sikkerheden i en eksisterende elektrisk installation. Eksisterende tavler 62. En eksisterende tavle, som indgår i den elektriske installation, kan indenfor den eksisterende ydre kapsling serviceres, repareres, ændres og udvides i henhold til fabrikantanvisninger samt de krav og bestemmelser, der var gældende på tidspunktet for tavlens konstruktion og installation. Stk. 2. En udvidelse udenfor den eksisterende ydre kapsling betragtes som ny tavle, der skal overholde de nugældende krav og bestemmelser. Stk. 3. Flyttes en eksisterende tavle skal denne leve op til de krav og bestemmelser, der gælder på flytningstidspunktet. 63. Ændres eller udvides en eksisterende tavle, som er omfattet af fejlbeskyttelse, skal ændringen eller udvidelsen også være omfattet af fejlbeskyttelse. 64. Ændres eller udvides en eksisterende tavle uden fejlbeskyttelse indenfor den eksisterende kapsling, kræves der ikke fejlbeskyttelse for ændringen eller udvidelsen i den eksisterende tavle. 10

11 Stk. 2. Udvides en eksisterende tavle med nye tavlefelter, kan udvidelsen beskyttes ved totalisolation. Stk. 3. Beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyningen må kun foretages, hvis der i tavlens indgang eller foran tavlen er anbragt beskyttelsesudstyr, der afbryder forsyningen i tilfælde af fejl. Fejlspændingsafbrydere 65. Fejlspændingsafbrydere må udskiftes, når den elektriske installation er udført i overensstemmelse med de på tidspunktet for udførelsen eller de ved senere omlægninger gældende bestemmelser for elektriske installationer. 66. Beskyttelsesledere og jordingsledere for fejlspændingsafbrydere må ikke tilsluttes hovedudligningsforbindelsen. Tilslutningssteder i elektriske installationer uden virksom beskyttelsesleder 67. Klasse I materiel kan tilsluttes en elektrisk installation uden virksom beskyttelsesleder forudsat, at installationen er beskyttet ved RCD med mærkeudløsestrøm på højst 30 ma. Stk. 2. Elektrisk materiel, hvor beskyttelsesleder er påkrævet for korrekt sikkerhedsmæssige funktion, og elektromedicinsk udstyr, er ikke omfattet af stk. 1. Stk. 3. Kravet om RCD gælder ikke for en elektrisk installation med strømkredse, hvor det er krævet, at en fejl i en strømkreds ikke må forringe den korrekte funktion af en anden strømkreds, og hvor installation af RCD vil medføre, at dette krav ikke kan overholdes. Stikkontakter 68. I eksisterende elektriske installationer skal der være fremført en virksom beskyttelsesleder, som skal forbindes til beskyttelseskontakten, hvis stikkontakten har beskyttelseskontakt. 69. I eksisterende elektriske installationer i køkkener kan der installeres op til to nye stikkontakter uden at disse fordeles på to grupper. Belysningsanlæg på offentligt tilgængeligt område 70. Ved reparation eller vedligeholdelse af belysningsanlæg på offentligt tilgængelige områder skal der anvendes 1) armaturer eller enkeltdele, der er identiske med de eksisterende, 2) armaturer eller enkeltdele af klasse II, eller 3) supplerende beskyttelse i henhold til 34. Stk. 2. Kan stk. 1 ikke opfyldes for armaturer eller enkeltdele, betragtes den del af belysningsanlægget, hvor disse dele indgår, som nyt og skal opfylde kravene for nye elektriske installationer i denne bekendtgørelse. Kapitel 6 Verifikation 71. Efter udførelse af en elektrisk installation skal det verificeres, at installationen opfylder denne bekendtgørelse. Verifikation skal foretages inden den elektriske installation idriftsættes. Stk. 2. Verifikation omfatter eftersyn, afprøvning og rapportering. Stk. 3. Verifikation skal udføres efter den på verifikationstidspunktet i Danmark gældende udgave af HD

12 Stk. 4. Elinstallatørvirksomhedens slutkontrol, jf. bekendtgørelse om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet, omfatter for elektriske installationer verifikation efter stk Stk. 5. Arbejde på elområdet omfattet af bekendtgørelse om simple arbejder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet, som enhver må udføre, kræver ikke verifikation efter stk. 1. Kapitel 7 Drift og vedligehold Arbejde på eller nær ved elektriske installationer 72. Ved aktiviteter på eller nær ved en elektrisk installation skal den elektriske risiko vurderes, således at aktiviteten kan gennemføres sikkert. Stk. 2. Aktiviteten skal udføres i overensstemmelse med DS/EN Stk. 3. Arbejde på eller nær ved en elektrisk installation under spænding må kun udføres af personer, der er fyldt 18 år. Stk. 4. Måling og fejlsøgning på en elektrisk installation under spænding kan udføres af personer, der er under uddannelse og fyldt 16 år, når de er instrueret og under opsyn af en sagkyndig person. Vedligeholdelse af elektrisk materiel 73. Ved tilslutning af elektrisk materiel til en elektrisk installation skal virksomheder eller personer, der anvender elektrisk materiel erhvervsmæssigt, sikre, at det elektriske materiel er vedligeholdt, så det ikke udgør en fare for personer, husdyr eller ejendom i følgende situationer: 1) Ved udførelse af arbejde hos andre end virksomheden eller personen selv. 2) Ved udlejning af elektrisk materiel. Genindkobling af den elektriske installation 74. Smeltesikringer, automatsikringer eller maksimalafbrydere til overstrømsbeskyttelse må kun udskiftes eller genindkobles én gang manuelt efter overbrænding eller automatisk udkobling. Stk. 2. Sker der igen sikringsoverbrænding eller automatisk udkobling, skal fejl fjernes, før der foretages yderligere genindkobling. 75. Automatisk genindkobling af elektrisk materiel, til beskyttelse mod elektrisk stød ved automatisk afbrydelse af forsyningen, er ikke tilladt der, hvor lægmand har adgang til den elektriske installation. 76. Hvor der kan forventes at opstå fare eller beskadigelse som følge af genindkobling af forsyningen, skal der tages passende forholdsregler i den elektriske installation eller det installerede elektriske materiel. Kapitel 8 Indberetning 77. Anvendes den i Danmark gældende udgave af HD serien, jf. 3, ikke eller anvendes den kun delvist, skal elinstallatørvirksomheden indberette dette via Sikkerhedsstyrelsens elektroniske indberetningssystem. Der skal ske indberetning ved: 12

13 1) Udvidelser af eksisterende elektriske installationer. 2) Nye elektriske installationer. Stk. 2. Indberetningen efter stk. 1 skal indeholde følgende oplysninger og dokumentation: 1) Adressen på den elektriske installation. 2) Tidspunktet for arbejdets udførelse. 3) Tidspunktet for færdigprojektering, hvor dette er relevant. 4) Dokumentation for opfyldelse af sikkerhedskravene i denne bekendtgørelse. 5) Dokumentation for kontrol af, at den elektriske installation er i overensstemmelse med den tekniske dokumentation. 6) Dokumentation for materialevalg og for valg af beskyttelsesudstyr. 7) Beregninger og vurderinger som danner grundlag for overholdelse af sikkerhedskravene. 8) Tegninger og skematisk oversigt over den elektriske installation. 9) Entydig identificerbar dokumentation for hvilken del af den elektriske installation, der er udført arbejde på. Stk. 3. Indberetning, efter stk. 1-2, skal foretages senest 14 dage efter arbejdets udførelse. Kapitel 9 Straf 78. Medmindre strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, som 1) overtræder de generelle sikkerhedskrav, jf. 5-15, 2) overtræder 16-70, 3) undlader at foretage verifikation efter 71, 4) overtræder 72-76, 5) undlader at indberette oplysninger og dokumentation, jf. 77, stk. 2, 6) indberetter forkerte oplysninger, jf. 77, stk. 2, eller 7) overtræder 77, stk. 3. Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 79. Forældelsesfristen for strafansvaret er 10 år. Kapitel 10 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 80. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Stk. 2. Samtidigt ophæves bekendtgørelse nr. 177 af 20. marts 1995 om administration m.v. af stærkstrømsloven, bortset fra 18. Stk. 3. Med virkning fra 1. juli 2019 ophæves følgende: 1) Bekendtgørelse nr af 1. juli 2001 om stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6, elektriske installationer. 2) Bekendtgørelse nr af 22. marts 2006 om stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6A, elektriske installationer. 3) Bekendtgørelse nr af 13. november 2006 om stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6B, krav om supplerende beskyttelse med HPFI-afbryder i nye installationer. 4) Bekendtgørelse nr af 10. november 2011 om stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6C, særlige krav til anvendelse af stikpropper og stikkontakter i installationer. 5) Bekendtgørelse nr af 6. oktober 2010 om stærkstrøm afsnit 6D vedr. installationsstikforbindelser. 6) Bekendtgørelse nr af 13. november 2006 om stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 8, krav om supplerende beskyttelse med HFI- eller HPFI-afbryder i eksisterende installationer. 13

14 7) Bekendtgørelse, afsnit 35, 3. udgave, Dækplader og markeringsbånd for stærkstrømskabler i jord. 81. Elektriske installationer kan udføres efter stærkstrømsbekendtgørelsen til og med den 30. juni Stk. 2. Elektriske installationer, som er færdigprojekteret eller påbegyndt før 1. juli 2018 efter stærkstrømsbekendtgørelsen, kan udføres eller færdiggøres efter disse regler til og med 30. juni Stk. 3. Sikkerhedsstyrelsen kan i særlige tilfælde give dispensation til at færdiggøre installationsarbejde efter stærkstrømsbekendtgørelsen efter 30. juni 2019, jf. stk. 2. Ansøgning om dispensation skal være modtaget af Sikkerhedsstyrelsen inden denne dato. 82. Dækplader og markeringsbånd kan fremstilles efter stærkstrømsbekendtgørelsen til og med den 31. december Stk. 2. Dækplader og markeringsbånd, som er fremstillet i overensstemmelse med stærkstrømsbekendtgørelsen, kan anvendes til og med den 30. juni Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF. 14

Program. Ny lovgivning el-området. Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation

Program. Ny lovgivning el-området. Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation Program Ny lovgivning el-området Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation Lovgivning og standarder Direktiver Besluttes af EU kommissionen og skal følges af medlemslandene

Læs mere

Bekendtgørelse om stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6C, særlige krav til anvendelse af stikpropper og stikkontakter i installationer 1)

Bekendtgørelse om stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6C, særlige krav til anvendelse af stikpropper og stikkontakter i installationer 1) BEK nr 1041 af 10/11/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-11-00032 Senere ændringer

Læs mere

10 % eftersyn. En gennemgang af de mest typiske fejl

10 % eftersyn. En gennemgang af de mest typiske fejl 10 % eftersyn En gennemgang af de mest typiske fejl Formålet med eftersynet. 10 % anlægstilsyn udføres på nye og ændrede elinstallationer, og formålet med tilsynene er at kontrollere, at den faste elektriske

Læs mere

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Hvorfor en Elsikkerhedsattest? SB afsnit 6, 621.1 Ejeren (brugeren) er ansvarlig for installationens tilstand og vedligeholdelse og skal lade fejl og mangler

Læs mere

FRI s høringssvar over udkast til bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektiske installationer

FRI s høringssvar over udkast til bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektiske installationer Sikkerhedsstyrelsen Ref.: IME/ime E-mail: ime@frinet.dk 13. januar 2016 Att.: sik@sik.dk J. nr. 115-01-00003 FRI s høringssvar over udkast til bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektiske

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer INDLEDNING Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 9, Højspændingsinstallationer, 4. udgave er udgivet af Elektricitetsrådet og har

Læs mere

Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri

Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri I butikker mm. hvor der foregår detailsalg og der opbevares max 12,5 kg (evt. 25 kg) NEM, er der ingen særlige bestemmelser for de elektriske installationer,

Læs mere

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C I medfør af 7, stk. 1, nr. 2, i lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 8.

Læs mere

Systemjordingogtavler

Systemjordingogtavler Systemjordingogtavler 312.2, systemjording TN-C-S system 312.2, systemjording TT-system 312.2, systemjording Maritim- og offshoresektoren Møbelindustrien Tekstilindustrien Medicinalindustrien Høj driftsikkerhed

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer 1)

Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer 1) BEK nr 1082 af 12/07/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 115-01-00003 Senere ændringer

Læs mere

KAPITEL 805 NØDBELYSNING OG VARSLINGSANLÆG

KAPITEL 805 NØDBELYSNING OG VARSLINGSANLÆG KAPITEL 805 NØDBELYSNING OG VARSLINGSANLÆG 805.1 Gyldighedsområde. De særlige bestemmelser i dette kapitel gælder for nødbelysning og varslingsanlæg, hvor Bygningsreglementet indeholder krav om sådanne

Læs mere

4 / 5 6 1 2009 DESITEK A/S CAW

4 / 5 6 1 2009 DESITEK A/S CAW 2009 DESITEK A/S A/S CAW 1 DESITEK A/S 2 Hvad er en UPS iht. DS/EN62040 3 UPS Topologi 4 Hvorfor N skal tilsluttes / isolationstrafo 5 Beregning af batterikapacitet 6 Installation af UPS er, herunder jording

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade Bygninger Teknik Miljø Installationer Arkivnr. 104.03-01 El Udgivet Sept.'93 Potentialeudligning i bygninger med husdyr (kvæg, svin, fjerkræ etc.) Revideret 28.04.2003 Side 1 af

Læs mere

Retningslinjer for elsyn

Retningslinjer for elsyn Retningslinjer for elsyn Elsyn med tilhørende retningslinjer er målrettet til boliginstallationer. Elsyn kan også anvendes på andre kategorier af installationer, når de særlige forhold for disse kategorier

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af elektriske anlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af elektriske anlæg 1) BEK nr 1114 af 18/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 115-01-00006 Senere ændringer

Læs mere

FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR El-installationer og el-sikkerhed Møde den Midtconsult i Herning

FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR El-installationer og el-sikkerhed Møde den Midtconsult i Herning FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR El-installationer og el-sikkerhed Møde den 14-09-2016 Midtconsult i Herning Velkomst Finn Westergaard - Midtconsult Godkendelse af referat Mødet hos ABB Update på

Læs mere

KAPITEL 708 CAMPINGPLADSER OG CAMPINGVOGNE

KAPITEL 708 CAMPINGPLADSER OG CAMPINGVOGNE 708.0 Indledning. KAPITEL 708 CAMPINGPLADSER OG CAMPINGVOGNE I modsætning til andre kapitler i del 7 er der i dette kapitel anvendt en fortløbende nummerering. Der er dog i enkelte punkter henvist til

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

Udligningsforbindelser

Udligningsforbindelser Udligningsforbindelser Der manglede en lokal supplerende udligningsforbindelse til aftrækskanalen i badeområde 3 i loftet over bruseren. Mindre fejl Køleskabet var tilsluttet via en stikprop (schukostikprop)

Læs mere

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg 5. udgave, februar 2005 Indhold Forord... 4 1 Vedrørende beskyttelse af generatoranlæg mod indirekte berøring... 5 1.2 Generatoranlæg som kun kan

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Dansk El Kontrol Nebel Gårds Vej 69 7000 Fredericia Tlf.: 50 23 22 12

Elinstallationsrapport for ejendommen. Dansk El Kontrol Nebel Gårds Vej 69 7000 Fredericia Tlf.: 50 23 22 12 for ejendommen Sælger Peter Winther Adresse Søndergade 10 Postnr. og by 8870 Langå Dato 12.02.2015 Udløbsdato 12.02.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Dansk El Kontrol Nebel Gårds Vej 69 7000 Fredericia

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boet efter Aase Lieberkind. Insta A/S Smedevænget 16 A. 4700 Næstved. Tlf.: 21846605

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boet efter Aase Lieberkind. Insta A/S Smedevænget 16 A. 4700 Næstved. Tlf.: 21846605 for ejendommen Sælger Boet efter Aase Lieberkind Adresse Wesselsvej 50 Postnr. og by 4700 Næstved Dato 14.06.2016 Udløbsdato 14.06.2017 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Insta A/S Smedevænget 16 A 4700

Læs mere

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Kontrol ved installationsgennemgang 1. Tavler 2. Fast 230/400 V installation 3. Brugsgenstande 4. Tilledninger 5. Lavvoltinstallationer 6.

Læs mere

JUNI 2017 ELSIKKERHEDSLOVEN, INSTALLATIONSBEKENDTGØRELSEN OG HD60364-SERIEN

JUNI 2017 ELSIKKERHEDSLOVEN, INSTALLATIONSBEKENDTGØRELSEN OG HD60364-SERIEN 28-29. JUNI 2017 ELSIKKERHEDSLOVEN, INSTALLATIONSBEKENDTGØRELSEN OG HD60364-SERIEN AGENDA Elsikkerhedsloven hvorfor? Standarder hvad er en standard, hvem tolker på en standard Installationsbekendtgørelsen

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200 København N Tlf.: 35 36 07 96

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200 København N Tlf.: 35 36 07 96 for ejendommen Sælger Paw & Tania M. Laursen Adresse Tybjerg Bygade 12 Postnr. og by 4160 Herlufmagle Dato 20.04.2015 Udløbsdato 20.04.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Boligeftersyn P/S Guldbergsgade

Læs mere

Vedrørende. Lavspændingstavler. DS/EN 60439-1 til 60439-5

Vedrørende. Lavspændingstavler. DS/EN 60439-1 til 60439-5 Vedrørende Lavspændingstavler DS/EN 60439-1 til 60439-5 April 2008 Vedrørende Lavspændingstavler DS/EN 60439-1 til 60439-5 April 2008 Sikkerhedsstyrelsen har i henhold til Stærkstrømsloven og Elinstallatørloven

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhed for elektrisk materiel 1)

Bekendtgørelse om sikkerhed for elektrisk materiel 1) BEK nr 1285 af 04/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 115-01-00005 Senere ændringer

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Nanna Lund & Reno Månsson. EL:CON A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf.: 72667020

Elinstallationsrapport for ejendommen. Nanna Lund & Reno Månsson. EL:CON A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf.: 72667020 for ejendommen Sælger Nanna Lund & Reno Månsson Adresse Klosterbakken 8 Postnr. og by 3500 Værløse Dato 12.02.2016 Udløbsdato 12.02.2017 Autoriseret elinstallatørvirksomhed EL:CON A/S Ryhavevej 50 8210

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Insta A/S Smedevænget 16 A. 4700 Næstved. Tlf.: 21846605

Elinstallationsrapport for ejendommen. Insta A/S Smedevænget 16 A. 4700 Næstved. Tlf.: 21846605 for ejendommen Sælger G Johs Christoffersen Adresse Menstrup Bygade 5 Postnr. og by 4700 Næstved Dato 11.10.2015 Udløbsdato 11.10.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Insta A/S Smedevænget 16 A 4700

Læs mere

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal Stamoplysninger Boligen Adresse Postnr. og by Opført år Samlet bygningsareal Særlige oplysninger om ejendommen Boligens Ejer Adresse Navn Postnr. og by Email Telefon Informationer angående besøget Dato

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Niels Åge Toldam & Gitte Philip. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99

Elinstallationsrapport for ejendommen. Niels Åge Toldam & Gitte Philip. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99 for ejendommen Sælger Niels Åge Toldam & Gitte Philip Adresse Solsikkevej 4 Postnr. og by 2700 Brønshøj Dato 05.05.2015 Udløbsdato 05.05.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Ryslinge El Tvekildevej

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Tina Gylling Møller & John Christensen. El:Con Middelfart A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Tina Gylling Møller & John Christensen. El:Con Middelfart A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf. for ejendommen Sælger Tina Gylling Møller & John Christensen Adresse Ravnholtvej 117 Postnr. og by 8310 Tranbjerg J Dato 14.08.2015 Udløbsdato 14.08.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed El:Con Middelfart

Læs mere

Mindre installationer, bolig med tilhørende særlige områder

Mindre installationer, bolig med tilhørende særlige områder Mindre installationer, bolig med tilhørende særlige områder Kursusmål: Deltagerne får kendskab til gældende lovgivning og kan selvstændig anvende bestemmelserne i Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, Bygningsreglementet,

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Botjek Eltjek ApS Søndergade 43, 1. sal 8700 Horsens Tlf.: 70261199

Elinstallationsrapport for ejendommen. Botjek Eltjek ApS Søndergade 43, 1. sal 8700 Horsens Tlf.: 70261199 for ejendommen Sælger Tove Larsen Adresse Højeløkkevej 17 Postnr. og by 5690 Tommerup Dato 30.05.2013 Udløbsdato 30.05.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Botjek Eltjek ApS Søndergade 43, 1. sal 8700

Læs mere

IDA Elteknik. Installation og beskyttelse af solcelleanlæg. November 2014. Steffen Nielsen Faglig konsulent

IDA Elteknik. Installation og beskyttelse af solcelleanlæg. November 2014. Steffen Nielsen Faglig konsulent IDA Elteknik Installation og beskyttelse af solcelleanlæg November 2014 Steffen Nielsen Faglig konsulent Emner Krav i stærkstrømsbekendtgørelsen Vejledninger Fremtid Stærkstrømsbekendtgørelsen Solcelleanlæg

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boet efter: Helge Vang Jensen. Insta A/S Smedevænget 16 A 4700 Næstved Tlf.: 21846605

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boet efter: Helge Vang Jensen. Insta A/S Smedevænget 16 A 4700 Næstved Tlf.: 21846605 for ejendommen Sælger Boet efter: Helge Vang Jensen Adresse Skovvej 30 Postnr. og by 4160 Herlufmagle Dato 24.05.2016 Udløbsdato 24.05.2017 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Insta A/S Smedevænget 16

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Frahm El-Teknik A/S Valdemarshaab 11 4600 Køge

Elinstallationsrapport for ejendommen. Frahm El-Teknik A/S Valdemarshaab 11 4600 Køge for ejendommen Sælger Connie Meisler Adresse Egernets Kvarter 22 Postnr. og by 4623 Lille Skensved Dato 19.10.2014 Udløbsdato 19.10.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Frahm El-Teknik A/S Valdemarshaab

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre Ringvej 43 5750 Ringe Tlf.: 62621109

Elinstallationsrapport for ejendommen. Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre Ringvej 43 5750 Ringe Tlf.: 62621109 for ejendommen Sælger Holger Carlo Lund Adresse Øksenbjergvej 56 Postnr. og by 5700 Svendborg Dato 18.06.2014 Udløbsdato 18.06.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ljubinka Blagojevic & Petar Blagojevic. Insta A/S Smedevænget 16 A. 4700 Næstved. Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ljubinka Blagojevic & Petar Blagojevic. Insta A/S Smedevænget 16 A. 4700 Næstved. Tlf. for ejendommen Sælger Ljubinka Blagojevic & Petar Blagojevic Adresse Havevej 38 Postnr. og by 4700 Næstved Dato 07.01.2016 Udløbsdato 07.01.2017 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Insta A/S Smedevænget

Læs mere

Gennemgående elektrisk forbindelse i beskyttelsesledere og udligningsforbindelser er målt: Ok Ikke ok Ikke aktuel

Gennemgående elektrisk forbindelse i beskyttelsesledere og udligningsforbindelser er målt: Ok Ikke ok Ikke aktuel Ejer/bruger af installationen: Pablo Arcal Magle Målernr.: 1010647 Målinger: Fejlstrømsafbrydere er målt: Vælg målte type: HPFI type A 30mA HPFI type B 30mA PFI type A 300mA PFI type B 300mA PFI type A

Læs mere

Kapitel 804 Forsamlingslokaler, butikker og lignende salgslokaler, undervisningslokaler, fælles adgangsveje og flugtveje

Kapitel 804 Forsamlingslokaler, butikker og lignende salgslokaler, undervisningslokaler, fælles adgangsveje og flugtveje Kapitel 804 Forsamlingslokaler, butikker og lignende salgslokaler, undervisningslokaler, fælles adgangsveje og flugtveje FORSAMLINGSLOKALER, BUTIKKER OG LIGNENDE SALGSLOKALER, UNDERVISNINGSLOKALER, FÆLLES

Læs mere

Installation af UPS-anlæg

Installation af UPS-anlæg sikkerhedsstyrelsen installation af UPS-anlæg 2010 Installation af UPS-anlæg 2. udgave september 2010 Ved installation og projektering af UPS-anlæg er det vigtigt at være opmærksom på følgende forhold.

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens Tlf.: 70261199

Elinstallationsrapport for ejendommen. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens Tlf.: 70261199 for ejendommen Sælger Jerrik Park Bisgaard Adresse Anders Olesens Vej 8 Postnr. og by 9310 Vodskov Dato 25.01.2016 Udløbsdato 25.01.2017 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej

Læs mere

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn Indledning Transportable, forbrændingsmotordrevne generatoranlæg skal enten opfylde bestemmelserne i Ú 551 á eller de særlige bestemmelser i Ú 816 á. Bestemmelserne i ISO 8528-8 kan også anvendes for generatoranlæg

Læs mere

NB! Dele af denne præsentation kan være uaktuelle!

NB! Dele af denne præsentation kan være uaktuelle! NB! Dele af denne præsentation kan være uaktuelle! Præsentationen er udarbejdet til brug på dialogmøde 19. maj 2015 og giver en status på arbejdet med nye elsikkerhedsregler, som det ser ud på denne dato.

Læs mere

FSTA/FSD 20150429 AI 1

FSTA/FSD 20150429 AI 1 1 El-installationer på sygehuse Regler for stikkontakter i Danmark med fokus på sygehuse Asger Illum 2 Hvem er vi? En fullservice virksomhed med bred ekspertise inden for alle gængse ingeniørdiscipliner

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens Tlf.: 70261199

Elinstallationsrapport for ejendommen. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens Tlf.: 70261199 for ejendommen Sælger Ida Rand Kjeldsen Adresse Fasanvænget 20 Postnr. og by 8330 Beder Dato 05.01.2016 Udløbsdato 05.01.2017 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Susan A. Hansen & Jørgen Bundgaard Hansen. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Susan A. Hansen & Jørgen Bundgaard Hansen. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens Tlf. for ejendommen Sælger Susan A. Hansen & Jørgen Bundgaard Hansen Adresse Nebbegårds Alle 1 Postnr. og by 2970 Hørsholm Dato 25.08.2015 Udløbsdato 25.08.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Botjek Eltjek

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af personlige værnemidler på offshoreanlægi forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1

Bekendtgørelse om anvendelse af personlige værnemidler på offshoreanlægi forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 Bekendtgørelse om anvendelse af personlige værnemidler på offshoreanlægi forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 Bek. nr. 398 af 15. maj 2008 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning.

Læs mere

Tekniske installationer ved festudlejning

Tekniske installationer ved festudlejning Tekniske installationer ved festudlejning SUS, Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg Brian Aagaard AMU Hoverdal Undervisningsministeriet. (december 2011). Materialet er udviklet af Serviceerhvervenes

Læs mere

Skema for elsyn. - uden for huseftersynsordningen. Personoplysninger. Generelle oplysninger. Installationsnr. Navn (rekvirent) Målernr.

Skema for elsyn. - uden for huseftersynsordningen. Personoplysninger. Generelle oplysninger. Installationsnr. Navn (rekvirent) Målernr. Skema for elsyn - uden for huseftersynsordningen Personoplysninger Navn (rekvirent) Energinet.dk 85550 Installation Adresse Tonne Kjærsvej Adresse Gl. Dalsgårdsvej 14 Postnr./by 7000, Fredericia Postnr./by

Læs mere

Trykskrift Nr 5072/DK/1204 RAPPORT

Trykskrift Nr 5072/DK/1204 RAPPORT Trykskrift Nr 5072/DK/1204 Elektriske udligningsforbindelser i landbrug LEVERANDØR AF SIKKERHED... Udarbejdet i samarbejde med Landbrugets Rådgivningscenter, Skejby Århus RAPPORT Formålet med rapporten

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006 L 374/10 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.12.2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til

Læs mere

Installation & Jording. Den 6. oktober v/johnny Nielsen

Installation & Jording. Den 6. oktober v/johnny Nielsen Installation & Jording Den 6. oktober 2015. v/johnny Nielsen Program for indlægget.! Præsentation af FOURNAIS ENERGI og mig selv! Gennemgang af ekstrabeskyttelsessystemet TN.! Ekstrabeskyttelsessystemet

Læs mere

Temamøde Installationer Specielle emner. Velkommen

Temamøde Installationer Specielle emner. Velkommen Temamøde Installationer Specielle emner - Regler for tilslutning af - Tilslutning af LED belysning - Skinner solen stadig på solcelleanlæg - Hvilken betydning får den nye autorisationsordning? Velkommen

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens Tlf.: 70261199

Elinstallationsrapport for ejendommen. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens Tlf.: 70261199 for ejendommen Sælger Anders Barsballe Adresse Spandet Kirkevej 5 Postnr. og by 6760 Ribe Dato 27.03.2015 Udløbsdato 27.03.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700

Læs mere

Skema for elsyn. Generelle oplysninger: Målinger. Målemetoder, resultater og bemærkninger. Ændring nødvendig. Ikke aktuel

Skema for elsyn. Generelle oplysninger: Målinger. Målemetoder, resultater og bemærkninger. Ændring nødvendig. Ikke aktuel Skema for elsyn Navn (rekvirent): Adresse: Postnr./by: Telefon: Installation: Adresse: Postnr./by: Installationsejer: Generelle oplysninger: Målinger Måleobjekter Afprøvning af fejlstrømsafbrydere HPFI

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre Ringvej 43 5750 Ringe Tlf.: 62 62 11 09

Elinstallationsrapport for ejendommen. Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre Ringvej 43 5750 Ringe Tlf.: 62 62 11 09 for ejendommen Sælger Svendborg Kommune Adresse Stubbevangen 11 Postnr. og by 5700 Svendborg Dato 08.12.2015 Udløbsdato 08.12.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Else Maibøll Wind & Bjarne Wind. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Else Maibøll Wind & Bjarne Wind. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens Tlf. for ejendommen Sælger Else Maibøll Wind & Bjarne Wind Adresse Elmevænget 37 Postnr. og by 2880 Bagsværd Dato 06.01.2016 Udløbsdato 06.01.2017 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej

Læs mere

Skema for elsyn Evt. Notater

Skema for elsyn Evt. Notater Skema for elsyn Navn (rekvirent): Adresse: Postnr./by: Telefon: Installation: Adresse: Postnr./by: Installationsejer: Evt. Side 1 of 5 1. Målinger Måleobjekter 1.1 Afprøvning af fejlstrømsafbrydere 1.2

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200 København N Tlf.: 35 36 07 96

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200 København N Tlf.: 35 36 07 96 for ejendommen Sælger Jyta Petersen Adresse Søndergårdevej 6 Postnr. og by 7884 Fur Dato 19.05.2015 Udløbsdato 19.05.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200 København

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Multi-Tech A/S Hareskovvej 15 A 4400 Kalundborg Tlf.: 59 50 40 04

Elinstallationsrapport for ejendommen. Multi-Tech A/S Hareskovvej 15 A 4400 Kalundborg Tlf.: 59 50 40 04 for ejendommen Sælger Martin Backe Adresse Tingerupvej 96 Postnr. og by 4330 Hvalsø Dato 03.07.2015 Udløbsdato 03.07.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Multi-Tech A/S Hareskovvej 15 A 4400 Kalundborg

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Søren Bundgaard Christensen. VISU-EL ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159

Elinstallationsrapport for ejendommen. Søren Bundgaard Christensen. VISU-EL ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159 for ejendommen Sælger Søren Bundgaard Christensen Adresse Rs. Hansens Alle 6 Postnr. og by 8850 Bjerringbro Dato 15.04.2015 Udløbsdato 15.04.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed VISU-EL ApS Midgårdsvej

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. 24/7 Eftersyn Kalundborgvej 170 4300 Holbæk Tlf.: 51939386

Elinstallationsrapport for ejendommen. 24/7 Eftersyn Kalundborgvej 170 4300 Holbæk Tlf.: 51939386 for ejendommen Sælger Lars Hovmand Adresse Rykkerupvej 33 Postnr. og by 4990 Sakskøbing Dato 17.03.2016 Udløbsdato 17.03.2017 Autoriseret elinstallatørvirksomhed 24/7 Eftersyn Kalundborgvej 170 4300 Holbæk

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen

Stærkstrømsbekendtgørelsen Stærkstrømsbekendtgørelsen Definitioner og dokumentation for Nødbelysning (kapitel 805) 805.1 Gyldighedsområde. De særlige bestemmelser i dette kapitel gælder for nødbelysning og varslingsanlæg, hvor Bygningsreglementet

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sleftersyn ApS Højmarken 7 9560 Hadsund Tlf.: 40 87 50 22

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sleftersyn ApS Højmarken 7 9560 Hadsund Tlf.: 40 87 50 22 for ejendommen Sælger Anita Borup Adresse Aarestrupvej 37 Postnr. og by 9541 Suldrup Dato 28.04.2015 Udløbsdato 28.04.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Sleftersyn ApS Højmarken 7 9560 Hadsund Tlf.:

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Brian & Lisbet Hemmingsen. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens Tlf.: 70261199

Elinstallationsrapport for ejendommen. Brian & Lisbet Hemmingsen. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens Tlf.: 70261199 for ejendommen Sælger Brian & Lisbet Hemmingsen Adresse Ellegårdsvej 24 Postnr. og by 4684 Holmegaard Dato 30.10.2012 Udløbsdato 30.10.2013 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsens krav til vekselrettere

Stærkstrømsbekendtgørelsens krav til vekselrettere Stærkstrømsbekendtgørelsens krav til vekselrettere Energinet.dk Temadag om solceller 19. juni 2012 Kim Rehmeier Sikkerhedsstyrelsen Solcellesystemer Solcelleanlæg skal installeres i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. CL Electric A/S Vølundsvej 19 B 3400 Hillerød Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. CL Electric A/S Vølundsvej 19 B 3400 Hillerød Tlf.: for ejendommen Sælger Benedikte Braae Adresse Krogholmgårdsvej 9 Postnr. og by 2950 Vedbæk Dato 12.09.2014 Udløbsdato 12.09.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed CL Electric A/S Vølundsvej 19 B 3400

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Idestrup El ApS Møllevej 2A 4872 Idestrup Tlf.: 54148100

Elinstallationsrapport for ejendommen. Idestrup El ApS Møllevej 2A 4872 Idestrup Tlf.: 54148100 for ejendommen Sælger Københavns kommune Adresse Ove Billes Vej 12 Postnr. og by 2300 København S Dato 08.01.2015 Udløbsdato 08.01.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Idestrup El ApS Møllevej 2A 4872

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Gorrissen El A/S Stutmestervej 32. 3400 Hillerød. Tlf.: 48242240

Elinstallationsrapport for ejendommen. Gorrissen El A/S Stutmestervej 32. 3400 Hillerød. Tlf.: 48242240 for ejendommen Sælger en Pedersen Adresse gtvej 7 Postnr. og by 3400 Hillerød Dato 24.11.2014 Udløbsdato 24.11.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Gorrissen El A/S Stutmestervej 32 3400 Hillerød Tlf.:

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Bodil Nedergaard Madsen. Insta A/S Smedevænget 16 A. 4700 Næstved. Tlf.: 21846605

Elinstallationsrapport for ejendommen. Bodil Nedergaard Madsen. Insta A/S Smedevænget 16 A. 4700 Næstved. Tlf.: 21846605 for ejendommen Sælger Bodil Nedergaard Madsen Adresse Fredensvej 12 Postnr. og by 4700 Næstved Dato 31.05.2016 Udløbsdato 31.05.2017 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Insta A/S Smedevænget 16 A 4700

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200 København N Tlf.: 35 36 07 96

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200 København N Tlf.: 35 36 07 96 for ejendommen Sælger Dorte Juul Rasmussen Adresse Bispegade 26 Postnr. og by 4800 Nykøbing F Dato 21.05.2015 Udløbsdato 21.05.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1

Læs mere

Bebyggelsen er tilsluttet SEAS-NVE A/S, Hovedgaden 36, 4520 Svinninge, Tlf. 70 29 29 29. Ved fejl skal varmemesteren kontaktes.

Bebyggelsen er tilsluttet SEAS-NVE A/S, Hovedgaden 36, 4520 Svinninge, Tlf. 70 29 29 29. Ved fejl skal varmemesteren kontaktes. INSTALLATIONER 2.1 TÆRKSTRØMSINSTALLATIONER STRØMFORSYNING Bebyggelsen er tilsluttet SEAS-NVE A/S, Hovedgaden 36, 4520 Svinninge, Tlf. 70 29 29 29. Ved fejl skal varmemesteren kontaktes. MÅLERSKABE For

Læs mere

Baggrund for den nye ordning

Baggrund for den nye ordning Eleftersyn ved boligsalg Baggrund for den nye ordning Folketinget har vedtaget en lov, der gør det obligatorisk at få lavet et eleftersyn, hvis man vil have en ejerskifteforsikring ved hushandel. Sikkerhedsstyrelsen

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Baggrund... 4. 3 Formål... 4. 4 Installationen... 4. 5 Brugen af installationen... 5. 6 Tilsynet... 5. 7 Omfang af kampagnen...

1 Indledning... 3. 2 Baggrund... 4. 3 Formål... 4. 4 Installationen... 4. 5 Brugen af installationen... 5. 6 Tilsynet... 5. 7 Omfang af kampagnen... Plejehjem Rapport om el-sikkerheden på plejehjem. Tilsynsordningen har i perioden 1. februar til 31. marts 2010 kørt kampagnetilsyn på plejehjem, og disse tilsyn danner således baggrund for rapporten.

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Finn Brinkløv og Jette Louise Brinkløv. OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Finn Brinkløv og Jette Louise Brinkløv. OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tlf. for ejendommen Sælger Finn Brinkløv og Jette Louise Brinkløv Adresse Nybrovej 161 Postnr. og by 2800 Kgs. Lyngby Dato 03.03.2016 Udløbsdato 03.03.2017 Autoriseret elinstallatørvirksomhed OBH-Ingeniørservice

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. VISU-EL ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159

Elinstallationsrapport for ejendommen. VISU-EL ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159 for ejendommen Sælger Lau Halkær Adresse Tilst Skolevej 6 Postnr. og by 8381 Tilst Dato 19.01.2016 Udløbsdato 19.01.2017 Autoriseret elinstallatørvirksomhed VISU-EL ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.:

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sleftersyn ApS Højmarken 7 9560 Hadsund Tlf.: 40 87 50 22

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sleftersyn ApS Højmarken 7 9560 Hadsund Tlf.: 40 87 50 22 for ejendommen Sælger Aalborg Kommune Adresse Sydvestvej 4 Postnr. og by 9400 Nørresundby Dato 26.05.2014 Udløbsdato 26.05.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Sleftersyn ApS Højmarken 7 9560 Hadsund

Læs mere

Stikpropper og stikkontakter til husholdningsbrug o.l. Plugs and socket-outlets for household and similar purposes

Stikpropper og stikkontakter til husholdningsbrug o.l. Plugs and socket-outlets for household and similar purposes Afsnit 5. udgave Stikpropper og stikkontakter til husholdningsbrug o.l. Del 2 Særlige bestemmelser for danske systemer - - - - - - Section 5 th edition Plugs and socket-outlets for household and similar

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Frahm El-Teknik A/S Valdemarshaab 11 4600 Køge Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Frahm El-Teknik A/S Valdemarshaab 11 4600 Køge Tlf.: for ejendommen Sælger Kaj Jensen Adresse Kastanievej 5 Postnr. og by 4623 Lille Skensved Dato 23.07.2014 Udløbsdato 23.07.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Frahm El-Teknik A/S Valdemarshaab 11 4600

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tlf.: 70 21 72 40. 1095629/cur

Elinstallationsrapport for ejendommen. OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tlf.: 70 21 72 40. 1095629/cur for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Ole Dissing Snogegårdsvej 34A 2820 Gentofte Dato 19.05.2015 Udløbsdato 19.05.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Thor & Marie Sophie Aaen. Lelectric A/S Rugmarken 23 3520 Farum Tlf.: 70 20 42 31

Elinstallationsrapport for ejendommen. Thor & Marie Sophie Aaen. Lelectric A/S Rugmarken 23 3520 Farum Tlf.: 70 20 42 31 for ejendommen Sælger Thor & Marie Sophie Aaen Adresse Folemestervej 14 Postnr. og by 3400 Hillerød Dato 19.03.2014 Udløbsdato 19.03.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Lelectric A/S Rugmarken 23

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer BEK nr 12502 af 01/07/2001 Gældende (Stærkstrømsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 30-04-2002 Økonomi- og Erhvervsministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 693 af 27/06/2008 BEK nr 1230

Læs mere

MEDDELELSE Elinstallationer nr. 6/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 3/03, nr. 9/03 og nr. 12/03)

MEDDELELSE Elinstallationer nr. 6/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 3/03, nr. 9/03 og nr. 12/03) MEDDELELSE Elinstallationer nr. 6/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 3/03, nr. 9/03 og nr. 12/03) Februar 2009 MVE Lavspændingstavler og andre sammenbygninger af materiel Sammenbygninger af materiel, som

Læs mere

INSTALLATION & JORDING DEN 27. APRIL V/JOHNNY NIELSEN

INSTALLATION & JORDING DEN 27. APRIL V/JOHNNY NIELSEN INSTALLATION & JORDING DEN 27. APRIL 2016. V/JOHNNY NIELSEN PROGRAM FOR INDLÆGGET. PRÆSENTATION AF MIG SELV GENNEMGANG AF EKSTRABESKYTTELSESSYSTEMET TT. GENNEMGANG AF EKSTRABESKYTTELSESSYSTEMET TN. EKSTRABESKYTTELSESSYSTEMET

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. elinstallatør Henrik Larsen ApS Barfoedsvej 4 9800 Hjørring Tlf.: 98902230

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. elinstallatør Henrik Larsen ApS Barfoedsvej 4 9800 Hjørring Tlf.: 98902230 for ejendommen Sælger Hjørring Kommune Adresse Hans Jensens Alle 63 Postnr. og by 9850 Hirtshals Dato 27.05.2014 Udløbsdato 27.05.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aut. elinstallatør Henrik Larsen

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Jørgen Franke og Anna Malvine Franke. factum2 el & teknik a/s Margrethepladsen 3 8000 Aarhus C Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Jørgen Franke og Anna Malvine Franke. factum2 el & teknik a/s Margrethepladsen 3 8000 Aarhus C Tlf. for ejendommen Sælger Jørgen Franke og Anna Malvine Franke Adresse Vædderen 61 Postnr. og by 5700 Svendborg Dato 19.08.2015 Udløbsdato 19.08.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed factum2 el & teknik

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Jesper Vittrup & Gitte Thomsen. LV-connect Hybenhaven 23 3060 Espergærde Tlf.: 41788541

Elinstallationsrapport for ejendommen. Jesper Vittrup & Gitte Thomsen. LV-connect Hybenhaven 23 3060 Espergærde Tlf.: 41788541 for ejendommen Sælger Jesper Vittrup & Gitte Thomsen Adresse Kirketoften 2 Postnr. og by 2700 Brønshøj Dato 25.02.2015 Udløbsdato 25.02.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed LV-connect Hybenhaven 23

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. EL:CON A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf.: 72667020

Elinstallationsrapport for ejendommen. EL:CON A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf.: 72667020 for ejendommen Sælger Jørgen Eckhardt Jensen Adresse Havevej 18 Postnr. og by 2970 Hørsholm Dato 15.03.2016 Udløbsdato 15.03.2017 Autoriseret elinstallatørvirksomhed EL:CON A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. SejerNielsen.dk Bakkekammen 108 3600 Frederikssund Tlf.: 53807600

Elinstallationsrapport for ejendommen. SejerNielsen.dk Bakkekammen 108 3600 Frederikssund Tlf.: 53807600 for ejendommen Sælger Dennis Valentin Marker Adresse Mølleengen 85 Postnr. og by 3550 Slangerup Dato 07.07.2015 Udløbsdato 07.07.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed SejerNielsen.dk Bakkekammen 108

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr

Bekendtgørelse om indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr Bekendtgørelse om indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr BEK nr 99 af 31/01/2007 (Gældende) LBK Nr. 268 af 18/03/2005 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. El:Con Middelfart A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf.: 64 41 04 91

Elinstallationsrapport for ejendommen. El:Con Middelfart A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf.: 64 41 04 91 for ejendommen Sælger Ruth Nielsen Adresse Snoghøjparken 1 Postnr. og by 7000 Fredericia Dato 17.03.2013 Udløbsdato 17.03.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed El:Con Middelfart A/S Ryhavevej 50 8210

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boet efter Poul Bojsen Madsen v/ Advokat Jesper Laage Kjeldsen

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boet efter Poul Bojsen Madsen v/ Advokat Jesper Laage Kjeldsen for ejendommen Sælger Boet efter Poul Bojsen Madsen v/ Advokat Jesper Laage Kjeldsen Adresse Wandallsvænge 21 Postnr. og by 5700 Svendborg Dato 26.11.2015 Udløbsdato 26.11.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sønderborg kommune, Bygninger & Energi, Att: Nina Witte Nielsen

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sønderborg kommune, Bygninger & Energi, Att: Nina Witte Nielsen for ejendommen Sælger Sønderborg kommune, Bygninger & Energi, Att: Nina Witte Nielsen Adresse Færgevej 39 Postnr. og by 6430 Nordborg Dato 06.03.2015 Udløbsdato 06.03.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Naturstyrelsen vadehavet. Knud Jørgensen El Aps Nørregade 23 6690 Gørding Tlf.: 75178999

Elinstallationsrapport for ejendommen. Naturstyrelsen vadehavet. Knud Jørgensen El Aps Nørregade 23 6690 Gørding Tlf.: 75178999 for ejendommen Sælger Naturstyrelsen vadehavet Adresse Koldingvej 5 Postnr. og by 6630 Rødding Dato 21.08.2014 Udløbsdato 21.08.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Knud Jørgensen El Aps Nørregade

Læs mere

Bestemmelser for større installationer, industri og andet byggeri

Bestemmelser for større installationer, industri og andet byggeri Bestemmelser for større installationer, industri og andet byggeri Kursusmål Deltagerne får kendskab til gældende lovgivning og kan selvstændig anvende bestemmelserne i Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boligeeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200 København N Tlf.: 35 36 07 96

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boligeeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200 København N Tlf.: 35 36 07 96 for ejendommen Sælger Lisbeth Irene Nielsen Adresse Staldgaarden 22 Postnr. og by 4800 Nykøbing F Dato 21.08.2013 Udløbsdato 21.08.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Boligeeftersyn P/S Guldbergsgade

Læs mere