V E D T Æ G T E R. for. Andelsforeningen Den Selvforsynende Landsby. Paragraf nr.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "V E D T Æ G T E R. for. Andelsforeningen Den Selvforsynende Landsby. Paragraf nr.:"

Transkript

1 1/13 V E D T Æ G T E R for Andelsforeningen Den Selvforsynende Landsby Indholdsfortegnelse: Emne: Paragraf nr.: Andel 5 Bestyrelse 12 Bopælspligt 4 Byggereglement 6 Dirigent m.v. 11 Dødsfald 8 Eksklusion 8 Flertal 11 Formål 3 Fremleje 7 Fællesmøder 10 Generalforsamling 9 Hjemsted og navn 3 Husorden 7 Hæftelse 4 Indkaldelse m.v. 10 Indskud, Depositum og kontingent 4 Landbrugslovgivning 4 Medlemmer 3 Opløsning 13 Overdragelse 7 Regnskab 12 Revision 12 Rådighedsaftale, Lejekontrakt 5 Stemmeret 10 Tegningsret 12 Udtræden 7 Vedligeholdelse 6 Vedtægtsændringer 11

2 2/13 1. NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Den Selvforsynende Landsby Foreningens hjemsted er Egebjerg kommune. 2. FORMÅL: Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr.nr. 6 a Hundstrup by, beliggende Højgårdsvej 27, Hundstrup, 5762 Vester Skerninge og på denne ejendom etablere en selvforsynende, permakulturel landsby. Foreningen kan til samme formål erhverve yderligere fast ejendom. Den Selvforsynende Landsby skal danne ramme om et permakulturlevested med permakulturelt opførte huse og en fælles permakulturel selvforsyning, herunder medlemmernes drift af andelslandbrug på fælles jordtilliggende. I forbindelse med selvforsyning og byggeri vil der blive eksperimenteret med permakultur og oplysning og viden herom gøres tilgængelig for læreanstalter og andre interesserede. Det er hensigten at skabe rammerne for at foreningens medlemmer kan bygge og bo i billige huse og dermed lette økonomien for aktuelle og kommende medlemmer af foreningen. Der vil blive søgt skabt en landsby med liv, arbejde og aktivitet på stedet og dermed et socialt fællesskab på tværs af alder, køn, uddannelse og erhverv. Samtidigt vil der være åbnet plads til det enkelte medlems individuelle privatliv. Det ligger ligeledes i foreningens formål at den er udadvendt og i øvrigt søger sig integreret med det omgivende samfund. Der vil blive mulighed for at medlemmerne på foreningens ejendom kan drive mindre selvstændig erhvervsvirksomhed, alt indenfor foreningens idegrundlag, og under forudsætning af, at såvel foreningen som relevante myndigheder godkender virksomheden. 3. MEDLEMMER: Foreningens medlemmer udgøres af stifterne. Efterfølgende ind- og udtræden af medlemmer skal forelægges Jordbrugskommissionen til godkendelse inden 4 uger. Som medlem optages efterfølgende enhver der med fællesmødets godkendelse får lejekontrakt på en parcel med foreningen eller får bopæl på Højgårds hovedbygning, og samtidig betaler den andel og evt. depositum der til stadighed er fastsat for medlemskab og lejemål. Et medlem kan med foreningens samtykke lade et ikke-medlem indtræde i sin husstand og tilmelde sig folkeregisteret. Generalforsamlingen kan gøre en tilladelse betinget af, at den pågældende til foreningen indbetaler et depositum. Tilladelsen kan tillige gøres tidsbegrænset.

3 3/13 Et afslag på medlemskab, der skal sagligt begrundes, kan indbringes for foreningens næste generalforsamling, hvor andrageren har ret til at møde og kort forelægge sin sag. Yderligere ret til deltagelse i generalforsamlingen har vedkommende ikke. Såfremt et nyt medlem i forbindelse med medlemskabet overtager et på parcellen allerede opført byggeri, skal vilkårene for en sådan overtagelse godkendes af et fællesmøde overensstemmende med nedennævnte retningslinier. Også dette spørgsmål kan andrageren indbringe for generalforsamlingen analogt med ovennævnte. 4. LANDBRUGSLOVGIVNING, BOPÆLPLIGT M.V.: Da foreningens ejendom er erhvervet efter dispensation i flg. landbrugslovgivningen skal andelene, som ved stiftelsen, stedse være fordelt således, at der altid er mindst én andelshaver (ankermand),der ejer mindst 1/5 af den til enhver tid tegnede andelskapital. Såvel ankermanden som de øvrige medlemmer skal stedes opfylde landbrugslovens betingelser for erhvervelsen, herunder bopælspligten, således som disse betingelser fremgår af den meddelte dispensation. 5. INDSKUD, DEPOSITUM og KONTINGENT: Medlemmerne betaler ved medlemskab et af den stiftende generalforsamlingen fastsat indskud for medlemskabet. Det kan efterfølgende af generalforsamlingen bestemmes, at fremtidige indskud reguleres. Generalforsamlingen fastsætter størrelsen af den benyttelsesafgift der til stadighed skal betales for andelshavernes individuelle brug af foreningens areal og kan ligeledes bestemme at der i forbindelse med aftalen indbetales et depositum. Generalforsamlingen fastsætter sluttelig det bidrag medlemmerne løbende skal betale til foreningens almindelige drift. Generalforsamlingen fastsætter de generelle principper for bidragets beregning, og de parametre der herunder skal tages hensyn til i fordelingen. 6. HÆFTELSE: Medlemmerne hæfter alene med deres indskud for forpligtelser foreningen vedrørende. For foreningens lån sikret ved pant i den faste ejendom, hæfter medlemmerne dog, såfremt panthaver statut- eller forretningsmæssigt har forlangt dette, og så længe medlemskab varer, personligt og solidarisk. Et fratrædende medlem eller vedkommendes bo frigøres først for ovennævnte, eventuelle solidariske forpligtelse, når en ny, af foreningen og kreditor godkendt andelshaver, har overtaget den udtrædendes medlemskab og andel, og således er indtrådt i den solidariske forpligtelse.

4 4/13 Medlemmerne kan alene individuelt behæfte det på de lejede parceller opførte byggeri, ikke værdien af parcellen. Medlemmet har ret til at lade lejekontrakt lyse i tingbogen som grundlag for bygningernes behæftelse. 7. ANDEL: Medlemmerne har ikke en direkte, proportional ret til foreningens formue, men har alene ved fratrædelse krav på udbetaling af oprindeligt andelsindskud, eventuel depositum samt eventuel udlån, jfr. bestemmelserne i 25. Foretages der af et medlem yderligere kapitalindskud anses sådanne som almindelig lånekapital hvor vilkårene fastlægges i et samtidig mellem foreningen og det pågældende medlem oprettet lånedokument. Der udstedes ikke andelsbeviser, men foreningen fører en nøjagtig medlemsfortegnelse, hvor medlemmets fulde navn, cpr.nr., indtrædelsesdato og størrelsen af andelsindskud er noteret. Jordbrugskommissionen har ret til stedse at gøre sig bekendt med fortegnelsen. Notering i nævnte fortegnelse er den tilstrækkelige og nødvendige betingelse for konstituering af en andel. Andelene er således noterede på navn, og kan alene omsættes overensstemmende med reglerne i 13, og idet enhver ud- og indtræden stedse skal godkendes af jordbrugskommissionen, jfr. 3. Juridiske personer kan ingensinde optages som medlemmer. 8. RÅDIGHEDSAFTALE - LEJEKONTRAKT: Foreningen opretter en lejekontrakt med medlemmet om den parcel der stilles til medlemmets disposition. Aftalen fastlægger hvilken benyttelsesafgift der skal betales til foreningen, herunder eventuelle a-conto beløb til varme, vand, el og renovation, i fald sådanne ydelser ikke leveres og betales efter individuelle målere. Benyttelsesafgiftens størrelse fastlægges hvert år på den ordinære generalforsamling. Lejekontrakten vil som en integreret bestanddel blive vedhæftet de generelle retningslinier der af generalforsamlingen er fastsat for byggeri på parcellen jfr. 9. Ethvert byggeprojekt og ændring af eksisterende byggeri skal godkendes af foreningen forinden byggeprojektet videresendes til offentlige myndigheder til godkendelse. Primært er parcellen til beboelse, men generalforsamlingen kan, under forudsætning af at myndighedsgodkendelse i øvrigt foreligger, tillade mindre håndværks/virksomhedsdrift og landbrug, alt under forudsætning af at sådan kan ske uden væsentlig gene for de øvrige medlemmer.

5 5/13 9. BYGGEREGLEMENT: I forbindelse med stiftelsen vedtager den stiftende generalforsamling et internt byggereglement for foreningen og dette byggereglement skal være således specificeret og detaljeret, at foreningens formål til stadighed opretholdes. Byggereglementet fastlægges således, at det til stadighed er i overensstemmelse med de offentlige byggelove og reglementer, medmindre foreningen har opnået dispensationer fra love og bestemmelser. Beror en fra foreningen til et medlem given byggetilladelse på dispensationer fra offentlige myndigheder skal medlemmet klart og utvetydigt oplyses om disse dispensationer og rækkevidden deraf. Bestyrelsen, eller et af denne nedsat bygningsudvalg, påser reglementets overholdelse i enhver fase af et byggeri, og kan nedlægge foreløbig forbud mod fortsættelse af byggeri i strid med byggereglement og/eller offentlig byggelovgivning. Et foreløbig forbud skal inden 8 dage forhandles på en generalforsamling indkaldt af bestyrelsen. 10. VEDLIGEHOLDELSE: Al vedligeholdelse af veje, stier, fællesarealer, vandledninger, kloakker og fælles bygninger påhviler foreningen. Vedligeholdelsen af de parceller hvor medlemmer har rådighed påhviler de enkelte medlemmer, herunder også veje, kloakker, vand- og el-ledninger på parcellen. Vedligeholdelse af de på parcellerne opførte ejendomme påhviler fuldt ud medlemmet, og enhver vedligeholdelse skal foretages således, at foreningens til enhver tid af generalforsamlingen vedtagne byggereglement overholdes. Bestyrelsen eller et af denne nedsat bygningsudvalg, kan med hjemmel i byggereglement og/eller offentlig byggelovgivning, pålægge et medlem inden en rimelig frist at foretage specificerede vedligeholdelsesarbejder. Overholdes påbuddet ikke sættes en ny frist, med bemærkning om, at foreningen efter fristens udløb, for medlemmets regning, selv lader de pågældende foranstaltninger udføre. 11. FREMLEJE: Et medlem kan kun fremleje eller udlåne sin bygning med fællesmødets samtykke, der kun kan gives når et medlem af særlige grunde midlertidigt må fraflytte for en kortere, afgrænset periode. Medlemmet hæfter fortsat for alle økonomiske forpligtelser i forhold til foreningen. Foreningen skal godkende fremlejeetageren og de betingelser hvorunder fremlejemålet sker, herunder at fremlejen ikke er i strid med landbrugslovgivningens regler om bopælspligt.

6 6/13 Medlemmet kan frit udleje enkelte rum i sin bygning, når medlemmet i øvrigt selv fortsat bebor de væsentligste arealer og udlejningen i øvrigt sker til formål der ligger indenfor foreningens formål. Har en myndig person således været fremlejetager i 2 år, er han pligtig at tage medlemskab overensstemmende med 3. ff. 12. HUSORDEN: Generalforsamlingen fastsætter til enhver tid, bindende for medlemmerne en husorden. Indtil husorden endeligt er udarbejdet benyttes en analogi af lejelovens bestemmelser og den til lejeloven knyttede praksis. De samme principper skal være gældende hvor der for en udarbejdet husorden måtte opstå fortolkningstvivl. 13. UDTRÆDEN, OVERDRAGELSE: Ønsker en andelshaver at udtræde af foreningen skal han skriftligt med 3 måneders varsel meddele bestyrelsen dette. Den af det udtrædende medlem på foreningens parcel opførte ejendom overtages i forbindelse med udtræden af et nyt medlem, eller foreningen, såfremt foreningen uden saglig begrundelse har afvist en mulig køber. Foreningen kan ikke afvise en tvangsauktionskøber eller en køber, der overtager ejendommen fra en på tvangsauktion ufyldestgjort panthaver. Medlemskab består dog altid indtil et nyt medlem er indtrådt i den udtrædendes lejemål om en parcel. Det udmeldte medlem er forpligtiget til mest muligt at fremme et salg af den på det lejede opførte bygning. Overdragelseskummen, der indbetales til foreningen, fastsættes overensstemmende med den til enhver tid af generalforsamlingen vedtagne prisnøgle jfr. 18. Fremtidige ændringer af prisnøglen kan ikke forringe prissætningen i forhold til eksisterende långivere med pant i de på de lejede parceller opførte bygninger. Foreningen kan, uanset om foreningen ønsker at indtræde som køber eller ejendommen afhændes til anden side, kræve at sælger ved handelen udarbejder en tilstandrapport og yderligere forlange, at sælger udbedre væsentlige mangler opregnet i rapporten, idet købesummen i modsat fald reduceres tilsvarende. Reduktion for mangler etc. kan dog ikke gøres gældende til skade for pengeinstitutter, der, på realkredit lignende vilkår, har ydet lån alene med sikkerhed i bygningen på lejet grund samt personlig hæftelse fra ejeren og dennes ægtefælle/sambo, og uden yderligere sikkerhed. Foreningen kan inden 14 dage efter at endelig købesum er fastsat efter nævnte bestemmelser, meddele det udtrædende medlem, at man ønsker at indtræde som køber til den satte pris. Ønsker foreningen ikke dette kan ejendommen af det udtrædende

7 7/13 medlem sælges til anden side til højest og mindst den satte sum. Foreningen har forkøbsret, såfremt ejendommen igen udbydes under denne sum. Indgår der mellem det udtrædende og et nyindtrådt medlem særlig aftale om overdragelse af løsøreeffekter i forbindelse med ejendommens overdragelse, skal sådanne aftaler tillige godkendes af foreningen. 14. DØDSFALD: I tilfælde af en andelshavers død forholdes efter de ovennævnte regler om udtræden, idet dog ægtefælle, registreret samlever samt samlevere og arvinger i op- og nedadstigende linie, der ved dødsfaldet er tilmeldt og faktisk bebor ejendommen, har ret til umiddelbart at overtage andelen. Skal andelen efter stk. 1 ikke overtages sker fraflytningen senest den første i den måned der indtræder næst efter 6 måneders dagen for dødsfaldet. 15. EKSKLUSION: Såfremt et medlem, er i restance med leje eller andre til foreningen pligtige ydelser, eller på anden måde groft misligholder sine forpligtelser i forhold til foreningen, dets formål eller optræder til gene for andre medlemmer, kan fællesmødet, på bestyrelsen indstilling, beslutte at ekskludere medlemmet. Medlemmet hæfter for ydelser og bidrag indtil lovlig udtræden kunne have fundet sted, idet foreningen er forpligtet til at fremme salget af andel og ejendom til nyt medlem mest muligt. Det er dog en forudsætning for eksklusion, at bestyrelsen forinden har indkaldt det pågældende medlem til en samtale om problemstillingen. Et af fællesmødet ekskluderet medlem kan anmode bestyrelsen om at indbringe eksklusionen for en ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter eksklusionens foretagelse. Begæring om eksklusionens forhandling på generalforsamlingen har opsættende virkning. På generalforsamlingen har medlemmet fortsat møderet og ret til at tale sin sag. Medlemmet har dog ikke stemmeret.

8 8/ GENERALFORSAMLING: Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 6 måneder efter regnskabsårets udløb med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet. 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget, herunder fastsættelse af: a. andelsbidrag b. jordlodsbidrag c. forbrugsbidrag Bestyrelsens forslag til størrelsen af a-c skal fremgå af drifts- og likviditetsbudgetterne 5. Forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer. 6. Valg af bestyrelse. 7. Valg af revisor. 8. Eventuelt. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når en generalforsamling, bestyrelsen eller 1/4 af medlemmerne med angivelse af en dagsorden for generalforsamlingen forlanger en sådan afholdt. 17. INDKALDELSE, STEMMERET M.V.: Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 14 dages varsel, der dog ved ekstraordinær generalforsamling om nødvendigt kan forkortes til 8 dage. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen, og indkaldelse til ordinær generalforsamling skal indeholde udkast til regnskab og budget. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, såfremt det enten er nævnt i indkaldelsen eller andelshaverne ved opslag eller på lignende måde, senest 4 dage før generalforsamlingen, er gjort bekendt med, at det kommer til behandling. Adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen samt til at stille forslag har enhver andelshaver og dennes ægtefælle eller myndige nærstående, der har fælles bopæl med den noterede andelshaver. De/den adgangsberettigede kan ledsages af en professionel personlig rådgiver.

9 9/13 Hver andelshaver afgiver stemmer proportional med størrelsen af hans andel. En andelshaver kan kun give fuldmagt til sin ægtefælle eller en myndig nærstående, med hvem han har fælles bopæl. Fuldmagt kan også meddeles til en anden andelshaver. Ingen mødende kan dog besidde mere end en fuldmagt. En fuldmagt skal foreligge skriftligt og være in blanco, det vil sige uden forbehold og forholdsordre. FÆLLESMØDER: Ud over generalforsamlinger afholdes der jævnligt og efter behov mere uformelle fællesmøder, hvortil samtlige medlemmer indkaldes og har adgang. Ethvert medlem kan ved henvendelse til bestyrelsen forlange fællesmøde indkaldt med 4 dages varsel og med angivelse af hensigten med mødet. Fællesmøde kan indkaldes ved mundtlig henvendelse til medlemmerne eller ved opslag. Fællesmødet har de kompetencer der ifølge nærværende vedtægter direkte er tildelt fællesmødet, og derudover den endelige beslutningsret om den daglige drift og løbende opståede problemstillinger, som muligt måtte blive forelagt det af bestyrelsen. Er samtlige medlemmer mødte og/eller repræsenterede på et fællesmøde har mødet kompetence som en generalforsamling og kan tage bindende beslutninger også om forhold der ikke har været optaget på dagsordenen for mødet. De for generalforsamlinger ovenfor satte regler og procedurer, anvendes med de fornødne tillempninger tillige for fællesmøder. 18. FLERTAL, VEDTÆGTSÆNDRING M.V.: Generalforsamlingen og fællesmøder tager beslutninger ved konsensus mellem de mødte og repræsenterede medlemmer. Ændringer af vedtægternes bestemmelse hvorefter kreditorer med solidarisk sikkerhed stilles ringere kan ikke vedtages uden de pågældende kreditorers samtykke. Ændring af vedtægternes bestemmelse om likvidation og provenuets anvendelse, kan ikke ændres uden samtykke fra samtlige tidligere udtrådte medlemmer. Sådanne medlemmer må stedse, for at bevare indflydelse, sørge for at holde foreningen orienteret om adresseændringer, og foreningen er ikke forpligtet til at søge medlemmet eftersporet. Udtrådte medlemmers rettigheder er personlige og kan ikke overdrages eller falde i arv. Enhver vedtægtsændring skal godkendes af jordbrugskommissionen, ved indsendelse af vedtagelsen dertil inden 4 uger efter generalforsamlingens endelige godkendelse. Ved forhandling om eksklusion har delinkventen ikke stemmeret. Opnår et fællesmøde ikke konsensus, kan sagen henvises til en generalforsamling.

10 10/13 Opnår en generalforsamling ikke konsensus indkaldes til ny generalforsamling tidligst efter 14 dage og senest efter 1 måned, på denne generalforsamling kan det uændrede forslag vedtages med ¾ af de mødte og repræsenterede stemmer. Mellem første og anden generalforsamling kan spørgsmålet yderligere forhandles på et fællesmøde evt. med mediation. 19. DIRIGENT M.V.: Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. Dirigenten afgør ethvert spørgsmål vedrørende afstemningens procedure herunder godkendelse af fuldmagter. Dirigenten udpeger en referent til at tage notater af det på generalforsamlingen passerede. Referatet underskrives af referent, dirigent og bestyrelse. 20. BESTYRELSE: Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 5 medlemmer til at varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre fællesmødets og generalforsamlingens beslutninger. Forsamlingen vælger først formand, dernæst kasserer og 3 menige medlemmer. På konstituerende generalforsamling vælges formand og et menigt medlem for en 2 årig periode mens kasserer og 2 menige medlemmer vælges for 1 år. Fremtidige valgperioder er herefter 2 år. Intet bestyrelsesmedlem kan modtage mere end et genvalg. Spørgsmål af væsentlig betydning skal bestyrelsen forhandle med fællesmødet. 21. TEGNINGSRET: Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse i forening. Formanden og kassereren har hver for sig prokura til den daglige drift. 22. REGNSKAB: Regnskabsåret følger kalenderåret. Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af hele bestyrelsen.

11 11/ REVISION: Generalforsamlingen vælger en revisor til at revidere årsregnskabet. Revisor skal føre revisionsprotokol. Revisor kan vælges både i og udenfor medlemmernes kreds. 24. Det reviderede, underskrevne årsregnskab samt forslag til drifts og likviditetsbudget udsendes til andelshaverne samtidig med indkaldelse til den ordinære generalforsamling. 25. OPLØSNING: Besluttes det enstemmig på to på hinanden følgende generalforsamlinger at opløse foreningen, og denne er utvivlsomt solvent, vælger samme generalforsamling en eller to likvidatorer, hvoraf den ene skal være jurist, til at forestå foreningens afvikling. Likvidatorerne træder i ledelsens sted og bestyrelsen som sådan fratræder, men bestyrelsens medlemmer udgør et likvidationsudvalg til støtte for likvidatorerne. Likvidatorerne skal på bedste måde afvikle foreningen og realisere aktiverne samt sørge for passivernes udligning. En beslutning om likvidation anses som en samtidig opsigelse af de indgåede lejeaftaler, og således at medlemmernes på parcellerne opførte bygninger stilles til foreningens disposition til afregning overensstemmende med 13. Likvidatorerne er herefter berettiget til at realisere bygningerne. Det areal hvorpå bygningerne er sat, skal med relevante myndigheders godkendelse udmatrikuleres, således at bygningerne kan sælges på egen grund. Alternativt kan arealet samlet søges udmatrikuleret og frasælges landbruget til en andelsboligforening oprettet til overtagelse af bygningerne. Kan realisering af en bygning ikke ske til minimum den værdi der efter punkt 13 måtte tilkomme det pågældende medlem, skal handlen forelægges det pågældende medlem, der da har ret til på de opnåede vilkår at overtage bygningen selv. Likvidationsprovenuet fordeles i følgende prioritetsorden: Medlemmernes depositum Medlemmernes andelsindskud Medlemmernes bygninger beregnet efter 13. Til støtte for projekter til udvikling af bæredygtige landbrugssystemer i ulandene.

12 12/13 Således vedtaget på foreningens ekstraordinære generalforsamling den 1 November 2006 Dirigent: (Sofie Jordbo) Formand: (Thomas Ejsing) Kasserer: (Kasper Andersen) Bestyrelsesmedlem: (Johanne Braskov) Bestyrelsesmedlem: (Tor Jordbo) Bestyrelsesmedlem: (Rasmus Nisbeth) Advokat KNUD E. SKOUGAARD Vestergade 62, 2 sal 5000 Odense C Telefon Telefax Giro CVR Man-Tors 8,30-16,00 Fredag 8,30-15,00

13 13/13

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE 27.apri12011 VEDTÆGTER For ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE Navn og Hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valhøjs Alle, Rødovre Foreningens hjemstedsadresse er Valhøjs Alle 106-108,2610

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Ejd. nr. 63232 Vedtægter for Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 03 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS

Læs mere

Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog.

Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog. Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog. AB Nysprog Nyelandsvej 37 2000 Frederiksberg 18-05-2010 Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted: 3 2. Formål: 3 3. Medlemmer: 3 4. Indskud: 3 5. Hæftelse:

Læs mere

ANDELSKOLLEGIET VED DTU KOLLEGIEBAKKEN

ANDELSKOLLEGIET VED DTU KOLLEGIEBAKKEN 5626-4 V E D T Æ G T E R for ANDELSKOLLEGIET VED DTU KOLLEGIEBAKKEN NAVN OG HJEMSTED: 1. 1.1. Foreningens navn er Andelskollegiet ved DTU - Kollegiebakken. 1.2. Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9. Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR. Advokatfirmaet DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.: 221532/HB/ML Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsparken (Boligministeriets

Læs mere

Vedtægter for Bofællesskabet KILEN Navn og hjemsted Formål Medlemmer Indskud Hæftelse Andel Boligaftale Boligafgift Vedligeholdelse Forandringer

Vedtægter for Bofællesskabet KILEN Navn og hjemsted Formål Medlemmer Indskud Hæftelse Andel Boligaftale Boligafgift Vedligeholdelse Forandringer Vedtægter for Bofællesskabet KILEN 2 Navn og hjemsted 2 Formål 2 Medlemmer 2 Indskud 3 Hæftelse 3 Andel 3 Boligaftale 4 Boligafgift 4 Vedligeholdelse 5 Forandringer 5 Fremleje 6 Husorden 7 Overdragelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 Maj 2010 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Absalonsgade 24 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E Vedtægterne oprindelig vedtaget den 6. september1984 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 26. oktober 1984 22. april 1985 30. april

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Foreningens hjemsted er: 2 Allerød kommune. Foreningens formål er at eje, drive og vedligeholde matr.nr.12ab Lynge by, Lynge,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Selvejerboligselskabet Højdevangen. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. (1.3) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sing Sing 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Helsingør kommune. Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆ GTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN FILIPS GÅRDEN

VEDTÆ GTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN FILIPS GÅRDEN Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 26042011 /w h VEDTÆ GTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN FILIPS GÅRDEN NAVN, HJEMSTED og FORMÅL: l. Foreningens navn er Andelsboligforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER for BOLIGEJERFORENINGEN RENTEGÅRDEN A.m.b.a.

VEDTÆGTER for BOLIGEJERFORENINGEN RENTEGÅRDEN A.m.b.a. VEDTÆGTER for BOLIGEJERFORENINGEN RENTEGÅRDEN A.m.b.a. Juni 2009 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Boligejerforeningen Rentegården a.m.b.a. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 2 Formål Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2.

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2. VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Thomas Laub. Foreningens hjemsted er København kommune. FORMÅL: 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen, matr.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården.

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. 1.2 Foreningens hjemsted er i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN NORDRE FRIHAVNSGADE 95-99. (1.2) Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 Navn, hjemsted og formål: 1. Andelsboligforeningens navn er Andelsboligforeningen Kongelyset 1. Andelsboligforeningens hjemsted er i Holstebro kommune.

Læs mere

Vedtægter for A/B Thorsbo

Vedtægter for A/B Thorsbo Vedtægter for A/B Thorsbo 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsforeningen Thorsbo. (1.2) Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er at erhverve, eje

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen A/B Ærtevej 18-32, 2700 Brønshøj.

Vedtægter for Andelsboligforeningen A/B Ærtevej 18-32, 2700 Brønshøj. Vedtægter for Andelsboligforeningen,. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ærtevej 18-32. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 April 2004 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Absalonsgade 24 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HALGREEN 2/19 Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Halgreen (1.2) Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2 (2.1) Foreningens

Læs mere

Vedtægter. A/B Carl Nielsens Plads Herlev

Vedtægter. A/B Carl Nielsens Plads Herlev Vedtægter A/B Carl Nielsens Plads Herlev Navn og hjemsted 1.1 Andelsboligforeningens navn er A/B Carl Nielsens Plads Herlev (herefter kaldet "Foreningen"). 1.2 Foreningens hjemsted er Herlev kommune. Formål

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN SVANEMOSEGÅRD, stiftet den 1. september 1976.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN SVANEMOSEGÅRD, stiftet den 1. september 1976. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SVANEMOSEGÅRD, stiftet den 1. september 1976. Åboulevard 41, 41 A, 43, 43 A, B; 1960 Frederiksberg C Svanemosegårdsvej 2A, B og C; 1967 Frederiksberg C Gældende fra

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holtehus. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS

J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS 1. - Navn og hjemsted (1.1.) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Jutlandia Hus. (1.2.) Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere