V E D T Æ G T E R. for. Andelsforeningen Den Selvforsynende Landsby. Paragraf nr.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "V E D T Æ G T E R. for. Andelsforeningen Den Selvforsynende Landsby. Paragraf nr.:"

Transkript

1 1/13 V E D T Æ G T E R for Andelsforeningen Den Selvforsynende Landsby Indholdsfortegnelse: Emne: Paragraf nr.: Andel 5 Bestyrelse 12 Bopælspligt 4 Byggereglement 6 Dirigent m.v. 11 Dødsfald 8 Eksklusion 8 Flertal 11 Formål 3 Fremleje 7 Fællesmøder 10 Generalforsamling 9 Hjemsted og navn 3 Husorden 7 Hæftelse 4 Indkaldelse m.v. 10 Indskud, Depositum og kontingent 4 Landbrugslovgivning 4 Medlemmer 3 Opløsning 13 Overdragelse 7 Regnskab 12 Revision 12 Rådighedsaftale, Lejekontrakt 5 Stemmeret 10 Tegningsret 12 Udtræden 7 Vedligeholdelse 6 Vedtægtsændringer 11

2 2/13 1. NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Den Selvforsynende Landsby Foreningens hjemsted er Egebjerg kommune. 2. FORMÅL: Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr.nr. 6 a Hundstrup by, beliggende Højgårdsvej 27, Hundstrup, 5762 Vester Skerninge og på denne ejendom etablere en selvforsynende, permakulturel landsby. Foreningen kan til samme formål erhverve yderligere fast ejendom. Den Selvforsynende Landsby skal danne ramme om et permakulturlevested med permakulturelt opførte huse og en fælles permakulturel selvforsyning, herunder medlemmernes drift af andelslandbrug på fælles jordtilliggende. I forbindelse med selvforsyning og byggeri vil der blive eksperimenteret med permakultur og oplysning og viden herom gøres tilgængelig for læreanstalter og andre interesserede. Det er hensigten at skabe rammerne for at foreningens medlemmer kan bygge og bo i billige huse og dermed lette økonomien for aktuelle og kommende medlemmer af foreningen. Der vil blive søgt skabt en landsby med liv, arbejde og aktivitet på stedet og dermed et socialt fællesskab på tværs af alder, køn, uddannelse og erhverv. Samtidigt vil der være åbnet plads til det enkelte medlems individuelle privatliv. Det ligger ligeledes i foreningens formål at den er udadvendt og i øvrigt søger sig integreret med det omgivende samfund. Der vil blive mulighed for at medlemmerne på foreningens ejendom kan drive mindre selvstændig erhvervsvirksomhed, alt indenfor foreningens idegrundlag, og under forudsætning af, at såvel foreningen som relevante myndigheder godkender virksomheden. 3. MEDLEMMER: Foreningens medlemmer udgøres af stifterne. Efterfølgende ind- og udtræden af medlemmer skal forelægges Jordbrugskommissionen til godkendelse inden 4 uger. Som medlem optages efterfølgende enhver der med fællesmødets godkendelse får lejekontrakt på en parcel med foreningen eller får bopæl på Højgårds hovedbygning, og samtidig betaler den andel og evt. depositum der til stadighed er fastsat for medlemskab og lejemål. Et medlem kan med foreningens samtykke lade et ikke-medlem indtræde i sin husstand og tilmelde sig folkeregisteret. Generalforsamlingen kan gøre en tilladelse betinget af, at den pågældende til foreningen indbetaler et depositum. Tilladelsen kan tillige gøres tidsbegrænset.

3 3/13 Et afslag på medlemskab, der skal sagligt begrundes, kan indbringes for foreningens næste generalforsamling, hvor andrageren har ret til at møde og kort forelægge sin sag. Yderligere ret til deltagelse i generalforsamlingen har vedkommende ikke. Såfremt et nyt medlem i forbindelse med medlemskabet overtager et på parcellen allerede opført byggeri, skal vilkårene for en sådan overtagelse godkendes af et fællesmøde overensstemmende med nedennævnte retningslinier. Også dette spørgsmål kan andrageren indbringe for generalforsamlingen analogt med ovennævnte. 4. LANDBRUGSLOVGIVNING, BOPÆLPLIGT M.V.: Da foreningens ejendom er erhvervet efter dispensation i flg. landbrugslovgivningen skal andelene, som ved stiftelsen, stedse være fordelt således, at der altid er mindst én andelshaver (ankermand),der ejer mindst 1/5 af den til enhver tid tegnede andelskapital. Såvel ankermanden som de øvrige medlemmer skal stedes opfylde landbrugslovens betingelser for erhvervelsen, herunder bopælspligten, således som disse betingelser fremgår af den meddelte dispensation. 5. INDSKUD, DEPOSITUM og KONTINGENT: Medlemmerne betaler ved medlemskab et af den stiftende generalforsamlingen fastsat indskud for medlemskabet. Det kan efterfølgende af generalforsamlingen bestemmes, at fremtidige indskud reguleres. Generalforsamlingen fastsætter størrelsen af den benyttelsesafgift der til stadighed skal betales for andelshavernes individuelle brug af foreningens areal og kan ligeledes bestemme at der i forbindelse med aftalen indbetales et depositum. Generalforsamlingen fastsætter sluttelig det bidrag medlemmerne løbende skal betale til foreningens almindelige drift. Generalforsamlingen fastsætter de generelle principper for bidragets beregning, og de parametre der herunder skal tages hensyn til i fordelingen. 6. HÆFTELSE: Medlemmerne hæfter alene med deres indskud for forpligtelser foreningen vedrørende. For foreningens lån sikret ved pant i den faste ejendom, hæfter medlemmerne dog, såfremt panthaver statut- eller forretningsmæssigt har forlangt dette, og så længe medlemskab varer, personligt og solidarisk. Et fratrædende medlem eller vedkommendes bo frigøres først for ovennævnte, eventuelle solidariske forpligtelse, når en ny, af foreningen og kreditor godkendt andelshaver, har overtaget den udtrædendes medlemskab og andel, og således er indtrådt i den solidariske forpligtelse.

4 4/13 Medlemmerne kan alene individuelt behæfte det på de lejede parceller opførte byggeri, ikke værdien af parcellen. Medlemmet har ret til at lade lejekontrakt lyse i tingbogen som grundlag for bygningernes behæftelse. 7. ANDEL: Medlemmerne har ikke en direkte, proportional ret til foreningens formue, men har alene ved fratrædelse krav på udbetaling af oprindeligt andelsindskud, eventuel depositum samt eventuel udlån, jfr. bestemmelserne i 25. Foretages der af et medlem yderligere kapitalindskud anses sådanne som almindelig lånekapital hvor vilkårene fastlægges i et samtidig mellem foreningen og det pågældende medlem oprettet lånedokument. Der udstedes ikke andelsbeviser, men foreningen fører en nøjagtig medlemsfortegnelse, hvor medlemmets fulde navn, cpr.nr., indtrædelsesdato og størrelsen af andelsindskud er noteret. Jordbrugskommissionen har ret til stedse at gøre sig bekendt med fortegnelsen. Notering i nævnte fortegnelse er den tilstrækkelige og nødvendige betingelse for konstituering af en andel. Andelene er således noterede på navn, og kan alene omsættes overensstemmende med reglerne i 13, og idet enhver ud- og indtræden stedse skal godkendes af jordbrugskommissionen, jfr. 3. Juridiske personer kan ingensinde optages som medlemmer. 8. RÅDIGHEDSAFTALE - LEJEKONTRAKT: Foreningen opretter en lejekontrakt med medlemmet om den parcel der stilles til medlemmets disposition. Aftalen fastlægger hvilken benyttelsesafgift der skal betales til foreningen, herunder eventuelle a-conto beløb til varme, vand, el og renovation, i fald sådanne ydelser ikke leveres og betales efter individuelle målere. Benyttelsesafgiftens størrelse fastlægges hvert år på den ordinære generalforsamling. Lejekontrakten vil som en integreret bestanddel blive vedhæftet de generelle retningslinier der af generalforsamlingen er fastsat for byggeri på parcellen jfr. 9. Ethvert byggeprojekt og ændring af eksisterende byggeri skal godkendes af foreningen forinden byggeprojektet videresendes til offentlige myndigheder til godkendelse. Primært er parcellen til beboelse, men generalforsamlingen kan, under forudsætning af at myndighedsgodkendelse i øvrigt foreligger, tillade mindre håndværks/virksomhedsdrift og landbrug, alt under forudsætning af at sådan kan ske uden væsentlig gene for de øvrige medlemmer.

5 5/13 9. BYGGEREGLEMENT: I forbindelse med stiftelsen vedtager den stiftende generalforsamling et internt byggereglement for foreningen og dette byggereglement skal være således specificeret og detaljeret, at foreningens formål til stadighed opretholdes. Byggereglementet fastlægges således, at det til stadighed er i overensstemmelse med de offentlige byggelove og reglementer, medmindre foreningen har opnået dispensationer fra love og bestemmelser. Beror en fra foreningen til et medlem given byggetilladelse på dispensationer fra offentlige myndigheder skal medlemmet klart og utvetydigt oplyses om disse dispensationer og rækkevidden deraf. Bestyrelsen, eller et af denne nedsat bygningsudvalg, påser reglementets overholdelse i enhver fase af et byggeri, og kan nedlægge foreløbig forbud mod fortsættelse af byggeri i strid med byggereglement og/eller offentlig byggelovgivning. Et foreløbig forbud skal inden 8 dage forhandles på en generalforsamling indkaldt af bestyrelsen. 10. VEDLIGEHOLDELSE: Al vedligeholdelse af veje, stier, fællesarealer, vandledninger, kloakker og fælles bygninger påhviler foreningen. Vedligeholdelsen af de parceller hvor medlemmer har rådighed påhviler de enkelte medlemmer, herunder også veje, kloakker, vand- og el-ledninger på parcellen. Vedligeholdelse af de på parcellerne opførte ejendomme påhviler fuldt ud medlemmet, og enhver vedligeholdelse skal foretages således, at foreningens til enhver tid af generalforsamlingen vedtagne byggereglement overholdes. Bestyrelsen eller et af denne nedsat bygningsudvalg, kan med hjemmel i byggereglement og/eller offentlig byggelovgivning, pålægge et medlem inden en rimelig frist at foretage specificerede vedligeholdelsesarbejder. Overholdes påbuddet ikke sættes en ny frist, med bemærkning om, at foreningen efter fristens udløb, for medlemmets regning, selv lader de pågældende foranstaltninger udføre. 11. FREMLEJE: Et medlem kan kun fremleje eller udlåne sin bygning med fællesmødets samtykke, der kun kan gives når et medlem af særlige grunde midlertidigt må fraflytte for en kortere, afgrænset periode. Medlemmet hæfter fortsat for alle økonomiske forpligtelser i forhold til foreningen. Foreningen skal godkende fremlejeetageren og de betingelser hvorunder fremlejemålet sker, herunder at fremlejen ikke er i strid med landbrugslovgivningens regler om bopælspligt.

6 6/13 Medlemmet kan frit udleje enkelte rum i sin bygning, når medlemmet i øvrigt selv fortsat bebor de væsentligste arealer og udlejningen i øvrigt sker til formål der ligger indenfor foreningens formål. Har en myndig person således været fremlejetager i 2 år, er han pligtig at tage medlemskab overensstemmende med 3. ff. 12. HUSORDEN: Generalforsamlingen fastsætter til enhver tid, bindende for medlemmerne en husorden. Indtil husorden endeligt er udarbejdet benyttes en analogi af lejelovens bestemmelser og den til lejeloven knyttede praksis. De samme principper skal være gældende hvor der for en udarbejdet husorden måtte opstå fortolkningstvivl. 13. UDTRÆDEN, OVERDRAGELSE: Ønsker en andelshaver at udtræde af foreningen skal han skriftligt med 3 måneders varsel meddele bestyrelsen dette. Den af det udtrædende medlem på foreningens parcel opførte ejendom overtages i forbindelse med udtræden af et nyt medlem, eller foreningen, såfremt foreningen uden saglig begrundelse har afvist en mulig køber. Foreningen kan ikke afvise en tvangsauktionskøber eller en køber, der overtager ejendommen fra en på tvangsauktion ufyldestgjort panthaver. Medlemskab består dog altid indtil et nyt medlem er indtrådt i den udtrædendes lejemål om en parcel. Det udmeldte medlem er forpligtiget til mest muligt at fremme et salg af den på det lejede opførte bygning. Overdragelseskummen, der indbetales til foreningen, fastsættes overensstemmende med den til enhver tid af generalforsamlingen vedtagne prisnøgle jfr. 18. Fremtidige ændringer af prisnøglen kan ikke forringe prissætningen i forhold til eksisterende långivere med pant i de på de lejede parceller opførte bygninger. Foreningen kan, uanset om foreningen ønsker at indtræde som køber eller ejendommen afhændes til anden side, kræve at sælger ved handelen udarbejder en tilstandrapport og yderligere forlange, at sælger udbedre væsentlige mangler opregnet i rapporten, idet købesummen i modsat fald reduceres tilsvarende. Reduktion for mangler etc. kan dog ikke gøres gældende til skade for pengeinstitutter, der, på realkredit lignende vilkår, har ydet lån alene med sikkerhed i bygningen på lejet grund samt personlig hæftelse fra ejeren og dennes ægtefælle/sambo, og uden yderligere sikkerhed. Foreningen kan inden 14 dage efter at endelig købesum er fastsat efter nævnte bestemmelser, meddele det udtrædende medlem, at man ønsker at indtræde som køber til den satte pris. Ønsker foreningen ikke dette kan ejendommen af det udtrædende

7 7/13 medlem sælges til anden side til højest og mindst den satte sum. Foreningen har forkøbsret, såfremt ejendommen igen udbydes under denne sum. Indgår der mellem det udtrædende og et nyindtrådt medlem særlig aftale om overdragelse af løsøreeffekter i forbindelse med ejendommens overdragelse, skal sådanne aftaler tillige godkendes af foreningen. 14. DØDSFALD: I tilfælde af en andelshavers død forholdes efter de ovennævnte regler om udtræden, idet dog ægtefælle, registreret samlever samt samlevere og arvinger i op- og nedadstigende linie, der ved dødsfaldet er tilmeldt og faktisk bebor ejendommen, har ret til umiddelbart at overtage andelen. Skal andelen efter stk. 1 ikke overtages sker fraflytningen senest den første i den måned der indtræder næst efter 6 måneders dagen for dødsfaldet. 15. EKSKLUSION: Såfremt et medlem, er i restance med leje eller andre til foreningen pligtige ydelser, eller på anden måde groft misligholder sine forpligtelser i forhold til foreningen, dets formål eller optræder til gene for andre medlemmer, kan fællesmødet, på bestyrelsen indstilling, beslutte at ekskludere medlemmet. Medlemmet hæfter for ydelser og bidrag indtil lovlig udtræden kunne have fundet sted, idet foreningen er forpligtet til at fremme salget af andel og ejendom til nyt medlem mest muligt. Det er dog en forudsætning for eksklusion, at bestyrelsen forinden har indkaldt det pågældende medlem til en samtale om problemstillingen. Et af fællesmødet ekskluderet medlem kan anmode bestyrelsen om at indbringe eksklusionen for en ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter eksklusionens foretagelse. Begæring om eksklusionens forhandling på generalforsamlingen har opsættende virkning. På generalforsamlingen har medlemmet fortsat møderet og ret til at tale sin sag. Medlemmet har dog ikke stemmeret.

8 8/ GENERALFORSAMLING: Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 6 måneder efter regnskabsårets udløb med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet. 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget, herunder fastsættelse af: a. andelsbidrag b. jordlodsbidrag c. forbrugsbidrag Bestyrelsens forslag til størrelsen af a-c skal fremgå af drifts- og likviditetsbudgetterne 5. Forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer. 6. Valg af bestyrelse. 7. Valg af revisor. 8. Eventuelt. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når en generalforsamling, bestyrelsen eller 1/4 af medlemmerne med angivelse af en dagsorden for generalforsamlingen forlanger en sådan afholdt. 17. INDKALDELSE, STEMMERET M.V.: Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 14 dages varsel, der dog ved ekstraordinær generalforsamling om nødvendigt kan forkortes til 8 dage. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen, og indkaldelse til ordinær generalforsamling skal indeholde udkast til regnskab og budget. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, såfremt det enten er nævnt i indkaldelsen eller andelshaverne ved opslag eller på lignende måde, senest 4 dage før generalforsamlingen, er gjort bekendt med, at det kommer til behandling. Adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen samt til at stille forslag har enhver andelshaver og dennes ægtefælle eller myndige nærstående, der har fælles bopæl med den noterede andelshaver. De/den adgangsberettigede kan ledsages af en professionel personlig rådgiver.

9 9/13 Hver andelshaver afgiver stemmer proportional med størrelsen af hans andel. En andelshaver kan kun give fuldmagt til sin ægtefælle eller en myndig nærstående, med hvem han har fælles bopæl. Fuldmagt kan også meddeles til en anden andelshaver. Ingen mødende kan dog besidde mere end en fuldmagt. En fuldmagt skal foreligge skriftligt og være in blanco, det vil sige uden forbehold og forholdsordre. FÆLLESMØDER: Ud over generalforsamlinger afholdes der jævnligt og efter behov mere uformelle fællesmøder, hvortil samtlige medlemmer indkaldes og har adgang. Ethvert medlem kan ved henvendelse til bestyrelsen forlange fællesmøde indkaldt med 4 dages varsel og med angivelse af hensigten med mødet. Fællesmøde kan indkaldes ved mundtlig henvendelse til medlemmerne eller ved opslag. Fællesmødet har de kompetencer der ifølge nærværende vedtægter direkte er tildelt fællesmødet, og derudover den endelige beslutningsret om den daglige drift og løbende opståede problemstillinger, som muligt måtte blive forelagt det af bestyrelsen. Er samtlige medlemmer mødte og/eller repræsenterede på et fællesmøde har mødet kompetence som en generalforsamling og kan tage bindende beslutninger også om forhold der ikke har været optaget på dagsordenen for mødet. De for generalforsamlinger ovenfor satte regler og procedurer, anvendes med de fornødne tillempninger tillige for fællesmøder. 18. FLERTAL, VEDTÆGTSÆNDRING M.V.: Generalforsamlingen og fællesmøder tager beslutninger ved konsensus mellem de mødte og repræsenterede medlemmer. Ændringer af vedtægternes bestemmelse hvorefter kreditorer med solidarisk sikkerhed stilles ringere kan ikke vedtages uden de pågældende kreditorers samtykke. Ændring af vedtægternes bestemmelse om likvidation og provenuets anvendelse, kan ikke ændres uden samtykke fra samtlige tidligere udtrådte medlemmer. Sådanne medlemmer må stedse, for at bevare indflydelse, sørge for at holde foreningen orienteret om adresseændringer, og foreningen er ikke forpligtet til at søge medlemmet eftersporet. Udtrådte medlemmers rettigheder er personlige og kan ikke overdrages eller falde i arv. Enhver vedtægtsændring skal godkendes af jordbrugskommissionen, ved indsendelse af vedtagelsen dertil inden 4 uger efter generalforsamlingens endelige godkendelse. Ved forhandling om eksklusion har delinkventen ikke stemmeret. Opnår et fællesmøde ikke konsensus, kan sagen henvises til en generalforsamling.

10 10/13 Opnår en generalforsamling ikke konsensus indkaldes til ny generalforsamling tidligst efter 14 dage og senest efter 1 måned, på denne generalforsamling kan det uændrede forslag vedtages med ¾ af de mødte og repræsenterede stemmer. Mellem første og anden generalforsamling kan spørgsmålet yderligere forhandles på et fællesmøde evt. med mediation. 19. DIRIGENT M.V.: Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. Dirigenten afgør ethvert spørgsmål vedrørende afstemningens procedure herunder godkendelse af fuldmagter. Dirigenten udpeger en referent til at tage notater af det på generalforsamlingen passerede. Referatet underskrives af referent, dirigent og bestyrelse. 20. BESTYRELSE: Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 5 medlemmer til at varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre fællesmødets og generalforsamlingens beslutninger. Forsamlingen vælger først formand, dernæst kasserer og 3 menige medlemmer. På konstituerende generalforsamling vælges formand og et menigt medlem for en 2 årig periode mens kasserer og 2 menige medlemmer vælges for 1 år. Fremtidige valgperioder er herefter 2 år. Intet bestyrelsesmedlem kan modtage mere end et genvalg. Spørgsmål af væsentlig betydning skal bestyrelsen forhandle med fællesmødet. 21. TEGNINGSRET: Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse i forening. Formanden og kassereren har hver for sig prokura til den daglige drift. 22. REGNSKAB: Regnskabsåret følger kalenderåret. Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af hele bestyrelsen.

11 11/ REVISION: Generalforsamlingen vælger en revisor til at revidere årsregnskabet. Revisor skal føre revisionsprotokol. Revisor kan vælges både i og udenfor medlemmernes kreds. 24. Det reviderede, underskrevne årsregnskab samt forslag til drifts og likviditetsbudget udsendes til andelshaverne samtidig med indkaldelse til den ordinære generalforsamling. 25. OPLØSNING: Besluttes det enstemmig på to på hinanden følgende generalforsamlinger at opløse foreningen, og denne er utvivlsomt solvent, vælger samme generalforsamling en eller to likvidatorer, hvoraf den ene skal være jurist, til at forestå foreningens afvikling. Likvidatorerne træder i ledelsens sted og bestyrelsen som sådan fratræder, men bestyrelsens medlemmer udgør et likvidationsudvalg til støtte for likvidatorerne. Likvidatorerne skal på bedste måde afvikle foreningen og realisere aktiverne samt sørge for passivernes udligning. En beslutning om likvidation anses som en samtidig opsigelse af de indgåede lejeaftaler, og således at medlemmernes på parcellerne opførte bygninger stilles til foreningens disposition til afregning overensstemmende med 13. Likvidatorerne er herefter berettiget til at realisere bygningerne. Det areal hvorpå bygningerne er sat, skal med relevante myndigheders godkendelse udmatrikuleres, således at bygningerne kan sælges på egen grund. Alternativt kan arealet samlet søges udmatrikuleret og frasælges landbruget til en andelsboligforening oprettet til overtagelse af bygningerne. Kan realisering af en bygning ikke ske til minimum den værdi der efter punkt 13 måtte tilkomme det pågældende medlem, skal handlen forelægges det pågældende medlem, der da har ret til på de opnåede vilkår at overtage bygningen selv. Likvidationsprovenuet fordeles i følgende prioritetsorden: Medlemmernes depositum Medlemmernes andelsindskud Medlemmernes bygninger beregnet efter 13. Til støtte for projekter til udvikling af bæredygtige landbrugssystemer i ulandene.

12 12/13 Således vedtaget på foreningens ekstraordinære generalforsamling den 1 November 2006 Dirigent: (Sofie Jordbo) Formand: (Thomas Ejsing) Kasserer: (Kasper Andersen) Bestyrelsesmedlem: (Johanne Braskov) Bestyrelsesmedlem: (Tor Jordbo) Bestyrelsesmedlem: (Rasmus Nisbeth) Advokat KNUD E. SKOUGAARD Vestergade 62, 2 sal 5000 Odense C Telefon Telefax Giro CVR Man-Tors 8,30-16,00 Fredag 8,30-15,00

13 13/13

1/13 V E D T Æ G T E R. for. Andelsforeningen Den Selvforsynende Landsby. Indholdsfortegnelse: Paragraf nr.: Andel 5. Bestyrelse 12.

1/13 V E D T Æ G T E R. for. Andelsforeningen Den Selvforsynende Landsby. Indholdsfortegnelse: Paragraf nr.: Andel 5. Bestyrelse 12. 1/13 V E D T Æ G T E R for Andelsforeningen Den Selvforsynende Landsby Indholdsfortegnelse: Emne: Paragraf nr.: Andel 5 Bestyrelse 12 Bopælspligt 4 Byggereglement 6 Dirigent m.v. 11 Dødsfald 8 Eksklusion

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen Trekanten, beliggende Hestehaven/ Folehaven 80 på matr.nr. 3074 Vigerslev, der er udlejet af Københavns

Læs mere

BLÅMEJSEN Blåmejsevej 8382 Hinnerup

BLÅMEJSEN Blåmejsevej 8382 Hinnerup Vedtægter for Grundejerforeningen Blåmejsen 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningen hedder Grundejerforeningen Blåmejsen. 1.2 Foreningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Århus. FORENINGENS

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS Side 1 af 15 INDHOLD INDHOLD...2 1 DOKUMENT ÆNDRINGER...4 1. NAVN OG HJEMSTED...5 2. FORMÅL...5 3 MEDLEMMER...5 4 INDSKUD...5 5 HÆFTELSE...5 6 ANDEL...6 7

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Lilla Skolan i Skogsryd

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Lilla Skolan i Skogsryd 1 / 7 Vedtægter for Andelsboligforeningen 2 / 7 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: Andelsboligforeningen. I det følgende omtalt som foreningen. Foreningens hjemsted er Ringsted Kommune. Tvister

Læs mere

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark 1. Hjemsted og værneting. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Ore Strandpark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune,

Læs mere

LOVE ANDELSSELSKABET ROSENVANG

LOVE ANDELSSELSKABET ROSENVANG A D VO KAT OL E F ISCH E R Møderet for Landsret A D VO KAT H ENRIK RA VNILD Møderet for Højesteret Advokat Henrik Ravnild Frederikssundsvej 159 2700 Brønshøj Telefon: 38 28 43 12 Telefax: 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

1. Foreningens navn er Haveforeningen "XXXXXXXXX". Foreningens hjemsted er XXXXXXXXXX Kommune.

1. Foreningens navn er Haveforeningen XXXXXXXXX. Foreningens hjemsted er XXXXXXXXXX Kommune. V E D T Æ G T E R for Haveforeningen xxxxxxxxxxxxxx 1. Foreningens navn er Haveforeningen "XXXXXXXXX". Foreningens hjemsted er XXXXXXXXXX Kommune. 2. Formål og virke 2.1. Foreningen har til formål at administrere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET KOLLEGIET GLANSHATTEN LEJLIGHED XX.

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET KOLLEGIET GLANSHATTEN LEJLIGHED XX. VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET KOLLEGIET GLANSHATTEN LEJLIGHED XX. NAVN OG FORMÅL: 1: Selskabets navn er "Andelsselskabet Kollegiet Glanshatten lejlighed XX". stk. 2: Selskabets formål er at erhverve ejerlejlighed

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25.

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. Side 1 VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. november 1947 Vedtægter vedtaget ved generalforsamlingen den 2.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HVALSØ VANDVÆRK. formål. Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vand-forsyningslov og

VEDTÆGTER FOR HVALSØ VANDVÆRK. formål. Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vand-forsyningslov og VEDTÆGTER FOR HVALSØ VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hvalsø Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Lejre Kommune. formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er grundejerforeningen for Bredbjerg vest af 1984. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune.

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er grundejerforeningen for Bredbjerg vest af 1984. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune. Undertegnede grundejere i Bredbjerg vest, hvis ejendomme omfattes af lokalplan nr. 30 for et boligområde i Bredbjerg, deklarerer herved for os og efterfølgende ejere af ejendommene: matr.nr. beliggende

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN LANDLYST

GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN LANDLYST GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN LANDLYST Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling TIRSDAG D. 24. MAJ 2016 KL. 19.00 BIOLOGILOKALET, SKOLEN V. SUNDET Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Mandaternes prøvelse

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 6

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 6 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 6 Navn, hjemsted og formål: l. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Åparken 6. Foreningens hjemsted er i Århus kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen.

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Gældende vedtægter godkendt af Ringsted Kommune den 20. januar 2006. 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Disse vedtægter omfatter

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943 Vedtægter for Grundejerforeningen Stiftet d. 25. maj 1943 Rettet: 20. marts 2014 Side 1 Indhold 1 side 3 Hjemsted 2 side 3 Hvilke grunde er der i foreningen 3 side 4 Formål med foreningen 4 side 4 Generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GYRSTINGE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR GYRSTINGE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR GYRSTINGE VANDVÆRK Selskabet, der er stiftet i 1907, er et andelsselskab, hvis navn er Gyrstinge Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Ringsted Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1. Navn og formål. Netværket har til formål at give foreningens medlemmer mulighed for billig og effektiv internetadgang.

Vedtægter. Kapitel 1. Navn og formål. Netværket har til formål at give foreningens medlemmer mulighed for billig og effektiv internetadgang. Vedtægter Kapitel 1. Navn og formål 1 Stk. 1 Foreningens navn er»spinners«. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. 2 Stk. 1 Foreningens formål er at etablere, drive og udvikle et elektronisk netværk.

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb

Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb Da var ikke deltagere nok til generalforsamlingen til

Læs mere

Vedtægter for F.C Hjallese

Vedtægter for F.C Hjallese Vedtægter for F.C Hjallese 1 Navn og hjemsted Forenings navn er F.C Hjallese 2003. Foreningen er stiftet den 18-12 2002. Foreningens hjemsted er i Hjallese sogn, Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Grundejerforeningen Nielsminde Syd VEDTÆGTER

Grundejerforeningen Nielsminde Syd VEDTÆGTER Grundejerforeningen Nielsminde Syd VEDTÆGTER www.plutonvej.dk Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "NIELSMINDE SYD". Foreningens hjemsted er Aalborg kommune under Retten i Aalborg, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen DALEN

Vedtægter for foreningen DALEN Vedtægter for foreningen DALEN 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Dalen. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens formål er: At arbejde for gennemførelse af bofællesskabet

Læs mere

Vedtægter for Korsør Lystbådehavn A.m.b.A.

Vedtægter for Korsør Lystbådehavn A.m.b.A. Vedtægter for Korsør Lystbådehavn A.m.b.A. 1 Korsør Lystbådehavn er et andelsselskab med begrænset ansvar og har hjemsted i Slagelse Kommune. Korsør Lystbådehavns formål er at anlægge og drive en lystbådehavn

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Tranegaarden

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Tranegaarden Vedtægter for Grundejerforeningen Tranegaarden Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegaarden 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Jægerspris Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GREVE LANDSBY VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR GREVE LANDSBY VANDVÆRK 2004 VEDTÆGTER FOR GREVE LANDSBY VANDVÆRK Lillegade 11, 2670 Greve 1 1 navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet 19. februar 1937, er et andelsselskab, hvis navn er Greve Landsby Vandværk Selskabet har

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Medlemmer. 4 Medlemmernes rettigheder

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Medlemmer. 4 Medlemmernes rettigheder Vedtægter 1 Navn og hjemsted Tjebberup Vandværk a.m.b.a. er et andelsselskab med begrænset ansvar. Selskabet blev stiftet den 8. december 1967. Vandværket ligger på adressen,, matrikel 2-aa Bredetved by,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VRADS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR VRADS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR VRADS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Vrads Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav

Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav 1 Navn om område Foreningens navn er grundejerforeningen Åsum Stengrav. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. Dens område omfatter udstykning af matr. Nr.

Læs mere

VEDTÆGTER for Danish Percussion Society

VEDTÆGTER for Danish Percussion Society VEDTÆGTER for Danish Percussion Society 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Danish Percussion Society, forkortet DPS (herefter benævnt Foreningen) (1.2) Foreningens hjemsted er i Odense kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål. medlemmer

VEDTÆGTER. for. Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål. medlemmer VEDTÆGTER for Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Vinderød Skov Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Galten Vandværk

Vedtægter for Galten Vandværk 1 Navn og hjemsted Vedtægter for Galten Vandværk Selskabet, der er stiftet den 6. maj 1929, er et andelsselskab ved navn Galten Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skanderborg kommune. 2 Formål Selskabets

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Krusågade 13-27". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matrikel

Læs mere

Vedtægter for BioenergiSyd

Vedtægter for BioenergiSyd Vedtægter for BioenergiSyd 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er BioenergiSyd. Foreningen har hjemsted hos LandboSyd i Aabenraa kommune. 2 Formål Foreningens formål er under hensyntagen til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Skæring Sandager Øst" CVR Nr

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skæring Sandager Øst CVR Nr V E D T Æ G T E R 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen " CVR Nr. 35548211 Foreningens hjemsted er Århus Kommune og dens værneting er byretten i Århus 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nybøl Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Sønderborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ndr. Hvam Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

Hagenstrupparkens Grundejerforening

Hagenstrupparkens Grundejerforening Hagenstrupparkens Grundejerforening Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er: Hagenstrupparkens Grundejerforening 2 Foreningens hjemsted er i Ulstrup, Favrskov Kommune Formål 3 Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Taarbæk Søbad

Vedtægter for Foreningen Taarbæk Søbad Vedtægter for Foreningen Taarbæk Søbad 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Taarbæk Søbad (herefter Foreningen), og har hjemsted i Lyngby-Taarbæk Kommune, beliggende i Rosenhaven, Taarbæk Strandvej 80,

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Gr undejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager,

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKE-, SPURVE- OG VIBEVÆNGET

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKE-, SPURVE- OG VIBEVÆNGET VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKE-, SPURVE- OG VIBEVÆNGET 1. NAVN. Foreningens navn er Grundejerforeningen Lærke-, Spurve- og Vibevænget". Foreningens hjemsted er Bork Havn, Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup VEDTÆGTER for Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen HVIDE KLINT, Svenstrup. 2. Foreningen omfatter alle parceller udstykket fra matr. nr. 4b Svenstrup by,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1/1-2009, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Sønderlev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KYNDELØSE VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR KYNDELØSE VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR KYNDELØSE VANDVÆRK a.m.b.a. 1. Navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Kyndeløse Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Lejre Kommune. 2 Formål

Læs mere

Vedtægter. For Nimtofte Vandværk A.m.b.a. CVR nummer

Vedtægter. For Nimtofte Vandværk A.m.b.a. CVR nummer Vedtægter For Nimtofte Vandværk A.m.b.a CVR nummer 34775702 Stiftet den 1 januar 2013 1 VEDTÆGTER FOR NIMTOFTE VANDVÆRK A.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet som interessentskab den 6. januar 1914, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nørre Alslev Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

Vedtægter for Parcelforeningen Kongevang

Vedtægter for Parcelforeningen Kongevang Vedtægter for Parcelforeningen Kongevang 1 Hjemsted Foreningens navn er Parcelforeningen Kongevang (P/F Kongevang). Foreningens hjemsted er Tårnby kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål er at administrere

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S Svendborg Rudkøbing Tlf. 6221 0101 post@borch advokater.dk Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S 1. NAVN 1.1 Interessentskabets navn er Aagaard Vindmøllelaug I/S. 1.2 Interessentskabets hjemsted er Kalundborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Børkop Vandværk A.m.b.A.

Vedtægter for Børkop Vandværk A.m.b.A. Vedtægter for Børkop Vandværk A.m.b.A. navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Børkop Vandværk A.m.b.A. Selskabet har hjemsted i Vejle Kommune. formål 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Østbirk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

1 Selskabsform og hjemsted. 2 Formål

1 Selskabsform og hjemsted. 2 Formål Bekendtgørelse af VEDTÆGTER FOR FARNÆS VANDVÆRK A.m.b.a. (sammenskrivning af de oprindelige vedtægter med vedtægtsændringer, der blev vedtaget på generalforsamlingen i 2013 og den ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Rubjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården Vedtægter: Vedtægter for Grundejerforeningen Klokkergården. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Klokkergården. Foreningen har hjemsted i Sorø Kommune. Foreningen omfatter ejere af de inden for

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

Vedtægter HF Brandhøj

Vedtægter HF Brandhøj Vedtægter HF Brandhøj For haveforeningen Brandhøj, der er beliggende på matr. nr. 13 q, Reerslev, Reerslev By, som i henhold til Lokalplan 4.19.2 er udlagt til kolonihaveformål. 1. Formål og virke 1.1

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SOLBJERG

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SOLBJERG VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SOLBJERG NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Solbjerg. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

Hornslet Vandværk A.m.b.a. Vedtægter

Hornslet Vandværk A.m.b.a. Vedtægter Hornslet Vandværk A.m.b.a. Vedtægter Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 24. august 1928, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er HORNSLET VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej 17.02 2008 /Emil Nielsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3,4,8,10,16, 20, 23, 30, 34

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK ANDELSSELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1 1. Vandværket er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Bakkebølle Strand Vandværk, som er stiftet d. 18. juni 1967.

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 1. Navn Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 stk. 1. Foreningens navn er BIRKEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING, dens hjemsted er Ballerup kommune. stk. 2. Foreningens område

Læs mere

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. 3.november,2010 VEDTÆGT FOR DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. Side 1 Navn og hjemsted 1 Vandværket, der oprindeligt er stiftet i 1938 som I/S Dåstrup Vandværk, drives fra 1. januar 2010 som et andelsselskab med

Læs mere

Vedtægter for Hjallerup Jagtforening

Vedtægter for Hjallerup Jagtforening Vedtægter for Hjallerup Jagtforening 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Hjallerup Jagtforening 1.2. Foreningens hjemsted er Brønderslev kommune. 2. Forholdet til Danmarks Jægerforbund 2.1. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

Grundejerforeningen Ådalen Øst

Grundejerforeningen Ådalen Øst Vedtægter Grundejerforeningen Ådalen Øst 1. Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Ådalen Øst beliggende Ådalen i 6600 Vejen. Gældende for Ådalen 30 til og med Ådalen 62.

Læs mere

VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN TRILLEGÅRDEN Stiftet 1943

VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN TRILLEGÅRDEN Stiftet 1943 VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN TRILLEGÅRDEN Stiftet 1943 Senest revideret - 19. marts 2013 Indhold 1. Foreningens navn og hjemsted 3 2. Formål og virke 3 3. Medlemmer 3 4. Kapitalindskud og hæftelse 4 5. Lejeafgift

Læs mere