V E D T Æ G T E R. for. Andelsforeningen Den Selvforsynende Landsby. Paragraf nr.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "V E D T Æ G T E R. for. Andelsforeningen Den Selvforsynende Landsby. Paragraf nr.:"

Transkript

1 1/13 V E D T Æ G T E R for Andelsforeningen Den Selvforsynende Landsby Indholdsfortegnelse: Emne: Paragraf nr.: Andel 5 Bestyrelse 12 Bopælspligt 4 Byggereglement 6 Dirigent m.v. 11 Dødsfald 8 Eksklusion 8 Flertal 11 Formål 3 Fremleje 7 Fællesmøder 10 Generalforsamling 9 Hjemsted og navn 3 Husorden 7 Hæftelse 4 Indkaldelse m.v. 10 Indskud, Depositum og kontingent 4 Landbrugslovgivning 4 Medlemmer 3 Opløsning 13 Overdragelse 7 Regnskab 12 Revision 12 Rådighedsaftale, Lejekontrakt 5 Stemmeret 10 Tegningsret 12 Udtræden 7 Vedligeholdelse 6 Vedtægtsændringer 11

2 2/13 1. NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Den Selvforsynende Landsby Foreningens hjemsted er Egebjerg kommune. 2. FORMÅL: Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr.nr. 6 a Hundstrup by, beliggende Højgårdsvej 27, Hundstrup, 5762 Vester Skerninge og på denne ejendom etablere en selvforsynende, permakulturel landsby. Foreningen kan til samme formål erhverve yderligere fast ejendom. Den Selvforsynende Landsby skal danne ramme om et permakulturlevested med permakulturelt opførte huse og en fælles permakulturel selvforsyning, herunder medlemmernes drift af andelslandbrug på fælles jordtilliggende. I forbindelse med selvforsyning og byggeri vil der blive eksperimenteret med permakultur og oplysning og viden herom gøres tilgængelig for læreanstalter og andre interesserede. Det er hensigten at skabe rammerne for at foreningens medlemmer kan bygge og bo i billige huse og dermed lette økonomien for aktuelle og kommende medlemmer af foreningen. Der vil blive søgt skabt en landsby med liv, arbejde og aktivitet på stedet og dermed et socialt fællesskab på tværs af alder, køn, uddannelse og erhverv. Samtidigt vil der være åbnet plads til det enkelte medlems individuelle privatliv. Det ligger ligeledes i foreningens formål at den er udadvendt og i øvrigt søger sig integreret med det omgivende samfund. Der vil blive mulighed for at medlemmerne på foreningens ejendom kan drive mindre selvstændig erhvervsvirksomhed, alt indenfor foreningens idegrundlag, og under forudsætning af, at såvel foreningen som relevante myndigheder godkender virksomheden. 3. MEDLEMMER: Foreningens medlemmer udgøres af stifterne. Efterfølgende ind- og udtræden af medlemmer skal forelægges Jordbrugskommissionen til godkendelse inden 4 uger. Som medlem optages efterfølgende enhver der med fællesmødets godkendelse får lejekontrakt på en parcel med foreningen eller får bopæl på Højgårds hovedbygning, og samtidig betaler den andel og evt. depositum der til stadighed er fastsat for medlemskab og lejemål. Et medlem kan med foreningens samtykke lade et ikke-medlem indtræde i sin husstand og tilmelde sig folkeregisteret. Generalforsamlingen kan gøre en tilladelse betinget af, at den pågældende til foreningen indbetaler et depositum. Tilladelsen kan tillige gøres tidsbegrænset.

3 3/13 Et afslag på medlemskab, der skal sagligt begrundes, kan indbringes for foreningens næste generalforsamling, hvor andrageren har ret til at møde og kort forelægge sin sag. Yderligere ret til deltagelse i generalforsamlingen har vedkommende ikke. Såfremt et nyt medlem i forbindelse med medlemskabet overtager et på parcellen allerede opført byggeri, skal vilkårene for en sådan overtagelse godkendes af et fællesmøde overensstemmende med nedennævnte retningslinier. Også dette spørgsmål kan andrageren indbringe for generalforsamlingen analogt med ovennævnte. 4. LANDBRUGSLOVGIVNING, BOPÆLPLIGT M.V.: Da foreningens ejendom er erhvervet efter dispensation i flg. landbrugslovgivningen skal andelene, som ved stiftelsen, stedse være fordelt således, at der altid er mindst én andelshaver (ankermand),der ejer mindst 1/5 af den til enhver tid tegnede andelskapital. Såvel ankermanden som de øvrige medlemmer skal stedes opfylde landbrugslovens betingelser for erhvervelsen, herunder bopælspligten, således som disse betingelser fremgår af den meddelte dispensation. 5. INDSKUD, DEPOSITUM og KONTINGENT: Medlemmerne betaler ved medlemskab et af den stiftende generalforsamlingen fastsat indskud for medlemskabet. Det kan efterfølgende af generalforsamlingen bestemmes, at fremtidige indskud reguleres. Generalforsamlingen fastsætter størrelsen af den benyttelsesafgift der til stadighed skal betales for andelshavernes individuelle brug af foreningens areal og kan ligeledes bestemme at der i forbindelse med aftalen indbetales et depositum. Generalforsamlingen fastsætter sluttelig det bidrag medlemmerne løbende skal betale til foreningens almindelige drift. Generalforsamlingen fastsætter de generelle principper for bidragets beregning, og de parametre der herunder skal tages hensyn til i fordelingen. 6. HÆFTELSE: Medlemmerne hæfter alene med deres indskud for forpligtelser foreningen vedrørende. For foreningens lån sikret ved pant i den faste ejendom, hæfter medlemmerne dog, såfremt panthaver statut- eller forretningsmæssigt har forlangt dette, og så længe medlemskab varer, personligt og solidarisk. Et fratrædende medlem eller vedkommendes bo frigøres først for ovennævnte, eventuelle solidariske forpligtelse, når en ny, af foreningen og kreditor godkendt andelshaver, har overtaget den udtrædendes medlemskab og andel, og således er indtrådt i den solidariske forpligtelse.

4 4/13 Medlemmerne kan alene individuelt behæfte det på de lejede parceller opførte byggeri, ikke værdien af parcellen. Medlemmet har ret til at lade lejekontrakt lyse i tingbogen som grundlag for bygningernes behæftelse. 7. ANDEL: Medlemmerne har ikke en direkte, proportional ret til foreningens formue, men har alene ved fratrædelse krav på udbetaling af oprindeligt andelsindskud, eventuel depositum samt eventuel udlån, jfr. bestemmelserne i 25. Foretages der af et medlem yderligere kapitalindskud anses sådanne som almindelig lånekapital hvor vilkårene fastlægges i et samtidig mellem foreningen og det pågældende medlem oprettet lånedokument. Der udstedes ikke andelsbeviser, men foreningen fører en nøjagtig medlemsfortegnelse, hvor medlemmets fulde navn, cpr.nr., indtrædelsesdato og størrelsen af andelsindskud er noteret. Jordbrugskommissionen har ret til stedse at gøre sig bekendt med fortegnelsen. Notering i nævnte fortegnelse er den tilstrækkelige og nødvendige betingelse for konstituering af en andel. Andelene er således noterede på navn, og kan alene omsættes overensstemmende med reglerne i 13, og idet enhver ud- og indtræden stedse skal godkendes af jordbrugskommissionen, jfr. 3. Juridiske personer kan ingensinde optages som medlemmer. 8. RÅDIGHEDSAFTALE - LEJEKONTRAKT: Foreningen opretter en lejekontrakt med medlemmet om den parcel der stilles til medlemmets disposition. Aftalen fastlægger hvilken benyttelsesafgift der skal betales til foreningen, herunder eventuelle a-conto beløb til varme, vand, el og renovation, i fald sådanne ydelser ikke leveres og betales efter individuelle målere. Benyttelsesafgiftens størrelse fastlægges hvert år på den ordinære generalforsamling. Lejekontrakten vil som en integreret bestanddel blive vedhæftet de generelle retningslinier der af generalforsamlingen er fastsat for byggeri på parcellen jfr. 9. Ethvert byggeprojekt og ændring af eksisterende byggeri skal godkendes af foreningen forinden byggeprojektet videresendes til offentlige myndigheder til godkendelse. Primært er parcellen til beboelse, men generalforsamlingen kan, under forudsætning af at myndighedsgodkendelse i øvrigt foreligger, tillade mindre håndværks/virksomhedsdrift og landbrug, alt under forudsætning af at sådan kan ske uden væsentlig gene for de øvrige medlemmer.

5 5/13 9. BYGGEREGLEMENT: I forbindelse med stiftelsen vedtager den stiftende generalforsamling et internt byggereglement for foreningen og dette byggereglement skal være således specificeret og detaljeret, at foreningens formål til stadighed opretholdes. Byggereglementet fastlægges således, at det til stadighed er i overensstemmelse med de offentlige byggelove og reglementer, medmindre foreningen har opnået dispensationer fra love og bestemmelser. Beror en fra foreningen til et medlem given byggetilladelse på dispensationer fra offentlige myndigheder skal medlemmet klart og utvetydigt oplyses om disse dispensationer og rækkevidden deraf. Bestyrelsen, eller et af denne nedsat bygningsudvalg, påser reglementets overholdelse i enhver fase af et byggeri, og kan nedlægge foreløbig forbud mod fortsættelse af byggeri i strid med byggereglement og/eller offentlig byggelovgivning. Et foreløbig forbud skal inden 8 dage forhandles på en generalforsamling indkaldt af bestyrelsen. 10. VEDLIGEHOLDELSE: Al vedligeholdelse af veje, stier, fællesarealer, vandledninger, kloakker og fælles bygninger påhviler foreningen. Vedligeholdelsen af de parceller hvor medlemmer har rådighed påhviler de enkelte medlemmer, herunder også veje, kloakker, vand- og el-ledninger på parcellen. Vedligeholdelse af de på parcellerne opførte ejendomme påhviler fuldt ud medlemmet, og enhver vedligeholdelse skal foretages således, at foreningens til enhver tid af generalforsamlingen vedtagne byggereglement overholdes. Bestyrelsen eller et af denne nedsat bygningsudvalg, kan med hjemmel i byggereglement og/eller offentlig byggelovgivning, pålægge et medlem inden en rimelig frist at foretage specificerede vedligeholdelsesarbejder. Overholdes påbuddet ikke sættes en ny frist, med bemærkning om, at foreningen efter fristens udløb, for medlemmets regning, selv lader de pågældende foranstaltninger udføre. 11. FREMLEJE: Et medlem kan kun fremleje eller udlåne sin bygning med fællesmødets samtykke, der kun kan gives når et medlem af særlige grunde midlertidigt må fraflytte for en kortere, afgrænset periode. Medlemmet hæfter fortsat for alle økonomiske forpligtelser i forhold til foreningen. Foreningen skal godkende fremlejeetageren og de betingelser hvorunder fremlejemålet sker, herunder at fremlejen ikke er i strid med landbrugslovgivningens regler om bopælspligt.

6 6/13 Medlemmet kan frit udleje enkelte rum i sin bygning, når medlemmet i øvrigt selv fortsat bebor de væsentligste arealer og udlejningen i øvrigt sker til formål der ligger indenfor foreningens formål. Har en myndig person således været fremlejetager i 2 år, er han pligtig at tage medlemskab overensstemmende med 3. ff. 12. HUSORDEN: Generalforsamlingen fastsætter til enhver tid, bindende for medlemmerne en husorden. Indtil husorden endeligt er udarbejdet benyttes en analogi af lejelovens bestemmelser og den til lejeloven knyttede praksis. De samme principper skal være gældende hvor der for en udarbejdet husorden måtte opstå fortolkningstvivl. 13. UDTRÆDEN, OVERDRAGELSE: Ønsker en andelshaver at udtræde af foreningen skal han skriftligt med 3 måneders varsel meddele bestyrelsen dette. Den af det udtrædende medlem på foreningens parcel opførte ejendom overtages i forbindelse med udtræden af et nyt medlem, eller foreningen, såfremt foreningen uden saglig begrundelse har afvist en mulig køber. Foreningen kan ikke afvise en tvangsauktionskøber eller en køber, der overtager ejendommen fra en på tvangsauktion ufyldestgjort panthaver. Medlemskab består dog altid indtil et nyt medlem er indtrådt i den udtrædendes lejemål om en parcel. Det udmeldte medlem er forpligtiget til mest muligt at fremme et salg af den på det lejede opførte bygning. Overdragelseskummen, der indbetales til foreningen, fastsættes overensstemmende med den til enhver tid af generalforsamlingen vedtagne prisnøgle jfr. 18. Fremtidige ændringer af prisnøglen kan ikke forringe prissætningen i forhold til eksisterende långivere med pant i de på de lejede parceller opførte bygninger. Foreningen kan, uanset om foreningen ønsker at indtræde som køber eller ejendommen afhændes til anden side, kræve at sælger ved handelen udarbejder en tilstandrapport og yderligere forlange, at sælger udbedre væsentlige mangler opregnet i rapporten, idet købesummen i modsat fald reduceres tilsvarende. Reduktion for mangler etc. kan dog ikke gøres gældende til skade for pengeinstitutter, der, på realkredit lignende vilkår, har ydet lån alene med sikkerhed i bygningen på lejet grund samt personlig hæftelse fra ejeren og dennes ægtefælle/sambo, og uden yderligere sikkerhed. Foreningen kan inden 14 dage efter at endelig købesum er fastsat efter nævnte bestemmelser, meddele det udtrædende medlem, at man ønsker at indtræde som køber til den satte pris. Ønsker foreningen ikke dette kan ejendommen af det udtrædende

7 7/13 medlem sælges til anden side til højest og mindst den satte sum. Foreningen har forkøbsret, såfremt ejendommen igen udbydes under denne sum. Indgår der mellem det udtrædende og et nyindtrådt medlem særlig aftale om overdragelse af løsøreeffekter i forbindelse med ejendommens overdragelse, skal sådanne aftaler tillige godkendes af foreningen. 14. DØDSFALD: I tilfælde af en andelshavers død forholdes efter de ovennævnte regler om udtræden, idet dog ægtefælle, registreret samlever samt samlevere og arvinger i op- og nedadstigende linie, der ved dødsfaldet er tilmeldt og faktisk bebor ejendommen, har ret til umiddelbart at overtage andelen. Skal andelen efter stk. 1 ikke overtages sker fraflytningen senest den første i den måned der indtræder næst efter 6 måneders dagen for dødsfaldet. 15. EKSKLUSION: Såfremt et medlem, er i restance med leje eller andre til foreningen pligtige ydelser, eller på anden måde groft misligholder sine forpligtelser i forhold til foreningen, dets formål eller optræder til gene for andre medlemmer, kan fællesmødet, på bestyrelsen indstilling, beslutte at ekskludere medlemmet. Medlemmet hæfter for ydelser og bidrag indtil lovlig udtræden kunne have fundet sted, idet foreningen er forpligtet til at fremme salget af andel og ejendom til nyt medlem mest muligt. Det er dog en forudsætning for eksklusion, at bestyrelsen forinden har indkaldt det pågældende medlem til en samtale om problemstillingen. Et af fællesmødet ekskluderet medlem kan anmode bestyrelsen om at indbringe eksklusionen for en ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter eksklusionens foretagelse. Begæring om eksklusionens forhandling på generalforsamlingen har opsættende virkning. På generalforsamlingen har medlemmet fortsat møderet og ret til at tale sin sag. Medlemmet har dog ikke stemmeret.

8 8/ GENERALFORSAMLING: Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 6 måneder efter regnskabsårets udløb med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet. 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget, herunder fastsættelse af: a. andelsbidrag b. jordlodsbidrag c. forbrugsbidrag Bestyrelsens forslag til størrelsen af a-c skal fremgå af drifts- og likviditetsbudgetterne 5. Forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer. 6. Valg af bestyrelse. 7. Valg af revisor. 8. Eventuelt. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når en generalforsamling, bestyrelsen eller 1/4 af medlemmerne med angivelse af en dagsorden for generalforsamlingen forlanger en sådan afholdt. 17. INDKALDELSE, STEMMERET M.V.: Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 14 dages varsel, der dog ved ekstraordinær generalforsamling om nødvendigt kan forkortes til 8 dage. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen, og indkaldelse til ordinær generalforsamling skal indeholde udkast til regnskab og budget. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, såfremt det enten er nævnt i indkaldelsen eller andelshaverne ved opslag eller på lignende måde, senest 4 dage før generalforsamlingen, er gjort bekendt med, at det kommer til behandling. Adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen samt til at stille forslag har enhver andelshaver og dennes ægtefælle eller myndige nærstående, der har fælles bopæl med den noterede andelshaver. De/den adgangsberettigede kan ledsages af en professionel personlig rådgiver.

9 9/13 Hver andelshaver afgiver stemmer proportional med størrelsen af hans andel. En andelshaver kan kun give fuldmagt til sin ægtefælle eller en myndig nærstående, med hvem han har fælles bopæl. Fuldmagt kan også meddeles til en anden andelshaver. Ingen mødende kan dog besidde mere end en fuldmagt. En fuldmagt skal foreligge skriftligt og være in blanco, det vil sige uden forbehold og forholdsordre. FÆLLESMØDER: Ud over generalforsamlinger afholdes der jævnligt og efter behov mere uformelle fællesmøder, hvortil samtlige medlemmer indkaldes og har adgang. Ethvert medlem kan ved henvendelse til bestyrelsen forlange fællesmøde indkaldt med 4 dages varsel og med angivelse af hensigten med mødet. Fællesmøde kan indkaldes ved mundtlig henvendelse til medlemmerne eller ved opslag. Fællesmødet har de kompetencer der ifølge nærværende vedtægter direkte er tildelt fællesmødet, og derudover den endelige beslutningsret om den daglige drift og løbende opståede problemstillinger, som muligt måtte blive forelagt det af bestyrelsen. Er samtlige medlemmer mødte og/eller repræsenterede på et fællesmøde har mødet kompetence som en generalforsamling og kan tage bindende beslutninger også om forhold der ikke har været optaget på dagsordenen for mødet. De for generalforsamlinger ovenfor satte regler og procedurer, anvendes med de fornødne tillempninger tillige for fællesmøder. 18. FLERTAL, VEDTÆGTSÆNDRING M.V.: Generalforsamlingen og fællesmøder tager beslutninger ved konsensus mellem de mødte og repræsenterede medlemmer. Ændringer af vedtægternes bestemmelse hvorefter kreditorer med solidarisk sikkerhed stilles ringere kan ikke vedtages uden de pågældende kreditorers samtykke. Ændring af vedtægternes bestemmelse om likvidation og provenuets anvendelse, kan ikke ændres uden samtykke fra samtlige tidligere udtrådte medlemmer. Sådanne medlemmer må stedse, for at bevare indflydelse, sørge for at holde foreningen orienteret om adresseændringer, og foreningen er ikke forpligtet til at søge medlemmet eftersporet. Udtrådte medlemmers rettigheder er personlige og kan ikke overdrages eller falde i arv. Enhver vedtægtsændring skal godkendes af jordbrugskommissionen, ved indsendelse af vedtagelsen dertil inden 4 uger efter generalforsamlingens endelige godkendelse. Ved forhandling om eksklusion har delinkventen ikke stemmeret. Opnår et fællesmøde ikke konsensus, kan sagen henvises til en generalforsamling.

10 10/13 Opnår en generalforsamling ikke konsensus indkaldes til ny generalforsamling tidligst efter 14 dage og senest efter 1 måned, på denne generalforsamling kan det uændrede forslag vedtages med ¾ af de mødte og repræsenterede stemmer. Mellem første og anden generalforsamling kan spørgsmålet yderligere forhandles på et fællesmøde evt. med mediation. 19. DIRIGENT M.V.: Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. Dirigenten afgør ethvert spørgsmål vedrørende afstemningens procedure herunder godkendelse af fuldmagter. Dirigenten udpeger en referent til at tage notater af det på generalforsamlingen passerede. Referatet underskrives af referent, dirigent og bestyrelse. 20. BESTYRELSE: Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 5 medlemmer til at varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre fællesmødets og generalforsamlingens beslutninger. Forsamlingen vælger først formand, dernæst kasserer og 3 menige medlemmer. På konstituerende generalforsamling vælges formand og et menigt medlem for en 2 årig periode mens kasserer og 2 menige medlemmer vælges for 1 år. Fremtidige valgperioder er herefter 2 år. Intet bestyrelsesmedlem kan modtage mere end et genvalg. Spørgsmål af væsentlig betydning skal bestyrelsen forhandle med fællesmødet. 21. TEGNINGSRET: Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse i forening. Formanden og kassereren har hver for sig prokura til den daglige drift. 22. REGNSKAB: Regnskabsåret følger kalenderåret. Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af hele bestyrelsen.

11 11/ REVISION: Generalforsamlingen vælger en revisor til at revidere årsregnskabet. Revisor skal føre revisionsprotokol. Revisor kan vælges både i og udenfor medlemmernes kreds. 24. Det reviderede, underskrevne årsregnskab samt forslag til drifts og likviditetsbudget udsendes til andelshaverne samtidig med indkaldelse til den ordinære generalforsamling. 25. OPLØSNING: Besluttes det enstemmig på to på hinanden følgende generalforsamlinger at opløse foreningen, og denne er utvivlsomt solvent, vælger samme generalforsamling en eller to likvidatorer, hvoraf den ene skal være jurist, til at forestå foreningens afvikling. Likvidatorerne træder i ledelsens sted og bestyrelsen som sådan fratræder, men bestyrelsens medlemmer udgør et likvidationsudvalg til støtte for likvidatorerne. Likvidatorerne skal på bedste måde afvikle foreningen og realisere aktiverne samt sørge for passivernes udligning. En beslutning om likvidation anses som en samtidig opsigelse af de indgåede lejeaftaler, og således at medlemmernes på parcellerne opførte bygninger stilles til foreningens disposition til afregning overensstemmende med 13. Likvidatorerne er herefter berettiget til at realisere bygningerne. Det areal hvorpå bygningerne er sat, skal med relevante myndigheders godkendelse udmatrikuleres, således at bygningerne kan sælges på egen grund. Alternativt kan arealet samlet søges udmatrikuleret og frasælges landbruget til en andelsboligforening oprettet til overtagelse af bygningerne. Kan realisering af en bygning ikke ske til minimum den værdi der efter punkt 13 måtte tilkomme det pågældende medlem, skal handlen forelægges det pågældende medlem, der da har ret til på de opnåede vilkår at overtage bygningen selv. Likvidationsprovenuet fordeles i følgende prioritetsorden: Medlemmernes depositum Medlemmernes andelsindskud Medlemmernes bygninger beregnet efter 13. Til støtte for projekter til udvikling af bæredygtige landbrugssystemer i ulandene.

12 12/13 Således vedtaget på foreningens ekstraordinære generalforsamling den 1 November 2006 Dirigent: (Sofie Jordbo) Formand: (Thomas Ejsing) Kasserer: (Kasper Andersen) Bestyrelsesmedlem: (Johanne Braskov) Bestyrelsesmedlem: (Tor Jordbo) Bestyrelsesmedlem: (Rasmus Nisbeth) Advokat KNUD E. SKOUGAARD Vestergade 62, 2 sal 5000 Odense C Telefon Telefax Giro CVR Man-Tors 8,30-16,00 Fredag 8,30-15,00

13 13/13

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej 17.02 2008 /Emil Nielsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3,4,8,10,16, 20, 23, 30, 34

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

LOVE ANDELSSELSKABET ROSENVANG

LOVE ANDELSSELSKABET ROSENVANG A D VO KAT OL E F ISCH E R Møderet for Landsret A D VO KAT H ENRIK RA VNILD Møderet for Højesteret Advokat Henrik Ravnild Frederikssundsvej 159 2700 Brønshøj Telefon: 38 28 43 12 Telefax: 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "SUNDBYVESTER". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Mariaborg. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården 1 Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Strandlodsgården. 2 Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommens matrikel

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N I S T E D G A D E 8 7 / S A X O G A D E 8 6 9 0

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N I S T E D G A D E 8 7 / S A X O G A D E 8 6 9 0 V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N I S T E D G A D E 8 7 / S A X O G A D E 8 6 9 0 - 2-1 Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er A/B Istedgade 87/Saxogade 86-90. Foreningens

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne VEJLEDENDE EKSEMPEL Vedtægter for nyt vindmøllelaug 1 Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S. Interessentskabets hjemsted er Slagelse kommune. 2 - Formål Interessentskabets formål er at eje og

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S Svendborg Rudkøbing Tlf. 6221 0101 post@borch advokater.dk Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S 1. NAVN 1.1 Interessentskabets navn er Aagaard Vindmøllelaug I/S. 1.2 Interessentskabets hjemsted er Kalundborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1/1-2009, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Sønderlev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter for. 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr. nr. 3 bo Foldby by, Foldby, med 12 andelsboliger.

Vedtægter for. 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr. nr. 3 bo Foldby by, Foldby, med 12 andelsboliger. 1 Navn og Hjemsted Vedtægter for 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Mølager. 1.2 Foreningens hjemsted er i Hinnerup kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A VEDTÆGTER for Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A Sidst revideret april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted:... 3 2. Formål:... 3 3. Organisation:... 3 4. Forum:... 4 5. Optagelse af andelshavere:...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nybøl Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Sønderborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25.

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. Side 1 VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. november 1947 Vedtægter vedtaget ved generalforsamlingen den 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ndr. Hvam Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Østbirk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Rubjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Tomsgårdshuse. 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. Nr. 1240 og 1241

Læs mere

VEDTÆGTER for Danish Percussion Society

VEDTÆGTER for Danish Percussion Society VEDTÆGTER for Danish Percussion Society 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Danish Percussion Society, forkortet DPS (herefter benævnt Foreningen) (1.2) Foreningens hjemsted er i Odense kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Normalvedtægt for en privat andelsboligforening

Normalvedtægt for en privat andelsboligforening Normalvedtægt for en privat andelsboligforening Boligstyrelsen har gennem nogen tid arbejdet med en revision af Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 24 af 21.1.1981 om en normalvedtægt for en privat andelsboligforening.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg 1. Navn Foreningens navn er Beboer- og Grundejerforening Brombjerg. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune under Sønderborg ret, der

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Svarø.

Vedtægter for Haveforeningen Svarø. Vedtægter for Haveforeningen Svarø. 1. Foreningens navn er Haveforeningen Svarø, og er beliggende ved Høvedstensvej 70, 2650 Hvidovre. 2. Formål og virke. 2.1. Foreningen har til formål at administrere

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk Vedtægt for I/S Vester Sottrup Vandværk Vester Sottrup Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 30. marts 1999. 1 VEDTÆGT FOR I/S VESTER SOTTRUP VANDVÆRK Side Formål 3 Medlemmer 3 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg Navn Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg 1 Foreningens navn er "Maskinleverandørerne Park, Vej & Anlæg. Foreningen er stiftet den 8. september 2004 med ikrafttræden den 1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK ANDELSSELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1 1. Vandværket er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Bakkebølle Strand Vandværk, som er stiftet d. 18. juni 1967.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Gr undejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager,

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vingeager", dens hjemsted Glostrup kommune. Stk. 2: Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Glostrup kommune, ligesom

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Åbjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets formål

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter.

B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter. Ændret 25.9.2014 Ændret 07.2.2013 Ændret 10.5.2012 Ændret 01.9.2011 Pr. December 2007 B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter. Vedtægter 1.0 Foreningens navn Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S Vedtægter for Herslev Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted. I/S Herslev Vandværk er et interessentskab stiftet den 30. april 1907. Selskabet har hjemsted i Lejre kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943 Vedtægter for Grundejerforeningen Stiftet d. 25. maj 1943 Rettet: 20. marts 2014 Side 1 Indhold 1 side 3 Hjemsted 2 side 3 Hvilke grunde er der i foreningen 3 side 4 Formål med foreningen 4 side 4 Generalforsamlingen

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Vedtægter. for. Kranfabrikantforeningen (KFAF)

Vedtægter. for. Kranfabrikantforeningen (KFAF) Vedtægter for Kranfabrikantforeningen (KFAF) Som vedtaget den 10. februar 1989 og med de på generalforsamlingen den 23. marts 2007 vedtagne ændringer. Sekretariat: Metal- og Maskinindustrien- H.C. Andersens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA ERIK HØRLYCK ADVOKAT (H) LIC.JUR. KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C HANS ERIK STEFFENSEN ADVOKAT (H) TELEFON 86 19 64 00 LARS M. HARESKOV ADVOKAT (H) TELEFAX

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er KlubLiv Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Stk. 3. Foreningen er stiftet af DGI i 2014. 2 Formål,

Læs mere

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Vedtægter for grundejerforeningen Hedelyhaven/Søagerparken 7-201 Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap.

Læs mere

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet.

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet. KAPITEL 1 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er The European Law Student Association Copenhagen med binavn ELSA Copenhagen. Foreningens officielle forkortelse vil være ELSA Cph. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting.

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Harevænget. 2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN AABRINKEN

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN AABRINKEN VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN AABRINKEN 1. HAVEFORENINGENS NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Haveforeningen Aabrinken. 1.2. Foreningens adresse er Haveforeningen Aabrinken 39, 8000 Aarhus

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Haveselskabet Enghave. Revideret Maj 2012

V E D T Æ G T E R for Haveselskabet Enghave. Revideret Maj 2012 V E D T Æ G T E R for Haveselskabet Enghave Revideret Maj 2012 1. Foreningens navn er Haveselskabet Enghave. Horsens 2. Formål og virke 2.1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Parcelforeningen Solager afd. A

V E D T Æ G T E R for Parcelforeningen Solager afd. A V E D T Æ G T E R for Parcelforeningen Solager afd. A 1. Foreningens navn er Parcelforeningen "Solager afd. A". Foreningen er stiftet d. 1.3.1965. Foreningens hjemsted er Vridsløsemagle, Høje Tåstrup Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2.

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2. VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Thomas Laub. Foreningens hjemsted er København kommune. FORMÅL: 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen, matr.

Læs mere

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a.

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nr. Kongerslev Kærs Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere