Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. PE-05

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. PE-05"

Transkript

1 Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. PE-05 Gældende fra 29. april 2013 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr

2 Indhold 1. Fortrydelsesret og personoplysninger Indledning og generelle oplysninger Hvem er sikret? Hvor dækker forsikringen Ansvarsforsikringen Kaskoforsikringen Delkasko Friskade og Værdiforringelsesforsikring Førerforsikring Vejhjælp Fællesbestemmelser Hvornår skal Alka have besked? Forsikringens betaling, gebyrer, afgifter og bidrag Forsikringens varighed og opsigelse Indeksregulering Væsentlige ændringer i forsikringen ud over indeksreguleringen Stilstand Afmelding af bilen Salg eller udskiftning af bilen Hvis skaden sker Præmie og selvrisiko efter en skade eller et skadefrit år Selvrisiko Ekstra selvrisici Moms Ingen dækning eller kun dækning under visse forudsætninger Regres Ankenævnet Tillæg til Forsikringsbetingelser Nr. PE-05 gældende fra 29. april Vilkår for Alka boks Side 2 af 21

3 1. Fortrydelsesret og personoplysninger 1.1 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34i kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, og bliver regnet fra den dag, du modtager policen. Hvis du f.eks. får policen mandag den 1., og du også har fået oplysning om fortrydelsesretten, kan du fortryde aftalen til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente med at fortryde til den følgende hverdag. Sådan fortryder du Hvis du fortryder dit køb, er det vigtigt, at du giver os besked, inden fristen udløber. Du kan give os besked enten pr. brev eller , og du skal have sendt beskeden, inden fristen udløber. Du kan eventuelt sende dit brev anbefalet og gemme postkvitteringen, hvis du vil have bevis for, at du har fortrudt i tide. Du skal give besked til Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, 2630 Taastrup Hvis du fortryder Hvis du fortryder dit køb af forsikringen, bliver købet ophævet, og du skal ikke betale noget for forsikringen. Det betyder også, at du ikke er dækket af forsikringen, hvis der sker en skade i perioden, fra du har købt forsikringen, til du fortryder købet. 1.2 Personoplysninger Som kunde har du mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse, cpr-nummer og dine forsikringer. Hvis du ønsker at se disse oplysninger, skal du blot skrive til os. 1.3 Informationer fra Alka Hvis du ikke ønsker at modtage informationer om eventuelle nyheder, tilbud og fordele, skal du give os direkte besked. Så sørger vi for, at de ikke bliver sendt til dig. Side 3 af 21

4 2. Indledning og generelle oplysninger 2.1 Aftalegrundlag Din forsikring består af din police, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. Dansk lovgivning, herunder Lov om forsikringsaftaler og Lov om finansiel virksomhed, danner grundlag for forsikringsaftalen. 2.2 Sådan læser du forsikringsbetingelserne Det er vigtigt, at du kender den aftale, du har indgået. Læs derfor både policen og forsikringsbetingelserne igennem. Af policen fremgår, hvilke dækninger, som gælder for din forsikring. I betingelserne finder du reglerne for, hvordan forsikringen og dækningerne virker. Hvis betingelserne ikke er forklaret tydeligt nok, så spørg Alka om hvad der menes. Erfaringen viser, at det især kan være vanskeligt at skaffe sig overblik over forsikringens dækning. Forsikringsbetingelserne er udformet således, at det først nævnes, i hvilke tilfælde forsikringen dækker. Derefter nævnes tilfælde, der ikke er dækket af forsikringen. Det er derfor meget vigtigt at du er opmærksom på overskrifterne, når du læser dem. Det er ligeledes vigtigt, at du tjekker om de oplysninger der i øvrigt står på policen er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Er dette ikke tilfældet, skal du kontakte os hurtigst muligt Alka Bilforsikring giver dig mulighed for at få dækket de fleste risici, du som bilejer kan blive udsat for. Den lovpligtige ansvarsforsikring - som dækker erstatningsansvaret for de skader, man som bilist i den forsikrede bil, kan påføre andre personer og deres ting. Til den lovpligtige ansvarsforsikring kan der vælges følgende tillægsdækninger: Kaskoforsikring som dækker skader på din egen bil ved påkørsel, brand, tyveri m.m. Delkaskoforsikring som kun dækker tyveri og brand af bilen Førerforsikring som dækker føreren af den forsikrede bil, der kommer til skade i forbindelse med et kørselsuheld og ikke kan få erstatning fra anden side. Vejhjælp som hjælper når bilen ikke kan starte eller fortsætte sin kørsel. Til Kaskoforsikringen kan der vælges følgende tillægsdækninger: Friskade og værdiforringelsesforsikring hvor der ikke skal betales selvrisiko ved bestemte skader og hvor der yderligere gives en værdiforringelseserstatning ved større reparationer Side 4 af 21

5 3. Hvem er sikret? 3.1 Forsikringstageren Forsikringstageren De der med forsikringstagerens tilladelse benytter bilen Øvrige lovlige brugere. 3.2 Reparatører Virksomheder, der har fået overladt bilen til reparation, service, transport, salg el.lign. Forsikringen dækker dog ikke for skade påført bilen under arbejde på denne, eller under kørsel der ikke sker i forsikringstagerens interesse. 3.3 Ny ejer En ny ejer i 3 uger efter ejerskiftet, hvis der ikke er tegnet en anden forsikring for bilen. Ny ejer er ikke dækket for skade påført bilen under arbejde på denne. 4. Hvor dækker forsikringen 4.1 I Danmark. 4.2 I de lande der er tilsluttet grønt kortordningen. Det grønne kort oplyser hvilke lande der er tilsluttet grønt kortordningen, og kan bestilles i Alka. 5. Ansvarsforsikringen 5.1 Ansvarsforsikringen dækker Erstatningsansvar for skade forvoldt ved brug af bilen som køretøj (og dennes evt. påhængskøretøj, når bilen er registreret med trækkrog), med de erstatningssummer der er fastsat i færdselsloven. Ved kørsel uden for Danmark se punkt dækker forsikringen efter de pågældende landes regler og erstatningssummer. 5.2 Ansvarsforsikringen dækker ikke Skade på førerens person. Dog dækker ansvarsforsikringen ansvar for personskade, der er overgået en elev i en bil, der bliver brugt til skolekørsel og under øvelseskørsel på arealer, der er godkendt af politiet og afspærret til formålet Skade på ting eller ejendom der tilhører føreren, den faste bruger, forsikringstageren, disses ægtefælle/samlever eller virksomheder der helt eller delvist er ejet af disse Skade på tilkoblet køretøj Skade på dyr eller ting, der transporteres i eller på tilkoblet køretøj, medmindre der er tegnet særlig forsikring for det. Side 5 af 21

6 6. Kaskoforsikringen 6.1 Kaskoforsikringen omfatter Bilen Fastmonteret tilbehør der er standard for bilmodellen, og som er leveret fra fabrikken og monteret inden bilens 1. registrering Fastmonteret lovligt og godkendt - tilbehør, der ikke er standard for bilmodellen, er dækket op til kr. Dette gælder uanset om dette tilbehør er fabriksmonteret eller er monteret senere. Denne dækning kan udvides Afmonteret tilbehør og reservedele, som er omfattet i henhold til punkt og 6.1.3, når det kun bruges til bilen. Denne erstatning kan maksimalt andrage kr. Ved tyveri er det en betingelse, at det opbevares i forsvarligt aflåst rum Maks. 5 bånd, 5 CD r til bilens anlæg Standardværktøj, når det kun bruges til bilen. 6.2 Kaskoforsikringen omfatter ikke Fast eller afmonteret tilbehør der bliver brugt erhvervsmæssigt. 6.3 Kaskoforsikringen dækker Med de undtagelser, der er nævnt i punkt 6.4, dækkes enhver skade på det forsikrede samt tab af dette ved tyveri. 6.4 Kaskoforsikringen dækker ikke Forsikringen dækker ikke fabrikations- og konstruktionsfejl. skade der kun opstår i og er begrænset til bilens mekaniske, elektriske eller elektroniske dele (f.eks. motor, transmission, styretøj, elektriske styresystemer eller elektriske komponenter). Det er dog dækket hvis det er opstået ved brand, kortslutning, lynnedslag, eksplosion, tyveri og hærværk eller under transport på eller ved hjælp af et andet transportmiddel. skade som følge af kørsel uden vand eller olie - uanset om dette skyldes en påkørsel - samt skade som følge af forkert påfyldning af væske eller et andet drivmiddel. skade der skyldes, at bilen er uforsvarlig eller ulovlig at benytte på grund af ændringer eller fejl og mangler. frostsprængning forringelse af bilens stand, som er en følge af brugen af denne f.eks. stenslag i lak og ridser i ruder. skade der skyldes slid. skader der skyldes vejrligets påvirkning, f.eks. tæring og rust skade påført bilen under og i forbindelse med bearbejdning eller behandling af denne. Skader sket i en selvbetjent vaskehal er dog dækket. Side 6 af 21

7 6.4.2 Endvidere dækker forsikringen ikke skade Der er forvoldt med forsæt eller grov uagtsomhed jf. Forsikringsaftalelovens 18. Når bilens fører var påvirket af alkohol, narkotika eller lignende jf. Forsikringsaftalelovens 20. Der er forårsaget på grund af sygdom, svækkelse, overanstrengelse og mangel på søvn. Når føreren af bilen ikke har lovbefalet gyldigt kørekort. Ved skade nævnt under dette punkt er forsikringstageren dog dækket, medmindre denne, ægtefællen/samleveren, et medlem af husstanden eller den faste bruger var fører af køretøjet, eller vidste, at der forelå omstændigheder som beskrevet, eller det manglende kendskab hertil skyldtes grov uagtsomhed. Alka kan dog rejse krav om erstatning overfor føreren. 6.5 Hvordan erstattes skaderne Reparation Alka betaler for en reparation hos et anerkendt værksted, der sætter bilen i samme stand som før skaden Alka er berettiget til at anvise reparatør Dekorations- eller speciallakering bliver erstattet på de beskadigede dele og kun i det omfang, arbejdet kan udføres hos en anerkendt autolakerer i Danmark. Kosmetiske forskelle mellem de beskadigede erstattede dele og ubeskadigede dele, er ikke dækket Er skaden opstået, efter at bilen var overladt eller solgt til reparatør, forhandler el.lign., se punkt 3.3. skal reparationen udføres til nettopriser. Ligeledes hæfter reparatøren og forhandleren for de aftalte selvrisiko, der gælder for forsikringen Der ydes ikke erstatning for: Eventuel forringelse af bilens handelsværdi Ekstra udgifter ved reparationer foretaget uden for normal åbningstid Forbedringer, f.eks. som følge af en nødvendig udskiftning af slidte eller tærede reservedele Alka kan erstatte reservedele, tilbehør og værktøj med tilsvarende nyt eller brugt, som svarer til det beskadigede. Kan forsikringstageren ikke acceptere en sådan genlevering, erstatter Alka skaden med det beløb, der svarer til hvad vi skal betale for disse tilsvarende reservedele, tilbehør og værktøj Kontanterstatning Er skaden så stor, at reparation efter Alkas skøn ikke kan betale sig, eller kommer bilen (udstyret) ved tyveri ikke til veje inden 4 uger efter tyveriets anmeldelse til politiet og Alka, ansættes erstatningen til det beløb, en tilsvarende bil (udstyr) af samme alder og stand vil kunne anskaffes for mod kontant betaling. Alka kan i stedet for kontanterstatning vælge at yde erstatning i form af tilsvarende bil eller udstyr Nyværdierstatning For biler forsikret til privat personkørsel - bortset fra leasingbiler - yder Alka en erstatning, der svarer til prisen for en fabriksny bil af samme fabrikat, type og årgang som den skaderamte (Ved modelskifte er nyværdierstatningen den seneste kendte pris for en model svarende til den forsikrede bil), under forudsætning af at skaden er indtruffet inden for det første år efter første registrering, og at den skaderamte bil var fabriksny, da forsikringen blev tegnet eller ændret, og at reparationsomkostningerne beregnes til at ville overstige 50 % af en tilsvarende bils nyværdi på skadens tidspunkt. Side 7 af 21

8 6.5.4 Transportomkostninger Ved en dækningsberettigende skade betaler Alka de nødvendige omkostninger til én transport af bilen til nærmeste reparationsværksted og til afhentning af bilen ved tyveri. Uden for Danmark gælder vilkårene i det røde SOS-servicekort, jf. punkt Transportomkostninger er ikke dækket, hvis udgiften er dækket gennem anden forsikring, abonnement, forening eller lignende Redningsforsikring i udlandet Har den kaskoforsikrede bil en totalvægt på højst 3,5 tons, er forsikringen udvidet med redningsforsikring under kørsel i udlandet. De fuldstændige vilkår for Redningsforsikring er trykt i det røde SOS-servicekort, som kan fås hos Alka eller på Retshjælp Hvis der er tegnet kaskoforsikring for bilen, omfatter forsikringen også retshjælp. Forsikringen dækker sikredes udgifter til sagsomkostninger ved visse private retstvister, der kan indbringes for en domstol eller voldgift. Det er en betingelse, at sikrede er part i sagen i egenskab af ejer, bruger eller fører af bilen. Tvisten må ikke have forbindelse til sikredes erhverv Får sikrede brug for Retshjælpsforsikringen, skal sikrede henvende sig til en advokat. Det er en betingelse for dækning, at en advokat vil påtage sig sagen. Advokaten skal anmelde sagen til Alka. Nærmere oplysninger om retshjælpsforsikringen og de udførlige vilkår for denne dækning fås ved henvendelse til Alka. 7. Delkasko 7.1 Delkasko omfatter Bilen Fastmonteret tilbehør der er standard for bilmodellen, og som er leveret fra fabrikken og monteret inden bilens 1. registrering Fastmonteret - lovligt og godkendt - tilbehør, der ikke er standard for bilmodellen, dækkes op til kr. Dette gælder uanset om dette tilbehør er fabriksmonteret eller er monteret senere. Denne dækning kan udvides Afmonteret tilbehør og reservedele, som er omfattet i henhold til punkt og 7.1.3, og når det kun bruges til bilen. Denne erstatning kan maksimalt andrage kr anlæg Standardværktøj, når det kun bruges til bilen. 7.2 Delkasko omfatter ikke Fast eller afmonteret tilbehør der bliver brugt erhvervsmæssigt. 7.3 Delkasko dækker Skade som følge af brand Tyveri af bilen og skade som følge af tyveri eller tyveriforsøg af bilen Tyveri af afmonteret tilbehør til bilen, som opbevares i forsvarligt aflåst bygning/rum. Side 8 af 21

9 7.4 Delkasko dækker ikke Forsikringen dækker ikke skader der er forvoldt med forsæt eller grov uagtsomhed jf. Forsikringsaftalelovens 18. når bilens fører var påvirket af alkohol, narkotika eller lignende jf. Forsikringsaftalelovens 20. forårsaget på grund af sygdom, svækkelse, overanstrengelse og mangel på søvn. Ved skade nævnt under dette punkt er forsikringstageren dog dækket, medmindre denne, ægtefællen/samleveren, et medlem af husstanden eller den faste bruger var fører af køretøjet, eller vidste, at der forelå omstændigheder som beskrevet, eller det manglende kendskab. Alka kan dog rejse krav om erstatning overfor skadevolderen. 7.5 Hvordan erstattes skaderne Reparation Alka betaler for en reparation hos en anerkendt reparatør, der sætter bilen i samme stand som før branden eller tyveriet. Alka har ret til at anvise anden reparatør Dekorations- eller speciallakering kan kun kræves erstattet i det omfang arbejdet kan udføres hos en anerkendt autolakerer i Danmark Er tyveriet/branden opstået, efter at bilen var overladt eller solgt til reparatør, forhandler el.lign., se punkt 3.3 skal reparationen udføres til nettopriser. Ligeledes hæfter reparatøren og forhandleren for de aftalte selvrisiko, der gælder for forsikringen Eventuel forringelse af bilens handelsværdi erstattes ikke Kontanterstatning Er skaden på bilen så stor, at reparation efter Alkas skøn ikke kan betale sig, eller kommer bilen (udstyret) ved tyveri ikke til veje inden 4 uger efter tyveriets anmeldelse til politiet og Alka, ansættes erstatningen til det beløb, en tilsvarende bil (udstyr) af samme alder og stand vil kunne anskaffes for mod kontant betaling. Alka kan i stedet for kontanterstatning vælge at yde erstatning i form af tilsvarende bil eller udstyr Nyværdierstatning Der betales ikke nyværdierstatning Transportomkostninger Ved en dækningsberettigende skade betaler Alka de nødvendige omkostninger til én transport af bilen til nærmeste reparationsværksted og til afhentning af bilen ved tyveri. Transportomkostninger er ikke dækket, hvis udgiften er dækket gennem anden forsikring, abonnement, forening eller lignende Redningsforsikring i udlandet Der er ikke redningsforsikring i udlandet Retshjælp Der er ikke Retshjælpsdækning på Delkasko. Side 9 af 21

10 8. Friskade og Værdiforringelsesforsikring 8.1 Friskade og Værdiforringelsesforsikring, giver følgende udvidelser i dækningen: Friskadedækningen Med en Friskadeforsikring vil følgende skader ikke medføre opkrævning af selvrisiko og de vil ikke have konsekvens for præmietrin og en øget selvrisiko jf. punkt : Brand, kortslutning, lynnedslag, eksplosion, Tyveri, røveri, Seriehærværk (hvor der på samme tidspunkt og sted - inden for en radius på 100 m - også er forvoldt hærværk på mindst 2 andre biler end den forsikrede og samtlige hærværk er anmeldt til politiet.) Nedstyrtning af genstande på bilen, Reparation af forruden og skader på bilens øvrige glas. (Hvis bilens forrude udskiftes opkræves halvdelen (50 %) af den selvrisiko som er gældende for forsikringen.) Værdiforringelsesdækningen Ved dækningsberettigede kaskoskader, der bliver repareret, og som inkl. moms andrager minimum kr., udbetales 10 % af reparationsbeløbet inkl. moms dog maksimalt kr. 9. Førerforsikring 9.1 Førerforsikringen omfatter Føreren af den forsikrede bil med de undtagelser der fremgår af punkt Førerforsikringen omfatter ikke Personer der benytter bilen uden forsikringstageres accept Fører tilknyttet et værksted, servicestation, hotel eller anden virksomhed Ny ejer. 9.3 Førerforsikringen dækker Førerforsikringen dækker den personskade, føreren får ved et kørselsuheld og hvor der ikke er mulighed for at få erstatning fra en ansvarlig skadevolder eller en ansvarsforsikring. 9.4 Førerforsikringen dækker ikke Førerforsikringen dækker ikke ved færdselsuheld, forvoldt med vilje eller grov uagtsomhed hvis føreren er påvirket af alkohol, narkotika eller lignende. hvis føreren ikke er i besiddelse af et lovbefalet gyldigt kørekort. når uheldet er sket under deltagelse i eller til træning til motorløb. når legemsbeskadigelsen skyldes eller forværres af en allerede eksisterende invaliditet, legemsfejl, eksisterende sygdom, sygelig tilstand eller af lægelige indgreb eller behandling. Side 10 af 21

11 9.5 Hvad erstattes Der erstattes i henhold Erstatningsansvarslovens regler og satser for følgende: Tabt arbejdsfortjeneste Svie og smerte Udgifter til læge, medicin og transport i forbindelse hermed. Varigt men Erhvervsevnetab Når skaden nedsætter skadelidtes evne til at skaffe sig indtægt ved arbejde. Tab af forsørger inkl. begravelsesudgifter til afdøde førers ægtefælle, samlever og børn. 9.6 Fradrag i erstatningen Kan føreren få erstatning fra Arbejdsskadeforsikringen eller efter Lov om Erstatning til skadelidte værnepligtige m.v., bliver erstatningerne derfra fratrukket i det beløb som Førerforsikringen giver. 10. Vejhjælp 10.1 Hvor dækker Vejhjælp Vejhjælp dækker i Danmark undtagen Færøerne og Grønland og kan rekvireres hos Falck døgnet rundt på tlf Hjælp til bilen Starthjælp/driftstop/nedbrud Assistance ydes af Falck ved ethvert driftstop eller uheld, der er sket i Danmark, og som forhindrer fortsat kørsel ved køretøjets egen hjælp. Endvidere efter anmeldt tyveri eller hvis køretøjets fører på grund af tilskadekomst eller sygdom er ude af stand til selv at føre køretøjet. Hjælpen ydes hurtigst muligt efter kundens anmodning om assistance Assistance ydes enten i form af udbedring af skaden på stedet eller i form af bjærgning, transport, starthjælp eller brændstofudbringning Eventuelle udleverede reservedele samt brændstof betales af kunden Vejhjælp dækker én transport af det havarerede køretøj ved hvert driftstop, kørselsuheld eller anden form for transportbehov. Kunden kan, efter eget valg, få denne transport udført til hjemsted eller valgfrit værksted i Danmark Kræver transporten færgesejlads eller transport over Storebælt, benyttes allerede indkøbt billet, hvis en sådan foreligger Oplukning af bildøre. Hvis låsesmed må tilkaldes efter Falcks skøn, er dette for Falcks regning Persontransport Ved uheld, driftstop eller tyveri af køretøjet sørger Falck for, at køretøjets fører og passagerer kommer frem til hjemsted eller fælles bestemmelsessted i Danmark. Til persontransport anvendes Falck-bil, offentlige transportmidler eller hyrevogn efter Falcks skøn Sygekørsel Ved tilskadekomst eller pludselig opstået sygdom under kørsel ydes befordring af fører og passagerer til nærmeste læge eller behandlingssted. Side 11 af 21

12 Fællesbestemmelser 11. Hvornår skal Alka have besked? 11.1 Af hensyn til præmieberegningen og de betingelser der gælder for forsikringen, skal Alka have besked, hvis: De oplysninger om bilen og kundeforholdet, som fremgår af policen, ikke stemmer overens med de faktiske forhold. Forsikringstageren eller den faste bruger skifter bopæl. Bilen får anden fast bruger, flere brugere eller flere ejere. Bilen bliver afhændet, udskiftet eller får en ny ejer. Bilen skifter anvendelse. Motorstørrelsen eller HK ændres. Årligt kilometerforbrug ændres i forhold til det på policen anførte. Bilens vægt ændres. Bilen ombygges. Der udføres ændringer, der medfører at bilen er forskellig fra den bil, der er oplyst på policen. Værdien af den forsikrede bil og tilbehør forøges. En monteret Alka boks afmonteres eller Alka boksen er ude af drift. Når Alka er underrettet, tager Alka stilling til om forsikringen kan fortsætte og på hvilke betingelser. Hvis Alka ikke bliver underrettet, risikerer forsikringstageren at miste retten til erstatning helt eller delvist Alka kan til enhver tid kræve, at besigtige bilen og dens tilbehør, samt indhente oplysninger om km stand fra værksted og synsmyndigheder m.v. 12. Forsikringens betaling, gebyrer, afgifter og bidrag Betaling af forsikringen Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden Senere præmier forfalder til de anførte forfaldsdage Præmien skal betales inden den frist, der er anført på opkrævningen Hvis betalingsfristen ikke bliver overholdt, sender Alka en rykker. I rykkeren står der en ny betalingsfrist. Hvis præmien ikke bliver betalt inden for rykkerens betalingsfrist, ophører forsikringen og dermed forsikringens dækning. Politiet bliver underrettet med henblik på inddragelse af nummerpladerne Er forsikringen slettet på grund af manglende præmiebetaling, kan den ikke genoptages, før det skyldige beløb er betalt. Genoptagelse af forsikringen kan kun ske efter aftale med Alka og på betingelse af, at præmien betales helårligt forud i mindst to år. Side 12 af 21

13 12.2 Gebyrer, afgifter og bidrag Alka opkræver lovbestemte afgifter og bidrag til det offentlige Alka kan opkræve gebyr for at udsende opkrævninger. de rykkere, som Alka har sendt ved manglende betaling. at udsende forsikringspolice, grønt og rødt kort. at opsige forsikringen før forsikringens udløb (før forsikringens hovedforfaldsdag). at foretage udbetalinger Opkrævningsadresse Opkrævninger sendes til den adresse, forsikringstageren har oplyst til Alka. 13. Forsikringens varighed og opsigelse 13.1 Generelle regler vedrørende varighed og opsigelse Forsikringen gælder for et år ad gangen og fortsætter hvis ikke forsikringstageren eller Alka opsiger den skriftligt med mindst én måneds varsel til forsikringens udløb (forsikringens hovedforfaldsdag). Forsikringstageren kan også mod et gebyr - opsige den skriftligt med mindst én måneds varsel til udløb den 1.ste i næste måned Har Alka meddelt ekstraordinær præmieforhøjelse eller ændringer i forsikringsdækningen jf. afsnit 15, kan forsikringstager lade forsikringen ophøre fra den dag forsikringen bliver ændret Efter enhver anmeldt skade kan forsikringstageren eller Alka opsige forsikringen med 14 dages varsel. Opsigelse skal meddeles skriftligt og opsigelsen skal ske senest 1 måned efter at Alka har betalt skaden eller afvist skaden Har Alka opsagt forsikringen på grund af forsikringens forløb, f.eks. ved manglende præmiebetaling eller efter gentagne skadetilfælde, vil der ske registrering i Automobilforsikringsselskabernes Fællesregister for Motorkøretøjer (Amaliegade 10, 1256 Kbh. K). Registreringen vil ske i den del, som vedrører forsikringstagere, der er en særlig risiko. Forsikringstageren bliver informeret om registreringen, klagemuligheder m.v Registrering i det nævnte register sker på grundlag af en tilladelse meddelt af Registertilsynet. 14. Indeksregulering Præmien bliver indeksreguleret en gang om året på forsikringens første forfaldsdag i kalenderåret Indeksreguleringen sker på baggrund af Lønindekset for den private sektor, som offentliggøres af Danmarks Statistik. Ophører dette indeks, kan Alka bruge et andet indeks fra Danmarks Statistik. Side 13 af 21

14 15. Væsentlige ændringer i forsikringen ud over indeksreguleringen Hvis Alka foretager væsentlige ændringer i prisen ud over indeksreguleringen eller væsentlige forringelser i betingelserne, kan dette ske med mindst 1 måneds varsel til enhver forfaldsdag. I disse tilfælde kan forsikringstageren vælge at lade forsikringen udgå på forfaldsdatoen/ændringsdatoen Derudover kan Alka kræve ændret præmie eller forsikringsdækning efter enhver skade. Ændringen kan gennemføres med 14 dages varsel og skal meddeles senest én måned efter at Alka har betalt erstatning eller afvist skaden Hvis en opkrævet selvrisiko og/eller moms beløb ikke er betalt inden 14 dage efter påkrav, kan Alka opsige kaskoforsikringen med 14 dages varsel. 16. Stilstand Hvis nummerpladerne bliver afmonteret på den forsikrede bil i mindst én måned, og de herefter opbevares i et aflåst rum eller bliver afleveret til Skat, nedsættes præmien til stilstandspræmie I stilstandsperioden dækker forsikringen ikke kørselsskader Alka kan kræve gebyr for Stilstand / afmontering af nummerpladerne. 17. Afmelding af bilen Hvis bilen bliver afmeldt, ophører forsikringen pr. den dato bilen afmeldes på motorkontoret. 18. Salg eller udskiftning af bilen Hvis bilen sælges, ophører forsikringen pr. den dato bilen bliver afmeldt eller omregistreret til ny ejer på motorkontoret. 19. Hvis skaden sker 19.1 Anmeldelse af skaden Enhver skade, der er omfattet af forsikringen, skal omgående anmeldes til Alka. Anmeldelsen kan ske telefonisk eller skriftligt Der må ikke aftales reparation af skade på den forsikrede bil før dette er aftalt med Alka Tyveri skal omgående anmeldes til Alka og til politiet Se også under de respektive dækninger, hvordan du skal forholde dig i en skadesituation. Side 14 af 21

15 20. Præmie og selvrisiko efter en skade eller et skadefrit år 20.1 Skadesforløbet påvirker præmietrin og selvrisiko Der er 8 præmietrin. Præmietrin 8 giver den billigste præmie - og præmietrin 1 giver den dyreste For hvert skadefri år flyttes forsikringen et præmietrin op, indtil præmietrin 8 er nået. Dette sker på forsikringens hovedforfaldsdag Efter en skade, der skønnes at ville medføre / har medført en udgift for Alka, bliver forsikringen i yderligere 1 år (12 måneder) på samme præmietrin, hvor forsikringen stod på uheldsdagen. Forsikringen står således på samme præmietrin i 2 år i stedet for kun et år. Og den selvrisiko der står på policen, stiger med 4.000kr. i et år, gældende fra og med den første dag efter sidste anmeldte skade. Er forsikringen placeret på præmietrin 8 på uheldstidspunktet, stiger den selvrisiko, der står på policen ikke med kr. efter en skade Følgende skadetilfælde vil ikke medføre, at forsikringen forbliver yderligere et år på samme præmietrin: Skaden er forvoldt, mens bilen var overladt til værksted, servicestation o. lign., eller overdraget til en ny ejer, jf. punkt og Skaden er forvoldt af en kendt skadevolder, selvom erstatningsansvaret bortfalder i medfør af erstatningsansvarslovens 19 og 24. Alka skal betale erstatning til føreren af et andet motordrevet køretøj for personskade efter færdselslovens 103, stk. 1, når den ansvarlige for den bil der er forsikret i Alka, er uden skyld i skaden efter regler i færdselslovens 103, stk. 2. Den ansvarlige kendte skadevolder er ude af stand til at tilbagebetale Alkas udgifter. Udgifterne er kun betalt i henhold til redningsforsikring i udlandet, jf. punkt eller retshjælpsforsikring, jf. punkt 6.6. Skader dækket under friskadeordningen jf. afsnit Selvrisiko 21.1 Der opkræves selvrisiko Forsikringstageren betaler den første del af skaden med den selvrisiko der gælder for policen Har Alka i et skadetilfælde udlagt forsikringens selvrisiko, har Alka ret til straks at anmode forsikringstageren om at refundere Alkas udlæg, medmindre der efter Alkas skøn er en ansvarlig skadevolder Hvis selvrisikoen ikke bliver betalt rettidigt, er Alka berettiget til at opkræve rykkergebyr og renter i henhold til renteloven Der opkræves ikke selvrisiko af forsikringstageren, hvis: Skaden er forvoldt, mens køretøjet var overladt til værksted, servicestation o. lign., eller overdraget til en ny ejer, jf. punkt og Selvrisikoen opkræves/modregnes af/til værksted, servicestation eller ny ejer, hvis denne er ansvarlig for uheldet Skaden er forvoldt af en skadevolder, selvom erstatningsansvaret bortfalder i medfør af erstatningsansvarslovens 19 og 24. Side 15 af 21

16 Alka har betalt erstatning til føreren af et andet motordrevet køretøj for personskade efter færdselslovens 103, stk. 1, når den ansvarlige for den bil der er forsikret i Alka, er uden skyld i skaden efter reglen i færdselslovens 103, stk Udgifterne kun er betalt i henhold til redningsforsikring i udlandet eller retshjælpsforsikring. 22. Ekstra selvrisici 22.1 Er føreren under 26 år, gælder der en ekstra selvrisiko Hvis der sker et uheld, mens bilen føres af en anden end forsikringstageren, registreret bruger eller ægtefælle/samlever, og føreren er under 26 år, gælder der ud over forsikringens normale selvrisiko en ekstra selvrisiko på kr Den ekstra selvrisiko opkræves ikke, hvis Alka skønner, at der er en ansvarlig skadevolder og hvis skaden er forvoldt som anført under punkt Er forsikringen tegnet med montering af en Alka Boks Fremgår det af policen, at der er ydet en præmierabat for en Alka Boks, opkræver Alka en ekstra selvrisiko ved uheld, når der er kørt hurtigere end tilladt Størrelsen af den ekstra selvrisiko afhænger af den største hastighedsoverskridelse i tidsrummet 30 sekunder før uheldet til 15 sekunder efter uheldet Der opkræves kr. pr. km/t, der er kørt for hurtigt. Den konstaterede hastighedsoverskridelse korrigeres med 5 km/t, så der ikke bliver opkrævet selvrisiko for de første 5 km/t, der er kørt for stærkt. Den ekstra selvrisiko kan maksimalt andrage kr Den ekstra selvrisiko ved højere hastighed end den tilladte opkræves ud over den / de selvrisici, der i øvrigt gælder for forsikringen Har Alka i skadetilfælde udlagt den ekstra selvrisiko, har Alka ret til straks at anmode forsikringstageren om at refundere Alkas udlæg, medmindre der efter Alkas skøn er en ansvarlig skadevolder Hvis selvrisikoen ikke bliver betalt rettidigt, er Alka berettiget til at opkræve rykkergebyr og renter i henhold til renteloven Denne ekstra selvrisiko opkræves ikke af forsikringstageren, hvis: Skaden er forvoldt, mens køretøjet var overladt til værksted, servicestation o. lign., eller overdraget til en ny ejer, jf. punkt og Selvrisikoen opkræves af værksted, servicestation eller ny ejer, hvis denne er ansvarlig for uheldet Skaden er forvoldt af en skadevolder, selvom erstatningsansvaret bortfalder i medfør af erstatningsansvarslovens 19 og Alka har betalt erstatning til føreren af et andet motordrevet køretøj for personskade efter færdselslovens 103, stk. 1, når den ansvarlige for den bil der er forsikret i Alka, er uden skyld i skaden efter reglen i færdselslovens 103, stk. 2. Side 16 af 21

17 23. Moms Moms i henhold til gældende lov betales af Alka For biler tilhørende registrerede virksomheder og benyttet i disse, betales momsen af forsikringstageren / den registrerede virksomhed i det omfang, denne kan trække beløbet fra i sit momsregnskab med Toldvæsenet Alka lægger momsen ud og opkræver den derefter hos forsikringstageren/den registrerede virksomhed Ved totalskade på de nævnte biler trækkes momsen fra i erstatningsbeløbet Ved ansvarserstatninger og hvor den forsikrede bil tilhører en registreret virksomhed og er benyttet i denne vil en udbetalt moms blive opkrævet af forsikringstageren På opkrævningen der tidligst sendes når Alka betaler erstatning anføres sidste rettidig indbetaling Betales momsen ikke rettidigt, er Alka berettiget til at opkræve rykkergebyr og renter i henhold til renteloven. 24. Ingen dækning eller kun dækning under visse forudsætninger Motorløb Skader sket under kørsel som orienterings-, præcisions- og økonomikørsel samt øvelseskørsel er dækket under forudsætning af, at: Det foregår her i landet. Der ikke er tale om terrænkørsel. Justitsministeriets tilladelse til det enkelte løb foreligger, hvis en sådan kræves. De foreskrevne regler for løbet overholdes. Kørslen ikke sker som led i et internationalt løb (f.eks. rally) Derudover dækkes øvelseskørsel (glatføre -, manøvre -, skolekørsel o.l.) på arealer godkendt af politiet og afspærret til formålet, hvis kørslen foregår under instruktion af godkendt kørelærer Konkurrencekørsel, herunder enhver anden kørsel på bane end den der er nævnt under dette punkt, er ikke dækket, medmindre det fremgår af policen, at der er truffet aftale om det Naturkatastrofer, krig og atomenergi m.m Forsikringen dækker ikke skade, som direkte eller indirekte er en følge af: Krig, krigs lignende forhold, terrorhandlinger, oprør eller borgerlige uroligheder. Jordskælv eller andre naturkatastrofer i Danmark (herunder Færøerne og Grønland). Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter Udlejning Forsikringen dækker ikke ved udlejning af bilen uden fører, jf. Justitsministeriets bestemmelser om udlejning uden fører. Side 17 af 21

18 25. Regres Regres betyder, at Alka har ret til at få udbetalte beløb tilbagebetalt Alka har regres mod enhver, der efter færdselslovens regler er ansvarlig for skaden, og som har forvoldt denne med forsæt eller ved en uagtsomhed, der kan betegnes som grov jf. færdselslovens 108, stk Alka har regres, hvis skaden er sket mens bilen var udlejet uden fører i strid med de af Justitsministeriets fastsatte bestemmelser. Det gælder dog ikke, hvis forsikringstageren kan bevise, at skaden ikke skyldes udlejningen Alka har regres, hvis vi har erstattet en skade, som ikke er omfattet af forsikringen Alka har regres, hvis forsikringstageren har givet forkerte oplysninger eller har fortiet oplysninger, der har betydning for forsikringsaftalen jf. Forsikringsaftalelovens Ankenævnet Ved uenighed med Alka om erstatningens størrelse eller aftalen og hvis en fornyet henvendelse ikke har ført til et tilfredsstillende resultat, kan du klage til den klageansvarlige i Alka. Du kan også klage til Ankenævnet for Forsikring. Klager til Ankenævnet for Forsikring indsendes på et særligt klageskema, der fås hos: Alka Forbrugerrådet Forsikringsoplysningen Ankenævnets sekretariat Ved klager til Ankenævnet for Forsikring må du betale et mindre gebyr til Ankenævnet, som betales tilbage, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen. Adressen til Ankenævnet for Forsikring er: Anker Heegaards Gade København V Tlf mellem Side 18 af 21

19 Tillæg til Forsikringsbetingelser Nr. PE-05 gældende fra 29. april Vilkår for Alka boks 1. Hvad er en Alkaboks Alkaboksen er en lille boks forsikringstagerens køretøj. på størrelse med en mobiltelefon - der bliver installeret skjult i Informationerne fra boksen bruges i samarbejde med Octo Telematics S.p.A., Via Vincenzo Lamaro 51, Roma, Italia Octo er udbyder af Alkaboksen, men der er ikke et kontraktmæssigt forhold mellem forsikringstageren og Octo. Alkaboksen er udstyret med følgende hovedfunktioner: GPS, der kan måle bilens hastighed og lokation. Accelerationssensor, der kan måle bilens acceleration og deceleration. Funktion, der registrerer andre forhold, f.eks. korrekt tilslutning af bilens batteri eller lignende. Strømkontrolfunktion, der minimerer strømforbruget af bilens batteri, når bilen er parkeret. Diagnosticeringsfunktion, der løbende tjekker Alkaboksens funktion. GSM/GPRS kommunikation, der fremsender de registrerede oplysninger til Alka. Det fremgår af forsikringsbetingelserne, hvilke rettigheder og pligter forsikringstageren har med en forsikring med en Alkaboks. 2. Oplysninger fra Alkaboksen 2.1 Uheld I tilfælde af et uheld vil Alka modtage oplysninger fra Alkaboksen om bl.a. stedet for uheldet, bilens hastighed, acceleration og deceleration, G påvirkning (med hvor stor kraft påkørslen er). Er der tale om et større uheld, vil Alkas alarmcentral Falck modtage oplysninger om, hvor uheldet er indtruffet og kontakte kunden på det oplyste mobilnummer og rekvirere ambulancehjælp. 2.2 Tyveri I tilfælde af tyveri af bilen vil Alka og vores alarmcentral Falck kunne foretage en sporing af bilen, efter tyveriet er anmeldt. 2.3 Oplysninger til statistisk brug Alka vil løbende modtage opsummerede oplysninger, herunder oplysninger om hastighed, antal kørte kilometer, fordelingen af antal kørte kilometer på motorvej og landevej, fordelingen af dags- og natkørsel, m.v., fra Alkaboksen til statistisk brug. De registrerede oplysninger vil tillige blive anvendt af Octo i anonymiseret form til statistisk og anden brug i overensstemmelse med gældende lovgivning på området. 3. Montering af Alkaboks For at opnå præmierabat skal Alkaboksen monteres senest 4 uger efter, at aftalen om montering af Alkaboks er indgået og/eller forsikringen er trådt i kraft. Rabatten på forsikringen vil bortfalde med tilbagevirkende kraft, hvis Alkaboksen ikke er monteret inden for tidsfristen på de 4 uger. Side 19 af 21

20 For at få monteret en Alkaboks, er det derudover en forudsætning, at kunden har en mobiltelefon og vi får opgivet dennes nummer. Forsikringstageren opnår ikke ejendomsret over Alkaboksen ved indgåelse af en aftale om montering af Alkaboks. Hvis aftalen bliver opsagt af Alka eller af forsikringstageren, skal forsikringstageren levere Alkaboksen tilbage. Prisen for montering af Alkaboksen betales af forsikringstageren. Beløbet opkræves af Alka sammen med første præmieopkrævning. Monteringen bliver foretaget af et af Alka henvist værksted omfattet af AutoMester kæden. Forsikringstageren vil blive kontaktet af Montøren pr. SMS eller i forbindelse med monteringen af Alkaboksen. Efter monteringen af Alkaboksen vil forsikringstageren modtage en velkomst SMS eller Forsikringstagerens pligter herunder vedligeholdelse. Hvis forsikringstageren ikke modtager en velkomst SMS efter Alkaboksen er monteret, skal forsikringstageren kontakte montøren for bekræftelse af, at Alkaboksen er aktiveret. Modtager forsikringstageren en SMS om, at der er fejl/mangel ved boksen, skal montør eller Alka kontaktes omgående. Reagerer forsikringstageren ikke på en SMS om at kontakte Alka eller montør og boksen herefter bliver lukket ned, vil rabatten på forsikringen for Alkaboksen bortfalde. Prisen for genaktivering efter boksen har været lukket ned - betales af forsikringstageren. Beløbet opkræves af Alka sammen med første præmieopkrævning. 5. Fjernelse af Alkaboks eller deaktivering af boksen Hvis forsikringstageren ønsker at få fjernet eller de aktiveret Alkaboksen, skal dette meddeles Alka. Derudover skal forsikringstageren kontakte montør, når han ønsker at få boksen fjernet. Rabatten på forsikringen vil bortfalde, når boksen er fjernet eller ikke er aktiv i bilen. Ønsker forsikringstageren at få aktiveret boksen igen, skal han kontakte Alka. Prisen for genmontering eller genaktivering af Alkaboksen betales af forsikringstageren. Beløbet opkræves af Alka sammen med første præmieopkrævning. 6. Fortrydelsesret Forsikringstageren kan fortryde den indgående aftale om montering af Alkaboks efter Forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, forsikringstageren har indgået aftalen om montering af Alkaboks. Forsikringstageren har efter forbrugeraftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og om den bestilte vare/tjenesteydelse. Fortrydelsesfristen løber ikke, før forsikringstageren har modtaget disse oplysninger på skrift (f.eks. på papir eller ). Hvis forsikringstageren f.eks. afgiver en bestilling mandag den 1. og også har fået de nævnte oplysninger, har forsikringstageren frist til og med mandag den 15. til at fortryde bestillingen. Har forsikringstageren først fået oplysningerne senere, f.eks. onsdag den 3., har forsikringstageren frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan forsikringstageren vente til den følgende hverdag. Side 20 af 21

21 Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal forsikringstageren underrette Alka om, at forsikringstageren har fortrudt aftalen. Hvis forsikringstageren vil give denne underretning skriftligt - f.eks. pr. brev eller - skal forsikringstageren blot sende underretningen inden fristens udløb. Hvis forsikringstageren vil sikre sig bevis for, at forsikringstageren har fortrudt rettidigt, kan forsikringstageren f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Underretning om, at forsikringstageren har fortrudt aftalen, skal gives til: Alka forsikring Engelholm Allé Taastrup 7. Persondata Ved indgåelsen af aftalen om installering af Alkaboks i forsikringstagers køretøj, giver forsikringstageren samtykke til, at Alka og vores alarmcentral Falck får data i forbindelse med færdselsuheld og tyveri og at Alka kan indsamle og behandle data om forsikringstagers kørsel fra Alkaboksen, herunder data om bilens hastighed og lokation, acceleration og deceleration, jf. vilkårenes punkt 1. Oplysningerne vil blive indsamlet og behandlet med henblik på behandling af skadesager, der involverer forsikringstagers køretøj, herunder fastsættelse af forsikringstagers ekstra selvrisiko, ved en højere hastighed end den tilladte i skadesager. rekvirering af ambulancehjælp lokalisere bilen ved anmeldt tyveri statistisk brug Alka videregiver ikke personfølsomme oplysninger til tredjemand. Forsikringstageren har adgang til de indsamlede oplysninger fra Alkaboksen via mitalka. Side 21 af 21

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser PE - 03 Gældende fra 20. juni 2012

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser PE - 03 Gældende fra 20. juni 2012 Bilforsikring Forsikringsbetingelser PE - 03 Gældende fra 20. juni 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser BILFORSIKRING VERSION 20-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Bilforsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil Branche M20 Betingelser 010116 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen dækker

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M06-1 M09-33 Betingelser 150317 Side A. Forsikringens omfang... 2 1

Læs mere

Alka Trailerforsikring

Alka Trailerforsikring Alka Trailerforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TF-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 Vilkår for Påhængs- og campingvogne - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde

Læs mere

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed M05 M09-34 M09-35 M16 M20 Betingelser 150307 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Forsikringens omfang fremgår

Læs mere

Knallert- forsikring

Knallert- forsikring Knallert- forsikring Betingelser nr. OK 12-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil (udgave per. 1.12.2008) 1 Forsikringens omfang: 1.1 Sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med lovlig adkomst benytter køretøjet,

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne Vilkår for Påhængs- og campingvogne 5590-12 Oktober 2010 Fortrydelsesret u har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring Indledning Forsikringstager er CarHub, som efterfølgende benævnes som CarHub, der driver hjemmesiden CarHub.dk Bilejer er ejer af personbilen, og som har bilen registreret i det Digitale Motorregister

Læs mere

Motorcykel- forsikring

Motorcykel- forsikring Motorcykel- forsikring Betingelser nr. OK 13-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. PE-05 gældende fra 29.april 2013

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. PE-05 gældende fra 29.april 2013 Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. PE-05 gældende fra 29.april 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab

Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab 6602-3 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1 FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE Forsikringsbetingelser nr. FPA1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE:

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE: Forsikringsselskabet FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKELFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSERNE INDEHOLDER NOGLE FAGUDTRYK

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke?

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke? Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Codan Veterankøretøjsforsikring.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER 30, 33, & 34/4 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING. Forsikringsselskabet VEJLE BRAND 1 HVEM ER SIKRET?

FORSIKRINGSBETINGELSER 30, 33, & 34/4 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING. Forsikringsselskabet VEJLE BRAND 1 HVEM ER SIKRET? Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSERNE INDEHOLDER NOGLE

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser for MC standard. Indhold

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser for MC standard. Indhold Forsikringsbetingelser for MC standard Indhold Fællesbestemmelser for Lloyds v/ First A/S motorcykelforsikring... 2 Definitioner... 2 Det er en forudsætning, at... 2 Generelt... 2 1. Hvem er dækket?...

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2

FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2 Forsikringsvilkår af januar 2010 Bilforsikring FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2 Årsberetning og regnskab Side 1 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Din forsikring omfatter Ansvarsforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4. Forsikringen

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HF-02

Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HF-02 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 13. februar 2013 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr. 31

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Forsikringsbetingelser for påhængsvogne 1. Generelt 1.1 Selskabets forsikring for

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MC-FORSIKRING VERSION 20-202 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk MC-Forsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201 Forsikringsbetingelser Motorcykelforsikring Version 20-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring M10-122015. For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdt af den aftale, der gælder

Læs mere

Lastbil. Forsikringsbetingelser 1108002

Lastbil. Forsikringsbetingelser 1108002 Lastbil Forsikringsbetingelser 1108002 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-19 Side 7 3. Kaskodækning afsnit 20-24 Side 8 4. Branddækning

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Veterankøretøjer og klassiske køretøjer

Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Betingelser nr. 11-32 maj 2016 GF Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 70 13 80 80 gf@gfforsikring.dk www.gfforsikring.dk CVR: 26 23 14 18 Indhold Grundlaget

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Autoforsikring Forsikringsbetingelser

Autoforsikring Forsikringsbetingelser Autoforsikring Forsikringsbetingelser ERHVERV-GF-2016-01-301-GLOBAL Vilkårene er opdelt i afsnit med følgende indhold: A Fællesbestemmelser 1. Hvem er dækket 2. I hvilke lande dækker forsikringen 3. Præmiebetaling,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

Betingelser nr. 11-21 Bilforsikring med overskud

Betingelser nr. 11-21 Bilforsikring med overskud Betingelser nr. 11-21 Bilforsikring med overskud 2 Bilforsikring med overskud Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen

Læs mere

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016 I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Indtrædelse 2. Udbetaling ved død 3. Medforsikret ægtefælle 4. Ægteskabslignende forhold 5. Skatte- og afgiftsforhold 6. Undtagen

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Knallertforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring. Ansvarsdækning. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer. Forsikringsbetingelser Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Bilforsikring. 1 Hvad

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Vilkår for. Tophjælp Vare- og lastbil

Vilkår for. Tophjælp Vare- og lastbil Vilkår for Tophjælp Vare- og lastbil 6465-4 Marts 2007 Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret Tryg Dækforsikring Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Bilforsikring. Betingelser nr. DM 11-22 maj 2016. DM Forsikring i samarbejde med GF Forsikring

Bilforsikring. Betingelser nr. DM 11-22 maj 2016. DM Forsikring i samarbejde med GF Forsikring Bilforsikring Betingelser nr. DM 11-22 maj 2016 DM Forsikring i samarbejde med GF Forsikring DM Forsikring Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg Tlf. 38 15 66 00 dmforsikring@dm.dk www.dm.dk/forsikring

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR VEJLE BRAND BILFORSIKRING Dansk lovgivning, blandt andet Lov om Forsikringsaftaler og Lov om Finansiel virksomhed, danner grundlag for forsikringsaftalen.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af realkreditkunder i Nykredit A/S. Kunden skal være fyldt 18 år, men endnu ikke

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for knallert/eu-knallert FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

RUNA VETERAN Farvergade 17 1463 København K Tlf: 3332 2200 www.runa.dk. Veterankøretøjsforsikring

RUNA VETERAN Farvergade 17 1463 København K Tlf: 3332 2200 www.runa.dk. Veterankøretøjsforsikring RUNA VETERAN Farvergade 17 1463 København K Tlf: 3332 2200 www.runa.dk Veterankøretøjsforsikring Vilkår nr. 13-1, juli 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hvem er sikret 2 Forsikringens sammensætning 2.10 Særlige

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser PE - 03 Gældende fra 20. juni 2012

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser PE - 03 Gældende fra 20. juni 2012 Bilforsikring Forsikringsbetingelser PE - 03 Gældende fra 20. juni 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Fakta om Tryg Vejhjælp og Udvidet Tryg Vejhjælp

Fakta om Tryg Vejhjælp og Udvidet Tryg Vejhjælp Fakta om Tryg Vejhjælp og Udvidet Tryg Vejhjælp Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2091 Prisen afhænger af risikoen Basisdækning Aftalegrundlag Prisen på

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser 1132001

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser 1132001 Bilforsikring Forsikringsbetingelser 1132001 Gælder fra marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-16 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 17-19 Side 7 3. Kaskodækning afsnit 20-25 Side 8

Læs mere

Kundeforhold Liv og ulykke

Kundeforhold Liv og ulykke Kundeforhold Liv og ulykke Forsikringsbetingelser AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Kundeforholdsforsikring er oprettet på grundlag af aftaler mellem ForSikringsSamarbejde A/S (FSS)

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. PE-07

Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. PE-07 Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. PE-07 Gældende fra marts 2017 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr. 31

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen?

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Bilforsikring. 1 Hvad

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Fællesbestemmelse for Personbil+ 1. Hvem er dækket 1.1 Forsikrede personer Forsikringen

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Vilkår for tophjælp fritidshus

Vilkår for tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 Vilkår for tophjælp fritidshus - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din

Læs mere

DOKUMENTET ER BLOT EN GUIDE EN HJÆLP TIL OVERBLIK DOKUMENTET ERSTATTER IKKE FORSIKRINGSBETINGELSERNE! Afsnit 1. Fællesbestemmelser

DOKUMENTET ER BLOT EN GUIDE EN HJÆLP TIL OVERBLIK DOKUMENTET ERSTATTER IKKE FORSIKRINGSBETINGELSERNE! Afsnit 1. Fællesbestemmelser Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser AU 1406 med de tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay.

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 30. september 2016 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon

Læs mere

Vilkår for Tophjælp vare- og

Vilkår for Tophjælp vare- og DF20004-3 Oktober 2015 Vilkår for Tophjælp vare- og lastbil - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp Vare- og lastbil DF20004-3 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring Til Forsikringstageren Forsikringsbetingelserne er opbygget på en sådan måde, at du let ved brug af indholdsfortegnelsen kan finde frem til svarene på de spørgsmål,

Læs mere

Abonnementsbetingelser DAH SUPER: Indhold:

Abonnementsbetingelser DAH SUPER: Indhold: Abonnementsbetingelser DAH SUPER: Indhold: DAH SUPER abonnementet:... 2 1 - Abonnementets dækningsområde:... 2 2 - Abonnementet dækker:... 2 3 - Bugsering:... 2 4 - Starthjælp/hjulskifte/brændstofudbringning

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere