TBB (Hovedresumé) Ø.L.D. 14. marts 2013 i anke 19. afd. B Side U Ø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TBB2013.350. (Hovedresumé) Ø.L.D. 14. marts 2013 i anke 19. afd. B-3807-12. Side 1910 1915 U.2013.1910Ø"

Transkript

1 Side U Ø Andelsboligforening var berettiget til at slette medlem af sin venteliste for boligsøgende, hvorved medlemmet mistede sin anciennitet til et lejemål hos boligforeningen. TBB (Hovedresumé) M blev i oktober 1984 som et-årig indmeldt i andelsboligforeningen A, hvor hun var hvilende medlem indtil september 2001, hvor hun blev aktiv boligsøgende. M modtog herefter flere tilbud på boliger. Den 8. august 2005 udsendte A et tilbud til M med svarfrist den 15. august Den 10. august 2005 fik A brevet retur fra postvæsenet med oplysning om, at M var ubekendt på adressen, hvilket A samme dag noterede i sit administrative system. Ved Socialministeriets bekendtgørelse nr af 15. december 2009 om udlejning af almene boliger m.v., der trådte i kraft den 1. januar 2010, ændredes reglerne for fortsat at være opnoteret på ventelisten i en boligforening. A sendte i 2010 ubestridt ikke brev til M om de ændrede regler og slettede M af ventelisten. M anlagde herefter retssag mod A, og byretten gav M medhold i, at hun skulle optages på ventelisten på den plads, som hun havde, da hun blev slettet. Landsretten lagde til grund bl.a., at registreringen i A den 10. august 2005 var i overensstemmelse med, at brevet af 8. august 2005 til M's adresse blev returneret af postvæsenet som ubekendt på adressen, hvilket også stemte med, at M på daværende tidspunkt var fraflyttet denne adresse. Det lagdes endvidere til grund, at 41, stk. 1, i udlejningsbekendtgørelsen indebar, at medlemmer, der ikke inden den 1. juni 2010 (eller et senere fastsat tidspunkt ved fristforlængelse) havde anmodet om at blive opnoteret på ventelisten, blev slettet af ventelisten. Landsretten bemærkede bl.a., at der ikke i forbindelse med udstedelsen af bekendtgørelsen sås anført bemærkninger om, hvorledes en boligorganisation skulle forholde sig over for et medlem, hvis adresse var ubekendt. Landsretten fandt, at det måtte have formodningen imod sig, at sletning fra ventelisten i en boligorganisation som A var betinget af, at A havde udsendt brev også til medlemmer, om hvem der ikke forelå anden oplysning end navn og»ubekendt på adressen«. Da landsretten fandt det godtgjort, at registreringen hos A ikke skyldtes en fejlregistrering, og da der heller ikke i øvrigt fandtes at foreligge konkrete grunde, som førte til, at M i en situation som den foreliggende kunne gøre krav på fortsat at være opført som medlem i A med den anciennitet, som hun tidligere havde, tog landsretten A's påstand om frifindelse til følge. Ø.L.D. 14. marts 2013 i anke 19. afd. B

2 (Linde Jensen, Michael Kistrup, Lene Jensen). >> 1911 >> AAB - Arbejdernes Andels Boligforening (adv. Knud-Erik Kofoed, Kbh.) mod Cecilie Otzen (adv. Thomas Højlund, Kbh., besk.). Københavns Byrets dom 16. oktober 2012, BS 20S-1453/12. Sagens baggrund og parternes påstande. Denne sag, der er anlagt den 22. marts 2012, vedrører spørgsmålet, om sagsøgte har været berettiget til at slette sagsøger af sin venteliste for boligsøgende, hvorved sagsøger mistede sin ancienitet til et lejemål hos sagsøgte. Sagen er behandlet som en småsag, jf. retsplejelovens kapitel 39. Parterne har nedlagt påstand i overensstemmelse med rettens fortegnelse, hvoraf fremgår:»... Påstande: Sagsøgers påstand. Sagsøgte tilpligtes at indsætte sagsøger på sagsøgtes venteliste for boligsøgende, på den plads sagsøger besad, da sagsøger blev slettet af ventelisten af sagsøgte. Sagsøgtes påstand. Frifindelse....«Oplysningerne i sagen. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a. Den 5. oktober 1984 modtog sagsøger på sin 1-års fødselsdag en indmeldelse af 2. oktober 1984 i Arbejdernes Andelsboligselskab. Hun fik medlems nr Sagsøger var hvilende medlem indtil september 2001, hvor hun telefonisk udtrykte ønske om, at hun nu var aktiv boligsøgende. I den anledning modtog hun en skrivelse af 10. september 2001:»... Udlejningsregler for boligsøgende medlemmer. De har udtrykt ønske om at blive aktiv boligsøgende. I den anledning skal vi hermed gøre Dem bekendt med, at medlemmer af boligforeningen, som ønsker at søge ledigblivende boliger, skal indbetale et opnoteringsgebyr for at være boligsøgende. Opnotering kan ske tidligst 3 måneder før det fyldte 18. år.

3 Gebyret er fastsat til kr. 100,00. Opnoteringen gælder for 1 år. Har man ikke inden for det år der er forløbet, opnået bolig, vil man fortsat være opnoteret som aktiv boligsøgende mod indbetaling af et ajourføringsgebyr. Efter indbetaling af ajourføringsgebyret på vedlagte girokort, bedes De kontakte udlejningsafdelingen og oplyse hvilke afdelinger De ønsker at blive opnoteret til....«den 2. september 2010 meddelte sagsøgte sagsøger:»... Du har henvendt dig med spørgsmål om anciennitet i forbindelse med overgangen til de nye ventelisteregler. Desværre har alle medlemmer der ikke har henvendt sig senest d. 30. juni 2010, mistet deres anciennitet. Dette er et resultat af den nye udlejningsbekendtgørelse, som blev vedtaget d. 15. december 2009 af Indenrigs- og Socialministeriet. I denne blev det besluttet at alle almene boligselskaber skulle skrive ud til samtlige medlemmer og bede dem tage stilling til hvorvidt de ønskede at bevare anciennitet efter de nye reglers indførsel. Rent praktisk betyder de nye regler at alle medlemmer uanset om de er boligsøgende eller ej, skal betale et årligt gebyr på 100 kr.... Som nævnt skrev vi ud til alle medlemmer på de senest noterede adresser vi havde. Som privat organisation har vi desværre ikke lov til at kontrollere adresserne i folkeregisteret. Hvis du derfor ikke har fået brevet, er det desværre udelukkende dit eget ansvar og det er ikke en gyldig grund til at få dispensation. I et forsøg på at nå nogle af de medlemmer der ikke havde givet os deres nuværende adresse indrykkede vi annoncer i flere landsdækkende aviser ligesom vi sammen med Boligselskabernes Landsforening BL, havde et spot i DR1's OBS om de nye regler i foråret. Derudover søgte vi om dispensation til at udvide fristen til 30. juni, i stedet for 31. maj som det oprindeligt var, i et forsøg på at give flest muligt medlemmer chancen for at svare. Alle der har kontaktet os i perioden, uanset kontaktform, har bevaret deres anciennitet. Hvis du mener, at du har kontaktet os, men ikke har bevaret din anciennitet skal vi bede dig kontakte os med dokumentation for denne kontakt. Hvis du har benyttet formularen på vores hjemmeside (altså ikke Boligbasen), bedes du oplyse det præcise tidspunkt du har modtaget kvitteringen herfor, så vi kan tjekke dette i vores system. Hvis du ikke har kontaktet os eller hvis du ikke har nogen dokumentation herfor, kan vi desværre ikke hjælpe dig. Vi har af lovmæssige grunde ingen muligheder for at give dispensation, uanset eventuelle særlige forhold der måtte være gældende. Du kan selvfølgelig stadig benytte dit gamle medlemsnummer til at blive skrevet op på listen på ny, i så fald kan vi, hvis du ønsker det, fremsende et girokort på de 120 kr. det koster at blive skrevet på listen igen og stå på den det første år. Alternativt henviser vi til dit lokale Beboerklagenævn som er en kommunal instans der udover sager om almene boliger også behandler klagesager omkring ventelisterne til samme. Hvis du får medhold fra Beboerklagenævnets side i din klage, vil vi selvfølgelig sætte den oprindelige anciennitet på dit nummer igen.

4 ...«>> 1912 >> Sagsøgeren har fri proces under sagen. Forklaringer. Der er under sagen afgivet forklaring af Cecilie Heisterberg Otzen og udlejningschef Henrik Schultz. Cecilie Otzen har forklaret, at hun fik andelsbeviset til sin 1-års fødselsdag. Da hun blev 18 år, meldte hun sig aktiv boligsøgende. Hun modtog brevet på Jægersborg Alle 33. Hun huskede ikke, om hun havde meldt adresseændringer til sagsøgte. I august 2010 ringede hun til sagsøgte og fik at vide, at hun var slettet. Hun havde i den mellemliggende periode studeret i Aarhus og i den forbindelse boet forskellige steder. Hun havde altid meldt flytning til folkeregisteret og flytning til postvæsenet. Fra den 5. marts til den 29. juli 2010 var hun på studierejse i Kina. Den 2. august 2010 ringede hun til sagsøgte. Den 21. april 2005 havde hun betalt et opdateringsgebyr til sagsøgte. Da sagsøgte noterede hende som ubekendt, boede hun på Kongshvilevej. Henrik Schultz har forklaret, at han er udlejningschef hos sagsøgte. Han er jurist af uddannelse. Der kom nye regler i Sagsøgte havde eksisteret siden Foreningen havde medlemmer i Den skrev til alle medlemmer undtagen dem, der stod med noteringen»ubekendt på adressen«. Denne notering blev foretaget, når sagsøgte havde fået breve tilbage. Sagsøgte foretog ingen søgninger på de»ubekendte«medlemmer, som der var af. Af de breve fik sagsøgte retur. Foreningen havde ikke adgang til cpr-registeret. De havde heller ikke medlemmernes cpr-nr. Sagsøgte have annonceret i landsdækkende aviser og på TV, som angivet i bekendtgørelsen. Han bekræftede, at sagsøgeren havde betalt opdateringsgebyr i I september 2005 havde sagsøgte fået et tilbudsbrev til sagsøgeren retur. Det opdateringsgebyr, hun betalte i 2005, dækkede alene 1 år. Han ved ikke, hvordan betalingen foregik. Den 10. august 2005 blev sagsøgeren noteret ubekendt. Han kendte ikke til grundlaget derfor. I dag har de medlemmer. Ministeriet havde oplyst, at der ikke var mulighed for at give dispensation i et tilfælde som sagsøgerens. Parternes synspunkter. Parternes anbringender er i fortegnelsen gengivet således:»... Parternes synspunkter: Sagsøger har til støtte for sin påstand gjort gældende at sagsøgte har været uberettiget til at fratage sagsøger sin anciennitet, at sagsøgte ikke har overholdt reglerne i udlejningsbekendtgørelsen, at udlejningsbekendtgørelsen bl.a. pålægger andelsboligforeningen at sende brev til de boligsøgende om regelændringen, at sagsøgte har erkendt ikke at have sendt et sådant brev,

5 at retsfølgen heraf er fastsat i udlejningsbekendtgørelsen, og denne indebærer, at fristen for anmeldelse udsættes tilsvarende, at sagsøger har opfyldt denne frist for meddelelse af interesse om at bevare pladsen som boligsøgende på sagsøgtes liste, at udlejningsbekendtgørelsen ikke nævner undtagelser for pligten til at udsende brev, ej heller den af sagsøgte beskrevne situation om, at den boligsøgende (sagsøger) på sagsøgtes egne optegnelser var anført som ubekendt på adressen, at det ikke af sagsøgte er dokumenteret, at sagsøger rent faktisk i det offentlige system var»ubekendt på adressen«, at det henset til konsekvenserne for den boligsøgende med rimelighed må kunne forlanges en minimal indsats fra boligselskabet, f.eks. et Krak opslag, at der ikke er tale om nogen udvidet pligt for sagsøgte, men blot om en proportional eftersøgningsindsats, at sagsøger stedse til postvæsenet/det offentlige register nøje har meddelt adresseforandring, således at fremsendt post kunne eftersendes, og at Socialministeriets udtalelse i sagen er uden betydning, idet dette er et partsindlæg. Sagsøgte har til støtte for sin påstand gjort gældende at sagsøger har mistet sin anciennitet på ventelisten, da sagsøger ikke inden den i udlejningsbekendtgørelsens 41, stk. 1, fastsatte frist har meddelt sagsøgte, at sagsøger ønskede at blive opnoteret på ventelisten, at sagsøgte medgiver, at kravet om udsendelse af brev til sagsøger, jf. udlejningsbekendtgørelsens 41, stk. 1, 4. pkt., ikke er opfyldt, at den manglende efterlevelse heraf beror på sagsøgers egne forhold, at retten må lægge til grund, at sagsøger ikke selv har meddelt adresseændring til sagsøgte, at det ikke ville give mening for sagsøgte at sende brevet vedrørende opnormering til adressen, hvorfra sagsøgte på forhånd vidste, at brevet ville komme retur, at sagsøger i perioden fra 16. januar 2004 til 25. oktober 2010 har haft registreret adresse ikke færre end 10 steder, jf. sagens bilag 3, at skulle sagsøgte have forsøgt ved almindelige adressesøgninger mv. at finde frem til personer, som var noteret som ubekendt på adressen, ville det kræve et meget omfattende ressourceforbrug, som med sikkerhed ikke ville stå mål med resultatet, at det i sagen fremlagte bilag C viser resultatet af en adressesøgning på sagsøgers navn, og

6 at Socialministeriets udtalelse om forståelsen af udlejningsbekendtgørelsen må tillægges større vægt, end hvis der havde været tale om en udtalelse vedrørende >> 1913 >> f.eks. almenboligloven. der jo ikke er udstedt af Socialministeriet, men derimod er vedtaget af Folketinget....«Parterne har i det væsentligste procederet i overensstemmelse hermed. Rettens begrundelse og afgørelse: Det fremgår af udlejningsbekendtgørelsens 41, stk. 1, 4. pkt., at der skal sendes et brev til de, der er anført på listerne, om deres rettigheder. Det lægges til grund som ubestridt, at sagsøgte ikke sendte et brev til sagsøger, i forbindelse med at hun blev slettet af ventelisten, hvilket er i strid med bekendtgørelsen. Den omstændighed, at sagsøgte efter sin egen anførsel havde sagsøger stående som»ubekendt på adressen«, finder retten ikke kan føre til et andet resultat, blandt andet fordi det ikke er dokumenteret, hvorfor sagsøgte havde foretaget denne anmærkning. Sagsøgers påstand tages herefter til følge. Vedrørende sagens omkostninger forholdes som nedenfor bestemt, idet retten kan oplyse, at statskassen er tilkendt et passende beløb til dækning af udgift til advokat. Retten har ved fastsættelsen taget udgangspunkt i, at hovedforhandlingen tog en halv dag, og de gældende takster, som retten ikke har fundet grundlag for at fravige. Thi kendes for ret: Sagsøgte, AAB-Arbejdernes Andels Boligforening, tilpligtes at indsætte sagsøger, Cecilie Heisterberg Otzen, på sagsøgtes venteliste for boligsøgende, på den plads sagsøger besad, da sagsøger blev slettet af ventelisten af sagsøgte. Sagsøgte skal inden 14 dage betale sagens omkostninger til statskassen med kr. Østre Landsrets dom. Københavns Byrets dom af 16. oktober 2012 (- - -) er anket af AAB - Arbejdernes Andels Boligforening med påstand om frifindelse. Indstævnte, Cecilie Otzen, har påstået stadfæstelse. Der har mellem parterne været enighed om, at tvisten har kunnet indbringes for boligretten uden forudgående prøvelse i beboerklagenævnet. Supplerende oplysninger I af 14. januar 2011 har Københavns Kommune spurgt Socialministeriet, om Arbejdernes Andels Boligforening som følge af den nye regel i udlejningsbekendtgørelsens 41 skulle have sendt breve ud til alle medlemmer på den sidst kendte adresse, selv om medlemmet hos boligforeningen var registreret som»ubekendt på adressen«.

7 Socialministeriet har den 1. februar 2011 svaret, at hvis en boligorganisation af en eller anden grund var vidende om, at breve sendt til den sidst kendte adresse ikke ville nå frem til bestemte modtagere, men derimod ville blive returneret af postvæsenet, måtte boligorganisationen efter ministeriets opfattelse have været berettiget til at ikke at sende breve til disse modtagere. I brev af 19. januar 2012 har Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i besvarelse af en henvendelse fra et advokatfirma oplyst følgende om overgangsregler og opkrævning af ajourføringsgebyr i boligorganisationer:»... Det er det enkelte medlems ansvar at holde boligorganisationen orienteret om en eventuel adresseændring. Boligorganisationen er efter ministeriets opfattelse ikke forpligtet til at foretage særlige undersøgelser eller lignende, hvis det viser sig, at den adresse, som den boligsøgende senest har oplyst til boligorganisationen, ikke længere er korrekt. Kender boligorganisationen den pågældendes nye adresse, uden at have modtaget egentlig meddelelse herom, skal boligorganisationen naturligvis sende opkrævningen alligevel....«. Forklaringer Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af Henrik Schultz og Cecilie Otzen. Der er endvidere afgivet forklaring af Malene Otzen. Henrik Schultz har supplerende forklaret, at man af den fremlagte udskrift fra boligforeningens administrative system kan se, at der er modtaget fire oplysninger om adresseændringer på Cecilie, ligesom man kan se, at boligforeningen den 10. august 2005 har noteret»ubekendt på adressen«. På dette tidspunkt kom et tilbud til Cecilie retur med anførslen»ubekendt på adressen«. Der foreligger en instruks, hvorefter det skal noteres i systemet, når posten kommer retur med denne oplysning. Det pågældende tilbud til Cecilie som aktiv boligsøgende blev udsendt den 8. august Boligforeningen har noteret en svardato den 10. august 2005, fordi brevet kom retur som ubekendt på adressen. I boligforeningen noterer man kun»ubekendt på adressen«, hvis man får et brev retur fra postvæsenet med en sådan oplysning. Svarfristen for det pågældende boligtilbud var, som udskriften viser, den 15. august N år der i udskriften optræder to forskellige datoer - den 8. august og den 11. august som udsendelsesdatoer for det pågældende boligtilbud, har det sammenhæng med, at boligforeningen havde en vis praksis for et par dages fortrydelsesfrist for den fraflyttende lejer. Udskriften fra systemet viser en del af de tilbud, som Cecilie har modtaget, og at Cecilie har modtaget i alt 45 tilbud. I foråret 2005 og frem til august 2005 blev der sendt flere tilbud til Cecilie. Disse kom ikke retur. Cecilie reagerede ikke på, at hun herefter ikke fik flere tilbud. Den anførte >> 1914 >> oprettelsesdato den 1. august 2005 er formentlig den dato, hvor boligforeningen har modtaget en opsigelse på en bolig. Svardatoen noteres som fristens sidste dag, når der ikke svares på et tilbud. Boligforeningen fik som følge af de ændrede regler en stor opgave med at sende breve ud. Boligforeningen gav meddelelse til Post Danmark om navne og eventuelle adresser på de registrerede medlemmer, hvorefter Post Danmark gav oplysning om match på navne og adresser.

8 Cecilie var kun anført med navn. Post Danmark kunne ikke svare vedrørende de personer, som stod anført som»ubekendt på adressen«. Der var ikke i boligforeningen ressourcer eller mulighed for at finde adresser på de pågældende personer. Boligforeningen valgte at sende breve ud til alle, herunder dem, hvis adresse ikke kunne bekræftes af Post Danmark, men de sendte ikke breve ud til dem, som de havde registreret som»ubekendt på adressen«. På daværende tidspunkt havde boligforeningen ikke adgang til medlemmernes cpr-numre. Han mener, at boligforeningen i samarbejde med den ansvarlige myndighed udsatte fristen i udlejningsbekendtgørelsens 41 med en måned. Cecilie Otzen har supplerende forklaret, at hun fra 1997 til den 14. november 2004 boede på Jægerborg Allé. Derefter boede hun på Kongshvilevej i Lyngby. Hun meldte adresseændringer til både postvæsenet og folkeregisteret. Hun tror ikke, at hun meldte adresseændring til boligforeningen. Når man ønskede at være aktiv boligsøgende, ringede man til boligforeningen, hvorefter man betalte et gebyr. Hun betalte et gebyr i april 2005, mens hun boede med sin mor på Kongshvilevej. Der kom nogle tilbud til hende, mens hun boede der, men de var ikke interessante. Hun husker ikke, om tilbuddene var adresseret til Kongshvilevej. Man skulle ikke gøre noget, hvis man ikke ønskede at tage imod tilbuddet, og hun svarede derfor ikke. Hun flyttede til Aarhus i Den 9. september 2011 fraflyttede hun Aarhus, men hun modtog fortsat post, som var adresseret til hendes tidligere adresse i Aarhus. Hun har vist kun været aktiv boligsøgende i september 2001 og 1 år frem og igen fra april 2005 og 1 år frem, men det kan meget vel være, at hun også har været aktiv boligsøgende før april Det er rigtigt, at hun fik flere tilbud i foråret Hun undrede sig ikke over, at hun efter juli 2005 ikke længere modtog tilbud. Hun tænkte ikke nærmere over det, fordi hun havde andre planer end at finde en lejlighed. Malene Otzen har forklaret, at det er rigtig, at hun og hendes datter Cecilie boede på Jægerborg Allé og Kongshvilevej som forklaret af Cecilie. De flyttede til Kongshvilevej 20, fordi de kunne bytte lejlighed med beboeren på denne adresse. Der gik mange år, før der kom orden i postudbringelsen. Senest i 2011 modtog hun et brev fra den gamle adresse på Jægersborg Allé. Hun og den tidligere beboer har udvekslet en del breve, der var sendt til deres tidligere adresse. Procedure Parterne har for landsretten i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i overensstemmelse hermed. Landsrettens begrundelse og resultat: Indledningsvis bemærkes, at parterne er enige om, at vedtægterne i AAB - Arbejdernes Andels Boligforening ikke indeholder bestemmelser af betydning for nærværende tvist. Det er ubestridt, at boligforeningen ikke i 2010 sendte brev til Cecilie Otzen om de ændrede regler for fortsat at være opnoteret på ventelisten i boligforeningen. Spørgsmålet er derfor, om boligforeningen, når Cecilie Otzen i foreningen var registreret som»ubekendt på adressen«, var berettiget til at slette Cecilie Otzen fra ventelisten, selvom boligforeningen ikke sendte et brev til Cecilie Otzen om hendes medlemsrettigheder, jf. 41, stk. 1, i Socialministeriets bekendtgørelse nr af 15. december 2009 om udlejning af almene boliger m.v.

9 Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. januar 2010, og 41, stk. 1, er sålydende:»personer, der ved bekendtgørelsens ikrafttræden er medlemmer af en almen andelsboligorganisation og som ikke er lejere i organisationen, får anciennitet i relation til den almindelige venteliste fra indmeldelsestidspunktet. Det er dog en betingelse, at det pågældende medlem inden den 1. juni 2010 anmoder om at blive opnoteret på ventelisten. Ved opnoteringen betales ikke et gebyr, men fremover betales ajourføringsgebyr. Boligorganisationen skal inden den 1. marts 2010 orientere de pågældende medlemmer ved annoncering i et lokalt dagblad og ved brev til det enkelte medlem om deres rettigheder efter reglerne i pkt. Overholder boligorganisationen ikke den nævnte frist, udsættes de pågældende lejeres frist efter reglen i 2. pkt. tilsvarende.«cecilie Otzen har forklaret, at hun boede på Jægerborg Allé indtil den 14. november Derefter boede hun på Kongshvilevej i Lyngby og siden på andre adresser. Hun meldte adresseændringer til både postvæsenet og folkeregisteret. Hun tror ikke, at hun meldte adresseændring til boligforeningen. For landsretten har Henrik Schultz forklaret nærmere om, hvorledes registreringerne i boligforeningens administrative system har fundet sted. Det lægges herefter til grund, at boligforeningen - sådan som udskriften af registreringerne for Cecilie Otzen viser - tilsendte Cecilie Otzen flere tilbud på lejeboliger i tiden fra den 21. marts 2005 til den 27. juli 2005 uden at få brevene retur. Cecilie Otzens adresse var i boligforeningen anført som Jægersborg Allé 33, og den 8. august 2005 udsendte boligforeningen endnu et boligtilbud til Cecilie Otzen med >> 1915 >> svarfrist til den 15. august Den 10. august 2005 modtog boligforeningen brevet retur fra postvæsenet med oplysning om, at Cecilie Otzen var ubekendt på adressen. Dette blev noteret i boligforeningens administrative system den 10. august Landsretten finder, at Henrik Schultz' forklaring om forståelsen af registreringen fremstår bestyrket ved registreringsdatoen den 10. august 2005, der var to dage efter udsendelsen og fem dage før udløbet af svarfristen for det pågældende boligtilbud. I modsætning hertil var registreringerne under rubrikken»svardato«for de foregående syv boligtilbud til Cecilie Otzen i perioden fra marts 2005 sammenfaldende med datoen for svarfristen for det pågældende tilbud (fraset en afvigelse på én dag). Dette findes overensstemmende med Cecilie Otzens forklaring om, at hun ikke reagerede på de tilsendte tilbud, og med Post Danmarks generelle oplysning på hjemmesiden om, at post ved adresseændring ikke eftersendes efter seks måneder. Landsretten lægger herefter til grund, at registreringen i boligforeningen den 10. august 2005 var i overensstemmelse med, at brevet af 8. august 2005 til Cecilie Otzen på adressen på Jægersborg Allé blev returneret af postvæsenet som ubekendt på adressen, hvilket også stemte med, at Cecilie Otzen på daværende tidspunkt var fraflyttet denne adresse. Det lægges endvidere til grund, at 41, stk. 1, i udlejningsbekendtgørelsen indebærer, at medlemmer, der ikke inden den 1. juni 2010 (eller et senere fastsat tidspunkt ved fristforlængelse) har anmodet om at blive opnoteret på ventelisten, slettes af ventelisten. Landsretten bemærker, at der ikke i forbindelse med udstedelsen af bekendtgørelsen ses anført bemærkninger om, hvorledes en boligorganisation skulle forholde sig over for et medlem, hvis adresse var ubekendt. Landsretten finder, at det må have formodningen imod sig, at sletning fra ventelisten i en boligorganisation som AAB - Arbejdernes Andels Boligforening var betinget af, at

10 boligorganisationen havde udsendt brev også til medlemmer, om hvem der ikke forelå anden oplysning end navn og»ubekendt på adressen«. Det bemærkes herved, at det er ubestridt, at der i flere medier blev indrykket annoncer med oplysning om de indførte regler om ventelister. Landsretten bemærker endvidere, at Socialministeriets udtalelse af 1. februar 2011 indebærer, at AAB - Arbejdernes Andels Boligforening efter ministeriets opfattelse ikke var forpligtet til at udsende brev til Cecilie Otzen i den foreliggende situation. Da landsretten finder det godtgjort, at registreringen hos AAB - Arbejdernes Andels Boligforening ikke skyldtes en fejlregistrering, og da der heller ikke i øvrigt findes at foreligge konkrete grunde, som fører til, at Cecilie Otzen i en situation som den foreliggende kan gøre krav på fortsat at være opført som medlem i AAB - Arbejdernes Andels Boligforening med den anciennitet, som hun tidligere havde, tager landsretten AAB - Arbejdernes Andels Boligforenings påstand om frifindelse til følge. I sagsomkostninger for begge retter skal statskassen, da Cecilie Otzen har fri proces og efter det oplyste uden retshjælpsdækning, betale kr. til AAB - Arbejdernes Andels Boligforening. Beløbet udgør kr. angående udgift til advokatbistand inklusive moms og 750 kr. i udgift til retsafgift

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 Sag 139/2013 A og B (advokat Poul Erik Petersen for begge) mod R (advokat Morten Sung Leen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 GYS/CSI/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X ApS v/direktør Y klaget over advokatfirmaet A og advokat B. Sagens tema: Klagen

Læs mere

D O M. afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag

D O M. afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag D O M afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag V.L. B 1798 12 Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper

Læs mere

Høring. ændrede regler om ajourføringsgebyrer. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter P-almbolig mbbl.dk

Høring. ændrede regler om ajourføringsgebyrer. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter P-almbolig mbbl.dk Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bi.dk, email bl@bl.dk 14. januar 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter P-almbolig mbbl.dk Høring ændrede regler om ajourføringsgebyrer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)).

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). D O M Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). 20. afd. nr. B-1994-14: A (advokat Jesper Bang) mod B (advokat Henrik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015 Sag 196/2014 Munck Consult ved Helge Munck (advokat Mette Højberg) mod Golfbox A/S (advokat Dan Terkildsen) I tidligere instanser er truffet beslutning

Læs mere

DOM. afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag

DOM. afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag IC*-2*r-13~Kffet i S'i - Sééé 1 S7233-Q DOM afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag V.L. B-0380-12 (advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

D O M. afsagt den 7. september 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Twilhøj og Rikke Foersom) i ankesag

D O M. afsagt den 7. september 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Twilhøj og Rikke Foersom) i ankesag D O M afsagt den 7. september 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Twilhøj og Rikke Foersom) i ankesag V.L. B 2471 14 Advokatnævnet (advokat Georg Lett, København) mod [Indstævnte]

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

1 K S S f 2 3 fl 6 FEB.2014

1 K S S f 2 3 fl 6 FEB.2014 o 1 K S S f 2 3 fl 6 FEB.2014 J. nr. 750222-A Z- 0 ^ UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET OS-02-2014- KFM 1 VJ23 : i>es S- 1 - ZO-^^O DOM afsagt den 5. februar 2014 af Vestre Landsrets 4. afdeling

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 Sag 101/2012 (2. afdeling) Tommy Lund, Anna Fuhlendorf og Palle Kløve Pedersen (advokat Jørgen Chr. Dan-Weibel for alle) mod Randers Kommune (advokat Per

Læs mere

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst. D O M afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.)) i ankesag V.L. B 1213 13 Ligebehandlingsnævnet som mandatar for M (Kammeradvokaten

Læs mere

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen).

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). D O M Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). 5. afd. nr. B-226-12: Gudmund Skæling (advokat Christian Fribjart

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET MOD

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET MOD HANNE MAGNUSSEN ADVOKAT (H) AMALIEGADE 10 1256 KØBENHAVN K. J.nr. 41054 ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET MOD Scandinavian Airlines System Danmark Norge Sverige og SAS Danmark A/S 1. Indledning Den

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København)

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København) D O M afsagt den 15. maj 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Nikolaj Aarø-Hansen og Tine Børsen Smedegaard (kst.)) i ankesag V.L. B 3101 13 Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup,

Læs mere

C har nedlagt påstand om frifindelse, således at lejen for lejemålet Z-vej 29,3.th.,, fastsættes til ,47 kr. årligt.

C har nedlagt påstand om frifindelse, således at lejen for lejemålet Z-vej 29,3.th.,, fastsættes til ,47 kr. årligt. DOM Afsagt den 18. november 2014 i sag nr. BS 27B-3060/2013: Der blev foretaget i ikke offentligt retsmøde sag nr. BS 27B-3060/2013: Pensionskassen for Sygeplejersker c/o DEAS A/S Dirch Passers Allé 76

Læs mere

D O M. afsagt den 1. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Esben Hvam og Peter Juul Agergaard (kst.

D O M. afsagt den 1. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Esben Hvam og Peter Juul Agergaard (kst. D O M afsagt den 1. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Esben Hvam og Peter Juul Agergaard (kst.)) i ankesag V.L. B 0707 15 Randers Kommune (advokat Henrik Qwist, København)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 Sag 70/2012 (1. afdeling) Michael Juhl (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Tanja Nielsen (advokat Knud-Erik Kofoed) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget over advokat A.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget over advokat A. København, den 6. maj 2014 Sagsnr. 2013 1581/8KR/CBW 6. og 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 Sag 137/2015 A og B (advokat Michael Lindquist for begge) mod Søholm Boligselskab ApS (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. maj 2013 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Karen Hald og Søren Schou Frandsen (kst.)). 10. afd. nr. B-2304-12: Skanska Øresund

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 Sag 64/2016 A og B (advokat Michael E. Hansen for begge) mod Boet efter C ved D og E (advokat Mogens Vinther) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede. København, den 30. september 2013 Sagsnr. 2011-4523/CHN/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Den 8. september 2015 Udgave 6. Notat om sagsomkostninger i civile sager

Den 8. september 2015 Udgave 6. Notat om sagsomkostninger i civile sager Den 8. september 2015 Udgave 6 Notat om sagsomkostninger i civile sager Indledning Formålet med dette notat er at opstille nogle vejledende udgangspunkter for afgørelser om sagsomkostninger i civile sager.

Læs mere

D O M. Domstolsstyrelsen mod Realkredit Danmark A/S (8. afd. nr. B-1675-13)

D O M. Domstolsstyrelsen mod Realkredit Danmark A/S (8. afd. nr. B-1675-13) D O M Afsagt den 5. september 2014 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Frosell og Lone Dahl Frandsen). 8. afd. nr. B-1675-13: Domstolsstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 30/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Hans Henrik Eickstedt (advokat Lennart Fogh) mod Autohuset Skjoldgaard A/S (advokat

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B Advokatfirmaet Vilh. Skouenborgs Eftf. Advokat Jens Duus Vejlands Allé 21-23 2300 København S Sendt pr. mail: jd@advoduus.dk Advokataktieselskab GammeltorvG 1457 København K Tel.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B405700C KWI/LCH/HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 11. februar 2016 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Anne Thalbitzer og Karen Hald). 5. afd. nr. B-4057-13:

Læs mere

K E N D E L S E. X har endvidere klaget over advokat A s salær på kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. X har endvidere klaget over advokat A s salær på kr. inkl. moms. København, den 15. november 2012 Sagsnr. 2011-0332/SAF/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: X, der havde solgt en fast ejendom gennem

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. december 2016 Sag 143/2016 Boligforeningen PM (advokat Anne-Katrine Vilsbæk Henriksen) mod A (advokat Jens Preben Søndergaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015).

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015). D O M afsagt den 12. februar 2016 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Thomas Jønler og Michael Klejs Pedersen (kst.) med domsmænd) i ankesag V.L. S 1750 15 Anklagemyndigheden mod E2

Læs mere

D O M. A (advokat Mikkel Nøhr, København) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen, København)

D O M. A (advokat Mikkel Nøhr, København) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen, København) D O M afsagt den 27. juni 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Torben Geneser og Torben Sørensen (kst.)) i ankesag V.L. B 1516 13 A (advokat Mikkel Nøhr, København) mod Ankestyrelsen

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. København, den 16. december 2015 Sagsnr. 2015 1915 og 2015-1917/LIH 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. Klagens

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 Sag 46/2015 Advokat A kærer afgørelse i sagen: Advokat A (advokat Martin Lavesen) mod Boet efter B (advokat René Rasmussen) Biintervenient til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B1362001 - DG UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 28. september 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Rosenløv, Lone Kerrn-Jespersen og Jes Kjølbo Brems (kst.)).

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 288/2013 (1. afdeling) A og B (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte

Læs mere

D O M. A indgik den 11. november 2002 aftale med Ferrari Import Danmark AS om køb af Ferrari Enzo for 551.006 euro plus moms.

D O M. A indgik den 11. november 2002 aftale med Ferrari Import Danmark AS om køb af Ferrari Enzo for 551.006 euro plus moms. D O M Afsagt den 5. november 2013 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Dorthe Wiisbye, Frosell og Gitte Arildsen (kst.)). 4. afd. nr. B-3926-12: A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet

Læs mere

D O M. af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam og Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne

D O M. af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam og Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne D O M afsagt den af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne (advokat Henrik Christian Strand, Aarhus) mod under konkurs (kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring.

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0010 Klageren: Indklagede: XX 8000 Århus Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 73/2011 (1. afdeling) Rodmund Nielsen (advokat Bjørn á Heygum) mod TAKS (advokat Ingi Højgaard) og P/F Wenzel (advokat Christian Andreasen) og Sag

Læs mere

K E N D E L S E. Ankesagen blev efter det oplyste hovedforhandlet den 7. maj 2014.

K E N D E L S E. Ankesagen blev efter det oplyste hovedforhandlet den 7. maj 2014. København, den 30. marts 2015 Sagsnr. 2014-3497/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne X ApS og Y klaget over advokat B. Klagens tema: Advokat A har på vegne

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 201/2015 LIP Regnskab & Consult ved Lisbeth Irene Vedel Pedersen, Advokat Lisbeth Pedersen ApS og Lipsen Holding ApS (advokat Lisbeth Pedersen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013 Sag 95/2011 (2. afdeling) Arbejdernes Andels-Boligforening, Vejle og Boligselskabet Domea Vejle (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Vejle Kommune

Læs mere

A/B Livjægergade 44/Næstvedgade 2 har nedlagt påstand om frifindelse.

A/B Livjægergade 44/Næstvedgade 2 har nedlagt påstand om frifindelse. Københavns Byret Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 11. marts 2016 i sag nr. BS 45C-3736/2015: Ask Frellesvig Livjægergade 44, 2. tv. 2100 København Ø og Iben Frellesvig Livjægergade 44, 2. tv. 2100 København

Læs mere

D O M. afsagt den 1. juli 2016 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Tine Ginnerup (kst.

D O M. afsagt den 1. juli 2016 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Tine Ginnerup (kst. D O M afsagt den 1. juli 2016 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Tine Ginnerup (kst.)) i ankesag V.L. B 1985 15 3F Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015 Sag 106/2014 (2. afdeling) Altvika ved Charlotte Løve Lefland Højsted (selv) mod Eniro Danmark A/S (advokat Dennis Althoff-Andersen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 Sag 296/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Poul Hvilsted for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. juni 2014 Sag 29/2014 A (advokat John Kahlke) mod Sydbank A/S (advokat Nicolai Dyhr) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Lyngby den 14.

Læs mere

Udskrift af dombogen

Udskrift af dombogen Udskrift af dombogen for Retten på Frederiksberg 3. afdeling I 1982 den 9. juni blev i Bs. 2604/1981 Andelsselskabet Kongepartens Vandværk mod 1) E 2) J afsagt sålydende dom: De sagsøgte 1) E og 2) J,

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede.

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 Sagsnr. 2012-1390/3KR/AKC 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede. Sagens tema: Ejendomshandler X

Læs mere

K e n d e l s e: Den 13. maj 2008 blev der i. sag nr. 75/2005-S. Advokat B. mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 13. maj 2008 blev der i. sag nr. 75/2005-S. Advokat B. mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 13. maj 2008 blev der i sag nr. 75/2005-S Advokat B mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved kendelse afsagt den 30. januar 2007 af Disciplinærnævnet for Statsautoriserede

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. København, den 28. januar 2016 Sagsnr. 2015-3211/GGR 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. Klagens tema: SKAT har klaget over [Advokatfirma

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg FORENINGEN AF MINORITETSAKTIONÆRER I BANKTRELLEBORG Herluf Trolles Tværvej 3-4200 Slagelse - www.btaktier.dk Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg 1. Indledning Den 14. februar 2008 anlagde Foreningen

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B116800A - AJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 31. maj 2016 af Østre Landsrets 11. afdeling (landsdommerne Ole Græsbøll Olesen, Peter Mørk Thomsen og Peter Rostgaard Ahleson (kst.)).

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. september 2012 (J.nr. 2012-0026849). Afgift

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 Sag 285/2011 (1. afdeling) Folke Greisen (advokat Lars Langkjær) mod Hellebo Park Helsingør ApS (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 184-2012 KK mod Ejendomsmæglerfirmaet AA A/S afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. juni 2012 har KK indbragt ejendomsmæglerfirmaet AA A/S og ejendomsmægler YY for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. september 2012 fra Retten i (bynavn).

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. september 2012 fra Retten i (bynavn). København, den 20. december 2013 Sagsnr. 2012-2998/3KR/AKC/LOV 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X firma v/y klaget over indklagede advokatfirma. Sagens tema: X firma v/y har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 Sag 249/2012 (1. afdeling) SR-Design A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod A og B (advokat Helge S. Poulsen for begge) I tidligere instanser

Læs mere

Udskrift af dombogen. Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: mod. Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk.

Udskrift af dombogen. Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: mod. Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk. Udskrift af dombogen Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: S mod Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk afsagt DOM Denne sag drejer sig om, hvorvidt sagsøgte var berettiget til at afbryde

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 Sag 212/2007 (2. afdeling) Jürgen Carsten Thews og Fiberline Composites A/S (advokat Ulrik Christrup for begge) mod Energiklagenævnet og Energistyrelsen

Læs mere

Ekspeditionsgebyr på 100 kr. opskrevet til den oprindelige kontrolafgift på 750 kr. grundet for sen betaling.

Ekspeditionsgebyr på 100 kr. opskrevet til den oprindelige kontrolafgift på 750 kr. grundet for sen betaling. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0104 Klageren: XX 6440 Augustenborg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ekspeditionsgebyr

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 VPE/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København V. Advokat A har den 25.

Læs mere

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn].

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn]. 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Jørgen Steve Storegade 20 9560 Hadsund Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning for en difference i

Læs mere