TBB (Hovedresumé) Ø.L.D. 14. marts 2013 i anke 19. afd. B Side U Ø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TBB2013.350. (Hovedresumé) Ø.L.D. 14. marts 2013 i anke 19. afd. B-3807-12. Side 1910 1915 U.2013.1910Ø"

Transkript

1 Side U Ø Andelsboligforening var berettiget til at slette medlem af sin venteliste for boligsøgende, hvorved medlemmet mistede sin anciennitet til et lejemål hos boligforeningen. TBB (Hovedresumé) M blev i oktober 1984 som et-årig indmeldt i andelsboligforeningen A, hvor hun var hvilende medlem indtil september 2001, hvor hun blev aktiv boligsøgende. M modtog herefter flere tilbud på boliger. Den 8. august 2005 udsendte A et tilbud til M med svarfrist den 15. august Den 10. august 2005 fik A brevet retur fra postvæsenet med oplysning om, at M var ubekendt på adressen, hvilket A samme dag noterede i sit administrative system. Ved Socialministeriets bekendtgørelse nr af 15. december 2009 om udlejning af almene boliger m.v., der trådte i kraft den 1. januar 2010, ændredes reglerne for fortsat at være opnoteret på ventelisten i en boligforening. A sendte i 2010 ubestridt ikke brev til M om de ændrede regler og slettede M af ventelisten. M anlagde herefter retssag mod A, og byretten gav M medhold i, at hun skulle optages på ventelisten på den plads, som hun havde, da hun blev slettet. Landsretten lagde til grund bl.a., at registreringen i A den 10. august 2005 var i overensstemmelse med, at brevet af 8. august 2005 til M's adresse blev returneret af postvæsenet som ubekendt på adressen, hvilket også stemte med, at M på daværende tidspunkt var fraflyttet denne adresse. Det lagdes endvidere til grund, at 41, stk. 1, i udlejningsbekendtgørelsen indebar, at medlemmer, der ikke inden den 1. juni 2010 (eller et senere fastsat tidspunkt ved fristforlængelse) havde anmodet om at blive opnoteret på ventelisten, blev slettet af ventelisten. Landsretten bemærkede bl.a., at der ikke i forbindelse med udstedelsen af bekendtgørelsen sås anført bemærkninger om, hvorledes en boligorganisation skulle forholde sig over for et medlem, hvis adresse var ubekendt. Landsretten fandt, at det måtte have formodningen imod sig, at sletning fra ventelisten i en boligorganisation som A var betinget af, at A havde udsendt brev også til medlemmer, om hvem der ikke forelå anden oplysning end navn og»ubekendt på adressen«. Da landsretten fandt det godtgjort, at registreringen hos A ikke skyldtes en fejlregistrering, og da der heller ikke i øvrigt fandtes at foreligge konkrete grunde, som førte til, at M i en situation som den foreliggende kunne gøre krav på fortsat at være opført som medlem i A med den anciennitet, som hun tidligere havde, tog landsretten A's påstand om frifindelse til følge. Ø.L.D. 14. marts 2013 i anke 19. afd. B

2 (Linde Jensen, Michael Kistrup, Lene Jensen). >> 1911 >> AAB - Arbejdernes Andels Boligforening (adv. Knud-Erik Kofoed, Kbh.) mod Cecilie Otzen (adv. Thomas Højlund, Kbh., besk.). Københavns Byrets dom 16. oktober 2012, BS 20S-1453/12. Sagens baggrund og parternes påstande. Denne sag, der er anlagt den 22. marts 2012, vedrører spørgsmålet, om sagsøgte har været berettiget til at slette sagsøger af sin venteliste for boligsøgende, hvorved sagsøger mistede sin ancienitet til et lejemål hos sagsøgte. Sagen er behandlet som en småsag, jf. retsplejelovens kapitel 39. Parterne har nedlagt påstand i overensstemmelse med rettens fortegnelse, hvoraf fremgår:»... Påstande: Sagsøgers påstand. Sagsøgte tilpligtes at indsætte sagsøger på sagsøgtes venteliste for boligsøgende, på den plads sagsøger besad, da sagsøger blev slettet af ventelisten af sagsøgte. Sagsøgtes påstand. Frifindelse....«Oplysningerne i sagen. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a. Den 5. oktober 1984 modtog sagsøger på sin 1-års fødselsdag en indmeldelse af 2. oktober 1984 i Arbejdernes Andelsboligselskab. Hun fik medlems nr Sagsøger var hvilende medlem indtil september 2001, hvor hun telefonisk udtrykte ønske om, at hun nu var aktiv boligsøgende. I den anledning modtog hun en skrivelse af 10. september 2001:»... Udlejningsregler for boligsøgende medlemmer. De har udtrykt ønske om at blive aktiv boligsøgende. I den anledning skal vi hermed gøre Dem bekendt med, at medlemmer af boligforeningen, som ønsker at søge ledigblivende boliger, skal indbetale et opnoteringsgebyr for at være boligsøgende. Opnotering kan ske tidligst 3 måneder før det fyldte 18. år.

3 Gebyret er fastsat til kr. 100,00. Opnoteringen gælder for 1 år. Har man ikke inden for det år der er forløbet, opnået bolig, vil man fortsat være opnoteret som aktiv boligsøgende mod indbetaling af et ajourføringsgebyr. Efter indbetaling af ajourføringsgebyret på vedlagte girokort, bedes De kontakte udlejningsafdelingen og oplyse hvilke afdelinger De ønsker at blive opnoteret til....«den 2. september 2010 meddelte sagsøgte sagsøger:»... Du har henvendt dig med spørgsmål om anciennitet i forbindelse med overgangen til de nye ventelisteregler. Desværre har alle medlemmer der ikke har henvendt sig senest d. 30. juni 2010, mistet deres anciennitet. Dette er et resultat af den nye udlejningsbekendtgørelse, som blev vedtaget d. 15. december 2009 af Indenrigs- og Socialministeriet. I denne blev det besluttet at alle almene boligselskaber skulle skrive ud til samtlige medlemmer og bede dem tage stilling til hvorvidt de ønskede at bevare anciennitet efter de nye reglers indførsel. Rent praktisk betyder de nye regler at alle medlemmer uanset om de er boligsøgende eller ej, skal betale et årligt gebyr på 100 kr.... Som nævnt skrev vi ud til alle medlemmer på de senest noterede adresser vi havde. Som privat organisation har vi desværre ikke lov til at kontrollere adresserne i folkeregisteret. Hvis du derfor ikke har fået brevet, er det desværre udelukkende dit eget ansvar og det er ikke en gyldig grund til at få dispensation. I et forsøg på at nå nogle af de medlemmer der ikke havde givet os deres nuværende adresse indrykkede vi annoncer i flere landsdækkende aviser ligesom vi sammen med Boligselskabernes Landsforening BL, havde et spot i DR1's OBS om de nye regler i foråret. Derudover søgte vi om dispensation til at udvide fristen til 30. juni, i stedet for 31. maj som det oprindeligt var, i et forsøg på at give flest muligt medlemmer chancen for at svare. Alle der har kontaktet os i perioden, uanset kontaktform, har bevaret deres anciennitet. Hvis du mener, at du har kontaktet os, men ikke har bevaret din anciennitet skal vi bede dig kontakte os med dokumentation for denne kontakt. Hvis du har benyttet formularen på vores hjemmeside (altså ikke Boligbasen), bedes du oplyse det præcise tidspunkt du har modtaget kvitteringen herfor, så vi kan tjekke dette i vores system. Hvis du ikke har kontaktet os eller hvis du ikke har nogen dokumentation herfor, kan vi desværre ikke hjælpe dig. Vi har af lovmæssige grunde ingen muligheder for at give dispensation, uanset eventuelle særlige forhold der måtte være gældende. Du kan selvfølgelig stadig benytte dit gamle medlemsnummer til at blive skrevet op på listen på ny, i så fald kan vi, hvis du ønsker det, fremsende et girokort på de 120 kr. det koster at blive skrevet på listen igen og stå på den det første år. Alternativt henviser vi til dit lokale Beboerklagenævn som er en kommunal instans der udover sager om almene boliger også behandler klagesager omkring ventelisterne til samme. Hvis du får medhold fra Beboerklagenævnets side i din klage, vil vi selvfølgelig sætte den oprindelige anciennitet på dit nummer igen.

4 ...«>> 1912 >> Sagsøgeren har fri proces under sagen. Forklaringer. Der er under sagen afgivet forklaring af Cecilie Heisterberg Otzen og udlejningschef Henrik Schultz. Cecilie Otzen har forklaret, at hun fik andelsbeviset til sin 1-års fødselsdag. Da hun blev 18 år, meldte hun sig aktiv boligsøgende. Hun modtog brevet på Jægersborg Alle 33. Hun huskede ikke, om hun havde meldt adresseændringer til sagsøgte. I august 2010 ringede hun til sagsøgte og fik at vide, at hun var slettet. Hun havde i den mellemliggende periode studeret i Aarhus og i den forbindelse boet forskellige steder. Hun havde altid meldt flytning til folkeregisteret og flytning til postvæsenet. Fra den 5. marts til den 29. juli 2010 var hun på studierejse i Kina. Den 2. august 2010 ringede hun til sagsøgte. Den 21. april 2005 havde hun betalt et opdateringsgebyr til sagsøgte. Da sagsøgte noterede hende som ubekendt, boede hun på Kongshvilevej. Henrik Schultz har forklaret, at han er udlejningschef hos sagsøgte. Han er jurist af uddannelse. Der kom nye regler i Sagsøgte havde eksisteret siden Foreningen havde medlemmer i Den skrev til alle medlemmer undtagen dem, der stod med noteringen»ubekendt på adressen«. Denne notering blev foretaget, når sagsøgte havde fået breve tilbage. Sagsøgte foretog ingen søgninger på de»ubekendte«medlemmer, som der var af. Af de breve fik sagsøgte retur. Foreningen havde ikke adgang til cpr-registeret. De havde heller ikke medlemmernes cpr-nr. Sagsøgte have annonceret i landsdækkende aviser og på TV, som angivet i bekendtgørelsen. Han bekræftede, at sagsøgeren havde betalt opdateringsgebyr i I september 2005 havde sagsøgte fået et tilbudsbrev til sagsøgeren retur. Det opdateringsgebyr, hun betalte i 2005, dækkede alene 1 år. Han ved ikke, hvordan betalingen foregik. Den 10. august 2005 blev sagsøgeren noteret ubekendt. Han kendte ikke til grundlaget derfor. I dag har de medlemmer. Ministeriet havde oplyst, at der ikke var mulighed for at give dispensation i et tilfælde som sagsøgerens. Parternes synspunkter. Parternes anbringender er i fortegnelsen gengivet således:»... Parternes synspunkter: Sagsøger har til støtte for sin påstand gjort gældende at sagsøgte har været uberettiget til at fratage sagsøger sin anciennitet, at sagsøgte ikke har overholdt reglerne i udlejningsbekendtgørelsen, at udlejningsbekendtgørelsen bl.a. pålægger andelsboligforeningen at sende brev til de boligsøgende om regelændringen, at sagsøgte har erkendt ikke at have sendt et sådant brev,

5 at retsfølgen heraf er fastsat i udlejningsbekendtgørelsen, og denne indebærer, at fristen for anmeldelse udsættes tilsvarende, at sagsøger har opfyldt denne frist for meddelelse af interesse om at bevare pladsen som boligsøgende på sagsøgtes liste, at udlejningsbekendtgørelsen ikke nævner undtagelser for pligten til at udsende brev, ej heller den af sagsøgte beskrevne situation om, at den boligsøgende (sagsøger) på sagsøgtes egne optegnelser var anført som ubekendt på adressen, at det ikke af sagsøgte er dokumenteret, at sagsøger rent faktisk i det offentlige system var»ubekendt på adressen«, at det henset til konsekvenserne for den boligsøgende med rimelighed må kunne forlanges en minimal indsats fra boligselskabet, f.eks. et Krak opslag, at der ikke er tale om nogen udvidet pligt for sagsøgte, men blot om en proportional eftersøgningsindsats, at sagsøger stedse til postvæsenet/det offentlige register nøje har meddelt adresseforandring, således at fremsendt post kunne eftersendes, og at Socialministeriets udtalelse i sagen er uden betydning, idet dette er et partsindlæg. Sagsøgte har til støtte for sin påstand gjort gældende at sagsøger har mistet sin anciennitet på ventelisten, da sagsøger ikke inden den i udlejningsbekendtgørelsens 41, stk. 1, fastsatte frist har meddelt sagsøgte, at sagsøger ønskede at blive opnoteret på ventelisten, at sagsøgte medgiver, at kravet om udsendelse af brev til sagsøger, jf. udlejningsbekendtgørelsens 41, stk. 1, 4. pkt., ikke er opfyldt, at den manglende efterlevelse heraf beror på sagsøgers egne forhold, at retten må lægge til grund, at sagsøger ikke selv har meddelt adresseændring til sagsøgte, at det ikke ville give mening for sagsøgte at sende brevet vedrørende opnormering til adressen, hvorfra sagsøgte på forhånd vidste, at brevet ville komme retur, at sagsøger i perioden fra 16. januar 2004 til 25. oktober 2010 har haft registreret adresse ikke færre end 10 steder, jf. sagens bilag 3, at skulle sagsøgte have forsøgt ved almindelige adressesøgninger mv. at finde frem til personer, som var noteret som ubekendt på adressen, ville det kræve et meget omfattende ressourceforbrug, som med sikkerhed ikke ville stå mål med resultatet, at det i sagen fremlagte bilag C viser resultatet af en adressesøgning på sagsøgers navn, og

6 at Socialministeriets udtalelse om forståelsen af udlejningsbekendtgørelsen må tillægges større vægt, end hvis der havde været tale om en udtalelse vedrørende >> 1913 >> f.eks. almenboligloven. der jo ikke er udstedt af Socialministeriet, men derimod er vedtaget af Folketinget....«Parterne har i det væsentligste procederet i overensstemmelse hermed. Rettens begrundelse og afgørelse: Det fremgår af udlejningsbekendtgørelsens 41, stk. 1, 4. pkt., at der skal sendes et brev til de, der er anført på listerne, om deres rettigheder. Det lægges til grund som ubestridt, at sagsøgte ikke sendte et brev til sagsøger, i forbindelse med at hun blev slettet af ventelisten, hvilket er i strid med bekendtgørelsen. Den omstændighed, at sagsøgte efter sin egen anførsel havde sagsøger stående som»ubekendt på adressen«, finder retten ikke kan føre til et andet resultat, blandt andet fordi det ikke er dokumenteret, hvorfor sagsøgte havde foretaget denne anmærkning. Sagsøgers påstand tages herefter til følge. Vedrørende sagens omkostninger forholdes som nedenfor bestemt, idet retten kan oplyse, at statskassen er tilkendt et passende beløb til dækning af udgift til advokat. Retten har ved fastsættelsen taget udgangspunkt i, at hovedforhandlingen tog en halv dag, og de gældende takster, som retten ikke har fundet grundlag for at fravige. Thi kendes for ret: Sagsøgte, AAB-Arbejdernes Andels Boligforening, tilpligtes at indsætte sagsøger, Cecilie Heisterberg Otzen, på sagsøgtes venteliste for boligsøgende, på den plads sagsøger besad, da sagsøger blev slettet af ventelisten af sagsøgte. Sagsøgte skal inden 14 dage betale sagens omkostninger til statskassen med kr. Østre Landsrets dom. Københavns Byrets dom af 16. oktober 2012 (- - -) er anket af AAB - Arbejdernes Andels Boligforening med påstand om frifindelse. Indstævnte, Cecilie Otzen, har påstået stadfæstelse. Der har mellem parterne været enighed om, at tvisten har kunnet indbringes for boligretten uden forudgående prøvelse i beboerklagenævnet. Supplerende oplysninger I af 14. januar 2011 har Københavns Kommune spurgt Socialministeriet, om Arbejdernes Andels Boligforening som følge af den nye regel i udlejningsbekendtgørelsens 41 skulle have sendt breve ud til alle medlemmer på den sidst kendte adresse, selv om medlemmet hos boligforeningen var registreret som»ubekendt på adressen«.

7 Socialministeriet har den 1. februar 2011 svaret, at hvis en boligorganisation af en eller anden grund var vidende om, at breve sendt til den sidst kendte adresse ikke ville nå frem til bestemte modtagere, men derimod ville blive returneret af postvæsenet, måtte boligorganisationen efter ministeriets opfattelse have været berettiget til at ikke at sende breve til disse modtagere. I brev af 19. januar 2012 har Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i besvarelse af en henvendelse fra et advokatfirma oplyst følgende om overgangsregler og opkrævning af ajourføringsgebyr i boligorganisationer:»... Det er det enkelte medlems ansvar at holde boligorganisationen orienteret om en eventuel adresseændring. Boligorganisationen er efter ministeriets opfattelse ikke forpligtet til at foretage særlige undersøgelser eller lignende, hvis det viser sig, at den adresse, som den boligsøgende senest har oplyst til boligorganisationen, ikke længere er korrekt. Kender boligorganisationen den pågældendes nye adresse, uden at have modtaget egentlig meddelelse herom, skal boligorganisationen naturligvis sende opkrævningen alligevel....«. Forklaringer Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af Henrik Schultz og Cecilie Otzen. Der er endvidere afgivet forklaring af Malene Otzen. Henrik Schultz har supplerende forklaret, at man af den fremlagte udskrift fra boligforeningens administrative system kan se, at der er modtaget fire oplysninger om adresseændringer på Cecilie, ligesom man kan se, at boligforeningen den 10. august 2005 har noteret»ubekendt på adressen«. På dette tidspunkt kom et tilbud til Cecilie retur med anførslen»ubekendt på adressen«. Der foreligger en instruks, hvorefter det skal noteres i systemet, når posten kommer retur med denne oplysning. Det pågældende tilbud til Cecilie som aktiv boligsøgende blev udsendt den 8. august Boligforeningen har noteret en svardato den 10. august 2005, fordi brevet kom retur som ubekendt på adressen. I boligforeningen noterer man kun»ubekendt på adressen«, hvis man får et brev retur fra postvæsenet med en sådan oplysning. Svarfristen for det pågældende boligtilbud var, som udskriften viser, den 15. august N år der i udskriften optræder to forskellige datoer - den 8. august og den 11. august som udsendelsesdatoer for det pågældende boligtilbud, har det sammenhæng med, at boligforeningen havde en vis praksis for et par dages fortrydelsesfrist for den fraflyttende lejer. Udskriften fra systemet viser en del af de tilbud, som Cecilie har modtaget, og at Cecilie har modtaget i alt 45 tilbud. I foråret 2005 og frem til august 2005 blev der sendt flere tilbud til Cecilie. Disse kom ikke retur. Cecilie reagerede ikke på, at hun herefter ikke fik flere tilbud. Den anførte >> 1914 >> oprettelsesdato den 1. august 2005 er formentlig den dato, hvor boligforeningen har modtaget en opsigelse på en bolig. Svardatoen noteres som fristens sidste dag, når der ikke svares på et tilbud. Boligforeningen fik som følge af de ændrede regler en stor opgave med at sende breve ud. Boligforeningen gav meddelelse til Post Danmark om navne og eventuelle adresser på de registrerede medlemmer, hvorefter Post Danmark gav oplysning om match på navne og adresser.

8 Cecilie var kun anført med navn. Post Danmark kunne ikke svare vedrørende de personer, som stod anført som»ubekendt på adressen«. Der var ikke i boligforeningen ressourcer eller mulighed for at finde adresser på de pågældende personer. Boligforeningen valgte at sende breve ud til alle, herunder dem, hvis adresse ikke kunne bekræftes af Post Danmark, men de sendte ikke breve ud til dem, som de havde registreret som»ubekendt på adressen«. På daværende tidspunkt havde boligforeningen ikke adgang til medlemmernes cpr-numre. Han mener, at boligforeningen i samarbejde med den ansvarlige myndighed udsatte fristen i udlejningsbekendtgørelsens 41 med en måned. Cecilie Otzen har supplerende forklaret, at hun fra 1997 til den 14. november 2004 boede på Jægerborg Allé. Derefter boede hun på Kongshvilevej i Lyngby. Hun meldte adresseændringer til både postvæsenet og folkeregisteret. Hun tror ikke, at hun meldte adresseændring til boligforeningen. Når man ønskede at være aktiv boligsøgende, ringede man til boligforeningen, hvorefter man betalte et gebyr. Hun betalte et gebyr i april 2005, mens hun boede med sin mor på Kongshvilevej. Der kom nogle tilbud til hende, mens hun boede der, men de var ikke interessante. Hun husker ikke, om tilbuddene var adresseret til Kongshvilevej. Man skulle ikke gøre noget, hvis man ikke ønskede at tage imod tilbuddet, og hun svarede derfor ikke. Hun flyttede til Aarhus i Den 9. september 2011 fraflyttede hun Aarhus, men hun modtog fortsat post, som var adresseret til hendes tidligere adresse i Aarhus. Hun har vist kun været aktiv boligsøgende i september 2001 og 1 år frem og igen fra april 2005 og 1 år frem, men det kan meget vel være, at hun også har været aktiv boligsøgende før april Det er rigtigt, at hun fik flere tilbud i foråret Hun undrede sig ikke over, at hun efter juli 2005 ikke længere modtog tilbud. Hun tænkte ikke nærmere over det, fordi hun havde andre planer end at finde en lejlighed. Malene Otzen har forklaret, at det er rigtig, at hun og hendes datter Cecilie boede på Jægerborg Allé og Kongshvilevej som forklaret af Cecilie. De flyttede til Kongshvilevej 20, fordi de kunne bytte lejlighed med beboeren på denne adresse. Der gik mange år, før der kom orden i postudbringelsen. Senest i 2011 modtog hun et brev fra den gamle adresse på Jægersborg Allé. Hun og den tidligere beboer har udvekslet en del breve, der var sendt til deres tidligere adresse. Procedure Parterne har for landsretten i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i overensstemmelse hermed. Landsrettens begrundelse og resultat: Indledningsvis bemærkes, at parterne er enige om, at vedtægterne i AAB - Arbejdernes Andels Boligforening ikke indeholder bestemmelser af betydning for nærværende tvist. Det er ubestridt, at boligforeningen ikke i 2010 sendte brev til Cecilie Otzen om de ændrede regler for fortsat at være opnoteret på ventelisten i boligforeningen. Spørgsmålet er derfor, om boligforeningen, når Cecilie Otzen i foreningen var registreret som»ubekendt på adressen«, var berettiget til at slette Cecilie Otzen fra ventelisten, selvom boligforeningen ikke sendte et brev til Cecilie Otzen om hendes medlemsrettigheder, jf. 41, stk. 1, i Socialministeriets bekendtgørelse nr af 15. december 2009 om udlejning af almene boliger m.v.

9 Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. januar 2010, og 41, stk. 1, er sålydende:»personer, der ved bekendtgørelsens ikrafttræden er medlemmer af en almen andelsboligorganisation og som ikke er lejere i organisationen, får anciennitet i relation til den almindelige venteliste fra indmeldelsestidspunktet. Det er dog en betingelse, at det pågældende medlem inden den 1. juni 2010 anmoder om at blive opnoteret på ventelisten. Ved opnoteringen betales ikke et gebyr, men fremover betales ajourføringsgebyr. Boligorganisationen skal inden den 1. marts 2010 orientere de pågældende medlemmer ved annoncering i et lokalt dagblad og ved brev til det enkelte medlem om deres rettigheder efter reglerne i pkt. Overholder boligorganisationen ikke den nævnte frist, udsættes de pågældende lejeres frist efter reglen i 2. pkt. tilsvarende.«cecilie Otzen har forklaret, at hun boede på Jægerborg Allé indtil den 14. november Derefter boede hun på Kongshvilevej i Lyngby og siden på andre adresser. Hun meldte adresseændringer til både postvæsenet og folkeregisteret. Hun tror ikke, at hun meldte adresseændring til boligforeningen. For landsretten har Henrik Schultz forklaret nærmere om, hvorledes registreringerne i boligforeningens administrative system har fundet sted. Det lægges herefter til grund, at boligforeningen - sådan som udskriften af registreringerne for Cecilie Otzen viser - tilsendte Cecilie Otzen flere tilbud på lejeboliger i tiden fra den 21. marts 2005 til den 27. juli 2005 uden at få brevene retur. Cecilie Otzens adresse var i boligforeningen anført som Jægersborg Allé 33, og den 8. august 2005 udsendte boligforeningen endnu et boligtilbud til Cecilie Otzen med >> 1915 >> svarfrist til den 15. august Den 10. august 2005 modtog boligforeningen brevet retur fra postvæsenet med oplysning om, at Cecilie Otzen var ubekendt på adressen. Dette blev noteret i boligforeningens administrative system den 10. august Landsretten finder, at Henrik Schultz' forklaring om forståelsen af registreringen fremstår bestyrket ved registreringsdatoen den 10. august 2005, der var to dage efter udsendelsen og fem dage før udløbet af svarfristen for det pågældende boligtilbud. I modsætning hertil var registreringerne under rubrikken»svardato«for de foregående syv boligtilbud til Cecilie Otzen i perioden fra marts 2005 sammenfaldende med datoen for svarfristen for det pågældende tilbud (fraset en afvigelse på én dag). Dette findes overensstemmende med Cecilie Otzens forklaring om, at hun ikke reagerede på de tilsendte tilbud, og med Post Danmarks generelle oplysning på hjemmesiden om, at post ved adresseændring ikke eftersendes efter seks måneder. Landsretten lægger herefter til grund, at registreringen i boligforeningen den 10. august 2005 var i overensstemmelse med, at brevet af 8. august 2005 til Cecilie Otzen på adressen på Jægersborg Allé blev returneret af postvæsenet som ubekendt på adressen, hvilket også stemte med, at Cecilie Otzen på daværende tidspunkt var fraflyttet denne adresse. Det lægges endvidere til grund, at 41, stk. 1, i udlejningsbekendtgørelsen indebærer, at medlemmer, der ikke inden den 1. juni 2010 (eller et senere fastsat tidspunkt ved fristforlængelse) har anmodet om at blive opnoteret på ventelisten, slettes af ventelisten. Landsretten bemærker, at der ikke i forbindelse med udstedelsen af bekendtgørelsen ses anført bemærkninger om, hvorledes en boligorganisation skulle forholde sig over for et medlem, hvis adresse var ubekendt. Landsretten finder, at det må have formodningen imod sig, at sletning fra ventelisten i en boligorganisation som AAB - Arbejdernes Andels Boligforening var betinget af, at

10 boligorganisationen havde udsendt brev også til medlemmer, om hvem der ikke forelå anden oplysning end navn og»ubekendt på adressen«. Det bemærkes herved, at det er ubestridt, at der i flere medier blev indrykket annoncer med oplysning om de indførte regler om ventelister. Landsretten bemærker endvidere, at Socialministeriets udtalelse af 1. februar 2011 indebærer, at AAB - Arbejdernes Andels Boligforening efter ministeriets opfattelse ikke var forpligtet til at udsende brev til Cecilie Otzen i den foreliggende situation. Da landsretten finder det godtgjort, at registreringen hos AAB - Arbejdernes Andels Boligforening ikke skyldtes en fejlregistrering, og da der heller ikke i øvrigt findes at foreligge konkrete grunde, som fører til, at Cecilie Otzen i en situation som den foreliggende kan gøre krav på fortsat at være opført som medlem i AAB - Arbejdernes Andels Boligforening med den anciennitet, som hun tidligere havde, tager landsretten AAB - Arbejdernes Andels Boligforenings påstand om frifindelse til følge. I sagsomkostninger for begge retter skal statskassen, da Cecilie Otzen har fri proces og efter det oplyste uden retshjælpsdækning, betale kr. til AAB - Arbejdernes Andels Boligforening. Beløbet udgør kr. angående udgift til advokatbistand inklusive moms og 750 kr. i udgift til retsafgift

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Høring. ændrede regler om ajourføringsgebyrer. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter P-almbolig mbbl.dk

Høring. ændrede regler om ajourføringsgebyrer. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter P-almbolig mbbl.dk Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bi.dk, email bl@bl.dk 14. januar 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter P-almbolig mbbl.dk Høring ændrede regler om ajourføringsgebyrer

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B Advokatfirmaet Vilh. Skouenborgs Eftf. Advokat Jens Duus Vejlands Allé 21-23 2300 København S Sendt pr. mail: jd@advoduus.dk Advokataktieselskab GammeltorvG 1457 København K Tel.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B312500D - HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 5. december 2011 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Anne Thalbitzer, Hedegaard Madsen og Anette Voigt Arnsted (kst.)). 2. afd.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg FORENINGEN AF MINORITETSAKTIONÆRER I BANKTRELLEBORG Herluf Trolles Tværvej 3-4200 Slagelse - www.btaktier.dk Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg 1. Indledning Den 14. februar 2008 anlagde Foreningen

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

Immaterialret 1.4. Ø.L.D. 30. januar 2015 i anke 4. afd. nr. S-3584-13 (Inge Neergaard Jessen, Mikael Sjöberg, Peter Hammershaimb (kst.)).

Immaterialret 1.4. Ø.L.D. 30. januar 2015 i anke 4. afd. nr. S-3584-13 (Inge Neergaard Jessen, Mikael Sjöberg, Peter Hammershaimb (kst.)). Vederlag på 30.000 kr. og godtgørelse på 15.000 kr. til fotograf samt bøde på 10.000 kr. for politisk partis uberettigede brug af fotografi af et andet partis leder i forbindelse med annoncer i dagblade.

Læs mere

Ny lov ændrer dine rettigheder (april 2010)

Ny lov ændrer dine rettigheder (april 2010) Ny lov ændrer dine rettigheder (april 2010) Når du får brev fra 3B sidst i april om medlemsnummer og anciennitet, SKAL du reagere inden tre måneder, hvis du vil beholde din anciennitet 1. januar 2010 kom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

DOM. Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

DOM. Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten på Frederiksberg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 11. marts 2014 i sag nr. BS A-1071/2013: Kasper Wünsche Charlotte Muncks Vej 11, 4. 2400 København NV mod Louise Hvidberg Ingstrup Allé 32 2770

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 Sag 219/2010 Nykredit Forsikring A/S (advokat Jesper Ravn) mod Kim Ole Jørgensen (advokat Svend-Aage

Læs mere

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst. D O M afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.)) i ankesag V.L. B 2760 11 Sigrid Christensen (advokat Brian Jacobsen,

Læs mere

Vedhæft beskrivelse af sagen, herunder påstande og anbringender og vedhæft dokumentation.

Vedhæft beskrivelse af sagen, herunder påstande og anbringender og vedhæft dokumentation. Retshjælpsforsikring anmeldelse under den private retshjælpsforsikring (se forsikringsvilkår, herunder 12 om anmeldelse)? Som advokat for (Forsikringstagers navn og evt. CPR-nr.) anmoder jeg med henvisning

Læs mere

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain. Hjulmand Kapta Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.dk HjulmandKaptain har 125 ansatte, heraf 48

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 Sag 7/2013 FA Investitions Anna Olsen (advokat Karsten Thomas Henriksen) mod KPC-Byg A/S (advokat Niels Søby) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Side 1 af 6 Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du vil anlægge en sag ved byretten, og sagen er omfattet af reglerne om sager om mindre krav (småsager).

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring.

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0010 Klageren: Indklagede: XX 8000 Århus Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 31/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Bente Haugaard-Christensen og Freddy Haugaard-Christensen (advokat Lennart Fogh)

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 259 2014 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmæglervirksomhed CC v/bb afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23. januar 2014 har AA indbragt ejendomsmægler BB og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM B 1727003 - AJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 28. oktober 2014 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, Steen Mejer og Bo Bjerregaard (kst.)). 18. afd. nr. B-1727-13:

Læs mere

D O M. Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)).

D O M. Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)). D O M Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)). 19. afd. nr. B-763-13: Dantil Pantebrevsinvest ApS (advok Claus Hastrup

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. december 2008 blev der i sag nr. 28-2007 KK mod statsaut. ejendomsmægler BB afsagt sålydende Kendelse Med brev af 16. oktober 2007 har KK indbragt statsaut. ejendomsmægler BB for Disciplinærnævnet.

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET D O M afsagt den 11 april 2003 af Vestre Landsrets 10 afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Lars E Andersen og Ulrik Jensen) i ankesag B-1133-02 Strømmen Grundejerforening

Læs mere

Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart D O M:

Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart D O M: Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart Den 18. januar 2000 blev i sag nr. BS 1-375/1999: K mod Strib Vandværk A.m.b.a. v/formand F afsagt D O M: Under denne sag, der er anlagt den 23. august 1999,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 VPE/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København V. Advokat A har den 25.

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF Foreningen Gruppesøgsmål.nu H.C. Andersens Boulevard 45 1553 København V (sagsøger) repræsenteret af advokat Morten Samuelsson mod Domstolsstyrelsen St.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper det at kende nogen der kender nogen?

Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper det at kende nogen der kender nogen? Hvad koster det at stå på ventelisten? Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Hvor lang er ventetiden? Er der to forskellige ventelister? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 186-2012 Dansk Ejendomsmæglerforening mod DK BOLIGSALG ApS Damhustorvet 5 2610 Rødovre afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 2. juli 2012 har Dansk Ejendomsmæglerforening

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 0209 13 Grundejerforeningen Helmklit v/formand Kenn

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 186/2013 Advokat Trine Nytrup kærer Vestre Landsrets kendelse om salærfastsættelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Trine Nytrup,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B3409000- HBJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 10. marts 2015 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 42, København. Som dommere fungerede landsdommerne Katja Høegh, Linde Jensen og

Læs mere

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Jesper Hardahl ApS Bredgade 107 9700 Brønderslev Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et mangelfuldt arbejde og derfor skal

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 Sag 46/2013 Body Cares ved A (advokat Peter Vilsøe) mod A/B Ved Mønten (advokat Kim Koch) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byrets

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker).

D O M. Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker). D O M Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker). 17. afd. nr. B-2146-13: B (advokat Eva Tofteberg Persson) mod A (advokat

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B156300C - LS UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 13. februar 2014 af Østre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Gitte Rubæk Pedersen, Bloch ndersen, og Malou Kragh Halling (kst.)). 12. afd.

Læs mere

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen.

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen. Side 1 af 5 Domstolsstyrelsen Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten Denne blanket kan bruges, hvis du vil anlægge en sag ved byretten eller Sø- og Handelsretten. Rubrik 1-5, og 7 skal udfyldes

Læs mere

D O M. afsagt den 15. maj 2013 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Hanne Aagaard og Rasmus Damm (kst.

D O M. afsagt den 15. maj 2013 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Hanne Aagaard og Rasmus Damm (kst. D O M afsagt den 15. maj 2013 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Hanne Aagaard og Rasmus Damm (kst.)) i ankesag V.L. B 1149 12 Haderslev Kommune (advokat Erik Gram, Haderslev)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 Sag 208/2012 Konkursboet ebh-fonden (advokat Torben Byskov Petersen) mod Egon Korsbæk (advokat, dr. jur. Erik Werlauff) Jens Peter Egebjerg Hansen og

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B1932002 - JRH UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 1. februar 2002 af østre Landsrets 9. afdeling (landsdommerne Teilmann l Lodberg og Steen Mejer Hansen (kst.)). 9. afd. nr. B-1932-00: Advok

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 109/2013 Dansk InkassoBrancheforening som mandatar for KGS Europe ApS (tidligere KGS Europe A/S) ved advokat Jane Frederikke Land kærer Sø-

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S3888009- RC UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Hedegaard Madsen og Gunst Andersen med domsmænd). 19.

Læs mere

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011).

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011). D O M afsagt den 10. april 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Elisabeth Mejnertz og Gitte Kuhlwein (kst.)) i ankesag V.L. B 0913 13 D (advokat Paul Björn, Randers)

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING År 1978 den 25. oktober blev i Odense by- og herredsrets 5. afd. i BS 614/78 Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandværk, Nr. Lyndelse, B mod afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 Sag 305/2013 (2. afdeling) A (advokat Marianne Fruensgaard, beskikket) mod Aarhus Universitet (advokat Karsten Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er

Læs mere

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e :

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e : 902/12 Den 5. november 2012 blev i sag nr. 82.161: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikrede, der afgik

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 28. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 28. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 28. maj 2014 Sag 132/2012 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere

Læs mere

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere i forbindelse

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag D O M afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag V.L. B 0426 12 NRGI Fibernet A/S (advokat Ulrik Christrup, Kolding)

Læs mere

Subsidiært har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at udlevere de nævnte pantebreve til sagsøgeren.

Subsidiært har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at udlevere de nævnte pantebreve til sagsøgeren. DOM Afsagt den 21. februar 2013 i sag nr. BS 150-155/2012: Finansselskabet af 8. oktober 2008 A/S under konkurs v/ kurator Anne Birgitte Gammeljord mod Dantil Pantebrevsinvest ApS Sagens baggrund og parternes

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 17. december 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Michael Kistrup, Thomas Lohse og Bo Østergaard). 10. afd. nr. B-2143-12: FTF som mandatar

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 17/12-2008 J.nr. 85A-VL-008-07 72A-ØL-009-08 Notat om afgørelser om sagsomkostninger i civile sager. 1. Dette notat erstatter notat af 17. juni 2005 om afgørelser,

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk Ifølge retsbogsudskrift af 16. september 2009 fra retten i Holbæk blev den mellem parterne verserende retssag

Læs mere