Administrationsaftale Andelsboligforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Administrationsaftale Andelsboligforening"

Transkript

1 Mellem undertegnede administrator Administrationsaftale Andelsboligforening Tlf og medundertegnede andelsboligforening Tlf. er d.d. indgået aftale om administration af andelsboligforeningen og af foreningens ejendom: Matr. nr. Beliggende: Oplysninger om ejendommen: Ejendommen indeholder (antal): beboelsesandele erhvervsandele udlejede beboelseslejligheder klubværelser erhvervslejemål garager p-pladser antennerettigheder til mobiltelefoni og lignende Ejendommen er: Beliggende i en reguleret kommune Beliggende i en ureguleret kommune og havde den 1. januar 1995: 6 eller færre udlejede beboelseslejligheder Version oktober 2011 Side 1 af 15

2 7 eller flere udlejede beboelseslejligheder Andelsboligforeningen leverer fælles signalforsyning ja nej Lejerne i ejendommen har stiftet beboerrepræsentation ja nej Andelsboligforeningens regnskabsår løber fra til. 1 - Administrationens begyndelse: Aftalen træder i kraft den. Andelsboligforeningen drager omsorg for, at administrator modtager alle nødvendige oplysninger om ejendommen i så god tid, at administrator kan foretage betalinger og opkrævning af boligafgift, leje m.v. fra aftalens begyndelsesdato. Umiddelbart efter aftalens ikrafttræden drager andelsboligforeningen ligeledes omsorg for, at administrator modtager alt relevant materiale vedrørende ejendommen. Der henvises til Ejendomsforeningen Danmarks Vejledende retningslinjer for aflevering af materiale ved administratorskifte. Andelsboligforeningen meddeler administrator fuldmagt til at disponere over foreningens bankkonto. Findes ingen særskilt konto, drager administrator omsorg for oprettelse af en sådan. Der forekommer således ingen mellemregning mellem administrator og andelsboligforeningen. Administrator gennemgår det modtagne materiale og opretter ejendommen i IT- system med oplysninger, der er nødvendige for den fremtidige administration, herunder for kontrol med betalinger, regulering af boligafgift og leje, lønudbetaling m.v. I forbindelse med gennemgang af det modtagne materiale efterser administrator, at ejendommen er forsikret, og at nødvendige abonnementer er tegnet. Administrator underretter lejere, leverandører, myndigheder m.fl. om, at henvendelser vedrørende ejendommen fremover skal sendes til ham. Andelsboligforeningens administrator sørger for tilsvarende underretning til andelshaverne. Hvis det modtagne materiale er af en sådan beskaffenhed, at administrator må bruge uforholdsmæssig meget tid på administration, regnskabsmæssige og administrative analyser m.v. for at kunne udføre en forsvarlig administration, er administrator berettiget til at beregne sig et særskilt honorar herfor på grundlag af tidsforbrug. Bliver administrator i forbindelse med gennemgangen af det modtagne materiale opmærksom på uregelmæssigheder, herunder ugyldige lejevarslinger m.v., underretter administrator andelsboligforeningen herom og foreslår hvilke skridt, der skal tages. For merarbejde, der skyldes sådanne uregelmæssigheder, er administrator ligeledes berettiget til at beregne sig et særskilt honorar på grundlag af tidsforbrug. Version oktober 2011 Side 2 af 15

3 Administrator er uden ansvar for tab, der måtte skyldes manglende eller for sen levering af oplysninger og materiale ejendommen vedrørende, eller uregelmæssigheder opstået før administrationsaftalens ikrafttræden. 2 - Honorar: Som honorar for de i 3 om administrationens indhold og omfang anførte ydelser betales inkl. moms pr. boligandel og kr. inkl. moms pr. erhvervsandel. kr. For udlejede beboelseslejligheder og klubværelser betales som udgangspunkt det af det stedlige huslejenævn til enhver tid godkendte administrationshonorar med tillæg af moms, som kan opkræves over budget for omkostningsbestemt husleje. For erhvervslejemål betales % af den til enhver tid gældende husleje samt eventuelle driftsomkostninger, der betales udover lejen ekskl. moms. Administrationshonoraret tillægges moms. For uudlejede erhvervslokaler (tomgangslejemål) betales halvt administrationshonorar inkl. moms. Honoraret beregnes på grundlag af gennemsnitskvadratmeterprisen for de allerede udlejede lokaler. Honoraret reguleres hvert år den 1. januar som følge af regulering af normtal og aktuel erhvervsleje. Timebetaling og honorar vedrørende bolig- og erhvervsandele reguleres efter xxindekset eller et tilsvarende indeks. Administrationshonoraret betales kvartalsvis primo perioden forud. Ud over det faste honorar har administrator ret til at oppebære de gebyrer m.v., der opkræves hos lejere eller andre, jf. nedenfor i 3. Administrator har desuden ret til særskilt honorar som nævnt ovenfor under 1 med kr. pr. time inkl. moms og for de særlige ydelser, der er aftalt i 3. For udførelsen af de i bilag XX / 3 anførte ydelser, honoreres administrator i overensstemmelse med de til enhver tid gældende timetakster og øvrige honorarsatser. De for 20XX gældende takster og timesatser fremgår af vedhæftede bilag XX. Hvert år i januar meddeler Administrator andelsboligforeningen de for det pågældende nye år gældende timetakster og honorarsatser. Hvis administrator påtager sig opgaver, der ikke er omfattede af det faste honorar, eller udtrykkeligt er nævnt i 1 og 3 som berettigende til særskilt honorar, påhviler det administrator for at undgå misforståelser at gøre andelsboligforeningens bestyrelse opmærksom herpå, før opgaven udføres. Bestyrelsen skal samtidig hermed orienteres om den forventelige størrelse af det honorar, der vil blive krævet for opgaven. Dette gælder også for merarbejde i forbindelse med administrationens etablering, jf. 1. Version oktober 2011 Side 3 af 15

4 Andelsboligforeningen afholder enhver udgift vedrørende ejendommen, herunder bankgebyrer, honorar til varmemålerfirma, revisorbistand, samt porto og kopier m.v. 3 - Administrationens omfang: Administrationen skal til enhver tid udføres i overensstemmelse med lovgivningen, andelsboligforeningens instrukser og god administratorskik. Administrator skal ikke følge andelsboligforeningens instrukser, hvis han derved overtræder lovgivningen eller Ejendomsforeningen Danmarks etiske normer for ejendomsadministration. Ydelser der ikke er omtalt i nedenstående bruttoliste er en ekstraydelse. Bruttoliste for ydelser: I rubrikken Inkluderet markeres de ydelser, der er indeholdt i ordinært honorar. I rubrikken Ekstra oplyses det, om ekstraydelsen faktureres ejendommen eller beboeren. 1. Daglig boligadministration Inkluderet Ekstra 1.1 Oprettelse og ajourføring af forenings- og beboerkartotek 1.2 Opkrævning af boligafgift og andre betalinger via Betalingsservice 1.3 Registrering og afstemning af indbetalinger 1.4 Besvarelse af henvendelser fra andelshavere, tlf./mail 1.5 Udfyldelse af skemaer om boligsikring 1.6 Behandling af klager fra og over andelshavere og evt. lejere 1.7 Besvarelse af myndighedshenvendelser, herunder kontakt til forsyningsselskab 1.8 Udsendelse af påkrav (gebyr tilkommer administrator) 1.9 Udlevering af nødvendige oplysninger til advokat i forbindelse med sager i fogedret og boligret 1.10 Inkasso 1.11 Registrering af fremlejere 1.12 Løbende mundtlig rådgivning til bestyrelsen i forbindelse med de i aftalen omfattede ydelser 1.13 Vedtægtsændringer 1.14 Administrativ og juridisk behandling af byggesager 1.15 Juridisk rådgivning i forbindelse med forhold om fremleje/bytte Version oktober 2011 Side 4 af 15

5 2. Andelsoverdragelse 2.1 Modtagelse af opsigelse 2.2 Administrator udarbejder overdragelsesaftaler samt evt. boligaftale. Gebyr herfor opkræves hos enten køber eller sælger i overensstemmelse med foreningens regler herom 2.3 Udarbejdelse af overdragelsesaftaler i forbindelse med indog udtræden, dødsbo (med/uden købesum). Gebyr herfor opkræves hos enten køber eller sælger i overensstemmelse med foreningens regler herom 2.4 Ved annullering af udarbejdet overdragelsesaftale opkræves et gebyr over for sælger, herefter udarbejdes evt. ny aftale 2.5 Påtegning af andelsbevis 2.6 Modtagelse og afregning af overdragelsessum, inkl. afregning af evt. pant- eller udlægshavere 2.7 Ekspedition af adkomsterklæringer i forbindelse med pant/udlæg 2.8 Ved afregning af overdragelsessum med pant, udlæg eller transport er administrator berettiget til at opkræve et gebyr hos sælger for fremskaffelse af restgældsopgørelser fra pengeinstitutter og andre kreditorer 2.9 Udarbejdelse af erstatningsandelsbeviser 3. Administration af boliglejere 3.1 Opkrævning af leje og andre betalinger via Betalingsservice 3.2 Udsendelse af lejepåkrav én gang månedligt, gebyr tilkommer administrator 3.3 Evt. ophævelse af boliglejemål ved manglende betaling 3.4 Overdragelse til inkasso med henblik på udsættelse 3.5 Inkasso (Fundamenter vedrørende fordringer som administrator måtte modtage af en ekstern advokat, sender administrator til foreningen til dennes egen opbevaring og til brug for foreningens eventuelle senere retsskridt mod debitor) 3.6 Besvarelse af henvendelser og klager fra lejere 3.7 Modtagelse og bekræftelse af opsigelser 3.8 Indkaldelse til flyttesyn, der foretages af vicevært eller anden udpeget person 3.9 Foreløbig og endelig afregning over for fraflytter 3.10 Fremvisning af ledige lejemål 3.11 Udarbejdelse af ny lejekontrakt på godkendt typeformular 3.12 Beregning og varsling af skatter og afgifter én gang årligt, inden udgangen af maj måned, med virkning fra 1. januar Inkluderet Ekstra Version oktober 2011 Side 5 af 15

6 3.13 Varsling af antennebidrag én gang årligt 3.14 Beregning og varsling af 18, 18 b og 22, forhøjelse af vedligeholdelsessatser 3.15 Beregning og varsling af omkostningsbestemt lejebudget (hvis grundlag herfor) 3.16 Beregning og varsling af omkostningsbestemt lejebudget, såfremt et sådant ikke har været udarbejdet af tidligere administrator inden for de seneste 2 år 3.17 Vurdering af og varsling af det lejedes værdi hvert 2. år, efter aftale med bestyrelsen 3.18 Beregning og opkrævning af aftalte lejestigninger 3.19 Beregning og varsling af forbedringsforhøjelser 3.20 Opgørelse af konto for udvendig vedligeholdelse 3.21 Opgørelse af konto for indvendig vedligeholdelse og udsendelse af saldomeddelelse til lejerne 3.22 Indberetning af vedligeholdelses- og forbedringsudgifter til GI 3.23 Indberetning til GI af arealændringer ved frasalg 3.24 Behandling af huslejenævns- og ankenævnssager vedrørende skatte- og antennereguleringer, omkostningsbestemt leje i det omfang sagerne alene vedrører berettigelse af budgetposterne 3.25 Behandling af øvrige nævnssager, fx forbedringsforhøjelser, varme, fraflytningssager m.v Behandling af henvendelser vedrørende vedligeholdelseskonti samt pligtige meddelelser herom 3.27 Deltagelse i ét årligt møde med beboerrepræsentation 4. Administration af erhvervslejere 4.1 Opkrævning af leje og andre betalinger via Betalingsservice 4.2 Udsendelse af lejepåkrav, en gang månedligt, gebyr tilkommer administrator 4.3 Orientering om restancer i erhvervslejemål (via online adgang) 4.4 Ophævelse af erhvervslejemål efter forudgående aftale med bestyrelsen 4.5 Besvarelse af henvendelser og klager fra lejere 4.6 Løbende lejeregulering i henhold til lejekontrakter, pristalseller procentregulering 4.7 Regulering af skatter og afgifter én gang årligt 4.8 Fremvisning af ledige lejemål 4.9 Gennemgang af markedslejeniveau, herunder eventuelt ved fremskaffelse af data vedrørende sammenligningslejemål Inkluderet Ekstra Version oktober 2011 Side 6 af 15

7 4.10 Vurdering af mulighed for og udarbejdelse af forslag til varsling af lejeforhøjelse til markedsleje 4.11 Varsling af lejeforhøjelse til markedsleje 4.12 Forhandling med lejer og /eller dennes repræsentanter vedrørende varslet lejeforhøjelse til markedsleje 4.13 Udarbejdelse af lejekontrakttillæg vedrørende markedslejeforhøjelse 4.14 Bistand til ekstern advokat vedrørende boligretssag omhandlende varslet lejeforhøjelse til markedsleje 4.15 Forhandlinger og kontraktudarbejdelse ved vilkårsændringer 4.16 Gennemførelse af afståelser af erhvervslejemål, herunder forhandlinger med lejere og udarbejdelse af allonger m.v Udarbejdelse af regnskab over fællesudgifter 5. Årsrapport/budget 5.1 Oprettelse og ajourføring i administrators regnskabssystem 5.2 Daglig bogføring af ind- og udbetalinger 5.3 Opbevaring af bilag i 5 år 5.4 Alle faste regninger, som fx forsikring, el samt aftaler, hvor der foreligger en bagvedliggende aftale herom, fx viceværtsservice betales uden attestation af bestyrelsen. Øvrige regninger, herunder vedligeholdelsesudgifter godkendes af bestyrelsen efter nærmere aftalt godkendelsesprocedure. Evt. fuldmagt fornyes umiddelbart efter den årlige generalforsamling 5.5 Årsafslutning: Udskrift og afstemning af samtlige konti til ejendommens revisor med henblik på revisors udarbejdelse af årsrapport 5.6 Udarbejdelse af årligt driftsbudget i samarbejde med bestyrelsen 5.7 Online adgang til foreningens økonomi, hvor bestyrelsen kan trække budgetopfølgning dagligt 5.8 Udarbejdelse af antennebudget 5.9 Omprioritering/ny låneoptagelse efter aftale med bestyrelsen og efter oplæg fra administrator 5.10 Frivillig momsregistrering 5.11 Udarbejdelse af momsregnskab samt opgørelse/ajourføring af momsforpligtelse 5.12 Administration af individuelle fælleslån i foreningen Inkluderet Ekstra Version oktober 2011 Side 7 af 15

8 6. Generalforsamlinger og andre møder 6.1 Deltagelse i ét årligt bestyrelsesmøde (regnskabs- og budgetmøde til forberedelse af ordinær generalforsamling) på administrators kontor/ejendommen inden for normal kontortid 6.2 Deltagelse i yderligere bestyrelsesmøder 6.3 Indkaldelse til årlig ordinær generalforsamling 6.4 Administrator deltagelse i årlig ordinær generalforsamling som referent og dirigent i mindre foreninger 6.5 Fremlæggelse af regnskab og budget, hvis revisor ikke deltager i generalforsamling 6.6 Juristdeltagelse i generalforsamling, som dirigent 6.7 Udarbejdelse af referat fra ordinær generalforsamling 6.8 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 6.9 Deltagelse i ekstraordinær generalforsamling 7. Varmeregnskab 7.1 Fremsendelse af afstemt forbrugsafregning og oversigt over beboernes aconto indbetalinger til varmemålerfirma til udarbejdelse af varmeregnskab 7.2 Udsendelse af varmeregnskab til beboere inkl. tilbagebetaling/efterbetaling af varme 7.3 Årlig regulering af aconto beløb efter aktuelt forbrug 7.4 Bestilling af måleraflæsning ved fraflytning 7.5 Behandling af indsigelser ved varmeregnskab, herunder nævnssager 8. Vandregnskab 8.1 Fremsendelse af afstemt materiale til vandmålerfirma til udarbejdelse af vandregnskab 8.2 Udsendelse af vandregnskab til beboere inkl. tilbagebetaling/efterbetaling af vand 8.3 Årlig regulering af aconto beløb efter aktuelt forbrug 8.4 Bestilling af måleraflæsning ved fraflytning 8.5 Behandling af indsigelser ved vandregnskab, herunder nævnssager 9. Energimærkning m.v. 9.1 Sikring af at der føres driftsjournal for ejendommens drift og forbrugsmålere samt opbevaring og fremsendelse af materialet til energikonsulent 9.2 Rekvirering af energikonsulent til udførelse af lovpligtig energimærkning, når der er behov herfor/pligt hertil samt fremskaffelse af eventuelt nødvendigt materiale til brug ved energimærkning Inkluderet Ekstra Version oktober 2011 Side 8 af 15

9 10. Abonnementsaftaler og forsikringer 10.1 Indgåelse af abonnementsaftaler som led i ejendommens drift efter aftale med bestyrelsen 10.2 Ekspedition af skadesager vedrørende ejendommen og de enkelte lejligheder 10.3 Administrativ, økonomisk og teknisk bistand ved gennemførelse/medvirken til gennemførelse af afhjælpningsarbejder/-projekter 10.4 Administrator søger at opnå den af bestyrelsen ønskede forsikringsdækning i det omfang, dette er muligt. Flytning af forsikringer fra et selskab til et andet skal altid godkendes af foreningen 10.5 Tegning af arbejdsskadeforsikring 10.6 Behandling af arbejdsskadesager 10.7 Indberetning til Verdens TV 11. Lønadministration for foreningens ansatte 11.1 Oprettelse og registrering af medarbejder i Dataløn 11.2 Udarbejdelse af lønsedler og lønudbetaling til medarbejdere ved ejendommens drift 11.3 Indberetning af A-skat og andre sociale bidrag 11.4 Udarbejdelse af årsopgørelser og indberetning til SKAT 11.5 Administration vedr. ferie og sygdom 11.6 Årlig lønregulering iht. ansættelseskontrakt eller særskilt aftale 11.7 Administration af ansattes pensionsordning 11.8 Udarbejdelse af lovpligtig fejeerklæring (vedr. snerydning m.m.) 11.9 Behandling af tvister i ansættelsesforholdet Ansættelse og afskedigelse af medarbejdere Udarbejdelse af ansættelseskontrakt 12. Bestyrelsens online adgang direkte og hele døgnet 12.1 Ejendommens stamdata 12.2 Budgetopfølgning 12.3 Ejendommens daglige bogføring 12.4 Indscannede fakturaer 12.5 Beboeroversigter 12.6 Restancelister samt specifikation heraf 12.7 Relevante breve/mails 12.8 Foreningens dokumenter, såsom forsikringspolice, årsrapport, referat m.v. Inkluderet Ekstra Version oktober 2011 Side 9 af 15

10 13. Administration af fællesvaskeri 13.1 Konvertering af eksisterende vaskerisystem. (Evt. honorar til vaskerileverandør betales af foreningen) 13.2 Udgift til nye vaskekort til alle beboere ved opstart af administrationsaftalen 13.3 Månedlig indhentning af data til opkrævning hos beboere (via Betalingsservice) måneden efter 13.4 Bestilling og fremsendelse af nye vaskekort i forbindelse med bortkomst/nye beboere. Administrator er uden ansvar for bortkomne kort 4 Andelsboligforeningens forpligtelser: Inkluderet Ekstra Andelsboligforeningen stiller til enhver tid de nødvendige midler til rådighed for ejendommens drift og holder administrator underrettet om forhold af betydning for dennes arbejde. Administrator har ikke pligt til at foretage betalinger, medmindre der er dækning på foreningens konto. Som et led i den løbende administration er boligforeningens formand eller den af bestyrelsen udpegede kontaktperson til enhver tid bemyndiget til at attestere regninger og fakturaer på vegne af bestyrelsen. 5 - Opsigelse: Aftalen kan af hver af parterne opsiges med 1 måneds varsel. Andelsboligforeningen kan dog tidligst opsige aftalen med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder efter aftalens indgåelse. Hvis andelsboligforeningen opsiger aftalen, har administrator ret til at få dækket sine omkostninger ved afvikling af administrationen, dog højst med et beløb svarende til et kvartals honorar. Ved opsigelse til et regnskabsårs udløb beregnes ikke særskilt honorar for opgaver, der udføres af administrator som led i en sædvanlig årsafslutning. Hvis andelsboligforeningens opsigelse skyldes væsentlig og berettiget kritik af administrators arbejde, er administrator ikke berettiget til at få dækket omkostningerne ved afvikling af administrationen. Når aftalen er opsagt, påhviler det administrator loyalt at forsyne andelsboligforeningen, eller den foreningen udpeger i sit sted, med alle oplysninger og alt materiale, der er nødvendigt for at der med virkning fra aftalens ophør kan foretages opkrævninger, betalinger m.v. af den nye administrator. Der henvises til Ejendomsforeningens Danmarks Vejledende retningslinjer for aflevering af materiale ved administratorskifte. Version oktober 2011 Side 10 af 15

11 6 - Ophævelse: Hvis administrator groft eller gentagne gange misligholder sine forpligtelser, er andelsboligforeningen berettiget til at ophæve aftalen. Administrator er i så fald forpligtet til at afgive oplysninger, materiale m.v. på samme måde som ved aftalens ophør på grund af opsigelse. Hvis andelsboligforeningen groft eller gentagne gange misligholder sine forpligtelser, herunder hvis foreningen forlanger, at administrator skal handle i strid med lovgivning eller god administratorskik, kan administrator ophæve aftalen. Administrator er i så fald berettiget til det aftalte honorar indtil det tidspunkt, da aftalen kunne være ophørt ved opsigelse. Ved ophævelse på grund af andelsboligforeningens misligholdelse kan administrator udøve tilbageholdsret i materiale vedrørende foreningen og ejendommen, indtil han har modtaget ethvert beløb, der tilkommer ham, herunder honorar for den sædvanlige opsigelsesperiode og andre pligtige honorarer jf. 6. Administrator er erstatningspligtig for tab, der måtte skyldes hans misligholdelse af hans forpligtelser, jf. dog ansvarsbegrænsningen i efterfølgende afsnit. Administrator har ansvar for de ydelser, der leveres i henhold til denne administrationsaftale i henhold til dansk rets almindelige regler. Administrator har forsikret dette ansvar i et forsikringsselskab. Administrators ansvar er dog begrænset til det beløb, som administrators ansvarsforsikringsselskab vil udbetale i forbindelse med en fejl eller forsømmelse, dog maks. kr. [INDSÆT BELØB] pr. skade pr. år, og maks. kr. [INDSÆT BELØB] pr. kunde pr. år. Administrators ansvarsforsikring er på kr. [INDSÆT BELØB], jf. vedhæftede vilkår og forsikringsdækning i henhold til forsikringspolice nr. [INDSÆT POLICENR.] hos [INDSÆT FORSIKRINGSSELSKAB]. Administrator skal løbende orientere andelsboligforeningen om eventuelle ændringer i dækningssummer eller vilkår. Andelsboligforeningen er ved aftalens indgåelse gjort udtrykkeligt opmærksom på denne ansvarsbegrænsningsklausul, herunder forsikringsdækningen og de generelle vilkår. Administrator er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder bl.a. driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, avancetab, goodwill mv. Administrator hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som administrator har henvist andelsboligforeningen til, ligesom administrator ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som administrator efter aftale med andelsboligforeningen har bedt om at udføre ydelser. Version oktober 2011 Side 11 af 15

12 Sted: Dato: Sted: Dato: Administrator For andelsboligforeningen Bilag: Følgende bilag er vedlagt: A. Fuldmagt B. Fuldmagt adkomsterklæringer Version oktober 2011 Side 12 af 15

13 Bilag A: Fuldmagt Undertegnede: Giver hermed: Administrator xx SE nr xxxxxxxx fuldmagt til på vore vegne; at få udleveret ejendommens dokumenter hos ejendommens tidligere administrator at inkassere enhver fordring vedrørende ejendommen at være befuldmægtiget overfor offentlige myndigheder Fuldmagt overfor pengeinstitutter og kreditforeninger Denne administrationsaftale giver samtidig administrator fuldmagt til at disponere på vore vegne i relation til pengeinstitutter og kreditforeninger. Administrator kan således handle for boligforeningen i alle forhold, der sædvanligvis hører til den daglige drift og modtage kontoudskrifter og andre meddelelser fra banken på vegne af boligforeningen. Indenfor fuldmagten kan administrator således f.eks. oprette nye konti i foreningens navn, etablere, slette eller ændre betalingsservice og lignende ordninger, kvittere og endossere checks og andre betalingsanvisninger, disponere over foreningens nuværende og fremtidige konti i banken, f.eks. ved checks, hæve- eller betalingskort, tilslutte en af foreningens konti til NemKonto, underskrive bankens telefon og telefaxerklæring til brug for afgivelse af betalingsinstruktioner på vore vegne, som hvis ordrerne forelå skriftligt og behørigt underskrevet, afgive ordrer og disponere gennem Bussiness-, online-, netbank- og/eller lignende systemer i det omfang, der er adgang til disse. Udenfor falder dispositioner over fast ejendom, låneoptagelse, pantsætning samt påtagelse af kaution overfor pengeinstitutter. Endvidere giver fuldmagten ikke adgang til at oprette depot eller boks eller disponere over sådanne. Det er boligforeningens eget ansvar, at administrator handler indenfor fuldmagtens grænser. Version oktober 2011 Side 13 af 15

14 Fuldmagten omfatter endvidere retten til at videredelegere denne fuldmagt til ansatte hos administrator. Fuldmagten er gyldig indtil pengeinstituttet har modtaget udtrykkelig skriftlig tilbagekaldelse. Tilbagekaldelse kan kun ske ved samtidig tilbagelevering af eventuelle checks, hæve- eller betalingskort, der er udleveret til administrator. Vi er bekendt med og kvitterer samtidig for modtagelsen af pengeinstituttets Almindelige forretningsbetingelser. Sted og dato For foreningen iht. tegningsregler Version oktober 2011 Side 14 af 15

15 Bilag B: Fuldmagt adkomsterklæringer Undertegnede: Giver hermed: Administrator xx SE nr xxxxxxxx bemyndigelse til på andelsboligforeningens vegne, at underskrive adkomsterklæringer vedrørende pant og udlæg i andelsboliger i foreningen. Fuldmagten er gældende for foreningen: Således underskrevet i henhold til foreningens tegningsregler Formand Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Dato: Navn Underskrift Version oktober 2011 Side 15 af 15

Administrationsaftaie Andelsbol igforen ing

Administrationsaftaie Andelsbol igforen ing IJINDOM5FORININGIN Di Administrationsaftaie Andelsbol igforen ing Mellem undertegnede administrator DEAB I/S Hovedgaden 29 E 4350 Ugerløse Tlf./fax 24 256324 fax: 59 17 11 Ol E-mail: nf@deab.dk og medundertegnede

Læs mere

1.03 Rykning og oversendelse til inkasso hos advokat 1. rykker ADLEX udsender påkrav til andelshavere, der ikke betaler boligafgift m.v. rettidigt.

1.03 Rykning og oversendelse til inkasso hos advokat 1. rykker ADLEX udsender påkrav til andelshavere, der ikke betaler boligafgift m.v. rettidigt. Bilag 2 Ydelsesbeskrivelse 2013 Sagstype: ADM 1.0 Andelsboligadministration 1.01 Oprettelse og ajourføring af ejendoms- og andelshaverkartotek ADLEX opretter ejendom og andelshaver i andelsboligforeningen

Læs mere

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR. Advokatfirmaet DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.: 221532/HB/ML Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsparken (Boligministeriets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Selvejerboligselskabet Højdevangen. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. (1.3) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Vedtægter for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Backersvej 2, st. th. 2300 København S. Tlf: 32 97 25 46 Girokonto: 530-3060 Kontortid: Hver torsdag 18.00 19.00 prøvestenen jf.indd 1 28/11/05 14:03:11

Læs mere

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Foreningens hjemsted er: 2 Allerød kommune. Foreningens formål er at eje, drive og vedligeholde matr.nr.12ab Lynge by, Lynge,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E Vedtægterne oprindelig vedtaget den 6. september1984 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 26. oktober 1984 22. april 1985 30. april

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen VEKI

Vedtægter for Andelsboligforeningen VEKI Vedtægter for Andelsboligforeningen VEKI Indholdsfortegnelse FORORD... 2 1. NAVN OG HJEMSTED... 2 2. FORMÅL... 2 3. ANDELSHAVERE... 2 4. INDSKUD... 3 5. HÆFTELSE... 3 6. ANDEL... 4 7. BOLIGAFGIFT... 4

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen VIBEVÆNGET

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen VIBEVÆNGET VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen VIBEVÆNGET Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen VIBEVÆNGET 1 Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Formål Stk. 1 Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39

VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39 Ejd. nr. 66023 VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 02 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS - et selskab i

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Ulfbuen

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Ulfbuen Vedtægter for Andelsboligforeningen Ulfbuen Indhold Forord... 2 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3. Andelshavere... 2 4. Indskud... 2 5. Hæftelse... 3 6. Andel... 3 7. Boligafgift... 3 8. Andelsboligforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

V E D T Æ G T E R A/B THYGESENS HUS

V E D T Æ G T E R A/B THYGESENS HUS V E D T Æ G T E R FOR A/B THYGESENS HUS ØSTBANEGADE 55. 2100 KØBENHAVN Ø. TLF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01 NT@ NTADVOKATER.DK. WWW.NTADVOKATER. DK 2/23 N a v n o g h j e m s t e d 1. (1.1) Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN SVANEMOSEGÅRD, stiftet den 1. september 1976.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN SVANEMOSEGÅRD, stiftet den 1. september 1976. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SVANEMOSEGÅRD, stiftet den 1. september 1976. Åboulevard 41, 41 A, 43, 43 A, B; 1960 Frederiksberg C Svanemosegårdsvej 2A, B og C; 1967 Frederiksberg C Gældende fra

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HALGREEN 2/19 Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Halgreen (1.2) Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2 (2.1) Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sing Sing 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Helsingør kommune. Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for A/B Thorsbo

Vedtægter for A/B Thorsbo Vedtægter for A/B Thorsbo 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsforeningen Thorsbo. (1.2) Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er at erhverve, eje

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 Maj 2010 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Absalonsgade 24 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen A/B Ærtevej 18-32, 2700 Brønshøj.

Vedtægter for Andelsboligforeningen A/B Ærtevej 18-32, 2700 Brønshøj. Vedtægter for Andelsboligforeningen,. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ærtevej 18-32. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården.

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. 1.2 Foreningens hjemsted er i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holtehus. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS

J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS 1. - Navn og hjemsted (1.1.) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Jutlandia Hus. (1.2.) Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGT. for. Andelsboligforeningen Griffenfeldsgade 37-39

VEDTÆGT. for. Andelsboligforeningen Griffenfeldsgade 37-39 VEDTÆGT for Andelsboligforeningen Griffenfeldsgade 37-39 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Griffenfeldsgade37-39 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER for BOLIGEJERFORENINGEN RENTEGÅRDEN A.m.b.a.

VEDTÆGTER for BOLIGEJERFORENINGEN RENTEGÅRDEN A.m.b.a. VEDTÆGTER for BOLIGEJERFORENINGEN RENTEGÅRDEN A.m.b.a. Juni 2009 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Boligejerforeningen Rentegården a.m.b.a. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 2 Formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for A/B Abel Cathrine

Vedtægter for A/B Abel Cathrine 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Abel Cathrine. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen

Læs mere

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Senest revideret den 13. december 2011 (se revisionsoversigt) Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Andelsboligforeningen Brynhilde stiftet 1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 April 2004 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Absalonsgade 24 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Læs mere