Administrationsaftale Andelsboligforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Administrationsaftale Andelsboligforening"

Transkript

1 Mellem undertegnede administrator Administrationsaftale Andelsboligforening Tlf og medundertegnede andelsboligforening Tlf. er d.d. indgået aftale om administration af andelsboligforeningen og af foreningens ejendom: Matr. nr. Beliggende: Oplysninger om ejendommen: Ejendommen indeholder (antal): beboelsesandele erhvervsandele udlejede beboelseslejligheder klubværelser erhvervslejemål garager p-pladser antennerettigheder til mobiltelefoni og lignende Ejendommen er: Beliggende i en reguleret kommune Beliggende i en ureguleret kommune og havde den 1. januar 1995: 6 eller færre udlejede beboelseslejligheder Version oktober 2011 Side 1 af 15

2 7 eller flere udlejede beboelseslejligheder Andelsboligforeningen leverer fælles signalforsyning ja nej Lejerne i ejendommen har stiftet beboerrepræsentation ja nej Andelsboligforeningens regnskabsår løber fra til. 1 - Administrationens begyndelse: Aftalen træder i kraft den. Andelsboligforeningen drager omsorg for, at administrator modtager alle nødvendige oplysninger om ejendommen i så god tid, at administrator kan foretage betalinger og opkrævning af boligafgift, leje m.v. fra aftalens begyndelsesdato. Umiddelbart efter aftalens ikrafttræden drager andelsboligforeningen ligeledes omsorg for, at administrator modtager alt relevant materiale vedrørende ejendommen. Der henvises til Ejendomsforeningen Danmarks Vejledende retningslinjer for aflevering af materiale ved administratorskifte. Andelsboligforeningen meddeler administrator fuldmagt til at disponere over foreningens bankkonto. Findes ingen særskilt konto, drager administrator omsorg for oprettelse af en sådan. Der forekommer således ingen mellemregning mellem administrator og andelsboligforeningen. Administrator gennemgår det modtagne materiale og opretter ejendommen i IT- system med oplysninger, der er nødvendige for den fremtidige administration, herunder for kontrol med betalinger, regulering af boligafgift og leje, lønudbetaling m.v. I forbindelse med gennemgang af det modtagne materiale efterser administrator, at ejendommen er forsikret, og at nødvendige abonnementer er tegnet. Administrator underretter lejere, leverandører, myndigheder m.fl. om, at henvendelser vedrørende ejendommen fremover skal sendes til ham. Andelsboligforeningens administrator sørger for tilsvarende underretning til andelshaverne. Hvis det modtagne materiale er af en sådan beskaffenhed, at administrator må bruge uforholdsmæssig meget tid på administration, regnskabsmæssige og administrative analyser m.v. for at kunne udføre en forsvarlig administration, er administrator berettiget til at beregne sig et særskilt honorar herfor på grundlag af tidsforbrug. Bliver administrator i forbindelse med gennemgangen af det modtagne materiale opmærksom på uregelmæssigheder, herunder ugyldige lejevarslinger m.v., underretter administrator andelsboligforeningen herom og foreslår hvilke skridt, der skal tages. For merarbejde, der skyldes sådanne uregelmæssigheder, er administrator ligeledes berettiget til at beregne sig et særskilt honorar på grundlag af tidsforbrug. Version oktober 2011 Side 2 af 15

3 Administrator er uden ansvar for tab, der måtte skyldes manglende eller for sen levering af oplysninger og materiale ejendommen vedrørende, eller uregelmæssigheder opstået før administrationsaftalens ikrafttræden. 2 - Honorar: Som honorar for de i 3 om administrationens indhold og omfang anførte ydelser betales inkl. moms pr. boligandel og kr. inkl. moms pr. erhvervsandel. kr. For udlejede beboelseslejligheder og klubværelser betales som udgangspunkt det af det stedlige huslejenævn til enhver tid godkendte administrationshonorar med tillæg af moms, som kan opkræves over budget for omkostningsbestemt husleje. For erhvervslejemål betales % af den til enhver tid gældende husleje samt eventuelle driftsomkostninger, der betales udover lejen ekskl. moms. Administrationshonoraret tillægges moms. For uudlejede erhvervslokaler (tomgangslejemål) betales halvt administrationshonorar inkl. moms. Honoraret beregnes på grundlag af gennemsnitskvadratmeterprisen for de allerede udlejede lokaler. Honoraret reguleres hvert år den 1. januar som følge af regulering af normtal og aktuel erhvervsleje. Timebetaling og honorar vedrørende bolig- og erhvervsandele reguleres efter xxindekset eller et tilsvarende indeks. Administrationshonoraret betales kvartalsvis primo perioden forud. Ud over det faste honorar har administrator ret til at oppebære de gebyrer m.v., der opkræves hos lejere eller andre, jf. nedenfor i 3. Administrator har desuden ret til særskilt honorar som nævnt ovenfor under 1 med kr. pr. time inkl. moms og for de særlige ydelser, der er aftalt i 3. For udførelsen af de i bilag XX / 3 anførte ydelser, honoreres administrator i overensstemmelse med de til enhver tid gældende timetakster og øvrige honorarsatser. De for 20XX gældende takster og timesatser fremgår af vedhæftede bilag XX. Hvert år i januar meddeler Administrator andelsboligforeningen de for det pågældende nye år gældende timetakster og honorarsatser. Hvis administrator påtager sig opgaver, der ikke er omfattede af det faste honorar, eller udtrykkeligt er nævnt i 1 og 3 som berettigende til særskilt honorar, påhviler det administrator for at undgå misforståelser at gøre andelsboligforeningens bestyrelse opmærksom herpå, før opgaven udføres. Bestyrelsen skal samtidig hermed orienteres om den forventelige størrelse af det honorar, der vil blive krævet for opgaven. Dette gælder også for merarbejde i forbindelse med administrationens etablering, jf. 1. Version oktober 2011 Side 3 af 15

4 Andelsboligforeningen afholder enhver udgift vedrørende ejendommen, herunder bankgebyrer, honorar til varmemålerfirma, revisorbistand, samt porto og kopier m.v. 3 - Administrationens omfang: Administrationen skal til enhver tid udføres i overensstemmelse med lovgivningen, andelsboligforeningens instrukser og god administratorskik. Administrator skal ikke følge andelsboligforeningens instrukser, hvis han derved overtræder lovgivningen eller Ejendomsforeningen Danmarks etiske normer for ejendomsadministration. Ydelser der ikke er omtalt i nedenstående bruttoliste er en ekstraydelse. Bruttoliste for ydelser: I rubrikken Inkluderet markeres de ydelser, der er indeholdt i ordinært honorar. I rubrikken Ekstra oplyses det, om ekstraydelsen faktureres ejendommen eller beboeren. 1. Daglig boligadministration Inkluderet Ekstra 1.1 Oprettelse og ajourføring af forenings- og beboerkartotek 1.2 Opkrævning af boligafgift og andre betalinger via Betalingsservice 1.3 Registrering og afstemning af indbetalinger 1.4 Besvarelse af henvendelser fra andelshavere, tlf./mail 1.5 Udfyldelse af skemaer om boligsikring 1.6 Behandling af klager fra og over andelshavere og evt. lejere 1.7 Besvarelse af myndighedshenvendelser, herunder kontakt til forsyningsselskab 1.8 Udsendelse af påkrav (gebyr tilkommer administrator) 1.9 Udlevering af nødvendige oplysninger til advokat i forbindelse med sager i fogedret og boligret 1.10 Inkasso 1.11 Registrering af fremlejere 1.12 Løbende mundtlig rådgivning til bestyrelsen i forbindelse med de i aftalen omfattede ydelser 1.13 Vedtægtsændringer 1.14 Administrativ og juridisk behandling af byggesager 1.15 Juridisk rådgivning i forbindelse med forhold om fremleje/bytte Version oktober 2011 Side 4 af 15

5 2. Andelsoverdragelse 2.1 Modtagelse af opsigelse 2.2 Administrator udarbejder overdragelsesaftaler samt evt. boligaftale. Gebyr herfor opkræves hos enten køber eller sælger i overensstemmelse med foreningens regler herom 2.3 Udarbejdelse af overdragelsesaftaler i forbindelse med indog udtræden, dødsbo (med/uden købesum). Gebyr herfor opkræves hos enten køber eller sælger i overensstemmelse med foreningens regler herom 2.4 Ved annullering af udarbejdet overdragelsesaftale opkræves et gebyr over for sælger, herefter udarbejdes evt. ny aftale 2.5 Påtegning af andelsbevis 2.6 Modtagelse og afregning af overdragelsessum, inkl. afregning af evt. pant- eller udlægshavere 2.7 Ekspedition af adkomsterklæringer i forbindelse med pant/udlæg 2.8 Ved afregning af overdragelsessum med pant, udlæg eller transport er administrator berettiget til at opkræve et gebyr hos sælger for fremskaffelse af restgældsopgørelser fra pengeinstitutter og andre kreditorer 2.9 Udarbejdelse af erstatningsandelsbeviser 3. Administration af boliglejere 3.1 Opkrævning af leje og andre betalinger via Betalingsservice 3.2 Udsendelse af lejepåkrav én gang månedligt, gebyr tilkommer administrator 3.3 Evt. ophævelse af boliglejemål ved manglende betaling 3.4 Overdragelse til inkasso med henblik på udsættelse 3.5 Inkasso (Fundamenter vedrørende fordringer som administrator måtte modtage af en ekstern advokat, sender administrator til foreningen til dennes egen opbevaring og til brug for foreningens eventuelle senere retsskridt mod debitor) 3.6 Besvarelse af henvendelser og klager fra lejere 3.7 Modtagelse og bekræftelse af opsigelser 3.8 Indkaldelse til flyttesyn, der foretages af vicevært eller anden udpeget person 3.9 Foreløbig og endelig afregning over for fraflytter 3.10 Fremvisning af ledige lejemål 3.11 Udarbejdelse af ny lejekontrakt på godkendt typeformular 3.12 Beregning og varsling af skatter og afgifter én gang årligt, inden udgangen af maj måned, med virkning fra 1. januar Inkluderet Ekstra Version oktober 2011 Side 5 af 15

6 3.13 Varsling af antennebidrag én gang årligt 3.14 Beregning og varsling af 18, 18 b og 22, forhøjelse af vedligeholdelsessatser 3.15 Beregning og varsling af omkostningsbestemt lejebudget (hvis grundlag herfor) 3.16 Beregning og varsling af omkostningsbestemt lejebudget, såfremt et sådant ikke har været udarbejdet af tidligere administrator inden for de seneste 2 år 3.17 Vurdering af og varsling af det lejedes værdi hvert 2. år, efter aftale med bestyrelsen 3.18 Beregning og opkrævning af aftalte lejestigninger 3.19 Beregning og varsling af forbedringsforhøjelser 3.20 Opgørelse af konto for udvendig vedligeholdelse 3.21 Opgørelse af konto for indvendig vedligeholdelse og udsendelse af saldomeddelelse til lejerne 3.22 Indberetning af vedligeholdelses- og forbedringsudgifter til GI 3.23 Indberetning til GI af arealændringer ved frasalg 3.24 Behandling af huslejenævns- og ankenævnssager vedrørende skatte- og antennereguleringer, omkostningsbestemt leje i det omfang sagerne alene vedrører berettigelse af budgetposterne 3.25 Behandling af øvrige nævnssager, fx forbedringsforhøjelser, varme, fraflytningssager m.v Behandling af henvendelser vedrørende vedligeholdelseskonti samt pligtige meddelelser herom 3.27 Deltagelse i ét årligt møde med beboerrepræsentation 4. Administration af erhvervslejere 4.1 Opkrævning af leje og andre betalinger via Betalingsservice 4.2 Udsendelse af lejepåkrav, en gang månedligt, gebyr tilkommer administrator 4.3 Orientering om restancer i erhvervslejemål (via online adgang) 4.4 Ophævelse af erhvervslejemål efter forudgående aftale med bestyrelsen 4.5 Besvarelse af henvendelser og klager fra lejere 4.6 Løbende lejeregulering i henhold til lejekontrakter, pristalseller procentregulering 4.7 Regulering af skatter og afgifter én gang årligt 4.8 Fremvisning af ledige lejemål 4.9 Gennemgang af markedslejeniveau, herunder eventuelt ved fremskaffelse af data vedrørende sammenligningslejemål Inkluderet Ekstra Version oktober 2011 Side 6 af 15

7 4.10 Vurdering af mulighed for og udarbejdelse af forslag til varsling af lejeforhøjelse til markedsleje 4.11 Varsling af lejeforhøjelse til markedsleje 4.12 Forhandling med lejer og /eller dennes repræsentanter vedrørende varslet lejeforhøjelse til markedsleje 4.13 Udarbejdelse af lejekontrakttillæg vedrørende markedslejeforhøjelse 4.14 Bistand til ekstern advokat vedrørende boligretssag omhandlende varslet lejeforhøjelse til markedsleje 4.15 Forhandlinger og kontraktudarbejdelse ved vilkårsændringer 4.16 Gennemførelse af afståelser af erhvervslejemål, herunder forhandlinger med lejere og udarbejdelse af allonger m.v Udarbejdelse af regnskab over fællesudgifter 5. Årsrapport/budget 5.1 Oprettelse og ajourføring i administrators regnskabssystem 5.2 Daglig bogføring af ind- og udbetalinger 5.3 Opbevaring af bilag i 5 år 5.4 Alle faste regninger, som fx forsikring, el samt aftaler, hvor der foreligger en bagvedliggende aftale herom, fx viceværtsservice betales uden attestation af bestyrelsen. Øvrige regninger, herunder vedligeholdelsesudgifter godkendes af bestyrelsen efter nærmere aftalt godkendelsesprocedure. Evt. fuldmagt fornyes umiddelbart efter den årlige generalforsamling 5.5 Årsafslutning: Udskrift og afstemning af samtlige konti til ejendommens revisor med henblik på revisors udarbejdelse af årsrapport 5.6 Udarbejdelse af årligt driftsbudget i samarbejde med bestyrelsen 5.7 Online adgang til foreningens økonomi, hvor bestyrelsen kan trække budgetopfølgning dagligt 5.8 Udarbejdelse af antennebudget 5.9 Omprioritering/ny låneoptagelse efter aftale med bestyrelsen og efter oplæg fra administrator 5.10 Frivillig momsregistrering 5.11 Udarbejdelse af momsregnskab samt opgørelse/ajourføring af momsforpligtelse 5.12 Administration af individuelle fælleslån i foreningen Inkluderet Ekstra Version oktober 2011 Side 7 af 15

8 6. Generalforsamlinger og andre møder 6.1 Deltagelse i ét årligt bestyrelsesmøde (regnskabs- og budgetmøde til forberedelse af ordinær generalforsamling) på administrators kontor/ejendommen inden for normal kontortid 6.2 Deltagelse i yderligere bestyrelsesmøder 6.3 Indkaldelse til årlig ordinær generalforsamling 6.4 Administrator deltagelse i årlig ordinær generalforsamling som referent og dirigent i mindre foreninger 6.5 Fremlæggelse af regnskab og budget, hvis revisor ikke deltager i generalforsamling 6.6 Juristdeltagelse i generalforsamling, som dirigent 6.7 Udarbejdelse af referat fra ordinær generalforsamling 6.8 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 6.9 Deltagelse i ekstraordinær generalforsamling 7. Varmeregnskab 7.1 Fremsendelse af afstemt forbrugsafregning og oversigt over beboernes aconto indbetalinger til varmemålerfirma til udarbejdelse af varmeregnskab 7.2 Udsendelse af varmeregnskab til beboere inkl. tilbagebetaling/efterbetaling af varme 7.3 Årlig regulering af aconto beløb efter aktuelt forbrug 7.4 Bestilling af måleraflæsning ved fraflytning 7.5 Behandling af indsigelser ved varmeregnskab, herunder nævnssager 8. Vandregnskab 8.1 Fremsendelse af afstemt materiale til vandmålerfirma til udarbejdelse af vandregnskab 8.2 Udsendelse af vandregnskab til beboere inkl. tilbagebetaling/efterbetaling af vand 8.3 Årlig regulering af aconto beløb efter aktuelt forbrug 8.4 Bestilling af måleraflæsning ved fraflytning 8.5 Behandling af indsigelser ved vandregnskab, herunder nævnssager 9. Energimærkning m.v. 9.1 Sikring af at der føres driftsjournal for ejendommens drift og forbrugsmålere samt opbevaring og fremsendelse af materialet til energikonsulent 9.2 Rekvirering af energikonsulent til udførelse af lovpligtig energimærkning, når der er behov herfor/pligt hertil samt fremskaffelse af eventuelt nødvendigt materiale til brug ved energimærkning Inkluderet Ekstra Version oktober 2011 Side 8 af 15

9 10. Abonnementsaftaler og forsikringer 10.1 Indgåelse af abonnementsaftaler som led i ejendommens drift efter aftale med bestyrelsen 10.2 Ekspedition af skadesager vedrørende ejendommen og de enkelte lejligheder 10.3 Administrativ, økonomisk og teknisk bistand ved gennemførelse/medvirken til gennemførelse af afhjælpningsarbejder/-projekter 10.4 Administrator søger at opnå den af bestyrelsen ønskede forsikringsdækning i det omfang, dette er muligt. Flytning af forsikringer fra et selskab til et andet skal altid godkendes af foreningen 10.5 Tegning af arbejdsskadeforsikring 10.6 Behandling af arbejdsskadesager 10.7 Indberetning til Verdens TV 11. Lønadministration for foreningens ansatte 11.1 Oprettelse og registrering af medarbejder i Dataløn 11.2 Udarbejdelse af lønsedler og lønudbetaling til medarbejdere ved ejendommens drift 11.3 Indberetning af A-skat og andre sociale bidrag 11.4 Udarbejdelse af årsopgørelser og indberetning til SKAT 11.5 Administration vedr. ferie og sygdom 11.6 Årlig lønregulering iht. ansættelseskontrakt eller særskilt aftale 11.7 Administration af ansattes pensionsordning 11.8 Udarbejdelse af lovpligtig fejeerklæring (vedr. snerydning m.m.) 11.9 Behandling af tvister i ansættelsesforholdet Ansættelse og afskedigelse af medarbejdere Udarbejdelse af ansættelseskontrakt 12. Bestyrelsens online adgang direkte og hele døgnet 12.1 Ejendommens stamdata 12.2 Budgetopfølgning 12.3 Ejendommens daglige bogføring 12.4 Indscannede fakturaer 12.5 Beboeroversigter 12.6 Restancelister samt specifikation heraf 12.7 Relevante breve/mails 12.8 Foreningens dokumenter, såsom forsikringspolice, årsrapport, referat m.v. Inkluderet Ekstra Version oktober 2011 Side 9 af 15

10 13. Administration af fællesvaskeri 13.1 Konvertering af eksisterende vaskerisystem. (Evt. honorar til vaskerileverandør betales af foreningen) 13.2 Udgift til nye vaskekort til alle beboere ved opstart af administrationsaftalen 13.3 Månedlig indhentning af data til opkrævning hos beboere (via Betalingsservice) måneden efter 13.4 Bestilling og fremsendelse af nye vaskekort i forbindelse med bortkomst/nye beboere. Administrator er uden ansvar for bortkomne kort 4 Andelsboligforeningens forpligtelser: Inkluderet Ekstra Andelsboligforeningen stiller til enhver tid de nødvendige midler til rådighed for ejendommens drift og holder administrator underrettet om forhold af betydning for dennes arbejde. Administrator har ikke pligt til at foretage betalinger, medmindre der er dækning på foreningens konto. Som et led i den løbende administration er boligforeningens formand eller den af bestyrelsen udpegede kontaktperson til enhver tid bemyndiget til at attestere regninger og fakturaer på vegne af bestyrelsen. 5 - Opsigelse: Aftalen kan af hver af parterne opsiges med 1 måneds varsel. Andelsboligforeningen kan dog tidligst opsige aftalen med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder efter aftalens indgåelse. Hvis andelsboligforeningen opsiger aftalen, har administrator ret til at få dækket sine omkostninger ved afvikling af administrationen, dog højst med et beløb svarende til et kvartals honorar. Ved opsigelse til et regnskabsårs udløb beregnes ikke særskilt honorar for opgaver, der udføres af administrator som led i en sædvanlig årsafslutning. Hvis andelsboligforeningens opsigelse skyldes væsentlig og berettiget kritik af administrators arbejde, er administrator ikke berettiget til at få dækket omkostningerne ved afvikling af administrationen. Når aftalen er opsagt, påhviler det administrator loyalt at forsyne andelsboligforeningen, eller den foreningen udpeger i sit sted, med alle oplysninger og alt materiale, der er nødvendigt for at der med virkning fra aftalens ophør kan foretages opkrævninger, betalinger m.v. af den nye administrator. Der henvises til Ejendomsforeningens Danmarks Vejledende retningslinjer for aflevering af materiale ved administratorskifte. Version oktober 2011 Side 10 af 15

11 6 - Ophævelse: Hvis administrator groft eller gentagne gange misligholder sine forpligtelser, er andelsboligforeningen berettiget til at ophæve aftalen. Administrator er i så fald forpligtet til at afgive oplysninger, materiale m.v. på samme måde som ved aftalens ophør på grund af opsigelse. Hvis andelsboligforeningen groft eller gentagne gange misligholder sine forpligtelser, herunder hvis foreningen forlanger, at administrator skal handle i strid med lovgivning eller god administratorskik, kan administrator ophæve aftalen. Administrator er i så fald berettiget til det aftalte honorar indtil det tidspunkt, da aftalen kunne være ophørt ved opsigelse. Ved ophævelse på grund af andelsboligforeningens misligholdelse kan administrator udøve tilbageholdsret i materiale vedrørende foreningen og ejendommen, indtil han har modtaget ethvert beløb, der tilkommer ham, herunder honorar for den sædvanlige opsigelsesperiode og andre pligtige honorarer jf. 6. Administrator er erstatningspligtig for tab, der måtte skyldes hans misligholdelse af hans forpligtelser, jf. dog ansvarsbegrænsningen i efterfølgende afsnit. Administrator har ansvar for de ydelser, der leveres i henhold til denne administrationsaftale i henhold til dansk rets almindelige regler. Administrator har forsikret dette ansvar i et forsikringsselskab. Administrators ansvar er dog begrænset til det beløb, som administrators ansvarsforsikringsselskab vil udbetale i forbindelse med en fejl eller forsømmelse, dog maks. kr. [INDSÆT BELØB] pr. skade pr. år, og maks. kr. [INDSÆT BELØB] pr. kunde pr. år. Administrators ansvarsforsikring er på kr. [INDSÆT BELØB], jf. vedhæftede vilkår og forsikringsdækning i henhold til forsikringspolice nr. [INDSÆT POLICENR.] hos [INDSÆT FORSIKRINGSSELSKAB]. Administrator skal løbende orientere andelsboligforeningen om eventuelle ændringer i dækningssummer eller vilkår. Andelsboligforeningen er ved aftalens indgåelse gjort udtrykkeligt opmærksom på denne ansvarsbegrænsningsklausul, herunder forsikringsdækningen og de generelle vilkår. Administrator er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder bl.a. driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, avancetab, goodwill mv. Administrator hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som administrator har henvist andelsboligforeningen til, ligesom administrator ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som administrator efter aftale med andelsboligforeningen har bedt om at udføre ydelser. Version oktober 2011 Side 11 af 15

12 Sted: Dato: Sted: Dato: Administrator For andelsboligforeningen Bilag: Følgende bilag er vedlagt: A. Fuldmagt B. Fuldmagt adkomsterklæringer Version oktober 2011 Side 12 af 15

13 Bilag A: Fuldmagt Undertegnede: Giver hermed: Administrator xx SE nr xxxxxxxx fuldmagt til på vore vegne; at få udleveret ejendommens dokumenter hos ejendommens tidligere administrator at inkassere enhver fordring vedrørende ejendommen at være befuldmægtiget overfor offentlige myndigheder Fuldmagt overfor pengeinstitutter og kreditforeninger Denne administrationsaftale giver samtidig administrator fuldmagt til at disponere på vore vegne i relation til pengeinstitutter og kreditforeninger. Administrator kan således handle for boligforeningen i alle forhold, der sædvanligvis hører til den daglige drift og modtage kontoudskrifter og andre meddelelser fra banken på vegne af boligforeningen. Indenfor fuldmagten kan administrator således f.eks. oprette nye konti i foreningens navn, etablere, slette eller ændre betalingsservice og lignende ordninger, kvittere og endossere checks og andre betalingsanvisninger, disponere over foreningens nuværende og fremtidige konti i banken, f.eks. ved checks, hæve- eller betalingskort, tilslutte en af foreningens konti til NemKonto, underskrive bankens telefon og telefaxerklæring til brug for afgivelse af betalingsinstruktioner på vore vegne, som hvis ordrerne forelå skriftligt og behørigt underskrevet, afgive ordrer og disponere gennem Bussiness-, online-, netbank- og/eller lignende systemer i det omfang, der er adgang til disse. Udenfor falder dispositioner over fast ejendom, låneoptagelse, pantsætning samt påtagelse af kaution overfor pengeinstitutter. Endvidere giver fuldmagten ikke adgang til at oprette depot eller boks eller disponere over sådanne. Det er boligforeningens eget ansvar, at administrator handler indenfor fuldmagtens grænser. Version oktober 2011 Side 13 af 15

14 Fuldmagten omfatter endvidere retten til at videredelegere denne fuldmagt til ansatte hos administrator. Fuldmagten er gyldig indtil pengeinstituttet har modtaget udtrykkelig skriftlig tilbagekaldelse. Tilbagekaldelse kan kun ske ved samtidig tilbagelevering af eventuelle checks, hæve- eller betalingskort, der er udleveret til administrator. Vi er bekendt med og kvitterer samtidig for modtagelsen af pengeinstituttets Almindelige forretningsbetingelser. Sted og dato For foreningen iht. tegningsregler Version oktober 2011 Side 14 af 15

15 Bilag B: Fuldmagt adkomsterklæringer Undertegnede: Giver hermed: Administrator xx SE nr xxxxxxxx bemyndigelse til på andelsboligforeningens vegne, at underskrive adkomsterklæringer vedrørende pant og udlæg i andelsboliger i foreningen. Fuldmagten er gældende for foreningen: Således underskrevet i henhold til foreningens tegningsregler Formand Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Dato: Navn Underskrift Version oktober 2011 Side 15 af 15

Administrationsaftale Ejerforening

Administrationsaftale Ejerforening Administrationsaftale Ejerforening Mellem undertegnede administrator NME Ejendomsadministration ApS Søren Nymarks Vej 15 Postboks 1959 8270 Højbjerg Tlf./fax: 86281799 / 86288550 E-mail: mail@nmejendom.dk

Læs mere

Administrationsaftaie Andelsbol igforen ing

Administrationsaftaie Andelsbol igforen ing IJINDOM5FORININGIN Di Administrationsaftaie Andelsbol igforen ing Mellem undertegnede administrator DEAB I/S Hovedgaden 29 E 4350 Ugerløse Tlf./fax 24 256324 fax: 59 17 11 Ol E-mail: nf@deab.dk og medundertegnede

Læs mere

Administrationsaftale Andelsboligforening

Administrationsaftale Andelsboligforening Mellem undertegnede administrator Vestegnens Boligadministration Ved Torben BB Hansen Darup Mosevej 1 - Glim 4000 Roskilde Administrationsaftale Andelsboligforening Telefon nummer 20 96 69 39/4642 3070

Læs mere

Administrationsaftale Ejerforening

Administrationsaftale Ejerforening Mellem undertegnede administrator Vestegnens Boligadministration Ved Torben BB Hansen Darup Mosevej 1 - Glim 4000 Roskilde Administrationsaftale Ejerforening Tlf./fax mobil 2096 6939 / fax 4642 3077 /

Læs mere

1.03 Rykning og oversendelse til inkasso hos advokat 1. rykker ADLEX udsender påkrav til andelshavere, der ikke betaler boligafgift m.v. rettidigt.

1.03 Rykning og oversendelse til inkasso hos advokat 1. rykker ADLEX udsender påkrav til andelshavere, der ikke betaler boligafgift m.v. rettidigt. Bilag 2 Ydelsesbeskrivelse 2013 Sagstype: ADM 1.0 Andelsboligadministration 1.01 Oprettelse og ajourføring af ejendoms- og andelshaverkartotek ADLEX opretter ejendom og andelshaver i andelsboligforeningen

Læs mere

Praktikophold. Opgavebeskrivelsen er ikke udtømmende og ret til ændringer forbeholdes.

Praktikophold. Opgavebeskrivelsen er ikke udtømmende og ret til ændringer forbeholdes. Praktikophold [Virksomheden] ønsker gennem tilbud om praktikplads at bidrage aktivt til, at studerende på finansøkonom og finansbachelor studiet bliver bekendt med ejendomsadministrationsbranchen og vælger

Læs mere

Vejledende retningslinjer for aflevering af materiale ved administratorskifte for administrationsaftaler med 1 måneds opsigelsesvarsel

Vejledende retningslinjer for aflevering af materiale ved administratorskifte for administrationsaftaler med 1 måneds opsigelsesvarsel Vejledende retningslinjer for aflevering af materiale ved administratorskifte for administrationsaftaler med 1 måneds opsigelsesvarsel Administratorsektionens bestyrelse har besluttet, at disse vejledende

Læs mere

Administrationsaftale for andelsboligforeningen

Administrationsaftale for andelsboligforeningen Sagstype: ADM Administrationsaftale for andelsboligforeningen Sag-vedr. (Herefter foreningen ) og ADLEX Ejendomsadministration ApS Cvr.nr. 31332036 (Herefter ADLEX ) Senest opdateret den 1. januar 2013

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "SUNDBYVESTER". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I".

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Maltahus I. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I". 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. nr. 3585, 3658, 3659

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården 1 Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Strandlodsgården. 2 Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommens matrikel

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Tomsgårdshuse. 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. Nr. 1240 og 1241

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N V E K S Ø H U S E

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N V E K S Ø H U S E V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N V E K S Ø H U S E 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Veksøhuse. 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommene

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Vedligeholdelse i lejeperioden Istandsættelse ved fraflytning Obligatoriske

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 kontor - 2720 Vanløse - Tlf 38 600 404 - Fax 38 608 404 Kontortid: Mandag - fredag kl.: 8:00-9:00. Mandag også kl.: 17:00-18:00. AST@mail.tele.dk. Administrator:

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 Bolig nr. 0490-0223-05 OVERDRAGELSESAFTALE Undertegnede Navn: Louise Risager Christensen

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943 Vedtægter for Grundejerforeningen Stiftet d. 25. maj 1943 Rettet: 20. marts 2014 Side 1 Indhold 1 side 3 Hjemsted 2 side 3 Hvilke grunde er der i foreningen 3 side 4 Formål med foreningen 4 side 4 Generalforsamlingen

Læs mere

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret

Læs mere

Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig

Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig Når en andelsbolig skal overdrages, gælder denne standardprocedure for andelsboligforeninger, som er administreret af DEAS A/S. Proceduren er en del af

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne VEJLEDENDE EKSEMPEL Vedtægter for nyt vindmøllelaug 1 Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S. Interessentskabets hjemsted er Slagelse kommune. 2 - Formål Interessentskabets formål er at eje og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N

A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T O R V E B O 1. Navn. Foreningens navn er andelsboligforeningen "Torvebo". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2.

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2. VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Thomas Laub. Foreningens hjemsted er København kommune. FORMÅL: 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen, matr.

Læs mere

B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter.

B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter. Ændret 25.9.2014 Ændret 07.2.2013 Ændret 10.5.2012 Ændret 01.9.2011 Pr. December 2007 B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter. Vedtægter 1.0 Foreningens navn Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg 1. Navn Foreningens navn er Beboer- og Grundejerforening Brombjerg. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune under Sønderborg ret, der

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter. for. Bjerringbro. Kabelnet

Vedtægter. for. Bjerringbro. Kabelnet Vedtægter for Bjerringbro Kabelnet 1 NAVN OG HJEMSTED 1 1. Foreningens navn er Bjerringbro Kabelnet. 2. Foreningens adresse er 8850 Bjerringbro. 3. Foreningens forsyningsområde er Bjerringbro by, Bjerring

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

Advokaterne i Nørregade

Advokaterne i Nørregade Advokerne i Nørregade Nørregade 6, 8500 Grenaa J.nr. 215783/CL/DE VEDTÆGTER FOR NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.m.b.a. 1 Selskabets navn er Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a. Selskabets hjemsted er Norddjurs

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

Lejekontrakt for Birkehavehus

Lejekontrakt for Birkehavehus Dato: 5. februar 2014 Journal nr. NST-5232-00454 Lejekontrakt for Birkehavehus mellem Naturstyrelsen, Nordsjælland Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, tlf. 72543000 (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR

Læs mere

LOVE ANDELSSELSKABET ROSENVANG

LOVE ANDELSSELSKABET ROSENVANG A D VO KAT OL E F ISCH E R Møderet for Landsret A D VO KAT H ENRIK RA VNILD Møderet for Højesteret Advokat Henrik Ravnild Frederikssundsvej 159 2700 Brønshøj Telefon: 38 28 43 12 Telefax: 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød. 1. 12.06.2014 Ejerforeningen Lyngbo Vedtægter Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter. for RØDBY VARMEVÆRK. a.m.b.a. ------

Vedtægter. for RØDBY VARMEVÆRK. a.m.b.a. ------ Vedtægter for RØDBY VARMEVÆRK a.m.b.a. ------ Navn og hjemsted 1. Selskabets navn er Rødby Varmeværk a.m.b.a. Stk. 2. Selskabets hjemsted er Lolland Kommune. Formål og forsyningsområde 2. Selskabets formål

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA ERIK HØRLYCK ADVOKAT (H) LIC.JUR. KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C HANS ERIK STEFFENSEN ADVOKAT (H) TELEFON 86 19 64 00 LARS M. HARESKOV ADVOKAT (H) TELEFAX

Læs mere

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter« Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«navn og hjemsted 1 Foreningens navn er»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«. Dens hjemsted er København. Foreningens mål 2 Foreningen,

Læs mere

Rettelsesblad for Vedtægter

Rettelsesblad for Vedtægter Rettelsesblad for Vedtægter Rettelser april 2012 6 stk. 2: rettet til 4 medlemmer vedtaget på generalforsamlingen 6. april 2011. 5 stk. 1: Fællesantennelæg er slettet, da det ikke er relevant efter ændring

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld

Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld 1. Parter Aftalevilkårene (herefter aftalen) er gældende for personer (herefter kunden), som DinGæld ApS, Store Torv 10, 2 sal, 8000 Aarhus C, CVR-nummer

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Malling Vandværks vedtægter

Malling Vandværks vedtægter Malling Vandværks vedtægter Indhold 1. navn og hjemsted 2. formål 3. medlemmer 4. medlemmernes rettigheder 5. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt 6. udtræden af Malling Vandværk 7. levering

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej 17.02 2008 /Emil Nielsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3,4,8,10,16, 20, 23, 30, 34

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Udkast til vedtægter for Balle-Bredsten Antenneforening februar 2014

Udkast til vedtægter for Balle-Bredsten Antenneforening februar 2014 Udkast til vedtægter for Balle-Bredsten Antenneforening februar 2014 Nuværende vedtægter Forslag til nye vedtægter 1 NAVN 1) Foreningens navn er Balle-Bredsten Antenneforening 2 FORMÅL 1) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Vedtægter for Vibenshusbeboernes Antenneforening

Vedtægter for Vibenshusbeboernes Antenneforening Navn og hjemsted 1, stk 1. Foreningens navn er Vibenshusbeboerne`s Antenneforening 1, stk. 2. Foreningens hjemsted er bebyggelsen Vibenshus, beliggende på Buddinge Hovedgade 283-299 og Vibevænget 4-54

Læs mere

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål Ejendomsforeningen Danmark Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark 1 Lejeregulering og betalinger ud

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Randers.

GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Randers. GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen XX Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2015 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter. Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten. Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk.

Vedtægter. Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten. Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk. Vedtægter Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk.dk Dagsorden 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: Ledelsesnr.: Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen (herefter Udlejer) og (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND... 3 3. DET LEJEDES BENYTTELSE...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere