L 202 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 61. årgang. 9. august Dansk udgave.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "L 202 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 61. årgang. 9. august Dansk udgave."

Transkript

1 Den Europæiske Unions L 202 Tidende Dansk udgave Retsforskrifter 61. årgang 9. august 2018 Indhold II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter FORORDNINGER Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1105 af 8. august 2018 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende procedurer og formularer for kompetente myndigheders afgivelse af oplysninger til ESMA i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 ( 1 )... 1 Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1106 af 8. august 2018 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende modeller for den overensstemmelseserklæring, der offentliggøres og opbevares af administratorer af væsentlige og ikkevæsentlige benchmarks i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 ( 1 ) 9 Berigtigelser Berigtigelse til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/467 af 30. september 2015 om ændring af delegerede forordning (EU) 2015/35 for så vidt angår beregning af lovpligtige kapitalkrav for en række aktivkategorier, som besiddes af forsikrings- og genforsikringsselskaber (EUT L 85 af ) Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (EUT L 334 af ) Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald (EFT L 365 af ) ( 1 ) EØS-relevant tekst. De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode. Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

2

3 L 202/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1105 af 8. august 2018 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende procedurer og formularer for kompetente myndigheders afgivelse af oplysninger til ESMA i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 (EØS-relevant tekst) EUROPA-KOMMISSIONEN HAR under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 af 8. juni 2016 om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondes økonomiske resultater, og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 2014/17/EU samt forordning (EU) nr. 596/2014 ( 1 ), særlig artikel 47, stk. 3, tredje afsnit, og ud fra følgende betragtninger: (1) Artikel 47, stk. 2, i forordning (EU) 2016/1011 foreskriver, at kompetente myndigheder skal give ESMA alle de oplysninger, der er nødvendige for, at ESMA kan varetage sine opgaver. Med henblik på at sikre en effektiv kommunikation bør de kompetente myndigheder og ESMA gøre brug af definerede kommunikationskanaler, herunder udpegede kontaktpersoner og standardformularer, til anmodning om oplysninger, kvittering for modtagelse af anmodninger om oplysninger og besvarelse af anmodninger om oplysninger. (2) De oplysninger, som de kompetente myndigheder skal give i henhold til artikel 47, stk. 2, i forordning (EU) 2016/1011, er blandt andet de oplysninger, der er nødvendige for, at ESMA kan oprette og føre det offentlige register, der er omhandlet i samme forordnings artikel 36, stk. 1, navnlig de i samme artikels litra a), c) og d) nævnte oplysninger og eventuelle senere ændringer af disse oplysninger. De kompetente myndigheder og ESMA bør skulle indgå aftale om de tekniske specifikationer for afgivelse af de pågældende oplysninger til ESMA's websted, så det sikres, at oplysningerne overføres nøjagtigt og sikkert. (3) De oplysninger, som de kompetente myndigheder skal give ESMA i henhold til forordning (EU) 2016/1011, kan omfatte personoplysninger og andre følsomme oplysninger, der ikke er offentligt tilgængelige. Det er derfor vigtigt, at afgivelsen af oplysninger er omfattet af passende beskyttelsesforanstaltninger og fortrolighedsregler. (4) De kompetente myndigheder og ESMA bør gives tilstrækkelig tid til at indføre procedurer for afgivelse af oplysninger som fastsat ved denne forordning. Denne forordning bør derfor først begynde at finde anvendelse, to måneder efter at den er trådt i kraft. (5) Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ESMA har forelagt Kommissionen. (6) ESMA har hverken gennemført åbne offentlige høringer om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, eller analyseret de potentielle omkostninger og fordele herved, idet ESMA konkluderede, at dette ikke ville have stået i forhold til omfanget og virkningen af de gennemførelsesmæssige tekniske standarder, i betragtning af at de kun direkte ville berøre de medlemsstaternes nationale kompetente myndigheder og således ikke markedsdeltagere. ( 1 ) EUT L 171 af , s. 1.

4 L 202/ (7) ESMA har anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 ( 1 ), om en udtalelse VEDTAGET DENNE FORORDNING: Artikel 1 Meddelelse af oplysninger til ESMA til ESMA-registret 1. For at gøre det muligt for ESMA at oprette og føre det offentlige register, der er omhandlet i artikel 36, stk. 1, i forordning (EU) 2016/1011, meddeler de kompetente myndigheder ESMA i de samme artikels litra a), c) og d) nævnte oplysninger, samt eventuelle ændringer af disse oplysninger, senest fem arbejdsdage efter den relevante afgørelse. 2. Ved den relevante afgørelse forstås hvilken som helst af følgende afgørelser truffet af en kompetent myndighed, som medfører en forpligtelse i henhold til forordning (EU) 2016/1011 til at meddele ESMA de pågældende oplysninger eller den pågældende ændring: a) en afgørelse om at godkende eller registrere en administrator i henhold til artikel 34, stk. 6, litra a) eller b), i forordning (EU) 2016/1011 b) en afgørelse om at trække godkendelsen eller registreringen af en administrator tilbage eller suspendere den i henhold til nævnte forordnings artikel 35, stk. 1 c) en afgørelse om at anerkende en administrator, der er etableret i et tredjeland, i henhold til nævnte forordnings artikel 32, stk. 5 d) en afgørelse om at suspendere eller tilbagekalde en sådan anerkendelse i henhold til nævnte forordnings artikel 32, stk. 8 e) en afgørelse om at godkende valideringen af et benchmark eller en benchmarkfamilie i henhold til nævnte forordnings artikel 33, stk. 3 f) en afgørelse om at kræve, at valideringen af et benchmark eller en benchmarkfamilie trækkes tilbage i henhold til nævnte forordnings artikel 33, stk. 6. Alle oplysninger eller ændringer heraf som omhandlet i stk. 1 meddeles til ESMA via ESMA's kommunikationskanal, som sikrer, at oplysningernes fuldstændighed, integritet og fortrolighed bevares under overførslen. 3. De kompetente myndigheder og ESMA indgår aftale om, hvilken informationsteknologi der skal anvendes til indberetning af oplysninger til ESMA's websted via ESMA's kommunikationskanal. Artikel 2 Underretning af ESMA om benchmarks fra anerkendte administratorer Enhver underretning af ESMA i henhold til artikel 32, stk. 6, i forordning (EU) 2016/1011 skal ske ved brug af elektroniske midler, der gør det muligt at sikre oplysningernes fuldstændighed, integritet og fortrolighed i hele overførselsprocessen. Artikel 3 Anmodning om oplysninger 1. Enhver anmodning fra ESMA om oplysninger fra en kompetent myndighed i henhold til artikel 47, stk. 2, i forordning (EU) 2016/1011, bortset fra oplysninger, der er omfattet af nærværende forordnings artikel 1 og 2, indgives ved brug af formularen i bilag I til nærværende forordning. 2. En kompetent myndighed, der anmodes om oplysninger i henhold til artikel 47, stk. 2, i forordning (EU) 2016/1011 (i det følgende benævnt»den anmodede myndighed«), kvitterer for modtagelsen af anmodningen senest syv dage efter at have modtaget denne ved brug af formularen i bilag II til nærværende forordning. ( 1 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af , s. 84).

5 L 202/3 Artikel 4 Besvarelse af en anmodning om oplysninger 1. Den anmodede myndighed giver ESMA de oplysninger, der anmodes om, ved brug af formularen i bilag III til denne forordning. Den anmodede myndighed tager alle rimelige skridt inden for rammerne af sine beføjelser til at fremskaffe og fremlægge de ønskede oplysninger. Er det ikke muligt for den anmodede myndighed at fremlægge oplysningerne senest på den anslåede svardato, der er angivet i dens kvittering for modtagelse af anmodningen om oplysninger, underretter den uden ophold ESMA herom og angiver en ny anslået svardato sammen med en begrundelse for, at en forlængelse er nødvendig. 2. Den anmodede myndighed rådfører sig om fornødent med ESMA med henblik på præcisering af, hvilke oplysninger der ønskes, og om hyppigheden af de opdateringer, der måtte være nødvendige. Artikel 5 Overførselsmidler Alle anmodninger om oplysninger, kvitteringer for modtagelse og besvarelser af anmodninger om oplysninger som omhandlet i artikel 3 og 4 skal overholde følgende regler: a) De skal være skriftlige. b) De skal sendes pr. brev eller fax eller ved brug af et elektronisk middel, der gør det muligt at sikre oplysningernes fuldstændighed, integritet og fortrolighed i hele overførselsprocessen. c) De skal stiles til: i) den kontaktperson, der er udpeget af den kompetente myndighed i henhold til artikel 7, hvis der er tale om en anmodning til en kompetent myndighed ii) det kontaktpunkt, ESMA har angivet i sin anmodning om oplysninger, hvis der er tale om en kvittering for modtagelse eller et svar til ESMA. Artikel 6 Fortrolighed 1. Kompetente myndigheder behandler indgivne anmodninger om oplysninger i henhold til artikel 47, stk. 2, i forordning (EU) 2016/1011 samt indholdet af sådanne anmodninger og alle spørgsmål, der rejses i forbindelse med behandlingen af dem, fortroligt, navnlig eventuelle konsultationer mellem ESMA og den kompetente myndighed vedrørende anmodningen. 2. Den kompetente myndighed kan dog videregive oplysninger om sådanne anmodninger og spørgsmål, hvis ESMA giver samtykke hertil, eller hvis videregivelse er påkrævet af hensyn til retslige procedurer. Artikel 7 Kontaktpersoner Hver kompetent myndighed udpeger en kontaktperson med henblik på anvendelsen af denne forordning og meddeler denne kontaktpersons navn og kontaktoplysninger til ESMA senest 30 dage efter denne forordnings ikrafttræden. Eventuelle senere ændringer med hensyn til udpegelsen eller en kontaktpersons kontaktoplysninger meddeles til ESMA uden ophold. Artikel 8 Ikrafttræden og anvendelse Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i. Den anvendes fra den 29. oktober 2018.

6 L 202/ Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den 8. august På Kommissionens vegne Jean-Claude JUNCKER Formand

7 L 202/5 BILAG I Formular til anmodning om oplysninger ANMODNING OM OPLYSNINGER FRA: Medlemsstat (hvis det er relevant): Anmodende myndighed: Registreret adresse: Generelle oplysninger Referencenr.:... Dato:... (Kontaktoplysninger på den udpegede kontaktperson, jf. artikel 7 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1105) Navn: Tlf. TIL: Medlemsstat (hvis det er relevant): Anmodet myndighed: Registreret adresse: (Kontaktoplysninger på den udpegede kontaktperson, jf. artikel 7 i gennemførelsesforordning (EU) 2018/1105) Navn: Tlf. Kære [indsæt navn] I overensstemmelse med artikel 3 i gennemførelsesforordning (EU) 2018/1105 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder [for så vidt angår procedurer og formularer til udveksling af oplysninger] anmodes der om oplysninger vedrørende nedenfor beskrevne forhold. Jeg ville være taknemmelig for at modtage ovennævnte oplysninger senest den [indsæt vejledende dato for besvarelsen]; hvis dette ikke er muligt, bedes De venligst oplyse, hvornår De forventer at kunne fremlægge de oplysninger, der anmodes om. Begrundelse for anmodningen om oplysninger [Indsæt de(n) bestemmelse(r) i forordning (EU) 2016/1011, i henhold til hvilke(n) den anmodende myndighed er kompetent til at behandle spørgsmålet] Anmodningen vedrører oplysninger om [Beskriv, hvad anmodningen vedrører, samt benchmarktilsynsområdet og formålet med at anmode om oplysningerne]

8 L 202/ Tidligere anmodning... [Der gives nærmere oplysninger om en eventuel tidligere anmodning, så denne kan identificeres] Oplysningerne i denne anmodning behandles fortroligt, jf. artikel 5 i gennemførelsesforordning (EU) 2018/1105. Med venlig hilsen [underskrift]

9 L 202/7 BILAG II Formular til kvittering for modtagelse af en anmodning om oplysninger KVITTERING FOR MODTAGELSE AF EN ANMODNING OM OPLYSNINGER Referencenr.:... Dato:... FRA: Medlemsstat (hvis det er relevant): Anmodet myndighed: Registreret adresse: (Kontaktoplysninger på den udpegede kontaktperson, jf. artikel 7 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1105) Navn: Tlf. TIL: Medlemsstat (hvis det er relevant): Anmodende myndighed: Registreret adresse: (Kontaktoplysninger på den udpegede kontaktperson, jf. artikel 7 i gennemførelsesforordning (EU) 2018/1105) Navn: Tlf. Kære [indsæt navn] I overensstemmelse med artikel 4 i gennemførelsesforordning (EU) 2018/1105 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder [for så vidt angår procedurer og formularer til udveksling af oplysninger] bekræfter vi hermed at have modtaget Deres anmodning om oplysninger med referencenr. [indsæt anmodning] Forventet svardato (hvis det er muligt at angive denne på nuværende tidspunkt):... Med venlig hilsen [underskrift]

10 L 202/ BILAG III Formular til besvarelse af en anmodning om oplysninger BESVARELSE AF EN ANMODNING OM OPLYSNINGER Referencenr.:... Dato:... Generelle oplysninger FRA: Medlemsstat (hvis det er relevant): Anmodet myndighed: Registreret adresse: (Kontaktoplysninger på den udpegede kontaktperson, jf. artikel 7 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1105) Navn: Tlf. TIL: Medlemsstat (hvis det er relevant): Anmodende myndighed: Registreret adresse: (Kontaktoplysninger på den udpegede kontaktperson, jf. artikel 7 i gennemførelsesforordning (EU) 2018/1105) Navn: Tlf. Kære [indsæt navn] I overensstemmelse med artikel 4 i gennemførelsesforordning (EU) 2018/1105 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder [for så vidt angår procedurer og formularer til udveksling af oplysninger] har vi behandlet Deres anmodning dateret [dd.mm.åååå] med referencenr. [indsæt anmodningens referencenummer]. Ønskede oplysninger Oplysningerne er fortrolige og er tilgængelige for [indsæt navnet på den anmodende myndighed] i henhold til [indsæt bestemmelse i den gældende sektorspecifikke lovgivning] og med den forudsætning, at oplysningerne forbliver fortrolige i overensstemmelse med artikel 5 i gennemførelsesforordning (EU) 2018/1105. [Indsæt navnet på den anmodende myndighed] skal overholde kravene i artikel 5 i gennemførelsesforordning (EU) 2018/1105 med hensyn til fortrolighed og de tilladte anvendelser af oplysninger. Med venlig hilsen [underskrift]

11 L 202/9 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1106 af 8. august 2018 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende modeller for den overensstemmelseserklæring, der offentliggøres og opbevares af administratorer af væsentlige og ikkevæsentlige benchmarks i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 (EØS-relevant tekst) EUROPA-KOMMISSIONEN HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 af 8. juni 2016 om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondes økonomiske resultater, og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 2014/17/EU samt forordning (EU) nr. 596/2014 ( 1 ), særlig artikel 25, stk. 8, tredje afsnit, og artikel 26, stk. 5, og ud fra følgende betragtninger: (1) Ved artikel 25, stk. 7, i forordning (EU) 2016/1011 forpligtes administratorer af væsentlige benchmarks, som vælger ikke at opfylde et eller flere specifikke krav i samme forordning, til at offentliggøre og opbevare en overensstemmelseserklæring, hvoraf det fremgår, hvorfor det ikke er hensigtsmæssigt, at de overholder de pågældende bestemmelser. Administratorer af ikkevæsentlige benchmarks pålægges ved nævnte forordnings artikel 26, stk. 3, en tilsvarende forpligtelse, dog for en bredere vifte af krav. (2) Overensstemmelseserklæringen bør gøre det muligt for enhver tydeligt at identificere de bestemmelser i forordning (EU) 2016/1011, som administratoren af benchmarket har valgt ikke at anvende, samt årsagerne til, at administratoren mener, det er hensigtsmæssigt, at han ikke overholder disse bestemmelser. (3) Artikel 25, stk. 7, og artikel 26, stk. 3, i forordning (EU) 2016/1011 foreskriver, at det af overensstemmelseserklæringen tydeligt skal fremgå, hvorfor administratoren anser det for hensigtsmæssigt, at han ikke overholder de pågældende bestemmelser. Modellen bør derfor være sådan, at der skal gives en særskilt begrundelse for hver af de bestemmelser, administratoren ikke anvender. (4) De i artikel 25, stk. 1, i forordning (EU) 2016/1011 omhandlede valgfrie undtagelser er en delmængde af de potentielle undtagelser for ikkevæsentlige benchmarks i samme forordnings artikel 26, stk. 1. For at sikre sammenhæng mellem de to gennemførelsesmæssige tekniske standarder, der foreskrives ved artikel 25, stk. 8, og artikel 26, stk. 5, for disse undtagelser, og for at undgå eventuelle unødvendige administrative byrder for benchmarkadministratorer er det ønskeligt, at disse gennemførelsesmæssige tekniske standarder samles i én enkelt forordning. (5) Administratorer kan vælge at anvende én enkelt overensstemmelseserklæring for en benchmarkfamilie, forudsat at det for hvert af de benchmarks, der er omfattet af erklæringen, af denne tydeligt fremgår, hvilke bestemmelser administratoren har valgt ikke at anvende. Én enkelt overensstemmelseserklæring bør ikke omfatte både væsentlige og ikkevæsentlige benchmarks. Hvis en benchmarkfamilie omfatter både væsentlige og ikkevæsentlige benchmarks, bør der udfærdiges mindst to overensstemmelseserklæringer. (6) Administratorer bør gives tilstrækkelig tid til at sikre, at kravene i denne forordning er overholdt. Denne forordning bør derfor først begynde at finde anvendelse, to måneder efter at den er trådt i kraft. (7) Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har forelagt Kommissionen. (8) Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har gennemført åbne offentlige høringer om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele herved samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 ( 2 ), om en udtalelse ( 1 ) EUT L 171 af , s. 1. ( 2 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af , s. 84).

12 L 202/ VEDTAGET DENNE FORORDNING: Artikel 1 Modeller for overensstemmelseserklæringen 1. Modellen for den i artikel 25, stk. 7, i forordning (EU) 2016/1011 omhandlede overensstemmelseserklæring er fastlagt i bilag I til nærværende forordning. 2. Modellen for den i artikel 26, stk. 3, i forordning (EU) 2016/1011 omhandlede overensstemmelseserklæring er fastlagt i bilag II til nærværende forordning. Artikel 2 Ikrafttræden Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i. Den anvendes fra den 29. oktober Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den 8. august På Kommissionens vegne Jean-Claude JUNCKER Formand

13 L 202/11 BILAG I Model for den i artikel 25, stk. 7, i forordning (EU) 2016/1011 omhandlede overensstemmelseserklæring Punkt Tekstfelt A. Generelle oplysninger 1. Dato for oprettelse af dette dokument og, hvis det er relevant, for den seneste opdatering 1. Oprettet: [dd/mm/åå] Sidst opdateret: [dd/mm/åå] 2. Administrator 2. [Navn, som det figurerer i»register of administrators and benchmarks«, som offentliggøres af ESMA] 3. Relevant national kompetent myndighed 3. [Den kompetente myndighed, der har godkendt eller registreret administratoren i henhold til artikel 34, stk. 1, i forordning (EU) 2016/1011] I nedenstående afsnit: angives det, hvilket eller hvilke væsentlige benchmarks bestemmelserne ikke anvendes på angives det, hvilke bestemmelser administratoren har valgt ikke at anvende, og redegøres der for, hvorfor det er hensigtsmæssigt, at administratoren ikke overholder de enkelte bestemmelser. Hvis dette dokument vedrører mere end ét væsentligt benchmark, der leveres af administratoren, skal der udfyldes et særskilt afsnit for hvert sæt benchmarks, for hvilke det gælder, at: de bestemmelser, som administratoren vælger ikke at anvende, er de samme, og begrundelsen for, at det er hensigtsmæssigt, at administratoren ikke overholder den pågældende bestemmelse, er den samme for hver enkelt bestemmelse. B. [Indsæt administratorens navn som angivet i afsnit A, punkt 2] vælger ikke at anvende følgende bestemmelser i forordning (EU) 2016/1011 for det eller de væsentlige benchmarks, der er angivet nedenfor 1. Benchmark/benchmarks, som de(n) pågældende bestemmelse(r) ikke anvendes på 2. Angivelse af, hvor benchmarkerklæringen for det relevante benchmark eller hvert af de relevante benchmarks er offentliggjort 3. i) Bestemmelse(r) i forordning (EU) 2016/1011, der ikke anvendes ii) Angiv for hver enkelt bestemmelse hvorfor det er hensigtsmæssigt, at administratoren ikke overholder den pågældende bestemmelse 1. [Indsæt navnet på benchmarket/de enkelte benchmarks, herunder det internationale identifikationsnummer for værdipapirer (ISIN) eller, hvis ISIN-koden ikke foreligger, en anden identifikator] 2. [f.eks. link til webside] 3 i) [Indsæt for hver enkelt bestemmelse artikel, stykke og eventuelt litra i forordning (EU) 2016/1011 samt bestemmelsens fulde ordlyd] 3 ii) [Indsæt for hver enkelt bestemmelse en specifik, detaljeret og let forståelig begrundelse for, at det er hensigtsmæssigt, at administratoren ikke overholder den pågældende bestemmelse, under hensyntagen til benchmarkets eller benchmarkenes art og indvirkning og administratorens størrelse]

14 L 202/ BILAG II Model for den i artikel 26, stk. 3, i forordning (EU) 2016/1011 omhandlede overensstemmelseserklæring Punkt Tekstfelt A. Generelle oplysninger 1. Dato for oprettelse af dette dokument og, hvis det er relevant, for den seneste opdatering 1. Oprettet: [dd/mm/åå] Sidst opdateret: [dd/mm/åå] 2. Administrator 2. [Navn, som det figurerer i»register of administrators and benchmarks«, som offentliggøres af ESMA] I nedenstående afsnit: angives det, hvilket eller hvilke ikkevæsentlige benchmarks bestemmelserne ikke anvendes på angives det, hvilke bestemmelser administratoren har valgt ikke at anvende, og redegøres der for, hvorfor det er hensigtsmæssigt, at administratoren ikke overholder de enkelte bestemmelser. Hvis dette dokument vedrører en familie af ikkevæsentlige benchmarks, der leveres af administratoren, skal der udfyldes et særskilt afsnit for hvert sæt benchmarks, for hvilket det gælder, at: de bestemmelser, som administratoren vælger ikke at anvende, er de samme, og begrundelsen for, at det er hensigtsmæssigt, at administratoren ikke overholder den pågældende bestemmelse, er den samme for hver enkelt bestemmelse. B. [Indsæt administratorens navn som angivet i afsnit A, punkt 2] vælger ikke at anvende følgende bestemmelser i forordning (EU) 2016/1011 for det eller de ikkevæsentlige benchmarks, der er angivet nedenfor 1. Benchmark/benchmarks, som de(n) pågældende bestemmelse(r) ikke anvendes på 2. i) Bestemmelse(r) i forordning (EU) 2016/1011, der ikke anvendes ii) Angiv for hver enkelt bestemmelse hvorfor det er hensigtsmæssigt, at administratoren ikke overholder den pågældende bestemmelse 1. [Indsæt navnet på benchmarket/de enkelte benchmarks, herunder det internationale identifikationsnummer for værdipapirer (ISIN) eller, hvis ISIN-koden ikke foreligger, en anden identifikator] 2 i) [Indsæt for hver enkelt bestemmelse artikel, stykke og eventuelt litra i forordning (EU) 2016/1011 samt bestemmelsens fulde ordlyd] 2 ii) [Indsæt for hver enkelt bestemmelse en specifik, detaljeret og let forståelig begrundelse for, at det er hensigtsmæssigt, at administratoren ikke overholder bestemmelsen.]

15 L 202/13 BERIGTIGELSER Berigtigelse til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/467 af 30. september 2015 om ændring af delegerede forordning (EU) 2015/35 for så vidt angår beregning af lovpligtige kapitalkrav for en række aktivkategorier, som besiddes af forsikrings- og genforsikringsselskaber ( L 85 af 1. april 2016) Side 8, betragtning 22, første punktum:»gennemsigtighedsmetodense-igennem-metoden«. Side 13, artikel 1, nr. 9), i ændringen af artikel 173, stk. 2, første punktum, i delegeret forordning (EU) 2015/35:»gennemsigtighedsmetodense-igennem-metoden«. Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) ( L 334 af 17. december 2010) Side 68, bilag VI, del 3, punkt 1.3, tabellen, første spalte, femte række:»arsenik og arsenikforbindelser udtrykt som arsenik (As)Arsen og arsenforbindelser udtrykt som arsen (As)«. Side 73, bilag VI, del 5, tabellen, første spalte, række 5:»5. Arsenik og arsenikforbindelser udtrykt som arsenik (As)5. Arsen og arsenforbindelser udtrykt som arsen (As)«.

16 L 202/ Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald (De Europæiske Fællesskabers Tidende L 365 af 31. december 1994) Side 15, artikel 10, stk. 2, tredje og fjerde led:» kriterier for et minimumsindhold af genbrugsmaterialer i emballagen for passende typer af emballage kriterier for genvindingsmetoder kriterier for et minimumsindhold af genanvendt materiale i emballagen for passende typer af emballage kriterier for genanvendelsesmetoder«. Side 16, artikel 13, stk. 1, første og andet led:» de eksisterende retur-, indsamlings- og genanvendelsesordninger det bidrag, de selv kan yde til genbrug, genanvendelse og genvinding af emballage og af emballageaffald de eksisterende retur-, indsamlings- og nyttiggørelsesordninger det bidrag, de selv kan yde til genbrug, nyttiggørelse og genanvendelse af emballage og af emballageaffald«. Side 19, bilag II, overskriften:»væsentlige KRAV TIL EMBALLAGES SAMMENSÆTNING OG MULIGHEDERNE FOR GENBRUG OG GENANVENDELSE, HERUNDER GENVINDING, AF EMBALLAGEVÆSENTLIGE KRAV TIL EMBALLAGES SAMMENSÆTNING OG MULIGHEDERNE FOR GENBRUG OG NYTTIGGØRELSE, HERUNDER GENANVENDELSE, AF EMBALLAGE«. Side 19, bilag II, punkt 2, tredje led:» emballagen skal opfylde kravene til genanvendelig emballage, når emballagen ikke længere genbruges og dermed bliver til affald. emballagen skal opfylde kravene til emballage der kan nyttiggøres, når emballagen ikke længere genbruges og dermed bliver til affald.«side 19, bilag II, punkt 3, overskriften:»3. Krav i forbindelse med emballagens genanvendelighed3. Krav i forbindelse med emballagens nyttiggørelse«. Side 19, bilag II, punkt 3, litra a), overskriften og første punktum»a) Genanvendelse i form af materialegenvinding Emballage skal fremstilles på en sådan måde, at det er muligt at genvinde en vis vægtprocent af de anvendte materialer til fremstilling af salgbare produkter under hensyn til de gældende standarder i Fællesskabet.a) Nyttiggørelse i form af materialegenanvendelse Emballage skal fremstilles på en sådan måde, at det er muligt at genanvende en vis vægtprocent af de anvendte materialer til fremstilling af salgbare produkter under hensyn til de gældende standarder i Fællesskabet.«

17 L 202/15 Side 19, bilag II, punkt 3, litra b), overskriften:»genanvendelse i form af energiudnyttelsenyttiggørelse i form af energiudnyttelse«. Side 20, bilag III, punkt 2, litra a) og b):»a) mængden for hver større materialekategori af genanvendt og bortskaffet affald på nationalt område (produktion + import eksport) (skema 3) b) mængden af genvundet og genanvendt affald for hver større materialekategori (skema 4).a) mængden for hver større materialekategori af nyttiggjort og bortskaffet affald på nationalt område (produktion + import eksport) (skema 3) b) mængden af genanvendt og nyttiggjort affald for hver større materialekategori (skema 4).«Side 22, bilag III, skema 3, overskriften:»mængden af genanvendt og bortskaffet emballageaffald på det nationale områdemængden af nyttiggjort og bortskaffet emballageaffald på det nationale område«. Side 23, bilag III, skema 4, overskriften:»mængden af genvundet og genanvendt emballageaffald på det nationale områdemængden af genanvendt eller nyttiggjort emballageaffald på det nationale område«.

18

19

20 ISSN (elektronisk udgave) ISSN (papirudgave) Den Europæiske Unions Publikationskontor 2985 Luxembourg LUXEMBOURG

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter L 148/16 10.6.2017 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/981 af 7. juni 2017 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for standardformularer, -modeller og -procedurer for høring af andre

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.3.2016 C(2016) 1224 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 1.3.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 1997 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2017 C(2017) 4250 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.3.2018 C(2018) 1558 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 19.3.2018 om de proceduremæssige skridt for høringsprocessen med henblik på fastlæggelse

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (6) For at sikre en effektiv behandling bør de krævede oplysninger forelægges i elektronisk format.

(EØS-relevant tekst) (6) For at sikre en effektiv behandling bør de krævede oplysninger forelægges i elektronisk format. L 137/10 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/824 af 25. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for indholdet af og formatet for beskrivelsen af multilaterale handelsfaciliteters

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 274/6 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/1638 af 13. juli 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.9.2017 C(2017) 6464 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 29.9.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.5.2016 C(2016) 3017 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 24.5.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 125/4 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/758 af 31. januar 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.2.2016 C(2016) 901 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 18.2.2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) nr. 528/2014 om supplerende regler til

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Udveksling af oplysninger mellem tilsynsmyndighederne i tilsynskollegiet

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Udveksling af oplysninger mellem tilsynsmyndighederne i tilsynskollegiet 12.11.2015 L 295/11 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2014 af 11. november 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende procedurerne og skemaerne i forbindelse med indberetning

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.7.2019 C(2019) 4912 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 3.7.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/653 for at tilpasse overgangsordningen

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 23.3.2018 L 81/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/480 af 4. december 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 C(2014) 3656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.6.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 31.3.2017 L 87/411 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/588 af 14. juli 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2017 C(2017) 8871 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 20.12.2017 om administrative og videnskabelige krav til traditionelle fødevarer fra tredjelande,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 177/34 17.6.2014 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 643/2014 af 16. juni 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for rapportering om nationale bestemmelser af tilsynsmæssig karakter,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.9.2017 C(2017) 6337 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 26.9.2017 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/571 om supplerende regler

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.3.2019 C(2019) 2533 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.3.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2205, delegeret forordning (EU) 2016/592

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2018 C(2018) 9122 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 19.12.2018 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2205, delegeret forordning (EU) 2016/592

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 5.11.2018 L 274/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/1637 af 13. juli 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 21 i direktiv 97/67/EF

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 21 i direktiv 97/67/EF 21.9.2018 L 238/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1263 af 20. september 2018 om skemaerne til pakkeleveringsvirksomheders indgivelse af oplysninger, jf. Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 14. marts 2014 (OR. en) 2012/0184 (COD) 2012/0185 (COD) 2012/0186 (COD) PE-CONS 11/14 TRANS 18 CODEC 113 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Registreringsformat

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Registreringsformat L 48/6 KOISSIONENS GENNEØRELSESORORDNING (EU) 2019/290 af 19. februar 2019 om fastlæggelse af registrerings- og rapporteringsformatet for producenter af elektrisk og elektronisk udstyr til registret (EØS-relevant

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.4.2019 C(2019) 2962 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 25.4.2019 om sikring af, at det elektroniske kvoteregister for markedsføring af hydrofluorcarboner

Læs mere

L 94 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 58. årgang. 10. april Dansk udgave.

L 94 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 58. årgang. 10. april Dansk udgave. Den Europæiske Unions L 94 Tidende Dansk udgave Retsforskrifter 58. årgang 10. april 2015 Indhold II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter FORORDNINGER Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/572

Læs mere

Retningslinjer Samarbejde mellem myndigheder i henhold til artikel 17 og 23 i forordning (EU) nr. 909/2014

Retningslinjer Samarbejde mellem myndigheder i henhold til artikel 17 og 23 i forordning (EU) nr. 909/2014 Retningslinjer Samarbejde mellem myndigheder i henhold til artikel 17 og 23 i forordning (EU) nr. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 DA Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde... 2 2 Formål... 4 3 Compliance-

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER L 146/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/879 af 2. juni 2016 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2017 C(2017) 7684 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 17.11.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen.

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen. 30.12.2017 L 351/55 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2468 af 20. december 2017 om administrative og videnskabelige krav til traditionelle fødevarer fra tredjelande, jf. Europa- Parlamentets

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91, 29.4.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 127/129 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/46/EU af 3. april 2014 om ændring af Rådets direktiv 1999/37/EF om registreringsdokumenter for motorkøretøjer

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 30.10.2018 L 271/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/1618 af 12. juli 2018 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 231/2013 for så vidt

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2019 C(2019) 7251 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 10.10.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.9.2017 C(2017) 6469 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 29.9.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 20.3.2015 L 76/13 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/460 af 19. marts 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår proceduren for godkendelse af en intern model i overensstemmelse

Læs mere

10278/13 sr/js/js/lao/ams/gj 1 DG E 2 A

10278/13 sr/js/js/lao/ams/gj 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 5. juni 2013 (07.06) (OR. en) 10278/13 Interinstitutionel sag: 2012/0185 (COD) TRANS 291 CODEC 1275 RAPPORT fra: generalsekretariatet til: Rådet Tidl. dok.

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.4.2017 C(2017) 2299 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 18.4.2017 om fastsættelse af en fælles metode til beregning af vægten af elektrisk og elektronisk

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 28.11.2017 L 312/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/2194 af 14. august 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.9.2017 C(2017) 6474 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 29.9.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.6.2016 C(2016) 3544 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 13.6.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.12.2014 C(2014) 9802 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 18.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2018 C(2018) 7151 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 6.11.2018 om ændring af bilag II til delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 om det arbejdsprogram

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2017 C(2017) 7477 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 15.11.2017 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1238 for så vidt angår

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 18.9.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 251/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 826/2012 af 29. juni 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand 12.10.2018 L 256/103 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/1523 af 11. oktober 2018 om fastlæggelse af en standardtilgængelighedserklæring i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

L 219 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 61. årgang. 29. august Dansk udgave.

L 219 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 61. årgang. 29. august Dansk udgave. Den Europæiske Unions L 219 Tidende Dansk udgave Retsforskrifter 61. årgang 29. august 2018 Indhold II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter FORORDNINGER Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1206

Læs mere

AFGØRELSER. (EØS-relevant tekst)

AFGØRELSER. (EØS-relevant tekst) 22.6.2018 DA L 159/31 AFGØRELSER RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2018/893 af 18. juni 2018 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg, vedrørende ændringen af bilag

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2019 C(2019) 5806 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af 29.7.2019 om ophævelse af gennemførelsesafgørelse 2014/246/EU om anerkendelse af, at Argentinas

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 16.4.2018 L 96/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/573 af 15. december 2017 om nøgleelementerne i aftaler om lagring af data, der indgås

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.3.2017 C(2017) 1658 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 16.3.2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 og (EU) 2016/1178

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.7.2015 C(2015) 4359 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 1.7.2015 om de gældende systemer til vurdering og kontrol af konstansen af spildevandstekniske

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2019 C(2019) 5807 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af 29.7.2019 om anerkendelse af, at Japans retlige og tilsynsmæssige rammer er ækvivalente

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 10.1.2019 L 8 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/26 af 8. januar 2019 om supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 25.6.2018 L 160/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/895 af 22. juni 2018 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.5.2018 C(2018) 2980 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 22.5.2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 29/2012 for så vidt angår kravene

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.12.2018 C(2018) 8876 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 18.12.2018 om særlige regler om den procedure, der skal følges for at udarbejde den risikovurdering

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.2.2017 C(2017) 477 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 3.2.2017 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 af 4. august 2014 om det arbejdsprogram

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 11.1.2018 L 6/37 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/34 af 28. september 2017 om fastsættelse af gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende det standardiserede præsentationsformat

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2019 C(2019) 5801 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af 29.7.2019 om ophævelse af gennemførelsesafgørelse 2012/630/EU om anerkendelse af, at Canadas

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.4.2017 C(2017) 2417 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 20.4.2017 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 og

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2019 C(2019) 5802 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af 29.7.2019 om ophævelse af gennemførelsesafgørelse 2014/248/EU om anerkendelse af, at Singapores

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 343/48 22.12.2017 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/2417 af 17. november 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2017 C(2017) 1703 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 20.3.2017 om betingelser for klassificering uden prøvning af puds til udvendig og indvendig

Læs mere

L 172 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 61. årgang. 9. juli Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER

L 172 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 61. årgang. 9. juli Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER Den Europæiske Unions L 172 Tidende Dansk udgave Retsforskrifter 61. årgang 9. juli 2018 Indhold II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter FORORDNINGER Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/963 af

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.11.2016 C(2016) 7495 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 24.11.2016 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1675 om supplering

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.6.2015 C(2015) 3834 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 12.6.2015 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

L 262 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 58. årgang. 7. oktober Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER

L 262 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 58. årgang. 7. oktober Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER Den Europæiske Unions L 262 Tidende Dansk udgave Retsforskrifter 58. årgang 7. oktober 2015 Indhold I Lovgivningsmæssige retsakter FORORDNINGER Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/1775 af

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0301 (NLE) 6731/17 EEE 5 AELE 26 ENV 197 ENT 47 MI 163 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 ændres i overensstemmelse med bilaget til denne forordning.

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 ændres i overensstemmelse med bilaget til denne forordning. 22.12.2015 L 334/5 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2426 af 18. december 2015 om ændring af forordning (EU) 2015/1998 for så vidt angår tredjelande, der anerkendes som lande, der anvender

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.1.2019 C(2019) 111 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 16.1.2019 om fastsættelse af nærmere bestemmelser i henhold til Rådets direktiv 91/477/EØF

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 5.2.2015 L 29/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/171 af 4. februar 2015 om visse aspekter af proceduren for udstedelse af licenser til jernbanevirksomheder (EØS-relevant tekst) EUROPA-KOMMISSIONEN

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. november 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. november 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0371 (CNS) 14128/17 LIMITE FISC 258 ECOFIN 924 UD 259 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Producentens navn og selskabets logo

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Producentens navn og selskabets logo 12.8.2017 L 209/19 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/1469 af 11. august 2017 om fastsættelse af et standardiseret præsentationsformat for dokumentet med oplysninger om forsikringsproduktet

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 14. september 2016 (OR. en) 2013/0279 (COD) LEX 1688 PE-CONS 36/16 STATIS 54 COMPET 437 UD 173 CODEC 1115 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2017 C(2017) 8874 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 20.12.2017 om administrative og videnskabelige krav til ansøgninger, jf. artikel 10 i

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.4.2018 C(2018) 2382 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 25.4.2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/42/EF for så

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - C(2016) 7147 final/2 af

Hermed følger til delegationerne dokument - C(2016) 7147 final/2 af Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) 14410/16 COR 1 EF 339 ECOFIN 1042 DELACT 233 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 3. februar 2017 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 304/6 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/2154 af 22. september 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

(9) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget

(9) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget L 98/4 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/582 af 12. april 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1352/2013 om fastlæggelse af de blanketter, der er foreskrevet i Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 2082 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/1799 for så vidt angår fritagelsen

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) 14453/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: AGRI 631 AGRIFIN 116 AGRIORG 113 DELACT 223

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2016 C(2016) 4389 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.7.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.3.2019 C(2019) 1847 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 12.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625

Læs mere

6353/19 SDM/ipj RELEX.2.A. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. marts 2019 (OR. en) 6353/19. Interinstitutionel sag: 2019/0018 (NLE)

6353/19 SDM/ipj RELEX.2.A. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. marts 2019 (OR. en) 6353/19. Interinstitutionel sag: 2019/0018 (NLE) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. marts 2019 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2019/0018 (NLE) 6353/19 AELE 19 EEE 12 N 14 ISL 12 FL 16 EF 62 ECOFIN 157 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

L 86/6 Den Europæiske Unions Tidende (Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN

L 86/6 Den Europæiske Unions Tidende (Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN L 86/6 Den Europæiske Unions Tidende 5.4.2005 II (Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS BESLUTNING af 22. marts 2005 om fastlæggelse af de skemaer, der i henhold

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2017 C(2017) 8351 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.12.2017 om ændring af bilag V og IX til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.1.2017 C(2017) 403 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 31.1.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 251/2014

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.5.2018 C(2018) 2716 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 med reguleringsmæssige

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 27. april 2018 (OR. en) 2015/0272 (COD) PE-CONS 9/18 ENV 126 ENT 32 MI 109 CODEC 250 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.7.2018 C(2018) 4379 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 12.7.2018 om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/438 for så vidt angår depositarers

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.12.2018 C(2018) 7910 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 3.12.2018 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 138/2004 for så

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning. L 73/98 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/413 af 14. marts 2019 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 for så vidt angår tredjelande, som følger sikkerhedsnormer, der er anerkendt

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

RÅDETS DIREKTIV 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser L 225/16 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 12. 8. 98 RÅDETS DIREKTIV 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere