FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR"

Transkript

1 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOT I BKG. NR Bekendtgørelsens bilag 1.5, Fersk overfladevand til fremstilling af drikkevand Endeligt forslag til bilag 1.5 i bekendtgørelsen ses i bilag A til nærværende notat. Bilag A og de nedenfor viste tabeller er fremkommet ved beregninger, der ses i regneark //. I forhold til bilag i den kommende bekendtgørelse om analysekvalitet mangler forslaget henvisninger til metodedatablade med specifikation af de krævede analysemetoder. Udvikling af forslagene og sammenligning af forslagene med værdier beregnet på basis af miljøkvalitetskrav mv. er beskrevet nedenfor. Beregninger, afrundinger mv. er sket efter de principper, der er beskrevet i notat Bkg. 866 indeholder ikke krav til s T max for to parametre i fersk overfladevand til fremstilling af drikkevand, ilt og biokemisk oxygenforbrug. I stedet er givet krav til s w, standardafvigelsen indenfor en analyseserie. For disse to parametre er forslag til detektionsgrænse derfor beregnet som 3 s w. Ved beregning af måleusikkerhed anvendes for disse parametre modellen, at s T svarer til 3 s w. 1.1 Sammenligning af beregnede krav til analysekvalitet (andet forslag) med værdier baseret på EQS mv. De beregnede krav til analysekvalitet er sammenlignet med det ønskelige i forbindelse med kontrol af kvaliteten af fersk overfladevand til fremstilling af drikkevand (bkg. 16 af 9. april 1980) /1/. Kvalitetskravene er sammenlignet med kvantifikationsgrænse og ekspanderet måleusikkerhed som beskrevet i notat 6, idet kvantifikationsgrænsen er beregnet som 3. I bkg. 16 findes desuden beskrevet krav til analysekvaliteten, som ikke er fuldt identisk med de krav, der er beskrevet i direktiv om analysekvalitet //. De beregnede krav til analysekvalitet er derfor sammenlignet både med krav baseret på principperne i direktivet og med kravene i bkg Detektionsgrænse Tabel 1 viser resultaterne for detektionsgrænse. Tabellen stammer fra regnearket /3/, siden LQ smlg TV og overv DL. I tabellen er anvendt følgende forkortelser: s T max : Krav til maksimal total standardafvigelse i bkg Drv. krav: Vandkvalitetskrav for drikkevand iht. bkg. 16 Bkg. : Krav til detektionsgrænse iht. bkg : Beregnet detektionsgrænse (første forslag). Den anvendte formel er = s T max : Afrundet detektionsgrænse (andet forslag) 3 : Endeligt forslag til detektionsgrænse 1

2 I nogle tilfælde er den beregnede og afrundede detektionsgrænse større end de værdier, der er ønskelige i forhold til vandkvalitet for overfladevand til fremstilling af drikkevand. I disse tilfælde er lagt sværtning over den værdi (baseret på direktivets principper eller detektionsgrænse i bkg. 16), som de umiddelbare beregninger (kolonne ) ikke kan opfylde. I teksten under tabellen er disse parametre gennemgået og det er konkluderet, i hvilket omfang den ønskelige detektionsgrænse kan tilgodeses. Konklusionen er udmøntet i kolonnen 3. Tabel 1 Fersk overfladevand til fremstilling af drikkevand Sammenligning mellem beregnede detektionsgrænser () og LQ baseret på vandkvalitetskrav til overfladevand til fremstilling af drikkevand og på krav til detektionsgrænse for overfladevand til fremstilling af drikkevand Parameter Enhed S T max Drv. krav Bkg ,3 drv.k. Ledningsevne ms/m 1, ,50 1,5 1,5 30 4,5 Farvetal (Pt) mg/l 1, ,50 1, ,5 Suspenderede stoffers tørstof mg/l 1,5 5 1,50 1,5 1,5 7,5 4,5 Ilt (O) mg/l 0,06 0,180 0, 0, 0,6 Iltforbrug med kaliumdichromat, CODCr (O) mg/l 1, ,50 1,5 1,5 9 4,5 Biokemisk iltforbrug, BI5 (O) mg/l 0,15 3 0,45 0,5 0,5 0,9 1,5 Ikke flygtigt organisk kulstof, NVOC (C) mg/l 0,15 0,15 0, 0, 0,6 Klorid (Cl) mg/l 1, ,50 1,5 1,5 15 4,5 Sulfat (SO4) mg/l 1, ,50 1,5 1,5 45 4,5 Fluorid (F) mg/l 0,03 1 0,05 0,030 0,03 0,05 0,3 0,09 LQ = 3 DL Ammonium (NH4) mg/l 0,003 0,05 0,01 0,0030 0,003 0,005 0,015 0,009 Nitrat (NO3) mg/l 0,3 5 0,30 0,3 0,3 7,5 0,9 Total phosphor (P) mg/l 0,003 0,15 0,01 0,0030 0,003 0,01 0,045 0,009 Cyanid (CN) µg/l 1, ,50 1,5 1,5 15 4,5 Antimon µg/l 0,3 0,30 0,3 0,3 0,9 Arsen µg/l 0,3 10 0,30 0,3 0,3 3 0,9 Barium µg/l , Bly µg/l 0, ,30 0,3 0,3 15 0,9 Bor µg/l , Cadmium µg/l 0,15 1 0, 0,15 0, 0,1 0,3 0,6 Chrom µg/l 0, ,30 0,3 0,3 15 0,9 Jern, opløst µg/l , Kobber µg/l 1, ,50 1,5 1,5 6 4,5 Kviksølv µg/l 0,003 0,5 0,1 0,0030 0,003 0,003 0,15 0,009 Mangan µg/l 1, ,50 1,5 15 4,5 Nikkel µg/l 0,3 0,30 0,3 0,3 0,9 Selen µg/l 0, ,30 0,3 0,3 3 0,9 Zink µg/l 1, ,50 1,5 1, ,5

3 Sammenligning mellem beregnede detektionsgrænser () og LQ baseret på vandkvalitetskrav til overfladevand til fremstilling af drikkevand og på krav til detektionsgrænse for overfladevand til fremstilling af drikkevand Drv. krav Bkg ,3 drv.k. LQ = 3 DL Parameter Enhed S T max Halogenerede alifatiske kulbrinter 1), herunder dichlormethan, trichlormethan, tetrachlormethan, dichlorethener, 1,- dichlorethan, trichlorethen, trichlorethaner, tetrachlorethen, tetrachlorethaner µg/l 0,03 0,030 0,03 0,03 0,09 1,-Dibromethan µg/l 0,003 0,0030 0,003 0,003 0,009 Benzen µg/l 0,03 0,030 0,03 0,03 0,09 Benzo(a)pyren µg/l 0,003 0, 0,04 0,0030 0,003 0,003 0,06 0,009 Øvrige PAH, herunder fluoranthen, benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(ghi)perylen og indeno(1,,3-cd)pyren µg/l 0,03 0, 0,04 0,030 0,03 0,0 0,06 0,09 Desaminodiketometribuzin, diketometribuzin µg/l 0,01 1 0,1 0,010 0,01 0,0 0,3 0,03 Øvrige pesticider og nedbrydningsprodukter fra pesticider µg/l 0,01 1 0,1 0,010 0,01 0,01 0,3 0,03 Farvetal: Andet forslag til detektionsgrænse er for høj i forhold til den ønskede detektionsgrænse for kontrol med overfladevand til fremstilling af drikkevand i henhold til principperne i direktivet. Data fra kvartalsrapporter for opnået analysekvalitet ved NOVANA (1 laboratorium i en periode på 1½ år) tyder på, at det vil være muligt at opnå en bedre kvalitet, end andet forslag til detektionsgrænse er udtryk for. Det endelige forslag til detektionsgrænse er derfor skærpet, så det svarer til det ønskelige ved kontrol af overfladevand til fremstilling af drikkevand. Fluorid: Ved en orientering om udkast til den reviderede bekendtgørelse blev modtaget argumenter for at lempe til 0,05 mg/l. En på 0,05 mg/l er tilstrækkelig i forhold til alle anvendelser af fluoriddata, hvorfor det endelige forslag til detektionsgrænse er lempet til 0,05 mg/l. Ammonium: Ved en orientering om udkast til den reviderede bekendtgørelse blev modtaget argumenter for at lempe til 0,005 mg/l NH 4. Denne er tilstrækkelig i forhold til alle anvendelser af ammoniumdata, hvorfor det endelige forslag til detektionsgrænse er lempet til 0,005 mg/l NH 4. Nitrat: Ved en orientering om udkast til den reviderede bekendtgørelse blev modtaget argumenter for at lempe til 1 mg/l NO 3. Den foreslåede detektionsgrænse er imidlertid nødvendig i forhold til ønsket detektionsgrænse ved grundvandsovervågning. Detektionsgrænsen fastholdes derfor. Total phosphor: Ved en orientering om udkast til den reviderede bekendtgørelse blev modtaget argumenter for at lempe til 0,005. En på 0,01 mg/l P er tilstrækkelig i forhold til den ønskede detektionsgrænse ved kontrol med overfladevand til fremstil- 3

4 ling af drikkevand, hvorfor det endelige forslag til detektionsgrænse er lempet til 0,01 mg/l P. Bor: Ved høring af udkast til den reviderede bekendtgørelse blev modtaget argumenter for at lempe. er lempet til samme værdi som drikkevand. Som konsekvens heraf er også s T max lempet. Cadmium: Andet forslag til detektionsgrænse er for høj i forhold til den ønskede detektionsgrænse for kontrol med overfladevand til fremstilling af drikkevand i henhold til principperne i direktivet. I grundvand kan en detektionsgrænse, der er en faktor 100 lavere, imidlertid honoreres. Det endelige forslag til detektionsgrænse er derfor skærpet, så det svarer til det ønskelige ved kontrol af overfladevand til fremstilling af drikkevand. Jern, total: Ved høring af udkast til den reviderede bekendtgørelse blev modtaget argumenter for at lempe. er lempet til samme værdi som drikkevand. Som konsekvens heraf er også s T max lempet. Mangan: Ved høring af udkast til den reviderede bekendtgørelse blev modtaget argumenter for at lempe. er lempet til samme værdi som drikkevand. Halogenerede alifatiske kulbrinter: Parameteren hed tidligere flygtige organiske klorforbindelser. Navnet er ændret, så det dels svarer til samlebetegnelsen i det nationale overvågningsprogram og dels omfatter alle ønskede parametre i drikkevand, herunder bromerede alifatiske kulbrinter. Desuden er tilføjet definition af hvilke stoffer, der bl.a. omfattes af parameteren. Denne definition er identisk med den, der er anvendt i bilag 1.4 for drikkevandskontrol, med undtagelse af de trihalomethaner, der alene er relevante som biprodukter ved kloring af vand. PAH-forbindelser: Parameterens navn er ændret i forhold til bkg. 866 idet bkg. 16 omfatter fluoranthen foruden de PAH, der er nævnt i bkg Andet forslag til detektionsgrænse er for høj i forhold til den ønskede detektionsgrænse for kontrol med overfladevand til fremstilling af drikkevand i henhold til principperne i direktivet. I grundvand kan en detektionsgrænse, der er en faktor tre lavere, imidlertid honoreres. Det endelige forslag til detektionsgrænse er derfor skærpet, så det svarer til det ønskelige ved kontrol af overfladevand til fremstilling af drikkevand. Desaminodiketometribuzin, diketometribuzin: Disse to nedbrydningsprodukter af pesticider er behandlet separat i grundvand og drikkevand, idet der ikke kan opnås samme detektionsgrænse for disse som for øvrige pesticider og nedbrydningsprodukter. Den opnåelige detektionsgrænse er indsat, og denne er fuldt tilstrækkelig i forbindelse med kontrol af kvaliteten af fersk overfladevand til fremstilling af drikkevand Måleusikkerhed kontrolprøver og naturlige prøver For fersk overfladevand til fremstilling af drikkevand vurderes det, at der næppe findes store bidrag til måleusikkerheden for naturlige prøver, som ikke er dækket ved de usikkerhedsbidrag, der ses ved kvalitetskontrol. Ekspanderet måleusikkerhed beregnet i første forslag er derfor rundet op uden yderligere øgning. En undtagelse herfra er miljøfremmede organiske stoffer, og der er taget højde herfor ved at oprunde et ekstra trin. Såfremt den afrundede værdi er meget tæt på den oprindeligt beregnede 4

5 værdi (mindre end 15% større end den beregnede værdi), er dog rundet et trin længere op Ekspanderet måleusikkerhed (absolut værdi) Tabel viser resultaterne for ekspanderet måleusikkerhed (absolut værdi). Tabellen stammer fra regnearket //. De værdier, der er anvendt til beregning af den ekspanderede måleusikkerhed, er vist i bilag B. I tabellen er anvendt følgende forkortelser: Drv. krav: Vandkvalitetskrav for drikkevand iht. bkg. 16 Bkg. U: Krav til måleusikkerhed iht. bkg. 16, idet måleusikkerheden er tilnærmet med den aritmetriske sum af drikkevandsdirektivets krav til nøjagtighed og præcision. 1 U abs : Beregnet ekspanderet måleusikkerhed, absolut værdi (første forslag) Den anvendte model er: U abs = (st max ) + (Bias) + (uref ), hvor Bias og u ref er angivet i %, og det antages, at U abs skal gælde op til en koncentration svarende til 10 gange s T max. U abs : Afrundet ekspanderet måleusikkerhed, absolut værdi (andet forslag) 3 U abs : Endeligt forslag til ekspanderet måleusikkerhed, absolut værdi I tabellen er anvendt sværtning på samme måde som i tabel 1, hvor en værdi ikke kan opfyldes med den beregnede og afrundede ekspanderede måleusikkerhed. I teksten under tabellen er disse parametre gennemgået og det er konkluderet, i hvilket omfang den ønskelige ekspanderede måleusikkerhed kan tilgodeses. Konklusionen er udmøntet i kolonnen 3 U abs. Tabel Fersk overfladevand til fremstilling af drikkevand Sammenligning mellem beregnede ekspanderede usikkerheder (U abs) og U abs baseret på vandkvalitetskrav til fersk overfladevand til fremstilling af drikkevand og på krav til nøjagtighed og præcision for overfladevand til fremstilling af drikkevand Parameter Enhed Drv. krav 1 U abs U abs 3 U abs Bkg. U Ledningsevne ms/m 100 3, Farvetal (Pt) mg/l 10 3, Suspenderede stoffers tørstof mg/l 5 3, ,5 drv.k. Ilt (O) mg/l 0,13 0, 0, Iltforbrug med kaliumdichromat, CODCr (O) mg/l 30 3, Biokemisk iltforbrug, BI5 (O) mg/l 3 0,34 0,5 0,5 4 1,5 Ikke flygtigt organisk kulstof, NVOC (C) mg/l 0,3 0,5 0,5 Klorid (Cl) mg/l 50 3, Sulfat (SO4) mg/l 150 3, Fluorid (F) mg/l 1 0,064 0,1 0,1 0,3 0,5 Ammonium (NH4) mg/l 0,05 0,0064 0,01 0,01 0,0 0,03 Nitrat (NO3) mg/l 5 0, ,5 13 Total phosphor (P) mg/l 0,15 0,0064 0,01 0,01 0,05 0,08 Cyanid (CN) µg/l 50 3, Antimon µg/l 0, Arsen µg/l 10 0, Barium µg/l 100 6,

6 Sammenligning mellem beregnede ekspanderede usikkerheder (U abs) og U abs baseret på vandkvalitetskrav til fersk overfladevand til fremstilling af drikkevand og på krav til nøjagtighed og præcision for overfladevand til fremstilling af drikkevand Parameter Enhed Drv. krav 1 U abs U abs 3 U abs Bkg. U Bly µg/l 50 0, ,5 drv.k. Bor µg/l , Cadmium µg/l 1 0,34 0,5 0,5 0,6 0,5 Chrom µg/l 50 0, Jern, opløst µg/l 100 6, Kobber µg/l 0 3, Kviksølv µg/l 0,5 0,0068 0,01 0,01 0,3 0,3 Mangan µg/l 50 3, Nikkel µg/l 0, Selen µg/l 10 0, Zink µg/l 500 3, Halogenerede alifatiske kulbrinter 1), herunder dichlormethan, trichlormethan, tetrachlormethan, dichlorethener, 1,- dichlorethan, trichlorethen, trichlorethaner, tetrachlorethen, tetrachlorethaner µg/l 0,086 0, 0, 1,-Dibromethan µg/l 0,0086 0,0 0,0 Benzen µg/l 0,086 0, 0, Benzo(a)pyren µg/l 0, 0,0086 0,0 0,0 0,06 0,1 Øvrige PAH, herunder fluoranthen, benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(ghi)perylen og indeno(1,,3-cd)pyren µg/l 0, 0,086 0, 0,1 0, 0,1 Desaminodiketometribuzin, diketometribuzin µg/l 1 0,09 0,05 0,05 1 0,5 Øvrige pesticider og nedbrydningsprodukter fra pesticider µg/l 1 0,09 0,05 0,05 1 0,5 Farvetal: Andet forslag til ekspanderet måleusikkerhed er for høj i forhold til krav til nøjagtighed og præcision i bkg. 16. Data fra kvartalsrapporter for opnået analysekvalitet ved NOVANA (1 laboratorium i en periode på 1½ år) tyder på, at det vil være muligt at opnå en bedre kvalitet, end andet forslag til ekspanderet måleusikkerhed er udtryk for. Det endelige forslag til ekspanderet måleusikkerhed er derfor skærpet, så det svarer til det ønskelige ved kontrol af overfladevand til fremstilling af drikkevand. Suspenderede stoffers tørstof: Andet forslag til ekspanderet måleusikkerhed er for høj i forhold til krav til nøjagtighed og præcision i bkg. 16. Imidlertid anvendes i denne sammenhæng ikke værdier indeholdende tallet 4, hvorfor andet forslag (5 mg/l) fastholdes. Andet forslag til ekspanderet måleusikkerhed er derfor også det endelige forslag. PAH (dog ikke benzo(a)pyren), desaminodiketometribuzin og diketometribuzin, øvrige pesticider: Andet forslag til ekspanderet måleusikkerhed (absolut værdi) er som følge af afrundingsprincipper beskrevet i afsnit 1.1. rundet op to trin. For disse fire stofgrupper er derfor ikke oprundet yderligere, for at tage højde for at visse analyse- 6

7 tekniske vanskeligheder ikke afspejles i resultater af kontrolprøver. Andet forslag til ekspanderet måleusikkerhed (absolut værdi) er derfor også det endelige forslag Ekspanderet måleusikkerhed (relativ værdi) Ekspanderet måleusikkerhed som relativ værdi er fremkommet ud fra de principper, der er beskrevet i Notat 4. Den anvendte model er: U abs = (CVT max ) + (Bias) + (uref ), hvor alle bidrag (CV T max, Bias og u ref ) er angivet i %. De værdier, der er anvendt til beregning af den ekspanderede måleusikkerhed, er vist i bilag B. Forslag til ekspanderede måleusikkerheder som relativ værdi fremgår af bilag A, hvor de endelige forslag til analysekvalitet er anført. Alle forslag til ekspanderede måleusikkerheder som relativ værdi er mindre end 50%, og vil derfor også være mindre end 0,5 gange EQS ved koncentrationer tæt på EQS. Ingen af forslagene til ekspanderet måleusikkerhed som relativ værdi giver derfor anledning til at basere kravet på bedste tilgængelige teknik (BAT) Akkreditering eller kvalitetsstyring i henhold til EN ISO/IEC 1705 I forslag til kvalitetskrav som vist i bilag A er anført, om der kræves akkrediteret teknisk prøvning (vist med et A), eller om det er tilstrækkeligt, at laboratoriet har et kvalitetsstyringssystem i overensstemmelse med standarden EN ISO/IEC1705 eller andre tilsvarende internationalt accepterede standarder (vist med et K). Alle parametre findes i den gældende bekendtgørelse om analysekvalitet (bkg. 866), hvori kravet er akkrediteret teknisk prøvning. Der er derfor som udgangspunkt anført A for alle parametre. Feltmålinger i forbindelse med prøvetagning bliver omfattet af den kommende revision af bekendtgørelse om analysekvalitet. Det anses som beskrevet i notat.1 ikke for realistisk at kræve akkreditering for alle institutioner, der udfører feltmålingerne. Derfor er kravet til de to feltmålinger, ledningsevne og opløst ilt, ændret til krav om kvalitetsstyring (markering med K). Referencer /1/ Bekendtgørelse nr. 16 af 9. april 1980 om kvalitetskrav m.v. til overfladevand, som anvendes til fremstilling af drikkevand. // Kommissionens direktiv 009/90/EF af 31. juli 009 om tekniske specifikationer for kemisk analyse og kontrol af vandets tilstand som omhandlet i Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 000/60/EF. /3/ Bkg_analysekval_bilag_1.5_overfl_t_drv.xls. Filen består af følgende ark: Beregning Basis f beregn af U (findes i kopi i bilag B) Efter afrunding Endeligt forslag (findes i kopi i bilag A) LQ smlg TV og overv DL (findes i kopi i tabel 1) U smlg TV (findes i kopi i tabel ) 7

8 uol/lmu 8

9 Bilag A Endeligt forslag til analysekvalitetskrav 1.5 Fersk overfladevand til fremstilling af drikkevand Beregnede krav i rev bkg efter afrunding Parameter Enhed S Tmax CV Tmax U abs U rel A / K Ledningsevne ms/m 1,5 1,5 3% 5 15% K Farvetal mg/l Pt 1 1,5 5% 3 15% A Suspenderede stoffers tørstof mg/l 1,5 1,5 5% 5 15% A Ilt mg/l O 0, 0,05 *) 5% 0, 15% K Iltforbrug med kaliumdichromat, COD Cr mg/l O 1,5 1,5 5% 5 15% A Biokemisk iltforbrug, BI 5 mg/l O 0,5 0, *) 5% 0,5 0% A Ikke flygtigt organisk stof, NVOC mg/l C 0, 0, 5% 0,5 15% A Klorid mg/l Cl 1,5 1,5 3% 5 15% A Sulfat mg/l SO 4 1,5 1,5 3% 5 15% A Fluorid mg/l F 0,05 0,03 5% 0,1 15% A Ammonium mg/l NH 4 0,005 0,003 5% 0,01 15% A Nitrat mg/l NO 3 0,3 0,3 3% 1 15% A Total phosphor mg/l P 0,01 0,003 5% 0,01 15% A Cyanid µg/l CN 1,5 1,5 5% 5 15% A Antimon µg/l 0,3 0,3 5% 1 0% A Arsen µg/l 0,3 0,3 5% 1 0% A Barium µg/l 3 3 5% 10 0% A Bly µg/l 0,3 0,3 5% 1 0% A Bor µg/l % 30 0% A Cadmium µg/l 0,1 0, 5% 0,5 0% A Chrom µg/l 0,3 0,3 5% 1 0% A Jern, opløst µg/l % 30 0% A Kobber µg/l 1,5 1,5 5% 5 0% A Kviksølv µg/l 0,003 0,003 5% 0,01 0% A Mangan µg/l 1,5 5% 5 0% A Nikkel µg/l 0,3 0,3 5% 1 0% A Selen µg/l 0,3 0,3 5% 1 0% A Zink µg/l 1,5 1,5 5% 5 0% A Halogenerede alifatiske kulbrinter a), herunder dichlormethan, trichlormethan, tetrachlormethan, dichlorethener, 1,- dichlorethan, trichlorethen, trichlorethaner, tetrachlorethen, tetrachlorethaner, 1,- dibromethan µg/l 0,03 0,03 5% 0, 30% A 1,-Dibromethan µg/l 0,003 0,003 5% 0,0 30% A Benzen µg/l 0,03 0,03 5% 0, 30% A Benzo(a)pyren c) µg/l 0,003 0,003 5% 0,0 30% A 9

10 Beregnede krav i rev bkg efter afrunding Parameter Enhed S Tmax CV Tmax U abs U rel A / K Fluoranthen, benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(ghi)perylen og indeno(1,,3-cd)pyren b) µg/l 0,0 0,03 Desaminodiketometribuzin, diketometribuzin µg/l 0,0 0,01 Øvrige pesticider og nedbrydningsprodukter fra pesticider µg/l 0,01 0,01 5% 0,1 30% A 5% 0,05 30% A 5% 0,05 30% A *) Som følge af de praktiske vanskeligheder med dokumentation af st max dokumenteres i stedet sw. sw skal være mindre end den anførte værdi i kolonnen for s T max. Krav gælder for hver enkelt komponent a) : Parameternavn ændret i forhold til bkg Parameterens indhold er sat identisk med indhold i bilag 1.4, Drikkevandskontrol med undtagelse af trihalomethaner stammende fra kloring af vand b) : Parameternavn ændret i forhold til bkg Parameterens indhold svarer til de PAH-forbindelser, der er nævnt i bkg. 16, idet benz(a)pyren er taget ud med separate krav svarende til krav til drikkevand, bilag 1.4 c) : værdien for s T max er øget fra 0,003 til 0,005, som udtryk for hvad der er muligt med den bedste tilgængelige teknik A: målinger skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning K: målinger skal udføres under et kvalitetsstyringssystem i overensstemmelse med standarden EN ISO/IEC1705 eller andre tilsvarende internationalt accepterede standarder, men ikke nødvendigvis som akkrediteret teknisk prøvning 10

11 Bilag B Udgangspunkt for omregning af gældende krav til ekspanderet usikkerhed (U abs og U rel ) Gældende krav i bkg. 866 Analysekvalitets- Parameter Enhed S Tmax klasse Hjælpeinfo Bias-krav % Ledningsevne ms/m 1,5 1 % 3% Farvetal mg/l Pt 1,5 % 3% Suspenderede stoffers tørstof mg/l 1,5 % 3% Ilt mg/l O 0,06 *) U ref % % 3% Iltforbrug med kaliumdichromat, COD Cr mg/l O 1,5 % 3% Biokemisk iltforbrug, BI 5 mg/l O 0,15 *) % 5% Ikke flygtigt organisk stof, NVOC mg/l C 0,15 % 3% Klorid mg/l Cl 1,5 1 % 3% Sulfat mg/l SO 4 1,5 1 % 3% Fluorid mg/l F 0,03 % 3% Ammonium mg/l NH 4 0,003 % 3% Nitrat mg/l NO 3 0,3 1 % 3% Total phosphor mg/l P 0,003 % 3% Cyanid µg/l CN 1,5 % 3% Antimon µg/l 0,3 % 5% Arsen µg/l 0,3 % 5% Barium µg/l 3 % 5% Bly µg/l 0,3 % 5% Bor µg/l 3 % 5% Cadmium µg/l 0,15 % 5% Chrom µg/l 0,3 % 5% Jern, opløst µg/l 3 % 5% Kobber µg/l 1,5 % 5% Kviksølv µg/l 0,003 % 5% Mangan µg/l 1,5 % 5% Nikkel µg/l 0,3 % 5% Selen µg/l 0,3 % 5% Zink µg/l 1,5 % 5% Halogenerede alifatiske kulbrinter 1), herunder dichlormethan, trichlormethan, tetrachlormethan, dichlorethener, 1,-dichlorethan, trichlorethen, trichlorethaner, tetrachlorethen, tetrachlorethaner, 1,- dibromethan µg/l 0,03 % 10% Benzen µg/l 0,03 % 10% Benzo(a)pyren µg/l 0,003 % 10% 11

12 Gældende krav i bkg. 866 Analysekvalitets- Parameter Enhed S Tmax klasse Fluoranthen, benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(ghi)perylen og indeno(1,,3-cd)pyren µg/l 0,03 Desaminodiketometribuzin, diketometribuzin µg/l 0,01 Øvrige pesticider µg/l 0,01 Hjælpeinfo Bias-krav % U ref % % 10% % 10% % 10% 1

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.15, Kontrol/overvågning af fersk overfladevand Endeligt forslag til bilag 1.15

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.8, Spildevand, renset og urenset Endeligt forslag til bilag 1.8 i bekendtgørelsen

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.4, Drikkevandskontrol Endeligt forslag til bilag 1.4 i bekendtgørelsen ses i

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOT I BKG. NR. 866 Bekendtgørelsens bilag.4, Overvågning af jordvand, drænvand m.m. Endeligt forslag til bilag.4 i bekendtgørelsen

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.4, Drikkevandskontrol Endeligt forslag til bilag 1.4 i bekendtgørelsen ses i

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOT I BKG. NR. 866 Bekendtgørelsens bilag., Spildevandsslam Endeligt forslag til bilag. i bekendtgørelsen ses i bilag A til

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.1, Marint sediment Endeligt forslag til bilag 1.1 i bekendtgørelsen ses i bilag

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 0.0a dato den /7-0 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOT I BKG. NR. 866 Bekendtgørelsens bilag., Fersk sediment Endeligt forslag til bilag. i bekendtgørelsen

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.9 dato den 18/4-011 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.10, Kontrol af jord Endeligt forslag til bilag

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.6 dato den 1/7-011 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.7, Kontrol/overvågning af marint vand Endeligt forslag

Læs mere

1 Bekendtgørelsens bilag 1.3, Kontrol/overvågning af grundvand

1 Bekendtgørelsens bilag 1.3, Kontrol/overvågning af grundvand ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.3, Kontrol/overvågning af grundvand Endeligt forslag til bilag 1.3 i bekendtgørelsen ses i

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.8 dato den 15/1-010 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.9, Svømmebassinkontrol Endeligt forslag til bilag

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER Notat 11.4 dato den /7-011 ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.10, Kontrol af jord Endeligt forslag til kvalitetskrav for nye parametre

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.13, Spildevandsslam Endeligt forslag til kvalitetskrav for nye parametre i bilag 1.13 i bekendtgørelsen

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 3. november 2016 QA: Maj-Britt

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.15, Kontrol/overvågning af fersk overfladevand Endeligt forslag til kvalitetskrav for nye parametre

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT. Problemstilling. Baggrund. cc:

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT. Problemstilling. Baggrund. cc: Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Stine Kjær Ottsen Dato: 26. april 2017 QA:

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER Notat 11.3 dato den 18/4-011 ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.7, Kontrol/overvågning af marint vand Endeligt forslag til kvalitetskrav

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER Notat 11.3 dato den 15/9-011 ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.7, Kontrol/overvågning af marint vand Endeligt forslag til kvalitetskrav

Læs mere

cc: Til: Fra: Ulla Lund Dato: 1. marts QA: Emne: Naturstyrelsen om krav Returskyllevand Vandkvalitetskravv Bassinvand Turbiditet NVOC 0,2 FNU 4 mg C/L

cc: Til: Fra: Ulla Lund Dato: 1. marts QA: Emne: Naturstyrelsen om krav Returskyllevand Vandkvalitetskravv Bassinvand Turbiditet NVOC 0,2 FNU 4 mg C/L Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Naturstyrelsen cc: Fra: Dato: Ulla Lund. marts 0 QA: Emne: Genanvendelse aff fra svømmebadee forslag til til analysekvalitet I

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.16, Kontrol/overvågning af skaldyr Skaldyr har ikke tidligere været omfattet af bekendtgørelse om analysekvalitet.

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Generelle principper Analysekvalitetskrav for parametre, der pt. ikke er dækket af den gældende bekendtgørelse nr. 866, frembringes

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.3, Kontrol/overvågning af grundvand Endeligt forslag til kvalitetskrav for nye parametre i bilag 1.3

Læs mere

USIKKERHED PÅ REFERENCEMATERIALERS

USIKKERHED PÅ REFERENCEMATERIALERS USIKKERHED PÅ REFERENCEMATERIALERS REFERENCEVÆRDIER 1 Indledning Ved bestemmelse af måleusikkerhed skal alle signifikante bidrag til usikkerheden inddrages. Et af usikkerhedsbidragene er, i hvilket omfang

Læs mere

Afsnit Hvad RefLabs kommentar Status Generelt Mange steder er LQ mindre end 3 x Stmax??

Afsnit Hvad RefLabs kommentar Status Generelt Mange steder er LQ mindre end 3 x Stmax?? Kommentarer ved for-høring af bkg. om analysekvalitet Afsnit Hvad RefLabs kommentar Status Generelt Mange steder er LQ mindre end 3 x Stmax?? Et vejledende notat om vurdering af LD i I flere tilfælde bliver

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 24. oktober 2012 QA: Emne: Stine Kjær Ottsen Opdatering

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Ladelundvej 8 AR-18-CA-0071040-01 EUDKVE-0071040 8088378 Uorganiske forbindelser Ammonium (NH4) 0.18 mg/l 0.00 SM 17. udg. 400-NH3 (H) 1 Nitrit 0.0013 mg/l 0.001 SM 17. udg. 400-NO2 (B) 1 Nitrat < 0.3

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. marts 2014. Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1) 5. marts 2014. Nr. 231.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. marts 2014. Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1) 5. marts 2014. Nr. 231. Lovtidende A 2014 Udgivet den 15. marts 2014 5. marts 2014. Nr. 231. Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1) I medfør af 73, stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Farvetal, Pt.0 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 1 Turbiditet 0.10 FTU 1 0.0 DS/EN ISO 7027-1: 2016 1 Mikrobiologi Coliforme bakterier 37 C < 1 MPN/100 ml i.m. 1 Colilert Quanti Tray 0.2 σ) Escherichia

Læs mere

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Miljøstyrelsen Teknisk Notat Juni 2003 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Prøvehane DGU Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Prøvehane DGU Lab prøvenr: Ladelundvej 8 Prøvested: Ganløse Nordre Vandværk - B2 DGU 200.199-8374 - V20001600 / 423001601 DGU-nr: 200.199 Prøveudtagning: kl. 10:3 Prøvemærke: Prøvehane DGU 200.199 8070318 Uorganiske forbindelser

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1 I medfør af 73, stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, 15, stk. 1, nr. 1, 2 og 6, 23, 51 og 61, stk. 4, i

Læs mere

Analyserapport. Vitten Vandværk - Forbruger, taphane / T Krogsvej 27, 8382 Hinnerup Drikkevand - Gruppe A+B parametre

Analyserapport. Vitten Vandværk - Forbruger, taphane / T Krogsvej 27, 8382 Hinnerup Drikkevand - Gruppe A+B parametre - Forbruger, taphane - 78473 - / 4713000499T Krogsvej 27, Prøveudtagning: kl. 12:20 Analyseperiode: - 30.09.2019 Farvetal, Pt 1.9 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 1 Turbiditet 0.12 FNU 1 0.0 DS/EN

Læs mere

EKSISTERENDE, NYE OG REVIDEREDE PRIORITEREDE STOFFER - BETYDNING FOR IGANGVÆRENDE REVISION AF BKG. OM

EKSISTERENDE, NYE OG REVIDEREDE PRIORITEREDE STOFFER - BETYDNING FOR IGANGVÆRENDE REVISION AF BKG. OM EKSISTERENDE, NYE OG REVIDEREDE PRIORITEREDE STOFFER - BETYDNING FOR IGANGVÆRENDE REVISION AF BKG. OM ANALYSEKVALITET 1 Baggrund Arbejdsgruppe E om Kemiske aspekter (Kommissions DG Miljø, Direktorat D

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1 I medfør af 73, stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, 15, stk. 1, nr. 1, 2 og 6, 23, 51 og 61, stk. 4, i

Læs mere

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING Vandværksvej 4 3450 Allerød Analyserapport nr. 20160205/012 16. februar 2016 Blad 1 af 5 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet

Læs mere

( ) UDVIDET KONTROL + SPORSTOFKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

( ) UDVIDET KONTROL + SPORSTOFKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING (03+08+09) UDVIDET KONTROL + SPORSTOFKONTROL + ORGANISK Vandværksvej 4 3450 Allerød Analyserapport nr. 20170202/005 22. april 2017 Blad 1 af 4 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag,

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Ladelundvej 8 CA000391 8044688 Uorganiske forbindelser Ammonium (NH4) < 0.00 mg/l 0.0 0.00 SM 17. udg. 400-NH3 (H) 1 Nitrit < 0.001 mg/l 0.1 0.001 SM 17. udg. 400-NO2 (B) 1 Nitrat 0.6 mg/l 0 0.3 SM 17.

Læs mere

cc: Til: Ulla Lund Fra: Dato: QA: Emne: drænvand) og bilag pladsperkolat (bilag (bilag Gran-plot. Metodekrav M037 Prøvetypee Grundvand Parameter

cc: Til: Ulla Lund Fra: Dato: QA: Emne: drænvand) og bilag pladsperkolat (bilag (bilag Gran-plot. Metodekrav M037 Prøvetypee Grundvand Parameter Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Styregruppen for Naturstyrels sens Referencelaboratorium cc: Fra: Dato: QA: Emne: Ulla Lund 23. januar 2013 Stine Kjær Ottsen

Læs mere

Bilag 1: Kontrolprogram for Visse Vandværk

Bilag 1: Kontrolprogram for Visse Vandværk Dok.nr.: 2018-025071-4 Revideret den 24-04-2018 Bilag 1: Kontrolprogram for Visse Vandværk Jupiter ID: 70206 Næste inspektion af rentvandstank: Ikke relevant Produceret/distribueret i 2017: 64.940/66.709

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 4483 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 6.9 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887, metode C 15 Turbiditet 0.09 FTU DS/EN ISO :

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 6.9 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887, metode C 15 Turbiditet 0.09 FTU DS/EN ISO : Prøveudtagning: kl. 11:10 Analyseperiode: - 23.04.2018 Farvetal, Pt 6.9 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887, metode C 1 Turbiditet 0.09 FTU 1 0.0 DS/EN ISO 7027-1: 2016 1 Mikrobiologi Coliforme bakterier 37 C

Læs mere

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve. Kildevænget 10 Snoldelev 4621 Gadstrup Blad 1 af 6 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede

Læs mere

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve. v/ Helge Christensen Slåenvej 11 4735 Mern Blad 1 af 6 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede

Læs mere

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve. v/ Jens Peter Brenøe Hulegårdsvej 3, Allerslev 4320 Lejre Blad 1 af 6 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende

Læs mere

(05+09) BORINGSKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(05+09) BORINGSKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING Vandværksvej 4 3450 Allerød Blad 1 af 5 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve DIREKTE

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Ladelundvej 8 CA000391 8044681 Uorganiske forbindelser Ammonium (NH4) 0.017 mg/l 0.0 0.00 SM 17. udg. 400-NH3 (H) 1 Nitrit 0.0023 mg/l 0.1 0.001 SM 17. udg. 400-NO2 (B) 1 Nitrat 0.7 mg/l 0 0.3 SM 17. udg.

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: AR-18-CA-00704770-01 EUDKVE-00704770 Prøvested: Verup Vandværk - DGU 204.293 - / 4303000401 DGU-nr: 204.293 Råvand - Kontrol org. mikroforureninger Prøveudtagning: kl. 09:30 Analyseperiode: - 25.08.2018

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Ladelundvej 8 Prøvested: Ejby Strand Vandværk - Ledningsnet - 104229 - V0220002 / 42100299 8069039 Farvetal, Pt.1 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 1 Turbiditet 0.16 FTU 1 0.0 DS/EN ISO 7027-1:

Læs mere

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING v/ Bendt Rasmussen Sandersvej 2 3460 Birkerød Blad 1 af 5 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr:

Analyserapport. Lab prøvenr: Prøveudtagning: kl. 11:27 Analyseperiode: - 06.0.2019 Uorganiske forbindelser Ammonium (NH4) 0.022 mg/l 0.0 0.00 SM 17. udg. 400-NH3 (H) 1 Nitrit < 0.001 mg/l 0.1 0.001 SM 17. udg. 400-NO2 (B) 1 Nitrat

Læs mere

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING Uggeløse Bygade 21 3540 Lynge Blad 1 af 5 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve DIREKTE

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøve ID: Min. Max.

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøve ID: Min. Max. Udtagningsadresse: Raffinaderivej 2 Prøveudtagning: kl. 11:50 Analyseperiode: - 14.03.2013 AR-13-CA-00053773-01 EUDKVE-00053773 05377301 Enhed Kravværdier Prøve ID: 001999-30 Min. Max. Prøvens farve Farveløs

Læs mere

Analyserapport. Rekvirent: Tuse Næs Vandværk A.m.b.a. Sagsnavn: Tuse Næs Vandværk, afd. Markeslev Str. Gruppe A+B parametre

Analyserapport. Rekvirent: Tuse Næs Vandværk A.m.b.a. Sagsnavn: Tuse Næs Vandværk, afd. Markeslev Str. Gruppe A+B parametre . Detek- Lugt Ingen lugt Subjektiv vurdering* Smag Normal Subjektiv vurdering* Prøvetagning, kemi Stikprøve DS/ISO 5667-5:2006 Prøvetagning, mikrobiologi Stikprøve ISO 19458:2006 Temperatur 19,8 C SM 2550:2005,

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr:

Analyserapport. Lab prøvenr: Prøveudtagning: kl. 13:10 Analyseperiode: - 08.0.2018 Uorganiske forbindelser Ammonium (NH4) 0.034 mg/l 0.0 0.00 SM 17. udg. 400-NH3 (H) 1 Nitrit < 0.001 mg/l 0.1 0.001 SM 17. udg. 400-NO2 (B) 1 Nitrat

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1)

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1) BEK nr 914 af 27/06/2016 Udskriftsdato: 12. juli 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 4.6 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.39 FNU DS/EN ISO :

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 4.6 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.39 FNU DS/EN ISO : Holmvej 7, Prøveudtagning: kl. 09:5 Analyseperiode: - 06.02.2019 Farvetal, Pt.6 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.39 FNU 1 0.05 DS/EN ISO 7027-1: 2016 15 Mikrobiologi Coliforme

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 4483 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger

Læs mere

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING Uggeløse Bygade 21 3540 Lynge Blad 1 af 5 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve DIREKTE

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Ladelundvej 8 Tåstrup Møllevej 2.09.2018 Holbæk Forsyning, forbruger. Tåstrup Møllevej - 103367 - / 431010016T Tåstrup Møllevej, Prøveudtagning: 2.09.2018 kl. 07:30 Analyseperiode: 2.09.2018-0.10.2018

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Ladelundvej 8 88 Glesborg 22.0.2018 Prøvested: Hedegaardsvej 9, 88 Glesborg, taphane - 78989 - / 472001398 Hedegaardsvej 9, 88 Glesborg Prøveudtagning: 22.0.2018 kl. 09:04 Analyseperiode: 22.0.2018-01.06.2018

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 4.7 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887, metode C 15 Turbiditet 0.46 FTU DS/EN ISO :

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 4.7 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887, metode C 15 Turbiditet 0.46 FTU DS/EN ISO : Ladelundvej 8 Voergade 890 Ørsted AR-18-CA-0069682-01 EUDKVE-0069682 CA000746 Prøvested: Voer Færgevej 123, 890 Ørsted, taphane - 796 - / 473001998 Voer Færgevej 123, 890 Ørsted Prøveudtagning: kl. 09:28

Læs mere

ANALYSERAPPORT. MILANA ALS Environmental Bakkegårdsvej 406 A 3050 Humlebæk, Denmark Telefon:

ANALYSERAPPORT. MILANA ALS Environmental Bakkegårdsvej 406 A 3050 Humlebæk, Denmark Telefon: Prøvested: Parkvej 1, Prøve ID: Personalestue, køkkenhane Udtaget: 22.03.2013 kl. 11.25 Prøvetype: Drikkevand - Begrænset kontrol Prøvenr.: 21413/13 Parameter Resultat Enhed Metode Grænseværdi Indgang

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Laila Schou Poulsen Dato: 7. februar 2017 QA:

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøvested: Hovedgaden 2,, taphane - 61272 - / 4767001398 Hovedgaden 2, Prøveudtagning: kl. 09: Analyseperiode: - 06.09.2018 Farvetal, Pt 1.8 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887, metode C 1 Turbiditet 0.08 FTU 1

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 1.6 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.68 FTU DS/EN ISO :

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 1.6 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.68 FTU DS/EN ISO : Prøveudtagning: kl. 09:40 Analyseperiode: - 09.10.2018 Farvetal, Pt 1.6 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 1 Turbiditet 0.68 FTU 1 0.0 DS/EN ISO 7027-1: 2016 1 Mikrobiologi Coliforme bakterier 37

Læs mere

Kontrolprogram Ellekærgård Vandværk

Kontrolprogram Ellekærgård Vandværk Kontrolprogram 208-2022 Jupiter nr. 04684 Produceret m³ 207: 4.336 Produceret m³ pr. dag: 39 Prøvested Analysepakke 208 208 209 209 Taphane hos forbruger Gruppe A maj-juni Sept-nov maj-juni Sept-nov Taphane

Læs mere

Kontrolprogram Ryegaard Vandværk

Kontrolprogram Ryegaard Vandværk Kontrolprogram Ryegaard Vandværk 208-2022 Ryegaard Vandværk Jupiter nr. 04220 Produceret m³ 207: 5.063 Produceret m³ pr. dag: 4 Prøvested Analysepakke 208 209 2020 202 2022 Taphane hos forbruger Gruppe

Læs mere

Analyserapport. Klinting Vandværk - Forbrugers taphane / T Klintingvej 191, 6854 Henne Drikkevand - Gruppe A+B parametre

Analyserapport. Klinting Vandværk - Forbrugers taphane / T Klintingvej 191, 6854 Henne Drikkevand - Gruppe A+B parametre - Forbrugers taphane - 49813 - / 43000199T Prøvens lugt Ingen * Organoleptisk Farvetal, Pt 1.6 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 1 Turbiditet 0.34 FNU 1 0.0 DS/EN ISO 7027-1: 2016 1 Mikrobiologi

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 83 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat undersøgelse drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger vedrørende

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 1.9 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.13 FNU DS/EN ISO :

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 1.9 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.13 FNU DS/EN ISO : Ladelundvej 8 Siriusvej AR-19-CA-0072077-01 EUDKVE-0072077 Prøvested: - Nygårdsvænget 4-7833 - / 470900098 Nygårdsvænget 4, Prøveudtagning: kl. 11:0 8042134 Farvetal, Pt 1.9 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012,

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr:

Analyserapport. Lab prøvenr: Prøveudtagning: kl. 11:10 Analyseperiode: - 26.03.2018 Inddampningsrest 300 mg/l 100 10 DS 204 1 Farvetal, Pt 3.9 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887, metode C 1 Turbiditet 0.10 FTU 1 0.0 DS/EN ISO 7027-1: 2016

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 2.6 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.44 FNU DS/EN ISO :

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 2.6 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.44 FNU DS/EN ISO : Prøvested: - Hjortdalvej 141, taphane - 71688 - / 4811002194 Hjortdalvej 141, Prøveudtagning: kl. 08:2 Analyseperiode: - 2.01.2019 Farvetal, Pt 2.6 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 1 Turbiditet

Læs mere

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra præstationsprøvninger 1990-2001 Miljøstyrelsen Teknisk Notat Marts 2002 Sammenstilling af analysekvalitet fra præstationsprøvninger

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 4.3 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.27 FNU DS/EN ISO :

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 4.3 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.27 FNU DS/EN ISO : Prøvested: Hinnerup Vandværk - H, taphane - 78468 - / 4713000196 H, Prøveudtagning: kl. 12:13 Analyseperiode: - 14.01.2019 Farvetal, Pt 4.3 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 1 Turbiditet 0.27 FNU

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr:

Analyserapport. Lab prøvenr: Prøveudtagning: kl. 13:1 Analyseperiode: - 22.0.2019 Prøvens lugt Ingen * Organoleptisk Farvetal, Pt 1. mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 1 Turbiditet 0.4 FNU 1 0.0 DS/EN ISO 7027-1: 2016 1 Mikrobiologi

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT Dr.-Hell-Str. 6, 410 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=496] [@BARCODE= R] LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 410 Kiel Give Vandværk A.M.B.A. Rønnevej 18 33 Give DÄNEMARK DOC-1-859999-DA-P1 ANALYSERAPPORT 1518-496

Læs mere

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve. Biskop Svanesvej 16 3460 Birkerød Blad 1 af 5 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1)

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1) BEK nr 1311 af 25/11/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-405-00023 Senere ændringer

Læs mere

Bilag 1. Oversigtskort med alle delområder, boringer mv.

Bilag 1. Oversigtskort med alle delområder, boringer mv. Bilag 1 Oversigtskort med alle delområder, boringer mv. 0 250 500 meter 0 0 0 0 Midlertidigt filter for porevand Boring, tidl., filtersat Boring, ny, ikke filtersat Boring, ny, filtersat Undersøgelsesområde

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøveudtagning: kl. 10:30 Analyseperiode: - 30.0.2018 Inddampningsrest 490 mg/l 100 10 DS 204 1 Farvetal, Pt 4.0 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887, metode C 1 Turbiditet 0.21 FTU 1 0.0 DS/EN ISO 7027-1: 2016

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 11 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.28 FNU DS/EN ISO :

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 11 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.28 FNU DS/EN ISO : Ladelundvej 8 Prøvested: Hvide Klint Vandværk -, taphane - 1030 - / 4323000897, Prøveudtagning: kl. 11:4 Farvetal, Pt 11 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 1 Turbiditet 0.28 FNU 1 0.0 DS/EN ISO

Læs mere

Lokalenhed Midtjylland (MJL). Bilagsoversigt.

Lokalenhed Midtjylland (MJL). Bilagsoversigt. Lokalenhed Midtjylland (MJL). Bilagsoversigt. ph-forhold ph dybde Bilag 1 Hydrogencarbonat (HCO 3 ) dybde Ca dybde ph hydrogencarbonat (HCO 3 ) ph Ca Redoxforhold Redoxpotentiale dybde Bilag 2 Ilt (O 2

Læs mere

Lokalenhed Storstrøm (STO). Bilagsoversigt.

Lokalenhed Storstrøm (STO). Bilagsoversigt. Lokalenhed Storstrøm (STO). Bilagsoversigt. ph-forhold ph dybde Bilag 1 Hydrogencarbonat (HCO 3 ) dybde Ca dybde ph Hydrogencarbonat (HCO 3 ) ph Ca Redoxforhold Redoxpotentiale dybde Bilag 2 Ilt (O 2 )

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 2.6 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.79 FNU DS/EN ISO :

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 2.6 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.79 FNU DS/EN ISO : Prøvested: - Albanivej 16, taphane - 82977 - / 4497000298 Albanivej 16, Prøveudtagning: kl. 10:4 Analyseperiode: - 29.0.2019 Farvetal, Pt 2.6 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 1 Turbiditet 0.79

Læs mere

Lokalenhed Østjylland (OJL). Bilagsoversigt.

Lokalenhed Østjylland (OJL). Bilagsoversigt. Lokalenhed Østjylland (OJL). Bilagsoversigt. ph-forhold ph dybde Bilag 1 Hydrogencarbonat (HCO 3 ) dybde Ca dybde ph hydrogencarbonat (HCO 3 ) ph Ca Redoxforhold Redoxpotentiale dybde Bilag 2 Ilt (O 2

Læs mere

Lokalenhed Fyn (FYN). Bilagsoversigt.

Lokalenhed Fyn (FYN). Bilagsoversigt. Lokalenhed Fyn (FYN). Bilagsoversigt. ph-forhold ph dybde Bilag 1 Hydrogencarbonat (HCO 3 ) dybde Ca dybde ph hydrogencarbonat (HCO 3 ) ph Ca Redoxforhold Redoxpotentiale dybde Bilag 2 Ilt (O 2 ) dybde

Læs mere

Lokalenhed Sjælland (SJL). Bilagsoversigt.

Lokalenhed Sjælland (SJL). Bilagsoversigt. Lokalenhed Sjælland (SJL). Bilagsoversigt. ph-forhold ph dybde Bilag 1 Hydrogencarbonat (HCO 3 ) dybde Ca dybde ph hydrogencarbonat (HCO 3 ) ph Ca Redoxforhold Redoxpotentiale dybde Bilag 2 Ilt (O 2 )

Læs mere

ANALYSERAPPORT 1207675-252324

ANALYSERAPPORT 1207675-252324 Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany Fax: +49(43)8-498 [@ANALYNR_START=34] Ordre Analyse nr. Prøvens ankomst Prøvetagning Prøvetager Kunde-prøvebetegnelse Formål Omfang Udtagningssted. Anlægs-ID Fysisk-kemisk

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT [@ANALYNR_START=44] [@BARCODE= R] AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel Skrydstrup Vandværk A.M.B.A. Bygmarksvej 6 Skrydstrup 6 Vojens DÄNEMARK DOC-7-948-DA-P Ordre Analyse nr. Projekt Prøvens ankomst

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT [@ANALYNR_START=8] [@BARCODE= R] AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel Tinglev Vandværk Tømrersvinget 66 Tinglev DÄNEMARK DOC-7-9787-DA-P Ordre Analyse nr. Prøvens ankomst Prøvetagning Prøvetager

Læs mere

Forslag til nyt kontrolprogram

Forslag til nyt kontrolprogram Natur og Vand Prinsens Alle 5 8800 Viborg joo@viborg.dk Vandværk med daglig Indvindingsmængde Mellem 100-1000 m3 Forslag til nyt kontrolprogram for mellemstore vandværker - gennemsnitligt produktion mellem

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=67] [@BARCODE= R] AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel Sommersted Vest Vandværk Bakkevej 66 Sommersted DÄNEMARK DOC-7-97-DA-P Parametrene beskrevet

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøveudtagning: kl. 14:1 Analyseperiode: - 20.03.2018 Farvetal, Pt 4.4 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887, metode C 1 Turbiditet 0.16 FTU 1 0.0 DS/EN ISO 7027-1: 2016 1 Mikrobiologi Coliforme bakterier 37 C

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Ladelundvej 8 Prøvested: Møllegårdens - Skolevang 1, taphane - 104217 - / 42100409 Prøveudtagning: kl. 08: 8069010 Farvetal, Pt 2.6 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 1 Turbiditet 0.1 FNU 1 0.0

Læs mere

KRITERIER FOR TILFREDSSTILLENDE PRÆSTATION I

KRITERIER FOR TILFREDSSTILLENDE PRÆSTATION I KRITERIER FOR TILFREDSSTILLENDE PRÆSTATION I PRÆSTATIONSPRØVNING - SAMMENLIGNING MELLEM BKG. 866 OG FORSLAG TIL REVIDERET BEKENDTGØRELSE 1 Baggrund Ved høring af revideret bekendtgørelse om analysekvalitet

Læs mere