SKATTETRÆK GRØNLAND. Grønlands Selvstyre - Skattestyrelsen. Januar 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKATTETRÆK GRØNLAND. Grønlands Selvstyre - Skattestyrelsen. Januar 2012"

Transkript

1 SKATTETRÆK I GRØNLAND Grønlands Selvstyre - Skattestyrelsen Januar 2012

2 Forord Denne vejledning informerer arbejdsgivere og andre, der skal indeholde A-skat, om reglerne for udbetaling af A-indkomst og indeholdelse af A-skat samt AMA (Arbejdsmarkedsafgift). Vejledningen indeholder de regler, der gælder pr. 1. januar I tilknytning til denne vejledning findes en særlig publikation "supplement til Skattetræk i Grønland", hvor der er udarbejdet en oversigt over A- og B-indkomster samt skattefrie ydelser. Denne kan rekvireres hos Skattestyrelsen eller hentes på Skattestyrelsens hjemmeside: Hvis De ønsker yderligere information, er De velkommen til at kontakte Skattestyrelsens skatteadministrationskontor: Skattestyrelsen Skatteadministrationskontor Postboks Nuuk Telefon nr.: (+299) Telefax nr.: (+299) WEB: WEB-indberetningsadresse: https://sulinal.nanoq.gl 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Oversigt over det vigtigste 2. Hvad er A-indkomst 3. A-skattetrækkets beregning 4. Redegørelse og indbetaling af A-skat samt AMA-bidrag 5. Lønsedler og lønangivelser 6. Regnskab med A-indkomst og A-skat 7. Tilmelding til arbejdsgiverregistret i Skattestyrelsen 8. Arbejdsgiverkontrol 9. Arbejdsgiverens ansvar, hæftelse og strafansvar Bilag 1. Beregningseksempler Bilag 2. Eksempel på udfyldt redegørelse A 1 3

4 1. Oversigt over det vigtigste Hvem er indeholdelsespligtig? Pligt til at indeholde A-skat har enhver med hjemsted i Grønland og for hvis regning, der udbetales A-indkomst, Jf. Indkomstskattelovens 76 stk. 1. Pligten til at indeholde A-skat påhviler alle arbejdsgivere, uanset arbejdsgiveren kun har en enkelt lønmodtager i arbejde, eller kun har lønnet medhjælp engang imellem. A-indkomst A-indkomst er hovedsagelig løn med tillæg af enhver art, som en arbejdsgiver udbetaler til den, han/hun har antaget til at arbejde for sig (lønmodtageren). Visse ydelser henregnes også som A-indkomst, eksempelvis bestyrelseshonorarer, pensioner og ventepenge, vederlag for virksomhed som musiker, free-lance oversætter m.v., jf. indkomstskattelovens 75 samt dertil hørende bekendtgørelse nr. 10 af 20. september 2011 om opkrævning af indkomstskat og arbejdsmarkedsafgift. Indeholdelses-/træktidspunkt Skattetrækket skal foretages, når A-indkomsten udbetales. For feriegodtgørelse og månedslønnede, der aflønnes forud, gælder dog andre regler, som beskrives senere i pjecen. Arbejdsgiverens pligter Arbejdsgivere og andre, der er indeholdelsespligtige, skal: tilmelde sig arbejdsgiverregistret i Skattestyrelsen, modtage lønmodtagernes skattekort og notere oplysningerne fra skattekortet, beregne skattetrækket ved hver udbetaling af A-indkomst beregne skattetræk af optjent feriegodtgørelse efter særlige regler, give lønmodtageren en opgørelse over A-indkomsten og A-skatten ved hver udbetaling, hver måned indsende redegørelse for A-indkomsten, A-skatten og AMA-bidraget for den foregående måned, hver måned indbetale den indeholdte A-skat samt AMA-bidrag for den foregående måned, efter udgangen af hvert kalenderår indsende lønsedler (A11'ere) over den i kalenderåret samlede udbetalte A-indkomst og indeholdte A-skat til arbejdstageren. På lønsedlen skal endvidere oplyses om arbejdsgiverens indbetalinger til arbejdstagerens pensions- eller livsforsikringsordninger, samt helt eller delvis frie goder såsom kost og logi, bolig, ophold, rejser, bil og telefon m.v. Der fremsendes både et eksemplar til arbejdsgiverregisteret og et eksemplar til lønmodtageren. sammen med lønsedlerne indsendes en lønangivelse (A10) over virksomhedens samlede A- indkomst og indeholdt A-skat, samt vederlag m.v. der er B-indkomst. Beløbene skal stemme overens med optællingen af de medfølgende lønsedler samt årets redegørelser. 4

5 2. Hvad er A-indkomst Ved enhver udbetaling af lønindkomst m.v. (A-indkomst) skal der beregnes A-skat af udbetalingen. A-skatten kan eventuelt være "0", men udbetalingen skal alligevel behandles som A-indkomst. Fradraget af A-skat (skattetrækket) skal foretages af den indeholdelsespligtige. Det er den, for hvis regning lønindkomsten m.v. udbetales (arbejdsgiveren eller dennes befuldmægtige).jf. Indkomstskattelovens 76 stk. 1 A-indkomst omfatter enhver form for løn og vederlag i penge for personligt arbejde i et tjenesteforhold (ansættelsesforhold) - dvs. løn med tillæg af enhver art. Værdien af fribolig, fri kost, varer og andre naturalier er derimod ikke A-indkomst. Jf. Indkomstskattelovens 75 stk. 1 nr. 1. godtgørelse for medlemskab af eller som medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd eller lignende. Jf. Indkomstskattelovens 75 stk. 1 nr. 2. visse ydelser (pensioner, ventepenge, offentlige grundpensioner, dagpenge ved graviditet, barsel og adoption, godtgørelse for tab af indtægter eller mistede arbejdsmuligheder, vederlag for virksomhed som solist, artist, musiker, forfatter, udøvende kunster i øvrigt, idrætsmand, kronikør, dommer, domsmand, bisidder, freelance oversætter, indhandlingsbeløb m.v.). Jf. 7 i Bekendtgørelse nr. 10 af 20. september Aflønningens form (fast eller variabel løn) er uden betydning. Således er bl.a. provisionsindtægter til forsikringsagenter m.v. A-indkomst. Tjeneste-/ansættelsesforhold Tjeneste-/ansættelsesforhold er blandt andet karakteriseret ved, at indkomstmodtageren udfører arbejdet efter arbejdsgiverens anvisninger og for dennes regning. Omvendt er selvstændig virksomhed karakteriseret ved, at der for egen regning og risiko udøves en virksomhed af økonomisk karakter med det formål at opnå et overskud. Det gør ingen forskel, om vederlaget er hoved- eller biindtægt for indkomstmodtageren, eller om denne i øvrigt også har indtægt, hvoraf der betales B-skat. Der behøver ikke at foreligge et ansættelsesforhold. Der foreligger også A-indkomst, når arbejdsforholdet er af ganske løs karakter - som f.eks. når lønmodtageren er antaget til arbejde for en enkelt dag eller endnu kortere tid. Det samme gælder, når en fisker tager en medhjælper med ud på en enkelt tur. Vederlagets størrelse er uden betydning. Hvis der er tvivl, om der foreligger A-indkomst i tjenesteforhold eller B-indkomst ved selvstændig virksomhed, skal afgørelsen ske på grundlag af en samlet bedømmelse af beskæftigelsesforholdet. Der må her bl.a. lægges vægt på den udbetalendes ret til at lede og fordele arbejdet, herunder at føre tilsyn med det og give instrukser for dets udførelse. Tvivlsspørgsmål bør forelægges Skattestyrelsens skatteadministrationskontor. Jf. 75 stk. 5 i Indkomstskatteloven. 5

6 Tillæg til løn og særlige ydelser Som eksempler på tillæg til den sædvanlige løn og andre særlige ydelser, der skal medregnes som vederlag i tjenesteforhold, kan nævnes feriegodtgørelse dyrtidstillæg og lignende reguleringer betaling for overarbejde, forskudt arbejdstid, søndagsarbejde, natarbejde og lignende, akkordbetaling, særlige honorarer samt tillæg som sprogtillæg, formandstillæg og kvalifikationstillæg provision, tantieme, gratiale, bonus og lignende, særlige ydelser eller gaver i anledning af jubilæum (dog ikke jubilæumsgratialer, der ydes efter de for tjenestemænd gældende regler), fratrædelse, sygdom og familiebegivenheder, Alle kontant udbetalte tilskud (husleje-, biltilskud m.v.) er A-indkomst. Under et kan det siges, at alle beløb, arbejdsgiveren udbetaler til lønmodtageren som vederlag for det udførte arbejde er A-indkomst. Jf. 75 i Indkomstskatteloven. Særlige lønformer, der er A-indkomst Som eksempler på særlige lønformer, som også er A-indkomst, kan nævnes: Fiskerens procentløn og bonus Når en fisker (bådejeren eller forpagter af båden) udbetaler løn til sine medhjælpere på den måde, at medhjælperne får en vis procent af det beløb, som bådejeren eller forpagteren får ved indhandlingen efter hver tur. Det samme gælder for eventuel bonus, der udbetales senere. Lønmodtageren modtager betaling fra kunder Når lønmodtageren på arbejdsgiverens vegne modtager betaling fra kunder og lignende, og tilbageholder en vis del af beløbet som sit vederlag. Dette gælder eks. taxachauffører, selv om det fremtræder som "leje". Fritidsjob Når f.eks. en kontorassistent i sin fritid udfører bogføringsarbejde for en erhvervsdrivende for en nærmere aftalt betaling. Det gælder, hvad enten der ydes timeløn eller et fast vederlag pr. måned eller pr. år. Selskabsdirektører Når direktøren for et aktie- eller anpartsselskab modtager vederlag fra selskabet. Det gælder, selv om der ikke er fastsat en bestemt løn, og selv om vedkommende ejer hovedparten af anparterne eller aktierne. Orkestre Når en restauratør eller en forening udbetaler vederlag til medlemmerne af et orkester. Det gælder, hvad enten orkestret har medvirket en vis periode eller kun en enkelt aften, og uanset om betalingen tilfalder den udøvende kunstner eller en anden person, selskab m.v. 6

7 ATP- og lignende pensionsbidrag Som A-indkomst medregnes ikke den del af lønnen, som arbejdsgiveren tilbageholder til dækning af lønmodtagerens bidrag til ATP- og andre pensionsordninger med løbende udbetalinger og ratepension med udbetaling over mindst 10 år omfattet af indkomstskattelovens 39 og 40. Arbejdsgiverens bidrag til sådanne pensionsordninger skal heller ikke medregnes. De samlede bidrag (lønmodtagers og arbejdsgivers bidrag) for hvilket der er bortseelsesret, må ikke overstige 15 pct. af lønmodtagerens samlede lønindtægt. Bidrag og præmier til andre pensionsordninger og livsforsikringer, herunder indeksordninger, ulykkesforsikringer, rateforsikringer og pensionsopsparingsordninger end ovennævnte kan ikke fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Betales bidraget eller præmien af en anden (oftest arbejdsgiveren) end ejeren (lønmodtageren) af ordningen eller forsikringen, skal beløbet medregnes til ejerens (lønmodtagerens) A-indkomst. Ordninger der ville være fradragsberettiget, men er valgt henført til den danske pensionsbeskatningslov 53 A er ikke fradragsberettiget, hvorfor arbejdsgiveren skal foretage A-skattetræk. Dagpenge og rejsegodtgørelse Dagpenge og rejsegodtgørelse til dækning af befordring og merudgifter til ophold og fortæring under rejser, der ydes under udførelse af offentlig hverv eller ydes efter de for tjenestemænd gældende regler, er skattefrie, og skal ikke medregnes som A-indkomst. Jf. indkomstskattelovens 34, stk. 1, nr. 8. Det er en forudsætning, at der er tale om midlertidigt ophold uden for det normale hjemsted i Grønland. Udbetales der mere end fastsat i tjenestemandsreglerne er beløbet A-indkomst. Udlæg for arbejdsgiveren Til A-indkomst medregnes ikke beløb, der ydes en lønmodtager særskilt til dækning af udgifter, som lønmodtageren har lagt ud for arbejdsgiveren. Det samme gælder, hvis lønmodtageren får udbetalt et beløb til dækning af arbejdsgiverens udgifter, f.eks. ved lønmodtagerens rejse i forbindelse med arbejdet (transport, hotelophold, fortæring m.v.). Det forudsætter, at lønmodtageren senere aflægger regnskab for de afholdte udgifter. Der må da som hovedregel foreligge originale bilag, som indgår i arbejdsgiverens regnskabsmateriale. Medhjælpere i privat husholdning Løn til hushjælp og anden medhjælp i privat husholdning er ikke A-indkomst men B-indkomst. Det gælder dog kun, når den pågældende medhjælper udelukkende arbejder i arbejdsgiverens private husholdning. Jf. 8 nr. 2 i Bekendtgørelse nr. 10 af 20. september

8 Hvis en medhjælp udfører arbejde både i den private husholdning og i arbejdsgiverens - eller dennes ægtefælles - virksomhed, kan en del af lønnen fratrækkes som virksomhedens driftsudgift. I så fald er hele lønnen A-indkomst. Lån Forskud på løn skal behandles som A-indkomst. Derimod foreligger der ikke A-indkomst, hvis arbejdsgiveren yder lønmodtageren et egentligt lån. I så fald må låneforholdet kunne dokumenteres ved f.eks. et gældsbevis, ligesom lånebeløbet ikke kan opføres som lønudgift for arbejdsgiveren. Modregning af lån er skattetrækberegningen uvedkommende. Udgangspunktet for beregning af A-skat er bruttolønnen. Drikkepenge Drikkepenge er B-indkomst. Jf. 8 nr. 1 i Bekendtgørelse nr. 10 af 20. september Børns indtægt Løn, der udbetales til eget barn, stedbarn, plejebarn eller barnebarn, når barnet er under 15 år, den 1. januar i det pågældende kalenderår, kan ikke fradrages ved opgørelse af den selvstændige erhvervsdrivendes skattepligtige indkomst, ligesom lønnen ikke skal medregnes til barnets skattepligtige indkomst, jf. indkomstskattelovens 5, stk. 3 Der skal således ikke trækkes skat af løn til eget barn m.v. Dette gælder dog ikke såfremt virksomheden er et selskab og omfanget af arbejdsindsatsen kan dokumenteres. Men i alle andre tilfælde er lønnen til børn A-indkomst, der uden hensyntagen til lønnens størrelse skal behandles efter de sædvanlige regler. Jf. 5 stk. 1 i Indkomstskatteloven. Andre former for A-indkomst Bestyrelseshonorarer m.v. Godtgørelse for medlemskab af eller som medhjælp af bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd eller lignende er A-indkomst. Jf. 75 stk. 1 nr. 2 i Indkomstskatteloven. Det er uden betydning, om der er tale om aktie- eller anpartsselskaber, foreninger, private eller offentlige institutioner eller offentlige råd eller lignende. Det er også uden betydning, om hvervet er af erhvervsmæssig eller privat karakter, som f.eks. idrætsforening, andelsboligforening eller om vedkommende f.eks. er valgt på generalforsamling eller udpeget på anden måde. Det er også uden betydning, om der er tale om frivilligt medlemskab eller om dette f.eks. er et borgerligt ombud. Honorar til formand, kasserer eller bestyrelsesmedlem i en forening er således A-indkomst. Det samme gælder for vederlag, herunder godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste f.eks. til medlemmer af kommunalbestyrelser, hovedbestyrelser, delegeret forsamlinger, kongresser. Honorar til medarbejderrepræsentanter indvalgt i en virksomheds bestyrelse er ligeledes A-indkomst. 8

9 For så vidt angår honorarer til medhjælpere for bestyrelser, udvalg m.v. er disse også A-indkomst, selv om der ikke foreligger et egentligt ansættelsesforhold. Det er dog en forudsætning, at der foreligger et fastere tilknytningsforhold. Honorarer for lejlighedsvis ydet bistand fra f.eks. advokat eller revisor er således ikke A-indkomst. Pension, ventepenge samt lignende skattepligtige ydelser Pension Pension, ventepenge samt lignende skattepligtige ydelser er A-indkomst, når disse har sammenhæng med tidligere ansættelsesforhold. Jf. 7 nr. 3 i Bekendtgørelse nr. 10 af 20. september Omfattet er også udbetalinger fra en pensionskasse eller et forsikringsselskab i henhold til en forsikringsaftale uden forbindelse med et ansættelsesforhold, når ydelserne har karakter af: alderspension (livrente) invalidepension ægtefællepension børnepension eller en kombination af disse forsikringstyper Jf. 7 nr. 5 i Bekendtgørelse nr. 28 af 1. december 2006 Hvis der i forbindelse med ophævelse af en af de nævnte pensionsordninger svares afgift efter den danske pensionsbeskatningslovens kap. 1, er udbetalingen dog ikke A-indkomst. Jf. 44 stk. 5 i Indkomstskatteloven. Udbetaling af livsforsikringssum fra kapitalforsikringer, herunder rateforsikring, er ikke skattepligtig indtægt for modtageren og skal derfor heller ikke medregnes som A-indkomst. Jf. 44 stk. 2 i Indkomstskatteloven. Ventepenge Ventepenge, der i visse tilfælde udbetales i stedet for egentlig løn, er A-indkomst. Lignende skattepligtige ydelser Løbende ydelser, der uden at blive kaldt pension eller ventepenge, udbetales fra en arbejdsgiver til tidligere ansatte eller disses pårørende - altså frivillige pensionslignende ydelser - er A-indkomst for modtageren. Det gælder, hvad enten der er tale om løbende udbetalinger eller lejlighedsvis, f.eks. årlige ydelser. Jf. 75 stk. 1 i indkomstskatteloven. Dette gælder også efterindtægt, som i en kortere periode udbetales til en afdød medarbejders efterladte. Udbetalingen er da ikke A-indkomst for afdøde, men for den, der modtager efterindtægten. Skattetræk skal derfor beregnes på baggrund af efterladtes skattekort. Såfremt efterindtægten skal udbetales til et dødsbo er denne derimod ikke A-indkomst. 9

10 Fratrædelsesgodtgørelse eller anden form for éngangsvederlag ved fratrædelse fra en stilling - det være sig på grund af alder, sygdom eller af anden årsag - er også A-indkomst. Jf. 34 i Indkomstskatteloven modsætningsvist. 10

11 Tidspunktet for skattetrækket 3. A-skattetrækkets beregning A-skatten skal normalt indeholdes, når A-indkomsten udbetales. Jf. 76 i indkomstskatteloven. Det gælder ikke alene selve lønnen, men også akkordbetaling, bonus, provision, tantieme og andre særlige vederlag, der udbetales nogen tid efter indtjeningen. Det er uden betydning, hvornår lønmodtageren har tjent lønnen (erhvervet ret til lønnen). For søgnehelligdagsbetaling og feriegodtgørelse gælder særlige regler - se herom senere. Sker udbetaling først i året efter indtjeningsåret, henføres såvel A-indkomst som A-skat til udbetalingstidspunktet. A-indkomsten og A-skatten medtages i oplysninger om løn m.v. for udbetalingsåret. Ophører indkomstmodtagerens skattepligt, skal A-indkomst, herunder løn under ferie optjent inden skattepligtens ophør, senest indkomstbeskattes på tidspunktet for skattepligtens ophør. Indeholdelse af A-skat skal senest foretages pr. dette tidspunkt. Lønreduktion, der sker efter udløbet af en indtjeningsperiode, placeres i det indkomstår, reduktionen vedrører. Indkomstmodtageren skal tilbagebetale bruttobeløbet til arbejdsgiveren, hvis lønreduktionen vedrører tidligere kalenderår. Lønreduktionen må ikke påvirke A-skattetrækket ved den oprindelige udbetaling. Lønmodtageren får i stedet godskrevet den for meget indeholdte A-skat ved den normale slutopgørelse eller evt. ved en ny. Indkomst som en afdød har erhvervet endelig ret til ved sin død, skal beskattes hos modtageren af indkomsten og ikke hos afdøde. Forudbetalt løn henføres til den faktiske indtjeningsmåned. Selv om lønnen for januar udbetales i slutningen af december året før, skal indeholdelse af A-skat ske ved anvendelse af det nye skattekort og efter reglerne for skattetræk for januar måned. Lønnen for januar måned og skatten heraf skal først medtages på oplysningssedlerne for indtjeningsåret. Der skal indeholdes A-skat ved enhver udbetaling af forskud på løn eller anden A-indkomst. Når arbejdsgiveren giver forskud på løn for en uge, 14 dage eller en måned, kan skattetrækket af forskudsbeløbet dog udskydes til den sædvanlige lønopgørelse. Arbejdsgiveren er ansvarlig for, at der ved lønopgørelsen er dækning for A-skatten af den samlede løn uden fradrag af forskuddet. Personalelån Et egentligt personalelån, der bygger på en aftale med vilkår om afdrag, forrentning, eventuel sikkerhedsstillelse m.v., skal holdes uden for skattetrækket, ligesom lånebeløbet ikke kan opføres som lønudgift for arbejdsgiveren. Modregning af lån er derfor skattetrækberegningen uvedkommende. Ved eventuel eftergivelse af et personalelån, skal det eftergivne beløb tillægges A-indkomsten. 11

12 Søgnehelligdagsbetaling Udbetales søgnehelligdagsbetaling løbende eller som forskud i løbet af indtjeningsåret, indgår udbetalingen heraf i den almindelige A-indkomst for den lønperiode, hvori udbetalingen sker. I det omfang udbetaling ikke sker i indtjeningsåret, skal skattetrækket i søgnehelligdagsbetalingen dog foretages senest den 31. december i indtjeningsåret. Jf. 9 i Bekendtgørelse nr. 10 af 20. september Lønmodtageren modtager betaling på arbejdsgiverens vegne Hvis lønmodtageren på arbejdsgiverens vegne modtager betaling og beholder en del af beløbet som sin indtægt, skal lønmodtagerens A-indkomst opgøres ved hver afregning med arbejdsgiveren, dog mindst én gang om måneden. Skattetrækket sker i øvrigt efter de sædvanlige regler. Det påhviler lønmodtageren samtidig med afregningen at aflevere A-skatten af den opgjorte indkomst til arbejdsgiveren. Sker dette ikke, kan arbejdsgiveren med øjeblikkelig virkning afskedige den ansatte. Jf. 80 stk. 2 i Indkomstskatteloven. I modsat fald kan arbejdsgiveren gøres ansvarlig for A-skatten. Arbejdsgiveren bør give meddelelse herom til Skatteadministrationskontoret. Jf. 93 i Indkomstskatteloven. Tvivlsspørgsmål om pligten til at foretage skattetræk. Tvivlsspørgsmål vedrørende pligten til at indeholde A-skat bør altid forelægges Skattestyrelsens skatteadministrationskontor. Jf. 75 stk. 5 i Indkomstskatteloven. Undlades skattetræk, hvor dette burde have været foretaget, kan arbejdsgiveren pålægges at indbetale den manglende A-skat, ligesom det kan medføre foranstaltningsansvar (strafansvar). Jf. 93 og 105 stk. 1 i indkomstskatteloven. Trækgrundlaget A-skatten beregnes på grundlag af trækgrundlaget og skattekortets oplysninger. Trækgrundlaget er brutto A-indkomsten (lønnen med tillæg af enhver art) reduceret med skattekortsfradrag. Ved beregningen af trækgrundlaget skal der endvidere tages hensyn til følgende: skattefri dagpenge og rejsegodtgørelse efter indkomstskattelovens 34, stk. 1, nr. 8 medregnes ikke i trækgrundlaget beløb som arbejdsgiveren indbetaler til en pensionsordning, der er omfattet af 39 i indkomstskatteloven, skal ikke medregnes i A-indkomsten. Det gælder også lønmodtagerens egne bidrag. Bidraget kan dog maksimalt udgøre 15 pct., jf. afsnit 2 om "ATP- og lignende pensionsbidrag. modregning, herunder bl.a. afdrag til personalelån, skal foretages efter, at der er indeholdt A-skat. 12

13 For at lette beregningsarbejdet kan trækgrundlaget, der opgøres i hele kr., nedrundes til nærmeste med 10 delelige beløb, inden skatten beregnes. Det udregnede A-skattebeløb oprundes da til nærmeste hele kronebeløb. Se eksempler bagerst i vejledningen, bilag 1. Hvis trækgrundlaget ikke nedrundes, så nedrundes det udregnede A-skattebeløb til nærmeste hele kronebeløb. Jf. 76 stk. 5 i indkomstskatteloven og 13 i Bekendtgørelse nr. 10 af 20. september Beregning af A-skatten (Eksempler findes bagerst i vejledningen, jf. bilag 1) A-skatten skal beregnes ved anvendelse af de skattekortoplysninger, der foreligger for arbejdsgiveren ved lønudbetalingen. Nye eller ændrede skattekortoplysninger skal kun tages i betragtning, hvis oplysningerne foreligger, inden lønberegningen for perioden afsluttes. Det tilsvarende gælder ved udbetaling af andre former for A-indkomst. Regler for beregningen er forklaret nedenfor i afsnittene: Hovedkort Beregning af fradrag Bikort Frikort Skattekort mangler Ændring af hovedkort Som udgangspunkt er det den ansattes pligt at aflevere hovedkort til eller forevise bikort for arbejdsgiveren. Arbejdsgivere kan dog i mangel heraf rekvirere de ansattes skattekortoplysninger hos skattekontoret. For at give lønmodtageren fradrag er det dog en betingelse, at arbejdsgiveren er i besiddelse af hovedkortet. Jf. 79 og 80 i Indkomstskatteloven. Hovedkort Hovedkort udstedes af skattekontoret. Erstatningskort kan rekvireres hos skattekontoret. Lønmodtageren skal aflevere hovedkortet til arbejdsgiveren, der skal opbevare det. Arbejdsgiveren skal i sit regnskabsmateriale notere personnummer, trækprocent og fradragsbeløb. Jf. 79 stk. 1 i Indkomstskatteloven og 16 stk. 2 i Bekendtgørelse nr. 10 af 20. september Der må kun gives fradrag for den periode, arbejdsgiveren har opbevaret hovedkortet. Hvis lønmodtageren forlanger hovedkortet udleveret, må der ikke gives fradrag ifølge hovedkortet for tiden efter udleveringen. Skattetrækket skal herefter foretages med skattekortets trækprocent uden fradrag - på samme måde som med bikort - se afsnittet herom. Jf. 79 stk. 1 og 7 og 80 stk. 1 i Indkomstskatteloven. Ved fratrædelse i løbet af året skal hovedkortet udleveres til lønmodtageren. Jf. 79 stk. 1 i Indkomstskatteloven og 15 stk. 1 i Bekendtgørelse nr. 10. af 20. september

14 Ved udgangen af kalenderåret skal skattekortet udleveres til indkomstmodtageren eller tilintetgøres på betryggende måde, såfremt lønmodtageren ikke ønsker at modtage dette. Jf. 15 stk. 1 i Bekendtgørelse nr. 10. af 20. september Beregning af fradrag På hovedkortet er fradragsbeløbet anført som fradrag pr. dag, uge, 14 dage og måned. Jf. 79 stk. 2 i Indkomstskatteloven. Ved beregningen skal fradrag for én dag som hovedregel kun anvendes ved lønafregning for en enkelt dag. Derudover kan dagfradraget anvendes som supplement til de øvrige fradragsbeløb ved udregning af fradrag for en "skæv" indkomstperiode. Der skal gives fradrag svarende til den faktiske indtjeningsperiode inklusive helligdage og andre fridage. Ved beregning af skat til en afdød, skal der gives fradrag til og med dødsdagen. Vedrørende fradrag ved ferieafholdelse, se næste afsnit "A-skat - feriegodtgørelse og ferieløn". Hovedkortet skal altid opbevares af arbejdsgiveren for, at der kan gives fradrag ved trækberegningen. Anvendes hovedkortet som grundlag for beregningen af skattetrækket, skal der beregnes fradrag for hele den periode opgørelsen omfatter, selv om lønmodtageren ikke har arbejdet på fuld tid, eller lønnen ikke kan henføres til en bestemt indtjeningsperiode. Overstiger fradragsbeløbet A-indkomsten, bliver trækgrundlaget "0". (Et uudnyttet fradrag for én periode kan udnyttes i en efterfølgende periode, hvis arbejdsgiveren i begge perioder har opbevaret lønmodtagerens skattekort.) Fradrag må ikke gives for dage, hvor den ansatte har fået udbetalt sygedagpenge via fagforeningen (SIK). I forbindelse med udbetaling af sygedagpenge fra SIK anvendes dagsfradraget ved udbetalingen, hvorfor den "normale" arbejdsgiver ikke må give den ansatte fradrag for sygeperioden, selv om hovedkortet opbevares hos denne. Beregningseksempel (skæv lønperiode) Hovedkortets dagfradrag er kr Lønmodtageren er tiltrådt tirsdag. Lønugen er søndag-lørdag. Løn for 4 dage (tirsdag-fredag)... Fradrag iflg. Skattekortet tirsdag} onsdag} torsdag}5 dage á 159 kr. = fredag} lørdag} kr. 795 kr. 14

15 Trækgrundlag.. Nedrundes eventuelt til kr kr. Bikort Bikortet skal anvendes når lønmodtageren på samme tid har indtægt fra flere end én arbejdsgiver. Hovedkortet anvendes af én arbejdsgiver og bikortet af de øvrige. Bikortet indeholder ikke noget fradragsbeløb, men alene en trækprocent. Bikortet skal ikke afleveres, men kun forevises arbejdsgiveren, som skal notere personnummer, trækprocent og skattekommune. Jf. 79 stk. 1 i indkomstskatteloven og 16 stk. 2 i Bekendtgørelse nr. 10. af 20. september Frikort Frikortet indeholder oplysning om de maksimale skattepligtige indkomstbeløb (summen af de enkelte udbetalinger), som kan modtages uden skattetræk, samt en trækprocent. Arbejdsgiveren skal notere hver udbetalt A-indkomst, som anført på frikortet. Jf. 15 stk. 2 og 16 stk. 2 i Bekendtgørelse nr. 10 af 20. september Trækprocenten skal anvendes, når der udbetales A-indkomst ud over det trækfri maksimumsbeløb. Skattekort mangler Afleverer/foreviser lønmodtageren intet hovedkort/bikort, skal A-skatten indeholdes med 45 pct. af A-indkomsten. Det gælder også, hvis lønmodtageren oplyser, at hovedkort/bikort ikke er modtaget, eller at det er bortkommet. Jf. 80 stk. 1 i Indkomstskatteloven. Arbejdsgiveren skal, når hovedkort/bikort ikke foreligger, sikre sig lønmodtagerens personnummer, navn og adresse og få det dokumenteret ved personnummerbevis eller lignende. Kan personnummer ikke fremskaffes, skal arbejdsgiveren i stedet sikre sig fødselsdag, -måned og -år. Jf. 16 stk. 4 i Bekendtgørelse nr. 10 af 20. september Skattemyndighederne kan meddele arbejdsgiveren de oplysninger, der ellers fremgår af hovedkortet/bikortet. A-skatten skal da indeholdes på dette grundlag. Er arbejdsgiveren således bekendt med lønmodtagerens trækprocent, skal denne lægges til grund for skattetrækket. Jf. 79 stk.7 i Indkomstskatteloven. Hovedkortet skal dog altid opbevares af arbejdsgiveren for, at der kan gives fradrag ved trækberegningen. Ændring af hovedkort Et hovedkort, der udstedes i løbet af året, har virkning fra den af skattemyndighederne påførte gyldighedsdato. Det nye hovedkorts fradragsbeløb skal første gang anvendes ved skattetræk, der sker efter gyldighedsdatoen. Det er dog en forudsætning, at det nyudstedte hovedkort foreligger inden lønberegningen afsluttes. Når arbejdsgiveren modtager et nyt hovedkort, skal det gamle hovedkort destrueres. 15

16 A-skat vedrørende feriegodtgørelse og ferieløn (Eksempler findes bagerst i vejledningen, jf. bilag 1) Ferie uden løn A-skatten indeholdes, når feriegodtgørelsen godskrives lønmodtageren ved udstedelse af feriekort eller lignende. Skattetrækket skal dog senest ske den 31. december i optjeningsåret. D.v.s., at optjente feriepenge i 2011, som kommer til udbetaling i forbindelse med ferieafholdelse i 2012, skal medregnes i 2011-opgørelsen. Jf. 9 nr. 2 i Bekendtgørelse nr. 10 af 20. september Den beregnede A-skat fratrækkes den godskrevne feriegodtgørelse inden udstedelse af feriekort eller lignende. Skattetrækket af feriegodtgørelsen beregnes efter de almindelige regler. Der gælder dog særlige regler for beregning af fradragsbeløb. Der kan benyttes én af følgende 3 regler: foretages beregningen for hele året under ét, skal der ved fuld beskæftigelse beregnes 5 ugefradrag, hvis lønmodtageren har afholdt 5 ugers ferie. der skal gives et ugefradrag for hver 6 feriedage (inkl. lørdage), der har været afholdt, mens lønmodtageren har været ansat. For overskydende dage skal der gives et dagfradrag pr. feriedag. for hver hele uge lønmodtageren har været ansat beregnes 0,7 dagfradrag. Der gives intet fradrag for dage, der eventuelt er til rest. Obs. Når ferie afholdes, må fradraget ikke benyttes i en evt. lønudbetaling, selv om arbejdsgiveren har hovedkortet opbevaret. Ferie med løn I den eller de måneder ferie afholdes, indeholdes A-skat på samme måde som i de andre måneder. Den særlige feriegodtgørelse - normalt 1,5 pct. af lønnen i det foregående indtjeningsår - indgår i trækgrundlaget ved udbetalingen. Jf. 9 i Bekendtgørelse nr. 10 af 20. september Fratræder en lønmodtager en stilling med ret til ferie med løn, foretages skattetræk i den optjente feriegodtgørelse, når denne godskrives lønmodtageren ved udstedelse af feriekort eller lignende. Skattetrækket skal dog ske senest den 31. december i fratrædelsesåret. A-skatten beregnes med trækprocenten for fratrædelsesåret. Selv om der benyttes hovedkort, må der ikke gives fradrag ved trækberegningen. Jf. 9 nr. 1 og 2 i Bekendtgørelse nr. 10 af 20. september Hvis en lønmodtager, der normalt har ret til ferie med løn, holder ferie uden at have optjent ferieretten hos den nuværende arbejdsgiver, og derfor eventuelt skal anvende feriekort eller lignende fra en tidligere arbejdsgiver, skal der gives fradrag som normalt for hele perioden, dvs. at der ved skatteberegningen i den reducerede månedsløn hos nuværende arbejdsgiver skal gives fuldt månedsfradrag. Det er dog en forudsætning, at den nuværende arbejdsgiver opbevarer skattekortet 16

17 under ferien. (Bemærk: Et eventuelt ikke udnyttet fradragsbeløb kan overføres til en efterfølgende periode). Feriegodtgørelse ved dødsfald På tidspunktet for dødsfaldet skal der ske opgørelse af afdødes tilgodehavende feriegodtgørelse, herunder løn under ferie optjent inden dødsfaldet, og der skal på dette tidspunkt ske skattetræk efter de sædvanlige regler, se ovenfor. Jf. 10 i Bekendtgørelse nr. 10 af 20. september Meddelelse til lønmodtageren (lønspecifikation) Arbejdsgiveren skal sammen med lønudbetalingen give lønmodtageren en opgørelse (lønspecifikation), som skal indeholde oplysning om: - A-indkomst og indeholdt A-skat - den periode lønnen vedrører - arbejdsgiverens navn, adresse, arbejdsgiverkommune og GER-nr. - lønmodtagerens navn og personnummer - i mangel af personnummer anføres lønmodtagerens fødselsdag, - måned og -år. Jf. 17 i Bekendtgørelse nr. 10 af 20. september I stedet for personnummer kan eventuelt benyttes et af arbejdsgiveren anvendt arbejdsnummer. Lønspecifikationen bør gemmes af lønmodtageren, da den er lønmodtagerens kvittering for indeholdt A-skat. Ved skattetræk i feriegodtgørelse skal lønmodtageren have en opgørelse over feriegodtgørelse og deri indeholdt A-skat. Ved anvendelse af feriekort eller lignende er det tilstrækkeligt, at oplysningerne fremgår af dette. Bruttoskatteordning Med virkning fra 1. januar 2011 indførtes ved Lov nr. 20 af 18. november 2010 en bruttoskat i 72 a og 72 b i Landstingslov nr. 12 om indkomstskat. Bruttoskat skal betales af personer, der udfører arbejde inden for råstofsektoren og større anlægsopgaver uden for eksisterende byer og bygder. Bruttoskatteordningen betyder, at sådanne medarbejdere beskattes endeligt med en skat på 35 % af deres bruttoindkomst uden fradrag. Bruttoskatten beregnes af den indkomst, som oppebæres i ansættelsesforholdet, herunder samtlige modtagne frie goder såsom fri kost, logi, telefon mv. Indkomsten omfatter dog ikke arbejdsgiveradministrerede indbetalinger til pensionsordninger i grønlandske og danske pensionsselskaber ifølge gældende regler. Den ændrede personbeskatning gælder for personer der ikke har været skattepligtige i en grønlandsk kommune i de seneste 6 forudgående måneder, og som under ansættelsesforholdet udfører arbejde i forbindelse med: 17

18 Projekteringsopgaver, bygge- og anlægsopgaver samt installations- og monteringsopgaver uden for eksisterende byer og bygder. Forundersøgelser, efterforskning eller udnyttelse af mineralske råstoffer. Ordningen gælder ikke for medarbejdere der udfører arbejde i forbindelse med udnyttelse af is og vand til eksport og heller ikke for medarbejdere der samtidig oppebærer A-indkomst, der ikke kan henføres under ordningen. Det skattemæssige hjemsted ændres for visse medarbejdere. Skattestyrelsen anses som skattekommune for personer, der ikke har været skattepligtige i en grønlandsk kommune i de seneste 6 forudgående måneder, og som under ansættelsesforholdet udfører arbejde i forbindelse med projekteringsopgaver, bygge- og anlægsopgaver samt installations- og monteringsopgaver uden for eksisterende byer og bygder eller er ansat i: En virksomhed med tilladelse til forundersøgelse og efterforskning i henhold til råstofloven. En virksomhed med tilladelse til udnyttelse efter råstofloven. En virksomhed med tilladelse til udnyttelse af is og vand med henblik på eksport. Fra 1. januar 2011 skal al A-indkomst og bruttoskat i henhold til ovenstående indberettes med skattekommunekode 35 under iagttagelse af gældende tidsfrister. Bruttoskatten anføres som A-skat på redegørelsen (blanket A1). Eventuelle spørgsmål vedrørende indberetning rettes til Skatteadministrationskontoret. Løntilbageholdelse En arbejdsgiver kan pålægges at foretage løntilbageholdelse til dækning af diverse restancer til det offentlige. Jf. 101 i Indkomstskatteloven og 3 i Inddrivelsesloven. Tilbageholdelse kan ske i løn, honorar og andet arbejdsvederlag samt i pensionsudbetalinger (dog ikke sociale alders- og førtidspensioner, ventepenge og lignende). Tilbageholdelse kan endvidere ske i beløb der stammer fra indhandling af produkter fra fiskeri, fangst, jagt, fåre- og rensdyravl og husflid. Jf. 3 stk. 2 i Inddrivelsesloven. Løntilbageholdelse efter retsplejelovens regler kan højst ske med 33,33 % af det der tilkommer skyldner efter fradrag af A-skat. Jf. 625 stk. 2 i Retsplejeloven for Grønland. Der må ikke foretages andre fradrag i lønnen inden løntilbageholdelsen beregnes, for eksempel må kontingent til fagforening ikke fratrækkes inden beregning. Beror løntilbageholdelsespålægget på en frivillig aftale imellem lønmodtageren og Inddrivelsesmyndigheden, er der mulighed for, at tilbageholdelsen kan udgør mere end 33,33 % af det udbetalte beløb. Jf. Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 292 af Der kan hverken i henhold til en frivillig aftale eller efter retsplejelovens henholdsvis skattelovens regler ske tilbageholdelse i nogen former for feriepenge, når disse ikke udgør mere end 15 pct. af lønnen. Jf. inddrivelseslovens 4. 18

19 Eksempel: Grundlaget for løntilbageholdelsen: Løn Indbetalinger til ATP og fradragsberettigede pensionsordninger -800 Er Indeholdt A-skat At udbetale (før eventuel tilbageholdelse) Grundlaget for tilbageholdelsen er beløbet til udbetaling i eksemplet. Tilbageholdelse efter skattelovens regler går forud for tilbageholdelse efter retsplejelovens regler. Beløb, der tilbageholdes i løn med videre i en given måned, forfalder til betaling den sidste hverdag i tilbageholdelsesmåneden med sidste rettidige betalingsdag den sidste hverdag i efterfølgende måned. Jf. 3 stk. 6 i Landstingslov nr. 3 af 2. maj 1996 om inddrivelse og forebyggelse af restancer til det offentlige. (Eksempel: for en bagudlønnet medarbejder forfalder løntrækket i lønnen for april til betaling den 30. april og med sidste rettidige betalingsdag den 31. maj.) En arbejdsgiver den der har modtaget pålæg om løntilbageholdelse er umiddelbart erstatningspligtig, såfremt pålægget ikke efterkommes, jf. 3 stk. 5 i Inddrivelsesloven. Løntilbageholdelser skal indberettes til Inddrivelsesmyndigheden hver måned. Vejledning kan ses under Skattestyrelsens hjemmeside. Elektroniske indberetninger af løntræk foretages på adressen: https://sulinal.nanoq.gl Er De i tvivl om reglerne for løntilbageholdelse, bedes De venligst kontaktes Skattestyrelsen, Den Centrale Inddrivelsesmyndighed. 19

20 4. Redegørelse og indbetaling af A-skat og AMA Redegørelse af A-indkomst og A-skat samt AMA-bidrag Indeholdelsespligtige skal for hver kalendermåned (trækmåned) indsende oplysninger om den i trækmåneden udbetalte A-indkomst (før skattetræk), den indeholdte A-skat for hver enkelt lønmodtager samt månedens arbejdsmarkedsbidrag (AMA-bidrag). Jf. 12 stk. 1 og 28 i Bekendtgørelse nr. 10 af 20. september Oplysningerne skal indberettes digitalt, hvis der er mindst 20 indkomstmodtagere. En indeholdelsespligtig kan også blive pålagt at indberette digitalt, hvis der er færre indkomstmodtagere, hvis oplysningerne i forvejen er registreret digitalt og den indeholdelsespligtige har adgang til nettet. Jf. 12 stk. 2 og 3 og 28 stk. 2 i Bekendtgørelse nr. 10 af 20. september Indeholdelsespligtige, der ikke indberetter oplysningerne digitalt, skal i stedet indberette oplysningerne på skatteforvaltningens redegørelsesblanket A1. Jf. 12 stk. 5 og 28 stk. 4 i Bekendtgørelse nr. 10 af 20. september A1-blanketten samt vejledning til elektroniske indberetninger kan ses under https://sulinal.nanoq.gl. Eksempel: Samlet lønsum iflg. A1 Samlet A-skat iflg. A1. AMA-bidrag 0,9% af lønsummen kr Samlet beløb til afregning kr kr. 900 kr kr. Redegørelserne skal indsendes til Skatteadministrationskontoret senest den 10. i måneden efter trækmåneden. Hvis den 10. er en lørdag, søndag eller en helligdag, er indsendelsesfristen den 1. efterfølgende hverdag. Jf. 81 stk. 3 i Indkomstskatteloven. 20

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Regnskab A-skat Lønmodtagerbidrag Særlig pensionsopsparing (SP-bidrag) CVR-/SE-nr. Arbejdsgiverens navn og adresse: 2003.11 (gl. nr. A 75) 04.002 A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing

Læs mere

Beskatning. Side 1 af 18

Beskatning. Side 1 af 18 Beskatning Side 1 af 18 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du skal indrapportere beskatning til lønsystemet og hvordan SLS beregner skat og arbejdsmarkedsbidrag. Indhold 1. Ansvar... 2 2.

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

VEJLEDNING FOR TILFLYTTERE TIL GRØNLAND

VEJLEDNING FOR TILFLYTTERE TIL GRØNLAND I1 VEJLEDNING FOR TILFLYTTERE TIL GRØNLAND SKATTESTYRELSEN Marts 2014 I1 VEJLEDNING FOR TILFLYTTERE TIL GRØNLAND 1. INDLEDNING Formål Denne vejledning har til formål i generel form at introducere de grønlandske

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

Periodisering af indkomst mv.

Periodisering af indkomst mv. Periodisering af indkomst mv. Side 1 af 14 I denne emnebeskrivelse kan du se regler i lønsystemet i forbindelse med årsskiftet og periodisering af indkomst mv., og du kan se, hvordan du skal indrapportere

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Udbetaling af kapitalpension i forbindelse med afholdelse af orlov

Et nyt arbejdsliv. Udbetaling af kapitalpension i forbindelse med afholdelse af orlov Et nyt arbejdsliv Udbetaling af kapitalpension i forbindelse med afholdelse af orlov H vad går ord n i n gen ud på? Efter bestemmelser i Arbejdsministeriets bekendtgørelse om udbetaling fra kapitalforsikring

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 1-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2, og 14 i lov nr. 417 af 8.

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Juni 2015 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland * - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer?

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer? Orientering Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374 6000 Telefax +45 3374 6080 Ansat medarbejder eller freelancer? 1. Indledning Flere og flere virksomheder bruger freelancere i stedet for

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden GUIDE TIL HANDYHANDERE Sidst opdateret i januar 2014 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine opgavestillere. Vi har sammenfattet

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Indhold 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring? 3 2. Hvordan foregår tilmeldingen? 4 3. Hvad er betingelserne for at få ret til

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2 GUIDE TIL KANDIDATER Sidst opdateret i marts 2010 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine kunder. Vi har sammenfattet de vigtigste

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Sådan defineres arbejdsudleje

Sådan defineres arbejdsudleje 1 af 6 Leje af medarbejdere fra udenlandske virksomheder En lønmodtager, der ikke bor i Danmark og har en arbejdsgiver fra et andet land end Danmark, som udlejer ham på kontrakt til en dansk virksomhed,

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

Sygedagpenge Forsikring for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpenge Forsikring for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpenge Forsikring for selvstændige erhvervsdrivende INDHOLD 1. HVEM KAN TEGNE EN FORSIKRING?...3 2. HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...4 3. HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET TIL DAGPENGE?...4 3.1.

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

Bemærkninger til selvangivelsen (S1) for 2013

Bemærkninger til selvangivelsen (S1) for 2013 S2 Bemærkninger til selvangivelsen (S1) for 2013 Hvem skal indsende selvangivelse i 2013? Ikke alle personer skal indsende selvangivelse for 2013, hvis de har været skattepligtige til Grønland i 2013.

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?... 3 3 HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Årstemamøde Dataløn 2013 Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2014 Generelt SKAT Statistik Afstemning Hvad kan Bluegarden

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*.

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*. Pensionsordning med løbende er, bortset fra ophørende livrenter Beskrivelse En pensionsordning med løbende er omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger Overlevelsesrenter Dækning

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør af 11, stk. 3, og 36 c, stk. 2, i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød V0_Våben_Rød kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Betingelserne for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 42 er, at: barnet/den unge skal være

Læs mere

Januar 2014. I gang med Lønadministration

Januar 2014. I gang med Lønadministration Januar 2014 I gang med Lønadministration Indholdsfortegnelse Forord... 3 Opstart og forberedelse Tilmelding som arbejdsgiver... 4 Lønsystem... 5 Hold orden... 6 Kom godt i gang Opret medarbejdere... 7

Læs mere

Årstemamøde DataLøn 2012. Spor 2.

Årstemamøde DataLøn 2012. Spor 2. Årstemamøde DataLøn 2012 Spor 2. Program Årsafslutning Genopfriskning (same procedure as last year) Afstemning Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvad er der sket i 2012? Nye tiltag Ændringer Fravær & Refusion Hvad

Læs mere

Sygedagpengeforsjkrjng for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsjkrjng for private arbejdsgivere 55 STATENS * MINISTRATION Sygedagpengeforsjkrjng for private arbejdsgivere 55 Side i af 6 ~v STATENS ADMINISTRATION r INDHOLDSFORTEGNELSE i HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING) 3 2 HVEM ER OMFATTET AF

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1365. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 11 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne emnebeskrivelse gælder

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud Privat pasning - på børnepasningsområdet 2011 Dagtilbud Indhold: Private pasningstilbud...3 Hvem kan passes?...3 Aftaletyper...3 Selvstændig erhvervsdrivende (privat pasningsordning)...3 Arbejdsgiver/lønmodtager

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN?... 3 3 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

Privat pasning omfatter børn i alderen 24 uger og indtil det tidspunkt, hvor barnet almindeligvis optages i børnehaveklasse.

Privat pasning omfatter børn i alderen 24 uger og indtil det tidspunkt, hvor barnet almindeligvis optages i børnehaveklasse. Privat pasning Hvad er Privat pasning Kommunen skal give et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte en privat børnepasser i stedet for at benytte kommunens dagtilbud. Privat pasning indebærer,

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq Pensionsseminar 14. september 2010 PFA Soraarneq Program PFA Soraarneq Pensionsaftalen mellem SSK og PFA Soraarneq Hvem er omfattet Hvad indbetales Sådan virker udbetalingerne Hvad sker ved fratrædelse

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Bekendtgørelse om seniorjob

Bekendtgørelse om seniorjob Kapitel 1 Fastsættelse af kompensation Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 2 Arbejde, der medfører fradrag i kompensationen Kapitel 3 Indtægter Kapitel 4 Fradrag i kompensationen Kapitel 5 Ferie med

Læs mere

Informationspjece til forældrene om Frit valg-ordningen

Informationspjece til forældrene om Frit valg-ordningen Informationspjece til forældrene om Frit valg-ordningen 1. Hvad er Frit valg-ordningen? Frit valg-ordningen betyder, at kommunen kan vælge at give et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for private arbejdsgivere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for private arbejdsgivere Sygedagpenge - Forsikringsordning for private arbejdsgivere Indhold 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring? 3 2. Hvem er omfattet af forsikringen? 3 3. Hvordan foregår tilmeldingen? 4 4. Beregning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Oversigt korrektionsfeltnumre

Oversigt korrektionsfeltnumre Oversigt korrektionsfeltnumre Denne oversigt viser samtlige korrektionsfelter i, og hvordan de påvirker lønmodtagernes saldi. Når en korrektion behandles i, rettes lønmodtagernes saldi. Det samlede skyldige

Læs mere

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder Fyret - hvad nu? Hvad gør jeg rent praktisk og hvad skal jeg vide? I opsigelsesperioden er du fortsat i arbejde og skal handle så normalt som muligt. Du har fortsat dine forpligtelser over for din arbejdsgiver,

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere der ikke er medlem af en a-kasse Er du medlem af en a-kasse skal du udfylde et andet skema. Husk at læse vejledningen til dette skema. Du

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Side l af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING... 3 2 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN?... 3 3 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...

Læs mere

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer 2014 Dagsorden Opgave- og ansvarsfordeling mellem menighedsrådskasserer, regnskabsfører og FLØS Overenskomster og individuelle aftaler,

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

Aktuelle forsikringer indgår i bonusopgørelsen med ændringer for så vidt angår dækningens størrelse og løbetid.

Aktuelle forsikringer indgår i bonusopgørelsen med ændringer for så vidt angår dækningens størrelse og løbetid. Forende Gruppeliv - BONUSREGULATIV pr. 1. januar 2013 6.0 Kapitalforsikringer og eventuelle rente- og rateforsikringer 6.1 Overskuddet ved gruppelivsforsikring tilfalder de enkelte gruppelivsordninger

Læs mere