A/B Ly0vej 1, m.fl. 23.november ^ Orientering vedrgrende andelsboligforeningens beboerlokale/lehlghed.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A/B Ly0vej 1, m.fl. 23.november 2013.1^ Orientering vedrgrende andelsboligforeningens beboerlokale/lehlghed."

Transkript

1 1 A/B Ly0vej 1, m.fl. 23.november ^ Orientering vedrgrende andelsboligforeningens beboerlokale/lehlghed. PI den ordinaere GF 26.marts 2012 stemte et kvalificeret fiertal (22 af 27 mulige) ja til bestyrelsens forsiag om at saette lejiigheden Ly0vej 3, st. th. til salg. Bilag 1 Tidligere bestyrelsesmedlemmer Per Leth, Anette Christiansen og Peter Poulsen boende Ly0vej 3 gjorde opmaerksom pa, at kommunen har nedlagt lejiigheden, og at den derfor ikke kan saelges. Da der ikke i foreningens arkiv findes dokumenter vedr. nedlaeggelse af lejiigheden, og da ovennaevnte tidligere bestyrelsesmedlemmer heller ikke har fremlagt en sadan dokumentation bad vi foreningens nye administrator advokat Claus Clausen om at unders0ge sagen. Samtidig meddelte vi 2 interesserede ejendomsmaeglere, at salget indtil videre blev sat i bero. Den 24. januar 2013 meddelte Claus Clausen sd, at kommunens Bolig- og Ejendomsudvalg den 24.april 1995 har tilladt lejiigheden nedlagt, byggesag j.nr. 309/95. Hele byggesagen Andes pa kommunens hjemmeside under "Find tidligere byggesager og tegninger", her er blot fremhaevet 4 dokumenter: Bilag 2, brev af 2.feb fra kommunen, hvoraf det fremgar, at skattevaesenet har bemaerket at lejiigheden tilsyneladende er ubeboet. Bilag feb. ans0ger andelsboligforeningens davaerende administrator advokat Karin Voetnman teknisk direktorat om tilladelse til at nedlaegge lejiigheden. Bilag 4.13.marts videresender teknisk direktorat Karin Voetmanns ans0gning til behandiing i Bolig- og ejendomsudvalget. Bilag maj meddeler teknisk direktorat Karin Voetmann at den tillader beboelseslejligheden nedlagt. Det er bestyrelsens belt klare opfattelse at afg0relsen er truffet ud fra den fejiagtige opfattelse, at der ikke kan etableres toilet og bad inde i lejiigheden, og at den er meget m0rk og kold, kort sagt ubeboelig. Derfor sendte bestyrelsen den lo.maj en ans0gning til forvaltningen. Bygge-, Plan-, og Milj0afdelingen (bpm) om genetablering af andelslejiigheden Ly0vej 3, st.th. Bilag 6. Da vi endnu ikke i slutningen af juni havde fdet svar pa vores ans0gning besluttede bestyrelsen den 1. juli at supplere med et brev til politikerne i By- og Milj0udvalget. Bilag 7. Den S.juli svarer bpm at vores brev af lo.maj ved en fejl ikke er blevet registreret og derfor ikke blevet besvaret. I 0vrigt erkender forvaltningen her, med deres indstilling om at lejiigheden kan saelges/udlejes som studiebolig, at det var en fejl da man i 1995 nedlagde lejiigheden som beboelseslejlighed (bilagene 2-5). Nu er lejiigheden altsa beboelsesvaerdig. Bilag 8. Den e.august, naesten 3 mdr. efter vores ans0gning den lo.maj, beslutter bestyrelsen igen at henvende sig til politikerne i By- og Milj0udvalget. Her afviser vi forvaltningens indstilling af S.juli (bilag 8) og giver udvalget et kort historisk resume. Bilag 9. Den 25.august sender vi opfordring til udvalgsmedlemmerne om at besigtige lejiigheden, og vedlaegger billeder for det tilfaelde, at der ikke er tid til at komme en tur forbi. Bilag 10.

2 2 Den IS.august biiver udvalgsformand Jan J0rgensen mindet om vores skrivelse af e.august (bilag 9), som udvalget ikke har reageret pa. Bilag September svarer udvalgsformand Jan J0rgensen at sagen er udsat Bilag september. Endnu en mail til udvalget. Der refereres og kommenteres en besked fra forvaltningen der er indtalt pa telefonsvarer. Bilag oktober meddeler bpm hvilken beslutning By- og Milj0udvalget har besluttet Bilag 14. ogsd meddelt i beboerinformation nr.7. Der meddeles 4 ugers ankefrist. 29. oktober sendte bestyrelsen klage over afg0relse i byggesag november sendte bestyrelsen supplement til klageskrivelsen. De 2 ankeskrivelser vil snarest blive lagt her pa min hjemmeside.

3 V EJENDOMS- ADMINISTRATION Uiej^sej^domme ^ EjerlejlighedsforenTnger «AndeJsboiigforeninger A/B Ly0vej 1, m.fl. 22.marts Forsiag til beiiandiing pa foreningens ordinaere generalforsamling 26.marts Dagsordenens punkt 5 b) - Salg af andel. Lv0vei 3. st.th. Lejiigheden er pa 47,9m2 og med en andeiskrone pa ,16,- vil den h0jst mulige salgspris blive kr. minus vurderingsrapport og mangier, herunder gasforsyning, samt evt. saelgersalaer ^ Foreningens ssedvanlige vurderingsmand Henrik Lind fra arkitektfirmaet Friborg og Lassen har udarbejdet en vurderingsrapport (kr ,-) der viser nogle mindre mangier pi i alt kr ,- Foreningen skal ogsi genetablere gasforsyning i k0kkenet, pris kr. Dertil kommer at foreningen fremover vil fa/spare: Huslejeindtaegt pi kr ,51 mdl. Seneste Srs varmeudgift bel0b sig til Seneste ars EL-forbrug Arlig indtaegt/besparelse Kr iri. kr kr kr Med salg af lejiighed og iejeindtaegter vil foreningen U en betydelig indtaegt, der kan vaere med til at finansiere en del forbedringer/vedligeholdelsesarbejder uden huslejestigning, indtil vi skal I gang med en st0rre facaderenovering. Bestyrelsen NvC Ejendomsadministi-ation GL Kongevej 162 K 1. sa! ' 1850 FrederiksbergC «22 1^ Abrsing; in«tid: kl. 9-13» adminislration '^ny-c.dk Fax: «tvk-nr.: !

4 1 Andelsboligforeningen Ly0vej 1 m.fl Frb.01/ Referat af ordinaer generalforsamling 26/ Pkt.l Valg af dirigent og referent. Pernille Poulsen fra advokatfirmaet Nielsen og Thomsen blev forslaet som dirigent, Henrik Bj0rslev som referent. Da der ikke var andre forsiag, valgtes de uden afstemning. Pernille konstaterede, at generalforsamlingen var varslet rettidigt, ligesom materiale til forsiag var rettidigt omdelt ifaiiorsamiingen f Det konstateredes ligeledes, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig iht. vedtffigtens 25, stk. 1, med 22 fremm0dte andelshavere, heraf 7 ved fuldmagt. Pkt.2 Bestyrelsen beretning. Jonna Eltong meddelte, at da en skriftlig beretning allerede var omdelt inden GF, ville vi ikke komme ind pa alle punkter, Henrik Bj0rslev fortalte dog kort om den afsluttede sag mod Anders Matthiessen omkring den ujasvne gardbelaegning. Derefter kommenterede Jonna den nylige opmaling til BBR registret, og nsvnte at vi havde faet lavet en ekstra opmaling af lejligheder i nr. 42 th., da der var opstaet tvivl om entrevaeggen hos Danni 1. sal th. Men malene fra den f0rste opmaling var korrekte Jonna naevnte ogsa, at bestyrelsen havde til hensigt at fors0ge at fa vurderingsprisen af ejendommen haevet endnu en gang pa baggrund af det nu st0rre opmalte areal og visse andre forbedringer, der ikke var registreret hos kommunen. Yderligere kom hun ind pa sagen omkring det radgivende ingeni0rfirma 'Varmekonsulenterne', der ikke har leveret dokumentation for, at alle de aftalte r0rudskiftninger er gennemf0rt og hun konkluderede, at sagen tegnede til at fa et retsligt efterspil. Henrik ridsede kort hgendelsesforl0bet omkrig den aktive kul laekage op, og opfordrede folk til at v^ere sserligt opmserksomme pa filtre ved vaskemaskiner eller andet, der kunne forarsage vandskader. Pkt.3 Forelasggelse af arsrapport og revisionsberetning. Jytte Andersen fra Ny C Ejendomsadministration forklarede kort hensigten med den nye lovpligtige arsrapport, hvor hoved- og n0gletal ville g0re det mere overskueligt for k0bere at sammenligne 0konomien mellem forskellige andelsforeninger. Hun papegede, at vores regnskab var godkendt uden nogen 1

5 forbehold fra revisor, hvad der ville vsere et aktiv i forbindelse med salg af andele. Formanden gjorde opmaerksom pa, at posten pa side 17, "Advokat - Administrationshuset" ogsa daskker advokatbistand vedr. varmekonsulenterne. Jytte Andersen gennemgik herefter enkelte dele regnskabet og konstaterede, at der udover den store post til udskiftning af stigstrenge/faldstammer ikke var de store afvigelser fra aret f0r. Arsrapporten og andelsberegningen blev sat til afstemning og enstemmigt godkendt. S0ren Vedel kom med sp0rgsmal til posten for snerydning og vaskeriregnskab, som blev uddybet. Den gasldende andeiskrone fra til frem til nasste arsregnskab blev dermed fastsat til kr ,16 pr. kvm. Pkt.4 Forelaeggelse af drifts- og likviditetsregnskab beslutning om eventual asndring af boligafgiften. til godkendelse og Jytte Andersen gennemgik de enkelte dele af budgettet og konstaterede, at foreningen var tilbage pa et lavere bel0b til almindelig vedhgeholdelse, da den store post til udskiftning af stigstrenge/faldstammer ikke var med. Ligesom det blev opiyst, at der ikke var andre st0rre planlagte vedligeholdelsesarbejder for detkommende ar. Bestyrelsens indstiuing til at fastholde den nuvserende boligafgift blev enstemmigt godkendt. Pkt.5 Indkomne forsiag 5a] Vedtaagtsaendring, Dirigenten konstaterede, at det if0lge foreningens vedtaegter var muligt at vedtage de foreslaede vedteegtsaendringer med et stemmetal pa 18 af de 22 reprsesenterede andele. Hun gennemgik de foreslaede sendringer punkt for punkt. S0ren Vedel og Pertina Hamilton havde sp0rgsmal vedr0rende hhv. r0rf0ring og 0konomisk kompensation ved afgivelse af et halvt toilet, som blev besvaret. Jakob spurgte om det var muligt, at man kunne benytte et andet toilet end det i nr. 42 st. til gardtoilet, da ban og Michael ikke var synderligt interesserede i at afgive det, selv mod 0konomisk kompensation. Bestyrelsen indvilgede i at unders0ge den mulighed, og derfor sl0jfe den sidste s^tning i paragraf 6a stk.l. Der blev saledes stemt om de korrigerede vedtaegtsaendringer, hvor teksten 'Bagtrappetoilettet beliggende Nordre fasanvej 42 st. skal dog bibeholdes som gardtoilet, og kan derfor ikke erhverves.' dermed var udeladt. 2

6 21 stemte for vedtaegtsaendringerne, en undlod at stemme. Dirigenten konstaterede herefter, at vedtaegtsasndringen var godkendt med det efter vedtaegtens 25, stk. 2 kraevede fiertal 5b) Salg affselleslejughed. Jonna redegjorde for forholdene pa Ly0vej 2, hvor en sammenlignelig portlejlighed for nyligt var solgt for over kr., dog med tilh0rende badevaerelse, men ogsa en 600 kr. h0iere manedlig husleje. Uden videre debat blev der foretaget afstemning, hvor det enstemmigt (22 stemte for) blev vedtaget at saette lejiigheden til salg. Dirigenten konstaterede herefter, at forslaget om salg af lejiigheden Ly0vei 1, stth. var vedtaget med det iht. vedtaegtens 25, stk. 4 kraevede fiertal. 6. Valg til bestyrelsen. Pertina var pa valg som suppleant og Henrik som bestyrelsesmedlem. Pertina ville gerne fortsaette som suppleant, men da bestyrelsen pt. kun bestar af 2 medlemmer, ville Henrik kun modtage genvalg, hvis der kom flere med i bestyrelsen. Ingen af de fremm0dte andelshavere 0nskede dette, hvorfor valget blev udskudt til den naertforestaende ekstraordinaere generalforsamling. Bestyrelsen fortsaetter saledes uaendret frem til denne generalforsamling. Jonna gjorde opmaerksom pa, at generalforsamlingen if0lge vores vedtaegter skulle vffilge en revisor. Det nuvaerende revisionsfirma BDO blev valgt enstemmigt. 7. Eventuelt Anni Myjak spurgte til reng0ring pa loftet, bl.a. fordi hun havde observeret m0l, og syntes der var ret beskidt. Jonna forklarede, at foreningen ikke havde nogen fast aftale om loftreng0ring med vores reng0ringsfirma, da det var vanskeligt at kontrollere, om den blev udf0rt planmaessigt. Det blev besluttet at give loftet en omgang pa den naeste faelles arbejdsdag. Efter ejendommens opmaling, havde det vaere bestyrelsen hensigt at foresla aendring af fordelingstallene i foreningen. Advokatfuldmasgtig Pernille Poulsen gjorde i den forbindelse for, at man var blevet opmaerksom pa en konflikt mellem foreningens nuvaerende praksis, hvor andelsvasrdien fordeles efter m2, og det indskud der er betalt, da foreningen blev stiftet - og sa fremgar af foreningens Srsregnskab. Hvis foreningen 0nsker at fastholde den praksis hvor der fordeles andelsvserdi i forhold til ra2, ma foreningen vedtage en vedtasgtsaendring og udstede nye andelsbeviser, sa der kommer overensstemmelse mellem foreningens praksis, vedtaegter og regnskab. 3

7 4 Der vil blive indkaldt til en ekstraordinser generalforsamling snarest, med dette punkt og valg til bestyrelsen pa dagsordenen. Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen ***** Som dirigent: Peril il ^. -i(f?bulsen, advokatfuldmasgtig Niel^erl^& Tb )msen Advokater Som referent: 1 ilh kasserer Henrik Bj0rslev formed Jonna Eltong / 4

8 FREDERIKSBERG KOMMUNE TEKNISK DIREKTORAT BYGNINGSINSPEKTORATET A/B Ly0vej 1 m.fl., v/advokat K. Voetmann, Skindergade 32, 1159 K0benhavn K. FREDERIKSBERG RAOHUS 2000FRBDg»^gER^g5 DEN TLF.St I-LOKAL 4120/4114 T.itra nr1/94. aio(«am^am via «4.k< MCHviNOikfli* T«VKKN*l»Tri-tFOWT*BTai BT»l II ArvewT KLAItTOWg - T«1T LOKAI-NUMMEII TELEmX: 3B 88 I004 - L0KAL400I Vedr0rende beboelsesleiligheden/-lejliqhederne Ly0vej 3, stuen t i l h0jre. Af opiysninger fra kommunens skattedlrektorat fremg&r det, at ovennsvnte beboelseslejlighed(er) tilsyneladende har vaeret ubeboet i mere end 6 m&neder. Forinden direktoratet foretager yderligere, skal man for at undga eventuelle misforst&elser anmode Dem om at fremsende Deres bemaerkninger. Opmaerksomheden henledes pi bestemmelserne i boligreguleringslovens kap. VII, hvorefter der bl.a. skal ske anmeldelse t i l kommunen, nir en bolig har vaeret ledig i mere end 6 uger. / Alvin Andersen Bilag. KRIFTLlOe HENVENOELSER BEDCS TlLCT TIL OIREKTORATET IKKE TIL ENKELTPCRSONER

9 ADVOKATBRNE ARNE JACOBSEN M0DESET FOR H0IESTERET KARm VOETMANN M0DEDBBT FOR LANDSRBT SKINDERGADE KOTENHAVN K TELEFON FAX GIRO Frederiksberg KomiraArf(/ /I J.nr Teknisk Direktorat Bygningsinspektoratet ^c Frederiksberg Ridhus 22. februar Frederiksberg ' 27 m, m Vedr.; Dgres j.nr, Litr» 1191/94 - tigjiighedgp Iiygvej 3 gtt th, Deres skrivelse af 2. ds. har vaeret forlagt for bestyrelsen for andelsboligforeningen, der oplyser felgende: Lejiigheden har indtil den 1/ vaeret foreningens vicevaertbolig. Det har ikke vaeret muligt at finde en vicevaert,. der vil vaere tilfreds med at bebo vicevaertlejligheden, og foreningen er derfor gset over t i l at kontrahere med et reng0ringsselskab. Den vaesentligste 4rsag t i l besvaerlighedeme omkring det at finde en vicevaert har vaeret lejlighedens st0rrelse, stamd og beliggenhed. Der er tale om en etvaerelses lejiighed med toilet ps bagtrappen og uden bad. Den er m0rk og kold, da den ligger i stuen ud t i l foreningens port. Der har imidlertid gennem irene vaeret en stigende interesse for at fs et faelles beboerlokale i ejendommen t i l msdeaktiviteter, faellesarrangementer osv., og dertil er lejiigheden saerdeles egnet. grund af lejlighedens st0rrelse vil det ikke vaere muligt og installere toilet inde i lejiigheden. P4 baggrund af det ovenfor oplyste, skal jeg pi vegne bestyrelsen anmode om, at lejiigheden nedlaegges som selvstaendig lejiighed og overgir t i l faellesrum. Skulle De anske at besigtige lejiigheden, kan De traeffe aftale med mig herbm. L^gi hilsen karifi

10 . FREDERIKSBERG KOMMUNE TEKNISK DIREKTORAT HS/AA FREDERIKSBERG RADHUS 20CX> FREDERIKSBERG DEN 13. marts TLF.: LOKAL TRVKKMAPTELEFOW TAST 31 BT Z1 21 AFVENT KL>HTONE - TAST IgKAl NUMMER TELEFAX: LOKAL ag. 309/95." Bolig- og ejendomsudvalget. Vedr. matr.nr. 46 ag af Frederiksberg, Lv0vei Nordre Fasanvej 42. If01ge oplysning fra skattedirektoratet har lejiigheden LY0vej 3, stuen t i l h0jre, tilsyneladende ikke vaeret beboet i mere end 6 maneder. Direktoratet har herefter tilskrevet ejeren af ejendoxranen andelsboligforeningen Ly0vej 1 m.fl. v/advokat Karin Voetmann. Som svar pa denne foresp0rgsel har advokaten opiyst, at lejiigheden indtil 1/ var beboet af ejendommens vicevaert. Da det ikke har vaeret muligt at finde en vicevaert, der ville bebo lejiigheden, er vicevaertarbejdet overgiet t i l et reng0ringsselskab. Lejiigheden, der efter det oplyste, er en l-vaerelses lejiighed med toilet p& bagtrappen og uden bad, er meget ra0rk og kold og lig ger ud t i l ejendommens port. Der ans0ges om, at lejiigheden nedlaegges som beboelseslejlighed og tages i brug som faellesrum for andelsboligforeningen. I den anledning skal direktoratet oplyse f0lgende: If0lge BBR best&r lejiigheden af et vaerelse med et bruttoareal pi 47 m^. Lejiigheden har ikke bad, men toilet og k0kken. If0lge koramuneplanen er omridet udlagt t i l boligformil. Det henstilies, hvorvidt udvalget i relation t i l bestemmelserne i boligreguleringslovens kap. VII pi det foreliggende grundlag vil tillade beboelseslejligheden nedlagt og anvendt t i l faellesrum for

11 Udsat p& beslgtlgelse. Beslgtlgelsen finder sted mandag den 24/ kl Bolig- og ejendomsudvalget 1 m0det den 27/ Det vedtoges at tillade beboelseslejligheden nedlagt. Bolig- og ejendomsudvalget i m0det d. 24/4-95. For J0rgen 6Jenth0j m0dte Inge N0rballe.

12 FREDERIKSBERG KOMMUNE HS/AA TEKNISK DIREKTORAT Andelsboligforeningen Ly0vej 1 m.fl., v/karin Voetmann, Skindergade 32, 1159 K0benhavn K. FREDERIKSBERG RADHUS ZOOO FREDERIKSBERG \ MAJ 1995 TLF.: LOKAL THYKKNAPT^LgFOM TAST 81 «T 11 ai AfYEHT KIABTPHE - TA8T takalwumweb TELEFAX: 38 BB LOKAL 400I 309/95. J. NR. Vedr. matr.nr. 46 ag af Frederiksberg. Lv0ve Nordre Fasanvej 42. If0lge oplysning fra skattedirektoratet har lejiigheden LY0vej 3, stuen t i l h0jre, tilsyneladende ikke vaeret beboet i mere end 6 maneder. Direktoratet har herefter tilskrevet foreningen scm ejer af ejendcxmnen. Som svar p& denne foresp0rgsel har De opiyst, at lejiigheden indtil 1/ var beboet af ejendommens vicevaert. Da det ikke har vaeret muligt at finde en vicevaert, der ville bebo lejiigheden, er vicevaertarbejdet overgaet t i l et reng0ringsselskcib. Lejiigheden, der efter det oplyste, er en l-vaerelses lejiighed med toilet pi bagtrappen og uden bad, er meget m0rk og kold og ligger ud t i l ejendommens port. De har efterf01gende ans0gt om, at lejiigheden nedlaegges som beboelseslejlighed og tages i brug som faellesrum for andelsboligforeningen. I den anledning skal direktoratet meddele: If0lge BBR bestir lejiigheden af et vaerelse raed et bruttoareal pi 47 m^. Lejiigheden har ikke bad, men toilet og k0kken. Xf0lge koramuneplanen er omridet udlagt t i l boligformil. Under hensyn t i l ovenstiende har bolig- og ejendomsudvalget i relation t i l bestemmelserne i boligreguleringslovens kap. VII pi konmunalbestyrelsens vegne vedtaget at tillade beboelseslejligheden nedlagt. B273b Preben Kolringen / Per Hard Poulsen SKRIFTLIGE HENVENDELSER BEDES STILET TIL OIREKTORATET IKKE TIL ENKELTPERSONER

13 A/B Ly0vej 1, m.fl. lo.maj By- og Milj0direkt0r Ulrik Winge Frederiksberg Radhus Ans0gnlng om genetablering af andelslejiigheden Lv0vei 3 st.th. (2O13-O123-Ly0vej 3) Det blev pa andelsboligforeningens generalforsamling 26.marts 2012, med 22 ud af 27 stemmer, besluttet at saette andelslejiigheden Ly0vej 3, st th. til salg, da den nu star ubenyttet hen og koster foreningen penge til opvarmning m.m. Andelen blev overtaget af foreningen i 1989, da den davaerende andelshaver Monica Savage k0bte en anden lejiighed i ejendommen. I januar 2013 blev foreningens bestyrelse gjort opmaerksom pa, at Ly0vej 3, st.th., af Frederiksberg kommune, er blevet erklaeret nedlagt som beboelseslejlighed, hvorefter vi satte salget i bero. Foreningens administrator, advokat Claus Clausen, fik den 24.jan. af BPM bekraeftet, at lejiigheden er nedlagt, se kommunens byggesag Af byggesagen fremgar det, at andelsboligforeningens davaerende administrator advokat Karin Voetmann pa davaerende bestyrelses vegne anmodede om at nedlaegge lejiigheden og benytte den som beboerlokale. I Karin Voetmanns skrivelse af 22.feb til BPM begrunder hun anmodningen med: 1) at lejiigheden indtil 1/ har vaeret vicevaertbolig, men at det ikke laengere er muligt at finde en vicevaert, der vil bebo vicevaertlejligheden 2) at lejiigheden kun har 1 vaerelse med toilet pa bagtrappen og er uden bad. Den er ogsa kold og m0rk, da den ligger i stuen ud til ejendommens port. 3) at det pa grund af lejlighedens st0rrelse ikke vil vaere muligt at installere toilet inde i lejiigheden. Ad 1. Bestyrelsesmedlem Henrik Bj0rslev Andersen har boet i ejendommen siden 1977 og formanden Jonna Eltong flyttede ind i Hverken da vi flyttede ind eller senere, har Ly0vej 1, st.th. fungeret som vicevaertbolig. Ad 2. Som tommelfingerregel mener vi, at stort set alle de ejendomme der har port ind til ejendommens gird har en l-vaerelses lejiighed op til porten. Ly0vej 1, st.th. er ikke m0rkere end de mange andre stuelejiigheder pa Ly0vej eller, for den sags skyld, stuelejiigheder i mange andre sidegader pa Frederiksberg. Der er 2 store sydvendte dannebrogsvinduer i lejlighedens sydvaeg. Ad 3. Det gaelder i 2 af ejendommens 3 opgange, at der oprindelig var deletoiletter pa hver etages bagtrappe. Mange lejligheder har i Irenes l0b fundet l0sninger mht. indretning af toilet og bad inde i lejiigheden, saledes ogsa Ly0vej 3, st. tv;^- se byggesag 1305/86 vedr. indretning af wc og bad. Monica

14 Savage, Ly0vej 3, st.th. var saledes allerede i 1986 ene om at benytte trappetoilettet, og det ville derfor, dengang som nu, have vaeret muligt at indrette toilet og bad inde i den l-vaerelses lejiighed. Den nuvaerende bestyrelse er derfor af den opfattelse, at beslutningen i 1995 om at nedlaegge lejiigheden som beboelse er truffet pa et fejiagtigt grundlag, og skal saledes anmode om, at beslutningen omgores. Afslutningsvis skal vi henlede udvalgets opmaerksomhed pa, at foreningen allerede har s0gt og faet byggetilladelse til indretning af toilet og bad inde i lejiigheden Ly0vej 3. st.th. - byggesag Pa bestyrelsens vegne Jonna Eltong Formand A/B Ly0vej 1, m.fl.

15 A/B Ly0vej 1, m.fl, l.juli Til By- og Milj0udvalget, Frederiksberg Kommune. Vedr. sag nr Lv0vei 3. I forbindelse med vores ansagning om at omst0de en tidligere beslutning om konvertering af en lejiighed til beboerlokale, truffet pa et fejiagtigt grundlag, skal vi harmed gare opmaerksom pa nogle af de problemer, der i den mellemliggende tid har vaeret ved at anvende lejiigheden til faelles beboerlokale i en lille andelsboiigforening, hvor vi ikke har rad til at ansaette en person til at administrere brugen af lokalet. Lejiigheden har hovedsageligt vaeret anvendt til en kombination af gaesteovernatning og bestyrelsesarbejde, hvor det pa en generalforsamling blev besluttet, at overnattende gaester skulle have redt senge, pakket deres ejendele sammen i kufferter/skabe og vaere ude af lokalet I tidsrummet 10-20, sa det kunne benyttes til andre formal som f.eks. musik0vning, lektielassning og bestyrelsesarbejde. Men ved gentagne lejligheder blev denne regel ikke overhoidt, der la sovende personer i lokalet, nar andre skulle anvende det, og der var ofte ikke ryddet op eller rengjort efter brug. Dette har f0rt til interne konflikter 1 vores lille andelsboiigforening, noget der ikke er befordrende for faellesskabet, og lejiigheden har nu staet ubenyttet i over et ar. Derfor er det vores hab, at den snarest kan genetabieres som beboelse, da der allerede nu er interesserede k0bere, og samtidig stor mangel pa prisgunstige boliger, bl.a. til studerende, i denne del af byen taet pa flere uddannelsesinstitutioner. Mvh. bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ly0vej 1 m.fl.

16 F R E D E R I K S B E R G K O M M U f4 E Jonna Eltong Formand A/B Lyovej 1, m.fl. Matr.nr. 46ag af Frederiksberg, Lyovej 3 st. th. Byggeri & Arkitektur har modtaget andelsboligforeningens brev af 10. maj Brevet er ved en fejl ikke blevet registreret i afdelingen og derfor ikke blevet besvaret, hvilket vi beklager. S.juli 2013 Journalnr: Journalnr. bedes opiyst ved enhver henvendelse Ans0gningen skal forelaegges By- og Miljaudvalget, hvilket grundet sommerpause i udvalgets m0der f0rst kan blive ultimo august. Sagen skal foretegges udvalget fordi lejiigheden ikke opfylder kommuneplanens krav til mindste lejlighedsst0n'else pi 80 m^ og fordi der i henhold til lokalplan 153, skal aniasgges 1 parkerlngsplads for hver beboelseslejlighed, hvilket der ikke er overskydende opholdsareal til pi grunden. Forvaltningen vil indstiile til By- og Milj0udvalget, at der dispenseres fra ovennaevnte bestemmelser pi betlngelse af, at lejiigheden saelges/udlejes som studiebolig og at den skal fraflyttes senest 1 ir efter studieoph0r, hvilket skal tinglyses pa ejendommen. Hvorvidt indstillingen tiltrsdes er dog en afg0relse der trasffes af By- og Milj0udvalget. Bygge-, Plan-, og Mlljeafd. Byggeri og Arkitektur Radhuset 2000 Frederiksberg Telefon; Venlia hilsen Niels Andreasen Bygnlngskonstrukt0r

17 A/B Ly0vej 1, m.fl. e.august By-og Milj0udvalget, Frederiksberg kommune. Vedr. journalnr andelslejiigheden Lvovei 3. st.th. Af bygningskonstrukt0r Niels Andreasens skrivelse til mig den 8. juli 2013, fremgar det, at forvaltningen vil indstiile til By- og Milj0udva[get, at der dispenseres fra kommuneplanens krav til mindste lejlighedsst0rrelse, samt til kravet om aniaeggelse af parkerlngsplads. Niels Andreasen mener dog at dispensationen g0res betinget af, at lejiigheden sselees/udleies som studiebolig. og at den skal fraflyttes senest 1 ar efter studieoph0r. samt at dette skal tinglyses pa ejendommen. Bortset fra, at disse betingelser er belt uforenelige med andelsboligforeningens formal og vedtaegter i 0vrigt, skal bestyrelsen minde om vores skrivelse af lo.maj, hvor vi g0r opmaerksom pi, at Bolig- og ejendomsudvalgets beslutning af 24/41995 om nedlaeggelse af beboelseslejligheden Ly0vej 3, st.th. blev truffet pa baggrund af usande pastande. Andelsboligforeningens bestyrelse skal derfor opfordre til, at By- og Milj0udvalget (tidligere Bolig- og ejendomsudvalget) traekker beslutningen tilbage, si andelsboligens tidligere status som beboelseslejlighed genoprettes, og at der siledes ikke er behov for ovennaevnte dlspensationer. Jeg kan tilf0je, at det davaerende Bolig- og ejendomsudvalg ikke er de eneste, der dengang blev f0rt bag lyset. Efter en grundig gennemgang af generalforsamlingsreferater tilbage fra januar 1989 mi vi konstatere, at sp0rgsmilet om nedlaeggelse af lejiigheden til beboelse aldrig har vaeret til beslutning pi en generalforsamling. eller for den sags skyld vaeret omtalt i bestyrelsesberetninger eller lignende. Det er en yderst pinlig sag, isaer fordi her stadig bor tidligere bestyrelsesmedlemmer, der dengang i 1995, sammen med davaerende administrator advokat Karin Voetmann, undlod at tage sp0rgsmilet op til vedtagelse/forkastelse pi en generalforsamling. Da det muligvis kan vaere lidt forvirrende for udvalget og forvaltningen at forholde sig til tre henvendelser fra os: brev af lo.maj, brev af l.juli, samt dette brev, har jeg vediagt et bilag med en historisk gennemgang af de opiysninger vedr. lejiigheden Ly0vej 3, st.th., som der er dokumentation for i andelsboligforeningens arkiv. P.b.v. Jonna Eltong Formand

18 Sag 2O13-O123-Ly0vej 3/ Bilag A/B Ly0vej 1, m.fl. blev stiftet den 24.april 1969 og fra den date overtog den davaerende lejer af lejiigheden Ly0vej 3, st.th., andelen. Frem til 1983 blev andelen, iflg. pategning 1 andelsbeviset, overdraget til yderligere to andelshavere. Den 4.maj 1983 overdrages andelen si til Monica Savage, der senere (ogsa iflg. pitegning i andelsbeviset), overdrager andelen til A/B Ly0vej 1, m.fl. Overdrageisestidspunktet fremgir ikke af andelsbeviset, men af slutsedlen ses det, at den davaerende bestyrelse godkendte k0bet den 14.ianuar og at k0bers adressen er: c/o Advokat Karin Voetmann. Den nuvaerende bestyrelse havde, indtil januar 2013, intet kendskab til, at lejiigheden var nedlagt som beboelse, og vi havde slet ikke fantasi til at forestille os, at man pa Frederiksberg havde nedlagt en beboelsesvaerdig lejiighed. I forbindelse med at en generalforsamling i 2012, besluttede at saette andelen til salg, fik vores administrator Claus Clausen opiyst at kommunen nedlagde lejiigheden til beboelse den 24.april 1995, hvilket kommunen dokumenterede med byggesag j. nr. 309/95. Med byggesagen dukkede der hidtil ukendte dokumenter op, og bestyrelsen kunne nu konstatere, at godt 6 ir efter, at Monica Savage den 14.ianuar 1989 overdrog andelen til andelsboligforeningen, kom der en reaktion fra kommunen. Den 2.februar 1995, skriver kommunens bygningsinspektorat til foreningens administrator, advokat Karin Voetmann, at skattevaesenet har opiyst, at beboelseslejligheden Ly0vej 3, stth. tilsyneladende har staet ubeboet i mere end 6 maneder. Advokat Karin Voetmann svarer den 27. februar (stadig iflg byggesag nr.309/95) at hun pa bestyrelsens vegne anmoder om at lejiigheden nedlaegges som selvstaendig lejiighed. Anmodningen begrundes med, at lejiigheden skulle vaere m0rk og kold, og at det ikke er muligt at installere toilet i lejiigheden. Den 17.maj 1995 tillader Teknisk Direktorat beboelseslejligheden nedlagt pa grund af det oplyste, nemlig at det drejer sig om en 1 vaerelses lejiighed med trappetoilet, at der ikke kan installeres toilet i lejiigheden, at lejiigheden er uden bad og at lejiigheden ogsa er meget m0rk og kold. Tilbage til Den 29.april meddelte kommunen byggetilladelse, j.nr.: , til etablering af wcog baderum i lejiigheden Ly0vej 3, st. th., og nu ser vi frem til, at udvalget meddeler at beslutningen af 17.maj 1995 annulleres, da den blev truffet pa forkerte opiysninger. Udvalg og forvaltning er naturligvis meget velkomne til at bese lejiigheden, jeg star til ridighed for en fremvisning pa hvilket som heist tidspunkt mellem kl og Jonna Eltong Formand. A/B Ly0vej 1, m.fl. TIf Mail:

19 Jonna Emne: Vedhaeftede filer: 01^^ nr. Lejiigheden, Ly0vej 3, st.th. _D7A5556b.jpg; _D7A5558b.jpg; _D7A5331b.jpg By og Milj0udvalget, Frederiksberg kommune. Kaere udvalgsmedlemmer. Pa skybrudsm0det i tirsdags l0b jeg ind i flere medlemmer af By- og IVIilj0udvalget og blev klar over, at beslutningen om lejiigheden Ly0vej 3, st.th. f0rst biiver truffet i morgen mandag. Jeg har tidligere opfordret til at udvalget kom en tur forbi for at se lejiigheden. Det ville give os i bestyrelsen anledning til at sp0rge, om udvalgsmedlemmerne i det nuvaerende By- og Milj0udvalg ville nedlaegge lejiigheden som ubeboelig, fordi den er m0rk og kold, og fordi der ikke kan etableres toilet i lejiigheden. Der er stor forstaelse i bestyrelsen for, at kommunalpolitikere er meget travle folk, sa i mangel af at I ikke, med undtagelse af Michael Vindfelt, har beset lejiigheden, har vi vedhaeftet nogle billeder af den l-vaerelses lejiighed. Derudover skal vi henvise til byggetilladelse hvor arkitektfirmaet Friborg og Lassen har faet tilladelse til at etablere wc- og baderum i lejiigheden. Vi har ogsa stor forstaelse for, at forvaltningen ikke kan indstiile, at man underkender en beslutning, der er truffet af Bolig- og ejendomsudvalget i Den beslutning er det kun politikerne i det nuvaerende By- og Milj0udvalg der kan traeffe. Med hab om at udvalgets beslutning ikke giver anledning til videre skriverier fra vores side, 0nsker vi jer et godt og positivt m0de. P.b.v. Jonna Eltong Formand A/B Ly0vej 1, m.fl. 1

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

REFERAT. fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby

REFERAT. fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby A D M I N I S T R A T I O N Altid b e d r e service REFERAT fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING

Læs mere

Referat. År 2013, onsdag den 3. april afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Skovåsen. 24 andelshavere var repræsenteret, 3 fraværende.

Referat. År 2013, onsdag den 3. april afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Skovåsen. 24 andelshavere var repræsenteret, 3 fraværende. Kirke Såby d. 1. maj 2013. Referat År 2013, onsdag den 3. april afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Skovåsen. 24 andelshavere var repræsenteret, 3 fraværende. Dagsorden i henhold til indkaldelse

Læs mere

BYGGETILLADELSE. Matr.nr. 11hu og 11 hx af Frederiksberg, Langelandsvej 8-18

BYGGETILLADELSE. Matr.nr. 11hu og 11 hx af Frederiksberg, Langelandsvej 8-18 Altan.dk Næstvedvej 60 4180 Sorø Att.: Mikkel Stinus Frandsen BYGGETILLADELSE Matr.nr. 11hu og 11 hx af Frederiksberg, Langelandsvej 8-18 På grundlag af ansøgning af 11. juli og revideret projekt modtaget

Læs mere

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation til etablering af carporte med fladt tag ved Andelsforeningen Vandværksparken II

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation til etablering af carporte med fladt tag ved Andelsforeningen Vandværksparken II Andelsboligforeningen Vandværksparken II Nørremarksvej 25-27 9440 Aabybro Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 Til medlemmerne i andelsboligforeningen REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 År 2016, mandag den 18. april 2016, klokken 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Ellesletten

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Den ekstraordinære generalforsamling afholdtes i andelsboligforeningens fælles lokale Guldbergsgade 4, mandag den 25. maj

Læs mere

Først bydes velkommen af initiativtagere og ordet gives evt. til DEAS repræsentant for udlejer.

Først bydes velkommen af initiativtagere og ordet gives evt. til DEAS repræsentant for udlejer. Referat af den stiftende generalforsamling af beboerrepræsentationen VESTERLED for beboerne i Vestervang 2A-6B, Roskildevej 185A og 185B og Valby Langgade 258 og 260 mandag den 15. december 2014, kl. 19.30

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling 2009 i E/F Strandbo

Referat af ekstraordinær generalforsamling 2009 i E/F Strandbo Referat af ekstraordinær generalforsamling 2009 i E/F Strandbo År 2009 den 28. september kl. 19.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i E/F Strandbo II. Den ekstraordinære generalforsamling blev

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Humlegården

Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Humlegården Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Humlegården Mandag, den 9. januar 2012 kl. 18:30 i forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads, ved Halmtorvet Dagsorden for generalforsamlingen var

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT Advokatfirmaet NICOLAI GIØDESEN Le. Mortensens Eftf. Nicolai Giødesen, advokat (Hl Ejendomsadministrationen: Telefontid hverdage 10-13 Telefax 33 15 84 48 Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Tlf.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 23. marts 2010

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 23. marts 2010 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 23. marts 2010 Der var mødt 23 andelshavere inkl. formand, næstformand, sekretær og menigt bestyrelsesmedlem samt advokat Susanne Mendoza fra Andelsbo.

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

Håndværkervej 2 - Byggesag - Opførelse af en 21 m høj akkumuleringstank. Diameter 7,5 m, indhold ca. 600 m³.

Håndværkervej 2 - Byggesag - Opførelse af en 21 m høj akkumuleringstank. Diameter 7,5 m, indhold ca. 600 m³. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK HVIDBJERG FJERNVARME A M B A Håndværkervej 2 7790 Thyholm DATO 10-07-2014 JOURNALNUMMER 02.34.02-P19-133-14

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 25. ordinære generalforsamling d. 7. april 2014 Formand Helle (45) bød velkommen til Andelsboligforeningen Antaresvængets 25. ordinære generalforsamling, og udtrykte glæde over det flotte fremmøde.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling 2014 i A/B Blidahlund/Esperancegården Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Generalforsamlingen blev afholdt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 21. MARTS 2000 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 21. MARTS 2000 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 21. MARTS 2000 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling

Referat Ordinær generalforsamling Referat Ordinær generalforsamling 10. marts 2004 Andelsboligforeningen Til stede nr. 91, 93, 95, 97, 99, 101, 105, 107, 109, 111, 117, 119, 121, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 141, 145, 147, 151, 153, 159,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 217 til solceller på ejendommene matr. nr. 7fu Klitterne, Ingstrup, beliggende Alexandravej 7, 9480 Løkken

Dispensation fra Lokalplan 217 til solceller på ejendommene matr. nr. 7fu Klitterne, Ingstrup, beliggende Alexandravej 7, 9480 Løkken Erik Aagaard Pr. mail: aagaard0605@gmail.com Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Malene Stentoft Sørensen Direkte 7257 7365 mss@jammerbugt.dk

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 21. april 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 Sted: Hos Nina og Rune, 4. th. Dato: Den 18. april 2013 fra kl. 19:30 Deltagere: Christoffer st.tv. Søren st.th. - Henriette 1. tv. - Mie og Charlotte

Læs mere

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10 År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Mysundegade 6-10 på adressen, festlokalet Mysundegade 8. st. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 4. maj 2015 40 husstande var mødt op - svarende til 80 stemmer. 1. Velkomst

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Ejerforeningen Falen 6 14, 5000 Odense C www.falen.dk

Ejerforeningen Falen 6 14, 5000 Odense C www.falen.dk Referat ordinær generalforsamling vedr. regnskabsåret 2009/10, 6. oktober 2010 Dagsorden Iht. foreningens vedtægter afholdes generalforsamling med følgende dagsorden: 0. Valg af dirigent og referent 1.

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

År 2011, onsdag den 26. oktober kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Nordre Fasanvej 150 2000 Frederiksberg.

År 2011, onsdag den 26. oktober kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Nordre Fasanvej 150 2000 Frederiksberg. 152, Egemar & Clausen Ejendomsadministrationen Nørregade 7A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Ejd. nr. 474 27. oktober 2011 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AB Nordre Fasanvej 150 152, 2000

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 2. maj 2006 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2006, mandag, den

Læs mere

ARBEJDERHJEM" ANDELSBOLIGFORENINGEN "BOLIGFORENINGEN FREDERIKSBERG. Navn eq f6fmål. Medlemmer. VEDTÆGTER FOR

ARBEJDERHJEM ANDELSBOLIGFORENINGEN BOLIGFORENINGEN FREDERIKSBERG. Navn eq f6fmål. Medlemmer. VEDTÆGTER FOR Frederiksberg, Frederiksberg, VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BOLIGFORENINGEN FREDERIKSBERG ARBEJDERHJEM" Navn eq f6fmål Andelsboligforeningensnavn er "Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem".

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Ejerforeningen Tvillingegård 1 tirsdag den 2. oktober 2007 kl. 19, hotel Lautruppark, Ballerup.

Referat af ekstraordinær generalforsamling Ejerforeningen Tvillingegård 1 tirsdag den 2. oktober 2007 kl. 19, hotel Lautruppark, Ballerup. Referat af ekstraordinær generalforsamling Ejerforeningen Tvillingegård 1 tirsdag den 2. oktober 2007 kl. 19, hotel Lautruppark, Ballerup. Der var 29 lejligheder repræsenteret, heraf en ved skriftlig fuldmagt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Det blev konstateret at der var 32 ud af 82 andelshavere repræsenteret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Ejendommen ligger i landzone og det søgte kræver derfor landzonetilladelse.

Ejendommen ligger i landzone og det søgte kræver derfor landzonetilladelse. Stenvad Put & Take Bjerrevænget 44 7080 Børkop Att.: Allan Lindgaard Nielsen Landzonetilladelse til ændring af eksisterende mandskabsbygning til beboelse. Kolding Kommune har den 3. december 2012 modtaget

Læs mere

REFERAT. 60 medlemmer (svarende til 36%) af 165 var repræsenteret heraf 26 ved fuldmagt.

REFERAT. 60 medlemmer (svarende til 36%) af 165 var repræsenteret heraf 26 ved fuldmagt. REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Gunløg tirsdag den 29. april 2014, kl. 20.00 i Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S 60 medlemmer (svarende til 36%) af 165 var repræsenteret

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Thyges Banke Grundejerforening. Kalundborg

VEDTÆGTER. for. Thyges Banke Grundejerforening. Kalundborg VEDTÆGTER for Thyges Banke Grundejerforening Kalundborg 3. udgave. Vedtaget på generalforsamlingen 29. maj 2007 1 af 7 Vedtægter for grundejerforeningen, Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling afholdt d. 22.04.1999 i baghuset i Andelsboligforeningen Århusgade 23 m. fl.

Referat af den ordinære generalforsamling afholdt d. 22.04.1999 i baghuset i Andelsboligforeningen Århusgade 23 m. fl. Referat af den ordinære generalforsamling afholdt d. 22.04.1999 i baghuset i Andelsboligforeningen Århusgade 23 m. fl. Følgende andelshavere var repræsenteret: 01 Pernille Springer 04 Kenneth Nielsen 05

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

PBU PaBdagogernes Pensionskasse

PBU PaBdagogernes Pensionskasse PBU PaBdagogernes Pensionskasse VEDT/EGTER for Pensionskassen for B0rne- og Ungdomspaedagoger 30. april 2014 Vedtaegter for PBU Side 2 af 6 1 Pensionskassens formal Pensionskassens formal er at drive pensionskasse-

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012 27. April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling, og ser frem til at holde

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Der er ikke gennemført naboorientering, fordi det ansøgte skønnes at være af underordnet betydning for naboer, jf. planlovens 35 stk. 6.

Der er ikke gennemført naboorientering, fordi det ansøgte skønnes at være af underordnet betydning for naboer, jf. planlovens 35 stk. 6. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Per Yde Kristensen Hellerødvej 17 Hellerød 7790 Thyholm Landzonetilladelse til indretning af to ferielejligheder

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00.

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00. Generalforsamlingen blev afholdt på Johannesskolen, Troels Lundsvej 15, 2000 Frederiksberg. Der var fremmødt repræsentanter fra 13 af 28 enheder, hvoraf disse repræsenterede 1.286 af ejendommens 2.627

Læs mere

Ansøgningen har ikke været sendt i naboorientering, da Struer Kommune har vurderet, at det ansøgte byggeri er af underordnet betydning for naboer.

Ansøgningen har ikke været sendt i naboorientering, da Struer Kommune har vurderet, at det ansøgte byggeri er af underordnet betydning for naboer. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Erik Søndergård Holding APS Hovedvejen 77 7970 Thyholm Sendt pr. mail til: erik@sondergaard-transport.dk

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956 VEDTÆGTER for Aalborg Boligselskab af 1956 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Stk. 1. Boligorganisationens navn er Aalborg Boligselskab af 1956. Boligorganisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. Stk.

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Klage Kommunens afgørelse kan senest mandag den 24. november 2014 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning.

Klage Kommunens afgørelse kan senest mandag den 24. november 2014 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning. Geopartner Landinspektører CVR 20014784 Att.: Christian Holmgaard Graversen chg@geopartner.dk Landzonetilladelse til udstykning af areal fra matr.nr. 2fa Jordrup By, Jordrup ejet af AG Boliginvest Aps

Læs mere

EJERFORENINGERNE VEJLESØPARKEN Grundejerforeningen og Ejerforeningerne matr. nr. 1 dt og 1 dy

EJERFORENINGERNE VEJLESØPARKEN Grundejerforeningen og Ejerforeningerne matr. nr. 1 dt og 1 dy Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 23. november 2015 Sted: Vejlesøparken Deltagere fra bestyrelserne: Solveig Rannje Marianne Ringgren (referent) Lars Rahbæk Erik Fæster Ingelise Hatting Pierre Ørndorf

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 24. april 2012 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel

Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 24. april 2012 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 24. april 2012 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel Referent: Jørn Kjær Nielsen Til stede: 28 andele var repræsenteret. Generalforsamlingen

Læs mere

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6 Side 1 af 6 af ekstraordinær generalforsamling i A/B Frederik Torsdag, klokken 19.30 Der afholdtes på græsplænen i Gården - A/B Frederik 2000 Frederiksberg Debat / beslutninger på mødet er skrevet med

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. E/F Victor Bendix Gade 16-24. Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling i. E/F Victor Bendix Gade 16-24. Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling i E/F Victor Bendix Gade 16-24 Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00 Hos Advokaterne Arup & Hvidt, Nørre Voldgade 88, 1358 København K Til stede var ejerne

Læs mere

Generalforsamlingen blev aflioldt kl. 13.00 pa Ungdomsskolen Godthab i Hjorring i henhold til vedlagte indkaldelse og dagsorden.

Generalforsamlingen blev aflioldt kl. 13.00 pa Ungdomsskolen Godthab i Hjorring i henhold til vedlagte indkaldelse og dagsorden. Side 1 af 6 GENERALFORSAMLING, L0RDAG DEN 28. MARTS 2015. Generalforsamlingen blev aflioldt kl. 13.00 pa Ungdomsskolen Godthab i Hjorring i henhold til vedlagte indkaldelse og dagsorden. Til generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling 2015 i Sebo. Tirsdag den 26. maj 2015 kl. 19.00

Generalforsamling 2015 i Sebo. Tirsdag den 26. maj 2015 kl. 19.00 Generalforsamling 2015 i Sebo Tirsdag den 26. maj 2015 kl. 19.00 Tilstede var: 26A, B, C, D, E, F, I, L, M. Fuldmagt modtaget fra 26H. Ildce tilstede: 26G og K. Johnny b0d velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Oversigt over aendringer: Paragraf 1: tilf0jes foreningens vision NYT. Paragraf 2: Konto opg0relse er medlemsbevis NYT

Oversigt over aendringer: Paragraf 1: tilf0jes foreningens vision NYT. Paragraf 2: Konto opg0relse er medlemsbevis NYT Denne oversigt skulle gerne hjaelpe dig med at overse de aendringer bestyrelsen agter at fremlaegge pa f0rstkommende ekstraordinaere generalforsamling den 9 marts Oversigt over aendringer: Paragraf 1:

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er grundejerforeningen for Bredbjerg vest af 1984. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune.

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er grundejerforeningen for Bredbjerg vest af 1984. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune. Undertegnede grundejere i Bredbjerg vest, hvis ejendomme omfattes af lokalplan nr. 30 for et boligområde i Bredbjerg, deklarerer herved for os og efterfølgende ejere af ejendommene: matr.nr. beliggende

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

BECH-BRUUN. l. 1. Statsforvaltningen Byfornyelsesnaevnet Storetory 10 6200 Aabenraa. Sendt med sikker e-mail (tilsynet@statsforvaltningen.

BECH-BRUUN. l. 1. Statsforvaltningen Byfornyelsesnaevnet Storetory 10 6200 Aabenraa. Sendt med sikker e-mail (tilsynet@statsforvaltningen. Statsforvaltningen Byfornyelsesnaevnet Storetory 10 6200 Aabenraa Sendt med sikker e-mail (tilsynet@statsforvaltningen.dk) Kgbenhavn ~ 28. januar 2015 Tine LundinJacobsen Advokat T +45 72 27 35 11 tij@bechbruun.com

Læs mere

A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER Advokat Henrik Qwist

A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER Advokat Henrik Qwist A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2016 Advokat Henrik Qwist hq@qbadv.dk 28. september 2016 J.nr. 10076 QWIST & BRÆMER ADVOKATPARTNERSELSKAB Rådhuspladsen

Læs mere

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34.

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. Til stede var: Morten Kryger, Tartinisvej 30, st.tv., Katja Mynster

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Lille Grundet

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Lille Grundet Vedtægter for Grundejerforeningen Lille Grundet Indholdsfortegnelse Side 1-2 Foreningens navn og hjemsted 3 3-5 Foreningens område og medlemskreds 3 6-7 Forenings formål og opgaver 4 8-12 Medlemmernes

Læs mere

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING Mødet afholdt: 25. april 2004 Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 Søndag den 25. april 2004 kl. 18.00 afholdtes stiftende generalforsamling med

Læs mere

Protokollat fra ordinær generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen V Huset

Protokollat fra ordinær generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen V Huset J. nr. 11-11935 Protokollat fra ordinær generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen V Huset Torsdag, den 28. maj 2009 kl. 19.00 I fælleslokalet i V-Huset, Ørestads Boulevard 59 B, 2300 København S. Indkaldelse

Læs mere

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 GYVELPOSTEN www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 Til medlemmerne. Bestyrelsen har nu afholdt sit første møde. På mødet konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand Ole Bjarno, Syrenkæden 8.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Hvis anvendelsen af ridebanen ophører skal det tilhørende skur til ridebanespring

Hvis anvendelsen af ridebanen ophører skal det tilhørende skur til ridebanespring Ninna Schmidt Stenderupvej 146 6092 Sønder Stenderup Landzonetilladelse til udvidelse af bolig og garage samt lovliggørelse af ridebane og skur Kolding Kommune har den 21. juni 2013 modtaget din ansøgning

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen.

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen. År 2004, den 14. april, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, 1. sal. Formanden Jesper Overgaard bød velkommen.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Vedtaegter for Boldesager Beboerforening

Vedtaegter for Boldesager Beboerforening Vedtaegter for Boldesager Beboerforening 1. Foreningens navn Foreningens navn er "Boldesager Beboerforening". Foreningens hjemsted er Esbjerg Kommune. 2. Foreningens formal Foreningens formal er med Boldesager

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling

Referat af ekstraordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 17. april 2013 Referat af ekstraordinær generalforsamling År 2013, den 16. april 2013,

Læs mere

Andelsboligforeningen Plantagen II, Måløv

Andelsboligforeningen Plantagen II, Måløv Ordinær Generalforsamling onsdag den 15. april 2009 kl. 19.00 i fælleslejligheden Østerhøjvej 15 A, st. Dagsorden: 1. Valg af referent. 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt.

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt. J.nr. 00196 mg/ih Referat af ordinær generalforsamling Den 28. april 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Terslev Skovpark. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret

Læs mere

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING FOR E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING FOR E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B ADR. FORMAND ALLAN RASMUSSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 B, ST.TV., 2500 VALBY - TLF. & FAX 36 17 51 12 Valby, fredag den 28. maj 2004 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab,

Læs mere

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. Begge kunne konstatere, at generalforsamlingen igen blev holdt for sent.

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. Begge kunne konstatere, at generalforsamlingen igen blev holdt for sent. År 2004, den 16. juni afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i andelsboligforeningens nyindrettede beboerlokale i kælderen i nr. 20. Til stede eller repræsenteret ved fuldmagt

Læs mere