A/B Ly0vej 1, m.fl. 23.november ^ Orientering vedrgrende andelsboligforeningens beboerlokale/lehlghed.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A/B Ly0vej 1, m.fl. 23.november 2013.1^ Orientering vedrgrende andelsboligforeningens beboerlokale/lehlghed."

Transkript

1 1 A/B Ly0vej 1, m.fl. 23.november ^ Orientering vedrgrende andelsboligforeningens beboerlokale/lehlghed. PI den ordinaere GF 26.marts 2012 stemte et kvalificeret fiertal (22 af 27 mulige) ja til bestyrelsens forsiag om at saette lejiigheden Ly0vej 3, st. th. til salg. Bilag 1 Tidligere bestyrelsesmedlemmer Per Leth, Anette Christiansen og Peter Poulsen boende Ly0vej 3 gjorde opmaerksom pa, at kommunen har nedlagt lejiigheden, og at den derfor ikke kan saelges. Da der ikke i foreningens arkiv findes dokumenter vedr. nedlaeggelse af lejiigheden, og da ovennaevnte tidligere bestyrelsesmedlemmer heller ikke har fremlagt en sadan dokumentation bad vi foreningens nye administrator advokat Claus Clausen om at unders0ge sagen. Samtidig meddelte vi 2 interesserede ejendomsmaeglere, at salget indtil videre blev sat i bero. Den 24. januar 2013 meddelte Claus Clausen sd, at kommunens Bolig- og Ejendomsudvalg den 24.april 1995 har tilladt lejiigheden nedlagt, byggesag j.nr. 309/95. Hele byggesagen Andes pa kommunens hjemmeside under "Find tidligere byggesager og tegninger", her er blot fremhaevet 4 dokumenter: Bilag 2, brev af 2.feb fra kommunen, hvoraf det fremgar, at skattevaesenet har bemaerket at lejiigheden tilsyneladende er ubeboet. Bilag feb. ans0ger andelsboligforeningens davaerende administrator advokat Karin Voetnman teknisk direktorat om tilladelse til at nedlaegge lejiigheden. Bilag 4.13.marts videresender teknisk direktorat Karin Voetmanns ans0gning til behandiing i Bolig- og ejendomsudvalget. Bilag maj meddeler teknisk direktorat Karin Voetmann at den tillader beboelseslejligheden nedlagt. Det er bestyrelsens belt klare opfattelse at afg0relsen er truffet ud fra den fejiagtige opfattelse, at der ikke kan etableres toilet og bad inde i lejiigheden, og at den er meget m0rk og kold, kort sagt ubeboelig. Derfor sendte bestyrelsen den lo.maj en ans0gning til forvaltningen. Bygge-, Plan-, og Milj0afdelingen (bpm) om genetablering af andelslejiigheden Ly0vej 3, st.th. Bilag 6. Da vi endnu ikke i slutningen af juni havde fdet svar pa vores ans0gning besluttede bestyrelsen den 1. juli at supplere med et brev til politikerne i By- og Milj0udvalget. Bilag 7. Den S.juli svarer bpm at vores brev af lo.maj ved en fejl ikke er blevet registreret og derfor ikke blevet besvaret. I 0vrigt erkender forvaltningen her, med deres indstilling om at lejiigheden kan saelges/udlejes som studiebolig, at det var en fejl da man i 1995 nedlagde lejiigheden som beboelseslejlighed (bilagene 2-5). Nu er lejiigheden altsa beboelsesvaerdig. Bilag 8. Den e.august, naesten 3 mdr. efter vores ans0gning den lo.maj, beslutter bestyrelsen igen at henvende sig til politikerne i By- og Milj0udvalget. Her afviser vi forvaltningens indstilling af S.juli (bilag 8) og giver udvalget et kort historisk resume. Bilag 9. Den 25.august sender vi opfordring til udvalgsmedlemmerne om at besigtige lejiigheden, og vedlaegger billeder for det tilfaelde, at der ikke er tid til at komme en tur forbi. Bilag 10.

2 2 Den IS.august biiver udvalgsformand Jan J0rgensen mindet om vores skrivelse af e.august (bilag 9), som udvalget ikke har reageret pa. Bilag September svarer udvalgsformand Jan J0rgensen at sagen er udsat Bilag september. Endnu en mail til udvalget. Der refereres og kommenteres en besked fra forvaltningen der er indtalt pa telefonsvarer. Bilag oktober meddeler bpm hvilken beslutning By- og Milj0udvalget har besluttet Bilag 14. ogsd meddelt i beboerinformation nr.7. Der meddeles 4 ugers ankefrist. 29. oktober sendte bestyrelsen klage over afg0relse i byggesag november sendte bestyrelsen supplement til klageskrivelsen. De 2 ankeskrivelser vil snarest blive lagt her pa min hjemmeside.

3 V EJENDOMS- ADMINISTRATION Uiej^sej^domme ^ EjerlejlighedsforenTnger «AndeJsboiigforeninger A/B Ly0vej 1, m.fl. 22.marts Forsiag til beiiandiing pa foreningens ordinaere generalforsamling 26.marts Dagsordenens punkt 5 b) - Salg af andel. Lv0vei 3. st.th. Lejiigheden er pa 47,9m2 og med en andeiskrone pa ,16,- vil den h0jst mulige salgspris blive kr. minus vurderingsrapport og mangier, herunder gasforsyning, samt evt. saelgersalaer ^ Foreningens ssedvanlige vurderingsmand Henrik Lind fra arkitektfirmaet Friborg og Lassen har udarbejdet en vurderingsrapport (kr ,-) der viser nogle mindre mangier pi i alt kr ,- Foreningen skal ogsi genetablere gasforsyning i k0kkenet, pris kr. Dertil kommer at foreningen fremover vil fa/spare: Huslejeindtaegt pi kr ,51 mdl. Seneste Srs varmeudgift bel0b sig til Seneste ars EL-forbrug Arlig indtaegt/besparelse Kr iri. kr kr kr Med salg af lejiighed og iejeindtaegter vil foreningen U en betydelig indtaegt, der kan vaere med til at finansiere en del forbedringer/vedligeholdelsesarbejder uden huslejestigning, indtil vi skal I gang med en st0rre facaderenovering. Bestyrelsen NvC Ejendomsadministi-ation GL Kongevej 162 K 1. sa! ' 1850 FrederiksbergC «22 1^ Abrsing; in«tid: kl. 9-13» adminislration '^ny-c.dk Fax: «tvk-nr.: !

4 1 Andelsboligforeningen Ly0vej 1 m.fl Frb.01/ Referat af ordinaer generalforsamling 26/ Pkt.l Valg af dirigent og referent. Pernille Poulsen fra advokatfirmaet Nielsen og Thomsen blev forslaet som dirigent, Henrik Bj0rslev som referent. Da der ikke var andre forsiag, valgtes de uden afstemning. Pernille konstaterede, at generalforsamlingen var varslet rettidigt, ligesom materiale til forsiag var rettidigt omdelt ifaiiorsamiingen f Det konstateredes ligeledes, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig iht. vedtffigtens 25, stk. 1, med 22 fremm0dte andelshavere, heraf 7 ved fuldmagt. Pkt.2 Bestyrelsen beretning. Jonna Eltong meddelte, at da en skriftlig beretning allerede var omdelt inden GF, ville vi ikke komme ind pa alle punkter, Henrik Bj0rslev fortalte dog kort om den afsluttede sag mod Anders Matthiessen omkring den ujasvne gardbelaegning. Derefter kommenterede Jonna den nylige opmaling til BBR registret, og nsvnte at vi havde faet lavet en ekstra opmaling af lejligheder i nr. 42 th., da der var opstaet tvivl om entrevaeggen hos Danni 1. sal th. Men malene fra den f0rste opmaling var korrekte Jonna naevnte ogsa, at bestyrelsen havde til hensigt at fors0ge at fa vurderingsprisen af ejendommen haevet endnu en gang pa baggrund af det nu st0rre opmalte areal og visse andre forbedringer, der ikke var registreret hos kommunen. Yderligere kom hun ind pa sagen omkring det radgivende ingeni0rfirma 'Varmekonsulenterne', der ikke har leveret dokumentation for, at alle de aftalte r0rudskiftninger er gennemf0rt og hun konkluderede, at sagen tegnede til at fa et retsligt efterspil. Henrik ridsede kort hgendelsesforl0bet omkrig den aktive kul laekage op, og opfordrede folk til at v^ere sserligt opmserksomme pa filtre ved vaskemaskiner eller andet, der kunne forarsage vandskader. Pkt.3 Forelasggelse af arsrapport og revisionsberetning. Jytte Andersen fra Ny C Ejendomsadministration forklarede kort hensigten med den nye lovpligtige arsrapport, hvor hoved- og n0gletal ville g0re det mere overskueligt for k0bere at sammenligne 0konomien mellem forskellige andelsforeninger. Hun papegede, at vores regnskab var godkendt uden nogen 1

5 forbehold fra revisor, hvad der ville vsere et aktiv i forbindelse med salg af andele. Formanden gjorde opmaerksom pa, at posten pa side 17, "Advokat - Administrationshuset" ogsa daskker advokatbistand vedr. varmekonsulenterne. Jytte Andersen gennemgik herefter enkelte dele regnskabet og konstaterede, at der udover den store post til udskiftning af stigstrenge/faldstammer ikke var de store afvigelser fra aret f0r. Arsrapporten og andelsberegningen blev sat til afstemning og enstemmigt godkendt. S0ren Vedel kom med sp0rgsmal til posten for snerydning og vaskeriregnskab, som blev uddybet. Den gasldende andeiskrone fra til frem til nasste arsregnskab blev dermed fastsat til kr ,16 pr. kvm. Pkt.4 Forelaeggelse af drifts- og likviditetsregnskab beslutning om eventual asndring af boligafgiften. til godkendelse og Jytte Andersen gennemgik de enkelte dele af budgettet og konstaterede, at foreningen var tilbage pa et lavere bel0b til almindelig vedhgeholdelse, da den store post til udskiftning af stigstrenge/faldstammer ikke var med. Ligesom det blev opiyst, at der ikke var andre st0rre planlagte vedligeholdelsesarbejder for detkommende ar. Bestyrelsens indstiuing til at fastholde den nuvserende boligafgift blev enstemmigt godkendt. Pkt.5 Indkomne forsiag 5a] Vedtaagtsaendring, Dirigenten konstaterede, at det if0lge foreningens vedtaegter var muligt at vedtage de foreslaede vedteegtsaendringer med et stemmetal pa 18 af de 22 reprsesenterede andele. Hun gennemgik de foreslaede sendringer punkt for punkt. S0ren Vedel og Pertina Hamilton havde sp0rgsmal vedr0rende hhv. r0rf0ring og 0konomisk kompensation ved afgivelse af et halvt toilet, som blev besvaret. Jakob spurgte om det var muligt, at man kunne benytte et andet toilet end det i nr. 42 st. til gardtoilet, da ban og Michael ikke var synderligt interesserede i at afgive det, selv mod 0konomisk kompensation. Bestyrelsen indvilgede i at unders0ge den mulighed, og derfor sl0jfe den sidste s^tning i paragraf 6a stk.l. Der blev saledes stemt om de korrigerede vedtaegtsaendringer, hvor teksten 'Bagtrappetoilettet beliggende Nordre fasanvej 42 st. skal dog bibeholdes som gardtoilet, og kan derfor ikke erhverves.' dermed var udeladt. 2

6 21 stemte for vedtaegtsaendringerne, en undlod at stemme. Dirigenten konstaterede herefter, at vedtaegtsasndringen var godkendt med det efter vedtaegtens 25, stk. 2 kraevede fiertal 5b) Salg affselleslejughed. Jonna redegjorde for forholdene pa Ly0vej 2, hvor en sammenlignelig portlejlighed for nyligt var solgt for over kr., dog med tilh0rende badevaerelse, men ogsa en 600 kr. h0iere manedlig husleje. Uden videre debat blev der foretaget afstemning, hvor det enstemmigt (22 stemte for) blev vedtaget at saette lejiigheden til salg. Dirigenten konstaterede herefter, at forslaget om salg af lejiigheden Ly0vei 1, stth. var vedtaget med det iht. vedtaegtens 25, stk. 4 kraevede fiertal. 6. Valg til bestyrelsen. Pertina var pa valg som suppleant og Henrik som bestyrelsesmedlem. Pertina ville gerne fortsaette som suppleant, men da bestyrelsen pt. kun bestar af 2 medlemmer, ville Henrik kun modtage genvalg, hvis der kom flere med i bestyrelsen. Ingen af de fremm0dte andelshavere 0nskede dette, hvorfor valget blev udskudt til den naertforestaende ekstraordinaere generalforsamling. Bestyrelsen fortsaetter saledes uaendret frem til denne generalforsamling. Jonna gjorde opmaerksom pa, at generalforsamlingen if0lge vores vedtaegter skulle vffilge en revisor. Det nuvaerende revisionsfirma BDO blev valgt enstemmigt. 7. Eventuelt Anni Myjak spurgte til reng0ring pa loftet, bl.a. fordi hun havde observeret m0l, og syntes der var ret beskidt. Jonna forklarede, at foreningen ikke havde nogen fast aftale om loftreng0ring med vores reng0ringsfirma, da det var vanskeligt at kontrollere, om den blev udf0rt planmaessigt. Det blev besluttet at give loftet en omgang pa den naeste faelles arbejdsdag. Efter ejendommens opmaling, havde det vaere bestyrelsen hensigt at foresla aendring af fordelingstallene i foreningen. Advokatfuldmasgtig Pernille Poulsen gjorde i den forbindelse for, at man var blevet opmaerksom pa en konflikt mellem foreningens nuvaerende praksis, hvor andelsvasrdien fordeles efter m2, og det indskud der er betalt, da foreningen blev stiftet - og sa fremgar af foreningens Srsregnskab. Hvis foreningen 0nsker at fastholde den praksis hvor der fordeles andelsvserdi i forhold til ra2, ma foreningen vedtage en vedtasgtsaendring og udstede nye andelsbeviser, sa der kommer overensstemmelse mellem foreningens praksis, vedtaegter og regnskab. 3

7 4 Der vil blive indkaldt til en ekstraordinser generalforsamling snarest, med dette punkt og valg til bestyrelsen pa dagsordenen. Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen ***** Som dirigent: Peril il ^. -i(f?bulsen, advokatfuldmasgtig Niel^erl^& Tb )msen Advokater Som referent: 1 ilh kasserer Henrik Bj0rslev formed Jonna Eltong / 4

8 FREDERIKSBERG KOMMUNE TEKNISK DIREKTORAT BYGNINGSINSPEKTORATET A/B Ly0vej 1 m.fl., v/advokat K. Voetmann, Skindergade 32, 1159 K0benhavn K. FREDERIKSBERG RAOHUS 2000FRBDg»^gER^g5 DEN TLF.St I-LOKAL 4120/4114 T.itra nr1/94. aio(«am^am via «4.k< MCHviNOikfli* T«VKKN*l»Tri-tFOWT*BTai BT»l II ArvewT KLAItTOWg - T«1T LOKAI-NUMMEII TELEmX: 3B 88 I004 - L0KAL400I Vedr0rende beboelsesleiligheden/-lejliqhederne Ly0vej 3, stuen t i l h0jre. Af opiysninger fra kommunens skattedlrektorat fremg&r det, at ovennsvnte beboelseslejlighed(er) tilsyneladende har vaeret ubeboet i mere end 6 m&neder. Forinden direktoratet foretager yderligere, skal man for at undga eventuelle misforst&elser anmode Dem om at fremsende Deres bemaerkninger. Opmaerksomheden henledes pi bestemmelserne i boligreguleringslovens kap. VII, hvorefter der bl.a. skal ske anmeldelse t i l kommunen, nir en bolig har vaeret ledig i mere end 6 uger. / Alvin Andersen Bilag. KRIFTLlOe HENVENOELSER BEDCS TlLCT TIL OIREKTORATET IKKE TIL ENKELTPCRSONER

9 ADVOKATBRNE ARNE JACOBSEN M0DESET FOR H0IESTERET KARm VOETMANN M0DEDBBT FOR LANDSRBT SKINDERGADE KOTENHAVN K TELEFON FAX GIRO Frederiksberg KomiraArf(/ /I J.nr Teknisk Direktorat Bygningsinspektoratet ^c Frederiksberg Ridhus 22. februar Frederiksberg ' 27 m, m Vedr.; Dgres j.nr, Litr» 1191/94 - tigjiighedgp Iiygvej 3 gtt th, Deres skrivelse af 2. ds. har vaeret forlagt for bestyrelsen for andelsboligforeningen, der oplyser felgende: Lejiigheden har indtil den 1/ vaeret foreningens vicevaertbolig. Det har ikke vaeret muligt at finde en vicevaert,. der vil vaere tilfreds med at bebo vicevaertlejligheden, og foreningen er derfor gset over t i l at kontrahere med et reng0ringsselskab. Den vaesentligste 4rsag t i l besvaerlighedeme omkring det at finde en vicevaert har vaeret lejlighedens st0rrelse, stamd og beliggenhed. Der er tale om en etvaerelses lejiighed med toilet ps bagtrappen og uden bad. Den er m0rk og kold, da den ligger i stuen ud t i l foreningens port. Der har imidlertid gennem irene vaeret en stigende interesse for at fs et faelles beboerlokale i ejendommen t i l msdeaktiviteter, faellesarrangementer osv., og dertil er lejiigheden saerdeles egnet. grund af lejlighedens st0rrelse vil det ikke vaere muligt og installere toilet inde i lejiigheden. P4 baggrund af det ovenfor oplyste, skal jeg pi vegne bestyrelsen anmode om, at lejiigheden nedlaegges som selvstaendig lejiighed og overgir t i l faellesrum. Skulle De anske at besigtige lejiigheden, kan De traeffe aftale med mig herbm. L^gi hilsen karifi

10 . FREDERIKSBERG KOMMUNE TEKNISK DIREKTORAT HS/AA FREDERIKSBERG RADHUS 20CX> FREDERIKSBERG DEN 13. marts TLF.: LOKAL TRVKKMAPTELEFOW TAST 31 BT Z1 21 AFVENT KL>HTONE - TAST IgKAl NUMMER TELEFAX: LOKAL ag. 309/95." Bolig- og ejendomsudvalget. Vedr. matr.nr. 46 ag af Frederiksberg, Lv0vei Nordre Fasanvej 42. If01ge oplysning fra skattedirektoratet har lejiigheden LY0vej 3, stuen t i l h0jre, tilsyneladende ikke vaeret beboet i mere end 6 maneder. Direktoratet har herefter tilskrevet ejeren af ejendoxranen andelsboligforeningen Ly0vej 1 m.fl. v/advokat Karin Voetmann. Som svar pa denne foresp0rgsel har advokaten opiyst, at lejiigheden indtil 1/ var beboet af ejendommens vicevaert. Da det ikke har vaeret muligt at finde en vicevaert, der ville bebo lejiigheden, er vicevaertarbejdet overgiet t i l et reng0ringsselskab. Lejiigheden, der efter det oplyste, er en l-vaerelses lejiighed med toilet p& bagtrappen og uden bad, er meget ra0rk og kold og lig ger ud t i l ejendommens port. Der ans0ges om, at lejiigheden nedlaegges som beboelseslejlighed og tages i brug som faellesrum for andelsboligforeningen. I den anledning skal direktoratet oplyse f0lgende: If0lge BBR best&r lejiigheden af et vaerelse med et bruttoareal pi 47 m^. Lejiigheden har ikke bad, men toilet og k0kken. If0lge koramuneplanen er omridet udlagt t i l boligformil. Det henstilies, hvorvidt udvalget i relation t i l bestemmelserne i boligreguleringslovens kap. VII pi det foreliggende grundlag vil tillade beboelseslejligheden nedlagt og anvendt t i l faellesrum for

11 Udsat p& beslgtlgelse. Beslgtlgelsen finder sted mandag den 24/ kl Bolig- og ejendomsudvalget 1 m0det den 27/ Det vedtoges at tillade beboelseslejligheden nedlagt. Bolig- og ejendomsudvalget i m0det d. 24/4-95. For J0rgen 6Jenth0j m0dte Inge N0rballe.

12 FREDERIKSBERG KOMMUNE HS/AA TEKNISK DIREKTORAT Andelsboligforeningen Ly0vej 1 m.fl., v/karin Voetmann, Skindergade 32, 1159 K0benhavn K. FREDERIKSBERG RADHUS ZOOO FREDERIKSBERG \ MAJ 1995 TLF.: LOKAL THYKKNAPT^LgFOM TAST 81 «T 11 ai AfYEHT KIABTPHE - TA8T takalwumweb TELEFAX: 38 BB LOKAL 400I 309/95. J. NR. Vedr. matr.nr. 46 ag af Frederiksberg. Lv0ve Nordre Fasanvej 42. If0lge oplysning fra skattedirektoratet har lejiigheden LY0vej 3, stuen t i l h0jre, tilsyneladende ikke vaeret beboet i mere end 6 maneder. Direktoratet har herefter tilskrevet foreningen scm ejer af ejendcxmnen. Som svar p& denne foresp0rgsel har De opiyst, at lejiigheden indtil 1/ var beboet af ejendommens vicevaert. Da det ikke har vaeret muligt at finde en vicevaert, der ville bebo lejiigheden, er vicevaertarbejdet overgaet t i l et reng0ringsselskcib. Lejiigheden, der efter det oplyste, er en l-vaerelses lejiighed med toilet pi bagtrappen og uden bad, er meget m0rk og kold og ligger ud t i l ejendommens port. De har efterf01gende ans0gt om, at lejiigheden nedlaegges som beboelseslejlighed og tages i brug som faellesrum for andelsboligforeningen. I den anledning skal direktoratet meddele: If0lge BBR bestir lejiigheden af et vaerelse raed et bruttoareal pi 47 m^. Lejiigheden har ikke bad, men toilet og k0kken. Xf0lge koramuneplanen er omridet udlagt t i l boligformil. Under hensyn t i l ovenstiende har bolig- og ejendomsudvalget i relation t i l bestemmelserne i boligreguleringslovens kap. VII pi konmunalbestyrelsens vegne vedtaget at tillade beboelseslejligheden nedlagt. B273b Preben Kolringen / Per Hard Poulsen SKRIFTLIGE HENVENDELSER BEDES STILET TIL OIREKTORATET IKKE TIL ENKELTPERSONER

13 A/B Ly0vej 1, m.fl. lo.maj By- og Milj0direkt0r Ulrik Winge Frederiksberg Radhus Ans0gnlng om genetablering af andelslejiigheden Lv0vei 3 st.th. (2O13-O123-Ly0vej 3) Det blev pa andelsboligforeningens generalforsamling 26.marts 2012, med 22 ud af 27 stemmer, besluttet at saette andelslejiigheden Ly0vej 3, st th. til salg, da den nu star ubenyttet hen og koster foreningen penge til opvarmning m.m. Andelen blev overtaget af foreningen i 1989, da den davaerende andelshaver Monica Savage k0bte en anden lejiighed i ejendommen. I januar 2013 blev foreningens bestyrelse gjort opmaerksom pa, at Ly0vej 3, st.th., af Frederiksberg kommune, er blevet erklaeret nedlagt som beboelseslejlighed, hvorefter vi satte salget i bero. Foreningens administrator, advokat Claus Clausen, fik den 24.jan. af BPM bekraeftet, at lejiigheden er nedlagt, se kommunens byggesag Af byggesagen fremgar det, at andelsboligforeningens davaerende administrator advokat Karin Voetmann pa davaerende bestyrelses vegne anmodede om at nedlaegge lejiigheden og benytte den som beboerlokale. I Karin Voetmanns skrivelse af 22.feb til BPM begrunder hun anmodningen med: 1) at lejiigheden indtil 1/ har vaeret vicevaertbolig, men at det ikke laengere er muligt at finde en vicevaert, der vil bebo vicevaertlejligheden 2) at lejiigheden kun har 1 vaerelse med toilet pa bagtrappen og er uden bad. Den er ogsa kold og m0rk, da den ligger i stuen ud til ejendommens port. 3) at det pa grund af lejlighedens st0rrelse ikke vil vaere muligt at installere toilet inde i lejiigheden. Ad 1. Bestyrelsesmedlem Henrik Bj0rslev Andersen har boet i ejendommen siden 1977 og formanden Jonna Eltong flyttede ind i Hverken da vi flyttede ind eller senere, har Ly0vej 1, st.th. fungeret som vicevaertbolig. Ad 2. Som tommelfingerregel mener vi, at stort set alle de ejendomme der har port ind til ejendommens gird har en l-vaerelses lejiighed op til porten. Ly0vej 1, st.th. er ikke m0rkere end de mange andre stuelejiigheder pa Ly0vej eller, for den sags skyld, stuelejiigheder i mange andre sidegader pa Frederiksberg. Der er 2 store sydvendte dannebrogsvinduer i lejlighedens sydvaeg. Ad 3. Det gaelder i 2 af ejendommens 3 opgange, at der oprindelig var deletoiletter pa hver etages bagtrappe. Mange lejligheder har i Irenes l0b fundet l0sninger mht. indretning af toilet og bad inde i lejiigheden, saledes ogsa Ly0vej 3, st. tv;^- se byggesag 1305/86 vedr. indretning af wc og bad. Monica

14 Savage, Ly0vej 3, st.th. var saledes allerede i 1986 ene om at benytte trappetoilettet, og det ville derfor, dengang som nu, have vaeret muligt at indrette toilet og bad inde i den l-vaerelses lejiighed. Den nuvaerende bestyrelse er derfor af den opfattelse, at beslutningen i 1995 om at nedlaegge lejiigheden som beboelse er truffet pa et fejiagtigt grundlag, og skal saledes anmode om, at beslutningen omgores. Afslutningsvis skal vi henlede udvalgets opmaerksomhed pa, at foreningen allerede har s0gt og faet byggetilladelse til indretning af toilet og bad inde i lejiigheden Ly0vej 3. st.th. - byggesag Pa bestyrelsens vegne Jonna Eltong Formand A/B Ly0vej 1, m.fl.

15 A/B Ly0vej 1, m.fl, l.juli Til By- og Milj0udvalget, Frederiksberg Kommune. Vedr. sag nr Lv0vei 3. I forbindelse med vores ansagning om at omst0de en tidligere beslutning om konvertering af en lejiighed til beboerlokale, truffet pa et fejiagtigt grundlag, skal vi harmed gare opmaerksom pa nogle af de problemer, der i den mellemliggende tid har vaeret ved at anvende lejiigheden til faelles beboerlokale i en lille andelsboiigforening, hvor vi ikke har rad til at ansaette en person til at administrere brugen af lokalet. Lejiigheden har hovedsageligt vaeret anvendt til en kombination af gaesteovernatning og bestyrelsesarbejde, hvor det pa en generalforsamling blev besluttet, at overnattende gaester skulle have redt senge, pakket deres ejendele sammen i kufferter/skabe og vaere ude af lokalet I tidsrummet 10-20, sa det kunne benyttes til andre formal som f.eks. musik0vning, lektielassning og bestyrelsesarbejde. Men ved gentagne lejligheder blev denne regel ikke overhoidt, der la sovende personer i lokalet, nar andre skulle anvende det, og der var ofte ikke ryddet op eller rengjort efter brug. Dette har f0rt til interne konflikter 1 vores lille andelsboiigforening, noget der ikke er befordrende for faellesskabet, og lejiigheden har nu staet ubenyttet i over et ar. Derfor er det vores hab, at den snarest kan genetabieres som beboelse, da der allerede nu er interesserede k0bere, og samtidig stor mangel pa prisgunstige boliger, bl.a. til studerende, i denne del af byen taet pa flere uddannelsesinstitutioner. Mvh. bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ly0vej 1 m.fl.

16 F R E D E R I K S B E R G K O M M U f4 E Jonna Eltong Formand A/B Lyovej 1, m.fl. Matr.nr. 46ag af Frederiksberg, Lyovej 3 st. th. Byggeri & Arkitektur har modtaget andelsboligforeningens brev af 10. maj Brevet er ved en fejl ikke blevet registreret i afdelingen og derfor ikke blevet besvaret, hvilket vi beklager. S.juli 2013 Journalnr: Journalnr. bedes opiyst ved enhver henvendelse Ans0gningen skal forelaegges By- og Miljaudvalget, hvilket grundet sommerpause i udvalgets m0der f0rst kan blive ultimo august. Sagen skal foretegges udvalget fordi lejiigheden ikke opfylder kommuneplanens krav til mindste lejlighedsst0n'else pi 80 m^ og fordi der i henhold til lokalplan 153, skal aniasgges 1 parkerlngsplads for hver beboelseslejlighed, hvilket der ikke er overskydende opholdsareal til pi grunden. Forvaltningen vil indstiile til By- og Milj0udvalget, at der dispenseres fra ovennaevnte bestemmelser pi betlngelse af, at lejiigheden saelges/udlejes som studiebolig og at den skal fraflyttes senest 1 ir efter studieoph0r, hvilket skal tinglyses pa ejendommen. Hvorvidt indstillingen tiltrsdes er dog en afg0relse der trasffes af By- og Milj0udvalget. Bygge-, Plan-, og Mlljeafd. Byggeri og Arkitektur Radhuset 2000 Frederiksberg Telefon; Venlia hilsen Niels Andreasen Bygnlngskonstrukt0r

17 A/B Ly0vej 1, m.fl. e.august By-og Milj0udvalget, Frederiksberg kommune. Vedr. journalnr andelslejiigheden Lvovei 3. st.th. Af bygningskonstrukt0r Niels Andreasens skrivelse til mig den 8. juli 2013, fremgar det, at forvaltningen vil indstiile til By- og Milj0udva[get, at der dispenseres fra kommuneplanens krav til mindste lejlighedsst0rrelse, samt til kravet om aniaeggelse af parkerlngsplads. Niels Andreasen mener dog at dispensationen g0res betinget af, at lejiigheden sselees/udleies som studiebolig. og at den skal fraflyttes senest 1 ar efter studieoph0r. samt at dette skal tinglyses pa ejendommen. Bortset fra, at disse betingelser er belt uforenelige med andelsboligforeningens formal og vedtaegter i 0vrigt, skal bestyrelsen minde om vores skrivelse af lo.maj, hvor vi g0r opmaerksom pi, at Bolig- og ejendomsudvalgets beslutning af 24/41995 om nedlaeggelse af beboelseslejligheden Ly0vej 3, st.th. blev truffet pa baggrund af usande pastande. Andelsboligforeningens bestyrelse skal derfor opfordre til, at By- og Milj0udvalget (tidligere Bolig- og ejendomsudvalget) traekker beslutningen tilbage, si andelsboligens tidligere status som beboelseslejlighed genoprettes, og at der siledes ikke er behov for ovennaevnte dlspensationer. Jeg kan tilf0je, at det davaerende Bolig- og ejendomsudvalg ikke er de eneste, der dengang blev f0rt bag lyset. Efter en grundig gennemgang af generalforsamlingsreferater tilbage fra januar 1989 mi vi konstatere, at sp0rgsmilet om nedlaeggelse af lejiigheden til beboelse aldrig har vaeret til beslutning pi en generalforsamling. eller for den sags skyld vaeret omtalt i bestyrelsesberetninger eller lignende. Det er en yderst pinlig sag, isaer fordi her stadig bor tidligere bestyrelsesmedlemmer, der dengang i 1995, sammen med davaerende administrator advokat Karin Voetmann, undlod at tage sp0rgsmilet op til vedtagelse/forkastelse pi en generalforsamling. Da det muligvis kan vaere lidt forvirrende for udvalget og forvaltningen at forholde sig til tre henvendelser fra os: brev af lo.maj, brev af l.juli, samt dette brev, har jeg vediagt et bilag med en historisk gennemgang af de opiysninger vedr. lejiigheden Ly0vej 3, st.th., som der er dokumentation for i andelsboligforeningens arkiv. P.b.v. Jonna Eltong Formand

18 Sag 2O13-O123-Ly0vej 3/ Bilag A/B Ly0vej 1, m.fl. blev stiftet den 24.april 1969 og fra den date overtog den davaerende lejer af lejiigheden Ly0vej 3, st.th., andelen. Frem til 1983 blev andelen, iflg. pategning 1 andelsbeviset, overdraget til yderligere to andelshavere. Den 4.maj 1983 overdrages andelen si til Monica Savage, der senere (ogsa iflg. pitegning i andelsbeviset), overdrager andelen til A/B Ly0vej 1, m.fl. Overdrageisestidspunktet fremgir ikke af andelsbeviset, men af slutsedlen ses det, at den davaerende bestyrelse godkendte k0bet den 14.ianuar og at k0bers adressen er: c/o Advokat Karin Voetmann. Den nuvaerende bestyrelse havde, indtil januar 2013, intet kendskab til, at lejiigheden var nedlagt som beboelse, og vi havde slet ikke fantasi til at forestille os, at man pa Frederiksberg havde nedlagt en beboelsesvaerdig lejiighed. I forbindelse med at en generalforsamling i 2012, besluttede at saette andelen til salg, fik vores administrator Claus Clausen opiyst at kommunen nedlagde lejiigheden til beboelse den 24.april 1995, hvilket kommunen dokumenterede med byggesag j. nr. 309/95. Med byggesagen dukkede der hidtil ukendte dokumenter op, og bestyrelsen kunne nu konstatere, at godt 6 ir efter, at Monica Savage den 14.ianuar 1989 overdrog andelen til andelsboligforeningen, kom der en reaktion fra kommunen. Den 2.februar 1995, skriver kommunens bygningsinspektorat til foreningens administrator, advokat Karin Voetmann, at skattevaesenet har opiyst, at beboelseslejligheden Ly0vej 3, stth. tilsyneladende har staet ubeboet i mere end 6 maneder. Advokat Karin Voetmann svarer den 27. februar (stadig iflg byggesag nr.309/95) at hun pa bestyrelsens vegne anmoder om at lejiigheden nedlaegges som selvstaendig lejiighed. Anmodningen begrundes med, at lejiigheden skulle vaere m0rk og kold, og at det ikke er muligt at installere toilet i lejiigheden. Den 17.maj 1995 tillader Teknisk Direktorat beboelseslejligheden nedlagt pa grund af det oplyste, nemlig at det drejer sig om en 1 vaerelses lejiighed med trappetoilet, at der ikke kan installeres toilet i lejiigheden, at lejiigheden er uden bad og at lejiigheden ogsa er meget m0rk og kold. Tilbage til Den 29.april meddelte kommunen byggetilladelse, j.nr.: , til etablering af wcog baderum i lejiigheden Ly0vej 3, st. th., og nu ser vi frem til, at udvalget meddeler at beslutningen af 17.maj 1995 annulleres, da den blev truffet pa forkerte opiysninger. Udvalg og forvaltning er naturligvis meget velkomne til at bese lejiigheden, jeg star til ridighed for en fremvisning pa hvilket som heist tidspunkt mellem kl og Jonna Eltong Formand. A/B Ly0vej 1, m.fl. TIf Mail:

19 Jonna Emne: Vedhaeftede filer: 01^^ nr. Lejiigheden, Ly0vej 3, st.th. _D7A5556b.jpg; _D7A5558b.jpg; _D7A5331b.jpg By og Milj0udvalget, Frederiksberg kommune. Kaere udvalgsmedlemmer. Pa skybrudsm0det i tirsdags l0b jeg ind i flere medlemmer af By- og IVIilj0udvalget og blev klar over, at beslutningen om lejiigheden Ly0vej 3, st.th. f0rst biiver truffet i morgen mandag. Jeg har tidligere opfordret til at udvalget kom en tur forbi for at se lejiigheden. Det ville give os i bestyrelsen anledning til at sp0rge, om udvalgsmedlemmerne i det nuvaerende By- og Milj0udvalg ville nedlaegge lejiigheden som ubeboelig, fordi den er m0rk og kold, og fordi der ikke kan etableres toilet i lejiigheden. Der er stor forstaelse i bestyrelsen for, at kommunalpolitikere er meget travle folk, sa i mangel af at I ikke, med undtagelse af Michael Vindfelt, har beset lejiigheden, har vi vedhaeftet nogle billeder af den l-vaerelses lejiighed. Derudover skal vi henvise til byggetilladelse hvor arkitektfirmaet Friborg og Lassen har faet tilladelse til at etablere wc- og baderum i lejiigheden. Vi har ogsa stor forstaelse for, at forvaltningen ikke kan indstiile, at man underkender en beslutning, der er truffet af Bolig- og ejendomsudvalget i Den beslutning er det kun politikerne i det nuvaerende By- og Milj0udvalg der kan traeffe. Med hab om at udvalgets beslutning ikke giver anledning til videre skriverier fra vores side, 0nsker vi jer et godt og positivt m0de. P.b.v. Jonna Eltong Formand A/B Ly0vej 1, m.fl. 1

REFERAT. fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby

REFERAT. fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby A D M I N I S T R A T I O N Altid b e d r e service REFERAT fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Lyøvej 1. med fl. den 27. maj 2014

Referat fra ordinær generalforsamling Lyøvej 1. med fl. den 27. maj 2014 Referat fra ordinær generalforsamling Lyøvej 1. med fl. den 27. maj 2014 i A/B Ad 1: Valg af dirigent. Bestyrelsen indstillede Dannie Buchberg fra Egemar & Clausen (administrator) Michael Rasmussen som

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter:

Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter: Fastnet - Udebleven tekniker (behandlet den 3.11. & 1.12.04) Opkrævning af startgebyr for tekniker på kr. 375,00 i forbindelse med fejlretning, samt dårlig kundeservice. Vedr. nedenstående Sagsforløbet

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B073301H MRO/CHN/MKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 12. maj 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, John Mosegaard og Mads Bjerre Østergaard (kst.)). 10.

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19.

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. Formanden Jet Munster-Swendsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 19. december 1997 af østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Ebbe Christensen, Teilmann Peter Gert Jensen (kst. ). 14. afd. nr. 3-0050-93. S mod Magleby

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35 NIELS E. VALDAL (H) VAGN OHLSEN (H) JESPER M. KOEFOED (H) BO VADT CHRISTENSEN (H) CHRISTOPHER T. HERMANN (L) CLAUDIA S. MATHIASEN (L) ØSTER ALLE 33 2100 KØBENHAVN Ø TLF 35 38 58 00 EJENDOMSADMINISTRATIONEN

Læs mere

Revideret forslag til nye vedtægter

Revideret forslag til nye vedtægter Revideret forslag til nye vedtægter Nedenfor har vi lavet et skema, der systematisk gennemgår forslaget til nye vedtægter. Skemaet viser de nye og gamle vedtægter ved siden af hinanden. Undervejs har bestyrelsen

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

B0422092 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

B0422092 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0422092 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 20. juni 2014 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Henrik Gam, B. Tegldal og Susanne Skotte Wied (kst.)). 20. afd. nr. B-422-13:

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B J æg er. Dato: Sted: Dirigent: Referent: Til stede: Dagsorden: 24. januar 2012 kl. 18:30 Nørrebrohallen,

Læs mere

Oversigt alle Forslag til Generalforsamling d. 19. marts 2013

Oversigt alle Forslag til Generalforsamling d. 19. marts 2013 Oversigt alle Forslag til Generalforsamling d. 19. marts 2013 1. Resterende indestående på vejfond tilbagebetales til medlemmerne Forslagsstillere: Johnny Sørensen, Nybøl allé 1 FORSLAG 1 Emmy Sørensen

Læs mere