Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn og unge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn og unge"

Transkript

1 Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn og unge Baggrund Som Platangårdens egen erfaring samt en række undersøgelser viser, modtager døgninstitutioner børn og unge, som inden anbringelsen har været udsat for vold og/eller seksuelle overgreb, der ikke har været afdækket. Ligeledes kan det forekomme, at børn og unge udsættes for vold og/eller seksuelle overgreb under anbringelsen. Her kan der være tale om børn og unge, der begår overgreb mod hinanden på institutionen, og om anbragte børn og unge der bliver udsat for overgreb af personer, som de møder i skolen, under fritidsaktiviteter eller hos familiemedlemmer på hjemmebesøg. Endvidere må vi forholde os til, at børn og unge også kan udsættes for overgreb af anbringelsesstedets personale. Nærværende politiks værdier og børnesyn er inspireret af FN s Børnekonventions artikel 12, 19 og 34, som stedfester at: Alle børn har ret til at give udtryk for en mening og krav på, at denne mening respekteres i overensstemmelse med barnets alder og modenhed. Alle børn har ret til beskyttelse mod alle former for mishandling begået af forældre eller andre. Alle børn har ret til beskyttelse mod seksuel udnyttelse og mishandling herunder prostitution medvirken i pornografi og andre ulovlige seksuelle aktiviteter. Politikkens formål Politikkens formål er at sætte fokus på tidlig opsporing af overgreb mod børn og unge, forebygge at børn og unge udsættes for overgreb samt understøtte børn og unges udvikling af en sund seksualitet. Formålet er endvidere, at beskrive såvel fokus- og ansvarsområder for hvordan der fremadrettet skal arbejdes med forebyggelse af overgreb mod børn og unge samt hvordan Platangården understøtter, at børn og unge, uafhængig af deres seksuelle identitet og orientering, kan udvikle en sund seksualitet 1. Politikken skal endvidere ses i sammenhæng med Platangårdens øvrige politikker, retningslinjer, vejledninger og kvalitetstemaer i de 3 Kvalitetsmodeller, som Platangården arbejder efter. 2 Politikkens målgruppe Den primære målgruppe for nærværende politik er børn og unge i aldersgruppen år med meget sammensatte og komplekse problemstillinger. Der kan være tale om egentlige psykiatriske diagnoser, så som skizofreni, spiseforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser, angst, ADHD og/eller autismespektrumforstyrrelser. Diagnoserne optræder dog kun sjældent i ren form. Som regel har de unge, som visiteres til Platangården, multiple diagnoser samt en række sociale problematikker, heriblandt tilknytningsforstyrrelser, udadreagerende og/eller selvskadende adfærd samt et brug eller misbrug af euforiserende stoffer. Derudover henvender politikken sig til Platangårdens medarbejder, som består af faguddannet personale med både indgående kendskab til og erfaring med Platangårdens målgruppe. Sidst, men ikke mindst, udgør de unges pårørende samt relevante myndigheder og styrelser den tertiære målgruppe for nærværende politik. 1 Vi definerer en sund seksualitet, som en seksualitet den unge trives med og som ikke er i strid med gældende lovgivning. 2 De 3 kvalitetsmodeller er: Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område, Socialtilsynets kvalitetsmodel, Region Sjællands driftsherretilsyn. 1

2 I forhold til politikkens målgrupper skal nærværende politik sikre: At børn og unge på Platangården beskyttes mod alle former for overgreb og får den nødvendige oplysning og vejledning til at kunne udvikle positive sociale relationer og et seksualliv, som de trives med. At medarbejdere er vidende om deres ansvar for og er i stand til at opspore og forebygge overgreb samt handle i overensstemmelse med gældende lovgivning ved mistanke om overgreb mod børn og unge. Politikken skal derudover sikre, at medarbejdere kan vejlede og rådgive de unge om spørgsmål vedr. kærlighed og seksualitet, som bygger på et socialfagligt grundlag. At der altid foretages en forventningsafstemning med de unges pårørende i forhold til barnets/den unges seksualitet 3 (fx i forhold til prævention, kærester, sove sammen etc.) og at de unges pårørende løbende inddrages i den pædagogiske indsats. Dette skal dog altid ske under hensyntagen til barnets/den unges integritet. At Platangården har relevante politikker, retningslinjer og beredskabsplaner, som påkræves af de respektive tilsynsmyndigheder. Nærværende politik fokuserer i forhold til opsporing og forebyggelse af overgreb primært på seksuelle overgreb, da Platangården allerede har udarbejdet politikker til forebyggelse af vold og trusler om vold. 4 Fremgangsmåden og procedurer ved mistanke om overgreb i forhold til både vold og seksuelle overgreb beskrives nærmere i beredskabsplanen, som ligger i forlængelse af politikken. Definition af centrale begreber For nærmere at definere genstandsfeltet for nærværende politik og præcisere Platangårdens forståelse af samme, præsenteres i det følgende definitioner på seksualitet, seksuelle overgreb, vold og former for vold. SEKSUALITET Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed. Den er et basalt behov, og et aspekt af at være menneske, som ikke kan adskilles fra andre aspekter i livet. Seksualitet er ikke synonymt med samleje. Det handler ikke om, hvorvidt vi har en orgasme eller ej, og endelig er det ikke summen af vores erotiske liv. Dette kan være en del af vores seksualitet, men behøver ikke at være det. Seksualitet er så meget mere. Det er, hvad der driver os til at søge kærlighed, varme og intimitet. Den bliver udtrykt i den måde, vi føler, bevæger os på, rører ved og bliver rørt ved. Det er lige så meget dette at være sensuel, som at være seksuel. Seksualitet har indflydelse på vores tanker, følelser, handlinger og samhandlinger og derved på vores mentale og fysiske helse. Og da helse er en fundamental menneskeret, så må også seksuel helse være en basal menneskeret. SEKSUELLE OVERGREB Kilde: WHO Den voksne udnytter barnets/den unges tillid. Det seksuelle overgreb krænker barnets/den unges integritet. Det er en handling som barnet/den unge ikke kan forstå eller misforstår, og som barnet/den unge ikke er modent til at give samtykke til. Det seksuelle overgreb er udtryk for den voksnes behov og på den voksnes betingelser, eller et udtryk for børn og unge, der udsætter andre børn og unge for seksuelt grænseoverskridende adfærd. Det er en handling, som overskrider samfundets lovgivning og den almindelige moral Kilde: SISO, inspireret af Kempe, Vedrører kun unge, som er under 18 år. Unge over 18 bestemmer selv om de pårørende skal inddrages. 4 Håndtering af vold og trusler bland beboere (Intranet/Politikker); Retningslinje vedr. håndtering af vold og trusler (Intranet/Arbejdsmiljøudvalg) 2

3 VOLD Vold er en handling eller trussel, der - uanset formålet - er egnet til eller krænker en anden persons integritet, eller som skræmmer, smerter eller skader personen - uanset om personen er barn eller voksen. Volden kan have den samme effekt på personer, der overværer eller overhører handlingen. Volden kan være en bevidst handling eller en handling, der sker i affekt. Handlingen overskrider endvidere samfundets lovgivning og normer. Uanset typen af vold, der begås mod et barn, så er der tale om, at barnet udsættes for en adfærd fra forældre eller andre omsorgsgivere, som er ødelæggende for, eller forhindrer udviklingen af et positivt selvbillede hos barnet. Enhver form for vold bringer barnets udvikling og sundhed i fare. Vold er udtryk for, at barnet ikke frivilligt indgår i den handling, der begås mod barnet. FORMER FOR VOLD Kilde: Socialstyrelsen Fysisk vold: Angreb mod personer; f.eks. overfald, kvælningsforsøg, knivstik, spark, slag, skub, benspænd, fastholdelse, kast med genstande, bid spyt og krads. Psykisk vold: Trusler om fysisk vold, herunder trusler på livet og anden truende adfærd, som f.eks. trusler mod familie. Trusler kan udtrykkes uden ord; f.eks. ved knyttede næver, bevægelse af en finger hen over halsen eller gennem tegninger. Trusler om fysisk hærværk eller på andres ejendele. Mobning er udtryk for, at en person gentagne gange bliver udsat for ubehagelig, eller nedværdigende behandling, som det er svært at forsvare sig imod. Chikane omfatter krænkende og diskriminerende adfærd; f.eks. ydmygelse, mistænkeliggørelse, forhånelse samt sexchikane i form af uønsket seksuel adfærd. Det er uden betydning for definitionerne, om handlingerne er udtryk for ubetænksomhed, eller et ønske om at krænke offeret. Kilde: Platangårdens politik for håndtering af vold og trusler om vold Faglige tilgange til børns og unges seksualitet Som beskrevet indledningsvis er Platangårdens målgruppe er unge i aldersgruppen år med meget sammensatte og komplekse problemstillinger. De unge kan på grund af deres problematikker og/eller baggrund både mangle grundlæggende viden om seksualitet i bredest forstand, og være særligt udsat for at blive offer for overgreb. Derudover er de unge som regel i puberteten og som følge heraf optaget af spørgsmål om kærlighed, venskaber og seksualitet. Alle børn og unge på Platangården har mindst en fortrolig voksen, som de altid kan henvende og betro sig til med deres sorg, bekymringer og følelser samt spørgsmål om seksualitet og kærlighed. Platangårdens pædagogiske tilgang, som byger på en relations- og netværksbaserede metode, understøtter, at de unge kan opbygge en tillidsfuld relation til medarbejderne. Medarbejderne skal både være åben for og i stand til at formidle relevant viden og vejlede de unge om seksualitet og kærlighed, som bygger på et socialfagligt grundlag. Emnerne kan fx være: Grundlæggende viden om seksualitet Samleje, prævention og sikker sex Kønssygdomme Personlige grænser samt hvad der er en sund seksualitet for den enkelte Seksuel orientering Adfærd på sociale medier og på nettet. 3

4 Formidling af viden og vejledning skal altid tilpasses og ske under hensyntagen til den enkeltes alder, funktionsniveau, blufærdighed samt etniske og/eller religiøse baggrund. Supplerende til medarbejdernes oplysning og vejledning afholdes 2 gang om året et oplysningsarrangement for alle børn og unge i samarbejde med Sex & Samfund. I stedet for et omfatte norm- og regelsæt, som erfaringsmæssigt er vanskelig at administrere og i tilfælde af overtrædelser endnu vanskeligere at sanktionere - defineres og reguleres samværs- og omgangsformer mellem børn/unge og voksne samt børnene/de unge indbyrdes af Platangårdens værdier, hvis centrale nøglebegreber er: Engagement, troværdighed, rummelighed, respekt, venlighed og tillid. Derudover tematiseres omgangs- og samværsformer løbende med de unge på de ugentlige husmøder i Platangårdens døgnafdelinger. Med afsæt i værdierne og drøftelser på husmøder, som i høj grad også appellerer til den enkelte unges eget ansvar, vurderes det med udgangspunkt i den enkelte barn/unge og den konkrete kontekst, om en givet adfærd, omgangstone, påklædning m.v. er hensigtsmæssigt for den unges trivsel, udvikling og interaktion med omgivelserne eller om det kræver en pædagogisk indsats. Faglig viden om forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn og unge At blive udsat for vold og/eller seksuelle overgreb er en traumatiserende oplevelse og er derfor ofte omgærdet af både skam og tabuer. Det er derfor vigtig, at medarbejdere tager initiativ og reagerer på børn og unges udsagn, signaler og reaktionsmønstre, som giver anledning til bekymring i lighed med den konstante opmærksomhed, som medarbejdere har ift. de unges øvrige problematikker. Konkret betyder det, at medarbejderne i forhold til den enkelte unge skal være opmærksomme på adfærdsændringer samt være i stand til at benytte sig af de centrale redskaber af Platangårdens metodiske tilgang, herunder: Opstille hypoteser ift. den observerede adfærdsændring hos den enkelte unge Afprøve hypoteserne ved en undrende, undersøgende og nysgerrige tilgang til den unge Drøfte og diskutere såvel adfærdsændringer og/eller en begrundet mistanke med sin nærmeste leder/kollega og med den samlede medarbejdergruppe i forbindelse med et teammøde mhp. at beslutte om eller hvordan der skal ageres. (Øvrige fremgangsmåder og handleveje beskrives nærmere i nedenfor stående beredskabsplan) I tilfældet af, at en medarbejder har vanskeligheder, personlige udfordringer og barrierer, som forhindrer at vedkommende kan tale med børn og unge om bekymrende adfærdsændringer eller en mistanke om mulige overgreb, skal medarbejderen: Informere kolleger og/eller nærmeste leder om de observationer, som giver anledning til bekymringen, og give udtryk for, at vedkommende ikke føler i stand til selv at føre samtalen med den unge Italesætte og drøfte de personlige udfordringer og/eller barrier i forbindelse med supervisionen De centrale kundskaber, som medarbejdere skal besidde for at kunne forebygge og opspore overgreb, er bl.a.: Viden om mulige tegn og reaktioner, som børn og unge, der har været udsat for overgreb, viser Måder, hvordan man kan tale med børn og unge om det 5. I denne sammenhæng har alle medarbejdere har i 2015 deltaget i en temadag om forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb mod børn og unge. Materialet fra temadage samt anden relevant litteratur er tilgængelig på Platangårdens intranet. En løbende opdatering af medarbejdernes kompetencer sker i forbindelse med Platangårdens foredragsrække i Uddannelseskarrusellen, som bl.a. også har fokus tendenser i ungdomskulturen, herunder børn og unges seksualitet. 5 Vedr. mulige tegn og reaktioner på overgreb samt måder at tale med unge om disse beskrives nærmere i beredskabsplanen samt i litteraturen, som ligger på Platangårdens intranet 4

5 Implementering og opfølgning Nærværende samt andre relevante politikker fremlægges altid til orientering/godkendelse Platangårdens MED-udvalg og personalet orienteres om samme på personalemøder i de enkelte afdelinger. I forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere indhentes der obligatorisk børne- og straffeattester. Alle nyansatte medarbejdere får endvidere i forbindelse med ansættelsen udleveret Platangårdens Retningslinje vedr. håndtering af vold og trusler om vold samt nærværende politik, som medarbejderen skal kvittere for at have læst. I forhold til at forebygge vold og trusler på Platangården deltager alle medarbejdere i obligatoriske kurser om konflikthåndtering. En gang årligt gennemføres en intern evaluering (audit) af kvalitetsstandarder i Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område, herunder standarden Forebyggelse af overgreb, som ligeledes kvalitetsovervåges en gang årligt i forbindelse med Region Sjællands driftsherretilsyn. Forebyggelse af overgreb er endvidere et fokusområde i Socialtilsynets anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg. Inddragelse af børn, unge og forældre/netværket Platangårdens faglige tilgang tager afsæt i en systemisk og recovery understøttende forståelsesramme og en netværksbaserede metode. Central for metoden er en kontinuerlig inddragelse af den unge samt den unges pårørende og netværk i indsatsen i forbindelse med regelmæssige netværks- og/eller teammøder. Konkret udmøntes inddragelse af de unge samt de unges pårørende/netværk bl.a. i forbindelse med: Visitationen Indskrivningen (Forventningsafstemning med ung/pårørende om bl.a. ungdomsliv, overnattende gæster, kærester, prævention etc.) Udarbejdelse af den individuelle plan Netværks- og teammøder Statusmøder Det fremgår desuden af nedenfor stående beredskabsplan at de pårørende inddrages ved mistanke om overgreb fra: Andre i barnets netværk eller ukendt En ansat Et andet barn/ung Inddragelse af såvel unge og pårørende netværk beskrives udførlig i følgende dokumenter, som er tilgængelig på Platangårdens intranet: Retningsgivende dokument Indflydelse på eget liv (Dansk Kvalitetsmodel, Socialstyrelsens kvalitetsmodel) Bruger- og pårørende inddragelse på det kollektive niveau (Regional retningslinje) Platangårdens politik for brugerinddragelse Platangårdens politik for pårørende inddragelse Undervisningsmateriale, litteratur og Power Point præsentationer udarbejdet i forbindelse med implementering af metodisk/teoretisk referenceramme Uwe Schmacke, August

6 Litteratur og links Forebyggelse og opsporing af seksuelle overgreb En Tryg Anbringelse - Forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn og unge, Socialstyrelsen, 2012 Den Professionelle Tvivl Tegn og reaktioner på seksuelle overgreb mod børn, Socialstyrelsen, 2012 Mehlbye, Jill; Hammershøi, Anette (red.): Seksuelle Overgreb Mod Børn Og Unge En antologi om forebyggelse og behandling, Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn, 2006 Forebyggelse og håndtering Seksuelle overgreb mod mennesker med psykisk funktionsnedsættelse, Social Udviklingscenter SUS, 2010 Seksuelle overgreb mod børn og unge anbragt uden for hjemmet eller i aflastning en kvantitativ og kvalitativ undersøgelse af omfang og karakter af seksuelle overgreb, SISO, Videnscenter for sociale indsatser, 2007 Sårbar og søgende; Red Barnet, kan læses gratis på: Voksne krænker Rangstrup, Betina: Når Voksne Krænker Om seksuelle overgreb mod børn og unge, Red Barnet, 2011 Børn og unge med grænseoverskridende adfærd krænker Strange, Mimi (2007): Børn og unge med seksuelt bekymrende eller krænker lignende adfærd. SISO-undervisningsmateriale Strange, Mimi (2008): Portræt af de unge krænkere. Psykolog nyt, 62 (22), pp. 8-12, Strange, Mimi (2008): Når børn og unge krænker. Psykolog nyt, 62 (21), pp. 3-9 Strange, Mimi (2008): Holistisk behandling af børn og unge. Psykolog nyt, 62 (23), pp Strange, Mimi (2009): Offer møder krænker. Psykolog nyt, 63 (1), pp Behandlingsmetoder (både offer og krænker) Bramsen, Rikke Holm (2008): Holistisk behandling af børn og unge, fra tidsskriftet Psykolog nyt, 62 (23), pp Brekke, Toril & Marianne Lind (2011): Ut med det!: incest skal tales ihjel, ikke ties ihjel! Aschehoug Flyvholm, Hanne (2009): Effekten af mediation ved unge seksuelle krænkere. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Levine, Peter A. & Maggie Kline (2012): Traumer set med barnets øjne: heling af traumer hos børn og unge. Dansk Psykologisk Forlag SISO (2007): Undervisningsmateriale til det sociale område, sundhedsområdet og det pædagogiske felt samt andre professioner, der beskæftiger sig med børn og unge, omsorgssvigt og indsatser ved seksuelle overgreb. SISO, Videncenteret for sociale indsatser ved seksuelle overgreb mod børn 6

7 Internet, mobil, sociale teknologier etc. Larsen, Morten Bang (2011): Klædt af på nettet: personlige fortællinger fra den virtuelle verdens gråzone. Turbine, i samarbejde med Medierådet for Børn og Unge, 2011 Red Barnet & DKR (2012): Hjælp dit barn til god adfærd på nettet. Red Barnet: Har du været nøgen på nettet? Kan downloades gratis på: SFI Cambell (2009): Fokus på overgreb i cyberspace. (Bygger på forskningsoversigten: Mishna, Faye et al. (2009): Interventions for children, youth, and parents to prevent and reduce cyber abuse. SFI Campbell Skønlitteratur Ditlev Jensen: Det bliver sagt, Gyldendals paperbacks Anders Johansen: Stjerneskælv, Modtryk Sofia Malmberg: Elin under havet, Høst & Søn Links 7

8 Beredskabsplan til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge Nærværende beredskabsplan beskriver handleanvisninger til ledelse og medarbejdere, når der opstår bekymring, mistanke eller konkret viden om, at et barn eller en ung er udsat for overgreb. Endvidere indeholder beredskabsplanen relevant information om: Mulige tegn og reaktioner hos børn og unge, som udsættes for seksuelle overgreb og vold Skærpet underretningspligt Hvad en underretning skal indeholde Afværgepligt Beskrivelse af forskellige handleveje, alt efter hvem mistanken retter sig i mod Uddybende information om emnet findes på Platangårdens intranet i mappen Vidensbanken i form af litteratur og Power Point præsentationen fra temadagen om Forebyggelse af seksuelle overgreb, som Platangården afholdt i 2015 i samarbejde med 2 konsulenter fra Socialstyrelsen/SISO. 8

9 Tegn og reaktioner på overgreb Der findes ikke entydige tegn og reaktioner på, at et barn eller en ung har været udsat for vold eller seksuelle overgreb. Det er derfor vigtig at være opmærksom på, at de tegn og reaktioner, der beskrives i det følgende også kan være tegn på andre former for mistrivsel. Det vil altid være vigtig at forholde sig undersøgende til de tegn og reaktioner et barn/ung udviser, og analysere dem i relation til de relationer og kontekster barnet/den unge indgår i. Tegn og reaktioner på overgreb inddeles i hhv. fysiske tegn, psykiske tegn og social og adfærdsmæssige tegn. Vær opmærksom på, at listen ikke er udtømmende. Mulige tegn og reaktioner på seksuelle overgreb SMÅBØRN FYSISKE TEGN Rødmen, irritation omkring kønsorganer, skede- og endetarmsåbning Smerte, kløe, udslet omkring kønsorganer, skede- og endetarmsåbning Vaginal blødning, blødning fra kønsorganer og endetarmsåbning Blærebetændelse, skedekatar Blod i underbukserne Have svært ved at gå eller sidde Mave- og fordøjelsesvanskeligheder Klager over utilpashed Stoppe ting/objekter op i skede og endetarmsåbning Ufrivilligt vandladning, encoprese Revner i mundvige, sår i munden Pådragelse af seksuel overførte sygdomme Synkebesvær, ubehag ift. Bestemte fødevarer Usædvanlig kropslugt (sæd) Følger ikke normal vækstkurve MELLEMSTORE BØRN Samme fysiske tegn og symptomer som småbørn samt: Psykosomatiske klager over smerter i underlivet, hovedpine, mavepine etc. Vanskeligheder med kropslig kontakt, berøring Mangelfuld eller overdreven personlig hygiejne TEENAGERE Samme fysiske tegn og symptomer som små- og mellemstore børn samt: Tidlig seksuel aktivitet Tidlig graviditet og abort Forsøg på at tilbageholde/skjule fysisk udvikling 9

10 PSYKISKE TEGN SMÅBØRN Humørsvingninger Tristhed Angst Uforklarlig gråd, skrige ture Mareridt, bange for at falde i søvn Udvise ligegyldighed, robotlignende adfærd Ensomhedsfølelse Isolation Reagerer ikke på opfordring på kontakt, trækker sig ind i sig selv/i en skal Mistillid til voksne Utryg tilknytning Dissociation Ukritisk kontakt til andre MELLEMSTORE BØRN Samme tegn og syptomer som småbørn samt: Lav selvfølelse Magtesløshed Apati Skyldfølelse Skamfølelse Begyndende depression Indadvendthed TEENAGERE Samme tegn og symptomer som små- og mellemstore børn samt: Depression Mistillid til andre Manglende identitetsfølelse Forvirring omkring kønsidentitet Forøget skyldt- og skamfølelse 10

11 SOCIALE OG ADFÆRDSMÆSSIGE TEGN SMÅBØRN Ændring i adfærd Seksualiseret adfærd Overdreven/tvangspræger onani Udsædvanlig interesse i og viden om seksualitet ift. alder og udviklingsniveau Koncentrationsvanskeligheder fx ved leg og samvær med andre Leg med dukker, hvor seksuelle overgren illustreres Regrederende adfærd, babysprog Udadreagerende og aggressiv adfærd Hyperaktivitet Frustration og vrede Frygt og modvilje mod bestemte personer Umotiveret gråd Tavshed Selvskadende adfærd MELLEMSTORE BØRN Samme tegn og symptomer som småbørn samt: Indlæringsvanskeligheder, manglende koncentration Udvise voksen seksuel adfærd, gå forførende, flirtende Manglende eller overdreven blufærdighed ift. egen krop og i relation til omgivelserne Begyndende selvdestruktiv adfærd Tab af kompetencer Begynde udvikling af beskyttelsesstrategier for at undgå seksuelle overgreb eller afsløring heraf Mobning Begyndende selvmordstanker TEENAGERE Samme tegn og syptomer som små- og mellemstore børn samt: Selvskadende adfærd, selvmordstanker- og forsøg Spiseforstyrrelser Alkohol- og stofmisbrug Udvise pseudomodenhed Hemmelighedsfulde, skamfulde Udvikling af bestemt kropssprog, kropsholdning 11

12 Mulige tegn og reaktioner vold FYSISKE TEGN Mærker efter slag, brandmærker, sår på kroppen, mærker efter kvælningsforsøg Brud på arme og ben, kravebed eller andre knoglebrud Symptomer på shaken baby syndrom Hyppige skadestuebesøg Psykosomatiske klager Vanskeligheder med kropslig kontakt, berøring Søvnvanskeligheder PSYKISKE TEGN Tristhed, indadvendthed, ensomhedsfølelse, isolation Utryg tilknytning Mistillid til voksne Dissociation Lav selvfølelse Hjælpe- og magtesløshed Skyld- og skamfølelse Begyndende depression Manglende identitetsfølelse Svært ved at løsrive sig fra forældre/løsriver sig for hurtig Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) SOCIALE OG ADFÆRDSMÆSIGE TEGN Koncentrationsvanskeligheder ift. leg og samvær med andre Leg med fx dukker, hvor vold illustreres Indlæringsvanskeligheder, tab ag kompetencer Manglende impulskontrol, udadreagerende og aggressiv adfærd Følelse af frustration og vrede Hyperaktivitet, hypersensitivitet Angst Selvdestruktiv og selvskadende adfærd Udvikling af beskyttelsesstrategier for at undgå vold eller afsløring heraf Overtilpassethed Vanskeligheder ved at regulere følelser 12

13 Skærpet underretningspligt i henhold til serviceloven 153 SERVICELOVEN 153 Personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentlig hverv, skal underrette kommunalbestyrelsen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund til at antage: 1. At et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte 2. At et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte på grund af de vordende forældres forhold 3. At et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte på grund af barnets eller den unges ulovlige skolefravær eller undladelse af at opfylde undervisningspligten, eller 4. At et barn eller en ung har været udsat for overgreb Underretningspligten er en personligt pligt. Enhver er således ansvarlig for at reagere og handle på sin egen bekymring, hvis man bliver bekendt med et barn eller ung, som kan have brug for hjælp. Du har dermed som enkeltperson pligt til at kontakte kommunens sociale myndigheder og videregive din bekymring for barnet eller den unge. Indhold i en skriftlig underretning Der er ingen formkrav til hvordan man som fagperson skal underrette. For at kommunen kan have et fornuftigt grundlag at vurdere sagen på, er det væsentligt, at underretningen indeholder så præcise oplysninger som muligt, herunder: Ajourførte data på barn og forældre, herunder hvem der har forældremyndigheden Hvad ved jeg konkret? Hvor stammer min viden fra? Hvad har jeg observeret, hvornår og under hvilke omstændigheder? Generel beskrivelse af barnets fysiske, psykiske og sociale forhold, ressourcer og vanskeligheder Adskil beskrivelsen fra vurdering Er underretningen gennemgået med forældrene? (Hvis ja, noter forældrenes kommentarer/reaktioner i samarbejde med forældrene hvis nej, begrund hvor) Hvis mistanken retter sig mod en eller begge forældre/stedforældre, skal forældre/stedforældre ikke orienteres om underretningen Det anbefales at orientere sig i stedlig kommunens underretningsskabelon. Afværgepligt Efter den danske straffelov har man ikke pligt til at anmelde en forbrydelse, der er blevet begået. Men man har pligt til at gøre alt, hvad der står i ens magt for at afværge en alvorlig forbrydelse herunder at afværge, at en forbrydelse gentager sig. Afværgepligten gælder således også i forhold til incest, andre seksuelle overgreb og vold mod børn. Afværgepligten gælder også for offentlige myndigheder. For personer ansat uden for de sociale myndigheder kan afværgepligten opfyldes ved at underrette kommunens sociale myndigheder, jf. servicelovens 153. For personer ansat inden for de sociale myndigheder kan pligten opfyldes ved at anmode politiet om at undersøge sagen. 13

14 Handleveje Ved viden om/mistanke Drøft sagen med nærmeste områdeleder Ved mistanke mod Centerchef sikrer (områdeleder forestår opgaven) En eller begge forældre/stedforældre Andre i barnets netværk eller ukendt En ansat Et andet barn/ung Intern afklaring af viden/mistanke v. inddragelse af team og andet relevant personale Intern afklaring af viden/mistanke v. inddragelse af team og andet relevant personale Kontakt til Socialdirektøren* Intern afklaring af viden/mistanke v. inddragelse af team og andet relevant personale Sagen må ikke drøftes med forældrene eller stedforældrene Inddragelse af forældre (afhængig af disses slægtskab med den mistanken rettes mod + den unges alder). Drøftes evt. med kommunen Orientering til forældre Inddragelse af forældre til begge børn/unge Skriftlig underretning til kommunen Skriftlig underretning til kommunen Skriftlig underretning til kommunen Skriftlig underretning til kommunen på begge/alle involverede børn/unge Orientering til alle forældre Videre samarbejde i tværfagligt forum Fasthold en normal hverdag for barnet/den unge med tryghed og forudsigelighed. Vær til rådighed for at lytte og give omsorg Kommunens myndighedsafdeling træffer afgørelse om videre sagsforløb, herunder evt. politianmeldelse og benyttelse af børnehus. *Håndtering af sagen omkring den ansatte vil afhænge 14 af situationen og følge anvisningen fra Socialdirektør/HR. Der er tale om en personalesag, hvorfor tavshedspligt iagttages.

Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i skole, klub, SFO og dagtilbud

Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i skole, klub, SFO og dagtilbud Center for Dagtilbud og Skoler Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i skole, klub, SFO og dagtilbud forår 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal.

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Bremdal Dagtilbud, SFO og Skole. Indledning Dette beredskabs- skriv retter sig mod alle medarbejdere og ledere ansat på Bremdal

Læs mere

Underretningspligt. Hvornår Hvordan og hvorfor?

Underretningspligt. Hvornår Hvordan og hvorfor? Underretningspligt Hvornår Hvordan og hvorfor? Hvem skal underrette: Almindelig underretningspligt (servicelovens 154) : Omfatter alle privat personer som får kendskab til, at et barn/en ung udsættes for

Læs mere

Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Forår 2014

Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Forår 2014 Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Forår 2014 1 Indledning Ifølge Servicelovens 19 stk. 5, skal kommunerne udarbejde et beredskab

Læs mere

Beredskab og handlevejledninger

Beredskab og handlevejledninger FURESØ KOMMUNES Beredskab og handlevejledninger - ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge 2 INDHOLD 1. Indledning... 5 2. Målgruppe og definitioner... 6 Målgruppe... 6 Definitioner og lovgivning...

Læs mere

BEREDSKAB OG HANDLEVEJLEDNINGER - VED VIDEN ELLER MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE

BEREDSKAB OG HANDLEVEJLEDNINGER - VED VIDEN ELLER MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE BEREDSKAB OG HANDLEVEJLEDNINGER - VED VIDEN ELLER MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE Beredskab og handlevejledninger Myndighedsafdelingen Oktober 2014 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com Indhold

Læs mere

PROCEDURE ved OVERGREB

PROCEDURE ved OVERGREB PROCEDURE ved OVERGREB FORORD Som voksne har vi ansvar for at beskytte børn og unge, både vores egne og dem vi tager hånd om som professionelle, særligt når det handler om så alvorlige emner som vold og

Læs mere

Det kommunale beredskab. forebyggelse, opsporing og indsats ved mistanke eller viden om overgreb begået mod børn og unge

Det kommunale beredskab. forebyggelse, opsporing og indsats ved mistanke eller viden om overgreb begået mod børn og unge Det kommunale beredskab forebyggelse, opsporing og indsats ved mistanke eller viden om overgreb begået mod børn og unge 1. Indledning Som menneske og fagperson kan vi alle blive i tvivl, når der opstår

Læs mere

Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Forår 2014

Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Forår 2014 Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Forår 2014 1 Indledning Ifølge Servicelovens 19 stk. 5, skal kommunerne udarbejde et beredskab

Læs mere

Beredskabsplan. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie

Beredskabsplan. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Center for Børn og Familie Indhold Præsentation af målgruppen for det kommunale beredskab... 4 Forebyggende indsatser på børne- skole

Læs mere

Brug dem som et udgangspunkt for arbejdet med jeres egen politik. De indeholder nogle af de emner, som I kan have med i jeres overvejelser.

Brug dem som et udgangspunkt for arbejdet med jeres egen politik. De indeholder nogle af de emner, som I kan have med i jeres overvejelser. FAKTA Faktakortene giver jer et udpluk af de mest relevante lovtekster, fx underretningspligt, tavshedspligt, udveksling af oplysninger og straffelov, samt definitioner på seksualitet og overgreb. Sådan

Læs mere

Børne- og Ungeområdets Beredskabsplan ved overgreb mod Børn og Unge

Børne- og Ungeområdets Beredskabsplan ved overgreb mod Børn og Unge Børne- og Ungeområdets Beredskabsplan ved overgreb mod Børn og Unge December 2014 Indhold 1. Indledning...3 2. Definitioner på seksuelle overgreb, fysisk og psykisk vold...4 2.1. Definition af seksuelle

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Allerød kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om, hvordan overgreb og mistanke om overgreb

Læs mere

Retningslinier vedr. seksuelle overgreb.

Retningslinier vedr. seksuelle overgreb. Retningslinier vedr. seksuelle overgreb. Forord For at sikre en ensartet og hurtig indsats ved såvel mistanke som begået overgreb skal alle medarbejdere være bekendt med retningslinjerne, som er beskrevet

Læs mere

Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge Indhold Indhold...2 1. Indledning...3 2. Definitioner på seksuelle overgreb, fysisk og psykisk vold...4 3. Tidlig forebyggelse og opsporing...5 4. Bekymring...7

Læs mere

Forord. Dette er Vordingborg Kommunes beredskab.

Forord. Dette er Vordingborg Kommunes beredskab. Kommunalt beredskab Beredskab til opsporing, forebyggelse, og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i Vordingborg Kommune 1 Forord Der er igennem de sidste år kommet et større

Læs mere

beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge

beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge apr il 201 6 Beredskabsplanen er en del af: TIDE Indsatsmodellen i Forord Hvidovre Kommunes vision er, at uanset hvilke forudsætninger

Læs mere

Indhold Vejledning til beredskabet overgreb mod børn... 2 Målgruppen... 2 Definitioner og begreber i sager om vold og seksuelle overgreb...

Indhold Vejledning til beredskabet overgreb mod børn... 2 Målgruppen... 2 Definitioner og begreber i sager om vold og seksuelle overgreb... Indhold Vejledning til beredskabet overgreb mod børn... 2 Målgruppen... 2 Definitioner og begreber i sager om vold og seksuelle overgreb... 2 Hvad er vold?... 2 Hvad er et seksuelt overgreb?... 3 Tegn

Læs mere

Retningslinjer og vejledning for håndtering af mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge

Retningslinjer og vejledning for håndtering af mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge Retningslinjer og vejledning for håndtering af mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge Dette beredskab henvender sig til alle professionelle i Fredensborg Kommune, der i deres arbejde har kontakt

Læs mere

WHO har lavet en definition. på seksualitet (se bilag) som vi her på skolen har valgt at tage udgangspunkt i, når vi snakker om seksualitet.

WHO har lavet en definition. på seksualitet (se bilag) som vi her på skolen har valgt at tage udgangspunkt i, når vi snakker om seksualitet. Formål med Løvvangskolens seksualvejledning Formålet med at have en seksualpolitik og vejledning er altså, at skabe klarhed og rimelige rammer for, hvad der er socialt acceptabelt eller direkte lovpligtigt,

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn

Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn Oktober 2013 Indhold Indledning... 3 Fem grundpiller i forebyggelsesarbejdet... 4 Tegn og signaler, du skal være opmærksom på...

Læs mere

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERRETNINGSGUIDEN Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.2 Indledning... 3 Underretningsguidens

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune.

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. INDLEDNING I oktober 2013 kom der en lovgivningsændring, der kaldes

Læs mere

POLITIK TIL FORBYGGELSE OG OPSPORING AF OVERGREB MOD BØRN

POLITIK TIL FORBYGGELSE OG OPSPORING AF OVERGREB MOD BØRN FORMÅL MED POLITIKKEN Med denne politik ønsker vi at sende et signal om, at forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb er en meget vigtig del af vores pædagogiske arbejde. Vi ønsker

Læs mere

Seksualpolitik for Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Seksualpolitik for Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Seksualpolitik for Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Region Midtjylland Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indhold Formål... 2 Definition af seksualitet...

Læs mere

Bekymring om vold eller seksuelle overgreb på børn og unge

Bekymring om vold eller seksuelle overgreb på børn og unge gladsaxe.dk Bekymring om vold eller seksuelle overgreb på børn og unge Beredskabsplan ved mistanke om vold eller seksuelle overgreb af børn og unge 1 Indhold Forord... 3 Målgruppe og definitioner af vold

Læs mere

Handleplan ved vold og seksuelle overgreb i Hadsten By Området:

Handleplan ved vold og seksuelle overgreb i Hadsten By Området: Handleplan ved vold og seksuelle overgreb i Hadsten By Området: Opstår der mistanke om vold eller seksuelle overgreb, er det vigtigt, at vi tager mistanken alvorligt. Det er vigtigt, vi er opmærksomme

Læs mere

Overgreb. Handleplan for Herningsholmskolen

Overgreb. Handleplan for Herningsholmskolen Overgreb Handleplan for Herningsholmskolen Center for Børn og Forebyggelse Center for Børn og Læring 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Definitioner af seksualitet, seksuelle overgreb og vold

Læs mere

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år.

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Indledning: Kerteminde kommune har udviklet et beredskab, som dels består af et specialistteam

Læs mere

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden Underretningsguide Hvad skal du gøre, når du får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung udsættes for fysisk, psykisk eller seksuelt overgreb eller af andre grunde har behov for

Læs mere

Forebyggelse og håndtering. af overgreb mod børn og unge. Halsnæs Kommunes handleplan. Oktober 2013

Forebyggelse og håndtering. af overgreb mod børn og unge. Halsnæs Kommunes handleplan. Oktober 2013 Forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge Halsnæs Kommunes handleplan Oktober 2013 1 2 Indledning Halsnæs Kommunes handleplan Forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge 1, henvender

Læs mere

Beredskabsplan.... hvis omsorgen svigter BRØNDBY KOMMUNE

Beredskabsplan.... hvis omsorgen svigter BRØNDBY KOMMUNE Beredskabsplan... hvis omsorgen svigter BRØNDBY KOMMUNE BEREDSKABSPLAN 2 Forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge Brøndby Kommunes beredskabsplan 2013 Indhold Indledning...3 Definition af

Læs mere

Som grundlag for vores arbejde med børnene, har vi udarbejdet nogle retningslinjer som vi bestræber os på at udleve.

Som grundlag for vores arbejde med børnene, har vi udarbejdet nogle retningslinjer som vi bestræber os på at udleve. Mariehønens politik for tidlig opsporing og forebyggelse af vold og seksuelle overgreb. 1. Værdigrundlag 2. Formål med politikken 3. Målgruppe 4. Definitioner af seksualitet, seksuelle overgreb og vold

Læs mere

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an.

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. Allerød kommune Familieafdelingen 2011 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for Familieafdelingens vejledning om underretningspligt S..3.

Læs mere

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Denne pjece henvender sig til alle fagpersoner, der er i direkte kontakt med børn under 18 år. - beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Hvad er overgreb? Overgreb defineres i dette

Læs mere

Politik til forebyggelse og tidlig opsporing af vold, samt psykisk og fysisk overgreb

Politik til forebyggelse og tidlig opsporing af vold, samt psykisk og fysisk overgreb Politik til forebyggelse og tidlig opsporing af vold, samt psykisk og fysisk overgreb I Børnegården ønsker vi at hindre og/eller mindske seksuelle overgreb og vold mod børn, via forebyggelse, synlighed

Læs mere

REGION SJÆLLANDS POLITIK FOR INDSATS MOD VOLD, TRUSLER, MOBNING OG CHIKANE

REGION SJÆLLANDS POLITIK FOR INDSATS MOD VOLD, TRUSLER, MOBNING OG CHIKANE REGION SJÆLLANDS POLITIK FOR INDSATS MOD VOLD, TRUSLER, MOBNING OG CHIKANE PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted

Læs mere

Seksualpolitik for Bofællesskabet Birthe Marie

Seksualpolitik for Bofællesskabet Birthe Marie Seksualpolitik for Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indholdsfortegnelse. -Indledning -Rammer/metoder -Serviceloven -Tavshedspligt -Seksualitet på dagsordenen -Straffeloven -Samtykke -Overgreb/krænkelser -WHO

Læs mere

Såfremt der er mistanke om overgreb foretaget af andre børn: se særlig vejledning herom.

Såfremt der er mistanke om overgreb foretaget af andre børn: se særlig vejledning herom. Handleguide Ved mistanke om seksuelt krænkende adfærd fra voksen til barn Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender procedurer og regler ved mistanke om seksuelle overgreb mod

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Forebyggelse og håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Forebyggelse og håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Marts 2014 Indhold Indledning... 3 Definitioner af begreber... 4 Mulige tegn og reaktioner hos børn og unge,... 5 der er udsat

Læs mere

Beredskabsplan. for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge.

Beredskabsplan. for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge. Beredskabsplan for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge. Procedurer i forvaltningen 1. Underretningen drøftes altid med Socialfaglig konsulent eller Socialfaglig

Læs mere

Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik.

Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik. Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik. Baggrund: Alle mennesker har en seksualitet uanset handicap. På Levuk lægger vi derfor vægt på at have

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn

Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn n Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn Indhold Indledning... 2 Definitioner på overgreb... 2 Tikøb Skole og Familiehus handle- og forebyggelsesplan for sager om vold

Læs mere

Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb

Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb Beredskab til forebyggelse af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb Børneudvalget og Skoleudvalget

Læs mere

Beredskabsplan og handlevejledning

Beredskabsplan og handlevejledning Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt KOLDING KOMMUNE 2014 KOV1_Kvadrat_RØD kolding kommune Beredskabsplan og handlevejledning til forebyggelse og håndtering af sager med

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil tilkalde

Læs mere

Seksualpolitik i Ældre og Handicap. Langeland Kommune

Seksualpolitik i Ældre og Handicap. Langeland Kommune Seksualpolitik i Ældre og Handicap Langeland Kommune Baggrund Mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne har de samme grundlæggende behov og rettigheder som andre mennesker. Dette menneskesyn

Læs mere

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning...3 Forebyggelse...4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

Maglebjergskolens seksualpolitik

Maglebjergskolens seksualpolitik Maglebjergskolens seksualpolitik Seksualpolitikken for Maglebjergskolen tager udgangspunkt i skolens målsætning og danner ramme om og udstikker retningslinjer for arbejdet med elevernes seksualitet. Derudover

Læs mere

Temadag. Karen Jørgensen, Konsulent i SISO Malene Lund, Konsulent i SISO

Temadag. Karen Jørgensen, Konsulent i SISO Malene Lund, Konsulent i SISO Temadag Kerteminde kommune maj 2012 Karen Jørgensen, Konsulent i SISO Malene Lund, Konsulent i SISO Program Præsentation af SISO Definition og omfang Hvordan kan vi som fagpersoner bidrage til en tidlig

Læs mere

Den professionelle bekymring på Lyne Friskole

Den professionelle bekymring på Lyne Friskole 1 Den professionelle bekymring på Lyne Friskole November 2015 Lovgrundlag Dette er lovgrundlaget, der skal sikre, at der tages hånd om børn og unge, der har behov for særlig støtte Underretningspligt Underretningspligt

Læs mere

Samværspolitik. Del I - retningslinier til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb på børn og unge i Ungdommens Røde Kors

Samværspolitik. Del I - retningslinier til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb på børn og unge i Ungdommens Røde Kors Samværspolitik Del I - retningslinier til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb på børn og unge i Ungdommens Røde Kors Del II - retningslinier til forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge

Læs mere

Velkommen dag 4. Jeg støttende omsorg. uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens oktober 2015 dag 4

Velkommen dag 4. Jeg støttende omsorg. uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens oktober 2015 dag 4 Velkommen dag 4 Jeg støttende omsorg uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens oktober 2015 dag 4 teammøde Sæt jer sammen i teamet Hvor langt er i nu Hvad mangler i Gør jeg nogle overvejelser om

Læs mere

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGSPLIGT I dette kapitel beskriver vi indledningsvist reglerne for underretningspligt. Efterfølgende kan du læse mere om, hvordan du og din leder i praksis

Læs mere

Hørsholm Kommune. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn

Hørsholm Kommune. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn Hørsholm Kommune Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn 2013 1 Indholdsfortegnelse: Indledning.............................3 Forebyggelse...........................3 Bekymring mistanke

Læs mere

Handleplan Bikuben Den private selvejende daginstitution Bikuben

Handleplan Bikuben Den private selvejende daginstitution Bikuben Voldelige og seksuelle overgreb Handleplan Bikuben Den private selvejende daginstitution Bikuben Formål med politikken Politikkens overordnede formål er at sætte fokus på og skabe dialog om forebyggelse

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af forældelsesfristen i pædofilisager

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af forældelsesfristen i pædofilisager 2011/1 BSF 4 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 27. oktober 2011 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

Beredskabsplan overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan overgreb mod børn og unge Beredskabsplan overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 VIDEN OM VOLD OG SEKSUELLE OVERGREB 4 DEFINITION AF BEGREBER 4 DET SIGER LOVEN OM VOLD 5 BØRNS OVERGREB PÅ ANDRE BØRN 6 TEGN OG

Læs mere

Notat om underretninger i børnesager

Notat om underretninger i børnesager Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen 8. maj 2012 Margit Tang Møller Notat om underretninger i børnesager På landsplan er der en stor stigning i antal underretninger. Dette vurderes af eksperter i familiesager

Læs mere

HANDLEGUIDE. Vi passer på børn og unge. Beredskab til opsporing og håndtering af vold, seksuelle overgreb og omsorgssvigt mod børn og unge.

HANDLEGUIDE. Vi passer på børn og unge. Beredskab til opsporing og håndtering af vold, seksuelle overgreb og omsorgssvigt mod børn og unge. HANDLEGUIDE Lolland Kommune - August 2015 Vi passer på børn og unge Beredskab til opsporing og håndtering af vold, seksuelle overgreb og omsorgssvigt mod børn og unge. Indhold Indledning... 3 1. Generel

Læs mere

Børn bliver også påvirket, når forældrene drikker

Børn bliver også påvirket, når forældrene drikker Børn bliver også påvirket, når forældrene drikker Til personalet på skoler, daginstitutioner og dagpleje DENNE FOLDER SKAL SIKRE, AT MEDARBEJDERE I KOMMUNEN MEDVIRKER TIL At borgere med alkoholproblemer

Læs mere

BEREDSKABSPLAN Ved bekymring, mistanke eller viden om fysiske, psykiske og/eller seksuelle overgreb mod børn og unge

BEREDSKABSPLAN Ved bekymring, mistanke eller viden om fysiske, psykiske og/eller seksuelle overgreb mod børn og unge BEREDSKABSPLAN Ved bekymring, mistanke eller viden om fysiske, psykiske og/eller seksuelle overgreb mod børn og unge 1 2 Indholdsfortegnelse Forord 4 Målgruppe 5 Frederikshavn Kommunes Omsorgsgruppe 5

Læs mere

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FORORD 3 Beredskabsteamets medlemmer 3 FOREBYGGELSE 4 Hvad siger loven? 4 BEKYMRING - MISTANKE - KONKRET VIDEN 5 En bekymring 5 En mistanke 5 En konkret

Læs mere

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Beredskabsplan for Ballerup Kommune når der er mistanke om vold eller seksuelt overgreb på børn eller unge. Udarbejdet 1.11.2013 Redigeret ultimo 2015

Læs mere

Seksuelle overgreb mod børn & unge. Hvad ser du? - Hvad gør du? Børne- og Familiecentret

Seksuelle overgreb mod børn & unge. Hvad ser du? - Hvad gør du? Børne- og Familiecentret Seksuelle overgreb mod børn & unge Hvad ser du? - Hvad gør du? Børne- og Familiecentret Forord Børn og unge har ret til et godt liv. De har krav på beskyttelse, udvikling og inddragelse. Men desværre bliver

Læs mere

Fysisk vold omfang. Program 07-02-2013

Fysisk vold omfang. Program 07-02-2013 Randers Kommune, 6. februar 2013 Merete Bonde Jørgensen, konsulent i SISO Program Tegn og signaler hos børn i en voldsramt familie Hvad gør volden ved barnet? Hvordan taler du med barnet om volden? Hvad

Læs mere

Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge - til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge - til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge - til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge Familieafdelingen Side 1 af 22 Familie Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf,:

Læs mere

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11 Foto: Cathrine Søvang Mogensen Min far voldtog mig 200 gange Gerningsmænd slipper godt fra det, når seksuelle overgreb på børn ikke anmeldes. Line blev seksuelt misbrugt af sin far i hele sin opvækst.

Læs mere

ALKOHOL OG STOFFER I BØRNEFAMILIER. Ser du tegnene?

ALKOHOL OG STOFFER I BØRNEFAMILIER. Ser du tegnene? ALKOHOL OG STOFFER I BØRNEFAMILIER Ser du tegnene? Alkohol og stoffer kan give dårlig trivsel Som fagperson er det vigtigt, at du reagerer, når du oplever, at et barn ikke trives. Derfor skal du være opmærksom

Læs mere

Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år

Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år Handlevejledning Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år Beredskab og retningslinier for ansatte der arbejder med børn og unge i Hedensted Kommune Indhold Baggrund........................................

Læs mere

Overordnede retningslinier. Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem. Voksen handicap og psykiatriområdet

Overordnede retningslinier. Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem. Voksen handicap og psykiatriområdet Overordnede retningslinier Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem Voksen handicap og psykiatriområdet Dag- og døgntilbud - Handicap & Psykiatri - Ballerup Kommune 1

Læs mere

Overgreb. Handleplan for Børnehuset Molevitten

Overgreb. Handleplan for Børnehuset Molevitten Overgreb Handleplan for Børnehuset Molevitten Center for Børn og Forebyggelse Center for Børn og Læring 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definition af seksualitet, seksuelle overgreb og

Læs mere

HANDLEGUIDE. om underretninger

HANDLEGUIDE. om underretninger HANDLEGUIDE om underretninger 1 INDHOLD Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune Sådan handler Familierådgivningen Procedurer og retningslinjer for Familierådgivningens håndtering af sager med mistanke eller viden om seksuelle

Læs mere

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn.

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Maj 2016 1 Denne folder er lavet til medarbejdere i Bording Børnehave. Du kan finde vores kommunale beredskabsplan

Læs mere

RAPPORT. Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge

RAPPORT. Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge RAPPORT Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Hvad er seksuelle overgreb og vold?...5 Strafferetslige bestemmelser...5 Tidlig opsporing...5

Læs mere

BILAG 9e. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til pædagogisk personale på klubområdet

BILAG 9e. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til pædagogisk personale på klubområdet BILAG 9e Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til pædagogisk personale på klubområdet BILAG 9E VEJLEDNING I BRUG AF DUBU 120 STATUSUDTA- LELSE TIL PÆDAGOGISK PERSONALE PÅ KLUB- OMRÅDET I din kommune

Læs mere

Vold, trusler, mobning og chikane Forebyggelse og handleplan Revideret juni 2012

Vold, trusler, mobning og chikane Forebyggelse og handleplan Revideret juni 2012 Vold, trusler, mobning og chikane Forebyggelse og handleplan Revideret juni 2012 Formål identificere om der er problemer med vold, trusler, mobning og chikane, forebygge hændelser med vold, trusler, mobning

Læs mere

Årsmøde for Socialtilsyn 2015

Årsmøde for Socialtilsyn 2015 Årsmøde for Socialtilsyn 2015 Forebyggende arbejde og tidlig opsporing af overgreb på anbringelsessteder Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus 21 maj 2015 Program vedr. Socialstyrelsens konsulentbistand

Læs mere

Politik til forebyggelse og håndtering af vold og trusler 2015. Psykiatri POLITIK TIL FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF VOLD OG TRUSLER

Politik til forebyggelse og håndtering af vold og trusler 2015. Psykiatri POLITIK TIL FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF VOLD OG TRUSLER Politik til forebyggelse og håndtering af vold og trusler 2015 Psykiatri POLITIK TIL FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF VOLD OG TRUSLER 2 INDLEDNING Forebyggelse og håndtering af konflikter samt vold og trusler

Læs mere

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Sundhed og trivsel 4 Køn, krop og seksualitet 6 2. trinforløb

Læs mere

Overgreb. Handleplan for Børnehøjen

Overgreb. Handleplan for Børnehøjen Overgreb Handleplan for Børnehøjen Center for Børn og Forebyggelse Center for Børn og Læring 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Definitioner af seksualitet, seksuelle overgreb og vold 4 3. Tegn

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger Handleguide Om underretning til Familieafdelingen ved bekymring for et barns situation eller udvikling Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender

Læs mere

Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb

Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb Vejledning til lærere, pædagoger og andre, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning... 3 Forebyggelse... 4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge.

Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Indholdsfortegnelse Part 1. Indledning... 4 Definitioner og lovgivning...5 Vold...5 Strafferetslige

Læs mere

Beredskabsplan ved overgreb

Beredskabsplan ved overgreb Beredskabsplan ved overgreb 0 Forord Dette beredskab henvender sig til alle professionelle, der i deres arbejde har kontakt med børn og unge under 18 år. Det gælder både ledere og ansatte i dagpleje, dagtilbud,

Læs mere

1. Skolens værdigrundlag som baggrund for politikken

1. Skolens værdigrundlag som baggrund for politikken SKOLE Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn og unge på skoler/i SFO En nedskreven politik er med til at sikre og fastholde, at forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb mod børn

Læs mere

#stopvoldmodbørn 11/2/2017

#stopvoldmodbørn 11/2/2017 Links til materiale fra Red Barnet Fakta og film om skærpet underretningspligt: redbarnet.dk/stopvold Fire film, bl.a. Den perfekte middag om vold i familien: redbarnet.dk/sigdet Kvinders vold og seksuelle

Læs mere

Udviklingsområde. Af Psykolog Maja Nørgård Jacobsen

Udviklingsområde. Af Psykolog Maja Nørgård Jacobsen Barnets aktuelle udviklingsniveau Hvordan påvirker det barnet at have oplevet traumer og/eller omsorgssvigt? et uddrag af relevante aspekter at forholde sig til (bl.a. inspireret af Jacobsen & Guul, 2015,

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb i dagtilbud, på skoler og

Forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb i dagtilbud, på skoler og Forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb i dagtilbud, på skoler og anbringelsessteder Forskningsnetværket 7. konference om overgreb mod børn. Hindsgavl Slot d. 21. 22. september 2015 Malene Lund, konsulent

Læs mere

Beredskab og handlevejledninger

Beredskab og handlevejledninger Beredskab og handlevejledninger - ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge 2 Beredskab og handlevejledninger Myndighedsafdelingen Juni2014 Billeder: colourbox.dk INDHOLD 1. INDLEDNING 4 2.

Læs mere

Børnehuset Babuska. Forebyggelse af overgreb på børn

Børnehuset Babuska. Forebyggelse af overgreb på børn Skanderborg marts 2014 Børnehuset Babuska Forebyggelse af overgreb på børn Der indhentes en børneattest på alle fastansatte medarbejdere samt løst tilknyttet pædagogisk personale. I Børnehuset Babuska

Læs mere

Maglebjergskolens seksualpolitik

Maglebjergskolens seksualpolitik Maglebjergskolens seksualpolitik Seksualpolitikken for Maglebjergskolen tager udgangspunkt i skolens målsætning og danner ramme om og udstikker retningslinjer for arbejdet med elevernes seksualitet. Derudover

Læs mere

RÅDGIVNING af børn og unge

RÅDGIVNING af børn og unge Af Jannie Dyring og Ida Koch RET & PLIGT AF JANNIE DYRING OG IDA KOCH Hvad må og skal man, når man som psykolog yder åben, anonym rådgivning til børn og unge? Og hvordan er sammenhængen mellem notatpligt

Læs mere

Beredskabsplan vedr. seksuelt misbrug/vold mod børn

Beredskabsplan vedr. seksuelt misbrug/vold mod børn Beredskabsplan vedr. seksuelt misbrug/vold mod børn Medarbejdere i skoler, dag- og døgninstitutioner samt medarbejdere i kommunens øvrige tilbud til børn og unge. Planen henvender sig til medarbejdere

Læs mere

Firkløverskolens seksualpolitik fra skoleåret 2013-14

Firkløverskolens seksualpolitik fra skoleåret 2013-14 Firkløverskolens seksualpolitik fra skoleåret 2013-14 1. Sammenhæng Firkløverskolens seksualpolitik er en del af Randers Kommunes Vejledning til håndtering af mistanke om seksuelle overgreb på børn og

Læs mere

Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Indhold Vigtige oplysninger og kontakter... 1 Indledning... 2 Målgruppe og definitioner...

Læs mere

1. Skolens værdigrundlag som baggrund for politikken

1. Skolens værdigrundlag som baggrund for politikken SKOLE Politik til forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge på skoler/i SFO En nedskreven politik er med til at sikre og fastholde, at forebyggelse og tidlig opsporing

Læs mere