Andelsboligforeningen Z. Lovligheden af Y Kommunes dispositioner i forbindelse med en andelsboligforening.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelsboligforeningen Z. Lovligheden af Y Kommunes dispositioner i forbindelse med en andelsboligforening."

Transkript

1 Andelsboligforeningen Z 17. august 2004 TILSYNET Lovligheden af Y Kommunes dispositioner i forbindelse med en andelsboligforening. MED KOMMUNERNE I NORDJYLLANDS OG VIBORG AMTER Andelsboligforeningen ved formand X har ved brev af 18. august 2002 indbragt følgende tre klagepunkter for statsamtet som byggemyndighed subsidiært for statsamtet som tilsynsmyndighed. STATSAMTET NORDJYLLAND AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN AALBORG 1) Y Kommunes beslutning om, at udgiften til tilsyn i form af teknikerhonorar ikke er indeholdt i udgift til udbedring på de kr., som Y Kommune tilbageholdt af de deponerede andelsindskud. Klagen er begrundet med, at beslutningen er i strid med Byggestyrelsens cirkulære nr. 74 af 10. juli 1985 om støtte til opførelse af private andelsboligforeninger gældende for byggeriet. JOURNAL NR.: /180 SAGSBEHANDLER:JLINO DIREKTE TELEFON: TELEFON: FAX: CVR- NR.: EKSPEDITIONSTID: ) Y Kommunes beslutning om, at de tilbageholdte midler stadig skal stå deponeret i Q Bank A/S og, at deponeringsrenten tilfalder Q Bank A/S. 3) Y Kommunes beslutning om, at mangeludbedringen skal følge de retningslinier, som Y Kommune har defineret som de eneste gyldige, og beslutningen om, at andelsboligforeningen selv skal finansiere udbedringen. Klagen er begrundet med, at beslutningen er i strid med Vestre Landsrets afgørelse af 31. januar 2001, daværende lov om boligbyggeri 66, det forvaltningsretlige proportionalitets-princip og læren om magtfordrejning. SIDE 1

2 Som udgangspunkt skal anføres, at statsamtet som rekursmyndighed i henhold til byggeloven ikke har kompetence til at behandle de tre spørgsmål. Der er herved lagt vægt på, at statsamtet i henhold til byggelovens 23, stk. 1 som udgangspunkt kan behandle retlige klager over kommunale afgørelser vedrørende forhold, der er omfattet af byggelovens regler. De afgørelser, der påklages i denne sag, er ikke truffet i henhold til byggelovgivningen, hvorfor statsamtet som rekursmyndighed i henhold til byggeloven må afvise at tage stilling til sagen. Statsamtets afgørelse i henhold til byggelovens regler, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. byggelovens 23, stk. 2. Såfremt statsamtets afgørelse ønskes indbragt for domstolene, skal en sådan sag rejses inden 6 måneder fra modtagelsen af denne afgørelse, jfr. byggelovens 25, stk. 1. Det tilsyn, som statsamtet varetager med hjemmel i lov om kommunerens styrelse 47, stk. 1, er et retligt tilsyn. Statsamtet fører således tilsyn med at kommunerne og de kommunale fællesskaber, overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, jf. lov om kommunernes styrelse 48, stk. 1. Statsamtet kan således ikke påse overholdelsen af privatretlige regler. Det fremgår af sagens akter, at bygge- og boligstyrelsen den 3. juli 1990 gav et forhåndstilsagn om ydelsesstøtte og reservation på kvoten for andelsboligbyggeri til et etagebyggeri. Tilsagnet blev givet til X ApS, og der var tale om et entreprenørstyret andelsboligprojekt, hvor byggetilladelsen er udstedt den 21. juni Den 6. september 1990 blev der afholdt en stiftende generalforsamling i Andelsboligforeningen Z, og den 31. maj 1991 blev der underskrevet betinget skøde. Y Kommune har godkendt byggeregnskabet den 23. august 1999, men kommunen besluttede i denne forbindelse at tilbageholde et beløb til udbedring af mangler. SIDE 2

3 Der har været ført en retssag, der sidst mundede ud i en Vestre Landsretsdom af 21. januar 2001, hvor det bl.a. blev besluttet, at sælger (X ApS) skulle betale kr til udbedring af mangler, samt at køber og dermed andelsboligforeningen var forpligtet til at modtage endeligt skøde på ejendommen. I forbindelse med sagens behandling, har statsamtet anmodedt Erhvervs- og Boligstyrelsen om en vejledende udtalelse til sagen. Erhvervs- og Boligstyrelsen har i brev af 29. august 2003 til statsamtet bl.a. anført følgende: Tilsynsrådet har ved brev af 11. december 2002 rettet henvendelse til Erhvervs- og Boligstyrelsen vedrørende boligbyggeriloven og almenboliglovens anvendelse. Tilsynsrådet har i den forbindelse anmodet om en vejledende udtalelse om, hvilken lov der finder anvendelse ved en afgørelse truffet af kommunen i 1999 vedrørende et byggeri, der modtog støttetilsagn i Erhvervs- og Boligstyrelsen skal oplyse, at det er (et) gennemgående princip i den lovgivning, som regulerer støtten til almene boliger, at byggeriet til stadighed er underlagt den lovgivning, der var gældende på tilsagnstidspunktet. Dette bygger bl.a. på, at bygninger etableres over en lang byggeperiode og har en meget lang levetid, og at bygherren skal kunne henholde sig til den på tilsagnstidspunktet gældende lovgivning. Endvidere beror opførelsen og støtten til et byggeri på kontraktsmæssige aftaler, idet det af kommunalbestyrelsen tilsagn til støttemodtageren skal fremgå, at det er et vilkår for støtten, at etableringen af boligerne sker i henhold til de regler, som er gældende på tilsagnstidspunktet. Det er dette princip, der er givet udtryk for i Vejledning om offentlig støtte til almene boliger m.v.: Kommunalbestyrelsens afgørelser vedrørende byggeri skal derfor træffes på baggrund af de bestemmelser, som er eller var gældende på tidspunktet for støttetilsagnet. Som konsekvens af ovenstående skal Erhvervs- og Boligstyrelsen vejledende udtale, at kommunens afgørelser (uanset op hvilket tidspunkt) skal afgøres efter den støttelovgivning, der var gældende på tilsagnstidspunktet. De regler, der finder anvendelse på sagens vurdering er således de regler, der var gældende den 13. marts SIDE 3

4 1. Y Kommunes beslutning om, at udgiften til tilsyn i form af teknikerhonorar ikke er indeholdt i udgift til udbedring på de kr., som Y Kommune tilbageholdt af de deponerede andelsindskud. Andelsboligforeningens klage er begrundet med, at beslutningen er i strid med Byggestyrelsens cirkulære nr. 74 af 10. juli 1985 om støtte til opførelse af private andelsboligforeninger gældende for byggeriet. Det fremgår af sagens akter, at Y Byråd på sit møde den 23. august 1999 godkendte byggeregnskab for Andelsboligforeningen Z. Byggeregnskabet blev godkendt på følgende vilkår: De deponerede andelsindskud kan frigives til bygherren, X ApS, mod, at der tilbageholdes et beløb på kr. til sikkerhed for, at de af Y Kommune krævede mangelsafhjælpninger ved byggeriet udføres, samt at der sker en nedbringelse af overfinansiering, tilbagebetaling af ydelsesstøtte og andelsindskud m.v. Beløbet skal og må kun frigives til den berettigede efter Y Kommunes anvisning på anfordring og uden rettergang. Beløbet et sammensat således: Afhjælpning af mangler incl. uforudseelige udgifter samt prisudvikling Nedbringelse af andelsindskud Nedbringelse af overfinansiering ca. Tilbagebetaling af for meget udbetalt ydelsesstøtte ca. I alt kr kr kr kr kr. I andelsboligforeningens brev af 18. august 2002 til Folketingets Ombudsmand er bl.a. anført følgende: SIDE 4

5 Deponeringen af andelsindskuddene på oprindeligt ,20 kr. er sket i medfør af daværende bestemmelse i lov om boligbyggeri 66. Dagældende bestemmelser i lov om boligbyggeri, jf. lov.bkg. nr. 525 af 10. juli 1990, havde følgende ordlyd: Indtil 75% af foreningens lejligheder er taget i brug af andelshavere, der har indbetalt boligandel, indbetales andelshavernes indskud på en særlig konto i et pengeinstitut, således at midlerne ikke frigives til foreningen, før den nævnte betingelse bliver opfyldt. Bliver betingelsen ikke opfyldt, og foreningen opløses, tilbagebetales andelsindskuddet. I cirkulærets pkt. 38 (Bygge- og Boligstyrelsens cirk. nr. 74 af 10. juli 1985) er bestemmelsen i lov om boligbyggeri 66 fortolket således: For at sikre andelshaverne mod tab på erlagte andelsindskud i tilfælde af, at der alligevel ikke kan sælges et tilstrækkeligt antal boliger til at sikre andelsboligforeningens fortsatte drift, skal andelsindskuddet indbetales på en i et pengeinstitut særligt spærret konto oprettet i andelsboligforeningens navn. Først når mindst 75% af foreningens boliger er taget i brug af andelshaverne, der har betalt andelsindskud, kan indskuddene frigives og udbetales til bygherren. Det er endvidere en forudsætning for frigivelse af andelsindskuddet, at kommunen har godkendt anskaffelsessummen endeligt, jf. pkt. 35. I bemærkningerne til lov nr. 229 af 13. april 1991 om ændring af lov om boligbyggeri m.v., fremgår af den ændrede affattelse til 66: de i forslagets 1. og 3. pkt. indeholdte bestemmelser svarer hovedsagelig til de konkrete vilkår, som siden 1985 har været stillet i andelsboligstøttesager. Bestemmelsen 2. pkt. om, at andelshavernes eget indskud først vil kunne frigives, når endeligt byggeregnskab er godkendt af kommunalbestyrelsen, blev indført for at sikre andelshaverne, at der måtte være midler til udbedring af eventuelle mangler m.v. SIDE 5

6 Andelshavernes indskud blev indbetalt til advokat a, som på daværende tidspunkt skulle repræsentere såvel køber som sælger. A indbetalte indskuddene i sælgers pengeinstitut i sælgers navn. Q Bank A/S clearede X ApS byggekredit med de deponerede indskud. Andelsboligforeningen har gentagne gange siden efteråret 1991 rettet henvendelse til Y Kommune herom. Det er andelsboligforeningens opfattelse, at lovens ordlyd og bemærkningerne ikke efterlader tvivl om fortolkningen. Andelsindskuddene skal deponeres i andelsboligforeningens navn bl.a. til sikring af udbedring af mangler og tilbagebetaling af andelsindskud, dersom foreningen som følge af manglende gennemførelse af byggeriet eller manglende godkendelse må opløses. Ved godkendelse af byggeregnskabet frigives andelsindskuddene til foreningen, som berigtiger overfor sælger, når betingelserne er opfyldte. Det er ABF, som juridisk person, der køber ejendommen af bygherren. Det er følgelig ABF, der er retligt forpligtet til at præstere udbetalingen. Dette fremgår også af skødet. Andelsboligforeningen kan i den forbindelse henvise til U H (kommune erstatningsansvarlig over for andelsboligforening for betaling af gebyr til staten iht. Lov om boligbyggeri). I denne dom er det forudsat, at indskuddene iht. loven og det lovfortolkende cirkulære skal ske i andelsboligforeningens navn, og at indskuddene bl.a. skal tjene til sikkerhed for andelsboligforeningen(s) mangelskrav. Det pålages [må formentlig være påklages], at Y Kommune ikke har sikret sig, at de deponeringen skete i andelsboligforeningens navn, og at Y Kommune ikke har sikret sig, at beløbene ikke blev frigivet til Q Bank A/S. Q Bank A/S har således clearet kontoen over de deponerede indskud med en byggekredit ydet til X ApS. De deponerede indskud er således ikke blevet forrentet. Der er tale om retlige mangler som er generelt og konkret væsentlige. Der ses ikke at foreligge tertiære momenter, der kan bevirke, at de retlige mangler ikke får ugyldighedsvirkning. SIDE 6

7 I det betingede skøde af 31. maj 1991 er der vedrørende købesummen bl.a. anført følgende: Som købesum er aftalt kr ,00, skriver seksmillionerfirehundredeogfemtitusindeogsekstifire kroner 00/100, der berigtiges på følgende måde: Kontant deponeres senest på overtagelsesdagen dog senest indflytningsdagen hos sælgers advokat kr ,20 til frigivelse til sælger, når der foreligger endeligt anmærkningsfrit skøde, og der er foretaget færdigmelding vedrørende de 9 andelsboliger samt, når Y Kommune har godkendt projektet og anskaffelsessum efter byggeriets afslutning... Det bemærkes, at de kr ,20 svarer til 20% af købesummen. Indledningsvist skal der tages stilling til, hvorvidt Y Kommune havde hjemmel til at tilbageholde et beløb i forbindelse med godkendelse af byggeregnskabet. Før lov nr. 229 af 13. april 1991, der ændrede den dagældende lov om boligbyggeri 66, stk. 1, havde bestemmelsen følgende ordlyd: 66. Indtil 75 pct. af foreningens lejligheder er taget i brug af andelshavere, der har indbetalt boligandel, indbetales andelshavernes indskud på en særlig konto i et pengeinstitut, således at midlerne ikke frigives til foreningen, før den nævnte betingelse er opfyldt. Bliver betingelsen ikke opfyldt, og foreningen må opløses, tilbagebetales andelsindskuddet. I dagældende cirkulære nr. 74 af 10. juli 1985 om støtte til opførelse af private andelsboliger er bl.a. anført følgende: SIDE 7

8 Da rentebidrag ydes, når mindst 75 pct. af boligerne er solgt til andelshaverne og kun for de boliger, der er taget i brug af andelshavere, må man gå ud fra, at en bygherre for at begrænse sin egen og andelshavernes risiko på forhånd sikrer sig, at en væsentlig del af boligerne kan afsættes i forbindelse med eller snarest efter byggeriets færdiggørelse. For at sikre andelshaverne mod tab på erlagte andelsindskud i tilfælde af, at der alligevel ikke kan sælges et tilstrækkeligt antal boliger til at sikre andelsboligforeningens fortsatte drift, skal andelsindskuddet indbetales på en i et pengeinstitut særlig spærret konto oprettet i andelsboligforeningens navn. Først når mindst 75 pct. af foreningens boliger er taget i brug af andelshavere, der har betalt andelsindskud, kan indskuddene frigives og udbetales til bygherren. Det er endvidere en forudsætning for frigivelse af andelsindskuddet, at kommunen har godkendt anskaffelsessummen endeligt, jfr. pkt Ved lov nr. 229 af 13. april 1991 blev 66, stk. 1, ændret til følgende ordlyd: 66. Andelshavernes eget indskud på 20 pct. af anskaffelsessummen skal indbetales på en særlig konto i et pengeinstitut, senest når boligerne indflyttes. Dette indskud kan først udbetales til bygherren, når kommunalbestyrelsens endelige godkendelse af byggeregnskabet foreligger, og når mindst 75 pct. af foreningens boliger er indflyttet af andelshaverne. Kommunalbestyrelsen påser inden frigivelsen, at betaling af bidrag efter 58, stk. 3, og 62 g er sket. Bliver betingelserne ikke opfyldt, og må foreningen opløses, tilbagebetales andelsindskuddet. Bemærkningerne til lovforslaget knytter følgende kommentarer til den ændrede affattelse af 66: SIDE 8

9 De i forslagets 1. og 3. punktum indeholdte bestemmelser svarer hovedsageligt til de konkrete vilkår, som siden 1985 har været stillet i andelsboligstøttesager. Ved forslaget præciseres, at indbetaling af indskuddet skal ske senest ved indflytning. Herved sikres, at beboerne bliver andelshavere og ikke lejere. Bestemmelsen i forslagets 2. punktum om, at andelshavernes eget indskud først vil kunne frigives, når et endeligt byggeregnskab er godkendt af kommunalbestyrelsen, blev indført for at sikre andelshaverne, at der måtte være midler til udbedring af eventuelle mangler m.v. Bygge- og Boligstyrelsen har i brev af 19. maj 1994 om kommunens færdigbehandling af en konkret støttesag bl.a. udtalt følgende: styrelsen kan oplyse, at andelshavernes indskud efter 66 i lov om boligbyggeri skal være deponeret indtil byggeregnskabet er godkendt. Ved godkendelsen af byggeregnskabet kan kommunen beslutte, at de deponerede indskud først skal frigives helt eller delvist, når byggeriet er udført i den kvalitet, som kommunen har godkendt. Dette indebærer, at kommunen kan beslutte, at de deponerede indskud skal anvendes til færdiggørelse af byggeriet. Statsamtet finder på baggrund af ovenstående, at Y Kommune lovligt kunne beslutte, at et vist beløb ikke blev frigjort, med henblik på, at beløbet stod som sikkerhed for, at de af kommunen konstaterede mangler blev udbedret. Hvorvidt Y Kommune endvidere burde have tilbageholdt et beløb til afholdelse af teknikerhonorar er en skønsmæssig vurdering, som statsamtet ikke kan gå ind i, medmindre, der er noget, der tyder på, at kommunen ikke har handlet lovlig i forbindelse med dette spørgsmål, f.eks. fordi der er varetaget usaglige hensyn. Under henvisning til sagen oplysninger, finder statsamtet ikke grundlag for at antage, at Y Kommune i forbindelse med skønnet handlede ulovligt. SIDE 9

10 Under henvisning til, at det beløb, der blev frigivet i forbindelse med tilbageholdelsen af restbeløbet, blev frigivet til en advokat, der på daværende tidspunkt repræsenterede både køber (andelsboligforeningen) og sælger (X ApS), samt til at der var taget stilling til beløbet i det betingede skøde, finder statsamtet ikke anledning til en nærmere undersøgelse af, hvorvidt Y Kommune burde have udbetalt det frigivne beløb noteret til andelsboligforeningen og ikke X ApS. 2. Y Kommunes beslutning om, at de tilbageholdte midler stadig skal stå deponeret i Q Bank A/S og, at deponeringsrenten tilfalder Q Bank A/S. I andelsboligforeningens brev af 18. august 2002 til Folketingets Ombudsmand uddybes klagepunktet med følgende bemærkninger: Det fremgår af Y Kommunes brev af 5. juni 2002, som svar på andelsboligforeningens brev af 24. maj 2002 om forrentning af de deponerede restindskud på kr., at [der] efter Kommunens opfattelse ikke er tale om en deponering i deponeringslovens terminologi, men at beløbet tilbageholdes som andelshavernes indskud, og at renterne heraf tilfalder bygherren. Det fremgår endvidere af Y Kommunes brev af 8. september 1999 til Q Bank A/S, at X ApS er berettiget til at udføre mangelsudbedringen indtil andet måtte blive fastslået ved dom. Vestre Landsret fastslog ved dommen den 31. januar 2001, var andelsboligforeningen og ikke X ApS var den berettigede. Det er andelsboligforeningens opfattelse, at Y Kommunes beslutning er materielt og formelt urigtig. Materielt er afgørelsen urigtig da, afgørelsen for det første er i strid med dagældende lov om boligbyggeri og tilhørende cirkulærer. For det andet er afgørelsen i strid med Byrådets egen beslutning. For det tredje er afgørelsen uforenelig med Vestre Landsrets dom. SIDE 10

11 Formelt set har afgørelsen alene til formål endnu engang at berige Q Bank A/S og dermed X personligt på bekostning af andelsboligforeningen. Da der har været en ikke ubetydelig prisudvikling fra Byrådets beslutning indtil Vestre Landsrets dom, betyder afgørelsen, at andelsboligforeningen selv må bære konsekvensen af, at Z Kommunes afgørelse i første instans var forkert. Andelsboligforeningen måtte jo netop p.g.a., at Z Kommune urigtigt fastholdt, at alene X ApS var berettiget til at udføre arbejdet nødsaget for at få rettens afgørelse på, at X ApS ikke var berettiget. Der er ikke fastsat særlige offentligretlige regler om dette forrentningsspørgsmål, hvorfor spørgsmålet skal afgøres efter almindelige obligationsretlige regler. Som nævnt ovenfor på side 2, fører statsamtet kun tilsyn med, at kommuner overholder offentligretlige regler, hvorfor statsamtet ikke kan tage stilling til dette spørgsmål. 3. Y Kommunes beslutning om, at mangeludbedringen skal følge de retningslinier, som Y Kommune har defineret som de eneste gyldige, og beslutningen om, at andelsboligforeningen selv skal finansiere udbedringen. Klagen er begrundet med, at beslutningen er i strid med Vestre Landsrets afgørelse af 31. januar 2001, daværende lov om boligbyggeri 66, det forvaltningsretlige proportionalitets-princip og læren om magtfordrejning. I andelsboligforeningens brev af 18. august 2002 til Folketingets Ombudsmand uddybes klagepunktet med følgende bemærkninger: Det fremgår af godkendelsesbeslutningen af 23. august 1999, at de kr. skal udbetales til den berettigede på anfordring efter Y Kommunes anvisninger uden rettergang. SIDE 11

12 Den berettigede er iht. Vestre Landsrets dom andelsboligforeningen. Y Kommune har pålagt andelsboligforeningen at lovliggøre nærmere opregnede mangler på ejendommen. Y Kommune meddelte andelsboligforeningen, at de kr. først ville blive udbetalt, når samtlige mangler var udbedret. Dette krav blev senere ændret til udbetaling i rater på kr. De kr. blev ved meddelelse af 17. maj 2002 ændret til kr. Y Kommunes beslutning er begrundet med administrative hensyn. Hensyn som andelsboligforeningen finder usaglige. Der er indgået aftale med én hovedentreprenør. Andelsboligforeningen har foreslået kommunen, at andelsboligforeningens tekniker administrerer udbetalingerne og aflægger regnskab overfor Kommunen. Dette har kommunen afvist. For så vidt angår lovligheden af kravet henvises til det under klagepunkt 2 anførte. Y Kommune har herudover, som det bl.a. fremgår i Kommunens brev af 8. maj 2001, at stillet krav om, at de attesterede regninger nøje skal referere til punkterne i mangelsafhjælpningsrapporten fra a & b af 19. januar Rapporten er en rapport, som Y Kommune lod udarbejde i forbindelse med godkendelsen af byggeregnskabet. A & b opdrag var at give forslag til udbedring med beløb af de mangler, som Y Kommune kunne godkende. Det er ikke afklaret hvor fritstillet a & b har været i forslag til udbedring og beløb herfor eller om Y Kommune i opdraget havde stillet krav f.eks. om, at udbedringsforslagene skulle holde sig indenfor nærmere angivne beløbsmæssige rammer. SIDE 12

13 Y Kommune har dermed fastlåst andelsboligforeningen til at vælge det forslag til udbedring, som a & b har forestået og derved afskåret andelsboligforeningen for at vælge en anden udbedringsmetode, som teknisk set kan være bedre, men økonomisk såvel billigere som dyrere. Da nogle af forslagene har vist sig ikke teknisk og økonomisk at kunne gennemføres og det er usikkert om Y Kommune vil godkende andre løsninger, har Y Kommunes beslutning bragt andelsboligforeningen i en situation med stor usikkerhed om såvel teknik som økonomi, som slet ikke står mål med hensynet til administrative hensyn hos Kommunen. Da de tilbageholdte midler ikke rækker til at opfylde Y Kommunes krav om lovliggørelse af ejendommen, er konsekvensen af Y Kommunes godkendelse af byggeregnskabet og frigivelse af de deponerede indskud udskrivning af en større regning til andelsboligforeningen. Det fremgår af de indsendte akter, at Y Kommune den 15. januar 2001 udstedte et lovliggørelsespåbud i henhold til byggelovens regler vedrørende en række forhold, hvor ejendommen efter kommunens vurdering ikke overholdt byggelovens krav. Dette lovliggørelsespåbud er ikke påklaget til statsamtet indenfor klagefristen. Det fremgår endvidere af sagen, at kommunen i forbindelse med godkendelse af byggeregnskabet den 15. september 1999 tilbageholdt et beløb på kr til afhjælpning af mangler. Endelig fremgår det af sagens akter, at kommunen har besluttet, at frigive det deponerede beløb i rater af ikke under kr mod dokumentation for afholdte udgifter. Begrundelsen herfor er administrative hensyn. For så vidt angår Y Kommunes påbud efter byggelovens regler af 15. januar 2001 skal statsamtet som rekursinstans efter byggelovens regler afvise at behandle spørgsmålet, idet klagefristen er klart overskredet og idet det fremgår af sagsakterne, at Y Kommune gav klagevejledning. SIDE 13

14 Statsamtet som tilsynsmyndighed agter endvidere ikke at tage spørgsmålet op, idet der ikke er noget, der tyder på at kommunen har handlet ulovligt i denne forbindelse. De oplysninger, De fremkommer med vedrørende spørgsmålet om en mere hensigtsmæssig mangelsafhjælpning vedrører således ikke lovligheden af kommunens beslutning, men alene det hensigtsmæssige. På denne baggrund foretager statsamtet ikke yderligere i anledning af andelsboligforeningens henvendelse. Med venlig hilsen C. Rosholm/ Jette S. Linnemann SIDE 14

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: 11-12- 2007 TILSYNET Ved udtalelse af 28. Juli 2006 har det tidligere Statsamtet Vestsjælland behandlet Deres klager med hensyn til forskellige

Læs mere

YY Kommune. til etablering af de 12 ustøttede private andelsboliger. af, at andelshaverne er bopælsregistreret i Y Kommune.

YY Kommune. til etablering af de 12 ustøttede private andelsboliger. af, at andelshaverne er bopælsregistreret i Y Kommune. YY Kommune 27-03- 2007 Ved brev af 14. december 2006 anmodede den daværende Y Kommune Statsamtet Nordjylland om vejledende at vurdere, hvorvidt kommunen lovligt kan betinge en kommunal garanti til etablering

Læs mere

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at reglerne i forvaltningslovens

Læs mere

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist.

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist. Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger Statsforvaltningens brev en til journalist. 2015-13448 Dato: 08-0 1-2016 Henvendelse vedrørende Region Hovedstaden om aktindsigt Du har den

Læs mere

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt.

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Følgende ændringer foreslåes til vedtagelse: Vedtægtens 3, stk.

Læs mere

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn].

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn]. 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Jørgen Steve Storegade 20 9560 Hadsund Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning for en difference i

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Palle Reimer v/advokat Ivar Hviid Gl. Torv 2 5800 Nyborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale et af klagerne deponeret

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2012 12/06063 AFSPÆRRING AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet din klage af 11. juli 2012, hvor du på vegne af klager klager over kommunens

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Om afgørelsesbegrebet, se modsat sagen j.nr , der er optaget i beretningen for 2010 som nr

Om afgørelsesbegrebet, se modsat sagen j.nr , der er optaget i beretningen for 2010 som nr 2010 20-2 Forbud mod at kontakte kommune telefonisk og møde personligt op uden forudgående aftale i ægtefælles sag Ikke en afgørelse En kommune traf beslutning om at en borger ikke måtte kontakte kommunens

Læs mere

Kendelse. De oprindelige klagere, AA og BB, og to købere indgik aftale om køb af klagernes ejendom beliggende [adresse] i [by].

Kendelse. De oprindelige klagere, AA og BB, og to købere indgik aftale om køb af klagernes ejendom beliggende [adresse] i [by]. Den 7. september 2015 blev der i sag 291 2014-8357 Klagenævnet for Ejendomsformidling mod Ejendomsmægler Jørgen Klug [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 10. oktober 2014 har Klagenævnet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen:

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-51.826. Krav om revisorerklæring som dokumentation for, at underskuddet på datoen for kapitalnedsættelse mindst svarede til nedsættelsesbeløbet. Krav om korrigering af anmeldelse.

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold.

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Resumé Statsforvaltningens udtalelse af 2. oktober 2014 vedrørte en konkret sag om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling

Læs mere

Standardgaranti ved køb af nybygget andelsbolig (Entreprenørstyret)

Standardgaranti ved køb af nybygget andelsbolig (Entreprenørstyret) 5. marts 2009 Til [sælgers navn] (sælger) Standardgaranti ved køb af nybygget andelsbolig (Entreprenørstyret) Til sikkerhed for [andelsboligkøbers navn]s (køber) opfyldelse af tegningsaftale af [xx.xx.xxxx]

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt om indklagede har krav på markedsføringssalær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt om indklagede har krav på markedsføringssalær. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Ida og Peter Frølich Hovedgaden 85 4420 Regstrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt

Læs mere

UDVALGTE PROBLEMSTILLINGER IFM. OVERDRAGELSE AF ANDELSBOLIGER

UDVALGTE PROBLEMSTILLINGER IFM. OVERDRAGELSE AF ANDELSBOLIGER UDVALGTE PROBLEMSTILLINGER IFM. OVERDRAGELSE AF ANDELSBOLIGER DISPOSITION FOR OPLÆG Kort præsentation af mig selv Kort præsentation af mit phd-projekt Baggrunden for maksimalprisreglerne i ABL Udvalgte

Læs mere

Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse

Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse Kritiseret, at byggestyrelsen ikke i henhold til byggelovens 23 havde taget stilling til, om en kommunes forhåndsbesked om, på hvilke betingelser

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Sagens nærmere omstændigheder er følgende:

Sagens nærmere omstændigheder er følgende: 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Dennis Thyme-Duvald Strandvejen 100 2900 Hellerup Nævnet har modtaget klagen den 8. april 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening:

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: 19-03- 2007 TILSYNET Danmarks Naturfredningsforening har i skrivelse af 20. maj 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Vestsjælland,

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Revideret udtalelse om lovliggørelse Bebyggelse, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Hvis det er muligt,

Revideret udtalelse om lovliggørelse Bebyggelse, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Hvis det er muligt, Revideret udtalelse om lovliggørelse Bebyggelse, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Hvis det er muligt, kan der ske retlig lovliggørelse efter de regler, der var gældende på opførelsestidspunktet.

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 18. december 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem:

Statsforvaltningens udtalelse af 18. december 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem: Statsforvaltningens udtalelse af 18. december 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem: 18-12- 2007 De har klaget over, at Rønnede Kommune (nu Faxe Kommune) har undladt nyt offentligt udbud i forbindelse

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNE Smallegade Frederiksberg Orientering om afgørelse

FREDERIKSBERG KOMMUNE Smallegade Frederiksberg Orientering om afgørelse FREDERIKSBERG KOMMUNE Smallegade 1 2000 Frederiksberg 2015-53377 Dato: 30-11-2016 Orientering om afgørelse Vi har skrevet til Winsløw Advokatfirma vedrørende ejendommen matr.nr. 16L af Frederiksberg, beliggende

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen reagerede på anmeldelsen den 23. marts 1998 således:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen reagerede på anmeldelsen den 23. marts 1998 således: Kendelse af 14. december 1998. 98-122.531. Anmeldelse af stiftelse af aktieselskab, der tidligere var registreringsnægtet på grund af manglende indbetaling af kapital inden anmeldelsen, registreringsnægtet.

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Husbørsen ApS v/ advokat Tom Bramminge Christensen Albanigade 30, 1 5000 Odense C

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Husbørsen ApS v/ advokat Tom Bramminge Christensen Albanigade 30, 1 5000 Odense C 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Husbørsen ApS v/ advokat Tom Bramminge Christensen Albanigade 30, 1 5000 Odense C Sagen angår spørgsmålet, om klagerne har krav på, at indklagede tilbagebetaler

Læs mere

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Byggestyrelsens og boligministeriets standpunkt, hvorefter en klage over, at X kommune ikke havde anset en terrænregulering for at være til ulempe

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 21. september 2016 blev der i sag 356 2016-2876 AA og BB mod CC og Ejendomsmægler Peter Norvig [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomhed Living Homes A/S [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2010 blev der i sag 107-2009 KK mod ejendomsmægler PP og ejendomsmægler GG og Ejendomsmæglervirksomheden DD afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 2. november 2009 har KK indbragt ejendomsmægler

Læs mere

Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold

Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold Udtalt over for miljøstyrelsen, at der i mangel af udtrykkelige regler om adgangen til at kræve lovliggørelse af spildevandsforhold alene kunne stilles krav

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

AFTALE OM SALG/OVERTAGELSE AF ANDEL i ANDELSFORENINGEN!

AFTALE OM SALG/OVERTAGELSE AF ANDEL i ANDELSFORENINGEN! AFTALE OM SALG/OVERTAGELSE AF ANDEL i ANDELSFORENINGEN! Navn. Undertegnede overdrager herved min andel beliggende til fraflytning pr. den til medunderskrevne Pris. Prisen for andelen kan opgøres således:

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

Afgørelse i sagen om bibeholdelse af et voldanlæg på en ejendom i Fanø Kommune.

Afgørelse i sagen om bibeholdelse af et voldanlæg på en ejendom i Fanø Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 12. juni 2007 NKN-33-00429 LER Afgørelse i sagen om bibeholdelse

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Standardgaranti ved køb af nybygget fast ejendom

Standardgaranti ved køb af nybygget fast ejendom 5. marts 2009 Til [sælgers navn] (sælger) Standardgaranti ved køb af nybygget fast ejendom Til sikkerhed for [købers navn]s (køber) opfyldelse af købsaftale af [xx.xx.xxxx] vedrørende køb af ejendommen

Læs mere

Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14

Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14 Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14 ATV-Vintermøde 2015 Advokat Jacob Brandt, Bech-Bruun Disposition Den retlige ramme Fredericia-dommens faktum Det principielle materielle

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 259 2014 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmæglervirksomhed CC v/bb afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23. januar 2014 har AA indbragt ejendomsmægler BB og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

Jeg formoder at de hårde hvidevarer mine døtre så i lejligheden, følger med i salget og at der ikke overtages gæld ud over købesummen.

Jeg formoder at de hårde hvidevarer mine døtre så i lejligheden, følger med i salget og at der ikke overtages gæld ud over købesummen. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Anette Uttenthal Tuborg Boulevard 12, 3 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge af, at

Læs mere

Tilbagebetaling af bistandshjælp

Tilbagebetaling af bistandshjælp Tilbagebetaling af bistandshjælp Den sociale ankestyrelse havde tiltrådt en socialforvaltnings afgørelse om (delvis) tilbagebetaling af kontanthjælp, der var udbetalt til den pågældende over en periode.

Læs mere

Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom

Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom FINANSTILSYNET - ÅRHUSGADE 110-2100 KØBENHAVN 5. marts 2009 Til [sælgers navn] (sælger) Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom Garantien er udstedt på foranledning af (købers navn) ("køber")

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. december 2007 til Sønderborg

Statsforvaltningens brev af 20. december 2007 til Sønderborg Statsforvaltningens brev af 20. december 2007 til Sønderborg Kommune 20-12- 2007 Folketingets Ombudsmand har i brev af 12. oktober 2006 videresendt en anonym henvendelse om udbetaling af jubilæumsgratiale

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger:

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger: Resumé: Statsforvaltningen finder på det foreliggende grundlag ikke, at der er noget, der sandsynliggør, at en nærmere undersøgelse af en sag vedrørende kommunens tilsyn med en fritidshaveforening vil

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 1. marts 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 1. marts 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 1. marts 2007 til en borger: 01-03- 2007 De har ved brev af 7. september 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Vestsjælland, Tilsynet med kommunerne i Vestsjællands, Roskilde

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole.

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. 2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. Resumé: udtalt, at en kommune lovligt kan give tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen

Læs mere

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej 205 2800 Kgs. Lyngby 10. februar 2015 Ref. hbj J.nr. 6072-0791 Påbud om ikke at kræve indsendelse af økonomioplysninger for lån, der er optaget inden

Læs mere

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om klager har krav på at få forrentet indklagedes afregningsbeløb, når indklagede ikke straks

Læs mere

Lovliggørelse af bygninger i Farum kommune

Lovliggørelse af bygninger i Farum kommune Lovliggørelse af bygninger i Farum kommune Udtalt, at de kommunale tilsynsmyndigheder i almindelighed ikke har mulighed for, endsige pligt til, at foretage en nærmere efterprøvelse af rigtigheden af indhentede

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0004 UL/bib. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0004 UL/bib. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmæglere MDE John Oppermann Wentzlau og Steen Grosen Fisketorvet 11 4200 Slagelse Nævnet har modtaget klagen den 12. januar 2012. Klagen

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Aktindsigt i klager over daginstitutioner.

Aktindsigt i klager over daginstitutioner. X 22. september 2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND AALBORGHUS SLOT Aktindsigt i klager over daginstitutioner. Du har den 30. november 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende lovligheden

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk:

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk: Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag vedrørende kommunens salg af en ejendom, idet der ikke er grundlag for at antage, at kommunen ved salget

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget over advokat A.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget over advokat A. København, den 6. maj 2014 Sagsnr. 2013 1581/8KR/CBW 6. og 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget

Læs mere

hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene. 30-06- 2009

hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene. 30-06- 2009 K Kommune - afvisning af stillingtagen til spørgsmål om indfrielse af hjemfaldspligt. RESUMÉ: Statsforvaltningen finder, at såvel spørgsmålet om en kommunes hidtidige praksis ved indfrielse af hjemfaldspligt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016 Sag 251/2016 DONG Energy Sales & Distribution A/S og Radius Elnet A/S (advokat Erik Bertelsen for begge) mod Transport- og Bygningsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Vi kan heller ikke tage stilling til om en kommunes afgørelse er i strid med anden lovgivning.

Vi kan heller ikke tage stilling til om en kommunes afgørelse er i strid med anden lovgivning. Dato 1. juli 2014 Dokument 14/07233 Side Klage over Kommunen tilbagekaldelse af tilladelse til udeservering på H Vej 4 Advokatfirma har på vegne af S klaget til Vejdirektoratet over Kommunens afgørelse

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten. Til: XXX Tønder Kommune Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse afvisning af klage over tinglysning af forblivelsespligt

Læs mere

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft.

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft. 1 København, den 7. juli 2011 DELKENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mette Lykken v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58, Ganløse 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen den 5. november

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energitilsynets

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 Sag 185/2017 (2. afdeling) A (advokat Anni Nørgaard Clausen, beskikket) mod Region Syddanmark (advokat Mads Michael Brandt) I tidligere instanser er

Læs mere

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner.

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner. Kendelse af 1. december 1997. J.NR. 97-160.802 Lov om værdipapirhandel 38. (Merete Cordes, Kåre Dullum og Niels Larsen) I skrivelse af 18. juni 1997 har advokat A på vegne K Fondsmæglerselskab klaget over,

Læs mere

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009 2009 4-6 Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag En far klagede til det sociale nævn over at kommunen ikke havde partshørt ham inden kommunen traf afgørelse

Læs mere

Vedr.: Garanti for huslejebetaling, X Musikskole

Vedr.: Garanti for huslejebetaling, X Musikskole Y 29-10- 04 TILSYNET Vedr.: Garanti for huslejebetaling, X Musikskole MED KOMMUNERNE I NORDJYLLANDS OG VIBORG AMTER Ved brev af 1. juni 2004 har Y Byråd anmodet om statsamtets godkendelse af, at Y Kommune

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen Salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller kommunalt ansatte Henstillet til indenrigsministeriet, at ministeriet gjorde samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger 29-08- 2008 De har den 13. maj 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage over Aabenraa Kommunes håndtering af salg af byggegrunde

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 20-07- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget jeres henvendelse af 10. april 2007 vedrørende Varde Kommunes videregivelse af oplysninger om et projekt, som

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Henvendelse vedrørende bl.a. opkrævning af grundskyld fra golfklubber.

Henvendelse vedrørende bl.a. opkrævning af grundskyld fra golfklubber. X 8. august 2008 Henvendelse vedrørende bl.a. opkrævning af grundskyld fra golfklubber. Du har anmodet statsforvaltningen om at tage stilling til bl.a. lovligheden af, at Y Kommune havde besluttet ikke

Læs mere

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår:

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår: DOM Afsagt den 12. april 2016 i sag nr. BS 1-2241/2014: Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (advokat Mads Brandt, Vejle) mod A vej X-by (advokat Niels L. Johansen, Vejle) Sagens baggrund og parternes

Læs mere

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E Statsforvaltningens brev til en borger 24-06- 2010 Du har i et brev af 12. januar 2010 klaget over, at Vejle Kommune bruger renovationsgebyrerne på socialområdet. Din klage var blandt andet bilagt side

Læs mere

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter.

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. A 01-09- 2008 Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. De har ved brev af 3. december 2006 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

I din e-mail af 27. april 2011 har du klaget over Kommunens afslag af 31. marts 2011 på dispensation fra vejbyggelinje.

I din e-mail af 27. april 2011 har du klaget over Kommunens afslag af 31. marts 2011 på dispensation fra vejbyggelinje. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. oktober 2012 11/07286 AFSLAG PÅ DISPENSATION FRA VEJBYGGELINJE I din e-mail af 27. april 2011 har du klaget over Kommunens afslag af 31. marts 2011 på dispensation

Læs mere

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg 1 København, den 16. november 2009 KENDELSE Klager ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsømt at udarbejde en provenuberegning til klager i forbindelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. januar 2007 til 3F Vestlolland: Vedr.: Klage over standardblanket ved ledighedsydelse

Statsforvaltningens brev af 16. januar 2007 til 3F Vestlolland: Vedr.: Klage over standardblanket ved ledighedsydelse Statsforvaltningens brev af 16. januar 2007 til 3F Vestlolland: 16-01- 2007 Vedr.: Klage over standardblanket ved ledighedsydelse 3F Vestlolland har ved brev af 30. november 2005 på vegne af NN henvendt

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om der på handelstidspunktet gjaldt en skriftlig

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef Mariagerfjord Byråd Nordre Kajgade 1 9500 Hobro 1. april 2011 TILSYNET Sagsbehandling overladt til Falck Hjælpemidler. Det Sociale Nævn har rettet henvendelse til det kommunale tilsyn i anledning af, at

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere