Andelsboligforeningen Z. Lovligheden af Y Kommunes dispositioner i forbindelse med en andelsboligforening.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelsboligforeningen Z. Lovligheden af Y Kommunes dispositioner i forbindelse med en andelsboligforening."

Transkript

1 Andelsboligforeningen Z 17. august 2004 TILSYNET Lovligheden af Y Kommunes dispositioner i forbindelse med en andelsboligforening. MED KOMMUNERNE I NORDJYLLANDS OG VIBORG AMTER Andelsboligforeningen ved formand X har ved brev af 18. august 2002 indbragt følgende tre klagepunkter for statsamtet som byggemyndighed subsidiært for statsamtet som tilsynsmyndighed. STATSAMTET NORDJYLLAND AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN AALBORG 1) Y Kommunes beslutning om, at udgiften til tilsyn i form af teknikerhonorar ikke er indeholdt i udgift til udbedring på de kr., som Y Kommune tilbageholdt af de deponerede andelsindskud. Klagen er begrundet med, at beslutningen er i strid med Byggestyrelsens cirkulære nr. 74 af 10. juli 1985 om støtte til opførelse af private andelsboligforeninger gældende for byggeriet. JOURNAL NR.: /180 SAGSBEHANDLER:JLINO DIREKTE TELEFON: TELEFON: FAX: CVR- NR.: EKSPEDITIONSTID: ) Y Kommunes beslutning om, at de tilbageholdte midler stadig skal stå deponeret i Q Bank A/S og, at deponeringsrenten tilfalder Q Bank A/S. 3) Y Kommunes beslutning om, at mangeludbedringen skal følge de retningslinier, som Y Kommune har defineret som de eneste gyldige, og beslutningen om, at andelsboligforeningen selv skal finansiere udbedringen. Klagen er begrundet med, at beslutningen er i strid med Vestre Landsrets afgørelse af 31. januar 2001, daværende lov om boligbyggeri 66, det forvaltningsretlige proportionalitets-princip og læren om magtfordrejning. SIDE 1

2 Som udgangspunkt skal anføres, at statsamtet som rekursmyndighed i henhold til byggeloven ikke har kompetence til at behandle de tre spørgsmål. Der er herved lagt vægt på, at statsamtet i henhold til byggelovens 23, stk. 1 som udgangspunkt kan behandle retlige klager over kommunale afgørelser vedrørende forhold, der er omfattet af byggelovens regler. De afgørelser, der påklages i denne sag, er ikke truffet i henhold til byggelovgivningen, hvorfor statsamtet som rekursmyndighed i henhold til byggeloven må afvise at tage stilling til sagen. Statsamtets afgørelse i henhold til byggelovens regler, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. byggelovens 23, stk. 2. Såfremt statsamtets afgørelse ønskes indbragt for domstolene, skal en sådan sag rejses inden 6 måneder fra modtagelsen af denne afgørelse, jfr. byggelovens 25, stk. 1. Det tilsyn, som statsamtet varetager med hjemmel i lov om kommunerens styrelse 47, stk. 1, er et retligt tilsyn. Statsamtet fører således tilsyn med at kommunerne og de kommunale fællesskaber, overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, jf. lov om kommunernes styrelse 48, stk. 1. Statsamtet kan således ikke påse overholdelsen af privatretlige regler. Det fremgår af sagens akter, at bygge- og boligstyrelsen den 3. juli 1990 gav et forhåndstilsagn om ydelsesstøtte og reservation på kvoten for andelsboligbyggeri til et etagebyggeri. Tilsagnet blev givet til X ApS, og der var tale om et entreprenørstyret andelsboligprojekt, hvor byggetilladelsen er udstedt den 21. juni Den 6. september 1990 blev der afholdt en stiftende generalforsamling i Andelsboligforeningen Z, og den 31. maj 1991 blev der underskrevet betinget skøde. Y Kommune har godkendt byggeregnskabet den 23. august 1999, men kommunen besluttede i denne forbindelse at tilbageholde et beløb til udbedring af mangler. SIDE 2

3 Der har været ført en retssag, der sidst mundede ud i en Vestre Landsretsdom af 21. januar 2001, hvor det bl.a. blev besluttet, at sælger (X ApS) skulle betale kr til udbedring af mangler, samt at køber og dermed andelsboligforeningen var forpligtet til at modtage endeligt skøde på ejendommen. I forbindelse med sagens behandling, har statsamtet anmodedt Erhvervs- og Boligstyrelsen om en vejledende udtalelse til sagen. Erhvervs- og Boligstyrelsen har i brev af 29. august 2003 til statsamtet bl.a. anført følgende: Tilsynsrådet har ved brev af 11. december 2002 rettet henvendelse til Erhvervs- og Boligstyrelsen vedrørende boligbyggeriloven og almenboliglovens anvendelse. Tilsynsrådet har i den forbindelse anmodet om en vejledende udtalelse om, hvilken lov der finder anvendelse ved en afgørelse truffet af kommunen i 1999 vedrørende et byggeri, der modtog støttetilsagn i Erhvervs- og Boligstyrelsen skal oplyse, at det er (et) gennemgående princip i den lovgivning, som regulerer støtten til almene boliger, at byggeriet til stadighed er underlagt den lovgivning, der var gældende på tilsagnstidspunktet. Dette bygger bl.a. på, at bygninger etableres over en lang byggeperiode og har en meget lang levetid, og at bygherren skal kunne henholde sig til den på tilsagnstidspunktet gældende lovgivning. Endvidere beror opførelsen og støtten til et byggeri på kontraktsmæssige aftaler, idet det af kommunalbestyrelsen tilsagn til støttemodtageren skal fremgå, at det er et vilkår for støtten, at etableringen af boligerne sker i henhold til de regler, som er gældende på tilsagnstidspunktet. Det er dette princip, der er givet udtryk for i Vejledning om offentlig støtte til almene boliger m.v.: Kommunalbestyrelsens afgørelser vedrørende byggeri skal derfor træffes på baggrund af de bestemmelser, som er eller var gældende på tidspunktet for støttetilsagnet. Som konsekvens af ovenstående skal Erhvervs- og Boligstyrelsen vejledende udtale, at kommunens afgørelser (uanset op hvilket tidspunkt) skal afgøres efter den støttelovgivning, der var gældende på tilsagnstidspunktet. De regler, der finder anvendelse på sagens vurdering er således de regler, der var gældende den 13. marts SIDE 3

4 1. Y Kommunes beslutning om, at udgiften til tilsyn i form af teknikerhonorar ikke er indeholdt i udgift til udbedring på de kr., som Y Kommune tilbageholdt af de deponerede andelsindskud. Andelsboligforeningens klage er begrundet med, at beslutningen er i strid med Byggestyrelsens cirkulære nr. 74 af 10. juli 1985 om støtte til opførelse af private andelsboligforeninger gældende for byggeriet. Det fremgår af sagens akter, at Y Byråd på sit møde den 23. august 1999 godkendte byggeregnskab for Andelsboligforeningen Z. Byggeregnskabet blev godkendt på følgende vilkår: De deponerede andelsindskud kan frigives til bygherren, X ApS, mod, at der tilbageholdes et beløb på kr. til sikkerhed for, at de af Y Kommune krævede mangelsafhjælpninger ved byggeriet udføres, samt at der sker en nedbringelse af overfinansiering, tilbagebetaling af ydelsesstøtte og andelsindskud m.v. Beløbet skal og må kun frigives til den berettigede efter Y Kommunes anvisning på anfordring og uden rettergang. Beløbet et sammensat således: Afhjælpning af mangler incl. uforudseelige udgifter samt prisudvikling Nedbringelse af andelsindskud Nedbringelse af overfinansiering ca. Tilbagebetaling af for meget udbetalt ydelsesstøtte ca. I alt kr kr kr kr kr. I andelsboligforeningens brev af 18. august 2002 til Folketingets Ombudsmand er bl.a. anført følgende: SIDE 4

5 Deponeringen af andelsindskuddene på oprindeligt ,20 kr. er sket i medfør af daværende bestemmelse i lov om boligbyggeri 66. Dagældende bestemmelser i lov om boligbyggeri, jf. lov.bkg. nr. 525 af 10. juli 1990, havde følgende ordlyd: Indtil 75% af foreningens lejligheder er taget i brug af andelshavere, der har indbetalt boligandel, indbetales andelshavernes indskud på en særlig konto i et pengeinstitut, således at midlerne ikke frigives til foreningen, før den nævnte betingelse bliver opfyldt. Bliver betingelsen ikke opfyldt, og foreningen opløses, tilbagebetales andelsindskuddet. I cirkulærets pkt. 38 (Bygge- og Boligstyrelsens cirk. nr. 74 af 10. juli 1985) er bestemmelsen i lov om boligbyggeri 66 fortolket således: For at sikre andelshaverne mod tab på erlagte andelsindskud i tilfælde af, at der alligevel ikke kan sælges et tilstrækkeligt antal boliger til at sikre andelsboligforeningens fortsatte drift, skal andelsindskuddet indbetales på en i et pengeinstitut særligt spærret konto oprettet i andelsboligforeningens navn. Først når mindst 75% af foreningens boliger er taget i brug af andelshaverne, der har betalt andelsindskud, kan indskuddene frigives og udbetales til bygherren. Det er endvidere en forudsætning for frigivelse af andelsindskuddet, at kommunen har godkendt anskaffelsessummen endeligt, jf. pkt. 35. I bemærkningerne til lov nr. 229 af 13. april 1991 om ændring af lov om boligbyggeri m.v., fremgår af den ændrede affattelse til 66: de i forslagets 1. og 3. pkt. indeholdte bestemmelser svarer hovedsagelig til de konkrete vilkår, som siden 1985 har været stillet i andelsboligstøttesager. Bestemmelsen 2. pkt. om, at andelshavernes eget indskud først vil kunne frigives, når endeligt byggeregnskab er godkendt af kommunalbestyrelsen, blev indført for at sikre andelshaverne, at der måtte være midler til udbedring af eventuelle mangler m.v. SIDE 5

6 Andelshavernes indskud blev indbetalt til advokat a, som på daværende tidspunkt skulle repræsentere såvel køber som sælger. A indbetalte indskuddene i sælgers pengeinstitut i sælgers navn. Q Bank A/S clearede X ApS byggekredit med de deponerede indskud. Andelsboligforeningen har gentagne gange siden efteråret 1991 rettet henvendelse til Y Kommune herom. Det er andelsboligforeningens opfattelse, at lovens ordlyd og bemærkningerne ikke efterlader tvivl om fortolkningen. Andelsindskuddene skal deponeres i andelsboligforeningens navn bl.a. til sikring af udbedring af mangler og tilbagebetaling af andelsindskud, dersom foreningen som følge af manglende gennemførelse af byggeriet eller manglende godkendelse må opløses. Ved godkendelse af byggeregnskabet frigives andelsindskuddene til foreningen, som berigtiger overfor sælger, når betingelserne er opfyldte. Det er ABF, som juridisk person, der køber ejendommen af bygherren. Det er følgelig ABF, der er retligt forpligtet til at præstere udbetalingen. Dette fremgår også af skødet. Andelsboligforeningen kan i den forbindelse henvise til U H (kommune erstatningsansvarlig over for andelsboligforening for betaling af gebyr til staten iht. Lov om boligbyggeri). I denne dom er det forudsat, at indskuddene iht. loven og det lovfortolkende cirkulære skal ske i andelsboligforeningens navn, og at indskuddene bl.a. skal tjene til sikkerhed for andelsboligforeningen(s) mangelskrav. Det pålages [må formentlig være påklages], at Y Kommune ikke har sikret sig, at de deponeringen skete i andelsboligforeningens navn, og at Y Kommune ikke har sikret sig, at beløbene ikke blev frigivet til Q Bank A/S. Q Bank A/S har således clearet kontoen over de deponerede indskud med en byggekredit ydet til X ApS. De deponerede indskud er således ikke blevet forrentet. Der er tale om retlige mangler som er generelt og konkret væsentlige. Der ses ikke at foreligge tertiære momenter, der kan bevirke, at de retlige mangler ikke får ugyldighedsvirkning. SIDE 6

7 I det betingede skøde af 31. maj 1991 er der vedrørende købesummen bl.a. anført følgende: Som købesum er aftalt kr ,00, skriver seksmillionerfirehundredeogfemtitusindeogsekstifire kroner 00/100, der berigtiges på følgende måde: Kontant deponeres senest på overtagelsesdagen dog senest indflytningsdagen hos sælgers advokat kr ,20 til frigivelse til sælger, når der foreligger endeligt anmærkningsfrit skøde, og der er foretaget færdigmelding vedrørende de 9 andelsboliger samt, når Y Kommune har godkendt projektet og anskaffelsessum efter byggeriets afslutning... Det bemærkes, at de kr ,20 svarer til 20% af købesummen. Indledningsvist skal der tages stilling til, hvorvidt Y Kommune havde hjemmel til at tilbageholde et beløb i forbindelse med godkendelse af byggeregnskabet. Før lov nr. 229 af 13. april 1991, der ændrede den dagældende lov om boligbyggeri 66, stk. 1, havde bestemmelsen følgende ordlyd: 66. Indtil 75 pct. af foreningens lejligheder er taget i brug af andelshavere, der har indbetalt boligandel, indbetales andelshavernes indskud på en særlig konto i et pengeinstitut, således at midlerne ikke frigives til foreningen, før den nævnte betingelse er opfyldt. Bliver betingelsen ikke opfyldt, og foreningen må opløses, tilbagebetales andelsindskuddet. I dagældende cirkulære nr. 74 af 10. juli 1985 om støtte til opførelse af private andelsboliger er bl.a. anført følgende: SIDE 7

8 Da rentebidrag ydes, når mindst 75 pct. af boligerne er solgt til andelshaverne og kun for de boliger, der er taget i brug af andelshavere, må man gå ud fra, at en bygherre for at begrænse sin egen og andelshavernes risiko på forhånd sikrer sig, at en væsentlig del af boligerne kan afsættes i forbindelse med eller snarest efter byggeriets færdiggørelse. For at sikre andelshaverne mod tab på erlagte andelsindskud i tilfælde af, at der alligevel ikke kan sælges et tilstrækkeligt antal boliger til at sikre andelsboligforeningens fortsatte drift, skal andelsindskuddet indbetales på en i et pengeinstitut særlig spærret konto oprettet i andelsboligforeningens navn. Først når mindst 75 pct. af foreningens boliger er taget i brug af andelshavere, der har betalt andelsindskud, kan indskuddene frigives og udbetales til bygherren. Det er endvidere en forudsætning for frigivelse af andelsindskuddet, at kommunen har godkendt anskaffelsessummen endeligt, jfr. pkt Ved lov nr. 229 af 13. april 1991 blev 66, stk. 1, ændret til følgende ordlyd: 66. Andelshavernes eget indskud på 20 pct. af anskaffelsessummen skal indbetales på en særlig konto i et pengeinstitut, senest når boligerne indflyttes. Dette indskud kan først udbetales til bygherren, når kommunalbestyrelsens endelige godkendelse af byggeregnskabet foreligger, og når mindst 75 pct. af foreningens boliger er indflyttet af andelshaverne. Kommunalbestyrelsen påser inden frigivelsen, at betaling af bidrag efter 58, stk. 3, og 62 g er sket. Bliver betingelserne ikke opfyldt, og må foreningen opløses, tilbagebetales andelsindskuddet. Bemærkningerne til lovforslaget knytter følgende kommentarer til den ændrede affattelse af 66: SIDE 8

9 De i forslagets 1. og 3. punktum indeholdte bestemmelser svarer hovedsageligt til de konkrete vilkår, som siden 1985 har været stillet i andelsboligstøttesager. Ved forslaget præciseres, at indbetaling af indskuddet skal ske senest ved indflytning. Herved sikres, at beboerne bliver andelshavere og ikke lejere. Bestemmelsen i forslagets 2. punktum om, at andelshavernes eget indskud først vil kunne frigives, når et endeligt byggeregnskab er godkendt af kommunalbestyrelsen, blev indført for at sikre andelshaverne, at der måtte være midler til udbedring af eventuelle mangler m.v. Bygge- og Boligstyrelsen har i brev af 19. maj 1994 om kommunens færdigbehandling af en konkret støttesag bl.a. udtalt følgende: styrelsen kan oplyse, at andelshavernes indskud efter 66 i lov om boligbyggeri skal være deponeret indtil byggeregnskabet er godkendt. Ved godkendelsen af byggeregnskabet kan kommunen beslutte, at de deponerede indskud først skal frigives helt eller delvist, når byggeriet er udført i den kvalitet, som kommunen har godkendt. Dette indebærer, at kommunen kan beslutte, at de deponerede indskud skal anvendes til færdiggørelse af byggeriet. Statsamtet finder på baggrund af ovenstående, at Y Kommune lovligt kunne beslutte, at et vist beløb ikke blev frigjort, med henblik på, at beløbet stod som sikkerhed for, at de af kommunen konstaterede mangler blev udbedret. Hvorvidt Y Kommune endvidere burde have tilbageholdt et beløb til afholdelse af teknikerhonorar er en skønsmæssig vurdering, som statsamtet ikke kan gå ind i, medmindre, der er noget, der tyder på, at kommunen ikke har handlet lovlig i forbindelse med dette spørgsmål, f.eks. fordi der er varetaget usaglige hensyn. Under henvisning til sagen oplysninger, finder statsamtet ikke grundlag for at antage, at Y Kommune i forbindelse med skønnet handlede ulovligt. SIDE 9

10 Under henvisning til, at det beløb, der blev frigivet i forbindelse med tilbageholdelsen af restbeløbet, blev frigivet til en advokat, der på daværende tidspunkt repræsenterede både køber (andelsboligforeningen) og sælger (X ApS), samt til at der var taget stilling til beløbet i det betingede skøde, finder statsamtet ikke anledning til en nærmere undersøgelse af, hvorvidt Y Kommune burde have udbetalt det frigivne beløb noteret til andelsboligforeningen og ikke X ApS. 2. Y Kommunes beslutning om, at de tilbageholdte midler stadig skal stå deponeret i Q Bank A/S og, at deponeringsrenten tilfalder Q Bank A/S. I andelsboligforeningens brev af 18. august 2002 til Folketingets Ombudsmand uddybes klagepunktet med følgende bemærkninger: Det fremgår af Y Kommunes brev af 5. juni 2002, som svar på andelsboligforeningens brev af 24. maj 2002 om forrentning af de deponerede restindskud på kr., at [der] efter Kommunens opfattelse ikke er tale om en deponering i deponeringslovens terminologi, men at beløbet tilbageholdes som andelshavernes indskud, og at renterne heraf tilfalder bygherren. Det fremgår endvidere af Y Kommunes brev af 8. september 1999 til Q Bank A/S, at X ApS er berettiget til at udføre mangelsudbedringen indtil andet måtte blive fastslået ved dom. Vestre Landsret fastslog ved dommen den 31. januar 2001, var andelsboligforeningen og ikke X ApS var den berettigede. Det er andelsboligforeningens opfattelse, at Y Kommunes beslutning er materielt og formelt urigtig. Materielt er afgørelsen urigtig da, afgørelsen for det første er i strid med dagældende lov om boligbyggeri og tilhørende cirkulærer. For det andet er afgørelsen i strid med Byrådets egen beslutning. For det tredje er afgørelsen uforenelig med Vestre Landsrets dom. SIDE 10

11 Formelt set har afgørelsen alene til formål endnu engang at berige Q Bank A/S og dermed X personligt på bekostning af andelsboligforeningen. Da der har været en ikke ubetydelig prisudvikling fra Byrådets beslutning indtil Vestre Landsrets dom, betyder afgørelsen, at andelsboligforeningen selv må bære konsekvensen af, at Z Kommunes afgørelse i første instans var forkert. Andelsboligforeningen måtte jo netop p.g.a., at Z Kommune urigtigt fastholdt, at alene X ApS var berettiget til at udføre arbejdet nødsaget for at få rettens afgørelse på, at X ApS ikke var berettiget. Der er ikke fastsat særlige offentligretlige regler om dette forrentningsspørgsmål, hvorfor spørgsmålet skal afgøres efter almindelige obligationsretlige regler. Som nævnt ovenfor på side 2, fører statsamtet kun tilsyn med, at kommuner overholder offentligretlige regler, hvorfor statsamtet ikke kan tage stilling til dette spørgsmål. 3. Y Kommunes beslutning om, at mangeludbedringen skal følge de retningslinier, som Y Kommune har defineret som de eneste gyldige, og beslutningen om, at andelsboligforeningen selv skal finansiere udbedringen. Klagen er begrundet med, at beslutningen er i strid med Vestre Landsrets afgørelse af 31. januar 2001, daværende lov om boligbyggeri 66, det forvaltningsretlige proportionalitets-princip og læren om magtfordrejning. I andelsboligforeningens brev af 18. august 2002 til Folketingets Ombudsmand uddybes klagepunktet med følgende bemærkninger: Det fremgår af godkendelsesbeslutningen af 23. august 1999, at de kr. skal udbetales til den berettigede på anfordring efter Y Kommunes anvisninger uden rettergang. SIDE 11

12 Den berettigede er iht. Vestre Landsrets dom andelsboligforeningen. Y Kommune har pålagt andelsboligforeningen at lovliggøre nærmere opregnede mangler på ejendommen. Y Kommune meddelte andelsboligforeningen, at de kr. først ville blive udbetalt, når samtlige mangler var udbedret. Dette krav blev senere ændret til udbetaling i rater på kr. De kr. blev ved meddelelse af 17. maj 2002 ændret til kr. Y Kommunes beslutning er begrundet med administrative hensyn. Hensyn som andelsboligforeningen finder usaglige. Der er indgået aftale med én hovedentreprenør. Andelsboligforeningen har foreslået kommunen, at andelsboligforeningens tekniker administrerer udbetalingerne og aflægger regnskab overfor Kommunen. Dette har kommunen afvist. For så vidt angår lovligheden af kravet henvises til det under klagepunkt 2 anførte. Y Kommune har herudover, som det bl.a. fremgår i Kommunens brev af 8. maj 2001, at stillet krav om, at de attesterede regninger nøje skal referere til punkterne i mangelsafhjælpningsrapporten fra a & b af 19. januar Rapporten er en rapport, som Y Kommune lod udarbejde i forbindelse med godkendelsen af byggeregnskabet. A & b opdrag var at give forslag til udbedring med beløb af de mangler, som Y Kommune kunne godkende. Det er ikke afklaret hvor fritstillet a & b har været i forslag til udbedring og beløb herfor eller om Y Kommune i opdraget havde stillet krav f.eks. om, at udbedringsforslagene skulle holde sig indenfor nærmere angivne beløbsmæssige rammer. SIDE 12

13 Y Kommune har dermed fastlåst andelsboligforeningen til at vælge det forslag til udbedring, som a & b har forestået og derved afskåret andelsboligforeningen for at vælge en anden udbedringsmetode, som teknisk set kan være bedre, men økonomisk såvel billigere som dyrere. Da nogle af forslagene har vist sig ikke teknisk og økonomisk at kunne gennemføres og det er usikkert om Y Kommune vil godkende andre løsninger, har Y Kommunes beslutning bragt andelsboligforeningen i en situation med stor usikkerhed om såvel teknik som økonomi, som slet ikke står mål med hensynet til administrative hensyn hos Kommunen. Da de tilbageholdte midler ikke rækker til at opfylde Y Kommunes krav om lovliggørelse af ejendommen, er konsekvensen af Y Kommunes godkendelse af byggeregnskabet og frigivelse af de deponerede indskud udskrivning af en større regning til andelsboligforeningen. Det fremgår af de indsendte akter, at Y Kommune den 15. januar 2001 udstedte et lovliggørelsespåbud i henhold til byggelovens regler vedrørende en række forhold, hvor ejendommen efter kommunens vurdering ikke overholdt byggelovens krav. Dette lovliggørelsespåbud er ikke påklaget til statsamtet indenfor klagefristen. Det fremgår endvidere af sagen, at kommunen i forbindelse med godkendelse af byggeregnskabet den 15. september 1999 tilbageholdt et beløb på kr til afhjælpning af mangler. Endelig fremgår det af sagens akter, at kommunen har besluttet, at frigive det deponerede beløb i rater af ikke under kr mod dokumentation for afholdte udgifter. Begrundelsen herfor er administrative hensyn. For så vidt angår Y Kommunes påbud efter byggelovens regler af 15. januar 2001 skal statsamtet som rekursinstans efter byggelovens regler afvise at behandle spørgsmålet, idet klagefristen er klart overskredet og idet det fremgår af sagsakterne, at Y Kommune gav klagevejledning. SIDE 13

14 Statsamtet som tilsynsmyndighed agter endvidere ikke at tage spørgsmålet op, idet der ikke er noget, der tyder på at kommunen har handlet ulovligt i denne forbindelse. De oplysninger, De fremkommer med vedrørende spørgsmålet om en mere hensigtsmæssig mangelsafhjælpning vedrører således ikke lovligheden af kommunens beslutning, men alene det hensigtsmæssige. På denne baggrund foretager statsamtet ikke yderligere i anledning af andelsboligforeningens henvendelse. Med venlig hilsen C. Rosholm/ Jette S. Linnemann SIDE 14

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: 11-12- 2007 TILSYNET Ved udtalelse af 28. Juli 2006 har det tidligere Statsamtet Vestsjælland behandlet Deres klager med hensyn til forskellige

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Palle Reimer v/advokat Ivar Hviid Gl. Torv 2 5800 Nyborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale et af klagerne deponeret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14

Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14 Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14 ATV-Vintermøde 2015 Advokat Jacob Brandt, Bech-Bruun Disposition Den retlige ramme Fredericia-dommens faktum Det principielle materielle

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft.

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft. 1 København, den 7. juli 2011 DELKENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mette Lykken v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58, Ganløse 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen den 5. november

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

KENDELSE. Klager fik i forbindelse med underskrivelse af formidlingsaftale udleveret salgsbudget dateret 17. oktober 2006.

KENDELSE. Klager fik i forbindelse med underskrivelse af formidlingsaftale udleveret salgsbudget dateret 17. oktober 2006. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Norvig Gl. Kongevej 124 1850 Frederiksberg C Nævnet har modtaget klagen den 2. februar 2009. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom

Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom FINANSTILSYNET - ÅRHUSGADE 110-2100 KØBENHAVN 5. marts 2009 Til [sælgers navn] (sælger) Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom Garantien er udstedt på foranledning af (købers navn) ("køber")

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund. 2011 4-1 Partshøring af naboer inden byggetilladelse To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Standardgaranti ved køb af nybygget fast ejendom

Standardgaranti ved køb af nybygget fast ejendom 5. marts 2009 Til [sælgers navn] (sælger) Standardgaranti ved køb af nybygget fast ejendom Til sikkerhed for [købers navn]s (køber) opfyldelse af købsaftale af [xx.xx.xxxx] vedrørende køb af ejendommen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 2. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket handlens gennemførelse og dermed er erstatningsansvarlig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 259 2014 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmæglervirksomhed CC v/bb afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23. januar 2014 har AA indbragt ejendomsmægler BB og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Husbørsen ApS v/ advokat Tom Bramminge Christensen Albanigade 30, 1 5000 Odense C

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Husbørsen ApS v/ advokat Tom Bramminge Christensen Albanigade 30, 1 5000 Odense C 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Husbørsen ApS v/ advokat Tom Bramminge Christensen Albanigade 30, 1 5000 Odense C Sagen angår spørgsmålet, om klagerne har krav på, at indklagede tilbagebetaler

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger 29-08- 2008 De har den 13. maj 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage over Aabenraa Kommunes håndtering af salg af byggegrunde

Læs mere

hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene. 30-06- 2009

hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene. 30-06- 2009 K Kommune - afvisning af stillingtagen til spørgsmål om indfrielse af hjemfaldspligt. RESUMÉ: Statsforvaltningen finder, at såvel spørgsmålet om en kommunes hidtidige praksis ved indfrielse af hjemfaldspligt

Læs mere

Købsaftale (Sidst revideret: Juli 2010, version 3.1)

Købsaftale (Sidst revideret: Juli 2010, version 3.1) (Sidst revideret: Juli 2010, version 3.1) Undersevne køber: Navn: Adresse: Postnr./by: Tlf/fax/mail: Ventelistenr.: køber herved af undersevne sælger: Navn: Ny adresse: Postnr./by: Ny Tlf/fax/mail: en

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Andelsboligens kendetegn

Andelsboligens kendetegn Andelsboligens kendetegn I Danmark er der fire 'store' boligformer: Andelsbolig Ejerbolig Almen bolig Privat udlejning Andelsboligen udgør godt 7 % af det samlede boligmarked og findes i hele landet, men

Læs mere

BYG GARANTIORDNING vedtægter - gældende fra 1. januar 2003

BYG GARANTIORDNING vedtægter - gældende fra 1. januar 2003 BYG GARANTIORDNING vedtægter - gældende fra 1. januar 2003 til 31. maj 2003 1. - Baggrund Nærværende vedtægter er udarbejdet i lyset af oprettelsen af DANSK BYGGERI, og udgør en såkaldt kollektiv ordning,

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. marts 2013 12/12512 AFGØRELSE OM FORHOLD VEDR. CARPORT PÅ GADE Vejdirektoratet har behandlet klage af 31. oktober 2012 fra dig som ejer af ejendommen B gade

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 17. april 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Jesper Hardahl ApS Bredgade 107 9700 Brønderslev Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et mangelfuldt arbejde og derfor skal

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup v/chartis Insurance Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 24. november 2010.

Læs mere

Tjenesteboligbidrag klageadgang

Tjenesteboligbidrag klageadgang Tjenesteboligbidrag klageadgang En sognepræst var utilfreds med det boligbidrag som var fastsat af stiftsøvrigheden, og indbragte sagen for Kirkeministeriet. Ministeriet afviste at behandle sagen bl.a.

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Vederlag i alt incl. moms kr. 74.844

Vederlag i alt incl. moms kr. 74.844 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Tim Rose A/S Nordstensvej 9 3400 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket gennemførelsen af handlen og derfor er erstatningsansvarlig

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg 1 København, den 16. november 2009 KENDELSE Klager ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsømt at udarbejde en provenuberegning til klager i forbindelse

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X 03-05- 2010 X har ved brev af 24. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til lovligheden af den kommunale myndighed i Ys afslag på aktindsigt i sag om bortvisning af

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0190 UL/aq. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken

Klager. J.nr. 2010-0190 UL/aq. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken Nævnet har modtaget klagen den 17. august 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen.

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen. xxxxx xxxxx Du har ved brev af 17. juli 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland i forbindelse med, at AA Kommune har udmeldt dine børn fra børnehave, og at BB Kommune har accepteret

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bengtson & Frydendall A/S Strandvejen 132 A 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at skødets tinglysning blev

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger: 30.11.2007 De har klaget over, at Solrød Kommune afholder udgifter til nedgravning af elkabler og fibernet, og at den opkræver betaling

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningen Syddanmark, afdelingen for tilsynet med kommunerne i Region Syddanmark, har fra Det Sociale Nævn modtaget Deres klage over

Læs mere

Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508.

Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508. Side 1 af 6 Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508. Et medlem af en pensionskasse var ikke klageberettiget med hensyn til Finanstilsynets godkendelse af kassens regler for beregning af udtrædelsesgodtgørelse.

Læs mere

16. Individuelle vilkår mellem køber og sælger, herunder evt. ændringer til Standardvilkår

16. Individuelle vilkår mellem køber og sælger, herunder evt. ændringer til Standardvilkår 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne som følge af, at klagerne

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Aktuelle emner fra Energistyrelsen. Charlotte Micheelsen, Louise Heger Jensen og Rikke Holgersen

Aktuelle emner fra Energistyrelsen. Charlotte Micheelsen, Louise Heger Jensen og Rikke Holgersen Aktuelle emner fra Energistyrelsen Charlotte Micheelsen, Louise Heger Jensen og Rikke Holgersen Dagen i dag: 1. Lovliggørelse 2. Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri 3. Frokost 4. Midlertidige

Læs mere

Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens

Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens 11-05- 2009 TILSYNET Udtalelse vedrørende klage over Horsens Kommunes meddelelse af administrativt fremmødeforbud på rådhuset. STATSFORVALTNINGEN

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger om boligydelsen

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: HM 4930 Maribo Maribo Varmeværk a.m.b.a. C. E. Christiansensvej 40 4930 Maribo Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12 Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere