Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5 (Alm. del) den 17. marts 2005.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5 (Alm. del) den 17. marts 2005."

Transkript

1 Erhvervsudvalget ERU alm. del - O Folketingets Erhvervsudvalg ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 12. april 2005 Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5 (Alm. del) den 17. marts Med venlig hilsen Bendt Bendtsen ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Slotsholmsgade København K Tlf Fax CVR-nr

2 ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 12. april 2005 Besvarelse af spørgsmål 5 (alm. del) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 17. marts 2005 Spørgsmål 5: Ministeren bedes kommentere henvendelse af 14. marts 2005 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer vedrørende revisionspligten for mindre virksomheder, jf. alm. del - bilag 48. Svar: Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) har d. 14. marts 2005 fremsendt et notat om revisionspligten for mindre virksomheder til Folketingets Erhvervsudvalg. I notatet kritiserer FSR Erhvervs- og Selskabsstyrelsens rapport om revisionspligten for B-virksomheder (små selskaber). ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Slotsholmsgade København K Tlf Fax Jeg forstår, at FSR lige som en række andre organisationer har haft flere muligheder for at kommentere på forskellige udkast til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens rapport og de områder, der skulle behandles i rapporten. Det er rigtigt, at FSR har ønsket visse forhold yderligere fremhævet i rapporten, og det skulle også delvis være blevet efterkommet. Jeg har dog fået oplyst, at FSR på intet tidspunkt har påpeget væsentlige fejl i rapporten eller i øvrigt fremlagt oplysninger, som kunne føre til andre konklusioner. Det er i den forbindelse interessant, at en nylig udkommet svensk rapport om revisionspligten for små selskaber når frem til de samme konklusioner og anbefaler på den baggrund en trinvis afskaffelse af revisionspligten. Rapporten er på opdrag fra Svenskt Näringsliv udarbejdet af professor Per Thorell, Ernst & Young, og professor Claes Norberg fra Lunds Universitet. Rapporten er udarbejdet uafhængigt af den danske rapport, som forfatterne ikke havde kendskab til under udarbejdelsen. Revisionspligten for små selskaber bør iflg. forfatterne afskaffes, fordi det ikke kan sandsynliggøres, at revisionspligtens fordele for ejere, virksomhedsledere, kreditgivere og samfundet er lige så store som omkostningerne ved revisionspligten. Samtidig har forfatterne svært ved at se, hvilke særlige omstændigheder der kan motivere en revisionspligt for svenske virksomheder, når et sådant krav ikke gælder for sammenlignelige virksomheder i andre lande.

3 I England har en rapport om revisionspligtens fordele og ulemper også ført til en trinvis ophævelse af revisionspligten for alle små selskaber. Det skal endelig også nævnes, at der i danske revisorkredse er forskellige opfattelser af revisionspligtens berettigelse. Deloitte, som er Danmarks største revisionsselskab, er således uenig med FSR, og en af Danmarks største revisorforeninger, Revifora, har direkte udtalt, at den ønsker revisionspligten for små og mellemstore virksomheder fjernet. Jeg finder det nyttigt, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med sin rapport har fået rejst debatten om mulighederne for at reducere revisionspligten for mindre virksomheder. Det er vigtigt, at politikkerne hele tiden har fokus på, om de byrder der pålægges danske virksomheder og borgere står mål med det, som vi ønsker at opnå med reglerne, herunder om det er rimeligt at alle skal pålægges byrderne, selvom de ikke alle har fordele heraf. Netop med hensyn til revisionspligten er det vigtigt at foretage en balanceret afvejning af de forskellige hensyn, ikke mindst i lyset af, at reglerne i Danmark skiller sig ud i forhold til en stor del af de øvrige EUlande. I det følgende vil jeg på baggrund af den udarbejdede rapport fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forholde mig til de enkelte punkter, som FSR har rejst i deres brev. Forringet skattekontrol FSR forventer at skattemyndighederne vil skulle bruge langt flere ressourcer på kontrol, hvis regnskaberne ikke er reviderede. Spørgsmålet om revisionspligtens betydning for skattekontrollen er behandlet i rapporten. Det fremgår her, at fejl i årsrapporten kan forplante sig til selvangivelsen. Men når man taler om risikoen for flere fejl i årsrapporten i forbindelse med en reduktion af revisionspligten, bør man være opmærksom på, at de fleste B-selskaber køber en pakkeløsning hos revisor, som i forskelligt omfang integrerer ydelser som bogføring, regnskabsmæssig assistance, regnskabsopstilling, revision og skattemæssig assistance. Der er ingen klare grænser mellem de enkelte kategorier. Det kan derfor være vanskeligt at vurdere, hvad det vil betyde for kvaliteten af årsregnskaberne, hvis ydelsen revision bliver trukket ud af pakken. Revisor finder formentlig en del fejl undervejs, men han/hun finder dem ikke nødvendigvis kun, fordi der også foretages revision. Dette støttes også af, at der ikke har kunnet påvises, at der findes færre fejl i reviderede regnskaber fra selskaber end i ureviderede regnskaber for personligt ejede virksomheder, som udgør ca. 2/3 af det samlede antal virksomheder. Den svenske rapport er inde på det samme. Forfatterne har ikke kendskab til beregninger af den nytte, som reviderede regnskaber har for skattekon-

4 trollen i forhold til ureviderede regnskaber. Det er uklart, om det er revision eller andre (revisor)ydelser som bogføringshjælp og regnskabsudarbejdelse, der er afgørende for regnskabets kvalitet. Jeg kan oplyse, at det er Skatteministeriets vurdering, at en reduktion af revisionspligten for de mindste virksomheder i regnskabsklasse B betyder, at der alt andet lige skal anvendes flere ressourcer til ToldSkats kontrol af den enkelte virksomhed, i det omfang den bliver udtaget til kontrol. Skatteministeriet har samtidig oplyst, at der vil kunne tages hånd om dette spørgsmål i forbindelse med en reduktion af revisionspligten og at spørgsmålet vil kunne ses i sammenhæng med ToldSkats nye service- og kontrolstrategi. En strategi, hvor fokus er på problemvirksomheder. Øget administration i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Desuden antager FSR, at der også vil være behov for yderligere ressourcer hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til at foretage kontrol af de indsendte selskabsregnskaber, hvis de ikke længere er reviderede. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at en reduktion af revisionspligten imidlertid ikke kommer til at betyde noget for styrelsens kontrol. Mere økonomisk kriminalitet FSR forventer, at omfanget af falske regnskaber og manipulation med informationerne i regnskaber stiger, hvis revisionspligten reduceres. Endvidere mener FSR, at svindel, bedrageri og hvidvaskning af penge vil få bedre muligheder. I forbindelse med en analyse af konsekvenserne ved en reduktion af revisionspligten er det vigtigt, at der foretages en grundig analyse af den betydning, det eventuelt vil kunne få for omfanget af økonomisk kriminalitet, herunder at se på revisors rolle i at opdage og anmelde økonomisk kriminalitet. Det er således naturligt at det vurderes, hvilken rolle og muligheder revisor har for at afsløre økonomisk kriminalitet både gennem anmeldelse og ved en præventiv funktion. Det gælder ikke mindst hvis det hævdes at en ophævelse af revisionspligten vil give lettere spil for kriminelle. Et centralt punkt i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens samlede analyse har netop derfor været at se på mulige konsekvenser for omfanget af økonomisk kriminalitet. FSR giver udtryk for, at rapporten lægger for stor vægt på revisors rolle som anmelder og opdager af økonomisk kriminalitet. De mener der bør lægges større vægt på revisionens forebyggende rolle. Uanset om revisor ser det som sin opgave at afsløre økonomisk kriminalitet eller ej, er det imidlertid vigtigt at vurdere, om revisor gennem sine revisionshandlinger har en reel mulighed for at afsløre økonomisk kriminalitet. Hvis revisor

5 opdager kriminalitet, er han/hun nemlig forpligtet til at reagere på det som offentlighedens tillidsrepræsentant. Analysen viser, at revisors revisionshandlinger ikke er egnet til afsløre økonomisk kriminalitet, især ikke hvis den begås af selskabets ledelse. Ingen heller ikke FSR har på noget tidspunkt stillet spørgsmålstegn ved analysens resultater. Resultaterne understøttes yderligere af en analyse fra KPMG, der ligger til grund for det såkaldte Brydensholt-udvalgs betænkning om rådgiveres rolle ved bekæmpelse af økonomisk kriminalitet. KPMGs analyse viste, at revisor kun står for 2 pct. af de anmeldte besvigelser i danske selskaber. Erfaringerne i Sverige viser endelig, at revisorer i 2004 stod for 1 pct. af samtlige anmeldelser om økonomisk kriminalitet iflg. Ekobrottsmyndigheten. Revisorernes vanskeligheder ved at afsløre økonomisk kriminalitet skyldes bl.a., at ledelsesbesvigelser holdes skjult for revisor, de ofte foregår i virksomheder med så kort levetid, at revisor ikke når at stifte bekendtskab med selskabet, transaktioner fx sort arbejde holdes uden for bogføring og regnskab de undertiden foregår som pengestrømme mellem virksomheder i forskellige lande, som revisor ingen muligheder har for at overvåge. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens rapport gør endvidere en del ud af at omtale de forebyggende effekter af revisors tilstedeværelse og arbejde. Det anføres således i rapporten, at uanset den konkrete opdagelsesrisiko virker også selve eksistensen af lovpligtig revision kriminalitetsforebyggende. Det er imidlertid vanskeligt at komme med en håndfast vurdering af revisionens forebyggende effekt. Der kan dog stilles spørgsmålstegn ved styrken af den forebyggende effekt, når det er dokumenteret, at revisor kun i meget begrænset omfang opdager de kriminelle handlinger, der begås. En rapport fra august 2004 fra det svenske Brottsförebyggande rådet (BRÅ) om revisorernes anmeldelsespligt, berører dette spørgsmål. I rapporten indgår en spørgeskemaundersøgelse, hvor 688 revisorer har svaret på, om anmeldelsespligten har en god kriminalitetsforebyggende effekt. Svarene fordeler sig, som det fremgår af nedenstående tabel: Anmeldelsespligten har en god kriminalitetsforebyggende effekt: Det passer Procentfordeling slet ikke 10,6 ikke særlig godt 35,8

6 hverken godt eller dårligt 37,8 ganske godt 14,4 helt og holdent 1,5 Det er altså kun 16 pct. af de svenske revisorer, der finder, at deres anmeldelsespligt har en god forebyggende effekt. Derudover viser BRÅ s undersøgelse, at 34 pct. finder, at anmeldelsespligten er virkningsløs i praksis, mens kun 17 pct. mener, at den virker. Det skal endelig bemærkes, at den svenske rapport om revisionspligten også for så vidt angår spørgsmålet om økonomisk kriminalitet når frem til de samme konklusioner som i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens rapport. Revisionsomkostninger Det er FSRs forventning, at omkostningerne kun vil stige med op til 10 %. De nye internationale revisionsstandarder medfører en skærpet og langt mere omfattende revision. Det har ingen sat spørgsmålstegn ved. De små selskabers lovmæssigt pålagte byrder ved revision må derfor forventes at stige væsentligt i forhold til de nuværende 1,7 mia. kr. Deloitte vurderer, at revisionshonorarerne vil stige med op til 30 pct. og for små selskaber betydeligt mere. I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens rapport vurderes det på grund af andres skøn og erfaringer, at prisstigningerne formentlig vil ligge på et sted mellem 20 og 30 pct. i gennemsnit. Det væsentlige er dog, at uanset stigningens størrelse er revisionspligten for B-virksomheder allerede i dag den i særklasse største administrative enkeltbyrde, som lovgivningen pålægger danske virksomheder. Reduceret tillid og konsekvenser heraf FSR antager, at en ophævelse af revisionspligten for små selskaber vil medføre dalende tillid til de virksomheder, der fremover ikke lader deres regnskaber revidere. FSR formoder endvidere, at øgede omkostninger for virksomhederne vil reducere og måske ophæve de besparelser, der forventes på revisionshonorarerne, såfremt revisionspligten reduceres eller ophæves. Det fremgår af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens rapport, at revisionspligten kan have en betydning for den tillid, virksomhederne har ved samhandel med hinanden. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens spørgeskemaundersøgelse viser således, at 45 pct. er enige i, at revision øger leverandørers tillid til deres virksomhed, og 54 pct. er enige i, at det øger deres tillid til dem, de handler med, hvis deres regnskab er revideret. Omvendt mener kun 15 pct. af selskaberne, at deres leverandører vil stille krav om et revideret regnskab, hvis revisionspligten gøres frivillig. Undersøgelsen

7 viser også, at 47 pct. af selskaberne undertiden indhenter regnskabsoplysninger om deres samhandelspartnere, mens 53 pct. aldrig gør det. Samtidig er det værd at hæfte sig ved, at i det omfang revisionspligten betyder noget for samhandelen, gælder det kun for samhandelen mellem selskaber med revisionspligt, og de udgør kun ca. 1/3 af det samlede antal virksomheder i Danmark. Ligeledes kan det kun have begrænset betydning for samhandelen mellem små selskaber i EU, hvor skønsmæssigt 90 pct. er fritaget for lovpligtig revision. Et selskab kan selvfølgelig altid vælge at lade sit regnskab revidere, hvis det anser det for forretningsmæssigt fornuftigt. Disse resultater støttes også i den svenske rapport, der henviser til en svensk afhandling, som viser, at leverandører sjældent eller aldrig anvender årsregnskaberne i deres kreditvurderinger. Rapporten vurderer, at informationerne i årsregnskaberne er for gamle, og at oplysninger fra skyldnerregistre har betydeligt større værdi. Og oplysningerne fra skyldnerregistre har ingen forbindelse til årsregnskabet, endsige til om det er revideret. Konklusionen er derfor, at revisionspligten kun har marginal betydning for leverandørers kreditgivning. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens bankundersøgelse peger desuden på, at bankerne ikke lægger overdreven vægt på, at deres kunder har et revideret regnskab, og at de i øvrigt i deres kreditgivning til små virksomheder ikke skelner mellem personligt ejede virksomheder uden revisionspligt og selskaber med revisionspligt. I begge tilfælde kræver de personlig kaution fra virksomhedens ejer. Hertil kommer, at ca. halvdelen af de små selskaber faktisk slet ikke har lån i banken. Det er også vigtigt at understrege, at revision som sådan ikke afskaffes. Men det bliver et frivilligt valg for virksomheden, om den ser en forretningsmæssig fordel i at lade sine regnskaber revidere På den baggrund er det min opfattelse, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udarbejdet en rapport, der giver et godt grundlag for de politiske drøftelser om en reduktion af revisionspligten. Rapportens konklusioner understøttes af den svenske rapport, hvor der foretages nogenlunde de samme analyser og som når frem til de samme konklusioner. Det samme gælder for den engelske rapport, der førte til en ophævelse af revisionspligten for alle små selskaber op til EU s maksimumsgrænse for omsætningen. Som FSR selv fremhæver, er revision ikke til for revisorernes skyld. Det er vigtigt, at virksomhederne og andre brugere af regnskaber oplever en værdiforøgelse af revisionspligten. Hovedargumenterne for en reduktion af revisionspligten, er bl.a. følgende forhold:

8 Lovpligtig revision koster små selskaber 1,7 mia. kr. årligt. Omkostningen vil yderligere stige i størrelsesordenen mio. kr. som følge af de nye revisionsstandarder. Revisionspligten for B-virksomheder er uanset stigningens størrelse i særklasse den største administrative enkeltbyrde, lovgivningen pålægger danske virksomheder. Skønsmæssigt 90 pct. af de små selskaber i EU er undtaget fra lovpligtig revision. B-virksomheder i Danmark er små med få eller ingen ansatte. Der er typisk personsammenfald mellem ejer og daglig leder. Derved falder den oprindelige begrundelse for revisionspligten væk: at ejerne skal kunne have tillid til de regnskabsoplysninger, som den daglige ledelse fremlægger. Selskaberne køber typisk en pakkeløsning hos revisor, hvor revision kun er en del af en integreret ydelse. Det er uklart, hvor mange ekstra og væsentlige fejl det vil give i årsregnskabet, hvis revision trækkes ud af denne pakke. Lovpligtig revision er ikke en effektiv metode til at forebygge og afsløre økonomisk kriminalitet Skatteregnskab og selvangivelse er ikke omfattet af revisionspligten. Banker skelner i deres kreditvurderinger sjældent mellem, om det er en personlig ejet virksomhed eller et selskab. Hos sidstnævnte kræver de ofte personlig sikkerhedsstillelse, der gør den begrænsede hæftelse illusorisk. Selskaberne kan godt se nytten ved revision, men finder den også dyr. 58 pct. af selskaberne ønsker revisionspligten afskaffet eller ændret. Sammenfattende synes lovpligtig revision ikke at være tilstrækkeligt begrundet til at pålægge små selskaber omkostninger på 1,7 mia. kr. Denne konklusion ligger på linje med den svenske rapport, som heller ikke kan sandsynliggøre, at fordelene ved revisionspligten overstiger dens omkostninger.

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER)

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) Marts 2005 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indledning... 4 Kapitel 2. Sammendrag... 6 Kapitel 3. Karakteristik af små erhvervsdrivende danske

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

Analyse af revisorerklæringer

Analyse af revisorerklæringer Analyse af revisorerklæringer Thomas Riise Johansen, CBS, og Lars Kiertzner, FSR danske revisorer 2 Analyse af revisorerklæringer Forord Der er i dag en rimelig præcis viden omkring omfanget af lovpligtig

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER udfordringer for familieejede virksomheder september 2013 Det anslås, at der er mellem 40-60.000 familieejede virksomheder i Danmark, som hver dag producerer og udvikler

Læs mere

Revisors påtegning. - en analyse af going concern. Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen

Revisors påtegning. - en analyse af going concern. Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen Revisors påtegning - en analyse af going concern Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen Vejleder: Hans Vistisen Marts 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010

Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010 Copenhagen Business School Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.aud. studiet, 2010 KANDIDATAFHANDLING Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010 Udarbejdet af: Christina Brandt

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K

Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K København, fredag den 8. marts 2013 Kære Peter Birch Sørensen. Tak for din henvendelse af 11. februar 2013,

Læs mere

om revisorbranchen 10 myter om revisorbranchen 1

om revisorbranchen 10 myter om revisorbranchen 1 om revisorbranchen 10 myter om revisorbranchen 1 2 10 myter om revisorbranchen Forord Den mest sejlivede myte om revisorbranchen er nok, at revisorer er tørre og kedelige talnørder, som har verdens kedeligste

Læs mere

statsautoriserede revisorer 1-2011

statsautoriserede revisorer 1-2011 statsautoriserede revisorer 1-2011 VIES ikke kun en kirkelig handling 2 Lempelse af revisionspligten i henhold til årsregnskabsloven 3 Ulovlige aktionærlån nu er det alvor 3 Selskabers skatte- og momsmæssige

Læs mere

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision En empirisk undersøgelse af årsagerne til fejl i revisors arbejde hos revisionsvirksomheder med mellem 1-10 revisorer November 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc. Revisors ansvar Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.Aud Kandidata andling, November 2013 Aarhus School of Business and Social

Læs mere

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen.

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen. Boligudvalget L 177 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt Spørgsmål A: Ministeren bedes uddybe besvarelsen af de spørgsmål, der er stillet til lovforslaget med særligt vægt på svarene vedrørende skimmelsvamp,

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Analyse af dele af lov om omsætning af fast ejendom (ejendomsmæglerloven)

Analyse af dele af lov om omsætning af fast ejendom (ejendomsmæglerloven) Analyse af dele af lov om omsætning af fast ejendom (ejendomsmæglerloven) 19. november 2013 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 6 1.1 BAGGRUND FOR ANALYSEN... 6 1.1.1 Gældende lovgivning... 6 1.2 ANALYSENS

Læs mere

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen.

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen. Afsluttende projekt HD 1. del Forfattere: Daniel Zacher (DS86175) Rasmus Laursen (RL86188) Vejleder: Christoffer Kristensen Afsluttende projekt Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter,

Læs mere

Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom

Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom Hermed Forbrugerrådet Tænk og Dansk Ejendomsmæglerforenings

Læs mere

Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser

Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser 1 Udarbejdet af: Heidi Vinther & Jannie Mølgård Jensen Speciale, maj 2005 Cand.merc.aud-studiet, Aalborg Universitet Vejleder: Lars

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere

Betænkning afgivet af Revisorkommissionen. Revisorlovgivningen. Betænkning nr. 1254

Betænkning afgivet af Revisorkommissionen. Revisorlovgivningen. Betænkning nr. 1254 Betænkning afgivet af Revisorkommissionen Revisorlovgivningen Betænkning nr. 1254 Publikation kan købes hos boghandleren eller hos STATENS INFORMATION Postboks 1103 1009 København K Tlf. 33 37 92 28(9-16)

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Udvidelse af sælgerens oplysningsforpligtelse, oplysningspligt for finansielle virksomheder, karensperiode

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R. Den 23. april 2009 blev i sag nr. 7/2009-R K mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor

Læs mere

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG Dato: 4. september 2013 Sag: TIFS-13/07203-14 Sagsbehandler: /SAM/KVE/JKM/TFL Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere