DBU FYN DELEGERETMØDET 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DBU FYN DELEGERETMØDET 2014"

Transkript

1 DBU FYN DELEGERETMØDET

2 DELEGERETMØDE 2014 Søndag, den kl i Langskov Hallen, Langeskov. D A G S O R D E N: 1. Valg af dirigent. 2. DBU Fyns formand eller hans stedfortræder aflægger beretning for det forløbne år. Beretningen forelægges delegeretmødet til godkendelse. 3. Regnskabet fremlægges til godkendelse, og budget for indeværende budgetår forelægges. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Valg af forretningsudvalg. Afgående er: Poul Henning Andersen (ønsker ikke genvalg). 6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer. Afgående er: a. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode. Afgående er: Hans Martin Møller, Ole Hansen, Paul-Ejner Hauge b. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for en 1 årig periode. Afgående er: Louise Bøjden (ønsker ikke genvalg) 7. Valg af 2 medlemmer og 1 suppleant til Appeludvalget. Afgående er: Michael Jensen, Henning Bahl. Suppleant: Torben Povlsen 8. Valg af 2 regnskabskyndige revisorer og 1 suppleant. Afgående er: John Barrett, Finn Risum. Suppleant: Preben Juhl Rasmussen. 9. Eventuelt. Ved valg til tillidsposter skal den pågældende være til stede eller forinden mødet have afgivet skriftlig erklæring over for den forslagsstillende klub om villighed til at modtage valget. Der kan møde to delegerede fra hver klub. For at repræsentere en klub skal pågældende være medlem af denne. 2

3 TURNERINGEN 2013 Den 109. almindelige turnering blev gennemført af 152 klubber, som havde tilmeldt hold som følger: Herrer: 11:11 9:9 7:7 5:5 forår efterår forår efterår forår efterår forår efterår Senior Old boys Veteran Superveteran 7 7 Masters Super masters Grand Old Masters 9 9 U U U U U U U U U U U Kvinder 11:11 9:9 7:7 5:5 forår efterår forår efterår forår efterår forår efterår Senior U U U U U U U U U U I U-5, U-6 og U-7 har drenge og piger spillet 3:3. Nedenfor antal hold pr. stævne U-5: 25 hold forår 18 hold efterår. U-6: 81 hold forår 71 hold efterår. U-7 drenge: 121 hold forår 109 hold forår U-7 piger: 3 hold forår - 4 hold efterår. Jyske 3-bold storstævne: 240 hold. 3

4 DBU Fyns tillidsfolk og ansatte Bestyrelse: Administration: Konsulenter: Børneudvalg: Bjarne Christensen, Kaj Johansen, Poul Henning Andersen, Ole Hansen, Kim Johansen, Paul-Ejner Hauge, Hans Martin Møller, Mette Gregersen, Louise Bøjden. Claus Gramm Pedersen, Jørn Jensen, Kim Hansen, Ulrik Sundahl Sørensen, Jacob Skov, Mogens Jørgensen, Stine Wiingreen Niels Nielsen, Kasper Olesen. Louise Bøjden, Mette Gregersen, Dennis Juhl Krogshede, Kurt Hansen, Jesper Clausen Ungdomsudvalg: Mette Gregersen, Kim Johansen, Søren Jensen, Flemming Kvist Andersen, Søren Hauge Mortensen. Seniorudvalg: Uddannelsesudvalg: Disciplinærudvalg: Appeludvalget: Fairplaygruppe: Kim Johansen, Ole Hansen, Sten Poulsen, Emil Nutzhorn, Palle Christensen. Hans Martin Møller, Bjarne Christensen, Gitte Minor, Leif Jensen, Ejnar Bo Pedersen, Mikkel Rose. Paul-Ejner Hauge, Ole Hansen, Ole Mikkelsen, Niels Damsbo, Torben Hansen Bjarne Christensen, Michael Jensen, Henning Bahl, Torben Povlsen Erling Knudsen, Sten Poulsen, Henning Juhl Nielsen. Dommergruppe: Paul-Ejner Hauge, Ole Hansen, Tom Krøyer, Per Bo Christensen, Erik Høg Kommunegruppe: Poul Henning Andersen, Bjarne Christensen, Steen Klingenberg, Kaj Johansen, Erling Knudsen. HR-gruppe: Fodboldskole: Bjarne Christensen, Louise Bøjden, Knud Herbert Sørensen. Karina Hartwig 4

5 Formanden Der fløjtes snart af for endnu et fodboldår, og samtidig er det afslutningen på mit første år som formand for DBU Fyn. Det har været et spændende og lærerigt år. Selvom jeg har været med siden 2009, så er det bare noget helt andet at sidde i formandsstolen. Det er en spændende udfordring i en tid, hvor fodbolden udfordres af samfundet omkring os økonomisk pressede kommuner, mere velfærd for færre penge, partnerskaber, heldagsskole osv. Da jeg blev valgt til formand i januar måned udtalte jeg, at: De fynske klubber er helt centrale i DBU Fyns virke og vi skal sikre, at de hele tiden får den bedst mulige fodboldturnering stillet til rådighed. Det er fortsat vores kerneydelse. Endvidere skal vi hele tiden have fokus på, at de fynske klubber har de udviklingstilbud, der efterspørges. Der er mange varer på den fynske fodboldhylde, og vi skal fokusere på de bedste og mest relevante af dem og udvikle dem endnu mere. Formandsklubberne i fynsk fodbold har været en succes og kommunerne har fået en stærk sparringspartner. DBU Fyn skal i fremtiden understøtte formandsklubberne endnu mere og være en aktiv politisk medspiller i de fynske kommuner. Vi skal i langt højere grad end i dag agere som fodboldens interesseorganisation i de kommunale landskaber og medvirke til at sætte politiske dagsordner og skabe nye partnerskaber i samarbejde med vore klubber. Vi er trods alt den sportsgren i Danmark med suverænt flest medlemmer. Vi skal fortsat have stort fokus på uddannelse af trænere og ledere både nutidens og fremtidens. Klubudvikling og strategier for træning, rekruttering, fastholdelse m.m. er vigtige værktøjer for klubberne, og det kræver dygtige trænere og ledere at få det til at lykkes i en moderne og fortravlet hverdag. Hvordan er det så gået? De fynske fodboldklubber De fynske fodboldklubber er og skal være i centrum for DBU Fyns virke. En garant for dette er bl.a. vore dygtige udviklingskonsulenter, Niels og Kasper. Vores udviklingskonsulenter kommer fremover til at hedde klubrådgivere, og deres primære opgave vil blive at afdække klubbernes behov for udvikling, sætte fokus på vores udbud af kerneydelser (turneringer, stævner, kurser m.m.), og på nøglepersonerne i klubberne (bl.a. kasserer og formand) samt gennemføre grundlæggende klubudvikling. Såfremt der er behov for yderligere udvikling på et eller flere områder, der kræver ekspertviden, kan specialister tilkøbes. Med ikrafttræden den 26. januar 2013 er der indført et kompensationssystem mellem danske klubber for træning og udvikling af mandlige spillere. Afgørende for, om der skal ydes kompensation for træning og udvikling efter de danske regler, er ikke, om der sker et klubskifte, men derimod om der indgås en spillerkontrakt omfattet af kompensationssystemets bestemmelser. Der kan således være pligt til at yde kompensation både i tilfælde, hvor spilleren skifter klub i forbindelse med kontraktindgåelsen og ved kontraktindgåelse med egne amatørspillere. I forhold til FIFA s regler er de danske regler om træningskompensation bl.a. forenklede ved, at der ikke skal beregnes forskellig kompensation for de enkelte år. Kompensationen udregnes i halvår med samme beløb for hvert halvår fra spillerens 12. år, og indtil spillerkontrakten indgås. Indførelsen af kompensationssystemet sikrer danske klubber kompensation for træning og udvikling af spillere, når disse indgår en kontrakt, og det bidrager dermed til en positiv sammenhæng og psykologisk vigtig kobling mellem amatør- og kontraktklubber i Danmark. 5

6 Økonomi er til stadighed en udfordring for klubberne. Eneste indtægtskilde, som vi efterhånden selv har fuld indflydelse på, er kontingentets størrelse. Det giver genlyd og megen debat, når f.eks. S.f.B. varsler en stor kontingentstigning, men det er vigtigt at have fokus på budgettet, og hvad det koster at drive en fodboldklub. Så må indtægterne nødvendigvis indrettes derefter. Vi skal sammen arbejde for at gøre det lettere at være klubleder. Et konkret tiltag i den retning er, at DBU Fyn nu undersøger muligheden for at tilbyde de fynske klubber bogføringshjælp. Fodbold Fitness er på vej ind i en ny fase. I 2013 har der på landsplan været fokus på implementering af et tydeligt koncept primært målrettet motionsfodbold for henholdsvis mænd og kvinder. Det har skabt en forøgelse af 50 klubber (45 %) i foråret En styrkelse af det operationelle niveau ved ansættelse af Fodbold Fitness konsulenter har også haft afgørende betydning for forøgelse, samt styrket kvaliteten af Fodbold Fitness aktiviteter i klubberne. I 2014 skal fokus primært ligge på, at få Fodbold Fitness forankret i flest mulige klubber. Der er stadig for mange afbud til kampene på Ærø. DBU Fyn sætter igen fokus på området i 2014 i form af analysearbejde, arbejdsgruppe og formidling af de mange tiltag, der laves på Ærø for at gøre det nemmere at komme på besøg. Støt nu op om kampene på Ærø. Den kommunale indsats Formandsklubberne er et vigtigt omdrejningspunkt i DBU Fyns kommunale indsats. Det lokale netværk kan bringe relevante emner til debat i kommunen, og der bliver lyttet. Gennemgående emner i 2013 har været kommunalvalg og banevedligehold. Fremadrettet er det vigtigt, at vi sammen udvikler den rette form for Formandsklubberne, så samarbejdet mellem klubberne fastholdes og styrkes. DBU Fyn lancerede i 2013 et kommunalt nyhedsbrev med øens politikere som målgruppe. Det klare formål er at sætte fokus på fodboldens samfundsmæssige værdi og betydning for kommunens borgere. Her fortælles både de gode og de problematiske historier. Et dialogmøde mellem DBU Fyns kommunegruppe og kommunernes baneansvarlige om brugen af fodboldbaner i forhold til bl.a. turneringsafvikling var særdeles positivt og førte til bedre gensidig forståelse af hinandens udfordringer med brug og pleje af fodboldbaner. Der er brug for dialog i en tid, hvor økonomien i den kommunale banepleje kan være under pres. I et valgår har det været vigtigt at understrege betydningen af den frivillige indsats, der ydes i de fynske fodboldklubber. DBU Fyn har i et læserbrev i Fyens Stiftstidende sendt det klare budskab, at det er et politisk og økonomisk selvmål at begrænse det frivillige foreningslivs udfoldelsesmuligheder ved at pålægge dem administrative og økonomiske byrder. En ny skolereform er på vej med længere og mere aktiv skoledag til følge. Her kan fodboldklubberne få en nøglerolle. Præcis hvordan kan være svært at sige på nuværende tidspunkt, men nøglen må være en form for partnerskab, hvor begge parter tilgodeses. En yderligere frivillig indsats fra vore klubfolk kan være svær at få øje på. DBU har vedtaget en kommunestrategi med følgende formål: At klubberne bliver opmærksomme på det potentiale, der ligger i at samarbejde med kommunerne At klubberne har de bedst mulige betingelser for at samarbejde med kommunerne At klubberne får redskaber til at igangsætte partnerskaber med kommunerne At klubberne skaber et dialog- og netværksbaseret samarbejde med kommunerne 6

7 At klubberne via Lokalunionerne og Divisionsforeningen skaber et vellykket samarbejde med kommunerne At styrke klubbernes samarbejde med kommunerne på 4 udvalgte temaer: Børn/Unge Sundhed/Motion/Forebyggelse Inklusion/Social indsats/beskæftigelse Faciliteter/Klubudvikling/Frivillighed og Folkeoplysning/Klubsamarbejde At klubberne får de bedst mulige betingelser for faciliteter og udvikling af faciliteter lokalt At DBU på et centralt strategisk plan samarbejder med kommuneorganisationerne Så der bliver nok at tage fat på i forhold til de fynske kommuner. Uddannelse De fynske fodboldfolk har heldigvis stor lyst til at uddanne sig. Det er især trænerne, der er aktive på den front. Der har i 2013 været stort fokus på C-licens kurserne, der skal være med til at højne kvaliteten hos vore fynske børnetrænere. God børnetræning er en afgørende investering i fremtiden. Der vil i 2014 fortsat være fokus på dette område. Det kniber mere med uddannelse af lederne, så her vi må kigge på, om vi har de rette varer på hylderne i forhold til den målgruppe. Behovet må være til stede, for det er ikke blevet mindre komplekst at være leder i fodboldens verden. Knap 2000 fynske spillere, trænere og ledere har været gennem det fynske uddannelsessystem i Dommersituationen Vi husker alle situationen i starten af 2013, hvor fodbolden blev ramt af konflikt og strejke som følge af strandede forhandlinger mellem DBU og DFU. Klubberne havde svært ved at gennemskue hvad der foregik, og heldigvis fandt parterne sammen igen og udarbejdede først en 21-punkts erklæring og senere et udmøntningsnotat. Det skulle meget gerne forhindre lignende udfordringer i fremtiden. Det betyder også en ny fremtid for samarbejdet mellem DBU Fyn og FFK. Dommerarbejdet er fremover forankret i DBU Fyn, og der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal arbejde med den fremtidige organisering og opbygning af dommerarbejdet på Fyn. På fodboldbanen vil I ikke mærke nogen forskel. Det vil her være passende at nævne, at der er sket en stigning i antallet af aktive dommere på Fyn i 2013 (fra 254 til 279). Administrationschefen Claus Gramm Pedersen skiftede 1. oktober 2013 håndbolden ud med en fodbold og blev ansat som administrationschef i DBU Fyn. Vi glæder os meget til samarbejdet, som allerede er kommet rigtig godt i gang. Digitalisering Den elektroniske bølge er over os, og det er godt. Det giver nogle udfordringer på den korte bane, men bliver en klar gevinst på den lange bane. Spillerregistreringen åbner en række nye spændende digitale muligheder, så som elektroniske holdkort KampKlar - livescore fra breddekampe - elektroniske spillercertifikater. FynBold bliver også elektronisk, og I har set den trykte udgave for sidste gang. Det er altid en smule vemodigt at tage afsked med en gammel ven, men rent faktisk nåede FynBold kun ud til abonnenter og kostede DBU Fyn kr ,-. Med en elektronisk udgave af FynBold kan vi 7

8 nå meget længere ud i det fynske fodboldlandskab og samtidig arbejde for nye elektroniske indtægtsmuligheder til gavn for fynsk fodbold. En øget digitalisering betyder øget fokus på KlubOffice, og her er det vigtigt at sikre understøttelsen af både nye, men også basale funktioner i det system. Ellers gør vi det ikke nemmere for klubberne. DBU Arbejdet i DBU er præget af økonomiske udfordringer, hvor der skal findes adskillige millioner i besparelser på budgettet. Det er altid en udfordring, men samtidig en mulighed for nærmere kig på organisationens aktiviteter og sammensætning. Det fokus fortsætter i det nye år med ny direktør og ny formand. En spændende fremtid venter med fokus på branding, kommercielt fokus og kvalifikation til EURO DBU Faggrupper skal revideres i 2014, og jeg vil her opfordre alle interesserede fynboer til at holde øje med muligheden for at gøre sin indflydelse gældende på udviklingen af dansk fodbold. Fokus på frivilligheden Frivilligheden driver de fynske fodboldklubber. Derfor var det en fornøjelse, at kunne invitere fynske frivillige til Frivillig Fredag den sidste fredag i september igen i år. Her hyldes de frivillige i form af hyggeligt samvær, rundvisning, quiz og gode historier. Igen i år lagde Albani rammer til begivenheden. Tak for det. DBU og Danske Bank fik også hyldet 100 frivillige. Heraf var en del fynboer velfortjent imellem. Endnu engang tak til jer for den fremragende indsats I leverer i jeres klubber. I DBU har vi netop vedtaget en Frivillighedsstrategi, hvor der arbejdes med følgende grundprincipper: - Alle kan yde en værdifuld indsats - Alle skal gives mulighed for at yde en indsats - Indsatser skal anerkendes - Vi kan alle blive bedre Der arbejdes med fire målsætninger: 1. Det skal være attraktivt at være frivillig 2. Det skal være nemt at blive og være frivillig 3. Det frivillige arbejde skal anerkendes 4. Kompetencer og udvikling opnået gennem frivilligt arbejde skal kunne anvendes i andre sammenhænge For at gøre strategien operationel er der opsat pejlemærker: Pejlemærke 1 - Pakke med værktøjer til og for frivillige - DBU vil udvikle og søsætte en pakke med værktøjer for alle klubber i arbejdet med at rekruttere og fastholde frivillige i landet. Pejlemærke 2 - Kortlægning af opgaver i klubberne - DBU vil udvikle et værktøj til kortlægning af alle opgaver i fodboldklubberne. Pejlemærke 3 - Udvikling af inspirationskatalog - DBU vil udvikle et inspirationskatalog, der består af indsamlede erfaringer fra klubber bredt ud over hele landet, der er lykkes med at tiltrække eller fastholde mange frivillige. Pejlemærke 4 - DBU klub og Kåring - Alle DBU s frivillige er registreret og har modtaget et DBU frivillighedskort, der giver konkrete fordele, 8

9 Pejlemærke 5 - Registrering af frivilligt arbejde - Det frivillige arbejde dokumenteres centralt for dem der ønsker det. Sportsgræs Antallet af kunstgræsbaner på Fyn har i fin stil rundet 20. Det giver fantastiske muligheder for at spille fodbold året rundt og endvidere muligheder for at bringe fodbolden endnu tættere på skoler, ungdomsskoler, børnehaver m.m. Afvikling af kampe og stævner er nu en helårlig begivenhed. I DBU er der nedsat en sportsgræsgruppe med fokus på græs og kunstgræs. Der arbejdes bl.a. med at få forståelsen for græs ind i DBU træneruddannelser. Der arbejdes ligeledes med kategorisering af både græs- og kunstgræsbaner. Det er tænkt som et værktøj til differentieret og bæredygtig plejeindsats, hvilket kan indgå i en konstruktiv dialog med kommunerne om baner og banepleje. Kategori 1 - Stadion Kategori 2 - Kampbane klubber Kategori 3 - Kamp/Træningsbaner Kategori 4 - Kun træning Der arbejdes på 2-4 kategorier for kunstgræsbaner. Endelig og mest afgørende, så arbejdes der for at kunne tilknytte en Sportsgræskonsulent til DBU, således at vore klubber kan få den bedst mulige vejledning og sparring vedrørende det underlag, som er forudsætningen for fodboldspillet. Sportsligt 2013 var året, hvor FC FYN gik konkurs Korup måtte trække sit hold i Albaniserien Marienlyst rykkede op i 1. division OB fik bronze i 3F ligaen med rækkens yngste hold Det danske kvindelandshold fik EM bronze i Sverige Næsby blev årets børnefodboldklub Søndersø blev året ungdomsklub Tåsinge var nomineret til Årets Fodboldklub i Danmark Alle de fynske breddehold, ung som gammel, leverede fremragende præstationer i stævne-, turnerings- og pokalkampe. Delegeretmødet 2014 Ny dato og nyt sted. Vi ses d. 19. januar 2014 i Langeskov. Her skal vi bl.a. snakke nye spilformer i børne- og ungdomsfodbolden. Vi skal snakke fælles turneringer i hele landet for U14 og opefter. Vi skal vælge 2 nye bestyrelsesmedlemmer, som vi har søgt efter i en åben ansøgningsproces. Vi skal have buffet igen i år. Tilbage er nu blot at sige tak for et spændende fodboldår 2013 og på gensyn i det nye år. Endvidere vil DBU Fyn ønske jer og jeres familier en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 9

10 Administrationen Personalet Administrationen har i 2013 arbejdet hårdt på den driftsmæssige side. Der har været udskiftning i administrationschefstolen, hvor vi har sagt farvel til Martin Mølgaard Ravn og goddag til Claus Gramm Pedersen. Det har betydet, at personalet i 2013, har skullet løbe ekstra stærkt. Martin var jo konstitueret, og der var ikke ansat nogen i hans stilling, hvorfor der manglede et par hænder på kontoret. Dette har personalet løst på fornem vis, og der skal lyde en stor tak for indsatsen i Claus Gramm Pedersen tiltrådte 1. oktober og er nu i gang med lidt omorganisering, hvilket har medført, at der i skrivende stund er gang i en ansættelsesproces, hvor der søges en ny bogholder. Dette er dog ikke et farvel til Mogens Jørgensen. Mogens vil fremover løse andre turneringsmæssige opgaver sammen med det øvrige personale. Årets gang Vi har i administrationen hovedsageligt brugt tiden til daglig drift, men har også løftet en række store projekter, som har taget en væsentlig del af personalets tid. Det drejer sig om følgende hovedpunkter: Nye spilleformer DBU og lokalunionerne har over længere tid analyseret banestørrelser og spilleformer for børne- og ungdomsfodbold. Det har resulteret i en større undersøgelse, og konklusionerne går blandt andet på, at den primære spilleform for U5, U6 og U7 bliver 3:3, for U8, U9 og U10 bliver den 5:5 mens den for U11 og U12 bliver 8:8. Rapporten anbefaler også nye banestørrelser. Der skal tages stilling til de nye spilleformer på DBU Fyns delegeretmøde. Vision 2020 for pige-/kvindefodbold Visionsplanen skal styrke kvinde/-pigefodbolden og skabe større sammenhæng mellem eliten og bredden. Det udmønter sig i en række landsdækkende projekter, som også DBU Fyns personale bidrager til udviklingen af. Ungdomstrænerseminar i Dalum. Inspirationsaften med ungdomsforsker Søren Østergaard. Klubfolk var mødt op i januar til en aften, hvor det handlede om andet end fodbold. Der blev sat fokus på, hvordan man i klubberne fastholder de unge gennem udvikling og klubmiljøer. Opbygningsspil på U-landshold med Henrik Clausen. I samarbejde med DBU blev der i oktober lavet et landsdækkende seminar, som hver lokalunion var vært ved. Henrik Clausen U18 landstræner var i Odense, hvor han lavede en træningsaften, hvor de fremmødte kunne se og høre om den røde tråd i DBU igennem de forskellige U-landshold og op til A-landsholdet. Der var fokus på opbygningsspil denne aften. Landsdækkende Faxe Kondi ungdomspokalfinaler For første gang blev der afviklet landsdækkende ungdomspokalfinalearrangement den 29. juni med deltagelse af pokalmestre for vest og øst. DBU Fyn var ansvarlig for afvikling. Ekstra Bladet skolefodbold Turneringsafvikling for kreds Fyn samt disciplinær og fælleskommunikation for hele landet 10

11 Spillerregistrering Der har i 2013 været stor fokus på elektronisk spillerregistrering. Dette har krævet meget tid hos dele af personalet, og indtil alle har registreret spillere, så kræver det stadig rigtig stor fokus. Formandsklubber Vores formandsklubber har igen i år været en succes. Ud af det sidste fællesmøde, hvor alle formænd var inviteret udsprang også projektet bogholderihjælp til de fynske klubber. Der er allerede nu 15 klubber, som har vist interesse for dette projekt, og der er indkaldt til orienterende møde i januar Skulle flere være interesseret, så er man stadig velkommen. DBU Fyn Kommune Formål: sikre bæredygtige klubsamarbejder i og med kommunerne sikre en koordineret tilgang fra klubberne til offentlige myndigheder bringe aktuelle emner til debat på klubniveau sikre de fynske politikeres kendskab til fodboldens samfundsværdi Aktiviteter Formandsklubber Kommunegruppen er politisk forankringssted for de 10 lokale formandsklubber. Kommunegruppen har sammen med DBU Fyns udviklingskonsulenter bragt en række relevante emner til drøftelse i formandsklubberne. To af de væsentligste har været: Kommunalvalg Banevedligehold i kommunerne. Derudover er selve netværket mellem klublederne vigtigt, og evalueringer viser, at deltagerne vægter denne del specielt højt. Det vil indgå i strategien for formandsklubberne i Der er i 2013 afholdt 26 møder i formandsklubregi herunder ét fællesmøde for alle formandsklubberne. DBU Fyn Kommunal nyhedsbrev til politikere DBU Fyn Kommunal, som er et nyhedsbrev til politikere, blev lanceret i 2013, og sætter fokus på de områder, hvor der er snitflader mellem fodboldens/klubbernes og kommunens interesser. Møde med kommuner om banelukninger Vinteren 2012/2013 strakte sig langt ind i foråret Det gav en del udfordringer omkring lukkede baner i kommunerne, hvilket besværliggjorde turneringsopstarten flere steder. Med baggrund heri inviterede DBU Fyn Kommune relevante kommunale embedsmænd til dialogmøde om brugen af fodboldbaner. 14 embedsmænd fordelt på 9 kommuner tilmeldte sig mødet. Screening af kommunernes regler for banepleje Banepleje fylder meget i formandsklubberne, når der snakkes samarbejde med kommunerne. Derfor gennemførte DBU Fyn Kommune en screening af kommunernes regler for banepleje. Det viste sig, at reglerne er meget forskellige, og at kommunerne generelt mener, at de har en god dialog med klubberne en opfattelse der generelt bliver bakket op af klubberne. 11

12 Kommuneseminar 2014 DBU Fyn Kommune planlægger sammen med DBU Fyns sundhedsgruppe et kommuneseminar i 2014, der skal sætte fokus på sammenhængen mellem fodbold og sundhed. Budskabet bliver Det frivillige arbejde i foreningslivet er den største sundhedsudbyder - derfor skal kommunerne støtte op om de frivillige! Relevante kommunale medarbejdere og politikere samt diverse organisationer og klubledere inviteres. Børneudvalget Formål: At unionens politik og visionsplaner efterleves. At inspirere til fremme af børnebolden på Fyn. At der udarbejdes handlingsplaner via SMART-mål med det formål at lægge en samlet strategi, målsætning og handlingsplan for det/de kommende år. At udarbejde budget for udvalget. At formidle holdninger og ideer til arbejdet med børnefodbold. At sikre en løbende dialog med klubberne, DBU Fyn udvalg, øvrige lokalunioner og DBU. At afholde 1-2 årlige møder med ungdomsudvalget. Aktiviteter Jyske 3-Bold Storstævne 16. juni 2013 i Næsby BK 240 hold deltog i dette års stævne, hvilket er en fremgang på 20 hold i forhold til året forinden. Næsby BK var en glimrende vært, og dagen forløb perfekt. Både spillere, trænere og forældre kunne tage hjem fra Næsby med en god oplevelse i bagagen. Ekstra stævner for U8-U11 Efter opfordring fra flere klubber valgte DBU Fyn at udbyde 3 ekstra stævner for årgangene U8-U11. Tiltaget er blevet vel modtaget i klubberne, og indføres derfor som en fast del af stævnerækken i Årets børnefodboldklub 7 gode og kvalificerede ansøgere var i år i spil til titlen som Årets børnefodboldklub Valget faldt på Næsby BK, som yder en forbilledlig indsats for at skabe en god klub med hold i alle aldersgrupper. I Næsby tager man udgangspunkt i spillernes aldersrelaterede behov, da deres filosofi er, at det skal det være sjovt og lærerigt at gå til fodbold Guldtræning for piger I foråret fik 16 fynske klubber en ekstra oplevelse. De stillede alle med 1-2 trænere samt 15 U11/U12 pigespillere. Delt op i grupper af 4 hold blev de trænet af DBU Fyns instruktører, og trænerne fik nye træningsredskaber med tilbage til deres respektive klubber, mens spillerne fik en oplevelse og nye kammerater fra andre klubber. Nøgletal fra udvalget Medlemstal spillere i aldersgruppen 0-12 år. Holdstatistisk I alt 705 hold tilmeldt børnestævne og turnering for drenge og piger. 12

13 Ungdomsudvalget Formål med udvalget At unionens politik og visionsplaner efterleves. At inspirere til fremme af ungdomsfodbolden på Fyn. At der udarbejdes handlingsplaner via SMART-mål med det formål, at lægge en samlet strategi, målsætning og handlingsplan for det/de kommende år. At udarbejde budget for udvalget. At formidle holdninger og ideer til arbejdet med ungdomsfodbold. At sikre en løbende dialog med klubberne, DBU Fyn udvalg, øvrige lokalunioner og DBU. At tiltag iværksættes på praktisk niveau ved hjælp af DBU Fyn Support. At afholde 1 årligt møde med børneudvalget og 1 årligt møde med seniorudvalget. Aktiviteter Ungdomspokalfinalearrangementer Søndag den 16. juni 2013 afholdt DBU Fyns ungdomsudvalg for syvende gang det traditionelle pokalfinalearrangement for U15 drenge og piger U17 drenge U18 piger samt U19 drenge. Næsby blev den helt store sejrherre, da klubben hjemførte ikke færre end 4 ud af 5 pokaltitler. U15 drenge var den eneste række, som ikke havde Næsby som vinder. Pokalsejren i denne række tilfaldt B1913. Se facts her. For første gang er der i 2013 afviklet pokalturnering for U13 og U14 drenge og piger. DBU Fyns ungdomsudvalg besluttede, at turneringen skulle afvikles som 9M. Nr. Aaby Idrætspark lagde bane til finalerne, som blev afviklet over to dage. Pokalvinderne fordelte sig over fire forskellige klubber. Se facts her. Introduktionsstævne i futsal for U15 Fredag den 4. oktober 2013 var udvalget arrangør af et introduktionsstævne i futsal målrettet U15 årgangen. Formålet med dette stævne var at øge kendskabet til futsal spillet og derigennem tiltrække flere deltagende hold til DBU Fyns futsalturneringer. Kunstgræsstævner for U13 til U19 Ønsket fra flere klubber om at spille mere fodbold og udvide sæsonen til også at omfatte november og december er blevet realiseret via et nyt tiltag fra DBU Fyns ungdomsudvalg. 46 fynske klubber deltog denne vinter i kunstgræsstævner rundt på 7 forskellige kunstgræsbaner. Ved stævnerne blev en ny spilleform afprøvet. Alle kampe blev afviklet som 8M kampe på en halv 11M bane. Dette som en konsekvens af DBU s spilleformsundersøgelse, hvor anbefalingerne går på, at der fremover skal spilles 8M i stedet for 7M og 9M. Tilrette antallet af niveauer i de enkelte rækker Efter en grundig analyse og gennemgang af det oplevede fald i holdtilmeldingen har udvalget konkluderet, at der skal reduceres i antallet af niveauer på de enkelte årgange. Dette for at sikre den bedst mulige turneringsstruktur for alle hold. 13

14 Årets fynske ungdomsklub 2012 DBU Fyns ungdomsudvalg udvalgte blandt flere klubber Søndersø BK, som årets fynske ungdomsklub. Klubben har i deres arbejde med ungdomsfodbold også kigget udenfor egne rammer og indgået samarbejde med såvel Søndersø skole som ungdomsskolen. På medlemssiden er der også en positiv udvikling at spore, da medlemstallet på 1 år er steget fra 54 til i 2012 at tælle 85 spillere. Dette afspejles også i tilmeldte hold, hvor klubben er flot repræsenteret på både drenge- og pigesiden. Med prisen som årets fynske ungdomsklub 2012 fulgte en check fra Faxe Kondi på kr ,-. Nøgletal fra udvalget Medlemstal 7789 spillere i aldersgruppen 13 til 19 år. Holdstatistik 443 hold tilmeldt ungdomsturneringen for piger og drenge. Seniorudvalget Formål med udvalget At sikre drift og udvikling af seniorfodbold og fodbold for de gamle for såvel herrer og kvinder. Aktiviteter Ud over drift af turneringen for senior og de gamle har udvalget og dertil hørende grupper arbejdet med en række projekter for at sikre at de fynske turneringer hele tiden svarer til klubbernes behov. Kvinder I år har vi haft den positive oplevelse, at flere hold har tilmeldt sig vores turneringer. Men som i de seneste år har der desværre også været en bagside af medaljen. Vores rækker har nemlig igen i år været forbundet med adskillige udtrækninger, hvilket har givet en række sportslige udfordringer. Derfor stilles der til delegeretmødet forslag om, at der skal være fri tilmelding i både kvinde serie 1 og serie 2. Dette håber vi, kan udligne niveauforskellen, og være med til at færre hold trækker sig. Vi har i efteråret haft deltagelse af 2 fynske hold i den nyoprettede kvindeliga vest. Fortuna Svendborg sluttede på en flot 3. plads, mens Ubberud måtte tage til takke med en placering som nummer 8. I forårets række får Fortuna Svendborg selskab af Albaniserie-oprykkerne fra Næsby, mens Ubberud vender tilbage til den bedste fynske række. Herrer Udtrækninger fra de højeste rækker i herresenior har tidligere været et ukendt fænomen. Sådan er det ikke længere. Også på herresiden har vi oplevet udtrækninger fra Albaniserien og nedefter. Reglementet foreskriver, at en klub skal trække sit lavest rangerede hold, men Seniorudvalget har behandlet flere klubansøgninger om udtrækning af højere rangerede hold og givet dispensation hertil. Dette er sket under hensyntagen til klubbens samlede 14

15 eksistensgrundlag, såfremt klubben blev tvunget til at fortsætte i eksempelvis serie 1 med spillere, der kun har niveau til max. serie 4. De gamle Færre hold men en bedre turnering. Sådan kan udviklingen i vores turneringer for de gamle meget kort beskrives. Vi oplever desværre en nedgang i antallet af hold, der tilmelder sig vores turneringer, men til gengæld har vi fået nogle gode og jævnbyrdige rækker. Dermed ikke sagt at der ikke er plads til flere hold det er der, og vi håber at udviklingen vender i Indefodbold Sidste år indførtes enkeltstævner i indefodbold for seniorer og de gamle. Disse stævner afløste den kendte turneringsform. Stævnerne blev vel modtaget, og er nu en fast del af DBU Fyns turneringstilbud. Som ved alle andre stævner har der naturligvis været nogle udfordringer med hold, der har meldt afbud eller er udeblevet, men det har ikke ændret ved, at stævnerne er blevet afviklet på et højt niveau og med flot fodbold. Futsal Futsalliga Vest har i år 2 fynske hold med for første gang, Hårslev og Søhus Stige. Spændende bliver det om et af de fynske hold kan gå hele vejen og drille københavnerne, som sidder solidt på futsal-tronen. På Fyn prøver vi i år at udbyde futsalstævnerne for seniorer som enkeltstævner. Det har vist sig at være den rigtige løsning, da endnu flere klubber end tidligere nu har tilmeldt sig. Nøgletal fra udvalget Medlemstal Herrer: Kvinder: Holdstatistisk Forår Herresenior: 319 Kvindesenior: 84 De gamle: 69 Efterår: Herresenior: 338 Kvindesenior: 104 De gamle: 70 Fairplaygruppen Formål At alle kampe under DBU Fyns turneringer afvikles i en positiv ånd med respekt for modspillere og dommere. At den enkelte klub prioriterer Fair Play som indsatsområde. At nedbringe antallet af disciplinærsager/karantænedage. 15

16 Aktiviteter - Fairplay dag landsdækkende d sept. Der var i år landsdækkende FIFA fairplay dage i september. Dette blev på Fyn markeret ved, at 4 observatører fra DBU Fyn hver besøgte en klub for at overvære en kamp. Her blev der kåret en fairplay spiller i kampen, der blev hængt forskelligt materiale op i klubben og ved banen, der blev uddelt forskelligt materiale og andet merchandise til de to deltagende hold samt klubberne. Der blev ligeledes udvalgt en børneklub, som afholdt stævne i den nævnte periode stævnedagen blev brugt til, at lave en fairplay stand med kaffe, foldere, brochure, merchandise og andet fairplay materiale, således at forældre, tilskuere, børn og klubberne kunne komme forbi til en uforpligtigende snak om fairplay. Alle de deltagende børn ved stævnet fik hver en fairplay T-shirt. - Fairplay dag i KFUM. Der blev i september afholdt fairplay dag i KFUM, hvor en repræsentant fra DBU Fyns fairplay gruppe var ude og se en kamp i U15 pige rækken. Der blev sat fokus på god opførsel blandt publikum, trænere, spillere og ledere. Der blev kåret en fairplay spiller i kampen. Der var uddeling af fairplay materialer, og klubben fik flag, banner mm. Til fremtidig brug i klubben. Denne dag blev til, da KFUM selv havde taget kontakten til DBU Fyn, for at sætte mere fokus på fairplay i klubben. - DBU Fyn Fairplay observatører. Observatørerne havde hver fået tildelt en vagtplan med hver 5 kampe i forskellige rækker, som de skulle ud og dække. De kom alle uanmeldt. Kampene blev fordelt på hele Fyn. - Årets Fairplay klub fairplay holdning i klubben. Igen i år uddeles årets fairplayklub. Prisen går til en klub, der i årets løb har haft særlig fokus på at fairplay. Sidste år gik prisen til Brylle BK. - Forslag til ny fairplay struktur i DBU Fyn. Der er nedsat et udvalg bestående af en repræsentant fra henholdsvis Disciplinær, Senior, Børne samt Ungdoms udvalgene. Udvalgets arbejde skal resultere i forslag til ny fairplay struktur vedr. fairplaygruppens fremtidige opgaver organisatorisk forankring i DBU Fyn. Nøgletal fra udvalget 14 ambassadør sager. Dommergruppen Aktiviteter Der har i årets løb været afholdt 4 møder i dommergruppen, hvor emnerne bl.a. har været Indrangering af dommere til de lokale rækker Indstilling af dommere/udviklere til DBU regi Efteruddannelse af dommere Gensidig information mellem DBU Fyn og FFK 16

17 Udover afholdte møder er der en løbende kontakt mellem DBU Fyn og FFK, hvor der tages stilling til aktuelle problemstillinger. Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af Bjarne Christensen og Paul-Ejner Hauge samt Kent Bøgelund og Lars Nordlund, der arbejder med den fremtidige organisering og opbygning af dommerarbejdet på Fyn. Nøgletal fra udvalget Der har været en stigning af antallet af aktive dommere fra 254 til 279 dommere i Disciplinærudvalget Formål med udvalget Disciplinærudvalget afgør som 1. instans alle disciplinærsager. Udvalget består af 5 medlemmer. For at afgøre en sag skal min. 3 medlemmer fremkomme med en afgørelse. Nøgletal fra udvalget Behandlede sager 2013 Sagstype: Antal sager: 01 - Udvisninger/bortvisninger Brug af ulovlig spiller Protest over dommerens kendelser 4 04 Vold mod dommeren 0 05 Trusler mod dommeren 7 06 Utilbørlig optræden overfor dommeren 0 07 Protest over afvikling af kampen 3 08 Protest over brug af for gamle spillere Protest over brug af for unge spillere 0 10 Andet 14 I alt 120 Antallet af sager i 2013 endte med en stigning i forhold til sidste år 89 sager mod 120 i år. Fordelingen af sagstyper fremgår af ovennævnte skema. Den største stigning er protester over brug af for gamle spillere. Disciplinærudvalget håber de fynske klubber vil være ekstra opmærksomme på dette problem. Det er glædeligt, at der ikke har været sager med vold mod dommere. Desværre har der været 7 sager omkring trusler mod dommerne. Et tal som skal nedbringes helst fjernes - så ingen skal frygte at lide overlast ved at dyrke deres hobby og hjælpe andre med at dyrke deres. Der har desværre været en stigning af antallet af udvisninger fra 474 i 2012 til 541 i Antallet af bortvisninger af træner/ledere er faldet fra 35 i 2012 til 30 i

18 Appeludvalget Formål med udvalget Appeludvalget er DBU Fyns ankeinstans, hvortil afgørelser og kendelser fra DBU Fyns disciplinærudvalg og øvrige organer kan indankes. Dette skal ske skriftligt i henhold til DBU Fyns love. Kendelser fra appeludvalget er endelige, men kan i særlige tilfælde ankes til DBU. Nøgletal fra udvalget Sager i 2013: 3 Uddannelsesudvalg Formål med udvalget At afholde målsætningsmøder for at lægge en strategi/handlingsplan for det/de efterfølgende år. At koordinere initiativer og aktiviteter indenfor uddannelsesområdet. At udvikle, tilbyde og arrangere kurser for trænere og ledere på alle niveauer. At uddanne instruktører på alle niveauer. At indgå i samarbejdsrelationer i forbindelse med dommerudvikling. At motivere til livslang uddannelse. At inspirere forældre til deltagelse i klubbens daglige arbejde. Aktiviteter Det fynske Fodbolduniversitet. Der afholdes igen i år Det fynske Fodbolduniversitet. Der er 5 afholdelser. Der bliver sat fokus på: Talentudvikling med Jan Michaelsen, Hvordan sikrer vi os point hver weekend med Ove Pedersen, Hemmeligheden bag Hobro med Jonas Dal, En dag på træningsbanen i Brøndby IF med Thomas Frank, Planlægning af træning ud fra tests og målinger med Joakim Mattsson fra OB. Dommergrundkursus i OKS, Næsby og Fritidsbutikken. Uddannelse af nye dommere. Kurset forløber over to weekender. Disse er delt op i teori del, praktisk del og afsluttende med en eksamen. Talentfuld pigetræning med Danny Jung. I marts afholdt DBU Fyn talentfuld pigetræning med U16 landstræner Danny Jung i Næsby. Formålet var at hjælpe trænere til at udnytte, og få det optimale ud af deres talentfulde pigespillere i klubberne til gavn for både dem selv og for holdet. DBU Fyn stjernespiller med Bo Sundahl - Marienlyst. Der blev i 2013 afholdt 2 omgange af det populære kursus Stjernespillerkort - et i Marienlyst og et i Nr. Aaby. Kurset sætter fokus på indlæring af tekniske færdigheder. Spillerne får udleveret træningskort med forskellige tekniske øvelser, som man kan bruge hjemme i klubben. Kvindefodbold med kvalitet. Dette projekt er et nyt tiltag som ligestilles med Det fynske Fodbolduniversitet, som har kørt med stor succes i mange år. Her er det med det formål, at ramme pige- og kvindetræneren. Der er lavet 3 kursusaftener. Det første er med U19 landstræner Søren Randa-Bolt, hvor der sættes fokus på opspil fra bagkæden, næste aften er med 3F ligatræner i OB Thomas 18

19 Hansen, hvor der er fokus på omstilling fra de til vi, sidst men ikke mindst, en aften med Lene Terp som er 3F ligatræner i KoldingQ, tidligere landsholdsspiller og den første og eneste kvinde med en DBU Pro licens. På denne aften vil der være fokus på med pigerne på banen. Der gøres overvejelser i forhold til, hvornår på året dette skal afvikles. For at opnå flest deltagere påtænkes afvikling i forår/sommer i stedet for efterår/vinter. Vi har i år desværre måtte aflyse alle tre afviklinger grundet for få tilmeldinger. Kåring af årets serietræner for herrer og kvinder. Der bliver kåret en serietræner i for både herrer og kvinder. Indstillingen kommer fra klubberne eller klubpersoner via en indstillingsformular på vores hjemmeside. Kåringen finder sted i forbindelse med den sidste afvikling af Det fynske Fodbolduniversitet d. 16. januar Nøgletal fra udvalget Afholdt 52 inspirations/klubkurser med 876 tilmeldinger. Det Fynske Fodbolduniversitet med mere end 350 deltagere. Afholdt 4 dommergrundkurser med 90 tilmeldinger. Talentfuld pigetræning med 70 deltagere. DBU Fyn stjernespiller med 60 deltagere. HR-gruppen Formål med udvalget At sikre at DBU Fyn er en attraktiv base for frivillige ved at sætte fokus på deres tid i organisationen fra velkomst til afsked herunder sætte arbejdet med frivillige i system og sikre gensidig forventningsafstemning. Aktiviteter Der er afholdt to møder i 2013, hvor fokus for 2014 blev fastlagt: Hvad betyder det at være frivillig hos DBU Fyn? Drøftelserne vil være: Forventninger til den frivillige Forventninger til DBU Fyn Rammeaftale for frivillige Organisering af de frivillige Disse forhold vil blive indskrevet i en ny version af DBU Fyn Ledermanual. Der afholdes et fællesmøde i 2014, hvor ansatte og frivillige hos DBU Fyn inddrages i ovenstående drøftelser. 19

DBU Lolland-Falster. Beretninger. Konkurrence. Udvikling. Fællesskab

DBU Lolland-Falster. Beretninger. Konkurrence. Udvikling. Fællesskab DBU Lolland-Falster Beretninger Konkurrence. Udvikling. Fællesskab 2014 DBU Lolland-Falster årsberetning 2014 Det er midt i december og vi nærmer os årets afslutning. Et år, der igen har været præget af

Læs mere

Københavns Boldspil-Union

Københavns Boldspil-Union Københavns Boldspil-Union Årsberetning 2007 FORMANDENS BERETNING 2007 Henrik Ravnild KBU er arealmæssigt den mindste lokalunion, men aktivitetsmæssigt er vi langt fremme i skoen til trods for elendige

Læs mere

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011.

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. 1 MUNDTLIG BERETNING 2011. VELKOMST: Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. I ønskes alle et Godt Nytår. Endnu engang er vi samlet her i Roskilde

Læs mere

DBU Bulletin. Licenssystem skal sikre udvikling og fleksibilitet. Indhold. Indhold. I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr.

DBU Bulletin. Licenssystem skal sikre udvikling og fleksibilitet. Indhold. Indhold. I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. DBU Bulletin Aktuelle nyheder hele døgnet på www.dbu.dk I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 3 I Marts 2008 Indhold Indhold Honorar til bestyrelse 5 DBU til VM 3 Kvalifikationsrækken erstattet

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013 s Årsberetning 2013 Årsberetning 2012-2013 Indholdsfortegnelse Beretning 2012-2013 Formandens Beretning S. 6 Oversigt bestyrelse og udvalg S. 12 Eliteudvalget S. 15 Turneringsudvalget S. 18 Dommerudvalget

Læs mere

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang Fodbolddommeren nr.4 oktober 2008 65. årgang LYNGBYKURSUS 2008 STORE DOMMERDAG INDKALDELSE TIL DELEGERETMØDE HVOR BLEV DE AF? TALENTDOMMERKURSUS I VEJLE PROJEKT ASPIRANTJÆGER 2008/2009 Nr. 4 oktober 2008

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

DBU Bulletin. DBU går efter U/21-slutrunde. I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 6/7 I Juni/juli 2008

DBU Bulletin. DBU går efter U/21-slutrunde. I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 6/7 I Juni/juli 2008 DBU Bulletin Aktuelle nyheder hele døgnet på www.dbu.dk I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 6/7 I Juni/juli 2008 Indhold Indhold Aldersbegrænsning fjernet 3 DBU til VM 3 Nye retningslinjer

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Temanummer: Fodbold og sundhed

Temanummer: Fodbold og sundhed Nr. 3 august 2010 17. årgang Temanummer: Fodbold og sundhed Formandsklubben fik et skud verbale vitaminer! Væk med Danmarksserien Oprykningstoget kørte mod vest THOMAS HAR ORDET Thomas Bytoft, formand

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

DBU Bulletin. Et strejf af noget stort i Århus. I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 2 I Februar 2009

DBU Bulletin. Et strejf af noget stort i Århus. I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 2 I Februar 2009 DBU Bulletin Aktuelle nyheder hele døgnet på www.dbu.dk I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 2 I Februar 2009 Indhold Indhold Bordinggaard forlænger DBU til VM 3 3 14 millioner i underskud

Læs mere

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION KBU1_2006 07/04/06 12:55 Side 1 københavnsk fodbold april 2006 2. årgang KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION www.kbu.dbu.dk FREM - MED RØVERHISTORIERNE FORMANDSSKIFTE - RAVNILD AFLØSTE MOGENSEN FA 2000 - DEN BLÅ

Læs mere

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION københavnsk fodbold oktober 2006 2. årgang KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION www.kbu.dbu.dk BØRNEFODBOLD - KURSEN ER SAT TILSKUEROPTØJER - HVEM SKAL NU BETALE! SKOVSHOVED - MOD ALLE ODDS SKJOLD - B93 - FODBOLD

Læs mere

Bulletin. Nr. 3 - marts 2001. Henning R. Jensen genvalgt

Bulletin. Nr. 3 - marts 2001. Henning R. Jensen genvalgt Bulletin Nr. 3 - marts 2001 Henning R. Jensen genvalgt DBUs næstformand gennem 11 år, Henning R. Jensen, genvalgt efter kampvalg. Kasserer Torben Mogensen også genvalgt men som et ønske om en anden måde

Læs mere

fodbold Tema: Fodboldlaboratoriet Kig med ind i fodboldlaboratoriet, hvor der brygges på nye idéer for fodboldspillet Mejrup er i storvækst

fodbold Tema: Fodboldlaboratoriet Kig med ind i fodboldlaboratoriet, hvor der brygges på nye idéer for fodboldspillet Mejrup er i storvækst JYSK fodbold December 2011 Mejrup er i storvækst Seniorbolden ruller igen i Ølgod Klassisk indefodbold vs. Futsal Succes med pigerne i Vrå Tema: Fodboldlaboratoriet Kig med ind i fodboldlaboratoriet, hvor

Læs mere

SJÆLLANDSK FODBOLD. Fodbold giver asyl fra bekymringerne. Et fælles fodboldhold har bygget bro mellem lokale beboere og asylansøgere på Stevns

SJÆLLANDSK FODBOLD. Fodbold giver asyl fra bekymringerne. Et fælles fodboldhold har bygget bro mellem lokale beboere og asylansøgere på Stevns SJÆLLANDSK FODBOLD Nr. 3 Juni 2015 Fodbold giver asyl fra bekymringerne Et fælles fodboldhold har bygget bro mellem lokale beboere og asylansøgere på Stevns Struktur på fodbolden giver overskud til det

Læs mere

JYSK FODBOLD DECEMBER 2007. Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin

JYSK FODBOLD DECEMBER 2007. Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin JYSK FODBOLD DECEMBER 2007 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Et vækkeur til kommunal-politikerne Hvor megen værdi er der egentlig i en flok begejstrede ungdomsspillere, der

Læs mere

UDDANNELSER Københavnsk. Nr. 3 Juni 2005 1 Årgang FODBOLD

UDDANNELSER Københavnsk. Nr. 3 Juni 2005 1 Årgang FODBOLD UDDANNELSER Københavnsk Nr. 3 Juni 2005 1 Årgang FODBOLD Kresten Kresten Bjerre Bjerre Generalen Generalen Hvidovre Hvidovre vil vil leve leve af af den den gode gode mad mad Vestia Vestia liv liv ii den

Læs mere

DBU Bulletin. Kom ud af busken, kvinder! I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 3 I Marts 2009. Aktuelle nyheder hele døgnet på www.dbu.

DBU Bulletin. Kom ud af busken, kvinder! I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 3 I Marts 2009. Aktuelle nyheder hele døgnet på www.dbu. DBU Bulletin Aktuelle nyheder hele døgnet på www.dbu.dk I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 3 I Marts 2009 Indhold Indhold Årets børneklub 2008 DBU til VM 3 3 UEFAs eksekutivkomité 5 Farvel

Læs mere

Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub

Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub Herregårdsvej 46, 4000 Roskilde Tlf.: 46 75 74 39 www.hvb-fodbold.dk Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub INDLEDNING/RESUME... 4 PRÆSENTATION AF

Læs mere

EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING

EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING FYN BOLD Nr. 2 Maj 2009 16. årgang EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING TALENTUDVIKLING I ARGENTINA DA SVERIGE VANDT 6-0 FOR 50 ÅR SIDEN BOLDKLUBBEN STJERNEN 2 FYN BOLD 2/2009 FYN BOLD Nr. 2 Maj 2009 16. årgang

Læs mere

fodbold københavnsk DBU København Jonas Hebo - min tid i Arsenal Fremad Amager - ser fremad Brønshøj Boldklub - byens bedste hold

fodbold københavnsk DBU København Jonas Hebo - min tid i Arsenal Fremad Amager - ser fremad Brønshøj Boldklub - byens bedste hold københavnsk December 2012 8. årgang fodbold DBU København Jonas Hebo - min tid i Arsenal Fremad Amager - ser fremad Brønshøj Boldklub - byens bedste hold Xander - coach for Nørrebro talenter Leder Af Diana

Læs mere

Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2006

Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2006 Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2006 Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2006 Indhold Dansk Boldspil-Union Dansk Boldspil-Union 2006... 4 Internationale relationer... 8 Medlemstal... 12 Administrationen...

Læs mere

JYSK FODBOLD. I Givskud kan alle komme ind fra gaden og spille indefodbold for en 10 er Læs side 33. Fodboldklubben B 07 3 Sikre Tørring

JYSK FODBOLD. I Givskud kan alle komme ind fra gaden og spille indefodbold for en 10 er Læs side 33. Fodboldklubben B 07 3 Sikre Tørring JYSK FODBOLD Februar 2010 I Givskud kan alle komme ind fra gaden og spille indefodbold for en 10 er Læs side 33 Fodboldklubben B 07 3 Sikre Tørring har fået mere end 55 seniorspillere tilbage på banen

Læs mere

Fodbold. Københavnsk. TEMA: Klub-liv. Valby Boldklub: - Første kvinde i bestyrelsen. Fodboldens personlige sponsor: - Allan Mylius Thomsen

Fodbold. Københavnsk. TEMA: Klub-liv. Valby Boldklub: - Første kvinde i bestyrelsen. Fodboldens personlige sponsor: - Allan Mylius Thomsen Københavnsk MAJ 2013 NR. 2 Fodbold TEMA: Klub-liv Valby Boldklub: - Første kvinde i bestyrelsen Fodboldens personlige sponsor: - Allan Mylius Thomsen Amager Fodbold Akadami: - AB Tårnbys talentsatsning

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION københavnsk fodbold december august 2007 3. 4. årgang KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION www.kbu.dbu.dk NØRREBRO NØRREBRO BYDELEN UDEN BANER FÆLLEDKLUBHUS FÆLLEDKLUBHUS SMAL LØSNING TIL 32 MILLIONER OFFERVILJE

Læs mere