Innovationscenter. Nuuk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Innovationscenter. Nuuk"

Transkript

1 Idé-oplæg: Innovationscenter i Nuuk Hovedrapport August 2008

2 2

3 Innovationscenter i Nuuk Idéoplæg Hovedrapport August

4 4

5 Forord Formålet med dette idéoplæg er at påvise behovet og muligheden for at forøge innovationsindsatsen i Nuuk Kommune. Dette idéoplæg kan danne grundlag for diskussion om at etablere en institution, der kan varetage opgaver på dette område. En grundlæggende forudsætning for at skabe innovation er at inddrage alle stærke personlige ressourcer i processen. Dette idéoplæg omfatter kun rammerne for, hvordan innovationscentret skal udvikles og ikke konkrete innovationsprojekter. Prioriteringer af bestemte projekter og erhvervsområder skal gøres af det lokale erhvervsliv og andre interessenter i fællesskab. Greenland Venture A/S håber med dette idéoplæg at have skabt en realistisk grundlag for en kommende fælles vision og fælles mål for udvikling af Kommuneqarfik Sermersooq og Nuuks kommende innovationscenter. Jørgen Wæver Johansen Adm. direktør Greenland Venture A/S 5

6 Om Greenland Venture A/S Dette idégrundlag er udarbejdet af Greenland Venture A/S. Greenland Venture A/S er et ventureselskab, 100 pct. ejet af Grønlands Hjemmestyre. Greenland Venture s vision er at bidrage til udvikling af et flerstrenget, vækstorienteret og kapitalstærkt grønlandsk erhvervsliv. Greenland Venture A/S vil være en stor aktør på det grønlandske investeringsmarked, hvor visionen er, at der over de kommende 3 5 år investeres mio. kr., således at der opbygges en investeringsportefølje, der kan tiltrække private og institutionelle investorer. Det er Greenland Venture A/S s mission at formidle og investere tålmodig og risikovillig kapital i projekter og virksomheder, der har et økonomisk bæredygtigt udviklingspotentiale, særlig målrettet mod projekter og virksomheder, der har et eksportfremmende eller importbegrænsende sigte. Greenland Venture A/S skal være en aktiv medspiller i ledelsen af de virksomheder, der investeres i, og dermed være med til at sikre en ledelsesmæssig kompetenceudvikling i virksomhederne. Dette vil bla. omfatte deltagelse i bestyrelsesarbejde, og rådgivning i øvrigt. Greenland Venture A/S havde pr. 1. august 2008 kapitalandele i 34 aktive associerede selskaber, hvoraf de femten har hjemsted i de kommuner, som tilsammen danner Kommuneqarfik Sermersooq. I 2007 modtog selskabet 86 projekter-ansøgninger. 6

7 Indhold FORORD... 5 OM GREENLAND VENTURE A/S... 6 INDHOLD... 7 FIGURLISTE... 8 TABELLISTE INTRODUKTION BEGREBET INNOVATION INNOVATIONSCENTER RAMME FOR INNOVATIVE PROCESSER I LOKALSAMFUNDET NUUK SOM LOKOMOTIV FOR UDVIKLING ET STÆRKT UDGANGSPUNKT UDFORDRINGER UDVIKLING AF KOMPETENCEKLYNGER I ERHVERVSLIVET STYRKEPUNKTER FLASKEHALSE UDVIKLING I LÆ AF TILSKUD UDEFRA ER RISIKABELT GEOGRAFISK SPREDNING I NY STORKOMMUNE RELATIVT HØJT LØNNIVEAU, MEN STOR INDKOMSTSPREDNING SIG-SELV-NOK -BARRIEREN AT-GØRE-SOM-VI-PLEJER -BARRIEREN IDÉER ER DER MASSER AF, MEN KUN FÅ LYKKES EKSPERTISE PÅ ÉT ASPEKT FØRER IKKE NØDVENDIGVIS TIL SUCCES FORSKNING PÅ HØJT NIVEAU JA, MEN HVAD NYTTER DET? OPSAMLING INNOVATIONSCENTER KONCEPT OG ORGANISERING FORMÅL MED ETABLERING AF INNOVATIONSCENTER MÅLSÆTNING FOR INNOVATIONSCENTER KONCEPT FOR INNOVATIONSCENTER Innovationscenter opbygning og indhold ORGANISERING AF INNOVATIONSCENTER Greenland Venture A/S rolle Inddragelse af alle interessenter

8 5.5 ORGANISERING I DRIFTSFASEN Ledelse af centret Rådgivende udvalg Brugergruppe Protektorat Figurliste FIGUR 1. INNOVATIONENS ELEMENTER FIGUR 2. BESKÆFTIGELSESFORDELING PÅ BRANCHER, HELE LANDET OG KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ, FIGUR 3. PRINCIP FOR OPBYGNING AF EN KOMPETENCEKLYNGE FIGUR 4. RELATIV BEFOLKNINGSSTØRRELSE OG INDBYRDES LOKALISERING FIGUR 5. DYNAMIK I ERHVERVSLIVET, UDVIKLINGEN I HELE LANDET FIGUR 6. FORSLAG TIL ORGANISATION Tabelliste TABEL 1. INDTÆGTER PÅ KOMMUNERS BUDGET, Tillæg til hovedrapport Udover denne hovedrapport (nr. 1) vil det samlede idéoplæg omfatte fem tillæg: Det første tillæg er en interessentanalyse. (nr. 2) Det andet tillæg omfatter en analyse af ressourceanvendelse, herunder økonomi, personalebehov og faciliteter samt en finansieringsmodel for etablering og drift af innovationscenter. (Nr. 3) Det tredje tillæg er en baggrundsrapport, der analyser den økonomiske, erhvervsmæssige og arbejdsmarkedsmæssige situation og fremtid i Nuuk Kommune. (Nr. 4) Det fjerde tillæg er en drejebog, hvor et forslag til den samlede tidsplan for udvikling og etablering af et innovationscenter præsenteres. (Nr. 5) 8

9 I det sidste og femte tillæg er medtaget præsentationsmateriale for den samlede fremstilling i form af en powerpoint præsentation. (Nr. 6) 9

10 10

11 1 Introduktion Evnen til at tilegne sig og bruge ny viden er nøglen til økonomisk fremgang for befolkning, virksomheder og kommune. En rig adgang til ressourcer og en fordelagtig position geografisk og økonomisk er ikke i sig selv nok til at sikre et lokalområde økonomisk vækst og dermed et godt grundlag til fortsat udvikle velfærdssamfundet. Nøgleordet for at realisere positiv udvikling og økonomisk vækst er innovation. 1.1 Begrebet innovation Der findes forskellige forslag til definition og indhold i begrebet innovation. Innovation omfatter en kobling mellem viden og idéer, udviklede varer og tjenesteydelser, finansiering og markedsføring. En snæver definition af innovation omfatter tre elementer og samspillet mellem disse tre elementer: Figur 1. Innovationens elementer Realisering er afhængig af, at alle elementer er gennemtænkte og tilpassede hinanden. Herudover består innovation også af forbedring af 11

12 processer i en virksomhed eller en organisation. Det er f.eks. processer som produktudvikling, ledelse og administration. Mange har opfattelsen af, at innovation er noget med forskere i hvide kitler, der i laboratorier arbejder med enzymer eller komponenter til computere. Men der er mange eksempler på langt mere jordnære og måske også mere betydningsfulde former for innovationer. Et eksempel kan være innovation i forbindelse med drift af en mine. Minen beskæftiger arbejdskraft, og bulk-carrier skibe henter mineraler fra minen med få ugers intervaller. Et eksempel på et vedkommende innovationsarbejde er at sikre, at de nærmeste bosætninger, f.eks. bygder, får en rolle som leverandører af fisk og kød til disse arbejdspladser. Innovation af en organisation, hvor lokale fangere kan levere i frysere i minen, og hvor fangere og kunsthåndværkere er orienteret om, hvornår lastskibene besøger minen, så de kan forsøge at afsætte deres varer, vil kunne få stor betydning for hele bosætningens økonomi. Innovation foregår på mange niveauer, hvor dialog og idéudveksling kan få stor betydning for den enkelte virksomhed og dermed for kommunens samlede økonomi. Grønland som helhed og dermed også Kommuneqarfik Sermersooq står over for store økonomiske forandringsprocesser i de kommende år. Omstillingen til en selvbærende økonomi, hvor virksomheder ikke længere kan finde attraktive indtjeningsmuligheder i læ af Statens bloktilskud, men skal finde indtjeningsmuligheder i nye væksterhverv eller som leverandører til disse erhverv, vil skabe store økonomiske forandringer. Innovation betragtes ofte som motoren i økonomisk forandring. Hvor der hidtil har været lagt vægt på ligevægt og stabilitet, vil vi i de kommende årtier i langt højere grad lægge vægt på udvikling, forandring og dynamik. En stadig innovationsproces individuelt og i lokale samarbejder, skal finde nye veje til at skabe konkurrencefordele og dermed skabe grundlag for en stadig udvikling af velfærdssamfundet. Innovation er processer med fokus på læring, søgning og udvikling, der skal skabe såvel produktinnovationer og procesinnovationer. 12

13 1.2 Innovationscenter ramme for innovative processer i lokalsamfundet Ny idéer og ny viden skabes ikke kun i forskning, men skabes ofte i samspillet mellem forskellige organisationer eller personer med forskellig faglig viden. Et innovationscenter i Nuuk kan forstærke de institutionelle og fysiske rammer for, at opsamling og kommunikation af viden og idéer realiseres til en innovativ proces. Samtidigt kan centret motivere og inspirere til at få mennesker til at tænke mere innovativt. Innovation opstår i et brydningsfelt mellem forskere, virksomheder og enkeltpersoner. Derfor er idéen om et innovationscenter, ikke blot idéen om at skabe fysiske rammer, men også og måske især idéen om at skabe nye partnerskaber mellem borgere, virksomheder, finansieringsvirksomheder, forskere, foreninger og kommune. Hele idéen omkring et nyt innovationscenter er bygget op omkring partnerskaber. Udover selv at være deltager i partnerskaber i innovative sammenhænge er det også kommunens opgave at danne de bedst mulige rammer for, at lokalsamfundets aktører sammen med andre samarbejdspartnere kan danne partnerskaber, hvor idéer og viden, teknologi og finansiering kan danne basis for realisering af markedsføring af nye produkter fra det eksisterende og det kommende erhvervsliv i kommunen. 1.3 Nuuk som lokomotiv for udvikling Nuuk er landets hovedstad. Mange ønsker, at Nuuk fortsat skal være lokomotiv for den økonomiske og den erhvervsmæssige udvikling af hele landet. Nuuk by omfatter 27 pct. af landets samlede befolkning og er i disse år karakteriseret af en fortsat vækst i såvel befolkning som økonomi. Som helhed vil Kommuneqarfik Sermersooq også være et afgørende element i landets udvikling. Den nye storkommune vil omfatte 37 pct. af landets befolkning. Lokomotivet skal trække resten af landet med frem i en udvikling, hvor der skabes nye væksterhverv, og hvor økonomien i skyggen af bloktilskuddet erstattes af en økonomi, der bygger på landets egen formåen. 13

14 Denne udfordring er stor, men også utroligt spændende for alle i samfundet. Landspolitikkens omfattende satsning på uddannelse og på gode rammebetingelser for nye væksterhverv er igangsat. Nuuk Kommune og den kommende storkommune vil gribe udfordringen og skabe gode vilkår for udvikling og uddannelse. Et nøgleinitiativ i denne proces vil være at skabe en ny styrkeposition i form af et innovationscenter, der skal være startpunktet for lokomotivets rejse mod en ny og bedre situation for kommunen og dens borgere og for hele landet. 1.4 Et stærkt udgangspunkt Rammebetingelserne for denne rolle er attraktive: Såvel den nye storkommune som byen Nuuk har økonomisk og befolkningsmæssigt volumen til et erhvervspotentiale, der er langt større, end det eksisterende erhvervsliv. Fremtidsperspektiverne ser lyse ud, og det bør være muligt at tiltrække investeringer i erhvervsliv her til kommunen, ikke mindst til selve Nuuk by. Nuuk er center for flere videregående uddannelser, og byen råder snart over tre forskningsmiljøer. Der er allerede etableret specialiserede videns- eller innovationscentre her i landet. Etablering af et nyt innovationscenter i Nuuk bør både bygge på de erfaringer, som nuværende innovationscentre har skabt, samt på viden og erfaringer fra tilsvarende centre i andre lande. Her er det specielt interessant at indsamle viden fra andre periferi økonomier, hvor de komparative fordele for erhvervslivet er adgangen til naturressourcer. En af de væsentligste barrierer for, at idéer om nye varer og tjenesteydelser bliver realiseret er at få kombineret teknologisk viden med viden om opstart af virksomhed og om finansiering af nye og eksisterende virksomheder. Erfaringen viser, at selv gode, realistiske idéer om nye produkter, enten ikke bliver realiseret eller realiseres på et forkert økonomisk grundlag, og derfor i løbet af kort tid fører til virksomhedsnedlæggelse. Derfor er det grundlæggende nødvendigt at indtænke økonomisk grundlag og finansiering fra starten af et projekt. 14

15 2 Udfordringer Hvilke forhold er det, som danner grundlag for behovet for en fortsat udvikling og fornyelse af det lokale erhvervsliv? Dette vil vi prøve at give et svar på i dette kapitel. Samtidigt får vi et indtryk af, hvilke udfordringer, som kommunen står over for i erhvervspolitikken, og hvad det er, som et innovationscenter skal kunne realisere eller være med til at realisere. Først og fremmest skal innovationscentret være et vigtigt redskab i landets fælles mål med at sikre selvstyre og selvstændighed, og dermed en selvbærende økonomi. Skabelsen af en selvbærende økonomi er den største udfordring, som Nuuk Kommune nogensinde har haft. Udviklingen af en selvbærende økonomi betyder, at der skal sikres en ny balance mellem indkomster og udgifter for kommunen. Dette kan kun ske ved en tilpasning af den offentlige sektor og ved en kraftig vækst i beskæftigelsen i nye private virksomheder. Figur 2. Beskæftigelsesfordeling på brancher, hele landet og Kommuneqarfik Sermersooq,

16 Skabelsen af en selvbærende økonomi handler også om den enkelte borgers økonomi. I dag er en stor gruppe af befolkningen i arbejdsdygtig alder marginaliseret eller udstødt fra arbejdsmarkedet, eller de er i beskæftigelse, men med en meget lav årlig indkomst. Flere i de traditionelle erhverv er truet af marginalisering og kan blive fanget i en fattigdomsfælde, hvis ikke vi formår at skabe nye jobåbninger med en god aflønning. Nuuk Kommune har en relativ høj gennemsnitlig skattepligtig indkomst i forhold til hele landet. I 2006 havde Nuuk Kommune et gennemsnit på kr., hvor hele landet lå på en skattepligtig indkomst på kr. For Kommuneqarfik Sermersooq var den gennemsnitlige skattepligtige indkomst på kr. pr. person. Den relativt lave indkomst i hele landet skyldes dels en lav produktivitet i erhvervene, fordi en stor del af arbejdsstyrken er ikke-faglært, dels meget lave indtægter til personer i de traditionelle erhverv og til personer, der er marginaliseret eller udstødt fra arbejdsmarkedet. Forøgelse af den enkelte persons indkomst kan kun ske ved, at vi forøger produktivitet og værditilvæksten i det lokale erhvervsliv. Omfordeling via overførselsindkomster og tilskud kan løse problemerne midlertidigt, men på sigt skal konkurrenceevnen forbedres for at skabe sikre rammer for de familier, der i dag er dårligt stillet socialt og økonomisk. Produktivitetsforøgelse og evnen til at forøge værditilvæksten i lokalområdet kommer ikke af sig selv. Alle gode kræfter skal være med, hvis vi til stadighed skal forsøge at opnå den maksimale udnyttelse af de ressourcer, som vi besidder og råder over. 2.1 Udvikling af kompetenceklynger i erhvervslivet Det grønlandske erhvervsliv er karakteriseret af nogle få relativt store selskaber og så en stor underskov af små- og mellemstore virksomheder. Evnen til innovation vil normalt stige, hvis flere små virksomheder finder sammen De større virksomheder viser også generelt større evne til omstilling og overlevelse. I disse år ser vi flere virksomheder, der finder sammen og drives i en eller anden form for samarbejde. Erfaringerne fra f.eks. de tre eksiste- 16

17 rende miner viser, at væksterhvervene i form af internationale mineselskaber outsourcer opgaver til grønlandske virksomheder. Dette gælder f.eks. catering og rengøring, transport og camp-vedligeholdelse. Men denne outsourcing sker kun til store virksomheder, fordi opgaverne samles til større kontrakter. Der er mange samarbejdsformer. Et eksempel er flere ejere i et aktieselskab. Et andet eksempel er konsortium-dannelse. Det vil være en væsentlig del af erhvervsrammepolitikken i lokalområdet at sikre, at lokale entreprenører har et forum, hvor de kan mødes og udveksle idéer og erfaringer. Det foreslås, at innovationscentret i Nuuk tilbyder lokaler m.v. samt faglig og administrativ understøttelse til en til flere kompetenceklynger. Etablering af kompetenceklynger er en almindelig anerkendt organisationsform til forøgelse af innovation i mange lande. Kendte eksempler er f.eks. møbelindustri i Norditalien, ure i Schweiz, telekommunikation i Nordjylland m.fl. Kompetenceklynger er geografisk koncentrerede forbundne selskaber af specialiserede leverandører, andre virksomheder i samme branche og tilknyttede forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Princippet for indhold i en kompetenceklynge er vist i Figur 3. Figur 3. Princip for opbygning af en kompetenceklynge Konkurrenter Offentlige institutioner Leverandører Industri Aftagere Substituerende produkter + nye aktører 17

18 En kompetenceklynge består af en gruppe af virksomheder og offentlige institutioner, som via deres indbyrdes relationer skaber fælles kompetencer og et fælles vidensgrundlag, der gør dem i stand til at producere med relativt høje præstationer i form af indtjening, lønindkomst og beskæftigelse. Virksomheder fortsætter med at konkurrere og rivalisere, men det sker regionalt set i et klima af samarbejde og tillid. Kompetenceklyngen som organisation sikrer en forøget værditilvækst i lokalsamfundet, fordi alle får forøget deres indsigt i produktionsprocesser, marked, og man vil typisk være fælles om et relativt smalt arbejdsmarked inden for konkrete discipliner. Konkret vil en kompetenceklynge kunne skabe fællesskab om at informere udenlandske investorer f.eks. mineral- og olieselskaber om deres eksistens og deres sortiment af varer og tjenesteydelser. Der kunne etableres fælles kortlægning af muligheder og barrierer ved offentlige selskabers tarif-fastsættelser og andre rammebetingelser, fælles fremstød på attraktive eksportmarkeder, introduktion til internationale kvalitetsstandarder som f.eks. ISO-systemet, delvist offentligt finansierede møder, fact finding missions og andre fora med mulighed for udveksling af viden og erfaringer samt inddragelse af internationalt know-how i form af rådgivere og foredragsholdere. Eksempler på kompetenceklynger, der ville være oplagte at få opstartet er inden for f.eks. områderne - Råstoffer, både mineraler og olie samt small-scale mining og natursten. - Turisme. - IT-sektoren. - Bygge- og anlægssektoren. (i samarbejde med ARTEK). - Fødevareindustri. (i samarbejde med ATI og Iluini). - Fiskeri. - Den offentlige sektor, herunder f.eks. social- og sundhedsområdet. 18

19 3 Styrkepunkter Udviklingen af erhvervslivet i den nye storkommune og udvikling af et kommende innovationscenter kan foregå indenfor venlige og fremsynede erhvervspolitiske rammer. Landsstyre og Landsting har fastsat de erhvervspolitiske rammer i en ny erhvervsfremmestruktur. Denne nye struktur skal bidrage til 1 en flerstrenget erhvervsstruktur styrkelse af den regionale og kommunale erhvervsfremmeindsats forøgelse af antallet af virksomheder, der er eksportorienterede Stimulering af virksomheder, der kan tage konkurrencen op om hjemmemarkedet og herigennem skabe øget dynamik i den hjemlige erhvervspolitik Støtte til mere produktudvikling og styrket indsats omkring innovationsmiljøer, så der kan indbygges ny viden i produkter og serviceydelser og derved skabes produkter med højere værdi for virksomhederne til gavn for eksporten bedre adgang for iværksættere og virksomheder til relevant information om erhvervsfremmetiltag, etableringsregler, finansiering, eksportordninger m.v. Et eksempel på de gode rammebetingelser er etableringen af erhvervsfremmepuljen Nukiit. 2 Formålsparagraffen lyder: Formålet med loven er gennem anvendelse af erhvervsfremmeordninger at styrke udviklingen af grønlandsk erhvervsliv, herunder at fremme den 1 Landsstyreområdet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked: Bedre rammer for erhvervsudviklingen med ny erhvervsfremmestruktur, januar Landstingslov nr. 14 af 12. november 2001 om erhvervsfremme inden for turismeerhvervet og landbaserede erhverv. 19

20 regionale erhvervsudvikling. Med henblik herpå forbedres og udbygges rammevilkårene for tilvejebringelse af kapital til etablering af virksomheder, til etablering, udbygning og renovering af overnatningsfaciliteter til turister, til produktudvikling samt sikring af gennemførelsen af generationsskifter. Det primære formål med puljen er regional udvikling og lokal forankring. Der kan bl.a. ydes støtte til etablering af tværkommunale fællesfunktioner omkring erhvervsrådgivning, innovationsaktiviteter, eksempelvis i form af etablering af regionale erhvervsudviklingskontorer. Det er nu op til den nye storkommune og erhvervslivet på bedste vis at udfylde disse rammer. Kommuneqarfik Sermersooq har, som tidligere nævnt, en række styrkepunkter at bygge videre på. Først og fremmest vil kommunen kunne forvente at få en ekspanderende økonomi og nye erhvervsmuligheder på basis af de nye væksterhverv. En kommende mine på østkysten og en syd for Nuuk synes kun at være starten på nye muligheder inden for råstofsektoren. Ikke blot i outsourcede opgaver fra minerne, men også de leverancer, som de kommende miner vil have i lokalsamfundet. Med nyt søkabel til omverdenen fra årsskiftet, vil muligheden for nye ITarbejdspladser være realiserbare. Grønland vil for alvor blive en vigtig samarbejdspartner i det globale netværk. Også turismen viser ekspansionsmuligheder for øjeblikket. Hertil kommer muligheden for forøget forædling af fiskeprodukter samt muligheden for importsubstituerende produktion. Herefter er det muligt at frigøre arbejdskraft fra den offentlige sektor samt fra de erhverv i tilbagegang, der i dag giver arbejdskraften en relativ lav aflønning. 20

21 4 Flaskehalse Selv om Kommuneqarfik Sermersooq har et attraktivt, stærkt udgangspunkt for en fortsat forbedring af borgernes livsvilkår, så kan der også erkendes nogle barrierer eller flaskehalse i den fremtidige udvikling. I dette kapitel redegøres der kort for nogle af de vigtigste flaskehalse. 4.1 Udvikling i læ af tilskud udefra er risikabelt Erhvervsudviklingen i Nuuk er i stor udstrækning sket i ly af Statens bloktilskud til Grønlands Hjemmestyre. En del af dette bloktilskud videreformidles til kommunerne i form af det kommunale bloktilskud. Nuuk skal udvikle sig mod en bæredygtig økonomi på basis af væksterhverv, der ikke lever i ly af bloktilskuddet. Bloktilskuddet må forventes ikke at ville eksistere i løbet af et til to årtier. Tabel 1. Indtægter på kommuners budget, 2008 Kommune Skatte-indtægter Tilskud og udligning Øvrige indtægter kr. Ivittuut Paamiut Nuuk Ammassalik Ittoqqortoormiut Sermersooq Kilde: maj Tabel 1 viser de eksisterende kommuners indtægter budgetteret for ,2 pct. af indtægterne kommer fra skatteindbetalinger, mens tilskud og udligning omfatter 25,4 pct. af de samlede indtægter. I fremtiden vil indtægts- og udgiftsfordelingen mellem hjemmestyret og kommunerne blive forandret, men tallene i tabellen giver et godt billede af, hvad der på kommunalt basis vil være udfordringen, hvis landet som helhed skal skabe en selvbærende økonomi. En stor del af de nuværende skatteindtægter i Nuuk Kommune kommer fra offentligt ansatte. En tilpasning af den offentlige sektor må forventes at sætte yderligere pres på kommunens økonomi. I alt 21

22 Kommunernes økonomi drejer sig om fortsat at videreudvikle velfærdssamfundet i lokalområderne, og først og fremmest skabe gode vilkår for børnefamilier og de svagest stillede grupper. Den største sikkerhed for, at velfærdssamfundet også i fremtiden kan udvikles lokalt er at udvikle en økonomi, der ikke er afhængig af udefrakommende tilskud. En sådan økonomi skabes ved at sætte forøget fokus på potentialet for erhvervsudvikling. 4.2 Geografisk spredning i ny storkommune I den ny storkommune vil der være tale om en relativ stor spredning af befolkning og arbejdsstyrke på mange bosætninger fjernt fra hinanden. Figur 4. Relativ befolkningsstørrelse og indbyrdes lokalisering af bosætninger i storkommune, 1. januar 2007 Illoqqortoormiut 513 Nuuk Kapisillit 78 Kuummiut Tiniteqilaaq Isortoq 95 Tasiilaq Sermiligaaq Kulusuk 314 Qeqertarsuatsiaat 248 Paamiut Arsuk 162 Ivittuut km Kommuneqarfik Sermersooq bliver verdens næststørste kommune. Derfor er det vigtigt at finde løsninger for at nedbryde geografisk afstand i mange henseender. Et innovationscenter, der på den ene side sikrer en central placering af aktiviteter og center, og på den anden side løser nogle af de problemer en geografisk spredning skaber for fællesskab og identitet i kommunens erhvervsliv, vil være en succes. 22

23 4.3 Relativt højt lønniveau, men stor indkomstspredning Det relativt høje velfærdsniveau i Grønland afspejler sig lige som i mange andre lande i et tilsvarende relativt højt lønniveau. Det høje lønniveau her i landet gør, at vi ikke kan konkurrere på prisen alene på vores varer på åbne markeder i udlandet. På landsbasis er lønningerne i Nuuk endog større end i andre bosætninger her i landet. På trods af det relativt høje lønniveau samlet set, kan en meget stor del af arbejdsstyrken betragtes som en lavtlønsgruppe. En stor gruppe i arbejdsdygtig alder er marginaliseret på grund af manglende kvalifikationer i forhold til efterspørgslen på arbejdsmarkedet. Indtil i dag er den store indkomstspredning i samfundet som helhed forsøgt mindsket ved omfordeling af midler i de offentlige budgetter. Dette kan ikke forventes at kunne fortsætte på basis af den offentlige økonomis udvikling. Presset på de offentlige budgetter i hjemmestyret og i kommunen vokser, fordi velfærdsudviklingen stiller nye krav til sundhedstiltag, uddannelse og ældrepleje. De lave lønninger for de beskæftigede i denne gruppe skyldes, at de er beskæftiget i virksomheder og erhverv med en lav produktivitet. Den lave produktivitet opstår, når der anvendes teknologi til ikke-faglært arbejdskraft. Normalt vil desto højere uddannelsesniveau give desto højere produktivitet. Den gennemsnitlige skattepligtige indkomst er udtryk for, hvad hver enkelt person over 14 år har at leve for. Men tallet fortæller også noget om, hvad hver enkelt person bidrager med til den fælles husholdning. Normalt vil desto større indtægt betyde desto større bidrag via skattebetaling til vores fælles budget i Landskassen eller i kommunekasserne. Grønlands Statistik har udregnet indkomstfordelingen i befolkningen på kvartiler. I et kvartil-sæt inddeles befolkningen i fire lige store grupper efter indtægt, hvorefter der udregnes en gennemsnitlig indtægt for den enkelte kvartil. I Kommuneqarfik Sermersooq viser denne analyse, at hvor den fjerdedel af befolkningen, der har de største skattepligtige indkomster, er gennemsnitsindkomsten på kr. For den fjerdedel af befolkningen med de laveste indtægter er gennemsnitsindkomsten på kun kr. 23

24 En forøgelse af indkomsterne for de lavtlønnede kan kun ske ved at forbedre produktiviteten i erhvervene. En forbedring af produktiviteten kan kun ske ved en forøget uddannelsesindsats og en forbedret innovationsindsats, hvor alle produktionens elementer til stadighed forbedres for at sikre bedre produkter til mindre priser. Kun via innovation kan der skabes forhøjede indkomster til kommunens borgere, fordi en forøgelse af produktiviteten hele tiden kræver innovation på alle niveauer og alle områder. 4.4 Sig-selv-nok -barrieren En væsentlig barriere for innovationsudvikling er den enkelte eller den enkelte virksomheds angst for at få stjålet gode idéer. Så hellere risikere, at idéen aldrig bliver realiseret!, synes mange at tænke. Denne barriere er ikke et specielt grønlandsk problem, men kendsgerningen er, at de steder, hvor det er lykkedes at skabe fællesskaber om fælles idéer, så har det primære spørgsmål ikke været, hvordan den fælles kage skulle fordeles, men hvordan den fælles kage kunne gøres endnu større. Der er mange eksempler på, at netværk af innovative miljøer har skabt grundlag for så store fælles fordele, at sig-selv-nok -barrieren er imødekommet, og hvor de, der fastholdt adfærdet for længst har afgået virksomhedsdøden. I Grønland er der i dag en tendens til, at fortids sig-selv-nok -virksomheder udfases til fordel for virksomheder med mere end en ejer. Konceptet for disse virksomheder er forskelligt, men fælles for dem er, at det er disse virksomheder, der udviser vækst. 4.5 At-gøre-som-vi-plejer -barrieren Landet som helhed og Kommuneqarfik Sermersooq er på vej mod en ny økonomi. Bloktilskudsøkonomien vil i løbet af få år blive afløst af en ny selvbærende økonomi. Denne proces vil stille store krav til omstillingsevnen for såvel befolkning som erhvervsliv. Det vil ikke længere være givtigt udelukkende at satse på den økonomi, der skabes af bloktilskuddet fra staten. Samtidigt ser vi i disse år nye væksterhverv, der har høj vækst, og som klarer sig helt uden indblanding fra det offentlige. Der er tale om vækst- 24

25 erhverv, der hiver mange andre virksomheder med sig i fremgangen, fordi væksterhvervene køber varer og tjenesteydelser lokalt. De lokalområder, der kommer til at klare sig bedst i fremtiden, vil være de lokalområder, der hurtigst muligt og mest konsekvent vender sig mod mulighederne i de nye væksterhverv. Problemet er, at mange tænker hvorfor ikke bare gøre, som vi plejer, vi tjener jo massevis af penge i dag. Mange virksomheder kan stort set uden konkurrence fortsat få ordrebogen fuld, uden at forandre sig overhovet. Derfor vil mange måske spørge: Hvorfor skal vi bruge kræfter og penge på at blive innovative, når der er masser af penge at tjene på traditionel vis, som vi jo altid har gjort?. Presset på disse virksomheder vil blive større og større. Tilskudsøkonomien er allerede under afvikling. Først forsvinder tilskudsøkonomien, hvor de dele af erhvervslivet, der direkte, eller indirekte lever af denne økonomi, allerede i dag er under stærkt pres. Derefter forsvinder købekraften i den offentlige sektor, dels fordi bloktilskudsoverførslen fra staten mindskes, dels fordi den offentlige sektor, incl. de offentligt ejede selskaber, indskrænkes betydeligt de kommende år. Resultatet bliver en langsom virksomhedsdød for de virksomheder, der ikke i tide omstiller sig til en ny selvbærende økonomi her i landet. 4.6 Idéer er der masser af, men kun få lykkes Grønland har i de senere år oplevet mange nyoprettede virksomheder, som startede på en god idé, men som alligevel ikke lykkedes. Der kan være mange årsager til, at en virksomhed ikke overlever i de første leveår. Der kan være tale om fejltolkning af marked, eller der kan være tale om, at organisering af virksomheden ikke gjorde virksomheden rentabel. Men samlet set er det oftest en eller anden form for mangel på kompetence i processen fra produktion til marked, der ikke har været til stede i fornødent omfang. Landsstyret har netop fået udarbejdet en rapport om væksterhvervene. I rapporten er der gennemført analyse på virksomhedernes lønsumsudbetalinger, jf. Figur 5: 25

Strategioplæg. Greenland Venture A/S. Marts 2009

Strategioplæg. Greenland Venture A/S. Marts 2009 Strategioplæg Greenland Venture A/S Marts 2009 3 4 Forord Dette strategioplæg beskriver baggrunden for udvikling af virksomheden Greenland Venture A/S. I oplægget er der lagt vægt på at skabe den samlede

Læs mere

Vores fremtid - dit og mit ansvar

Vores fremtid - dit og mit ansvar Vores fremtid - dit og mit ansvar - på vej mod 2025 Indholdsfortegnelse Sikring af velstand og velfærd...2 1 Vision...4 1.1 Det vil Naalakkersuisut gennemføre... 6 1.2 Naalakkersuisuts mål... 8 2 Naalakkersuisuts

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling

Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling 1 Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling KL 1. udgave, 1. oplag, 2003 Pjecen er udarbejdet

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

Virksomheder i Vækst. 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne

Virksomheder i Vækst. 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne Virksomheder i Vækst 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne Marts 2014 Forord Danmark er et rigt land med overskud på betalingsbalancen og høj innovationsevne, men der er også advarselslamper,

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

FREMGANG GENNEM UDDANNELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING

FREMGANG GENNEM UDDANNELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING Endelig udgave tiltrådt EM/04 FREMGANG GENNEM UDDANNELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING VISIONER, MÅL OG INITIATIVER UNGDOMSUDDANNELSER STUDIEFORBEREDENDE UDDANNELSER ERHVERVSFAGLIGE GRUNDUDDANNELSER OG ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION PROJEKT SCENARIO 2015 Finansforbundet November 2007 Tekst: Analyse og Politik/Kompetence/Kommunikation Layout: Kommunikation FORORD Udarbejdelse af fremtidsscenarier er ikke

Læs mere

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL Pjecen er udarbejdet af Smith Innovation i vinteren 2014. Smith Innovation er operatør på Innovationsradar.dk. Læs mere på smithinnovation.dk

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Samarbejdet med AMU-Syd betød, at vi kunne øge produktiviteten i vores produktion med 20 %. Vi er blevet klart mere konkurrencedygtige.

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrekter Reg Lab Knabrostræde 30,

Læs mere

Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse

Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse Om KMD Analyse KMD Analyse udarbejder analyser om de digitale muligheder i det offentlige og private Danmark. KMD Analyse har blandt andet

Læs mere

Fremtidens erhvervsservice og iværksætterpolitik en guide til flere vækstvirksomheder

Fremtidens erhvervsservice og iværksætterpolitik en guide til flere vækstvirksomheder Fremtidens erhvervsservice og iværksætterpolitik en guide til flere vækstvirksomheder Analysen er finansieret af Erhvervs- og Byggestyrelsen REG LAB Forsknings- og Innovationsstyrelsen Aalborg Samarbejdet

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Erhvervsudvikling og bredbåndsnet i nordens yderområder DEL I EMPIRISK ANALYSE

Erhvervsudvikling og bredbåndsnet i nordens yderområder DEL I EMPIRISK ANALYSE Erhvervsudvikling og bredbåndsnet i nordens yderområder DEL I EMPIRISK ANALYSE NORS Roskilde Universitetscenter September 2002 Rasmus Ole Rasmussen Erhvervsudvikling og bredbåndsnet i nordens yderområder

Læs mere

OM STYRKELSE AF. dansk design RAPPPORT FRA UDVALGET FEBRUAR

OM STYRKELSE AF. dansk design RAPPPORT FRA UDVALGET FEBRUAR FEBRUAR 06 RAPPPORT FRA UDVALGET OM STYRKELSE AF dansk design Rapporten kan ses på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside: www.ebst.dk Oplag 600 stk. ISBN Trykt udgave 87-91340-36-5 Elektronisk udgave

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer 85 Titel Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Udgiver Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Forfattere Jakob Klint, Lykke

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS 1 STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K. Tel: 35446200 Fax: 35446201

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 28. oktober 2010

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 28. oktober 2010 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 28. oktober 2010

Læs mere