INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune"

Transkript

1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune 4. SIFAs administration 5. TV BINGO m.v. 6. Årets aktiviteter 100 års jubilæum Aalborg i rødt Fyraftensmøder Ungdomslege Bogholderihjælp Klub-rådgivning 7. Samarbejder/nye tiltag Playmaker Elitesport Aalborg Breddeidrætskoordinator Sport2Go Sport55+ Sund mad i haller og klubhuse NordKraftKarate Aalborg Anti-Doping Aalborg Sportshøjskole 8. Folkeoplysningsudvalget Fritidspolitik Politik for folkeoplysning Prioriteringskataloget Aalborg som breddeidrætskommune Halanalyse Brugerundersøgelse af hallerne 9. Udviklingsudvalget 10. SIFA Idrætshistorisk Samling 11. Tilskudsmuligheder for klubberne TV BINGO midler Profilering af SIFAs TV BINGO Rikke og Peter Linds Fond Nordea Danmark Fonden Idrætsfremme/Breddeudvikling Elitepuljen Aalborg Gymnastikforening af 1884s Legat Kontingenthjælp 12. Medlemsklubberne Nye medlemsforeninger i årets løb Skattefri godtgørelse 2012 Børneattester 13. Afslutning

3 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE mandag den 7. maj 2012 kl i Gigantium, Willy Brandts Vej 31, 9220 Aalborg Ø DAGSORDEN: 01. Valg af dirigent 02. Bestyrelsens beretning til godkendelse 03. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse - Fastsættelse af indskud ved optagelse i SIFA foreslås uændret - Fastsættelse af det årlige medlemskontingent foreslås uændret 04. Behandling af indkomne forslag - Forslag til vedtægtsændringer på næste side 05. Valg af formand På valg er Henrik Jensen modtager ikke genvalg - Bestyrelsen foreslår Keld Jensen 06. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer - På valg er Keld Jensen modtager genvalg - På valg er Per Høberg modtager genvalg - Såfremt Keld Jensen vælges til formand, foreslås Tina Jensen, Nordjysk Klatreklub (hidtidig suppleant) 07. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen - På valg er Tina Jensen modtager genvalg - Såfremt Tina Jensen vælges til bestyrelsen, foreslås Knud Tobiasen, Nibe Boldklub 08. Valg af 2 revisorer - På valg er Inga Højmark modtager genvalg - På valg er Gitta Thorup Sørensen modtager genvalg 09. Valg af 1 revisorsuppleant - På valg er Claus Pedersen modtager genvalg 10. Eventuelt

4 Forslag til justering/ændring af SIFAs vedtægter: På opfordring fra repræsentantskabsmødet 2011 foreslår SIFAs bestyrelse følgende to justeringer/præciseringer i SIFAs vedtægter: 1. I vedtægternes 8 afsnit 4 og 5 står der nu: Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre uger før mødet, således at forslagene kan være foreningerne i hænde senest otte dage før repræsentantskabsmødets afholdelse. Forslag til ændring af vedtægterne skal dog fremsendes til bestyrelsen senest den 1. april. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves 2/3 af de afgivne stemmer. Andre forslag kan vedtages med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. Dette foreslås ændret til: Alle forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, herunder forslag til ændring af vedtægterne, skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. marts, således at forslag kan fremsendes til medlemmerne/foreningerne sammen med indkaldelsen, jfr. 8 afsnit 2. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves 2/3 af de afgivne stemmer. Andre forslag kan vedtages med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. Begrundelsen for denne ændring er, at foreningerne så tidligt som muligt får fuldt kendskab til forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet! 2. I vedtægternes 8 afsnit 6 står der nu: Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dette foreslås ændret til: Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal afstemning foretages skriftligt, såfremt tre medlemmer/foreninger forlanger det. Ved personvalg stemmes altid skriftligt på forlangende. Begrundelsen for denne ændring er ønsket om helt præcise regler på området.

5 2. Indledning Som indledning til dette års beretning, der dækker perioden maj 2011 maj 2012, skal nævnes pr. tradition at det igen har været et godt år for SIFA, såvel idrætspolitisk som økonomisk. Mange opgaver er blevet løst, og selv om UL og 100 års jubilæum har fyldt meget, er der nye opgaver, der banker på. SIFAs bestyrelse er involveret i mange forskellige idrætspolitiske udvalg, hvor opgaverne har været mangfoldige og utrolig spændende. Det er stadig sjovt at være idrætsleder i SIFAs bestyrelse hvor problemerne er blevet til opgaver, og der har været tid til at lave et stabilt og godt stykke arbejde. Der har været mange penge til klubberne fra TV bingo og forskellige fonde og puljer, hvilket i sig selv er et godt succeskriterium for bestyrelsen. SIFA har fået slået sit navn fast igennem de profileringsaftaler der har været indgået med klubberne, en god ide for alle. Klubberne har trukket meget på SIFA, når enkeltsager, generalforsamlinger, juridiske spørgsmål og mange andre gøremål har presset sig på, således at SIFA også i praksis fremstår som den paraplyorganisation, der taler idrættens sag i Aalborg. SIFA forlanger at være idrættens talerør og accepterer ikke politiske eller forvaltningsmæssige beslutninger uden vores medvirken. Det sker heldigvis heller ikke i Aalborg Kommune! 100 års jubilæet blev fejret gennem hele året med aftaler i klubberne og ikke mindst den store reception i Nordkraft. SI- FA er en organisation, der har formået at omstille sig til tiden og til stadighed vil stå vagt for idrætten. Vi er dog ikke stærkere, end vores klubber gør os til, og vi har heldigvis et godt samarbejde med jer. Vi bruger hinanden til gavn for idrætten i Aalborg lad det fortsætte fremover. Ungdomslegene havde fået ny indpakning, hvor det især var åbningen ved havnefronten og afslutning på Nordkraft, der markerede forandringen. Nogle syntes, det var godt. Andre ville hellere bibeholde den gamle model. Idrætsklubberne løftede bestemt opgaven til UG, så vi alle kan se tilbage på legene med stolthed. Et er sikkert: Der har aldrig været så mange tilskuere til UL som denne gang. I 2012 måtte vi sige et sidste farvel til vores mangeårige fotograf og æresmedlem Kaj Holm Jensen. Kaj Holm blev 88 år. 3. Generelle betragtninger I rigtig mange år har emnet den frivillige ulønnede idrætsleder været en del af SIFAs beretning, da disse mennesker er kernen i al idræt. Denne beretning er da heller ingen undtagelse, også set i lyset af, at 2011 var udråbt som frivillighedens år Kunne frivilligheden så mærke en forskel? Flyttede det noget i dansk idræt? Har vi fået en ny og bedre platform? Når man ser på idrætsforeningen eller den enkelte idrætsleder, kan det være svært at se effekten af frivillighedens år lige her og nu. Nogle af de initiativer, der er blevet sat i søen, har et længere aftræk, før resultaterne begynder at vise sig. Det frivillige arbejde og dets udfordringer blev kortlagt i DIFs store rapport fremtidens frivillige foreningsliv i idrætten, som blev udarbejdet af Idan og SDU DIFforeninger deltog, og konklusionen er, at hverken skrantende økonomi eller mangel på faciliteter er idrættens største udfordringer. Det er derimod rekruttering og fastholdelse af frivillige, og det er et paradoks, for der har aldrig været flere frivillige i idrætten, end der er i dag. Arbejdsopgaverne er imidlertid blevet større, hvilket udgør en af hovedårsagerne til, at foreninger angiver frivilligheden som deres største problem. Frivilligheden har en central placering i DIFs politiske program for Handleplanen på det område indebærer blandt andet, at samtlige DIFs 61 specialforbund forpligtes til at udarbejde frivillighedsstrategier for, hvordan de kan tiltrække, fastholde og udvikle den frivillige arbejdskraft. De frivillige ledere pegede i samme undersøgelse også på, at det var en administrativ byrde, at de hvert år skulle bruge masser af tid på at lave medlemsregistrering til DIF, DGI og kommunerne. Derfor er DIF og DGI gået sammen om at udvikle en fælles med-

6 lemsregistrering, så foreningerne kun skal registrere på én måde og til ét sted. Mange initiativer er sat i værk, men når man barberer de flotte idrætspolitiske visioner, ALLE de politiske partiers skåltaler, specialforbundenes flotte ord, ja, der findes vel ikke mange, der ikke har haft rosende ord for frivilligheden i 2011, så står den ulønnede frivillige idrætsleder tilbage og har sikkert ikke kunnet mærke en forskel. Er det godt? Nåh jo, han har da vundet noget, jfr. Højesterets afgørelse, nemlig, at han nu også frivilligt må strege kridtbanerne op på fodboldbanerne. Sagde jeg skåltaler? Der har lige været afholdt en konference i København SportVision 2012 med en lang række beslutningstagere og fagpersoner fra en række EU-lande, hvor konklusionen er klar: Breddeidrætten har potentiale til at spille en markant rolle som dynamo på en række samfundsområder, der rækker ud over idrætten i snæver forstand. Det blev ved samme møde slået fast, at i relation til emnet frivillighed blev det understreget, at frivilligt arbejde udgør en hjørnesten inden for breddeidrætten, og at der er behov for følgende: At anerkende og støtte frivilligt arbejde, blandt andet ved at fjerne barrierer og regler, som besværliggør den frivilliges indsats. At fremhæve den økonomiske betydning og fremme den sociale kapital, som frivilligt arbejde bidrager til, for dermed at øge de samfundsmæssige og økonomiske effekter af frivillighed. At fremme og støtte frivillighed i relevante nationale og internationale politikker og strategier for livslang læring og sikre validering og kompetencer, som opnås gennem uformel og ikkeformel læring i den frivillige indsats. Nogle af de ting idrætslederne siger, er, at det er svært at drive en klub, fordi: folk er for optaget af deres eget til at engagere sig i frivilligt arbejde opgaverne hænger på for få personer de fleste medlemmer gider ikke arbejde frivilligt det frivillige arbejde tager for megen tid Den, som har de vises sten til at skaffe flere frivillige i idrætsforeningerne, bliver verdensberømt, men et er sikkert: Det bliver nødvendigt at fortælle den gode historie om, hvor givende og livsbekræftende det er at arbejde i en idrætsklub, således at vi gennem positiv omtale får fanget nogle interesserede, som både er parate til at give, og så sandelig også til at få tilbage. Foreningerne skal levere kvalitet i deres tilbud til medlemmerne. Ellers overtager det kommercielle, som er foreningslivets værste modstander i forhold til medlemstal. Valgmulighederne for at dyrke idræt er i vækst, og mange vil gerne betale prisen for at dyrke ansvarsfri idræt. Foreningerne skal blive bedre til at udvikle sig, lytte til de gode ideer, være kompetente, give oplevelser og livsglæde. Gøre ballademagere til idrætsstjerner vise vores værd og blive bedre til at sætte ord på os selv og fortælle, hvad vi kan! Unges interesse for idræt er tilsyneladende igen voksende; i hvert fald melder flere klubber om stigende medlemstal, hvilket er positivt. Det skal vi udnytte, og vi skal sætte kræfter ind på at indfange denne gruppe. SIFAs udviklingsudvalg arbejder godt med nye tiltag: Fyraftensmøder i samarbejde med mange andre interessenter og ikke mindst et Ungleder-arrangement, som helt sikkert kunne blive en forløber for et ungdomsudvalg til SIFA. Her hører I meget mere i en nær fremtid. Udvalget skaber partnerskaber og samarbejdsrelationer under hensyntagen til de visioner og missioner, idrætten har og vil få for såvel unge som ældre. Idrætten undgik igen store besparelser ved sidste års budgetforhandlinger. Godt, at vores politikere i byrådet er visionære, kan se idrættens betydning og placering i samfundet og kender og anerkender de opgaver, idrætten løser. Stor ros og tak til byrådet. Forholdet til Aalborg Kommune og de forvaltninger, SIFA arbejder sammen med, er godt, og mange problemer løses hurtigt og kompetent. I sagens natur vil der være sager, hvor embedsmandsinstitutionen skal varetage de af politikerne udmeldte aftaler og politikker, som SIFA i rollen som idræt-

7 tens upolitiske talerør ikke er enige i, og ej heller skal være det. Tonen er god, og der eksisterer fortsat et forbilledligt, formaliseret samarbejde til gavn for begge parter. I det forløbne år har byen fået ny kultur- og fritidschef, Lis Rom Andersen, som allerede har vist sig som en god og forstående samarbejdspartner til idrætten, hvilket tegner godt for det fremtidige samarbejde. Rygterne om at flytte Kultur- og Fritidsforvaltningen sammen med SBU til den gamle SOSU-skole i Vodskov lyder som galimatias, da der bliver rigtig langt for vores klubber, der har deres jævnlige gang i Godthåbsgade (hvorimod Skoleforvaltningen (et sted så stille som graven), som kun har besøg af lærere (ansatte og lønnede!), bedre kunne flyttes derud uden tilsvarende gener for brugerne). SIFA ønsker til stadighed at udbygge samarbejdsrelationerne yderligere og har i det forgangne år haft repræsentation i mange udvalg og organisationer. Her skal bare nævnes Susan Roulund i DIFs bestyrelse, Keld Jensen (formand), Tem Frank Andersen og Hans Thorup i FOU, og undertegnede som regional repræsentant for samvirkerne i DIF. Folkeoplysningsudvalgets prioriteringskatalog bakker SIFA op om, idet kataloget er et vigtigt værktøj, når der skal tages beslutninger om faciliteter til foreningerne. Idrætspolitik er mange ting, og SIFAs bestyrelse har skønnet, at det er vigtigt, at idrættens paraplyorganisation også er med på andre tiltag i byen; også tiltag, som ikke lige er idrætsorienterede. Indflydelse er også at tage del i samfundet uden for idrætspladserne. Elitesport Aalborg, med elitekoordinator Torben Sørensen i spidsen, er stadig en god samarbejdspartner, og organisationen har godt fat i opgaverne, som består i at udvikle eliteklubber og deres talentarbejde, og samtidig varetage samarbejdet med Team Danmark. Sønderbroskolens eliteklasser er et godt eksempel på et målrettet arbejde. Playmakerstillingen med Søren Ørgaard i rollen er ligeledes støttet af SIFA, hvor opgaverne er at skabe sundheds- og bevægelsesfremmende aktiviteter for børn og unge med udgangspunkt i foreningslivet. Sidste skud på stammen og den, der fuldender paletten, er breddeidrætskoordinator Sanne Fremlev, som skal fremme breddeidrætten, de unges lyst til at bevæge sig, hvor et af de største indsatsområder har været Sport2go. Formålet med denne stilling er tillige, at flere unge skal få lyst til samværet i foreningslivet. Doping kommer os alle ved: både bredde, elite, kommercielle udbydere, foreninger og private har et ansvar for at løse problemet. Et nyt bredt samarbejde har set dagens lys. Der har været og bliver igen indkaldt til møder, hvor der skal arbejdes med opgaven. Ikke overraskende har de kommercielle udbydere først meldt sig ind i kampen sent i forløbet, men det er positivt at de nu er med. Idrætshistorisk Samling, som det hedder nu (tidligere Idrætsarkivet), kører fantastisk og er et besøg værd. Dygtige medarbejdere bygger bro mellem fortiden og fremtiden. De nye lokaler på Harald Jensens Vej er blevet indrettet, så vores idrætshistorie virkelig kommer til sin ret. Idrætshistorisk Samling har åbent hver onsdag eftermiddag. TV BINGO er en god forretning for vores foreninger: Overskud på trods af krisetider, hvor opmærksomheden henledes på, at hele overskuddet deles ud til foreninger i SIFA så støt op og lav PR for spillet i jeres klubber. Danmarks bedste idrætskommune.. Danmarks Idræts-Forbund nominerede i 2011 Aalborg som Årets Idrætskommune. Det var i den forbindelse med stor spænding, at vi alle fulgte afsløringen af den prestigefyldte pris ved DRs gallashow Sport 2011 lørdag den 7. januar i Messecenter Herning. I udpegningen af Aalborg som nomineret, lagde Danmarks Idræts-Forbund primært vægt på følgende: At kommunen har som strategisk indsatsområde at styrke det frivillige arbejde gennem afbureaukratisering og forenkling. At idrætten spiller en stor rolle i kommunen, hvilket understreges af, at kommunen er både bredde- og eliteidrætskommune - ligesom kommunen, har formået at prioritere foreningslivet i

8 integrationspolitikken, Børne- og Ungepolitikken og Politik for seniorliv. At kommunen i 2011 har arbejdet med et væld af initiativer der har til formål at styrke idrætsdeltagelsen og understøtte foreningslivet ved at gøre en indsats for sårbare målgrupper. Det drejer sig bl.a. om Get2Sport, Fra sport til job, dopingfri kommune, NordKraftKarate, Sund mad i haller m.fl. At kommunen i 2011 har arbejdet på at skabe mere aktivitet i Folkeskolen bl.a. gennem Projekt 3A, og Playmakeren. At kommunen med projekt bedre brug af hallen ønsker at anvende de eksisterende faciliteter så godt som muligt, så flest muligt kan anvende dem. Det er dejligt at Danmarks Idræts-Forbund ved at nominere Aalborg på denne måde anerkender den indsats, der bliver gjort for idrætten i Aalborg Kommune. MEN prisen som årets idrætskommune 2011 gik til Viborg stort tillykke til Viborg! Når det så er sagt, så er vi i SIFA helt uforstående i forhold til, at det ikke blev Aalborg. Vi har svært ved at se, at andre kommuner har gjort så meget for idrætten, som man har i Aalborg. SIFA er af den opfattelse, at Aalborg er Danmarks bedste idrætskommune. 4. SIFAs administration - SIFAs trofaste administration Vi er faldet godt til på 9. niveau i Nordkraft. Faktisk bedre end forventet. Et herligt hus med masser af idrætsinteresserede omkring os. Skal vi beskrive huset sidder Benthe på 26. år med studentermedhjælp Cille i forreste linje call-centret og tager imod kunderne såvel på telefonen som ved skranken og pr. brev. I næste geled sidder Annette med mere end 20 års erfaring som chef for regnskabsafdelingen. Her passes alle SIFAs regnskaber fra Bingo til bogføringshjælp for klubberne. I næste række sidder SIFA-konsulent Søren på 6. år og varetager hovedsagelig forbindelsen imellem klubberne og SIFAs bestyrelse og på sidste plads sidder den gamle bingomand Peter Skram på 28. sæson og forsøger at følge med. 5. TV BINGO m.v. Vokser træerne ind i himlen? ny rekord for TV BINGO Endnu et bingo år er gået - det er tid til at reflektere. Og med chance for at gentage sig selv: Så går det i al beskedenhed, så nogenlunde endda. Selvom det i første omgang var lidt svært at forestille sig, at vore mange trofaste kunder ville spille TV Bingo hver dag efter 27 år, så er det lykkedes os at få en fornuftig forretning ud af det. Og sideløbende med vore mange andre aktiviteter, ja så må vi i ny og næ med glæde overveje overskriften. Vi skal også sige, at SIFAs TV Bingo udover et fantastisk personale lige fra medarbejderne på kontoret, studieværter, telefonpassere mv. til diverse kamerafolk, producere mv. på DB LUX - også har et fantastisk loyalt publikum, der er med på næsten alt, hvad vi finder på. Og havde dette publikum været en uddøende race, ja så havde SIFAs TV Bingo nok været ovre for længst. I dag sælges ikke mange engangsbingohæfter i kiosker og butikker mere. Der spilles på genbrugsplader, der printes ud på egen hånd (så sparer vi papirudgiften!) - via hjemmesiden Mere end halvdelen af vor omsætning foregår med sms-betaling på mobilen. En næsten lige så stor del sælges med dankort enten via vor hjemmeside eller via telefonisk kontakt til vort dygtige call-center på SIFA-kontoret. - Så tiden hvor bingobilen susede rundt blandt byens butikker for afregning osv. er passé. Jo - vi har et loyalt publikum. Det viser resultatet for de rigtige venner SIFAs Venner med Inga Højmark i spidsen. Et flot bidrag udover det sædvanlige på knap en million kroner kommer der her fra i år. Der er heller ikke noget der hedder TV Aalborg mere. I dag sender SIFAs TV Bingo på

9 landsdækkende dk 4, der fortsat er glade for de mange seere vi kan trække til de daglige udsendelser. Udover det har SIFA fået egen tv-kanal Kanal Nord. Det vil sige, vi har vor egen sendetilladelse og samsender med dk 4 og lokalt på Aalborg +. Og sidst men ikke mindst live-streaming på internettet. Så SIFAs TV Bingo kan ses over hele verden. Så selvom vi samlet set i år har forsøgt at fastholde omsætningen, er det alligevel lykkedes at øge den i TV Bingo. Sammen med vore øvrige aktiviteter på internettet, står vi ganske pænt rustet til fremtiden. Vore aktiviteter er en spredt vifte, således at sårbarheden ikke synes alt for stor selvom fremtiden altid kan være svær at spå om på spillemarkedet. Sideløbende har vi også arbejdet meget med at få styr på effektiviteten og udgifterne. Også her kommer loyaliteten ind i billedet. Udover vore mangeårige trofaste sponsorer dukker nye heldigvis også op. Senest har Dansk Supermarked via Føtex og Bilka givet en stor skærv til TV Bingo, der udløser et kontant sekscifret beløb til SIFAs klubber årligt. Vi har skærpet effektiviteten i administration, sparet på frimærkerne og i det hele taget og hip hop så gik overskuddet 18 procent op! 6. Årets aktiviteter 100 års jubilæum 2011 blev det jubilæumsår, som vi gerne ville have. hvor hele året genlød af SIFAs 100 års fødselsdag. 65 klubber valgte at dedikere deres arrangement til dette - og den bølge har SIFA tænkt at ride videre på, og vi har derfor revideret vores materiale til brug herfor du kan se, hvad vi kan tilbyde i 2012 på vores hjemmeside. Vores store jubilæumsreception i Nordkraft den 13. maj var velbesøgt og - synes vi - godt afviklet. Vi takker endnu en gang for de fine gaver. Aalborg i Rødt Den 4. udgave af AALBORG I RØDT, Aalborgs kultur-, sport- og modefestival, udspillede sig i dagene den 30. august til 4. september Pga. UL havde vi primært allieret os med Sport2Go, som stod for det sportslige islæt. En ting lærte vi af det den uorganiserede idræt på havneområdet har ikke lyst til at deltage i tilrettelagte arrangementer, men er rekvisitterne til rådighed så bruger de dem også. Fyraftensmøder SIFA har i 2011/12 afholdt 4 fyraftensmøder i samarbejde med DGI. Temaerne har været: Daglig ledelse og effektive møder Triologi Intern og ekstern kommunikation Markedsføring af foreningen Fundraising. Herudover har vi afholdt Nye veje ind i en frivillig idrætsforening (omtalt under Pkt. 8) og deltaget i Foreningernes Dag arrangeret af FOU og Dopingarrangement på Politigården (omtalt under Pkt. 6). Fælles for alle møderne har været, at de har været velbesøgte og gennemført med stor succes. Ungdomslege Aalborg var i sommeren 2011 (2.-7. august) for 10. gang værter for Ungdomslegene, hvortil der traditionen tro var inviteret gæster fra samtlige Aalborgs venskabsbyer. Ungdomslegene tilrettelægges i et samarbejde mellem Aalborg Events, Kulturog Fritidsforvaltningen og SIFA, og udover unge idrætsudøvere var det denne gang besluttet også at invitere til workshops for unge i både dans, musik og billedkunst. Især det sidste var helt nyt og spændende og blev gennemført i samarbejde med medarbejdere fra KUNSTEN. Det var samtidig valgt denne gang at prøve at kombinere Ungdomslegene med Aktiv Sommer for byens skoleungdom, således at der virkelig kunne skabes liv og glade dage i Aalborgs midtby. Legene blev åbnet efter den første idrætsdag med en ceremoni onsdag sidst på eftermiddagen og afslutningen var lørdag, ligeledes sidst på eftermiddagen, hvorefter

10 der blev festet igennem i Nordkraft, såvel for unge som for ledere. Rigtig meget foregik anderledes end ved de foregående Ungdomslege, idet centret for aktiviteterne denne gang var flyttet til NORDKRAFT og denne aftale faldt ret sent på plads, hvorfor en hel del af arbejdet kom til at foregå senere end ønskeligt og ind imellem fik karakter af at være lidt hektisk! De lige godt unge deltagere fra i alt 23 byer deltog i følgende idrætter: Atletik, badminton, basketball, bordtennis, fodbold, golf, handicapidræt, håndbold, ishockey, judo, kajak, karate, orientering, svømning, tennis og volleyball og selv om et par af idrætterne endte med meget få deltagere blev der fra alle sider lagt et stort og flot stykke arbejde for at skaffe de bedst mulige oplevelser for alle. TAK til alle ledere og hjælpere der medvirkede til at give såvel vores unge gæster som vores egne unge en perlerække af gode oplevelser. De allerfleste deltagere og deres ledere blev indkvarteret i klubhuse og på forskellige skoler i Aalborg, primært i nærheden af, hvor de forskellige idrætter skulle løbe af stabelen, og dette afvikledes denne gang langt mere smertefrit end første gang, skole-indkvartering benyttedes i Kun én enkelt idræt havde denne gang valgt at indkvartere de unge deltagere privat. Alle kræfter i Aalborg var sat ind på at skabe en fantastisk kulisse for legene, og vejrguderne spillede særdeles positivt med. NORDKRAFT blev den helt rigtige ramme om såvel bespisning, fritidsaktiviteter og fest for både de unge og deres ledere, som for det centrale info-center og møderne med og mellem de forskellige landes ledere. SIFAs opgave var primært at koordinere idrætsaktiviteterne, og de gode og velfungerende ledere fra de forskellige idrætter gjorde opgaven let, men også spændende for SIFA. Arrangementet er naturligvis efterfølgende blevet grundigt evalueret, både inden for SIFA, og også sammen med samarbejdspartnerne, og resultaterne er nedfældet til brug ved eventuelle senere udfordringer af samme kaliber. I sommeren 2012 deltager vi fra Aalborg i Ungdomslege i Rendsburg med en gruppe unge fra idrætterne: atletik, badminton, basketball, golf, judo, kajak, svømning, tennis, og så deltager Fristedet i den kulturelle del. Bogholderihjælp Dette tilbud til SIFAs klubber har efterhånden bestået i 10 år, og en lang række klubber har gennem årene fået assistance over kortere eller længere tid af SIFAs bogholder, Annette alt efter deres forskellige behov og efter nærmere aftale. Kassererposten i en idrætsforening er en opgave, det kan være meget svært at få besat, såvel i små som i større foreninger, og der ses flere eksempler på, at de store foreninger simpelthen køber sig til hjælp på dette felt, mens især mindre foreninger altså har muligheden for at kontakte SIFA og blive hjulpet over en periode. Det er vores indtryk, at klubberne er meget glade for denne service fra SIFA og fra Annette. Klub-rådgivning Flere og flere klubber henvender sig til SIFA med såvel store som små spørgsmål om mange forskellige emner rettigheder, forsikring, kursustilbud, tilskudsmuligheder, vedtægter, godkendelse som forening i Aalborg Kommune m.v. Vi forsøger selvfølgelig at svare bedst muligt eller henvise til, hvor man kan få svar. Så har I et spørgsmål eller dilemma i klubben, så er I selvfølgelig altid velkomne til at kontakte SIFA. 7. Samarbejder/nye tiltag Playmaker Playmaker-ordningen, som SIFA har oprettet i samarbejde med Aalborg Kommune, har til formål at få børn og unge til at bevæge sig mere, ved at etablere samarbejdsaftaler mellem foreningslivet og skoler, DUS-ordninger og øvrige institutioner. Dette formål er i høj grad blevet indfriet. Alene det seneste år blev der indgået over 100 træningsaftaler mellem idrætsforeninger og skoler/dus-ordninger, og det er rekord i de fem år ordningen har eksisteret. Det fine ved playmaker-ordningen er, at alle parter profiterer af samarbejdet. Foreningerne får mulighed for at præsentere deres idrætter over for nye målgrupper, lærere og pædagoger får nye idéer til aktiviteter og vigtigst af alt, så får børn og unge sjove og anderledes fysiske oplevelser,

11 som forhåbentlig giver dem lyst til at dyrke idræt i fritiden. Læs mere om ordningen på: Elitesport Aalborg SIFA er repræsenteret i Elitesport Aalborgs bestyrelse og har været med siden den selvejende institution blev etableret i SIFA støtter op om Elitesport Aalborgs arbejde på flere fronter. Med opbakning fra SIFA er idrætsklasserne på Sønderbroskolen i 2008/2009 etableret og det er glædeligt at konstatere, at der permanent er en god interesse for at komme i en idrætsklasse. I skoleåret er der 110 udøvere fra 14 forskellige idrætsgrene i idrætsklasserne. Idrætsklasserne er en væsentlig faktor til at understøtte talentudviklingen i klubregi og det er allerede nu lykkedes for nogle tidligere og nuværende idrætsklasseelever med lokal baggrund at manifestere deres potentiale i overgangen fra ungdom til seniorelite. Det gælder blandt andet for Lucas Andersen, AaB Fodbold - Lasse Jul Korsgaard, AaB Ishockey og ikke mindst den nuværende elev på 9. årgang fra Aalborg Svømmeklub Mie Østergaard Nielsen, der er kvalificeret til OL og blev kåret til Årets Fund af Team Danmark, Danmarks Idrætsforbund og Politiken i Idrætsklasserne er det første step i at kunne kombinere eliteidræt med uddannelse, idet der også på ungdomsuddannelserne med Aalborghus Gymnasiums eliteidrætsklasser og de øvrige ungdomsuddannelsesinstitutioner og Nordjysk Elitesport på de videregående uddannelser er skabt sammenhæng. Elitesport Aalborg har i 2011 genforhandlet en ny samarbejdsaftale med Team Danmark med fokuspunkter på videreudvikling af idrætsskolekonceptet, prioritering i satsningsidrætsgrene, klubudvikling og koordinering af uddannelsestilbud med lokale uddannelsesinstitutioner. Det er SIFAs opfattelse, at der pågår et konstruktivt samarbejde med Team Danmark og det er væsentligt, at Aalborg således med den nye samarbejdsaftale er Elitekommune frem til I Elitesport Aalborgs fremadrettede arbejde vil det være væsentligt at få udviklet og skabt en model med bo- og bespisningsmuligheder i form af et Elitesports College for unge talentfulde idrætsudøvere fra de forskellige klubber og idrætsgrene i Aalborg og Nordjylland. Det er en proces, som SIFA positivt bakker op omkring, da disse muligheder spiller en afgørende rolle for udviklingen i overgangen fra ungdomselite til seniorelite. SIFA finder, at der er en fortsat positiv udvikling i Elitesport Aalborg med fokus på talentudviklingen af lokale og regionale talenter, som er af afgørende betydning for, at talenterne får mulighed for at prøve sig af og udnytte deres potentiale. Den fortsatte drift og udvikling af Elitesport Aalborg er et arbejde, der kræver ressourcer. Gode muligheder for talenterne er et konkurrenceparameter for de aalborgensiske og nordjyske klubber i forhold til de andre sammenlignelige byer og Elitekommuner både i forhold til at fastholde og tiltrække talenter, og det er et område, der efter SIFAs opfattelse både må og skal fokuseres på og prioriteres. Breddeidrætskoordinator Med udgangen af 2011 udløb projektperioden for projekt Idræt - fra Vane til Vandring, der fik Nordea-fonden og Kulturministeriet til at udnævne Aalborg til breddeidrætskommune. Med afsæt i de mange gode erfaringer fra projektet valgte Aalborg Kommune bl.a. i samarbejde med SIFA at fortsætte udviklingen af breddekommuneaktiviteter de næste 4 år, gennem ansættelse af en breddeidrætskoordinator. På den baggrund vil flere af de syv projekter der indgik i Idræt - fra Vane til Vandring fortsætter på forskellig vis i de kommende år. I samarbejde med Aalborg Universitet udvikles et redskab, der ved hjælp af termisk kamera-teknologi kan analysere anvendelsen af idrætsfaciliteter. Teknologien kan for indeværende tælle antallet af personer i idrætsfaciliteterne. Over tid skal systemet også kunne analysere, hvilken type idræt der dyrkes, om det er mænd, kvinder eller børn der er aktive og om det er elite- eller

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Velkommen til: Generalforsamling i Dansk Svømmeunion

Velkommen til: Generalforsamling i Dansk Svømmeunion Velkommen til: Generalforsamling i Dansk Svømmeunion 2008 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Den skriftlige beretning fremgår af bilag 1 på siderne 3. Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008.

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Indholdsfortegnelse Forord...2 Fokus og afgrænsning...4 Processen bag fritidsstrategiens

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Forord Håndbolden er i krise og måske særligt i Københavnsområdet, hvor håndbolden er i skarp konkurrence

Læs mere

Årsrapport 2005. Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus. w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger

Årsrapport 2005. Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus. w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Årsrapport 2005 Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Idrætssamvirket Århus Idrættens Hus Vest Stadion Allé 70 8000

Læs mere

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening'

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Når børn og unge fravælger svømning Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Forord Det går godt for dansk svømning både når det gælder resultater i bassinet, og når man ser på

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 29. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af:

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Maj 2011 OPLÆG TIL VISIONER Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Henning Neidhardt (formand) Mads Egmont Christensen Janne Funder Jensen Finn

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Foreningsidrættens udfordringer og udviklingsmuligheder

Foreningsidrættens udfordringer og udviklingsmuligheder Foreningsidrættens udfordringer og udviklingsmuligheder Samfundet og idrætten ændrer sig ikke uafhængigt af hinanden. Og det er lettere at ændre håndbolden end samfundet Bachelorprojekt 2013 Titel: Foreningsidrættens

Læs mere

- med ungdomsskolen! Partnerskaber

- med ungdomsskolen! Partnerskaber Gør en god skole bedre - med ungdomsskolen! Partnerskaber Partnerskaber - med ungdomsskolen Af Finn Lillelund Christensen, formand for Ungdomsskoleforeningens bestyrelse Ungdomsskolen har lange og gode

Læs mere

Foreninger i forandring

Foreninger i forandring Foreninger i forandring HÆFTE IV fra forskningsprojektet Folkelig gymnastik i en moderne motionskultur Bjarne Ibsen og Peter Mindegaard Møller Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 7 nov. 2012. 61. årgang. bladet. Leg bryder barrierer ned...

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 7 nov. 2012. 61. årgang. bladet. Leg bryder barrierer ned... ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 7 nov. 2012 61. årgang bladet Leg bryder barrierer ned... 1 n LEV november 2012 Pamhulegård handicap venlig feriebolig 700 m² dejligt stort landhus

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT fra idé til handling livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til

Læs mere

Made in Denmark N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR

Made in Denmark N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR MARTS 2015 ÅRGANG 02 Dansk Oplysnings Forbund - ny viden, nye muligheder N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR Made in Denmark Inspiration og godt selskab på årets landsmøde

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Evaluering af integrationspartnerskaber. mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub

Evaluering af integrationspartnerskaber. mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub Evaluering af integrationspartnerskaber mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub Udarbejdet af Navigent, maj 2011 1. Indhold 2. Baggrund...

Læs mere

Sport Study Svendborg åben for flere partnere

Sport Study Svendborg åben for flere partnere no. 13 november 2010 MAGASINET Sport & Uddannelse Sport Study Svendborg åben for flere partnere Første etape af indsatsen for at skabe vækst på Sydfyn i kraft af synergi mellem idræt, uddannelse og erhverv

Læs mere

Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub

Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub Herregårdsvej 46, 4000 Roskilde Tlf.: 46 75 74 39 www.hvb-fodbold.dk Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub INDLEDNING/RESUME... 4 PRÆSENTATION AF

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR) Maj 2011 1 Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

København en by i bevægelse. En sammenfatning af evalueringen SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK

København en by i bevægelse. En sammenfatning af evalueringen SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK København en by i bevægelse En sammenfatning af evalueringen Lise Specht Petersen og Bjarne Ibsen København en by i bevægelse En sammenfatning af evalueringen

Læs mere