INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune"

Transkript

1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune 4. SIFAs administration 5. TV BINGO m.v. 6. Årets aktiviteter 100 års jubilæum Aalborg i rødt Fyraftensmøder Ungdomslege Bogholderihjælp Klub-rådgivning 7. Samarbejder/nye tiltag Playmaker Elitesport Aalborg Breddeidrætskoordinator Sport2Go Sport55+ Sund mad i haller og klubhuse NordKraftKarate Aalborg Anti-Doping Aalborg Sportshøjskole 8. Folkeoplysningsudvalget Fritidspolitik Politik for folkeoplysning Prioriteringskataloget Aalborg som breddeidrætskommune Halanalyse Brugerundersøgelse af hallerne 9. Udviklingsudvalget 10. SIFA Idrætshistorisk Samling 11. Tilskudsmuligheder for klubberne TV BINGO midler Profilering af SIFAs TV BINGO Rikke og Peter Linds Fond Nordea Danmark Fonden Idrætsfremme/Breddeudvikling Elitepuljen Aalborg Gymnastikforening af 1884s Legat Kontingenthjælp 12. Medlemsklubberne Nye medlemsforeninger i årets løb Skattefri godtgørelse 2012 Børneattester 13. Afslutning

3 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE mandag den 7. maj 2012 kl i Gigantium, Willy Brandts Vej 31, 9220 Aalborg Ø DAGSORDEN: 01. Valg af dirigent 02. Bestyrelsens beretning til godkendelse 03. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse - Fastsættelse af indskud ved optagelse i SIFA foreslås uændret - Fastsættelse af det årlige medlemskontingent foreslås uændret 04. Behandling af indkomne forslag - Forslag til vedtægtsændringer på næste side 05. Valg af formand På valg er Henrik Jensen modtager ikke genvalg - Bestyrelsen foreslår Keld Jensen 06. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer - På valg er Keld Jensen modtager genvalg - På valg er Per Høberg modtager genvalg - Såfremt Keld Jensen vælges til formand, foreslås Tina Jensen, Nordjysk Klatreklub (hidtidig suppleant) 07. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen - På valg er Tina Jensen modtager genvalg - Såfremt Tina Jensen vælges til bestyrelsen, foreslås Knud Tobiasen, Nibe Boldklub 08. Valg af 2 revisorer - På valg er Inga Højmark modtager genvalg - På valg er Gitta Thorup Sørensen modtager genvalg 09. Valg af 1 revisorsuppleant - På valg er Claus Pedersen modtager genvalg 10. Eventuelt

4 Forslag til justering/ændring af SIFAs vedtægter: På opfordring fra repræsentantskabsmødet 2011 foreslår SIFAs bestyrelse følgende to justeringer/præciseringer i SIFAs vedtægter: 1. I vedtægternes 8 afsnit 4 og 5 står der nu: Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre uger før mødet, således at forslagene kan være foreningerne i hænde senest otte dage før repræsentantskabsmødets afholdelse. Forslag til ændring af vedtægterne skal dog fremsendes til bestyrelsen senest den 1. april. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves 2/3 af de afgivne stemmer. Andre forslag kan vedtages med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. Dette foreslås ændret til: Alle forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, herunder forslag til ændring af vedtægterne, skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. marts, således at forslag kan fremsendes til medlemmerne/foreningerne sammen med indkaldelsen, jfr. 8 afsnit 2. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves 2/3 af de afgivne stemmer. Andre forslag kan vedtages med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. Begrundelsen for denne ændring er, at foreningerne så tidligt som muligt får fuldt kendskab til forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet! 2. I vedtægternes 8 afsnit 6 står der nu: Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dette foreslås ændret til: Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal afstemning foretages skriftligt, såfremt tre medlemmer/foreninger forlanger det. Ved personvalg stemmes altid skriftligt på forlangende. Begrundelsen for denne ændring er ønsket om helt præcise regler på området.

5 2. Indledning Som indledning til dette års beretning, der dækker perioden maj 2011 maj 2012, skal nævnes pr. tradition at det igen har været et godt år for SIFA, såvel idrætspolitisk som økonomisk. Mange opgaver er blevet løst, og selv om UL og 100 års jubilæum har fyldt meget, er der nye opgaver, der banker på. SIFAs bestyrelse er involveret i mange forskellige idrætspolitiske udvalg, hvor opgaverne har været mangfoldige og utrolig spændende. Det er stadig sjovt at være idrætsleder i SIFAs bestyrelse hvor problemerne er blevet til opgaver, og der har været tid til at lave et stabilt og godt stykke arbejde. Der har været mange penge til klubberne fra TV bingo og forskellige fonde og puljer, hvilket i sig selv er et godt succeskriterium for bestyrelsen. SIFA har fået slået sit navn fast igennem de profileringsaftaler der har været indgået med klubberne, en god ide for alle. Klubberne har trukket meget på SIFA, når enkeltsager, generalforsamlinger, juridiske spørgsmål og mange andre gøremål har presset sig på, således at SIFA også i praksis fremstår som den paraplyorganisation, der taler idrættens sag i Aalborg. SIFA forlanger at være idrættens talerør og accepterer ikke politiske eller forvaltningsmæssige beslutninger uden vores medvirken. Det sker heldigvis heller ikke i Aalborg Kommune! 100 års jubilæet blev fejret gennem hele året med aftaler i klubberne og ikke mindst den store reception i Nordkraft. SI- FA er en organisation, der har formået at omstille sig til tiden og til stadighed vil stå vagt for idrætten. Vi er dog ikke stærkere, end vores klubber gør os til, og vi har heldigvis et godt samarbejde med jer. Vi bruger hinanden til gavn for idrætten i Aalborg lad det fortsætte fremover. Ungdomslegene havde fået ny indpakning, hvor det især var åbningen ved havnefronten og afslutning på Nordkraft, der markerede forandringen. Nogle syntes, det var godt. Andre ville hellere bibeholde den gamle model. Idrætsklubberne løftede bestemt opgaven til UG, så vi alle kan se tilbage på legene med stolthed. Et er sikkert: Der har aldrig været så mange tilskuere til UL som denne gang. I 2012 måtte vi sige et sidste farvel til vores mangeårige fotograf og æresmedlem Kaj Holm Jensen. Kaj Holm blev 88 år. 3. Generelle betragtninger I rigtig mange år har emnet den frivillige ulønnede idrætsleder været en del af SIFAs beretning, da disse mennesker er kernen i al idræt. Denne beretning er da heller ingen undtagelse, også set i lyset af, at 2011 var udråbt som frivillighedens år Kunne frivilligheden så mærke en forskel? Flyttede det noget i dansk idræt? Har vi fået en ny og bedre platform? Når man ser på idrætsforeningen eller den enkelte idrætsleder, kan det være svært at se effekten af frivillighedens år lige her og nu. Nogle af de initiativer, der er blevet sat i søen, har et længere aftræk, før resultaterne begynder at vise sig. Det frivillige arbejde og dets udfordringer blev kortlagt i DIFs store rapport fremtidens frivillige foreningsliv i idrætten, som blev udarbejdet af Idan og SDU DIFforeninger deltog, og konklusionen er, at hverken skrantende økonomi eller mangel på faciliteter er idrættens største udfordringer. Det er derimod rekruttering og fastholdelse af frivillige, og det er et paradoks, for der har aldrig været flere frivillige i idrætten, end der er i dag. Arbejdsopgaverne er imidlertid blevet større, hvilket udgør en af hovedårsagerne til, at foreninger angiver frivilligheden som deres største problem. Frivilligheden har en central placering i DIFs politiske program for Handleplanen på det område indebærer blandt andet, at samtlige DIFs 61 specialforbund forpligtes til at udarbejde frivillighedsstrategier for, hvordan de kan tiltrække, fastholde og udvikle den frivillige arbejdskraft. De frivillige ledere pegede i samme undersøgelse også på, at det var en administrativ byrde, at de hvert år skulle bruge masser af tid på at lave medlemsregistrering til DIF, DGI og kommunerne. Derfor er DIF og DGI gået sammen om at udvikle en fælles med-

6 lemsregistrering, så foreningerne kun skal registrere på én måde og til ét sted. Mange initiativer er sat i værk, men når man barberer de flotte idrætspolitiske visioner, ALLE de politiske partiers skåltaler, specialforbundenes flotte ord, ja, der findes vel ikke mange, der ikke har haft rosende ord for frivilligheden i 2011, så står den ulønnede frivillige idrætsleder tilbage og har sikkert ikke kunnet mærke en forskel. Er det godt? Nåh jo, han har da vundet noget, jfr. Højesterets afgørelse, nemlig, at han nu også frivilligt må strege kridtbanerne op på fodboldbanerne. Sagde jeg skåltaler? Der har lige været afholdt en konference i København SportVision 2012 med en lang række beslutningstagere og fagpersoner fra en række EU-lande, hvor konklusionen er klar: Breddeidrætten har potentiale til at spille en markant rolle som dynamo på en række samfundsområder, der rækker ud over idrætten i snæver forstand. Det blev ved samme møde slået fast, at i relation til emnet frivillighed blev det understreget, at frivilligt arbejde udgør en hjørnesten inden for breddeidrætten, og at der er behov for følgende: At anerkende og støtte frivilligt arbejde, blandt andet ved at fjerne barrierer og regler, som besværliggør den frivilliges indsats. At fremhæve den økonomiske betydning og fremme den sociale kapital, som frivilligt arbejde bidrager til, for dermed at øge de samfundsmæssige og økonomiske effekter af frivillighed. At fremme og støtte frivillighed i relevante nationale og internationale politikker og strategier for livslang læring og sikre validering og kompetencer, som opnås gennem uformel og ikkeformel læring i den frivillige indsats. Nogle af de ting idrætslederne siger, er, at det er svært at drive en klub, fordi: folk er for optaget af deres eget til at engagere sig i frivilligt arbejde opgaverne hænger på for få personer de fleste medlemmer gider ikke arbejde frivilligt det frivillige arbejde tager for megen tid Den, som har de vises sten til at skaffe flere frivillige i idrætsforeningerne, bliver verdensberømt, men et er sikkert: Det bliver nødvendigt at fortælle den gode historie om, hvor givende og livsbekræftende det er at arbejde i en idrætsklub, således at vi gennem positiv omtale får fanget nogle interesserede, som både er parate til at give, og så sandelig også til at få tilbage. Foreningerne skal levere kvalitet i deres tilbud til medlemmerne. Ellers overtager det kommercielle, som er foreningslivets værste modstander i forhold til medlemstal. Valgmulighederne for at dyrke idræt er i vækst, og mange vil gerne betale prisen for at dyrke ansvarsfri idræt. Foreningerne skal blive bedre til at udvikle sig, lytte til de gode ideer, være kompetente, give oplevelser og livsglæde. Gøre ballademagere til idrætsstjerner vise vores værd og blive bedre til at sætte ord på os selv og fortælle, hvad vi kan! Unges interesse for idræt er tilsyneladende igen voksende; i hvert fald melder flere klubber om stigende medlemstal, hvilket er positivt. Det skal vi udnytte, og vi skal sætte kræfter ind på at indfange denne gruppe. SIFAs udviklingsudvalg arbejder godt med nye tiltag: Fyraftensmøder i samarbejde med mange andre interessenter og ikke mindst et Ungleder-arrangement, som helt sikkert kunne blive en forløber for et ungdomsudvalg til SIFA. Her hører I meget mere i en nær fremtid. Udvalget skaber partnerskaber og samarbejdsrelationer under hensyntagen til de visioner og missioner, idrætten har og vil få for såvel unge som ældre. Idrætten undgik igen store besparelser ved sidste års budgetforhandlinger. Godt, at vores politikere i byrådet er visionære, kan se idrættens betydning og placering i samfundet og kender og anerkender de opgaver, idrætten løser. Stor ros og tak til byrådet. Forholdet til Aalborg Kommune og de forvaltninger, SIFA arbejder sammen med, er godt, og mange problemer løses hurtigt og kompetent. I sagens natur vil der være sager, hvor embedsmandsinstitutionen skal varetage de af politikerne udmeldte aftaler og politikker, som SIFA i rollen som idræt-

7 tens upolitiske talerør ikke er enige i, og ej heller skal være det. Tonen er god, og der eksisterer fortsat et forbilledligt, formaliseret samarbejde til gavn for begge parter. I det forløbne år har byen fået ny kultur- og fritidschef, Lis Rom Andersen, som allerede har vist sig som en god og forstående samarbejdspartner til idrætten, hvilket tegner godt for det fremtidige samarbejde. Rygterne om at flytte Kultur- og Fritidsforvaltningen sammen med SBU til den gamle SOSU-skole i Vodskov lyder som galimatias, da der bliver rigtig langt for vores klubber, der har deres jævnlige gang i Godthåbsgade (hvorimod Skoleforvaltningen (et sted så stille som graven), som kun har besøg af lærere (ansatte og lønnede!), bedre kunne flyttes derud uden tilsvarende gener for brugerne). SIFA ønsker til stadighed at udbygge samarbejdsrelationerne yderligere og har i det forgangne år haft repræsentation i mange udvalg og organisationer. Her skal bare nævnes Susan Roulund i DIFs bestyrelse, Keld Jensen (formand), Tem Frank Andersen og Hans Thorup i FOU, og undertegnede som regional repræsentant for samvirkerne i DIF. Folkeoplysningsudvalgets prioriteringskatalog bakker SIFA op om, idet kataloget er et vigtigt værktøj, når der skal tages beslutninger om faciliteter til foreningerne. Idrætspolitik er mange ting, og SIFAs bestyrelse har skønnet, at det er vigtigt, at idrættens paraplyorganisation også er med på andre tiltag i byen; også tiltag, som ikke lige er idrætsorienterede. Indflydelse er også at tage del i samfundet uden for idrætspladserne. Elitesport Aalborg, med elitekoordinator Torben Sørensen i spidsen, er stadig en god samarbejdspartner, og organisationen har godt fat i opgaverne, som består i at udvikle eliteklubber og deres talentarbejde, og samtidig varetage samarbejdet med Team Danmark. Sønderbroskolens eliteklasser er et godt eksempel på et målrettet arbejde. Playmakerstillingen med Søren Ørgaard i rollen er ligeledes støttet af SIFA, hvor opgaverne er at skabe sundheds- og bevægelsesfremmende aktiviteter for børn og unge med udgangspunkt i foreningslivet. Sidste skud på stammen og den, der fuldender paletten, er breddeidrætskoordinator Sanne Fremlev, som skal fremme breddeidrætten, de unges lyst til at bevæge sig, hvor et af de største indsatsområder har været Sport2go. Formålet med denne stilling er tillige, at flere unge skal få lyst til samværet i foreningslivet. Doping kommer os alle ved: både bredde, elite, kommercielle udbydere, foreninger og private har et ansvar for at løse problemet. Et nyt bredt samarbejde har set dagens lys. Der har været og bliver igen indkaldt til møder, hvor der skal arbejdes med opgaven. Ikke overraskende har de kommercielle udbydere først meldt sig ind i kampen sent i forløbet, men det er positivt at de nu er med. Idrætshistorisk Samling, som det hedder nu (tidligere Idrætsarkivet), kører fantastisk og er et besøg værd. Dygtige medarbejdere bygger bro mellem fortiden og fremtiden. De nye lokaler på Harald Jensens Vej er blevet indrettet, så vores idrætshistorie virkelig kommer til sin ret. Idrætshistorisk Samling har åbent hver onsdag eftermiddag. TV BINGO er en god forretning for vores foreninger: Overskud på trods af krisetider, hvor opmærksomheden henledes på, at hele overskuddet deles ud til foreninger i SIFA så støt op og lav PR for spillet i jeres klubber. Danmarks bedste idrætskommune.. Danmarks Idræts-Forbund nominerede i 2011 Aalborg som Årets Idrætskommune. Det var i den forbindelse med stor spænding, at vi alle fulgte afsløringen af den prestigefyldte pris ved DRs gallashow Sport 2011 lørdag den 7. januar i Messecenter Herning. I udpegningen af Aalborg som nomineret, lagde Danmarks Idræts-Forbund primært vægt på følgende: At kommunen har som strategisk indsatsområde at styrke det frivillige arbejde gennem afbureaukratisering og forenkling. At idrætten spiller en stor rolle i kommunen, hvilket understreges af, at kommunen er både bredde- og eliteidrætskommune - ligesom kommunen, har formået at prioritere foreningslivet i

8 integrationspolitikken, Børne- og Ungepolitikken og Politik for seniorliv. At kommunen i 2011 har arbejdet med et væld af initiativer der har til formål at styrke idrætsdeltagelsen og understøtte foreningslivet ved at gøre en indsats for sårbare målgrupper. Det drejer sig bl.a. om Get2Sport, Fra sport til job, dopingfri kommune, NordKraftKarate, Sund mad i haller m.fl. At kommunen i 2011 har arbejdet på at skabe mere aktivitet i Folkeskolen bl.a. gennem Projekt 3A, og Playmakeren. At kommunen med projekt bedre brug af hallen ønsker at anvende de eksisterende faciliteter så godt som muligt, så flest muligt kan anvende dem. Det er dejligt at Danmarks Idræts-Forbund ved at nominere Aalborg på denne måde anerkender den indsats, der bliver gjort for idrætten i Aalborg Kommune. MEN prisen som årets idrætskommune 2011 gik til Viborg stort tillykke til Viborg! Når det så er sagt, så er vi i SIFA helt uforstående i forhold til, at det ikke blev Aalborg. Vi har svært ved at se, at andre kommuner har gjort så meget for idrætten, som man har i Aalborg. SIFA er af den opfattelse, at Aalborg er Danmarks bedste idrætskommune. 4. SIFAs administration - SIFAs trofaste administration Vi er faldet godt til på 9. niveau i Nordkraft. Faktisk bedre end forventet. Et herligt hus med masser af idrætsinteresserede omkring os. Skal vi beskrive huset sidder Benthe på 26. år med studentermedhjælp Cille i forreste linje call-centret og tager imod kunderne såvel på telefonen som ved skranken og pr. brev. I næste geled sidder Annette med mere end 20 års erfaring som chef for regnskabsafdelingen. Her passes alle SIFAs regnskaber fra Bingo til bogføringshjælp for klubberne. I næste række sidder SIFA-konsulent Søren på 6. år og varetager hovedsagelig forbindelsen imellem klubberne og SIFAs bestyrelse og på sidste plads sidder den gamle bingomand Peter Skram på 28. sæson og forsøger at følge med. 5. TV BINGO m.v. Vokser træerne ind i himlen? ny rekord for TV BINGO Endnu et bingo år er gået - det er tid til at reflektere. Og med chance for at gentage sig selv: Så går det i al beskedenhed, så nogenlunde endda. Selvom det i første omgang var lidt svært at forestille sig, at vore mange trofaste kunder ville spille TV Bingo hver dag efter 27 år, så er det lykkedes os at få en fornuftig forretning ud af det. Og sideløbende med vore mange andre aktiviteter, ja så må vi i ny og næ med glæde overveje overskriften. Vi skal også sige, at SIFAs TV Bingo udover et fantastisk personale lige fra medarbejderne på kontoret, studieværter, telefonpassere mv. til diverse kamerafolk, producere mv. på DB LUX - også har et fantastisk loyalt publikum, der er med på næsten alt, hvad vi finder på. Og havde dette publikum været en uddøende race, ja så havde SIFAs TV Bingo nok været ovre for længst. I dag sælges ikke mange engangsbingohæfter i kiosker og butikker mere. Der spilles på genbrugsplader, der printes ud på egen hånd (så sparer vi papirudgiften!) - via hjemmesiden Mere end halvdelen af vor omsætning foregår med sms-betaling på mobilen. En næsten lige så stor del sælges med dankort enten via vor hjemmeside eller via telefonisk kontakt til vort dygtige call-center på SIFA-kontoret. - Så tiden hvor bingobilen susede rundt blandt byens butikker for afregning osv. er passé. Jo - vi har et loyalt publikum. Det viser resultatet for de rigtige venner SIFAs Venner med Inga Højmark i spidsen. Et flot bidrag udover det sædvanlige på knap en million kroner kommer der her fra i år. Der er heller ikke noget der hedder TV Aalborg mere. I dag sender SIFAs TV Bingo på

9 landsdækkende dk 4, der fortsat er glade for de mange seere vi kan trække til de daglige udsendelser. Udover det har SIFA fået egen tv-kanal Kanal Nord. Det vil sige, vi har vor egen sendetilladelse og samsender med dk 4 og lokalt på Aalborg +. Og sidst men ikke mindst live-streaming på internettet. Så SIFAs TV Bingo kan ses over hele verden. Så selvom vi samlet set i år har forsøgt at fastholde omsætningen, er det alligevel lykkedes at øge den i TV Bingo. Sammen med vore øvrige aktiviteter på internettet, står vi ganske pænt rustet til fremtiden. Vore aktiviteter er en spredt vifte, således at sårbarheden ikke synes alt for stor selvom fremtiden altid kan være svær at spå om på spillemarkedet. Sideløbende har vi også arbejdet meget med at få styr på effektiviteten og udgifterne. Også her kommer loyaliteten ind i billedet. Udover vore mangeårige trofaste sponsorer dukker nye heldigvis også op. Senest har Dansk Supermarked via Føtex og Bilka givet en stor skærv til TV Bingo, der udløser et kontant sekscifret beløb til SIFAs klubber årligt. Vi har skærpet effektiviteten i administration, sparet på frimærkerne og i det hele taget og hip hop så gik overskuddet 18 procent op! 6. Årets aktiviteter 100 års jubilæum 2011 blev det jubilæumsår, som vi gerne ville have. hvor hele året genlød af SIFAs 100 års fødselsdag. 65 klubber valgte at dedikere deres arrangement til dette - og den bølge har SIFA tænkt at ride videre på, og vi har derfor revideret vores materiale til brug herfor du kan se, hvad vi kan tilbyde i 2012 på vores hjemmeside. Vores store jubilæumsreception i Nordkraft den 13. maj var velbesøgt og - synes vi - godt afviklet. Vi takker endnu en gang for de fine gaver. Aalborg i Rødt Den 4. udgave af AALBORG I RØDT, Aalborgs kultur-, sport- og modefestival, udspillede sig i dagene den 30. august til 4. september Pga. UL havde vi primært allieret os med Sport2Go, som stod for det sportslige islæt. En ting lærte vi af det den uorganiserede idræt på havneområdet har ikke lyst til at deltage i tilrettelagte arrangementer, men er rekvisitterne til rådighed så bruger de dem også. Fyraftensmøder SIFA har i 2011/12 afholdt 4 fyraftensmøder i samarbejde med DGI. Temaerne har været: Daglig ledelse og effektive møder Triologi Intern og ekstern kommunikation Markedsføring af foreningen Fundraising. Herudover har vi afholdt Nye veje ind i en frivillig idrætsforening (omtalt under Pkt. 8) og deltaget i Foreningernes Dag arrangeret af FOU og Dopingarrangement på Politigården (omtalt under Pkt. 6). Fælles for alle møderne har været, at de har været velbesøgte og gennemført med stor succes. Ungdomslege Aalborg var i sommeren 2011 (2.-7. august) for 10. gang værter for Ungdomslegene, hvortil der traditionen tro var inviteret gæster fra samtlige Aalborgs venskabsbyer. Ungdomslegene tilrettelægges i et samarbejde mellem Aalborg Events, Kulturog Fritidsforvaltningen og SIFA, og udover unge idrætsudøvere var det denne gang besluttet også at invitere til workshops for unge i både dans, musik og billedkunst. Især det sidste var helt nyt og spændende og blev gennemført i samarbejde med medarbejdere fra KUNSTEN. Det var samtidig valgt denne gang at prøve at kombinere Ungdomslegene med Aktiv Sommer for byens skoleungdom, således at der virkelig kunne skabes liv og glade dage i Aalborgs midtby. Legene blev åbnet efter den første idrætsdag med en ceremoni onsdag sidst på eftermiddagen og afslutningen var lørdag, ligeledes sidst på eftermiddagen, hvorefter

10 der blev festet igennem i Nordkraft, såvel for unge som for ledere. Rigtig meget foregik anderledes end ved de foregående Ungdomslege, idet centret for aktiviteterne denne gang var flyttet til NORDKRAFT og denne aftale faldt ret sent på plads, hvorfor en hel del af arbejdet kom til at foregå senere end ønskeligt og ind imellem fik karakter af at være lidt hektisk! De lige godt unge deltagere fra i alt 23 byer deltog i følgende idrætter: Atletik, badminton, basketball, bordtennis, fodbold, golf, handicapidræt, håndbold, ishockey, judo, kajak, karate, orientering, svømning, tennis og volleyball og selv om et par af idrætterne endte med meget få deltagere blev der fra alle sider lagt et stort og flot stykke arbejde for at skaffe de bedst mulige oplevelser for alle. TAK til alle ledere og hjælpere der medvirkede til at give såvel vores unge gæster som vores egne unge en perlerække af gode oplevelser. De allerfleste deltagere og deres ledere blev indkvarteret i klubhuse og på forskellige skoler i Aalborg, primært i nærheden af, hvor de forskellige idrætter skulle løbe af stabelen, og dette afvikledes denne gang langt mere smertefrit end første gang, skole-indkvartering benyttedes i Kun én enkelt idræt havde denne gang valgt at indkvartere de unge deltagere privat. Alle kræfter i Aalborg var sat ind på at skabe en fantastisk kulisse for legene, og vejrguderne spillede særdeles positivt med. NORDKRAFT blev den helt rigtige ramme om såvel bespisning, fritidsaktiviteter og fest for både de unge og deres ledere, som for det centrale info-center og møderne med og mellem de forskellige landes ledere. SIFAs opgave var primært at koordinere idrætsaktiviteterne, og de gode og velfungerende ledere fra de forskellige idrætter gjorde opgaven let, men også spændende for SIFA. Arrangementet er naturligvis efterfølgende blevet grundigt evalueret, både inden for SIFA, og også sammen med samarbejdspartnerne, og resultaterne er nedfældet til brug ved eventuelle senere udfordringer af samme kaliber. I sommeren 2012 deltager vi fra Aalborg i Ungdomslege i Rendsburg med en gruppe unge fra idrætterne: atletik, badminton, basketball, golf, judo, kajak, svømning, tennis, og så deltager Fristedet i den kulturelle del. Bogholderihjælp Dette tilbud til SIFAs klubber har efterhånden bestået i 10 år, og en lang række klubber har gennem årene fået assistance over kortere eller længere tid af SIFAs bogholder, Annette alt efter deres forskellige behov og efter nærmere aftale. Kassererposten i en idrætsforening er en opgave, det kan være meget svært at få besat, såvel i små som i større foreninger, og der ses flere eksempler på, at de store foreninger simpelthen køber sig til hjælp på dette felt, mens især mindre foreninger altså har muligheden for at kontakte SIFA og blive hjulpet over en periode. Det er vores indtryk, at klubberne er meget glade for denne service fra SIFA og fra Annette. Klub-rådgivning Flere og flere klubber henvender sig til SIFA med såvel store som små spørgsmål om mange forskellige emner rettigheder, forsikring, kursustilbud, tilskudsmuligheder, vedtægter, godkendelse som forening i Aalborg Kommune m.v. Vi forsøger selvfølgelig at svare bedst muligt eller henvise til, hvor man kan få svar. Så har I et spørgsmål eller dilemma i klubben, så er I selvfølgelig altid velkomne til at kontakte SIFA. 7. Samarbejder/nye tiltag Playmaker Playmaker-ordningen, som SIFA har oprettet i samarbejde med Aalborg Kommune, har til formål at få børn og unge til at bevæge sig mere, ved at etablere samarbejdsaftaler mellem foreningslivet og skoler, DUS-ordninger og øvrige institutioner. Dette formål er i høj grad blevet indfriet. Alene det seneste år blev der indgået over 100 træningsaftaler mellem idrætsforeninger og skoler/dus-ordninger, og det er rekord i de fem år ordningen har eksisteret. Det fine ved playmaker-ordningen er, at alle parter profiterer af samarbejdet. Foreningerne får mulighed for at præsentere deres idrætter over for nye målgrupper, lærere og pædagoger får nye idéer til aktiviteter og vigtigst af alt, så får børn og unge sjove og anderledes fysiske oplevelser,

11 som forhåbentlig giver dem lyst til at dyrke idræt i fritiden. Læs mere om ordningen på: Elitesport Aalborg SIFA er repræsenteret i Elitesport Aalborgs bestyrelse og har været med siden den selvejende institution blev etableret i SIFA støtter op om Elitesport Aalborgs arbejde på flere fronter. Med opbakning fra SIFA er idrætsklasserne på Sønderbroskolen i 2008/2009 etableret og det er glædeligt at konstatere, at der permanent er en god interesse for at komme i en idrætsklasse. I skoleåret er der 110 udøvere fra 14 forskellige idrætsgrene i idrætsklasserne. Idrætsklasserne er en væsentlig faktor til at understøtte talentudviklingen i klubregi og det er allerede nu lykkedes for nogle tidligere og nuværende idrætsklasseelever med lokal baggrund at manifestere deres potentiale i overgangen fra ungdom til seniorelite. Det gælder blandt andet for Lucas Andersen, AaB Fodbold - Lasse Jul Korsgaard, AaB Ishockey og ikke mindst den nuværende elev på 9. årgang fra Aalborg Svømmeklub Mie Østergaard Nielsen, der er kvalificeret til OL og blev kåret til Årets Fund af Team Danmark, Danmarks Idrætsforbund og Politiken i Idrætsklasserne er det første step i at kunne kombinere eliteidræt med uddannelse, idet der også på ungdomsuddannelserne med Aalborghus Gymnasiums eliteidrætsklasser og de øvrige ungdomsuddannelsesinstitutioner og Nordjysk Elitesport på de videregående uddannelser er skabt sammenhæng. Elitesport Aalborg har i 2011 genforhandlet en ny samarbejdsaftale med Team Danmark med fokuspunkter på videreudvikling af idrætsskolekonceptet, prioritering i satsningsidrætsgrene, klubudvikling og koordinering af uddannelsestilbud med lokale uddannelsesinstitutioner. Det er SIFAs opfattelse, at der pågår et konstruktivt samarbejde med Team Danmark og det er væsentligt, at Aalborg således med den nye samarbejdsaftale er Elitekommune frem til I Elitesport Aalborgs fremadrettede arbejde vil det være væsentligt at få udviklet og skabt en model med bo- og bespisningsmuligheder i form af et Elitesports College for unge talentfulde idrætsudøvere fra de forskellige klubber og idrætsgrene i Aalborg og Nordjylland. Det er en proces, som SIFA positivt bakker op omkring, da disse muligheder spiller en afgørende rolle for udviklingen i overgangen fra ungdomselite til seniorelite. SIFA finder, at der er en fortsat positiv udvikling i Elitesport Aalborg med fokus på talentudviklingen af lokale og regionale talenter, som er af afgørende betydning for, at talenterne får mulighed for at prøve sig af og udnytte deres potentiale. Den fortsatte drift og udvikling af Elitesport Aalborg er et arbejde, der kræver ressourcer. Gode muligheder for talenterne er et konkurrenceparameter for de aalborgensiske og nordjyske klubber i forhold til de andre sammenlignelige byer og Elitekommuner både i forhold til at fastholde og tiltrække talenter, og det er et område, der efter SIFAs opfattelse både må og skal fokuseres på og prioriteres. Breddeidrætskoordinator Med udgangen af 2011 udløb projektperioden for projekt Idræt - fra Vane til Vandring, der fik Nordea-fonden og Kulturministeriet til at udnævne Aalborg til breddeidrætskommune. Med afsæt i de mange gode erfaringer fra projektet valgte Aalborg Kommune bl.a. i samarbejde med SIFA at fortsætte udviklingen af breddekommuneaktiviteter de næste 4 år, gennem ansættelse af en breddeidrætskoordinator. På den baggrund vil flere af de syv projekter der indgik i Idræt - fra Vane til Vandring fortsætter på forskellig vis i de kommende år. I samarbejde med Aalborg Universitet udvikles et redskab, der ved hjælp af termisk kamera-teknologi kan analysere anvendelsen af idrætsfaciliteter. Teknologien kan for indeværende tælle antallet af personer i idrætsfaciliteterne. Over tid skal systemet også kunne analysere, hvilken type idræt der dyrkes, om det er mænd, kvinder eller børn der er aktive og om det er elite- eller

Keld Jensen, formand for SIFA og Folkeoplysningsudvalget Aalborg Kommune

Keld Jensen, formand for SIFA og Folkeoplysningsudvalget Aalborg Kommune Keld Jensen, formand for SIFA og Folkeoplysningsudvalget Aalborg Kommune Forudsætning for et godt resultat : Alene er vi intet -sammen er vi stærke! I Aalborg har vi skabt en kultur for at løfte tingene

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

1.1: Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001 og dens navn er Elitesport Aalborg.

1.1: Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001 og dens navn er Elitesport Aalborg. VEDTÆGTER For Den selvejende Institution Elitesport Aalborg 1: NAVN: 1.1: Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001 og dens navn er Elitesport Aalborg. 2: FORMÅL:

Læs mere

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget Fritidspolitik 2010 Folkeoplysningsudvalget Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

Fællesskab. Aalborg Kommune vil med sin fritidspolitik understøtte forpligtende fællesskaber

Fællesskab. Aalborg Kommune vil med sin fritidspolitik understøtte forpligtende fællesskaber #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Folkeoplysningsudvalget Kopi til Indtast Kopi til Fra Inge Brusgaard Sagsnr./Dok.nr. 2014-39974 / 2014-39974-40 Fritidsområdet Sundheds-

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Fritidspolitik - udkast til høring

Fritidspolitik - udkast til høring Fritidspolitik - udkast til høring 1 2 Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose!

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Vores udvalg, der organiserer idrætterne, har fortsat det hårde, men flotte arbejde med at være omkostningsbeviste

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Nyt tilbud til unge talenter. Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg

Nyt tilbud til unge talenter. Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg Nyt tilbud til unge talenter Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg 2 Velkommen i eliteidrætsklassen! 13. august 2008 bliver en ganske særlig dag. Denne dag slår Sønderbroskolen i Aalborg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6 Idrætspolitik 2010 1 Indholdsfortegnelse Byrådets forord 3 Perspektiver og udfordringer 4-5 Fokus- og indsatsområder 6 Organisering via Karizma Sport 7 Idrætsanlæg og træningsfaciliteter 7 Ledere og trænere

Læs mere

Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik

Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik Visioner Folkeoplysningsudvalget har på udvalgsmøderne i december 2014 og januar 2015 beskæftiget sig med de overordnede visioner for arbejdet med Fritidspolitik

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv 1 af 5 17-09-2012 15:11 Forside» Borger» Kultur og Fritid» Folkeoplysning» Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Indhold Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den

Læs mere

Et særligt tilbud til unge talenter Skoleåret 2009-2010. Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg

Et særligt tilbud til unge talenter Skoleåret 2009-2010. Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg Et særligt tilbud til unge talenter Skoleåret 2009-2010 Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg 2 Velkommen i eliteidrætsklassen! I august 2008 tog Sønderbroskolen i Aalborg for første gang

Læs mere

Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012. Høringsmateriale

Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012. Høringsmateriale Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012 Høringsmateriale Indledning Idræts- og fritidspolitikken bygger på tematiserede dialogmøder og drøftelser med Børne- og Ungdomskorpsenes Samråd,

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke 1 NAVN OG HJEMSTED Sammenslutningen af idrætsforeninger i Svendborg Kommune hedder Svendborg Idræts- Samvirke (SIS). Svendborg Idræts- Samvirkes hjemsted er Svendborg

Læs mere

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 S i d e 2 Indhold Indledning... 3 Vision... 4 Målsætninger... 4 Politik... 4 Service... 4 Udvikling... 4 Interessenter... 5 Værdikæde... 6 Idrætsrådet Silkeborg Kommunes

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSAFDELINGEN. Horsens Kommunes Idrætspolitik

KULTUR- OG FRITIDSAFDELINGEN. Horsens Kommunes Idrætspolitik KULTUR- OG FRITIDSAFDELINGEN Horsens Kommunes Idrætspolitik December 2006 Indholdsfortegnelse 1. Mission... 3 2. Vision... 3 3. Målsætninger og indsatsområder... 3 3.1 Breddeidræt:... 3 3.1.1 Målsætning...

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4 1 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Målsætninger... 3 Rammer for folkeoplysende virksomhed... 3 Udvikling af folkeoplysningen... 4 Folkeoplysningen i samspil med øvrige politikområder... 4 Afgrænsning

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde...

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Vision... 3 Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... 4 Særlige indsatsområder...

Læs mere

Idrætsklasser for talenter i 7. til 9. klasse - oversigt over optagelsesprocedure for skoleåret 2010/11 -

Idrætsklasser for talenter i 7. til 9. klasse - oversigt over optagelsesprocedure for skoleåret 2010/11 - Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 97 Offentligt Elitekommune Struktur/organisering Hvilke elever/behov er idrætsklasserne rettet mod? Aalborg Ballerup Esbjerg Pt. ingen folkeskoletilbud

Læs mere

Frivillighed i Dansk Svømmeunion

Frivillighed i Dansk Svømmeunion Frivillighed i Dansk Svømmeunion Baseret på den hidtil største undersøgelse af frivilligt arbejde i danske idrætsforeninger foretaget af Syddansk Universitet og Idrættens Analyseinstitut for Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Idrætspolitik. for Lyngby-Taarbæk Kommune

Idrætspolitik. for Lyngby-Taarbæk Kommune Idrætspolitik for Lyngby-Taarbæk Kommune Skole- og Fritidsudvalget vedtog i 2000 at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle udarbejde forslag til en Idrætspolitik - arbejdsgruppens kommissorium blev godkendt

Læs mere

Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner. Slutevaluering - Resumé

Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner. Slutevaluering - Resumé Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner Slutevaluering - Resumé Udarbejdet for Af Juni 2012 1 Resumé I forsommeren 2009 udbød Kulturministeriet og Nordea-fonden en fælles pulje til breddeidrætskommuner.

Læs mere

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00 Idrætskonference i Randers 2010 lørdag den 18. september 8:30-15:00 SIKR (Samvirkende Idrætsklubber i Randers) arrangerer i samarbejde med Kultur- og fritidsforvaltningen en konference for idrætsforeninger

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

Fritidspolitik. Udkast

Fritidspolitik. Udkast Fritidspolitik 2015 Udkast 1 Indhold Indhold...Side 2 Forord...Side 3 Vision 1: Fællesskab...Side 5 Vision 2: Aktivitet...Side 7 Vision 3: Frivillige...Side 11 Vision 4: Partnerskaber...Side 13 Vision

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

Eliteidrætskoordinator netværksmøde Casa Arena Horsens. Kommunens rolle i eliteidræt og talentudvikling 11. oktober 2011

Eliteidrætskoordinator netværksmøde Casa Arena Horsens. Kommunens rolle i eliteidræt og talentudvikling 11. oktober 2011 Eliteidrætskoordinator netværksmøde Casa Arena Horsens Kommunens rolle i eliteidræt og talentudvikling 11. oktober 2011 Team Danmark aftalen Horsens Kommune Dagsorden 1. Støttekoncept. Team Horsens vs.

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

Indstilling. Evaluering af Eliteidræt Århus. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 22. september 2008 Århus Kommune

Indstilling. Evaluering af Eliteidræt Århus. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 22. september 2008 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 22. september 2008 Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Evaluering af Eliteidræt Århus 1. Resume I forbindelse med

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Talentudvikling i sportens verden

Talentudvikling i sportens verden Talentudvikling i sportens verden Konference 22.9.2008 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 Kort præsentation - MA Cand. mag. (samfundsfag idræt) Adjunkt og

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Idrætspolitik Idrætten har en egenværdi, som det er vigtigt at tage udgangspunkt i. Idræt bygger på demokrati, samvær og gode oplevelser.

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Oversigt: Aktivitetsniveau Tal og statistik Kommunerne Pressen DGI Nordvest Væsentlige begivenheder Satsningsområder Idrætspolitik

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK. Vejle Kommunes Idrætspolitik Frivillige - Fællesskab - Aktivitet

IDRÆTSPOLITIK. Vejle Kommunes Idrætspolitik Frivillige - Fællesskab - Aktivitet IDRÆTSPOLITIK Vejle Kommunes Idrætspolitik 2013-2016 Frivillige - Fællesskab - Aktivitet INDHOLD 14 3 Forord 4 Indledning 5 Temaer 6 Frivillige 10 8 Idrætsfaciliteter 10 Breddeidræt 16 14 Eliteidræt I

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik Udkast til ny Folkeoplysningspolitik 1 Vision Alle borgere i Frederikshavn Kommune skal have lige adgang til folkeoplysende aktiviteter og fællesskaber, der er inkluderende, øger den mentale og fysiske

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aktiv Ferie Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 8 Indhold 1. Introduktion...... 9 2. Projektets aktiviteter....... 10 3. Projektets resultater..... 10 4. Projektets virkning.......... 11 5. Læring

Læs mere

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune 2016 Indhold Indledning - Den folkeoplysende virksomhed i Skanderborg Kommune.. 3 Vision. 4 Mål.. 4 Folkeoplysningsudvalget. 6 Rammer for den folkeoplysende virksomhed..

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Bymosevej 20 8210 Århus V Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

Idrætspolitik Svendborg Kommune 2017-2022 Udkast 1404 2016

Idrætspolitik Svendborg Kommune 2017-2022 Udkast 1404 2016 FORORD Svendborg Kommune er karakteriseret ved at have et stærkt idræts- og foreningsliv, der udgøres af både frivillige og professionelle af bredde og elite. For Svendborg Byråd er det vigtigt at udtrykke

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang.

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Fra og med dags dato, trækker jeg mig tilbage som

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Sorø Sportsråd Grandalen 2, 4180 Sorø Tlf.: 5783 2211 www.sportsraadet.dk ingridogjussi@stofanet.dk

Sorø Sportsråd Grandalen 2, 4180 Sorø Tlf.: 5783 2211 www.sportsraadet.dk ingridogjussi@stofanet.dk Sorø Sportsråd Grandalen 2, 4180 Sorø Tlf.: 5783 2211 www.sportsraadet.dk ingridogjussi@stofanet.dk Idrættens ønsker om nye faciliteter, og samarbejdet med Sorø Kommune i 2012/13. Indhold: 1) Formål. 2)

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Antidoping-kommuner

Antidoping-kommuner Ansøgningsskema for SATS-pulje Antidoping-kommuner 2015-2017 1. ANSØGER Kommunens navn: Aalborg Kommune Navn på projektleder: Bettina Bisp Jensen Projektleders stillingsbetegnelse: Konsulent Kontakt: Tlf.

Læs mere

Vedtægter for 875. o Respekt er at støtte hinanden til stævner. lngen skal ont muligt spille uden støtte fra et andet

Vedtægter for 875. o Respekt er at støtte hinanden til stævner. lngen skal ont muligt spille uden støtte fra et andet t\ i...!., \ Vedtægter for 875 r. Foreningens navn, hiemsted, formå, værdigrundlag og slogan. 1 Stk. 1: Foreningens navn er 875 og klubben er stiftet 14. november L974. : Foreningens hjemsted er Hirtshals

Læs mere

Indhold. Indhold...Side 2. Forord...Side 3. Vision 1: Fællesskab...Side 5. Vision 2: Aktivitet...Side 7. Vision 3: Frivillige...

Indhold. Indhold...Side 2. Forord...Side 3. Vision 1: Fællesskab...Side 5. Vision 2: Aktivitet...Side 7. Vision 3: Frivillige... Fritidspolitik 1 Indhold Indhold...Side 2 Forord...Side 3 Vision 1: Fællesskab...Side 5 Vision 2: Aktivitet...Side 7 Vision 3: Frivillige...Side 11 Vision 4: Partnerskaber...Side 13 Vision 5: Faciliteter...Side

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION. "Horsens Badminton Hal

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION. Horsens Badminton Hal FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION "Horsens Badminton Hal 1 1 INSTITUTIONENS NAVN OG HJEMSTED: 1.1. Institutionens navn er Horsens Badminton Hal, der er en selvejende institution. 1.2.

Læs mere

Idræt og bevægelse til alle

Idræt og bevægelse til alle Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2013-16 GENTOFTE KOMMUNE Forord Med Gentofte Kommunes nye idræts- og bevægelsespolitik arbejder vi målrettet videre med at skabe

Læs mere

HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016

HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016 HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016 Beretning I min beretning vil jeg komme ind på følgende emner 1. Medlemstal og afdelinger 2. HG s vision og værdier

Læs mere

Vedtægter For Herlev Idrætsforening Fodbold

Vedtægter For Herlev Idrætsforening Fodbold Vedtægter For Herlev Idrætsforening Fodbold 1. Formål og målsætning 1.1 Det er Herlev Idrætsforening (HI) Fodbolds formål at tilbyde alle interesserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der ser

Læs mere

Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik 2013-2017 Politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. 1 Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger

Læs mere

VISION Svendborg Kommune vil:

VISION Svendborg Kommune vil: FORMÅL Formålet med den folkeoplysende virksomhed er at bidrage til borgernes aktive medborgerskab, frivillige indsats og livslange læring. I folkeoplysningsloven er formålet for henholdsvis oplysningsforbund

Læs mere

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Vedtægter For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Stiftet 1. januar 1962 1. Klubbens navn er Hørsholm-Usserød Idrætsklub med hjemsted i Hørsholm Kommune. Klubben anvender forkortelsen HUI og benytter som sit mærke

Læs mere

Lemvig Kommunes Foreningsportal

Lemvig Kommunes Foreningsportal Kopi fra Lemvig Kommunes hjemmeside 14. september 2012 Links Lemvig Kommunes Foreningsportal http://www.lemvig.dk/folkeoplysningspolitik.aspx?id=1942 Folkeoplysningspolitik Introduktion Folketinget vedtog

Læs mere

Et særligt tilbud til unge talenter Skoleåret 2010-2011. Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg

Et særligt tilbud til unge talenter Skoleåret 2010-2011. Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg Et særligt tilbud til unge talenter Skoleåret 2010-2011 Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg 2 Velkommen i eliteidrætsklasserne! I august 2008 tog Sønderbroskolen i Aalborg for første gang

Læs mere

Eliteidrætssamrådet møde med Kultur & Fritidsudvalget d. 12. august 2014

Eliteidrætssamrådet møde med Kultur & Fritidsudvalget d. 12. august 2014 Eliteidrætssamrådet møde med Kultur & Fritidsudvalget d. 12. august 2014 Tip en 7 er Hjemmeside http://b.socrative.com/login/student/ Indtast følgende Room Name: 147b2230 Højdepunkter fra året der gik

Læs mere

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I?

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I? Ny forening hvordan gør I? Hvordan bliver I en forening? En forening skal være godkendt som folkeoplysende forening for at kunne modtage tilskud og låne ledige offentlige lokaler. Der er nogle ting, som

Læs mere

Forslag til. Folkeoplysningspolitik

Forslag til. Folkeoplysningspolitik Forslag til Kerteminde Kommune 231111 2011-19114 1440-29400 1 Vision, værdier og målsætninger for folkeoplysningsområdet i Kerteminde Kommune 2 Indledning Aktiviteterne inden for fritidslivet opstår i

Læs mere

Fredericia Kommune - Idrætspolitik godkendt af Fredericia Byråd den 8. maj 2006. Fredericia Kommunes Idrætspolitik

Fredericia Kommune - Idrætspolitik godkendt af Fredericia Byråd den 8. maj 2006. Fredericia Kommunes Idrætspolitik Fredericia Kommunes Idrætspolitik 1 Indledning Fredericia Kommunes Idrætspolitik tager udgangspunkt i Fredericia Kommunes vision 2012, idrættens fire livskvaliteter og den dialog der har fundet sted med

Læs mere

Faciliteter og frivillighed

Faciliteter og frivillighed Faciliteter og frivillighed Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet Forsamles og forenes om idræt Foreningsfrihed og forsamlingsfrihed

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Indhold Indledning...3 Udgangspunkt...4 Pejlemærker...4 Værdier...7 Målgrupper...9 Afrunding...11 2 Indledning Kultur- og fritidslivet og de tilknyttede arrangementer,

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

IRH-konference 20. november Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) John Sørensen Formand - FIG

IRH-konference 20. november Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) John Sørensen Formand - FIG IRH-konference 20. november 2015 Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) John Sørensen Formand - FIG john@sxrensen.dk 20. november 2015 Erfaringer Facilitetsanalyse - Gladsaxe Baggrund for analysen Processen

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Kære alle fremmødte, forældre, medarbejdere og skoleledelse Skoleåret 2015/2016 har budt på en lang række forandringer. Forandringer der er kommet til med det mål, at gøre tingene

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Mundtlig beretning Dagsorden punkt 2, DGI årsmøde 2015

Mundtlig beretning Dagsorden punkt 2, DGI årsmøde 2015 Mundtlig beretning Dagsorden punkt 2, DGI årsmøde 2015 Landsformand Søren Møller Liv i papirtigeren?»idrætsdeltagelsen vil være stigende alligevel«det er foreningsdeltagelsen, som kommer under pres Vil

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Idrætspolitik - Opsamling på møder med interessenter, januar 2010.

Idrætspolitik - Opsamling på møder med interessenter, januar 2010. Idrætspolitik - Opsamling på møder med interessenter, januar 2010. 5 temaer Borgeren i centrum Frivillige vs. professionelle De frivillige skal støttes i deres initiativer. Der skal være opbakning fra

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af [X-]Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af [X-]Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og [X-]Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i [X-]Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge

AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge Der er stor stabilitet i danskernes interesse i at deltage i frivilligt arbejde. Cirka en tredjedel af danskerne arbejder frivilligt, og det er stort set det

Læs mere

Forening i Sport2Go - Om projektet og foreningens og instruktørens rolle

Forening i Sport2Go - Om projektet og foreningens og instruktørens rolle Forening i Sport2Go - Om projektet og foreningens og instruktørens rolle 2012 Forening i projekt Sport2Go 2 Indhold Forord:... 3 Sport 2 Go medlemskab... 3 Hvad er det?... 3 Hvem kan være med?... 4 Hvordan

Læs mere

KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole

KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole Talentklassen giver dig optimale muligheder for at kombinere din skolegang med din sportslige udvikling!

Læs mere

UDVIKLINGSPROJEKT 2014-2017. Formål:

UDVIKLINGSPROJEKT 2014-2017. Formål: UDVIKLINGSPROJEKT 2014-2017 Formål: Klatresporten udvikler sig hurtigt I følge IFSC (International Federation of Sport Climbing) kommer der 3.000 nye klatrere til hver dag. Ses på sammenlignelige lande

Læs mere

Skolen på Sønderager

Skolen på Sønderager Skolen på Sønderager TALENTKLASSER 2017 2018 I talentklasserne har du samme obligatoriske fag som andre folkeskoleelever. Men her er du sammen med andre talenter, der har samme mål og behov som dig! Informationsmøde

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere