Aalborghus lens jordebog 1562

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborghus lens jordebog 1562"

Transkript

1 Aalborghus lens jordebog 1562

2

3 Ole Færch Aalborghus lens jordebog 1562 Landbohistorisk Selskab 2013

4 Aalborghus lens jordebog 1562 Ole Færch og Landbohistorisk Selskab Forlag: Landbohistorisk Selskab. Tryk: special-trykkeriet viborg a-s. Printed in Denmark ISBN: Bogen udgives med støtte fra Landbohistorisk Støttekreds, Velux Fonden, Kjems Fonden og Alfred Good s Fond som også angivet i forordet. Velux Fondens støtte er ydet under Fondens fundatsbestemmelse, der giver mulighed for at støtte aktive ældre. Kvalitative og redaktionelle vurderinger i forbindelse hermed er varetaget af forlaget og forfatteren alene. Landbohistorisk Selskab, bogsalg og sekretariat: Dansk Landbrugsmuseum Gl. Estrup, Randersvej Auning Selskabets hjemmeside: Omslagets forside: Aalborghus efter Peder Hansen Resens Atlas Danicus, ca Forsats: Herreder og sogne nord for Limfjorden, baseret på Thorkild Gravlund, Herredsbogen, Jylland. Eftersats: Herreder og sogne syd for Limfjorden, baseret på Thorkild Gravlund, Herredsbogen, Jylland. Omslagets bagside: Tiendebetalere, tysk træsnit, efter Lars Tvede Jensen, Jylland i oprør Skipper Klement-fejden 1534.

5 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 7 OM JORDEBOGEN... 9 Jordebogens udformning og indhold... 9 Datering, revision, kvalitet Lenets område Lensmand og skriver Udgivelsesprincip Jordebogens mønt, mål og vægt JORDEBOGEN Beholdningen Fleskum herred Hellum herred Hindsted herred Års herred Slet herred Gislum herred Hornum herred Kjær herred Han herred Landgilde af Hjørring by Hvetbo herred Kirke og præstegæsteri Summa summarum på alle førnævnte herreder Tiende korn som skal ydes til Aalborghus Summarum på alt foranskrevne tiendekorn af forne herreder Penninge annammet og oppebåret af gadehuse Penninge annammet til engleje af enge, som er friet fra slottet annammet til skovleje af skoven i Hellum herred annammet af Lundholms bro i Fleskum herred Havre annammet til skovleje af skoven i Hindsted herred Havre annammet til brokorn af Håls bro i Fleskum herred Lam annammet til tiende

6 Saltede sild annammet af bundgarnsstader ud for Hurup Sild annammet til told i Aalborg, som blev saltet på slottet Røgede sild annammet af 12 bundgarnsstader ud for Løgsted Øre Røgede sild annammet af 13 bundgarnsstader ud for Aggersborg To saltere som giver årligt af Læsø Tørrede hvillinger til told af bønderne, som kommer til Aalborg ANALYSE AF JORDEBOGEN Gårde og huse Den visse rente De øvrige jordebogsindtægter Lægdskøer Analyse af gårdenes landgilde i Slet herred Familie-nabogårde Udviklingen i landgilden Udviklingen i landgilden Udviklingen i landgilden Kronens fæstegårde i Hornum og Gislum herred Tillæg: Ebbe Galts Gods og Klostertjenere Bilag 1: Prisliste ved beregning af naturaliers værdi Bilag 2: Afgifter af gårde i Hellum og Fleskum herred 1541 og Bilag 3: Afgifter af gårde i Vokslev og Dall sogn 1562 og Bilag 4: Claus Gjordsens register Bilag 5: Kronens godskøb/salg i Aalborghus lens område Bilag 6: Hald lensgods i Himmerland Bilag 7: Aalborghus lens visse indtægt Bilag 8: Landgilde i Hornum og Gislum herred før/efter Bilag 9: Analyse af landgilde af gårde i Slet herred Bilag 10: Jordebogens skrift UTRYKTE KILDER OG FORKORTELSER LITTERATUR OG TRYKTE KILDER REGISTER

7 FORORD Lenene var en af grundstammerne i kongemagtens økonomi fra tidlig middelalder, indtil de blev erstattet af amter ved enevældens indførelse i Aalborghus len nævnes første gang i de skriftlige kilder i Da Valdemar Atterdag i 1340 blev Danmarks konge og begyndte at få herredømme over det pantsatte land, skete det med udgangspunkt i én eneste besiddelse, nemlig Aalborghus len med tilliggende i Himmersyssel, Vendsyssel, Thysyssel og Han herred, som han fik overdraget kvit og frit ved forliget 22. april Aalborghus len var op gennem tiden et af landets største og mest betydningsfulde len, og i 1562 lå herunder 10 herreder, nemlig Fleskum, Hellum, Hindsted, Slet, Års, Gislum, Hornum, Kjær, Han og Hvetbo samt købstaden Hjørring og de to vandmøller, Ny Mølle og Gammel Mølle i Aalborg. Lensmændene bestyrede krongodset og opkrævede landgilden heraf. Ud over jordebogsafgifterne i nærværende jordebog opkrævede lenet tillige stedsmål for indgåelse af nye fæstemål, bøder for sagefald, diverse kvæg- og kopskatter samt ekstraskatter, der ramte alle bønderne i lenet, men regnskab med disse er ikke bevarede for året Også de kvæg- og korntiender, som ikke var bortforpagtet, blev opkrævet af lenet. Indtægterne fra Aalborghus len var en af kronens største indtægtskilder næst efter Øresundstolden. Aalborghus lens jordebog 1562 giver også et indblik i lensadministration og bøndernes vilkår, men desuden i personal- og lokalhistorie i en tid, der ligger langt før kirkebøger og folketællinger. Jeg takker Landbohistorisk Selskab, som har påtaget sig at stå for udgivelsen. Jeg er endvidere stor tak skyldig til Landbohistorisk Selskabs formand Carsten Porskrog Rasmussen, Aarhus Universitet, for faglig sparring i forbindelse med udarbejdelsen af manuskriptet og analyse af jordebogen og lektor Jens Villiam Jensen, Landbohistorisk Selskab, for korrekturlæsning. Udgivelsen muliggøres gennem støtte fra Landbohistorisk Støttekreds, Velux Fonden, Kjems Fonden og Alfred Good s Fond, som jeg bringer min bedste tak. Aalborg den 4. januar 2013 Ole Færch 7

8 8

9 OM JORDEBOGEN Jordebøger og regnskaber var en vigtig del af større godsejeres godsadministration fra senmiddelalderen og frem. For kronens vedkomende har vi bevaret et mindre antal jordebøger og regnskaber fra før Reformationen, noget flere fra midten af 1500-tallet, mens vi fra slutningen af 1500-tallet og frem har lange serier af jordebøger og regnskaber fra mange af de kongelige len. Det er Aalborghus len et godt eksempel på. Fra perioden er der bevaret enkelte dele af lensregnskaberne for Aalborghus, som findes i Rigsarkivet under Regnskaber , Forskellige stykker lensregnskaber eller jordebøger fra Christiern II's og Frederik I's tid. Det ældste samlede regnskab er fra 1591, og fra 1601 og frem til 1660 findes en næsten ubrudt række, ligeleledes i Rigsarkivet i samlingen Regnskaber Herimellem ligger jordebogen fra 1562, som er den ældste komplette jordebog, og som altså i tid placerer sig nogenlunde midt mellem de førreformatoriske fragmenter og de lange serier fra 1601 og frem. Jordebogen giver os for første gang en detaljeret viden om det omfattende gods, der lå under Aalborghus, og de afgifter, bønderne ydede. Den viser os tilstanden i 1562, hvor der var sket mange ændringer efter Reformationen, men hvor en række middelalderlige træk omvendt levede videre. Derfor rummer jordebogen, rigtigt analyseret, ikke bare megen information om forholdene i 1562, men også vigtige spor fra middelalderen. Jordebogens udformning og indhold Aalborghus lens jordebog 1562 findes i Rigsarkivet i samlingen Lensregnskaber Den foreligger også på film M Jordebogen er i formatet højde x bredde ca. 26,5 x 21,5 cm. Den har ikke noget særligt bogbind, og den består af 16 læg på hver 12 sider. Hvert læg er dannet af 6 stykker papir i formatet ca. 26,5 x 43 cm, foldet midt på langsiden. De enkelte læg er sammenholdt med tynd tråd, og læggene er samlet med en kraftig snor. Det yderste blad i læg 16 er revnet ved ryggen, således, at dette yderste blad består af 2 separate sider. Jordebogen består således af 192 enkeltblade, som giver mulighed for 384 beskrevne sider. Sidenummereringen er udført med en nyere hånd. Kun højresiderne er nummereret, i overensstemmelse med traditionel nummerering af sådanne manuskripter. Ved nærværende gengivelse er der til nummereringen af højresiderne tilføjet et r, og bagsiden af denne er givet samme sidenummer tilføjet et v (for recto og verso). Nummereringen starter først på tredje blad, som altså er side 1r. På side 2r er på originalen, men ikke på filmen, med nyere hånd indført en indholdsfortegnelse over, hvor de enkelte herreder kan findes i jordebogen. 9

10 På side 193 b står forneden i højre hjørne skrevet tallet 9, hvis nærmere betydning ikke er klarlagt Jordebogen synes udformet efter samme skabelon, som andre samtidige jordebøger, f.eks. Silkeborg lens jordebog Den er formodentligt skrevet af efter foregående års jordebog. Figur 1: Foto af jordebogen. De første to sider af jordebogen indeholder en opgørelse over, hvad lensmand Otto Brahe skyldte kongen ved udgangen af forrige regnskabsår. Det viser hen til jordebogens primære formål, som var at danne grundlag for afregningen mellem lensmanden og kongen. Jordebogen dokumenterer, hvilke indtægter, der burde komme ind hvert år i penge og naturalier, og det, der ikke blev anvendt på stedet til godkendte formål, skulle på én eller anden måde sendes videre til kongens slotte eller sælges. Det hæftede lensmanden for, og de beholdninger, der var tilbage ved årets udgang, var derfor regnskabsteknisk set en gæld fra lensmanden til kongen. 2 Herefter følger den egentlige jordebog for Forsiden angiver, at det er en jordebog for den visse rente. Jordebogen er inddelt i to hovedafsnit. Først kommer et afsnit, der omfatter landgilden af kronens fæstere og kronens selvejerbønder. Det er siderne indtil side 179r. Herefter følger det andet hovedafsnit med forskellige andre indtægter. Det drejer sig om tiendekorn, leje af gadehuse, enge under ladegården, skovleje i Hellum og Hindsted herred, diverse brokorn, afgift af sildebundgarnsstader ved Øster Hurup og en smule told af sild, som blev saltet 1 Poul Rasmussen, Silkeborg lens jordebog Eksempelvis 10. aug. 1553, Kancelliets Brevbøger , s

11 på Aalborghus, og en afgift af af fiskere, som kom ind fra Vesterhavet med fisk til Aalborg. Jordebogens hovedafsnit er ordnet geografisk, så bønderne opregnes herredsvis, sognevis og herefter for de enkelte byer i sognet. Der skelnes ikke mellem selvejere og fæstere. Hver enkelt side indeholder navnene på kronens fæstere og bønder, typisk 3-4 pr. side med deres årlige påsatte landgilde af penge og naturalier, efter alt at dømme for et regnskabsår fra Philipp Jacobi (1. maj) til årsdagen herefter. Nederst på hver side er den samlede sum af ydelserne på siden sammentalt under betegnelse. Høns er dog udeladt overalt i disse sidesummer, men er talt med på summationen over de enkelte herreder. Ved afslutningen af hvert herred er de samlede afgifter for herredet opsummeret under betegnelsen Summa Summarum på førnævnte herred. Dette sker på siderne 35r, 54r, 69r, 99r, 111r, 136r, 149r, 166r, 169r, 174r og 174v, idet s. 169r dog er for Hjørring by og s. 174v er for møllerne i Aalborg, mens der i øvrigt ikke var andre landgildeafgifter af Aalborg. Side 175r-178r angiver kirke- og præstegæsteri af Fleskum, Hellum, Års, Hindsted, Gislum, Hornum og Slet herreder, men ikke herrederne nordenfjords. På side 179r og 179v er der foretaget en opsummering af de samlede landgildeafgifter for herrederne samt Hjørring og Aalborg under betegnelsen Summa Summarum på alle førnævnte herreder og visse rente som nu til Aalborghus liggendes er. Heri er indregnet det nævnte kirke- og præstegæsteri fra 175r-178v, der altså blev betragtet som visse rente Herefter følger forskellige andre indtægter. Først anføres fra side 181r- 187v tiendekorn i form af rug, byg og havre af Fleskum, Hellum, Hindsted, Års, Slet, Gislum og Hornum herreder. Tiendekorn af Kjær, Han og Hvetbo herreder samt Hjørring og Aalborg blev ikke ydet til Aalborghus. Siderne 188r-188v indeholder afgift for gadehuse i alle herrederne med en Summarum på side 188v. Side 189r-189v indeholder leje for enge, som er friet fra Aalborghus, hvilket vist må forstås således, at det er enge, som hører under ladegårdene til Aalborghus, som var Vestre Ladegård i Aalborg og Filsted Ladegård, men var bortfæstet herfra. Lejen heraf er opsummeret på side 189v. Side 189v indeholder også opkrævet tiende af folk, som ikke (længere?) havde noget kvæg at svare tiende af. Side 190r indeholder byg fra 44 mænd for leje af skoven i Hellum herred samt havre for leje af skoven i Hindsted herred. Endvidere opregnes her brokorn, der var opkrævet i byg af Lundholms bro samt havre af Håls bro, begge i Fleskum herred. Side 190v angiver lam som tiende af Hornum og Slet herreder. Endvidere sild opkrævet for ret til opsætning af bundgarnsstader ud for Øster Hurup i Fleskum herred samt told af sild saltet på Aalborghus. Side 191r angiver røgede sild fra bundgarnsstader ud for hhv. Løgsted Øre (Løgstør) og Aggersborg. Endvidere salt, som to saltere på Læsø betalte. 11

12 Endelig indeholder side 191v-193r en opgørelse over tørrede hvillinger betalt som told af bønder, som kom til Aalborg fra Vesterhavet med fisk. Når disse indtægter ikke er talt med i den visse rente, skyldes det nok, at de ikke var lige så faste som bøndernes landgilde og kirkegæsteriet. Omvendt var i hvert fald de fleste af dem årlige og forholdsvis forudseelige indtægter, og lensmanden har skullet gøre rede for dem og afregne på samme måde som med hensyn til landgilden. De adskiller sig dermed fra den egentlige uvisse rente, som var de helt uforudselige indtægter i form af bøder, indfæstning, oldengæld mv., som der førtes særligt regnskab over, og som lensmanden normalt fik en vis procentdel af. Siderne efter opsummeringen af den visse indtægt, nemlig landgilden på side 179r, indeholder ikke en tilsvarende opsummering af de øvrige indtægter, og dette tyder på, at et eller flere læg af jordebogen er bortkommet. Jordebogens manglende bogbind kan tyde i samme retning. Jordebogen indeholder heller ingen opgørelse over forøgelse eller formindskelse af krongodset under Aalborghus i det forløbne år. Jordebogen for 1601 indeholder derimod et afsnit Forandringer udi jordebogen fra Philippi Jacobi Dag 1600 til Philippi Jacobi dag Anno Dette peger også på, at jordebogen 1562 ikke er fuldstændig, men at der mangler et eller flere læg. Datering, revision, kvalitet Jordebogens side 2r angiver Anno domini 1562, hvilket formentlig betyder, at den gik fra Philippi Jacobi dag, 1. maj 1562, til årsdagen Jordebogen må da formodes skrevet kort før 1. maj 1562 og medtage ændringer af gods, der blev tilført eller fjernet fra lenet ved køb/salg/magelæg indtil denne dato. Jordebogen indeholder ingen bemærkninger om revision. Jordebogen indeholder kun få skrivefejl, hvilket er imponerende, de mange sider taget i betragtning. Der er også kun få og ubetydelige regnefejl i sammentællingen af de forskellige ydelser. Der er foretaget kontrolberegning af summation af enkelte sider, og hvor der er fundet fejl, er korrekte tal anført i parentes. Der er foretaget kontrol af de samlede summer for hvert enkelt herred og summation af herrederne på side 179a. Her er der fundet overensstemmelse på samtlige poster undtagen helt ubetydeligt 1 skilling på gæsteripenge, 4 skilling ved en forglemmelse på færgepenge af Han herred, 1 skovsvin, 1 får og 5 hestes gæsteri. Endvidere er tre tønder løg og to tønder rødbeder af Aalborg, se side 174r, glemt ved summationen på side 179r. Regnskabet indeholde en kolossal mængde af tal, som samtidig er svære at regne sammen, da der ikke regnes i et titalssystem, og der var forskellige størrelser på ørter, læster m.v. afhængig af kornsort og landsdel, ligesom der var forskellige enheder på penge og varer. I betragtning heraf må man sige, at regnskabet er udført med en fantastisk dygtighed og akkuratesse. På den anden side var det også klogt at have orden i regnskaberne på den tid. I 1516 blev slotsskriveren på Københavns slot henrettet for regnskabsuorden. 12

13 Lenets område 1562 De områder, hvoraf Aalborghus len fik ydelser efter jordebogen 1562, var: Fleskum herred Gislum herred Han herred Hellum herred Hindsted herred Hornum herred Hvetbo herred Kjær herred Slet herred Års herred Hjørring by Gammel og Ny Mølle i Aalborg km Horns Hjørring Vennebjerg Børglum Hvetbo Jerslev Han Hillerslev Hundborg Hassing Morsø Nr. Refs Morsø Sdr.. Harre Nørre Løgstør Slet Aars Gislum Nibe Kjær Aalborg Fleskum Hornum Hellum Hindsted Vandfuld Rødding Hindborg Ginding Fjends Rinds Nørlyng Hobro Onsild Figur 2:Herrederne under Aalborghus Herrederne er farvelagte i ovenstående kort. Aalborghus len omfattede på dette tidspunkt næsten hele Himmerland og tre herreder nord for Limfjorden. Som det fremgår af et senere afsnit i bogen, var det et øjebliksbillede. Frem til 1562 havde Aalborghus len omfattet et stærkt skiftende antal herreder, mens en række af de ti herreder i perioder havde været len for sig. Den nogenlunde faste bestand af herreder under lenet synes at være Fleskum, Hellum, Hornum, Års, Kjær og Hvetbo herreder, mens de øvrige herreder periodevist var inde 13

14 eller ude. Fra 1562 og de næste hundrede år frem var situationen dog gennemgående mere stabil. I alle disse herreder havde lensmanden på Aalborghus en overordnet myndighed på kongens vegne. Det omfattede tilsyn med retsvæsenet, veje og broer, opkrævning af visse ekstraskatter mv. Jordebogen handler imidlertid alene om de ejendomme, hvor lensmanden på kongens vegne udøvede en godsejers myndighed. Det omfattede, som det fremgår af analyserne bag i bogen, flere forskellige typer af gårde med forskellig proveniens. For det første er der de gårde, der fra gammel tid blev forvaltet af den lensmand, der også varetog den almene kongelige myndighed over de enkelte herreder. Det gælder det gamle selvejergods, hvad enten det var forblevet i selveje efter Grevens Fejde eller konfiskeret af kronen, og det gælder de fæstegårde, som havde hørt under kongen allerede før Reformationen. For det andet gælder det en del gods, som kom under kronen ved Reformationen. Kongen overtog her bispernes og de fleste af klostrenes ejendomme. Som hovedregel blev de i første omgang forvaltet videre i de administrative strukturer, der fandtes før Reformationen, men med tiden skete der ændringer. Før 1562 var der for Aalborghus lens vedkommende sket én afgørende ændring, nemlig den at Aalborghus havde overtaget en betydelig del af Viborg bispestols tidligere gods i de syv herreder syd for Limfjorden, som hørte til lenet. Dette gods omfattede både tidligere biskoppelige fæstegårde og herligheden eller forsvaret af en del gårde, som tilhørte lokale sognekirker og -præsteembeder. Disse sidstnævnte gårde ydede det meste af landgilden til præsten eller sognekirken, men Aalborghus havde administrationen af godset og modtog som betaling derfor dels gæsteriet, dels de uvisse indtægter, som dog ikke fremgår af jordebogen. Også tienderne fra herrederne i Himmerland er overtaget fra Viborgbispen. Det betyder dog ikke, at jordebogens gods er identisk med det gamle kron-, selvejer- og bispegods, som det havde været før Reformationen. Der var sket ændringer. Først og fremmest var en del tidligere bispegods afstået til adelen separat, men desuden havde der været en række byttehandler mageskifter hvor gårde var kommet til eller skilt fra. Det behandles nærmere i analyserne bag i bogen. Mens Viborg bispestols tidligere ejendomme inden for lenet var lagt til Aalborghus, gælder det ikke ejendomme, der stammede fra en række andre kirkelige institutioner som bispen af Børglum eller en del klostre. Disse ejendomme var ganske vist overtaget af kronen, men opretholdt som særlige len. Jordebogen omfatter derfor ikke alle kongens ejendomme i de ti herreder. Andre gårde hørte i 1562 under bl.a. Sejlstrup, Børglum, Vitskøl eller Mariager len. Det gælder også tienderne fra de nordenfjordske herreder, som før Reformationen havde tilhørt bispen af Børglum. Lensmand og skriver Da jordebogen blev skrevet, var Otto Brahe til Knudstrup i Skåne, ( ) lensmand. Han havde lenet fra 1555, hvor han afløste Jacob Brockenhuus, og til 1567, hvor han blev afløst af Erik Podebusk. Otto Brahe var af den mægtige adelslægt Brahe, gift med Beate Clausdatter Bille fra den 14

15 mægtige Bille-slægt. Han havde lenet på regnskab, dvs. han skulle aflægge regnskab over lenets indtægter og udgifter. Han fik selv et vederlag, den såkaldte genant, i form af et pengebeløb samt store mængder naturalier - korn, gryn, mel, smør, 24 køer, 250 svin, 200 lam, 200 gæs og 500 høns årligt nævnes på hans tid - samt udbyttet af ladegårdene. 1 Otte Brahe var rigsråd, så hans ophold på Aalborghus er afbrudt af rejser og møder i kongens tjeneste foruden ophold hjemme på Knudstrup. Hans ligsten ligger i Kågerød kirke i Skåne, hvor der også er et epitafium med et billede af ham og hans familie, hvortil bl.a. hører den berømte astronom Thyco Brahe. Figur 3: Otto Brahe og hans familie, udsnit af altertavlen i Kågerød kirke, Skåne. Landgilde til lenet blev sikkert leveret på Aalborghus, på Vestre Ladegård og på Filsted Ladegård eller til købmænd i de større byer, som videresolgte f.eks. kornet på kronens vegne. Den 4. april 1553 fik lensmand Jacob Brockenhuus befaling om at bygge en kornlade på ladegården til Aalborghus. 2 1 Florian Martensen-Larsen, Aalborghus Slot Kancelliets Brevbøger , s

16 Jordebogen er skrevet af én skriver, men over mange dage, hvilket viser sig i små forskelligheder på opstilling af siderne, f.eks. rækkefølge af afgifter og anvendelse af både ordet og specialtegnet for mark i angivelse af smør. Retskrivningen, hvis man kan tale om en sådan, tyder på, at skriveren er himmerlænding. Det er formodentlig Niels Andersen, der kendes fra et brev med segl, som findes i Aalborg Rådstuearkiv. 1 Han havde bolig og skriverstue i vestfløjen, hvoraf nu kun resterer de tøndeformede hvælvinger inde i volden bag den i 1890-erne opførte høje mur med bueslag. 2 EN S R N I E LS A N D E Figur 4: Niels Andersens segl 4. nov Figur 5: Aalborghus så måske sådan ud Rekonstruktion af svenskernes belejring Foreningen Tinsoldaten, Aalborg. 1 Landsark. Viborg, D1-118, Aalborg rådstue, papirsbreve , læg Florian Martensen-Larsen, Aalborghus Slot

17 Udgivelsesprincip Jordebogen er afskrevet efter udskrifter fra film M Afskriften er opstillet således, at den side for side svarer til originalen og er søgt lagt så tæt op af denne som muligt. Sidenummereringen står som i originalen i øverste højre hjørne, men i forhold til originalen er der tilføjet et r, og den unummererede bagside er givet samme sidenummer med et tilføjet v. Jordebogen er gengivet så nær op ad nutidens sprog, som det har været muligt. Dette gælder også stednavne og personnavne. Litteratur, utrykte kilder, forkortelser samt register findes bag i bogen. Jordebogens mønt, mål og vægt Jordebogen regner med følgende enheder på penge samt mål og vægt. Mål og vægt er her, omregnet til moderne enheder, jf. Svend Aakjær Penge 1 daler = 3 mark = 48 skilling. 1 ort = ¼ daler = 12 skilling. 1 løde mark = 45 skilling. 1 mark = 16 skilling. 1 skilling = 12 penning. 1 skilling grot = 9 penning = ¾ skilling. 1 album = 4 penning = ⅓ skilling. 1 engelsk = 3 penning = ¼ skilling. i Himmerland, dvs. syd for Limfjorden 1 fjerding = ¼ skæppe. (1 kornskæppe = 18,56 liter for alle kornsorter). 1 ørte (ørtug) = 12 skæpper. 1 pund = 15 skæpper. 1 læst = 180 skæpper = 12 pund. i Vendsyssel 1 læst = 12 pund = 324 vendelboskæpper. 1 pund = 27 vendelboskæpper., ydedes kun i Himmerland 1 ørte = 10 skæpper. 1 pund = 15 skæpper. 1 læst = 180 skæpper. Havre, ydedes kun i Himmerland og i Hjørring 1 ørte = 20 skæpper. 1 pund = 1 ½ ørte = 30 skæpper. 1 læst = 360 skæpper. 1 tønde = 12 skæpper i Vendsyssel jf. Poul Rasmussen s

18 1 læst = 12 tønder = 216 (Viborg) pund. (Aakjær s. 188). 1 tønde = 18 pund = 126,98 kg. 1 pund = 7,05 kg. (Aakjær s. 177). 1 fjerding = ¼ tønde = 4 ½ pund. 1 løb = 3 pund (nævnes på jordebogens s. 137a). 1 mark = pund = 0,293 kg. Honning (både i Himmerland og Vendsyssel) 1 tønde = 30 kander, vægt som 1 tønde smør =126,98 kg (Aakjær s. 184). 1 fjerding = ¼ tønde. 1 kande = 4 kvarter = 4,63 liter. 1 ask honning = 4 kander (s. 138a i jordebogen). 1 tønde = 139 liter = 120 potter. 1 kvarter = 1 pot = 1,16 liter. Sild 1 tønde = 4 fjerdinger. Sild måltes sikkert med tjæretønden, 1 tønde sild = 115,8 liter (Aakjær s. 198). Mel (måles som rug jf. Poul Rasmussen, s.78) 1 pund = 15 skæpper. 1 læst = 12 pund = 180 skæpper. Mel måltes sikkert med øltønden, der i jordebogens tid regnedes til 120 potter = 120 x 1,16 liter = 139,2 liter (åbenbart lig 1 smørtønde). 1 tønde = 7 ½ skæppe = 139,2 liter. 1 skæppe = 18,56 liter. Arendt Berntsen angiver i Danmarckis oc Norgis Fructbar Herlighed, trykt i København 1656, side 495, at der regnes med Aalborgmål i hele Aalborghus len, men at jordebogen anvender Viborgmål, i hvert fald syd for Limfjorden, dvs. Himmerland. Herudover nævnes i jordebogen følgende enheder: 1 alen = antagelig jysk alen = 0,57 m (Aakjær, s. 265) = 2 fod á 12 tommer. 1 kvarter som længdemål = ¼ alen = 14,25 cm. Vol = 4 snese a 20 styk = 80 styk. (anvendes som mål for røgede sild). Skippund = sikkert 20 Viborg lispund = 141,0 kg. (Aakjær s. 190). Bismer mark = 1 mark = pund = 0,293 kg. 18

19 JORDEBOGEN 19

20 20

21 0r (0v blank) Beholdningen 21

22 1r Lignet og lagt Otto Brahes udgift imod hans indtægt og oppebørsel på Aalborghus dette år mdclxi, da blev han kon. majest. dette efterskrevne skyldig og igen beholdendes på Aalborghus og i Aalborg len til Skt. Voldborg nu forleden Aar mdlxij Penge 654 mark og mel 48 læster 1 ½ pund 2 ½ skæpper 1 fjerding og malt 42 ½ læster 3 pund 1 fjerding 4 vendelboskæpper Havre 46 læster 3 ½ pund ½ skæppe 13 tønder 1 fjerding 1 ½ pund 10 mark Mjød 25 tønder Levende svin 949 ½ Flæsk 141 sider Levende okser 23 Levende køer 51 og ¼ part af en ko Tyre 1 Ungnød 46 Kalve 18 Nøddekød 36 ½ kroppe 1 brad Levende får og lam 30 Bede og bukke 17 Fårekød 272 kroppe Levende gæs 42 ½ Bosse kød 140 kroppe 22

23 1v Saltede sild 9 tønder 1 fjerding Røget sild 8 vol Ål 2 tønder Laks 1 tønde Thautter 1 fjerding Makrel 1 fjerding Torsk og kuller 5 tønder 1 fjerding Tørrede hvillinger 750 Sued og massur 5 tønder Flynder 600 Spegefisk 3200 Gryn 2 ½ tønder ½ skæppe Ærter 1 tønde Voks 6 lispund Lyneburger salt ½ tønde Baysalt 5 tønder ½ skæppe Dansk salt 6 tønder Jern 12 fade 170 osminder Tjære 2 ½ tønder Engelsk klæde 6 alen Grovklæde 9 alen 1 kvarter Sanding 54 alen 1 kvarter Bukkeskind 5 skind Gedeskind 11 skind Fåre- og lammeskind 6 ½ degn Ister 3 ½ tønder Bly 1 ½ skippund 4 ½ lispund 2 bismer mark Hestes gæsteri 360 Bog 4 smalle tønder 23

24 24

25 2r (2v blank) ordebogen på al visse rente som nu til Aalborghus liggende er Aar mdlxij A nno domini 1562 Fleskum fol Hellum fol Hindsted fol Års fol Slet fol Gislum fol Hornum fol Kjær fol Han fol Hjørring fol Hvetbo fol

26 3r Dall sogn og by Fleskum herred Jens Jepsen Søren Andersen 3 grot leding 3 ½ skæpper rug 1 ørte 4 skæpper byg 2 pund 6 mark smør 1 får 11 skilling galtpenge 3 grot sild sildepenge 8 hestes gæsteri 3 grot leding 3 ½ skæpper rug 4 skæpper byg ½ ørte havre 2 ½ pund smør 1 får hver 3. år 12 skilling galtpenge 3 grot sildepenge 9 hestes gæsteri Ledingspenge 4 ½ skilling 7 skæpper 1 ½ ørte 2 skæpper Havre 1 ½ ørte 1 fjerding og 6 mark Får 1 og 3. part af 1 Lam 2 Gæs 2 Galtpenge 23 skilling Sildepenge 4 ½ skilling Hestes gæsteri 17 26

27 3v Anne, Nielses 3 grot leding 3 ½ skæpper rug 2 pund smør 1 får 10 skilling galtpenge 2 grot sildpenge 7 hestes gæsteri Poul Jepsen Denne gård har Poul Jepsen fri, mens han er herredsfoged 3 grot leding 3 ½ skæpper rug 4 skæpper byg ½ ørte havre 2 pund smør 1 får 10 skilling galtpenge 2 grot sildepenge 8 hestes gæsteri 1 Ledingspenge 2 skilling 3 penning 3 ½ skæpper 1 ørte Havre 1 ørte 2 pund Får 1 Lam 1 Gæs 1 Sildepenge 1 ½ skilling Galtpenge 10 skilling Hestes gæsteri 7 1 Afgifterne svarer til Anne Nielses, idet Poul Jebsen var bevilliget fri. 27

28 4r Peder Nielsen 3 grot leding 3 ½ skæpper rug 1 ørte 4 skæpper byg ½ ørte havre 2 pund 6 mark smør 1 får 10 skilling galtpenge 2 grot sildepenge 8 hestes gæsteri P. Haraldsen 3 grot leding 18 skilling skattepenge 4 hestes gæsteri Christen Jensen 8 hestes gæsteri Ledingspenge 4 ½ skilling Skattepenge 18 skilling 1 ørte 3 ½ skæpper 2 ørte 4 skæpper Havre 1 ½ ørte 2 pund 6 mark Får 1 Lam 1 Gæs 1 Svin 2 Galtpenge 10 skilling Sildepenge 1 ½ skilling Hestes gæsteri 20 28

29 4v Poul Jepsen Finstrup Palle Thamesen Søren Thordsen 3 skilling kopenge ½ svin 10 skilling gæsteri 6 skilling leding 3 ½ skæpper rug 4 skæpper byg 5 skæpper havre 2 pund smør 1 får hver 3. år 8 skilling galtpenge 2 grot sildepenge 12 hestes gæsteri 3 grot leding 3 ½ skæpper rug 1 ørte 4 skæpper byg 2 pund smør 1 får 8 skilling 1 album galtpenge 1 ½ skilling sildepenge 8 hestes gæsteri Ledingspenge 8 skilling 3 penning Kopenge 3 skilling 7 skæpper 1 ½ ørte 2 skæpper Havre 15 skæpper 4 pund Får 1 og 3. part af 1 Lam 2 Gæs 2 Svin ½ Galtpenge 1 mark 1 album Sildepenge 3 skilling Gæsteripenge 10 skilling Hestes gæsteri 20 29

30 5r Jens Pedersen 3 grot leding 5 skæpper rug 1 ½ ørte byg 3 pund smør 1 får 12 skilling galtpenge 3 grot sildepenge 12 hestes gæsteri Gunderup sogn og by Christen Gregersen 6 skilling kopenge 4 hestes gæsteri Ledingspenge 3 skilling 1 ½ ørte 2 ½ ørte Havre 2 ørte 3 pund Får 1 Lam 1 Gæs 1 Svin 1 Kopenge 6 skilling Galtpenge 12 skilling Sildepenge 2 skilling 3 penning Hestes gæsteri 16 30

31 5v Jens Thamesen Søren Pedersen Jep Pedersen Christen Pedersen Oppelstrup Niels Christensen 2 skilling kopenge 10 skilling skattepenge 1 skilling kopenge 6 skilling gæsteri 3 skilling kopenge 4 hestes gæsteri 3 skilling leding 2 ørte byg ½ ørte havre 2 pund smør 1 får 9 skilling galtpenge 2 grot sildepenge 8 hestes gæsteri 6 skilling leding 1 pund byg 2 mark skattepenge 8 hestes gæsteri Ledingspenge 9 skilling Skattepenge 2 ½ mark 1 skilling Kopenge 6 skilling 3 ørte 3 skæpper Havre 1 ørte 3 pund Får 1 Lam 2 Gæs 1 Svin 2 Galtpenge 9 skilling Sildepenge 1 ½ skilling Gæstepenge 6 skilling Hestes gæsteri 20 31

32 6r Christen Thordsen Christen Nielsen 8 hestes gæsteri 6 skilling leding 2 ½ skæpper rug 1 ½ pund smør 1 får 6 skilling galtpenge 1 ½ grot sildepenge ½ mark kopenge 8 hestes gæsteri Ledingspenge 6 skilling 1 ørte 2 ½ skæpper 2 ørte Havre 2 ørte 1 ½ pund Får 1 Lam 1 Gæs 1 Svin 1 Galtpenge 6 skilling Sildepenge 1 skilling 1 ½ penning Kopenge 8 skilling Hestes gæsteri 16 32

33 6v Vogn Jensen 6 skilling leding 2 ½ skæpper rug 1 ½ pund smør 1 får 6 skilling galtpenge 1 ½ grot sildepenge 8 hestes gæsteri P. Christensen 3 pund byg 8 skilling kopenge 8 hestes gæsteri Knud Jepsen Poul Jepsen i Dall af en øde stug jord 2 skilling kopenge ½ svin 2 hestes gæsteri ½ pund byg P. Gregersen 2 ørte rug 2 ørte byg 2 ørte havre 1 ½ mark gæsteri Ledingspenge 6 skilling Kopenge 10 skilling 2 ørte 2 ½ skæpper 7 ørte 4 ½ skæpper Havre 3 ørte 2 ½ pund Får 1 Lam 1 Gæs 1 Svin 2 ½ Galtpenge 6 skilling Sildepenge 1 skilling 1 ½ penning Gæsteripenge 1 ½ mark Hestes gæsteri 18 33

34 7r Fjellerad Jens Pedersen Jens Rampisen 12 skilling leding 2 ørte byg 3 pund smør 1 får 13 ½ skilling galtpenge 2 ½ skilling sildepenge 1 6 skilling leding 2 ørte rug 2 ørte byg 3 pund smør 1 får 13 ½ skilling galtpenge 3 skilling sildepenge 18 hestes gæsteri Ledingspenge 18 skilling 3 ørte 4 ørte Havre 2 ørte 6 pund Får 2 Lam 2 Gæs 2 Galtpenge 1 ½ mark 3 skilling Sildepenge 5 skilling Hestes gæsteri 34 34

35 7v Vogn Lauridsen Niels Mortensen 6 skilling leding ½ ørte havre 1 ½ pund smør 1 får 7 ½ skilling galtpenge 1 ½ grot sildepenge 9 hestes gæsteri 6 skilling leding 5 skæpper havre 1 ½ pund smør 1 får 7 ½ skilling galtpenge 1 ½ grot sildepenge 7 hestes gæsteri Ledingspenge 12 skilling 2 ørte 2 ørte Havre 15 skæpper 3 pund Får 2 Lam 2 Gæs 2 Sildepenge 2 skilling 3 penning Galtpenge 15 skilling Hestes gæsteri 16 35

36 8r Michel Pedersen Laurids Lauridsen 6 skilling leding 15 skæpper havre 3 pund smør 1 får 15 skilling galtpenge 2 ½ skilling sildepenge 13 hestes gæsteri 3 skilling leding 2 ½ skæpper rug 5 skæpper havre 1 ½ pund smør 1 får 19 album galtpenge 1 ½ grot sildepenge Ledingspenge 9 skilling 1 ørte 2 ½ skæpper 2 ørte Havre 1 ørte 1 fjerding Får 2 Lam 2 Gæs 2 Galtpenge 21 skilling 1 album Sildepenge 3 ½ skilling 1 ½ penning Hestes gæsteri 19 36

37 8v Christen Christensen Jens Nielsen 2 ½ skæpper rug 2 pund 3 skæpper byg 5 skæpper havre 1 ½ pund smør 1 får hver 3. år 7 ½ skilling galtpenge 1 ½ grot sildepenge 10 hestes gæsteri 1 ørte 2 ½ skæpper rug 1 ørte 3 skæpper byg 1 ørte 5 skæpper havre 1 ½ pund smør 1 får 9 ½ skilling galtpenge 1 ½ grot sildepenge 11 hestes gæsteri 1 ½ ørte 3 ørte Havre 1 ½ ørte 3 pund Får 2 og 3. parten af et Lam 2 Gæs 2 Galtpenge 17 skilling Sildepenge 2 skilling 3 penning Hestes gæsteri 21 37

38 9r Jep Pedersen Lille Jep Pedersen Søren Troelsen Jep Christensen 1 skilling kopenge 4 hestes gæsteri 1 skilling kopenge ½ svin 7 skilling gæsteri 2 skilling kopenge ½ svin 2 hestes gæsteri 1 ørte 2 ½ skæpper rug 1 ørte 3 skæpper byg 1 ørte 5 skæpper havre 1 ½ pund smør 1 får hver 3. år 7 ½ skilling galtpenge 1 ½ grot sildepenge 11 hestes gæsteri 1 ørte 2 ½ skæpper 1 ørte 3 skæpper Havre 1 ørte 5 skæpper 1 ½ pund Får 1 og 3. parten af et Lam 1 Gæs 1 Svin 2 Kopenge 5 skilling Galtpenge 8 skilling Sildepenge 1 skilling 1 ½ penning Gæsteripenge 7 skilling Hestes gæsteri 17 38

39 9v Håls Jens Vognsen Jep Nielsen 6 skilling leding 3 pund smør 1 får 13 ½ skilling galtpenge 3 grot sildepenge 12 hestes gæsteri 6 skilling leding 2 ørte rug 2 ørte byg 3 pund smør 1 får 13 ½ skilling galtpenge 3 grot sildepenge 1 Ledingspenge 12 skilling 3 ørte 3 ørte Havre 2 ørte 6 pund Får 2 Lam 2 Gæs 2 Svin 2 Galtpenge 27 skilling Sildepenge 4 ½ skilling Gæsteripenge 8 skilling Hestes gæsteri 28 39

40 10r Anders Nielsen Peder Jensen 6 skilling leding 3 ½ skæpper rug 5 skæpper havre 2 pund smør 1 får 9 skilling galtpenge 2 grot sildepenge 8 hestes gæsteri 6 skilling leding 5 skæpper havre 2 pund smør 1 får 9 skilling skattepenge 2 grot sildepenge 9 hestes gæsteri Ledingspenge 12 skilling 1 ørte 3 ½ skæpper 2 ørte Havre ½ ørte 4 pund Får 2 Lam 2 Gæs 2 Galtpenge 18 skilling Sildepenge 3 skilling Hestes gæsteri 17 40

41 10v Jens Nielsen Niels Sørensen Anders Sørensen 6 skilling leding 5 skæpper havre 2 pund smør 1 får 9 skilling galtpenge 2 grot sildepenge 8 hestes gæsteri 6 skilling leding 1 ½ ørte rug 2 pund smør 1 får 7 skilling galtpenge 1 ½ grot sildepenge 8 hestes gæsteri 8 hestes gæsteri Ledingspenge 12 skilling 3 ½ ørte 3 ørte Havre 2 ørte 5 skæpper 4 pund Får 2 Lam 2 Gæs 2 Svin 1 Galtpenge 16 skilling Sildepenge 2 ½ skilling 1 ½ penning Hestes gæsteri 24 41

42 11r Vogn Gregersen Christen Nielsen 2 ørte byg 6 skilling kopenge 8 hestes gæsteri 6 skilling kopenge 4 hestes gæsteri Flamsted Just Svendsen 3 skilling leding 1 ørte 4 skæpper byg ½ ørte havre 3 pund smør 1 får 10 skilling galtpenge 2 grot sildepenge 8 hestes gæsteri Ledingspenge 6 skilling 2 ørte 3 ørte 4 skæpper Havre 1 ½ ørte 4 pund Får 1 Lam 1 Gæs 1 Svin 2 Kopenge 9 skilling Galtpenge 10 skilling Sildepenge 1 ½ skilling Hestes gæsteri 20 42

43 11v Flamsted Mølle P.Thordsen 6 pund mel 6 skilling leding 1 ørte 4 skæpper byg ½ ørte havre 3 pund smør 1 får 10 skilling galtpenge 2 ½ grot sildepenge 8 hestes gæsteri Skovstrup Hans Nielsen 12 skilling leding 2 ørte byg 3 pund smør 1 får 13 ½ skilling galtpenge 6 ½ album sildepenge 1 Ledingspenge 18 skilling Mel mølleskyld ½ læst 2 ørte 3 ørte 4 skæpper Havre 1 ½ ørte 6 pund Får 2 Lam 2 Gæs 2 Galtpenge 23 ½ skilling Sildepenge 4 skilling ½ penning Hestes gæsteri 24 43

44 12r Knud Knudsen Søren Olufsen Niels Lauridsen 8 skilling kopenge 4 ørte 2 skæpper byg 8 hestes gæsteri 5 skilling kopenge 2 pund 5 skæpper byg 4 hestes gæsteri 5 skilling kopenge 2 pund 5 skæpper byg 4 hestes gæsteri Kopenge 18 skilling ½ læst 2 ½ ørte 3 pund Lam 3 Gæs 3 Svin 3 Hestes gæsteri 16 44

45 12v Anne Rampis Torderup Christen Poulsen Jens Jensen 2 skilling kopenge 20 skæpper byg ½ svin 20 skilling gæsteri 6 skilling kopenge 2 pund byg Nøvling sogn og by Anders Pedersen 3 grot leding ½ ørte rug 1 ½ ørte byg ½ ørte havre 2 pund smør 1 får 11 skilling galtpenge 2 grot sildepenge 9 hestes gæsteri Ledingspenge 2 skilling 3 penning Kopenge ½ mark ½ ørte 5 ½ ørte 2 skæpper Havre ½ ørte 3 pund Får 1 Lam 2 Gæs 2 Svin 1 ½ Galtpenge 11 skilling Sildepenge 1 ½ skilling Gæsteri penge 20 skilling Hestes gæsteri 15 45

46 13r Niels Sørensen Niels Roed 3 grot leding 1 ½ ørte byg ½ ørte havre 2 pund smør 1 får 8 skilling galtpenge 1 ½ skilling sildepenge 9 hestes gæsteri 3 grot leding 1 ½ ørte byg 2 pund smør 1 får 8 skilling 1 album galtpenge 5 album sildepenge 9 hestes gæsteri Ledingspenge 4 ½ skilling 1 ½ ørte 3 ørte Havre 1 ½ ørte 4 pund Får 2 Lam 2 Gæs 2 Galtpenge 1 mark 1 album Sildepenge 3 skilling 2 penning Hestes gæsteri 18 46

47 13v Jens Andersen Laurids Pedersen 3 grot leding ½ ørte rug 1 ½ ørte byg 15 skæpper havre 2 pund smør 1 får 8 skilling 1 album galtpenge 1 ½ grot sildepenge 9 hestes gæsteri 3 skilling leding 15 skæpper havre 1 får 14 album galtpenge 1 grot sildepenge 5 hestes gæsteri Ledingspenge 5 skilling 3 penning ½ ørte 2 ½ ørte Havre 1 ½ ørte 3 pund Får 2 Lam 2 Gæs 2 Galtpenge 13 skilling Sildepenge 1 ½ skilling 4 ½ penning Hestes gæsteri 14 47

48 14r Søren Nielsen Søren Lauridsen 3 grot leding ½ ørte rug ½ ørte havre 1 ½ pund smør 1 får 9 skilling galtpenge 4 album sildepenge 7 hestes gæsteri 3 skilling leding 5 skæpper havre 1 ½ pund smør 1 får 20 album galtpenge 1 ½ grot sildepenge 7 hestes gæsteri Ledingspenge 5 skilling 3 penning ½ ørte 2 ørte Havre 15 skæpper 3 pund Får 2 Lam 2 Gæs 2 Galtpenge 15 skilling 2 album Sildepenge 2 skilling 5 ½ penning Hestes gæsteri 14 48

49 14v Søren Nielsen Af Birkekær, som de mænd af Nøvling bruger Knud Jensen Christen Andersen 3 grot leding ½ ørte rug ½ ørte havre 3 pund smør 1 får 14 skilling galtpenge 1 ½ skilling sildepenge 11 hestes gæsteri 9 mark skattepenge 1 fjerding smør 2 pund byg 20 skæpper byg 4 hestes gæsteri Ledingspenge 2 skilling 3 penning Skattepenge 9 mark ½ ørte 5 ørte 2 skæpper 7 ½ pund Havre ½ ørte Får 1 Lam 1 Gæs 1 Svin 2 Galtpenge 14 skilling Sildepenge 1 ½ skilling Hestes gæsteri 21 49

50 15r Niels Tuelsen Af Lundgård som Søren Christensen og Jens Christensen bruger Jens Nielsen Gultentorp 8 skilling kopenge 3 skilling leding 5 skilling kopenge 5 hestes gæsteri Niels Jensen 3 grot leding ½ ørte rug ½ ørte havre 1 ½ pund smør 1 får 19 album galtpenge 1 ½ grot sildepenge Ledingspenge 5 skilling 3 penning Kopenge 13 skilling ½ ørte 1 ørte Havre ½ ørte 1 ½ pund Får 1 Lam 1 Gæs 1 Svin 1 Galtpenge 6 skilling 1 album Sildepenge 1 skilling 1 ½ penning Hestes gæsteri 11 50

51 15v Niels Lauridsen 3 grot leding ½ ørte rug ½ ørte havre 2 pund smør 1 får 9 skilling 2 album galtpenge 1 ½ skilling sildepenge 8 hestes gæsteri Visse Niels Jensen 3 skilling leding 1 ½ ørte byg ½ ørte havre 2 pund smør 1 får 9 skilling 1 album galtpenge 2 grot sildepenge 8 hestes gæsteri Ledingspenge 5 skilling 3 penning ½ ørte 2 ½ ørte Havre 1 ørte 4 pund Får 2 Lam 2 Gæs 2 Galtpenge 20 skilling (19) Sildepenge 3 skilling Hestes gæsteri 16 51

52 16r Oluf Lauridsen 3 skilling leding 3 ½ skæpper rug 1 ørte 2 ½ skæpper byg ½ ørte havre 2 pund smør 1 får 8 skilling 1 album galtpenge 1 ½ skilling sildepenge 8 hestes gæsteri P. Svendsen 3 skilling leding 1 pund byg 4 hestes gæsteri Ledingspenge 6 skilling 3 ½ skæpper 2 ørte 5 ½ skæpper Havre ½ ørte 2 pund Får 1 Lam 1 Gæs 2 Galtpenge 8 skilling 1 album Sildepenge 1 ½ skilling Hestes gæsteri 12 52

53 16v Jens Sørensen Anders Pedersen Christen Knudsen 4 ørte byg 4 hestes gæsteri 2 pund byg 4 hestes gæsteri 2 pund byg 4 hestes gæsteri Sæderup Anders Sørensen 4 album leding 2 ½ pund smør 8 hestes gæsteri Ledingspenge 3 album ½ læst 2 ½ ørte 2 ½ pund Får 3 Lam 3 Svin 3 Gæs 3 Hestes gæsteri 19 (20) 53

54 17r Christen Nielsen 1 skilling 3 ½ penning leding 2 ½ pund smør 7 hestes gæsteri Niels Lauridsen 3 grot leding 1 fjerding smør 12 hestes gæsteri Ledingspenge 3 ½ skilling ½ penning 1 ørte 1 ørte 7 pund Lam 2 Gæs 2 Svin 2 Hestes gæsteri 19 54

55 17v Volsted sogn og by Christen sæk Niels Thordsen 6 skilling leding 1 ½ ørte byg 3 pund smør 1 får 13 ½ skilling galtpenge 3 grot sildepenge 12 hestes gæsteri 3 skilling leding ½ ørte havre 2 pund smør 1 får 9 skilling galtpenge 1 ½ grot sildepenge 8 hestes gæsteri Ledingspenge 9 skilling 2 ørte 2 ½ ørte Havre 1 ½ ørte 5 pund Får 2 Lam 2 Gæs 2 Galtpenge 22 ½ skilling Sildepenge 3 ½ skilling 3 penning Hestes gæsteri 20 55

56 18r Frands Nielsen Christen Nielsen 8 skilling kopenge 4 hestes gæsteri 2 skilling kopenge ½ svin 2 hestes gæsteri Gudum sogn og by Jens Pedersen Christen Pedersen Christen Tøgersen Clemed Nielsen 3 ørte byg 7 skilling skattepenge 10 skilling kopenge 8 skilling skattepenge 3 pund 3 skæpper byg 8 hestes gæsteri 9 skilling kopenge 3 ørte byg 12 skilling skattepenge 3 pund 3 skæpper byg 12 skilling skattepenge 10 skilling kopenge 4 hestes gæsteri Skattepenge 2 ½ mark 4 skilling Kopenge 2 mark 7 skilling ½ læst 6 ½ ørte Svin 5 ½ Hestes gæsteri 33 (30) 56

57 18v Laurids Pedersen Laurids Mogensen Niels Beck Mads Brock Niels Sørensen Niels Jensen 9 skilling 2 album kopenge 6 skilling skattepenge 3 pund byg 9 skilling 2 album kopenge 12 skilling skattepenge 3 pund byg 8 hestes gæsteri 10 skilling kopenge 10 skilling skattepenge 3 ørte 5 skæpper byg 10 skilling kopenge 9 skilling skattepenge 3 pund byg 8 hestes gæsteri 9 skilling kopenge 9 skilling skattepenge 3 pund byg 8 hestes gæsteri 4 skilling kopenge ½ svin 2 hestes gæsteri Skattepenge 2 ½ mark 6 skilling Kopenge 3 mark 4 skilling 1 album 1 læst 3 ørte 5 skæpper Svin 5 ½ Hestes gæsteri 38 57

58 19r Christen Villumsen Michel Andersen Christen Andersen Jens Andersen 10 skilling kopenge 12 skilling skattepenge 3 ørte byg 7 hestes gæsteri 9 skilling kopenge 13 ½ album skattepenge 2 ørte byg 4 hestes gæsteri 9 skilling kopenge 12 skilling skattepenge 4 pund byg 8 hestes gæsteri 9 skilling kopenge 5 hestes gæsteri P. Tøgersen 10 skilling kopenge 10 skilling skattepenge 3 pund byg Jørgen Nielsen 9 skilling kopenge 13 ½ album skattepenge 2 ørte byg 4 hestes gæsteri Skattepenge 2 ½ mark 3 skilling Kopenge 3 ½ mark 1 læst 9 skæpper Svin 6 Hestes gæsteri 34 58

59 19v Keld Sørensen Niels Olufsen Poul Christensen Søren Keldsen Niels Madsen 9 skilling 2 album kopenge 12 skilling skattepenge 3 ørte byg 5 hestes gæsteri 9 skilling 2 album kopenge 12 skilling skattepenge 3 ørte byg 4 hestes gæsteri 9 skilling 2 album kopenge 12 skilling skattepenge 3 ørte byg 8 skilling kopenge 2 pund byg 4 hestes gæsteri 1 mark kopenge 8 skilling skattepenge 5 pund 4 skæpper byg 10 hestes gæsteri Gadehusmænd samme sted: Graven Nielsen 9 skilling Søren Mortensen 9 skilling P. Skriver i Dall 18 skilling Mads Andersen 9 skilling Jens Mouridsen 9 skilling Michel Sørensen 9 skilling Skattepenge 6 ½ mark 3 skilling Kopenge 3 mark 5 skilling 1 læst 3 ørte 1 skæppe Svin 5 Hestes gæsteri 29 59

60 20r Ferslev sogn og by Jens Andersen Michel Andersen 3 grot leding 15 skæpper havre byg 2 ½ pund smør 1 får 9 skilling galtpenge 5 album sildepenge 15 hestes gæsteri 3 grot leding ½ ørte rug 7 skæpper byg 1 ½ pund smør 1 får 9 skilling galtpenge 1 ½ grot sildepenge 10 hestes gæsteri Ledingspenge 4 ½ skilling 1 ½ ørte 2 ½ ørte 2 skæpper Havre 2 ørte 4 pund Får 2 Lam 2 Gæs 2 Galtpenge 18 skilling Sildepenge 3 skilling 2 penning Hestes gæsteri 25 60

61 20v Søren Jepsen Jep Poulsen 4 ½ grot leding 6 skæpper rug 1 ½ ørte byg 2 pund smør 1 får 9 skilling galtpenge 2 grot sildepenge 11 hestes gæsteri 3 skilling leding 3 ½ skæpper rug 4 skæpper byg ½ ørte havre 2 pund smør 1 får hver 3. år 9 skilling galtpenge 2 grot sildepenge 11 hestes gæsteri Ledingspenge 5 ½ skilling 1 ½ penning 9 ½ skæpper 1 ½ ørte 4 skæpper Havre 1 ½ ørte 4 pund Får 1 og 3. parten af 1 Lam 2 Gæs 2 Galtpenge 18 skilling Sildepenge 3 skilling Hestes gæsteri 22 61

62 21r Jens Nielsen Rampi Munk Niels Poulsen 3 grot leding ½ ørte rug ½ ørte havre 2 pund smør 1 får 9 skilling galtpenge 2 grot sildepenge 8 hestes gæsteri 3 grot leding 1 får 2 mark 6 skilling skattepenge 14 hestes gæsteri 4 ½ skilling kopenge 1 pund byg 4 hestes gæsteri Ledingspenge 4 ½ skilling Skattepenge 2 mark 6 skilling Kopenge 4 ½ skilling ½ ørte 3 ørte 3 skæpper Havre 1 ½ ørte 4 pund Får 2 Lam 2 Gæs 2 Svin 1 Galtpenge 9 skilling Sildepenge 1 ½ skilling Hestes gæsteri 26 62

63 21v Mads Jensen Niels Jensen Erik Pedersen 4 ½ skilling kopenge 2 pund byg 6 skilling kopenge 2 pund byg 8 hestes gæsteri 8 skilling kopenge Nøtten Rampi Jensen 15 skilling kopenge 3 pund 3 skæpper byg 4 hestes gæsteri Kopenge 2 mark 1 ½ skilling 1 ørte ½ læst 2 ½ ørte Havre 1 ørte 2 pund Lam 1 Gæs 1 Svin 4 Hestes gæsteri 24 63

64 22r Jep Munk Jep Christensen Frands Jensen 6 grot leding ½ ørte rug ½ ørte byg ½ ørte havre 3 pund smør 1 får 14 skilling galtpenge 3 grot sildepenge 4 hestes gæsteri 15 skilling kopenge 4 ørte byg 4 hestes gæsteri 15 skilling kopenge 4 ørte byg 4 hestes gæsteri Ledingspenge 4 ½ skilling Kopenge 1 ½ mark 6 skilling ½ ørte ½ læst 1 ørte Havre ½ ørte 3 pund Får 1 Lam 3 Gæs 3 Svin 2 Galtpenge 13 ½ skilling Sildepenge 2 skilling 3 penning Hestes gæsteri 12 64

65 22v Pederstrup Jens Smed 1 mark gæsteri Romdrup sogn og by Christen Jepsen 3 skilling leding 1 ½ ørte rug 15 skæpper havre 3 pund smør 1 får 9 skilling galtpenge 2 grot sildepenge Thomas Madsen Ledingspenge Havre Får 2 Lam 2 Gæs 2 3 skilling leding 3 ørte rug 4 pund smør 1 får 14 skilling galtpenge 3 grot sildepenge 10 hestes gæsteri 6 skilling 1 ørte 5 ½ ørte 2 ½ ørte 5 skæpper 7 pund Galtpenge 23 skilling Sildepenge 3 ½ skilling 3 penning Gæsteripenge 1 mark Hestes gæsteri 16 65

66 23r Karen, Lauridses Christen Nielsen 3 skilling leding 2 ørte byg ½ ørte havre 3 pund smør 1 får 13 ½ skilling galtpenge 8 album sildepenge 4 hestes gæsteri 3 skilling leding 2 ørte byg ½ ørte havre 2 pund smør 1 får 10 skilling galtpenge 2 grot sildepenge 4 hestes gæsteri Maren Nielsdatter Ledingspenge Havre Får 3 Lam 3 Gæs 3 3 skilling leding 2 ørte byg 4 skæpper 15 skæpper havre 3 pund smør 1 får 14 skilling galtpenge 7 album sildepenge 9 skilling 6 ørte 4 skæpper 1 ½ ørte 5 skæpper 8 pund Galtpenge 2 mark 4 ½ skilling Sildepenge 6 ½ skilling Hestes gæsteri 14 66

67 23v Søren Pedersen Jens Steffensen Niels Andersen 3 skilling leding 1 ½ ørte byg ½ ørte havre 2 pund smør 1 får 9 skilling galtpenge 2 grot sildepenge 4 hestes gæsteri 3 skilling leding 3 ørte byg 3 pund smør 1 får 14 skilling galtpenge 3 grot sildepenge 8 hestes gæsteri 1 pund byg 2 hestes gæsteri P. Nielsen i Klarup 4 hestes gæsteri Ledingspenge 6 skilling 6 ørte 3 skæpper (5 ½ ø. 3 skp.) Havre 1 ½ ørte 5 pund Får 2 Lam 2 Gæs 2 Svin 1 Galtpenge 23 skilling Sildepenge 3 ½ skilling 3 penning Hestes gæsteri 18 67

68 24r Laurids Keldsen Jens Jensen Christen Andersen Jens Lauridsen 8 skilling kopenge 2 ½ ørte 5 skæpper byg 2 pund smør 5 hestes gæsteri 8 skilling kopenge 2 ½ ørte 5 skæpper byg 2 pund smør 5 hestes gæsteri 6 skilling kopenge 2 ½ ørte 5 skæpper byg 2 pund smør 4 hestes gæsteri 8 skilling kopenge 2 ½ ørte 5 skæpper byg 2 pund smør 4 hestes gæsteri Kopenge 1 ½ mark 6 skilling 9 pund 5 skæpper 8 pund Lam 3 (4) Gæs 3 (4) Svin 3 Hestes gæsteri 18 68

69 24v P. Thamesen 10 skilling kopenge 8 hestes gæsteri Thames Jepsen 8 skilling kopenge 1 pund byg ½ svin Lillevorde sogn og by Knud Knudsen 2 skilling 3 penning leding 2 ørte byg 1 ½ pund smør 1 får 7 skilling galtpenge 3 ½ album sildepenge 8 hestes gæsteri Ledingspenge 2 skilling 3 penning Kopenge 18 skilling 3 ørte 2 skæpper Havre 1 ørte 1 ½ pund Får 1 Lam 1 Gæs 1 Svin 1 ½ Galtpenge 7 skilling Sildepenge 3 ½ album Hestes gæsteri 16 69

70 25r Rampi Mortensen Jens Olufsen af breds jord 2 skilling 3 penning leding 2 ørte byg 1 ½ pund smør 1 får 7 skilling galtpenge 3 ½ album sildepenge 8 hestes gæsteri 2 grot leding ½ pund byg Buus Jensen 1 ½ skilling leding 1 ørte 3 skæpper byg ½ ørte havre 1 ½ pund smør 1 får 7 skilling galtpenge 3 ½ album sildepenge 4 hestes gæsteri Ledingspenge 5 skilling 3 penning (6 ½ sk.) 3 ½ ørte 4 ½ skæpper Havre 1 ½ ørte 3 pund Får 2 Lam 2 Gæs 2 Galtpenge 14 skilling Sildepenge 2 skilling 1 album Hestes gæsteri 12 70

71 25v P. Jensen 3 skilling leding 1 ½ ørte byg 15 skæpper havre 2 pund smør 1 får 9 skilling 1 album galtpenge 1 ½ skilling sildepenge Boel Sørens Anders Thordsen 3 ørte byg 10 hestes gæsteri 3 pund byg 12 hestes gæsteri Ledingspenge 3 skilling ½ læst 9 skæpper Havre 15 skæpper 4 pund Får 1 Lam 3 Gæs 3 Svin 2 Galtpenge 9 skilling 1 album Sildepenge 1 ½ skilling Hestes gæsteri 28 71

72 26r Poul Pedersen Laurids Lauridsen Hans Jensen Niels Lauridsen Niels Juel 3 ørte byg 8 hestes gæsteri 2 pund byg 3 ørte byg 8 hestes gæsteri 10 skilling kopenge 4 hestes gæsteri 10 skilling kopenge 2 hestes gæsteri Kopenge 20 skilling ½ læst 1 ørte 3 pund Lam 3 Gæs 3 Svin 5 Hestes gæsteri 28 72

73 26v Niels Pedersen Michel Sørensen 3 pund 4 skæpper byg 12 skilling skattepenge 8 hestes gæsteri ½ svin Storvorde sogn og by Søren Andersen Laurids Jensen 4 skilling skattepenge 10 skilling kopenge 2 pund byg 4 hestes gæsteri 3 skilling leding ½ ørte byg 1 ½ pund smør 1 får 7 skilling galtpenge 3 ½ album sildepenge 4 hestes gæsteri Ledingspenge 3 skilling Skattepenge 4 skilling (16) Kopenge 22 skilling 7 pund 1 ½ pund Får 1 Lam 1 Svin 2 ½ Galtpenge 7 skilling Sildepenge 1 skilling 2 penning Hestes gæsteri 16 73

74 27r Jens Pedersen Jens Juel Niels Tøgersen Bertel Madsen 4 pund byg 1 mark kopenge ½ mark skattepenge 8 hestes gæsteri 3 pund byg 10 skilling kopenge 6 skilling skattepenge 2 pund byg 9 skilling kopenge 8 hestes gæsteri 9 skilling skattepenge 3 skilling kopenge ½ svin 1 hestes gæsteri P. Nielsen 2 pund byg 9 skilling 2 album kopenge 6 skilling skattepenge 4 hestes gæsteri Skattepenge 2 mark 6 skilling (1 ½ m. 5 sk.) Kopenge 2 mark 6 skilling 2 album 11 pund Svin 4 ½ Hestes gæsteri 27 74

Sidetal angiver stykker papir og evt. pergament. Der er således også bagsider, der er/kan være beskrevet

Sidetal angiver stykker papir og evt. pergament. Der er således også bagsider, der er/kan være beskrevet Rigsarkivet, Regnskaber 1433-1559 (udgave 3. maj 2013) Hald lens regnskab 1541-46 Ny pakke 29, indeholder 2 hovedlæg Hovedlæg 1, Regnskab 1541-45 Sidetal angiver stykker papir og evt. pergament. Der er

Læs mere

Geistligh Jordbogh offuer Hundborrig herrit. Anno 1596. Ved Severin Christensen, Skjoldborg.

Geistligh Jordbogh offuer Hundborrig herrit. Anno 1596. Ved Severin Christensen, Skjoldborg. Geistligh Jordbogh offuer Hundborrig herrit. Anno 1596. Ved Severin Christensen, Skjoldborg. I sin Beskrivelse over Thy, pag. 60, nævner Forfatteren Knud Ågård, der var Præst i Skjoldborg 1799-1806, en

Læs mere

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge Ny fæster navn Fra, * Gl. fæster Stednavn Sogn ejendom Dato År Fol Diverse. Hans Mogensen Galtegård Gård

Læs mere

Matriklen 1664 Vorbasse sogn.

Matriklen 1664 Vorbasse sogn. Vorbasse præstegård. Ingen hartkorn angivet. Hans Henrichsen Koch giver årligen til cantotoriet i Ribe 2 rdl. 2 alb. gæsteri. Vorbasse 1 gård. 6½ tdr. 2½ skp. 2 alb. hartkorn. Kolding Hospitals tjener.

Læs mere

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Anders Andersen Degn Anders Hansen Degns enke Anders NaMew degn Anders

Læs mere

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere

Matriklen 1664 Sønder Omme sogn.

Matriklen 1664 Sønder Omme sogn. Omvrå 1 selvejergård. 6 tdr. 2 skp. 1 fjk. hartkorn. Hans Rostrup til Juellingsholm. Oluf Jepsen og Christen Olufsen. Siden Peder Olufsen, Niels Olufsen, Christen Andersen, Peder Andersen og Jens Sørensen.

Læs mere

Gårdene i Bobjerg 1531-1701. Lunde sogn, Sunds herred.

Gårdene i Bobjerg 1531-1701. Lunde sogn, Sunds herred. Gårdene i Bobjerg 1531-1701. Lunde sogn, Sunds herred. Skovbjerggård: 1531 Hedder Norrye 1 bolsvin, 1 får, 1 lam, 2 gæs, 4 høns 1537 Per Norrj 1½ ørte rug, 1½ ørte byg, 1 bolgalt, 1 får, 1 lam, 2 gæs,

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Aalborg-turen. Tirsdag den 6. september afholdtes sæsonens 2. udflugt. Denne gang et kulturarrangement med besøg i Aalborg og på Lindholm Høje.

Aalborg-turen. Tirsdag den 6. september afholdtes sæsonens 2. udflugt. Denne gang et kulturarrangement med besøg i Aalborg og på Lindholm Høje. Aalborg-turen Tirsdag den 6. september afholdtes sæsonens 2. udflugt. Denne gang et kulturarrangement med besøg i Aalborg og på Lindholm Høje. Første mål var Aalborghus Slot, der er opført 1539-1555 af

Læs mere

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 Generation 1 1. Jens Pedersen #10302 * 1764, Job: gaardbeboer i Lille Grøntved, Mygdal, (~ Karen Frandsdatter #10240 * 1756, ) I Peder Jensen #10303 * 1796,

Læs mere

2 Overskrift. Tekst spalte. Ord fra - Fæsteprotokoller

2 Overskrift. Tekst spalte. Ord fra - Fæsteprotokoller 2 Overskrift Tekst spalte Ord fra - Fæsteprotokoller Om ord i fæsteprotokoller Fæsteprotokoller er en del af godsarkiverne. Godser kan være ejet af enkeltpersoner - en herremand -men der er også andre

Læs mere

Opgaver til lille Strids fortælling

Opgaver til lille Strids fortælling ? Opgaver til lille Strids fortælling Klosteret 1. Hvilken farve har det store hus/klostret, som Strid ser, inden han kommer til byen? A. Klostret, det er kalket hvidt. B. Klostret, det er rødt, bygget

Læs mere

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret.

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 22 mar. Blev Søren Christensens hustru af Gilbjerg introduceret. 1778 d. 25 mar. Blev Jens Hansens hustru af Klelund introduceret.

Læs mere

År fæstebr. fæster f. ca. skifte nævnt i andre skifter m.v. forrige fæster årsag + betingelser Tømmerby sogn

År fæstebr. fæster f. ca. skifte nævnt i andre skifter m.v. forrige fæster årsag + betingelser Tømmerby sogn . Bundgård, hk. 9.0.0.1. Før 1702 Christen Thomsen Bundgård ½ gård, ryttergods ~Dorte Pedersdt. -Inger~Chr. Mortensen,Hj.mål Klit -Karen~Thomas Chrsen Bojer, Hj.mål 5.7.0.1. -Thomas, her i gården Jens

Læs mere

Generation X Ane nr. 1364/1365. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1364/1365. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Frende Olsen og Citse -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Frende Olsen & Citse -datter Magleby 1364/1365 Hans Frendesen

Læs mere

Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager

Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager Udarbejdet første gang i anledning af Alfred Nielsens 80 års fødselsdag den 1. oktober 1989 af Mikael Horn 2 reviderede udgave, nov. 2007 Tolsager

Læs mere

Side 1 af 7 1709 96b Trolovet Niels Christenen og Maren Nielsdatter i Oens 1709 96b Trolovet Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter i Bottrup 1709 96b Copuleret Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter

Læs mere

Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833

Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833 Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833 Navn stilling, bopæl dødsdato alder Christen Thomassen Thomas Pedersens barn i Måre 15.01.1833 3 uger Just Jensen Indsidder Jens Justesens søn

Læs mere

Himmerlandske herredsfogeder, by- og birkefogeder samt skrivere

Himmerlandske herredsfogeder, by- og birkefogeder samt skrivere Himmerlandske herredsfogeder, by- og birkefogeder samt skrivere Rettelser og tilføjelser, udgave 22. december 2013. s. 7 Byfoged Mads Smed og byskriver Peder Jacobsen medbeseglede 1481, crastino beati

Læs mere

Matriklen 1664 Grindsted sogn.

Matriklen 1664 Grindsted sogn. Grindsted sogn. Matrikel 1664. Grindsted by. Præstegården. 4 tdr. 2½ skp. 2 alb. hartkorn. Til kongelig majestæt. Hr. Cornelius. Senere hr. Michel Ibsen. Giver årligen til Coldinghus 10 mark 5 skl. 2 alb.

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Dette stolestaderegister er indtastet af Holger Hertzum-Larsen, Hovedgaden 32, 7620 Lemvig. Er du mere end fornøjet, så send et par frimærker.

Dette stolestaderegister er indtastet af Holger Hertzum-Larsen, Hovedgaden 32, 7620 Lemvig. Er du mere end fornøjet, så send et par frimærker. Dette stolestaderegister er indtastet af Holger Hertzum-Larsen, Hovedgaden 32, 7620 Lemvig. Er du mere end fornøjet, så send et par frimærker. Halk præstearkiv. Aa3. 1734-1765. Anm: Stolestadefortegnelse

Læs mere

Fæste- og aftægtsarkivalier

Fæste- og aftægtsarkivalier Fæste- og aftægtsarkivalier Fæstearkivalier Vælg www.wadschier.dk På fanebladet Kilder vælger du Søg arkivalier, og gør flg.: vælg som Arkivtype: Godsarkiv og som Landsarkiv: LAV/Nørrejylland. Så kommer

Læs mere

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note !Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note Denne note beskriver A. P. Hansens ophav, både anerne så langt tilbage som jeg kender dem, og han nærmeste familie. Dette er selvfølgelig interessant i sig

Læs mere

Udgravningen af kirkegård og fundamentsrester fra Johanitterklostret i Horsens

Udgravningen af kirkegård og fundamentsrester fra Johanitterklostret i Horsens Udgravningen af kirkegård og fundamentsrester fra Johanitterklostret i Horsens Horsens museum har nu gravet i Ole Worms Gade i Horsens i snart et år, og udgravningen fortsætter et stykke ind i det nye

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

Nyborg Len Jordebog i RA Nyborg Slots regnskab Mandtal 1658 Nyborg lens regnskaber (RA)

Nyborg Len Jordebog i RA Nyborg Slots regnskab Mandtal 1658 Nyborg lens regnskaber (RA) Nyborg Len Jordebog i RA Nyborg Slots regnskab Mandtal 1658 Nyborg lens regnskaber (RA) Sunds herred Skårup 1651 1657-58 1658 Peder Mortensen Jep Knudtzen Laurids Bendtsen Peder Findtzen Niels Andersen

Læs mere

Åens nordside: 7000b Gl. Rye By, Gl. Rye. Åens sydside: 4o Vissingkloster, Sdr.

Åens nordside: 7000b Gl. Rye By, Gl. Rye. Åens sydside: 4o Vissingkloster, Sdr. Beretning om undersøgelse af træstolper fremkommet ved gravearbejde i Salten Å syd for Gammel Rye, i forbindelse med etablering af en ny stibro over åen. Journalnummer: SIM j. nr. 1/2003 Rye Bro Sted:

Læs mere

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923 Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010 Møllegården som den så ud i 1923 Billedet er malet i forbindelse med Mads- og Karen Kirstine Godiksen s Guldbryllup

Læs mere

Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods.

Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods. 145 Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods. Peder Barfod i Sædding, på Byrge Trolle hans vegne, lod læse et åbent uforseglet papirsbrev med Byrge Trolle

Læs mere

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 1. MARTIN AHLER JENSEN, f. 13. juli 1882 i Lille Bjerre i Snejbjerg, d. 19. april 1963 på Herning sygehus. Han blev gift med (1) Birthe Marie Uldum, gift 7. nov.

Læs mere

Generation X Ane nr. 1528/1529

Generation X Ane nr. 1528/1529 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Laursen Skou og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurs Hansen Skou & Bodil -datter Ane nr. 3056/3057 Jens Laursen Skou

Læs mere

Landvæsensnævnet. Vandsynet var udpræget lokalt, hvorfor afgørelser kunne være præget af andre forhold end de rent faglige.

Landvæsensnævnet. Vandsynet var udpræget lokalt, hvorfor afgørelser kunne være præget af andre forhold end de rent faglige. Landvæsensnævnet Nævnets historie, dets arbejdet, kendelser m.v. og hvor det historiske materiale befinder sig i dag, belyst ud fra det materiale som Nordjyllands Amt afleverede til landsarkivet i Viborg

Læs mere

1789 Køber: Clemmen Johansen i Tastum By i Kaaberup Sogn, hans sammesteds ifæstede (15.2.1769) og iboende gård.

1789 Køber: Clemmen Johansen i Tastum By i Kaaberup Sogn, hans sammesteds ifæstede (15.2.1769) og iboende gård. De fleste af nedenstående købekontrakter drejer sig om salg af ejendomme som tilhørte Strandet Gods, hvorfor der kun medtages oplysninger om sælger, hvis denne er en anden. I mange tilfælde er Herren til

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 318/319. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 318/319. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Jørgen Rasmussen og Lisbeth Christoffersdatter 4 Jørgen Rasmussen og Anna Gregersdatter 5 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Rasmus Jørgensen &? Christoffer

Læs mere

Øsløs sogn Søndergård, hk. 10.1.0.2. før 1693 Niels Poulsen Holst Maren Larsdt. 1714/245

Øsløs sogn Søndergård, hk. 10.1.0.2. før 1693 Niels Poulsen Holst Maren Larsdt. 1714/245 sogn Søndergård, hk. 10.1.0.2. før 1693 Niels Poulsen Holst Maren Larsdt. 1714/245 1693 K20 Poul Nielsen Holst 64 do sl. Niels Poulsen Holst og Maren Larsdt.r.søn ~Ane Marie Obel -Niels ~Maren Christensdt.

Læs mere

Nye oplysninger januar 2009

Nye oplysninger januar 2009 Nye oplysninger januar 2009 Af Lisbeth Bak 1. Jens Olesen Bruun og Charlotte Amalie Johansdatter Sporman 2. Efterkommere af Rasmus Michelsen og Karen Sørensdatter Hiorth 1. Jens Olesen Bruun og Charlotte

Læs mere

1.1.1 RASMUS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN "1

1.1.1 RASMUS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN 1 RASMUS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN "1 Rasmus Jensen *1811-1890 Rasmus blev født 8. december 1811 i Lydum. Han bliver ført til

Læs mere

Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999.

Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999. Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999. Journalnummer: SIM j. nr. 413/1999 Sted: Rye Mølle Stednummer:

Læs mere

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal 1. Generation 1. Jens Christensen Toudal 1 blev født cirka 1622 og døde i 1698 i Øsløs. Jens blev gift med

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen ca. 1722-1771 Jeppe Hansen født ca. 1722 Jep Hansen Loserup grd - Soren Larsen dod 20/1 1749 Jeppe Hansen Løsserup gaard 14/7 1761 1 185 KB Udby 1737-1814, 1771 opslag 103 Jep Hansen begravet 5/8 D: 5

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Generation X Ane nr. 1510/1511

Generation X Ane nr. 1510/1511 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Hansen Tuesen og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Tuesen & Maren -datter Anders Madsen & Anna Christensdatter

Læs mere

1745 K158 Moust Madsen Peder Mikkelsen ægter enken ~Maren Nielsdt. her 1768/645

1745 K158 Moust Madsen Peder Mikkelsen ægter enken ~Maren Nielsdt. her 1768/645 En gård i Skinnerup, hk. 5.6.0.2. M.1664, hk. 9.2.1.1., ejer Corfits Ulfeldt, bruger Mikkel Nielsen M.1688 no 21, hk. 5.6.0.2., ejer Københavns Hospital, samme bruger M.1688b, sm. no og hk., ejer Envold

Læs mere

Side 1 af 58. 1700 3b Døbt

Side 1 af 58. 1700 3b Døbt 1699 3b Begravet Peder Sørensen i Stubberup 1700 3b Døbt Jacob Hansen Husmand i Merring - Karen 1700 3b Begravet Jacob Hansen Husmands datter i Merring Karen 1700 3b Døbt Mads Pedersen Kjærgård - Kirsten

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Fru Inger i Suldrup. Af Ole Færch, Aalborg.

Fru Inger i Suldrup. Af Ole Færch, Aalborg. Fru Inger i Suldrup Af Ole Færch, Aalborg. Inger Jepsdatter i Suldrup af lavadelsslægten Benderup, gift første gang med lavadelsmanden Anders Hørby, anden gang med bonden Just Mortensen i Suldrup har gennem

Læs mere

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801)

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801) Døbte i Herrested 1799-1813 Mandkøn Efter konfirmationsprotokollen 1814f. =================================================================================== Navn alder dåbsdag forældre Rasmus Justesen

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Midtjyllands mangfoldige herregårde

PRESSEMEDDELELSE. Midtjyllands mangfoldige herregårde PRESSEMEDDELELSE Midtjyllands mangfoldige herregårde Den 4. september inviterer Dansk Center for Herregårdsforskning på bustur til Fire herregårde gennem syv århundreder. Turen går til Silkeborg hovedgård,

Læs mere

Anders Madsen & Anna Christensdatter. Laurids Pedersen Kamp & Mette Andersdatter Råbylille. Maren Lauridsdatter Spejlsby 765. Niels Pedersen Skou

Anders Madsen & Anna Christensdatter. Laurids Pedersen Kamp & Mette Andersdatter Råbylille. Maren Lauridsdatter Spejlsby 765. Niels Pedersen Skou Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Laurids Pedersen Kamp og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Lauridsen Kamp & Maren Madsdatter Anders Madsen

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

K Y N D B Y P O S T E N

K Y N D B Y P O S T E N K Y N D B Y P O S T E N Skt. Hans på Klokkerbakken Bylauget har igen i år indhentet tilladelse af Flemming Andersen til, at afholde Sankt Hans bål på Klokkerbakken. Vi forsøger at gentage successen fra

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Privilegier til tyske købmænd i Novgorod 1229

Privilegier til tyske købmænd i Novgorod 1229 Privilegier til tyske købmænd i Novgorod 1229 I 1229 fik en sammenslutning af købmænd fra Hamborg, Lübeck og Visby en række privilegier I Novgorod, hvor den nordlige karavanerute fra Asien endte. Aftalen

Læs mere

Bodil Brændstrup FRANZEN-TRILOGIEN. * Frederik * Kære Tipoldefar * Himlen over Børglum

Bodil Brændstrup FRANZEN-TRILOGIEN. * Frederik * Kære Tipoldefar * Himlen over Børglum 1 Bodil Brændstrup FRANZEN-TRILOGIEN * Frederik * Kære Tipoldefar * Himlen over Børglum Forlaget BB-KULTUR 2013 2 Copyright: Bodil Brændstrup ISBN 978-87-92485-45-8 (CD-rom-udgave) ISBN 978-87-92485-46-5

Læs mere

AUKTION BØGER & BOHAVE

AUKTION BØGER & BOHAVE ringsted@ AUKTION BØGER & BOHAVE Søndag den 22. marts 2015 kl. 12 Ringsted Museum og Arkiv er flyttet sammen. I den forbindelse sælges bohave, der er blevet til overs og brugte bøger, dubletter fra håndbogsbibliotek

Læs mere

Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SKAST\Næsbjerg\Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814.

Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SKAST\Næsbjerg\Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814. Confirmation Næsbjerg 1751 Thomas Pedersen fra Næsbjerg 1751 Niels Christensen fra Biltoft 1751 Peder Madsen fra Skonager 1751 Jens Nielsen fra Skonager 1751 Dorthe Jensdatter fra Skonager 1752 Jens Poulsen,

Læs mere

Kend din by 2. Nyborg Fæstning

Kend din by 2. Nyborg Fæstning Kend din by 2 Nyborg Fæstning Nyborg og Omegns Museer Skoletjenesten Slot og Fæstning På denne tur i Nyborg skal I ud i naturen. I skal opleve hvor pænt og fredeligt der kan være så tæt på byen, og samtidig

Læs mere

Generation X Ane nr. 1496/1497

Generation X Ane nr. 1496/1497 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jeppe Jespersen og Karen -datter Bruun 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Jesper Nielsen & Anna -datter Ane nr. 2992/2993 Jeppe Jespersen

Læs mere

Generation X Ane nr. 1386/1387

Generation X Ane nr. 1386/1387 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Lauridts Lauridtsen og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurits Uthersen & Anna Nielsdatter Ane nr. 2772/2773 Lauridts Lauridtsen

Læs mere

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Udarbejdet af Ejvind Rasmussen Del 1 DIS Arkiv & Bibliotek * 9 0 0 0 0 8 *... e t DIS-DanmarkprcyeÅT Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol

Læs mere

Generation XI Ane nr. 3020/3021

Generation XI Ane nr. 3020/3021 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Tuesen og Maren -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Thue Hansen &? -datter Ane nr. 6040/6041 Hans Tuesen og Maren -datter

Læs mere

Hans Ole Sejrup Villadsen

Hans Ole Sejrup Villadsen Anetavle for Hans Ole Sejrup Villadsen født 14. juli 1947 Udarbejdet i forbindelse med fødselsdagen den 14. juli 2007 af storebror, Holger Sejrup Villadsen Indledning Efterfølgende oversigt er en anetavle.

Læs mere

Møller Christen Andersen

Møller Christen Andersen Møller Christen Andersen 1 Espe-Vantinge Kirkebog 1744-1804, opslag 25 Samme Dag* (18. Februar 1759) døbt Niels Andersens Datt. Johane, baaren af And. Knudsens Pige Maren, Test. Niels Nielsen, Peder Jensen,

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Forord. Nyborg Amtstue, Matrikel for Langeland herred 1688 (medtaget Magleby sogn)

Forord. Nyborg Amtstue, Matrikel for Langeland herred 1688 (medtaget Magleby sogn) Nyborg Amtstue, Matrikel for Langeland herred 1688 (medtaget Magleby sogn) Forord Matriklen for Magleby sogn, Langeland søndre herred 1688 er transskriberet i samarbejde af Finn R. Hansen i Rudkøbing og

Læs mere

D:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\Ringkøbing\Nørre Horne\NH-index-brandtaksationer-1851-1852.txt 27. juli 2014 09:11

D:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\Ringkøbing\Nørre Horne\NH-index-brandtaksationer-1851-1852.txt 27. juli 2014 09:11 Brandtaksationer i Nørre Horne herred, Ringkøbing amt. Af John Bach Thygesen - Ølgod d. 15. marts 2013 MEN der er også meget fra Aulum, Sunds, Herning, Gjellerup, Rind, Tjørring, Assing, Ikast i Hammerum

Læs mere

Taksationsprotokol anno 1851 til anno 1852

Taksationsprotokol anno 1851 til anno 1852 Brandtaksationer i Nørre Horne herred, Ringkøbing amt. Af John Bach Thygesen - Ølgod d. 15. marts 2013 INDEX til arkivalieronline.dk http://www.sa.dk/ao/andre/brandforsikring.aspx Taksationsprotokol anno

Læs mere

#2071s [Ny] søn KB: C273B (Dalbyover)-12 (1/6) (1814) S.6-7 Nr.3 AO opslag 6 Bil:5230-32 F: Ægte 22. Mai 1814. Side 2 af 5

#2071s [Ny] søn KB: C273B (Dalbyover)-12 (1/6) (1814) S.6-7 Nr.3 AO opslag 6 Bil:5230-32 F: Ægte 22. Mai 1814. Side 2 af 5 9. marts 2006: Vores 3. dag ud af 4 på Landsarkivet i Viborg. Efter mere end en uge på familie/slægts interview fra tønder i syd til Støvring i nord. Torsdag morgen 9. Marts 2006 klokken er lidt i 9:00.

Læs mere

Hans Pedersen * Farsbølle Peder Møller Farsbølle Hårslev 24-4- 1762

Hans Pedersen * Farsbølle Peder Møller Farsbølle Hårslev 24-4- 1762 Elvedgård fæsteregister 1701882, Veflinge sogn, Skovby herred, Odense amt Det originale fæsteregister findes på www. Ny fæster, fornavn Ny fæster, efternavn Ny fæster, født/fra Gl. fæster, fornavn Gl.

Læs mere

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Rasmus Pedersen og Kirsten -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Rasmus Pedersen & Kirsten -datter Pollerup 1322/1323

Læs mere

Christian d. 3. kanal ved Randers.

Christian d. 3. kanal ved Randers. Christian d. 3. kanal ved Randers. Christian d. 3 kanal blev - som navnet siger - anlagt i 1552-53 på foranledning af Kong Christian d. 3 (født1503) som regerede Danmark fra 1534 og til sin død 1559 (2+3).

Læs mere

Institut for Akvatiske Ressourcer

Institut for Akvatiske Ressourcer Bilag C 1 Danmarks Tekniske Universitet Institut for Akvatiske Ressourcer Dato: 18.09.2008 Ref.: JGS/CRS 01 J.nr.: 2002-31-0020 Notat vedrørende beregning af rusefiskeres fangstindsats og mulighed for

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt frem til 1787 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt e-mail adresse:

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

Matr Øxendrup Sogn Kongl. May:ts Andpart tiender haafuer Welb: Handrich Lange i feste 2½ pund Rug 3½ pund Biug 30 skpr Are

Matr Øxendrup Sogn Kongl. May:ts Andpart tiender haafuer Welb: Handrich Lange i feste 2½ pund Rug 3½ pund Biug 30 skpr Are Matr. 1664 Øxendrup Sogn Kongl. May:ts Andpart tiender haafuer Welb: Handrich Lange i feste 2½ pund Rug 3½ pund Biug 30 skpr Are Kirchens Andpart tiender som giør wis Rigtighed for hoess Kirchens forsuar

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Linå Kirke d. 21/10 2011

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Linå Kirke d. 21/10 2011 Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Linå Kirke d. 21/10 2011 Linå sogn, Gjern hrd., Århus amt., Stednr. 16.01.05 Rapport ved museumsinspektør Anders C. Christensen Okt. 2009 J.nr. 1025/2011 Indhold:

Læs mere

Lærervejledning til renæssancen på Aalborg Historiske Museum

Lærervejledning til renæssancen på Aalborg Historiske Museum Lærervejledning til renæssancen på Aalborg Historiske Museum Aalborgs originale bøddelsværd fra 1600-tallet. Kan ses i renæssanceudstillingen. Renæssancen på Aalborg Historiske Museum Renæssancen var en

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning

Nørre Højrup sogns befolkning 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt Har

Læs mere

No. 6 Ove Pedersen. Side 1

No. 6 Ove Pedersen. Side 1 Ove Pedersen Forældre: nr. 12 Karl Otto Pedersen og nr. 13 Mette Kirstine Pedersen Børn: nr. 3 Henny Pedersen, Karl Åge Pedersen, Åse Pedersen og Anni Pedersen Navn : Ove Pedersen Født : 24. februar 1925

Læs mere

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23]

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23] 01 FEB 2002 Familie Mand: Jens Hansen #1 leveår: 75 Født: 1671 i: Dageløkke Død: 1746 i: Langstrup Begravet 20 APR 1746 i: Asminderød, 75 år ID 1746 i: GM gård no. 13 Far: Hans Nielsen #153 Mor: Karen

Læs mere

Hæftet er udarbejdet til Karlebo lokalhistoriske Forening med hjælp til trykning af Fredensborg Kommune.

Hæftet er udarbejdet til Karlebo lokalhistoriske Forening med hjælp til trykning af Fredensborg Kommune. PÅ VEJ TIL 1 Hæftet er udarbejdet til Karlebo lokalhistoriske Forening med hjælp til trykning af Fredensborg Kommune. Jeg håber, hæftet i sin nuværende form vil vække interesse for møllens historiske betydning.

Læs mere

Klæstruplund. Vokslev sogn. Ole Færch

Klæstruplund. Vokslev sogn. Ole Færch Klæstruplund i Vokslev sogn Aalborg 2007 Ole Færch INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 4 INDLEDNING... 5 OVERSIGT OVER EJERE OG BRUGERE... 7 KLÆSTRUPLUND I ADELSSLÆGTEN PANTERS EJE... 8 KLÆSTRUPLUND UNDER KRONEN...

Læs mere

Luftfoto af Ølsted fra 1954. Markeringerne og tallene referere til bygningerne som er beskrevet i teksten.

Luftfoto af Ølsted fra 1954. Markeringerne og tallene referere til bygningerne som er beskrevet i teksten. Ølsteds tilblivelse Navnets oprindelse er uvis, men der kan være sket en sproglig nedslidning fra Oldsted eller Oldensted. Det sidste navn virker meget sandsynligt, jfr. betegnelserne Skovbjergvej og Skovhaver,

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (anden del)

Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (anden del) Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (anden del) Tekster N.M. Schaiffel-Nielsen Postkortene N.M. Schaiffel-Nielsens arkiv Postkortene er primært fremstillet af gårdejer, køb- og kromand Søren L.

Læs mere

Vestergaard familien 2. januar 2016

Vestergaard familien 2. januar 2016 Vestergaard familien 2. januar 2016 Denne historie handler om de 4 ældste kendte generationer af Vestergaard familien fra Nors, der ligger lidt nord for Thisted. De er alle min kones aner i lige linje.

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Iver Kierutsen/Kierndtsen gmd i Illebolle 29 May 1686 pg 1-100 -107 WIFE: Karen Hecksdtr CH: Hans Iversen 26 Kierud Iversen 25 Niels Iversen 19 Johanne Iversdr = Jacob Hansen i Lindelse Johanne blev begravet

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Generation XI Ane nr. 2996/2997

Generation XI Ane nr. 2996/2997 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jeppe Pedersen Hald og Anna -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Jeppe Pedersen Hald og Anna -datter Mandemarke Ane nr. 2996/2997

Læs mere

Harald og Broen Fra Jelling til Øland

Harald og Broen Fra Jelling til Øland Jens Ole Munk Pedersen Harald og Broen Fra Jelling til Øland Skriveforlaget Om bogen Der hviler en forunderlig tåge over 900-tallets danmarkshistorie. De sparsomme kilder er meget fåmælte. Tågen begyndte

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Generation X Ane nr. 1280/1281. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1280/1281. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen og Kirsten Rasmusdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Rasmus Nielsen & Karen (Niels)datter Ane nr. 2562/2563 Niels

Læs mere

Supplement til Kures gårdregister på Bornholm

Supplement til Kures gårdregister på Bornholm Supplement til Kures gårdregister på Bornholm Alle, der beskæftiger sig med lokalhistorie eller slægtshistorie på Bornholm, støder på - og værdsætter - det gårdregister, som Kr. Kure har udarbejdet ud

Læs mere

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Christensen og Anna Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Rasmussen Krøll & Kirsten Rasmusdatter Ane nr. 1378/1379

Læs mere

Hvad sker der med Christan IV s skillingemønter under den store kroneudmøntning 1618-1622

Hvad sker der med Christan IV s skillingemønter under den store kroneudmøntning 1618-1622 numismatisk rapport 95 5 Hvad sker der med Christan IV s skillingemønter under den store kroneudmøntning 1618-1622 Der er ingen tvivl om, at den mest urolige periode i Christian IV s mønthistorie er årene

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere