Fordelingsnøgler for spz erne i foreløbige år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fordelingsnøgler for spz erne i foreløbige år"

Transkript

1 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Nicoline Wiborg Nagel 9. august 2018 Tony Maarsleth Kristensen Fordelingsnøgler for spz erne i foreløbige år Resumé: For nuværende fremskrives værdien for bspz erne uændret i de foreløbige år. Dette resulterer ofte i, at ligningerne får store residualer. Det indikerer at konstante fordelingsnøgler ikke altid er retvisende. Ved at tage hensyn til erhvervsforskydninger bliver residualerne mindre. Papiret beskriver en metode, som kan tage hensyn til erhvervsforskydninger, og beregner effekten på residualerne. NNA Nøgleord: Andre produktionsskatter, bspz, metodeændring Modelgruppepapirer er interne arbejdspapirer. De konklusioner, der drages i papirerne, er ikke endelige og kan være ændret inden opstillingen af nye modelversioner. Det henstilles derfor, at der kun citeres fra modelgruppepapirerne efter aftale med Danmarks Statistik.

2 2 1 Introduktion Produktionsskatter- og subsidier (ikke-varefordelte afgifter og subsidier) omfatter bl.a. ejendomsskat, vægtafgifter og løntilskud. ADAM-variablen Spz giver et overblik over de forskellige ordninger: Spz = Spzaud + Spzab + Spzej + Spzv + Spzam + Spzco2 + Spzr Spzu Spzu = Spzul + Spzuh + Spzupso + Spzuqr + Spzuaa + Spzueuz (1) Hvor nogle afgifter afhænger af produktion og omsætning, andre afgifter afhænger af beskæftigelsessammensætning og enkelte afgifter af noget helt tredje. De ikke-varefordelte afgifter og subsidier påvirker produktionsomkostningerne i erhvervene. Indholdet af afgifter og subsidier varierer for hvert erhverv. Det afspejles i ligningerne for erhvervenes afgifter, der dog principielt ser således ud: Spz_xa bspzaud_xa Spzaud + bspzuq_xa Spzuq Spz_xo = bspzaud_xo Spzaud + bspzuq_xo Spzuq (2) Hvor Spzuq = Spzuqr+Spzueuz. Variablerne bspz<ordning>_<erhverv> angiver erhvervsfordelingen af den enkelte afgift. Nationalregnskabet leverer oplysninger, som gør det muligt at beregne fordelingerne i de endelige år. I de foreløbige år er der færre oplysninger til rådighed og erhvervsfordelingen fastholdes derfor uændret. Fordelingsnøglerne, bspz erne, ændres over tid, og i nogle tilfælde giver de faste vægte anledning til store residualer. Idet de ikke-varefordelte afgifter og subsidier indgår i erhvervenes produktionsomkostninger, har de betydning for de relative faktorpriser, faktorsammensætning og prisdannelse. Det er derfor vigtigt, at der bruges de mest retvisende fordelingsnøgler. 2 Forslag til ændringer i foreløbige år 2.1 Nuværende metode (faste fordelingsnøgler) Som nævnt indledningsvist, sikrer fordelingsnøglerne at alle ikke-varefordelte afgifter og subsidier fordeles til og betales af erhvervene. Det er muligt at danne konsistente fordelingsnøgler i nationalregnskabet for de endelige år, men der findes ikke tilstrækkelige oplysninger for de foreløbige år. I datarevisionen for de foreløbige år fremskrives værdien for bspz erne derfor uændret fra det seneste endelige år. Dette resulterer dog i, at ligningerne får residualer i de foreløbige år i en størrelse, der indikerer at konstante fordelingsnøgler ikke er retvisende. Fordelingsnøglerne er eksogene variabler og indgår på følgende måde:

3 3 Spzl_x{i} = bspzaud_x{i} Spzaud + bspzab_x{i} Spzab + bspzam_x{i} Spzam bspzul_x{i} Spzul (3) Spz_x{i} = Spzl_x{i} + bspzej_x{i} Spzejxh + bspzv_x{i} Spzv + bspzco2_x{i} Spzco2 + bspzr_x{i} Spzr + bspzuq_x{i} ( Spzuq) (4) Hvor branche i = a, e, ng, ne, nf, nz, b, qs, qf, qz, h, o og afgiftsart j = aud, v, ej, am, ab, r, co2, gf, uh, ul, uq, uaa. bspz{j}_x{i} er andelen af afgift j der betales af erhverv i. Ligning 4 ovenfor gør sig gældende for de fleste brancher. For branche a fratrækkes desuden Spzuaa, fra branche ne fratrækkes Spzupso og fra branche h fratrækkes Spzuh og Spzejh tillægges. Det største erhverv, qz, defineres residualt for at sikre at fordelingsnøglerne ikke overstiger 1. Erhvervsfordelingen følger generelt erhvervenes størrelse. Eksempelvis forventes det at løntilskud (ul) afhænger af den samlede beskæftigelse eller lønsum i et givent erhverv. Værdierne dannes i en særlig rækkefølge. Som ovenfor nævnt holdes fordelingsnøglerne konstante i de foreløbige år, og randtotalerne er kendt fra nationalregnskabet. Der eksisterer altså både en erhvervsfordeling af de samlede afgifter og en artsfordeling af afgifterne. Den del af afgifterne der vedrører virksomhedernes lønomkostninger bestemmes residualt. Det svarer til at ligning (4) vendes om: Spzl_x{i} = Spz_{i} (bspzej_x{i} Spzejxh + bspzv_x{i} Spzv + bspzco2_x{i} Spzco2 + bspzr_x{i} Spzr + bspzuq_x{i} ( Spzuq)) (5) Derved ender hele residualet i den del af afgifterne, der har betydning for lønomkostninger (Spzl_x{i}), hvilket bl.a. påvirker de relative faktorpriser. 2.1 Alternativ metode (beregnede fordelingsnøgler) Et alternativ er, at benytte en anden beregningsmetode der giver mindre residualer og som i stedet havner i Spz_x{i}-ligningerne. Dette gøres ved at tage udgangspunkt i følgende ligning: bspz{j}_x{i} t = bspz{j}_x{i} t 1 ( X{i} t ) / ( X{i} t 1 ) (6) X t X t 1 Hvor ( X{i} t ) som udgangspunkt er produktionen i løbende priser, men det gælder X t ikke for alle afgiftsarter. Eksempelvis bruges erhvervets beskæftigelsesandel for aud-bidraget, Spzaud, og erhvervets andel af bygningskapital bruges for ejendomsskatter, Spzej. Indikatorerne vælges på baggrund af provenuligningen. Den alternative metode benytter to trin:

4 4 (1) Ligning (6) er den datagenererende ligning for de foreløbige år. (2) Fordelingsnøglerne proportionaljusteres således at summen er præcis 1. Trin 2 betyder, at erhvervene betaler præcis det samlede afgiftsprovenu af hver afgift og dermed betaler erhvervene tilsammen det samlede Spz-provenu. Efterfølgende dannes den del af afgifterne som vedrører lønomkostninger, dvs. de afgifter og subsidier der indgår i virksomhedernes lønomkostninger (ligning 3 gentaget): Spzl_x{i} = bspzaud_x{i} Spzaud + bspzab_x{i} Spzab + bspzam_x{i} Spzam bspzul_x{i} Spzul (7) Residualerne er herefter isoleret i Spz_x{i}-ligningerne. Bilag 1 viser et eksempel på forskellen i de beregnede og faste fordelingsnøgler. Fordelen ved at benytte denne beregningsmetode illustreres i tabel 1 nedenfor. Her sammenlignes residualerne med faste og beregnede fordelingsnøgler i de foreløbige år. Residualerne er beregnet i år på hist0618 og det sidste historiske år er Tabel 1: Sammenligning af residualer med faste fordelingsnøgler og beregnede fordelingsnøgler Erhverv Fast Beregnet Fast Beregnet Fast Beregnet a, landbrug b, byggeri e, forsyningssektor h, boligbenyttelse ne, varme og el nf, fødevarer ng, olieraffinaderier nz, industri o, offentlig qf, finans qs, søfart qz, service Gennemsnitlig fejl Overordnet set fremgår det af tabel 1, at residualerne bliver større i de foreløbige år, jo længere væk man bevæger sig fra det endelige år. Det gør sig gældende både for de faste og de beregnede fordelingsnøgler. Den gennemsnitlige fejl ligger for de faste nøgler i spændet mio. kr. mens de for de beregnede er mio. kr. Der er altså tale om en ret lille forskel, men sådan er det ikke altid. Det hænger sammen med, at der vil være forskel i hvor store forskydninger der 1 Den gennemsnitlige fejl er beregnet som sums of squares N.

5 5 er i mellem branchernes andele over tid. Eksempelvis er der i hist1117 en gennemsnitlig fejl på hele 432 mio. kr. med faste nøgler og kun 64 mio. kr. med beregnede nøgler i 2016, dvs. at fejlen reduceres med ca. 85 pct., se tabel 2 nedenfor. Ved at anvende beregnede fordelingsnøgler (bspz ere) i de foreløbige år, isoleres residualerne i spz_{i}-ligningerne i stedet for i spzl_{i}-ligningerne. Tabel 2: Eksempel på residualer i databank hist1117 Erhverv 2016 Fast Beregnet a, landbrug b, byggeri e, forsyningssektor h, boligbenyttelse ne, varme og el nf, fødevarer ng, olieraffinaderier nz, industri o, offentlig qf, finans qs, søfart qz, service Gennemsnitlig fejl Konklusion Papiret har gennemgået en beregningsmetode for bspz erne i foreløbige år, der kan benyttes i stedet for at fremskrive værdien for det sidste endelige år i de foreløbige år. Residualerne i de foreløbige år har en størrelse, der indikerer at konstante fordelingsnøgler ikke er optimalt. Ved i stedet at beregne fordelingsnøglerne i de foreløbige år, kan der opnås mindre residualer, og man undgår at hele residualen ender i den del af afgifterne der har betydning for lønomkostningerne. 4 Litteraturliste Kristensen, Tony Maarsleth (2018): Andre produktionsskatter i Smec F18. De Økonomiske Råd, internt arbejdspapir

6 6 Bilag Bilag 1 Eksempel på forskel i beregnede og faste bspz ere i foreløbige år ( ) Tabellen nedenfor giver et eksempel på forskellen i bspzaud_{i} når fordelingsnøglerne beregnes og når de fremskrives med samme værdi som sidste endelige år. Det fremgår, at bspzaud summer til 1. Endeligt år Foreløbige år Variabel Metode bspzaud_xa Nuværende Ny bspzaud_xb Nuværende Ny bspzaud_xe Nuværende Ny bspzaud_xh Nuværende Ny bspzaud_xne Nuværende Ny bspzaud_xnf Nuværende Ny bspzaud_xng Nuværende Ny bspzaud_xnz Nuværende Ny bspzaud_xo Nuværende Ny bspzaud_xqf Nuværende Ny bspzaud_xqs Nuværende Ny bspzaud_xqz Nuværende Ny bspzaud Nuværende Ny

7 7 Bilag 2 Gekko kode OPEN OBK; TIME %per0 %per2; COPY <from=obk to=work> qw{j}, Yw{j}, x{j}, knb{j}, knbh; TIME %per3 %per2; FOR i=aud, v, ej, am, ab, r, co2, uh, ul, uq; SERIES <%per0 %per2> bspz%i qz=1-(bspz{%i}_xa+ bspz{%i}_xe+ bspz{%i}_xng+ bspz{%i}_xng+ bspz{%i}_xne+ bspz{%i}_xnf+ bspz{%i}_xnz+ bspz{%i}_xb+ bspz{%i}_xqs+ bspz{%i}_xqf+ bspz{%i}_xh+ bspz{%i}_xo); SERIES bspzaud_x{%j}=bspzaud_x{%j}[%per0]*(qw{%j}/qw)/(qw{%j}[%per0]/qw[%per0]); SERIES bspzul_x{%j} =bspzul_x{%j}[%per0]*(qw{%j}/qw)/(qw{%j}[%per0]/qw[%per0]); SERIES bspzam_x{%j} =bspzam_x{%j}[%per0]*(yw{%j}/yw)/(yw{%j}[%per0]/yw[%per0]); SERIES bspzab_x{%j} =bspzab_x{%j}[%per0]*(yw{%j}/yw)/(yw{%j}[%per0]/yw[%per0]); IF ('%j' == 'h') SERIES bspzej_x{%j}=0; ELSE SERIES bspzej_x{%j}=bspzej_x{%j}[%per0] *(knb{%j}/(knb-knbh))/knb{%j}[%per0] /(knb[%per0]-knbh[%per0]); SERIES bspzv_x{%j} =bspzv_x{%j}[%per0]*(x{%j}/x)/(x{%j}[%per0]/x[%per0]); SERIES bspzco2_x{%j}=bspzco2_x{%j}[%per0]*(x{%j}/x)/(x{%j}[%per0]/x[%per0]); SERIES bspzr_x{%j} =bspzr_x{%j}[%per0]*(x{%j}/x)/(x{%j}[%per0]/x[%per0]); SERIES bspzuq_x{%j} =bspzuq_x{%j}[%per0]*(x{%j}/x)/(x{%j}[%per0]/x[%per0]); FOR i=aud, v, ej, am, ab, r, co2, uh, ul, uq; SERIES bspz{%i}=0; SERIES bspz{%i}=bspz{%i}+bspz{%i}_x{%j}; FOR i=aud, v, ej, am, ab, r, co2, uh, ul, uq; SERIES bspz{%i}_x{%j}=bspz{%i}_x{%j}/bspz{%i}; FOR i=aud, v, ej, am, ab, r, co2, uh, ul, uq; SERIES bspz{%i}=0; SERIES bspz{%i}=bspz{%i}+bspz{%i}_x{%j}; FOR k=a, e, ng, ne, nf, nz, b, qs, qf, qz, o; SERIES bspzab=1; SERIES bspzab_x{%j}=0; SERIES bspzuaa=0; SERIES bspzuaa_x{%j}=0; SERIES bspzuh_xh=1; SERIES bspzuh=1; SERIES bspzuh_x{%k}=0; SERIES spzl_xa = bspzaud_xa*spzaud + bspzab_xa*spzab + bspzam_xa*spzam - bspzul_xa*spzul; SERIES spzl_xe = bspzaud_xe*spzaud + bspzab_xe*spzab + bspzam_xe*spzam - bspzul_xe*spzul; SERIES spzl_xng = bspzaud_xng*spzaud + bspzab_xng*spzab + bspzam_xng*spzam - bspzul_xng*spzul; SERIES spzl_xne = bspzaud_xne*spzaud + bspzab_xne*spzab + bspzam_xne*spzam - bspzul_xne*spzul; SERIES spzl_xnf = bspzaud_xnf*spzaud + bspzab_xnf*spzab + bspzam_xnf*spzam - bspzul_xnf*spzul; SERIES spzl_xnz = bspzaud_xnz*spzaud + bspzab_xnz*spzab + bspzam_xnz*spzam - bspzul_xnz*spzul; SERIES spzl_xb = bspzaud_xb*spzaud + bspzab_xb*spzab + bspzam_xb*spzam - bspzul_xb*spzul; SERIES spzl_xqs = bspzaud_xqs*spzaud + bspzab_xqs*spzab + bspzam_xqs*spzam - bspzul_xqs*spzul; SERIES spzl_xqf = bspzaud_xqf*spzaud + bspzab_xqf*spzab + bspzam_xqf*spzam - bspzul_xqf*spzul; SERIES spzl_xh = bspzaud_xh*spzaud + bspzab_xh*spzab + bspzam_xh*spzam - bspzul_xh*spzul; SERIES spzl_xo = bspzaud_xo*spzaud + bspzab_xo*spzab + bspzam_xo*spzam - bspzul_xo*spzul; SERIES spzl_xqz = spzl-(spzl_xa+spzl_xe+spzl_xng+spzl_xne+spzl_xnf+spzl_xnz+spzl_xb+spzl_xqs+spzl_xqf+spzl_xh+spzl_xo);

8 8 FOR i=aud, v, ej, am, r, co2, uh, ul, uq; FOR date d=%per3 to %per2; IF (1-(bspz{%i}_xa[%d]+ bspz{%i}_xe[%d]+ bspz{%i}_xng[%d]+ bspz{%i}_xne[%d]+ bspz{%i}_xnf[%d]+ bspz{%i}_xnz[%d] + bspz{%i}_xb[%d]+ bspz{%i}_xqs[%d]+ bspz{%i}_xqf[%d]+ bspz{%i}_xqz[%d]+ bspz{%i}_xh[%d]+ bspz{%i}_xo[%d]) == 0) TELL 'bspz{%i} er OK i {%d}'; ELSE TELL 'bspz{%i} er forskellig fra 1 i {%d}'; LIST lspz = null; LIST lbspz = null; FOR i = #spzart; LIST lspzx = #erh prefix='spz{%i}_'; LIST lbspzx = #erh prefix='bspz{%i}_'; LIST lspz = #lspz &+ #lspzx; LIST lbspz = #lbspz &+ #lbspzx; OPEN <edit> bspz; clear bspz; FOR i=a, e, ng, ne, nf, nz, b, qs, qf, qz, h, o; COPY <from=work to=bspz> #lspz, #lbspz, spzl_x{%i}, spzejh; CLOSE *; CLEAR;

Beregning af andele i ligningerne for andre produktionsafgifter og -subsidier

Beregning af andele i ligningerne for andre produktionsafgifter og -subsidier Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen 27. juni 2012 Beregning af andele i ligningerne for andre produktionsafgifter og -subsidier Resumé: I dette papir beregnes nye andele/nøgler

Læs mere

Modellering af PSO i Adam oktober 2014

Modellering af PSO i Adam oktober 2014 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen Tony Maarsleth Kristensen. november 24 Modellering af PSO i Adam oktober 24 Resumé: I dette papir dokumenteres behandlingen af PSO-afgiften

Læs mere

Relation for tsuih der tager højde for skattenedslaget

Relation for tsuih der tager højde for skattenedslaget Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Nicoline Wiborg Nagel 27. november 2018 Tony Maarsleth Kristensen Relation for tsuih der tager højde for skattenedslaget Resumé: I ADAM modelversion Okt18

Læs mere

Forholdet mellem kapitalværdi og kapitalmængde I

Forholdet mellem kapitalværdi og kapitalmængde I Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tony Maarsleth Kristensen 22. september 1997 Forholdet mellem kapitalværdi og kapitalmængde I Resumé: Forholdet mellem kapitalværdi og kapitalmængde indgår

Læs mere

Reestimation af sektorprisrelationerne til ADAM Oktober 2016

Reestimation af sektorprisrelationerne til ADAM Oktober 2016 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Nikolaj M. D. Hansen 26. januar 2017 Nicoline Wiborg Nagel Reestimation af sektorprisrelationerne til ADAM Oktober 2016 Resumé: I dette modelgruppepapir præsenteres

Læs mere

Indførelse af eksogen variabel i byrhh-relationen

Indførelse af eksogen variabel i byrhh-relationen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Nikolaj Mose Hansen 9. oktober 2015 Indførelse af eksogen variabel i byrhh-relationen Resumé: Dette papir dokumenterer indførelsen af eksogen variabel i relationen

Læs mere

Reestimation af sektorprisrelationerne til ADAM Oktober 2015

Reestimation af sektorprisrelationerne til ADAM Oktober 2015 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Nicoline Wiborg Nagel Nikolaj Mose Hansen 1. marts 216 Reestimation af sektorprisrelationerne til ADAM Oktober 215 Resumé: I dette modelgruppepapir præsenteres

Læs mere

Om datagrundlaget for offentlig produktion og offentligt forbrug efter Nationalregnskabets hovedrevision 2014

Om datagrundlaget for offentlig produktion og offentligt forbrug efter Nationalregnskabets hovedrevision 2014 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 27. februar 2015 Om datagrundlaget for offentlig produktion og offentligt forbrug efter Nationalregnskabets hovedrevision 2014 Resumé:

Læs mere

Ny serie for ejendomsskatter på husholdninger

Ny serie for ejendomsskatter på husholdninger Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen 30. januar 2013 Ny serie for ejendomsskatter på husholdninger Resumé: I denne note fremlægges et forslag til hvordan en ny serie for ejendomsskatter

Læs mere

Faktorblok dec09 vs. apr08: Investeringer og beskæftigelse

Faktorblok dec09 vs. apr08: Investeringer og beskæftigelse Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Grane H. Høegh 26. juli 202 Faktorblok dec09 vs. apr08: Investeringer og beskæftigelse Resumé: I dette papir undersøger jeg, hvordan overgangen fra apr08 til

Læs mere

Niveaukorrektioner i modelversionen maj 1998 som følge af skiftet af basisår fra 1980 til 1990

Niveaukorrektioner i modelversionen maj 1998 som følge af skiftet af basisår fra 1980 til 1990 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN arbejdspapir* Tony Maarsleth Kristensen 19. november 1998 Henrik C. Olesen Carl-Johan Dalgaard Niveaukorrektioner i modelversionen maj 1998 som følge af skiftet af basisår

Læs mere

Automatisering af dataarbejde 2.2

Automatisering af dataarbejde 2.2 - Ofte kan man ikke bruge data direkte som det ligger i input, fx statistikbank tabeller det skal transformeres - Transformation af data er fx nødvendigt hvis data - Er disaggregeret - Har manglende observationer

Læs mere

Reestimation af sektorprisrelationerne til brug for ADAM oktober 2012

Reestimation af sektorprisrelationerne til brug for ADAM oktober 2012 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Marcus Mølbak Ingholt 24. maj 22 Reestimation af sektorprisrelationerne til brug for ADAM oktober 22 Resumé: I dette modelgruppepapir reestimeres ADAM's sektorprisrelationer

Læs mere

Deltidsfrekvenser. Resumé:

Deltidsfrekvenser. Resumé: Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Peter Agger Troelsen Arbejdspapir* 2. oktober 214 Deltidsfrekvenser Resumé: ADAMs deltidsfrekvenser - andelen af deltidsbeskæftigede ud af den samlede beskæftigelse - har

Læs mere

Sammenligning af faktorblok og aggregeret produktionsfunktion for private byerhverv

Sammenligning af faktorblok og aggregeret produktionsfunktion for private byerhverv Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen Arbejdspapir* 1. september 2008 Sammenligning af faktorblok og aggregeret produktionsfunktion for private byerhverv Resumé: Vi afgrænser private byerhverv til

Læs mere

Personer i arbejdsmarkedsordninger (II)

Personer i arbejdsmarkedsordninger (II) Danmarks Statistik MODELGRUPPEN *Arbejdspapir Sofie Andersen 13. september 13 Personer i arbejdsmarkedsordninger (II) Resumé: Formuleringen af personer i arbejdsmarkedsordninger ændres for at stabilisere

Læs mere

Sammenligning af tal for investeringer og afskrivninger i ADAM og NR.

Sammenligning af tal for investeringer og afskrivninger i ADAM og NR. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Lena Larsen 7. november 1996 Sammenligning af tal for investeringer og afskrivninger i ADAM og NR. Resumé: Papiret præsenterer grafer, der sammenligner bruttoinvesteringerne

Læs mere

Definitionen af inputs in brancherne

Definitionen af inputs in brancherne Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Michael Osterwald-Lenum 19. oktober 2009 1 Definitionen af inputs in brancherne Resumé: Vi danner nogle input-variabler for brancherne afledt af de IO-matrix

Læs mere

Nye arbejdstimetal og faktorefterspørgselsligninger til modelversionen Juli 2013

Nye arbejdstimetal og faktorefterspørgselsligninger til modelversionen Juli 2013 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen Nina Gustafsson. juni 3 Nye arbejdstimetal og faktorefterspørgselsligninger til modelversionen Juli 3 Resumé: Nationalregnskabet

Læs mere

Reformulering af Lagerrelationen

Reformulering af Lagerrelationen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Martin Vesterbæk Mortensen 24. september 21 Reformulering af Lagerrelationen Resumé: Vi omformulerer lagerrelationen, hvor der indgår et skøn på lagerbeholdningen.

Læs mere

Out-of-sample forecast samt reestimation af ADAMs lønligning

Out-of-sample forecast samt reestimation af ADAMs lønligning Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Peter Agger Troelsen 31. oktober 2013 Out-of-sample forecast samt reestimation af ADAMs lønligning Resumé: Papiret reestimerer ADAMs lønligning og vurderer

Læs mere

Reestimation af sektorprisrelationerne, april 2000

Reestimation af sektorprisrelationerne, april 2000 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Erik Bjørsted 13.03.00 Reestimation af sektorprisrelationerne, april 2000 Resumé: Papiret præsenterer reestimationen af sektorprisrelationerne til ADAM, april

Læs mere

Om faktoreffektiviteter og produktivitet i offentlig sektor og offentlig branche - Okt16

Om faktoreffektiviteter og produktivitet i offentlig sektor og offentlig branche - Okt16 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 20. februar 2017 Om faktoreffektiviteter og produktivitet i offentlig sektor og offentlig branche - Okt16 Resumé: Der er uoverensstemmelser

Læs mere

Om grundforløbets indflydelse på ADAMs multiplikatoregenskaber i modelversionerne oktober 1991 og marts 1995

Om grundforløbets indflydelse på ADAMs multiplikatoregenskaber i modelversionerne oktober 1991 og marts 1995 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tony Maarsleth Kristensen 7..96 Om grundforløbets indflydelse på ADAMs multiplikatoregenskaber i modelversionerne oktober 99 og marts 99 Resumé: ADAMs multiplikatorer

Læs mere

Ligninger for arbejdsmarked og beskæftigelse efter nationalregnskabets hovedrevision Okt14

Ligninger for arbejdsmarked og beskæftigelse efter nationalregnskabets hovedrevision Okt14 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 9. februar 2015 Tony Maarsleth Kristensen Ligninger for arbejdsmarked og beskæftigelse efter nationalregnskabets hovedrevision 2014

Læs mere

Variable for den offentlige sektor i Okt14 input- vs. outputbaseret

Variable for den offentlige sektor i Okt14 input- vs. outputbaseret Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Nina Gustafsson 5. september 2014 Variable for den offentlige sektor i Okt14 input- vs. outputbaseret Resumé: I forbindelse med hovedrevisionen af Nationalregnskabet

Læs mere

Aldersopsparing i ADAM

Aldersopsparing i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Michael Osterwald-Lenum 26. marts 2014 1 Aldersopsparing i ADAM Resumé: Aldersopsparing er den nye kapitalpension, dog uden udskudt skat. Papiret beskriver

Læs mere

Reestimation af lønrelationen til modelversion Oktober 15

Reestimation af lønrelationen til modelversion Oktober 15 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ivanna Blagova 20. april 2016 Reestimation af lønrelationen til modelversion Oktober 15 Resumé: Lønrelationen reestimeres til Okt15 med 2012 inkluderet og

Læs mere

Note om fremadrettede forventninger i ADAMs løndannelse

Note om fremadrettede forventninger i ADAMs løndannelse Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Peter Agger Troelsen 17. juni 2015 Note om fremadrettede forventninger i ADAMs løndannelse Resumé: Vi modellerer ADAM med fremadrettede forventninger i løndannelsen,

Læs mere

Reestimation af lagerligninger til Okt16

Reestimation af lagerligninger til Okt16 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* UFR 5. april 217 Reestimation af lagerligninger til Okt16 Resumé: Reestimation af lagerligninger til Okt16 er gennemført uden ændringer af estimationsmetode.

Læs mere

Bidragssatser i ADAM

Bidragssatser i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Nikolaj M. D. Hansen 3. april 2018 Bidragssatser i ADAM Resumé: Antagelsen om bidragssatser har tidligere været, at de har været konstante og dermed uden betydning

Læs mere

Pinsepakken og boligmodellen

Pinsepakken og boligmodellen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tony Maarsleth Kristensen 18. november 1999 Pinsepakken og boligmodellen Resumé: Med pinsepakken afskaffes beskatningen af lejeværdien af egen bolig. I stedet

Læs mere

Reestimation af importpriser på energi til ADAM Oktober 2016

Reestimation af importpriser på energi til ADAM Oktober 2016 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Nikolaj M. D. Hansen 10. januar 2017 Reestimation af importpriser på energi til ADAM Oktober 2016 Resumé: Dette papir dokumenterer en reestimation af importpriserne

Læs mere

Hvorfor fitter lønrelationen ikke mere?

Hvorfor fitter lønrelationen ikke mere? Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Dan Knudsen 25. september 2017 Hvorfor fitter lønrelationen ikke mere? Resumé: Lønrelationen overvurderer lønstigningerne i de seneste år. Der kan for det

Læs mere

Dokumentation for ny kilde til realkredit-data

Dokumentation for ny kilde til realkredit-data Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Nikolaj Mose Hansen 12. oktober 215 Jes Asger Olsen Dokumentation for ny kilde til realkredit-data Resumé: Dette papir dokumenterer ændringer i forbindelse

Læs mere

Pristilpasningen i ADAM, I

Pristilpasningen i ADAM, I Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Erik Bjørsted 16. november 1999 Pristilpasningen i ADAM, I Resumé: Papiret søger at erstatte sektorprisligningerne i ADAM, maj98, med estimerede ligninger

Læs mere

Fisher-indeks tal for NR-eksport og import

Fisher-indeks tal for NR-eksport og import Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Michael Osterwald-Lenum 14. oktober 2013 1 Fisher-indeks tal for NR-eksport og import Resumé: Under DSI's arbejde med eksportmarkedstallene er behovet for

Læs mere

Afskaffelse af PSO-afgiften

Afskaffelse af PSO-afgiften Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Nicoline Wiborg Nagel 7. november 2018 Tony Maarsleth Kristensen Afskaffelse af PSO-afgiften Resumé: PSO-afgiften afskaffes gradvist frem mod 2022, hvor finansieringen

Læs mere

Sektorpriser i ADAM. Prisdannelsen i ADAM

Sektorpriser i ADAM. Prisdannelsen i ADAM Prisdannelsen i ADAM Grundlæggende Dansk inflation importeres fra udlandet, da Danmark er en lille åben økonomi med fast kronekurs. DK prisstigning = udenlandsk prisstigning Priser spiller sammen med løndannelsen:

Læs mere

Eksportørgevinst i eksportrelationen

Eksportørgevinst i eksportrelationen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ivanna Blagova 4. maj 2016 Eksportørgevinst i eksportrelationen Resumé: Nogle muligheder for at inkludere eksportørgevinst i eksportrelationen er undersøgt.

Læs mere

Reestimation af sektorpris og faktorefterspørgsel i forsyningssektoren - ADAM, april 2004

Reestimation af sektorpris og faktorefterspørgsel i forsyningssektoren - ADAM, april 2004 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN [UDAST] Arbejdspapir Erik Bjørsted 3. marts 5 Reestimation af sektorpris og faktorefterspørgsel i forsyningssektoren - ADAM, april Resumé: Papiret dokumenterer reestimationen

Læs mere

Sektorpriser i ADAM. Prisdannelsen i ADAM

Sektorpriser i ADAM. Prisdannelsen i ADAM Prisdannelsen i ADAM Sektorpriser i ADAM Grundlæggende Dansk inflation importeres fra udlandet, da Danmark er en lille åben økonomi med fast kronekurs. DK prisstigning = udenlandsk prisstigning Priser

Læs mere

Finanspolitisk stød til ADAM og til en VAR-model

Finanspolitisk stød til ADAM og til en VAR-model Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Nicoline Wiborg Nagel 9. November 216 Dan Knudsen Finanspolitisk stød til ADAM og til en VAR-model Resumé: Dette papir sammenligner reaktionerne på et finanspolitisk

Læs mere

Om ny beregning af kapitalbeholdninger

Om ny beregning af kapitalbeholdninger Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 11. marts 15 Om ny beregning af kapitalbeholdninger 19-1995 Resumé: Vi vil gerne genberegne kapitalbeholdninger i faste priser for

Læs mere

Data for boligbeholdning og afskrivninger.

Data for boligbeholdning og afskrivninger. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik C. Olesen Lena Larsen 30. september 1996 Data for boligbeholdning og afskrivninger. Resumé: Papiret gennemgår, hvordan dataserier for boligbeholdningen

Læs mere

Importrelationer til ADAM oktober 2015

Importrelationer til ADAM oktober 2015 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Uffe Bjerregård Friis 15. september 215 Importrelationer til ADAM oktober 215 Resumé: Der er udført en reestimation for modellens fire importgrupper med estimeret

Læs mere

Forenklet brancheopdeling i ADAM

Forenklet brancheopdeling i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen Arbejdspapir* 9. september 28 Forenklet brancheopdeling i ADAM Resumé: Der foreslås en forenklet brancheopdeling. Nøgleord: Modelformulering Modelgruppepapirer

Læs mere

Bygningskapital: K * /K-forhold og trend-kalibrering

Bygningskapital: K * /K-forhold og trend-kalibrering Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Morten Malle Pedersen 28. august 1997 Bygningskapital: K * /K-forhold og trend-kalibrering Resumé: For bygningskapitalens vedkommende er kapitalmængden meget

Læs mere

Svar til FM om pensionsdata

Svar til FM om pensionsdata Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Michael Osterwald-Lenum 17. august 2015 1 Svar til FM om pensionsdata Resumé: Papiret svarer på fire spørgsmål fra FM. 1 Behandlet på modelgruppemødet 2015.10.19.

Læs mere

Løbende overførsler til og fra EU

Løbende overførsler til og fra EU Danmarks Statistik MODELGRUPPEN arbejdspapir* Tony Maarsleth Kristensen 30. oktober 1998 Løbende overførsler til og fra EU 1972-1997 Resumé: I papiret beskrives de løbende overførsler til og fra EU i perioden

Læs mere

Arbejdsudbuddets betydning for fortrængningstiden i ADAM

Arbejdsudbuddets betydning for fortrængningstiden i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Laurits Rømer Hjorth 6. august 15 Arbejdsudbuddets betydning for fortrængningstiden i ADAM Resumé: I dette papir vises fortrængningstiden for to typer af stød

Læs mere

Reestimation af sektorprisrelationerne til ADAM Oktober 2018

Reestimation af sektorprisrelationerne til ADAM Oktober 2018 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Nikolaj M. D. Hansen 16. oktober 218 Reestimation af sektorprisrelationerne til ADAM Oktober 218 Resumé: I dette modelgruppepapir præsenteres reestimationen

Læs mere

Eksperimenter med simple log-lineære funktioner og brugen af justeringsled i fremskrivninger II (Kontantpris og justeringsled II)

Eksperimenter med simple log-lineære funktioner og brugen af justeringsled i fremskrivninger II (Kontantpris og justeringsled II) Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tony Maarsleth Kristensen..9 Henrik C. Olesen Eksperimenter med simple log-lineære funktioner og brugen af justeringsled i fremskrivninger II (Kontantpris

Læs mere

Udbudsbestemt produktion i fødevaresektoren

Udbudsbestemt produktion i fødevaresektoren Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Morten Werner 18. oktober 1999 Udbudsbestemt produktion i fødevaresektoren Resumé: I papiret gives grundlæggende teoretiske overvejelser for, hvordan et aggregeret

Læs mere

Reestimation af forbrugssystemet Okt15

Reestimation af forbrugssystemet Okt15 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Nicoline Wiborg Nagel Jacob Nørregaard Rasmussen Arbejdspapir 10. maj 2016 Reestimation af forbrugssystemet Okt15 Resumé: I dette modelgruppepapir præsenteres reestimationen

Læs mere

Dagpengenes kompensationsgrad

Dagpengenes kompensationsgrad Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Britt Gyde Sønnichsen 31. marts 217 Dagpengenes kompensationsgrad Resumé: Dagpengenes kompensationsgrad skaber problemer for lønrelationen i de seneste år,

Læs mere

Styring af lønkvoten i ADAM

Styring af lønkvoten i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbedspapir* Erik Børsted 18. Ma 2005 Morten Werner Styring af lønkvoten i ADAM Resumé: Papiret ser kort på mulighederne for at styre lønkvoten i fremskrivninger i ADAM

Læs mere

Sammenligning af varekøbsmultiplikatorer i ADAM og SMEC

Sammenligning af varekøbsmultiplikatorer i ADAM og SMEC Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Nina Bech Runebo & Martin Vesterbæk Mortensen Arbejdspapir* 2. februar 211 Sammenligning af varekøbsmultiplikatorer i ADAM og SMEC Resumé: I denne note sammenlignes multiplikatorer

Læs mere

Selskabsskatterelationen i april 2007

Selskabsskatterelationen i april 2007 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN arbejdspapir* Tony M. Kristensen 2. oktober 2007 Selskabsskatterelationen i april 2007 Resumé: I papirets første afsnit beskrives selskabsskatterelationen, som den ser ud

Læs mere

Reestimation af importrelationerne

Reestimation af importrelationerne Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Martin Vesterbæk Mortensen 3. oktober 23* Reestimation af importrelationerne Resumé: I dette papir reestimeres importrelationerne. Der benyttes en udvidet dataperiode

Læs mere

Reestimation af ejendomsskatterelationen

Reestimation af ejendomsskatterelationen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jakob Jans Johansen 4. Marts 2005 Reestimation af ejendomsskatterelationen Resumé: I dette papir reestimeres ejendomsskatterelationen og lagget i relationens

Læs mere

Sammenligning af multiplikatorer i ADAM og SMEC Effekter af øget arbejdsudbud

Sammenligning af multiplikatorer i ADAM og SMEC Effekter af øget arbejdsudbud Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Martin Vesterbæk Mortensen Arbejdspapir 22. Marts 211 Sammenligning af multiplikatorer i ADAM og SMEC Effekter af øget arbejdsudbud Resumé: I denne note sammenlignes effekten

Læs mere

Data for banker og sparekassers rentestrømme

Data for banker og sparekassers rentestrømme Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Henrik Christian Olesen 3. december 1997* Data for banker og sparekassers rentestrømme Resumé: Papiret diskuterer opdateringen af banker og sparekassers rentestrømme,

Læs mere

Introduktion til ADAM kørsler i PCIM

Introduktion til ADAM kørsler i PCIM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Tony M. Kristensen 31 januar 1996* Introduktion til ADAM kørsler i PCIM Resumé: Dette papir er en kort introduktion til kørsler med ADAM i Ib Hansens simulationsprogram

Læs mere

Reestimeret forbrugsfunktion, DEC99 og APR00

Reestimeret forbrugsfunktion, DEC99 og APR00 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen 1. marts 2000 Reestimeret forbrugsfunktion, DEC99 og APR00 Resumé: Papiret reestimerer forbrugsfunktionen på 95-pris databanken (APR00)

Læs mere

Kontantprismultiplikatorens afhængighed af grundforløbet lang96 som eksempel (Kontantpris og justeringsled II)

Kontantprismultiplikatorens afhængighed af grundforløbet lang96 som eksempel (Kontantpris og justeringsled II) Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen /-996 Kontantprismultiplikatorens afhængighed af grundforløbet lang96 som eksempel (Kontantpris og justeringsled II) Resumé: Med grundkørslen

Læs mere

Reestimation af erhvervenes transportenergiforbrug i EMMA

Reestimation af erhvervenes transportenergiforbrug i EMMA Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Sara Skytte Olsen Arbejdspapir*. april 6 Reestimation af erhvervenes transportenergiforbrug i EMMA Resumé: Papiret redegører for reestimationen af erhvervenes transportenergiforbrug

Læs mere

Priser i ADAM. Prisdannelsen i ADAM

Priser i ADAM. Prisdannelsen i ADAM Prisdannelsen i ADAM Grundlæggende Dansk inflation importeres fra udlandet, da Danmark er en lille åben økonomi med fast kronekurs. DK prisstigning = udenlandsk prisstigning Priser spiller sammen med løndannelsen:

Læs mere

Ivanna Blagova 23. maj Boligpriserne

Ivanna Blagova 23. maj Boligpriserne Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ivanna Blagova 23. maj 2016 Boligpriserne Resumé: ADAMs boligprisindeks er DSTs prisindeks for 1-familiehuse. DSTs boligprisindeks, der dækker hele landet,

Læs mere

Supplerende dokumentation af boligligningerne

Supplerende dokumentation af boligligningerne Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen 13. september 2010 Supplerende dokumentation af boligligningerne Resumé: Papiret skal ses som et supplement til den nye Dec09-ADAM dokumentation

Læs mere

Stokastiske stød til ADAMs adfærdsrelationer

Stokastiske stød til ADAMs adfærdsrelationer Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Jacob Nørregård Rasmussen 29. september 2011 Stokastiske stød til ADAMs adfærdsrelationer Resumé: I dette papir aftrendes visse af de store makrovariable og

Læs mere

Note om pensionsmodellens data i ADAM-okt15

Note om pensionsmodellens data i ADAM-okt15 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Dan Knudsen 12.september 2016 Michael Osterwald Lenum Note om pensionsmodellens data i ADAM-okt15 Resumé: Ved beregning af pensionsformuernes afkast og kursudvikling

Læs mere

Reestimation af importpriser på energi

Reestimation af importpriser på energi Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Uffe Bjerregård Friis 3. februar 16 Nikolaj Mose Hansen Reestimation af importpriser på energi Resumé: Dette papir dokumenterer en reestimation af importpriserne

Læs mere

Reestimation af sektorpriserne, April 2004

Reestimation af sektorpriserne, April 2004 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Erik Bjørsted 19. juni 2004 Reestimation af sektorpriserne, April 2004 Resumé: Papiret dokumenterer de reestimerede sektorprisligninger til ADAM, April 2004.

Læs mere

Variabel med outputgab

Variabel med outputgab Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Dan Knudsen 31. august 2017 Variabel med outputgab Resumé: Papiret beskriver, hvordan man formulerer en variabel med et udtryk for outputgabet. Formålet er

Læs mere

Offentlige investeringer i kædede værdier for endelige år

Offentlige investeringer i kædede værdier for endelige år Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Michael Osterwald-Lenum 28. april 2010 1 Offentlige investeringer i kædede værdier for endelige år Resumé: Aktuelt fokus på de offentlige investeringer i kædede

Læs mere

Eksperimenter med simple log-lineære funktioner og brugen af justeringsled i disse i fremskrivninger

Eksperimenter med simple log-lineære funktioner og brugen af justeringsled i disse i fremskrivninger Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tony Maarsleth Kristensen 28. marts 1996 Eksperimenter med simple log-lineære funktioner og brugen af justeringsled i disse i fremskrivninger Resumé: Justeringsled

Læs mere

Estimation af faktorblokken med nye usercostudtryk inkl. egenfinansiering til Jun14

Estimation af faktorblokken med nye usercostudtryk inkl. egenfinansiering til Jun14 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Nina Gustafsson 1. maj 214 Estimation af faktorblokken med nye usercostudtryk inkl. egenfinansiering til Jun14 Resumé: Faktorblokken er estimeret med de nye

Læs mere

Reestimation af uddannelsessøgende

Reestimation af uddannelsessøgende Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir * Nina Bech Runebo 19. maj 21 Reestimation af uddannelsessøgende Resumé: I papiret reestimeres ligningen for uddannelsessøgende. Reestimationen giver ikke pæne

Læs mere

Opsamling på nationalregnskabets hovedrevision, november 2016

Opsamling på nationalregnskabets hovedrevision, november 2016 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 14. marts 2017 Opsamling på nationalregnskabets hovedrevision, november 2016 Resumé: Der samles op på ændringerne i nationalregnskabet

Læs mere

Reestimation af sektorpriserne, februar 2002

Reestimation af sektorpriserne, februar 2002 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Erik Bjørsted 15.02.02 Reestimation af sektorpriserne, februar 2002 Resumé: Papiret dokumenterer de reestimerede sektorprisligninger til ADAM, februar 2002.

Læs mere

ADAM og EMMA. Danmarks Statistik. Dorte Grinderslev Thomas Thomsen. Resumé:

ADAM og EMMA. Danmarks Statistik. Dorte Grinderslev Thomas Thomsen. Resumé: Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Dorte Grinderslev 09.07.97 Thomas Thomsen ADAM og EMMA Resumé: Endelig skete det: ADAM mødte EMMA. ADAM havde allerede adskillige for- og eftermodeller, men

Læs mere

Simpel pensionskassemodel

Simpel pensionskassemodel Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Dan Knudsen 9. februar 15 Simpel pensionskassemodel Resumé: Vi opstiller en model, hvor udbetalingerne fra en pensionsordning bestemmes ud fra en antagelse

Læs mere

Fisher prisindeks for vareimporten,

Fisher prisindeks for vareimporten, Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Michael Osterwald-Lenum 22. december 2014 1 Fisher prisindeks for vareimporten, 1966-1987 Resumé: Papiret præsenterer beregninger af prisindeks for aggregatet

Læs mere

Selskabsskatterelationen for øvrige erhverv

Selskabsskatterelationen for øvrige erhverv Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tina Saaby Hvolbøl 14. marts 2001 Tony Maarsleth Kristensen Selskabsskatterelationen for øvrige erhverv Resumé: Dette papir kommer i forlængelse af papiret

Læs mere

Reestimation af uddannelsessøgende til modelversion okt15

Reestimation af uddannelsessøgende til modelversion okt15 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Laurits Rømer Hjorth 5. oktober 2015 Reestimation af uddannelsessøgende til modelversion okt15 Resumé: Relationen for uddannelsessøgende reestimeres til modelversion

Læs mere

Reestimation af erhvervenes efterspørgsel efter el og øvrig energi i EMMA

Reestimation af erhvervenes efterspørgsel efter el og øvrig energi i EMMA Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Sara Skytte Olsen 1. oktober Reestimation af erhvervenes efterspørgsel efter el og øvrig energi i EMMA Resumé: Dette papir gennemgår reestimationen af erhvervenes

Læs mere

Opdatering af Ha og Hdag

Opdatering af Ha og Hdag Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Sofie Andersen 22. august 2013 Opdatering af Ha og Hdag Resumé: Ha og Hdag opdateres med en 37 timers arbejdsuge og de nyeste helligdage Soa22813 Nøgleord:

Læs mere

Realrenteafgiften i ADAM

Realrenteafgiften i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Erik Bjørsted 27.04.99 Gitte Terp Henriksen Realrenteafgiften i ADAM Resumé: I papiret gives en beskrivelse af den nuværende modellering af realrenteafgiften

Læs mere

Sipur 4-ever!!!!! Danmarks Statistik. Lena Larsen 28. april Resumé:

Sipur 4-ever!!!!! Danmarks Statistik. Lena Larsen 28. april Resumé: Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Lena Larsen 28. april 1998 Sipur 4-ever!!!!! Resumé: Ved hjælp af afgiftsmatricen for 1992 og subsidietabellen, opstilles en ny relation for Sipur. LLR28498.wp

Læs mere

Opdatering af Eksporttal til FUSK

Opdatering af Eksporttal til FUSK Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Lars Brømsøe Termansen 4. februar 24 Tony Maarsleth Kristensen Opdatering af Eksporttal til FUSK Resumé: OECD præsenterer endnu engang en forringelse af databanken.

Læs mere

Reestimation af importrelationer

Reestimation af importrelationer Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Nis Mathias Schulte Matzen 28. november 211 Reestimation af importrelationer Resumé: Papiret estimerer import relationerne på to forskellige datasæt. Et korrigeret

Læs mere

Estimering af importrelationen for tjenester ikke indeholdende søtransport

Estimering af importrelationen for tjenester ikke indeholdende søtransport 1 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Martin Vesterbæk Mortensen 11. september 213* Estimering af importrelationen for tjenester ikke indeholdende søtransport Resumé: I dette papir fremlægges

Læs mere

Pensioner og disponibel indkomst i ADAM

Pensioner og disponibel indkomst i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen 4. juni 1997 Pensioner og disponibel indkomst i ADAM Resumé: Virkningen på disponibel indkomst af at øge pensionsindbetalingerne undersøges.

Læs mere

Lidt om ADAMs langsigtsegenskaber

Lidt om ADAMs langsigtsegenskaber Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Thomas Thomsen 16. januar 1998 Lidt om ADAMs langsigtsegenskaber Resumé: Dette papir opkaster blot nogle strøtanker vedrørende ADAMs langsigtsegenskaber. Meget

Læs mere

Reestimation af importligningerne i 2000-priser

Reestimation af importligningerne i 2000-priser Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Nina Boberg 10. december 2007 Reestimation af importligningerne i 2000-priser Resumé: I papiret reestimeres ligningerne for ADAMs konkurrende import, fmzrelationerne.

Læs mere

Kursen på statens obligationsgæld

Kursen på statens obligationsgæld Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 21. august 2013 Kursen på statens obligationsgæld Resumé: Kursen på statens obligationsgæld beregnes i ADAM som forholdet mellem

Læs mere

Reestimation af eksportrelationen

Reestimation af eksportrelationen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Nicoline Wiborg Nagel 3. November 2015 Reestimation af eksportrelationen Resumé: I dette papir præsenteres reestimationen af eksportrelationen til modelversionen

Læs mere

Benchmark beregning af pensionsformuen, ultimo 2003

Benchmark beregning af pensionsformuen, ultimo 2003 1 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Michael Osterwald-Lenum 12. november 2012 1 Benchmark beregning af pensionsformuen, ultimo 2003 Resumé: Papiret redegør for hvorledes pensionsformuen, ultimo

Læs mere

Omskrivning af ligningerne for statens indenlandske og udenlandske gæld

Omskrivning af ligningerne for statens indenlandske og udenlandske gæld Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 4. september 2013 Omskrivning af ligningerne for statens indenlandske og udenlandske gæld Resumé: En skitse til formulering af samspillet

Læs mere