open Kompakt håndbog Drivsystem til decentral installation DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "open Kompakt håndbog Drivsystem til decentral installation DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere"

Transkript

1 Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Kompakt håndbog open Drivsystem til decentral installation DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere Udgave 11/ / DA

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Indholdsfortegnelse 1 Generelle anvisninger Denne vejlednings omfang Opbygningen af sikkerhedsanvisningerne... Sikkerhedsanvisninger Generelt Målgruppe Bestemmelsesmæssig anvendelse Transport, opbevaring Opstilling Elektrisk tilslutning Sikker afbrydelse Drift... 8 Typebetegnelser Typebetegnelse for DeviceNet-interfaces Typebetegnelse for CANopen-interfaces Typebetegnelse for DeviceNet-feltfordelere Typebetegnelse for CANopen-feltfordeler Mekanisk installation Installationsanvisninger Feltbusinterfaces MF.. / MQ Feltfordelere Elektrisk installation Installationsplanlægning på baggrund af EMC-punkter Installationsanvisninger for feltbusinterfaces og -feltfordelere.... Tilslutning med DeviceNet Tilslutning med CANopen Tilslutning af ind-/udgange (I/O) til feltbusinterface MF.. / MQ....6 Tilslutning med hybridkabel Tilslutning af pc Vigtige anvisninger vedrørende idrifttagningen Idrifttagning med DeviceNet (MFD + MQD) Idrifttagningsforløb DeviceNet-adresse (MAC-ID), indstilling af baudrate Indstil procesdatalængde og I/O enable (kun med MFD) Indstilling af procesdatalængden (kun med MQD) DIP-switchenes funktioner (MFD) LED-indikatorens betydning (MFD) Fejltilstande (MFD) LED-indikatorens betydning (MQD) Fejltilstande (MQD) Kompakt håndbog DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere

4 Indholdsfortegnelse 8 Idrifttagning med CANopen Idrifttagningsforløb Indstilling af CANopen-adresse CANopen-Indstilling af baudrate Procesdatalængde og indstilling af I/O enable DIP-switchenes funktioner LED-indikatorens betydning (MFO) Fejltilstande (MFO) Overensstemmelseserklæring Kompakt håndbog DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere

5 Generelle anvisninger Denne vejlednings omfang 1 1 Generelle anvisninger 1.1 Denne vejlednings omfang Denne vejledning indeholder de generelle sikkerhedsanvisninger og et udvalg af oplysninger vedrørende DeviceNet/CANopen-interfaces og -feltfordelere. Bemærk, at denne vejledning ikke erstatter den udførlige håndbog og driftsvejledning. Læs først den udførlige håndbog og den udførlige driftsvejledning, før du arbejder med DeviceNet/CANopen-interfaces og -feltfordelere. Læs og følg oplysningerne, anvisningerne og vejledningerne i den udførlige håndbog og driftsvejledningen. Det er en forudsætning for fejlfri drift af DeviceNet/CANopeninterfaces og -feltfordelere og en forudsætning for, at eventuelle garantikrav kan gøres gældende. Den udførlige håndbog og driftsvejledningen samt yderligere vejledninger til DeviceNet/CANopen-interfaces og -feltfordelere findes i pdf-format på den medfølgende cd eller dvd. Hele den tekniske dokumentation fra SEW-EURODRIVE ligger i pdf-format til download på SEW-EURODRIVE's hjemmeside: 1. Opbygningen af sikkerhedsanvisningerne Sikkerhedsanvisningerne i denne driftsvejledning er opbygget på følgende måde: Piktogram SIGNALORD! Faretype og -kilde. Mulige resultater af manglende overholdelse af anvisningerne. Forholdsregler til afværgelse af fare. Piktogram Signalord Betydning Følger af manglende overholdelse af anvisningerne Eksempel: FARE! Umiddelbar fare Død eller alvorlige kvæstelser Fare generelt ADVARSEL! Mulig farlig situation Død eller alvorlige kvæstelser FORSIGTIG! Mulig farlig situation Lettere kvæstelser Specifik fare, f.eks. elektrisk stød STOP! Mulige materielle skader Beskadigelse af systemet eller dets omgivelser BEMÆRK Nyttige bemærkninger og tip. Gør det lettere at betjene systemet. Kompakt håndbog DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere

6 Sikkerhedsanvisninger Generelt Sikkerhedsanvisninger Nedenstående sikkerhedsanvisninger anvendes til at undgå personskader og materielle skader. Den driftsansvarlige skal sikre, at de grundlæggende sikkerhedsanvisninger overholdes. Sørg for, at anlægs- og driftsansvarlige, samt personer, der på eget ansvar arbejder på maskinen har læst og forstået driftsvejledningen. Ved uklarheder og yderligere behov for information kontaktes SEW-EURODRIVE..1 Generelt Beskadigede produkter må aldrig installeres eller tages i brug. I tilfælde af beskadigelser skal der omgående reklameres over dette hos transportøren. Afhængigt af kapslingsklassen kan MOVIMOT under driften have spændingsførende, uisolerede og eventuelt også bevægelige eller roterende dele samt varme overflader. Der er fare for alvorlige personskader eller materielle skader ved ikke tilladt afmontering af nødvendig afskærmning, ved uhensigtsmæssig brug, ved forkert installation eller betjening. Yderligere oplysninger findes i dokumentationen.. Målgruppe Alt arbejde i forbindelse med installation, idrifttagning, fejlafhjælpning og reparation skal udføres af en elektromekaniker (overhold IEC 606 eller CENELEC HD 8 eller DIN VDE 0100 og IEC 6066 eller DIN VDE 0110 og nationale ulykkesforebyggende forskrifter). Autoriserede teknikere betegner iht. disse grundlæggende sikkerhedsanvisninger personer, der er fortrolige med opstilling, montering, idrifttagning og drift af produktet og har de kvalifikationer, der svarer til deres arbejde. Enhver form for transport, opbevaring, drift og bortskaffelse skal foretages af personer, der er uddannede til dette arbejde.. Bestemmelsesmæssig anvendelse Feltfordelere og feltbusinterfaces er beregnet til industrielle anlæg. De er konstrueret i overensstemmelse med de gældende normer og forskrifter og opfylder kravene i lavspændingsdirektiv 006/9/EF. De tekniske data samt tilslutningsbetingelserne står på typeskiltet og i dokumentationen og skal altid overholdes. Idrifttagning (påbegyndelse af korrekt anvendelse) er ikke tilladt, før det er konstateret, at maskinen overholder EMC-direktivet, 00/108/EF, og at slutproduktet er i overensstemmelse med Maskindirektivet, 006//EF (EN 600 skal ligeledes overholdes). MOVIMOT -omformere opfylder kravene i lavspændingsdirektivet 006/9/EF. De standarder, der er nævnt i overensstemmelseserklæringen, anvendes til MOVIMOT - omformeren. 6 Kompakt håndbog DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere

7 Sikkerhedsanvisninger Transport, opbevaring..1 Sikkerhedsfunktioner De beskrevne feltfordelere, feltbusinterfaces og MOVIMOT -frekvensomformere må ikke varetage sikkerhedsfunktioner, medmindre dette er beskrevet og udtrykkeligt tilladt. Ved anvendelse af MOVIMOT -omformere i sikkerhedsapplikationer skal anvisningerne i den supplerende vejledning "MOVIMOT.. Funktionssikkerhed" overholdes. I sikkerhedsapplikationer må der kun anvendes komponenter, som udtrykkeligt er leveret af SEW-EURODRIVE i denne udførelse!.. Hejseværksapplikationer Ved anvendelse af MOVIMOT -omformere i hejseværksapplikationer skal den specielle konfiguration og indstillingerne til hejseværksapplikationer, der fremgår af driftsvejledningen til MOVIMOT, overholdes. MOVIMOT -frekvensomformere må ikke anvendes som sikkerhedsudstyr til hejseværksapplikationer.. Transport, opbevaring Anvisningerne for transport, opbevaring og korrekt betjening skal overholdes. Overhold de klimatiske betingelser, der er beskrevet i kapitlet "Tekniske data" i driftsvejledningen. Tilspænd påskruede transportringe. De er dimensioneret til at bære vægten af MOVIMOT -enheden. Der må ikke monteres ekstra belastninger. Ved behov anvendes egnede, tilstrækkeligt dimensionerede transportmidler (f.eks. wireføring).. Opstilling Opstilling og afkøling af omformerne skal ske i overensstemmelse med forskrifterne i den tilhørende dokumentation. MOVIMOT -frekvensomformere skal beskyttes mod ikke tilladt brug. Følgende anvendelser er forbudt, med mindre produktet er udtrykkeligt beregnet hertil: Anvendelse i eksplosionsfarlige miljøer. Anvendelse i omgivelser med skadelige olier, syrer, gasser, dampe, støv, stråling osv. Anvendelse i ikke-stationære applikationer, hvor der kan opstå kraftige mekaniske vibrations- og stødbelastninger, som beskrevet i dokumentationen..6 Elektrisk tilslutning Ved arbejde på spændingsførende MOVIMOT -frekvensomformere, skal de gældende nationale ulykkesforebyggende forskrifter (f.eks. VBG A) overholdes. Den elektriske installation gennemføres iht. de gældende forskrifter (f.eks. kabeltværsnit, sikring, beskyttelseslederforbindelse). Yderligere anvisninger findes i dokumentationen. Anvisninger for EMC-korrekt installation såsom afskærmning, jordforbindelse, placering af filtre og montering af ledninger findes i dokumentationen. Producenten af anlægget eller maskinen er ansvarlig for, at de, ifølge EMC-lovgivningen, anførte grænseværdier, overholdes. Sikkerhedsforanstaltninger og sikkerhedsudstyr skal overholde de gældende nationale forskrifter (f.eks. stærkstrømsregulativ EN 600 eller EN ). Kompakt håndbog DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere 7

8 Sikkerhedsanvisninger Sikker afbrydelse For at sikre isolationen skal der på MOVIMOT -gearmotorer foretages spændingskontroller iht. EN :007, kapitel... før idrifttagning..7 Sikker afbrydelse MOVIMOT -frekvensomformere opfylder alle krav til sikker afbrydelse af effekt- og elektroniktilslutninger iht. EN For at garantere sikker adskillelse skal alle tilsluttede strømkredse ligeledes opfylde kravene om sikker adskillelse..8 Drift Anlæg, hvor der er monteret MOVIMOT -frekvensomformere, skal eventuelt være udstyret med ekstra overvågningsudstyr og sikringer i henhold til de gældende sikkerhedsbestemmelser f.eks. lov om tekniske arbejdsmidler, ulykkesforebyggende forskrifter osv. I applikationer med øget risiko for fare kan det være nødvendigt at anvende ekstra sikkerhedsudstyr. Når strømmen til MOVIMOT -frekvensomformeren, en eventuel feltfordeler eller et eventuelt busmodul er blevet slået fra, må kan ikke straks røre ved spændingsførende dele og effekttilslutninger, da kondensatorerne muligvis kan være opladet. Vent mindst 1 minut, efter at strømmen er slået fra. Når strømforsyningen til MOVIMOT -frekvensomformeren er tændt, skal tilslutningsboksen være lukket, dvs. at MOVIMOT -omformeren skal være skruet fast. Dækslet på den eventuelle feltfordelers tilslutningsboks og det eventuelle busmodul skal være skruet fast. Stikket på et eventuelt hybridkabel skal være isat og skruet fast. OBS! Servicekontakten på en eventuel feltfordeler afbryder kun netstrømmen til den tilsluttede MOVIMOT -enhed eller motoren. Feltfordelerens klemmer er stadig forbundet med netspændingen, når servicekontakten er blevet aktiveret. At drifts-led'en og andre dioder og lignende er slukket, er ikke ensbetydende med, at strømtilførslen til omformeren er afbrudt, og at den er spændingsløs. Mekanisk blokering eller interne sikkerhedsfunktioner kan føre til motorstilstand. Afhjælpning af fejlårsagen eller en reset kan medføre, at gearmotoren starter igen af sig selv. Hvis den drevne maskine af sikkerhedsmæssige årsager ikke må starte igen, skal strømtilførslen til enheden afbrydes, inden fejlen afhjælpes. OBS! Fare for forbrænding: Overfladen på MOVIMOT -enheden og de eksterne enheder, f.eks. kølelegemer på bremsemodstanden, kan være mere end 60 C varm under driften! 8 Kompakt håndbog DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere

9 Typebetegnelser Typebetegnelse for DeviceNet-interfaces Typebetegnelser.1 Typebetegnelse for DeviceNet-interfaces MFD 1 A/ Z1 A Variant Tilslutningsmodul: Z11 = til INTERBUS Z1 = til PROFIBUS Z1 = til DeviceNet og CANopen Z61 = til AS-interface Variant 1 = x I / x O = x I / x O = 6 x = x I / x O = 6 x I (tilslutning via klemmer) (tilslutning via stik + klemmer) (tilslutning via stik + klemmer) (LWL rugged line, kun til INTERBUS) (LWL rugged line, kun til INTERBUS) MFI.. MQI.. MFP.. MQP.. MFD.. MQD.. MFO.. MFK.. = INTERBUS = INTERBUS med integreret ministyring = PROFIBUS = PROFIBUS med integreret ministyring = DeviceNet = DeviceNet med integreret ministyring = CANopen = AS-interface. Typebetegnelse for CANopen-interfaces MFO 1 A / Z1 A Variant Tilslutningsmodul: Z11 = til INTERBUS Z1 = til PROFIBUS Z1 = til DeviceNet og CANopen Z61 = til AS-interface Variant 1 = x I / x O = x I / x O = 6 x = x I / x O = 6 x (tilslutning via klemmer) (tilslutning via stik + klemmer) (tilslutning via stik + klemmer) (LWL rugged line, kun til INTERBUS) (LWL rugged line, kun til INTERBUS) MFI.. MQI.. MFP.. MQP.. MFD.. MQD.. MFO.. MFK.. = INTERBUS = INTERBUS med integreret ministyring = PROFIBUS = PROFIBUS med integreret ministyring = DeviceNet = DeviceNet med integreret ministyring = CANopen = AS-interface Kompakt håndbog DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere 9

10 Typebetegnelser Typebetegnelse for DeviceNet-feltfordelere. Typebetegnelse for DeviceNet-feltfordelere..1 Eksempel MF../Z.., MQ../Z.. MFD1A/ZA Tilslutningsmodul Z1 = til INTERBUS Z = til PROFIBUS Z = til DeviceNet og CANopen Z6 = til AS-Interface Feltbusinterface (se "Typebetegnelse for DeviceNet-interfaces").. Eksempel MF../Z.6., MQ../Z.6. MFD1A/Z6F/AF1 Tilslutningsteknik AF0 = AF1 = AF = AF = AF6 = Kabelindføring metrisk med Micro-Style-stik/M1-stik til DeviceNet og CANopen M1-stik til PROFIBUS M1-stik til PROFIBUS + M1-stik til DC -strømforsyning M1-stik til AS-interface-tilslutning Tilslutningsmodul Z16 = til INTERBUS Z6 = til PROFIBUS Z6 = til DeviceNet og CANopen Z66 = til AS-Interface Feltbusinterface (se "Typebetegnelse for DeviceNet-interfaces").. Eksempel MF../MM../Z.7., MQ../MM../Z.7. MFDA/MM1C-0-00/Z7F 0 Tilslutningstype 0 = Õ / 1 = Ö Tilslutningsmodul Z17 = til INTERBUS Z7 = til PROFIBUS Z7 = til DeviceNet og CANopen Z67 = til AS-interface MOVIMOT -omformer Feltbusinterface (se "Typebetegnelse for DeviceNet-interfaces") 10 Kompakt håndbog DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere

11 Typebetegnelser Typebetegnelse for CANopen-feltfordeler.. Eksempel MF../MM..Z.8., MQ../MM../Z.8. MFDA/MMC-0-00/Z8F 0/AF1 Tilslutningsteknik AF0 = AF1 = AF = AF = AF6 = Kabelindføring metrisk med Micro-Style-stik/M1-stik til DeviceNet og CANopen M1-stik til PROFIBUS M1-stik til PROFIBUS + M1-stik til DC -strømforsyning M1-stik til AS-interface-tilslutning Tilslutningstype 0 = Õ / 1 = Ö Tilslutningsmodul Z18 = til INTERBUS Z8 = til PROFIBUS Z8 = til DeviceNet og CANopen Z68 = til AS-interface MOVIMOT -omformer Feltbusinterface (se "Typebetegnelse for DeviceNet-interfaces"). Typebetegnelse for CANopen-feltfordeler..1 Eksempel MF../Z.., MQ../Z.. MFO1A/ZA Tilslutningsmodul Z1 = til INTERBUS Z = til PROFIBUS Z = til DeviceNet og CANopen Z6 = til AS-Interface Feltbusinterface (se "Typebetegnelse for CANopen-interfaces").. Eksempel MF../MM../Z.7., MQ../MM../Z.7. MFOA/MM1C-0-00/Z7F 0 Tilslutningstype 0 = Õ / 1 = Ö Tilslutningsmodul Z17 = til INTERBUS Z7 = til PROFIBUS Z7 = til DeviceNet og CANopen Z67 = til AS-interface MOVIMOT -omformer Feltbusinterface (se "Typebetegnelse for CANopen-interfaces") Kompakt håndbog DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere 11

12 Typebetegnelser Typebetegnelse for CANopen-feltfordeler.. Eksempel MF../Z.6., MQ../Z.6. MFO1A/Z6F/AF1 Tilslutningsteknik AF0 = AF1 = AF = AF = AF6 = Kabelindføring metrisk med Micro-Style-stik/M1-stik til DeviceNet og CANopen M1-stik til PROFIBUS M1-stik til PROFIBUS + M1-stik til DC -strømforsyning M1-stik til AS-interface-tilslutning Tilslutningsmodul Z16 = til INTERBUS Z6 = til PROFIBUS Z6 = til DeviceNet og CANopen Z66 = til AS-Interface Feltbusinterface (se "Typebetegnelse for CANopen-interfaces").. Eksempel MF../MM..Z.8., MQ../MM../Z.8. MFOA/MMC-0-00/Z8F 0/AF1 Tilslutningsteknik AF0 = AF1 = AF = AF = AF6 = Kabelindføring metrisk med Micro-Style-stik/M1-stik til DeviceNet og CANopen M1-stik til PROFIBUS M1-stik til PROFIBUS + M1-stik til DC -strømforsyning M1-stik til AS-interface-tilslutning Tilslutningstype 0 = Õ / 1 = Ö Tilslutningsmodul Z18 = til INTERBUS Z8 = til PROFIBUS Z8 = til DeviceNet og CANopen Z68 = til AS-interface MOVIMOT -omformer Feltbusinterface (se "Typebetegnelse for CANopen-interfaces") 1 Kompakt håndbog DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere

13 Mekanisk installation Installationsanvisninger Mekanisk installation.1 Installationsanvisninger BEMÆRK Ved levering af feltfordelerne skal stikket til motorudgangen (hybridkabel) forsynes med transportsikring. Denne har kun kapslingsklasse IP0. For at opnå den specificerede kapslingsklasse skal transportsikringen fjernes og den passende stikdel sættes på og skrues fast..1.1 Montering Feltfordelere må kun monteres på et plant, vibrationsfrit og vridningsstabilt underlag. Til fastgørelse af feltfordeler MFZ. skal der anvendes skruer i størrelse M med passende underlagsskiver. Skruerne spændes med momentnøgle (tilladt tilspændingsmoment,8 til,1 Nm ( 7 lb.in)) Til fastgørelse af feltfordeleren MFZ.6, MFZ.7 eller MFZ.8 skal der anvendes skruer i størrelsen M6 med passende underlagsskiver. Skruerne spændes med momentnøgle (tilladt tilspændingsmoment,1 til, Nm (7 1 lb.in)).1. Opstilling i vådrum eller udendørs Anvend passende forbindelser til kablerne (anvend om nødvendigt reduktioner) Ubenyttede kabelgennemføringer og M1-stikdåser skal tætnes med lukkeskruer Ved kabelgennemføring fra siden skal kablet trækkes med en drypsløjfe. Kontrollér og rengør om nødvendigt tætningsfladerne inden genmontering af feltbusinterfacet/dækslet til tilslutningskassen. Kompakt håndbog DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere 1

14 Mekanisk installation Feltbusinterfaces MF.. / MQ... Feltbusinterfaces MF.. / MQ.. Feltbusinterfaces MF.. / MQ.. kan monteres på følgende måde: Montering på MOVIMOT -tilslutningsboksen Feltmontering..1 Montering på MOVIMOT -tilslutningsboksen 1. Slå udslagsbrikkerne ("knock-outs") i MFZ-underdelen ud indefra som vist på nedenstående illustration: MFZ.. [1] BEMÆRK Brudkanten, der opstår ved udslåning af udslagsbrikkerne ("knock-outs") [1], skal om nødvendigt afgrates! 1 Kompakt håndbog DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere

15 Mekanisk installation Feltbusinterfaces MF.. / MQ... Monter feltbusinterfacet som vist på følgende illustration på MOVIMOT -tilslutningsboksen: MF../MQ Kompakt håndbog DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere 1

16 Mekanisk installation Feltbusinterfaces MF.. / MQ.... Feltmontering Nedenstående illustration viser montering i nærheden af motoren af et MF../MQ.. / MQ.. feltbusinterface: 10 mm 1 mm 8, mm M MFZ... M [1] MF../MQ.. MF../MQ.. [1] Skruernes længde min. 0 mm Kompakt håndbog DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere

17 Mekanisk installation Feltfordelere. Feltfordelere..1 Montering af feltfordeler MF../Z.., MQ../Z.. Nedenstående illustration viser monteringsmålene for feltfordeler..z..: M 17 mm 0 mm 100 mm M Montering af feltfordeler MF../Z.6., MQ../Z.6. Nedenstående illustration viser monteringsmålene for feltfordeler..z.6.: 6 mm M6 180 mm M Kompakt håndbog DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere 17

18 Mekanisk installation Feltfordelere.. Montering af feltfordeler MF../MM../Z.7., MQ../MM../Z.7. Nedenstående illustration viser monteringsmålene for feltfordeler..z.7.:.7 mm M6 9. mm M Montering af feltfordeler MF../MM../Z.8., MQ../MM../Z.8. (typestørrelse 1) Nedenstående illustration viser monteringsmålene for feltfordeler..z.8. (typestørrelse 1): 00 mm M6 90 mm 70 mm M Kompakt håndbog DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere

19 0mm Mekanisk installation Feltfordelere.. Montering af feltfordeler MF../MM../Z.8., MQ../MM../Z.8. (typestørrelse ) Nedenstående illustration viser monteringsmålene for feltfordeler..z.8. (typestørrelse ): 0 mm M6 90 mm M Kompakt håndbog DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere 19

20 Elektrisk installation Installationsplanlægning på baggrund af EMC-punkter Elektrisk installation.1 Installationsplanlægning på baggrund af EMC-punkter.1.1 Anvisninger til placering og montering af installationskomponenter Det rigtige valg af ledninger, korrekt jordforbindelse og velfungerende potentialudligning er af afgørende betydning for en vellykket installation af decentrale drev. Som udgangspunkt skal de gældende normer overholdes. Desuden skal man være specielt opmærksom på følgende punkter: Potentialudligning Uafhængigt af funktionsjord (beskyttelsesledertilslutning) skal der etableres lavimpedant, HF-egnet potentialudligning (se også VDE 011 eller VDE 0100, del 0), f.eks. med plan forbindelse af anlægskomponenter i metal ved brugen af båndjordelektroder (HF-bånd) Dataledningers afskærmning må ikke anvendes til potentialudligning. Dataledninger og -forsyning De skal trækkes adskilt fra ledninger med støjsignaler (f.eks. magnetventilers styreledninger, motorledninger). Feltfordelere Til forbindelsen mellem feltfordeler og motor anbefaler SEW-EURODRIVE at anvende specialfremstillede SEW-hybridkabler Kabelsamlinger Samlingen skal have en stor kontaktflade til afskærmningen(jvf. anvisningerne til valg og korrekt montering af kabelsamlinger). 0 Kompakt håndbog DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere

21 Elektrisk installation Installationsplanlægning på baggrund af EMC-punkter Ledningsafskærmning Ledningsafskærmningen skal have gode EMC-egenskaber (høj skærmdæmpning), den skal anvendes til mekanisk beskyttelse af kablet og som afskærmning, den skal ved ledningsenderne have fladekontakt til enhedens metalhus (via EMCkabelsamlinger i metal jvf. de øvrige anvisninger i dette kapitel vedrørende valg og korrekt montering af kabelsamlinger). Du kan finde yderligere oplysninger i SEW-vejledningen "Drevteknik i praksis EMC inden for drevteknikken"..1. Eksempel på forbindelse af feltbusinterface MF.. / MQ.. og MOVIMOT Med separat montering af feltbusinterface MF.. / MQ.. og MOVIMOT skal der etableres en RS-8-forbindelse som beskrevet nedenfor: til anvendelse DC -strømforsyningen anvend afskærmede ledninger afskærm begge enheder via EMC-metalkabelsamlinger på huset (overhold de øvrige anvisninger i dette kapitel vedrørende valg og korrekt montering af EMCkabelsamlinger i metal) lederne skal være parvist snoede (se nedenstående illustration) RS+ RS- V RS+ V RS uden anvendelse af DC -strømforsyningen: Hvis MOVIMOT har separat DC -strømforsyning, skal RS8-forbindelsen etableres på følgende måde: anvend afskærmede ledninger afskærm begge enheder via EMC-metalkabelsamlinger på huset (overhold de øvrige anvisninger i dette kapitel vedrørende valg og korrekt montering af EMCkabelsamlinger i metal) referencepotentialet skal generelt medføres ved RS-8-interfacet lederne skal være snoede (se nedenstående illustration) RS+ RS Kompakt håndbog DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere 1

22 Elektrisk installation Installationsanvisninger for feltbusinterfaces og -feltfordelere. Installationsanvisninger for feltbusinterfaces og -feltfordelere..1 Tilslutning af netledninger MOVIMOT -omformerens referencespænding og -frekvens skal stemme overens med dataene for forsyningsnettet. Vælg kabeltværsnittet afhængigt af indgangsstrømmen I net ved dimensioneret effekt. (se kapitlet "Tekniske data" i driftsvejledningen). Installer en ledningsbeskyttelse i starten af netledningen bag samleskinnens forgrening. Anvend sikringer af typen D, D0, NH eller beskyttelsesrelæ. Dimensionering af sikringen til kablets tværsnit. Et almindeligt fejlstrømsrelæ som eneste sikkerhedsanordning er ikke tilladt. Det er tilladt at anvende universalstrømsensitive fejlstrømsrelæer ("type B") som sikkerhedsudstyr. I normal drift af MOVIMOT -gearmotorer med integreret frekvensomformer kan der opstå afledningsstrømme på >, ma. I henhold til EN 0178 er det nødvendigt med en ekstra -forbindelse (min. i tværsnittet for tilledningen) parallelt til beskyttelseslederen via separate tilslutningssteder. Der kan opstå driftsmæssige afledningsstrømme på >, ma. Til omkobling af MOVIMOT -gearmotorer med integreret frekvensomformer skal der anvendes relæomkoblingskontakter i anvendelseskategori AC- iht. IEC 18. SEW-EURODRIVE anbefaler, at der i spændingsnet med ikke-jordet stjernepunkt (IT-net) anvendes isolationsvagter med pulscode-måling. Derved undgås fejludløsning af isolationsvagten som følge af omformerens jordkapacitet... Anvisninger om -tilslutning og/eller potentialudligning FARE! Forkert tilslutning af. Fare for dødsfald, alvorlige kvæstelser eller materielle skader som følge af elektrisk stød. Det tilladte tilspændingsmoment for skruesamlingen er,0, Nm. Følg nedenstående anvisninger ved -tilslutning. Ikke tilladt montering Anbefaling: montering med gaffelkabelsko Tilladt for alle tværsnit M Montering med massiv tilslutningsledning Tilladt op til maks., mm M. mm² [1] Kompakt håndbog DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere

23 Elektrisk installation Installationsanvisninger for feltbusinterfaces og -feltfordelere.. Tilladt tilslutningstværsnit og strømbelastning for klemmerne Effektklemmer X1, X1 (skrueklemmer) Styreklemmer X0 (fjederklemmer) Tilslutningstværsnit (mm ) 0, mm mm 0,08 mm, mm Tilslutningstværsnit (AWG) AWG AWG 10 AWG 8 AWG 1 Strømbelastning A maksimal konstantstrøm 1 A maksimal konstantstrøm Det tilladte tilspændingsmoment for effektklemmerne er 0,6 Nm ( lb.in)... Videresløjfning af DC -forsyningsspænding ved modulholder MFZ.1 I DC -strømforsyningens tilslutningsområde findes der stagbolte M x 1. Boltene kan anvendes til videresløjfning af DC -strømforsyningen Tilslutningsboltene kan belastes med 16 A. Det tilladte tilspændingsmoment for tilslutningsboltenes sekskantmøtrikker er 1, Nm (11 lb.in) ± 0 %... Yderligere tilslutningsmuligheder ved feltfordeler MFZ.6, MFZ.7 og MFZ.8 I DC -strømforsyningens tilslutningsområde befinder der sig en klemblok X9 med stagbolte M x 1 og en stikbar klemme X Klemblok X9 kan også anvendes til videresløjfning af DC -strømforsyningen som alternativ til klemme X0 (se kapitlet "Opbygning" i driftsvejledningen). De to stagbolte er internt forbundet med -tilslutningen på klemme X0. Klemmeplacering Nr. Navn Funktion X9 1 -strømforsyning til modulelektronik og sensorer (stagbolt, brokoblet med klemme X0/11) 0V-referencepotential til modulelektronik og sensorer (stagbolt, brokoblet med klemme X0/1) Indstiksklemmen X0 ("Safety Power") er beregnet til ekstern DC -forsyning af MOVIMOT -omformeren via en sikkerhedskontakt. En MOVIMOT -gearmotor med integreret frekvensomformer kan således benyttes til sikkerhedsapplikationer. Oplysninger herom findes i håndbogen "MOVIMOT MM..D Funktionssikkerhed" til de pågældende MOVIMOT -enheder. Kompakt håndbog DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere

24 Elektrisk installation Installationsanvisninger for feltbusinterfaces og -feltfordelere Klemmeplacering Nr. Navn Funktion X0 1 -strømforsyning for MOVIMOT til frakobling med automatsikring 0V-referencepotential til MOVIMOT til frakobling med automatsikring X9/1 er brokoblet med X0/1 og X9/ med X0/ fra fabrikken, så MOVIMOT - omformerens DC -strømforsyning er den samme som feltbusinterfacets. De vejledende værdier for de to stagbolte er: Strømbelastning: 16 A maks. tilladt tilspændingsmoment for sekskantmøtrikkerne: 1, Nm (11 Ib.in) ±0%. De vejledende værdier for skrueklemme X0 er: Strømbelastning: 10 A Tilslutningstværsnit: 0, mm, mm (AWG AWG1) Tilladt tilspændingsmoment: 0,6 Nm ( Ib.in)..6 Kontrol af ledningsføring For at undgå personskader og skader på anlægget som følge af forkert ledningsføring skal ledningsføringen kontrolleres, før der tændes for strømforsyningen første gang. Frakobling af alle feltbusinterfaces fra tilslutningsmodulet Frakobl alle MOVIMOT -omformere fra tilslutningsmodulet (kun ved MFZ.7, MFZ.8) Adskil alle stik på motorudgangene (hybridkabler) fra feltfordeleren Kontrollér ledningsføringens isolering iht. de gældende nationale normer Kontrol af jordforbindelse Kontrol af isolering mellem netledning og DC -ledning Kontrol af isolering mellem netledning og kommunikationsledning Kontrol af polaritet i DC -ledning Kontrol af polaritet i kommunikationsledningen Kontrol af netfasefølgen Kontrollér, at potentialudligningen mellem de forskellige feltbusinterfaces er korrekt Efter kontrol af ledningsføring Sæt alle motorudgange (hybridkabler) på, og skru dem fast Sæt alle feltbusinterfaces på, og skru dem fast Sæt alle MOVIMOT -omformere på, og skru dem fast (kun ved MFZ.7, MFZ.8) Monter alle dækslerne til tilslutningskasserne Tætn de ubenyttede stiktilslutninger Kompakt håndbog DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere

25 Elektrisk installation Installationsanvisninger for feltbusinterfaces og -feltfordelere..7 EMC-kabelsamlinger i metal EMC-kabelsamlinger i metal fra SEW-EURODRIVE skal monteres på følgende måde: [1] OBS! Skær isoleringsfolien [1] af, og klap den ikke tilbage! Kompakt håndbog DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere

26 UL UL UL UL UL UL Elektrisk installation Tilslutning med DeviceNet. Tilslutning med DeviceNet..1 Muligheder for tilslutning med DeviceNet Feltbusinterfaces MFD/MQD kan tilsluttes via en multiport eller et T-stik. Hvis forbindelsen til MFD/MQD afbrydes, påvirker det ikke de andre enheder, og bussen kan fortsat være aktiv. MFD/MQD MFD/MQD MFD/MQD RC RC RC MFI INTERBUS BA TR RD MFI INTERBUS BA TR RD MFI INTERBUS BA TR RD SYS-F SYS-F SYS-F [1] [] MFD/MQD MFD/MQD MFD/MQD RC RC RC MFI INTERBUS BA TR RD MFI INTERBUS BA TR RD MFI INTERBUS BA TR RD SYS-F SYS-F SYS-F [] [] [] [1] [1] [] [] Bus-afslutningsmodstand 10 Ω T-hanstik Multiport BEMÆRK Følg anvisningerne for ledningsføring i DeviceNet-specifikation.0. 6 Kompakt håndbog DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere

27 Elektrisk installation Tilslutning med DeviceNet.. Tilslutning af tilslutningsmodul MFZ1 med MFD.. / MQD.. til MOVIMOT MFZ1 (DeviceNet) X0 [] MOVIMOT MFZ1 + [] V 16 RS+ 17 RS V R L f1/f K1a K1b RS- RS+ MFD.. MQD.. X11 1 X11 1 DRAIN V+ V- CAN_H CAN_L + - DC [1] [1] = potentialniveau 0 1 = potentialniveau 1 [1] [] [] Ved separat montering af MFZ1/MOVIMOT : Læg afskærmningen til RS-8-kablet over EMC-kabelsamlingen i metal ved MFZ og MOVIMOT -huset Sørg for potentialudligning mellem alle busenheder Placering af klemme 19 6 som beskrevet i kapitlet "Tilslutning af ind-/udgange (I/O) til feltbusinterface MF.. / MQ.." ( side ). Klemmeplacering Nr. Navn Retning Funktion X0 1 V- Indgang DeviceNet referencepotential 0V CAN_L Ind-/udgang CAN_L-dataledning DRAIN Indgang Potentialudligning CAN_H Ind-/udgang CAN_H-dataledning V+ Indgang DeviceNet strømforsyning reserveret reserveret reserveret reserveret reserveret 11 Indgang -strømforsyning til modulelektronik og sensorer 1 Udgang -strømforsyning (brokoblet med klemme X0/11) 1-0V-referencepotential til modulelektronik og sensorer 1-0V-referencepotential til modulelektronik og sensorer 1 Udgang -strømforsyning til MOVIMOT (brokoblet med klemme X0/11) 16 RS+ Udgang Kommunikationsforbindelse til MOVIMOT -klemme RS+ 17 RS- Udgang Kommunikationsforbindelse til MOVIMOT -klemme RS- 18-0V-referencepotential til MOVIMOT (brokoblet med klemme X0/1) Kompakt håndbog DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere 7

28 Elektrisk installation Tilslutning med DeviceNet.. Tilslutning af feltfordeler M med MFD.. / MQD.. Tilslutningsmodul MFZ med feltbusinterface MFD1 / MQD1, MFD / MQD og separate DC -spændingskredse MFZ + MFD1 MQD1 MFD MQD X mm (AWG10). mm (AWG1) mm (AWG10) X0 X x DC V1 1 V1 1 VI VI V V 1 X11 X11 1 DRAIN V+ V- CAN_H CAN_L = potentialniveau 0 1 = potentialniveau 1 = potentialniveau Klemmeplacering Nr. Navn Retning Funktion X0 1 V- Indgang DeviceNet-referencepotential 0V CAN_L Ind-/udgang CAN_L-dataledning DRAIN Indgang Potentialudligning CAN_H Ind-/udgang CAN_H-dataledning V+ Indgang DeviceNet strømforsyning reserveret X1 1 Indgang -strømforsyning til modulelektronik, sensorer og MOVIMOT Udgang -strømforsyning (brokoblet med klemme X1/1) - 0V-referencepotential til modulelektronik, sensorer og MOVIMOT - 0V-referencepotential til modulelektronik, sensorer og MOVIMOT VI Indgang -strømforsyning til aktuatorer (digitale udgange) 6 VI Udgang -strømforsyning til aktuatorer (digitale udgange) brokoblet med klemme X1/ 7-0VV-referencepotential til aktuatorer 8-0VV-referencepotential til aktuatorer 8 Kompakt håndbog DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere

29 Elektrisk installation Tilslutning med DeviceNet Tilslutningsmodul MFZ med feltbusinterface MFD1 / MQD1, MFD / MQD og en fælles DC -spændingskreds MFZ + MFD1 MQD1 MFD MQD mm X1 (AWG10). mm (AWG1) mm (AWG10) X0 X x DC VI VI V V 1 X11 X11 1 DRAIN V+ V- CAN_H CAN_L = potentialniveau 0 1 = potentialniveau 1 = potentialniveau Klemmeplacering Nr. Navn Retning Funktion X0 1 V- Indgang DeviceNet-referencepotential 0V CAN_L Ind-/udgang CAN_L-dataledning DRAIN Indgang Potentialudligning CAN_H Ind-/udgang CAN_H-dataledning V+ Indgang DeviceNet strømforsyning reserveret X1 1 Indgang -strømforsyning til modulelektronik, sensorer og MOVIMOT Udgang -strømforsyning (brokoblet med klemme X1/1) - 0V-referencepotential til modulelektronik, sensorer og MOVIMOT - 0V-referencepotential til modulelektronik, sensorer og MOVIMOT VI Indgang -strømforsyning til aktuatorer (digitale udgange) 6 VI Udgang -strømforsyning til aktuatorer (digitale udgange) brokoblet med klemme X1/ 7-0VV-referencepotential til aktuatorer 8-0VV-referencepotential til aktuatorer Kompakt håndbog DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere 9

30 Elektrisk installation Tilslutning med DeviceNet Tilslutningsmodul MFZ med feltbusinterface MFD / MQD X mm (AWG10) MFZ + MFD MQD. mm (AWG1) mm (AWG10) X0 X x DC V V res. res. res. res. V V X11 1 X11 1 DRAIN V+ V- CAN_H CAN_L = potentialniveau 0 1 = potentialniveau 1 Klemmeplacering Nr. Navn Retning Funktion X0 1 V- Indgang DeviceNet-referencepotential 0V CAN_L Ind-/udgang CAN_L-dataledning DRAIN Indgang Potentialudligning CAN_H Ind-/udgang CAN_H-dataledning V+ Indgang DeviceNet strømforsyning reserveret X1 1 Indgang -strømforsyning til modulelektronik, sensorer og MOVIMOT Udgang -strømforsyning (brokoblet med klemme X1/1) - 0V-referencepotential til modulelektronik, sensorer og MOVIMOT - 0V-referencepotential til modulelektronik, sensorer og MOVIMOT reserveret 0 Kompakt håndbog DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere

31 Elektrisk installation Tilslutning med DeviceNet.. Tilslutning af feltfordeler MFZ6, MFZ7, MFZ8 med MFD.. / MQD.. Tilslutningsmodul MFZ6, MFZ7, MFZ8 med feltbusinterface MFD1 / MQD1, MFD / MQD og separate DC -spændingskredse MFZ6 X mm (AWG10) MFZ7 [1] mm (AWG1) X0 6 MFZ8 + V VI VI 18 V1 1 MFD1 MQD1 MFD MQD V V x DC 1 X11 X11 1 DRAIN V+ V- CAN_H CAN_L 0 = potentialniveau 0 1 = potentialniveau 1 = potentialniveau [1] Placering af klemme 19 6 som beskrevet i kapitlet "Tilslutning af ind-/udgange (I/O) til feltbusinterface MF.. / MQ.." ( side ). Klemmeplacering Nr. Navn Retning Funktion X0 1 V- Indgang DeviceNet-referencepotential 0V CAN_L Ind-/udgang CAN_L-dataledning DRAIN Indgang Potentialudligning CAN_H Ind-/udgang CAN_H-dataledning V+ Indgang DeviceNet strømforsyning reserveret 11 Indgang -strømforsyning til modulelektronik og sensorer 1 Udgang -strømforsyning (brokoblet med klemme X0/11) 1-0V-referencepotential til modulelektronik og sensorer 1-0V-referencepotential til modulelektronik og sensorer 1 VI Indgang -strømforsyning til aktuatorer (digitale udgange) 16 VI Udgang -strømforsyning til aktuatorer (digitale udgange) brokoblet med klemme X0/1 17-0VV-referencepotential til aktuatorer 18-0VV-referencepotential til aktuatorer Kompakt håndbog DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere 1

32 Elektrisk installation Tilslutning med DeviceNet Tilslutningsmodul MFZ6, MFZ7, MFZ8 med feltbusinterface MFD1 / MQD1, MFD / MQD og en fælles DC -spændingskreds: MFZ6 X mm (AWG10) MFZ7 [1] mm (AWG1) X0 MFZ8 + MFD1 MFD MQD1 MQD V VI VI V 1 x DC X11 1 X11 1 DRAIN V+ V- CAN_H CAN_L = potentialniveau 0 1 = potentialniveau 1 = potentialniveau [1] Placering af klemme 19 6 som beskrevet i kapitlet "Tilslutning af ind-/udgange (I/O) til feltbusinterface MF.. / MQ.." ( side ). Klemmeplacering Nr. Navn Retning Funktion X0 1 V- Indgang DeviceNet-referencepotential 0V CAN_L Ind-/udgang CAN_L-dataledning DRAIN Indgang Potentialudligning CAN_H Ind-/udgang CAN_H-dataledning V+ Indgang DeviceNet strømforsyning reserveret 11 Indgang -strømforsyning til modulelektronik og sensorer 1 Udgang -strømforsyning (brokoblet med klemme X0/11) 1-0V-referencepotential til modulelektronik og sensorer 1-0V-referencepotential til modulelektronik og sensorer 1 VI Indgang -strømforsyning til aktuatorer (digitale udgange) 16 VI Udgang -strømforsyning til aktuatorer (digitale udgange) brokoblet med klemme X0/1 17-0VV-referencepotential til aktuatorer 18-0VV-referencepotential til aktuatorer Kompakt håndbog DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere

33 Elektrisk installation Tilslutning med DeviceNet Tilslutningsmodul MFZ6, MFZ7, MFZ8 med feltbusinterface MFD / MQD MFZ6 X mm (AWG10) MFZ7 [1] mm (AWG1) 1 6 X0 MFZ8 + MFD MQD res. 16 res. 17 res. 18 res. V V 1 x DC 1 X11 X11 1 DRAIN V+ V- CAN_H CAN_L = potentialniveau 0 1 = potentialniveau 1 [1] Placering af klemme 19 6 som beskrevet i kapitlet "Tilslutning af ind-/udgange (I/O) til feltbusinterface MF.. / MQ.." ( side ). Klemmeplacering Nr. Navn Retning Funktion X0 1 V- Indgang DeviceNet-referencepotential 0V CAN_L Ind-/udgang CAN_L-dataledning DRAIN Indgang Potentialudligning CAN_H Ind-/udgang CAN_H-dataledning V+ Indgang DeviceNet strømforsyning reserveret 11 Indgang -strømforsyning til modulelektronik og sensorer 1 Udgang -strømforsyning (brokoblet med klemme X0/11) 1-0V-referencepotential til modulelektronik og sensorer 1-0V-referencepotential til modulelektronik og sensorer reserveret Kompakt håndbog DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere

34 Elektrisk installation Tilslutning med DeviceNet.. Tilslutning med tilslutningsflange AGA. (ekstraudstyr) Nedenstående illustration viser tilslutningsflangen AGA.: X16 X11 X Kabelplacering af styrekabel X1 Pin Farve Mærket Tilsluttet til feltfordelerklemme 1 BK X1/ GNYE X1/8 BK X1/ SHIELD Ende isoleret BK X1/6 6 BK SAFETY MONITOR 7 BK SAFETY MONITOR RETURN Koreender elektrisk forbundet og isoleret 8 BK SAFE + DC X0/1 (safety power) 9 BK SAFE 0 V DC X0/ (safety power) Stikplacering stik X16 Pin Farve Mærket Tilsluttet til feltfordelerklemme 1 BN DC X9/1 Ende isoleret Ende isoleret BK 0 V DC X9/ Stikplacering stik X11 Pin Farve Mærket Tilsluttet til feltfordelerklemme 1 SHIELD X0/ RD V+ X0/ BK V- X0/1 WH CAN_H X0/ BU CAN_L X0/ Kompakt håndbog DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere

35 Elektrisk installation Tilslutning med DeviceNet..6 Tilslutning med tilslutningsflange AGB. (ekstraudstyr) Nedenstående illustration viser tilslutningsflangen AGB.: X X1 Kabelplacering af styrekabel X Pin Farve Mærket Tilsluttet til feltfordelerklemme 1 BK X1/ GNYE X1/8 BK X1/ SHIELD Ende isoleret BK X1/6 6 BK SAFETY MONITOR 7 BK SAFETY MONITOR RETURN Koreender elektrisk forbundet og isoleret 8 BK SAFE + DC X0/1 (safety power) 9 BK SAFE 0 V DC X0/ (safety power) Kabelplacering af styrekabel X1 Pin Farve Mærket Tilsluttet til feltfordelerklemme 1 SHIELD X0/ WH CAN_H X0/ BU CAN_L X0/ BK V+ X0/ BK V- X0/1 6 BK INPUT PWR X9 X9/1 7 BK 0 V INPUT PWR X9 X9/ 8 BK SPARE Ende isoleret 9 BK SPARE Ende isoleret Kompakt håndbog DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere

36 UL UL UL UL UL UL Elektrisk installation Tilslutning med CANopen. Tilslutning med CANopen..1 Muligheder for tilslutning med CANopen De forskellige feltbusinterfaces MFO tilsluttes via T-stik. Hvis forbindelsen til et feltbusinterface afbrydes, påvirker det ikke de andre enheder, og bussen kan fortsat være aktiv. MFO MFO MFO [1] MFI INTERBUS RC BA TR RD MFI INTERBUS RC BA TR RD MFI INTERBUS RC BA TR RD SYS-F SYS-F SYS-F [] [] [] MFO MFO MFO RC RC RC MFI INTERBUS BA TR RD MFI INTERBUS BA TR RD MFI INTERBUS BA TR RD SYS-F SYS-F SYS-F [] [] [] [1] [1] [] Bus-afslutningsmodstand 10 Ω T-hanstik BEMÆRK Forskrifterne for ledningsmontering iht. CANopen-specifikation DR(P) 0 skal overholdes! 6 Kompakt håndbog DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere

37 Elektrisk installation Tilslutning med CANopen.. Tilslutning af tilslutningsmodul MFZ1 med MFO.. til MOVIMOT MFZ1 (CANopen) X0 [] MOVIMOT MFZ1 + [] V 16 RS+ 17 RS V R L f1/f K1a K1b RS- RS+ MFO... X11 1 X11 1 CAN_SHLD CAN_V+ CAN_ CAN_H CAN_L + - DC [1] [1] = potentialniveau 0 1 = potentialniveau 1 [1] [] [] Ved separat montering af MFZ1/MOVIMOT : Læg afskærmningen til RS-8-kablet over EMC-kabelsamlingen i metal ved MFZ og MOVIMOT -huset Sørg for potentialudligning mellem alle busenheder Placering af klemme 19 6 som beskrevet i kapitlet "Tilslutning af ind-/udgange (I/O) til feltbusinterface MF.. / MQ.." ( side ). Klemmeplacering Nr. Navn Retning Funktion X0 1 CAN_ Indgang CANopen-referencepotential 0V CAN_L Ind-/udgang CAN_L-dataledning CAN_SHLD Indgang Potentialudligning CAN_H Ind-/udgang CAN_H-dataledning CAN_V+ Indgang CANopen-strømforsyning reserveret reserveret reserveret reserveret reserveret 11 Indgang -strømforsyning til modulelektronik og sensorer 1 Udgang -strømforsyning (brokoblet med X0/11) 1-0V-referencepotential til modulelektronik og sensorer 1-0V-referencepotential til modulelektronik og sensorer 1 Udgang -strømforsyning til MOVIMOT (brokoblet med X0/11) 16 RS+ Udgang Kommunikationsforbindelse til MOVIMOT -klemme RS+ 17 RS- Udgang Kommunikationsforbindelse til MOVIMOT -klemme RS- 18 0V-referencepotential til MOVIMOT (brokoblet med X0/1) Kompakt håndbog DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere 7

38 Elektrisk installation Tilslutning med CANopen.. Tilslutning af feltfordelere MFZ med MFO.. Tilslutningsmodul MFZ med feltbusinterface MFO1, MFO og separate DC -spændingskredse X mm (AWG10) MFZ + MFO1 MFO. mm (AWG1) mm (AWG10) X0 X VI VI x DC V1 1 V1 1 V V 1 X11 X11 1 CAN_SHLD CAN_V+ CAN_ CAN_H CAN_L = potentialniveau 0 1 = potentialniveau 1 = potentialniveau Klemmeplacering Nr. Navn Retning Funktion X0 1 CAN_ Indgang CANopen-referencepotential 0V CAN_L Ind-/udgang CAN_L-dataledning CAN_SHLD Indgang Potentialudligning CAN_H Ind-/udgang CAN_H-dataledning CAN_V+ Indgang CANopen-strømforsyning reserveret X1 1 Indgang -strømforsyning til Modulelektronik, Sensoren + MOVIMOT Udgang -strømforsyning (brokoblet med klemme X1/1) - 0V-referencepotential til modulelektronik, sensorer + MOVIMOT - 0V-referencepotential til modulelektronik, sensorer + MOVIMOT VI Indgang -strømforsyning til aktuatorer (digitale udgange) 6 VI Udgang -strømforsyning til aktuatorer (digitale udgange) brokoblet med klemme X1/ 7-0VV-referencepotential til aktuatorer 8-0VV-referencepotential til aktuatorer 8 Kompakt håndbog DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere

39 Elektrisk installation Tilslutning med CANopen Tilslutningsmodul MFZ med feltbusinterface MFO1, MFO og en fælles DC -spændingskreds X mm (AWG10) MFZ + MFO1 MFO. mm (AWG1) mm (AWG10) X0 X VI VI 1 x DC V V 1 X11 X11 1 CAN_SHLD CAN_V+ CAN_ CAN_H CAN_L = potentialniveau 0 1 = potentialniveau 1 = potentialniveau Klemmeplacering Nr. Navn Retning Funktion X0 1 CAN_ Indgang CANopen-referencepotential 0V CAN_L Ind-/udgang CAN_L-dataledning CAN_SHLD Indgang Potentialudligning CAN_H Ind-/udgang CAN_H-dataledning CAN_V+ Indgang CANopen-strømforsyning reserveret X1 1 Indgang -strømforsyning til Modulelektronik, Sensoren + MOVIMOT Udgang -strømforsyning (brokoblet med klemme X1/1) - 0V-referencepotential til modulelektronik, sensorer + MOVIMOT - 0V-referencepotential til modulelektronik, sensorer + MOVIMOT VI Indgang -strømforsyning til aktuatorer (digitale udgange) 6 VI Udgang -strømforsyning til aktuatorer (digitale udgange) brokoblet med klemme X1/ 7-0VV-referencepotential til aktuatorer 8-0VV-referencepotential til aktuatorer Kompakt håndbog DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere 9

40 Elektrisk installation Tilslutning med CANopen Tilslutningsmodul MFZ med feltbusinterface MFO X mm (AWG10) MFZ + MFO 1 x DC. mm (AWG1) mm (AWG10) X0 X V V res. res. res. res. V V 1 X11 X11 1 CAN_SHLD CAN_V+ CAN_ CAN_H CAN_L = potentialniveau 0 1 = potentialniveau 1 Klemmeplacering Nr. Navn Retning Funktion X0 1 CAN_ Indgang CANopen-referencepotential 0V CAN_L Ind-/udgang CAN_L-dataledning CAN_SHLD Indgang Potentialudligning CAN_H Ind-/udgang CAN_H-dataledning CAN_V+ Indgang CANopen-strømforsyning reserveret X1 1 Indgang -strømforsyning til modulelektronik, sensorer og MOVIMOT Udgang -strømforsyning (brokoblet med klemme X1/1) - 0V-referencepotential til modulelektronik, sensorer og MOVIMOT - 0V-referencepotential til modulelektronik, sensorer og MOVIMOT reserveret 0 Kompakt håndbog DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere

41 Elektrisk installation Tilslutning med CANopen.. Tilslutning af feltfordelere MFZ6, MFZ7, MFZ8 med MFO Tilslutningsmodul MFZ6, MFZ7, MFZ8 med feltbusinterface MFO1, MFO og separate DC -spændingskredse MFZ6 X mm (AWG10) MFZ7 [1] MFZ8 + MFO1 MFO V1 1 V 1. mm (AWG1) VI VI 18 X0 V1 1 V x DC 1 X11 X11 1 CAN_SHLD CAN_V+ CAN_ CAN_H CAN_L 0 = potentialniveau 0 1 = potentialniveau 1 = potentialniveau [1] Placering af klemme 19 6 som beskrevet i kapitlet "Tilslutning af ind-/udgange (I/O) til feltbusinterface MF.. / MQ.." ( side ). Klemmeplacering Nr. Navn Retning Funktion X0 1 CAN_ Indgang CANopen-referencepotential 0V CAN_L Ind-/udgang CAN_L-dataledning CAN_SHLD Indgang Potentialudligning CAN_H Ind-/udgang CAN_H-dataledning CAN_V+ Indgang CANopen-strømforsyning reserveret 11 Indgang -strømforsyning til modulelektronik og sensorer 1 Udgang -strømforsyning (brokoblet med klemme X0/11) 1-0V-referencepotential til modulelektronik og sensorer 1-0V-referencepotential til modulelektronik og sensorer 1 VI Indgang -strømforsyning til aktuatorer (digitale udgange) 16 VI Udgang -spændingsforsyning til aktuatorer (digitale udgange) brokoblet med klemme X0/1 17-0VV-referencepotential til aktuatorer 18-0VV-referencepotential til aktuatorer Kompakt håndbog DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere 1

42 Elektrisk installation Tilslutning med CANopen Tilslutningsmodul MFZ6, MFZ7, MFZ8 med feltbusinterface MFO1, MFO og en fælles DC -spændingskreds: MFZ6 X mm (AWG10) MFZ7 [1] mm (AWG1) 1 6 X0 MFZ VI VI 18 MFO1 MFO V V 1 x DC 1 X11 X11 1 CAN_SHLD CAN_V+ CAN_ CAN_H CAN_L = potentialniveau 0 1 = potentialniveau 1 = potentialniveau [1] Placering af klemme 19 6 som beskrevet i kapitlet "Tilslutning af ind-/udgange (I/O) til feltbusinterface MF.. / MQ.." ( side ). Klemmeplacering Nr. Navn Retning Funktion X0 1 CAN_ Indgang CANopen-referencepotential 0V CAN_L Ind-/udgang CAN_L-dataledning CAN_SHLD Indgang Potentialudligning CAN_H Ind-/udgang CAN_H-dataledning CAN_V+ Indgang CANopen-strømforsyning reserveret 11 Indgang -strømforsyning til modulelektronik og sensorer 1 Udgang -strømforsyning (brokoblet med klemme X0/11) 1-0V-referencepotential til modulelektronik og sensorer 1-0V-referencepotential til modulelektronik og sensorer 1 VI Indgang -strømforsyning til aktuatorer (digitale udgange) 16 VI Udgang -spændingsforsyning til aktuatorer (digitale udgange) brokoblet med klemme X0/1 17-0VV-referencepotential til aktuatorer 18-0VV-referencepotential til aktuatorer Kompakt håndbog DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere

43 Elektrisk installation Tilslutning med CANopen Tilslutningsmodul MFZ6, MFZ7, MFZ8 med feltbusinterface MFO MFZ6 X mm (AWG10) MFZ7 [1] mm (AWG1) 1 6 X0 MFZ res. 16 res. 17 res. 18 res. MFO V V 1 x DC 1 X11 X11 1 CAN_SHLD CAN_V+ CAN_ CAN_H CAN_L = potentialniveau 0 1 = potentialniveau 1 [1] Placering af klemme 19 6 som beskrevet i kapitlet "Tilslutning af ind-/udgange (I/O) til feltbusinterface MF.. / MQ.." ( side ). Klemmeplacering Nr. Navn Retning Funktion X0 1 CAN_ Indgang CANopen-referencepotential 0V CAN_L Ind-/udgang CAN_L-dataledning CAN_SHLD Indgang Potentialudligning CAN_H Ind-/udgang CAN_H-dataledning CAN_V+ Indgang CANopen-strømforsyning reserveret 11 Indgang -strømforsyning til modulelektronik og sensorer 1 Udgang -strømforsyning (brokoblet med klemme X0/11) 1-0V-referencepotential til modulelektronik og sensorer 1-0V-referencepotential til modulelektronik og sensorer reserveret Kompakt håndbog DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere

44 Elektrisk installation Tilslutning af ind-/udgange (I/O) til feltbusinterface MF.. / MQ... Tilslutning af ind-/udgange (I/O) til feltbusinterface MF.. / MQ.. Tilslutning af feltbusinterfaces sker via klemmer eller M1-stik...1 Tilslutning af feltbusinterfaces via klemmer Feltbusinterfaces med digitale indgange og digitale udgange: MFZ.1 MFZ.6 MFZ.7 MFZ.8 kombineret med MF.1 MF. MF. MQ.1 MQ. X0 DI 0 VO DI 1 VO DI VO DI VO DO 0 DO1 VI [1] [1] kun MFI: reserveret, alle andre MF..-moduler: VI = potentialniveau 1 = potentialniveau Nr. Navn Retning Funktion X0 19 DI0 Indgang Koblingssignal fra sensor 1 1) 0-0V-referencepotential til sensor 1 1 V0 Udgang -strømforsyning til sensor 1 1) DI1 Indgang Koblingssignal fra sensor - 0V-referencepotential til sensor 0 Udgang -strømforsyning til sensor DI Indgang Koblingssignal fra sensor 6-0V-referencepotential til sensor 7 V0 Udgang -strømforsyning til sensor 8 DI Indgang Koblingssignal fra sensor 9-0V-referencepotential til sensor 0 V0 Udgang -strømforsyning til sensor 1 DO0 Udgang Koblingssignal fra aktuator 1-0V-referencepotential til aktuator 1 DO1 Udgang Koblingssignal fra aktuator - 0V-referencepotential til aktuator VI Indgang -strømforsyning til aktuatorer kun ved MFI: reserveret; kun ved MFZ.6, MFZ.7 og MFZ.8: brokoblet med klemme 1 eller V-referencepotential til aktuatorer kun ved MFZ.6, MFZ.7 og MFZ.8: brokoblet med klemme 17 eller 18 1) Anvendes i forbindelse med feltfordeler MFZ6J og MFZ8J til servicekontakt-tilbagemeldingssignal (sluttekontakt). Analyse kan foretages via styringen. Kompakt håndbog DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere

Drivstationssystem for decentral installation PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere

Drivstationssystem for decentral installation PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere Drivstationssystem for decentral installation PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere Udgave 04/2003 P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Manual 10564586 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Gyldige komponenter...

Læs mere

Drivstationssystem for decentral installation DeviceNet/CANopen-grænseflader, -feltfordelere

Drivstationssystem for decentral installation DeviceNet/CANopen-grænseflader, -feltfordelere Drivstationssystem for decentral installation DeviceNet/CANopen-grænseflader, -feltfordelere Udgave 04/2003 Manual 10564985 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Gyldige komponenter... 5 2 Vigtige oplysninger...

Læs mere

Drivstationssystem for decentral installation InterBus-grænseflader, -feltfordelere

Drivstationssystem for decentral installation InterBus-grænseflader, -feltfordelere Drivstationssystem for decentral installation InterBus-grænseflader, -feltfordelere Udgave 04/2003 Manual 10564780 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Gyldige komponenter... 5 2 Vigtige oplysninger...

Læs mere

Håndbog. open. Drivsystem til decentral installation af DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere. Udgave 11/ / DA

Håndbog. open. Drivsystem til decentral installation af DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere. Udgave 11/ / DA Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service open Drivsystem til decentral installation af DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere Udgave 11/2008 16738497 / DA Håndbog

Læs mere

Rettelse til håndbogen

Rettelse til håndbogen Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *21223874_0314* Rettelse til håndbogen SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970

Læs mere

Håndbog. open. Drivsystem til decentral installation. Udgave 07/ / DA FC220000

Håndbog. open. Drivsystem til decentral installation. Udgave 07/ / DA FC220000 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service open Drivsystem til decentral installation DeviceNet/CANopeninterfaces, -feltfordelere Udgave 07/2006 11400692 / DA FC220000 Håndbog

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud Udgave 06/2007 11469099 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Rettelse. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B. Udgave 09/2005 11456698 / DA FA361510

Rettelse. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B. Udgave 09/2005 11456698 / DA FA361510 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B FA361510 Udgave 09/2005 11456698 / DA Rettelse SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige

Læs mere

Kompakt håndbog P R O F I B U S. Drivsystem til decentral installation PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere

Kompakt håndbog P R O F I B U S. Drivsystem til decentral installation PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere Transmissionsteknik \ utomatisering \ Systemintegration \ Service Kompakt håndbog P R O F I PROCESS FIELD US U S Drivsystem til decentral installation PROFIUS-interfaces, -feltfordelere Udgave 11/2009

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -SC. Driftsvejledning. Udgave 10/2008 11662697 / DA

Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -SC. Driftsvejledning. Udgave 10/2008 11662697 / DA Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -SC Udgave 10/2008 11662697 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Generelle anvisninger...

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Feltbustilslutning. med lysleder i linie- /stjernetopologi. Udgave 07/08 www.sipos.de Y070.134/DK Ret til ændringer forbeholdes!

Feltbustilslutning. med lysleder i linie- /stjernetopologi. Udgave 07/08 www.sipos.de Y070.134/DK Ret til ændringer forbeholdes! Feltbustilslutning med lysleder i linie- /stjernetopologi Udgave 07/08 www.sipos.de Y070.134/DK Ret til ændringer forbeholdes! Indhold Feltbustilslutning med lysleder (LL) i linie-/stjernetopologi Tillæg

Læs mere

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed ControlMaster PLUS Standardversionen ControlMaster PLUS leveres med én af nedenstående styreenheder. Climatix 600 Denne styreenhed er udviklet specielt til ventilationsaggregater. Softwaren er blevet udviklet

Læs mere

Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -FC. Driftsvejledning. Udgave 10/2008 11663081 / DA

Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -FC. Driftsvejledning. Udgave 10/2008 11663081 / DA Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -FC Udgave 10/2008 11663081 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Generelle anvisninger...

Læs mere

Tvillingpumpemodul. Valg af driftsform: Auto Valg af prioritet: Auto, pumpe 1, pumpe 2.

Tvillingpumpemodul. Valg af driftsform: Auto Valg af prioritet: Auto, pumpe 1, pumpe 2. 145 145P01 Synco 700 Tvillingpumpemodul RMZ786 Funktionsmodul for universalregulator RMU7... og varmeregulator RMH760 4 digitale indgange for tilbagemeldinger 4 potentialfri relæudgange til styring af

Læs mere

STRA-01 til kølebafler

STRA-01 til kølebafler Comfort: STRA01 STRA01 til kølebafler Montering Placer regulatoren på et sted, hvor temperaturen er repræsentativ for rummet. En passende placering er ca. 1,6 m over gulvniveau på et sted med uhindret

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 0.0 Symboler 2 1.0 Indledning 2 2.0 Sikkerhed 3 3.0 Sædesystem 3 4.0 Montering 4 5.0 Tilpasninger/indstilling 4

Læs mere

DCC digital dekoder til magnetiske produkter

DCC digital dekoder til magnetiske produkter Viessmann 5212 Digital Dekoder Dansk Brugervejledning DCC digital dekoder til magnetiske produkter med fire udgangsgrupper Indhold 1. Vigtige oplysninger... 2 2. Indledning / Egenskaber... 3 3. Montering...

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Monteringsanvisning Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation

Læs mere

Rettelse. Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV. Udgave 07/2004 LA410000 11446293 / DA

Rettelse. Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV. Udgave 07/2004 LA410000 11446293 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV Udgave 07/2004 11446293 / DA LA410000 Rettelse

Læs mere

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 DA Betjeningsvejledning Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 1 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning hører til produktet og indeholder informationer om sikker brug af

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer INDLEDNING Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 9, Højspændingsinstallationer, 4. udgave er udgivet af Elektricitetsrådet og har

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD 3 035 Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD for varmesystemer RDE10 opunktregulering med ON/OFF-styresignaludgang for opvarmning Driftsformer: Normal- og sparetemperatur Ugekontaktur og manuel

Læs mere

Installation og konfiguration

Installation og konfiguration Dometic Communication Unit Version 0.37 820 9505 18 - ed0110 Installation og konfiguration INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt 1.1. DCU som standardudstyr 4 1.2. DCU som eftermonteringssæt 4 1.3. Modeloversigt

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 1 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet... 2 3.1. Bortskaffelse af emballage... 3

Læs mere

CML-V.2 / Solara Laderegulator

CML-V.2 / Solara Laderegulator CML-V.2 / Solara Laderegulator CID: 181802612 Phocos CML-Serien V.2: CML05, CML08, CML10, CML15, CML20 Solara: SR85TL, SR135TL, SR175TL, SR345TL, Laderegulator for solcellesystemer Brugsanvisning (dansk)

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

BeoLab 6002. Vejledning

BeoLab 6002. Vejledning BeoLab 6002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 Alle rettigheder til denne manual forbeholdes. Hel eller delvis kopiering, uden tilladelse, er ikke tilladt..generelt. 1. Dette afsnit er gældende

Læs mere

1 Sikkerhed...3. 3 Installation... 10

1 Sikkerhed...3. 3 Installation... 10 1 Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger... 3 1.2 Anvendte symboler... 3 1.3 Overensstemmelseserklæring... 4 1.4 Korrekt anvendelse... 4 1.5 Vedligeholdelse... 5 1.6 Levering, transport og lagring...

Læs mere

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da 6 720 643 475-01.1I 6 720 643 648 475-01.1I 599-00.1I Kaskadekobling Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW Installatørvejledning da 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

10 % eftersyn. En gennemgang af de mest typiske fejl

10 % eftersyn. En gennemgang af de mest typiske fejl 10 % eftersyn En gennemgang af de mest typiske fejl Formålet med eftersynet. 10 % anlægstilsyn udføres på nye og ændrede elinstallationer, og formålet med tilsynene er at kontrollere, at den faste elektriske

Læs mere

2000D I 825207 V3/0514

2000D I 825207 V3/0514 2000D I 825207 V3/0514 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Instruktionsmanual. HBLC-XXX-x-x NIVEAUSENSOR Til analog niveaumåling af CO 2 eller HFC i køleanlæg

Instruktionsmanual. HBLC-XXX-x-x NIVEAUSENSOR Til analog niveaumåling af CO 2 eller HFC i køleanlæg Instruktionsmanual HBLC-XXX-x-x NIVEAUSENSOR Til analog niveaumåling af CO 2 eller HFC i køleanlæg Instruktionsmanual HBLC-xxx Levelsensor (004-DK) 1 / 12 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktion... 3

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere

Måleværdiprocessor for behovsstyret ventilation AQP63.1

Måleværdiprocessor for behovsstyret ventilation AQP63.1 1 959 1959P02 Måleværdiprocessor for behovsstyret ventilation til brug sammen med CO 2 /VOC-føler QPA63 AQP631 Driftsspænding AC 24 V Indgangssignaler DC 010 V Udgangssignal DC 010 V Anvendelse I ventilations-

Læs mere

Systemhåndbog. MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring. Udgave 02/2006 11369698 / DA EA363000

Systemhåndbog. MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring. Udgave 02/2006 11369698 / DA EA363000 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring EA6000 Udgave 02/2006 11668 / DA Systemhåndbog SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige henvisninger...

Læs mere

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING 2 F75E F 50 BRUG SWEPAC F75E bruges til at pakke grus og sand i forbindelse med mindre byggearbejder såsom underlag for betonblokke eller belægningssten til haver. Maskinens

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Transportbånd Betjeningsvejledning >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Staring Transportbånd 1 > 2 Betjeningsvejledning Staring Transportbånd

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

Montage Loft- gavl- & tagventilatorer

Montage Loft- gavl- & tagventilatorer Placering og montering eksterne motorer: Ved valg af en løsning med ekstern motor opnås primært to fordele: 1) Nedsættelse af støjniveau fra motor. Op til 50% i bedste fald. 2) Afhængig af anvendt motorstørrelse

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual

PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual PR2000v.2 Inst.Man. DANjun12 Side 2 CT 2000 Prox Indholdsfortegnelse Side 1. Generelt... 3 2. Programmering... 4 2.1 Programmering med ConLan

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING MICROPROP DC2

MONTERINGSVEJLEDNING MICROPROP DC2 REVISION: 201401 DOC: 841652 DANSK MONTERINGSVEJLEDNING MICROPROP DC2 L8 DANFOSS INDHOLD 1. Sikkerhedsforskrifter 4 1.1. Generelt 4 1.2. Tjekliste for sikkerhed 4 2. Symboler i monteringsvejledningen 6

Læs mere

Gasmåle- og alarmsystemer. ExDetector HC-100 - Katalytisk gasdetektor. Betjenings-og installationsvejledning

Gasmåle- og alarmsystemer. ExDetector HC-100 - Katalytisk gasdetektor. Betjenings-og installationsvejledning Gasmåle- og alarmsystemer ExDetector HC-100 - Katalytisk gasdetektor Betjenings-og installationsvejledning Vigtige noter: Forholdsregler for sikker betjening af systemet Korrekt transport og behandling

Læs mere

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed ControlMaster PLUS Standardversionen ControlMaster PLUS leveres med én af nedenstående styreenheder. Climatix 600 Denne styreenhed er udviklet specielt til ventilationsaggregater. Softwaren er blevet udviklet

Læs mere

Brugervejledning for SCANNER 410SMD

Brugervejledning for SCANNER 410SMD Brugervejledning for SCANNER 0SMD KNOP ELEKTRIK A/S Fabriksvej 0=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 978 0=Fax.: 978 0666 Indhold: Rengøring side Bortskaffelse side Tilslutning side Ind

Læs mere

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services SK 135E. Starter med soft start og reverseringsfunktion

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services SK 135E. Starter med soft start og reverseringsfunktion Intelligent Drivesystems, Worldwide Services DK SK 135E Starter med soft start og reverseringsfunktion NORD DRIVESYSTEMS Intelligent Drivesystems, Worldwide Services Integralmotorer en stor familie fra

Læs mere

K8AB-PH. Typenummerets opbygning. Fasesekvens- og faseudfaldsrelæ. Forklaring til typenummer

K8AB-PH. Typenummerets opbygning. Fasesekvens- og faseudfaldsrelæ. Forklaring til typenummer Fasesekvens- og faseudfaldsrelæ K8AB-PH Ideelt til overvågning af fasesekvenser og faseudfald i industribygninger og industrianlæg. Samtidig overvågning af fasesekvenser og faseudfald for trefasede strømforsyninger

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 0-9 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

* _0817* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Rettelse. MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DT/DV

* _0817* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Rettelse. MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DT/DV Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *23582529_0817* Rettelse MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DT/DV Udgave 08/2017 23582529/DA SEW-EURODRIVE Driving the world Supplerende

Læs mere

K 5406A. Digital HFI/HPFI tester. El-nr. 63 98 720 630

K 5406A. Digital HFI/HPFI tester. El-nr. 63 98 720 630 K 5406A Digital HFI/HPFI tester El-nr. 63 98 720 630 Kyoritsu 5406A Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Sikkerhed...2 2. Beskyttelseslåg...3 3. Instrumentbeskrivelse...3 Ledningsbeskrivelse...4

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Märklin Transformator 6000 / 6001 / 6002 / 6003 / 6647 / 6645 / 6646 / 6648 Dansk vejledning

Märklin Transformator 6000 / 6001 / 6002 / 6003 / 6647 / 6645 / 6646 / 6648 Dansk vejledning Märklin Transformator 6000 / 6001 / 6002 / 6003 / 6647 / 6645 / 6646 / 6648 Dansk vejledning Indholdsfortegnelse 1 kørselsregulator 2 Nettilslutning 3 Tilslutningsklemme gul ( L = Belysningsstrøm) 4 Tilslutningsklemme

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares 2015 Elster GmbH Edition 08.15 Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Servomotor IC 50 Indholdsfortegnelse Servomotor IC 50...1 Indholdsfortegnelse....1

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

Brugsanvisning PackFix 1.0

Brugsanvisning PackFix 1.0 Brugsanvisning PackFix 1.0 D1040388 - version - 2008/17 DK Copyright by Posch Gesellschaft m. b. H., Made in Austria Producent 1 Producent POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430

Læs mere

Betjeningsvejledning Forstærker N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014

Betjeningsvejledning Forstærker N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014 Betjeningsvejledning Forstærker N00..A N05..A 80009130 / 00 0 / 014 Anvisninger til sikker brug i eksplosionsfarlige områder 1 Anvendelse Apparater, der indeholder egensikrede kredsløb, bruges til at drive

Læs mere

Installationsvejledning PLA Option FLX series

Installationsvejledning PLA Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning PLA Option FLX series www.danfoss.com/solar Sikkerhed og overensstemmel... Sikkerhed og overensstemmelse Typer af sikkerhedsmeddelelser

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Rettelse MOVIFIT -SC

Rettelse MOVIFIT -SC Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Rettelse MOVIFIT -SC Udgave 01/2011 17069696 / DA 1 Tilføjelse/rettelse Oversigt 1 Tilføjelse/rettelse BEMÆRK Der er tilføjelser og rettelser

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation The Bose 251 TM Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Til Deres optegnelser

Læs mere

ProfiScale MULTI Multimeter

ProfiScale MULTI Multimeter MULTI PS 7450 1,5 V 9V 200 mv 600 V 200 ma 1/10 A ProfiScale MULTI Multimeter dk Betjeningsvejledning BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany Extra Introduktion Kontroller i hvilke elektriske

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING KRM-1 og KRM-2

BRUGERVEJLEDNING KRM-1 og KRM-2 -1 og -2 V2.0 (05.11.2015) 1 (8) SENSORKONSTRUKTION. Elektronik. B. Øvre kabinet med tætning.. Nedre hus med tætning.. dapterplade med pakning. E. Optisk røgsensor. F. Gummibøsning (kun til isolerede eller

Læs mere

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSES ANVISNING SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL Serie nummer: Leverings dato: El tilslutning: V. BRØNDUM A/S Sadolinsvej 18 8600 Silkeborg Telefon 8682 4366

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling eknisk datablad NR2A- Drejemotor til 2- og 3-vejs kugleventiler DN 1... 2 Moment 10 Nm Nominel spænding AC/DC 2 V Programmerbar, -Bus Konvertering af sensor signaler Styring: Modulerende DC 2... 10 V eller

Læs mere

Brugervenlig og kommunikativ!

Brugervenlig og kommunikativ! Brugervenlig og kommunikativ! Altivar 312 Frekvensomformer til tre-faset asynkrone motorer, 0,18 til 2,2 kw en-faset 240V 0,18 til 15kW tre-faset 200-600V Specielle funktioner til alle typer af maskiner

Læs mere

Brugsanvisning Bundtnings-anordning

Brugsanvisning Bundtnings-anordning Brugsanvisning Bundtnings-anordning D1040349 - version - 2008/01 DK Copyright by Posch Gesellschaft m. b. H., Made in Austria Producent 1 Producent POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40

Læs mere

INSTALLATIONS- manual IB2. Impulsrelæ til to individuelt styrede motorer

INSTALLATIONS- manual IB2. Impulsrelæ til to individuelt styrede motorer 061110 Ref: IB2-im1822041_dk.pdf INSTALLATIONS- DK manual Art.nr. 1822041 IB2 Impulsrelæ til to individuelt styrede motorer Med IB2 kan to motorer styres individuelt samtidig med motorerne tager imod centrale

Læs mere

Udgave MOVIMOT MM..C 08/2003. Driftsvejledning 1121 8193 / DA

Udgave MOVIMOT MM..C 08/2003. Driftsvejledning 1121 8193 / DA MOVIMOT MM..C Udgave 8/23 Driftsvejledning 1121 8193 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Vigtige bemærkninger... 5 2 Sikkerhedsanvisninger... 7 3 Opbygning... 8 3.1 MOVIMOT -omformer (standardudførelse)...

Læs mere

SEZ91.6 SEZ91.PU-K4. Interfaces. Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division

SEZ91.6 SEZ91.PU-K4. Interfaces. Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division 5 143 Interfaces Interfaces mellem fasesnitregulator og manøvreorgan Indgang : DC... 2 Phs (fasesnit) Indgang : Signal fra PU-K4 / RDN2 / RDE2 : To arbejdsområder for magnetventiler og spjældmotorer Udgang

Læs mere

Kompakt driftsvejledning

Kompakt driftsvejledning Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP Udgave 01/2011 17068495 / DA SEW-EURODRIVE Driving the world

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING MICROPROP DC2

MONTERINGSVEJLEDNING MICROPROP DC2 REVISION: 201402 DOC: 841617 DANSK MONTERINGSVEJLEDNING MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 CAT M3XX, CAT 3XX INDHOLD 1. Sikkerhedsforskrifter 4 1.1. Generelt 4 1.2. Tjekliste for sikkerhed 4 2. Symboler i monteringsvejledningen

Læs mere

2014-05-05 version 15

2014-05-05 version 15 2014-05-05 version 15 MicroVent Indhold 1. Systemoversigt... 3 2. Generelle informationer... 4 3. Servicepunkt... 6 4. Forbindelsesdiagram LON-Bus og 230V... 7 5. Forbindelsesdiagram sensorer og styring...

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

E-CLICK AXEO BRUGSANVISNING

E-CLICK AXEO BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Læses grundigt inden ibrugtagning! Opbevares til senere brug Denne drifts- og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte maskiner er forpligtet til skriftligt

Læs mere