Aalborg Universitet København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg Universitet København"

Transkript

1 Aalborg Universitet København Semester: 1. Semester Titel på projekt: Overgangen fra det traditionelle byggeri til Det Digitale Byggeri Projektperiode: 2. februar til 4. juni 2012 Resume: Aalborg Universitet København Frederikskaj 10A, 2450 København SV, Danmark Sekretær: Julie Kastoft-Christensen Telefon: Vejleder: Nils Lykke Sørensen Projektgruppenr.: Nr. 7 Forfattere: Rados Nenadovic Hans Christian Bach Danni Dam Holmen Daniel Maimann Louise Friberg Stefan Jakobsen Antal normalsider: 48 Copyright This report and/or appended material may not be partly or completely published or copied without prior written approval from the authors. Neither may the contents be used for commercial purposes without this written approval.

2 Overgangen fra det traditionelle byggeri - til Det Digitale Byggeri 1. semester rapport fra Cand.Scient.Techn. i Ledelse og Informatik i Byggeriet Aalborg Universitet, København 1

3 Forord Denne rapport udgør 1. semester semesteropgave på uddannelsen Cand.Scient.Techn. i Ledelse og Informatik i Byggeriet på Aalborg Universitet. Rapporten udgør 15 ECTS point. Rapporten skal indeholde elementer fra uddannelsens 3 spor hhv; Byggeteknologi, Viden og Organisation & IKT. Opgaven omhandler overgangen fra det traditionelle byggeri til Det Digitale Byggeri. I den forbindelse ser vi nærmere på uoverensstemmelserne mellem ydelsesbeskrivelserne, som repræsentere den traditionelle faseopdeling mellem byggeriets aktører, og samarbejdsmetoderne i Det Digitale Byggeri. Efterfølgende undersøger vi hvordan en tegnestue håndtere de nye arbejdsmetoder for at finde ud af om BIM i praksis bliver brugt som i Det Digitale Byggeri's vision. Ved hjælp af Yrjö Engeströmst Aktivitetsteori analyserer vi problematikkerne ved implementeringen af BIM i forhold til uoverensstemmelsen mellem det traditionelle byggeri og Det Digitale Byggeri. I forbindelse med opgaven har vi interviewet Claus Johannessen fra PLH Arkitekter, om brugen af BIM på tegnestuen. Vi vil gerne takke Claus for hans hjælp. Ligeledes vil gerne takke vores vejleder Nils Lykke som har været en stor hjælp og støtte gennem opgaven. God læselyst! 2

4 Resume Denne rapport fokuserer på overgangen fra det traditionelle byggeri til Det Digitale Byggeri. Den har til formål at belyse uoverensstemmelser mellem Ydelsesbeskrivelserne, der repræsentere den traditionelle faseopdeling mellem byggeriets aktører og samarbejdsmetoderne som Det Digitale Byggeri fordrer. Det undersøges, hvordan en arkitekttegnestue håndtere det digitale byggeris opstillede rammer for nye arbejdsmetoder og hvordan de generelt arbejder og forholder sig i praksis med den kompleksitet dette medfører. Metodemæssigt arbejdes der teoretisk ud fra aktivitetsteorien og empirisk ud fra interview med arkitekttegnestuen. Der fokuseres på tegnestuens aktivitet at projektere, set i forhold til tegnestuens aktivitetssystem. Dette er med henblik på at få belyst de konkrete barrierer for tegnestuens indførelse af den nye arbejdsmetode som Det Digitale Byggeri beskriver. 3

5 Abstract This report focuses on the transition from the traditional construction phases towards new digital work ways. The purpose is to illustrate the contradictions between the Description of Services, that represents the traditional way of working, and the new work methods that the government initiative Digital Construction encourages. We have interviewed PLH Architects, to research how an architect's drawing office handles the new work methods from the Digital Construction Initiative, and how the office work in general adjust their practice with the new methods. We have used Yrjö Engestöm s Activity Theory to define the architects drawing office as an activity system and identify a number of contradictions that exist and interfere with the systems outcome. When identifying the contradictions in the system, we point to barriers for the full implementation of the Digital Construction s new work methods, in architect s offices. This also points to some general problems with the government indicative s vision. 4

6 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 RESUME... 3 ABSTRACT... 4 RAPPORTENS KRONOLOGI... 7 DEL I - INTRODUKTION OG PROBLEM INDLEDNING Problem DEL II FORSKELLEN MELLEM DET TRADITIONELLE OG DET DIGITALE BYGGERI DET TRADITIONELLE BYGGERI FASEMODELLEN HISTORIE YDELSESBESKRIVELSERNE DET DIGITALE BYGGERI IKT-BEKENDTGØRELSE/ BYGHERREKRAVENE (RESTINFORMATION.DK) DE DIGITALE BYGNINGSMODELLER I 3D PROBLEMATIKKER OG UOVERENSSTEMMELSER MELLEM DE TRADITIONELLE ARBEJDSMETODER OG DDB ARBEJDSMETODER: DEL III - EMPIRI & INTERVIEW PLH ARKITEKTER INTERVIEW MED PLH ARKITEKTER DEL IV TEORI & ANALYSE AKTIVITETSTEORIEN DE SEKS ELEMENTER AKTIVITETENS HANDLINGER ANALYSERAMME ANALYSE & DISKUSSION

7 DEL V KONKLUSION LITTERATURLISTE Litteratur Hjemmesider Figur og billedkilder BILAG A - INTERVIEW

8 Rapportens kronologi Rapporten er delt op i 5 dele: Del 1 opstiller vores problemfelt. Del 2 omhandler arbejdsmetoderne i hhv. det traditionelle byggeri og Det Digitale Byggeri og forskellene mellem de to. Afsnittet bliver brugt som baggrund for vores analyse. Del 3 i rapporten indeholder vores empiri, som er baseret på et interview vi har foretaget hos PLH Arkitekter. Interviewet omhandlede hvordan tegnestuen håndtere de nye arbejdsmetoder i Det Digitale Byggeri med fokus på BIM og dets implementering og brug på tegnestuen. I 4. del analyserer vi nogle modsætninger mellem Det Digitale Byggeris vision og den måde tegnestuen håndterer BIM og de nye arbejdsmetoder i praksis. På baggrund af analysen kommer vi frem til en konklusion og en besvarelse af vores problemformulering del 5. Del 1) Introduktion og problem Det Digitale Byggeri opstiller rammerne for nye arbejdsmetoder, hvordan håndterer tegnestuerne disse? Del 2) Forskellen på det traditionelle og Det Digitale Byggeri Forskellene arbejdsmetoderne i det traditionelle byggeri og Det Digitale Byggeri Del 3) Empiri & Interview Indhentning af erfaringsbaseret viden hos PLH Arkitekter og fremhæve de væsentligste pointer. Del 4) Teori & Analyse Teoriafsnit og analyse af empiri i forhold til DDB visionen ved brug af Aktivitetsteori 5) Konklusion På baggrund af analysen og diskussionen når vi frem til et svar på problemformuleringen. 7

9 Del I - Introduktion og problem 1.0 Indledning Byggebranchen har i århundreder været låst i fortidens traditioner og praksis. Som resultat af byggeriets og samfundets udvikling, er aktørerne i byggeriet blevet en del af en kompleks arbejdsstruktur, der har medført uhensigtsmæssige arbejdsprocesser. De uhensigtsmæssige arbejdsprocesser og aktørernes rodfaste traditioner, er med til at skabe grobund for konflikter og suboptimering af byggeprojekterne. Dette har blandt andet været årsagen til byggeriets dårlige omdømme, der gennem tiderne er blevet kritiseret for dårlig kvalitet, for høje priser og for mange voldgiftssager, som resultat af parternes intermediære konflikter. Aktørernes indgroede kulturer og arbejdsprocesser, har i årevis blokeret innovation i byggeriet. Men på trods af modstanden for forandring, er aktørerne blevet gradvist mere modtagende og derfor er tiden nu inde til et paradigmeskift. Et nyt paradigmesæt, skal opstille rammerne for nye arbejdsmetoder og praksisser, som skal forbedre byggeriet. Samarbejde, bedre kvalitet, tillid og meget mere, er de nye slagord i byggeriet. Ud over de ovenstående problemer, har det vist sig, at produktiviteten i dansk byggeri, fra , har udviklet sig langsomt og i nogle tilfælde endda direkte negativt i forhold til industrien og handlen. (Erhvervs- og Byggestyrelsen 2011) At byggeriet ikke har oplevet produktivitetsstigninger på linje med andre industrier, skyldes det blandt andet, at byggeriet halter bag efter, når det gælder om at udnytte de nye informationsteknologier. Paradigmeskiftet vi taler om i rapporten, er overgangen fra det traditionelle bygger til Det Digitale Byggeri. Det Digitale Byggeri er betegnelsen for et regeringsinitiativ, der blev igangsat i Initiativet fordrer et dynamisk og samarbejdende byggeri, hvor målet er at gøre op med fortidens låste, uhensigtsmæssige arbejdsgange, gennem et styrket samarbejde med anvendelsen af nye digitale værktøjer. Hidtil har parterne i byggeriet struktureret deres samarbejde ud fra ydelsesbeskrivelserne, som ligger til grund for den faseopdeling vi ser i dag. Et paradigmeskift, vil føre til store organisatoriske ændringer i byggeriet, men incitamentet 8

10 ligger i muligheden for at høste store produktivitetsgevinster samlet i branchen, da det forventes, at byggeindustriens produktivitet, vil stige i takt med en bedre udnyttelse af digital informations- og kommunikationsteknologi (IKT). Det Digitale byggeri opstillede en række krav, til de statslige bygherre (når projekterne oversteg 5 mio. kr.) om brugen af IKT, mellem parterne i en byggesag. De fem bygherrekrav blev samlet i IKT-bekendtgørelsen, som danner rammerne for den nye arbejdsmetode der tilstræbes i byggeriet. Ved at pålægge de statslige bygherre krav om IKT, presser man de virksomheder der vil byde på statslige projekter, til at anvende IKT. For mange virksomheder er de statslige projekter eftertragtede blandt andet på grund af projekternes størrelse og sikkerhed. På den måde skulle digitaliseringen spredes til resten af byggeriet ved at flere og flere virksomheder fik implementeret digitale værktøjer og nye arbejdsprocesser. Initiativet lægger blandt andet op til, at byggeriets aktører skal samles på et tidligere tidspunkt i byggeprocessen, og i højere grad samarbejde på tværs af de traditionelle faser. Samarbejdet skal have sit omdrejningspunkt om en 3D bygningsmodel også betegnet som BIM - som kræver en anderledes brug af IKT mellem parterne i byggeriet. BIM står for Building Information Modeling, og skal hjælpe aktørerne til at strukturerer, dele og bruge den samlede data, der bliver skabt gennem et byggeprojekt. Det drejer sig om, at parterne skaber en fælles digital 3D-bygningsmodel, som skal indeholde alle vigtige data om byggeriet. Formålet med BIM-modellen er, at alle parter anvender de samme data, og at der ikke skabes nye allerede eksisterende data, når projektet overleveres fra én part til den næste. BIM-modellen og dens data, skal således fungere som en dynamisk og parametrisk model (dvs. objekterne i bygningsmodellen flytter sig i forhold til hinanden, og ændringerne slår på den måde igennem i hele modellen til fordel for alle parter, der kan følge med i projektændringerne), som kan anvendes gennem alle byggeriets faser og af alle aktører - rækkende fra ideoplæg til driftsfasen. DDB opfattes af mange som løsningen, på adskillige af byggeriets problemer. Så, hvorfor er der ikke flere i byggeriet, der har taget det til sig? Det Digitale Byggeris intentioner var for ambitiøse. De forventede at 9

11 implementeringsfasen skulle være afsluttet i udgangen af 2008, men i 2012 er Det Digitale Byggeris nye arbejdsmetoder endnu ikke slået i gennem på tværs af virksomhederne i branchen. I følge en undersøgelse udarbejdet af Cuneco (Center for Produktivitet i Byggeriet), så anvender 40 % af virksomhederne, i byggeriet i dag, redskaber inden for Det Digitale Byggeri (M. Skovgaard 2011) og 90 % af virksomhederne i byggeriet anvender IT. (Danmarks Statistik, ) Det er altså lykkedes mange virksomheder at tage nogle af redskaberne fra Det Digitale Byggeri til sig, men en fuld implementering af Det Digitale Byggeris nye arbejdsmetoder efter visionen, er stadig ikke en realitet. Noget tyder på at der er nogle barrierer i vejen for, at virksomhederne kan tilpasse sig de nye arbejdsmetoder som Det Digitale Byggeri opstiller. Disse barrierer, vil vi se nærmere på i rapporten, ved at se på forskellene mellem arbejdsmetoderne i det traditionelle byggeri og Det Digitale Byggeris. Vores hypotese er, at tegnestuerne stadig arbejder efter traditionelle arbejdsmetoder beskrevet i Ydelsesbeskrivelserne. Samtidig forsøger de at implementere DDB s arbejdsmetoder. Vi tror, at uoverensstemmelserne i de to arbejdsmetoder, hæmmer DDB implementeringen, hvilket kan være en barriere for tegnestuernes og branchens fulde implementering i forhold til DDB s vision. 1.1 Problem Det Digitale Byggeri opstiller rammerne for nye de arbejdsmetoder i byggeriet, men arbejdsmetoderne lader ikke til at kunne implementeres efter Det Digitale Byggeris Vision, da virksomhederne stadig arbejder efter ydelsesbeskrivelserne. Problemformulering: Hvordan håndterer tegnestuerne implementeringen af DDB s arbejdsmetoder, hvis de stadig arbejder efter ydelsesbeskrivelserne traditionelle arbejdsmetode? 10

12 Del II Forskellen mellem det traditionelle og Det Digitale Byggeri 2.0 Det traditionelle byggeri Byggeriet er et komplekst sammensat organisation, hvis formål er at skabe bygninger til gavn for samfundets borgere. Kompleksiteten indebærer, at byggerier som oftest er unika projekter, hvor aktører på tværs af branchen samles i midlertidige konstellationer, i en ny geografisk placering, for at skabe et byggeri. Det karakteristiske ved byggeriet er, at sammensætningen af aktørerne er lige så unik fra byggeprojekt til byggeprojekt, som selve byggeriet. De midlertidige konstellationer er medvirkende til, at parterne ikke får skabt fælles relationer og har svært ved at opbygge tillid til hinanden, hvilket til tider hæmmer samarbejdet. Når byggeprojekter kun gennemføres én gang, med de samme mennesker/aktører, bliver det vanskeligt at overfører erfaringer og undgå uforudsigelige fejl. Mangel på erfaringsoverførsel er også én af byggeriets store problemer. Kompleksiteten i parternes midlertidige konstellationer, stiller store krav til virksomhedernes omstillings- og samarbejdsevner. Korrekt koordinering af byggeprocessen og aktørerne er derfor helt essentielt for et byggeris tilblivelse. I mange år har fasemodellen hjulpet parterne til at koordinere og skabe orden i arbejdsprocesserne. Fasemodellen har derfor traditionelt set været arbejdsmetoden, der har beskrevet en arbejdsfordeling mellem aktørerne. 11

13 2.1 Fasemodellen historie For at forstå den traditionelle fasemodel, som vi kender den i dag, er det væsentligt at orientere sig i forhold til, hvordan denne er blevet til. Den opstår ikke fra den ene dag til den anden, den tager løbende form i takt med byggeriets og samfundets udvikling. Det tyder på, at faseopdelingens begyndelse kan spores helt tilbage til 1800 tallet, hvor aktørenes roller som vi kender dem i dag skabes igennem byggeriets og samfundets udvikling. Byggeprocessen første form består af en enkelt aktør, nemlig bygherren der selv forestår med hele byggeriet fra planlægning og udførelse af byggeriet. Da han ikke nødvendigvis har erfaring med at bygge, bliver huset udført med simple løsninger og kendte materialer. I den tidlige middelalder udvikles et marked, hvor en bygmester bliver kontraktbundet til byggepladen. Dette betyder at bygherren ansætter en bygmester til at stå for opførelsen af byggeriet, hvorved der skabes en professionalisering af en bygmester, sådan at dennes erfaring kan udnyttes til opførelse af mere komplicerede løsninger. Bygherren i samarbejde med bygmesteren står for de designmæssige aspekter, hvilket derfor er præget af kendte/ traditionelle løsninger. I den sene middelalder frigør tegninger og modeller bygmesteren fra byggepladsen, sådan at han kan have flere byggerier med tilrejsende konsulenter, der kommer med forslag som andre udfører. Dette medfører en ændring af rollefordelingen, sådan at der en Arkitekt, bygmester og håndværkere der udfører. Med introduktionen af arkitekten får byggeriet nu en kunstnerisk tilgang, der giver mulighed for nye, innovative løsninger. Bygherren træder et skridt tilbage og optræder nu i højere grad som bestiller/betaler, og sammen med en rådgiver (arkitekten) og en udførende (bygmesteren), gennemføres processen for design, planlægning og udførelse. Frem til 1800 tallet formes stort set alle bygningsdele på eller lige ved byggepladsen, hvor der midt I 1800 tallet sker et skift i produktion og byggeadministration, ved en begyndende præfabrikation (støbejernskonstruktioner), og et stigende behov for større 12

14 og mere komplicerede byggerier, hvilket medfører størrer krav til præcisionen af hele byggeriet. Dette medfører behovet for ingeniørens tekniske kundskaber. Arkitekten og ingeniøren udgør nu et rådgiver-team, der planlægger byggeriet, inden det opføres, og hermed opstår den første rigtige faseopdeling af byggeprocessen mellem planlægning/ projektering og udførelse. Det komplekse byggeri og en stigende opmærksomhed på energibesparelse, bæredygtighed, totaløkonomi m.m. medfører, at det bliver mere udfordrende at vedligeholde og drive bygningen. Derfor kommer der i højere grad fokus på, at byggeprocessen også skal lægge op til en driftsfase, og facility s management introduceres som fagområde. Som resultat af fagenes specialisering opstod fasemodellen for byggeriet. (Værdiskabende Byggeproces At el 2011) (Anne Kathrine Frandsen 2012) Fasemodellen er ikke én entydig model, men en model eller begreb man benytter til at beskrive byggeprocessen tidsforløb og de enkelte aktørers tilstøde på forskellige tidspunkter i byggeprocessen. Fasemodellen varierer i form alt efter byggeriets karakter, og bruges af parterne til at danne overblik, over det konkrete byggeprojekts rækkefølge af arbejdsprocesser og aktører. Afhængig af samarbejdsform eller entrepriseform, skifter fasemodellen form og der findes derfor et utal af fasemodeller der beskriver byggeriet. Figur 2) Eksempel på en fasemodel (værdibyg.dk) Modellen ovenfor er en simplificeret fasemodel der beskriver byggeriets almene faser. Altså programfasen; hvor bygherren har en idé til et byggeriet, projektering; hvor idéen konkretiseres og bliver til håndterbart projektmateriale, udførelsen; hvor projektmaterialet bliver til en bygning, og drift; hvor bygningen tages i brug. 13

15 Faseopdelingen har medføret et behov hos aktørerne, for en klar aftale mellem arbejdsopgavefordelingen i byggeprocessen 1. Byggeriets parter har i takt med byggeprocessens udvikling, fået et større behov for at få afklaret ansvarsforhold og grænseflader. Måden hvorpå arkitekter, landskabsarkitekter og ingeniører har afklaret deres grænseflader til hinandens arbejde på, er ved hjælp af ydelsesbeskrivelserne. 2.2 Ydelsesbeskrivelserne FRI (Forening af Rådgivende Ingeniører) og Danske Ark (Danske Arkitektvirksomheder) har udarbejdet står bag den nyeste version af ydelsesbeskrivelserne. Ydelsesbeskrivelserne danner grundlag for den rådgivning, arkitekter og ingeniører har ansvar for i forbindelse med byggeri og planlægning. De medvirker til at strukturere grænsefladerne i byggeprocessen og fungere som kontraktgrundlag sammen med ABR89 mellem bygherre og rådgiver og rådgiverne imellem. (FRI, Danske Ark, 2012) Som nævnt i forrige afsnit, kan fasemodellen tage mange former. En af dem er illustreret nedenfor, der viser hvordan ydelsesbeskrivelserne har opdelt faserne. Figur 3) Ydelsesbeskrivelsernes opdeling af faser og aktører (Klildehenvis.) Rådgiveren i forbindelse med projektering 1 Byggeprocessen skal i denne sammenhæng forstås som processen fra byggeriets idéoplæg, gennem projektering, udførelse og drift. Altså byggeriet fra start til slut. 14

16 I dette afsnit sættes rådgiveren, som værende arkitekten, i fokus. I ydelsesbeskrivelserne står der beskrevet, hvad arkitekten og de øvrige rådgivere forventes at udføre og aflevere i byggeprocessens forskellige faser. Afsnit 3 beskrives Rådgiveren i forbindelse med projektering. Afsnit 3 beskriver de traditionelle arbejdsmetoder og ydelsesfordelinger mellem rådgiverne i projektering og der er disse, vi senere vil sammenligne med arbejdsmetoderne i Det Digitale Byggeri. Udsnit af Ydelsesbeskrivelserne Rådgiveren i forbindelse med projektering DISPOSITIONSFORSLAG Arkitekten har en meget vigtig rolle for det pågældende projekt. Udover at være en væsentlig tovholder i projektet, er han er også med til at rådgive bygherren fra starten og imødekomme hans forventninger. Hans rolle er vigtig i den forstand at han sørger for at bygherrens ønsker imødekommes og tanker og idéer bliver formidlet fra selve opstarten af projektet, til det færdige byggeri. Arkitekten er den første aktør, der kommer på banen i et byggeprojekt, hvor bygningens æstetiske og funktionelle forhold designes, under hensyntagen til brugeren og omkostninger for bygherren. Arkitektens arbejde adskiller sig fra ingeniørens, ved at formgive bygningens rumlighed, indretning og akustik og lyssætning, så bygningen bliver behagelig at opholde sig i. Ingeniøren skal på baggrund af arkitektens formgivning varetage de tekniske udfordringer indenfor konstruktioner og installationer. Figur 4,Ydelsesbeskrivelserne

17 Arkitektens ydelses består i, at producere og aflevere det nødvendige tegningsmateriale, der kræves i projektet, og sørge for at formidle disse informationer videre til de næste aktører i processen. For at udføre tegningerne er det nødvendigt for arkitekten at kommunikere med myndighederne bl.a. for at indsamle information om skjulte rørføringer i grunden eller blive bekendt med servitutter eller lignende. Ren juridisk behandler rådgiveren alle myndighedsspørgsmål og sørger for at byggeriet er legitimt og efter bogen. Arkitekten skal også have løbende kontakt med ingeniører, leverandører og materialeproducenter. Desuden udarbejder han en budgetramme over omkostningerne og en tidsplan. Ydelsesbeskrivelserne bidrager altså med sekventiel opdeling mellem rådgiverne, af de opgaver der typisk forekommer i projekteringen. Parterne er afhængige af hinanden i faserne, og arkitekten er en slags gatekeeper for ingeniørens arbejde. Eksempelvis så er konstruktionsingeniøren, i dispositionsforslagsfasen afhængig af, at arkitekten laver en beskrivelse at forslaget, den arkitektoniske idé, funktioner, bæredygtighed og arkitektoniske overvejelser og konstruktion- og installationsprincipper, før han kan lave en beskrivelse og skitser af konstruktive principper og hovedsystemer. Ligeledes er myndighederne en gatekeeper for arkitekten, da arkitekten ikke kan komme videre med sin opgave, før han har fået informationerne fra myndighederne. De mange informationer der generes gennem projekteringen, er i denne arbejdsmetode opdelt blandt aktørerne. Arbejdsmetoden forhindrer en flydende overgang mellem arbejdsopgaverne og stiller store krav til rådgivernes evner til at videreformidle deres indsamlede informationer, sådan at data og værdier for projekterne ikke går tabt. 3.0 Det digitale byggeri 16

18 Erhvervsfremme Styrelsens Task Force udarbejdede i 2000 rapporten Byggeriets fremtid fra tradition til innovation, som blandt andet pegede på, at regeringen skulle lave et initiativ til at fremme IT-udviklingen i det danske byggeri. (Erhvervsministeriet 2001) Baggrunden for rapporten var, at byggeindustriens produktivitet var uændret de sidste 30 år. (Erhvervsministeriet, 2000) Ydermere bliver byggeriet bliver kritiseret for dårlig kvalitet, som resultat af mange fejl og mangler. I 2004 blev omkostningerne til afhjælpning af svigt, fejl og mangler i byggeriet opgjort i omkostninger på 12 mia. kr. om året. Der var således et ønske om at forbedre byggeriet med fokus på at få afhjulpet nogle af byggeriets mange problemer. Man mente at mange af problemerne bundede i traditionelle samarbejdsformer. Byggeriets Task Force så produktivitetsgevinster ved at fremme IT i byggeriet, som også skulle føre til forbedret samarbejde mellem byggeriets parter. Derfor blev der samlet en gruppe eksperter fra byggeerhvervene, som skulle afdække om det offentlige havde en rolle i at fremme byggeriets IT-udvikling. Da bygherrerne og byggesektoren er for fragmenterede til at stille krav om fælles ITbrug, kunne det derfor konkluderes at det offentlige havde en vigtig rolle i ITudviklingen, som skulle sætte fælles standarder op for IT-anvendelsen. Rapporten udmundede sig i regerings initiativet Det Digitale Byggeri som skulle opstille nogle fælles IT-retningslinjer for offentlige bygherrer og udvikle standarder og IT-broer mellem byggeriets brancher og på denne måde drive den digitale udvikling i byggeriet, som på sigt skal føre til produktivitetsstigning. Det Digitale Byggeris Vision: Det endelige mål er en digital integrering af samtlige processer, fra den første tanke til det endelige byggeri står færdigt. Dette betyder, at alle data er digitale og alle aktører kan arbejde rationelt og forstå de tilknyttede processer. (Det Digitale Byggeri, EBST, s. 4) Det Digitale Byggeri og udviklingsprogrammet blev igangsat i 2003 af EBST. Branchens virksomheder blev samlet og et udvalgt Projektråd lagde grunden for bygherrekravene for Digitalt Udbud, 3D-modeller, Projektweb og Digital aflevering i Foreningen bips (Byggeri-Informationsteknologi-Produktivitet-Samarbejde) overtog ansvaret for den generelle standardisering, det Digitale Fundament, ved at udvikle fælles digitale strukturer og standarder for sprog, begreber, arbejdsmetoder, 17

19 udvekslingsformater mm. I januar 2007 trådte Det Digitale Byggeri ind i en ny fase implementeringsfasen. EBST havde udviklet IKT-bekendtgørelsen og nu skulle resultaterne af udviklingsprogrammet i Det Digitale Byggeri spredes ud til byggeriets organisationer hvor de digitale løsninger skulle afprøves i praksis. Der blev dannet et implementeringsnetværk bestående af byggeriets 7 største organisationer (Bygherreforeningen, Danske Arkitektvirksomheder, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Dansk Byggeri, TEKNIQ, BAT-Kartellet og DI Byggematerialer). Implementeringsnetværket skulle bære resultaterne af Det Digitale Byggeri ud i deres medlemsvirksomheder, samt udvikle læringsmateriale og kursuspakker og opbygge en hjemmeside (www.detdigitalebyggeri.dk), som kunne understøtte implementeringsfasen. Siden 2007 har regeringen påkrævet de statslige bygherrer at stille en række krav til rådgivere og udførende om brug af Informations- og Kommunikationsteknologi (IKT). Formålet med bygherrekravene er at fremme udviklingen af digitale standarder og samarbejdsformer for at højne effektiviteten og kvaliteten af byggeriet i Danmark. (www.detdigitalebyggeri.dk) Bygherrekravene gælder alle statslige byggeriet over 5 mio. kr. og er fordelt på områderne : Dansk Byggeklassifikation (DBK) Projektweb Digitale bygningsmodeller Digitalt udbud Digital aflevering Implementeringsfasen skulle være afsluttet i udgangen af 2008, men byggeriet har fortsat i 2012 ikke nået visionen. Det er i implementeringsfasen den største udfordring befinder sig, hvor der er stor fokus på at afprøve og dokumentere alle aspekter af Det Digitale Byggeri i konkrete byggeprojekter. (Erhvervsministeriet, 2001) 3.1 IKT-bekendtgørelse/ bygherrekravene (Restinformation.dk) Som nævnt udsendte Erhvervs- og Byggestyrelsen i 2006 bekendtgørelse 1365 om 18

20 krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri. Bekendtgørelsen fastslår, at statslige (og statsfinansierede) bygherrer herefter skal opfylde en række krav, som skal fremme anvendelsen af informations- og kommunikationsteknologi ved byggerier. Disse krav er siden hen blevet refereret til som bygherrekravene. Det strategiske mål har været at bygherren gennem sin kravstillelse er den eneste aktør, som kan gennemtvinge den ønskede udvikling af nye digitale standarder og samarbejdsformer. Disse krav har derfor til mål at sætte rammerne for denne udvikling. Dette udmundede i 5 krav: Krav nr. 1 - Krav om brug af Dansk Bygge Klassifikation i byggeprojekter Krav Nr. 1 omhandler DBK. Meningen er at der i relevant omfang anvendes samme strukturering og klassifikation af projektinformationen. Dette skal så vidt muligt sikre bedre samarbejde. Der stilles krav om at der udpeges en ansvarlig, som sørger for at der udarbejdes retningslinjer i forhold til DBK og at projektdeltagernes løbende brug organiseres, supporteres og kontrolleres. Krav nr. 2 - Krav om brug af projektweb i byggeprojekter Der stilles krav om en fælles projektweb, hvor alle relevante parter kan arkivere og dele deres projektinformation. Det er bygherrens job at sikre, at der fastlægges og dokumenteres regler for effektiv brug af systemet. Samtidig er det vigtigt at al digital information lagres i et fælles og læsbart format. Her stilles der krav om, hvis ikke andet er aftalt, at redigerbarer dokumenter arkiveres i ODF-formatet og ikke-redigerbarer dokumenter arkiveres i PDF-formatet. Projektweb systemet skal ligeledes være tilgængeligt på byggepladsen. Der skal udpeges en projektweb ansvarlig som sikrer at alle parter bekendtgøres med deres opgave- og ansvarsforhold i forhold til projektwebben. Samtidig skal den ansvarlige stå for den løbende drift af projektwebben. Krav nr. 3 - Krav om brug af digitale bygningsmodeller i 3D Bygherren skal ved idé- og projektkonkurrencer, samt gennemførelse, sikre at der afleveres bygningsmodeller i 3D. Der stilles krav om at de bydende på et projekt skal bruge 3D modellen til at visualisere og dokumentere løsninger på både de arkitektoniske og tekniske simuleringer og analyser. Det er desuden påkrævet at de digitale bygningsmodeller i afleveres i en specifikt angivet version af IFC-formatet. Til de udførende skal der også afleveres i dette filformat, eller et andet aftalt format. Det 19

21 kræves også at hver af de projekterende parter udarbejder digitale fagmodeller i 3D for hver deres faglige ansvarsområder. Disse modeller skal kunne sættes sammen i en eller flere fællesmodeller. Der stilles ligeledes krav om at bygningsdelene klassificeres og struktureres efter Dansk Bygge Klassifikation (DBK). En part i projektet udpeges til at stå for den løbende koordinering og konsistenskontrol gennem forløbet. Krav nr. 4 - Digitalt udbud Der skal stilles krav om at der anvendes en digital internetbaseret udbudsportal (der som minimum opfylder udbudsdirektivets og tilbudslovens krav til elektroniske udbudssystemer)ved udbud af fag- og hovedentrepriser. Her er det bygherres job at der stilles krav om at udbudsmaterialet er struktureret i henhold til DBK og indeholder beskrivelser som er lavet jf. principperne i bips beskrivelsesværktøj B1.000 Beskrivelsesanvisning struktur. Udbudsmaterialet skal også indeholde bygningsmodeller i 3D til visualisering, samt informationsudtræk på bygningsdele. Inkluderet i materialet skal også være opmålingsregler, hvorfra det fremgår hvilke ydelser hver udbudsmængde indeholder. Krav nr. 5 - Digital aflevering Her stilles krav om at der anvendes digital aflevering af de projektinformationer, som vurderes relevante for det givne projekt. Det er bygherres job, i samråd med driftsherre, at der specificeres omfang, formater, metoder samt leveringsfrister. Disse krav skal specificeres i udbudsmaterialet. Der skal samtidig specificeres hvilke parter, der skal omfattes af disse krav og hvilken part der har ansvar for overdragelse af de digitale projektinformationer til byg- og driftsherre. Der udpeges en part, som skal kvalitetssikre de afleverede projektinformationer og sikre at overdragelsen finder sted efter de angivne krav og vilkår. Bygherre skal også sikre at procesdokumentation, produktdokumentation, drift- og vedligeholdelseinformation samt forvaltningsinformationer afleveres. Forvaltningsinformationer kobles digitalt på dataobjekter til overførsel i byg- og driftsherrens eget it-system og andre informationer afleveres i redigerbarer, digitale dokumenter. 3.2 De digitale bygningsmodeller i 3D 20

22 Krav nr. 3 i IKT bekendtgørelsen kræver at de projekterende projekterer ved hjælp af 3D modeller. 3D-modellen omtales også som en BIM-model. BIM står for Building Information Model og er ikke bare en 3D model, men en informationsmodel, der anvendes som et værktøj af byggeriets parter til at strukturere og dele information og viden om en bygning. BIM er en metode til at tilvejebringe og samle de nødvendige informationer til en given proces. BIM er dog et svært definerbart begreb, da der findes flere forskellige definitioner af det samme begreb. Begrebet dækker dels over et produkt; Bygnings Informations Model og en projekteringsmetode; Bygnings Informations Modellering. Men nogle mener også at BIM står for Building Information Management, et ledelses værktøj. (builingsmart.com ) For at kunne undersøge anvendelsen af BIM på en arkitekttegnestue, bruger vi BIM definitionen, som det er beskrevet på Det Digitale Byggeris hjemmeside og miniguiden BIM-implementering og praktisk projekthåndtering udarbejdet af Implementeringsnetværket. BIM definition: Det interessante er ikke produktet, men metoden Building Information Modelling, som kan defineres som en kontinuerligt udviklende metode til konkretiseret anvendelse og implementering af digital projekthåndtering, koordinering og genanvendelse af data i byggeriets livscyklus. En BIM-model kan derfor ikke defineres som en model projekteret i en bestemt applikation, men som produktet af en bestemt metode (Building Information Modelling) og den specifikke anvendelse af modellen til at samarbejde, koordinere og genanvende data i et byggeriets design, produktions- og driftsfaser. (Implementeringsnetværket, 2010 s. 11) BIM kan altså defineres som en arbejdsmetode, der har omdrejningspunkt omkring en Bygnings Informations Model. BIM-modellen: BIM-modellen er en geometrisk model opbygget af objekter, som har koblede 21

23 egenskaber og informationer på sig. Når der foretages ændringer i modellens objekter slår det igennem i hele modellen. Den geometriske model bliver en database, som indeholder alle de informationer, der er nødvendige for at udføre en given proces i byggeriet. Det skal blandt andet forbedre processen med at lave tilbudslister, bestille materialer, selve opførelsen af byggeriet og den efterfølgende drift. Modellen kan også ses som en container, med alle byggeriets informationer, samlet på et sted hvor alle parter, der er involveret i byggeriet, til en hver tid har mulighed for at finde og bruge informationerne lejret i modellen. Figur 5 IFC-model, (BIM-model) Modellen vist ovenfor er kaldet IFC produktmodellen, men illustrere godt visionen med BIM-modellen som containeren med alle informationer om byggeriet. Udgangspunktet er 3D modellen, hvor man foruden af have tegninger og objektorienteret data lagret i, ligeledes har indeklimasimuleringer, bygningsdelsbeskrivelser, produktkort, bygningsreglement, pris-og varedatabaser, materialetabeller, tidsplan for byggeriets udførelse og en 3D visning af byggeriets fremdrift. Der er stort set ingen begrænsninger for hvad BIM modellen skal indeholde af informationer om byggeriet. Teknisk set generes BIM-modellen i et softwareprogram. Der findes mange forskellige sowtwareprodukter der kan bruges til at BIM modellere og viksomehdernes valg af software er også meget forskelligt. For at sikre at parternes fagmodeller kan samles og lave eksempelvis kollisionstest har man fastlagt at udveksling af filer skal foregår i 22

24 filformatet IFC (Industry Foundation Classes). IFC er et anerkendt internationalt udvekslingsformat for objektbaserede modeldata, som gør det muligt at udveksle modeldata mellem forskellige propritære softwaresystemer. BIM-arbejdsmetoden: Billedet nedenfor symboliseres den nye arbejdsmetode der er tiltænkt med BIM. I stedet for at arbejde faseopdelt, så arbejder alle parter cirkulært om BIM som omdrejningspunkt for projekteringen. Projektering i BIM modellen skal stimulere en mere iterativ og dynamisk proces mellem parterne i et byggeprojekt. BIM-metoden handler om at samle parterne tidligere og tage vigtige beslutninger på tidligere tidspunkter end de er vant til i faseopdelingen. Figur 6 BIM model, (www.aecit.dk 29/05/12) 3.3 Problematikker og uoverensstemmelser mellem de traditionelle arbejdsmetoder og DDB arbejdsmetoder: 23

25 Forskellen mellem de traditionelle arbejdsmetoder og Det Digitale Byggeris arbejdsmetoder Fasemodellen er en opdeling af byggeprocessens forskellige stadier, med deres aktører og medvirker til at overskueliggøre og organisere den ellers meget fragmenterede proces. Fasemodellen og ydelsesbeskrivelserne kontribuerer med en organisering af processen og aktørerne og gør det ganske vist letteret at indgå kontrakter og aftaler, men den styrker ikke samarbejdet mellem aktørerne. Værdibyg, som repræsentere syv af byggebranchens toneangivende organisationer mener, at fasemodellens konsekvenser er de mange faseskift, som kan lede til værditab, da det er i faseskiftene at byggeprojektet skifter form - både produktmæssigt og aktørmæssigt. Det hyppige aktørskift stiller nemlig store krav til samarbejdet mellem parterne, koordineringen og organiseringen - specielt i faseskift. Hvis man vil undgå at projektet mister værdi i faseovergangene stiller det store krav til håndteringen af videndeling, forventningsafstemning mellem parterne og et fyldestgørende projektmateriale. Byggeriets parter peger på byggeprocessens faseskift som en akilleshæl, hvor megen viden og værdi går tabt. Faseskiftene er forløb i byggeprocessen, hvor mange betydelige parametre ændrer karakter; aktørgrupper, arbejdsopgaver osv. Derfor er det netop i faseskiftene essentielt at sikre, at viden og værdi ikke mistes men videreføres og forstærkes. (Værdiskabende Byggeproces, 2011 s. 3) Som Værdiskabende Byggeproces pointere, så er de mange grænseflader i fasemodellen dens største svaghed. Den væsentligste forskel på arbejdsformen i det traditionelle byggeri og i Det Digitale Byggeri er at faseovergangene i Det digitale byggeris BIMsamarbejdsmodel lægger op en sammensmeltning af faserne og aktørerne. DDB arbejdsmetode i forhold til Ydelsesbeskrivelsernes arbejdsmetode. DDB tager udgangspunkt i at alle parter udarbejder deres egne individuelle 3D modeller (fag modeller) indeholdende den individuelle parts data hvorefter alle data samles i en 24

26 fællesmodel (BIM - Model) og anvendes af parterne involveret gennem hele processen fra idé til drift & vedligehold. (Bips, 2006) Ydelsesbeskrivelsernes beskriver den enkelte aktørs opgaver og ansvar, i denne model skifter modellen hænder i en step by step procedure fra Idé til drift & vedligehold. (FRI, Danske Ark, 2012) Traditionelt: Det Digitale Byggeri Ydelsesbeskrivelsernes fasemodel BIM s dynamiske samarbejdsmodel Modellerne viser de 2 arbejdsmetoder flow, den største problematik er jo nok at de 2 arbejdsmetoder har forskellige forudsætninger, YB fokuserer på den enkelte aktørs ansvarsområder og opgaver, hvorpå disse roller er og deres ansvar er placeret i kasser, og denne arbejdsproces er et resultat af mange års forhandlinger mellem aktørerne, som danner grundlaget for lovgivningen altså ydelsesbeskrivelserne og standardaftalerne som er skrevet med henblik på denne ansvarsopdeling. Derimod lægger DDB op til en ganske anderledes arbejdsopdeling hvor projektet er i centrum og alle aktørerne arbejder omkring modellen, hvor de deler data på tværs af hinanden. Hovedproblematikken ligger i at man forsøger at digitalisere en traditionel arbejdsproces ved at prøve at integrere Det Digitale Byggeri, som grundlæggende består af en modsat arbejdsproces end den traditionelle arbejdsproces. Altså, man forsøger at kombinere en et lineært projektforløb med et relationsforbundet projektforløb. Ideen med disse fællesmodeller er i sig selv problematisk, da aktørernes arbejdsområder er forskellige. Derfor giver det ikke mening at dele disse data. f.eks. opmålingsregler for en given konstruktion er forskellig fra aktør til aktør, arkitekten beregner bl.a. en væg 25

Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009

Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009 Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009 Titelblad Titel: Bygnings Informations Modellering

Læs mere

Supporting inter-organizational collaboration with Building Information

Supporting inter-organizational collaboration with Building Information Abstract Supporting inter-organizational collaboration with Building Information Modelling Recently the AEC industry(architectural, Engineering and Construction) has begun a transition towards further

Læs mere

ØG-DDB Teknisk Rapport

ØG-DDB Teknisk Rapport Måling af økonomiske gevinster ved Det Digitale Byggeri Et forskningsprojekt finansieret af Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet ØG-DDB Teknisk Rapport Afrapportering af projektet: Måling af økonomiske

Læs mere

Det Digitale Byggeri

Det Digitale Byggeri ARTIKLER Det Digitale Byggeri Af Jonas Maaløe Jespersen, Implementerings:netværket Rapporten kan bestilles hos Erhvervs- og Byggestyrelsen: http://www.ebst.dk/det_digitale_byggeri/22490/9/0 Kapitel 1 -

Læs mere

Optimering af byggeprocessen ved hjælp af IDM

Optimering af byggeprocessen ved hjælp af IDM Optimering af byggeprocessen ved hjælp af IDM Emil Bisgaard Mortensen Studenterpublikation 13 januar 2012 1 Titelblad Titel: Opgave: Kandidatspeciale Forfatter: Emil Bisgaard Mortensen Uddannelse: Cand.Scient.Techn

Læs mere

Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt. - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer

Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt. - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer 1 Hvem står bag denne miniguide? Denne miniguide er udgivet af Implementeringsnetværket for Det Digitale

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

BIM. kontekst digitalt udbud. 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen, VIA University College

BIM. kontekst digitalt udbud. 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen, VIA University College BIM kontekst digitalt udbud 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen, VIA University College Forfatter: Brian Hermansen Vejleder: Viggó Magnússon Titelblad Bygningskonstruktøruddannelsen VIAUC

Læs mere

Afprøvning af Dansk Bygge Klassifikation (DBK) Digital Konvergens Oktober 2008

Afprøvning af Dansk Bygge Klassifikation (DBK) Digital Konvergens Oktober 2008 Afprøvning af Dansk Bygge Klassifikation (DBK) Digital Konvergens Oktober 2008 2 Afprøvning af Dansk Bygge Klassifikation (DBK) Indhold Konklusion for DBK-afprøvning... 5 Rapportens formål... 5 Baggrund

Læs mere

Partnering ABC. En håndbog for bygherrer

Partnering ABC. En håndbog for bygherrer Partnering ABC En håndbog for bygherrer Partnering ABC En håndbog for beslutningstagere og deltagere i partneringprocessen med særligt henblik på den offentlige bygherre Inden bygherren træffer sit valg,

Læs mere

3 : 12. bips nyt. læs om:

3 : 12. bips nyt. læs om: byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips nyt 3 : 12 læs om: 4 den nye dokumenthåndteringsmanual 6 hvad du kan se på bips konferencen 20 ekj s universitetserfaringer 28 små arkitekter

Læs mere

Optimering af facilities management ved brug af bygningsmodeller

Optimering af facilities management ved brug af bygningsmodeller Optimering af facilities management ved brug af bygningsmodeller i Københavns Ejendomme Kandidat speciale CST BI4 Aalborg Universitet Titelblad Titel Uddannelsesinstitution Uddannelse Opgave Forfatter

Læs mere

bips nyt 4 : 12 læs om:

bips nyt 4 : 12 læs om: byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips nyt 4 : 12 læs om: 4 jysk hospital kodes med CCS 6 cuneco søger afprøvningsprojekter 20 bips konferencen i tal og billeder 28 landets længste

Læs mere

ABSTRAKT Relation Media En afprøvning af iterationer indenfor systemudvikling. er en projektrapport, der omhandler et systemudviklingsforløb, der ved

ABSTRAKT Relation Media En afprøvning af iterationer indenfor systemudvikling. er en projektrapport, der omhandler et systemudviklingsforløb, der ved ABSTRAKT Relation Media En afprøvning af iterationer indenfor systemudvikling. er en projektrapport, der omhandler et systemudviklingsforløb, der ved brug af MUSTmetoden samt iterationer, resulterer i

Læs mere

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG Specialerapport 7. Semester 2013 Udarbejdet af Titelblad Titel: Forfatter: Commissioning Byg rigtigt første gang Ryesgade 71, st. tv. 9000 Aalborg Uddannelse: Bygningskonstruktør,

Læs mere

bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne

bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne forretningsmodellen for cuneco-resultaterne tager form

Læs mere

byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 bips nyt 3 / 2007 Nyt om DBK

byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 bips nyt 3 / 2007 Nyt om DBK byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 Nyt om DBK bips nyt 3 / 2007 bips 3 / 2007 1 Digital arbejdsmetode Siden afslutningen

Læs mere

Beslutningstagerens overblik ved BIM implementering. Kandidatspeciale

Beslutningstagerens overblik ved BIM implementering. Kandidatspeciale Beslutningstagerens overblik ved BIM implementering Kandidatspeciale af Palle Bisgaard 12-01-2012 TITELBLAD Speciale af Palle Bisgaard ved Aalborg Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg, med speciale

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesevaluering af CUNECO Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesnotat nr. 8 Februar 2014- september 2014 Rasmus Øivind Nielsen & Christian Koch Casper Siebken Schultz

Læs mere

bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder

bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder bips forandres for altid leder bips nyt 2 : 13 2 Lars Coling, formand

Læs mere

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Fokus på bygningsrenovering FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Syv initiativer fra byggebranchen 3 Fokus på bygningsrenovering Syv initiativer fra byggebranchen Tænketank om Bygningsrenovering Tænketank om Bygningsrenovering

Læs mere

Notat: Analyse af uddannelsesbehovet for AMU-målgruppen på bygge- og anlægsområdet i anledning

Notat: Analyse af uddannelsesbehovet for AMU-målgruppen på bygge- og anlægsområdet i anledning Notat: Analyse af uddannelsesbehovet for AMU-målgruppen på bygge- og anlægsområdet i anledning af indførelsen af Det Digitale Byggeri Udført for: Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri, BAI

Læs mere

bips nyt 1 / 2007 3 4 bips årsrapport 2006 3 4 Indtryk fra BIM praksis i Finland 3 4 3D arbejdsmetode til lufthavne i Oman byggeri

bips nyt 1 / 2007 3 4 bips årsrapport 2006 3 4 Indtryk fra BIM praksis i Finland 3 4 3D arbejdsmetode til lufthavne i Oman byggeri byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde 3 4 bips årsrapport 2006 3 4 Indtryk fra BIM praksis i Finland 3 4 3D arbejdsmetode til lufthavne i Oman bips nyt 1 / 2007 bips 1 / 2007 1 Ny fokus

Læs mere

bips nyt Musikkens Hus, Aalborg Efterlevelse af bips tegningsstandarder Digital terrænmodellering 2 / 2005 3D arbejdsmetode byggeri

bips nyt Musikkens Hus, Aalborg Efterlevelse af bips tegningsstandarder Digital terrænmodellering 2 / 2005 3D arbejdsmetode byggeri byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Musikkens Hus, Aalborg Efterlevelse af bips tegningsstandarder Digital terrænmodellering 3D arbejdsmetode bips nyt 2 / 2005 bips 2 / 2005 1 Den mest

Læs mere

http://studieweb.production.aau.dk

http://studieweb.production.aau.dk 4. semester - Byggeledelse Fibigerstræde 16 9220 Aalborg Ø Telefon: 9940 8957 http://studieweb.production.aau.dk Titel: Tillid som konkurrenceparameter Tema: Afgangsprojekt Projektperiode: 1. februar -

Læs mere

bips nyt 1/ 2011 Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK

bips nyt 1/ 2011 Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK SketchUp hos

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

De valgte metoder og det sammenfattede forløb sættes afslutningsvist ind i en designvidenskablig kontekst.

De valgte metoder og det sammenfattede forløb sættes afslutningsvist ind i en designvidenskablig kontekst. Synopsis Denne rapport viser, hvordan tegnestuen Arkitemas brug af ledelses værktøjet scrum, optimeres ved hjælp af, specialdesignet værktøj. Igennem empirisk indsamlet data produceres en omfattende behovsanalyse,

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN

PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN Danmarks Tekniske Universitet 23.6.2006 PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN Gruppe 4 Afløsningsopgave 11052 Projektledelse i byggeriet Ágúst Ásgrímsson s053090 Teddy Olsen s011271 Michael Krolykke s021989

Læs mere