CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE"

Transkript

1 Bilag 6: Checklister SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Daroiche et al; Chlorhexidine Alcohol versus Povidone-Iodide for Surgical-Site Antisepsis,. Tidsskrift, år: New England Journal of Medicine, jan 2010 Checkliste udfyldt af: BJ + LS 1. INTERN GYLDIGHED Evalueringskriterier I hvor høj grad er kriteriet opfyldt? Er der en velafgrænset og relevant klinisk problemstilling? Ja virker Kl.h. Sprit bedre end PVI mod nosokomielle infektioner ved op i rent-forurenet område Blev forsøgspersonerne randomiseret? Ja i 2 grupper Var behandlings- og kontrolgruppen ens ved undersøgelsens start? Ja mht demografi, co-sygdom, risiko faktorer, antibiotika (alle fik 1 time før OP), operationstype Var randomiseringen (allokeringen) skjult? Den var computergenereret kirurg kender forberedelsesmetoden ptt og den der vurderede infektioner kendte den ikke Blev forsøgspersonerne, behandler og forsker blindet? Ikke behandler men forsker Side 1

2 Er alle relevante slutresultater (outcome) målt standardiseret, gyldigt og pålideligt? Bortset fra den undersøgte behandling, blev grupperne så behandlet ens? Ja det vil jeg mene?standadiseret?? ja Hvor stor en del af de personer, der blev rekrutteret til undersøgelsen, blev endeligt medtaget i analyserne? (dropout) Blev alle de undersøgte personer analyseret i henhold til randomiseringen?(intention to treat analyse) Er resultaterne homogene mellem de forskellige undersøgelsessteder (multicenterundersøgelser)? 897 blev inkluderet 849 var med i analyserne Excl 36 der ikke opfyldte onkl kriterierne (25), droppede ud (4) eller døde (7)?? oplyses ikke?? men de har taget højde for forskelligheder i forberedelse til OP (fx hårfjernelse) via randomiseringen 2. OVERORDNET BEDØMMELSE AF UNDERSØGELSEN I hvor høj grad forsøgte undersøgelsen at minimere bias? Anfør ++, + eller. Hvis bedømt som + eller, i hvilken grad kan bias påvirke undersøgelsesresultatet? + næppe Med baggrund i kliniske overvejelser, evaluering af metoden og undersøgelsens statistiske styrke, mener du så, at sluteffekten skyldes undersøgelsens intervention? Er resultatet af undersøgelsen direkte anvendeligt på referenceprogrammets patientmålgruppe? ja Tja vores operationer er at betragte som rene mens de her undersøgte er rene-urene. Disse ptt får antibiotika 1 time inden op det gør vores ikke Side 2

3 3. BESKRIVELSE AF UNDERSØGELSEN Hvilke behandlinger evalueres i undersøgelsen? Hvilke måleparametre er anvendt på slutresultatet? (outcome) Hvor mange patienter deltog i undersøgelsen? (totalt og i behandlings- hhv. kontrolgruppen). Hvorledes er effekten målt? Og i hvilken retning gik den målte effekt? Er der statistiske usikkerhedsberegninger? (p-værdier eller sikkerhedsintervaller) Hvad karakteriserer deltagerne (populationen)? (fx køn, alder, sygdomsprævalens). Hvorfra er forsøgspersonerne rekrutteret? (fx by, land, hospital, ambulatorier, almen praksis, amt). Hvor mange grupper/centre er med i undersøgelsen? Er der rejst nogle specifikke spørgsmål ved denne undersøgelse? (Anfør generelle kommentarer vedr. undersøgelsens resultater og betydningen af disse). - Op af mave-tarm/thorax/gyn/uro lidelse uden særlig forurening 1. uden allergi for klorhex, sprit eller iodophorer 2. med mulighed for follow-up efter 30 dage Relativ risiko 849 fordelt som 440 i PVI-gruppen og 409 i Klorhexalcohol grp Post-op sårinf 9,5%ved Klorhex og 16,1 % ved PVI RR = 0,59 Ja Plus/= 18 år, der opereres for en mavetarm/thorax/gyn/uro lidelse uden særlig forurening 6 universitettilknyttede hospitaler i USA 6 Viser tydeligt at Kl.hex sprit er bedre end PVI til at forebygge nosokommielle. infektioner Side 3

4 SfR Checkliste 1: Systematiske oversigtsartikler og metaanalyser Forfatter, titel: Lee I, Rajender K,, Aagarwal, Bruce Y, Neil O, Fishman, Craig A, Umsheid. Systematic Review and Cost Analysis comparing Use of Chlorhexidine with Use of Iodine for prevoperative Skin Antisepsis to prevent Surgical Site Infection. Tidsskrift, år: Infection Control and Hospital Epidemiology dec. 2010, vol. 31, No 12 Checkliste udfyldt af: 1. INTERN TROVÆRDIGHED Evalueringskriterier Er der en velafgrænset og relevant klinisk problemstilling? I hvor høj grad er kriteriet opfyldt? 1 Sammenligning af chlorhexidins og povidon iodids præoperative antiseptiske virkning ifh til reducering af risikoen for postoperative sårinfektioner. Er der en beskrivelse af den anvendte metodologi? 1 Kun systematic reviews, meta analysis og RCT indgår. De sammenligner povidin jodid og chlorhexidin effekt ift postoperative sårinfektioner og redusering af bakteriekulturen på huden ( det primære outcome er postoperative sårinfektioner, bakterikulturen sekundær). Voksne der gennemgår operationer indgår. Alle typer for operation er inkluderet. Studier som evaluerede bad/brusebad, fod bad, mundskyldning blev excluderet Side 4

5 Var litteratursøgningen tilstrækkelig grundig til at identificere alle relevante undersøgelser? Var undersøgelsernes kvalitet vurderet og taget i betragtning? Berører analysen alle potentielle positive og negative effekter af interventionen? 1 Tre databaser søgt, Web sider- Agency for Healthcare research and Quality ( AHRQ). De inkluderede studiers referencer er undersøgt mhp andre referencers relevans for analysen. 1 Effekten rapporteret som RR og CL (confidens interval) Pooling blev udført for at opnå en samlet vurdering af effekten. Kvaliteten af de includerede RCT blev vurderet udfra en gradueret scala. Tre gradueringsnøgler blev vurderet (selve randomiseringen, var den blindingen, om outcomes vurderingsmand var blinded, forsker var blinded) En systematisk review fra Cochrane som evaluerer huddesinfektionens betydning ift postoperative sårinfektioner excluderes fordi kun 1 af de 7 inkluderede RTG evaluerer chlorhexidins effekt. Denne RCT includeres i dette studie. Resultaternes kvalitet blev vurderet ift konsistens, direkthed, præcision, publikationsbias, umålt confoundings 1- flere påvirkelige faktorer kommenteres og vurderes. Var det rimeligt at kombinere undersøgelserne 1 der er veldefinerede inklusionskriterier som gør at studierne er sammenlignelige. Kan analysens konklusion udledes fra den præsenterede evidens? 1 Konklusioner synes tilstrækkelig dokumenteret. I diskussionafsnittet tages der højde for mange velbegrundede antagelse. 2. OVERORDNET BEDØMMELSE AF ANALYSEN/ARTIKLEN Side 5

6 I hvor høj grad forsøgte undersøgelsen at minimere bias? Anfør ++, + eller. ++ Bias minimeres igennem flere validere metodiske test ( Egger metoden, Begg metoden) Hvis bedømt som + eller, påvirker bias undersøgelsesresultatet? (pos. el. negativ retning) Er analysens resultat direkte anvendeligt på referenceprogrammets patientmålgruppe? Trods en moderat signifikant forbedret evidenskvalitet v. brug af chlorhexidin, ses der en betydelig reduktion på 36% af antal opståede postoperative sårinfektioner ift til. anvendelse af povidon iodine Dette uanset hvilken operationstype, hvilken koncentration af chlorhexidin og om chlorhexidinen er tilblandet med alkohol. Reduktionen af hudbakterifloren var ligeledes markant højere 56% v.anvendelse af Chlorhexidin. Disse dramatiske reduktioner vil kunne have potentielt signikante konsekvenser for et kvalitetsløft af patientforløbet. 3. BESKRIVELSE AF STUDIET Hvilke typer studier inkluderes i oversigtsartiklen? (randomiserede kontrollerede forsøg (RCT), kontrollerede kliniske forsøg (CCT), kohorte, Case-kontrol undersøgelser). Hvilke behandlinger (interventioner) er taget i betragtning? Hvilke resultater (outcome) er anført? (fx gavnlige, skadelige). RCT Huddesinfektion med chlorhexidin sammenlignet med povidon-iodine, ved alle typer operationer Reduktion af antal postoperative sårinfektioner + reduktion af hudbakterofloraen. Side 6

7 Er der anført statistiske mål for usikkerheden? (fx odds ratio?) Er potentielle confoundre taget i betragtning? (Dette er specielt vigtigt, hvis andre end RCT- studier er inddraget i oversigtsartiklen). Hvad karakteriserer undersøgelsespopulationen? (køn, alder, sygdomskarakteristika i populationen, sygdomsprævalens). Hvorfra er forsøgspersonerne rekrutteret? (fx by, land, hospital, ambulatorier, almen praksis, amt). RR, CL Ja Voksne, begge køn, Alle typer operationsafdelinger 4. GENERELLE KOMMENTARER Er anvendelig ift valg af desinfektionsmiddel mhp forebyggelse af sårinfektion. Af betydning er, at koncentrationer af chlorhexidin ned til 0,5% har en forbyggende effekt ift povidon- iodine på 10% Side 7

8 SfR Checkliste 1: Systematiske oversigtsartikler og metaanalyser Forfatter, titel: Noorani, Rabey, Walsh, Davies Tidsskrift, år: Britisk J of Surg, 2010; 97: Checkliste udfyldt af: BJ, LS 1. INTERN TROVÆRDIGHED Evalueringskriterier Er der en velafgrænset og relevant klinisk problemstilling? I hvor høj grad er kriteriet opfyldt? 1 er Chlorhex eller Povidon-iodine mest effektiv til antiseptik ved clean-contaminated operationer Er der en beskrivelse af den anvendte metodologi? 1 præcise kriterier for inklussion samt vurdering af diverse videnskabelige kriterier for kvalitet. Var litteratursøgningen tilstrækkelig grundig til at identificere alle relevante undersøgelser? Var undersøgelsernes kvalitet vurderet og taget i betragtning? 1 2 databaser søgt + konferenceviden + firmaers websites + diverse referencelister fra databasernes studier 4 fx inklussionskritereir vedr alder ikke umiddelbart overholdt; reference 31 tvivlsom (ikke signifikant) + hvordan skal ref 15 forståes (se skema p 1617). Enkelte undersøgelser er belagt med potentielt bias (forsk def af outcome; vurdering af outcome ikke blinded) dette bemærket med der er ikke taget højde for det i undersøgelsen/konklussionen. Side 8

9 Berører analysen alle potentielle positive og negative effekter af interventionen? 4. Potentielle negative virkninger (toxicitet) af de vurderede præparater er ikke berørt. Var det rimeligt at kombinere undersøgelserne Kan analysens konklusion udledes fra den præsenterede evidens? 4 definition af inkl-kriterier ikke fulgt (alder) + vurdering af outcome ikke blinded + forskellige præparatstyrker anvendt + afvaskningsmetoder forskellige + forskellige patogener ved forskellige operationer + forsk definition af SSI 6 nej, for mange bias-muligheder/for forskellige studier inkluderet 2. OVERORDNET BEDØMMELSE AF ANALYSEN/ARTIKLEN I hvor høj grad forsøgte undersøgelsen at minimere Minus bias muligheder er beskrevet i noget omfang men der er bias? Anfør ++, + eller. ikke taget højde for det i konklussionen Hvis bedømt som + eller, påvirker bias undersøgelsesresultatet? (pos. el. negativ retning) Ja undersøgelsen kan ikke konkludere på de inkluderede undersøgelser Er analysens resultat direkte anvendeligt på referenceprogrammets patientmålgruppe? nej 3. BESKRIVELSE AF STUDIET Hvilke typer studier inkluderes i oversigtsartiklen? (randomiserede kontrollerede forsøg (RCT), kontrollerede kliniske forsøg (CCT), kohorte, Casekontrol undersøgelser). RCT Hvilke behandlinger (interventioner) er taget i betragtning? Clean-contaminated operationer Side 9

10 Hvilke resultater (outcome) er anført? (fx gavnlige, skadelige). Er der anført statistiske mål for usikkerheden? (fx odds ratio?) Er potentielle confoundre taget i betragtning? (Dette er specielt vigtigt, hvis andre end RCT- studier er inddraget i oversigtsartiklen). Hvad karakteriserer undersøgelsespopulationen? (køn, alder, sygdomskarakteristika i populationen, sygdomsprævalens). Hvorfra er forsøgspersonerne rekrutteret? (fx by, land, hospital, ambulatorier, almen praksis, amt). SSI + intraabdominal infektion efter operation Ja OR, p-værdi Nej fx blinding tja by/land/hospital/afdeling mv ikke oplyst 4. GENERELLE KOMMENTARER Side 10

11 Undersøgelsen behæftet med flere videnskabelige svagheder. Side 11

12 SfR Checkliste 1: Systematiske oversigtsartikler og metaanalyser Forfatter, titel: Chaiyakunaprunk, Veenstra et al: Chlorhexidine Compaired with Povidoni-iodine solution for Vascular Catheter-site care: a meteanalysis Tidsskrift, år: Annals og Internal Medicine, vol 136, nr 11, 4. june 2002 Checkliste udfyldt af: BJ, LS 1. INTERN TROVÆRDIGHED Evalueringskriterier Er der en velafgrænset og relevant klinisk problemstilling? I hvor høj grad er kriteriet opfyldt? 1 sm.lign af klorhexidin med povidiniodid ved anlæggelse af vasculært katheter Er der en beskrivelse af den anvendte metodologi? 1 systematisk metodologi, udførlig beskrivelse Var litteratursøgningen tilstrækkelig grundig til at identificere alle relevante undersøgelser? Var undersøgelsernes kvalitet vurderet og taget i betragtning? 1 et utal af databaser er medtaget + kontakt til diverse forhandlere + eksperter + artikler fundet via andre artikler fra søgningerne 1 randomiserede videnskabelige undersøgelser der sammenligner de 2 præparater + der skal være tilstrækkelig datamængde til at beregne relativ risiko + en mængde andre kriterier skal være opfyldt. Artiklerne er bedømt af 2 uafhængige personer. Hvis Side 12

13 tvivl kontaktes forfatterne af artiklen. Berører analysen alle potentielle positive og negative effekter af interventionen? 1 -bedømmer hypersensiviliteten plus bakteriel resistens ved de 2 midler Var det rimeligt at kombinere undersøgelserne Kan analysens konklusion udledes fra den præsenterede evidens? 2 -de gør meget ud af sammenligningen og forsøger på forskellig vis at tage højde for diverse forskelle via statistiske analyser m.v. Allligevel er der enkelte punkter fx kathetre der ligger over 10 dage samt forskellig katheterpleje, de ikke kan få taget højde for. Vi formoder disse ting er ligeligt fordelt i de 2 undersøgelses grupper og ikke betyder noget for konklussionen. 1 trods manglende signifikans i de enkelte studier ( minus 1) giver de poolede data signifikans for klorhexidins effekt over povidoniodid. 2. OVERORDNET BEDØMMELSE AF ANALYSEN/ARTIKLEN I hvor høj grad forsøgte undersøgelsen at minimere bias? ++ 1A Anfør ++, + eller. Hvis bedømt som + eller, påvirker bias undersøgelsesresultatet? (pos. el. negativ retning) Er analysens resultat direkte anvendeligt på referenceprogrammets patientmålgruppe? ja Side 13

14 3. BESKRIVELSE AF STUDIET Hvilke typer studier inkluderes i oversigtsartiklen? (randomiserede kontrollerede forsøg (RCT), kontrollerede kliniske forsøg (CCT), kohorte, Casekontrol undersøgelser). RCT Hvilke behandlinger (interventioner) er taget i betragtning? Klorhexidin vs povidoniodid Hvilke resultater (outcome) er anført? (fx gavnlige, skadelige). Infektion i blodbanen + kolonisering af instiksstedet + allergi + resistens + økonomi Er der anført statistiske mål for usikkerheden? (fx odds ratio?) Er potentielle confoundre taget i betragtning? (Dette er specielt vigtigt, hvis andre end RCT- studier er inddraget i oversigtsartiklen). Hvad karakteriserer undersøgelsespopulationen? (køn, alder, sygdomskarakteristika i populationen, sygdomsprævalens). Hvorfra er forsøgspersonerne rekrutteret? (fx by, land, hospital, ambulatorier, almen praksis, amt). Relativ risiko med sikkerhedsintervaller Voksne patienter Fra intensiv afdeling + almen medicinske afdelinger GENERELLE KOMMENTARER Side 14

15 Vi kan anvende artiklen da den virker meget gennemarbejdet. 5 ud af 8 artukler anvender klorhexidin i alkohol (0.5 % eller 1%) Side 15

16 SfR Checkliste 1: Systematiske oversigtsartikler og metaanalyser Forfatter, titel: Thomas A. Ciulla, MD, Michael B. Starr, MD, Samuel Masket, MD. Tidsskrift, år: American Academy of Ophthalmology Checkliste udfyldt af: BJ, LS 1. INTERN TROVÆRDIGHED Evalueringskriterier Er der en velafgrænset og relevant klinisk problemstilling? I hvor høj grad er kriteriet opfyldt? Ja. man vil undersøge om der findes undersøgelser der viser, hvilke teknikker der virker forebyggende for mængden af mikroorganismer i øjet ved operation for cataract Er der en beskrivelse af den anvendte metodologi? Ja der er anvendt 2 forskelllige skalaer til vurdering af anbefalinger og evidens Var litteratursøgningen tilstrækkelig grundig til at identificere alle relevante undersøgelser? Kun Medline afsøgt Var undersøgelsernes kvalitet vurderet og taget i betragtning? Berører analysen alle potentielle positive og negative effekter af interventionen? Ja vurderet ud fra nævnte skalaer. Kun artikler om profylakse for bakteriel endophalmitis ved cataract operationer inkluderes Der er en beskrivelse af styrker og svagheder ved inkluderede artikler Var det rimeligt at kombinere undersøgelserne Grupperingen af medtagne undersøgelser er relevant og undersøgelserne forekommer sammenlignelige. De enkelte undersøgelser beskrives særskilt. Side 16

17 Kan analysens konklusion udledes fra den præsenterede evidens? Ja. De konkluderer at kun for Povidoniodid er der en signifikant effekt selvom denne vurderes i gruppe 2 ud af 3 mulige evidensgrupper. 2. OVERORDNET BEDØMMELSE AF ANALYSEN/ARTIKLEN I hvor høj grad forsøgte undersøgelsen at minimere bias? Anfør ++, + eller. Hvis bedømt som + eller, påvirker bias undersøgelsesresultatet? (pos. el. negativ retning) + Næppe da data ikke er forsøgt pooled. Hver undersøgelse gælder for sig Er analysens resultat direkte anvendeligt på referenceprogrammets patientmålgruppe? ja 3. BESKRIVELSE AF STUDIET Hvilke typer studier inkluderes i oversigtsartiklen? (randomiserede kontrollerede forsøg (RCT), kontrollerede kliniske forsøg (CCT), kohorte, Case-kontrol undersøgelser). Hvilke behandlinger (interventioner) er taget i betragtning? Hvilke resultater (outcome) er anført? (fx gavnlige, skadelige). Alle men kun hvis de udelukkende indeholdt originaldata Antibiotika, øjenvippe-trimning, Povidoniodid drypning, sølvnitratopløsning, heparin, saltvands skyldning. 1.Nedsat forekomst af mikroorganismer på øjenoverfladen, 2.kulturer i vandigt aspirat, 3. forekomst af endophalmitis Side 17

18 Er der anført statistiske mål for usikkerheden? (fx odds ratio?) Er potentielle confoundre taget i betragtning? (Dette er specielt vigtigt, hvis andre end RCT- studier er inddraget i oversigtsartiklen). Hvad karakteriserer undersøgelsespopulationen? (køn, alder, sygdomskarakteristika i populationen, sygdomsprævalens). Hvorfra er forsøgspersonerne rekrutteret? (fx by, land, hospital, ambulatorier, almen praksis, amt). Ja relativ risiko med signifikansniveau Ikke muligt at vurdere da de enkelte medtagne studier ikke er vurderet stramt efter udvalgte kriterier At de bliver opereret for cataract Vides ikke må formodes at være fra diverse hospitaler og private klinikker 4. GENERELLE KOMMENTARER Artiklen er vanskelig at læse da de enkelte medtagne undersøgelser gennemgåes enkelt-vis uden beskrevne anvendte kriterier. Desuden sammenholdes undersøgelserne ikke i skemaer der klart viser deres resultater. Når vi alligevel medtager den, skyldes det at den medtager alle undersøgelser helt tilbage til før 1966 og frem til 2000 og en af de profulaktiske foranstaltninger der analyseres er netop Povidoniodid, som vi undersøger virkningen af. Den viser, at Povidoniodid er den eneste profylaktiske foranstaltning der viser effekt, omend denne effekt kun vurderes som grad 2 af 3 mulige. Side 18

19 SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Zia I Carrim et al Tidsskrift, år: European Journal of Opthalmology, 2008 Checkliste udfyldt af: BJ + LS 1. INTERN GYLDIGHED Evalueringskriterier I hvor høj grad er kriteriet opfyldt? Er der en velafgrænset og relevant klinisk problemstilling? Evaluering af effektivitet af 5% PVI til hud- og conjunctival desinfektion til cataract og refraktiv kirurgi Blev forsøgspersonerne randomiseret? Ikke beskrevet hvordan patienterne udvælges ud over operationstype, sted og periode Var behandlings- og kontrolgruppen ens ved undersøgelsens start? Var randomiseringen (allokeringen) skjult? Ja samme pt udgør kontrol og behandlingsgruppe. Hvis infektion eller antibiotikaindtag ekskluderes de Nej det var øjet der blev opereret der var forsøgsgruppe det andet øje kontrolgruppen Blev forsøgspersonerne, behandler og forsker blindet? Mikrobiolog der vurderer resultaterne er blændet Er alle relevante slutresultater (outcome) målt standardiseret, gyldigt og pålideligt? Ja antal mikroorganismer og type måles af mikrobiolog Bortset fra den undersøgte behandling, blev grupperne så behandlet ens? ja Hvor stor en del af de personer, der blev rekrutteret til undersøgelsen, blev endeligt medtaget i analyserne? (dropout) Blev alle de undersøgte personer analyseret i henhold til randomiseringen?(intention to treat analyse) Hele undersøgelses- og kontrolgruppen er medtaget i undersøgelsen ja Side 19

20 Er resultaterne homogene mellem de forskellige undersøgelsessteder (multicenterundersøgelser)? Undersøges samme sted 2. OVERORDNET BEDØMMELSE AF UNDERSØGELSEN I hvor høj grad forsøgte undersøgelsen at minimere bias? Anfør ++, + eller. Samme person tager prøverne og samme blindede person undersøger dem ++ - evt + da vi ikke kender proceduren for PVI anvendelse Hvis bedømt som + eller, i hvilken grad kan bias påvirke undersøgelsesresultatet? PVI kan kun være anvendt i for ringe grad hvilket vil undervurdere det positive resultet af PVI Med baggrund i kliniske overvejelser, evaluering af metoden og undersøgelsens statistiske styrke, mener du så, at sluteffekten skyldes undersøgelsens intervention? Er resultatet af undersøgelsen direkte anvendeligt på referenceprogrammets patientmålgruppe? ja ja 3. BESKRIVELSE AF UNDERSØGELSEN Hvilke behandlinger evalueres i undersøgelsen? Cataract operationer Hvilke måleparametre er anvendt på slutresultatet? (outcome) Hvor mange patienter deltog i undersøgelsen? (totalt og i behandlings- hhv. kontrolgruppen). Hvorledes er effekten målt? Og i hvilken retning gik den målte effekt? Andel af positive kultur-dyrkninger hvilke bruges som surrogat markør for endophalmitisrisiko 54 Antal positive dyrkninger i forhold til total antal for coag.neg staf, staf aureus, streptokokker mv Side 20

21 Er der statistiske usikkerhedsberegninger? (p-værdier eller sikkerhedsintervaller) Hvad karakteriserer deltagerne (populationen)? (fx køn, alder, sygdomsprævalens). Hvorfra er forsøgspersonerne rekrutteret? (fx by, land, hospital, ambulatorier, almen praksis, amt). Hvor mange grupper/centre er med i undersøgelsen? Er der rejst nogle specifikke spørgsmål ved denne undersøgelse? (Anfør generelle kommentarer vedr. undersøgelsens resultater og betydningen af disse). Ja Har grå stær Glasgow universitetshospitals øjenafd 1 Viser at der er signifikant færre potentielt sygdomsfremkaldende mikroorganismer når PVI er anvendt på hud og i conjunktiva SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Mark G. Speakker og Jerry A. Menikoff Tidsskrift, år: Ophthalmology, 1991 Checkliste udfyldt af: LS 1. INTERN GYLDIGHED Evalueringskriterier I hvor høj grad er kriteriet opfyldt? Er der en velafgrænset og relevant klinisk problemstilling? Ja de undersøger om incidens af panophalmier kan reduceres ved at anvende PVI på conjunctiva Blev forsøgspersonerne randomiseret? Nej de blev includeret løbende over en periode på 11 mdr Side 21

22 Var behandlings- og kontrolgruppen ens ved undersøgelsens start? Var randomiseringen (allokeringen) skjult? ja Der var ingen randomisering. Us foregik på 2 forskellige enheder på hospitalet Blev forsøgspersonerne, behandler og forsker blindet? Næppe det er ikke beskrevet ud over de bemærker at det ikke kunne holdes skjult for sygeplejerskerne om der blev anvendt PVI Er alle relevante slutresultater (outcome) målt standardiseret, gyldigt og pålideligt? Bortset fra den undersøgte behandling, blev grupperne så behandlet ens? ja Ja dog er det ikke muligt at kontrollere præ- og postoperativ brug af antibiotika. Hvor stor en del af de personer, der blev rekrutteret til undersøgelsen, blev endeligt medtaget i analyserne? (dropout) Ikke beskrevet nærmere det virker somom alle blev inkluderet hvis ikke de var allergiske for indeholdsstoffer Blev alle de undersøgte personer analyseret i henhold til randomiseringen?(intention to treat analyse) Kan ikke helt vurderes men det virker sådan Er resultaterne homogene mellem de forskellige undersøgelsessteder (multicenterundersøgelser)? ja 2. OVERORDNET BEDØMMELSE AF UNDERSØGELSEN Side 22

23 I hvor høj grad forsøgte undersøgelsen at minimere bias? Anfør ++, + eller. + Hvis bedømt som + eller, i hvilken grad kan bias påvirke undersøgelsesresultatet? Med baggrund i kliniske overvejelser, evaluering af metoden og undersøgelsens statistiske styrke, mener du så, at sluteffekten skyldes undersøgelsens intervention? Er resultatet af undersøgelsen direkte anvendeligt på referenceprogrammets patientmålgruppe? Ringe grad ja ja 3. BESKRIVELSE AF UNDERSØGELSEN Hvilke behandlinger evalueres i undersøgelsen? Brug af PVI før især cataract operationer vs brug af sølv-protein afvaskning Hvilke måleparametre er anvendt på slutresultatet? (outcome) Hvor mange patienter deltog i undersøgelsen? (totalt og i behandlings- hhv. kontrolgruppen). Hvorledes er effekten målt? Og i hvilken retning gik den målte effekt? Er der statistiske usikkerhedsberegninger? (p-værdier eller sikkerhedsintervaller) Hvad karakteriserer deltagerne (populationen)? (fx køn, alder, sygdomsprævalens). Incidens af post-operative panophalmier Ca 8000 Dels mikrobielt verificeret dels vurderet ud fra klinisk billede. Ved brug af PVI nedsættes incidens Ja - P-værdier Behov for øjenkirurgi der ikke involverer åbne øjentraumer. Flere kvinder end mænd har udviklet panopthalmi Side 23

24 Hvorfra er forsøgspersonerne rekrutteret? (fx by, land, hospital, ambulatorier, almen praksis, amt). Øjen- og ørehospital i New York Hvor mange grupper/centre er med i undersøgelsen? Er der rejst nogle specifikke spørgsmål ved denne undersøgelse? (Anfør generelle kommentarer vedr. undersøgelsens resultater og betydningen af disse). 2 nej SfR Checkliste 4: Casekontrolundersøgelser Forfatter, titel: Pei-Chang Wu, Minen Li et al. Risk of Endophthalmitis After Cataract Surgery Using Different Protocols for Povidone-Iodine Preoperative Desinfection Tidsskrift, år:journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics, 2006 Checkliste udfyldt af: Len Sangill, 1. INTERN TROVÆRDIGHED Evalueringskriterier I hvor høj grad er kriteriet opfyldt? Er der en velafgrænset og relevant klinisk problemstilling? 1. I høj grad Forskellige profylaktiske desinfektionsprotokoller mhp at undgå endophthalmitis Udvælgelse af deltagere Er syge (cases) og kontrolpersoner taget fra sammenlignelige populationer? Ja. Det er ikke beskrevet hvorledes populationen er udvalgt. Side 24

25 Er de samme eksklusionskriterier anvendt for både syge (cases) og kontrolpersoner? Hvor stor er deltagelsesprocenten i hver gruppe (cases og kontrolpersoner)? Sammenlignes deltagere og ikke-deltagere for at klarlægge ligheder og forskelle? Er cases klart definerede og adskilte fra kontrolpersoner? Er det tydeligt bevist, at kontrolpersoner ikke er cases? Ja. Inflammation, minus antibiotika, sekundær linseimplation,phakoemulfikation eller cat op kombineret med corneatransplantation blev ekskluderet Retrospektiv journalundersøgelse- 100%. (12 indgik i case gruppen, 120 indgik i kontrolgruppen ) JA (Alder og køn matses) Ja cases gruppen havde infektion Ja. Kontrolgruppen beskrives ud fra en fastlagt beskrevet definition af infektion Vurdering Er der taget forholdsregler for at forhindre kendskab til evt. primær eksponering, der kan påvirke vurderingen af cases? Er eksponeringsstatus vurderet på en troværdig og velbegrundet måde? Confounding Er de vigtigste confoundere identificeret og medindraget i tilstrækkelig grad i undersøgelsesdesign og analyserne? statistik Er der anvendt ens databehandlings-metoder i de forskellige grupper? Er der anført sikkerhedsintervaller??? Andre former for øjenkirurgi som kunne virke som confoundere er udelukket. Ligesom flere risikofaktorer som eye, skin desinfection type, conjunctival desinfektion type, diabetes, postoperativ capselruptur, anterior vitrectomi og operationsvarighed indgår i analysen omkring mulige confoundere. Ja 95% sikkerhedsinterval Side 25

26 Er der opgivet et mål for goodness-of-fit for eventuelle multivariate analyser? Er der foretaget korrektion for multiple statistiske tests (hvis relevant)? 2. OVERORDNET BEDØMMELSE AF STUDIET I hvilken grad var undersøgelserne tilrette-lagt for at minimere risikoen for bias eller confounding, og for at etablere en årsagssammenhæng mellem eksponeringsstatus og ++ virkning? Anfør ++, + eller. Med baggrund i kliniske overvejelser, evaluering af metoden og undersøgelsens statistiske styrke, mener du så, at virkning-en skyldes undersøgelsens intervention? Er resultatet af undersøgelsen direkte anvendeligt på referenceprogrammets patientmålgruppe? 3. BESKRIVELSE AF UNDERSØGELSEN Der er udført multivariat analyser? Ja Ja Hvilke eksponeringer eller prognostiske faktorer er evalueret i undersøgelsen? Former for desinfektion Hvilke mål (outcomes) er vurderet? Endothalmitis Hvor mange patienter deltog i studiet? (behandlings- /kontrolgruppen). Hvorledes er effekten målt? Og i hvilken retning gik den målte effekt? Hvad karakteriserer populationen? (køn, alder, sygdomsprævalens). 12/120 Effekten er målt i OR og den viste signifikant effekt for 10% povidoniodid for hud desinfektion og 5% for conjunctival desinfektion Alder Dobbelt så mange kvinder som mænd. Side 26

27 Hvorfra er forsøgspersonerne rekrutteret? (fx by, land, hospital, ambulatorier, almen praksis, amt). Universitetshospital i Taiwan over en 8 - årig periode Side 27

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Resume Titel: Klinisk retningslinje for perioperativ desinfektion af øje og øjenomgivelser til patienter til øjenoperation Forfattergruppe: Birgith Jakobsen, Udviklings- og uddannelsesansvarlig

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Checkliste Campbell et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: E J Campbell, M D Baker. Subjective effects of humidification of oxygen for delivery by

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 5: Checkliste Andres et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Andres D et al.: Randomized double-blind trial of the effects of humidified compared with

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 5 - CLEARINGHOUSE Bilag 5. SfR Checkliste kilde 18. SfR Checkliste 3: Kohorteundersøgelser Forfatter, titel: Deuling J, Smit M, Maass A, Van den Heuvel A, Nieuwland W, Zijlstra F, Gelder I. The Value

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 3 Bilag 3. SfR Checkliste. Kilde 14 SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Daniels J, Sun S, Zafereo J, Minhajuddin A, Nguyen C, Obel O, Wu R, Joglar J. Prevention

Læs mere

Noter til SfR checkliste 4 - Casekontrolundersøgelser

Noter til SfR checkliste 4 - Casekontrolundersøgelser Noter til SfR checkliste 4 - Casekontrolundersøgelser Denne checkliste anvendes til undersøgelser, som er designet til at besvare spørgsmål af typen hvilke faktorer forårsagede denne hændelse?, og inddrager

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 3: Litteraturgennemgang SfR Checkliste 3: Kohorteundersøgelser Forfatter, titel: Wulf, Judith A. Evaluation og seizure observation and dokumentation Tidsskrift, år: Checkliste udfyldt af: Trine Arnam-Olsen

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Checklister SfR Tjekliste 1: Systematiske oversigtsartikler og metaanalyser Forfatter, titel: Lee & Fan, Stimulation of the wrist acupuncture point P6 for preventing postoperrative nausea and

Læs mere

Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning

Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning Anden del: systematisk og kritisk læsning DMCG-PAL, 8. april 2010 Annette de Thurah Sygeplejerske, MPH, ph.d. Århus Universitetshospital

Læs mere

Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT

Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT Evidensbaseret Praksis DF Region Nord Marts 2011 Jane Andreasen, udviklingsterapeut og forskningsansvarlig, MLP. Ergoterapi- og fysioterapiafdelingen,

Læs mere

SfR Checkliste 1: Systematiske oversigtsartikler og metaanalyser

SfR Checkliste 1: Systematiske oversigtsartikler og metaanalyser Checklister bilag 0-7 SfR Checkliste : Systematiske oversigtsartikler og metaanalyser Forfatter, titel: Gillies D, Spence K: Deep versus Shallow suction of endotracheal tubes in ventilated neonates and

Læs mere

Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser

Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser Denne checkliste anvendes til undersøgelser som er designet til at besvare spørgsmål af typen hvad er effekten af denne eksponering?. Den relaterer sig til

Læs mere

Udarbejdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer

Udarbejdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer Udarbejdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer Den 19. november 2009 Henriette Vind Thaysen Klinisk sygeplejespecialist cand scient. san., ph.d.-studerende Definition Evidensbaseret medicin Samvittighedsfuld,

Læs mere

Kritisk læsning af kohorte studie Oversat efter: Critical Appraisal skills Programme (CASP) Making sense of evidence

Kritisk læsning af kohorte studie Oversat efter: Critical Appraisal skills Programme (CASP) Making sense of evidence Kritisk læsning af kohorte studie Oversat efter: Critical Appraisal skills Programme (CASP) Making sense of evidence Public Health Resource Unit 2002 http://www.phru.nhs.uk/casp/critical_appraisal_tools.htm

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 1 Bilag 1 Tjeklister SfR Checkliste 5: Undersøgelser af diagnostiske tests Forfatter, titel: Arevalo, JJ. Palliative Sedation: Reliability and Validity of Sedation Scale Tidsskrift, år: Journal of

Læs mere

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Trine A. Horsbøl, cand. cur. Preben Ulrich Pedersen, lektor, phd. Center for Kliniske Retningslinjer Baggrund

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 3: Inkluderede studier De inkluderede studiers evidensniveau og styrke er vurderet udfra det klassiske medicinske evidenshierarki. Publikation Evidensniveau Evidensstyrke Metaanalyse, systematisk

Læs mere

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 10. marts 2008 1. Angiv formål med undersøgelsen. Beskriv kort hvordan cases og kontroller er udvalgt. Vurder om kontrolgruppen i det aktuelle studie

Læs mere

Bilag 2: Checkliste 3 Developmental problems in very prematurely born children.

Bilag 2: Checkliste 3 Developmental problems in very prematurely born children. Bilag : Checkliste 3 Developmental problems in very prematurely born children. Checkliste 3: Kohorteundersøgelser Forfatter, titel: Hanne Agerholm, Steen Rosthøj og Finn Ebbesen, Developmental problems

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Klinisk retningslinje for perioperativ desinfektion af øje og øjenomgivelser til patienter til øjenoperation CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER Godkendt: 27. Februar 2014 Revisions dato: 27. August 2016

Læs mere

Randomiserede kontrollerede undersøgelser

Randomiserede kontrollerede undersøgelser Bilag 3: Tjeklister SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Kissane DW, McKenzie M, Bloch S et al. Family Focused Grief Therapy: A randomized, controlled Trial in

Læs mere

Randomiserede kontrollerede undersøgelser

Randomiserede kontrollerede undersøgelser SfR Checkliste : Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Gary et al. Home-based exercise improves functional performance and quality of life in women with diastolic heart failure Tidsskrift,

Læs mere

Kejsersnit, kirurgi og evidens Metodiske problemer ved forskning i kirurgiske indgreb

Kejsersnit, kirurgi og evidens Metodiske problemer ved forskning i kirurgiske indgreb Kejsersnit, kirurgi og evidens Metodiske problemer ved forskning i kirurgiske indgreb Jeppe Bennekou Schroll, læge, phd, Hvidovre Hospital TOF 30. okt 2015 Interessekonflikter: ingen Take home message

Læs mere

Checklister Bilag 4. Randomiserede kontrollerede undersøgelser

Checklister Bilag 4. Randomiserede kontrollerede undersøgelser SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Bergman NJ, Linley LL, Fawcus SR Randomized controlled trial of skin-to-skin contact from birth versus conventional incubator for physiological

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER Titel Klinisk retningslinje for perioperativ desinfektion af øje og øjenomgivelser til patienter til øjenoperation. Indeksering Hovedsøgeord: Hud og slimhinder Andre søgeord: øjenoperationer, nosokomielle

Læs mere

Seminar for arbejdsgrupperne om kliniske retningslinjer

Seminar for arbejdsgrupperne om kliniske retningslinjer Seminar for arbejdsgrupperne om kliniske retningslinjer Skabelon for udarbejdelse af kliniske retningslinjer Annette de Thurah Adjunkt, MPH, ph.d. Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Det fokuserede

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7 - checklister SfR Checkliste 2:Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Suiter et al. Effects of cuff deflation and one-way tracheostomy speaking valve placement on swallow physiology

Læs mere

Tillæg til studieordningen for bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi

Tillæg til studieordningen for bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi Tillæg til studieordningen for bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi Universitet 2012 1 Tillæg til studieordningen for bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi marts 2012. Modulerne beskrevet i tillægget,

Læs mere

ENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

ENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 6 RESUME Klinisk retningslinje for stimulation af akupunkturpunktet P6 til forebyggelse og behandling af postoperativ kvalme og opkastning (PONV) hos voksne patienter. Arbejdsgruppe Navn, stilling

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 4 Bilag 4 Evidenstabel Forfatter År Studietype Studiets Befolkningstype Intervention Resultat Kommentarer kvalitet Escalante et Gong, Shun et 2014 RCT, crossover 2014 Metaanalys e + 42 kvinder med

Læs mere

SfR Checkliste 1: Systematiske oversigtsartikler og metaanalyser

SfR Checkliste 1: Systematiske oversigtsartikler og metaanalyser Bilag 9: Checklister SfR Checkliste 1: Systematiske oversigtsartikler og metaanalyser Forfatter, titel: Candy B, Jones L, Larkin PJ, Vickerstaff V, Tookman A, Stone P Laxatives for the management of constipation

Læs mere

Velkommen til. Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne.

Velkommen til. Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne. Velkommen til Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne. Betydning af kliniske retningslinjer for kvaliteten af sundhedsydelser et litteraturstudie Preben Ulrich Pedersen, lektor, phd Trine Allerslev

Læs mere

Præcision og effektivitet (efficiency)?

Præcision og effektivitet (efficiency)? Case-kontrol studier PhD kursus i Epidemiologi Københavns Universitet 18 Sep 2012 Søren Friis Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse Valg af design Problemstilling? Validitet? Præcision og effektivitet

Læs mere

Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH

Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH 1 Baggrund: Hvad viser reviews af økonomiske studier af telemedicin? Forfatter Antal studier Andel

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 7 Bilag 7. Evidenstabel Forfatter og år Studiedesig n Intervention Endpoint/ målepunkter Resultater Mulige bias/ confounder Konklusion Komm entar Eviden s- styrke/ niveau Daniel s et al 2011 Randomisere

Læs mere

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER

Læs mere

Seminar for arbejdsgrupperne om kliniske retningslinjer

Seminar for arbejdsgrupperne om kliniske retningslinjer Seminar for arbejdsgrupperne om kliniske retningslinjer Skabelon for udarbejdelse af kliniske retningslinjer Annette de Thurah Adjunkt, MPH, ph.d. Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Program 09.00-10.00

Læs mere

Eksperimenter. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011

Eksperimenter. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Eksperimenter Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Epidemiologiske studier Observerende studier beskrivende (populationer) regional variation migrations

Læs mere

Fejlkilder. Ulrik Schiøler Kesmodel. Rikke Guldberg Øjvind Lidegaard

Fejlkilder. Ulrik Schiøler Kesmodel. Rikke Guldberg Øjvind Lidegaard Fejlkilder Ulrik Schiøler Kesmodel Rikke Guldberg Øjvind Lidegaard Fejlkilder 1. Selektionsproblemer 2. Informationsproblemer 3. Confounding Generelle overvejelser I Det estimat for hyppighed, som vi måler

Læs mere

Epidemiologisk design I. Eksperimentelle undersøgelser. Epidemiologisk design II. Randomiserede undersøgelser. Randomisering I.

Epidemiologisk design I. Eksperimentelle undersøgelser. Epidemiologisk design II. Randomiserede undersøgelser. Randomisering I. Eksperimentelle undersøgelser Epidemiologisk design I Observerende undersøgelser beskrivende: Undersøgelsesenheden er populationer regional variation migrationsundersøgelser korrelationsundersøgelser tidsrækker

Læs mere

Tillæg til Studieordning for Folkesundhedsvidenskab

Tillæg til Studieordning for Folkesundhedsvidenskab Tillæg til Studieordning for Folkesundhedsvidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet 2015 Tillæg til studieordningen for kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab - 2013 Modulerne

Læs mere

Mål. Kritisk vurdering af litteraturen. Vurdering af evidensen. Typer af fejlkilder. Fire muligheder. Fejlkilder og studie størrelse

Mål. Kritisk vurdering af litteraturen. Vurdering af evidensen. Typer af fejlkilder. Fire muligheder. Fejlkilder og studie størrelse Mål Kritisk vurdering af litteraturen Andreas H. Lundh nfektionsmedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital Anders W. Jørgensen Øre-Næse-Halsafdeling H, Aarhus Universitets Hospital - kunne skelne mellem systematiske

Læs mere

Bilag 1: Beskæftigelsesministerens svar på Beskæftigelsesudvalgsspørgsmål nr. 38, 54-57, 90-94, 161-163, 227 samt nr. S 1053-1054.

Bilag 1: Beskæftigelsesministerens svar på Beskæftigelsesudvalgsspørgsmål nr. 38, 54-57, 90-94, 161-163, 227 samt nr. S 1053-1054. Bilag 1: Beskæftigelsesministerens svar på Beskæftigelsesudvalgsspørgsmål nr. 38, 54-57, 90-94, 161-163, 227 samt nr. S 1053-1054. Bilag 2: Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljøs vurdering af

Læs mere

Kliniske retningslinjer en bro mellem teori og praksis

Kliniske retningslinjer en bro mellem teori og praksis Kliniske retningslinjer en bro mellem teori og praksis /Palle Larsen, Center for Kliniske Retningslinjer. Cand. Cur. Ph.d.-studerende, Institut for Folkesundhed, Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus

Læs mere

3 typer. Case-kohorte. Nested case-kontrol. Case-non case (klassisk case-kontrol us.)

3 typer. Case-kohorte. Nested case-kontrol. Case-non case (klassisk case-kontrol us.) EPIDEMIOLOGI CASE-KONTROL STUDIER September 2011 Søren Friis Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse Case kontrol studie 3 typer Case-kohorte Nested case-kontrol Case-non case (klassisk

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

Vurdering. Bilag 4: Checklister

Vurdering. Bilag 4: Checklister Bilag 4: Checklister SfR Checkliste 3: Kohorteundersøgelser Forfatter, titel: Apolone G, Corli O, Negri E, Mangano S, Montanari M, Greco MT; Cancer Pain Outcome Research Study Group (CPOR SG) Investigators,

Læs mere

Ved undervisningen i epidemiologi/statistik den 8. og 10. november 2011 vil vi lægge hovedvægten på en fælles diskussion af følgende fire artikler:

Ved undervisningen i epidemiologi/statistik den 8. og 10. november 2011 vil vi lægge hovedvægten på en fælles diskussion af følgende fire artikler: Kære MPH-studerende Ved undervisningen i epidemiologi/statistik den 8. og 10. november 2011 vil vi lægge hovedvægten på en fælles diskussion af følgende fire artikler: 1. E.A. Mitchell et al. Ethnic differences

Læs mere

1: 2 2: 6 3: 9 4: F-VAS... 11 5: VAS... 12 6: RMQ... 13 7: GSES...

1: 2 2: 6 3: 9 4: F-VAS... 11 5: VAS... 12 6: RMQ... 13 7: GSES... Indholdsfortegnelse Bilag 1: DOSIS-guide... 2 Bilag 2: Udfyldt litteraturvurdering... 6 Bilag 3: Protokol... 9 Bilag 4: F-VAS... 11 Bilag 5: VAS... 12 Bilag 6: RMQ... 13 Bilag 7: GSES... 14 Bilag 8: Juridiske

Læs mere

National klinisk retningslinje Træning af håndfunktion. CPOP dag 2015. Helle S. Poulsen Ergoterapeut, Cand. scient. san.

National klinisk retningslinje Træning af håndfunktion. CPOP dag 2015. Helle S. Poulsen Ergoterapeut, Cand. scient. san. National klinisk retningslinje Træning af håndfunktion CPOP dag 2015 Helle S. Poulsen Ergoterapeut, Cand. scient. san. National klinisk retningslinje Klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi

Læs mere

Epidemiologi. Hvad er det? Øjvind Lidegaard og Ulrik Kesmodel

Epidemiologi. Hvad er det? Øjvind Lidegaard og Ulrik Kesmodel Epidemiologi. Hvad er det? Øjvind Lidegaard og Ulrik Kesmodel Rigshospitalet Århus Sygehus Epidemiologi. Hvad er det? Definition Læren om sygdommes udbredelse og årsager Indhold To hovedopgaver: Deskriptiv

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 3 Evidenstabel inkluderede studier. Forfat ter År Studietype / -kvalitet Befolknings type Intervention Resultater (outcome) Kommentarer Lee & Fan 2011 Metaanalyse 4858 postoperative patienter, inkl.

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning Der er adgang til JBI EPB databasen fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til

Læs mere

Høring: Klinisk Retningslinje for Trachealsugning af den voksne intuberede patient

Høring: Klinisk Retningslinje for Trachealsugning af den voksne intuberede patient Dansk Selskab for Fysioterapi 11. juni 2014 Høring: Klinisk Retningslinje for Trachealsugning af den voksne intuberede patient Til: Center for Kliniske Retningslinjer Dansk Selskab for Fysioterapi ønsker

Læs mere

Sommereksamen 2015. Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Sommereksamen 2015. Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering Sommereksamen 2015 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Statistik og evidensbaseret medicin Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering 2. semester Eksamensdato: 16-06-2015 Tid:

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

6 Medicinrådets kategorisering af den kliniske merværdi (Forslag til ny formulering af afsnit 6)

6 Medicinrådets kategorisering af den kliniske merværdi (Forslag til ny formulering af afsnit 6) Høringsmateriale 2/2: Høring over forslag til ændring afsnit 6 vedrørende kategorisering af klinisk merværdi i Metodehåndbog for Medicinrådets arbejde med at udarbejde fælles regionale vurderinger af nye

Læs mere

MPH Introduktionsmodul: Epidemiologi og Biostatistik 23.09.2003

MPH Introduktionsmodul: Epidemiologi og Biostatistik 23.09.2003 Opgave 1 (mandag) Figuren nedenfor viser tilfælde af mononukleose i en lille population bestående af 20 personer. Start og slut på en sygdoms periode er angivet med. 20 15 person number 10 5 1 July 1970

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Farmakoepidemiologi Den grimme ælling

Farmakoepidemiologi Den grimme ælling Farmakoepidemiologi Den grimme ælling Jesper Hallas Professor i klinisk farmakologi Syddansk Universitet DSKFs jubilæumsmøde April 2016 Outline Datakilder i Danmark Anvendelser DKs position Hvilke ændringer

Læs mere

Vurdering af epidemiologiske undersøgelser igen

Vurdering af epidemiologiske undersøgelser igen Vurdering af epidemiologiske undersøgelser igen kob Grove 13. februar, 2006 Program Confounding og effektmodifikation Hvad er confounding Hvad er effektmodifikation Er der confounding eller effektmodifikation

Læs mere

Evidensbaseret praksis Introduktion

Evidensbaseret praksis Introduktion Evidensbaseret praksis Introduktion Evidensbaseret Praksis DF Region Nord Marts 2011 Jane Andreasen, udviklingsterapeut og forskningsansvarlig, MLP. Ergoterapi- og fysioterapiafdelingen, Aalborg Sygehus

Læs mere

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER

Læs mere

Vurdering af systematiske oversigtsartikler og kliniske guidelines

Vurdering af systematiske oversigtsartikler og kliniske guidelines Vurdering af systematiske oversigtsartikler og kliniske guidelines Evidensbaseret Praksis DF Region Nord Marts 2011 Jane Andreasen, udviklingsterapeut og forskningsansvarlig, MLP. Ergoterapi- og fysioterapiafdelingen,

Læs mere

Hvor megen gavn får patienten af den medicinske behandling?

Hvor megen gavn får patienten af den medicinske behandling? Klaus Johansen RATIONEL FARMAKOTERAPI 1105 Hvor megen gavn får patienten af den medicinske behandling? Man kan fremover ikke nøjes med at meddele patienten, at kolesteroltallet er for højt, udskrive en

Læs mere

Metode i klinisk retningslinje

Metode i klinisk retningslinje Metode i klinisk retningslinje National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til voksne med funktionsevnenedsættelse som følge af erhvervet hjerneskade Karin Spangsberg Kristensen, fysioterapeut.

Læs mere

Forfatter, titel: Mary Thérèse Cunningham, Malachi McKenna Lipohypertrophy in insulin-treated diabetes: Prevalence and associated risk factors

Forfatter, titel: Mary Thérèse Cunningham, Malachi McKenna Lipohypertrophy in insulin-treated diabetes: Prevalence and associated risk factors SfR Checkliste 3: Kohorteundersøgelser Forfatter, titel: Mary Thérèse Cunningham, Malachi McKenna Lipohypertrophy in insulin-treated diabetes: Prevalence and associated risk factors Tidsskrift, år: Journal

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE BILAG 4 Detaljer vedrørende medtagede studier Ved beskrivelsen af konsistens af drikke og mad anvendes den betegnelse, som er anvendt i artiklen. Den engelske tekst fra artiklerne fremgår af fodnoterne.

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag: 1 Juli 2012 Resultatopgørelse af pilotprojekt vedrørende praksis ved perioperativ desinfektion ved øjenoperationer. Til belysning af variationen i praksis omkring den perioperative desinfektion

Læs mere

En intro til radiologisk statistik

En intro til radiologisk statistik En intro til radiologisk statistik Erik Morre Pedersen Hypoteser og testning Statistisk signifikans 2 x 2 tabellen og lidt om ROC Inter- og intraobserver statistik Styrkeberegning Konklusion Litteratur

Læs mere

1. Årlig revidering af Skabelon og Manual til udformning af kliniske retningslinjer

1. Årlig revidering af Skabelon og Manual til udformning af kliniske retningslinjer Referat: 19. januar 2012 7. Møde i Videnskabelig Råd Center for Kliniske Retningslinjer Dato. Den 19. januar kl. 11.00-15.00 Deltagere: Svend Sabroe, Preben Ulrich Pedersen, Mette Kildevæld Simonsen, Erik

Læs mere

Høring: Klinisk Retningslinje for Fysioterapi til patienter med Amyotrofisk Lateral Sclerose (ALS)

Høring: Klinisk Retningslinje for Fysioterapi til patienter med Amyotrofisk Lateral Sclerose (ALS) Dansk Selskab for Fysioterapi 28. februar 2014 Høring: Klinisk Retningslinje for Fysioterapi til patienter med Amyotrofisk Lateral Sclerose (ALS) Til: Center for Kliniske Retningslinjer Dansk Selskab for

Læs mere

REEKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester

REEKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N REEKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT

Læs mere

Kritisk vurdering af en oversigtsartikel

Kritisk vurdering af en oversigtsartikel Metodeartikel af Hans Lund, fysioterapeut, ph.d., Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital Lund H. (2000) (online 2003, 4. november). Forskning i Fysioterapi (1. årg.), s. 1-6 URL: htpp:///sw1250.asp

Læs mere

Evidens for fysisk aktivitet ved psykiske lidelser. Merete Nordentoft Bispebjerg Hospital Psykiatrisk afdeling

Evidens for fysisk aktivitet ved psykiske lidelser. Merete Nordentoft Bispebjerg Hospital Psykiatrisk afdeling Evidens for fysisk aktivitet ved psykiske lidelser Merete Nordentoft Bispebjerg Hospital Psykiatrisk afdeling Fysisk sundhed hos psykisk syge 6 Incidence rate ratio for død blandt psykisk syge mænd sammenlignet

Læs mere

Afholdt d. 22. maj 2015

Afholdt d. 22. maj 2015 NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER - erfaringer fra processen Brian Kristensen Fagchef, overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne NIR: EN STOR INDSATS FRA MANGE PARTER Retningslinje Antal

Læs mere

Sammenfatning af litteratur Hypotese Problemformulering

Sammenfatning af litteratur Hypotese Problemformulering 1 Indledning Baggrunden for iværksættelse af dette udviklingsprojekt er dels et ønske om at videreudvikle de sygeplejetiltag, der aktuelt tilbydes mennesker med diabetes (fremover kaldet diabetikere),

Læs mere

Korte klinisk retningslinier

Korte klinisk retningslinier Korte klinisk retningslinier Claus Munk Jensen overlæge Formand for kvalitetsudvalget i DOS NKR / KKR NKR SST godkender 8 10 kliniske problemstillinger (PICO) Tværfagligt Tværsektorielt Frikøb af fag konsulent

Læs mere

Yderligere information til svar på spørgsmål 704 udg 2

Yderligere information til svar på spørgsmål 704 udg 2 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 424 Offentligt Yderligere information til svar på spørgsmål 704 udg 2 Af svar på spørgsmål 704 1 fremgår det, at der er foretaget en ny analyse

Læs mere

National klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære brud (distale radiusfrakturer)

National klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære brud (distale radiusfrakturer) National klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære brud (distale radiusfrakturer) Anette Skjold Sørensen Ergoterapeut Odense Universitetshospital DSF Håndterapi Kolding d. 21.10.14 Nationale

Læs mere

Effektive interventioner med fokus på forbedring af mænds sundhed. Af Anna Bachmann Boje & Christina Stentoft Hoxer

Effektive interventioner med fokus på forbedring af mænds sundhed. Af Anna Bachmann Boje & Christina Stentoft Hoxer + Effektive interventioner med fokus på forbedring af mænds sundhed Af Anna Bachmann Boje & Christina Stentoft Hoxer + Formål Med udgangspunkt i artiklen What works with men? A systematic review of health

Læs mere

Notat om sammenhæng mellem

Notat om sammenhæng mellem Bilag 6 Notat om sammenhæng mellem genindlæggelser og nosokomiel infektion ved Overlæge Johan Kjærgaard Marts 8 Bilag til Ekspertgruppens anbefalinger til videreudvikling af Sundhedskvalitet www.sundhedskvalitet.dk

Læs mere

Sygeplejefaglige anbefalinger til håndtering af Eksternt Ventrikulært Dræn (EVD)

Sygeplejefaglige anbefalinger til håndtering af Eksternt Ventrikulært Dræn (EVD) Sygeplejefaglige anbefalinger til håndtering af Eksternt Ventrikulært Dræn (EVD) Tina Wang Vedelø, udviklingsansvarlig sygeplejerske, cand. cur. Neurokirurgisk Afdeling NK, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

For at vurdere om familier kan indgå i studiet screenes de for om de er i risiko for dårligt psykosocialt udfald vha. Family Relation Index.

For at vurdere om familier kan indgå i studiet screenes de for om de er i risiko for dårligt psykosocialt udfald vha. Family Relation Index. Bilag 4: Evidenstabel Forfatter År Studietype Studiets Kissane et al. 2006 Randomiseret kontrolleret studie (Ib) ++ 81 familier med minimum et barn på over 12 år og en døende forælder på 35-70 år med kræft.

Læs mere

Screenings-baseret sygeplejerske navigation til kvinder med brystkræft: En RCT pilot undersøgelse

Screenings-baseret sygeplejerske navigation til kvinder med brystkræft: En RCT pilot undersøgelse Screenings-baseret sygeplejerske navigation til kvinder med brystkræft: En RCT pilot undersøgelse Birgitte Goldschmidt Mertz Niels Kroman Brystkirurgisk Sektion, Rigshospitalet Pernille Envold Bidstrup

Læs mere

Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College

Introduktion til Systematic Review Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College 1 Program 11.30-12.00 Præsentation af SR hvad er det og hvad kan det bruges til? 12.00-12.10 Summe:

Læs mere

Dokumentationskonference 6 7 september 2012

Dokumentationskonference 6 7 september 2012 Dokumentationskonference 6 7 september 2012 Tværfaglige kliniske retningslinjer i kommunalt regi Sygeplejerske Klinisk vejleder, S.d. Niels Torp Kastrup Hillerød Kommune Sygeplejerske Klinisk vejleder,

Læs mere

Vejledende eksamensopgaver vedr. hypotesetest (stx B og stx A)

Vejledende eksamensopgaver vedr. hypotesetest (stx B og stx A) Vejledende eksamensopgaver vedr. hypotesetest (stx B og stx A) Opgave 1 I nedenstående tabel ses resultaterne af samtlige hjerteklapoperationer i 007-08 ved Odense Universitetshospital (OUH) sammenlignet

Læs mere

Magnetfelter og børnekræft - er der en sammenhæng?

Magnetfelter og børnekræft - er der en sammenhæng? NOTAT NP92-961b JKJ/BT-DGR 4. december 1997 Magnetfelter og børnekræft - er der en sammenhæng? Revideret januar 1993 NOTAT NP92-961b 2 1. Om børnekræft I perioden fra 1945 og frem til i dag har udviklingen

Læs mere

Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ

Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Baggrund for spørgsmål(ene) Kort beskrivelse af problemfeltet og argumentation for projektets

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Studiedesigns: Case-kontrolundersøgelser

Studiedesigns: Case-kontrolundersøgelser Studiedesigns: Case-kontrolundersøgelser Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 12. maj 2016 l Dias nummer 1 Sidste

Læs mere

Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje?

Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje? Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje? Maiken Bang Hansen, Cand.scient.san.publ, akademisk medarbejder i DMCG-PAL og CKR Opstartsmøde for kliniske retningslinjer 2013 26. November 2012

Læs mere

Postoperative komplikationer

Postoperative komplikationer Løsninger til øvelser i kategoriske data, oktober 2008 1 Postoperative komplikationer Udgangspunktet for vurdering af den ny metode må være en nulhypotese om at der er samme komplikationshyppighed, 20%.

Læs mere

SKRIFTLIG EKSAMEN I BIOSTATISTIK OG EPIDEMIOLOGI Cand.Scient.San, 2. semester 20. februar 2015 (3 timer)

SKRIFTLIG EKSAMEN I BIOSTATISTIK OG EPIDEMIOLOGI Cand.Scient.San, 2. semester 20. februar 2015 (3 timer) D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N SKRIFTLIG EKSAMEN I BIOSTATISTIK OG EPIDEMIOLOGI

Læs mere

Flowchart. Søgning efter retningslinjer. Referencer identificeret (n = 409) Grovsortering baseret på titler og abstracts (n = 409)

Flowchart. Søgning efter retningslinjer. Referencer identificeret (n = 409) Grovsortering baseret på titler og abstracts (n = 409) Flowchart. Søgning efter retningslinjer (n = 409) (n = 409) (n = 303) (n = 106) Inkluderede retningslinjer (n = 106) Forkert spørgsmål: (n=3) Forkerte outcomes: (n=4) Grundet Agree-II vurdering: (n=1)

Læs mere

Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje?

Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje? Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje? Birgit Villadsen, ledende oversygeplejerske, MPH Marianne Spile, klinisk oversygeplejerske, MKS Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital

Læs mere

Komorbiditet og øvre GI-cancer. Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.

Komorbiditet og øvre GI-cancer. Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn. Komorbiditet og øvre GI-cancer Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.dk Hvad er komorbiditet? Komorbiditet: Sygdom(me), som forekommer

Læs mere