Implementering af BIM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Implementering af BIM"

Transkript

1 Dan Nissen Speciale 7.semester

2 1 Titelblad: Titel: Forfatter: Dan Nissen Lille Thorupvej Ulstrup / Udarbejdet som: 7. semesters speciale, med valgfrit emne Periode: 1. februar 2012 Institut: University College Nordjylland Porthusgade Aalborg Vejleder: Jacob Holm Guldvang, Underviser ved UCN Aalborg Aflevering:. Senest Kl Anslag: Sideantal: inkl. tekstbokse 40 med forside Teksttype: Calibri str. 11 Oplag: Digitalt oplag: 3 stk. 3 stk. (sat på bagsiden af specialet)

3 2 1.0 Forord: I forbindelse med afslutningen af min uddannelse som bygningskonstruktør, er der i under semesterplanen for forløbet under 4 stk. 3 pkt. 1. skrevet følgende: Specialeforløb, der gennem valgfrie emner skal kvalificere den studerende til at opnå dybere kunnen og viden om specifikke forhold inden for uddannelsens formål samt sikre, at den studerende opnår dybdegående viden om et afgrænset emne og udvikler evne til skriftlig formidling. (BK7 semesterplan for 2012, UCN) Mit formål med dette speciale, er at give læseren indsigt i de metoder og valg en virksomhed skal tage ved en implementering af BIM og hvilken strategi der bør tages i betragtning til en implementering, samt hvilke hensyn der bør tages i forhold til medarbejderne i virksomheden, så implementeringen får den størst mulige succes i virksomheden. Specialet henvender sig specielt til personer med en baggrund indenfor byggeri og anlæg. Jeg vil takke Årstiderne Arkitekter, Aarhus Arkitekterne og schmidt/hammer/lassen i forbindelse med interviews, samt Jacob Holm Guldvang for vejledning i løbet af mit speciale.

4 3 Indholdsfortegnelse Titelblad: Forord: Indledning: Problem stilling: Problem formulering: Problem afgrænsning: Metode Læsevejledning Statslige bygherrekrav De 5 bygherrekrav Hvorfor bruge BIM Bygherren og BIM Rådgiveren og BIM Entreprenøren og BIM Bygherren og Drift og vedligehold Teori: Publikation: C110 Kom godt i gang med 3D Motivation under forandringer Hvorfor? Hvad? Hvordan? Håndtering af forandring trins modellen Implementerings strategi IKT aftaler Interviews: Aarhus Arkitekterne Årstiderne Arkitekter schmidt/hammer/lassen Implementering: Økonomiske omkostninger

5 Rådgiverne Software og hardware Entreprenører Implementering i praksis Teorien om implementering Aarhus arkitekterne Årstiderne arkitekter schmidt/hammer/lassen Konklusion Perspektivering Bibliografi... 39

6 5 2.0 Indledning: I byggebranchen var de første værktøjer til projektering, pennen og papiret. Siden da er vores verden blevet digitaliseret, og det er arkitektens eller konstruktørens arbejde i høj grad også. Disse værktøjer var udelukkende 2D programmer, og revolutionerede dermed på ingen måde den projekterendes arbejdsmetode på tegnestuen, andet end at den blev digitaliseret. I mange år var det udelukkende muligt at opleve denne digitalisering, som en direkte projicering af pennen og papiret til computeren. Med introduktionen af begrebet BIM blev det i teorien muligt at arbejde således, at et byggeri i hele sin livscyklus kunne eksistere i digital form, med informationer om kvantitet, komponenter, størrelser o. lign.. På bim.byg.dk står BIM for Bygnings Informations Modellering og er beskrevet som en integreret metode til at digitalisere byggeprocessen. Igennem hele byggeriets livscyklus, fra ide til nedrivning, vil digitale bygningsmodeller være omdrejningspunkt for alle byggeprojektets aktiviteter og samarbejdet mellem de forskellige parter. BIM er både en model og en arbejdsmetode. BIM betyder tættere samarbejde mellem parter og forgrener sig ud til hver aktør, der deltager i et projekt. (bim.byg.dk/bimlab, 2012) På verdensplan er BIM ved at blive implementeret over alt, både i store og små firmaer. De virksomheder der er ved at implementere BIM har allerede en forståelse for, at det er et redskab som kan gavne deres virksomhed fremover. Hvis man læser på kan man få en forståelse for, at BIM stadig er ved at blive implementeret i forskellige firmaer, hvor det store spørgsmål er, hvordan man bedst kan implementere BIM. For eksempel på LinkedIN.com er der forskellige fora, hvor der bliver talt om emnet, der bliver talt, om hvordan man bedst implementerer BIM, f.eks. ved at skifte alle AutoCAD licenser til Revit licenser på en weekend, eller hvordan man får engagerede medarbejder som interesserer sig for BIM. Hvis man ser hvor de forskellige skribenter er fra, kan man læse, at det er hele verden der stadig prøver at finde den bedste metode til at implementere BIM. Det vil være et emne som bliver talt om fremover, da flere og flere virksomheder skifter over til at arbejde med BIM. Det der sker nu, er at de store virksomheder er ved at have implementeret BIM og nu er de mindre virksomheder ved at følge med. (LinkedIn.com, 2012) I Danmark er det ved at blive en nødvendighed at kunne arbejde med BIM, da staten og bygherre i stigende grad stiller krav om, at deres byggerier skal udføres med BIM. Der er b.la. lavet en bekendtgørelse fra staten om at byggerier over 5 millioner kroner, skal bearbejdes digitalt som det er beskrevet i bekendtgørelse (retsinformation.dk, 2012) Implementeringen af BIM bliver derfor, både på verdensplan og i Danmark, samt i store og små virksomheder en større og større nødvendighed for fortsat at kunne begå sig i byggebranchen.

7 6 2.1 Problem stilling: I det BIM s anvendelsesmuligheder er store, medfører det også at en fuld implementering af BIM kan være en omfattende proces, dette er det fordi de muligheder som BIM giver en virksomhed kan virke uoverskuelige, da man ikke kun skal tænke på sig selv i processen, man skal også tage med i betragtning at der er andre medspillere i en fuld BIM proces. Den fulde BIM model indeholder også optil det man kalder 7D, det starter ved 4D og ender nu ved 7D. D står for dimensioner og betyder hvor meget data og information man putter ind i modellen, hvilket igen senere kan trækkes ud af modellen, af dem som har behov for det pågældende data eller information. Det betyder at en enkelt aktør, der ikke har kendskab til BIM, vil være ude af stand til at deltage i et integreret projektforløb. (bim.byg.dk/bimlab, 2012) Flere af de større firmaer i Danmark, har set fordelene ved en BIM model. Hvis man vil være en vigtig aktør i Danmark er det vigtigt at kunne arbejde i en BIM model, derfor har virksomhederne allerede implementeret BIM tankegangen. (Levring, 2012)Tegnestuen Schmidt Hammer Lassen har været i gang med BIM siden 2008, fortæller BIM manager, Troels Olsen. Årstiderne arkitekter er også godt i gang med at implementere BIM, men der er stadig et stykke arbejde inden det kører optimalt siger Anders With Kaas, BIM manager. Hos Aarhus arkitekterne er de også i gang med at implementere BIM på tegnestuen, fortæller Søren Sti Andersen, BIM manager. Ved at tage udgangspunkt i, at kravet om at anvende BIM er stigende, samt udtalelser fra 3 BIM managere, hvordan kan det så være at nogle af de største virksomheder i Danmark endnu ikke anvender alle BIM s muligheder? Hvordan kan implementeringen tilrettelægges, således at implementeringen får den størst mulige succes? Informationsmodeller anvendes inden for flere og flere fagområder som værktøj til at strukturere og dele information og viden. Som tidligere beskrevet er BIM i byggesektoren, den nye metode til at tilvejebringe og samle de nødvendige informationer til en given proces, men hvordan kan denne viden formidles ud til alle medarbejderne indenfor byggebranchen? Kan medarbejderne inddrages således forståelsen for, hvordan modelleringen udmønter sig i en Bygnings Informations Model? Hvorledes kan databasen præsenteres, så medarbejderne opnår en forståelse for de fordele der er forbundet med anvendelsen af modellen? Det er alle spørgsmål, der er opstået ved at tage udgangspunkt i, at der trods forståelsen for, at BIM er et nødvendigt og vigtigt arbejdsredskab, endnu ikke forligger en fuld implementering af BIM blandt danske virksomheder. (detdigitalebyggeri.dk, 2012) Kan virksomhederne gennem implementeringen opnå, at medarbejderne får en forståelse for, at BIM metodikken giver alle relevante parter mulighed for selv at trække de informationer ud af modellen, som akkurat de har interesse i, samtidig med at det sikrer, at alle arbejder ud fra det samme og gældende informationsgrundlag? (Deutsch, 2011)

8 7 I det ovenstående er der gennemgået, at behovet for at virksomheder, store som små, kan anvende BIM er stigende. Det er en model, der besidder et stort antal af anvendelsesmuligheder for både staten og bygherren. Imidlertid er BIM endnu ikke fuldt implementeret i de danske virksomheder, hovedsageligt i de mindre, hvilket fører mig frem til følgende problemformulering. 2.2 Problem formulering: Hvilke metoder og værktøjer kan anvendes til implementeringen af BIM på mindre og mellem store virksomheder, således medarbejderne bliver en deltagende faktor i implementeringen? 2.3 Problem afgrænsning: Da kravet om at anvende BIM er stigende og flere og flere større virksomheder har implementeret BIM, vil det være oplagt at undersøge, hvorvidt der er nogle metoder og erfaringer der kan overføres fra større virksomheder til en mindre. I det implementeringen af Det Digitale Byggeri og BIM, ifølge Levring, er en flersidet forandringsproces for byggeriets virksomheder, vil det have en stor betydning for den enkelte virksomheds interne organisation, metode og teknologianvendelse. Denne grundlæggende erkendelse og forståelse er central for at kunne skabe den nødvendige enighed om, hvad implementeringen af ny teknologi betyder for kompleksiteten i et byggeprojekt. (Levring, 2012) Levring beskriver omfanget af implementeringen som: "En effektiv BIM implementering indebærer mere end to nye licenser og et kursus hos det lokale CADcenter. Ændringer i ydelser og workflow har betydning for alle virksomhedens niveauer både det strategiske, taktiske og operationelle niveau." Asbjørn Levring, Teknologisk Institut Foruden overvejelser med hensyn til valg af implementeringsstrategi, er en væsentlig faktor også at tænke på, hvordan medarbejderne i virksomheden vil tage imod den nye teknologi. Skal medarbejderne sendes på relevante, tilgængelige kurser for at sikre, at de får tid og lyst til, at tage del i implementeringen? Det er ikke utænkeligt at der bortset fra ildsjæle, der er meget opsat på en implementering af BIM i virksomheder, også findes en del medarbejdere der nok vil forholde sig noget kritisk til de nye tiltag. Dette fordi de står over for arbejdet med en helt ny tankegang i forhold til projektering samt ud fra det faktum, at de BIM model programmer som findes på markedet i dag er meget komplekse, og omfattende at anvende. (Informatik i byggeriet, 2012) Den Amerikanske forfatter og arkitekt Randy Deutsch skriver også om implementering af BIM, men han mener det sociale aspekt af BIM stadig mangler at blive implementeret i forståelsen af BIM. Det er ikke nok

9 8 at have værktøjet, ifølge Randy Deutsch skal man også have medarbejderne med på BIM tankegangen for at det virker i praksis. (Deutsch, 2011) 2.4 Metode Til belysningen af problemformuleringen har jeg valg at anvende BIM and integrated design skrevet af forfatter og BIM manager Randy Deutsch. Han beskriver, hvad BIM er og hvordan virksomheder kan implementere BIM. Eastman, Teicholz, Sacks og Liston har skrevet BIM handbook der henvender sig til alle der arbejder med det digitale byggeri. Forfatterne er alle ansat i virksomheder som bruger BIM og de har været med til at implementere BIM på de pågældende virksomheder. Bogen Leading change skrevet af John Kotter, han har arbejdet med implementeringsbegreber og metoder i forhold til, hvordan man udgår fejl implemeneteringer. Til belysning af ledelsens opgave i implementeringen af BIM har jeg valgt at tage udgangspunkt i bogen Motivation og ledelse skrevet af forfatter Bo Zoffman, han arbejder med implementering og ledelse i danske virksomheder. Derudover har jeg brugt bogen Succes med ITimplementering skrevet af Arlbjørn, Jan; Haug, Anders; Pedersen, Søren; Damgaard, Torben som alle har haft succes og erfaringer med forandringer og implementering af IT systemer og programmer i danske virksomheder. Samt anvendt diverse relevante publikationer og hjemmesider på internettet, som har relation til specialets emne. For at uddybe min teoretiske forforståelse, vil jeg undersøge, hvilke metoder og værktøjer som anvendes i praksis, når en virksomhed skal implementere BIM, samtidig med de inddrager medarbejderne. Dette for at være i stand til at forholde mig kritisk til den anvendte teori. Jeg har valgt at interviewe 3 BIM managere, fra forskellige større virksomheder. De arbejder med Revit og implementering af BIM i de virksomheder, hvor de er ansat. De kan derfor være medvirkende til at belyse forholdene i praksis, for dermed at give en bredere forståelse for, hvordan BIM kan implementeres i mindre og mellemstore virksomheder, samtidig med at medarbejderne inddrages Læsevejledning Jeg har valgt at præsentere de valgte teorier til belysning af min problemformulering i afsnit der er opstillet umiddelbart efter hinanden. Efterfølgende vil jeg koble teorierne sammen i analysedelen, for derigennem at svare på problemformuleringen. I analysen vil jeg også inddrage besvarelserne fra 3 BIM managere fra henholdsvis, Aarhus arkitekterne, Årstiderne arkitekter og schmidt/hammer/lassen. Analysen vil føre frem til en konklusion på problemformuleringen. Afslutningsvis vil jeg, i perspektiveringen, belyse problemformuleringen fra andre mulige synsvinkler.

10 9 Citater i specialet er markeret med: og teksten i kursiv efter citatet står navnet på den person der er citeret, samt kildehenvisningen. Øvrig anvendt teori er også markeret med kildehenvisning, som står bag ved teksten i parentes(forfatter,årstal), ofte vil det også blive beskrevet i starten af teksten, hvem der er kilden til teksten. På sidste side kan der findes bibliografi, hvor man tydeligt kan se hvilken en bog teksten kommer fra eller hvilken hjemmeside teksten er inspireret fra. Teksten i de anvendte interviews er uddrag af nogle længere interviews med de 3 ovennævnte BIM managere. De fulde interviews kan findes som lyd filer på CD en bagerst i specialet.

11 Statslige bygherrekrav En af de mest væsentlige grunde til at implementer BIM i virksomhederne i er, at den danske stat har bestemt at for at være med i offentligt statsstøttet byggerier skal byggeprocessen digitaliseres, b.la. via BIM modeller, projektweb og digitalt udbud. Derfor er det en nødvendighed for virksomhederne at tage BIM tankegangen til sig og implementere BIM i virksomheden. De statslige bygherrekrav har været gældende siden 2007 og er senest blevet revideret i december 2010, med ikrafttrædelse den 1. marts De reviderede bygherrekrav er beskrevet i Erhvervs og Byggestyrelsens bekendtgørelse 1381 om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri. (https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=134884) Bekendtgørelsen gælder alle statslige byggerier over 5 mio. kr. Formålet med de statslige bygherrekrav er at fremme udviklingen af digitale standarder og samarbejdsformer for at højne effektiviteten og kvaliteten af byggeriet i Danmark. Ifølge retsinformation.dk 3.1 De 5 bygherrekrav. De fem bygherrekrav er fordelt på områderne: 1. Dansk Bygge Klassifikation Krav om brug af Dansk Bygge Klassifikation i byggeprojekter Bygherren skal stille krav om, at der i relevant omfang anvendes Dansk Bygge Klassifikation (DBK), således at digital projektinformation struktureres og klassificeres ensartet i hele byggeprojektet. Ved udbud af byggeprojekter, der overstiger de til enhver tid gældende tærskelværdier i EU s udbudsregler, skal bygherren stille krav om, at der i relevant omfang anvendes DBK eller tilsvarende klassifikationssystem baseret på ISO eller efterfølgende versioner. 2. Projektweb Krav om brug af projektweb i byggeprojekter Bygherren skal stille krav om, at alle relevante parter i et byggeprojekt har adgang til og gør brug af projektweb, således at al relevant projektinformation arkiveres og udveksles digitalt via dette it system.

12 11 3. Digitale bygningsmodeller Krav om brug af digitale bygningsmodeller i 3D Bygherren skal stille krav om, at der anvendes digitale bygningsmodeller i 3D ved både idé og projektkonkurrencer samt ved gennemførelsen af byggeriet. 4. Digitalt udbud Krav om digitalt udbud med udbudsmængder ved fag og hovedentrepriser Bygherren skal stille krav om, at der anvendes en digital udbudsportal ved udbud af fag og hovedentrepriser, at udbudsmaterialet er struktureret efter gængse standarder, samt at tilbudslisten indeholder udbudsmængder. 5. Digital aflevering Krav om digital aflevering af sags, drifts, vedligeholdelses og forvaltningsinformation Bygherren skal stille krav om, at der skal anvendes digital aflevering af de projektinformationer, som vurderes relevant for dokumentation af byggesagen, det afleverede byggeri som udført, og den fremadrettede drift, vedligehold og forvaltning. (https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=134884)

13 Hvorfor bruge BIM I dette afsnit vil jeg redegøre for fordelene ved at anvende BIM, både for bygherren, rådgiveren og entreprenøren. Der er mange fordele ved, at implementere BIM processerne. Det kan forbedre mange faggruppers effektivitet og produktivitet. Selvom BIM ikke er fuldt udviklet, i forhold til proces og teknologier, kan mange parter i byggebranchen få glæde af de fordele der følger med brugen af BIM. Som tidligere beskrevet, er BIM en integreret proces, hvor parterne kan samarbejde og udforske projektets funktionelle og fysiske karakteristika før man begynder at bygge eller lave andre fysiske modeller. Det presser den nutidige faseopdeling til, at søge hen imod BIM arbejdsmetoden. (Levring BIM, 2010) BIM indeholder store mængder koordinerede informationer og er grundlaget for arbejdsprocessen i hele dens levetid, fra start til slut, eller cradle 2 cradle. Hvilket skaber grundlaget, for en mere effektiv byggeproces. (Eastman, 2008) En af de store producenter af BIM platforme, AutoDesk postulerer, at man ved brugen af AutoDesks Revit i BIM processen, vil effektivisere produktionen med 25 %. (BIM s Return on Investment, Autodesk publikation) Det er meget vigtigt, at reklamere for BIM og den mere effektive proces. Hvis folk ikke bliver inspireret af de muligheder, der er ved BIM, er der risici for, at byggebranchen går tilbage til den traditionelle proces og derved igen kommer bagud i forhold til produktivitet sammenlignet med de andre brancher. Derfor er det vigtigt at ligge fokus på de gode historier, og på hvilke fordele der er ved BIM, indenfor de forskellige fag indenfor byggebranchen. Her har vi kikket på bygherrens, rådgiverens og entreprenørens fordele ved at tænke BIM. Kan det være: I det følgende vil jeg uddybe hvilke fordele der er for henholdsvis bygherren, rådgiveren og entreprenøren, når de vælger at anvende BIM modellen. 4.1 Bygherren og BIM Fordelene for bygherren er, at man tidligt i faserne kan bygge en cirka model. Modellen kan linkes til en udgiftsdatabase og kan hjælpe bygherren til, at kalkulere hvad byggeriet pris bliver. Modellen kan også bruges til, at bestemme og styre de krav bygherren har, som f.eks. størrelse, kvalitet osv.. Den tidlige model, giver også bygherren mulighed for, at kunne justere de krav han måtte have før, at modellen bliver for deltaljeret og kompleks. I den tidlige model kan man bruge simuleringer til at forbedre den generelle kvalitet i projektet og ændringer i den tidlige fase, vil have færre konsekvenser for projektet end den samme ændring vil have senere i projektet. (Problemerne fanges tidligere i processen). Ændringer bliver oftest dyrere jo længere henne i processen der skal ændres, da det bliver mere kompliceret at udføre dem. Et andet område, hvor Bygherre får forbedringer med BIM, er entrepriseformen IPD. Der opnås større fokus på samarbejde og gennemsigtighed. Her kan projektteamet bruge BIM modellen og få tidligt indblik i

14 13 projektets behov og få en mere præcis vurdering af prisen samtidig med, at man mindsker det traditionelle og langsomme informations flow. (Eastman, 2008) 4.2 Rådgiveren og BIM Rådgiveren opnår flere fordele ved, at bruge BIM. Det giver rådgiveren mulighed for, at lave tidligere og mere præcise visualiseringer af byggeriet. Årsagen er, at visualiseringerne er genereret ud fra en 3D model, i stedet for, at blive tegnet op fra 2D tegninger, hvilket er en mere besværlig proces og derved øges risiciene for fejl og unøjagtigheder. 2D tegningerne fra BIM modellen vil have færre fejl, da de er baseret på 3D modellen og hvis der bliver ændret i 3D modellen, bliver de også ændret på 2D tegningen. Ydermere hjælper parametrien rådgiveren med, at mindske fejl, da der i parametrien er regelsæt for, hvordan objekterne skal opføre sig. Ved at de forskellige rådgivere får tidligere mulighed for, at få indblik i hinandens modeller kan man få koordineret de problemer, der kan opstå imellem fagene. Det er f.eks. mere økonomisk fordelagtigt for processen, at ingeniøren bliver tidligt indlemmet, da store ændringer ved arkitektens udkast vil være omfattende at ændre, jo længere henne i forløbet man er. Som tidligere nævnt i bygherrens fordele, har man mulighed for, at trække priser ud af modellen på et tidligt stadie. Priserne trækkes ud på grundlag af de styk, arealer og volumener, som tidligt er blevet defineret i modellen. Det giver alle parterne mulighed for, at se hvilke konsekvenser designet vil have, før man forsætter med, at detaljere modellen. Til sidst i processen, får man en mere præcis pris på byggeriet, fordi modellen er konsistent og man regner kun prisen ud på det, der er i den faktiske model. Da det er computeren der tæller, måler osv., mindsker man sandsynligheden for menneskelige fejl. Igen fordi, at entreprenørerne kan følge med i processen tidligt og har specialistviden omkring priser for fagspecifikke materialer, kan de give en mere præcis pris. Det er dog et komplekst område at sætte op, men når det virker, vil det spare virksomheden mange mandetimer og forøge præcisionen. En af de største fordele for rådgivervirksomhederne er muligheden for, at bruge diverse analyse værktøjer til at gennemse byggeriet. Der findes allerede mange områder, man kan simulere på, med sin BIM model. Det værre sig alt fra energi, kollision, plads, brand, statik samt mange flere. BIM modellen behøver ikke, at være fuldt ud detaljeret, i de fleste tilfælde kan man gennemanalysere bygningen tidligt i processen og derved tage beslutninger, som vil forøge kvaliteten af byggeriet og spare penge senere i processen, ved at minimere ændringer undervejs. (Eastman, 2008) 4.3 Entreprenøren og BIM Der er mange entreprenører i Danmark, som ikke kan se de helt store fordele ved BIM endnu. Oftest er det forbundet med, at de ser snæversynet på værktøjer som f.eks. Revit, hvilket de ikke direkte kan bruge til så meget. Hvis der i et projekt forelægger en BIM model, kan entreprenørerne trække de informationer ud, de

15 14 skal bruge til den direkte fabrikation. Virksomheden Ambercon, har mulighed for, at tage dataene ud, via programmet Autodesk Inventor og benytte dem direkte i produktionsapparatet. På denne måde vil virksomheden kunne levere et produkt med langt større nøjagtighed og næsten 100 % sikkerhed for, at produktet passer ude på byggepladsen (www.teknikogviden.dk/artikelarkiv/2009/10/betonekvilibristblander 3d i produktionen.aspx). På grund af, at man får projektet i en 3D model, giver det mulighed for en mere præcis produktion med færre fejl, hvilket reducerer pris og produktionstiden. Når man har adgang til seneste opdaterede modeller, sparer man mere tid, end hvis man brugte den gammeldags papirbaserede proces. Desuden er der mange fejl forbundet ved, at opdatere traditionelle papirtegninger på den måde sammenlignet med BIM. BIM modellens korrekte repræsentation af byggeriet gør, at man via f.eks. analyseværktøjer kan opspore mange fejl før konstruktion på pladsen. En anden stor fordel for entreprenøren er muligheden for 4D, her sammenfletter man modellen med en tidsplan. Hvorefter entreprenøren kan få et større overblik over, hvordan byggeriet ser ud, på et givent tidspunkt. Det giver et uvurderligt indblik i at forudse problematikker og muligheder for forbedringer i forhold til byggepladsstyring, mandskab, maskiner, sikkerhed, pladsproblematikker osv.. LEAN teknikker vil også have nemmere ved, at blive implementeret, fordi det kræver større forudsigelse og koordination imellem parterne. På den måde kan man styre efter just in time princippet og minimere ikke værdiskabende elementer i processen. (Eastman, 2008) 4.4 Bygherren og Drift og vedligehold Igennem hele processen, bliver der indsamlet informationer og lagt i modellen. Disse informationer er værdifulde, eftersom de kan flettes sammen med f.eks. drift og vedligeholdsprogrammer. Vigtigheden af, at det overblik en BIM model kan give, er ikke at tage fejl af. Igennem et byggeris levetid er det estimeret, at 80 %, af de penge som et byggeri koster fra ide til nedbrydning ligger i drift fasen (FM). Derfor er det et negligeret område, hvor BIM har enormt potentiale. (Eastman, 2008)

16 Teori: 5.1 Publikation: C110 Kom godt i gang med 3D. Denne publikation er lavet, fra Bips side, for at give et indblik i og en ide om, hvilke overvejelser man, som virksomhed skal gøre sig, hvis man går med tanker om, at gå fra traditionel 2D projektering til 3D/BIM projektering/arbejdsmetode. Publikationen opstiller nogle spørgsmål, man som virksomhed, kunne stille sig selv. Dermed kan man få et overblik over, hvilke områder, effekter, politik eller retning man gerne vil bevæge sig i. Den nye måde at arbejde på, griber ind i mange af processerne omkring et byggeprojekt. Derfor er det en god ide, at granske området nøje, inden man kaster sig ud i det. Der er store gevinster at hente, men man skal starte det rigtige sted for, at man ikke kommer skævt ind i de nye metoder. Dette forsøger publikationen at hjælpe til med. I afsnittet Implementering af 3D arbejdsmetode sådan!, gennemgår man alle de steps, som processen normalt består af. (C110, 2009)I overskrifter, ser de ud som følger: Ledelsens beslutning. Tovholder. Handlingsplan. Valg af værktøjer. Sæt holdet/pilotprojekt. Uddannelse og læring. Brug Bips værktøjerne. Handlingsplan revurderes og opdateres. Synliggør resultaterne. Fasthold og udbyg kompetencerne. Videre med 3D og BIM Internt og eksternt. Fasthold og udbyg kompetencerne. ( C110 Kom godt i gang med 3D, Bips.) Ovennævnte punkter er gode at have i baghovedet, når man som virksomhed, går med tanker om at gå fra 2D til 3D. Skitesering og idegenerering

17 16 I de indledende faser, hvor design og arkitektur, er i højsædet, er der flere overvejelser man bør gøre sig. Den kreative fase må ikke begrænses, af teknisk barriere. De It værktøjer der vælges her, skal være lette at gå til. Her kan nævnes værkstøjer som f.eks.: Google SketcUp, Form 2, ArchiCAD, Bentley Architecture, AutoCad Architecture, Revit Architecture og Rhinoceros. Vælg det værktøj som passer bedst ind i virksomhedens arbejdsmetode (C110, 2009) 5.2 Motivation under forandringer Det eneste vi kan sige med sikkerhed om forandringer er, at de er kommet for at blive forandring er et krav, hvis virksomheden skal følge med og overleve, og det er usandsynligt at det bliver ændret i vores tid. Alting forandrer sig og det går hurtigere og hurtigere. Enhver branche kræver ny teknologi, kravet fra kunderne stiger, konkurrencen svinger, skifter og stiger, det hele bliver mere og mere avanceret. Der kommer en globaliseringen og virksomhederne er tvunget til at tage stilling til verdenen og ikke kun lokal området. Forandring sker lynhurtigt det er ikke den der tager tiden, det er medarbejderne, der bruger tid på at vænne sig til forandringen. Der for skal virksomheden være indstillet på at tage forbehold for at der vil komme en vis portion modstand fra dele af medarbejder staben. Virksomheden skal der for at være parat til at forberede og efter uddanne deres medarbejdere, så de har en fornemmelse for processen omkring forandringen eller brugen af de ny maskiner/programmer. (Zoffmann, 2011) Opstartsmøde Fastholdelse og den videre proces Analyse med fokusgruppe Forandringsmodellen Implementering Indsatsområder og tovholdere Kursus for involverede Figur 1: Forandringsmodellen fra Motivation og Ledelse (Zoffmann, 2011)

18 17 Forandringsmodellen skitserer, hvordan forløbet kunne gribes an. Det er virksomheden som har ansvaret for at gennemføre forandringen, der skal lægges en plan for formål, forløb og logostik for implementeringen af de nye programmer og uddannelse. (Zoffmann, 2011) Hvorfor? Hvad? Hvordan? Det handler om at få medarbejderne til at skifte holdning fra jeg accepterer til at være motiveret og engageret i forandringen. Hvorfor, Hvad og Hvordan er en lille øvelse som ville kunne afhjælpe nogle af de tvivlsspørgsmål som kan opstå i implementeringen. Hvorfor? Hvad er årsagen til forandringen? Hvad? Hvad forventer man bliver endnu bedre med denne forandring? Hvordan? Hvordan er jeg involveret og hvilke forventninger har ledelsen til mig i denne forandring? (Zoffmann, 2011) Medarbejdernes modstand mod implementeringen af nye arbejdsredskaber og metoder kan opstå på grund af: Dårlig information Manglende viden Misforståelser Fordomme Andre normer Personlig overbevisning Ængstelse for nye krav, usikkerhed Manglende selvsikkerhed Tidligere erfaringer En følelse af at blive trådt på Opposition mod mål og midler De medarbejdere der bliver berørt at den nye forandring, er individuelle personer som vælger om implementeringen bliver en succes eller fiasko. Derfor er det vigtigt for ledelsen og mellemlederne at de involverer medarbejderne i en tidlig fase af implementeringen, så de føler og får en ejer fornemmelse omkring hele processen. (Zoffmann, 2011)

19 Håndtering af forandring Når forandringer er undervejs, er det ifølge Zoffmann, vigtigt at tale med de medarbejdere som bliver berørt af forandringen. Det kan ske via samtaler mellem leder og medarbejder, samtalerne skal være systematiserede for, at det fungerer når lederen taler med flere medarbejdere hver for sig. Det kan stilles op på denne måde. Til lederen: Hvad er formålet med forandringen Hvad er forandringens omfang Hvad er din egen holdning og rolle i forandringen Mellem leder og medarbejder: Hvilken betydning har denne forandring for dig? Hvad er de mulige konsekvenser for dig og den funktion, som du er en del af? Hvad tænker du om forandringen? Hvordan vil du gerne have sparring undervejs? Procesaktion for alle involverede: Hvad ved I faktuelt om implementeringen Hvad oplever I af negative tanker, trusler eller svagheder ved implementeringen Hvilke muligheder ser I ved implementeringen Hvilken logik er der ved at implementere noget nyt Hvilke andre mulige indfaldsvinkler er der til forandringen, set fra det innovative aspekt (Zoffmann, 2011) trins modellen Ifølge John P. Kotter bliver for mange implementeringsprojekter ikke gennemført, på grund af en række hyppige fejltagelser, som går igen mange steder. Kotter identificerer 8 fejltagelser og introducerer derfor en 8 trinsmodel for forandringsledelse. Han understreger vigtigheden af, at gennemgå alle 8 trin for at etablere et grundlag der er solidt nok, og for at få forandringerne til at holde. Vigtigheden i at indse, at store forandringsprojekter ikke er lette er nødvendig, og det er derfor nødvendigt, at arbejde bevist og metodisk, for at implementerer en ny teknologi. Kotter præsenterede 8 trinsmodellen i sin udgivelse Leading Change fra De 8 trin er udarbejdet på baggrund af de 8 mest almindelige fejl,

20 19 organisationer begår i forbindelse med større ændringer. De skal gå hånd i hånd med en aktiv og effektiv ledelse, for at samtlige trin kan blive gennemført grundigt og korrekt. Dette for at fremme implementeringen. (Kotter, 1996) De 8 trin ses herunder: 1. Etablere en oplevelse af nødvendighed 2. Oprettelse af den styrende koalition 3. Udvikling af en vision og en strategi 4. Formidling af forandringsvisionen 5. Skabe grundlag for handling på bred basis 6. Generering af kortsigtede gevinster 7. Konsolidering af resultater og produktion af mere forandring 8. Forankre de nye arbejdsmåder i kulturen De første fire trin skal påvirke status quo før gennemførelsen af de egentlige ændringer kan påbegyndes, og skal således betragtes som den nødvendige planlægning forud for implementeringen. Trin 5 og 6 berører gennemførelsen af de egentlige ændringer, mens de sidste to trin skal sørge for at ændringerne konsolideres og bliver kulturelt funderede i organisationen. (Kotter, 1996) Et ofte set problem er, at ledelsen har fokus på at gennemføre trin 5 7, hvilket medfører, at der på et tidspunkt opstår modstand andre steder i organisationen. Hvis ændringerne alligevel tvinges igennem, vil det medføre, at medarbejderne finder på måder at underminere dem eller arbejder udenom dem ved ikke at ændre i arbejdsgangene. Det er derfor vigtigt, at have fokus på de fire første trin, for at have skabt en base at arbejde videre ud fra. (Kotter, 1996) Metoden beskriver de faser implementeringen skal igennem, for at sikre at løsningen gennemføres på en ukompliceret måde, med mindst mulig modstand. Samtidig sikrer den, at løsningen får en hurtig forankring, så hurtige og synlige resultater sikres. Det er bl.a. på grund af dette, at hans model er blevet så berømt, samtidig med, at den har vist sin effektivitet. Derudover er den formuleret så bredt, at den er let at overføre på både små og store virksomheder. 5.4 Implementerings strategi I forbindelse af implementering skal man tage en beslutning om hvilken metode man vil bruge. Skal det være en Big bang metode, en gradvis metode eller en fase opdelt metode.

Implementering af CRM

Implementering af CRM Implementering af CRM Via university college i Horsens Stephan Duedahl Den 3.1-12 1 Implementeringen af CRM Hvordan er implementeringen af CRM i DHL, Danske Fragtmænd og Sanistål? 2 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009

Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009 Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009 Titelblad Titel: Bygnings Informations Modellering

Læs mere

Det Digitale Byggeri

Det Digitale Byggeri ARTIKLER Det Digitale Byggeri Af Jonas Maaløe Jespersen, Implementerings:netværket Rapporten kan bestilles hos Erhvervs- og Byggestyrelsen: http://www.ebst.dk/det_digitale_byggeri/22490/9/0 Kapitel 1 -

Læs mere

Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift

Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift Erfaringer fra de seks kommuner der har arbejdet med DOB Vejle Kommune, Rudersdal Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder

bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder bips forandres for altid leder bips nyt 2 : 13 2 Lars Coling, formand

Læs mere

HA ØJE FOR BYGGEPROCESSEN! ER LEAN SUND FORNUFT ELLER ER SUND FORNUFT LEAN

HA ØJE FOR BYGGEPROCESSEN! ER LEAN SUND FORNUFT ELLER ER SUND FORNUFT LEAN HA ØJE FOR BYGGEPROCESSEN! ER LEAN SUND FORNUFT ELLER ER SUND FORNUFT LEAN Titelblad Titel HA ØJE FOR BYGGEPROCESSEN! Emne Lean Construction (Trimmet byggeri) Uddannelse Bygningskonstruktør Undervisningssted

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN

PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN Danmarks Tekniske Universitet 23.6.2006 PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN Gruppe 4 Afløsningsopgave 11052 Projektledelse i byggeriet Ágúst Ásgrímsson s053090 Teddy Olsen s011271 Michael Krolykke s021989

Læs mere

3 : 12. bips nyt. læs om:

3 : 12. bips nyt. læs om: byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips nyt 3 : 12 læs om: 4 den nye dokumenthåndteringsmanual 6 hvad du kan se på bips konferencen 20 ekj s universitetserfaringer 28 små arkitekter

Læs mere

Optimering af facilities management ved brug af bygningsmodeller

Optimering af facilities management ved brug af bygningsmodeller Optimering af facilities management ved brug af bygningsmodeller i Københavns Ejendomme Kandidat speciale CST BI4 Aalborg Universitet Titelblad Titel Uddannelsesinstitution Uddannelse Opgave Forfatter

Læs mere

Implementering af forandringsprojekter i organisationer

Implementering af forandringsprojekter i organisationer Implementering af forandringsprojekter i organisationer Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 2009 Indholdsfortegnelse 1.1 Indledning.... 3 1.2 Problemformulering.... 3 1.3 Afgrænsning.... 3 1.4 Metode....

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

Partnering ABC. En håndbog for bygherrer

Partnering ABC. En håndbog for bygherrer Partnering ABC En håndbog for bygherrer Partnering ABC En håndbog for beslutningstagere og deltagere i partneringprocessen med særligt henblik på den offentlige bygherre Inden bygherren træffer sit valg,

Læs mere

bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne

bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne forretningsmodellen for cuneco-resultaterne tager form

Læs mere

Optimering af byggeprocessen ved hjælp af IDM

Optimering af byggeprocessen ved hjælp af IDM Optimering af byggeprocessen ved hjælp af IDM Emil Bisgaard Mortensen Studenterpublikation 13 januar 2012 1 Titelblad Titel: Opgave: Kandidatspeciale Forfatter: Emil Bisgaard Mortensen Uddannelse: Cand.Scient.Techn

Læs mere

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG Specialerapport 7. Semester 2013 Udarbejdet af Titelblad Titel: Forfatter: Commissioning Byg rigtigt første gang Ryesgade 71, st. tv. 9000 Aalborg Uddannelse: Bygningskonstruktør,

Læs mere

Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester

Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester - I samarbejde med DSB Fjern- & Regionaltog Fag: Integrations / DIS Vejleder: Peter Stæhrmose Underviser: Lene Pries-Heje Eksamenstermin: Sommer 2010 Udarbejdet

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Hvordan pakning af madvogne kan effektiviseres i køkkenet på Århus Sygehus

Hvordan pakning af madvogne kan effektiviseres i køkkenet på Århus Sygehus Hvordan pakning af madvogne kan effektiviseres i køkkenet på Århus Sygehus How to make the packaging of food carts more effective in the kitchen at Århus Hospital Professionsbachelor, Ernæring og sundhed,

Læs mere

Sociale medier i den moderne virksomhed

Sociale medier i den moderne virksomhed Sociale medier i den moderne virksomhed Ask Hovmand Sørensen studienummer: 40548 Jonas Hastrup Oddermose studienummer: 45625 Mikkel Kruse studienummer: 45748 Vejleder: Göran Folke Serin Virksomhedsledelse

Læs mere

Strategisk partnering

Strategisk partnering Strategisk partnering - den innovative bygherre i leveranceteams Lasse Sloth Andersen Eva Kirstine Braad Forord Strategisk partnering - den innovative bygherre i leveranceteams Projektperiode: 1. februar

Læs mere

Afprøvning af Dansk Bygge Klassifikation (DBK) Digital Konvergens Oktober 2008

Afprøvning af Dansk Bygge Klassifikation (DBK) Digital Konvergens Oktober 2008 Afprøvning af Dansk Bygge Klassifikation (DBK) Digital Konvergens Oktober 2008 2 Afprøvning af Dansk Bygge Klassifikation (DBK) Indhold Konklusion for DBK-afprøvning... 5 Rapportens formål... 5 Baggrund

Læs mere

Redesign af by-expressen.dk

Redesign af by-expressen.dk Redesign af by-expressen.dk Informatik Roskilde Universitet 4. semester forår 2014 Vejleder: Kristin Due Holmegaard Jens Kristian Heesche Hansen, studienr. 50543 Kristian Eistorp, studienr. 50553 Magnus

Læs mere

byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 bips nyt 3 / 2007 Nyt om DBK

byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 bips nyt 3 / 2007 Nyt om DBK byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 Nyt om DBK bips nyt 3 / 2007 bips 3 / 2007 1 Digital arbejdsmetode Siden afslutningen

Læs mere

Supporting inter-organizational collaboration with Building Information

Supporting inter-organizational collaboration with Building Information Abstract Supporting inter-organizational collaboration with Building Information Modelling Recently the AEC industry(architectural, Engineering and Construction) has begun a transition towards further

Læs mere

bips nyt 4 : 12 læs om:

bips nyt 4 : 12 læs om: byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips nyt 4 : 12 læs om: 4 jysk hospital kodes med CCS 6 cuneco søger afprøvningsprojekter 20 bips konferencen i tal og billeder 28 landets længste

Læs mere

Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer

Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer Læsevejledning 1.0 Indledning Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer Nye arbejdsrutiner indføres At ændre produktionsformer Større omlægningsprojekter 3.0 Værktøjer i forandringsarbejdet

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BIM. kontekst digitalt udbud. 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen, VIA University College

BIM. kontekst digitalt udbud. 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen, VIA University College BIM kontekst digitalt udbud 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen, VIA University College Forfatter: Brian Hermansen Vejleder: Viggó Magnússon Titelblad Bygningskonstruktøruddannelsen VIAUC

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere