Implementering af BIM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Implementering af BIM"

Transkript

1 Dan Nissen Speciale 7.semester

2 1 Titelblad: Titel: Forfatter: Dan Nissen Lille Thorupvej Ulstrup / Udarbejdet som: 7. semesters speciale, med valgfrit emne Periode: 1. februar 2012 Institut: University College Nordjylland Porthusgade Aalborg Vejleder: Jacob Holm Guldvang, Underviser ved UCN Aalborg Aflevering:. Senest Kl Anslag: Sideantal: inkl. tekstbokse 40 med forside Teksttype: Calibri str. 11 Oplag: Digitalt oplag: 3 stk. 3 stk. (sat på bagsiden af specialet)

3 2 1.0 Forord: I forbindelse med afslutningen af min uddannelse som bygningskonstruktør, er der i under semesterplanen for forløbet under 4 stk. 3 pkt. 1. skrevet følgende: Specialeforløb, der gennem valgfrie emner skal kvalificere den studerende til at opnå dybere kunnen og viden om specifikke forhold inden for uddannelsens formål samt sikre, at den studerende opnår dybdegående viden om et afgrænset emne og udvikler evne til skriftlig formidling. (BK7 semesterplan for 2012, UCN) Mit formål med dette speciale, er at give læseren indsigt i de metoder og valg en virksomhed skal tage ved en implementering af BIM og hvilken strategi der bør tages i betragtning til en implementering, samt hvilke hensyn der bør tages i forhold til medarbejderne i virksomheden, så implementeringen får den størst mulige succes i virksomheden. Specialet henvender sig specielt til personer med en baggrund indenfor byggeri og anlæg. Jeg vil takke Årstiderne Arkitekter, Aarhus Arkitekterne og schmidt/hammer/lassen i forbindelse med interviews, samt Jacob Holm Guldvang for vejledning i løbet af mit speciale.

4 3 Indholdsfortegnelse Titelblad: Forord: Indledning: Problem stilling: Problem formulering: Problem afgrænsning: Metode Læsevejledning Statslige bygherrekrav De 5 bygherrekrav Hvorfor bruge BIM Bygherren og BIM Rådgiveren og BIM Entreprenøren og BIM Bygherren og Drift og vedligehold Teori: Publikation: C110 Kom godt i gang med 3D Motivation under forandringer Hvorfor? Hvad? Hvordan? Håndtering af forandring trins modellen Implementerings strategi IKT aftaler Interviews: Aarhus Arkitekterne Årstiderne Arkitekter schmidt/hammer/lassen Implementering: Økonomiske omkostninger

5 Rådgiverne Software og hardware Entreprenører Implementering i praksis Teorien om implementering Aarhus arkitekterne Årstiderne arkitekter schmidt/hammer/lassen Konklusion Perspektivering Bibliografi... 39

6 5 2.0 Indledning: I byggebranchen var de første værktøjer til projektering, pennen og papiret. Siden da er vores verden blevet digitaliseret, og det er arkitektens eller konstruktørens arbejde i høj grad også. Disse værktøjer var udelukkende 2D programmer, og revolutionerede dermed på ingen måde den projekterendes arbejdsmetode på tegnestuen, andet end at den blev digitaliseret. I mange år var det udelukkende muligt at opleve denne digitalisering, som en direkte projicering af pennen og papiret til computeren. Med introduktionen af begrebet BIM blev det i teorien muligt at arbejde således, at et byggeri i hele sin livscyklus kunne eksistere i digital form, med informationer om kvantitet, komponenter, størrelser o. lign.. På bim.byg.dk står BIM for Bygnings Informations Modellering og er beskrevet som en integreret metode til at digitalisere byggeprocessen. Igennem hele byggeriets livscyklus, fra ide til nedrivning, vil digitale bygningsmodeller være omdrejningspunkt for alle byggeprojektets aktiviteter og samarbejdet mellem de forskellige parter. BIM er både en model og en arbejdsmetode. BIM betyder tættere samarbejde mellem parter og forgrener sig ud til hver aktør, der deltager i et projekt. (bim.byg.dk/bimlab, 2012) På verdensplan er BIM ved at blive implementeret over alt, både i store og små firmaer. De virksomheder der er ved at implementere BIM har allerede en forståelse for, at det er et redskab som kan gavne deres virksomhed fremover. Hvis man læser på kan man få en forståelse for, at BIM stadig er ved at blive implementeret i forskellige firmaer, hvor det store spørgsmål er, hvordan man bedst kan implementere BIM. For eksempel på LinkedIN.com er der forskellige fora, hvor der bliver talt om emnet, der bliver talt, om hvordan man bedst implementerer BIM, f.eks. ved at skifte alle AutoCAD licenser til Revit licenser på en weekend, eller hvordan man får engagerede medarbejder som interesserer sig for BIM. Hvis man ser hvor de forskellige skribenter er fra, kan man læse, at det er hele verden der stadig prøver at finde den bedste metode til at implementere BIM. Det vil være et emne som bliver talt om fremover, da flere og flere virksomheder skifter over til at arbejde med BIM. Det der sker nu, er at de store virksomheder er ved at have implementeret BIM og nu er de mindre virksomheder ved at følge med. (LinkedIn.com, 2012) I Danmark er det ved at blive en nødvendighed at kunne arbejde med BIM, da staten og bygherre i stigende grad stiller krav om, at deres byggerier skal udføres med BIM. Der er b.la. lavet en bekendtgørelse fra staten om at byggerier over 5 millioner kroner, skal bearbejdes digitalt som det er beskrevet i bekendtgørelse (retsinformation.dk, 2012) Implementeringen af BIM bliver derfor, både på verdensplan og i Danmark, samt i store og små virksomheder en større og større nødvendighed for fortsat at kunne begå sig i byggebranchen.

7 6 2.1 Problem stilling: I det BIM s anvendelsesmuligheder er store, medfører det også at en fuld implementering af BIM kan være en omfattende proces, dette er det fordi de muligheder som BIM giver en virksomhed kan virke uoverskuelige, da man ikke kun skal tænke på sig selv i processen, man skal også tage med i betragtning at der er andre medspillere i en fuld BIM proces. Den fulde BIM model indeholder også optil det man kalder 7D, det starter ved 4D og ender nu ved 7D. D står for dimensioner og betyder hvor meget data og information man putter ind i modellen, hvilket igen senere kan trækkes ud af modellen, af dem som har behov for det pågældende data eller information. Det betyder at en enkelt aktør, der ikke har kendskab til BIM, vil være ude af stand til at deltage i et integreret projektforløb. (bim.byg.dk/bimlab, 2012) Flere af de større firmaer i Danmark, har set fordelene ved en BIM model. Hvis man vil være en vigtig aktør i Danmark er det vigtigt at kunne arbejde i en BIM model, derfor har virksomhederne allerede implementeret BIM tankegangen. (Levring, 2012)Tegnestuen Schmidt Hammer Lassen har været i gang med BIM siden 2008, fortæller BIM manager, Troels Olsen. Årstiderne arkitekter er også godt i gang med at implementere BIM, men der er stadig et stykke arbejde inden det kører optimalt siger Anders With Kaas, BIM manager. Hos Aarhus arkitekterne er de også i gang med at implementere BIM på tegnestuen, fortæller Søren Sti Andersen, BIM manager. Ved at tage udgangspunkt i, at kravet om at anvende BIM er stigende, samt udtalelser fra 3 BIM managere, hvordan kan det så være at nogle af de største virksomheder i Danmark endnu ikke anvender alle BIM s muligheder? Hvordan kan implementeringen tilrettelægges, således at implementeringen får den størst mulige succes? Informationsmodeller anvendes inden for flere og flere fagområder som værktøj til at strukturere og dele information og viden. Som tidligere beskrevet er BIM i byggesektoren, den nye metode til at tilvejebringe og samle de nødvendige informationer til en given proces, men hvordan kan denne viden formidles ud til alle medarbejderne indenfor byggebranchen? Kan medarbejderne inddrages således forståelsen for, hvordan modelleringen udmønter sig i en Bygnings Informations Model? Hvorledes kan databasen præsenteres, så medarbejderne opnår en forståelse for de fordele der er forbundet med anvendelsen af modellen? Det er alle spørgsmål, der er opstået ved at tage udgangspunkt i, at der trods forståelsen for, at BIM er et nødvendigt og vigtigt arbejdsredskab, endnu ikke forligger en fuld implementering af BIM blandt danske virksomheder. (detdigitalebyggeri.dk, 2012) Kan virksomhederne gennem implementeringen opnå, at medarbejderne får en forståelse for, at BIM metodikken giver alle relevante parter mulighed for selv at trække de informationer ud af modellen, som akkurat de har interesse i, samtidig med at det sikrer, at alle arbejder ud fra det samme og gældende informationsgrundlag? (Deutsch, 2011)

8 7 I det ovenstående er der gennemgået, at behovet for at virksomheder, store som små, kan anvende BIM er stigende. Det er en model, der besidder et stort antal af anvendelsesmuligheder for både staten og bygherren. Imidlertid er BIM endnu ikke fuldt implementeret i de danske virksomheder, hovedsageligt i de mindre, hvilket fører mig frem til følgende problemformulering. 2.2 Problem formulering: Hvilke metoder og værktøjer kan anvendes til implementeringen af BIM på mindre og mellem store virksomheder, således medarbejderne bliver en deltagende faktor i implementeringen? 2.3 Problem afgrænsning: Da kravet om at anvende BIM er stigende og flere og flere større virksomheder har implementeret BIM, vil det være oplagt at undersøge, hvorvidt der er nogle metoder og erfaringer der kan overføres fra større virksomheder til en mindre. I det implementeringen af Det Digitale Byggeri og BIM, ifølge Levring, er en flersidet forandringsproces for byggeriets virksomheder, vil det have en stor betydning for den enkelte virksomheds interne organisation, metode og teknologianvendelse. Denne grundlæggende erkendelse og forståelse er central for at kunne skabe den nødvendige enighed om, hvad implementeringen af ny teknologi betyder for kompleksiteten i et byggeprojekt. (Levring, 2012) Levring beskriver omfanget af implementeringen som: "En effektiv BIM implementering indebærer mere end to nye licenser og et kursus hos det lokale CADcenter. Ændringer i ydelser og workflow har betydning for alle virksomhedens niveauer både det strategiske, taktiske og operationelle niveau." Asbjørn Levring, Teknologisk Institut Foruden overvejelser med hensyn til valg af implementeringsstrategi, er en væsentlig faktor også at tænke på, hvordan medarbejderne i virksomheden vil tage imod den nye teknologi. Skal medarbejderne sendes på relevante, tilgængelige kurser for at sikre, at de får tid og lyst til, at tage del i implementeringen? Det er ikke utænkeligt at der bortset fra ildsjæle, der er meget opsat på en implementering af BIM i virksomheder, også findes en del medarbejdere der nok vil forholde sig noget kritisk til de nye tiltag. Dette fordi de står over for arbejdet med en helt ny tankegang i forhold til projektering samt ud fra det faktum, at de BIM model programmer som findes på markedet i dag er meget komplekse, og omfattende at anvende. (Informatik i byggeriet, 2012) Den Amerikanske forfatter og arkitekt Randy Deutsch skriver også om implementering af BIM, men han mener det sociale aspekt af BIM stadig mangler at blive implementeret i forståelsen af BIM. Det er ikke nok

9 8 at have værktøjet, ifølge Randy Deutsch skal man også have medarbejderne med på BIM tankegangen for at det virker i praksis. (Deutsch, 2011) 2.4 Metode Til belysningen af problemformuleringen har jeg valg at anvende BIM and integrated design skrevet af forfatter og BIM manager Randy Deutsch. Han beskriver, hvad BIM er og hvordan virksomheder kan implementere BIM. Eastman, Teicholz, Sacks og Liston har skrevet BIM handbook der henvender sig til alle der arbejder med det digitale byggeri. Forfatterne er alle ansat i virksomheder som bruger BIM og de har været med til at implementere BIM på de pågældende virksomheder. Bogen Leading change skrevet af John Kotter, han har arbejdet med implementeringsbegreber og metoder i forhold til, hvordan man udgår fejl implemeneteringer. Til belysning af ledelsens opgave i implementeringen af BIM har jeg valgt at tage udgangspunkt i bogen Motivation og ledelse skrevet af forfatter Bo Zoffman, han arbejder med implementering og ledelse i danske virksomheder. Derudover har jeg brugt bogen Succes med ITimplementering skrevet af Arlbjørn, Jan; Haug, Anders; Pedersen, Søren; Damgaard, Torben som alle har haft succes og erfaringer med forandringer og implementering af IT systemer og programmer i danske virksomheder. Samt anvendt diverse relevante publikationer og hjemmesider på internettet, som har relation til specialets emne. For at uddybe min teoretiske forforståelse, vil jeg undersøge, hvilke metoder og værktøjer som anvendes i praksis, når en virksomhed skal implementere BIM, samtidig med de inddrager medarbejderne. Dette for at være i stand til at forholde mig kritisk til den anvendte teori. Jeg har valgt at interviewe 3 BIM managere, fra forskellige større virksomheder. De arbejder med Revit og implementering af BIM i de virksomheder, hvor de er ansat. De kan derfor være medvirkende til at belyse forholdene i praksis, for dermed at give en bredere forståelse for, hvordan BIM kan implementeres i mindre og mellemstore virksomheder, samtidig med at medarbejderne inddrages Læsevejledning Jeg har valgt at præsentere de valgte teorier til belysning af min problemformulering i afsnit der er opstillet umiddelbart efter hinanden. Efterfølgende vil jeg koble teorierne sammen i analysedelen, for derigennem at svare på problemformuleringen. I analysen vil jeg også inddrage besvarelserne fra 3 BIM managere fra henholdsvis, Aarhus arkitekterne, Årstiderne arkitekter og schmidt/hammer/lassen. Analysen vil føre frem til en konklusion på problemformuleringen. Afslutningsvis vil jeg, i perspektiveringen, belyse problemformuleringen fra andre mulige synsvinkler.

10 9 Citater i specialet er markeret med: og teksten i kursiv efter citatet står navnet på den person der er citeret, samt kildehenvisningen. Øvrig anvendt teori er også markeret med kildehenvisning, som står bag ved teksten i parentes(forfatter,årstal), ofte vil det også blive beskrevet i starten af teksten, hvem der er kilden til teksten. På sidste side kan der findes bibliografi, hvor man tydeligt kan se hvilken en bog teksten kommer fra eller hvilken hjemmeside teksten er inspireret fra. Teksten i de anvendte interviews er uddrag af nogle længere interviews med de 3 ovennævnte BIM managere. De fulde interviews kan findes som lyd filer på CD en bagerst i specialet.

11 Statslige bygherrekrav En af de mest væsentlige grunde til at implementer BIM i virksomhederne i er, at den danske stat har bestemt at for at være med i offentligt statsstøttet byggerier skal byggeprocessen digitaliseres, b.la. via BIM modeller, projektweb og digitalt udbud. Derfor er det en nødvendighed for virksomhederne at tage BIM tankegangen til sig og implementere BIM i virksomheden. De statslige bygherrekrav har været gældende siden 2007 og er senest blevet revideret i december 2010, med ikrafttrædelse den 1. marts De reviderede bygherrekrav er beskrevet i Erhvervs og Byggestyrelsens bekendtgørelse 1381 om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri. (https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=134884) Bekendtgørelsen gælder alle statslige byggerier over 5 mio. kr. Formålet med de statslige bygherrekrav er at fremme udviklingen af digitale standarder og samarbejdsformer for at højne effektiviteten og kvaliteten af byggeriet i Danmark. Ifølge retsinformation.dk 3.1 De 5 bygherrekrav. De fem bygherrekrav er fordelt på områderne: 1. Dansk Bygge Klassifikation Krav om brug af Dansk Bygge Klassifikation i byggeprojekter Bygherren skal stille krav om, at der i relevant omfang anvendes Dansk Bygge Klassifikation (DBK), således at digital projektinformation struktureres og klassificeres ensartet i hele byggeprojektet. Ved udbud af byggeprojekter, der overstiger de til enhver tid gældende tærskelværdier i EU s udbudsregler, skal bygherren stille krav om, at der i relevant omfang anvendes DBK eller tilsvarende klassifikationssystem baseret på ISO eller efterfølgende versioner. 2. Projektweb Krav om brug af projektweb i byggeprojekter Bygherren skal stille krav om, at alle relevante parter i et byggeprojekt har adgang til og gør brug af projektweb, således at al relevant projektinformation arkiveres og udveksles digitalt via dette it system.

12 11 3. Digitale bygningsmodeller Krav om brug af digitale bygningsmodeller i 3D Bygherren skal stille krav om, at der anvendes digitale bygningsmodeller i 3D ved både idé og projektkonkurrencer samt ved gennemførelsen af byggeriet. 4. Digitalt udbud Krav om digitalt udbud med udbudsmængder ved fag og hovedentrepriser Bygherren skal stille krav om, at der anvendes en digital udbudsportal ved udbud af fag og hovedentrepriser, at udbudsmaterialet er struktureret efter gængse standarder, samt at tilbudslisten indeholder udbudsmængder. 5. Digital aflevering Krav om digital aflevering af sags, drifts, vedligeholdelses og forvaltningsinformation Bygherren skal stille krav om, at der skal anvendes digital aflevering af de projektinformationer, som vurderes relevant for dokumentation af byggesagen, det afleverede byggeri som udført, og den fremadrettede drift, vedligehold og forvaltning. (https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=134884)

13 Hvorfor bruge BIM I dette afsnit vil jeg redegøre for fordelene ved at anvende BIM, både for bygherren, rådgiveren og entreprenøren. Der er mange fordele ved, at implementere BIM processerne. Det kan forbedre mange faggruppers effektivitet og produktivitet. Selvom BIM ikke er fuldt udviklet, i forhold til proces og teknologier, kan mange parter i byggebranchen få glæde af de fordele der følger med brugen af BIM. Som tidligere beskrevet, er BIM en integreret proces, hvor parterne kan samarbejde og udforske projektets funktionelle og fysiske karakteristika før man begynder at bygge eller lave andre fysiske modeller. Det presser den nutidige faseopdeling til, at søge hen imod BIM arbejdsmetoden. (Levring BIM, 2010) BIM indeholder store mængder koordinerede informationer og er grundlaget for arbejdsprocessen i hele dens levetid, fra start til slut, eller cradle 2 cradle. Hvilket skaber grundlaget, for en mere effektiv byggeproces. (Eastman, 2008) En af de store producenter af BIM platforme, AutoDesk postulerer, at man ved brugen af AutoDesks Revit i BIM processen, vil effektivisere produktionen med 25 %. (BIM s Return on Investment, Autodesk publikation) Det er meget vigtigt, at reklamere for BIM og den mere effektive proces. Hvis folk ikke bliver inspireret af de muligheder, der er ved BIM, er der risici for, at byggebranchen går tilbage til den traditionelle proces og derved igen kommer bagud i forhold til produktivitet sammenlignet med de andre brancher. Derfor er det vigtigt at ligge fokus på de gode historier, og på hvilke fordele der er ved BIM, indenfor de forskellige fag indenfor byggebranchen. Her har vi kikket på bygherrens, rådgiverens og entreprenørens fordele ved at tænke BIM. Kan det være: I det følgende vil jeg uddybe hvilke fordele der er for henholdsvis bygherren, rådgiveren og entreprenøren, når de vælger at anvende BIM modellen. 4.1 Bygherren og BIM Fordelene for bygherren er, at man tidligt i faserne kan bygge en cirka model. Modellen kan linkes til en udgiftsdatabase og kan hjælpe bygherren til, at kalkulere hvad byggeriet pris bliver. Modellen kan også bruges til, at bestemme og styre de krav bygherren har, som f.eks. størrelse, kvalitet osv.. Den tidlige model, giver også bygherren mulighed for, at kunne justere de krav han måtte have før, at modellen bliver for deltaljeret og kompleks. I den tidlige model kan man bruge simuleringer til at forbedre den generelle kvalitet i projektet og ændringer i den tidlige fase, vil have færre konsekvenser for projektet end den samme ændring vil have senere i projektet. (Problemerne fanges tidligere i processen). Ændringer bliver oftest dyrere jo længere henne i processen der skal ændres, da det bliver mere kompliceret at udføre dem. Et andet område, hvor Bygherre får forbedringer med BIM, er entrepriseformen IPD. Der opnås større fokus på samarbejde og gennemsigtighed. Her kan projektteamet bruge BIM modellen og få tidligt indblik i

14 13 projektets behov og få en mere præcis vurdering af prisen samtidig med, at man mindsker det traditionelle og langsomme informations flow. (Eastman, 2008) 4.2 Rådgiveren og BIM Rådgiveren opnår flere fordele ved, at bruge BIM. Det giver rådgiveren mulighed for, at lave tidligere og mere præcise visualiseringer af byggeriet. Årsagen er, at visualiseringerne er genereret ud fra en 3D model, i stedet for, at blive tegnet op fra 2D tegninger, hvilket er en mere besværlig proces og derved øges risiciene for fejl og unøjagtigheder. 2D tegningerne fra BIM modellen vil have færre fejl, da de er baseret på 3D modellen og hvis der bliver ændret i 3D modellen, bliver de også ændret på 2D tegningen. Ydermere hjælper parametrien rådgiveren med, at mindske fejl, da der i parametrien er regelsæt for, hvordan objekterne skal opføre sig. Ved at de forskellige rådgivere får tidligere mulighed for, at få indblik i hinandens modeller kan man få koordineret de problemer, der kan opstå imellem fagene. Det er f.eks. mere økonomisk fordelagtigt for processen, at ingeniøren bliver tidligt indlemmet, da store ændringer ved arkitektens udkast vil være omfattende at ændre, jo længere henne i forløbet man er. Som tidligere nævnt i bygherrens fordele, har man mulighed for, at trække priser ud af modellen på et tidligt stadie. Priserne trækkes ud på grundlag af de styk, arealer og volumener, som tidligt er blevet defineret i modellen. Det giver alle parterne mulighed for, at se hvilke konsekvenser designet vil have, før man forsætter med, at detaljere modellen. Til sidst i processen, får man en mere præcis pris på byggeriet, fordi modellen er konsistent og man regner kun prisen ud på det, der er i den faktiske model. Da det er computeren der tæller, måler osv., mindsker man sandsynligheden for menneskelige fejl. Igen fordi, at entreprenørerne kan følge med i processen tidligt og har specialistviden omkring priser for fagspecifikke materialer, kan de give en mere præcis pris. Det er dog et komplekst område at sætte op, men når det virker, vil det spare virksomheden mange mandetimer og forøge præcisionen. En af de største fordele for rådgivervirksomhederne er muligheden for, at bruge diverse analyse værktøjer til at gennemse byggeriet. Der findes allerede mange områder, man kan simulere på, med sin BIM model. Det værre sig alt fra energi, kollision, plads, brand, statik samt mange flere. BIM modellen behøver ikke, at være fuldt ud detaljeret, i de fleste tilfælde kan man gennemanalysere bygningen tidligt i processen og derved tage beslutninger, som vil forøge kvaliteten af byggeriet og spare penge senere i processen, ved at minimere ændringer undervejs. (Eastman, 2008) 4.3 Entreprenøren og BIM Der er mange entreprenører i Danmark, som ikke kan se de helt store fordele ved BIM endnu. Oftest er det forbundet med, at de ser snæversynet på værktøjer som f.eks. Revit, hvilket de ikke direkte kan bruge til så meget. Hvis der i et projekt forelægger en BIM model, kan entreprenørerne trække de informationer ud, de

15 14 skal bruge til den direkte fabrikation. Virksomheden Ambercon, har mulighed for, at tage dataene ud, via programmet Autodesk Inventor og benytte dem direkte i produktionsapparatet. På denne måde vil virksomheden kunne levere et produkt med langt større nøjagtighed og næsten 100 % sikkerhed for, at produktet passer ude på byggepladsen (www.teknikogviden.dk/artikelarkiv/2009/10/betonekvilibristblander 3d i produktionen.aspx). På grund af, at man får projektet i en 3D model, giver det mulighed for en mere præcis produktion med færre fejl, hvilket reducerer pris og produktionstiden. Når man har adgang til seneste opdaterede modeller, sparer man mere tid, end hvis man brugte den gammeldags papirbaserede proces. Desuden er der mange fejl forbundet ved, at opdatere traditionelle papirtegninger på den måde sammenlignet med BIM. BIM modellens korrekte repræsentation af byggeriet gør, at man via f.eks. analyseværktøjer kan opspore mange fejl før konstruktion på pladsen. En anden stor fordel for entreprenøren er muligheden for 4D, her sammenfletter man modellen med en tidsplan. Hvorefter entreprenøren kan få et større overblik over, hvordan byggeriet ser ud, på et givent tidspunkt. Det giver et uvurderligt indblik i at forudse problematikker og muligheder for forbedringer i forhold til byggepladsstyring, mandskab, maskiner, sikkerhed, pladsproblematikker osv.. LEAN teknikker vil også have nemmere ved, at blive implementeret, fordi det kræver større forudsigelse og koordination imellem parterne. På den måde kan man styre efter just in time princippet og minimere ikke værdiskabende elementer i processen. (Eastman, 2008) 4.4 Bygherren og Drift og vedligehold Igennem hele processen, bliver der indsamlet informationer og lagt i modellen. Disse informationer er værdifulde, eftersom de kan flettes sammen med f.eks. drift og vedligeholdsprogrammer. Vigtigheden af, at det overblik en BIM model kan give, er ikke at tage fejl af. Igennem et byggeris levetid er det estimeret, at 80 %, af de penge som et byggeri koster fra ide til nedbrydning ligger i drift fasen (FM). Derfor er det et negligeret område, hvor BIM har enormt potentiale. (Eastman, 2008)

16 Teori: 5.1 Publikation: C110 Kom godt i gang med 3D. Denne publikation er lavet, fra Bips side, for at give et indblik i og en ide om, hvilke overvejelser man, som virksomhed skal gøre sig, hvis man går med tanker om, at gå fra traditionel 2D projektering til 3D/BIM projektering/arbejdsmetode. Publikationen opstiller nogle spørgsmål, man som virksomhed, kunne stille sig selv. Dermed kan man få et overblik over, hvilke områder, effekter, politik eller retning man gerne vil bevæge sig i. Den nye måde at arbejde på, griber ind i mange af processerne omkring et byggeprojekt. Derfor er det en god ide, at granske området nøje, inden man kaster sig ud i det. Der er store gevinster at hente, men man skal starte det rigtige sted for, at man ikke kommer skævt ind i de nye metoder. Dette forsøger publikationen at hjælpe til med. I afsnittet Implementering af 3D arbejdsmetode sådan!, gennemgår man alle de steps, som processen normalt består af. (C110, 2009)I overskrifter, ser de ud som følger: Ledelsens beslutning. Tovholder. Handlingsplan. Valg af værktøjer. Sæt holdet/pilotprojekt. Uddannelse og læring. Brug Bips værktøjerne. Handlingsplan revurderes og opdateres. Synliggør resultaterne. Fasthold og udbyg kompetencerne. Videre med 3D og BIM Internt og eksternt. Fasthold og udbyg kompetencerne. ( C110 Kom godt i gang med 3D, Bips.) Ovennævnte punkter er gode at have i baghovedet, når man som virksomhed, går med tanker om at gå fra 2D til 3D. Skitesering og idegenerering

17 16 I de indledende faser, hvor design og arkitektur, er i højsædet, er der flere overvejelser man bør gøre sig. Den kreative fase må ikke begrænses, af teknisk barriere. De It værktøjer der vælges her, skal være lette at gå til. Her kan nævnes værkstøjer som f.eks.: Google SketcUp, Form 2, ArchiCAD, Bentley Architecture, AutoCad Architecture, Revit Architecture og Rhinoceros. Vælg det værktøj som passer bedst ind i virksomhedens arbejdsmetode (C110, 2009) 5.2 Motivation under forandringer Det eneste vi kan sige med sikkerhed om forandringer er, at de er kommet for at blive forandring er et krav, hvis virksomheden skal følge med og overleve, og det er usandsynligt at det bliver ændret i vores tid. Alting forandrer sig og det går hurtigere og hurtigere. Enhver branche kræver ny teknologi, kravet fra kunderne stiger, konkurrencen svinger, skifter og stiger, det hele bliver mere og mere avanceret. Der kommer en globaliseringen og virksomhederne er tvunget til at tage stilling til verdenen og ikke kun lokal området. Forandring sker lynhurtigt det er ikke den der tager tiden, det er medarbejderne, der bruger tid på at vænne sig til forandringen. Der for skal virksomheden være indstillet på at tage forbehold for at der vil komme en vis portion modstand fra dele af medarbejder staben. Virksomheden skal der for at være parat til at forberede og efter uddanne deres medarbejdere, så de har en fornemmelse for processen omkring forandringen eller brugen af de ny maskiner/programmer. (Zoffmann, 2011) Opstartsmøde Fastholdelse og den videre proces Analyse med fokusgruppe Forandringsmodellen Implementering Indsatsområder og tovholdere Kursus for involverede Figur 1: Forandringsmodellen fra Motivation og Ledelse (Zoffmann, 2011)

18 17 Forandringsmodellen skitserer, hvordan forløbet kunne gribes an. Det er virksomheden som har ansvaret for at gennemføre forandringen, der skal lægges en plan for formål, forløb og logostik for implementeringen af de nye programmer og uddannelse. (Zoffmann, 2011) Hvorfor? Hvad? Hvordan? Det handler om at få medarbejderne til at skifte holdning fra jeg accepterer til at være motiveret og engageret i forandringen. Hvorfor, Hvad og Hvordan er en lille øvelse som ville kunne afhjælpe nogle af de tvivlsspørgsmål som kan opstå i implementeringen. Hvorfor? Hvad er årsagen til forandringen? Hvad? Hvad forventer man bliver endnu bedre med denne forandring? Hvordan? Hvordan er jeg involveret og hvilke forventninger har ledelsen til mig i denne forandring? (Zoffmann, 2011) Medarbejdernes modstand mod implementeringen af nye arbejdsredskaber og metoder kan opstå på grund af: Dårlig information Manglende viden Misforståelser Fordomme Andre normer Personlig overbevisning Ængstelse for nye krav, usikkerhed Manglende selvsikkerhed Tidligere erfaringer En følelse af at blive trådt på Opposition mod mål og midler De medarbejdere der bliver berørt at den nye forandring, er individuelle personer som vælger om implementeringen bliver en succes eller fiasko. Derfor er det vigtigt for ledelsen og mellemlederne at de involverer medarbejderne i en tidlig fase af implementeringen, så de føler og får en ejer fornemmelse omkring hele processen. (Zoffmann, 2011)

19 Håndtering af forandring Når forandringer er undervejs, er det ifølge Zoffmann, vigtigt at tale med de medarbejdere som bliver berørt af forandringen. Det kan ske via samtaler mellem leder og medarbejder, samtalerne skal være systematiserede for, at det fungerer når lederen taler med flere medarbejdere hver for sig. Det kan stilles op på denne måde. Til lederen: Hvad er formålet med forandringen Hvad er forandringens omfang Hvad er din egen holdning og rolle i forandringen Mellem leder og medarbejder: Hvilken betydning har denne forandring for dig? Hvad er de mulige konsekvenser for dig og den funktion, som du er en del af? Hvad tænker du om forandringen? Hvordan vil du gerne have sparring undervejs? Procesaktion for alle involverede: Hvad ved I faktuelt om implementeringen Hvad oplever I af negative tanker, trusler eller svagheder ved implementeringen Hvilke muligheder ser I ved implementeringen Hvilken logik er der ved at implementere noget nyt Hvilke andre mulige indfaldsvinkler er der til forandringen, set fra det innovative aspekt (Zoffmann, 2011) trins modellen Ifølge John P. Kotter bliver for mange implementeringsprojekter ikke gennemført, på grund af en række hyppige fejltagelser, som går igen mange steder. Kotter identificerer 8 fejltagelser og introducerer derfor en 8 trinsmodel for forandringsledelse. Han understreger vigtigheden af, at gennemgå alle 8 trin for at etablere et grundlag der er solidt nok, og for at få forandringerne til at holde. Vigtigheden i at indse, at store forandringsprojekter ikke er lette er nødvendig, og det er derfor nødvendigt, at arbejde bevist og metodisk, for at implementerer en ny teknologi. Kotter præsenterede 8 trinsmodellen i sin udgivelse Leading Change fra De 8 trin er udarbejdet på baggrund af de 8 mest almindelige fejl,

20 19 organisationer begår i forbindelse med større ændringer. De skal gå hånd i hånd med en aktiv og effektiv ledelse, for at samtlige trin kan blive gennemført grundigt og korrekt. Dette for at fremme implementeringen. (Kotter, 1996) De 8 trin ses herunder: 1. Etablere en oplevelse af nødvendighed 2. Oprettelse af den styrende koalition 3. Udvikling af en vision og en strategi 4. Formidling af forandringsvisionen 5. Skabe grundlag for handling på bred basis 6. Generering af kortsigtede gevinster 7. Konsolidering af resultater og produktion af mere forandring 8. Forankre de nye arbejdsmåder i kulturen De første fire trin skal påvirke status quo før gennemførelsen af de egentlige ændringer kan påbegyndes, og skal således betragtes som den nødvendige planlægning forud for implementeringen. Trin 5 og 6 berører gennemførelsen af de egentlige ændringer, mens de sidste to trin skal sørge for at ændringerne konsolideres og bliver kulturelt funderede i organisationen. (Kotter, 1996) Et ofte set problem er, at ledelsen har fokus på at gennemføre trin 5 7, hvilket medfører, at der på et tidspunkt opstår modstand andre steder i organisationen. Hvis ændringerne alligevel tvinges igennem, vil det medføre, at medarbejderne finder på måder at underminere dem eller arbejder udenom dem ved ikke at ændre i arbejdsgangene. Det er derfor vigtigt, at have fokus på de fire første trin, for at have skabt en base at arbejde videre ud fra. (Kotter, 1996) Metoden beskriver de faser implementeringen skal igennem, for at sikre at løsningen gennemføres på en ukompliceret måde, med mindst mulig modstand. Samtidig sikrer den, at løsningen får en hurtig forankring, så hurtige og synlige resultater sikres. Det er bl.a. på grund af dette, at hans model er blevet så berømt, samtidig med, at den har vist sin effektivitet. Derudover er den formuleret så bredt, at den er let at overføre på både små og store virksomheder. 5.4 Implementerings strategi I forbindelse af implementering skal man tage en beslutning om hvilken metode man vil bruge. Skal det være en Big bang metode, en gradvis metode eller en fase opdelt metode.

bips konference 2011 Forandringer i byggebranchen er = forandringer i den enkelte virksomhed

bips konference 2011 Forandringer i byggebranchen er = forandringer i den enkelte virksomhed bips konference 2011 Forandringer i byggebranchen er = forandringer i den enkelte virksomhed Hvordan håndteres forandringer i små og mellemstore virksomheder, således at virksomhedens langsigtede strategier

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk Agenda Bygherrekravene iht. DDB Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 IKT-lederuddannelsen på www.iktuddannelse.dk www.iktuddannelse.dk IKT-lederuddannelsen Formål At gøre IKT-lederen

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

Institutioner dag De Digitale Dage

Institutioner dag De Digitale Dage Hvordan uddanner vi de nye i branchen i de nye værktøjer? DBF, 6.11.2013 Mads Carlsen Civilingeniør i byggeledelse, AAU, 2003 Konsulent i UCN act2learn Teknologi Underviser på UCN bygningskonstruktør Ekstern

Læs mere

Opkvalificering hos bygherren

Opkvalificering hos bygherren Opkvalificering hos bygherren - når BIM er et krav Hvor og hvordan skal man starte, når man kan se fordelene ved at digitalisere sine arbejdsprocesser? Hvordan får man overblik over muligheder og udfordringer,

Læs mere

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen Til parterne på høringslisten 10. juni 2010 Sag nr. 10/02028 /ebst Høring over IKT-bekendtgørelsen Vedlagt fremsendes i offentlig høring revideret bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations-

Læs mere

7 SEMESTERS SPECIALE

7 SEMESTERS SPECIALE 7 SEMESTERS SPECIALE IMPLEMENTERINGEN AF BIM PROJEKTERING 7 semesters speciale Bygningskonstruktøruddannelsen Vejleder: Kirsten Sommerlade Mikkel Møller Terkelsen Via University College Campus Horsens

Læs mere

En digital fremtid? 1 Mattias Straub

En digital fremtid? 1 Mattias Straub En digital fremtid? 1 En digital fremtid? Grundlæggende forudsætninger Statens rolle Mulige scenarier Rum og handlemuligheder 2 Produktivitet og kvalitet Lean Systemleverancer Digitalisering 3 Lean Nøgleord

Læs mere

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME TEKST AGENDA Dansk Industri Byggevare Baggrunden for digitalisering KØBENHAVNS EJENDOMME Lov om offentlig byggevirksomhed IKT-bekendtgørelsen Forvalter Københavns Kommunes

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet

En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet NTI CADcenter A/S www.mdoc.dk Agenda Kort om Mdoc løsningen og forretningsmæssige gevinster Mdoc platformen ved Anna Sørensen Mdoc gennemgang af

Læs mere

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT- bekendtgørelsen E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse Forskning IKT rådgivning

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT-bekendtgørelsen Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen K-Jacobsen A/S 24-10-2014 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse

Læs mere

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer.

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. Lean Ledelse Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret

Læs mere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere Lær BIM koordinering Samarbejde kræver styring og struktur. De data, der produceres, skal udnyttes optimalt og bindes sammen, så de bliver værdiskabende

Læs mere

IKT bekendtgørelsen. - Hvad skal vi med den?

IKT bekendtgørelsen. - Hvad skal vi med den? Bygningsstyrelsen, Klima- Energi- og Bygningsministeriet - ved Marianne Thorbøll - projektleder Konstruktørdagen i Vejle 25. oktober 2014 IKT bekendtgørelsen - Hvad skal vi med den? Introduktion til Bygningsstyrelsen

Læs mere

Behovsanalysens perspektiver for cuneco

Behovsanalysens perspektiver for cuneco Behovsanalysens perspektiver for cuneco Seminar Ballerup 5. marts/aarhus 8. marts cunecos antagelser Antagelser bag ansøgningen om midler til cuneco Branchen har for at kunne samarbejde mere effektivt

Læs mere

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet.

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet. 4 LEVERANCEKÆDEN Dette kapitel har til formål at danne et overblik over den nuværende situation i leverancemarkedet. Beskrivelsen tager udgangspunkt i et antal af projektgruppen opstillede procesmodeller,

Læs mere

Årsmøde i Lean Construction - DK

Årsmøde i Lean Construction - DK Årsmøde i Lean Construction - DK Fra digitalt byggeri til bedre byggeprocesser muligheder og perspektiver v/michael H. Nielsen, direktør Dansk Byggeri Disposition Status Det Digitale Byggeri De udmeldte

Læs mere

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Statens Byggevirksomhed Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Forsvarsministeriet Universitets-

Læs mere

Syv grunde til at vælge ibinder

Syv grunde til at vælge ibinder Syv grunde til at vælge ibinder 1. Nemt at anvende - kræver ingen forkundskaber 2. Let at beregne driftsomkostningerne 3. Fungerer i ethvert IT-miljøkræver blot en webbrowser 4. Udviklet af mennesker til

Læs mere

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx. KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT YDELSESSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: DATO:.. VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 02 BILAG A) IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION Side

Læs mere

Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT

Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT 2/14 Vejledning til entreprenøren 31-12-2008 Anvendelse af IKT INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund...3 Krav 1: Brug af projektweb i byggeprojekter...4 Krav 2: Projektweb-løsningen...5

Læs mere

BIM implementerings strategi, og erfaringer fra hospitalsprojekterne

BIM implementerings strategi, og erfaringer fra hospitalsprojekterne BIM implementerings strategi, og erfaringer fra hospitalsprojekterne Intro Lidt om NIRAS Implementerings processen generelt BIM implementering i NIRAS Hospitalsbyggerierne BIM implementering i Hospitalsbyggerierne

Læs mere

IT og ressourcestyring på Byggepladsen. 1 af 25

IT og ressourcestyring på Byggepladsen. 1 af 25 IT og ressourcestyring på Byggepladsen Kjeld Svidt, Aalborg Universitet IT og ressourcestyring på byggepladsen Kjeld Svidt Aalborg Universitet it.civil.aau.dk 1 af 25 Projekt IT og ressourcestyring på

Læs mere

Det Digitale Byggeri

Det Digitale Byggeri ARTIKLER Det Digitale Byggeri Af Jonas Maaløe Jespersen, Implementerings:netværket Rapporten kan bestilles hos Erhvervs- og Byggestyrelsen: http://www.ebst.dk/det_digitale_byggeri/22490/9/0 Kapitel 1 -

Læs mere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere Lær BIM koordinering Samarbejde kræver styring og struktur. De data, der produceres, skal udnyttes optimalt og bindes sammen, så de bliver værdiskabende

Læs mere

2015-02-17. bim survey 2014. rapport

2015-02-17. bim survey 2014. rapport bim survey 2014 rapport Indhold < Forrige side Næste side > 2 Indhold Indledning...3 Sammenfatning...4 Om undersøgelsen...5 Resultater... 7 1. Brugen af tegninger, modeller og beskrivelser... 7 bips Lyskær

Læs mere

Den strategiske vision frem mod 2010

Den strategiske vision frem mod 2010 byggeri informationsteknologi Illustrationerne fra 3D cases vist i nyt og på konferencer. Et af formålene med standarder er at støtte medlemmerne i at implementere 3D arbejdsmetode og nyttiggøre BIM (Building

Læs mere

DIGITALISERING PROJEKTLEDELSENS ERFARINGER FRA PANUM PROJEKTET HANS KRAGH

DIGITALISERING PROJEKTLEDELSENS ERFARINGER FRA PANUM PROJEKTET HANS KRAGH DIGITALISERING PROJEKTLEDELSENS ERFARINGER FRA PANUM PROJEKTET HANS KRAGH AGENDA Intro Panum projektet kort orientering Krav - Valg Projektledelsesmæssige overvejelser Projektledelsesmæssige erfaringer

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen Om RenProces Hvorfor RenProces Modellen Kommende brugere Kontakter Hjemmesiden RenProces er en værktøjskasse til at lede et renoveringsprojekt igennem

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Det Digitale Fundament. Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30

Det Digitale Fundament. Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30 Det Digitale Fundament Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30 Det Digitale Byggeri de færdige resultater efter 3 år De

Læs mere

IT-anvendelsen i bygge- og anlægsbranchen

IT-anvendelsen i bygge- og anlægsbranchen IT-anvendelsen i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris Virksomhedspanel er blevet spurgt om omfanget af deres IT-brug. Virksomhedspanelet består af 100 virksomheder og repræsenterer 15% af den samlede

Læs mere

Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan?

Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan? Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan? Emnet er højaktuelt, da der nu kommer nye IKTbekendtgørelser, som stiller krav om digitalisering til både stat, regioner, kommuner og almene boligorganisationer

Læs mere

Digitale redskaber Rapport

Digitale redskaber Rapport Digitale redskaber Rapport 14 Indhold Det Digitale Byggeri... 3 Digital renovering... 4 Planlægning og projektering... 5 Udbud og udførelse... 6 Drift og administration... 7 Digital bygningsmodel... 8

Læs mere

Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces

Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces Konkretisering af digital aflevering til drift Projektets

Læs mere

Image size: 7,94 cm x 25,4 cm BYGHERRERÅDGIVNING IT I BYGGERIET - HVAD GÅR DET UD PÅ?

Image size: 7,94 cm x 25,4 cm BYGHERRERÅDGIVNING IT I BYGGERIET - HVAD GÅR DET UD PÅ? Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Utzon Center - Aalborg BYGHERRERÅDGIVNING IT i byggeriet Kristian Birch Pedersen BYGHERRERÅDGIVNING IT I BYGGERIET - HVAD GÅR DET UD PÅ? Rambølls definition: Formålet med

Læs mere

Kom godt i gang med Lean

Kom godt i gang med Lean Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som den grønne bølge b i trafikken Kom godt i gang med Lean Manager Bo Nielsen Rambøll Management 8 trin til forandring 1 Etablering af en oplevelse

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED INTRODUKTION TIL 4IMPROVE SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED VI HJÆLPER DIG MED AT SKABE FORANDRING Kunder, medarbejdere og netværkspartnere oplever en intensiv og stejl læringskurve

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

CUNECO PROJEKT 17021 IMPLEMENTERING AF CUNECOS STANDARDER I INGENIØRUDDANNELSERNE AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR BYGGERI OG ANLÆG

CUNECO PROJEKT 17021 IMPLEMENTERING AF CUNECOS STANDARDER I INGENIØRUDDANNELSERNE AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR BYGGERI OG ANLÆG CUNECO PROJEKT 17021 IMPLEMENTERING AF CUNECOS STANDARDER I INGENIØRUDDANNELSERNE AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR BYGGERI OG ANLÆG Medvirkende i projektet Aktive i implementeringen: Flemming Vestergaard,

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

APPENDIKS 5 - LÆRING OG FORANDRING INDHOLDSFORTEGNELSE A5. LÆRING OG FORANDRING... 1 5.1 LÆRING... 1 5.2 FORANDRING... 2 5.3 REFERENCER...

APPENDIKS 5 - LÆRING OG FORANDRING INDHOLDSFORTEGNELSE A5. LÆRING OG FORANDRING... 1 5.1 LÆRING... 1 5.2 FORANDRING... 2 5.3 REFERENCER... INDHOLDSFORTEGNELSE A5. LÆRING OG FORANDRING... 1 5.1 LÆRING... 1 5.2 FORANDRING... 2 5.3 REFERENCER... 7 A5. LÆRING OG FORANDRING I dette appendiks behandles teorien omkring læring og forandring. Læringsteorien

Læs mere

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri sådan kommer du godt i gang FÅ DE BEDSTE RESULTATER TIL TIDEN Har du lyst til at: At forbedre dine faglige kompetencer? Mindske fejl og

Læs mere

De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark

De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark 22. april 2012 Clars Danvold Arkitekt, IT-projektleder DATO: 01-05-2012 1 Landets største ejendomsvirksomhed 1 mio. m 2 statsejendomme

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

Tjeklisten for bedre indtjening

Tjeklisten for bedre indtjening Tak fordi du har downloadet Den ultimative tjekliste for bedre indtjening. Manglende indtjening hænger ofte sammen med, at der er ting i dit workflow, du kan forbedre. En tjekliste er uvurderlig, for den

Læs mere

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Archiwise Aps: Stiftet i 2008 Udskilt af Triarc Arkitekter A/S Oprindeligt BIM support

Archiwise Aps: Stiftet i 2008 Udskilt af Triarc Arkitekter A/S Oprindeligt BIM support Archiwise Aps: Stiftet i 2008 Udskilt af Triarc Arkitekter A/S Oprindeligt BIM support Nicolaj Hvid BIM konsulent Uddannet arkitekt/designer CEO Archiwise Aps Modelbaseret bygherrerådgivning Formål: At

Læs mere

LEAN og BIM Praktiske erfaringer

LEAN og BIM Praktiske erfaringer Praktiske erfaringer LEAN Fastlæg og optimer værdier Gennem processer som skaber værdien Reducere spild Pull ikke push Løbende forbedringer PAGE 2 Hvad er BIM BIM = Bygnings Informations Modeller buildingsmart

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Opdateret Lederskab. Drejebog for ledelse af forandringer! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse

Opdateret Lederskab. Drejebog for ledelse af forandringer! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901- Nr. 1 2008 Tema: Forandringsledelse i praksis Drejebog for ledelse af forandringer! Forandringer er over os! Store omvæltninger præger mange organisationer, omstruktureringer og forandringsprocesser

Læs mere

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE EN TRIN-FOR-TRIN BESKRIVELSE AF, HVORDAN KOMMUNERNE KAN BRUGE NØGLETAL, NÅR DE SKAL BYGGE, OG HVILKE FORDELE DE OPNÅR. FEBRUAR 2009 SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE TRIN FOR TRIN Denne brochure

Læs mere

Klare krav )l dri,sdata allerede i udbuddet

Klare krav )l dri,sdata allerede i udbuddet Klare krav )l dri,sdata allerede i udbuddet Helle Ravn og Kim Jacobsen hera4@ucl.dk og kj@k- jacobsen.dk bips konference 2014 15. september 2014 - spor 1, auditorium 1 UCL - University College Lillebælt

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

Det virker også i mindre virksomheder!

Det virker også i mindre virksomheder! Det virker også i mindre virksomheder! Fundamentet for at dele viden er, at der skabes en fælles f forståelse af praksis Agenda 1. Hvem er CEG A/S 2. Hvorfor arbejde med Lean C. hos CEG 3. BygSol pyramiden

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management.

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management Orbicon 1 Artikel i Teknik & Miljø (Stads og Havneingeniøren) Udvikling i stedet for afvikling Orbicon

Læs mere

Kursus 105 0021 Bygning, produkt og proces Konstruktion og bygninger 15. september 2005. Bygningskonstruktion: Koncept, system og detalje

Kursus 105 0021 Bygning, produkt og proces Konstruktion og bygninger 15. september 2005. Bygningskonstruktion: Koncept, system og detalje Kursus Bygning, produkt og proces Konstruktion og bygninger. september Bygningskonstruktion: Koncept, system og detalje Med udgangspunkt i et konkurrenceprojekt fra arkitektgruppen UID vedrørende planlægning

Læs mere

Bygherrens krav til brug af informationsog kommunikationsteknologi (IKT)

Bygherrens krav til brug af informationsog kommunikationsteknologi (IKT) Bygherrens krav til brug af informationsog kommunikationsteknologi (IKT) En guide baseret på Universitets og Bygningsstyrelsens erfaringer med Det Digitale Byggeri 1 Hvem står bag denne guide? Denne guide

Læs mere

Bring lys over driften af belysningen

Bring lys over driften af belysningen Bring lys over driften af belysningen CityTouch LightPoint Asset Management system for belysning CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Velkommen til den nye intelligens inden for belysning. Professionel

Læs mere

Opdateret: 1. marts 2015

Opdateret: 1. marts 2015 Opdateret: 1. marts 2015 Autodesk er i færd med gradvist at omlægge nye softwarekøb for vores produkter til udelukkende at være tilgængelige som abonnementsaftaler. I første fase af denne overgang bliver

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

LÆRINGSMANUAL 3D PROJEKTERING

LÆRINGSMANUAL 3D PROJEKTERING LÆRINGSMANUAL 3D PROJEKTERING på baggrund af Concert & Conference Centre, Reykjavik, Island Indhold 1. INDLEDNING...3 2. HVORFOR 3D PROJEKTERER?...4 2.1. Projektets udformning...4 2.2. De Digitale Bygherrekrav...4

Læs mere

9 IMPLEMENTERING. 9.1 Barriereanalyse med Leavitts. systemmodel

9 IMPLEMENTERING. 9.1 Barriereanalyse med Leavitts. systemmodel 9 IMPLEMENTERING Dette kapitel beskriver faser og problemstillinger i forbindelse med en implementering af en handelsportal i den danske byggebranche, som er en del af projektgruppens løsningskoncept.

Læs mere

Succesfuld implementering - forandring der forankres

Succesfuld implementering - forandring der forankres Succesfuld implementering - forandring der forankres Præsentationens indhold: Indledning Hvad er succesfuld implementering? Forandringscirklen Redskabskassen Fundament Hvordan kommer vi i gang? Uddrag

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

s1. Af Jakub Slusarek

s1. Af Jakub Slusarek s1. Af Jakub Slusarek Arbejdsprocessen Jeg lagde ud med at lave en hjemmeside omkring uddannelsen og jobbet som arkitekt. Informationerne fandt jeg på hjemmesiden www.ug.dk, som er en hjemmeside der informerer

Læs mere

3D modellering af anlægsprojekter - bygherrekrav. -af Gita Monshizadeh og Lone Skaaning Blach

3D modellering af anlægsprojekter - bygherrekrav. -af Gita Monshizadeh og Lone Skaaning Blach 3D modellering af anlægsprojekter - bygherrekrav -af Gita Monshizadeh og Lone Skaaning Blach Indhold Hvem er vi! Kort præsentation af projektet Den nye bane Kh-Rg Udbudsformer for projektet Bygherrekrav

Læs mere

Mini projekt C201. Afleveret d. 30. april 2003. Udarbejdet af: Anne Svendsen Martin Thaarup Asger Bendtsen. Jesper Linding Rikke Pedersen

Mini projekt C201. Afleveret d. 30. april 2003. Udarbejdet af: Anne Svendsen Martin Thaarup Asger Bendtsen. Jesper Linding Rikke Pedersen PROJEKTLEDELSE Mini projekt C201 Afleveret d. 30. april 2003 Udarbejdet af: Anne Svendsen Martin Thaarup Asger Bendtsen Jesper Linding Rikke Pedersen BROHUSET 1 Indledning En virksomheds struktur kan være

Læs mere

FÆLLESMØDE NR. 5 MARTS,

FÆLLESMØDE NR. 5 MARTS, FÆLLESMØDE NR. 5 MARTS, 2007 Formål med fællesmøde nr. 5 At få indblik i: Hvad er forandringsledelse for en størrelse?. Hvordan en forandringsproces kan gribes an?. En forandringsproces fra det virkelige

Læs mere

BIM. - Et værktøj til bedre Projektering

BIM. - Et værktøj til bedre Projektering 7. semester afgangsspeciale Afleveret d. 28. november 2011 Bygningskonstruktøruddannelsen VIA University College Campus Horsens BIM - Et værktøj til bedre Projektering Jesper Bredkær-Sørensen Stud. Nr.124365

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME JUNI 2015 1 INDHOLD Indledning / ambition 3 Generelt / Vision 4 Krav til arbejdsmiljøkoordinator under projektering

Læs mere

Fra festmåltid til hverdagskost

Fra festmåltid til hverdagskost Fra festmåltid til hverdagskost Mange organisationers udfordring i leanarbejde ligger i overgangen fra projektstatus til reel forbedringskultur. Det handler om at gøre arbejdet med forbedringer til en

Læs mere

VDC i udførelsen 25.10.2014

VDC i udførelsen 25.10.2014 VDC i udførelsen 25.10.2014 Frederiks Plads 25.10.2014 Konstruktørdag 1 Agenda - IKT hos NCC - BIM i en konservativ branche - BIM/VDC hos NCC - Samarbejdsformer - Værdi af VDC hos NCC - Opsummering - Spørgsmål

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT Koordinator: Dato: Revision: Revision dato:

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog DIGITAL DIALOG Firmaprofil Etableret 2011 OffentligPrivatDialog gik live primo 2012 Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog Vinder af IKA s Dialogpris 2014 nomineret og kåret af

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Vi starter med BIM i Konkurrencer.

Vi starter med BIM i Konkurrencer. Klima- Energi- og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen - BYGST ved Marianne Thorbøll - projektleder 4. november 2013 BYGST implementering af BIM i konkurrencer. Hos BYGST vil vi sikre en projektgennemførelse

Læs mere

Kursist- og vejlederteam Intensiv afsnit OUH, Svendborg Sygehus

Kursist- og vejlederteam Intensiv afsnit OUH, Svendborg Sygehus Kursist- og vejlederteam Intensiv afsnit OUH, Svendborg Sygehus Afdelingssygeplejerske Tina Thomsen Uddannelses- og udviklingssygeplejerske Lene Lehmkuhl Program Proces Projekt/opgave afsnit ITA2, OUH

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

Lektionsplanlægning Tektonik og Bionik i arkitekturen Udarbejdet af Capo

Lektionsplanlægning Tektonik og Bionik i arkitekturen Udarbejdet af Capo Miniprojekt, arkitektur uge, 1 semester - Uge 42 Emne: Tektonik og bionic i arkitekturen Analyse Gennem en uge skal de studerende på 1 semester, international og dansk linje, arbejde sammen i en arkitektur

Læs mere