KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SJETTE MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SJETTE MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET"

Transkript

1 DA DA DA

2 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2004) 524 endelig SJETTE MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET om anvendelsen af artikel 4 og 5 i direktiv 89/552/EØF "Fjernsyn uden grænser", ændret ved direktiv 97/36/EF, i perioden {SEC(2004) 1016} DA DA

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING KOMMISSIONENS UDTALELSE OM ANVENDELSEN AF ARTIKEL 4 OG Generelle bemærkninger Anvendelsen af artikel 4 og Artikel 4 og 5 set i sammenhæng med et dynamisk audiovisuelt miljø i Europa Medlemsstaternes gennemførelsesmetoder og tilsyn Redskaber til analyse og vurdering Anvendelsen af artikel Anvendelsen af artikel KONKLUSIONER...8 DA 2 DA

4 SJETTE MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET om anvendelsen af artikel 4 og 5 i direktiv 89/552/EØF "Fjernsyn uden grænser", ændret ved direktiv 97/36/EF, i perioden INDLEDNING (EØS-relevant tekst) Denne meddelelse, som er udarbejdet i henhold til artikel 4, stk. 3, i Rådets direktiv 89/552/EØF 1 af 3. oktober 1989 om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-radiospredningsvirksomhed, ændret ved Europa- Parlamentets og Rådets Direktiv 97/36/EF af 30. juni , er Kommissionens sjette rapport om gennemførelsen af direktivets artikel 4 og 5 3. Den indeholder Kommissionens udtalelse om de statistiske oplysninger, medlemsstaterne har indsendt om, i hvilket omfang de har nået de andele, der er fastsat i artikel 4 og 5, for hvert af de fjernsynsprogrammer, der henhører under deres kompetence. I direktivets artikel 4, stk. 3, er det fastsat, at Kommissionen i sin udtalelse kan tage hensyn til bl.a. fremskridt, der er gjort i forhold til tidligere år, andelen af premiereudsendelser i programtilrettelæggelsen, nye fjernsynssenderes særlige forhold eller den specifikke situation i lande, der kun har begrænset audiovisuel produktionskapacitet eller et begrænset sprogområde 4. Formålet med dette dokument er at bringe de statistiske oplysninger fra de enkelte medlemsstater og Kommissionens udtalelse til de øvrige medlemsstaters, Europa- Parlamentets og Rådets kendskab. Referenceperioden ( ) vedrører EU-15. De ti nye medlemsstater, som tiltrådte EU den 1. maj 2004, dækkes ikke af dette dokument. De vil blive medtaget for første gang i den næste rapport om direktivets anvendelse i tilsynsperioden Kommissionen vil være særlig omhyggelig med at sikre, at de nye medlemsstater kan deltage i denne komplekse opgave og i overensstemmelse med princippet om fremadskridende forbedringer opfylde de mål, der er fastsat i "Fjernsyn uden grænser"- direktivet, især for så vidt angår de andele, der henvises til i artikel 4 og 5. Vurderingen af rapporterne fra medlemsstaterne i Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA), som deltager i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, foretages i en separat rapport, der offentliggøres af EFTA's sekretariat 5. I bilag 5 i Kommissionens tjenestegrenes medfølgende arbejdsdokument 6 findes der imidlertid et resumé af deres rapporter, ledsaget af en kort analyse. Dette dokument omfatter to dele: del I Kommissionens udtalelse om anvendelsen af artikel 4 og 5 del II Konklusioner uddraget af ovennævnte udtalelse og medlemsstaternes rapporter. 1 EFT L 298 af EFT L 202 af Benævnes herefter "Fjernsyn uden grænser"-direktivet eller blot "direktivet". 4 Denne liste over kriterier er ikke udtømmende. 5 Bilag X til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde regulerer med visse tilpasninger direktivets anvendelse i de EFTA-lande, der deltager i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. 6 SEK (2004) 1016 herefter "Kommissionens tjenestegrenes arbejdsdokument". DA 3 DA

5 Yderligere og detaljerede oplysninger kan findes i de 8 bilag til Kommissionens tjenestegrenes arbejdsdokument. 2. KOMMISSIONENS UDTALELSE OM ANVENDELSEN AFARTIKEL4 OG Generelle bemærkninger Anvendelsen af artikel 4 og Artikel 4 og 5 set i sammenhæng med et dynamisk audiovisuelt miljø i Europa Den første generelle bemærkning vedrører tendensen i antallet af fjernsynskanaler i Europa. Indledningsvis kan det konstateres, at det samlede antal fjernsynskanaler i EU-15, der var berørt af "Fjernsyn uden grænser"-direktivets artikel 4 og 5 7 pr. 1. januar 2003 var ca Det tilsvarende antal kanaler var året før (i januar 2002) ca Der er således sket en stigning i antallet af kanaler på mere end 12 % på kun et år, hvilket afspejler det audiovisuelle udbuds dynamik i Europa. Denne udvikling ses ligeledes i resultaterne af medlemsstaternes evalueringsrapporter om den nuværende referenceperiode. Det samlede antal rapporterede kanaler, der omfattes af artikel 4 og 5 9, steg fra 472 i 2001 til 503 i Medlemsstaternes gennemførelsesmetoder og tilsyn Den anden generelle bemærkning vedrører medlemsstaternes metode, når de opfylder direktivets krav om indsendelse af oplysninger. Nogle medlemsstater undlader stadig at indsende fyldestgørende oplysninger, især om satellit- og/eller kabelkanaler, som ofte ikke indgår i de nationale rapporter. I rapporterne fra Nederlandene og Tyskland manglede således oplysninger om et betydeligt antal kanaler, og i rapporten fra Italien er satellitkanaler systematisk udeladt i de statistiske oplysninger vedrørende artikel Fjernsyn sendt over jorden blev på den anden side dækket omfattende af medlemsstaternes rapporter. Kommissionen ønsker at påpege, at pligten til at indsende oplysninger i henhold til direktivets 7 Pligten til at indsende oplysninger i henhold til artikel 4, stk. 3, gælder for alle tvradiospredningsorganernes udsendelser under en medlemsstats myndighed med følgende undtagelser: Artikel 4 og 5 finder ikke anvendelse på "nyheder, sportsbegivenheder og underholdningsudsendelser med konkurrencepræget islæt, reklame og tekst-tv og teleshopping". Artikel 9 fastsætter, at artikel 4 og 5 "finder ikke anvendelse på fjernsynsudsendelser, der er bestemt for et lokalt publikum, og som ikke indgår i et nationalt netværk". Betragtning 29 i direktiv 97/36/EF fastsætter, at "kanaler, der udelukkende sender på et sprog, der ikke er et af medlemsstaternes sprog, bør ikke være omfattet af artikel 4 og 5". Artikel 2, stk. 6, fastsætter, at "Dette direktiv finder ikke anvendelse på udsendelser, der udelukkende er bestemt til modtagelse i tredjelande, og som ikke direkte eller indirekte modtages af offentligheden i en eller flere medlemsstater". 8 Disse tal er baseret på de data, der er offentliggjort af Det Europæiske Observationsorgan for det Audiovisuelle Område i dets årbøger for 2001, 2002 og De omfatter offentlige og private kanaler med licens til analog udsendelse over jorden og kabel- og/eller satellit- og/eller datatransmissionskanaler. De omfatter ikke ikke-europæiske kanaler, der sender til EUmedlemsstaterne, kanaler, der sender til tredjelande, og regionale eller lokale kanaler, hhv. nationale kanalers regionale/lokale vinduer. 9 Dette tal er opnået ved at bestemme det samlede antal indberettede kanaler minus antallet af kanaler, der var undtaget på grund af deres programmers karakter (hele programmet bestående af nyheder, sportsbegivenheder og underholdningsudsendelser med konkurrencepræget islæt, reklame, tekst-tv og teleshopping) og uden at medregne ikke operative kanaler. Kanaler, for hvilke medlemsstaterne undlod at meddele data vedrørende artikel 4 eller 5, er medregnet. 10 I rapporten "undtages" satellit-kanaler fra kravet om indsendelse af oplysninger i artikel 5 under henvisning til den nationale lovgivning. Kommissionen undersøger i øjeblikket dette spørgsmål for at få fastslået, om det er i overensstemmelse med fællesskabsretten. DA 4 DA

6 artikel 4, stk. 3, gælder alle fjernsynsprogrammer under den pågældende medlemsstats myndighed 11. Det er også vigtigt at nævne, at der ofte kan være stor forskel på hyppigheden og karakteren af medlemsstaternes overvågning: dagligt tilsyn med programlægningen, statistiske rapporter, oversigter, stikprøver og i visse tilfælde skønsmæssige vurderinger. Tilsynet udføres i nogle tilfælde af en uafhængig tilsynsmyndighed, i andre tilfælde direkte af det kompetente departement i ministeriet. De forskellige metoder og fortolkninger af direktivets bestemmelser gør det vanskeligt at frembringe tal, der nøjagtigt viser, i hvilket omfang artikel 4 og 5 anvendes. Men på trods af forskellene giver de resultater, der forelægges i denne meddelelse, mulighed for at skelne tendenserne på dette område, og det er muligt at drage konklusioner om de vedtagne foranstaltningers effektivitet Redskaber til analyse og vurdering I henhold til artikel 4, stk. 3, i "Fjernsyn uden grænser"-direktivet har Kommissionen ansvaret for at sikre anvendelsen af artikel 4 og 5 i overensstemmelse med traktatens bestemmelser. For at bistå medlemsstaterne med deres tilsynsopgaver er der blevet forelagt retningslinjer udarbejdet af kontaktudvalget 13 for tilsynet med gennemførelsen af artikel 4 og 5. Formålet med disse retningslinjer er at støtte medlemsstaterne, når de indsender oplysninger, som de har pligt til i henhold til artikel 4, stk. 3, ved at tydeliggøre visse definitioner for at undgå forskelle i fortolkningerne. Der er desuden som led i et overordnet skema blevet udviklet en række indikatorer 14, som skal lette vurderingen af de statistiske data, medlemsstaterne forelægger. Disse indikatorer om resultaterne bidrager til evalueringen af fremskridtene med at anvende artikel 4 og 5, både på fællesskabsplan og på nationalt plan. Med det forbehold, at visse medlemsstater har valgt i henhold til "Fjernsyn uden grænser"-direktivets artikel 3, stk. 1, at fastsætte mere detaljerede 11 I artikel 4, stk. 3, fastslås det, at rapporten "skal bl.a. indeholde en statistisk oversigt over den andel af sendetiden, der er omhandlet i nærværende artikel og artikel 5, for hvert af de fjernsynsprogrammer, der hører under den pågældende medlemsstats kompetence, grundene til, at det i hvert enkelt tilfælde ikke har været muligt at nå op på denne andel af sendetiden, samt de foranstaltninger, der er truffet eller vil blive truffet for at nå op på denne." 12 I denne sammenhæng bør nævnes den uafhængige undersøgelse af virkningen af foranstaltningerne vedrørende fremme af distribution og produktion af tv-programmer, som gennemføres i øjeblikket i henhold til artikel 25 a) i "Fjernsyn uden grænser"-direktivet, hvis resultater skal forelægges i slutningen af Jf. bilag 1 til Kommissionens tjenestegrenes arbejdsdokument. DA 5 DA

7 eller strengere regler på de områder, der dækkes af direktivet 15, bidrager disse indikatorer til at give et overblik over gennemførelsen og anvendelsen af artikel 4 og 5. Det er på denne baggrund, udtalelsen i dette dokument forelægges. I udtalelsen konstateres de generelle tendenser i anvendelsen af foranstaltningerne til fremme af distribution og produktion af europæiske fjernsynsprogrammer både på fællesskabsplan og i de enkelte berørte medlemsstater i perioden Anvendelsen af artikel 4 I dette afsnit analyseres opnåelsen af den andel, der omtales i "Fjernsyn uden grænser"- direktivets artikel Den gennemsnitlige sendetid, der var forbeholdt europæiske værker på kanaler med de højeste seertal 17 i alle medlemsstaterne, var 66,95 % i 2001 og 66,10 % i 2002, hvilket repræsenterer et fald på 0,85 point. Dette lette fald skal dog ses som led i en samlet stigning i programandelen af europæiske værker midtvejs i forløbet. Sammenlignet med den foregående referenceperiode (60,68 % i 1999 og 62,18 % i 2000) skete der en stigning på 5,42 point over en fireårs periode. Midtvejs i forløbet var der således tale om en opadgående tendens 18. Alt efter medlemsstat varierede den gennemsnitlige sendetid mellem 46,98 % (Portugal) og 87 % (Nederlandene) i 2001 og mellem 48,67 % (Irland) og 80 % (Luxembourg) i Den gennemsnitlige sendetid for europæiske værker i referenceperioden ( ) udviste en positiv tendens i otte medlemsstater, var uændret i en og negativ i seks. Den samlede tendens var derfor en stigning i referenceperioden. For så vidt angår det samlede antal kanaler, der nåede eller overskred den i artikel 4 omtalte andel (europæiske værker) i referenceperioden, var den gennemsnitlige procentsats for overholdelse af bestemmelserne for alle kanaler i alle medlemsstaterne 69,93 % i 2001 og 74,53 % i 2002, svarende til en stigning på 4,60 point i referenceperioden. Sammenlignet med den foregående referenceperiode (68,58 % i 1999 og 72,50 % i 2000) skete der en stigning på 5,95 point over en periode på fire år ( ). Dette er et bemærkelsesværdigt tal i betragtning af stigningen i antallet af kanaler, hovedsagelig specialiserede kanaler, i den samme periode. Procentsatsen for overholdelse af bestemmelserne for alle typer af kanaler varierede mellem 38 % (Sverige) og 100 % (Finland) i 2001 og mellem 43 % (Sverige) og 100 % (Finland) i Procentsatsen for overholdelse af bestemmelserne set i forhold til antallet af kanaler af alle typer steg i ni medlemsstater, var uændret i fem og faldt i en. Disse generelt positive resultater i forbindelse med anvendelsen af artikel 4 på fællesskabsplan - at de fleste indikatorer med kun få undtagelser viste en stigning i referenceperioden ( ) og endnu flere i sammenligning med den foregående 15 In praksis har et flertal af medlemsstaterne gjort brug af denne mulighed (f.eks. udelukkelse af studieproduktioner i Italien, positiv definition af værker, der skal indgå i beregningen i Tyskland). Seks medlemsstater (E, F, I, NL, SF, UK) anvender krav om højere procentsatser end dem, der findes i direktivet, på visse eller alle deres tv-radiospredningsorganer (f.eks. krav om udsendelse af 60 % europæiske værker i Frankrig, tildeling af 25 % af sendetiden til værker af uafhængige producenter i Det Forenede Kongerige og Nederlandene, osv.). 16 Artikel 4, stk. 1, fastsætter, at "Medlemsstaterne skal, når det er muligt, med passende midler drage omsorg for, at tv-radiospredningsorganerne afsætter den største halvdel af den sendetid, der ikke består af nyheder, sportsbegivenheder og underholdningsudsendelser med konkurrencepræget islæt, reklame og tekst-tv og teleshopping, til transmission af europæiske programmer som defineret i artikel 6." 17 Data om den gennemsnitlige andel af sendetiden dækker kanaler med en seerandel på mere end 3 %. 18 Jf. skemaet nedenfor på side 10, der viser udviklingen i de vigtigste indikatorer i EU-15 over fire år ( ). DA 6 DA

8 referenceperiode ( ) - tyder på, at "Fjernsyn uden grænser"-direktivets mål med hensyn til visning af europæiske værker er ved at blive nået. En sammenfattende tabel 19 viser situationen med hensyn til anvendelse af artikel 4 i Fællesskabet i referenceperioden ( ) Anvendelsen af artikel 5 I dette afsnit analyseres opnåelsen af den andel, der omtales i "Fjernsyn uden grænser"- direktivets artikel Som allerede nævnt i forbindelse med spørgsmålet om metode, indsendte visse medlemsstater ikke fyldestgørende oplysninger, især om satellitkanaler, vedrørende artikel 5. Visse medlemsstater undlod helt at give de relevante data i deres rapporter, f.eks. ved at "undtage" de pågældende kanaler 21. Desuden blev der for visse kanaler ikke indsendt data om den relevante andel af nyere europæiske værker. I denne sammenhæng ønsker Kommissionen at påpege, at pligten til at indsende oplysninger i henhold til direktivets artikel 4, stk. 3, gælder alle fjernsynsprogrammer under den pågældende medlemsstats myndighed. Det påhviler hver enkelt medlemsstat at indsende en fuldstændig liste over alle kanaler, der dækkes af direktivets artikel 5 og give samtlige oplysninger om dem. Medlemsstaterne har ikke beføjelse til at fastsætte generelle "undtagelser" fra direktivets krav, undtagen i de tilfælde, der er fastsat i direktivet 7 ovenfor. De resultater, der forelægges i det følgende, skal vurderes i forhold til, at der ikke blev taget hensyn til kanaler, for hvilke der ikke var blevet indsendt oplysninger, under beregningen af de forskellige indikatorer for resultater, dvs. den gennemsnitlige sendetid for europæiske værker eller procentsatsen for overholdelse af bestemmelserne. 22 Det første resultat af vurderingen af medlemsstaternes rapporter vedrørende den krævede mindsteandel på 10 % i henhold til artikel 5 drejer sig om den gennemsnitlige sendetid eller, hvis medlemsstaten skulle have truffet dette valg ved direktivets gennemførelse i national ret, det gennemsnitlige programbudget 23, der er forbeholdt europæiske værker af uafhængige 24 producenter: den gennemsnitlige andel af værker af uafhængige producenter udsendt af alle europæiske kanaler i alle medlemsstaterne lå på 37,75 % i 2001 og 34,03 % i 2002, svarende til et fald på 3,72 point i referenceperioden. Sammenlignet med den foregående referenceperiode (37,51 % i 1999 og 40,47 % i 2001) skete der et fald på 3,48 point over fire år. Den gennemsnitlige andel af disse værker varierede efter medlemsstater mellem21,33 % (Italien) og 68,92 % (Nederlandene) i 2001 og 18,78 % (Italien) og 61,42 % (Østrig) i I den samlede referenceperiode skete der en stigning i den gennemsnitlige andel af europæiske værker af uafhængige producenter i seks medlemsstater og et fald i ni. 19 Jf. tabel 1 i bilag 2 til Kommissionens tjenestegrenes arbejdsdokument. 20 Artikel 5 fastsætter, at "Medlemsstaterne skal, når det er muligt, med passende midler drage omsorg for, at tv-radiospredningsorganerne afsætter mindst 10 % af den sendetid, der ikke består af nyheder, sportsbegivenheder og underholdningsudsendelser med konkurrencepræget islæt, reklame tekst-tv og teleshopping - eller alternativt efter medlemsstaternes valg, mindst 10 % af deres programbudget - til europæiske programmer, der er fremstillet af producenter, som er uafhængige af disse organer." 21 Italien er det mest slående eksempel på dette. 22 Jf. indikator 1 og 2 i bilag 1 til Kommissionens tjenestegrenes arbejdsdokument. 23 I praksis gjorde kun kanaler, der sender over jorden, og fire kabel- og satellitkanaler under fransk myndighed brug af denne mulighed. 24 Efter definitionen i betragtning 31 i direktiv 97/36/EF af 30. juni 1997, som fastsætter, at (ikke udtømmende kriterier): "( ) medlemsstaterne bør definere udtrykket "uafhængig producent" under hensyntagen til kriterier såsom, om han ejer produktionsselskabet, hvor mange programmer han leverer til samme tv-spredningsforetagende, og om han har sekundære rettigheder." DA 7 DA

9 Det andet resultat vedrører det samlede antal kanaler af alle typer, der nåede eller overskred mindsteandelen på 10 % af europæiske værker af uafhængige producenter: den gennemsnitlige opfyldelse af bestemmelserne for kanaler i alle medlemsstaterne var 90,67 % i 2001 og 89,13 % i 2002, svarende til en mindre tilbagegang på 1,54 point i referenceperioden. Sammenlignet med den foregående referenceperiode (85,02 % i 1999 og 84,81 % i 2000) skete der en stigning på 4,11 point over fire år. Den gennemsnitlige procentsats for overholdelse af bestemmelserne varierede efter medlemsstat fra 72 % (Grækenland) til 100 % (Irland, Nederlandene, Østrig, Finland og Sverige) i 2001 og fra 71 % (Sverige) til 100 % (Danmark, Frankrig, Irland, Østrig og Finland) i Den gennemsnitlige procentsats for overholdelse af bestemmelserne steg i seks medlemsstater, var uændret i fire (tre på 100 %) og faldt i fem. Det tredje resultat vedrører den gennemsnitlige andel, der på fællesskabsplan gives til nyere europæiske værker af uafhængige producenter, dvs. værker, der udsendes senest fem år efter, at de er produceret. Den gennemsnitlige andel for kanaler i alle medlemsstaterne, som nyere europæiske værker af uafhængige producenter opnåede, var 61,78 % i 2001 og 61,96 % i 2002, svarende til en lille fremgang på 0,18 point for referenceperioden. Der er tale om procentpoint, der beregnes i forhold til alle (nyere eller ikke nyere) europæiske værker af uafhængige producenter. Sammenlignet med den foregående referenceperiode (53,80 % i 1999 og 55,71 % i 2000) skete der en stigning på 8,16 point over fire år. I spørgsmålet om udvikling af værker af uafhængige producenter var der således opnået et betydeligt fremskridt set i midtvejsperspektiv. Denne type værkers andel varierede efter medlemsstater mellem 22,72 % (Spanien) og 98,75 % (Irland) i 2001 og 23,75 % (Spanien) og 98,75 % (Irland) i I syv medlemsstater var der en positiv vækst i disse værkers andel, i en var situationen uændret, og i syv skete der en tilbagegang. I forhold til den samlede relevante sendetid lå nyere værker af uafhængige producenter konstant over 20 % med en let tilvækst på 0,92 % point over fire år. En sammenfattende tabel 25 giver en oversigt over anvendelsen af artikel 5 på fællesskabsplan i den pågældende periode ( ). 3. KONKLUSIONER De vigtigste konklusioner, der kan uddrages af medlemsstaternes rapporter om anvendelsen af artikel 4 og 5 i perioden , forelægges i det følgende. En detaljeret analyse af anvendelsen af artikel 4 og 5 i hver enkelt medlemsstat findes i bilag 3 til Kommissionens tjenestegrenes arbejdsdokument, og resuméer af medlemsstaternes rapporter findes i bilag 4. Tallene for den gennemsnitlige sendetid for EU-15 viser, at der for første gang ikke har været fremskridt på fællesskabsplan i udsendelsen af europæiske værker (artikel 4). Til trods for en lettere tilbagegang (-0,85 point) i denne referenceperiode ( ) skete der en mere påfaldende stigning på 5,42 point over fire år ( ), som viser en stabilisering af sendetiden for europæiske værker på næsten 2/3 af det ønskede slutresultat. Der har således set i et midtvejsperspektiv samlet været en tilfredsstillende anvendelse af "Fjernsyn uden grænser"-direktivets artikel 4. For så vidt angår anvendelsen af artikel 5, er tendensen mindre positiv. For første gang viste de gennemsnitlige tal for EU et fald, både i den nuværende referenceperiode (-3,70 point) og også sammenlignet med den foregående referenceperiode (-3,46 point). Det skal dog samtidig understreges, at de gennemsnitlige sendetider for europæiske værker af uafhængige 25 Jf. tabel 2 i bilag 2 til Kommissionens tjenestegrenes arbejdsdokument DA 8 DA

10 producenter konstant lå på et niveau, der var tydeligt højere end den mindsteandel på 10 %, der fastsættes i direktivet. Desuden lå sendetiderne for nyere europæiske værker af uafhængige producenter på et relativt højt niveau 26. I forhold til europæiske værker af uafhængige producenter samlet set (nyere eller ældre) tegnede nyere værker sig endog for en stigning. I denne sammenhæng fortsatte den positive udvikling i referenceperioden den positive tendens fra den foregående referenceperiode ( ). Den samlede vurdering må derfor blive, at målene i "Fjernsyn uden grænser"-direktivets artikel 5 i det store og hele er blevet nået. Anvendelsen af artikel 5 i sammenhæng med sendetiderne for nyere europæiske værker af uafhængige producenter var generelt tilfredsstillende. Den sammenfattende oversigt i slutningen af denne rapport viser de vigtigste indikatorers udvikling i EU-15 (den gennemsnitlige sendetid i EU for europæiske værker, europæiske værker af uafhængige producenter og nyere europæiske værker af uafhængige producenter) over en periode på fire år ( ). De nationale rapporter viser - med et par undtagelser - en generelt tilfredsstillende anvendelse i medlemsstaterne af bestemmelserne i artikel 4 (europæiske værker) i referenceperioden ( ). I otte medlemsstater steg den gennemsnitlige andel i referenceperioden. Også set i et midtvejsperspektiv i forhold til den foregående referenceperiode ( ) skete der i de fleste medlemsstater i overensstemmelse med princippet om fremadskridende forbedringer konstante fremskridt på nationalt plan. I ni medlemsstater steg den gennemsnitlige andel i forhold til For så vidt angår artikel 5 (europæiske værker af uafhængige producenter), er resultaterne i de fleste medlemsstater mindre positive. Kun i seks medlemsstater øgedes mindsteandelen i referenceperioden, mens der var en negativ tendens i ni medlemsstater. Der skete heller ikke i nogen medlemsstat større forbedringer i sammenligning med den foregående referenceperiode. Der skete ganske vist en vis forbedring i syv medlemsstater i forhold til andelene i 1999, men samtidig skete der et fald i otte andre. Denne tendens mildnes dog af to aspekter. For det første var den vigende tendens vedrørende artikel 5 på nationalt plan relativt moderat målt i procentpoint 27. For det andet, som allerede påpeget ovenfor, stabiliserede udsendelsen af europæiske værker af uafhængige producenter sig samlet set over fire år på mere end 1/3 af den relevante sendetid 28. Selv om artikel 5 kun fastsætter en "mindste"- tærskel, er dette ikke desto mindre en bemærkelsesværdig andel. Som følge heraf viser gennemgangen af medlemsstaternes rapporter i en sammenhæng, hvor der sker en generel forøgelse af antallet af kanaler, at udsendelsen af europæiske værker er stabil, herunder - i mindre udstrækning - værker af uafhængige producenter, og især deres nyere værker. Der må dog tages forbehold over for denne generelt positive situation, eftersom visse medlemsstater ikke fremsendte data om et betydeligt antal kanaler, der omfattes af artikel 4 og 5. I denne sammenhæng ønsker Kommissionen at erindre medlemsstaterne om behovet for øget kontrol og tilsyn med de pågældende kanaler og betydningen af, for at sikre loyal konkurrence, at disse kanaler opfylder deres pligt i henhold til national lovgivning til at indsende de krævede data, som andre kanaler gør. Medlemsstaterne bør endvidere sikre, at de 26 Nyere europæiske værker af uafhængige producenter dækkede over fire år konstant mere end 1/5 af den samlede relevante sendetid, hvilket svarer til ca. 2/3 af alle værker af uafhængige producenter. 27 Med undtagelse af Nederlandene og Portugal var alle fald på mindre end 3 % i den nuværende referenceperiode. 28 Dette svarer til mere end 1/2 af alle europæiske værker (uden hensyntagen til, om producenterne er uafhængige). DA 9 DA

11 pågældende kanaler i overensstemmelse med princippet om fremadskridende forbedringer - når det er hensigtsmæssigt og kan lade sig gøre - når op på de andele af sendetiden, der er fastsat i "Fjernsyn uden grænser"-direktivets artikel 4 og 5. I praksis begrundedes tilfælde af manglende overholdelse af direktivets bestemmelser 29 ofte med en kombination af faktorer i medlemsstaternes rapporter. Der var endvidere ikke væsentlige forskelle i disse begrundelser, hverken medlemsstaterne imellem eller i forhold til foregående referenceperioder. De pågældende kanaler er ofte de samme i de berørte medlemsstater. 29 De mest almindelige begrundelser var: grupper af kanaler, som tilhører det samme tvradiospredningsorgan, når samlet set op på de ønskede andele, men ikke enkeltvis; kanalernes programmers specialiserede karakter og de opnåede fremskridt; kanalens oprettelse har først fundet sted for nylig; kanalen er underordnet et selskab uden for EU. DA 10 DA

12 Som konklusion viser ovenstående gennemgang af de opnåede resultater, at målene i "Fjernsyn uden grænser"-direktivets artikel 4 og 5 er blevet nået i referenceperioden ( ), også sammenlignet med den foregående referenceperiode ( ). De vigtigste indikatorer (EU-15) ( ) Andele (i % af den samlede relevante sendetid) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 60,68% 62,18% 53,80% 37,51% 20,18% 55,71% 40,47% 22,55% 66,95% 66,10% 61,78% 37,75% 23,32% 21,10% 61,96% ,03% EW IP RW (% of IP) RW EW Europæiske værker (i forhold til den samlede relevante sendetid) IP Europæiske værker af uafhængige producenter (i forhold til den samlede relevante sendetid 30 ) RW (% af IP) Nyere europæiske værker af uafhængige producenter (i forhold til europæiske værker af uafhængige producenter) RW Nyere europæiske værker af uafhængige producenter (i forhold til den samlede relevante sendetid). 30 Eller, hvis medlemsstaten har truffet dette valg i forbindelse med omsætningen af direktivet, det gennemsnitlige programbudget, der reserveres til uropæiske værker af uafhængige producenter. DA 11 DA

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0481 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0481 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0481 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.7.2008 KOM(2008) 481 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0524 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0524 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0524 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.07.2004 KOM(2004) 524 endelig SJETTE MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER

RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER Bruxelles, den 16. april 1997 7365/97 (Presse 113) C/97/113 RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER PÅ DAGENS MØDE I FORLIGSUDVALGET Europa-Parlamentet og Rådet er

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0826 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0826 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0826 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2004 KOM(2004) 826 endelig. BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2004 KOM(2004) 826 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET om erfaringerne med de statistiske undersøgelser af

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2010 KOM(2009)713 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Overvågning af CO 2 -udledningerne fra fabriksnye personbiler i EU: data

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.3.2011 KOM(2011) 138 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.011 KOM(011) 35 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET anden rapport om frivillig

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2014 C(2014) 6767 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN om ajourføring af de oplysninger, der anvendes til beregning af de faste beløb og de tvangsbøder, som Kommissionen

Læs mere

under henvisning til udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 2010/13/EU, og

under henvisning til udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 2010/13/EU, og 3.2.2015 L 27/37 KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2015/163 af 21. november 2014 om foreneligheden med EU-retten af foranstaltninger truffet af Polen i henhold til artikel 14 i direktiv 2010/13/EU om samordning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.11.23 KOM(23) 71 endelig 23/275 (CNS) BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om produktionstendenserne i de forskellige medlemsstater og virkningen

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 17.9.2008 ARBEJDSDOKUMENT om omsætning, gennemførelse og håndhævelse af direktivet om vildledende og sammenlignende reklame

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om systemer, der fastholder kvæg drejet om på ryggen eller i enhver anden unaturlig stilling

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om systemer, der fastholder kvæg drejet om på ryggen eller i enhver anden unaturlig stilling EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.2.2016 COM(2016) 48 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om systemer, der fastholder kvæg drejet om på ryggen eller i enhver anden unaturlig

Læs mere

- der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik (A5-0387/2002),

- der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik (A5-0387/2002), P5_TA(2002)0594 Beskyttelse af forsøgsdyr Europa-Parlamentets beslutning om Rådets direktiv 86/609/EØF om beskyttelse af dyr, der anvendes til forsøg og andre videnskabelige formål (200/2259(INI)) Europa-Parlamentet,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1986L0278 DA 05.06.2003 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden,

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D023442/01.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D023442/01. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 8. november 2012 (09.11) (OR. en) 15867/12 ENV 838 ENER 444 IND 186 COMPET 672 MI 700 ECOFIN 920 TRANS 381 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget:

Læs mere

Storhertugdømmet Luxembourgs minister for små og mellemstore virksomheder samt turisme

Storhertugdømmet Luxembourgs minister for små og mellemstore virksomheder samt turisme 12664/97 (Presse 358) C/97/358 2049. samling i Rådet - TURISME - den 26. november 1997 i Bruxelles Formand: Fernand BODEN Storhertugdømmet Luxembourgs minister for små og mellemstore virksomheder samt

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2015 COM(2015) 665 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2016 C(2016) 5091 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN om ajourføring af oplysninger, der anvendes til beregning af de faste beløb og de tvangsbøder, som Kommissionen

Læs mere

ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni 2000 i Luxembourg

ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni 2000 i Luxembourg RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. juli 2000 (28.07) (OR. fr) 9895/00 ADD 1 LIMITE PV/CONS 46 SAN 76 ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.11.2013 C(2013) 8101 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN om ajourføring af oplysninger, der anvendes til beregning af de faste beløb og de tvangsbøder, som Kommissionen

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Notat Udkast til bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt on-demand audiovisuel programvirksomhed 10. marts 2016 I medfør af 46, 47, stk. 4 og 5, og 48 i lov nr. xx af xx om

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN

BERETNING FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2016 COM(2016) 618 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN Rapport, der skal understøtte beregningen af den tildelte mængde til Den Europæiske Union, og rapport, der skal

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1788/2003. af 29. september 2003. om en afgift på mælk og mejeriprodukter

Den Europæiske Unions Tidende. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1788/2003. af 29. september 2003. om en afgift på mælk og mejeriprodukter 21.10.2003 L 270/123 RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1788/2003 af 29. september 2003 om en afgift på mælk og mejeriprodukter RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.6.2008 KOM(2008) 344 endelig 2008/0109 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV på selskabsrettens område om enkeltmandsselskaber

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Anvendelsen af artikel 260 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ajourføring af oplysninger, der anvendes

Læs mere

Bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt ondemand audiovisuel programvirksomhed 1)

Bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt ondemand audiovisuel programvirksomhed 1) BEK nr 100 af 28/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-20399-229 Senere ændringer til forskriften BEK nr 894 af 23/08/2012

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. om lovvalg og kompetence i skilsmissesager. (forelagt af Kommissionen) {SEC(2005) 331}

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. om lovvalg og kompetence i skilsmissesager. (forelagt af Kommissionen) {SEC(2005) 331} KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.3.2005 KOM(2005) 82 endelig GRØNBOG om lovvalg og kompetence i skilsmissesager (forelagt af Kommissionen) {SEC(2005) 331} DA DA GRØNBOG om

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 23.12.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 343/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 15. december 2011 om listen over tredjelande og områder, som er godkendt med hensyn til import af hunde, katte

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2001/77/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2001/77/EF 27.10.2001 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 283/33 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2001/77/EF den 27. september 2001 om fremme af elektricitet produceret fra vedvarende energikilder inden

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 18.7.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1919/2009 af M.B, italiensk statsborger, om ukorrekt italiensk gennemførelse (Dlgs 106/09) af direktiver

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2013 C(2013) 5405 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 7.1.2005 KOM(2004) 858 endelig. BERETNING FRA KOMMISSIONEN om implementeringen af Rådets rammeafgørelse

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 13.2.2015 2015/2032(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 9.12.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (33/2010) Om: Begrundet udtalelse fra Sejmen i Republikken Polen om forslaget til Europa- Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN Indkaldelse af forslag 2008 Kulturprogram (2007 2013) Gennemførelse af programaktionerne: flerårige samarbejdsprojekter, samarbejdsaktioner,

Læs mere

Eurobarometers standardundersøgelse fra efteråret 2018: Flertallet har et positivt billede af EU forud for valget til Europa-Parlamentet

Eurobarometers standardundersøgelse fra efteråret 2018: Flertallet har et positivt billede af EU forud for valget til Europa-Parlamentet Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Eurobarometers standardundersøgelse fra efteråret 2018: Flertallet har et positivt billede af EU forud for valget til Europa-Parlamentet Bruxelles, den 21. december

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.11.2006 KOM(2006) 741 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET i henhold til artikel 19,

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller 1. INDLEDNING

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0635 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0635 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0635 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.11.2009 KOM(2009) 635 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET, DET

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05/10/06 ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2.12.2011 2011/0156(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2004 SEK(2004) 204 endelig 2004/0046 (CNB) Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING om Fællesskabets holdning til en aftale om de monetære

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING "MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER"

KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.4.2012 COM(2012) 166 final KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING "MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER" KOMMISSIONENS SVAR PÅ

Læs mere

Det europæiske semester og moderniseringen af den offentlige forvaltning

Det europæiske semester og moderniseringen af den offentlige forvaltning Resumé Det europæiske semester og moderniseringen af den offentlige forvaltning Peña-Casas, R.; Sabato, S.; Lisi V.; Agostini, C. November 2015 Observatoriet for sociale forhold i Europa www.ose.be Rue

Læs mere

PGI 2. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 19. juni 2018 (OR. en) EUCO 7/1/18 REV 1

PGI 2. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 19. juni 2018 (OR. en) EUCO 7/1/18 REV 1 Det Europæiske Råd Bruxelles, den 19. juni 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0900 (NLE) 2013/0900 (NLE) EUCO 7/1/18 REV 1 INST 92 POLGEN 23 CO EUR 8 RETSAKTER Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅDS AFGØRELSE

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2012 COM(2012) 258 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelse af direktiv 2007/38/EF om eftermontering af spejle på tunge lastvogne,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.8.2011 KOM(2011) 516 endelig 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 17.3.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 71/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 201/2009 af 16. marts 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 318/2007 om dyresundhedsmæssige betingelser for import af visse

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 1999 Udvalget for Andragender 2004 29. juni 2004 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 900/2000 af Maria Grazia Fiorini, fransk statsborger, om manglende anerkendelse af hendes eksamensbevis

Læs mere

..." EAN: 5798000793989

... EAN: 5798000793989 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 20. december 2012 Sagsnr: 2012-010999 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2009 KOM(2009)693 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET om situationen

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0134 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0134 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0134 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.3.2016 SWD(2016) 56 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument

Læs mere

Vejledning om markedsføring af sundhedsydelser uddrag

Vejledning om markedsføring af sundhedsydelser uddrag Vejledning om markedsføring af sundhedsydelser uddrag Vejledningen er knyttet til lov nr. 326 af 6. maj 2003 om markedsføring af sundhedsydelser som ændret ved lov nr. 360 af 9. april 2013 (herefter loven)

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2012 KOM(2012) 17 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 11.3.2016 DA L 65/49 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/347 af 10. marts 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår det præcise format for insiderlister og for ajourføring

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12428/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.4.2016 COM(2016) 225 final 2016/0117 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af listen over ikkesamarbejdende tredjelande for så vidt angår bekæmpelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.7.2009 KOM(2009) 408 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.3.2004 KOM(2004) 166 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af den maksimale

Læs mere

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 7.1.2014 JOIN(2013) 32 final

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 4.4.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 93/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 311/2008 af 3. april 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 318/2007 om dyresundhedsmæssige betingelser for import af visse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS ARBEJDSDOKUMENT. Ledsagedokument til. Forslaget til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS ARBEJDSDOKUMENT. Ledsagedokument til. Forslaget til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.10.2006 SEK(2006) 1239 KOMMISSIONENS ARBEJDSDOKUMENT Ledsagedokument til Forslaget til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om eftermontering

Læs mere

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 00327/11/DA WP 180 Udtalelse 9/2011 om industriens reviderede forslag til en ramme for konsekvensvurderinger vedrørende privatlivs- og databeskyttelse i forbindelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.6.2003 KOM(2003) 350 endelig 2003/0122 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 92/24/EØF om

Læs mere

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS UDTALELSE om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN DA DA 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS

Læs mere

Resumé af konsekvensanalysen

Resumé af konsekvensanalysen KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.7.2007 SEK(2007) 981 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET,

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42?

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42? EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2011 KOM(2011) 733 endelig KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 242 final BILAG 1.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 242 final BILAG 1. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. maj 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. maj 2017 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.10.2002 KOM(2002) 561 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.07.2001 KOM(2001) 410 endelig 2001/0159 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EØF) nr. 2204/90 om fastsættelse af supplerende

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.11.2011 KOM(2011) 708 endelig 2011/0311 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage flufenoxuron

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

L 172 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 61. årgang. 9. juli Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER

L 172 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 61. årgang. 9. juli Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER Den Europæiske Unions L 172 Tidende Dansk udgave Retsforskrifter 61. årgang 9. juli 2018 Indhold II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter FORORDNINGER Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/963 af

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) 13998/15 CONSOM 190 MI 714 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 29. oktober 2015 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. juni 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0014 (COD) 2014/0013 (NLE) 10456/14 AGRI 406 AGRIFIN 90 AGRIORG 96 CODEC 1393 NOTE fra: til: Formandskabet

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked FORELØBIG 6. juni 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked til Udvalget om Kultur,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0143 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0143 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0143 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.4.2005 KOM(2005) 143 endelig 1999/0238 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 30.1.2015 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Tabeller til besvarelse af spørgsmål 178 fra Finansudvalget

Tabeller til besvarelse af spørgsmål 178 fra Finansudvalget Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt Notat Tabeller til besvarelse af spørgsmål 178 fra Finansudvalget Tabel 1 og 2 nedenfor viser den faktiske (effektive) gennemsnitlige

Læs mere

EU Careers Håndbog i computerbaserede prøver

EU Careers Håndbog i computerbaserede prøver EU Careers Håndbog i computerbaserede prøver Juni 2015 Indholdsfortegnelse 1 Booking 2 Ombooking/aflysning 3 Deltagelse i prøverne 4 Nyttige links 2 1) Booking Du skal booke en dato for de computerbaserede

Læs mere

Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt

Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt Folketingets Europaudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk OKJ/ J.nr. 4449-820

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.3.2009 KOM(2009) 83 endelig/2 2009/0035 (COD) CORRIGENDUM Annule et remplace le document COM(2009)

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 12.11.2009 2009/0120(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse omindgåelse, på Det Europæiske Fællesskabs

Læs mere