FEMALE FORCES. of architecture. Kvindernes 100-års-jubilæum på Kunstakademiets Arkitektskole, København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FEMALE FORCES. of architecture. Kvindernes 100-års-jubilæum på Kunstakademiets Arkitektskole, København"

Transkript

1 FEMALE FORCES of architecture Kvindernes 100-års-jubilæum på Kunstakademiets Arkitektskole, København Women s centennial anniversary at the Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Architecture, Copenhagen

2 Kvindernes 100-års-jubilæum på Kunstakademiets Arkitektskole, København Women s centennial anniversary at the Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Architecture, Copenhagen FEMALE FORCES of architecture Redaktion Tanja Jordan, arkitekt, MAA & Rikke Lequick Larsen, arkitekt, MAA

3 FEMALE FORCES OF ARCHITECTURE KVINDERNES 100-ÅRS-JUBILÆUM PÅ KUNSTAKADEMIETS ARKITEKTSKOLE, KØBENHAVN Kunstakademiets Arkitektskole 2010 Rikke Lequick Larsen og Tanja Jordan REDAKTIONSGRUPPE Tanja Jordan, arkitekt, MAA Rikke Lequick Larsen, arkitekt, MAA LAYOUT Sandra Jouatte FOTOGRAFISK MATERIALE Laura Stamer (såfremt intet andet fremgår) OVERSÆTTELSE Ditte Junge og Rikke Lequick Larsen KORREKTURLÆSNING Sine B. Olsen, Karen Esswein og Avanti Gruppen TRYK PJ Schmidt Grafisk UDGIVER Kunstakademiets Arkitektskole ISBN Publikationen kan hentes som pdf-fil her :

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord - Sven Felding Preface - Sven Felding Kvindernes 100-års-jubilæum og hvad så?? - Rikke Lequick Larsen og Tanja Jordan Centennial anniversary of women And then what?? - Rikke Lequick Larsen and Tanja Jordan Jubilæumssymposium - kvindernes 100 år på akademiet diskuteret - Regitze Hess Centennial symposium - debating a century of women at the Academy - Regitze Hess På ligestillingsområdet befinder Danmark sig ikke længere i verdenseliten sammen med de andre skandinaviske lande. Samlet set er vi rykket ned på en 10.-plads, når man sammenligner en række ligestillingsforhold. Sverige ligger på førstepladsen. Når det handler om ledelse, er kun Cyperns og Maltas kvinder ringere repræsenteret i bestyrelser og direktioner end danske kvinder. Og ser man på en anden enkelt faktor som ligeløn, ligger Danmark helt nede på en 39.-plads i verden overhalet af lande som Gambia, Botswana og De Forenede Arabiske Emirater. Gretelise Holm Hvorfor er feminister så snerpede 2008 Oplæg fra symposium - Hanne Kjærholm Jubilæumsudstilling - kvindernes 100 år på akademiet fremvist Interview med arkitekt Tutti Lütken - Tanja Jordan A House of Ill Repute: E Beatriz Colomina Fællesskaber og boligbyggeri i 1970 erne - Karen Zahle Kvinder i byggesektoren & Tegnestuen Thyras historie - Eva Würtz Mailkorrespondance - Rikke Lequick Larsen og Betty Vang MUF architecture /art, London - Liza Fior Interview med Dorte Mandrup-Poulsen - Rikke Lequick Larsen

5 Forord Preface I foråret 2007 fik jeg en henvendelse fra arkitekterne Tanja Jordan og Rikke Lequick Larsen. De ønskede at inddrage mig i deres planer om markeringen af kvindernes 100-års-jubilæum i efteråret 2008 på Kunstakademiets Arkitektskole. Jeg tror, at Tanja og Rikke havde forventet, at det ville være en større opgave at overtale mig, og de var væbnet til tænderne med færdigskrevne legatansøgninger, projektbeskrivelse og gode argumenter. Men jeg var straks med på ideen hvordan kunne jeg sige nej til to personer, der var parat til at investere fritid og engagement i at gøre dette vigtige jubilæum til en synlig begivenhed på vegne af såvel skolen som arkitektfaget? For mig var det en oplagt lejlighed til at få fortalt den historie, som vi bestemt ikke er stolte af: nemlig at kvinder ikke har haft adgang til akademiet i alle institutionens leveår. Det er en historisk kendsgerning, som hverken kan eller bør negligeres og med fejringen af 100-års-jubilæet kunne vi sætte fokus på kvindernes bidrag til vores virke og vores uddannelse. Jeg tilbød Tanja og Rikke at stille lokaler, udstyr og bemanding til rådighed og bad dem samtidig om at søge penge ved andre kasser, eftersom deres mange ambitiøse aktiviteter umuligt kunne finansieres af skolen alene. Det lykkedes heldigvis at skaffe de fornødne midler, og fejringen med både internationalt symposium og udstilling blev en realitet. Der var et stort fremmøde på selve jubilæumsdagen, og vi var meget tilfredse med, at jubilæet kunne samle så mange mennesker. Det viste sig, at der stadig er et behov for at diskutere kønsrelaterede emner inden for vores branche, og jeg er glad for, at skolen kunne lægge hus til debatten. Publikationen præsenterer symposiets mange taler og debatter, således at jubilæumsdagen og det store arbejde ikke går i glemmebogen, men derimod skriver sig ind som en vigtig og stadig aktuel debat i Kunstakademiets Arkitektskoles fortsatte historie. Jeg håber, at den vil blive læst af rigtig mange og give anledning til om- og eftertanke. In Spring 2007 I received an enquiry from the architects Tanja Jordan and Rikke Lequick Larsen. They wanted to involve me in their plans for a centennial celebration of women at the Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Architecture, autumn I think Tanja and Rikke expected it to be harder to convince me than it was, since they arrived equipped with finished funds applications, project descriptions and good arguments. However, I bought into the idea straight away, since there was no way I could possibly say no to two people ready to invest their spare time in realizing this important centennial on behalf of the school and the profession. To me, this was an ideal chance to tell the story that we are not very proud of that women have not always been allowed into the institution. It is a historical fact that cannot and should not be ignored, and with the celebration of the centennial we would be able to bring focus to the contribution of women to the profession and our educational system. I offered Tanja and Rikke equipment, man-hours and venues, but asked them to apply for supplementary funding elsewhere, since their many ambitious activities were impossible to finance by the school alone. Luckily they managed to get the necessary funding, and the celebration became a reality with both the hosting of an international symposium and an exhibition. On the day of the centennial, a great number of people showed up, and we were very satisfied that the event had drawn so many. It showed that there is a need to discuss gender related topics within our profession, and I am very happy that the School of Architecture was able to house this debate. This publication presents some of the many speeches and debates that unfolded at the symposium, so that the centennial and the work revolving around it shall not be forgotten. Rather, with the help of this publication, the event will become part of the history of the School of Architecture. I hope it will be read by many and provide good food for thought. Sven Felding Rektor Sven Felding Rector 8 9

6 Ragna Grub Kvindernes Bygning, Niels Hemmingsens gade 8-10, København K, år

7 Kvindernes 100-års-jubilæum og hvad så?? Centennial anniversary of women And then what?? I oktober 2008 blev kvindernes 100-års-jubilæum på Kunstakademiets Arkitektskole fejret under navnet Female Forces dels med et internationalt symposium og dels med en udstilling. Female Forces initiativtagere, Tanja Jordan og Rikke Lequick Larsen evaluerer her jubilæet. I foråret 2004 fyldte det Kongelige Danske Kunstakademi 250 år. Dette blev fejret med stor festivitas på både akademiets kunstskole og arkitektskolen. I forbindelse med 250-års-jubilæet tog to kunststuderende, Katrine Dirckinck-Holmfeld og Honey Biba Beckerlee, initiativ til at markere, at kvinder kun havde haft adgang til akademiet i 96 år og således ikke kunne indlemmes i jubilæet som fødselarer. Disse to studerende dannede en In October 2008, the centennial of women at the Royal Danish Academy of Fine Arts School of Architecture was celebrated under the heading Female Forces executed with both an international symposium and a documenting exhibition. The Female Forces initiators and organisers of the anniversary, Tanja Jordan and Rikke Lequick Larsen, evaluate the anniversary in this article. In the spring of 2004, the Royal Danish Academy of Fine Arts reached the age of 250. This was celebrated with much festivity, both at the School of Art and at the School of Architecture. In connection with the 250th anniversary, two fine arts students, Katrine Dirckinck-Holmfeld and Honey Biba arbejdsgruppe, i hvilken undertegnede, Rikke Lequick Larsen og Tanja Jordan, var med som arrangører, udstillere og paneldeltagere. Gruppens arbejde mundede ud i projektet Q96, der indeholdt publikation og udstilling med dertilhørende seminarer. Q96 havde hovedvægten på kunst og ikke på arkitektur, da arkitektskolen først blev inddraget i projektet på et sent tidspunkt. Dette fandt undertegnede var en stor skam og lovede hinanden, at det skulle der rådes bod på i 2008, når 100-årsjubilæet skulle stå. Som sagt så gjort. Nærværende publikation er en dokumentation af det arbejde, der er foregået i forbindelse med 100-års-jubilæet i Således indeholder publikationen re- Jubilæets initiativtagere Rikke Lequick Larsen og Tanja Jordan Beckerlee took the initiative to mark the fact that women had only been admitted to the Academy for 96 years, thus were not part of the anniversary as such. These two students formed a working group in which I, Rikke Lequick Larsen, represented the School of Architecture, and I, Tanja Jordan, participated as exhibitor and speaker in panel debates. The effort of the working group resulted in the project Q96 involving publications and an exhibition with related seminars. The emphasis of Q96 was placed on art and not on architecture, as the School of Architecture was not included in the project until late in the process. Back in 2004, we found that this was a great shame, and promised each other to change this in 2008, when the centennial was 12 13

8 ferat og taler fra symposiet, en gennemgang af udstillingen, videointerviews produceret i anledning af jubilæet samt uddybende artikler skrevet specifikt til publikationen. Symposium Selve dagen for jubilæet blev markeret med et symposium, hvor en lang række danske såvel som internationale personligheder talte om kvindernes positioner og stigende andel i arkitekt- og planlæggerbranchen. Vi bookede til at starte med et mindre auditorium, og regnede beskedent ikke med, at mange flere end 100 personer ville finde jubilæet interessant. Forhåndstilmeldinger viste dog hurtigt, at vi heldigvis undervurderede vores kollegers interesse for fødselsdagen. Således hjalp over 300 fremmødte os på dagen med at vise omverdenen, faget og hinanden, hvordan kvindelige arkitekter tænker, udfolder og praktiserer arkitektur. Med sin debatterende form pegede symposiet både fremad og bagud. Fra kvinde til kvinde (og de få tilstedeværende mænd) blev anekdoter fortalt, myter aflivet, spørgsmål stillet, svar givet og ikke mindst gode råd overleveret. Dagen, som var gjort mulig af diverse fonde, tiltrak til vores glæde mange forskellige udøvere af faget: Studerende fra skolen fyldte godt, men også kommunale planlæggere, museumsfolk, private tegnestuer, akademikere, ph.d. er, selvstændige, embedsfolk og kunstnere var mødt talstærkt op. For de fremmødte serverede vi, hvad vi selv betragtede som et vidunderligt fagligt overflødighedshorn af relevante talere fordelt på fire forskellige sessioner. Dagens første session beskæftigede sig med to be celebrated. No sooner said than done. This publication is a documentation of the work that took place in connection with the anniversary in Thus, this book contains synopses and speeches from the symposium, an overview of the exhibition, video interviews produced in connection with the anniversary as well as articles written exclusively for this publication. Symposium The actual day of the anniversary was marked with a symposium where a number of Danish and international speakers talked about women s positions in and increasing share of the profession of architecture and planning. At the very beginning, we booked a small auditorium, as we modestly did not count on more than 100 people attending the anniversary. However, advance registrations quickly showed that we had underestimated the attraction of our own project. Thus, on the day of the symposium, more than 300 participants helped us show the world, the profession and each other how female architects think about and practise architecture, planning and design. Through its debate structure, the symposium pointed both forward and backwards. From woman to woman (and to the few men present) anecdotes were told, myths were stripped away, questions were asked, answers were given and valuable advice was passed on. The day that was made possible with the help of several foundations, to our delight attracted several practitioners in the field; students of the school took up quite some space, but planners from local authorities, representatives from museums and private practices, academics, PhD students, freelance architects, people working in administration 14 15

9 Program Kvinder i praksis Dorte Mandrup Poulsen / Dorte Mandrup Arkitekter, Kbh Mette Kynne & Louis Becker / Henning Larsen Architects, Kbh Anne-Grete Foss / Adm. dir. i Metroselskabet I/S, Kbh 2 Kvinder i teorien Beatriz Colomina / Professor, Princeton University, USA Anne Beim / Professor, KARCH, Kbh 3 Fra 0 til 56 % kvinder på akademiet INTRO: Hanne Kjærholm & Sven Felding / KARCH, Kbh Kirsten Birk / Arkitektskolen i Århus Dorte Børresen / KLAR + Afd. 3 KARCH, Kbh Kristine Jensen / Formand for Akademirådet 4 Perspektiverende opsamling Liza Fior / Medejer af MUF architecture art, London, underviser på diverse skoler i London 5 Afsluttende paneldebat Moderator: Regitze Hess Udfordrer: Sanne Wall-Gremstrup Panel: Dorte Mandrup, Mette Kynne, Louis Becker, Anne-Grete Foss, Sven Felding, Anne Beim, Dorte Børresen, Kirsten Birk, Rikke Lequick Larsen & Tanja Jordan branchens arkitekter så vel som planlæggere praktiserende kvinder. Sessionen kredsede om kvindens rolle og professionelle samspil med mandlige kolleger i branchen. Dorte Mandrup talte begavet og vittigt om paradokset mellem faglighed og køn. Mette Kynne og Louis Becker forelæste om makkerskab og det at trække på kvindelige som mandlige kompetencer, og Anne-Grete Foss malede et vidunderligt personligt billede af sin karriere i en hård mandsdomineret profession. Anden session kredsede om den arkitektur, der ikke bygges af mursten og mørtel, men derimod af ord og repræsentationer. Beatriz Colomina, professor fra Princeton University, USA, forelæste om rummets seksualitet og overgreb på samme eksemplificeret ved Eileen Grey og Le Corbusiers indbyrdes forhold. Anne Beim, arkitektskolens kun tredje kvindelige professor til dato, talte om sin egen tektoniske erfaringsverden. Dagens sidste session tog udgangspunkt i de sidste 100 års stigende antal kvindelige studerende på akademiet. Her fortalte skolens første kvindelige professor, Hanne Kjærholm hjulpet på vej af spørgsmål fra skolens rektor, Sven Felding om det at være kvindelig arkitekt med høje ambitioner kombineret med at være hjemmegående husmor. Kirsten Birk, Dorte Børresen og Kristine Jensen fulgte bagefter med betragtninger om, hvad det har, og hvad det vil komme til at betyde for arkitektskolen, at det kvindelige elevtal er gået fra 0 til over 50 % på 100 år et tal som er stadigt stigende. Inden paneldebatten gav Liza Fior fra tegnestuen MUF architecture/art i London en and artists arrived in equally great numbers. These participants were presented with what we ourselves regarded as a wonderful, professional cornucopia of relevant speakers divided between four sessions. The first session of the day focused on women practising in the profession, including both architects and planners. The session was centred on women s role and cooperation with male architects within the field. Dorte Mandrup spoke giftedly and wittily about the paradox between gender and professionalism. Mette Kynne and Louis Becker lectured on partnership and being able to draw on both male and female skills, and Anne-Grete Foss painted a wonderful, personal picture of her career in a hard, male-dominated everyday reality. The second session revolved around architecture that is not built of bricks and mortar but of theory and representation. Professor from Princeton, USA, Beatriz Colomina lectured on the sexuality of space and violations of this very same space exemplified by the relationship between Eileen Grey and Le Corbusier. Anne Beim, who is the second female professor at the School of Architecture to date (out of three), spoke from her own experience within the field of tectonics. The last session of the day was based on the increase in female students at the Academy over the past 100 years. Here, Hanne Kjærholm, Kristine Jensen, Kirsten Birk and Dorte Børresen discussed what it has meant and what it will come to mean to the Academy that the number of female students has gone from 0 to more than 50 % in 100 years a percentage that is still increasing

10 afsluttende opmuntrende opsang. Som repræsentant for en tegnestue, der kalder sig selv MUF (på dansk mis), var hun ikke bleg for at stå ved sit køn, og opfordrede forsamlingens kvinder til at komme ud af den kønsforskrækkede busk. Læs Regitze Marianne Hess referat af symposiet på side 28, Beatriz Colominas indlæg på side 66, et uddrag af Liza Fiors tale på side 108 og et interview med Dorte Mandrup Poulsen på side 116. Before the panel debate, Liza Fior from the practice MUF architecture/art in London gave a final, encouraging talk. As a representative from a practice that calls itself MUF she did not refrain from standing by her gender, and she encouraged the women of the assembly to come out and acknowledge their sex. Read Regitze Marianne Hess synopsis of the symposium on page 28, Beatriz Colomina s lecture on page 66, an abstract of Liza Fior s speech on page 108 and an interview with Dorte Mandrup Poulsen on page 116. Dorte Mandrup-Poulsen Anne Beim Udstilling Udstillingen, som supplerede symposiet, blev vist både i Arkitekternes Hus og på arkitektskolens bibliotek. Indholdet spændte over værker af skolens nuværende kvindelige lærere, en fotografisk dokumentation af betydningsfulde kvindelige arkitekters værker, scrapbogsmateriale og sluttelig videointerviews med fem markante kvindelige arkitekter om deres praksis på tværs af de sidste 100 år i dansk arkitektur. For os som initiativtagere var det vigtigt at stable denne udstilling på benene, da vi i arbejdet med at arrangere symposiet stødte på interessant historisk materiale, som ikke kunne inddrages i symposiet, og som vi mente også andre måtte se. At dykke ned i arkiverne og finde kvindelige arkitekter, der langt før vor tid havde kæmpet kvindernes kamp, var noget af en åbenbaring. En af de ting fra arkiverne, der blev studeret, var Agnete Henning Hansens originale afgangsprojekt (se illustration på næste opslag). Disse tegninger har hidtil ligget sikkert gemt af vejen i hendes families varetægt, da Danmarks Kunstbiblioteks Samling af Exhibition The exhibition was shown both at Arkitekternes Hus (Danish Architects Association) and at the library of the School of Architecture. The exhibition included a wide range of works: drawings by female teachers at the school, a photographic documentation of works by significant female architects exclusively produced for the occasion, scrapbook material and video interviews with 5 significant female architects through the last century. It was important to us as initiators to bring together this exhibition, since during the organisation of Female Forces we came across striking historical material that could not be included in the symposium. We felt it was crucial to present this material to a broader audience, as digging into the archives and discovering female architects who have fought the battle of gender long before our time was quite a revelation. One of the things from the archives that was presented at the exhibition was the original Sanne Wall-Gremstrup Kristine Jensen Paneldiskussion Dorthe Børresen Kirsten Birk Liza Fior 18 19

11 Arkitekturtegninger uagtet flere tilbud ikke har ønsket projektet doneret, trods det at Agnete var arkitektskolens første kvindelige kandidat, og selvom samlingen pt. udgør ikke mindre end tegninger. Med andre ord var der på udstillingen eksponeret unikke værker, som alt for længe har været gemt væk. At disse yderligere sætter fokus på, at kvindelige arkitekter ikke nyder samme historiske værdsættelse, er blot endnu et vidnesbyrd om at kvindernes 100-årsjubilæum måtte afholdes. Læs mere om udstillingen på side 50. final project by Agnete Henning Hansen, who was the first female graduate from the School of Architecture. Until now, these drawings have been safely stowed away in the care of her family, as the Danish Art Library s Collection of Architectural Drawings has not been interested in receiving the drawings as a donation, regardless of the fact that the offer has been made several times. In other words, the exhibition revealed unique works, which have been stowed away for far too long. These works place further focus on the lack of historical recognition of female architects and become yet another proof of the need to celebrate the centennial of women. Agnete Henning Hansens afgangsprojekt: En læsesal Konklusion Symposiet er slut, udstillingen taget ned og evalueringen i form af denne publikation skrevet. Vi er overbeviste om, når vi ser på de høje deltager- og besøgsantal, at det har givet mening at markere kvindernes 100-års-jubilæum på akademiet. Problemstillingerne, der er blevet diskuteret i jubilæumsperioden, er mange: ligestilling, karriere, barsel, projekters maskuline som kvindelige karakterer, kvinden som andetheden, iværksætteri etc. Frem for kun at tegne et problematisk billede af mulige forskelligheder i faget har Female Forces forsøgt også at starte debat om fremtiden. Hvordan ser fremtiden ud med den stigende andel af kvinder i faget? Vil kvinderne snart slå igennem for alvor (eller stadig i fremtiden kun udgøre hver fjerde tegnestuechef?), eller skal vi gøre noget proaktivt for at promovere en ligelig kønsfordeling, samtidig med at vi prøver at skabe bedre vilkår for kvindelige arkitekter i en mere kompleks og mangfoldig faglig hverdag? Når vi ser tilbage på fejringen og jubilæet har Read more about the exhibition on page 50. Conclusion The symposium is over; the exhibition has been taken down a long time ago and an evaluation has been made in the form of this publication. When we look at the large numbers of participants and visitors, we are convinced that it made sense to mark the centennial of women at the Academy. The issues that have been discussed throughout the anniversary period are many: equality, career, maternity leave, women as other, entrepreneurship, and much more. Rather than just drawing a problematic picture of differences in the profession, Female Forces tried to kick off the debate about the future. What does the future look like with this increasing proportion of women in the field of architecture and planning? Are women seriously going to break ground soon (or in the future, will women still only constitute every 4th manager of a practice?), and do we 21

12 Female Forces ikke været kvindekamp på barrikaderne eller spørgsmålet om hvorvidt mænd og kvinder tegner forskelligt. Snarere har det været lysten til at fremme synligheden og bevidstgørelsen af kvindernes bidrag til faget og fremtiden, som stod øverst på dagsordenen. Hvis vi i eftertiden opnår en større lydhørhed overfor en mangfoldighed i faget ikke kun for kvinder har symposiet ubetinget haft sin succes. Afslutningsvis var et vigtigt produkt af jubilæet, for os som initiativtagere, at blive mere bevidste om de mange kvindelige arkitekter, som i de sidste hundrede år har kæmpet for ligestilling i branchen. Til vores store overraskelse var der langt flere, end vi troede, og arbejdet med kvindelige arkitekters forhold har været langt mere udbredt, end vi vidste. Dette kommer måske ikke som en overraskelse for en ældre generation af arkitekter, men for os yngre arkitekter er det slående, at vi aldrig er blevet fortalt om disse kvinder i vores undervisning. Således må vi indrømme, at det var lidt af en tilfældighed, at vi opdagede, at kvinder kun havde været en del af faget i 100 år, og at det kun er på grund af den tilfældighed, at vi i dag kender vores formødres historie. At få skrevet disse kvinder ind i historiebøgerne var på mange måder årsagen til, at vi i første omgang tog initiativ til at fejre jubilæet, og vi håber med denne publikation, at de næste generationer af kvindelige arkitekter må huske på det arbejde, der er blevet gjort, således at også 150-årsjubilæet vil blive fejret. God læselyst såvel mand som kvinde! need to do something proactive to promote an equal gender distribution while we are trying to create better conditions for female architects in a more complex and professional everyday life? When we look back on the month of October, Female Forces has not been females fighting on the barricades, neither has the question ofwhether men and women practise differently dominated the picture. Instead, the main issue has been the inclination to promote the visibility and awareness of women s contribution to the profession. For posterity, if we obtain a greater acceptance of variety within the profession not only concerning women the symposium has definitely been a success. Finally, for us as initiators and organizers, an important product of the anniversary was to learn about the many female architects who have fought their battles for equality during the last century. To our great surprise, there were many more of them than we thought, and the work concerning the conditions of women has been much more widespread than we knew. This may not come as much of a surprise for an older generation of architects, but for us as young architects it was striking that we have never been told of the activities of these women during our lectures at the Academy. Thus, we have to admit that it was a bit of a coincidence in the first place that we discovered that women have only been part of the profession for 100 years, and that it is only because of a random back in 2004 that we are aware of the history of our foremothers today. To write these women into the history books was in many ways the main reason for initiating the anniversary, and 22 23

13 FACT BOX ARBEJDSGRUPPE / WORKING GROUP Initiativtagere / Initiators and organisers: Tanja Jordan, arkitekt, MAA Rikke Lequick Larsen, arkitekt, MAA Grafiker / Graphic designer: Sandra Jouatte, arkitekt, MAA Projektmedarbejder / Project worker: Sine Brinkgaard Olsen, arkitekt, MAA with this publication, we hope that the future generations of female students at the School of Architecture will remember the work that has been done, so that the 150th anniversary will be celebrated as well. Enjoy reading Both men and women! FØLGEGRUPPE / STEERING COMMITTEE Sven Felding, rektor for det Kongelige Danske Kunstakademi, Arkitektskolen Regitze M. Hess, arkitekt, MAA, projektleder Realdania m.m. Britta Daugård, arkitekt, MAA, Byplanlaboratoriet SPONSORER OG FONDE DER HAR GJORT JUBILÆET MULIGT / SPONSORS AND FOUNDATIONS THAT HAVE HELPED REALIZING THE CENTENNIAL Margot og Thorvald Dreyers Fond Nationalbankens Jubilæumsfond Statens Kunstfond Arkitektforbundet Akademisk Arkitektforening Danske Ark Conditori La Glace Dansk Arkitektur Center Frydenberg Print, kopi & tryk 24

14 Karen Clemmensen m.fl. Kildeskovshallen, Adolpsvej 25, Gentofte, år

15 Følgende tekst er et referat fra Jubilæumssymposiet, som blev bragt i Arkitekten nr Female Forces følgegruppemedlem Regitze Hess refererer og stiller samtidig supplerende spørgsmål, som sætter yderligere gang i diskussionen om kvinder og mænds roller i arkitektbranchen. The following is a report of the centennial symposium, published in Arkitekten no. 14, 2008, where Female Forces steering committee member Regitze Hess offers her account and raises questions spurring the debate as to where women and men stand in the field of architecture. Firehundrede kvinder og fire mænd samlede sig den 1. oktober 2008 i Festsalen på Kunstakademiets Arkitektskole for at deltage i sym posiet Female Forces of Architec ture, hvor kvindernes 100-års-jubilæum på Kunstakademiets Arkitektskole blev fejret. Firehundrede kvinder og fire mænd! Har det kvindelige flertal på arkitekt studiet holdt eller skræmt mændene væk, og hvad ville kønsfordelingen i salen have været, hvis overskriften i stedet var Masculine Manifestations in Architecture?. Det ville næppe have tilbageholdt 50 %. Tværtimod. Arkitektskolen lagde hus til. Men symposiets initiativtagere, Tanja Jor dan og Rikke Lequick Larsen, er to arkitekter, hvis karrierer stort set lig ger uden for institutionen. Under jubilæet for Akademiets 250-års-jubilæum i 2004 havde man stort set glemt kvinderne gennem historien, og derfor lovede Jordan og Larsen hinanden at gøre 2008 til en begivenhed for kvin derne. Nogle af de spørgsmål, Jordan og Larsen retorisk stillede salen ved symposiets start, var, hvilke konsekvenser det har for det akade miske miljø og for professionen at kvinder udgør 56% JubilæÆææaeumssymposium - kvindernes 1oo år på akademiet diskuteret Af Regitze Marianne Hess Centennial Symposium - debating a century of women at the Academy By Regitze Marianne Hess Four hundred women and four men congregated on October 1st 2008 in the main assembly hall of the Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Architecture, in Copenhagen, Denmark, to participate in the symposium, Female Forces of Architecture, marking a centenary celebration of women at the Royal Danish Academy of Fine Arts. Four hundred women and four men! Has the female majority now dominating the study of architecture frightened away their male counterparts? What would the gender distribution have been in this assembly, if the title had been Masculine Manifestations in Architecture? It is hard to believe that it would have deterred 50 % of the student body. Quite the contrary! The School of Architecture opened its doors to this event. However, the actual prime movers were Tanja Jordan and Rikke Lequick Larsen, two architects, whose careers lie largely outside of this academic institution. The female forces contributing to the history of this institution were seemingly forgotten during the celebration of the Academy s 250th anniversary in This oversight provoked Jordan and Larsen to promise each 28 29

16 af eleverne på skolen i dag mod de 0 %, de udgjorde i 1908? Er køn en begrænsning i kampen om at komme til fadet/faget? Møder kvinder mere modstand end mænd? Bliver kvinder overmandet i kam pen om opgaver? Har vi nået et punkt, hvor mænd skal have positiv særbehandling ved optagelsen på arkitektstudiet? Kan man tale om en kvindelig arkitektur? Eller skal man snarere tale om forskelle i drivkraft? En række danske og udenland ske arkitekter var indbudt til at give deres synsvinkel på kvindelige kræfter i arkitekturen i praksis, teori og inden for det akademiske miljø. Danskerne tog i høj grad fat om fagligheden, hvorimod de to udenlandske gæster kom mere direkte ind på køn. Udfordring med børnepasning og barselsvilkår gennemsyrede meget af symposiet, og vigtigheden af en barselsfond blev nævnt indtil flere gange. Men er det altafgørende for en kvindes arkitektkarriere? Muligvis var der ikke særlig mange mænd til stede på symposiet lige denne eftermid dag, fordi de som fædre har taget sig af børnepasningen. Kvinder i praksis Først på programmet var Louis Becker og Mette Kynne fra Henning Larsen Arkitekter, hvor makkerskab og sammensætning af de rigtige hold er altafgørende. Tegnestuen har længe opereret med projekthold sammensat af både mænd og kvin der, hvor der ofte findes en større empati hos kvinder og mere markant kampgejst hos mændene. Men i sidste ende handler det om at få fat i de dygtigste til at løse opgaverne, uanset køn. Dorte Mandrup- Poulsen udfordrede forsamlingen med billeder af brode rede facader (diverse schweiziske other to make 2008 a celebration of women. Among the rhetorical questions Jordan and Larsen put to the audience upon opening the symposium was that of the consequences facing the academic and professional fields now that women constitute 56 % of the student body, in contrast 0 % in Is gender a handicap in the competition of getting work and getting paid? Do women face greater obstacles than men? Are women held back by men in the struggle for commissions? Have we reached a point where we need to take affirmative action in terms of admitting male candidates into schools of architecture? Can one talk of female architecture? Or can one speak of a difference in drive? An array of architects from Denmark and abroad were invited to offer their perspectives on female forces in architecture in practice, in theory and within the academic realm. The Danes seized on the forces in the profession, whereas the two guests from abroad more directly addressed the forces of the female gender. The challenges of childcare and maternity leave saturated much of the symposium. The importance of decent terms and benefits for maternity leave was stated more than once. But is parenting the key issue for a woman s career in architecture? Perhaps the absence of men from the symposium that afternoon was due to the fact that they were attending to their fatherly duties of fetching the kids. Women in practice First up on the agenda were Mette Kynne and Louis Becker from Henning Larsen Architects, for whom partnership and putting together the right teams are all important. The of- 31

17 manifestationer), arkitektur på hjul og rum skabt af gardiner (Mies van der Rohe og Lilly Reich) samt bru tale betonkonstruktioner (Lina Bo Bardi), og Mandrup-Poulsen spurgte, om vi helt seriøst kunne udpege mandlige eller kvindelige træk i arkitekturen. Når hun bliver spurgt, om hun driver en tøsetegnestue, nytter det ikke at reagere tøsesurt, men hun opponerer imod at blive sat i kønsbestemt bås. Kvinder må af med offerrollen og både tage og dele ansvaret. Anne-Grethe Foss indledte med at sige, at hun som administrerende direktør i Metroselskabet sidder i en utraditionel arkitektstilling. Men hvad vil det egentlig sige at være en rigtig arkitekt? Hun tegnede et billede af et miljø, hvor ingeniører tænker i tunneler og arkitekter tænker i haller, og hvor hendes bidrag har været at skabe en ligevægt. Det drejer sig om diplo mati og vedholdenhed, og trods køn og diminutiv størrelse har hun opnået respekt. Til dels tilskrives respekten alder og dermed erfaring, men respekten kommer også med stillingen/titlen, især i forhold til udenlandske entreprenører. Succes tilskrives ansvarsglæde, tvivlens nådegave, at lytte til andre, at stole på andre og at stå op til kritik. Kvinder i teorien Den spansk/amerikanske arkitekt og teoretiker Beatriz Colomina lagde ud med at lykønske akademiet med de 100 år. På Princeton, den aka demiske institution hvor hun selv sidder, fik kvinder først adgang i Derefter gennemgik hun Le Corbusiers forhold til Eileen Grey med udgangspunkt i Greys eget hus E Le Corbusier fice has a longstanding practice of putting together project teams including both men and women, with women often the source of greater empathy, and men often manifesting a more overt fighting spirit. However, at the end of the day, it is all about engaging the best people for the job, regardless of gender. Dorte Mandrup-Poulsen challenged the assembly with images of laced facades (various Swiss manifestations), wheeled architecture and curtained spaces (Mies van der Rohe and Lilly Reich), along with brutal concrete structures (Lina Bo Bardi), with Mandrup- Poulsen asking whether in all seriousness we re capable of discerning between male and female architecture. And while Mandrup- Poulsen finds no point in being a sourpuss, when asked if she runs a pink or pussy practice, she replied that she is a strong opponent of gendered boxes. Women have to shed the cloak of victim and both take part in and share the responsibility. Anne-Grethe Foss started off by saying as CEO of Metroselskabet (Copenhagen s metro system) that as an architect she held an untraditional position. But then again, what is the definition of a true architect? She painted a picture of a world where engineers think in tunnels and architects think in corridors, and where her role is to create a balance. It is a matter of both diplomacy and determination, and in spite of her gender and diminutive size she has gained respect. This respect is due, in part, to her age and experience, but it also comes with the position and job title, especially in dealing with foreign entrepreneurs and developers. Success is attributed to the satisfaction that comes with responsibil- 32

18 var hverken i stand til at nedlægge Eileen Grey seksuelt eller til at overgå hende som arkitekt og havde derfor søgt at overmande E-1027 ved at graffiti-male husets hvide vægge. Denne handling tolkes som et overgreb. Beatriz afsluttede med at fundere over, hvorvidt det lykkedes Le Corbusier at skamfere Eileen Greys hus, eller om Le Corbusier i virkeligheden var pussy-whipped og overvældet af Greys arkitektur? Frem for at fokusere på glass cei lings, dvs. det loft som mange kvin der synes at ramle ind i, talte Anne Beim om det, der vedrører glasfa cader det tektoniske i forhold til arkitekturteori. Hun hører til sjæl denhederne ved at være den ene af de tre kvinder, der har opnået titlen som professor ved arkitektskolen til dags dato (den første var Hanne Kjærholm, der blev udnævnt i 1989, og den anden er Olga Popovic Larsen, der blev udnævnt samtidig med Anne Beim). I stedet for at gennemgå kvinders bidrag til arkitekturen kom Anne Beim ind på teoriens bidrag til praksis i en historisk gennemgang fra Semper over Frascari til Frampton. Værket kan ikke tillægges køn, men Beim finder det muligt at finde et tabt sprog i en sanselig arkitektur, og hun rundede af med at efterlyse en integrerende, inkluderende tanke gang. Kvinder på Akademiet Vigtigt var det at lytte godt efter Hanne Kjærholms udsagn: Man kan ikke klare alt på én gang. I årene efter sin afgang i 1956 var Kjærholm nødt til at være hjem megående, da hun fik børn. Da hun fik guldmedalje i 1967, og vejen var åben for at genindtræde på arkitekt-skolen, blev der sagt: Det skal ity, the grace of self-doubt, listening to others, trusting others, and facing up to critique. Women in theory The Spanish architect and theorist Beatriz Colomina opened by congratulating the Academy with the centenary. At Princeton, where she is based, women first gained admission in She subsequently offered her insight on Le Corbusier s relationship with Eileen Grey, from the perspective of Eileen Grey s own house E As Le Corbusier was neither capable of seducing Eileen Grey nor of surpassing her as an architect, he sought to force himself on E-1027 with graffiti smeared across the house s white walls. This action is interpreted as an attack. Columina concluded by questioning whether Le Corbusier succeeded in ravaging Eileen Grey s house. But could it be that Le Corbusier was actually pussy-whipped and overwhelmed by Grey and her architecture? Instead of focusing on the glass ceilings that many women seem to hit, Anne Beim spoke of the tectonics of glass facades in relation to architectural theory. She belongs to a rare few, being one of only three women who have been appointed professor at the School of Architecture (the first being Hannne Kjærholm, appointed in 1989, and the second being Olga Popovic Larsen, who was appointed at the same time as Beim). Instead of reviewing the contribution of women to the field of architecture, Anne Beim focused on the contribution of theory to practice through an historic survey from Semper to Frascari to Frampton. A work of architecture cannot be gender specific. Beim did, however, reflect on 34

19 nok gå; hun har jo en mand. Hun har hørt på meget, som for de fleste ville være uhørt i dag og heri ligger sikkert grunden til den bramfrihed, hun udviste over for sin udfordrer og interviewer rektor Sven Felding: Sven, du må komme i gang med at få flere kvinder ansat på skolen! afsluttede Hanne Kjærholm. Kirsten Birk præsenterede sin kar riere med undervisning på Arkitektskolen i Århus, hvor fokus var rettet ind dels på kvindelige arkitekters vilkår og rolle, dels på bære dygtig arkitektur. Endnu en gang stødte vi på det kønsrelaterede og tidstypiske, hvor Kirsten Birk ved sit først sommerjob af arbejdsgiveren blev spurgt, om det var i orden med hendes mand? Ved en gen nemgang af sine akti-viteter, publice ringsvirksomhed (bl.a. Blød By og Skala) og byggede værker påpegede Birk vigtigheden af at doku mentere og kortlægge egne aktiviteter, for ellers går ting, viden og erfaring tabt. Her hentydede hun især til kvindernes aktiviteter. I sin egenskab af præsident for Akademirådet sidder Kristine Jensen på toppen af Kunstnersamfundet. Til trods for at en række kvinder har haft posten, har hun med et sam fund at gøre, som ikke er synderlig flinkt til at lukke kvinder ind. Et andet strukturelt problem er, at ikke særlig mange kvinder er selvstændige med egen tegnestue eller lignende, hvil ket til dels skyldes en manglende barselsfond. Kristine Jensen presser på for at give kvinder flere platforme. Det handler ikke om en særlig kvindelig arkitektur, ej heller om parallelsam fund eller en radikalisering af det kvindelige. Snarere drejer det sig om at sikre en bred grad af diversi tet inden for arkitektur såvel som kunst. Kvinder kan være med the possibility of discovering a lost language in a sensory architecture, finishing off by voicing a need for an integrating and more inclusive mindset. Women at the Academy It was important to listen carefully to what Hanne Kjærholm had to say: You can t do it all at once. After graduating as an architect, there was a period where Kjærholm was obliged to stay at home when she had children. When she was awarded the Academy s gold medal in 1968, affording her a prospect to return to the School of Architecture, it was said; Don t worry; she has a husband. She has put up with a lot of things that would otherwise be unheard of today and this was perhaps at the core of Kjærholm s forthright and concluding comment to her challenger and interviewer, Rector Sven Felding: Sven, you need to get your act together and hire more women at the school. Kirsten Birk provided an account of her teaching career at the Aarhus School of Architecture, focusing in part on the position and role of female architects, and in part on sustainable architecture. Again, we were reminded of the discrimination typical of the recent past, where at an interview for her first summer job, Kirsten Birk was asked by her would-be employer whether it would be alright with her husband? Reflecting on her involvement in publishing (i.e. magazines Blød By and Skala) together with her built works, Birk emphasized the importance of documenting and mapping one s activities, because if this is not done, knowledge and experience will be lost. Here, referring directly to the efforts of female til at give denne bredde. Kristine sluttede veltalende af med at drage en parallel til Lars R. Møl lers bog Kvinder i Kamp, hvori han argumenterer for, at kvinder er nødvendige for ethvert forsvar, da det var de kvindelige guerillakrigere, som vandt Vietnamkrigen, da de bevarede menneskeligheden. Det mener Kristine Jensen, vi kan lære af. Diskussionen om barselsvilkår blev især aktuel, da den gravide Dorte Børresen, medindehaver af KLAR, kom på scenen. Som hun selv sagde, er hun et barn af 68-gene rationen, og muligvis derfor fylder kønsdiskriminationen AKADEMIRÅDET activists. As President of the Academy Council, Kristine Jensen is literally the woman on top of the Danish Society of Artists. While a series of women have held this position, she is otherwise dealing with a society not particularly partial to including women. Another structural hurdle is that not many women operate independently, running their own studio or office, which can also factor in as a reason for the lack of a maternity fund (sustaining women with no other means of income during maternity leave). Jensen urged the creation of more platforms for women. It is not a question of a particular female form Lige nu i 2008 A. Kvinder i Kunstnersamfundet = 1353 medlemmer, heraf 303 kvinder B. Kvinder i Akademiet = 5 C. Kvinder i Akademiraadet = suppleant A. Kvinder i Kunstnersamfundet = 1311 medlemmer, heraf 282 kvinder B. Kvinder i Akademiet = 6 C. Kvinder i Akademiraadet = B. Kvinder i Akademiet = 3 C. Kvinder i Akademiraadet = A. Kvinder i Kunstnersamfundet = 1420 medlemmer, heraf 251 kvinder B. Kvinder i Akademiet = 2 C. Kvinder i Akademiraadet = 0, men 1 kvindelig suppleant 36 37

20 ikke så meget i hendes bevidsthed. Hvis man skal karakterisere køn nene, mener hun, at kvinder er mere procesorienterede, og mænd er mere resultatorienterede. Som lærer på arkitektskolen underviser hun et hold med 15 kvinder og 4 mænd. Det vækker tanker om, hvorvidt vi har nået et punkt, hvor mænd burde have positiv særbehandling i forhold til optagelse på arkitektstudiet. Ellers kommer vi til at gå glip af de dygtige mænd, mente hun. Sidste bidrag kom fra den engelske arkitekt Liza Fior fra MUF. I en tid, hvor tegnestuer anvender kryptiske akronymer, som hylder deres stor hed, er forklaringen på MUF mere ligetil. Det er et slangudtryk for vagina (muf = mis). MUF oplever mænd, som nægter at udtale tegnestuens navn, men gerne vil have fat i deres praksis. MUF er en kollektiv praksis af kunst og arkitektur, og deres engagement ligger i byrums projekter, hvor de oftest tager fat i efterladte rum. Målet er at skabe socialt ansvarlig kunst og arkitektur med en kvindelig bevidsthed i bagagen. Har ligestillingsforkæmpere eller de seneste års gode økonomiske vilkår gjort det nemmere for kvinder inden for arkitekturen? Og hvordan kommer det til at gå, nu hvor vi er ramlet ind i en økono misk nedtur? Hvem viger pladsen eller skubber andre til side, når mulighederne indskrænkes? Symposiet sluttede med en panelde bat med en hurtig runde af spørgs mål stillet af Sanne Wall-Gremstrup, direktør på Arkitektens Forlag, og undertegnede, samt bidrag fra salen. Forhåbentlig har arrangemen tet sat nyt skub i debatten om kvin ders position i det byggede miljø. Hvornår oplever vi eksempelof architecture, nor of a parallel society or a radicalization of what is feminine. Rather, it is a matter of securing a broad diversity both in the fields of both architecture and art. Women can contribute to broadening this diversity. Jensen concluded eloquently by drawing a parallel with Lars R. Møller s book Kvinder i Kamp ( Women at War ), where he argues that women are essential to an effective defence, as it was female guerrilla fighters who won the Vietnam War, because they maintained a sense of humanity. This is something that Kristine Jensen believes we can learn from. Talk of maternity leave was especially pertinent when a pregnant Dorte Børresen, co-founder of KLAR studio, took the podium. Børresen pondered that perhaps being born to parents of the 1968-generation, could account for her non-existing preoccupation with sex discrimination. In terms of gender based differences, Børresen saw women as being more process-oriented, whereas men are more result-oriented. As a teacher at the School of Architecture she had a studio of 15 female and 4 male students. It raises the question about whether there is a need for affirmative action giving men preferential treatment in terms of admission to schools of architecture. If not she believed the field might be faced with the loss of male talent. The final contribution came from the British architect Liza Fior, of MUF architecture/art. In an age where offices of male architects are titled with cryptic acronyms glorifying their size or self-importance, MUF is a much more straightforward in its reference. Muf is simply British slang for mons venus or vagina. Thus, 38 39

H.C. Andersen Prisen THe HAns CHrisTiAn Andersen AWArd

H.C. Andersen Prisen THe HAns CHrisTiAn Andersen AWArd H.C. Andersen Prisen THe HAns CHrisTiAn Andersen AWArd en verdensomspændende æressag A world-wide matter of honour H.C. ANDERSEN PRISEN En verdensomspændende æressag THE HANS CHRISTIAN ANDERSEN AWARD

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 1 DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 2 3 Indholdsfortegnelse / Table of contents 04 Forord ved bestyrelsesformanden / Foreword by the Chairman of the Board 06 Indledning ved rektor

Læs mere

Februar 2012. Made by ConCom Safety

Februar 2012. Made by ConCom Safety MOVE Made by ConCom Safety Februar 2012 The Creation of an industry Mick Upton The Evolution of Crowd Barriers Cees Muurling Summerdays Festival i Schweiz Johnny Jønsson En hilsen fra Helvede! Jeppe Nissen

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Kristian Gylling Olesen Eva Thoft Peter Hasle Tage Søndergård Kristensen Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø

Læs mere

DOWN UNDER. Vær med til at fejre et ikons 40 år page 4. 6 Aug. 13. Friendship Society of Australia, New Zealand and Denmark

DOWN UNDER. Vær med til at fejre et ikons 40 år page 4. 6 Aug. 13. Friendship Society of Australia, New Zealand and Denmark DOWN UNDER No. 6 Aug. 13 Vær med til at fejre et ikons 40 år page 4 Friendship Society of Australia, New Zealand and Denmark En tur til Western Australia Her oplevede vi dét, der er alle bilisters mareridt

Læs mere

people human resource / den menneskelige ressource

people human resource / den menneskelige ressource vinter / winter 2010 #05 karriere #05 karriere people human resource / den menneskelige ressource contemporary art & social life... 02 Leder/ Editorial 04 Isabelle Graw: Har du hørt? Så du at? Overvejelser

Læs mere

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark 1 Indhold Et fælles sprog og en nyttig værktøjskasse Indledning v/projektleder Anette Hutzen Kjær Fremtidens talenter skal til Syddanmark Sådan

Læs mere

Fra registrering til styring af kemikalierr

Fra registrering til styring af kemikalierr Nr. 1 april 2006 ISSN 1395-7414 Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd Chemical Database news An entirely new edition of the Maritime Chemicals database is on the way. It will be much more user friendly

Læs mere

Indhold. Redaktør: Martin Arvedlund. Billedredaktør: Ingrid Sinding.

Indhold. Redaktør: Martin Arvedlund. Billedredaktør: Ingrid Sinding. K o n ta k t H e r l u f s h o l m S k o l e D e c e m b e r 2 0 1 1 Leder For nogle år tilbage bragte DR en TV-serie i bedste sendetid om Herlufsholm Skole- særligt med fokus på kostskolelivet. Det blev

Læs mere

BELLA SKY COPENHAGEN. The story about scandinavia s largest hotel. in the worlds top 10. Bella Center Copenhagen

BELLA SKY COPENHAGEN. The story about scandinavia s largest hotel. in the worlds top 10. Bella Center Copenhagen BC LIVE BELLA SKY The story about scandinavia s largest hotel COPENHAGEN in the worlds top 10 Bella Center Copenhagen Official Bella Center Live magazine 2011 5 6 12 32 40 58 44 16 05 Tænk stort Think

Læs mere

Eros bog The book of Eros

Eros bog The book of Eros Eros bog The book of Eros Jeg Eros underviser menneskeheden I Eros teaches mankind Alle tiders seksualitet The Sexuality of all times Seksualitet / Sexuality - - en global tilgang / a global approach Henning@Aaager.dk

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

Indhold. Brøndby Cup 2015

Indhold. Brøndby Cup 2015 Brøndby Cup 2015 Indhold Forord ved Christian Barrett (Preface, page 6)... 4 Stadionrundvisning (Guided tour of Brøndby Stadium, page 9)... 9 Telefonliste (Telephone list, page 11)... 11 Da Daniel Agger

Læs mere

FNAT. 3. blok 2010. Foreningen af Naturressourcestuderendes Aktuelle Tidende

FNAT. 3. blok 2010. Foreningen af Naturressourcestuderendes Aktuelle Tidende FNAT 3. blok 2010 Foreningen af Naturressourcestuderendes Aktuelle Tidende 4 American perspectives on a Changing Climate 6 Giver Grøn Vækst bedre hotelservice i Jylland? 8 Besparelserne på LIFE 12 Hvor

Læs mere

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Indhold Introduktion og læsevejledning 7 3. Rum til Læring:

Læs mere

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N agency Agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N MISSION AGENCY ER EN ERFAREN DESIGNVIRKSOMHED PÅ EN SÆRLIG

Læs mere

the bid from Airbus. We feel that the price fuldt ud afspejler værdierne i Sat air. Siden

the bid from Airbus. We feel that the price fuldt ud afspejler værdierne i Sat air. Siden N.E. Nielsen Vi er meget tilfredse med, at et markant We are very pleased that a significant majority 1 of Satair s shareholders have accep ted Formand for flertal 1 af Satairs ak tionærer har accepteret

Læs mere

Authentic Companies are the Winners of Tomorrow

Authentic Companies are the Winners of Tomorrow Authentic Companies are the Winners of Tomorrow www.stagis.com www.stagisblog.com +45 33 23 13 00 IMAGE AUTHENTICITY This above all: to thine own self be true And it doth follow, as the night the day,

Læs mere

ARNE SCHREIBER ELLEN HYLLEMOSE FRANZISKA HÜNIG ILONA KÁLNOKY KERSTIN GOTTSCHALK MALENE LANDGREEN MARIE SØNDERGAARD LOLK NICOLA STÄGLICH REBECCA

ARNE SCHREIBER ELLEN HYLLEMOSE FRANZISKA HÜNIG ILONA KÁLNOKY KERSTIN GOTTSCHALK MALENE LANDGREEN MARIE SØNDERGAARD LOLK NICOLA STÄGLICH REBECCA FORM SIGNAGE ARNE SCHREIBER ELLEN HYLLEMOSE FRANZISKA HÜNIG ILONA KÁLNOKY KERSTIN GOTTSCHALK MALENE LANDGREEN MARIE SØNDERGAARD LOLK NICOLA STÄGLICH REBECCA MICHAELIS RUTH CAMPAU SIMON CALLERY TORGNY WILCKE

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad September 2011 Årgang 38. Nr. 7, Nyt fra Beboerrådet Ny kasserer søges Jobbet er aflønnet til ca. 5 timer om måneden Alle interesserede bedes melde sig hurtigst

Læs mere

Haraldvangen - en perle i det Norske.

Haraldvangen - en perle i det Norske. John Lyngby Jepsen, 06V1 og Rio Hensel (R.). Erasmus-studerende Haraldvangen, Hurdal, Norge Haraldvangen - en perle i det Norske. Vi er to studerende, som har valgt, at tage vores, henholdsvis 1. og 2.

Læs mere

JCI Horsens Kammerbladet

JCI Horsens Kammerbladet JCI Kammerbladet November-tema: I et i JCI I dette nummer: Formandens ord Referat havnerundfart, studenterkørsel og stegt flæsk Tema: I et i JCI Interview m Robbert van Waart, JCI VP 2012, Kim Roijakkers,

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Oktober 2011 Årgang 38. Nr. 8, Nyt fra Beboerrådet Ny kasserer i Beboerrådet Anna, M45, er ny kasserer i Beboerrådet. Hun har boet på kollegiet i 3 måneder

Læs mere

På bagkant af reformerne - På forkant med konsekvenserne

På bagkant af reformerne - På forkant med konsekvenserne På bagkant af reformerne - På forkant med konsekvenserne Debathæfte Opgør med halvdannelsens folkeskole SOPHIA På bagkant af reformerne På forkant med konsekvenserne DEBATHÆFTE Copyright: SOPHIA tænketank

Læs mere

Nr 9, 1997: Tema: Dansk som andetsprog

Nr 9, 1997: Tema: Dansk som andetsprog SPROGFORUM NO. 9 Dansk som andetsprog ISSN: 0909 9328 ISBN: 87 7701 525 8 Nr 9, 1997: Tema: Dansk som andetsprog Redaktionen for nr. 9: Jørgen Gimbel, Bergthóra Kristjánsdóttir, Karen Lund, Peter Villads

Læs mere

årsberetning 2007 annual report 2007 440 timers nordisk tv-dramatik 440 hours of nordic tv drama flot år for nordvision

årsberetning 2007 annual report 2007 440 timers nordisk tv-dramatik 440 hours of nordic tv drama flot år for nordvision årsberetning 2007 annual report 2007 The magazine issue Winter 2008 flot år for nordvision A splendid year for Nordvision Programudvekslingen bliver digital i 2008 Programme exchange goes digital in 2008

Læs mere

Evighedsstudenter søges. Vinder. af artikelkonkurrencen. Forskningen i højsædet 11. Poker forbudt på universitetet 5 21.05.07

Evighedsstudenter søges. Vinder. af artikelkonkurrencen. Forskningen i højsædet 11. Poker forbudt på universitetet 5 21.05.07 Forskningen i højsædet 11 Vinder af artikelkonkurrencen 10 Poker forbudt på universitetet 5 10 21.05.07 Modelfoto: Jakob Mark Evighedsstudenter søges Universiteterne i Danmark kæmper en hård kamp for at

Læs mere

Nr 25, 2003: Tema: Læringsrum

Nr 25, 2003: Tema: Læringsrum SPROGFORUM NO. 25 Læringsrum ISSN: 0909 9328 ISBN: 8777019709 Nr 25, 2003: Tema: Læringsrum Redaktionen for nr. 25: Leni Dam, Annegret Friedrichsen, Karen Lund, Karen Risager, Michael Svendsen Pedersen

Læs mere

Risikohåndtering og risikokommunikation

Risikohåndtering og risikokommunikation Miljøprojekt Nr. 893 2004 Risikohåndtering og risikokommunikation Lis Husmer og Karl Vogt-Nielsen Center for Alternativ Samfundsanalyse Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter

Læs mere