Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene"

Transkript

1 Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene i Danmark nedsatte kommission..-.- ;

2

3 'GJi^C I3f a isetænkning af$t»en of ku ifølge fgl. 9kfoIutiou af 20bc øejitember 1875 til Unkrføgdfe af 5lrft ctd erfori) o IH cue i Sxmmarf itebfatte Somtmøfton. ^jøknfjatm. Xxtft bo«3. $. d)ulfc

4

5 PH- Betænkning afgiven af Den ifalde fgl. IHefoIution af 20be September 18T5 tit Unfterføgelfe af 9lrktøerfot1)øli)ene i Samnarf ttebfatte ftommtøfurø. ftjt>beul)rttui. Xxtftt t)o«3. $. d)u(fc

6 )V\5

7 3 n h \) o l b. Sfrioelfe fra gorntanben til ^iibenrigsmiiiifteriet (nng. ftommiéfionens Srbeiber 03 biefes SRefnltotet).. I. ibe. Om 9lrbeib8[t)flemente ( v]kobuctioné[orenuiger, 2hibel«fnflent, Statshjalp) 1. Om #ciitroftefovbolbet mellem 9lrbeib8gioer og Slrbeiber 9. Ubfaft til ou om Snbførelfe af?lrbetb8fontraft8bøger fnmt om $ontraft8forholbet mellem Sfteflere og uenbe og ^abrifantev og gnbvifarbeibere 17. Om Størlingeforholbet 20. llbfnft til?od om lærlinge! outrafter 25. Om Ovgatiifationen af oeube? og lejerforeninger 29. Om iiolbgiftsmæefig 2tfgjerelfe af UoueveenSfiemmtlfer mellem 9lrbeib8git>ere og Hrbfibere 35. Om 2tfgjørelfe af 9?et8ftribigbeber mellem 2lrbetb8giuere og Strbeibere 38. Ubfafl til?ou om Slrbeibéretter 41. Om fnnbarbeibernes govbolb 45. I. (Om SKibler til at ophjælpe jdmfuingen nf u8manb8jorbet) 45. II. (Om Snbffrcntfning af SrambetrinSforbntget) 53. III. (Om Stilfp meb uægte»børn«fnmt hittebørn«opfoftuiig) 56. IV. (Om lilfiju meb Seieboliger pnn ftmbet) 57. V. (Om SlntagelffH af fafte gattigtceger) 59. VI. (Om Uboibelfe af i'aubarbeiberuee 2Irbeit)8omraabe) 60. VII. (Om 9)belfe nf SBeforbring i ijgbomsttlfælbe) 63. nge* og SBegraoelfeSfaefer 64. u8bolbtttng«f oreninger 78. 2Uberbom6forførgetfe6fa8fer 80. StrbeibSgiDerrn«<5r "tatning8forpltgtelfe 94. Om Stttteottfenft i gorbolb til be arbeibenbe Sla&fev 97. Wftieooefenet og 'Mrbeiberforbolbene 98. Om lildeiebviiigclfen of Sraftmnflimr 107.

8 : fl, IV <5ibe. Om ilfim meb S?eunetemiblev ftorffjcflige 3WiMev tif nt forbebre Mrbeibevne«JBilfoav (Spnrefnefer, 2hbeiberboligpr, Meniibermening m ni) 120. Om onbngsovbfibfte Hfffnffelfe 125. { 5Wag, font tffe crc optagne i Setøiifmngen A. Ooerfigt ooer be inbfomne, Sefoarelfer til Slrbeiberfommiéftottnte lfie Ubtmlg (uebvm-enbe Sontroft«* og Parlingeforbolbet fumt bet formeftillig bebfte 9Trbetbev= ug?ønningefn lem). B. beretning angaaenbe en 9?eife til 93elgim i 1876 af Slrbeibsitifpecteiiv e n f e n. C. (Suvopoeiffe 9Jftielot>gibninger. SWebbelt uf Dr. jur. Sti. Saéfen. f!

9 : lil Snbcnrigaminifterict 3bct jeg l?er»eb afgiuer ben af 2lrbciberccmmi8fioncu»ebtagne SBetænfning, tiflctber jeg mig angaaenbe angen af (SommteiftorfenS Slrbetber at mebbele føtgenbe OplttSntnger. (gfterat ben ifølge fgl. 9fcfotøtion af 20be eptbr til Unberføgelfe af 3lr* beibetforfjotbene i <Damnarf nebfattc (Sommtøfion*) i Søbet af be nærmeft paafølgenbe SoinmiSfioncn»ar ifølge ben næonte 9lefoIution faanelfom en fenere 9tefolution af 18be October f. 21. fammenfat af følgenbe s HJebIemmer kammerherre, Ibuerpræfibent 9iofenørn, kammerherre, Sorgmefter o. SeSfen, kammerherre, 23aron 3»tpl)en=2tbeler, tiftåpføficus %. <5&r. $reb, Sorgmefter i Æiøbentjaon >. 9i. #anfen, SKebaftør 6. SB. SWmeftab, $abrifant. graenfet, nebfermefter 31. Senfen, Sanfbogfjotbcr, debattør af Slrbejberen" &. B. gaber, ^oefementmagerfoenb, gormanb i ^oåfementmagerneå oenbeforening, 3. S^r. 3. Slnberfen, famt Sureaudjef galbe^anfen, faalebes at gorfæbet i Gommtéftonen ooerbrogeé ben $ørftnæ»nte. om o»ebpuncter, ber efter 3nbemig minifteriet formening nærmeft maatte bliue (Sjenftanb for Gommtéftonenå Unberføgelfer og 0»er»eielfer, Ijaobe 3Hmifteriet i ben for >an SDtojeftæt kongen neblagte ^oreftteing fremljæoet gølgenbe (jfr. SRinift. Sib B ibe 603 6): 2)et er befjenbt, at ben npere 9?æring lo»gidmng i 2)anmarf faa gobt fom flet iffe I)ar inblabt fig paa at orbne gorljolbet mellem 2lrbeib gioer og Sftebljjælper, ibet 2o» af 29be SDecember 1857 om ^aanboærfés og ^abrifbrift m. m. i benne >enfeenbe oæfentltg inbffrænfer fig (i 65) til en >en»ii ning tit be ælbre berfor gjælbenbe gorffrifter. $orfaa»ibi ber beroeb nærmeft figte til gororbning af 21be 9ftartå 1800 om >aanb»ærf taugene i $jøbenr)a»n meb benne gororbnings fenere Ubotbelfe til ^jøbftæberne,»il bet finbe forflarligt, at 33eftemmelfer, ber bleoe gione unber gorubfætning a f 2aug inbretningen 33eftaaen, iffe funne»ente at»ære fnlbeftgjørenbe, naar Saugeneå t»ang mæ3[ige Gårafter er falben bort; og gorljolbet er i 33ir= feltgtjeben ogfaa faalebe, at tjin $ororbning faa gobt fom flet iffe længere bringes til 3ln»en= betfe. fertil fommer, at be egentlige gabrifarbeiberes $orf)otb, til l)»ilfe ber nu paa ganffe færlig 2Jlaabe maa tage ^»enfijn, falbe ubenfor ben næonte gororbningå Omraabe, og bermeb i bet ele ubenfor ent)»er loomæsfig )rbning. 3bet btéfe gortjolb faalebe l)a»e næret ooerlabte til ben meft ubegrænbfebe Æontraftøfriljeb, f)ar bet»æret en naturlig $ølge, at ber paa mange teber»eb 3lffluttelfen af Æontrafter mellem 3trbeib gi»er og Slrbeiber uebtogeå minbre

10 VI?Otanncbcr r)abbe aft>oibt en Otøffc Støber, ueb fmilfc bc til (SommiSfiønenØ Døerøeiclfe ^cn-»ifte pørgémaal bnre bleøne unbergfønc en foreløbig >voftelfe, øebtogcé bet at forbele bet foreltaaenbe bettibelige tøf mellem fem Ubøalg af ommisfiøuens Weblemmer, faalebeg at: IjenfigtSmæSftge SBeftemmelfer. et frmes berfor, al ber er al Opforbring til at føge bet faa* IebeS tilftebeøærcnbe >ul i ben banffe Soogioning ubfijlbt veb Soobefteinmcifer om $ontraft = forrjolbet mellem 2Irbetb giøer og 3Rcbr)iætper, Irøorunber ber ba naonltg funbe nære pørgsmaal om at giøe hegler for SlrbeibsfontraftenS tængfte SBarigljeb, OpfigelfeSfriftcnS Sængbe, letten til at forlabe 2lrbeibet eller bortoife 2lrbeibcren uben Opfigelfe, ønning frt* fternes Sængbe, 2lrbeibolønnen Ubbetaling i $enge eller Naturalier, trafbarfyeben af oisfe $ontraft brub faaøel fra 2lrbeib gioerne fom fra 2lrbeiberneå ibe, letten til at titbagel)olbe eller gjøie 2lfbrag i forfalben Søn faaøelfom til at paalægge 2Irbeiberen 33øbe fom ^rioatftraf. ærlig flal enbnu frembæøes et $orl)olb, ber ogfaa anbenftebs i ben mjefte 2ib er bteøen gjort til jenftanb for Soøgiøning, nemlig 2lrbeibsgioerne ^yorpligtelfe til i 2ilfælbe af 33effa= bigelfe eller øb, ber rammer Slrbciberen i Slnlebning af Slrbeibet. at nbe benne fclo eller r)an fterlabte fptbeftgjørenbe (5'rftatning. SigelebeS fremfjæoes færlig 2f[ffaffelfen af ønbagsarbeibet fom en for 2lrbeiberne materielle og aanbelige Skifre rb og naønlig for fyamilieliucts Ubotfling oigtig $-oranftaltning, for Jjøilf'cn anbre SanbeS (Erfaring i faa fjøj en rab taler, men fom unber ben ubegrænbfebe jrontraftfribebs >errebømme iffe fan»ente alminbelig gjennemført. 2Reb -ftenfrjn til % o rt) o Ib et mellpm Seere m efter og Scerling maatte nærmere Seftemmelfer føge giøne om SærefontraftenS 2lfflutning unber offentlig 2lpprobation, om 2fte= fterens 2tnføar for Særlingene tilbørlige Oplærelfe og øøtige Sefjanbling i Særetiben, om 2ær= ItngenS 23eføg af tefniffe foler o. b. 1. $aa et enfelt Omraabe af NæringSforljolbene er ber aflerebe»eb Son af 23be 9Jiaj 1873 om 23ørn og unge 2JiennefIer 2lrbeibe i $abrifer og f abrifmæofigt breone SBærffteber m. m. inbført et»irffomt Silfrm fra bet Offentliges ibe meb be $orl)olb, unber Ijoilfe en el af 2trbeiberne lece. et turbe imiblertib nære inbhjfenbe, at ben næønte Soø, ber fun fan betragtes fom en førfte <5egt;nbelfe, paa flere s )knfter funbe bliuc jenftanb for en gaønlig Uboifting. er funbe faalebes mulig nære Opforbring til at ubftræffe govbubet mob bet fra faa mange iber uljetbige 23ømeaibeibe i fyabrtfev til bet fnlbte 12te 2lar, ber ogfaa i anbre Soogioningcr banner ben laoefte 2ltbcr grænbfe, ligefom ogfaa om at ftiue $øin= ber 2lrbeibe unber offentligt Silfnn eller lignenbe hegler fom unge SRennefferS Slrbeibe. Sige= lebes fan bet»ære at tage unber Oøerøeielfe, om iffe bet Sægeffjøn, ber efter ben nugjælbenbe Sod øeb 2(ntagclfen af 33ørn og unge 5Renneffer til 2lrbejbc ffat iilueiebringes, bør foranbrcs til et periobiff Sægetilfrm met> be fanitære gorljolb i famtlige gabrifer, uben >enfrm tit om ber i bisfe arbeibe 33ørn og unge 9fleimcffer eller ei, ligefom ogfaa be ueb Sooeno ^ 1 1 gione Seftemmelfer om 23cffnttelfe af 2lrbeiberne unbl^eb, Sio og Semmer mulig burbe ertjolbe en lignenbe Ubuibelfe til alle gabrifer. nbclig turbe ber uære runb til at paabt;be, at flanen til gabrifer og anbre Slrbeibåfteber, ber inbretteé fra nt)t af, i bet SWinbfte forfaaoibt angaaer enfelte MlaSfer af bisfe, forelægges 2trbeib iilfunet til approbation meb cnfnn til Rumfang, Ventilation, 33eh)Sning, Ubgange, ^letiraber og lignenbe ^orfjolb, ber berore 2lrbeibeme8 unbljeb, ifferbeb og 6æbetigl)eb. Ogfaa i en anben Sletning bar 9Jæring Irøen af 1S57 efterlabt amfunbet meget nigtige Opgaøer at løfe. WebenS ber nemlig meb SaugSinbretningen uar orbunbet et fulbftænbigt nftem af Unbcrftøttelfcåfaéfcr, ber uøøøebe en betnbelig iurffoml)eb til aøn for ben atbrcnbe og føageligc "Jlrbeiber, og i s Jieglen fricbe fjant fra at tilfalbe bet offentlige fattig* oæfen, er benne unbcrftøttenbe ^ivtfomljcb nu nærmeft tjemuft tit 2lrbeiocvneo frie Aovcniuger, ber iffe baue formaaet at magte im bem faalebes ftiltebe Opgaue. er maa faalebes fra amfunbets ibe foretages en Di e o r g a n i f a t i o n afunberfiøttetf e B f a o f e r n e, foalebes at bisfe funiie ijbe 2lrbejberne ijget)ja'lp, ^iu)alibttet<jl)ja'tp, SllberbomSforførgelfe, Segrooelfeg«Ijjælp og Unbevftøttelfe til bc (5fterlabte i et faabant Omfang, at bc 'Jsaagjalbcnbe i be an* giune 2.ilfælbe fimne fritagco for at tu til bet offentlige Jattigoæfen. 3 bette Otcmcb bør ber unberføges, bels om bet iffe bør gjøres enljucr Slrbeiber til»jjligt at bibrage til bidfe.svaofer, fovfaauibt Ijan iffe gobtgjør paa anben 5D?aabe at Ijauc tilfiffict fig tilfoavcnbc,vorbcle, bels om bet iffe bor paalægges en^oer SlrbeibSgioer at pbc Sibrag i ^oc^olb til ben 2lrbeib3løn ban ubreber. et bør berfos gjovco lil jenftanb for Oocvoeielfe, om bet ilfe oil lune rctteft at giuc 2lrbeibsgioeruc lige 2(nbcl mel) 2libeibcrnc i SBeførelfen af bisfe.uaofcr, t)»is Omvaabe i

11 VII Iftc ttbaalg, Befiaaenbe af 3ef8cn, anfen, graentfel, Senfen og % \vberfen unbci ben goiftnæimtcs gorfæbc flulbc bel;anble ÆontraftSfortyolbet mellem 9lr6eib8* oiftnof tf fe burbe inbfhænfes til ben enfelte 33n eller tfhftft, men af #enfyn til ben beroeb oormbe iffer eb fom ogfaa til 2IrbeibcrneS Uafljængigljeb af ben enfelte 2trbeibSgioer 03 beres SRet ttl Dmfotning ubftræf'fes ooer ^ele Sanbet. %w ben onben ibe burbc Organifattonen mulig fnntte fig til be enfelte gag, ibet bels DiSfeS gornøbenljeber og gorbringer til Stoet oiftaof wc temmelig forft'jelltge, belå be mange inbioibuelle enfgn, ber oeb UnberftøttelferneS Ubbcling funne»ære at tage, faalcbes Iettcft funne foroentes iagttagne. (Snbeltg funbc ber nære SpmgSmaal om at labe taten garantere til at opfnlbe bere gorpltg; telfer og til jcngjælb lerfor at labe taten beltage»eb et ooerorbnet element i beres Seftqrelfe. Jil ben Organifation, ber faalebes maatte funne gioes UnberftøttelfeSfaeferne, otloe muligen en anben sbtrffom^cb funne fnnttes, ber turbe Ijaoe ben ftørfte 23etnbning for 2lrbeiber* forf)olbenes rolige Uboifting. er utlbe nemlig i ^asfernes Sefiorélfer, fammenfatte fom an= tabet af 2lrbeibSgioere og Slrbeibcre unber Sebelfe af et taten repræfenterenbe Cjlement, IjaoeS en Sttntbigljeb, til l)oem bet funbe ooetbrages at afgjøre be fra Sib til anben inbenfor be enfelte gag opfommenbe pørgsmaal om 2lrbeibSlønnenS tørreffe og 3lrbeibS= tibens Wfgjorelfe, truffen af bisfe Stwnbigljeber, funbc ber mulig tillægges fovpligtenbe Æraft for famtttte Steblemmer af bet paagjælbenbe gag, baabe åtrbeibere og 2trbetbSgtoere, inbtil nn Slfgjørelfe maatte blioe truffen. SSeb Siben af ooenftaaenbe gorftag, ber tilftgte en Organifatton af HrbeiberneS gor= fjolb til 2trbeibSgioerne og til bet øorige amfunb, ffal frembeles fjenpeges paa enfelte goran= ftaltninger,»eb ijoilfe ber funbe»bes 2Irbeiberftanben en mere umibbelbar Unberftøttelfe i bens gorfjolb ouerfor SnbuftrienS og kapitalens eenfibige Uboifling i oor ib. et er faalebes bleoen flart, at be priuate foler, ber tjibtil tjaoe mebbelt 2lrbeiber* ftanben bens egentlige tefniffe annelfe, iffe længere funne ooerfomme be til bent ftiuebe $rao. fal bet frembeles nære Slrbeiberne muligt at tilegne fig en faaban annelfe faaoelfont i gor= binbelfe bernteb at fupplere be alminbelige SUmbffaber, be mebbringe fra 2llmueffoIen, Imab ber er be uomgjængelige 33etinge(fer for Stuligljeben af en gorbebrtng i be nfettes.^aar, maa ber oiftnof titoeiebringes offentlige foler for >aanboærf ernes Ubbannelfe bels i ^jøbenfjaon, bels i et ftørre 2Intal ^rooinbsbrjer meb Silflutning paa ben ene ibe til 2Umuc= ffolen, paa ben anben ibe til SanbetS tefniffe >øiffole; bet funbe ba maaffe gjøres Særemeftrene til $ligt i be Sner, Imor faabanne foler inbrettes, at labe beres Særlinge befoge bem, ligefom ber maatte træffes 33eftemmelfe om, rjoilfen 23etobnmg ber oilbe ocere at tillægge 53eføget af bisfe foler meb >enfnn til rfjocroelfe af -JtæringSret 0. f. o. a ben fooperatioe SLUrffomtjeb, ber ubgaar fra Slrbetberne felo, paa abffiuige 9tæ= ringsomraaber ftjnes at funne ubrette iffe ubetybeligt, er ber mulig runb for taten til at t)be bisfe 93'eftræbelfer fin Unberftøttelfe. 5taonlig oilbe bette maaffe funne ffe oeb 'Oprettelfen af gorffubsbanf er, ber arbeibebe uben f ærligt ^enftm ttl UbbrjttetS tørrelfe, og berfor muligen maatte ftøttes af bet Offentlige. %ox ben ooeroeienbe el t;aoe be SSanffeltgljeber, ber cre berebte >aanboærferftanben i oor 2ib og naonlig befoærliggjøre Ooergangen til feloftænbige Stillinger, ber.s Dprinbelfe fra ben fremffribenbe s 2lnoenbelfe af mefaniff ^raft i SitbuftrtenS Sljenefte. et ftiller fig berfor fom en færbeles oigtig Dpgaoe oeb Siloeiebringelfen af ^raftm af finer af ringe Omfang og billig rift at fætte ben minbre hefter i tanb til at fonfurreve meb ben ftore Staffine, og Sefnifen ftntes ogfaa paa bette Omraabe at uære bragt mb paa et nt)t por, paa Quiltet bet oilbe uære af ftørfte SntereSfe for amfunbet at funne fremfalbe nt)c og afgførenbe gremffribt. s ]3aa runb af be SSanffeligrjeber, ber oeb '-BebijggelfeSforljolbene i be ftprre tæber faaoelfom paa Sanbet ere forbunbne meb at tiloeiebringe gobe. boliger, ere 3lrbeiberftanbenS 33eboelfeSforl)olb paa flere teber bleoen af faaban ^eftaffenljcb, at ber turbe oære Op= forbring for amfunbet til at føge en goranbring ^eri tiloeiebragt. 9taonlig funbe ber oære

12 VIII gider og 2(rbciber, berunber tnb&efattd 8ærtfngefor$olbet [amt ben iccfyniffe UnbenmSmng, 9llt forfaautbt angaar 3nbuftri, #anbeløg auben Borgerlig Heering (8oø 29be <Decbr ) 2bet Ubuatg, beftaaenbe of 3»tpf)en=2lbeler, ^refeg 03 galbe= anfcn unber ben gørftnæøntes gorfæbe, ffulbe bet;anble be famme pørgsmaal [om lfte Ubualg for 8anb* brugets Sebfommenbe, [amt i bet #ele 9tr6etberforboIbene paa Sanbet. 3 bie Ubualg, beftaaenbe af gal6c s #anfen, Ære&8, artfen, Senfen og gaber unber hm gørftnæøntes gorfæbe, [fulbe beljanblc Uuberftottclfeåfagcn, clul;jæl^= foreninger og aubrc lignenbe -Sltffociationer. 4bc ttbøalg, bcftaaenbe af SefSen, ÆrebS, Jfitmeftab og graendel, unber ben gorftuæmttes gørfæbe, ffulbe betjanble Slcticøæfenet, &ilft;n meb iu fornøbeiu)cbcr, [maa ^raftntafftners SBetyfcmng. 5te Ubøalg, beftaaenbe af 3^tptjen^21bcfer, Øitmeftab, $abcr og galbe= # an fen, unber ben ft-ørftnæmiteé ftorfcebe, ffulbe befyanble pørgsmaatcnc om ben almtnbe* lige UnberoiiSning, onbagéarbeibet, 23eboelfe3forbolbenc i 33u og &mb. (Sfter 3nbbt)bel[e af gormænbene for be forffjeflige Ubualg fyaøe følgenbe 5Diænb biftaaet biéfe øeb bere Slrbeiber: lfte Ubøalg: ^rofcsfor 2B. crjarling. 2bet Ubualg: obfidcr SngerSleø til Støarfeligøorg, anbstln'ng maub øren ^)c= berfen af Setømarf, ftølfetfyinggmanb 3cn 23uff af VlarS, ntu3iuatib 2lnber8 ^eberfen af 9(un8leø og ^uuémanb Sot) an tørifttanfen af ønberfteb. Dr. 3bie Uboalg: $Prøfe8for 3R d; ad ing og Scerer ueb ben polutedmtffc Sccreanftalt, SuliuS $)eterfen. pørgsmaal om at gjøre bet til at tiloeiebringe gobe s ilrbeiberboltger i fornøbent 2lntal. s Uigt for SBefibberne af [tørre $abritankrg tfær paa Sanbet ^or be egentlige Saubarbetbere e, nauntig be jovblofcj, 93ebfommenbe opftaa lig«nenbc pørgsmaal [om [or be inbuftrtelle StrbejbereS. -Kaønlig ml bet t)ev luwc Orbningen af IjenfigtgmæSftge UnberftøitelfeåfaSfer, bcr maatte tages unber Oøeroeielfe, ibet v^ibragsmaaben og ibcftijrelfcn paa runb af SanbarbeiberneS [ærlige Aortjotb og ringere Uboifliug uiftnot maatte bliue uæfentlig anberlebes enb ben ooenfor for be inbuftrtelle Strbeibere fore[laaebe. SigelebeS turbe ber øære [amme runb [om ooenfor fremfyæøet for ^abrifarbew ternes ^cbf'ommenbe til at lage Sanbarbeiberneg SeboelfeSfortøolb og en ^orbebriug af bibfe unber fcerlig Ooerøeielfe. Sluttelig tjaubc Stømifteriet ttlfpiet, at bet ilte»eb bet SKnfjftte formente at Ijane ub; tømt SJtæffen af bc pørgsmaal, r)uortii 2lrbeiberfor^oIbene gtoe 2lnlebning, eller agtebe at foregribe ben eøeniuehe ftommisftøns Ubtalelfer, men tun Ijaobe tilfigtet at angioe ben -Retning, i ljuilfen bet maatte anfes [or ønfleligt, at ben éøentuelle ftommtsfionb Døerøeielfer flulbc be«uæge fig, og be ^imiter, om Ijoilte man mvrmeft maatte [oroente at mobtage bens <yoi"[lag.

13 IX 5te Ubualg : 8cmb8tt)tng8mcmb aren s })eberfen af SetSmarf og $olfetf)ing8manb 3en8 53 u f f af tjar 3>t»ermoe8, efter min Dpforbrtng, l;a»t ben obfyeb al mebbele (SemmiSfionen en i SBetænfnmgen optagen llbtaletfe om 2lctic»æfenetå gorfyolb til ^ubeiberforbolbene. 2)e iøvri^t ueb (Sommtøftomm foranlebigebe 9lrbeiber, ber baue Kgget til runb for forffjeflige Slffnit af 33etcenfningen 03 mcbfolge benne,»ille ftnbed oiru talte paa»ebfommenbe reber. fierat Uboalgene tyaobe affinitet beveå 9lrbeiber, bleue be af bisfe fremgaaebe 33e* tcenfuingcr gjorte til jenftanb for ben famlebe ommiéfiontl >»er»eielfer i en længere JRæffe 9)?ober, ber aføolbtefi i Sftaaneberne Bcbruar til Slprtl b. 8., faalebcø at be af Uboalgene [om ovenanført tilfalbte 9)icenb tigelebes inbbobeg til be af ben famlebe (5ommi8fion8 Sftobcr, i r)r>ilfe bet»aagjcelbcnbe Slffnit, til r)toi6 Mffattelfe be t)a»be meb»irfet, Oer)anblebeS. obseier 3ngerSle» f)ar bog iffe beeltaget i biéfe orr}anbltnger. fforinben bisfe SJiøber begmtbte,»ar ben ngbom ailcrebe inbtraabt, af l;oilfen GionimtéfionenS s JD}eblem, SBaron p t> e 11 = ^l beler, {enere bortralbtes»eb 3>øben, og bette SRcblem, ber l;a»be f>a»t en meget»æfentlig Slnbeel naonlig i bet anbet Ub»a(g Slrbeiber, fom faalebeå iffe til at beeltage i be i ben famlebe ommigfion»eb benne eitigt;eb forte ftcrf;anblinger. )a l;an faalebes iffe t;ar ba»t Snbflobelfe paa ben cnbelige 2lffattelfe af nogen 2)eel af (SommiéfionenS 23etcenfning, l;ar fyané tifiing til famme fun paa et ganffe enfeft $)unft fannet angtøes. 2)et maa berf;o bemærfeg, at ben )mftænbigf)eb, at (Semmi8= fionen faalebes berooebes bette 9)ceblemg 30Reboirfning, inben be»ebfommenbe Ub»alg3 Strbeicer»are affluttebe, f;ar mebført, at forffjeutge»orgsmaal 2anbboforl;olbene»ebrørenbe, ber ellerg»ilbe»ære tagne unber >»er»eielje, (om l;uor»ibt taten bor unberftottc JpuuSfliben, om bet er tjenfigtåmæéfigt at foge el»eienbom ubbrebt blanbt.ftuusmænbene, og om Ubuanbring), iffe t;a»e fumiet finbe en tilfrebgfticlenbe 23ef;anbling, [aalebeg at man fjar feet fig nobfaget til at labe biéfe»ørgsmaal nomtalte. 5)e affluttenbe SDRøber,»eb t)mlfe Setænfningen enbelig»ebtogeå, faalebeå fom ben nu foreligger, bleoe ber»aa affyolbte i e»tember og Dctøber 9ftaaneber b benne Sføffe 9Nøber t;ar 6. SS. di i meft ab»æret forfyinbret i at beeltage. om bet»il fremgaae af nebenftaaenbe 23etænfning fyaoe (5ommiéfionen 9Jceblemmer i bet.pele fnnnet eneé om be i Sørflag bragte oranftaltninger, ber tilfigte Strbeioerbefolfningenø )»r;jæl»ning»eb tatenå =23tftanb famt en roning af benne tanbg orl;olb»eb 2o»gi»ningåmagteng Snbgriben. )og»il bet»ife fig, at iffe fulbftænbig t)ar fnnnet tiloeiebringeå meb ^)enf»n til eet»æfentligt ^unct, nemlig ben egentlige jpaanb*»cerferftanbå Organifation. 5Keben8 nemlig 3lUe t)a»e funnet eneå om, at ben Sitftanb, beter ble»en til»eiebragt»eb 5Ræring lo»en af 29be ^December 1857, maa anfeew for utilfreb8= ftillenbe, ibet amfunceté Snteresfer fræ»e [terre 23egræubéninger af ^æringåfrif;eben, enb be ber i 1857 ble»e anfete for nob»enbige,»il bet finbeé, at gleertallet bog i bet SScefentlige»il forblioe inbenfor be»eb 5RceringSfrit;eben gi»ne ilftanbe, mebené et 9)(inbretat (^reb8, graencfel og5(nberfen famt ommiéfionens nnbertegnebe gormanb) maa frceoe, at ber til amfunbets 55etrt;ggelle mob gri^ebenø SDctøbrug oprettes lignenbe Snftttutioner, fom ftot* tiben fyavbe i ^augéorbningen, men fom ganffe eie bortfalbne meb 3ftæring8frtr)eben3 3nb* forelfe. 2:il ^oilfe Øiefultater (Sommigfionen iøorigt er fommet»eb fine )»er»eielfer,»il fremgaae af efterfølgenbe )»erfigt o»er 3nbl; L >lbet af 53etcenfningenå forffiedige 3If 'nit. et ferfie?lffnit af (Eommigfioneng 33etænfning, Om Slrbeibéf totemerne', tilfigtct at angi»e 6ommigfionen8 tifling ligeooerfor be i»or Slib fremfomne govføg paa at lø)o ^anffetigfiebernc i 2hbeiberf»org6maatet»eb at fjerne SKobfætnmgcn mellem 3lr&eib8*

14 X giøer og 5Irbeiber enten ueb Dprettelfen af 5>robucttonéforentn^ei- etter»eb at gtoe Slrbeiberne birecte 3hibeel i Aorvetntn^ubbi;ttet (bet faafalbte 9lnbceloft;ftem). 9Jceben8 btdfe gørføg f)at>c fimbet Stlftntning t;øg toenbc nf (Sommigfioneng 9D?eblemmer (SefSen øg gaber), anfeer (Som= migfioneng øurtge gleertat bent for fun at tøaue imberorbnet 33etnbning, ibet bette gleertal anfeer ben nugjælbenbe Drbning, bet af ben frie oncnrrence regulerebe Sønningéfnftem, for bet naturlige nftent, ber iffe i nogen ooerffuelig ^retntti) fan uenteg foranbret. 5ftinbre» taflet fan iffe tiltræbe benne gleertafletg ^luffuelfe om s Jlafurnøboenbigf;eben af ben frie Sott«currenceg - jerrcbømmc eoev Slrbeibgmarfebet; men tbet bet betoner tatgljjælbeng s Jtøbt>en= bigljeb tit 23anf?eligf)eberneg Søgning, fræuer bet en nt; SDrgantfatton af ben tnbnfirietle >tanb font 23etingeife for 2)belfe af 53iftanb tit ^robiictiongforeninger og lignenbc gorføg. Sil rbning af bet nn altfor (øfe ontractg for f; øl b mellem Slrbeibggiøere og Slrbetbere, baabe oeiibe og gabrifarbeioeve, forcflaaeg af Ijele (Sommigftonen (bog meb llnbtagelfe af g ab er) inbført en Slrbeibgcontractgbøg, iubcl)øib?noe be oigtigfte ^)nnctcv til (ionftateiing af bc inbgaaebe Obereengfomfter mellem be s Ijeront fjanbs lenbe Søbubfaft inbetjølber tidige anbre SSefiemmelfer, ber ffntle bceme om bigfe (Sontracter, faalebeg gaftfættelfen af en Dpfigelfegfrift, gørbnb mob Slntagelfe af en 9lrbeiber, ber iffe er loblig loft fra ftt tioligere (Sontractgforfyolb, Sømteng Ubbetating o. f. b. 9tteben3 bigfe 23eftemmelfer i bet )ete maa bære ufraotgeltg gjcelbenbe for et {nnlfetfomljelft Gøntractg= forfyolb af benne 2lrt, bil iøbrigt -Strbeibgcontracten treere at oberlabe til (Sontractgfril;eben. 9kbttlig maa bette efter gleertalletg gormening ogfaa gjælbe om 3lrbeib tiben Sængbe, mebeng 53iinbretaltet iffe ffulbe bære ubilligt til at foreflaae bigfe rænbfer ^erfor faftflaacbe beb Søbgimtingen, faatebeg at ben nærmere 23eftemmelfe inbenfor bigfe oberlobeg til bebfommenbe Gorbørationg egen Slfgjøretfe. ^ooilebcå man tænfer fig tribigfjeber om Sønneng tørrelfe ubjebnebe, bil fremgaae af bet gøtgenbe. 3 gorbinbelfe t)ermeb er ber gjort gorflag til, at gabrifløbeng gorbub mob ørne Slrbeibe nbbibeg tit 12 2larg Sliberen, at beng gorffrtfter angaaenbe Snbvetningen af %a* brifer til 33ef!'nttelfe af Slrbeiberneg unbtjeb, Sin og gemmer, nbbibeg til at aw^aae alle gabrifcr, uben ^)enfmi til om ber i famme arbeibe muge 9ftenneffer og 33om eller ei*), famt enbelig af et gleertal (bet øbennæbnte 9)?inbretal t gorbinbelfe meb gaber) til, at gabtif* toben nbbibeg til famtlige SBærffteber, uben < )enftm til om be ere fabrifmægftgt inb* rettebe eller ei. 9Reb enftm tit Drbningen af Særltngef or t; olbet t)abe Gommigftøneng famtlige 9)ieblemmer enebeg om et gobforflag, l)big gorff rifter tilfigte, at ærlmgeng fagmcegfige Ub^ bannelfe»irfeltg btmer i>oebfagen i Særlingefor^olbct. 2)et ubeluffer berfor ben ^ærimggs briuenbe, fom fnn nbfører en enfett minbre ocefentiig 2)eel af bet, ber fjorer til gcerbig«gjøvelfen af gabrifatet, fra at antage Særlinge, ligefom ben 9Jie 1er, ber laber bet mangle paa tilbørlig Omtøu for Sæiiingeng UDbannelfe, berfor bliuer ffylbig til traf og (Srftatning. Dceben (5ommigftoneng gleertal imiblertib føger arantien for, at 8ouen ouert;olbeg, bæfentligft i en 33eftemmelfe om, at l\xrlingecontracter ffutte oprettes ffriftligt, tjar 9KinbretalTct anfeet bette for nft;lbeftgjørenbe, og forbier bevimob 3;itfi)net meb Opfplbelfen af tameftrencg goibligtelfer font en o»ebbligt paalagt be af Winbretallet i gorflag bravgte SangS* foreninger. ^)ele ommigftoneii er enig om at freml;æue ^øboenbigt;eben af en faft og he-- v ) Sfr. en fom S3ilag B mebf^tgenk beretning om en af i.hvbciboin)pcctem- 93..sen fen i 1870 foretagen Meife til Selgien og fijbfllanb.

15 XI ftemt, af bet Offentlige a tiertfenbt SorBinbelfe mellem uenbene i be c n felt c ajj, hnuen mi fer Siben albcleé faones. SDieu mebens gleertøttet IjaaBer at fuunc opnaae en faaban SorBtnbelfe ab ttdifltgrjeben8 33ei uben nt;e Soobeftemmelfer oeb enfdtc SKobiftcationer i be beftaaenbe foreningers tatuter, antager DJiinbretallet, at bet iffe tav otterfabefi til ftrioifligheben, men at Snbtræbelfen i oenbefoientngen Bør ttære pligtig for ber arbeiber i bet paagjælbenbe %aa tl faatebeé at ben nærmere.orbning ^evaf. foregaaer paa runblag af ben celbre 8aug8fotening, S Sorbinbelfe fyermeb ftaae nærmere Aovflag til Drbningen af yenbeprooer faattelfom >rbningen af?0z e f ter f oreningeme, bcr af gleertaltet ligefom oenbeforeningerne faft^otbes font frtoillige, mebens ^inbretallet trætter 8augéforeningerne oprettebe meb gorpligtelfe for 9fteftrene til at tnbtræbe i [amme, Itgefom SKtnbretaflet t #orbinbelfe meb Sen fen hætter 2lftæggelfe af en frotte ( oenbeproee og i etéfe %aa, en ttberligere frotte) fom S3ettngelfe for 33orgerffabé (Srfjtteroelfe. 5Det fremtræber fom en Bølge af goranftaaenbe, at mebens $leertattet maa føge tribigfyeber mellem 3lrBeib8gioere og 9lrbeib8tagere om ønnen tørrelfe og (ignenbe ^uncter, ber iffe opjiaae fom egentlige Øietéfpørgémaal, afgjorte tteb frittidige ttolbgtftsmæéf ige 2lfgjo= rclfer, finbe faabanne tribigljeber efter 9Rinbretau*et8 formening bereé rette 2lfgjorelfe af Sangforeningernes 23efttt,relfer, ber repræfentere begge tribens farter. Jpttab angaaer Slfgjørelfen af egentlige JRetSftribigtøeber mellem SttBetbS«gittere og Slrbeibere, formener en 3)eel af (5ommi ftonen SRebfemmer (Sefåen og 3enfcn famt bet ooennæimte Winbretal, bog meb Unbtagelfe af 91 nb er fen), at bette fmr= ttgft og Bebft otl funne tiloeiebrtnges tteb 3)annelfen af færlige Slrbeibére tter, i t)ttilfc 8rBeibere og 9'lrbeibggivere ffnlbe tage æbe fom sjfteblcmmer, og flutter fig i benne 2lnleb= mng om et foreltggenbc Sooubfaft; be ourige 9fteb(emmer r)a»e bertmob iffe funbet Snbforclfe af en faaban nt; Snftitution tilftræffclig motitteret for benne færlige 2lrt af ager. oab 8anbarBeiberne8 gori;c!b angaaer, formener ommtéfionen, at ben jotblofe 9(r6eiber$ tilling oil for&ebrcø oæfentligft, naar ^uuémanben Bringed til at bttrfe fin Sob bebre enb r)ibtil. $or at fætte t;am i tanb bertil onffer ommtøfioucn (bog meb Unb* lagelfc af 3ef8en, ber onffer agen orbnet oeb en ftorrc 33etti(ltng til Saubboforeningerne), at ber aabnes I;am SIbgang til at faac 8aan, bog faalebes at Sen fen og gaber formene, at faabanne Saan bor foges tilucicbragte ab prittat 23ei oeb Dprettelfe af Saanefaéfer, mebené bc ottttge 9Jceblemmer foreflaae, at taten bor anoife en nm til llblaan i bette iemeb efter nærmere i gorflag bragte JRegler. 2)en ooerbaanbtagenbe llbbrebelfe af 53rænbeoiinébriffen r)ar foranlebiget (Sommiéfioncn til ftrcmfættelfen af en ^æffe ftorflag, ber figtc til at inbffrænfe 25rænbettiiu for= bruget, ffjærpet (Sontrot meb ulottlig 33rænbettiinér)anbd, ftrengere traffe l;erfor, traf for Tuiffcnff'ab, ber otfer fig offentlig o. begl. nbttibere foreflaaeg et Stilfton inbfort meb uægte ^3om famt ^)leteborn8 Opfoftring for at mobotrfe ben ftore obcttgbeb mellem bififc, hegler for 3nbretningcn af eiel;ufe paa Sanbet, ^lufættelfe af en faft gattiglægc i boer (Sommunc, Uboibelfen af bet i)lrbeibøomraabe, l;oortil Sanbarbeiberen er ^enwtift, web Opmuntring af ^ebeopbnrfningen, Ubotfling af fifleriet o. beél. ; cnbeltg 2)bclfe af SBeforbring i ngbomå= tilfælbe til ^anbboere, ber iffe feltt raabe ooer ^>efte og 33ogn.

16 XII Zil rbningen af r/ge= og 23egra»etfe8fagfemeg Borljolb, bet na»nlig efter Sauggfagfct»angeng >pl;ør libe af forffjefltqe Mangler, bar (SommiSfioneng Bleertal fremfat et betaitleret Borflag, ber ubeu at fra»igc Bnfyebg* og elyfyjcdpgprincipet ffal af= hjælpe SDGanglcrne»eb be nu beftaaenbe gjenfibige )joelpeforemnger og tilbr/ber bigfe uigfc 23egunftigelfer fra bet )ffentligeg tbe. 25a faabanne itasfer bog maa befragtes iffe at»tflc faae ben ønffelige Ubbrebelfe, foreflaaer 20cinbretatlet, at ber inbforeg $»ang8* r;gefa6fcr, faalebeé at enjjuer 2lrbeiber ffal gobtgjore at»ære røebtem af en offentlig anerfjenbt <2>»gc-- fagfe; og na»nlig tilraaber SKinbretatlet, at man fcerlig for ^aanbocerféftanben i Bor&tnbelfe meb jenopli»elfen af Sauggforeningernc feger gjenoprettet be tibligerc beftaaenbe pligtige >»enbelaber til gjenfibig )jælp i (Sttgbomgtilfælbe og»eb 33egraoeffc. 3 Mnerfjenbelfc af Jp u ugt) ol bninggf o ren ingerneg 33ch;bning for ben ubc* miblebe.fttagfe inbftifler (Sommigfionen bem til Dpnaaelfc af forffjellige gettelfer meb tøcnfijn til (Stempelafgift, Birmaanmelbelfe, 33t/gninggafgift of». 5Uceb ^enft;n til 2Uberboméforførgelfen fyar Bleertaflet fremfat et Borflag til >ptcttelfe af en 2llbcrbomgforf»rgelfegfa8fc for Ubemiblebe fom tatganftalt og meb <Staté= tilffub. Slil bette Bovflag»il SSJiinbretallet fubftbiairt funnc fluttc fig, faafremt bet gjorcs enb»et 9Jcanb og )»inbe mellem bet 15be og 20be Sar, ber inbtager en Stilling fom Sncnbe, )aanb»ærfélærling eller Babrifarbeibet, til f>ligt at»ære 9Jceblem af benne 91nftalt, faalebeé at»ebfommenbe >uugbonb, hefter eqer Babrifeier ubreber Snbffubbet for bigfe DJceblemmcr. 9ften principielt anfeer SDttnbretatlet bet for bet Sjette, at ber tnbføreg en alminbelig uangé= forpligtelfe til at»ære 5SJceblem af en 3ilberbomgforforgelfegfagfe, en Borptigtelfe, ber for #aanb»ærfgftanbeng 23ebfommenbc bør opfyloeg gjennem Sangene, ber fyertil opfræoe be for«nobnc 33ibrag af 9!fteftrc og»enbe. ^or bet Silfælbe, at ^rbeiberen nnber ttbforelfe af bet barn paatagte 2lrbeibe tommer til ^fabe eller bræbeg nnber idmftænbigfyebcr, ber maa rtlffrtøes langel paa bcfyorig B»t' s ftgtigfyeb fra $rbetbggi»ereng (Sibe, t)ar ommigfionen fremfat Borflag til nærmere rbtting af f ta tntng gf or pli g telfe, ber ba bur paat)»ilc 2lrbeibggi»cven. ommtgfionen bar enbefig ubtalt fig angaaenbe en Oiæffe mere fpeeiefle?pørg8maal. til r;»ilfe 9lrbeiberfort;olbene gi»e SInlebning. 5J(eb.frenfmi til 9lctie»æfenet i bete Borfyolb til be arbetbenbe CUagfev flutter Gommigftonen fig til be af &»cimoeg nbtaltc v,?lnf?nelfcv om 9tøb»en» btfjr)ebcn af en o»gi»ning for 5?lctte»cefenet, for at be Bovbclc,?lclieforetagcnbcr mebføre, funnc fomme Sirbeibcrftanbcn til obc. Bor at mobarbeibc be Sfr/ggeftbcr, ber flæbe»eb Stoet i be flove gabrifer, flutter (iommigftonen fig til fce 33eftrcebelfev, ber gjereg fra 2ecf)nifeng <Sibc for»eb [maa Æraft«m affiner meb billig 23e»ægfraft at fcette ben lifle 33ebvift i Stanb til at concurrere meb ben ftore og at becentraliferc 3lrbeiberbefolfningcn til fmaa inbuftrieflc >rganigmer. Sttlftynet meb e»nctgmiblcr forcflaaeg fl'jcerpet»eb il»eicbringelfen af offentlige lagtelmfe og lignenbc pibler.

17 XIII Dprettetfen of patefosfet ønffcg»æfentlig fremmet, (igefem et»irffomt jttlfr/tt meb SBeft^relfcn af bisfe JffaSfet begjerefi inbrettet. Stføetebringelfen af gobe åtbeiberboliger bor flettes af bet ffentltge, og n'atmlig 60: goagimiingen om tygnmgsafgiften ænbres, faalebes at gritagelfen for afgiften fim femmer benfigtsmæsfig. inbrettebe SBoliger til obe. 8r6eiber6efoIfningen8 Ubbntte af folennbereiiéningen ønffes nboibet»eb )p«retfetfen af gortfcettelfesffoler og na»nlig»eb gorbubet mob 9ln»enbelfen af 23ørn nnber 12 Kar til $abrifarbeibc o. besl. Oictten tit at inbgaae SGrgteffab enffeé betinget af opnaaet $ulbm»nbigr)eb, tjiulfcu foreflaaes fat til bet fnlbte 23be Star; famme etingelfc enffc8 opftiflet for Sletten til 9ceb* fattelfe font, >aanbnærfer uben 33orgerfrab. nbeltg t>ar (Sommiéfionen i 9(nerfjcnbelfe af ben 33etybntng, bet r)at for Slrbeiberen, at ber forffaffes i>am en»irfelig. >»i(ebag paa øn= og elligbagene, føreflaaet, at alt ønbagsarbeibe paa gabrifer forbnbes, og at 9hbeibe i 58ccrfftebcr of». paa btøfe age iffe (Tal»ære pligtigt, i f)»ilfen enfeenbe ommtsfionen altfeer bet for en (Selefølge, at (Staten fefø gaaer i pibfen og forbnber etfyeert enbagsarbeibe i ben Sjenefte, fom iffe er unttb* gaaclig nøbeenbigt. #»ab Styenbeforfyelbet angaaer,»il en 2)eel af (SommiøfionenS 9Jceb; lemmer ligelebes I;a»e alt opfatteligt ønbagsarbeibc afffaffet»eb en 2o», ber ffulbe giue Sncnbct Oiet til at»ægre fig»eb at ubføre faabant StvBeibe ; be anbre 9Dieblemmcr tor iffe tilraabc en faaban Son af grtygt for bet beraf folgenbe Snbgrcb i bet Rimelige i». fterat jeg faalcbes r)ar gjort JRcbe for angen i (Sommiefioncnfl 5Irbeibc og bc Srcfultater, fortil ben er fommen, faaeetfom for be forffjeffigc ^Betragtninger, ber ^a»e gjort fig gjætbenbe i famme, troer jeg paa t)ele (SommiéfionenS 3Segne at tnrbe ubtale, at»i fel»= følgelig iffe antage, at»or 23ctænfning paa ubtommenbe Waabe ffulbe I;a»e anniift alle SRtbler og SScie til bet ftore SlrbeiberfpergSntaalS enbeltge 8ø8ning, berttl l;a»e»orc kræfter iffe»æret tilftræffelige, ligefom >pga»en ogfaa l;ar»æret for flor, for»anffelig og m;;»i»ilbe fole oé fylbcftgjoite, berfom bet maatte erfjenbeé, at»or 25etænfning bog i nogle Retninger l;a»be aneiift ben rette 23et til»irfelig at forbebrc ben arbeibenbe (StaSfeS Stilling i amfunbet. Wien forinben jeg flutter,»ære bet mig enbnu titlabt til bc fremfatte Sorflag, ber alle felefelgclig ere af fpecielt 3nbf;olb, at fnt;ttc nogle faae 33cmærfninger af alminbcligerc 9'fatur om, l>»or(ebe8 jeg troer, at SlrbeiberfpergSmaalet i fin «>elf)eb»ør betragtes og tiluærmelfe8»tt føgcs løft. gorftaaer man»eb bete e ning, at gattigbom ffal førfutnbe og 8»ffe og ZiU frebsbeb tiloeiebrtnges for Sllle, er bet Hart, at ber iffe fan»ære Sale om ^eelt at naae et faabant gormaal; tin' fattige»il ber altib finbes, og»ffe og SttfrebSfjeb betinges af faa mange forffjeflige Omftænbtg^eber ^os at ber altib»il»ære SKattgc, fom fa»ne DJ^en man fan bog, f;»ør»tsfe 33etingelfer Ijerfor ere lilftebc, fyaabe at fomme SJcaalet nærmere. 5)i fe 23etingelfer ere beets fociale ^)os ^olfet fel», beels bero be paa SReg j ertngens ^raft og SSilu'e til at fremme og forbebre 3lr» beibernes ^aar. 33oer ber jjo gotfet manbig ^raft, forbunben meb fanb Oleligiøfitet og Moralitet, og ^ortibens Samelig^eb atter»enber tilbage, og finbeé ber i be raabenbe amfunbéflasfer en politif! Ubbannelfe og 5^oben^eb, ber forener 2(Srbøbigf;eb for be nebaroebe 3nftitntioner meb 3Siltigl)eb tit at gt»e bisfe be gormer, ben fremftnbenbe Uboifltng f rotoer; og tager en fraftig 9Regjering, ber føler fig ftærf nof til baabe at fyolbe be re»olntionaire tlbøtettgr;eber i Sømme og til at fnlbeftgjøre StbenS ftore.^ra», SlrbeiberfporgSmaalct i fin

18 XIV ^annb, faa»if ^attt^bcm Mitte fielbnerc og SilfrcbSbeb B(tf e fremberftenbe, B»nb ber er en neb»enbig Settngelfe for SamfunbetS 9?o og»irfeltge Aremgang. s Jiaar man if fe ff»er at tage fat paa )»ga»erne, men fuccesfivc gjennem ljenftgt8m<?8ftge goranftalttttnger og ^o»e feger at forbebre SMBetberneé rifling i amfnnbet,»il megen SDRobftanb imob en Billig og retfeerbig Seéning af StrBciberftoergémaalet Beie fig, og mange gobe kræfter meb»arm Ste tcregfe for agen, [om nu forfyolbe fig iagttagenbe og afoentenbe,»ide»be»ærbifulb S5iftanb og ar&eibc ben til, at gormaatet fan naaes, og cfterfyaanben»ifle flere og flere af be [om neb»enbigc fremf;a,»cbc 33ctingelfer tomme til»eic, fom JRefultat af Oiegjeringcné og b»gtigc -Utebborgcreé forenebc 23eftræbelfer. 51 j ø b c n f; a u n, ben 25be October (. (Smil Oiofenøiu.

19 Dm Skkitøfoftemerne* Sbet nærøærenbe ÆømmtSfion l;ar fmet befymble gorfjolbet mellem 2lrbeib8gi»er og»metbere, forfaaoibt ben inbuftrictte S3irf[om^cb angaar, tyar bet forft maattet»ære jenftanb for antmeé )»er»eiel[c, t;»ortebeg ^ommiåfionen ffulbe [titte [tg til be to ø»eb= principer, ber mobe»aa bette )mraabe: bet nuoærenbe 2hbeib fi;ftem meb faft lonnebe 8tø6etbere unber en Støefter etter 2lrbeib3gt»er, ber inbjfyber kapitalen 09.leber forretningen, af ^»ilfen l;an f)ar bet l;ele Ubb»tte, men ogfaa bet fyele &ab, i SJcobfætmng til bet [ra anben ibe opfttclebe»[tern, nemlig en JyorretntnggDirffom^eb, nnber Inutfen atte deltagere i et goretagenbe, ber ffulbe Bringe deltagerne Ubbtttte, nbfore bet i gættcgffab og bele beta grembringetfer etter frugter. 2)et erljenbes [ra atte iber i ÆommiSftonen, at Sønning [»[temet ubmærfer [tg»eb impdfyeb og 23efuemmeligt)eb, lige[om bet og[aa inbrømmes, at Sønnen maa»ære bet egentlige SBeberlag for 9trbeiberen 2)bel[e af kræfter, gcerbigfjeb og Snbftgt, naar benne 2)belfe betragtes [om en Støre, fy»i $>ri3 lige[om anbre isårer bejtemmeå»eb (Sfterjporgjel og Sitbub, og paa f)»ilfen SSærbien fætte efter l)»ab i» opb;plbet til be forffjettige Sliber nob»enbigeu fofter. 9Jcen betfremt;æ»e fraeen tbe(3ef en og gaber), at Sfrbetberen iffe»il etter fan tilegne [tg benne 8e= tragtning af 2onning»t'nftemet unber ben [rie ^onfurrenceå gorubfætning. Xl>t f)an»il iffe uben oie t)en»i[e til, l?»orlebe3 bet faafalbte frie SKarfeb er beffaffent, t)»or 2irbeibct8 $ri [ætteg, og [om iffe [jelbent bannes a[ koalitioner af 2lrbeib gi»eie paa ben ene ibe og ftrifenbe etter brøbtøfe Slrbetbere paa ben anben ibe. 2>et»il»ære etøopfyolbeffe, rang og 9cob»enbigl)eb, men iffe grifyeb etter fterfoorgfel og Silbub, ber t \aa Silfælbe beftemmer $rifen. anbelen, [om [luttes om Slrbeibet, er berljøg af en anben 23e[faffenf)eb enb )anbelen om anbre jenftanbe. ^jøberen gaar iffe [om»eb anbe(en om biéfe bort [ra ætgeren meb ben fjobte jenftanb, men 53egge maa netop»ebbli»e at»ære [ammen i uafbrubte 33erorelfer, og foler 9Jci8nøie meb anbelen, faar ben Slnben bette bagligen at mærfe. 9Jccn»eb 2ønningé[»ftemet [fer ber^oå en 2)e* Ung af be 3nbu[tribri»enbe i to ÆlaSfer 5D]e[tere etter 3lrbeibégi»ere paa ben ene ibe og lonnebe 2(rbeibere paa ben anben ibe [om banner en $loft, oøer ^»ilfen, ber [jetbnere og [jetbnere bannes Coergange. 2)et er ganf!e unbtagel[e8»i8 i ben [tore 3nbu= [tri, at gabrifarbeiberen fan naa o»er til at bliye 2lrbetb f)erre; Slrbetbet og kapitalen bti»e fy»er paa [in ibe. JDet er iffe 3(Hierebe, men [tribenbe farter, ber mobeé paa 3nbu[trien8 runb, og gorfyotbet bliøer lige [aa utaaleligt for ben, ber mobtager Sønnen, [om [or ben, ber betaler ben. 1

20 <&M kløften luffes, og ffal ben 9Ht nøte og (Strib, font efter ben frie.ftønfurrenceg 5Rafur noboenbigen man fremfalbeg mellem kapital og 2(rbeibe, ei flaa a(t for btybc SRøbber øg gjøre amoirfen melkem bigfe SnbuftttenS gaftorer utaalelig, ba maa ber eftev be nceonte 9)(eblemmerg 2lnffuelfe føgeg en nt; forjønenbegorm for bet inbuf friede amfunbé Drb* ning. >e mobftribenbe Sntereéfer maa føges forenebe; Slvbeibercn maa fmjtteé til ben ^or* retning, IJDori t;an beltager, faalebeg at bet ligger f;am paa <Sinbe, at ben luffeg; IjanS 9ftob, fyans Srøffab og t;ang $aab maa fttjrfeg oeb tlbfigten til, at f)an oeb >rben og par«fommeligfjeb fan fra fin (Stilling fom )jul i SItbeibgmaffineriet naa op til felo at ftme bette. Piblet bevtil ligger efter benne 2Inffuelfe førft og fremmeft i Slrbeiberne«egen ubbjolbenbe SSillte til at [pare, og til at benytte ben Seiltgfyeb til Oplægning og anuelfe, ber paa mange 9Jcaaber frembt/ber fig, famt bernæft.i 2lrbeibefg grifyeb, 9tetten og 2lbgangen til at inbgaa gørbunb meb Slubre, til oeb fcetteé ^jælp at naa, fyvab bev ligger ooer ben énfelteg kræfter. 2)et er paa glereg ammenflutning for at naa bebie Cioeoilfaar for SlUe, at be faafafbte foope= ratioe goveninger eve bnggebe i bet SDiemeb enten at lette Siloeiebringelfen eller >p= famttngen af en kapital til Snbfjøb af Raffiner, Otaaftof til en forretning øfo., be faa«falbte fooperattøe ^rebitforeninger; eller at tifoeiebringe bereg Stogfornøben* fyeber til en billig $rig og beroeb tillige at opfpare en kapital, be faafatbte foope = ratioe ^onfumf oreninge r; eller enbelig, tjoab i;er ffal omfjanbleg, at opnaa gørøgelfe i Sønnen eller Ubbttttet af Slrbeibet oeb at ubføre bette i gællegffab uben Slrbeibg* fyerre og faalebeg, tit gorbel for alle ^Deltagere, befpare ben >el af Søn og bet itbbutte, fom benne funbe tilfomme, be faafalbte f o op e ratioe ^)rp&itfttonéfm*eitin^er 33eb benne fibfte 2lrt af fooperatioe foreninger imøbefømmeg trangen til et gæflegbriftslnftem, og Sig= tyebgfølelfen oil beroeb oære tilfrebgftillet, Slrbeibet oil, anfporet af alle 2)eltagernee> egen Borbel, btioe ubføvt meb ftorre nergi og ftørre )mf)u, deltagerne oille inbburbeg oaage ooer r)inanbeng glib og Srøflab og movaljfe Dpforfel, fjoer ifær oil totngeg til at opfpare 9coget tit fit eget og ben fccfleg gøreningg 25ebfte, og f)oer enfelt eltagerg Søn og i^inbing oil blioe ftørre, naar gorretningen er anlagt faalebeg, at ben i btt $eie fan gioe Ubbntte. 9ften om bette 9Jcaal fan naaeg, er bog betinget af, at be enfette eltagere i forretningen he\ibbe efter paa taalelige 23ilfaar funne forffaffe fig faa meget, at be fnnne fcette og l;ølbe forretningen i ang, fclo om minbre gunftige ^onjunftnrer for Qlffætningen af bet 9)robu= cerebe inbttcebe, og at be t)aoe ben Snbfigt og be øorige uunbocerlige (SgenffaOer til enten felo at ftnre haabe ben tefniffe og ben merfantile )el af gøretagenbet eller SSittie til at unberfafte fig en Slnbeng tttrelfe og Sebelfe af gonetningen, fymb enten benne Seber er en af deltagerne i forretningen eller en af alle deltagerne oalgt $)erføn ubenfor ^Deltagerne, (enbelig ubforbreø, at eltagerne f)aoe bet.ftjenbffab og ben SiQib til fyoeranbre, at bet af Sllle erfjenbeg, at t;oer nfett ubfører et 8lrbeibe, fom foarer til ben for {jtoer ifær beftemte 3lnbel i Ubbt;ttet, famt at bette altib i bet $e\e blioer beregnet og forbelt retfærbigen imeu lem bem. ihtnne alle biåfe 23etingelfer oære til <S>tebe og erfaringen t)ar lært, at bette fan ocere Silfcelbet, nabnlig i faabanne gag, I;oor gorbringerne til Slrbeiberneg merfantile 3nb= figt ftaa i 9cioeau meb bereg Sntelligeng*), faa maa faabanne goreninger, foruben at gaøne og forøge ^)robuftionen, inbet;olbe en Søgning af f)int tribgetnne og ubøoe baabe for 5lrbeiberen og for bet t;ele amfunb gaonlige 3Sirfuinger. Sefgen antager bet bog i etl;oert galb iffe for fanbfynligt, at ^røbut'tiongforeningernc i en ooerffuelig gremtib oille funne naa et faabant Omfang, at be tomme til at paahi;ffc Ue= *) 3 2»)bfftoub fintes 3)elt(3fd)'e 33erftning for 187U uf $«obttwon8fowningei 298, bcvof 200 paa ^nouflrieiie Onimnbe. Oplijtfiiinuouie frn grnnfvig og Gmjlonb en- temmelig ufulbjtanbige. k 3 ^nrt«eyiftercbe for uoglc V(or ftden 22 goreninger, for bet nbrigi granfrig finbcc* ingen Optøninger. 3 Sng tanb ere ^robuftionsforfiiingenie i eretitiiigcnie fniulcbc unbfr (Set meb industrial partnerships, faa (rbee ut man iffe beftemt fan ubffiue Wiitaftet.

21 oiflingen ben? 4>ooebpræg, og at 8onnfttgdft;ftemet fv>nfer neb tit at»ære et unberorbnet, futt til enfette $orretnhtg8gtene fnottet oftem, mebens bet blioer bet fyerffenbe, fortil bet wb oflc ÉtyørgSmaal om sprbntngen af ^orbolbet imellem 5lrl6etbS^it>er og 9lrbetbere maatte tage8 eet oæfetttltgfte enfton. 2)et er tffe t)t)ppigt, at alle l;iue o»ennæ»nte Setingelfer for, at en [aaban forening fan bamtes og i Sængben tri»es, fumte»ære og blioe til tebe og tffe faa af bc gorføg, bet- l;erpaa exe gjorte, ere efter nogle WarS forløb fhanbebe. 9Ren imellem bisfe fooperatioe ^robuftiottsforeninger og SonningSfyftemet meb fåapu talen font (?ter af og #erre o»er forretningens ebelfe og 2)rift og meb antagne lonnebc Slrbeibere, er ber efter bans formening s J)(ab3 for et mellem li ggenbe»ftent, bet [aafalbte 31 ltbelåfpftem, fom paa en»is 9)caabe ubjeoner og fammenfmelter begge f)ine gormer»eb at be»are ben fiffre og fafte Sonning fom )o»eb»ebertaget for Slrbeibet og»eb ttbertfor benne og fom et Sitlæg til dønningen at gioe Slrbeibet 3M i kapitalens og $orret= ntngens Ubbi)tte og berueb binbe SlrbeibetS SntereSfe til at frembringe bette. 2>et tul efter ben r)cv fremftitlebe Slnffuelfe ogfaa ab benne SSei funne naaes, at fyn trib mellem kapitalens og SlrbeibetS SntereSfer falber bort, og at Slrbeiberen tffe blot»il anftrenge fig for at gjore fit eget Slrbeibe faa gobt fom muligt, men ogfaa»aage o»er, at bane 9)cebarbeibere gjore beres $Pligt, famt at Slrbeiberen meb parfommeligrjeb og )mf)u»il omgaaes meb SlrbeibSmaterialet og SlrbeibSrebffaberne og ftræbe tjen til en gorbebring af 5lr= beibsmaaben, boorljos ber i rj»er forretning»il bannes en af flittige, fparfømmelige Slrbeibere, fom»eb bette Sillæg til beres fafte Søn»ide faa bibler til haabe at fiffre fig bebre i»s»iffaar og ffabe fig kapital til fel» at bannc fig en forretning. Som Slrbeiberen formentligen»il»inbe»eb, at t;an foruben fin fæboanltge, til 33cftrtbelfe af f;ans baglige %ox= noben^eber afpasfebe og fiffre Son erf)olber et StilTæg eller Ubfigt til et Sillæg til benne, og bet»il f)æ»e l^am i bans egne 2)ine, at Ijan r)ax Sob og 5M i ben eoinft, fom b;an»eb ftt Slrbeibe meb»irfer til at frembringe, faalebes tør bet antages, at Gsieren af kapitalen»il ftnbe rigeligt ^eberlag for ben el af Ubbuttet, r)an i ^tnt >iemeb afftaar, i gølelfen af at»ære omgioet af tilfrebfe Slrbeibere og i ben 3»er og 3ntereSfe, f)»ormeb bisfe nbføre beres jertung, famt i ben ifferfyeb for forretningens uftanbfebe ang og ^IrBetbeté bebre Ub= førelfe, ber berueb tiloeiebringes. 5)?en ffal bet tilfigtebe Wlaal naaes, og ffal ber gjennem bette 2lnbelSubbutte øpnaaes et»irfeligt bliuenbe obe for Slrbeiberen, ba»il bet»ære nøb»enbigt, at b*n Ubbtytteanbel iffe ftrar ubbetates Slrbeiberen, men i alt galb for en 3M be»ares for fjant og fun fommer til Ubbetaling efter forløbet af en»is ib og unber»isje S3etingelfer ; i mobfat %a\b»ilbe Sitlæget fun bli»e en anben S'orm for ben fafte Søn, f)»ilfet fyan»ilbe for= bruge tilligemeb benne, og bet»ilbe tffe ubebltoe, at bette SiUoeg»ilbe ubø»e en tilbages»irfning til benne ons 5Rebfættelfe. >er»ilbe ba, ^»or bet for»entebe Ubbntte enten flet iffe opnaaebes eller bog»ar minbre enb for»entet, tit»eiebringe8 en ftor fuffelfe og ofte en ftor gorlegenfjeb for Slrbeiberen. 3 bet ftore Slntal 23ebrifter, ^»or bette 3lnbel8ubbt)ttef»ftem er inbført,»il bet ogfaa, f)»or forffjellige enb be fcertige Otegler ere gi»ne, bog fæboanfigt finbes beftemt, at ben aarligen erfjolbte 3lnbel iffe ubbetales, men fun ffri»es Slrbeiberen tilgobe i en f)am leoeret S5og og forrentes, men at fyan iffe fan bisponere o»er bet fjam tilgobe f!re»ne 33eløb, førenb bette Ijar naaet en»is tørrelfe, eller forinben forløbet af et»ift Slntal 9lar, eqer naar 3lrbeiberen ^ar naaet en»is Sliber. >g baabe for Slrbeibet og for kapitalen er bet af ftor 33eh)b= ning, at en faaban Snbffrænfntng i <DiSpofitionen o»er be titgobef!re»ne Ubb»tteanbele8 um= mer finber teb. %cx kapitalen»il bette»ære et DJfibbel til at be^olbe Slrbeiberen, fom iffe fan opgioe fin $>labs uben titlige at opgioe, ^»ab ^»an gjennem Ubbottet bjar er^olbt tilgobe* ffreoet, og l)os Slrbetberen»il Sefibbelfen af benne 33og og bens Slil»ært inbpobe pare= fanbs og fremfalbe 3»er for at forøge ben kapital, ber ffttlbes ^ans Orben, glib og ro=

22 ffab; og r)an toti efter nogle Slarg forløb, naar SMgtoofitiongretten er otonaaet, fjatoe en famlet (Sum, [om fan bane r)am SSeten til felt) at blitoe Sfo&etbSfyerre. 9}aar bet benmob er uben fmng egen SSitlte, at ban mifter fin Stilling [om 5lrbeiber i ben toaagjælbenbe gorretning, faafom toeb benneg tanbgning etter >»t)ør eder i Silfeelbe af b)ang togbom etlev toagf)eb, toil f)an feltofølgelig nære raabig otoer bet Dtoftoarebe, tigefom bette i Silfcelbe af fyang S)øb tilfalber bang Gmfe, 23ørn eller Slrtoinger. S)e nærmere 01eg= ter fer bette UbbtytteanbelgsStoftem ere feltofølgelig meget forff jellige i be forffjellige forretninger, i t)toilfe bet er inbført, men ber er natonligen i dnøeig, granfrig og nglanb en meget ub= brebt Siflib til, at ber berigjennem er fnnbet et»irffomt 9D(ibbel til en gorebtoggelfe af 3lr= beibgneblæggelfer og til gorbebring af 2lrbeibemeg materielle og moralfte Sitogtoilfaar. 2If ben Slnbel i Ubbottet, ber fommer til 2)eling blanbt 5lrbeiberne, er bet fæbtoanligr, at en SM an= toenbeg til 2>iemeb fælleg for bem alle, faafom foler, og gorfiffringsfagfer m. to., og at ben øtorige SM fommer be nfelte titgobe enten fom en præmie, ber to/beg uben= for ben fæbtoanlige betaling for tr;f= eller Slfførbarbeibe, eder fom et Sillceg til Ijtoer tønfeltå fafte 8en i 2laretg 8øb og i gorr)otb til, fyoab benne t;ar nbgjort. Sftebeng nn ben faalebeé oml;anblebe $orm for Qlrbeibcrueg dønning f)ar funbet en ftor SM Silfyængere, er ber bog af 3lnbre berimob gjort gjælbenbe, at toeb faalebes at gitoe Slrbeiberne 9lnbel i gorretningeng llbbrjtte, aabner man bem en Oiet eller i alt %atb en grunbet 9lnlebning til at fritifere og at fontroleve ben fjele gorretninggforelfe og gorretningfis regnffabet famt betteg Otoftilling af Snbtægter og llbgifter, f)tooraf SMftgubbttttetg beregning faa toæjentlig afhænger, og at bette haabe for Slibeibggioeren fan mebføre en ftor 23anffelig= fyb og for ^Irbeibcren en ^ilbe til hib meb Slrbeibggitocren. SQZen ligefom bet i og for fig i be flefte forretninger, l;toør bet omfyanblebe toftem er inbført, er, ogfaa uben nogen 23eftemmelfe berøm i be toaagjælbenbe Oieglementer, forubfat, at Slrbcibeme iffe fjatoc nogen faaban diet til at unberføge og gjennemgaa riftgregnffabet, b;toortil be»el ogfaa fun fjelbent toilbe ocere iftanb, faa er ber bog en aranti for 5lrbeiberne tilftebe beri, at ben r;ete 35ogføring ffer»eb berttl anfatte ^er foner, ber ligefom Slrbeiberne fyaoe 3lnbcl i gorretningeng Ubbtotte, og forfaatoibt ben paagjælbenbe forretning cieg af et Slftiefclffab*), tillige beri, at bet famme Oiegnffab, fom læggeg til runb for Ubbtottebelingen til l'lvbcibcrue, tillige er rnublagct for Ubbtottet til Slftioncevenic. 3 nogle forretninger er bet beftemt, at en toig Del af ben kapital, fom inbeftaar i forretningen, fan erf)toer»e af 2lrbeiberne toeb bet otoftoarebe Ubbt)tte, og bigfe blitoe ba felto 211'tionæver og erfyolbe bertoeb Slbgang til at beltage i be Støber, l;toor J)cegnf!abgaftægget en finber &kb, og i anbre gorret= ninger et bet, fclo om en faaban Slftieerlwertoelfe iffc finber teb, tillabt 2libeibeme toeb en af bem SMegerct at l;atoe æbe i 3lbminiftrationen af forretningen. S)en anførte Snbtoen* bing forløb bet l)eioml)aubiebe' i)ftem ftoneg berfor iffe at fyaoe nogen fcerbelcg tocefentlig 23e= ttybning, og ligefom bet mere og mere i be ftørre inbuftrietle Sanbe finber Snbgang, faatebeg fmtes bet i og for fig at»ære oe( ffiffet til at løfe Den )pgatoe at forene Sfrbeibet og.ftatou talen til en gob og frugtbringenbe amtoiifen. SM t)ar alle ftorbelene af be rent footoera= titoe ^robuftiongforretninger, uben at tjatoe be ^anfreligrjcber og garer, fom bringe bigfe til at miøluffcg. S)et t;ar berfyøg tonen til at mobtage ben ftorftielligbeb i gorm, i 23etingelfer og i ^'Lubelinggmaaben, fom be førfijeflige goretagenber, t;oori bet bringes til 3lntoenbelfe, forbre. 3M toil berfor muligen ab benne $ei funne lt;ffeg at naa til en mere alminbelig or* bebring af 9lrbeibevneg ^itoctoilfaar og bringe ben SDiiSunbelfe til at forftoinbc, [om afføbcr^ab til anbre amfunbøflagfer og nøbtoenbtgcn fører til 23orgerftrib. *) Cm bp SPi'tiitflflfer, intbi'v (jbilfe bet fan ttlvaabeø, nt bev fljeitiifin 9(ftifiHTJenet ffnffefi Strbeibetnc i'liibcl i goirfiiiiii i«iiibt)t)tift, l)i'iii)i fis til et fora ^ilnfl mebfølgenbe, efter Opforbcing af kommiefioufn«ftornianb offntlet trift af (Srosfever (5. Suermoe«om ff 9ttiebafenet og V(vbeibfrforl)oIbenc"

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

tierne. fttttbiwrtneirå Drgan for de $id te~$age8 Hellige. &jøbeufr<rost. Ubgiuet og fortagt af 91. 6. gttjgare.

tierne. fttttbiwrtneirå Drgan for de $id te~$age8 Hellige. &jøbeufr<rost. Ubgiuet og fortagt af 91. 6. gttjgare. fttttbiwrtneirå tierne. Drgan for de $id te~$age8 Hellige. Sta Ifk Kfø&» 1885. cv til, at itle 9togen fliøv ber til 9tor>»eb octbsiig SSisbom og tomt Sebrageri, efter ajtøxnejlerå Sætninger, efter 3Serben

Læs mere

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet.

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Deres rønprinia Jfreirerife, Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Kotifl a^rtftietn ben ftarfte. 1448-1481.1-127. gørfte Slfbeling. Songeoaig i anmarf. Sari Snubfen Batgt i Berrig. trib om

Læs mere

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. shle iiflke cempeu..sanobeden, åunofkaben, $n&en og OTroen ere foretuoe. ir. 10. 15 Pluj 1903. 52 Inrgang. (En i ilfim fil Hafianen. jftf Hfetøs irtiernør %6er

Læs mere

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :.

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :. 2I?AS34..i- 7 (TO net", hu wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: åt albr-rtifltr- JfalrHlur fcunt til t>cve forljcntnvvcnbc Tivccteur Carl JUbrrii, cand pharmacie, og til Ijano gaber: kongelig Sanb^Duer*,

Læs mere

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme rpa for k SifeJ^lnp tligf. JBattoljto*«, ftsoufkabtn, Dnotn øg frøen m forende. Ur. 12. le«15ae Itartø 1895. 44foe 3larga«g. tale af ^Klbfle åbraljattt J). Camton, Ijolbt i Sabernaflet i alt Safe Girt)

Læs mere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere Skøn&møtnens 5fjmie> Organ for te Stytt'gtoøa grlijf. SauDljtlUtt, Inn&fkaben, BtjUcn 09 (Jrotn tre føretudt. Pr. 9. Pen lfltø februar 1894. 43tø larpng. Ctiolttttonø-fIjeonen*) oø Æibelenø fære om Jtennc

Læs mere

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra 337 ftmttbtmrøms Drgan for de Sidjle-Sages Æeffige. anbfjeben, Shmbftaben, 25»ben og Sroen ere forenebe. itr. 22. Den 15de Hugufl 1881. 30te 3Urøang. %ak af mm* taftus 6notø, afljolbt i ^arté, 8bab,o,

Læs mere

BRIEF JS 0041468. niaiihi

BRIEF JS 0041468. niaiihi BRIEF JS 0041468 niaiihi ^- -6^ it)iib kf taler fov i or!e^n, Stam^ttfe og gikicomrai^fer i ibhttmavi > 1870. itø^ hx h\ix kx Wtt^Kxdim w f * ^ «f e^n, Stam^ufe og gibeicommi^fer i Æanmarli. jkføbcnljaon.

Læs mere

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige.

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. s Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. anbljeben, Æunbflaben, SDgbcn og Sroen ere forenebe. Ur. 3. Sen lftc looemoer 1886. 36te 3Ur$ai?c*. 2c\\cmtU DpftanMfe. 2)r. Snmann 3lbbott, en berømt amerilanff ejftlig,

Læs mere

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i 33 toånarf«(digtm for tie $idfte4)ages J)el!ige. anbfjeben, Æunbffaben, SDnben og roen ere forenebe. Ur. 3. Sen 1. lodemdci- 1878. 28. 3Urganø. XaU af sproftbent Sotøit %a$ot, fjolbt»eb en $orfamltng i

Læs mere

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig Sanbi)cb, &\mbfkab, Dg& ocj Æro forenet H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtn beo iforøøra&ønferencen i 3&\\ Cafee (Eiftj i Hpril 1915. SBebtfer for, at et [tort og

Læs mere

fom berettet i"9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q

fom berettet i9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q 97 tødmmiierø 8)tgon for ile $iil ie4)ages JSeffige. Sanbfyeben, Ænnbffaben, 2)t;ben og Xroen ere forenebe. Hr. 7. Den 1. Januar 1880. 29. forgong. Sale nf WW* 5». «t*arw, fjolbt i Sabernaflet i

Læs mere

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte«

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte« ages be Utofte«Retlige..San&heften, åunofkaben, tyyben 03 QTvoen ere forene&e. Pr. 4. 15 februar 1903. 52 Jlnrøattg. isisfcarasarhæ jftf en afe af $ ræfthettf Jofep^ JF. Smifjj. ( fter

Læs mere

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige.

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. anbljeben, fiunbjfabeu, 2)»beu og Sroen ere forenebe. Ur. 11. Sen lfie jflurls 1881 36te Jlargang. Ubbrno af 3o(m %. &aineé Slranment 3Seb bmunbs Surfer Sooeitå SBeljanbling

Læs mere

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer 97 fsfeanbmaoiens Stierne, (ftrpu før d* &tdfltø zgt& IpJt^ anbkben, Sunbffaben, >V/ben og roen eve forenebe. 17. Åarg. Nr. 7. Den 1. Januar 1868. Priis : 6 Sk. pr. Sxp 58emcev?mn#ev af tyvæfibent ). &.

Læs mere

ifam alen". yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King

ifam alen. yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ Sanbtyed, undfkab, JDgø o$ $ro forenet iiiummer 2 15. 3åtmar 1914 63. $anjishg King ifam alen".

Læs mere

SIkm&tnaoteiis Stjerne.

SIkm&tnaoteiis Stjerne. 305 SIkm&tnaoteiis Stjerne. an før åt Pdftø Jaj^ dltp. anbtyeben, Æunbjla&en, Dtyben og 5Eroen ere forenebe. Aarg. K 20. Dm 15. Juli 1874. Pr.: 6 Sk. pr. ExpL Z arøolbt i

Læs mere

Sftan&tnaotens Stjerne.

Sftan&tnaotens Stjerne. 161 Sftan&tnaotens Stjerne. rpn far åt jkdfte-sagw gitfiøe. anb$eben, Runbjlaben, Dtyben g Xioen ere focenebe. 25. Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1876. Pr.: \i Øre pr. Expl. $ale af 2@tøfie 3of ft. e>mitfc,

Læs mere

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at JSanbljcb, ånnbfkab, B90 o$ ro forenet. Qtumnter 15 1. Jluguft 1908. 57. JUvgang (Bufce (Regering. «f ^ræfibent ^ofm Satjlor. (gottfat fra 6ibe 213.) Seg fan fjer enbbibere tilføje, at naar herren lommer

Læs mere

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer,

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer, 305 S&an&maoietis Stjerne. rpn før åt $i&$t Daøa < *Iliø*. anbl)eben, ftunbjlaben, 2)tyben og roen ere forenebe. 16. Aare. fir. Den 1å. Juli 1867. hh: 6 Sk. pr. Eip. ^tøbttenmfvbcfceit af ttttttbfeelfcar

Læs mere

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb Crøcn for br Sio^r^ages Stiligt. «oa»bt5tb, Isttfkcits, Dnftt«$% *«««"«f»rrit**, Ur. 5. Pen 1. fharts 1898. 47k largang. tale af KpoM Mattyiaå I. Couilci), Ijøttt i alt Safc Gitt) ben «. Dftbr. 1897. SOiiue

Læs mere

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Sanøijed, fiutidfkab, JHjo ocj Uro forenet. Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Befifcbelfen af btn %lligaan&. Sale of rølbfte 93.. Stobertg i Xabernaflet i alt Sale Sitt) ben 20. "Mai 1914. (Sluttet.)

Læs mere

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol=

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol= 369 Sftan&inaoiens Stjerne Drgan for de $id le~$acjes åeffige. Sanbfjeben, Sftmbffa&en, S)gben og Sroen ere forenebe. 'fl. Aarg. Jr. 24. 3)en 1. September 1878. Pr.: 12 øre pr. Expl. 2de af mw* Ctfon Wtatt,

Læs mere

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em*

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em* 305 SftanDtnaotens Stjerne. for At JSidp < aø*s %A\igt anbbeben, SEitribjIa&en, 2)^ben og roen ere forenebe. 17. Aarg. fri 20. /)««/5. Jw/«/8 8. p riis: 6 Sk. pr. 5emævfnin$et af ^Jroefibent f^oung i Sabeniaflet

Læs mere

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt 369 Sftofibintiotens Stjerne. étgm for ét Jsidftø Jages 2 tltijj*. anbtkben, jhmbilaben, 3)i)bcn og Strøen ere forenebe. 7. Aarg. Ilr. 24. Den 18. Septbr. 18o8. Priis : 6 Sk. pr. Exp. Sftettcit at lomme

Læs mere

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb @rpi fat k SiDffø'iap pige. SawHeitn, fian&fkalmi, Øgtitn øg Ærønt tre fortneøe. Pr. 20. flen 15iie kiøber 1900. 49&e Jlargltttg. Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ fjolbt toeb Subilæuntlfeften i Sabernaftet

Læs mere

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart 3lf mit f etintt 'ebbclclfer af art en fen, gørfle Stfbcling. m:

Læs mere

S&ari&tnaotens Stjerne.

S&ari&tnaotens Stjerne. 161 S&ari&tnaotens Stjerne. rptt før k j&djftø gaj^ *llip. anbtyeben, ftunbjlaben, Styben og S roen ere forenebe. 21 Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1875. Pr.: 6 Sk. pr Expl. $

Læs mere

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme.

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme. sapiens jgtj K e ørgcttt for 3)ages be -Staflc- J&elUge. suls iihke 'sempeii. JSan&beDen, fstunofkaben, JDijåen 03 QTroen ere forenefte. Pr. 19. Pen lfb hiøber 1901. 50k Jlargattg. tale af JDræftknt forenjo

Læs mere

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn 161 Slkm&maotens Stjerne. (Srpu før k ^iåfk Dhjj^ gdliø*. @anbr)eben, ftunbftaben, 2)^ben og STroen ere forcnebe. 7. Aarg. Kr. 11 Den i. Marts 1868. Pnis : 6 Sk. pr. ($ra the Millennial Star".) Stybigfyeb

Læs mere

SftttnDtnaotcns Stjerne.

SftttnDtnaotcns Stjerne. 337 SftttnDtnaotcns Stjerne. #rpn før åt M^MrM^t 1P%*- anbtyeben, flunbflaben, Dtybett og SEroeit ete foreiube. 26; Aarg. Ur. 21 Den 15. August 1877. Pr.: 12 Øre pr. %au af fytcefibent 18vi&bam ^joitita,

Læs mere

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora 161 Sfianbtnaoiens Stjerne rpn for ét jlidftø gaø^s gdliø*. anbbeben, Sunbflabcn, Dtyben og Sroen ere forenebe. 10. Aarg. fe 11. Den 1. Marts 1861. Priis : 6 Sk. pr. Exp. t)mgf)eb mob (&nb$ SStlUe. &et

Læs mere

brief PTB 0041762 v.2

brief PTB 0041762 v.2 CO brief PTB 0041762 v.2 øbflu>nmu». af $*et*tfa SBrettter. ' u- Hnbcn >eel. tfjøbenfjaun. fcøfer«og SorbanS gorlag. $rp!t (00 S. S. Safer. Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from

Læs mere

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B.

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B. Q 1 Presented to the LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO by Estate of the late John B. C Watkins Seren ierfegaar&3 Samlebc SJcerfer, Sotnfe&e Surfer ubgitme af SI. 23. Sradjmann, 3. 8. #etberg og

Læs mere

cdeseret News.») refpelttoe folebogninger og i tilbørlig Drben til be beftemte @te= ber, Ijuor SBørnene funbe fe ^3roce =

cdeseret News.») refpelttoe folebogninger og i tilbørlig Drben til be beftemte @te= ber, Ijuor SBørnene funbe fe ^3roce = tømtmamens ^tjtmt cm for de $id le4)ages Jieffige. anbljeben, $nnbffaben, nben og Sroen erc forenebe. ttf. 1. Den lfje Mohr 1880. 30te j&ttpftiji Støt 33tc SlarSfeft. tor SuBei 09 øitibcltg^cb. (gra cdeseret

Læs mere

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben.

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben. 257 Sftttiibtfittotcfis Seerne. rpn før åt ^idftø n$t& gdltjj*. anbfyeben, ftunbjlaben, Ityben og SEroen ece forenebe. il Aars. Ifc. 17. Den 1. Juni 1874. Pr.: (I Sk pr. ExpL $ale af ^*æf. tfoit t)be,

Læs mere

I21I** hw V, Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/skildringerfraitooflem ifolkelige ifotebtag af tntarb glemmer, Ouerlafvev

Læs mere

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje.

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje. r w Ik2X $rg cm for 3)acjes be Sibflz- J&eUicje. SBLE ijfike Tsempea. J?an5he0en, åmtofkaben, J)rj5en og QTroen ere foreneoe. Ur. 8. pen 15k april 1902. 51k larpitg. (In «t) llbklinø af fuanøeliet. Xate,

Læs mere

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the Presented to the library qf the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE OHN B. C. WATKINS dftømøte IJRanti/kript åpxebtt 3BtlTe&er af Imt i 2{ctri)unbre5efs 2Et5fe Ubgt&et af uftat) «He& ^øfienljatm

Læs mere

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug.

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug. ^owwerrcfsf / ^^^,\y af i. f. i o Is i OD. % jleitpls iarug. 18 70. ^ étt Sømmmtisij i 1870. , (^^ (^^m^nme / O 2lf Mohi, 2)2eb Xræinit af 3. i^. S^ofenftanb. dd. %»eitfels JFarla t3 1870. f/f Hl ^8

Læs mere

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang 5an6ljed, åunofkab, 5Dy > 05 ro forenet. Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang i Jefu Sripi Strfce af 3?ihpe-$age5 $ elliøe affjolbteé i alt afe (Sitr,, Utal), ben 4., 5. og 6. 3lprit. et førfte SWøbe tog fin

Læs mere

k Sibflf=llap lelligc.

k Sibflf=llap lelligc. Urøan fat k Sibflf=llap lelligc. Sanoljtben, funbfhabm, Sijben og $toen ere fortntbc. Pr. 15. Pen ljbte åttsnji 1900. 49k Ittrfifltlg. ftale af JÆlbfte åttkeaø Jleterfon. SSeb Subitæumlmobei i $øbenf)aim,

Læs mere

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang Mnbfyeb, åunøfkab, Ihjo og Uro forenet. Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang øpltjsning, Wanmlft ag JFren* Sale af Dr. ^ob, 9*. irf, ^ræfibent for tat=$rormalffoten i arisjouri, Ijolbt i alt 2afe Sabernafel

Læs mere

I I 6))ifekr ^f ^ft ^ØM W ^^Iffltl? famlebe «f. f. Hølimcttn. m^ '''iisiiii^ - X3JOfJO»lO«-6

Læs mere

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if!

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if! 273 SftanDtnaoiens Stjerne an for åt SOåftt laø*8 ellig*. anbtyeben, ftunbflaben, Dfcben og Jroen ere forenebe. 16. Aars. Ir. 18. Den 15 Juni 1867. Priis : 6 Sk. pr. 31 at& konference fot Sefit < fmftf

Læs mere

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang Sanbtjeb, fiunofkab, Du, o ocj ro forenet, Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang ^falj ørfcæolønjffce xpehifian inferefanfe øpiiagelfer i hef nørhlige Jffitextcu oø ftifllige Hfalj. Slrføotogien (Dlbfunbffab)

Læs mere

aren ^ierfcgaarbø @titit(cbc SJærfer. øren ftlertegaartø Santlcfce Surfet ubgitme af IL 83. Sradjmami, 3f. 2. #eiberg og #. D. ^auge. SInben UbflaDe. @^lbenbalffe»oflljaabel, SRorbiff forlog. Bianco Suno«33ogtrt?rteri.

Læs mere

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins *: f Presented to the LiBRAR\- oj the UNlVER.Sir\' OF TORONTO by Estate of the late John B, C, Watkins øren ^icrfegaorttø Samlede SScerfer*

Læs mere

gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1'

gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1' 639.07801 I i fa-" ' 1 i gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1' giffcrt^umtilliugcn t Hakfuni v'iv/. 'mm* 1864. '-'K JKfft' V.>V t (V:' V * /'' i'/ 'V * - 1» -Jf.i.j-.. V : ' ; ".; '-:- ' 'SfC" 8Ifjji»fji

Læs mere

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib 36/ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib Brctic fra I. %. ^eibcrø. '-H «'-- ti -.. rr 3^ Btetie fra

Læs mere

Panmarkø. %. «lotv* brief 0041333 ^^^ V.2. ^co. anmarf, (Sv>crige og ^iorge. ^jøbcnl)at)n. tinbøflrturne

Panmarkø. %. «lotv* brief 0041333 ^^^ V.2. ^co. anmarf, (Sv>crige og ^iorge. ^jøbcnl)at)n. tinbøflrturne 100 =0) Panmarkø ^co betragtede ncermeft leb gfnfijn til ^^ørøsmaaut øm ^fflutninø rtf ^ol^- 00 ganbdsforftiinøcr me^ tinbøflrturne Pfb %. «lotv* anmarf, (Sv>crige og ^iorge. brief ^jøbcnl)at)n. ^aa UniscrfttetébOG^ontter

Læs mere

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library From The Library of the late George Bryan t Schwartz ih om as $oj[js. 1/ >t fortælling af 3ona$ &ie. ftjøbenljatoiu yft-cnbafrre ^ogfianbcf* Joxki (3 1. Jbrgrf S Sen). Srtjtt rjo 3. Jprgenfen 4 Go.

Læs mere

gotcufrtst <3 i> mi, a v qtøøf. 5laffé jemtrøle paa Jomsvikinga (a:saga) ftfekirø l(ii a, SDtøanebåjYrift "2Cnm«lbelfcn af $rof.

gotcufrtst <3 i> mi, a v qtøøf. 5laffé jemtrøle paa Jomsvikinga (a:saga) ftfekirø l(ii a, SDtøanebåjYrift 2Cnm«lbelfcn af $rof. J- m gotcufrtst a v paa qtøøf. 5laffé jemtrøle.».' "2Cnm«lbelfcn af $rof. C i (C. jsfr >Jrf$$er af i Jomsvikinga (a:saga) ftfekirø l(ii a, SDtøanebåjYrift f for fitteratur anbcn 2ufSj$tfaé tolvte

Læs mere

' ^ < xbxm\x x 1\ 0m tow Coagulation t. Snaugural= i6fertation. S ), 6, ^anum.

' ^ < xbxm\x x 1\ 0m tow Coagulation t. Snaugural= i6fertation. S ), 6, ^anum. )m ' ^ < xbxm\x x 1\ "3 0m tow Coagulation t Snaugural= i6fertation S ), 6, ^anum. ^j0&m5auu. gorlagt af Umt>erftteto6ogI;anbIer 6. 5L Srvft ^ofsostr^ffer SBtancoSuno* 1851. Dm jfibrinen i l."":-. ' i?

Læs mere

H e n r i k &tø \)tr* -y OSK> 23titb*

H e n r i k &tø \)tr* -y OSK> 23titb* / J Ø l a t a r ^ i f t o r i f e I ' Z

Læs mere

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5.

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5. lift mt t'nti t fonbott. Sttf Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'l)oli). fr til S3efi. 1 offerne.

Læs mere

Q. Gaitnott, Star.") at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa

Q. Gaitnott, Star.) at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa 209 Sfionbtnootens Sfjcrnc. før t\t jtødftø Daga Irilij«; anbbeben, ftunbftaben, Dtyben og roen ere forenebe. 11 Aars. lir. 14. /)«i 15 April 1863. Priis: 6 Sk. pr. $ale af ^Øtæjtbettt . Q. Gaitnott,

Læs mere

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte 353 Sftan&tncmteiis Sfjerne #rpn før k j&djftø Saøfls $*IH i*. anbfyeben, Æunbffaben, 2>t)ben og STroett ete forenebe«il. Aarg. Nr. Dm 1. Septbr. 1862. Friis : 6 Sk. pr. Exp. ale af Kftfi Støb* &

Læs mere

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS Presented to the LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS ( t &iilistqkkp af iffraingrriirs loga, ^, 0» er fat 5)?cb et ^aaut ot>ei: gceracrnc. Ubgioet af ^dfhabct

Læs mere

(Sriffonfelb på Zf!unff?olmen,

(Sriffonfelb på Zf!unff?olmen, 250 De gamle Kampe om Cronbtjjem. og gaaet paa meb bisfe i I}aanben. Kampen par meget fyaarbnaffet og blobig. Hagtet ber iffe fyapbe pæret ftore Croppemasfer t 3^en / faa nar fyer bog fjæmpet meb et Safen

Læs mere

S itllié if. lié^illiliiié.«uijjlllill*? M!:! 4 < t 4 4 4 4. DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < * < * * + :

S itllié if. lié^illiliiié.«uijjlllill*? M!:! 4 < t 4 4 4 4. DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < * < * * + : DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < 4 < t 4 4 4 4 * < * * + : 1 1 03 0 8 00627 6 M!:! 4 nnijij y j jm S itllié if lié^illiliiié.«uijjlllill*? < «< < i «< < ^ ^ ^. 4 «< < < «< <

Læs mere

^iteia i':t- Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/lovenoglivetfortoodanw f ODttt Og it)tt JyoitæHing om en Stamftther. tujalter

Læs mere

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu:

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu: % i 3g r :i~;::y o s T ;:T-nnu: L-'JZ*. nittt rra &on$ dbviftimi fce«stttåetté +#&+ UbgtDnc ar Carl 6ernljarft s*s»? tferfte ce(. mm^^t * Sorlagf af 3-. 3 cimi [^ c r b c e ^ealuinmina. froft i @ra:bes

Læs mere

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer.

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. s/ *** «f ^redhfa asuemee. n. gøtjlt S«e(. 6555^^6?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. $)é ttnge og ten isamle^ ^et t)ar Wtenbæmring.,,!J}?in fmuffe, føbc/ allerbjærefte

Læs mere

n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns

n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns * ) n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns JreittRoinhjog ^b^ferebclæ, sanit ^kilttriitg^f?.f i;ta [6 ^tmnt^lige ^istorit af ^rcbie ^cftc Xt\fU c 5cn Xanf te *Pioncct"«Xt^Hctj, 187G. Church

Læs mere

Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afefterladtebrevoomyns . 2lf efter I ab te S rene tit 3. $), ilpfter. SJ; ^ ^ jfarlngt of

Læs mere

Drpn for de Sid^e-Dages åeffige.

Drpn for de Sid^e-Dages åeffige. : 273 Drpn for de Sid^e-Dages åeffige. anbl^eben, ^urtbfeaben, Sgben og Sroen ere fotenebe. ttr. 18. Den \Ui luni 1882. 3Ue ^Lorgonci. ^0 Og ^aluttebftttbi^t^tienbe aatltge Slonfetettce«( fter Deseret

Læs mere

IDore Ifousb^r. Bt Bsrlæøe Scbjoll, 1Refc XUGltnø, fldfnn, CHICAGO JOHN ANDERSON PUBLISHING CO. VKt VV W WW t/o W W W WW W W W V.

IDore Ifousb^r. Bt Bsrlæøe Scbjoll, 1Refc XUGltnø, fldfnn, CHICAGO JOHN ANDERSON PUBLISHING CO. VKt VV W WW t/o W W W WW W W W V. IDore Ifousb^r lig IffKf VKt VV W WW t/o W W W WW W W W V Bt Bsrlæøe Scbjoll, 1Refc XUGltnø, fldfnn, *r CHICAGO JOHN ANDERSON PUBLISHING CO. EIERE SKANDINAVENS BOQHANDEL 1902 iv40 ^Ml) GqpghtN! COPYRIGHT

Læs mere

dkgan for tø 3to tt pages $elwje.

dkgan for tø 3to tt pages $elwje. 1 [289 dkgan for tø 3to tt pages $elwje. anbbeben, Æunbffaben,»ben 09 $roen ere forenebe. 2. Jlarg. flr- 19. lien 1. Jolt 1863. friis: 6 /? pr. tørpl. *}5ra?f*efcø motet jengtoelfe. (ftortfat fra $ag.

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes . 289 rsftanbtnaotcns Stjerne. (Srpn før &t iålu- m% *!%*, anbljeben, Jhmbflfafcen, Stybett og SLroen ttt forenebe. 26. Aarg. Ir. 19. Den 1. Juli 1877. Pr.: 12 Øre pr. Expl. ^ammettfomft meb SSvi $bam

Læs mere

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library :^i^^-f% ÅULSEN, From The Library of the late George Bryant Schwartz Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/sjdronningenoopaul

Læs mere

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&&

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&& ' I.' >^aets ^l^zræ '^^^?&& Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/udvalgtedramatis08hert UbvalgU Dramattffe Da>rfet\

Læs mere

tf. ^pr *-**>./ J /' >. tan '?fs : V-i < C

tf. ^pr *-**>./ J /' >. tan '?fs : V-i < C tf. ^pr *-**>./ I v& J /' >. tan '?fs : t* hi V-i < C w i)tftøntø-fleøgraj>l)ifli /ttaanrtfltrtft. Urtitjjfret SE* Verfet, -T* «3C lijøbfitfyntm. ^orlaat af een gnltcntafffe 2*oahanNuiq. Srwft i bet

Læs mere

;>A >*^" " i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r

;>A >*^  i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-r )7432784 2 X-Wt >*^" ;>A " i «- rr^ 1 Hl3 1761 w 1 5«, r-r m i H^ ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r .leeelx. j^dttb lltn t>ilb. gortixdtng af idrluftt af brn d^^qlbrnhallhf r^ociliaubrl (i. I]rt\rl). 1869.

Læs mere

(Store <SrtItfofUib, Star." Spencer, Dabib ftuflmcr og eorge S3. SMoce. Sif be picefiherenfcc SSiflopper: Jpuntcr, ficonarb 2B..^arbtj og Qegfe G.

(Store <SrtItfofUib, Star. Spencer, Dabib ftuflmcr og eorge S3. SMoce. Sif be picefiherenfcc SSiflopper: Jpuntcr, ficonarb 2B..^arbtj og Qegfe G. 2? 9 SftanOtnaoiens Sfjerne. rpn for åt JSMfti tyt% rilijj*. anbfyeben, ftunbftaben, >r)ben og rccn ere forenebe. 14. km. Sr. 19. JDen /. Jtf/i /86*S. Pnis : 6 Sk. pr. Exp. $Xat$coiifetcncen t (Store

Læs mere

'^'* -t.j\, #f'*il 's%l&1' Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto littp://www.arcliive.org/details/pilesmedenooetla (J^øIlti^niisHIhrUr af ilarit Ctlar. III.

Læs mere

%^ 'jy-.^^2ji^ EEEC i^ 3 i f f c r J) tt f. 3lf /orf. U[ Vflin øøne Brcue". ^ I ««Q 'A ^ " 3(^ fii()lc WiitO mid) in ^ic SJBcIt Mi miigcii oll)r. forlagt af Unberfitetéfcog^anbrev 2lnbr. g^veb. øjt.

Læs mere

MS- JA 'M. /r-my/w ('6rW./t*< <% JJ3fQrl4 * / brfth'fyij.

MS- JA 'M. /r-my/w ('6rW./t*< <% JJ3fQrl4 * / brfth'fyij. r r O v.s. k & l t U j l i n? --2b. MS- JA 'M /r-my/w ('6rW./t*< \i

Læs mere

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl.

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. Cuentijr øg /ørlælltngrr lufinb pg een Slat ^ts^-««^«? '- - 3 Ubiuil^ l'ci! Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. s cl)m botics SritbtS ogbaiic tiiu]. Sogttijtfeti. 1 853. 77^7 af tttinii øg rrn lat ^(ifccn

Læs mere

$e gatrtgeé SØfafctagelfe*

$e gatrtgeé SØfafctagelfe* < 305 (Drptt før k S>i& ie fuges $elltge. anbbeben, tobflaben, >t)ben og roen ere forenebe. 2. Jlarg. ir. 20, Pen 15. Juli 1853. priis: 6 /2 pr. tørpl. $e gatrtgeé SØfafctagelfe* (Sapitain mooté Sompagni,

Læs mere

^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t

^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t W" Ol 00= ^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/udvalgtedramatis04hert Ufcealgte Dramatiffc VætUv

Læs mere

-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer.

-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer. Cfyomas jtngefl, fjarts tetb og fjaits Sttftelfer. 293-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer. ^orftanber 3If Heforntattonens 3tt&f0 re lf e fyacbe Crott&fyjem cæret t af gjort Cilbagegang. Ilen talrige og

Læs mere

BRIEF p,'\j 0041212 *» X. rvwjll 5R. g. runbldigé Snglandébrcue til ^ané )uftru Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/nfsgrundtvigsbreoogrun

Læs mere

\x? er s c = o = ====== 1 ~ t 1 S = V > 1. er" _?! '> z z a m=tf> K 1 "*" CO Prokesch von Osten, Anton, Graf. Reise i det hellige Land,

\x? er s c = o = ====== 1 ~ t 1 S = V > 1. er _?! '> z z a m=tf> K 1 * CO Prokesch von Osten, Anton, Graf. Reise i det hellige Land, er s c = \x? n o = ====== _ 1 ~ / t 1 S = V > 1 er" _?! '> z z a m=tf> K 1 "*" CO Prokesch von Osten, Anton, Graf Reise i det hellige Land, 1829 y Sleifc >*t IkIUø* fanb. 1829. 8f 21. tytofrfd), Witott

Læs mere

'.-rat é-a y^-« : 1 1 M-M-r ja.^ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/minsnsbrevenovookj ^,i»in ^ønø i^vnt'' Slouelte. II y

Læs mere

^i/^ Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/minderfraenjerusoomunc J)eit l^euigc @roȎ Slirte. Jtiniier fra @tt 3entfafem$f(vrb.

Læs mere

Digitized by the Internet Archive. in 2010 with funding from. Un ivers ity of Toronto. http://www.archive.org/details/skildringerafnyeoorohm

Digitized by the Internet Archive. in 2010 with funding from. Un ivers ity of Toronto. http://www.archive.org/details/skildringerafnyeoorohm N^^^V^Ov^ V, m Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/skildringerafnyeoorohm øktlfcrinøer of fceit nmftc Zite ^tftorte. ^fccfissecæi

Læs mere

%. ^ot\)e. Pattttwtrksi. brief HC 04183J. v.l. ftabøflrttm« t)anmarf og Se fi^btigere SanDc. ^aa Uniioerfitetébog^anbler S. 21. SReitjcté gorlag.

%. ^ot\)e. Pattttwtrksi. brief HC 04183J. v.l. ftabøflrttm« t)anmarf og Se fi^btigere SanDc. ^aa Uniioerfitetébog^anbler S. 21. SReitjcté gorlag. Pattttwtrksi "CD ^l'tl ll.]tr^e lutimcft nttf $tnft)n til ^^øt^madiet øm '^fflutninø (tf ^øl^- 00 gauijeløføwninøer tneti ftabøflrttm«hf i) %. ^ot\)e. t)anmarf og Se fi^btigere SanDc. ^aa Uniioerfitetébog^anbler

Læs mere

00 "00. -CO _co =1^ !co. jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^

00 00. -CO _co =1^ !co. jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^ 00 "00 -CO _co ^m =m 0 i^ =1^!co jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^ ^SOs^ ^A I in O c t 8 fi I o n u e. II!) haft ti( en c^riftcllg ^i6:itf)ctif. 9lf «: å. C. ijocbf. v^iobcnluumi. 3:ovla!}t af S. 91.

Læs mere

t>anødiffe Biff o$>er t (Ctøronbtøems Stift efter Hcformattonén.

t>anødiffe Biff o$>er t (Ctøronbtøems Stift efter Hcformattonén. (Eoangeltffe Biffoper t Cljronbliicms Stift efter Heformatiotten. H! pltllfllllllllllllllllllnlllilll flere cigtige Spørgsmaal. ^an fif imi6ierti6 fun It&et u6rettet, 05 mtsmobig ga» Ijan fig paa Cilbageoeien.

Læs mere

Det kongelige Biblioteks personaleforhold og byggesag belyst ved nyafleverede Chr. Bruun-breve

Det kongelige Biblioteks personaleforhold og byggesag belyst ved nyafleverede Chr. Bruun-breve Det kongelige Biblioteks personaleforhold og byggesag belyst ved nyafleverede Chr. Bruun-breve af arkivar, dr.phil. Erik Nørr Det kongelige Biblioteks Håndskriftafdeling modtager om kort tid over hundrede

Læs mere