3 heat & 2 speed settings watt. Ionic. magic cord. hair dryer with cord rewind

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3 heat & 2 speed settings. 2000 watt. Ionic. magic cord. hair dryer with cord rewind"

Transkript

1 Ionic 2000 watt 3 heat & 2 speed settings magic cord hair dryer with cord rewind 1

2 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side Käyttöohjeet - suomi...sivu Instruction manual - english...page

3 OBH Nordica Magic Cord Hair dryer Säkerhetsanvisningar 1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk. 2. Anslut endast apparaten till volt växelström och använd endast apparaten till det den är avsedd för. 3. Dra alltid ur kontakten om apparaten inte fungerar som den ska, vid uppehåll i användandet, samt innan rengöring och underhåll. 4. Denna apparat kan användas av personer ( inklusive barn från 8 år och uppåt) med begränsade fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om användning sker under uppsyn eller efter instruktion av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet. 5. Barn bör vara under uppsikt för att försäkra att de inte leker med apparaten. Barn är inte alltid kapabla att förstå och värdera potentiella risker. Lär barn ansvarsfull hantering av elektriska apparater. 6. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn om de inte är 8 år eller äldre och är under uppsyn. 7. Se till att sladden inte hänger fritt ned från bänkytan. 8. Apparaten bör endast användas under uppsyn. 9. VARNING! Apparaten får inte nedsänkas i vatten eller andra vätskor. Använd aldrig apparaten med våta eller fuktiga händer, över handfat, badkar eller liknande. Lägg inte apparaten på våta eller fuktiga underlag. Om apparaten används i badrummet, dra alltid ur kontakten efter användning eftersom närhet till vatten utgör en fara även om apparaten är avstängd. 3

4 10. Apparaten har en överhettningssäkring, överhettning kan förorsakas av att luftintaget är täckt eller blockerat. Vid överhettning slår hårtorken av automatiskt. Om detta sker, stäng av apparaten och låt den svalna. Hårtorken är klar att användas efter några minuter. 11. Luftintaget får inte blockeras under användning och bör rengöras regelbundet. 12. Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt efter användning. Om anslutningssladden skadas måste den bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara. 13. Extra skydd rekommenderas genom installation av jordfelsbrytare med en märkström av 30 ma. Kontakta en auktoriserad elektriker. 14. Apparaten är endast till för privat bruk. 15. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten eller annat täcks inte av reklamationsrätten. Innan användning Innan hårtorken tas i bruk, bör bruksanvisningen läsas igenom grundligt och därefter sparas för framtida användning. Användning Handdukstorka och borsta igenom hela håret så att eventuella lösa hårstrån lossnar innan du använder hårtorken. Dra ut sladden genom att ta tag i kontakten och dra den neråt. OBS! En röd tapemarkering på sladden indikerar när sladden inte får dras ut längre. Det rekommenderas dock att man drar ut sladden minst 2/3 (ca 1,2 meter). 4

5 Sätt kontakten i vägguttaget och välj önskad hastighet och värme med hjälp av vippknapparna på hårtorkens handtag, hårtorken har 2 hastigheter (nedre vippknappen) och 3 värmelägen (övre vippknappen). Joniseringsfunktion Den inbyggda joniseringsfunktionen minskar statiskt och elektriskt hår och gör håret blankt och följsamt. Joniseringen aktiveras automatiskt när du startar apparaten. Coolfunktion De olika inställningarna kan påverkas av coolfunktionen (kall luft). Genom att avsluta stylingen med att aktivera coolfunktionen, (håll den runda knappen placerad ovanför temperaturknappen intryckt), så kyls håret av vilket ger en mer hållbar frisyr. Släpp knappen och coolfunktionen upphör. När coolfunktionen aktiveras kan varvatalet (luftflödet) öka något. Fönmunstycke Fönmunstycket koncentrerar luftströmmen när en frisyr skall formas, ex vis med en rundborste. Fönmunstycket sätts på med ett lätt tryck och kan tas av efter användning. Om håret skall torkas snabbt, ta då bort fönmunstycket och ställ in hårtorken på hög värme och hög luftgenomströmning. Volymmunstycke (diffuser) Volymmunstycket används för att ge håret mer volym. Sätt volymmunstycket på hårtorken och låt piggarna röra lätt vid hårbotten. För runt den i håret med små lätta cirkelrörelser. Håret torkas nu inifrån och ut, vilket ger extra volym. Volymmunstycket används med fördel om man vill torka ett lockigt hår utan att föna ut lockarna. 5

6 Indragbar sladd Efter avslutad användning kan du enkelt aktivera sladdvindefunktionen för enkel och smidig förvaring. Håll i kontakten samtidigt som du trycker på sladdvindeknappen på hårtorken (markerad med en kontaktsymbol), så åker sladden in tills du släpper knappen igen. Överhettning Hårtorken har en överhettningssäkring, överhettning kan förorsakas av att luftintaget är täckt, tilltäppt av hår och damm eller att utblåset är blockerat. Vid överhettning slår hårtorken av automatiskt. Om detta sker, stäng av apparaten och låt den svalna. Hårtorken är klar att användas efter några minuter. Rengöring och underhåll Dra alltid ur kontakten innan rengöring. Rengör luftintaget med jämna mellanrum. Det yttre gallret kan enkelt avlägsnas genom att vrida det motsols. Rengör sedan det inre gallret med en liten borste för att ta bort dam och hår. Sätt sedan tillbaka gallret och vrid medsols. Hårtorkens hölje rengörs med en lätt fuktad trasa. Sänk aldrig ned hårtorken eller sladden i vatten eller andra vätskor. Kassering av förbrukad apparatur Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation. 6

7 Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. OBH Nordica Sweden AB Box Sundbyberg Tel Tekniska data OBH Nordica watt volt växelström 2 hastigheter, 3 värmelägen Joniseringsfunktion Coolfunktion Fönmunstycke Volymmunstycke Indragbar sladd 1,8 m Automatisk överhettningssäkring Rätt till löpande ändringar förbehålles. 7

8 OBH Nordica Magic Cord hårtørrer Sikkerhed og el-apparater 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. 2. Tilslut kun apparatet til volt vekselstrøm, og brug kun apparatet til det formål, det er beregnet til. 3. Tag altid stikket ud af kontakten, hvis apparatet ikke virker, som det skal, når apparatet ikke er i brug og inden rengøring og vedligeholdelse. 4. Dette apparat kan anvendes af personer (heriblandt børn fra 8 år og opefter) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, såfremt disse er under opsyn eller får instruktion i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 5. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Børn er ikke altid i stand til at opfatte og vurdere mulige risici. Lær børn en ansvarsbevidst omgang med elapparater. 6. Børn må kun rengøre og vedligeholde apparatet, hvis de er 8 år eller ældre og er under overvågning. 7. Sørg for, at ledningen ikke hænger frit ned fra bordkanten. 8. Apparatet bør kun anvendes under opsyn. 9. ADVARSEL: Apparatet må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. Benyt aldrig apparatet med våde eller fugtige hænder, over en vask, badekar eller lignende indeholdende vand. Undlad ligeledes at lægge apparatet på et vådt eller fugtigt underlag. Tag altid stikket ud af stikkontakten efter brug, hvis apparatet benyttes på badeværelset eller i vådrum, idet tilstedeværelse af vand udgør en fare, selvom apparatet er afbrudt. 8

9 10. Apparatet er sikret mod overophedning, der f.eks. kan forårsages af en tildækket eller tilstoppet luftindsugning. Ved overophedning slår hårtørreren automatisk fra. Hvis apparatet slår fra under anvendelse, sluk da for apparatet, så det får lov at køle af. Hårtørreren er klar igen efter nogle minutter. 11. Luftindtaget må ikke være tildækket under brug og bør rengøres regelmæssigt. 12. Efterse altid apparat, ledning og stik for beskadigelse før brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare. 13. El-installationen skal overholde gældende version af Stærkstrømsbekendtgørelsen med hensyn til ekstrabeskyttelse med fejlstrømsafbryder (HFI/PFI/HPFI-relæ-brydestrøm max. 30 ma). Kontakt en autoriseret el-installatør herom. 14. Apparatet er kun til husholdningsbrug. 15. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Før brug Før hårtørreren tages i brug første gang, bør brugsanvisningen læses grundigt igennem og derefter gemmes til senere brug. Sådan anvendes hårtørreren Efter hårvask tørres håret grundigt med et håndklæde og friseres derefter godt igennem, således at evt. løse hår fjernes før brug af hårtørreren. Træk ledningen ud ved at tage fat i stikket og trække det nedad. OBS! Ledningen må ikke trækkes længere ud end til den røde markering på ledningen. Det anbefales at trække ledningen mindst 2/3 ud (ca. 1,2 meter). 9

10 Sæt stikket i en stikkontakt og vælg den ønskede blæse- og varmestyrke ved hjælp af knapperne på hårtørrerens håndtag. Hårtørreren har 2 hastigheder (den nederste knap) og 3 varmetrin (den øverste knap). Ion-funktion Den indbyggede ion-funktion mindsker statisk elektrisk hår og gør håret mere skinnende og mere smidigt. Ion-funktionen aktiveres automatisk, når apparatet tændes. Cool-funktion De forskellige indstillinger kan påvirkes af cool-funktionen (kold luft). Ved at afslutte stylingen med brug af cool-funktionen (hold den runde knap placeret over temperaturknappen nede) afkøles håret, hvilket giver en mere holdbar frisure. Slip knappen igen for at slukke for cool-funktionen. Når cool-funktionen aktiveres, vil omdrejningstallet (luftstrømmen) kunne stige. Fønnæb Fønnæbbet koncentrerer luftstrømmen, når en frisure skal formes f.eks. med en rund børste. Fønnæbbet sættes på med et let tryk og kan tages af efter brug. Hvis håret skal tørres hurtigt, fjern da fønnæbbet og indstil hårtørreren på høj varme og høj luftgennemstrømning. Diffuser Diffuseren anvendes for at give håret ekstra volumen. Sæt diffuseren på hårtørreren. Pres diffuseren let mod hovedbunden og før den rundt i håret med små lette cirkelbevægelser. Håret tørres nu indefra og ud, hvilket giver ekstra volumen. Diffuseren kan med fordel anvendes, hvis man ønsker at tørre krøllet hår, uden at krøllerne forsvinder. 10

11 Ledningsoprul Efter brug kan det indbyggede ledningsoprul aktiveres for nem opbevaring. Hold i stikket samtidig med at der trykkes på knappen på hårtørreren til aktivering af ledningsoprullet (markeret med et symbol for stik), hvorefter ledningen rulles ind i hårtørreren. Overophedning Apparatet er sikret mod overophedning, der f.eks. kan forårsages af et tildækket eller tilstoppet luftindtag eller hvis udblæsningen blokeres. Ved overophedning slår hårtørreren automatisk fra. Hvis dette sker, sluk da for apparatet og lad det køle af. Hårtørreren vil være klar igen efter nogle minutter. Rengøring og vedligeholdelse Tag altid stikket ud af kontakten inden rengøring. Rengør luftindtaget med jævne mellemrum. Det yderste gitter fjernes let ved at dreje det mod uret. Rengør derefter det inderste gitter med en lille blød børste til at fjerne støv og hår med. Husk at sætte det yderste gitter på plads igen efter rengøring ved at dreje det med uret. Hårtørrerens overflade tørres af med en blød, let fugtig klud. Hårtørreren og ledningen må aldrig nedsænkes i vand eller andre væsker. Bortskaffelse af apparatet Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads. 11

12 Reklamation Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf.: Tekniske data OBH Nordica watt volt vekselstrøm 2 hastigheder, 3 varmetrin Ion-funktion Cool-funktion Fønnæb Diffuser Ledningsoprul 1,8 m ledning Automatisk overophedningssikring Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes. 12

13 OBH Nordica Magic Cord Hair dryer Sikkerhetsanvisninger 1. Les bruksanvisningen før bruk og spar den til senere bruk. 2. Tilkoble apparatet kun til volt vekselstrøm og bruk apparatet kun til det formål det er beregnet til. 3. Ta alltid støpslet ut av kontakten når apparatet ikke fungerer, når apparatet ikke er i bruk og ved vedlikehold og rengjøring. 4. Dette apparat kan brukes av personer (herunder barn fra 8 år og oppover) med begrensede fysiske, sensoriske, mentale evner, manglende erfaring med eller kjennskap til apparatet, med mindre disse er under tilsyn eller får instruksjon i bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. 5. Barn bør være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. Barn er ikke alltid i stand til å vurdere mulige fare rundt dette. Lær barn et ansvarsbevist forhold med el- apparater. 6. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn som er under 8 år hvis de ikke er under tilsyn. 7. Pass på at ledningen ikke henger fritt ned fra bordkanten. 8. Apparatet bør kun brukes under tilsyn. 9. ADVARSEL: Apparatet må ikke dyppes i vann eller andre væsker. Bruk aldri apparatet med våte eller fuktige hender, over vask, badekar eller noe som inneholder vann. Unngå også å legge apparatet på et vått eller fuktig underlag. Ta alltid støpslet ut av kontakten etter bruk, hvis apparatet brukes på badet eller i våtrom, da vann utgjør fare selv om apparatet er avslått. 10. Apparatet er sikret mot overoppheting som f.eks. forårsakes av tildekket eller tilstoppet luftinntak. Hvis apparatet slår seg av under bruk, slå da av apparatet slik at det for avkjøle før det slåa på igjen. 13

14 Luftinntaket må ikke være tildekket under bruk og bør rengjøres regelmessig. 12. Se alltid etter skader på apparatet, ledningen og støpslet før bruk. Hvis ledningen er skadet skal den byttes av fabrikken, serviceverksted eller av en tilsvarende autorisert person for å unngå at det oppstår noen fare. 13. Det anbefales at el- installasjonen ekstrabeskyttes i henhold til sterkstrømsreglementet med jordfeilbryter(hfi/ PFI/HPFIrele - brytestrøm maks. 30 ma ). Kontakt evt. en autorisert el- installatør. 14. Apparatet er kun beregnet for privat forbruk. 15. Brukes apparatet til annet formål enn det egentlig er beregnet for eller brukes det ikke i henhold til bruksanvisningen, bærer brukeren selv det fulle ansvar for eventuelle skader. Eventuelle skader på produktet eller annet som følge herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten. Før bruk Før hårføneren tas i bruk første gang bør bruksanvisningen leses og deretter spares til senere bruk. Bruken Tørk håret med et håndkle og børst gjennom hele håret slik at eventuelle løse hårstrå løsner før hårføneren brukes. Dra ut ledningen med å ta tak i støpslet og dra den ut. OBS! En rød tapemarkering på ledningen viser når ledningen ikke skal dras lengre ut. Det anbefales at man drar ut ledningen minst 2/3 (ca. 1,2 meter). Sett støpslet i kontakten og velg ønsket hastighet og varme ved hjelp av vippeknappene på hårfønerens håndtak.. Hårføneren har 2 hastigheter (nederste vippeknapp) og 3 varmeinnstillinger (øverste vippeknapp). tørkes

15 Ioniseringsfunksjon Den innebygde ioniseringsfunksjonen minker statisk og elektrisk hår og gjør håret blankt og følsomt. Ioniseringen aktiveres automatisk når du starter apparatet. Cool- funksjon De ulike innstillingene kan påvirkes av cool- funksjonen (kald luft). Med å avslutte stylingen med å aktivere cool- funksjon (hold den runde knappen plassert ovenfor temperaturknappen inne) avkjøles håret og dette gir en mer holdbar frisyre. Slipp knappen og cool- funksjon avsluttes. Når cool-funksjonen aktiveres kan omdreiningstallet (luftstrømmen) øke litt. Fønmunnstykket Fønmunnstykket konsentrerer luftstrømmen når en frisyre skal formes f.eks med en rundbørste. Fønmunnstykket settes på med et lett trykk og kan tas av etter bruk. Hvis håret skal tørkes raskt tas fønmunnstykket av og hårføneren settes på høy varme og høy luftgjennomstrømning. Volummunnstykket (diffuser) Volummunnstykket brukes for å gi håret volum. Sett volummunnstykket på hårføneren og la piggene bevege seg lett ved hodebunnen. Før den rundt i håret med små lette sirkelbevegelser. Håret tørker nå innenfra og ut og gir ekstra volum. Volummunnstykket brukes med fordel hvis man vil tørke krøllet hår uten å føne ut krøllene. Inndragbar ledning Etter bruk kan du enkelt aktivere ledningsopprullings funksjon for enkel oppbevaring. Hold i støpslet samtidig som du trykker på ledningsopprullings knappen på hårføneren ( merket med støpsel symbol), ledningen rulles inn til du slipper knappen igjen. 15

16 Overoppheting Hårføneren har en overopphetingssikring. Overoppheting kan forårsakes av at luftinntaket er tett, tildekket av hår og støv eller at utblåseren er tildekket. Ved overoppheting slår hårføneren seg av automatisk. Hvis dette skjer skal apparatet slås av og avkjøle. Hårføneren er klar til bruk etter noen få minutter. Rengjøring og vedlikehold Dra alltid støpslet ut av kontakten før rengjøring. Rengjør luftinntaket med jevne mellomrom. Den ytterste rist kan enkelt tas av med å vri mot solen. Rengjør den innerste rist med en liten børste for å få bort støv og hår. Sett deretter tilbake risten med å vri med solen. Hårføneren rengjøres utvendig med en fuktig klut. Dypp aldri hårføneren eller ledningen i vann eller andre væsker. Avlevering av apparatet Loven krever at elektriske og elektroniske apparater innsamles og deler av de gjennvinnes. Elektriske og elektroniske apparater merket med symbolet for avfallshåndtering skal avlevers på en kommunal gjennvinningsplass. Reklamasjon Reklamasjonsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Stemplet kasse/kjøpskvittering med kjøpsdato skal vedlegges i tilfelle reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet innleveres der hvor det er kjøpt. OBH Nordica Norway AS Postboks 5334, Majorstuen 0304 Oslo Tlf: Faks:

17 Tekniske data OBH Nordica W volt vekselstrøm 2 hastigheter og 3 varmeinnstillinger Ioniseringsfunksjon Cool- funksjon Føn munnstykke Volummunnstykke Inndragbar ledning: 1,8 meter Automatisk overopphetingssikring Rett til løpende endringer forbeholdes 17

18 18 OBH Nordica Magic Cord Hair Dryer Turvallisuusohjeet 1. Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. 2. Liitä laite ainoastaan V:n verkkovirtaan ja käytä laitetta vain sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. 3. Irrota pistotulppa pistorasiasta aina toimintahäiriön yhteydessä, laitteen käytön jälkeen sekä ennen puhdistusta ja huoltoa. 4. Kahdeksanvuotiaat tai sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, jotka ovat fyysisesti, henkisesti tai aisteiltaan rajoitteisia tai joilla ei ole riittävästi tietoa tai kokemusta laitteen käytöstä, voivat käyttää tätä laitetta, mikäli käyttö tapahtuu heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja opastuksella. 5. Valvo, etteivät lapset leiki laitteella. Lapset eivät välttämättä ymmärrä tai osaa arvioida mahdollisia vaaroja. Opeta lasta käyttämään sähkölaitteita vastuullisesti. 6. Lapset saavat puhdistaa ja huoltaa laitetta vain, jos he ovat kahdeksanvuotiaita tai sitä vanhempia ja jos nämä toimenpiteet suoritetaan aikuisen valvonnassa. 7. Varmista, ettei liitosjohto riipu vapaasti pöydän reunan yli. 8. Laitteen käyttöä on aina valvottava. 9. VAROITUS! Laitetta ei saa upottaa veteen tai muihin nesteisiin. Laitetta ei saa koskaan käyttää märin tai kostein käsin, vettä sisältävän pesualtaan, kylpyammeen tai vastaavan yläpuolella. Laitetta ei saa asettaa kostealle tai märälle alustalle. Jos käytät laitetta kylpyhuoneessa, irrota aina pistotulppa pistorasiasta käytön jälkeen. Laite saattaa olla vaaraksi kylpyhuoneessa tai muualla veden läheisyydessä siitä huolimatta, että laitteesta on kytketty virta pois.

19 10. Hiustenkuivaimessa on ylikuumenemissuoja. Ylikuumenemisen voi aiheuttaa esimerkiksi ilmanoton tukkeutuminen tai puhalluksen estyminen. Jos kuivain ylikuumenee, se pysähtyy automaattisesti. Jos näin käy, sammuta laite ja anna sen jäähtyä. Hiustenkuivain on taas käyttövalmis muutaman minuutin kuluttua. 11. Ilmanotto on puhdistettava säännöllisesti, eikä sitä saa peittää käytön aikana. 12. Tarkista laite, liitosjohto ja pistotulppa aina käytön jälkeen. Jos liitosjohto on vaurioitunut, se on vaihdettava vaaratilanteiden välttämiseksi. Vaihdon saa suorittaa ainoastaan valmistaja tai valtuutettu huoltoliike tai muu pätevä henkilö. 13. Pistorasiaan on suositeltavaa asentaa lisäsuojaksi vikavirtasuojakytkin, jonka laukaisuvirta on enintään 30 ma. Ota tarvittaessa yhteys valtuutettuun sähköasennusliikkeeseen. 14. Laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. 15. Jos laitetta käytetään muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on valmistettu tai vastoin käyttöohjetta, käyttäjä kantaa täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Tällöin takuu ei kata laitteelle tai muulle kohteelle mahdollisesti aiheutuneita vahinkoja. Ennen käyttöä Lue käyttöohje huolellisesti ennen hiustenkuivaimen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Käyttö Kuivaa hiukset pesun jälkeen pyyheliinalla ja harjaa mahdolliset irronneet hiukset huolellisesti pois ennen hiustenkuivaimen käyttöä. Tartu pistotulppaan ja ota johto esiin vetämällä sitä alaspäin. HUOM! Johdossa oleva punainen teippimerkintä osoittaa, mihin asti johtoa voi vetää. 19

20 On kuitenkin suositeltavaa, että johdosta vedetään esiin vähintään kaksi kolmasosaa (noin 1,2 metriä). Liitä pistotulppa pistorasiaan ja valitse haluttu puhallusvoimakkuus sekä lämpöteho kuivaimen kädensijassa sijaitsevista keinukytkimistä. Kuivaimessa on kaksi puhallusvoimakkuutta (alempi keinukytkin) ja kolme lämpöasentoa (ylempi keinukytkin). Ionisointitoiminto Sisäänrakennettu ionisointitoiminto vähentää hiusten staattista sähköä ja lisää hiusten kiiltoa sekä taipuisuutta. Ionisointitoiminto aktivoituu automaattisesti käynnistäessäsi hiustenkuivaimen. Cool-toiminto Eri valintoihin voidaan yhdistää Cool-toiminto (viileä ilma). Voit parantaa kampauksen kestävyyttä käyttämällä hiusten muotoilun lopuksi Cool-toimintoa, jolloin viileä ilmavirta jäähdyttää hiukset. Pidä tällöin lämpötilakytkimen yläpuolella oleva pyöreä painike alas painettuna. Cool-toiminto kytkeytyy pois, kun painike vapautetaan. Laitteen kierrosluku (ilmavirta) saattaa nousta Cool-toimintoa käytettäessä. Ilmankeskitin Ilmankeskitin kohdistaa ilmavirran keskelle, kun hiuksia muotoillaan esimerkiksi pyöröharjalla. Kiinnitä ilmankeskitin kevyellä painalluksella ja poista käytön jälkeen vetämällä. Jos haluat kuivata hiukset nopeasti, irrota ilmankeskitin ja valitse korkea lämpö- ja puhallusteho. 20

21 Volyymisuutin Volyymisuuttimen avulla voit lisätä hiusten tuuheutta. Kiinnitä suutin kuivaimeen ja anna piikkien koskettaa kevyesti hiuspohjaa. Kuljeta suutinta hiuksissa pienin ja kevyin pyörivin liikkein. Hiukset kuivuvat juuresta ulospäin, mikä lisää hiusten ilmavuutta ja tuuheutta. Volyymisuutin on erityisen kätevä silloin, kun kiharat hiukset halutaan kuivata niitä suoristamatta. Sisään kelautuva johto Käytön jälkeen voit aktivoida automaattisen johdonkelauksen, jonka ansiosta laitteen säilytys on helppoa ja kätevää. Pidä kiinni pistotulpasta ja paina samalla kuivaimessa olevaa johdonkelauspainiketta (jossa on pistotulpan kuvake). Johto kelautuu sisään, kunnes vapautat painikkeen. Ylikuumenemissuoja Hiustenkuivain on suojattu ylikuumenemisen varalta. Laite voi ylikuumentua esimerkiksi ilmanoton tukkeutuessa pölystä tai hiuksista tai puhalluksen estyessä. Jos kuivain ylikuumenee, se pysähtyy automaattisesti. Jos näin käy, kytke laite pois päältä ja anna sen jäähtyä. Hiustenkuivain on taas käyttövalmis muutaman minuutin kuluttua. Puhdistus ja hoito Irrota aina pistotulppa pistorasiasta ennen laitteen puhdistusta. Puhdista ilmanotto säännöllisesti. Irrota ulkoritilä kiertämällä sitä vastapäivään. Puhdista sen jälkeen pöly ja hiukset sisäritilästä pienellä harjalla. Kiinnitä lopuksi ulkoritilä takaisin paikalleen kiertämällä sitä myötäpäivään. Puhdista hiustenkuivaimen ulkopinta nihkeällä liinalla. Älä upota hiustenkuivainta tai liitosjohtoa veteen tai muuhun nesteeseen. 21

22 Käytetyn laitteen hävittäminen Lainsäädäntö edellyttää, että kaikki sähköiset ja elektroniset laitteet kerätään uusiokäyttöön ja kierrätykseen. Sähköja elektroniikkalaitteet, jotka on varustettu kierrätystä osoittavalla merkillä, on kerättävä erikseen ja toimitettava kunnalliseen kierrätyspisteeseen. Takuu Tuotteella on voimassa olevan lain mukainen raaka-aine- ja valmistusvirhetakuu. Liitä päivätty ostokuitti mahdollisen tuotevalituksen yhteyteen. Toimita laite tällöin liikkeeseen, josta se on ostettu. OBH Nordica Finland Oy Äyritie 12 C Vantaa Puh. (09) Tekniset tiedot OBH Nordica W V verkkovirta 2 puhallusvoimakkuutta, 3 lämpöasentoa Ionisointitoiminto Cool-toiminto Ilmankeskitin Volyymisuutin Sisään kelautuva johto 1,8 m Automaattinen ylikuumenemissuoja Oikeus muutoksiin pidätetään. 22

23 OBH Nordica Magic Cord Hair dryer Safety instructions 1. Read the instruction manual carefully before use and save it for future use. 2. Plug the appliance to a household outlet of V only, and use the appliance only for the intended use. 3. Always unplug the appliance from the mains supply, if the appliance does not function properly, when not in use and before cleaning and maintenance. 4. This appliance can be used by persons (including children from the age of 8) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience/knowledge, if they have been given supervision or instructions concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety. 5. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Children are not always able to understand potential risks. Teach children a responsible handling of electrical appliances. 6. Cleaning and maintenance should not be carried out by children under the age of 8 and always under supervision. 7. Check that the cord is not hanging free from the edge of the table. 8. The appliance must only be used under supervision. 9. WARNING! Never immerse the appliance in water or any other liquid. Never use the appliance with humid or wet hands, over a washbasin, bathtub or similar. Do not place the appliance on wet or humid surfaces. If the appliance is used in the bathroom, always unplug the appliance after use, as proximity to water may be dangerous, even if the appliance has been switched off. 23

24 10. The appliance comprises an overheating fuse. Overheating can occur if the air inlet is covered or clogged. In case of overheating, the hair dryer will disconnect automatically. In such case, switch off the appliance and let it cool. The hair dryer will be ready for use after a few minutes. 11. Never cover the air inlet during use and clean it at regular intervals. 12. Always check the appliance, the cord and the switch after use. If the cord has been damaged, it should be replaced by the manufacturer, his service agent or an authorized person in order to avoid a hazard. 13. The electrical installation must comply with the current edition of the Danish declaration of high voltage current concerning additional protection in the form of a residual current device (RCD with a rated residual operating current not exceeding 30 ma.) Check with your installer. 14. The appliance is for domestic use only. 15. If the appliance is used for other purposes than intended, or is it not handled in accordance with the instruction manual, the full responsibility for any consequences will rest with the user. Any damages to the product or other things are not covered by the warranty. Before use Before you use the hair dryer for the first time, read the instruction manual carefully and save it for future use. Use Dry your hair with a towel and brush your hair thoroughly, so that loose hair will be removed before you use the hair dryer. Pull the cord by holding on to the switch and pull it downwards. NOTE! A red tape marking on the cord indicates that the cord cannot be pulled further. We recommend, however, that you pull the cord at least 2/3 (about 1.2 metres). 24

25 Plug the appliance to a wall outlet and select the wanted speed and heat by means of the tumbler switches on the handle of the hair dryer. The hair dryer works at 2 speeds (the lower tumbler switch) and 3 levels of heat (the upper tumbler switch). Ionic function The built-in ionic function reduces static hair and makes the hair shiny and delicate. The ionization is activated automatically, when you turn on the appliance. Cool function The various settings can be influenced by the cool function (cold air). By finishing the styling by activating the cool function (keep the red button above the temperature button pressed) you cool the hair and obtain a more lasting hairdo. Release the button and the cool function stops. When the cool function is activated, the rotational speed (air flow) may increase somewhat. Concentrator The concentrator focus the air flow when styling the hair e.g. with a round brush. The concentrator is mounted by a slight pressure and can be removed after use. If you need a fast hair drying, remove the concentrator and set the hair dryer at high temperature and high air flow. Diffuser The diffuser is used for making the hair more voluminous. Mount the diffuser on the hair dryer and let the prongs slightly touch the bottom of the hair. Move it round in the hair in small, circular movements. The hair is now being dried from the root to the end, which gives extra volume. It is an advantage to use the diffuser if you want to dry curly hair without straightening the curls. 25

26 Rewindable cord After use it is easy to activate the cord winding function for a simple and flexible storing. Hold on to the switch and press the winding button on the hair dryer at the same time (marked with a switch icon) and the cord is wound up until you release the button again. Overheating The hair dryer comprises an overheating fuse. Overheating may occur if the air inlet is covered, clogged by hair and dust or if the outlet is blocked. In case of overheating, the hair dryer will switch off automatically. In such case, disconnect the appliance and let it cool. The hair dryer will be ready for use after a few minutes. Cleaning and maintenance Always unplug before cleaning. Clean the air inlet at regular intervals. The outer grid can easily be removed by turning it counter-clockwise. Clean the inner grid by using a small brush to remove dust and hair. Put the grid back on and turn clockwise. Clean the housing of the hair dryer with a damp cloth. Never immerse the hair dryer in water or any other liquid. Disposal of the appliance Legislation requires that all electrical and electronic equipment shall be collected for reuse and recycling. Electrical and electronic equipment marked with the symbol indicating separate collection of such equipment must be returned to a municipal waste collection point. Warranty Warranty according to current law. Any claim shall be accompanied by the cash receipt. When raising a claim the appliance must be returned to the store of purchase. 26

27 OBH Nordica Sweden AB Box 7086 SE Sundbyberg Tel Technical date OBH Nordica watt V AC 2 speed settings, 3 temperature settings Ionic function Cool function Concentrator Diffuser Rewindable cord 1.8 m Automatic overheating fuse These instructions are subject to alterations or improvements. 27

28 Ionic 2000 watt 3 heat & 2 speed settings magic cord hair dryer with cord rewind 28 SE/ES/5184/231012

5006_5007_5008_CS_UVN_0215.indd 1 2015-03-11 11:03:50

5006_5007_5008_CS_UVN_0215.indd 1 2015-03-11 11:03:50 5006_5007_5008_CS_UVN_0215.indd 1 2015-03-11 11:03:50 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 13 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... m i n i m a x P OW E R 16 0 0 5182_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 5:13:34 PM Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet -

Læs mere

2 speeds settings. Soft touch coating. perfect for travelling. sport & travel. hairdryer 1250W. www.obhnordica.com

2 speeds settings. Soft touch coating. perfect for travelling. sport & travel. hairdryer 1250W. www.obhnordica.com 2 speeds settings hairdryer 1250W Soft touch coating perfect for travelling sport & travel www.obhnordica.com 5132_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 10:28:31 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-5 Bruksanvisning

Læs mere

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393 KITCHEN CHEF Coffee Mill - Type 2393 Brugsanvisning - dansk... side 3 Bruksanvisning - svenska... side 4 Bruksanvisning - norsk... side 5 Käyttöohjeet - suomi... side 6 2 OBH NORDICA Coffee Mill Før brug

Læs mere

5184_CS_UVN_0914.indd 1 2014-09-24 13:26:26

5184_CS_UVN_0914.indd 1 2014-09-24 13:26:26 5184_CS_UVN_0914.indd 1 2014-09-24 13:26:26 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instruction manual

Læs mere

MAGIC STYLE BRUSH. 3101_ES_0912.indd 1 2012-10-11 14:39:35

MAGIC STYLE BRUSH. 3101_ES_0912.indd 1 2012-10-11 14:39:35 3101_ES_0912.indd 1 2012-10-11 14:39:35 MAGIC STYLE BRUSH with integrated heat and ionic system 1 3101_ES_0912.indd 2 2012-10-11 14:39:36 Bruksanvisning - svenska...sida 3-8 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

WAVE MAKER PROFESSIONAL

WAVE MAKER PROFESSIONAL WAVE MAKER PROFESSIONAL 5839_AE_0609.indd 1 2009-08-25 11:56:38 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-7 Bruksanvisning - norsk... side 8-10 Käyttöohjeet - suomi... sivu

Læs mere

2.8m power cord. rectangular. ceramic coating. tong. beach curls 10x15 mm

2.8m power cord. rectangular. ceramic coating. tong. beach curls 10x15 mm ceramic coating 2.8m power cord rectangular tong beach curls 10x15 mm Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3 4 5 6 7 OBH Nordica knivblok OBH Nordica

Læs mere

HAIRDRYER. 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09

HAIRDRYER. 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09 HAIRDRYER 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-9 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instruction

Læs mere

cool shot 1800 watt 2 speed settings stylist neon hairdryer 1800W www.obhnordica.com

cool shot 1800 watt 2 speed settings stylist neon hairdryer 1800W www.obhnordica.com cool shot 2 speed settings 1800 watt hairdryer 1800W stylist neon www.obhnordica.com Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 6. Brugsanvisning dansk... side 7 10. Bruksanvisning norsk... side 11 13. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 6. Brugsanvisning dansk... side 7 10. Bruksanvisning norsk... side 11 13. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 13 Käyttöohjeet suomi...sivu 14 19 Instruction manual english... page 20 23 2 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

Electronics. wake up // clock radio // Type Wake up on radio or buzzer // Sleep function // Clock radio //

Electronics. wake up // clock radio // Type Wake up on radio or buzzer // Sleep function // Clock radio // Electronics wake up // clock radio // Clock radio // Wake up on radio or buzzer // Sleep function // Type 4982 OBH Nordica Clock Radio Før brug Før clock radioen tages i brug, bør denne brugsanvisning

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... side 3-6. Bruksanvisning - dansk... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... side 3-6. Bruksanvisning - dansk... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - svenska... side 3-6 Bruksanvisning - dansk... sida 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction manual - english... page 19-22 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 HR7775, HR7774 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 EN DA DE EL ES FI FR IT NL NO PT SV TR English Dansk Deutsch Ελληνικα Español Suomi Français Italiano Nederlands Norsk Português Svenska Türkçe AR FA

Læs mere

DIVAR VIGTIGT! / IMPORTANT! MÅL / DIMENSIONS

DIVAR VIGTIGT! / IMPORTANT! MÅL / DIMENSIONS DIVAR VIGTIGT! / IMPORTANT! VIGTIGT læs vores anvisninger før du bruger produktet. Har du problemer med den elektriske installation, skal du kontakte en elektriker. Sørg for at altid slukke for strømmen

Læs mere

pro airstyler 1000W professional

pro airstyler 1000W professional powerful 1000W ionic extra long power cord pro airstyler 1000W professional 3595_3596_AEL_0310.indd 1 2010-03-09 12:07:49 Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning - svenska... sida 7-10 Bruksanvisning

Læs mere

Brugsanvisning dansk... side 3 5. Bruksanvisning svenska... sida 6 8. Bruksanvisning norsk... side 9 11. Käyttöohjeet suomi...

Brugsanvisning dansk... side 3 5. Bruksanvisning svenska... sida 6 8. Bruksanvisning norsk... side 9 11. Käyttöohjeet suomi... AC HAIR DRYER 2000 Brugsanvisning dansk....... side 3 5 Bruksanvisning svenska..... sida 6 8 Bruksanvisning norsk....... side 9 11 Käyttöohjeet suomi........ sivu 12 14 Instructions of use English....page

Læs mere

DIVAR VIGTIGT! / IMPORTANT! MÅL / DIMENSIONS. The DIVAR wall lamp comes standard. with 2.4 m braided cord and a plug in power supply (EU or UK).

DIVAR VIGTIGT! / IMPORTANT! MÅL / DIMENSIONS. The DIVAR wall lamp comes standard. with 2.4 m braided cord and a plug in power supply (EU or UK). DIVAR VIGTIGT! / IMPORTANT! VIGTIGT læs vores anvisninger før du bruger produktet. Har du problemer med den elektriske installation, skal du kontakte en elektriker. Sørg for at altid slukke for strømmen

Læs mere

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use //

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use // Kitchen design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Dual timer // Jog dial for easy use // Count down of hours, minutes and seconds // Type 4933, 4934 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

mini pro hair dryer 1000W fabulous

mini pro hair dryer 1000W fabulous mini pro hair dryer 1000W fabulous Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-11 Instructions of use - english...

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-6. Brugsanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-6. Brugsanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... 1 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instruction manual - english...page 19-22 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... H a i r D ry e r AC 2 0 0 0 W ITH ION FUNCTI ON 5195_LA_1110.indd 1 2010-11-12 11:59:14 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

flat & curl 230 professional ionic

flat & curl 230 professional ionic Ionic generator Flexible ceramic plates Steel outer housing flat & curl 230 professional ionic 3064_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 3:25:30 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...

Læs mere

flat & curl 230 professional ionic

flat & curl 230 professional ionic Ionic generator Flexible ceramic plates Steel outer housing flat & curl 230 professional ionic 3064_MBJ_0412.indd 1 2012-05-02 12:49:17 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida

Læs mere

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 5813, 5860, 5862, 5864_030408.indd 1 2008-04-03 15:48:18 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning -

Læs mere

2 speed/ heat settings. dual voltage. 1200 watt. fly & dry. hairdryer 1200W. www.obhnordica.com

2 speed/ heat settings. dual voltage. 1200 watt. fly & dry. hairdryer 1200W. www.obhnordica.com dual voltage 2 speed/ heat settings 1200 watt hairdryer 1200W fly & dry www.obhnordica.com 1 5102_ES_UVN_030613.indd 1 6/3/2013 2:37:47 PM Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk...

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-9. Bruksanvisning - norsk... side 10-12. Käyttöohjeet - suomi...

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-9. Bruksanvisning - norsk... side 10-12. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-6 7-9 10-12 13-15 16-18 OBH Nordica hårtørrer

Læs mere

6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21

6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21 6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21 Bruksanvisning - svenska...sida 4-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

Sikkerhedsvejledning

Sikkerhedsvejledning 11-01-2018 2 Sikkerhedsvejledning VIGTIGT! Venligst læs disse instruktioner inden sengen samles og tages i brug Tjek at alle dele og komponenter er til stede som angivet i vejledningen Fjern alle beslagsdele

Læs mere

2 speed and heat settings. Concentrator. Cool shot function. hairdryer 1800W fresh.

2 speed and heat settings. Concentrator. Cool shot function. hairdryer 1800W fresh. 2 speed and heat settings Cool shot function Concentrator hairdryer 1800W fresh www.obhnordica.com Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela Automatisk slangupprullare Automatisk slangeoppruller Automaattinen letkukela Automatisk slangeopruller 2009 Biltema Nordic Services AB SE Automatisk slangupprullare OBS! Läs och förstå hela manualen före

Læs mere

stripes 2000 AC professional hair dryer

stripes 2000 AC professional hair dryer cool shot ion function 3 heat/ 2 speed settings stripes 2000 AC professional hair dryer 5175_LA_0511.indd 1 2011-05-11 13:34:11 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

Extra long power cord. 20 mm rotating round brush. 2 speed/ heat settings. air curler 250 watt

Extra long power cord. 20 mm rotating round brush. 2 speed/ heat settings. air curler 250 watt 20 mm rotating round brush 2 speed/ heat settings Extra long power cord air curler 250 watt 1 3543_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 3:33:38 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...

Læs mere

Ara. Varmluftsborste Varmlufkrøllejern Varmluftsbørste MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL

Ara. Varmluftsborste Varmlufkrøllejern Varmluftsbørste MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Ara Varmluftsborste Varmlufkrøllejern Varmluftsbørste MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Svenska Svenska INSTRUKTIONER FÖR VARMLUFTSSTYLER ALLMÄN BESKRIVNING INSTRUKTIONER FÖR DIN SÄKERHET Försiktighet:

Læs mere

6961_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-16 16:09:39

6961_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-16 16:09:39 6961_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-16 16:09:39 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instructions

Læs mere

mini hair dryer 1200W polka dot

mini hair dryer 1200W polka dot mini hair dryer 1200W polka dot Brugsanvisning - dansk side... 3-5 Bruksanvisning - svenska sida... 6-8 Bruksanvisning - norsk side... 9-11 Käyttöohjeet - suomi sivu... 12-15 Instruction manual - english

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

Hairdryer HP8270. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Brugervejledning

Hairdryer HP8270. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8270 DA Brugervejledning a 9 b c d e f g h Dansk 1 Vigtigt Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager apparatet i brug,

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

Kitchen. mini quick // Type 6720. mini chopper // Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel //

Kitchen. mini quick // Type 6720. mini chopper // Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel // Kitchen mini quick // mini chopper // Knives in stainless steel // Removable bowl // Easy and quick chopping // Type 6720 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 6. Brugsanvisning dansk...side Bruksanvisning norsk...side Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 6. Brugsanvisning dansk...side Bruksanvisning norsk...side Käyttöohjeet suomi... P ow e r P ro 2 2 0 0 W 5191_ES_UVN_0413.indd 1 2013-05-15 13:23:09 Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk...side 7 10 Bruksanvisning norsk...side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18

Læs mere

6063_CS_UVN_0914.indd 1 2016-01-15 11:23:12

6063_CS_UVN_0914.indd 1 2016-01-15 11:23:12 6063_CS_UVN_0914.indd 1 2016-01-15 11:23:12 1 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions of

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

attraxion power Type 5159 watt settings Cool shot function 2000 watt 3 speed settings and heat settings Removable grid for easy cleaning

attraxion power Type 5159 watt settings Cool shot function 2000 watt 3 speed settings and heat settings Removable grid for easy cleaning attraxion power 2000 2000 3 watt settings 2000 watt 3 speed settings and heat settings Cool shot function 2.8 m Concentrator Removable grid for easy cleaning Extra long power cord 2.8m Type 5159 5159_AEL_1209.indd

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

Malmbergs LED Downlights

Malmbergs LED Downlights Malmbergs LED Downlights DK Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, -692 23 Kumla, Sweden info@malmbergs.com www.malmbergs.com DK Dæmpbare LED-downlights Energibesparende Lav varmeudvikling i forhold til

Læs mere

Wellness. double action massager // with infrared heat // Type 6072. Detachable handle // Variable massage strength // 2 massage attachments //

Wellness. double action massager // with infrared heat // Type 6072. Detachable handle // Variable massage strength // 2 massage attachments // Wellness double action massager // with infrared heat // Detachable handle // Infrared heat // Variable massage strength // 2 massage attachments // Type 6072 6072 Double action massager with infrared

Læs mere

E-PAD Bluetooth hængelås E-PAD Bluetooth padlock E-PAD Bluetooth Vorhängeschloss

E-PAD Bluetooth hængelås E-PAD Bluetooth padlock E-PAD Bluetooth Vorhängeschloss E-PAD Bluetooth hængelås E-PAD Bluetooth padlock E-PAD Bluetooth Vorhängeschloss Brugervejledning (side 2-6) Userguide (page 7-11) Bedienungsanleitung 1 - Hvordan forbinder du din E-PAD hængelås med din

Læs mere

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver SE Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Detaljbeskrivning.

Læs mere

CO M PAC T P RO AC WITH ION FUNCTION 5196_LA_1110 IM.indd :10:18

CO M PAC T P RO AC WITH ION FUNCTION 5196_LA_1110 IM.indd :10:18 C O M PAC T P RO ac 2 0 0 0 WITH ION FUNCTION 5196_LA_1110 IM.indd 1 2010-11-30 13:10:18 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING VLMT500 ADVARSEL!

DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING VLMT500 ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING VLMT500 Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse. Kontroller at

Læs mere

cool shot 1800 watt 3 heat settings stylist hairdryer 1800W TYPE 5147

cool shot 1800 watt 3 heat settings   stylist hairdryer 1800W   TYPE 5147 www.obhnordica.com cool shot hairdryer 1800W TYPE 5147 5147_AE_0908.indd 1 3 heat settings 1800 watt stylist www.obhnordica.com 2008-12-09 11:20:46 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

Finess 18. Toaster oven. Baking tray, wire rack and handle. 60 min. timer with end signal. 18 L Variable thermostat

Finess 18. Toaster oven. Baking tray, wire rack and handle. 60 min. timer with end signal. 18 L Variable thermostat Finess 18 Toaster oven 8 7 230 18 L Variable thermostat 60 min. timer with end signal Baking tray, wire rack and handle 6557_UL_0513.indd 1 2013-05-20 15:39:11 Bruksanvisning svenska...sida 3 7 Brugsanvisning

Læs mere

magic curls duo 600W professional

magic curls duo 600W professional 2 attachments cool function extra long power cord magic curls duo 600W professional 3568_AEL_0310.indd 1 2010-03-16 15:15:49 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... H i g h p r e s s u r e c o m pac t D C 2 0 0 0 5183_LA_0611.indd 1 2011-06-30 14:51:09 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

6720_6721_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-29 11:46:52

6720_6721_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-29 11:46:52 6720_6721_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-29 11:46:52 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions

Læs mere

Instructions for use www.nilfisk-advance.com 1 2 3 PRECAUTIONARY MEASURES If the opening that sucks in the air, thesuction pipe orthe telescopic wand on pipe are blocked, you should switch off the vacuum

Læs mere

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 OUTDOOR DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 Før De tager Deres nye fiskevægt i brug, beder vi Dem venligst gennemlæse denne brugsanvisning. Vi anbefaler

Læs mere

alize 1600W hair dryer

alize 1600W hair dryer cool shot 2 speed and heat settings 1600 watt alize 1600W hair dryer 5139_ES_UVN_070413 UDKAST.indd 1 4/25/2013 12:00:10 PM Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning

Læs mere

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... m i n i m a x P OW E R 16 0 0 5182_LA_0511.indd 1 2011-05-16 11:44:50 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

HAIR DR YER. Dry it, shape it, style it

HAIR DR YER. Dry it, shape it, style it HAIR DR YER Dry it, shape it, style it 5168_CS_UVN_0714.indd 1 2014-07-21 15:57:47 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet

Læs mere

Logitech Multimedia Speaker System z333 Product Manual

Logitech Multimedia Speaker System z333 Product Manual Logitech Multimedia Speaker System z Product Manual Dansk...................5 Norsk................... 9 Suomi.................. 4 2 Kassens indhold 1 2 4 1. Venstre satellithøjtaler 2. Højre satellithøjtaler.

Læs mere

Drawing No. Spare Part Art. No. EAN Package Name - GB Drawing No. Spare Part Art. No. EAN Package Name - GB S1 EG980905013 2999809050133 Tap S21 EX23685 4893973236851 Door Hinge Bracket S2 EG980905014

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

pro dryer 1800W AC hair dryer

pro dryer 1800W AC hair dryer with diffuser cool shot extra long power cord pro dryer 1800W AC hair dryer 5171_5172_AE 0509.indd 1 2009-05-12 14:30:19 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

CHSPK100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use

CHSPK100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use CHSPK100 USER MANUAL EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi Read this Manual carefully before use Battery Powered Salt/Pepper Mill EN User instructions 1. Twist and lift the top cover

Læs mere

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel 1 10 m 2009 Biltema Nordic Services AB Frostfri bandkabel Applikationer För montering på utsidan av vattenledningar. Avstängningskranar

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

magic curls duo 600W professional

magic curls duo 600W professional 2 attachments cool function extra long power cord magic curls duo 600W professional 1 3568_ES_UVN_020513.indd 1 5/2/2013 10:13:33 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk... side

Læs mere

TM4 Central Station. User Manual / brugervejledning K2070-EU. Tel Fax

TM4 Central Station. User Manual / brugervejledning K2070-EU. Tel Fax TM4 Central Station User Manual / brugervejledning K2070-EU STT Condigi A/S Niels Bohrs Vej 42, Stilling 8660 Skanderborg Denmark Tel. +45 87 93 50 00 Fax. +45 87 93 50 10 info@sttcondigi.com www.sttcondigi.com

Læs mere

AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15

AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15 AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instructions

Læs mere

Kitchen. fashion steel/ chilli // kettle 1.2 litres // Type 6471, 6480 1.2 L // Stainless steel housing // indicator // Concealed heating element //

Kitchen. fashion steel/ chilli // kettle 1.2 litres // Type 6471, 6480 1.2 L // Stainless steel housing // indicator // Concealed heating element // Kitchen fashion steel/ chilli // kettle 1.2 litres // Concealed heating element // 1.2 L // Water level indicator // Stainless steel housing // 360 base // Type 6471, 6480 Brugsanvisning - dansk... side

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 7. Brugsanvisning dansk... side 8 12. Bruksanvisning norsk... side 13 17. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 7. Brugsanvisning dansk... side 8 12. Bruksanvisning norsk... side 13 17. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 3 7 Brugsanvisning dansk... side 8 12 Bruksanvisning norsk... side 13 17 Käyttöohjeet suomi...sivu 18 22 Instruction manual english...page 23 27 3 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 7. Brugsanvisning dansk... side 8 12. Bruksanvisning norsk... side 13 16. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 7. Brugsanvisning dansk... side 8 12. Bruksanvisning norsk... side 13 16. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska... sida 3 7 Brugsanvisning dansk... side 8 12 Bruksanvisning norsk... side 13 16 Käyttöohjeet suomi...sivu 17 21 Instruction manual english... page 22 26 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

INSTRUCTION BOOKLET BETJENINGSVEJLEDNING VACUUM CLEANER STØVSUGER VC5D

INSTRUCTION BOOKLET BETJENINGSVEJLEDNING VACUUM CLEANER STØVSUGER VC5D INSTRUCTION BOOKLET BETJENINGSVEJLEDNING VACUUM CLEANER STØVSUGER VC5D GARANTI Kære kunde, Vore produkter underligger en streng kvalitetskontrol. Skulle dette apparat ikke fungere efter hensigten, beklager

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

Go-Kart steam iron 2109_IDV_UVN_260313 UDKAST.indd 1 4/18/2013 4:35:28 PM

Go-Kart steam iron 2109_IDV_UVN_260313 UDKAST.indd 1 4/18/2013 4:35:28 PM Go-Kart steam iron 2109_IDV_UVN_260313 UDKAST.indd 1 4/18/2013 4:35:28 PM Brugsanvisning - svenska... sida 3-11 Bruksanvisning - dansk... side 12-21 Bruksanvisning - norsk... side 22-30 Käyttöohjeet -

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... sida 3-5. Bruksanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... sida 3-5. Bruksanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... 3063_CS_UVN_0714.indd 1 2014-07-21 11:54:42 Brugsanvisning - svenska... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual

Læs mere

8191_8192_8193_8194_METRO_STEEL_KK_UVN_0414.indd 1 2015-02-18 11:04:30

8191_8192_8193_8194_METRO_STEEL_KK_UVN_0414.indd 1 2015-02-18 11:04:30 8191_8192_8193_8194_METRO_STEEL_KK_UVN_0414.indd 1 2015-02-18 11:04:30 Bruksanvisning svenska...sida 3 4 Brugsanvisning dansk...side 5 6 Bruksanvisning norsk...side 7 8 Käyttöohjeet suomi...sivu 9 10 Instruction

Læs mere

2 heat settings. cool function. dual voltage. stylist. hairdryer 1500W. TYPE 5145

2 heat settings. cool function. dual voltage. stylist. hairdryer 1500W.   TYPE 5145 cool function 2 heat settings dual voltage hairdryer 1500W stylist TYPE 5145 www.obhnordica.com Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-7. Brugsanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-17. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-7. Brugsanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-17. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-7 Brugsanvisning - dansk... side 8-12 Bruksanvisning - norsk... side 13-17 Käyttöohjeet - suomi... sivu 18-22 Instruction manual - english... page 23-26 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... s t r a i g h t e n e r p ro e d i t i o n 1 3098_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 3:48:33 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet

Læs mere

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug FRITUREKOGER Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug DO NOT DRAPE CORD! WARNING SERIOUS HOT-OIL BURNS MAY RESULT FROM THE DEEP FRYER

Læs mere

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 DA Brugervejledning Dansk 1 Indledning Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte

Læs mere

Cookware. Urban Steel. For functional and stylish cooking

Cookware. Urban Steel. For functional and stylish cooking Cookware Urban Steel For functional and stylish cooking Bruksanvisning svenska...sida 3 4 Brugsanvisning dansk...side 5 6 Bruksanvisning norsk...side 7 8 Käyttöohjeet suomi...sivu 9 10 Instruction manual

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Kettle. 1.8 liter. Hot water the fast and stylish way

Kettle. 1.8 liter. Hot water the fast and stylish way Kettle 1.8 liter Retro DOme CremE Hot water the fast and stylish way Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-16 Käyttöohjeet - suomi...sivu

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE MODEL NR. 5000 GARDEN 1 SPRAYER INSTRUCTION MANUAL DK Havesprøjte 2 Brugsanvisning NO Hagesprøyte 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. SE Trädgårdsspruta

Læs mere

STRAIGHTENER. 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51

STRAIGHTENER. 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51 STRAIGHTENER 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction

Læs mere