828 NYERE KIRKER I KOLDING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "828 NYERE KIRKER I KOLDING"

Transkript

1 827 Fig. 1. Kirken set fra øst med hovedtrappe og sidepavilloner. Foto AM The church viewed from the east with the entrance steps and side pavilions. KRISTKIRKEN Oversigt. Den store kirke vest for Haderslevvej er opført Den er bygget i en markant nyklassicistisk stil efter tegninger af Koldingarkitekterne Christian Svane og Axel G. Jørgensen, der vandt en arkitektkonkurrence 1921, som affødte flere betydelige forslag. Ved kirkens indvielse 22. marts 1925 udskiltes kirkens nye sogn omfattende hele området syd for Kolding Å. En tilbygning til koret med kontorer og menighedslokaler er opført af Lauge Juul s Tegnestue og taget i brug Historisk indledning. Allerede 1906 var tanken om en ny kirke til aflastning af Skt. Nikolaj, der indtil da var byens eneste, fremme, men først 1913 nedsatte menighedsrådet et udvalg til at arbejde med sagen. 1 Efter at der var opnået enighed om at placere den nye kirke syd for Kolding Å, stillede kommunen 1918 en grund til rådighed på den såkaldte Riis Toft, og herefter begyndte indsamlingen til byggeriet. Selv om staten foreløbig afslog at yde tilskud, udskrev en komite med købmand Hans Have som formand 1921 en konkurrence om tegninger til en ny kirke. Denne skulle efter betingelserne være orienteret med tårnet mod øst, ud imod Haders levvej. Konkurrencen blev vundet af Christian Svane og Axel G. Jørgensen, og samme år godkendte Kirkeministeriet, at missionshuset Bethel midlertidig måtte benyttes til gudstjeneste, indtil en ny kirke var bygget. 2 Den første præst, J. M. Roesen, 3 var fra 1921 en drivende kraft bag kirkens opførelse, der kom til at koste kr.,

2 828 NYERE KIRKER I KOLDING Fig Kaj Gottlobs konkurrenceforslag 1921 (s. 830). Opstalter. I Danmarks Kunstbibliotek. 1:600. Kaj Gottlob s competition proposal, Elevations. hvoraf staten ydede de kr. Grundstenen blev nedlagt 21. april 1923, og kirken blev indviet 22. marts 1925 af biskoppen over det nyoprettede Haderslev Stift, Valdemar Ammundsen. To sidepavilloner mod gaden, der er bolig for præst og kordegn, er sammen med tilhørende buegange opført i de følgende år, Kirkekomiteen vedtog 1924, at den nye kirke skulle kaldes Kristkirken. Arkitektkonkurrencen 1921 afholdtes med bistand af Kunstakademiet, der nedsatte et bedømmelsesudvalg bestående af tre af tidens førende arkitekter: Carl Brummer, Andreas Clemmensen og Carl Petersen. I første omgang indbød man arkitekterne Kaj Gottlob, Frederik Kiørboe og Holger Mundt til at deltage i konkurrencen. Senere udvidedes indbydelsen til også at omfatte

3 Kristkirken 829 Fig Kaj Gottlobs konkurrenceforslag 1921 (s. 830). Opstalt og længdesnit. I Danmarks Kunstbibliotek. 1:600. Kaj Gottlob s competition proposal, Elevation and longitudinal section. arkitekter, der var bosiddende i Kolding: Christian Svane, Axel G. Jørgensen, Ernst Petersen og Robert Valdemar Schmidt. Der indkom i alt seks forslag, hvoraf dog ingen fandtes helt tilfredsstillende. Efter afstemning blandt dommerne blev der flertal for Christian Svane og Axel G. Jørgensens fælles projekt, som indstilledes til udførelse, idet dele heraf dog ønskedes omarbejdet. 4 Konkurrencen fandt sted i en tid, da danske arkitekter på ny orienterede sig mod den klassicisme, som hundrede år tidligere havde fundet sit hovedudtryk i C. F. Hansens kirkebygninger: Hørsholm, Vor Frue Kirke i København og Vonsild Kirke. 5 Klassicismens former prægede ikke blot vinderprojektet, men også flere af de øvrige forslag, hvoraf et par skal nævnes. 6 Danmarks Kirker, Vejle 52

4 830 NYERE KIRKER I KOLDING Fig. 6. Kaj Gottlobs konkurrenceforslag 1921 (s. 830). Perspektiv af kirkens indre. I Danmarks Kunstbibliotek. Kaj Gottlob s competition proposal, Perspective view of the church interior. Fig. 7. Kaj Gottlobs konkurrenceforslag 1921 (s. 830). Plan. I Danmarks Kunstbibliotek. 1:600. Kaj Gottlob s competition proposal, Plan. Kaj Gottlobs forslag (fig. 2-8) viser en bred treskibet bygning med apsis i vest og et højt, gennembrudt tårn mod gaden. Facaderne skulle stå i en varm, gul farve (jf. akvarellen fig. 8), og gesimser og andre enkeltheder være af natursten; midtskibet dækkedes af et tøndehvælv. 7 Forslaget er holdt i et forholdsvis enkelt formsprog, og arkitekten har i nogen grad frigjort sig af C. F. Hansens forbillede. Dommerne fandt, at projektet var det mest personlige, særligt var kirkerummet in-

5 Kristkirken 831 Fig. 8. Kaj Gottlobs konkurrenceforslag 1921 (s. 830). Perspektiv af kirkens facade mod gaden. Akvarel i Danmarks Kunstbibliotek. Kaj Gottlob s competition proposal Perspective view of the facade of the church towards the street. 52*

6 832 NYERE KIRKER I KOLDING Fig. 9. Ernst Petersens konkurrenceforslag 1921 (s. 832). Opstalter af kirken set fra vest og øst samt tværsnit gennem skibet set mod øst. Tegninger i Kolding Stadsarkiv. 1:600. Ernst Petersen s competition proposal Elevations of the church viewed from the west and east, and cross-section through the nave viewed towards the east. teressant formet. Men de kunne ikke godtage det fladtrykte tårn, som for dem var reduceret til fire tynde piller. 4 Kaj Gottlobs kirke kom altså ikke til udførelse i Kolding, men tårnet, som senere er blevet påskønnet, 8 fandt kort tid efter sin form i Århus Skt. Lukas Kirke (DK Århus ). 9 Også Ernst Petersen tegnede en nyklassicistisk bygning (fig. 9), dog med tårnet i vest, hvorved han, som han selv sagde, fulgte den gamle tradition. 10 Murene skulle være af tynde, gule Flensborgsten og enkelthederne udføres i bornholmsk sandsten. Tårnet afsluttes med en åben, kobbertækket kuppelbygning ; indvendig var det hvidkalkede rum tænkt dækket af et mørkt malet kassetteloft. 11 Af to andre anonyme projekter, gengivet i Arkitekten og mærket henholdsvis hjulkors og stjerne, viser det første endnu en variation over C. F. Hansens Vor Frue Kirke, af dommerne betegnet som en nærgående efterligning, mens det andet er et forslag til en stor, nybarok centralbygning. BYGNING Kirken vest for Haderslevvej er opført på en krævende grund, idet terrænet skråner stærkt mod nord, ned mod byen. Bygningen er, som det ønskedes af byggekomiteen, orienteret med koret i vest og tårn og hovedindgang i øst. Det store anlæg er trukket ca. 40 m tilbage fra gaden, hvorfra en 25 m bred trappe, grusbelagt og med trinsten af granit, fører op til indgangen. I hoveddispositionen indgår en porticus foran tårnet, der med knækkede buegange forbinder kirken med de to symmetrisk anbragte sidepavilloner, som omslutter den grandiose trappe. Den store bygning (fig ), der rummer 800 siddepladser, består af et langhus, m, med afvalmet tag og en apsis i vest. Det 40 m høje tårn, hvis nedre etage tjener som forhal (vå- Fig. 10. Kirken set fra øst. Foto Ernst Borup Kallesøe o Danmarks Kunstbibliotek. The church viewed from the east.

7 Kristkirken 833

8 834 NYERE KIRKER I KOLDING M Fig. 11. Grundplan af kirken før udvidelsen mod vest (jf. fig. 21), tegnet af Martin Holm Mogensen 2009 efter Christian Svane og Axel G. Jørgensen :400. Ground plan before the extension to the west (cf. fig. 21). benhus), er til dels indbygget i selve kirkens krop. Indvendig dækkes rummet af et kassetteret tøndehvælv, der foregiver at hvile på en søjlerække langs væggen. En krypt under kor og apsis rummede oprindelig sakristi og sanglokaler; hertil er 1987 føjet en lav, halvcirkulær tilbygning med menighedslokaler og kontorer. Formsproget i Svanes og Jørgensens vinderprojekt er nyklassicistisk i C. F. Hansens ånd, idet tårnet dog har lånt træk fra barokken. Og selv om de bærende konstruktioner er udført i det nye materiale, jernbeton, giver det sig ikke udslag i arkitekturen. Inden byggearbejdet gik i gang 1923, blev det oprindelige forslag ændret på flere punkter: Et lille kor, der først var tænkt som en retkantet udbygning, prydet med søjler og med indvendig apsis, blev også udvendig til en ægte apsis, og tårnets nedre gesims løftedes fri af kirkens tag. Indvendig blev søjlerne langs væggen stillet sammen, så de står parvis. Materialer og teknik. Kirken er opført som en moderne konstruktion med bærende elementer og dragere af jernbeton. Også gesimser og vinduesindfatninger, der imiterer sandsten, er af cement, mens facader og vægge er udmuret i tegl, der er pudset og hvidtet. I tårnet er etageadskillelserne af beton. Det røde tegltag hviler på en tømret konstruktion, der igen er aflastet på betonkonstruktionen. Tøndehvælvet over det store rum er udført som en avanceret betonskalkonstruktion, ophængt i betondragere. Under sydmuren er soklen i niveau med det omgivende terræn, men mod nord har det været nødvendigt at opbygge en bastionsagtig platform eller terrasse. Denne er græsklædt og omgivet af et rækværk med balustre. Bygningen bindes formmæssigt sammen af en kraftig, profileret gesims, der også omfatter apsis og facaden mod gaden og er ført op over tagfoden, så tagfladerne har indvendig afløb. De

9 Kristkirken 835 Fig. 12. Porticus med hovedindgang og buegang set mod nordvest. Foto Ernst Borup Kallesøe o Danmarks Kunstbibliotek. Portico with main entrance and arcade viewed towards the north west.

10 836 NYERE KIRKER I KOLDING Fig Opstalt af nordfacade og længdesnit set mod syd. Tegninger 1983 efter Christian Svane og Axel G. Jørgensen I kirkens arkiv. 1:400. Elevation of the north facade and longitudinal section viewed towards the south.

11 Kristkirken 837 Fig Opstalt af sydfacaden samt tværsnit set mod vest og øst. Tegninger 1983 efter Christian Svane og Axel G. Jørgensen I kirkens arkiv. 1:400. Elevation of the south facade and cross-sections viewed towards the west and east.

12 838 NYERE KIRKER I KOLDING Fig. 18. Opstalt af vestfacade. Tegning 1983 efter Christian Svane og Axel G. Jørgensen I kirkens arkiv. 1:400. Elevation of the west facade. glatte facader optages i nord af syv rundbuede og småsprossede vinduer med jernrammer, hvorover der er anbragt et lignende antal cirkelblændinger eller spejle med samme tværmål som vinduerne. Sydsiden er disponeret på samme måde, idet det midterste fag dog optages af en dør, der er dækket af et lille tag, båret af to frisøjler. Hovedindgangen i øst smykkes af et tympanon (fig. 20) med bronzestøbt relief af Lazarus Opvækkelse, skænket af købmand Alfred Nielsen og hustru og udført 1927 af billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen. Hun var født i det nærliggende Sønder Stenderup og har signeret værket med sit pigenavn, Brodersen. Indskriften i nedre højre hjørne lyder:»alfred : Schmidt og Hustru : A. M. C. N. Brodersen«. Nord for døren er i muren indsat kirkens grundsten med indskrift i versaler og med romertal Anno domini Tårnet indgår som en integreret del af kirkens front mod gaden, hvor det løfter sig over arkadebygningen og kirkens tag. Af de tre frie stokværk fremstår det nedre som en plint, kun med et cirkelvindue i øst, mens de to øvre fremtræder i et nærmest barokt formsprog med lisener, blændinger og kraftige, profilerede gesimser. Mellemetagen har store, rundbuede vinduer svarende til kirkens langsider, men med fremhævet slutsten. Øvre etage, hvor klokkerne hænger, har

13 Kristkirken 839 Fig. 19. Opstalt af østfacade. Tegning 1983 efter Christian Svane og Axel G. Jørgensen I kirkens arkiv. 1:400. Elevation of the east facade. til hver side store åbne glamhuller, der nederst er afskærmet af et rækværk med balustre. Over hver åbning er opsat en stor rund urskive, 2,5 m i tværmål, med romertal. Tårnet afsluttes over en platform med rækværk af en lille rund, kobbertækket kuppelbygning. Denne lanterne er tydeligt inspireret af det alternative forslag, som C. F. Hansen 1810 havde skitseret til Københavns Vor Frue Kirke, men som efter hans eget råd ikke blev anvendt (jf. DK KbhBy med fig. 97). Over kuplen hæver sig en 5 m høj fløjstang endende i et kors. Indre. Det store, lyse kirkerum, skibet, domineres helt af tøndehvælvet, der med sine blå kassetter er spændt ud som en vældig himmelbue. Hvælvet synes at hvile på de frisøjler, der parvis er opstillet langs væggene, men disse er ren dekoration, idet hvælvingen som nævnt er ophængt i en betonkonstruktion, der igen hviler på bærende elementer i selve muren. De korintiske søjler er udført i metal, træ og stuk, og af samme materialer er også den kraftigt dimensionerede og rigt udsmykkede gesims. Denne arkitrav er ført rundt, så den også omfatter kor og apsis. Det korte, smalle kor (fig. 23) er bygget ind i selve langhuset og flankeret af et trapperum i nord og af et præsteværelse i syd, hvorfra der er adgang til prædikestolen. Apsiden dækkes af et

14 840 NYERE KIRKER I KOLDING Fig. 20. Tympanon over hovedindgangen med relief af Lazarus Opvækkelse, udført 1927 af Anne Marie Carl-Nielsen (s. 838). Foto AM Tympanum above the main entrance with relief of The Raising of Lazarus by Anne Marie Carl-Nielsen Fig. 21. Forslag til tilbygning ved kirkens vestende ved Lauge Juuls Tegnestue Grundplan i kirkens arkiv. 1:400. Proposal for an extension to the western end of the church by Lauge Juuls Tegnestue, 1986.

15 Kristkirken 841 glat halvkuppelhvælv, mens det korte, kassetterede tøndehvælv går i ét med korbuen. Koret er ved en trappe hævet syv trin over skibet og får alene lys fra en cirkulær åbning øverst i apsiden. Gulvene er af Ølandsfliser og gangarealerne dækket af lyseblå tæpper, der matcher med felterne i kassetteloftet og den krumme altervæg. Kopier efter relieffer af Thorvaldsen, opsat i Vor Frue Kirke i København ) Jesu indtog i Jerusalem og Korsbæringen (fig. 22), to udsnit af frisen Kristi gang til Golgata. I korets nord- og sydvæg. 3-4) Caritas (Den kristelige Kærlighed) og Barnets Skytsengel, to relieffer opsat i dåbsventeværelset. Tilbygningen til kirkens vestende (fig. 21), indeholdende menighedslokaler og kontorer, er opført af Lauge Juuls Tegnestue, Kolding, og indviet 8. nov Tilføjelsen underordner sig helt den stående kirke og er udformet som en lav, bygningskrans, koncentrisk med apsidens underetage (krypt) og i samme niveau som denne. De enkelte lokaler er samlet om en glasoverdækket atriumgård, hvorfra de spreder sig som ulige lange faner i en vifte med lysindfald i de korte sidemure. Der er adgang udefra og herfra videre op til kirkerummet via trappen, der udmunder nord for koret. Udvidelsen svarer i sin idé til lignende tilføjelser ved Skt. Pauls Kirke i Århus, udført 1978 ved arkitekterne Inger og Johannes Exner (DK Århus ), og ved Thomas Kingos Kirke i Odense 1986, tegnet af Ebbe Lehn Petersen (DK Odense 1633 f.). en monumental gipskopi af Bertel Thorvaldsens Kristus fra Vor Frue Kirke i København (DK KbhBy 193 ff.). Altersølvet (fig. 25), med årstallet 1925, er udført af Holger Kyster og skænket af guldsmeden selv i forening med hans hustru, svoger og svigerinde (jf. kirkegårdsmonument på Gamle Kirkegård nr. 9). Den opulente kalk, 34 cm høj, har på skaftet tre stående engle og langs bægerranden en bort af vinløv med små englehoveder. Under foden ses stemplet»h. Kyster 830S«samt en indskrift med graveret kursivskrift:»skænket til Kristkirken i INVENTAR Inventaret er i hovedsagen fra opførelsestiden udført efter tegning af arkitekterne. Det har et eget præg af klassicisme, skønvirkestil og en smule rokoko. Alterbordet dækkes af et alterklæde, som er vævet 1978 af tekstilkunstneren Doris Nielsen, Kolding. Et podium bag alterbordet bærer alterprydelsen, Fig. 22. Dør i korets sydside og herover et relief med Korsbæringen i kopi efter Thorvaldsen (s. 841). Foto AM Door in the south side of the chancel, above it a relief of The Way of the Cross after Thorvaldsen.

16 842 NYERE KIRKER I KOLDING

17 Kristkirken 843 Fig. 24. Indre set imod orglet i øst. Foto AM Interior viewed towards the organ in the east. Kolding. Til Minde om vore Forældre Andreas Kyster og Hustru Bodil Marie født Hirth. Frederik Lindemann og Hustru Johanne Hillerup, Holger Kyster og Emma Kyster f. Lindemann«. Disken, tværmål 18 cm, prydes af Gudslam og unggotisk bladværk, den cylindriske oblatæske af Kristusmonogram, mens alterkanden i formerne slutter sig til kalkens. Den bærer ikke som de øvrige stykker guldsmedens stempel men et Københavnsmærke»1925«og guardeinmærke for Christian F. Heise. Kirken har to sæt alterstager af messing, det ene 59 cm højt, af renæssancetype med balusterskaft, det andet i klassicistisk stil, 94 cm højt. Stagerne er leveret af kunstsmed Knud Eibye, Odense. To store gulvkandelabre af messing (275 cm høje) er opsat som flankering af alteret. En syvstage står nu i præsteværelset. Fig. 23. Indre set imod alteret i vest. Foto AM Interior viewed towards the altar in the west. Af messehaglerne er den ene fra 1925 af rødt fløjl med rygkors og kantning af guldagramaner. Yderligere seks er nyere i liturgiske farver. En grøn er fremstillet 1980 af Doris Nielsen, Kolding, en hvid 1994 af Lene Abildgaard Knudsen, Lemvig. En korskranke har messingbalustre og flot svungne messinggelændere langs kortrappen. Døbefonten (fig. 26) er udført i hvidlig kalksten (faksekalk?) af stenhugger Forsberg i Kolding og har form af en stor lotusblomst, 88 cm høj (med plinten). Den står foran den nordre stolerække. Dåbsfadet er af tin, tværmål 55 cm, fanen med kors og versalindskrift:»krist-kirken anno 1925«. Den monumentale prædikestol er i hovedsagelig klassicistisk stil med rig udsmykning i gips. Kurven har nærmest vaseform og bærer et forgyldt Kristusmonogram. Den væsentlig mindre himmel hviler på konsoller og kroner en rundbuet dør, som giver adgang fra præsteværelset bagved.

18 844 NYERE KIRKER I KOLDING Fig. 25. Altersølv, 1925, udført og skænket af guldsmed Holger Kyster (s. 841). Foto AM Altar plate, 1925, made and donated by the goldsmith Holger Kyster. Stolestaderne er ganske enkle, bænkene med fyldingsryglæn, gavlene lave og brede med rombeformede fyldinger. Træet står bejdset med sorte lister. En bedepult med rødt fløjlsbetræk findes i præsteværelset. Orglet, med 36 stemmer, tre manualer og pedal, er bygget 1964 af Marcussen & Søn, Aabenraa, med anvendelse af pibemateriale fra kirkens tidligere orgel. Dette var bygget 1925 af Horsens Orgelbyggeri ved M. Sørensen (22 stemmer, to manualer og pedal) og ombygget 1935 af Marcussen & Søn, Aabenraa (30 stemmer, to manualer og pedal). 13 Kirken har tre messinglysekroner alle udført og tegnet af Knud Eibye, Odense. 1) (Fig. 27) særlig rigt udformet, 280 cm høj. Stammen udgøres af to lanterner, en større under en lidt mindre, og løber både foroven og forneden ud i enevoldskroner. Underdelen symboliserer med sine plante- og stenmotiver naturen, den nedre lanterne nådens rige (lammet, evangelisterne), mens den øvre skal minde om det kommende herlighedsrige (dåben, flammer, palmer). Kronen er ophængt midt i skibet. I sit takkebrev til kunstsmeden omtalte arkitekt Christian Svane kronen som en milepæl i dansk kunsthåndværks historie. 2-3) Ens i barokstil, ophængt østligst og vestligst over midtgangen. Et tårnur, nu ude af brug, er skænket anonymt 1945 og udført af Henry K. Nielsens Tårnurfabrik i Løkken. To messingskilte meddeler:»dette Kirkeur er skænket af en anonym Giver og opstillet i Kristkirken i Kolding 1945«og»Chr. Ørnholms Eftf. Henry K. Nielsen Tårnurfabrik Løkken No «. Stellet er rødmalet og værket opstillet i et urhus af fyrretræ med vinduer. I tårnets mel-

19 Kristkirken 845 lemstokværk. Uret har fungeret til 2007, da der indførtes automatisk ringning. De to klokker i tårnet er fra 1924, leveret af De Smithske Støberier i Aalborg. 1) Tværmål 110 cm, glat, om halsen en indskrift med reliefversaler, der kantes af dobbeltlister:»for Krist-Kirken i Kolding gjorde De Smithske Støberier i Aalborg mig Aar 1924«. På legemet læses:»land! Land! Land!/ Hør Herrens Ord«. 2) Som nr. 1 bortset fra, at tværmålet kun er 87 cm, og at legemets indskrift lyder:»takker Herren/ thi han er god«. Begge klokker har slyngebomme og er opsat i en sortmalet klokkestol af fyr fra KILDER OG HENVISNINGER Arkivalier. Kirkens Arkiv. Rapport om Kristkirkens bygningsmæssige forfatning ved J. Ingemann Gregersen, E. J. Olsson og Lauge Juul s Tegnestue NM. Udskrift fra kunstsmedemester Knud Eibyes arkiv, Odense. Tegninger. Kirkens arkiv. Tegninger til kirkens opførelse: plan, snit og opstalter ved Christian Svane og Axel G. Jørgensen (kopier af original tryk 1923). Fig. 27. Lysekrone nr. 1, 1925, tegnet og udført af Knud Eibye, Odense (s. 844). Foto AM Chandelier, 1925, designed and made by Knud Eibye, Odense. Forslag til tilbygning af menighedslokaler m.m. ved Lauge Juul s Tegnestue Kolding Stadsarkiv. Konkurrenceforslag til en kirke i Kolding: plan, snit og opstalter samt beskrivelse ved Ernst Petersen Danmarks Kunstbibliotek. Samlingen af arkitekturtegninger. Konkurrenceforslag til en kirke i Kolding: plan, snit og opstalter samt beskrivelse ved Kaj Gottlob Christian Svane og Axel G. Jørgensens vinderprojekt er gengivet i Arkitekten 1921, der foruden Kaj Gottlobs forslag (jf. ovf.) bringer endnu to forslag, mærket hhv. hjulkors og stjerne. Litteratur.»Konkurrence om en Kirke i Kolding«, Arkitekten 1921, Kristkirken Kolding , udg. af menighedsrådet, Kolding Gudmund Olsen,»Kristkirken, Kolding 50 år«, HaStb 1975, Hans Erling Langkilde, Nyklassicismen i købstæderne, Kbh. 1986, Carsten Bach-Nielsen,»Dogmer og dilemmaer i mellemkrigstidens kirkearkitektur: traditionalisme eller funktionalisme. I skyggen af Klint«, Fortid og Nutid, 1998, Fig. 26. Døbefont 1925 (s. 843). Foto AM Baptismal font, Historisk indledning og beskrivelse af bygning ved Niels Jørgen Poulsen, inventar ved Ebbe Nyborg og Ole Olesen (orgler). Engelsk oversættelse ved James Manley. Redaktionssekretær Heidi Lykke Petersen. Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. Redaktionen afsluttet Danmarks Kirker, Vejle 53

20 846 NYERE KIRKER I KOLDING 1 Niels Nøjgaard,»Kirkelivet«, Kolding i det tyvende århundrede, II, red. Knud Moseholm m.fl., Kolding 1979, 15 ff. 2 Missionshuset ved Tøndervej er opført 1883 af arkitekt Johan Christian Fussing. Indvielsen som gudstjenestelokale fandt sted 28. aug J. M. Roesen var byens 3. præst og herefter sognepræst i det nyoprettede Kristkirkens Sogn. 4 Arkitekten 1921, Claus M. Smidt i Danmarks Arkitektur. Kirkens huse, Kbh. 1981, 175 og Hans Erling Langkilde, Nyklassicismen i Købstæderne, Kbh. 1986, 7-13 og Forslagene er anonyme. Ud over Svanes og Jørgensens vinderprojekt kan kun Kaj Gottlobs og Ernst Petersens forslag identificeres. 7 Jf. Gottlobs ledsagende beskrivelse. 8 Langkilde (note 5) Skt. Lukas Kirke i Århus er opført efter tegninger af Kaj Gottlob i en forenklet skikkelse, efter at han og Anton Frederiksen 1918 havde vundet førstepræmie i en konkurrence om denne kirke. 10 Tegninger og beskrivelse i Kolding Stadsarkiv. 11 Dommerne var ret afvisende i deres kritik: projektet var ikke godt i det ydre, og proportionerne i de smalle vinduer var uheldige. Heller ikke tårnet med de tynde søjler var smukt. Arkitekten 1921, Jf. DK KbhBy 216 og 218 med fig Yderligere oplysninger om kirkens orgler findes i Den Danske Orgelregistrant.

BRÆNDKJÆRKIRKEN. Fig. 1. Kirken set fra nordvest. Foto AM 2008. The church viewed from the north west.

BRÆNDKJÆRKIRKEN. Fig. 1. Kirken set fra nordvest. Foto AM 2008. The church viewed from the north west. 857 Fig. 1. Kirken set fra nordvest. Foto AM 2008. The church viewed from the north west. BRÆNDKJÆRKIRKEN Oversigt. Kirken ved Agtrupvej i den sydøstlige del af Kolding er nært knyttet til den store omgivende

Læs mere

Af oprindelige ydre enkeltheder

Af oprindelige ydre enkeltheder Krejbjerg Kirke Krejbjerg var engang næsten en ø, omkranset af vand. Og i dag må man passere en bro ved hver af de fire indfaldsveje for at komme hertil. Fra Balling kommer man over åen ved Grundvad. Fra

Læs mere

SØNDERBRO KIRKE. Fig. 1. Kirken set fra nordøst. Ebbe Nyborg fot. 2002. The church viewed from the north east.

SØNDERBRO KIRKE. Fig. 1. Kirken set fra nordøst. Ebbe Nyborg fot. 2002. The church viewed from the north east. Fig. 1. Kirken set fra nordøst. Ebbe Nyborg fot. 2002. The church viewed from the north east. SØNDERBRO KIRKE Kirken på hjørnet af Sønderbrogade og Bygholm Parkvej er opført 1969-71 efter tegninger af

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

RUTS KIRKE INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE. Ny farvesætning

RUTS KIRKE INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE. Ny farvesætning RUTS KIRKE INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE Ny farvesætning NIELS-HOLGER LARSEN OKTOBER 2014 Indledning I 2012 blev der udarbejdet et forslag til en indvendig vedligeholdelse, der skulle omfatte afrensning af

Læs mere

FREDERIKSHAVN KIRKE Frederikshavn Provsti Aalborg Stift

FREDERIKSHAVN KIRKE Frederikshavn Provsti Aalborg Stift FREDERIKSHAVN KIRKE Frederikshavn Provsti Aalborg Stift Forslag til restaurering af kirkebygning installationer inventar varmeanlæg m.v. maj 2011 Arkitekt Kjeld Høgh Thomsen, c/o Arkinord A S, Havnepladsen

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Hæfte 4C Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Husene fra 1890-1900 er stærkt præget af Esbjergs nybyggeri, og har mistet enhver påvirkning fra den lokale byggemåde. Flere

Læs mere

SKT. JOHANNES KIRKE. Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto HW 2004. The church viewed from the south east.

SKT. JOHANNES KIRKE. Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto HW 2004. The church viewed from the south east. Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto HW 2004. The church viewed from the south east. SKT. JOHANNES KIRKE Oversigt. Kirken ved Boulevarden er opført 1939-41 efter tegninger af arkitekt Harald Lønborg-Jensen

Læs mere

Kirken den er et gammelt

Kirken den er et gammelt RØNBJERG KIRKE Kirken den er et gammelt hus Sådan skrev Grundtvig i 1853. Her hos os, i Estvad og Rønbjerg sogne, passer citatet glimrende. Vores 2 kirker er gamle huse, men de er levende rammer for sognenes

Læs mere

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen RØNNE Storegade 42. Kommandantboligen. Forhuset (1846-47) med sidelænger (før 1761, ombygget 1846-47). F. 1919. 407 046609 001 Forhus med sidelænger (2 stk.) Oversigt hele ejendommen Kommandantgården er

Læs mere

Kirken ligger på hjørnet af Ej bygade og Ejby Kirkevej i udkanten af Korsløkke kirkegård, der beskrives sammen med Odense bys øvrige kirkegårde.

Kirken ligger på hjørnet af Ej bygade og Ejby Kirkevej i udkanten af Korsløkke kirkegård, der beskrives sammen med Odense bys øvrige kirkegårde. Fig. 1. Odense Å og Vor Frelsers kirke set fra vest. Herluf Lykke fot. ca. 1910. I Møntergården. - The river, Odense Å, and Our Saviour's Church seen from the west. VOR FRELSERS KIRKE KORSLØKKE SOGN Fra

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62 Enfamilieshus på Fanø -Transformation af Vestervejen 62 Ann Petersen 8. Semester AAA 2013 Indledning Denne opgave omhandler transformationen af Vestervejen 62. For at bring liv til huset, men også til

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS.

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS. 25.08.2008 Case: ARoS - Aarhus Kunstmuseum Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/5 Illustration: shl ARoS - Aarhus Kunstmuseum Markante elevatorer gør

Læs mere

Nordborg Kirkes bygningshistorie

Nordborg Kirkes bygningshistorie Nordborg Kirkes bygningshistorie En summarisk beskrivelse - med udgangspunkt i beskrivelsen i Danmarks Kirker samt iagttagelser gjort under facaderenovering og gennemgang af tagværk i forbindelse med forberedelser

Læs mere

S. JOHANNES KIRKE. under ledelse af Ejnar Packness. Menighedsrådet bad 1945 Packness om også at tegne kirken. Forinden havde man besøgt Ålborg og

S. JOHANNES KIRKE. under ledelse af Ejnar Packness. Menighedsrådet bad 1945 Packness om også at tegne kirken. Forinden havde man besøgt Ålborg og Fig. 1. Kirken set fra vest. HW fot. 1998. - Kirche von Westen. S. JOHANNES KIRKE Kirken i byens vestre del er indviet 27. nov. 1955, 1. søndag i advent. Den er tegnet af kgl. bygningsinspektør Ejnar Packness,

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Sankt Lukas Kirke. www.sktlukaskirke.dk

Sankt Lukas Kirke. www.sktlukaskirke.dk Sankt Lukas Kirke www.sktlukaskirke.dk 23 7 1 2 3 4 5 9 6 Plan over kirken 23 11 14 15 18 10 12 17 20 21 13 16 19 Plan over kirken 1. Hovedindgang 2. Våbenhus 3. Kirkeskib 4. Korparti 5. Alterparti 6.

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Hjordkær kirke Aabenraa provsti ( Aabenraa kommune) Haderslev stift I For benyttelse af kirken TAKSTREGULATIV A. til gudstjenester a. der afholdes af kirkens præst eller en

Læs mere

LINDEHØJ KIRKE OG SOGN

LINDEHØJ KIRKE OG SOGN LINDEHØJ KIRKE OG SOGN Noget om Lindehøj kirkes og sogns tilblivelse 1957: Birkholm kapel (senere kapel og kirkesal) blev bygget 1962: I december påbegynder man at afholde gudstjenester i filmlokalet i

Læs mere

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE Ruts Kirke c. 1870 med det gamle tårn og før udvidelse af kirkegården mod vest, Foto; G. Støckel. Ældst kendte foto at Ruts Kirke. Klokketårnets historie og restaureringer NIELS-HOLGER

Læs mere

DANSK ARKITEKTURHISTORIE

DANSK ARKITEKTURHISTORIE STUDIER I DANSK ARKITEKTURHISTORIE 9. februar - 30. april, 2015 Opgavens formål er at uddybe den enkeltes viden om dansk arkitekturhistorie. Den studerende forventes herigennem, at kunne placere en vilkårligt

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Skibinge kirke Stege-Vordingborg provsti (Vordingborg kommune) Roskilde stift Side 1 af 7 TAKSTREGULATIV I. For benyttelse af kirken A. til gudstjenester a. der afholdes af

Læs mere

6314 KIRKERNE I SILKEBORG

6314 KIRKERNE I SILKEBORG Fig. 1. Kirken set fra sydøst med granitsteler af Erik Heide langs stien i forgrunden. Foto Hans Peter Jensen 2004. The church seen from the south east. ALDERSLYST KIRKE Oversigt. Kirken i Silkeborgs nordlige

Læs mere

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER UDGIVET AF NATIONALMUSEET ÅRHUS AMT VED KIELD DE FINE LICHT VIBEKE MICHELSEN NIELS JØRGEN POULSEN WITH SUMMARIES IN ENGLISH 4. BIND NATIONALMUSEETS

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

Sct. Mortens Kirke. Revideret forslag til ny sakristibygning Udarbejdet af Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S den 24.

Sct. Mortens Kirke. Revideret forslag til ny sakristibygning Udarbejdet af Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S den 24. 1 1 Forslag til ny sakristibygning Bygningen placeres hvor den eksisterende sakristibygning ligger på korets nordside. Det nye sakristi forlænges dog to meter i forhold til det eksisterende. En muret facade

Læs mere

BIG og BNS i innovativt parløb til fast pris

BIG og BNS i innovativt parløb til fast pris BIG og BNS i innovativt parløb til fast pris Man kan godt bygge unik arkitektur i totalentreprise. Det er Gammel Hellerup Gymnasiums seneste knopskud bevis på. Totalentreprise har et blakket ry blandt

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Kirkegårdene ved Ejby Kirke og Nr. Dalby Kirke

Kirkegårdene ved Ejby Kirke og Nr. Dalby Kirke Kirkegårdene ved Ejby Kirke og Nr. Dalby Kirke Indhold Side Ejby Kirke 3 Nr. Dalby Kirke 5 Det traditionelle gravsted 7 Det traditionelle urnegravsted 8 Urne- og kistegravplads i ukendt fællesgrav 9 Urne-

Læs mere

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB.

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB. KAPERSTALDEN FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB./GODKENDT: TH/NFT KONTROLPERSON: KONTROLGRUNDLAG: KONTROLDATO: Bertelsen & Scheving Arkitekter APS Store Kongensgade 59A, 2.sal

Læs mere

Folkekirken som Helligsted

Folkekirken som Helligsted Folkekirken som Helligsted Projektrapport i Religion B Kristoffer Johan Nielsen, Vestegnen HF og VUC Projektbeskrivelse Jeg vil undersøge, hvad det er i kirkearkitekturen der gør kirken til et helligt

Læs mere

Frederikskirken. Skåde sogn. Artiklen er skrevet af Børge Møller-Madsen til et lille skrift udgivet af Frederikskirkens menighedsråd i 1991.

Frederikskirken. Skåde sogn. Artiklen er skrevet af Børge Møller-Madsen til et lille skrift udgivet af Frederikskirkens menighedsråd i 1991. Frederikskirken Skåde sogn Artiklen er skrevet af Børge Møller-Madsen til et lille skrift udgivet af Frederikskirkens menighedsråd i 1991. Alle billeder er fotograferet af Thomas Pedersen og Poul Pedersen.

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Fra menighedsrådets forhandlingsprotokoller hofjægermester A. W. Dinesen og frue, Wiffertsholm

Fra menighedsrådets forhandlingsprotokoller hofjægermester A. W. Dinesen og frue, Wiffertsholm Fra menighedsrådets forhandlingsprotokoller Ved et større restaurering arbejde i 1930 anskaffede kirken nye bænke. Måske var det kirkens første træbænke, der blev udskiftet? I et gammelt dokument fra 1769

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Etape 6. Næstved Vordingborg. 39 km. Næstved Kostræde Banker 17,5 km. Kostræde Banker Vordingborg 21,6. Udsigt over Dybsø Fjord fra Stejlebanke

Etape 6. Næstved Vordingborg. 39 km. Næstved Kostræde Banker 17,5 km. Kostræde Banker Vordingborg 21,6. Udsigt over Dybsø Fjord fra Stejlebanke Etape 6 Næstved Vordingborg 39 km. Næstved Kostræde Banker 17,5 km. Kostræde Banker Vordingborg 21,6 Udsigt over Dybsø Fjord fra Stejlebanke Side 77 Side 78 Side 79 Side 80 Side 81 Side 82 Side 83 Side

Læs mere

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA FACADER MED TRÆBEKLÆDNING, DISPENSATIONS-ANSØGNING VEDRØRENDE LOKALPLAN NR. 39 Region Syddanmarks hensigt om at tilføre Aabenraa sygehus en psykiatrisk funktion betyder, at det eksisterende somatiske sygehus

Læs mere

Tage Lyneborg Tegnestue

Tage Lyneborg Tegnestue Tage Lyneborg Tegnestue St. Annæ Plads 7 1250 København K tlf. 33 15 29 18 fax. 33 15 29 08 e-mail: lyneborg@pc.dk SE: 76 865 213 bank: Nordea 2102 8420107898 Fremtidens Foreningshus 1 Facade mod syd 1:200

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION

HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION Historicismen var en stilperiode, hvor industrialiseringens nye byggetekniske og industrielle landvindinger, sammen med romantikkens fokus på arkitekturhistorieog

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf Sorø Kunstmuseum Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf På en flot sommerdag i juni drager Byens Netværk af sted til Sorø for at besøge Sorø Kunstmuseum, der for nylig har

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Spændende lyssætning side 18

Spændende lyssætning side 18 Nr. 16 December 2009 Spændende lyssætning side 18 Fuldautomatisk ESD-system øger sikkerheden i sommerlandet side 10 Få en optimal motorløsning side 28 Horsens vand side 14 I forbindelse med renoveringen

Læs mere

HERNING KIRKE. Pladsen omkring kirken er brolagt og nyindrettet 1997 ved arkitektfirmaet Søren Jensen. Op-

HERNING KIRKE. Pladsen omkring kirken er brolagt og nyindrettet 1997 ved arkitektfirmaet Søren Jensen. Op- Fig. 1. Kirken, fra 1889, set fra syd. Tv. missionshuset Bethania, opført af kirkens arkitekt Cl. Aug. Wiinholt 1898. HW fot. 1998. - Die 1889 erbaute Kirche von Süden gesehen. Links das Missionshaus Bethania,

Læs mere

Husbygning til modelbanen.

Husbygning til modelbanen. Husbygning til modelbanen. I de sidste par år har jeg, som nogle nok har opdaget, bygget en del huse til modelbanen, primært Langå og udstillingsanlægget. De fleste af husene er placeret op af bagvæggen

Læs mere

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Forebyggende vedligeholdelse kan være smukt! Frederiksberg Kirkes menighedsråd har her i oktober fået færdiggjort en facaderenovering af præsteboligen og

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger Aars er billedkunstneren Per Kirkebys sted. Allerede ved rundkørslerne på vej ind til den lille himmerlandske by bliver besøgende hilst velkommen af hans høje røde teglstenstårne. På Kimbrertorvet midt

Læs mere

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 Fortællingen om dig Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 5 Din personlige identitet Frederik 3. på ligsengen Frederik 3. var den første

Læs mere

Villa for billedhugger Adam Fischer.

Villa for billedhugger Adam Fischer. Villa for billedhugger Adam Fischer. Region: Hovedstaden Kommune: Gentofte Adresse: Femvejen 2, 2920 Charlottenlund Matr.nr.: 2 HG, Bernstorff Arkitekt: Georg Jacobsen Ejer: Enkefru Brockdorff (ejer er

Læs mere

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Dato: 17. februar 2015 kl. 16.30 i Konsistoriesalen Afbud fra: Christiane Hach, Jesper Hougaard Larsen, Henrik Wigh-Poulsen, Signe Toft, Kai Hermansen.

Læs mere

Fra Helnis Kapel til Helnæs Kirke

Fra Helnis Kapel til Helnæs Kirke HELNÆS KIRKE Fra Helnis Kapel til Helnæs Kirke Indvielsen Den 1. maj 1618 indviede biskoppen over Fyn, der tillige var hofpræst hos Chr. IV, dr. Hans Mikkelsen, Helnis Kapel. Hermed havde de ca. 250 beboere

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K Dette er en illustrativ brochure, der tages forbehold for afvigelser mellem brochurer og det faktiske byggeri. 66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K 10 10 20 20 30 30 40 30 30

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Uddrag fra analysen De Danske Spritfabrikker i Aalborg - Arkitektur og kulturhistorie, særlige kvaliteter og genanvendelsespotentialer, udarbejdet

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Moderne byggeri i centrum af Silkeborg

Moderne byggeri i centrum af Silkeborg Borgergade 105-107 Moderne byggeri i centrum af Silkeborg Arbejdernes Andels-Boligforening og Silkeborg Boligselskab har i samarbejde været drivkraften bag dette toneangivende byggeri i centrum af Silkeborg.

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

Det forvandlede tresserhus Boligreportage fra en villa fra 1960 erne

Det forvandlede tresserhus Boligreportage fra en villa fra 1960 erne bolig // livsstil // design // liebhaveri // byggeri #05 // november 2011 Det forvandlede tresserhus Boligreportage fra en villa fra 1960 erne Fyr og flamme til boligen Stort tema om opvarmning Det begyndte

Læs mere

Systemet i nærværende bind om Maribo amt er i hovedsagen det samme

Systemet i nærværende bind om Maribo amt er i hovedsagen det samme INDLEDNING Systemet i nærværende bind om Maribo amt er i hovedsagen det samme som i de tidligere publicerede amter, og nedenstående vejledning giver derfor kun et kort uddrag af den udførlige redegørelse

Læs mere

8680 RY Torsdag den 9. april 2015 klokken 18,30

8680 RY Torsdag den 9. april 2015 klokken 18,30 Dagsorden Referat Fraværende 54. Godkendelse af dagsorden 55. Godkendelse af referat fra mødet den 12. marts 2015 56. Meddelelser 1. Provstiet 2. Stiftet 3. Kirkeministeriet 1.Skanderborg Provsti, MI-udvalget

Læs mere

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB Vor Frue Kirkeplads 28. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 FOTOS AF EKSISTERENDE FORHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 2 4. 9. EKSISTERENDE FORHOLD 1:200 11. Vor Frue Stræde 3. 8.

Læs mere

Revit LT 2013 Parcelhus

Revit LT 2013 Parcelhus Revit LT 2013 Parcelhus Frede Uhrskov Forord Dette kursus gennemgår de helt grundlæggende elementer i Revit LT 2013. For at få det rette udbytte af Revit LT 2013, er det meget vigtigt, at man følger et

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum.

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum. SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 Referat fra møde 17.7.2015 med murermester, konsulent Mikkel Storgaard, Nordisk NHL, Deltagere i øvrigt: Henning Nielsen og N-HL. 17.7.

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

indfattet felt, der krones af den opstandne Kristus med sejrsfanen, mens en tilføjet sløjfe med vindrueklase

indfattet felt, der krones af den opstandne Kristus med sejrsfanen, mens en tilføjet sløjfe med vindrueklase 1798 hatting herred Opbygningen, der i alt væsentligt er udført i gammeldags bruskbarok, danner fire høje fag, af hvilke de midterste udgør to fløjdøre. Fagene har forneden felter med bruskværksindfatning

Læs mere

SVANEMØLLEN Svaneke.

SVANEMØLLEN Svaneke. SVANEMØLLEN Svaneke. Løse og nedfaldende egespåner 2010 Tilstand Beklædning, vinduer og døre. Istandsættelse NIELS-HOLGER LARSEN 2013 Indledning. Ved møllen opførelse blev både skrog og hat beklædt med

Læs mere

Standardhus Einherjere type VI

Standardhus Einherjere type VI Standardhus Einherjere type VI 2002 Copyright 2002 Thomas Greve / Martin Seliger / Einherjerne Standard hus Type VI 1. Forord 3 2. Intro 4 -Ide -Opbygning 3. Martrialer 5 4 Bygning af elementer -Ramme

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1 Bilag 1 Skolegade 20, 7490 Aulum nye vinduer nye døre reparation af facade (inkl. trappeskakt og sålbænke) Samlet overslag på istandsættelsesprojektet: 93.750 kr. inkl. moms. Huset er opført i 1925 og

Læs mere

Tabeller, diagrammer og tegninger

Tabeller, diagrammer og tegninger Tabeller, diagrammer og tegninger Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen, VUC Århus nja@vucaarhus.dk Modul 1,4 - tabeller, diagrammer og tegninger Side 142 1: Buspriser (1) Hvor meget koster et 10-turskort

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere