828 NYERE KIRKER I KOLDING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "828 NYERE KIRKER I KOLDING"

Transkript

1 827 Fig. 1. Kirken set fra øst med hovedtrappe og sidepavilloner. Foto AM The church viewed from the east with the entrance steps and side pavilions. KRISTKIRKEN Oversigt. Den store kirke vest for Haderslevvej er opført Den er bygget i en markant nyklassicistisk stil efter tegninger af Koldingarkitekterne Christian Svane og Axel G. Jørgensen, der vandt en arkitektkonkurrence 1921, som affødte flere betydelige forslag. Ved kirkens indvielse 22. marts 1925 udskiltes kirkens nye sogn omfattende hele området syd for Kolding Å. En tilbygning til koret med kontorer og menighedslokaler er opført af Lauge Juul s Tegnestue og taget i brug Historisk indledning. Allerede 1906 var tanken om en ny kirke til aflastning af Skt. Nikolaj, der indtil da var byens eneste, fremme, men først 1913 nedsatte menighedsrådet et udvalg til at arbejde med sagen. 1 Efter at der var opnået enighed om at placere den nye kirke syd for Kolding Å, stillede kommunen 1918 en grund til rådighed på den såkaldte Riis Toft, og herefter begyndte indsamlingen til byggeriet. Selv om staten foreløbig afslog at yde tilskud, udskrev en komite med købmand Hans Have som formand 1921 en konkurrence om tegninger til en ny kirke. Denne skulle efter betingelserne være orienteret med tårnet mod øst, ud imod Haders levvej. Konkurrencen blev vundet af Christian Svane og Axel G. Jørgensen, og samme år godkendte Kirkeministeriet, at missionshuset Bethel midlertidig måtte benyttes til gudstjeneste, indtil en ny kirke var bygget. 2 Den første præst, J. M. Roesen, 3 var fra 1921 en drivende kraft bag kirkens opførelse, der kom til at koste kr.,

2 828 NYERE KIRKER I KOLDING Fig Kaj Gottlobs konkurrenceforslag 1921 (s. 830). Opstalter. I Danmarks Kunstbibliotek. 1:600. Kaj Gottlob s competition proposal, Elevations. hvoraf staten ydede de kr. Grundstenen blev nedlagt 21. april 1923, og kirken blev indviet 22. marts 1925 af biskoppen over det nyoprettede Haderslev Stift, Valdemar Ammundsen. To sidepavilloner mod gaden, der er bolig for præst og kordegn, er sammen med tilhørende buegange opført i de følgende år, Kirkekomiteen vedtog 1924, at den nye kirke skulle kaldes Kristkirken. Arkitektkonkurrencen 1921 afholdtes med bistand af Kunstakademiet, der nedsatte et bedømmelsesudvalg bestående af tre af tidens førende arkitekter: Carl Brummer, Andreas Clemmensen og Carl Petersen. I første omgang indbød man arkitekterne Kaj Gottlob, Frederik Kiørboe og Holger Mundt til at deltage i konkurrencen. Senere udvidedes indbydelsen til også at omfatte

3 Kristkirken 829 Fig Kaj Gottlobs konkurrenceforslag 1921 (s. 830). Opstalt og længdesnit. I Danmarks Kunstbibliotek. 1:600. Kaj Gottlob s competition proposal, Elevation and longitudinal section. arkitekter, der var bosiddende i Kolding: Christian Svane, Axel G. Jørgensen, Ernst Petersen og Robert Valdemar Schmidt. Der indkom i alt seks forslag, hvoraf dog ingen fandtes helt tilfredsstillende. Efter afstemning blandt dommerne blev der flertal for Christian Svane og Axel G. Jørgensens fælles projekt, som indstilledes til udførelse, idet dele heraf dog ønskedes omarbejdet. 4 Konkurrencen fandt sted i en tid, da danske arkitekter på ny orienterede sig mod den klassicisme, som hundrede år tidligere havde fundet sit hovedudtryk i C. F. Hansens kirkebygninger: Hørsholm, Vor Frue Kirke i København og Vonsild Kirke. 5 Klassicismens former prægede ikke blot vinderprojektet, men også flere af de øvrige forslag, hvoraf et par skal nævnes. 6 Danmarks Kirker, Vejle 52

4 830 NYERE KIRKER I KOLDING Fig. 6. Kaj Gottlobs konkurrenceforslag 1921 (s. 830). Perspektiv af kirkens indre. I Danmarks Kunstbibliotek. Kaj Gottlob s competition proposal, Perspective view of the church interior. Fig. 7. Kaj Gottlobs konkurrenceforslag 1921 (s. 830). Plan. I Danmarks Kunstbibliotek. 1:600. Kaj Gottlob s competition proposal, Plan. Kaj Gottlobs forslag (fig. 2-8) viser en bred treskibet bygning med apsis i vest og et højt, gennembrudt tårn mod gaden. Facaderne skulle stå i en varm, gul farve (jf. akvarellen fig. 8), og gesimser og andre enkeltheder være af natursten; midtskibet dækkedes af et tøndehvælv. 7 Forslaget er holdt i et forholdsvis enkelt formsprog, og arkitekten har i nogen grad frigjort sig af C. F. Hansens forbillede. Dommerne fandt, at projektet var det mest personlige, særligt var kirkerummet in-

5 Kristkirken 831 Fig. 8. Kaj Gottlobs konkurrenceforslag 1921 (s. 830). Perspektiv af kirkens facade mod gaden. Akvarel i Danmarks Kunstbibliotek. Kaj Gottlob s competition proposal Perspective view of the facade of the church towards the street. 52*

6 832 NYERE KIRKER I KOLDING Fig. 9. Ernst Petersens konkurrenceforslag 1921 (s. 832). Opstalter af kirken set fra vest og øst samt tværsnit gennem skibet set mod øst. Tegninger i Kolding Stadsarkiv. 1:600. Ernst Petersen s competition proposal Elevations of the church viewed from the west and east, and cross-section through the nave viewed towards the east. teressant formet. Men de kunne ikke godtage det fladtrykte tårn, som for dem var reduceret til fire tynde piller. 4 Kaj Gottlobs kirke kom altså ikke til udførelse i Kolding, men tårnet, som senere er blevet påskønnet, 8 fandt kort tid efter sin form i Århus Skt. Lukas Kirke (DK Århus ). 9 Også Ernst Petersen tegnede en nyklassicistisk bygning (fig. 9), dog med tårnet i vest, hvorved han, som han selv sagde, fulgte den gamle tradition. 10 Murene skulle være af tynde, gule Flensborgsten og enkelthederne udføres i bornholmsk sandsten. Tårnet afsluttes med en åben, kobbertækket kuppelbygning ; indvendig var det hvidkalkede rum tænkt dækket af et mørkt malet kassetteloft. 11 Af to andre anonyme projekter, gengivet i Arkitekten og mærket henholdsvis hjulkors og stjerne, viser det første endnu en variation over C. F. Hansens Vor Frue Kirke, af dommerne betegnet som en nærgående efterligning, mens det andet er et forslag til en stor, nybarok centralbygning. BYGNING Kirken vest for Haderslevvej er opført på en krævende grund, idet terrænet skråner stærkt mod nord, ned mod byen. Bygningen er, som det ønskedes af byggekomiteen, orienteret med koret i vest og tårn og hovedindgang i øst. Det store anlæg er trukket ca. 40 m tilbage fra gaden, hvorfra en 25 m bred trappe, grusbelagt og med trinsten af granit, fører op til indgangen. I hoveddispositionen indgår en porticus foran tårnet, der med knækkede buegange forbinder kirken med de to symmetrisk anbragte sidepavilloner, som omslutter den grandiose trappe. Den store bygning (fig ), der rummer 800 siddepladser, består af et langhus, m, med afvalmet tag og en apsis i vest. Det 40 m høje tårn, hvis nedre etage tjener som forhal (vå- Fig. 10. Kirken set fra øst. Foto Ernst Borup Kallesøe o Danmarks Kunstbibliotek. The church viewed from the east.

7 Kristkirken 833

8 834 NYERE KIRKER I KOLDING M Fig. 11. Grundplan af kirken før udvidelsen mod vest (jf. fig. 21), tegnet af Martin Holm Mogensen 2009 efter Christian Svane og Axel G. Jørgensen :400. Ground plan before the extension to the west (cf. fig. 21). benhus), er til dels indbygget i selve kirkens krop. Indvendig dækkes rummet af et kassetteret tøndehvælv, der foregiver at hvile på en søjlerække langs væggen. En krypt under kor og apsis rummede oprindelig sakristi og sanglokaler; hertil er 1987 føjet en lav, halvcirkulær tilbygning med menighedslokaler og kontorer. Formsproget i Svanes og Jørgensens vinderprojekt er nyklassicistisk i C. F. Hansens ånd, idet tårnet dog har lånt træk fra barokken. Og selv om de bærende konstruktioner er udført i det nye materiale, jernbeton, giver det sig ikke udslag i arkitekturen. Inden byggearbejdet gik i gang 1923, blev det oprindelige forslag ændret på flere punkter: Et lille kor, der først var tænkt som en retkantet udbygning, prydet med søjler og med indvendig apsis, blev også udvendig til en ægte apsis, og tårnets nedre gesims løftedes fri af kirkens tag. Indvendig blev søjlerne langs væggen stillet sammen, så de står parvis. Materialer og teknik. Kirken er opført som en moderne konstruktion med bærende elementer og dragere af jernbeton. Også gesimser og vinduesindfatninger, der imiterer sandsten, er af cement, mens facader og vægge er udmuret i tegl, der er pudset og hvidtet. I tårnet er etageadskillelserne af beton. Det røde tegltag hviler på en tømret konstruktion, der igen er aflastet på betonkonstruktionen. Tøndehvælvet over det store rum er udført som en avanceret betonskalkonstruktion, ophængt i betondragere. Under sydmuren er soklen i niveau med det omgivende terræn, men mod nord har det været nødvendigt at opbygge en bastionsagtig platform eller terrasse. Denne er græsklædt og omgivet af et rækværk med balustre. Bygningen bindes formmæssigt sammen af en kraftig, profileret gesims, der også omfatter apsis og facaden mod gaden og er ført op over tagfoden, så tagfladerne har indvendig afløb. De

9 Kristkirken 835 Fig. 12. Porticus med hovedindgang og buegang set mod nordvest. Foto Ernst Borup Kallesøe o Danmarks Kunstbibliotek. Portico with main entrance and arcade viewed towards the north west.

10 836 NYERE KIRKER I KOLDING Fig Opstalt af nordfacade og længdesnit set mod syd. Tegninger 1983 efter Christian Svane og Axel G. Jørgensen I kirkens arkiv. 1:400. Elevation of the north facade and longitudinal section viewed towards the south.

11 Kristkirken 837 Fig Opstalt af sydfacaden samt tværsnit set mod vest og øst. Tegninger 1983 efter Christian Svane og Axel G. Jørgensen I kirkens arkiv. 1:400. Elevation of the south facade and cross-sections viewed towards the west and east.

12 838 NYERE KIRKER I KOLDING Fig. 18. Opstalt af vestfacade. Tegning 1983 efter Christian Svane og Axel G. Jørgensen I kirkens arkiv. 1:400. Elevation of the west facade. glatte facader optages i nord af syv rundbuede og småsprossede vinduer med jernrammer, hvorover der er anbragt et lignende antal cirkelblændinger eller spejle med samme tværmål som vinduerne. Sydsiden er disponeret på samme måde, idet det midterste fag dog optages af en dør, der er dækket af et lille tag, båret af to frisøjler. Hovedindgangen i øst smykkes af et tympanon (fig. 20) med bronzestøbt relief af Lazarus Opvækkelse, skænket af købmand Alfred Nielsen og hustru og udført 1927 af billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen. Hun var født i det nærliggende Sønder Stenderup og har signeret værket med sit pigenavn, Brodersen. Indskriften i nedre højre hjørne lyder:»alfred : Schmidt og Hustru : A. M. C. N. Brodersen«. Nord for døren er i muren indsat kirkens grundsten med indskrift i versaler og med romertal Anno domini Tårnet indgår som en integreret del af kirkens front mod gaden, hvor det løfter sig over arkadebygningen og kirkens tag. Af de tre frie stokværk fremstår det nedre som en plint, kun med et cirkelvindue i øst, mens de to øvre fremtræder i et nærmest barokt formsprog med lisener, blændinger og kraftige, profilerede gesimser. Mellemetagen har store, rundbuede vinduer svarende til kirkens langsider, men med fremhævet slutsten. Øvre etage, hvor klokkerne hænger, har

13 Kristkirken 839 Fig. 19. Opstalt af østfacade. Tegning 1983 efter Christian Svane og Axel G. Jørgensen I kirkens arkiv. 1:400. Elevation of the east facade. til hver side store åbne glamhuller, der nederst er afskærmet af et rækværk med balustre. Over hver åbning er opsat en stor rund urskive, 2,5 m i tværmål, med romertal. Tårnet afsluttes over en platform med rækværk af en lille rund, kobbertækket kuppelbygning. Denne lanterne er tydeligt inspireret af det alternative forslag, som C. F. Hansen 1810 havde skitseret til Københavns Vor Frue Kirke, men som efter hans eget råd ikke blev anvendt (jf. DK KbhBy med fig. 97). Over kuplen hæver sig en 5 m høj fløjstang endende i et kors. Indre. Det store, lyse kirkerum, skibet, domineres helt af tøndehvælvet, der med sine blå kassetter er spændt ud som en vældig himmelbue. Hvælvet synes at hvile på de frisøjler, der parvis er opstillet langs væggene, men disse er ren dekoration, idet hvælvingen som nævnt er ophængt i en betonkonstruktion, der igen hviler på bærende elementer i selve muren. De korintiske søjler er udført i metal, træ og stuk, og af samme materialer er også den kraftigt dimensionerede og rigt udsmykkede gesims. Denne arkitrav er ført rundt, så den også omfatter kor og apsis. Det korte, smalle kor (fig. 23) er bygget ind i selve langhuset og flankeret af et trapperum i nord og af et præsteværelse i syd, hvorfra der er adgang til prædikestolen. Apsiden dækkes af et

14 840 NYERE KIRKER I KOLDING Fig. 20. Tympanon over hovedindgangen med relief af Lazarus Opvækkelse, udført 1927 af Anne Marie Carl-Nielsen (s. 838). Foto AM Tympanum above the main entrance with relief of The Raising of Lazarus by Anne Marie Carl-Nielsen Fig. 21. Forslag til tilbygning ved kirkens vestende ved Lauge Juuls Tegnestue Grundplan i kirkens arkiv. 1:400. Proposal for an extension to the western end of the church by Lauge Juuls Tegnestue, 1986.

15 Kristkirken 841 glat halvkuppelhvælv, mens det korte, kassetterede tøndehvælv går i ét med korbuen. Koret er ved en trappe hævet syv trin over skibet og får alene lys fra en cirkulær åbning øverst i apsiden. Gulvene er af Ølandsfliser og gangarealerne dækket af lyseblå tæpper, der matcher med felterne i kassetteloftet og den krumme altervæg. Kopier efter relieffer af Thorvaldsen, opsat i Vor Frue Kirke i København ) Jesu indtog i Jerusalem og Korsbæringen (fig. 22), to udsnit af frisen Kristi gang til Golgata. I korets nord- og sydvæg. 3-4) Caritas (Den kristelige Kærlighed) og Barnets Skytsengel, to relieffer opsat i dåbsventeværelset. Tilbygningen til kirkens vestende (fig. 21), indeholdende menighedslokaler og kontorer, er opført af Lauge Juuls Tegnestue, Kolding, og indviet 8. nov Tilføjelsen underordner sig helt den stående kirke og er udformet som en lav, bygningskrans, koncentrisk med apsidens underetage (krypt) og i samme niveau som denne. De enkelte lokaler er samlet om en glasoverdækket atriumgård, hvorfra de spreder sig som ulige lange faner i en vifte med lysindfald i de korte sidemure. Der er adgang udefra og herfra videre op til kirkerummet via trappen, der udmunder nord for koret. Udvidelsen svarer i sin idé til lignende tilføjelser ved Skt. Pauls Kirke i Århus, udført 1978 ved arkitekterne Inger og Johannes Exner (DK Århus ), og ved Thomas Kingos Kirke i Odense 1986, tegnet af Ebbe Lehn Petersen (DK Odense 1633 f.). en monumental gipskopi af Bertel Thorvaldsens Kristus fra Vor Frue Kirke i København (DK KbhBy 193 ff.). Altersølvet (fig. 25), med årstallet 1925, er udført af Holger Kyster og skænket af guldsmeden selv i forening med hans hustru, svoger og svigerinde (jf. kirkegårdsmonument på Gamle Kirkegård nr. 9). Den opulente kalk, 34 cm høj, har på skaftet tre stående engle og langs bægerranden en bort af vinløv med små englehoveder. Under foden ses stemplet»h. Kyster 830S«samt en indskrift med graveret kursivskrift:»skænket til Kristkirken i INVENTAR Inventaret er i hovedsagen fra opførelsestiden udført efter tegning af arkitekterne. Det har et eget præg af klassicisme, skønvirkestil og en smule rokoko. Alterbordet dækkes af et alterklæde, som er vævet 1978 af tekstilkunstneren Doris Nielsen, Kolding. Et podium bag alterbordet bærer alterprydelsen, Fig. 22. Dør i korets sydside og herover et relief med Korsbæringen i kopi efter Thorvaldsen (s. 841). Foto AM Door in the south side of the chancel, above it a relief of The Way of the Cross after Thorvaldsen.

16 842 NYERE KIRKER I KOLDING

17 Kristkirken 843 Fig. 24. Indre set imod orglet i øst. Foto AM Interior viewed towards the organ in the east. Kolding. Til Minde om vore Forældre Andreas Kyster og Hustru Bodil Marie født Hirth. Frederik Lindemann og Hustru Johanne Hillerup, Holger Kyster og Emma Kyster f. Lindemann«. Disken, tværmål 18 cm, prydes af Gudslam og unggotisk bladværk, den cylindriske oblatæske af Kristusmonogram, mens alterkanden i formerne slutter sig til kalkens. Den bærer ikke som de øvrige stykker guldsmedens stempel men et Københavnsmærke»1925«og guardeinmærke for Christian F. Heise. Kirken har to sæt alterstager af messing, det ene 59 cm højt, af renæssancetype med balusterskaft, det andet i klassicistisk stil, 94 cm højt. Stagerne er leveret af kunstsmed Knud Eibye, Odense. To store gulvkandelabre af messing (275 cm høje) er opsat som flankering af alteret. En syvstage står nu i præsteværelset. Fig. 23. Indre set imod alteret i vest. Foto AM Interior viewed towards the altar in the west. Af messehaglerne er den ene fra 1925 af rødt fløjl med rygkors og kantning af guldagramaner. Yderligere seks er nyere i liturgiske farver. En grøn er fremstillet 1980 af Doris Nielsen, Kolding, en hvid 1994 af Lene Abildgaard Knudsen, Lemvig. En korskranke har messingbalustre og flot svungne messinggelændere langs kortrappen. Døbefonten (fig. 26) er udført i hvidlig kalksten (faksekalk?) af stenhugger Forsberg i Kolding og har form af en stor lotusblomst, 88 cm høj (med plinten). Den står foran den nordre stolerække. Dåbsfadet er af tin, tværmål 55 cm, fanen med kors og versalindskrift:»krist-kirken anno 1925«. Den monumentale prædikestol er i hovedsagelig klassicistisk stil med rig udsmykning i gips. Kurven har nærmest vaseform og bærer et forgyldt Kristusmonogram. Den væsentlig mindre himmel hviler på konsoller og kroner en rundbuet dør, som giver adgang fra præsteværelset bagved.

18 844 NYERE KIRKER I KOLDING Fig. 25. Altersølv, 1925, udført og skænket af guldsmed Holger Kyster (s. 841). Foto AM Altar plate, 1925, made and donated by the goldsmith Holger Kyster. Stolestaderne er ganske enkle, bænkene med fyldingsryglæn, gavlene lave og brede med rombeformede fyldinger. Træet står bejdset med sorte lister. En bedepult med rødt fløjlsbetræk findes i præsteværelset. Orglet, med 36 stemmer, tre manualer og pedal, er bygget 1964 af Marcussen & Søn, Aabenraa, med anvendelse af pibemateriale fra kirkens tidligere orgel. Dette var bygget 1925 af Horsens Orgelbyggeri ved M. Sørensen (22 stemmer, to manualer og pedal) og ombygget 1935 af Marcussen & Søn, Aabenraa (30 stemmer, to manualer og pedal). 13 Kirken har tre messinglysekroner alle udført og tegnet af Knud Eibye, Odense. 1) (Fig. 27) særlig rigt udformet, 280 cm høj. Stammen udgøres af to lanterner, en større under en lidt mindre, og løber både foroven og forneden ud i enevoldskroner. Underdelen symboliserer med sine plante- og stenmotiver naturen, den nedre lanterne nådens rige (lammet, evangelisterne), mens den øvre skal minde om det kommende herlighedsrige (dåben, flammer, palmer). Kronen er ophængt midt i skibet. I sit takkebrev til kunstsmeden omtalte arkitekt Christian Svane kronen som en milepæl i dansk kunsthåndværks historie. 2-3) Ens i barokstil, ophængt østligst og vestligst over midtgangen. Et tårnur, nu ude af brug, er skænket anonymt 1945 og udført af Henry K. Nielsens Tårnurfabrik i Løkken. To messingskilte meddeler:»dette Kirkeur er skænket af en anonym Giver og opstillet i Kristkirken i Kolding 1945«og»Chr. Ørnholms Eftf. Henry K. Nielsen Tårnurfabrik Løkken No «. Stellet er rødmalet og værket opstillet i et urhus af fyrretræ med vinduer. I tårnets mel-

19 Kristkirken 845 lemstokværk. Uret har fungeret til 2007, da der indførtes automatisk ringning. De to klokker i tårnet er fra 1924, leveret af De Smithske Støberier i Aalborg. 1) Tværmål 110 cm, glat, om halsen en indskrift med reliefversaler, der kantes af dobbeltlister:»for Krist-Kirken i Kolding gjorde De Smithske Støberier i Aalborg mig Aar 1924«. På legemet læses:»land! Land! Land!/ Hør Herrens Ord«. 2) Som nr. 1 bortset fra, at tværmålet kun er 87 cm, og at legemets indskrift lyder:»takker Herren/ thi han er god«. Begge klokker har slyngebomme og er opsat i en sortmalet klokkestol af fyr fra KILDER OG HENVISNINGER Arkivalier. Kirkens Arkiv. Rapport om Kristkirkens bygningsmæssige forfatning ved J. Ingemann Gregersen, E. J. Olsson og Lauge Juul s Tegnestue NM. Udskrift fra kunstsmedemester Knud Eibyes arkiv, Odense. Tegninger. Kirkens arkiv. Tegninger til kirkens opførelse: plan, snit og opstalter ved Christian Svane og Axel G. Jørgensen (kopier af original tryk 1923). Fig. 27. Lysekrone nr. 1, 1925, tegnet og udført af Knud Eibye, Odense (s. 844). Foto AM Chandelier, 1925, designed and made by Knud Eibye, Odense. Forslag til tilbygning af menighedslokaler m.m. ved Lauge Juul s Tegnestue Kolding Stadsarkiv. Konkurrenceforslag til en kirke i Kolding: plan, snit og opstalter samt beskrivelse ved Ernst Petersen Danmarks Kunstbibliotek. Samlingen af arkitekturtegninger. Konkurrenceforslag til en kirke i Kolding: plan, snit og opstalter samt beskrivelse ved Kaj Gottlob Christian Svane og Axel G. Jørgensens vinderprojekt er gengivet i Arkitekten 1921, der foruden Kaj Gottlobs forslag (jf. ovf.) bringer endnu to forslag, mærket hhv. hjulkors og stjerne. Litteratur.»Konkurrence om en Kirke i Kolding«, Arkitekten 1921, Kristkirken Kolding , udg. af menighedsrådet, Kolding Gudmund Olsen,»Kristkirken, Kolding 50 år«, HaStb 1975, Hans Erling Langkilde, Nyklassicismen i købstæderne, Kbh. 1986, Carsten Bach-Nielsen,»Dogmer og dilemmaer i mellemkrigstidens kirkearkitektur: traditionalisme eller funktionalisme. I skyggen af Klint«, Fortid og Nutid, 1998, Fig. 26. Døbefont 1925 (s. 843). Foto AM Baptismal font, Historisk indledning og beskrivelse af bygning ved Niels Jørgen Poulsen, inventar ved Ebbe Nyborg og Ole Olesen (orgler). Engelsk oversættelse ved James Manley. Redaktionssekretær Heidi Lykke Petersen. Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. Redaktionen afsluttet Danmarks Kirker, Vejle 53

20 846 NYERE KIRKER I KOLDING 1 Niels Nøjgaard,»Kirkelivet«, Kolding i det tyvende århundrede, II, red. Knud Moseholm m.fl., Kolding 1979, 15 ff. 2 Missionshuset ved Tøndervej er opført 1883 af arkitekt Johan Christian Fussing. Indvielsen som gudstjenestelokale fandt sted 28. aug J. M. Roesen var byens 3. præst og herefter sognepræst i det nyoprettede Kristkirkens Sogn. 4 Arkitekten 1921, Claus M. Smidt i Danmarks Arkitektur. Kirkens huse, Kbh. 1981, 175 og Hans Erling Langkilde, Nyklassicismen i Købstæderne, Kbh. 1986, 7-13 og Forslagene er anonyme. Ud over Svanes og Jørgensens vinderprojekt kan kun Kaj Gottlobs og Ernst Petersens forslag identificeres. 7 Jf. Gottlobs ledsagende beskrivelse. 8 Langkilde (note 5) Skt. Lukas Kirke i Århus er opført efter tegninger af Kaj Gottlob i en forenklet skikkelse, efter at han og Anton Frederiksen 1918 havde vundet førstepræmie i en konkurrence om denne kirke. 10 Tegninger og beskrivelse i Kolding Stadsarkiv. 11 Dommerne var ret afvisende i deres kritik: projektet var ikke godt i det ydre, og proportionerne i de smalle vinduer var uheldige. Heller ikke tårnet med de tynde søjler var smukt. Arkitekten 1921, Jf. DK KbhBy 216 og 218 med fig Yderligere oplysninger om kirkens orgler findes i Den Danske Orgelregistrant.

6314 KIRKERNE I SILKEBORG

6314 KIRKERNE I SILKEBORG Fig. 1. Kirken set fra sydøst med granitsteler af Erik Heide langs stien i forgrunden. Foto Hans Peter Jensen 2004. The church seen from the south east. ALDERSLYST KIRKE Oversigt. Kirken i Silkeborgs nordlige

Læs mere

HOLSTEBRO KIRKE NOTER s. 296 DEUTSCHES RESÜMEE S. 309

HOLSTEBRO KIRKE NOTER s. 296 DEUTSCHES RESÜMEE S. 309 Fig. 1. Nørregade ved århundredskiftet med den gamle kirkes tårn set fra nordøst. Foto i KglBibl. - Bildaufnahme von Nørregade mit dem Turm der alten Kirche von Nordosten, um 1900. HOLSTEBRO KIRKE NOTER

Læs mere

HAMMER KIRKE VRADS HERRED. Fig. 1. Kirken set fra nordøst. KdeFL fot. 1995. - The church seen from the north-east.

HAMMER KIRKE VRADS HERRED. Fig. 1. Kirken set fra nordøst. KdeFL fot. 1995. - The church seen from the north-east. Fig. 1. Kirken set fra nordøst. KdeFL fot. 1995. - The church seen from the north-east. HAMMER KIRKE VRADS HERRED Kirken, der er indviet til Maria Magdalene 1 (jfr. altertavlefigur), er nævnt første gang

Læs mere

GIERSLEV KIRKE LØVE HERRED. Kirken ligger på en lille højning vestligt i landsbyen, tæt ved sognets østre grænse. Kirkegår

GIERSLEV KIRKE LØVE HERRED. Kirken ligger på en lille højning vestligt i landsbyen, tæt ved sognets østre grænse. Kirkegår Fig. 1. Ydre, set fra vest. HJ fot. 1984. - Exterior seen from the west. GIERSLEV KIRKE LØVE HERRED Tienden (bispetienden) af Gierslev med tilhørende kapel i Løve blev af Absalon og Peder Sunesen henlagt

Læs mere

Sankt Lukas Kirke. www.sktlukaskirke.dk

Sankt Lukas Kirke. www.sktlukaskirke.dk Sankt Lukas Kirke www.sktlukaskirke.dk 23 7 1 2 3 4 5 9 6 Plan over kirken 23 11 14 15 18 10 12 17 20 21 13 16 19 Plan over kirken 1. Hovedindgang 2. Våbenhus 3. Kirkeskib 4. Korparti 5. Alterparti 6.

Læs mere

Fig. 1. Skodborg. Ydre, set fra sydøst. SKODBORG KIRKE FRØS HERRED

Fig. 1. Skodborg. Ydre, set fra sydøst. SKODBORG KIRKE FRØS HERRED Fig. 1. Skodborg. Ydre, set fra sydøst. SKODBORG KIRKE FRØS HERRED I modsætning til herredets øvrige kirker hørte Skodborg til Slesvig stift (jfr. indledningen p. 37); den var et biskoppeligt patronat

Læs mere

Ranum Kirkes 100 års jubilæum 2009

Ranum Kirkes 100 års jubilæum 2009 Ranum Kirkes 100 års jubilæum 2009 Festskrift 2009 Udgivet af Ranum menighedsråd Redaktion: John Vestergaard Grafisk tilrettelæggelse og sats: Per Eskildsen Tryk: Grafisk Hus Løgstør A/S Foto: forsidebilledet,

Læs mere

VOR FRUE KIRKE TIDLIGERE S. NICOLAI KIRKE

VOR FRUE KIRKE TIDLIGERE S. NICOLAI KIRKE Fig. 1. Udsnit af Resens prospekt af Århus. Efter kobberstik i Det kongelige Bibliotek. Section of copper engraving ca. 1670, western part of Århus, the district around the Church of Our Lady, seen from

Læs mere

Fig. 1. Oksbøl. Ydre, set fra øst. OKSBØL KIRKE ALS N ØRRE HERRED

Fig. 1. Oksbøl. Ydre, set fra øst. OKSBØL KIRKE ALS N ØRRE HERRED Fig. 1. Oksbøl. Ydre, set fra øst. El. M. 1857 OKSBØL KIRKE ALS N ØRRE HERRED Kirken, der var viet Vor Frue (jfr. klokke nr. 1 p. 2604), skal i ældre tid have været anneks til Nordborg 1 ; efter reformationen

Læs mere

Generel beskrivelse: I princippet et T-formet anlæg som stilmæssigt. Katedralskole i Haderslev derfor kunne arkitekten meget vel være L.A.

Generel beskrivelse: I princippet et T-formet anlæg som stilmæssigt. Katedralskole i Haderslev derfor kunne arkitekten meget vel være L.A. OFFENTLI- GE OG FÆL- LES BYG- NINGER samt vigtige øvrige arkitektur værker i Sønderjylland fra perioden 1864 1920 REGISTRANT Sønderborg Kommune Reimersskolen Adresse: Kirke Allé 9, 6400 Sønderborg Matr.nr.

Læs mere

Fig. 1. Kirken set fra sydvest. Foto Arnold Mikkelsen 2011. The church seen from the south west.

Fig. 1. Kirken set fra sydvest. Foto Arnold Mikkelsen 2011. The church seen from the south west. 2417 Fig. 1. Kirken set fra sydvest. Foto Arnold Mikkelsen 2011. The church seen from the south west. Vor Frue Kirke NOTER s. 2590 Historisk indledning. Navnet Assens er sammensat af ordene ask eller asp

Læs mere

L E M V I G K I R K E G Å R D

L E M V I G K I R K E G Å R D L E M V I G K I R K E G Å R D 2 0 0 Å R S J U B I L Æ U M Lyde og linjer er faldet til ro i de dødes have. Planterne samler sig trygt om at gro på de kæres grave. Mennesker standser, fordybet i afsked

Læs mere

Det sker i FOLKEKIRKEN. April Maj Juni 2005. Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET

Det sker i FOLKEKIRKEN. April Maj Juni 2005. Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET Det sker i FOLKEKIRKEN April Maj Juni 2005 Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET Det sker i Folkekirken 2 2.kvartal 2005 Det sker i Folkekirken Oplæsningsaften

Læs mere

6274 KIRKERNE I SILKEBORG. at kræfter i menigheden så tidligt som 1858 begyndte at arbejde for opførelse af en egentlig kirkebygning.

6274 KIRKERNE I SILKEBORG. at kræfter i menigheden så tidligt som 1858 begyndte at arbejde for opførelse af en egentlig kirkebygning. Fig. 1. Silkeborg set fra nord 1923. Midt i billedet rager Silkeborg kirke op, og til højre derfor anes tårnstilladset af metodistkirken Vor Frelsers under opførelse. Tv. ses Gudenåens udløb og yderst

Læs mere

Grundtvigs Hus i 100 år

Grundtvigs Hus i 100 år Grundtvigs Hus i 100 år Indhold HISTORIEN: Fra grundtvigiansk borg til almen boligadministration 3 Hotel Danevirke 4 Mere plads i eget hus 8 Ungdommens borg 12 Københavns stærkeste hus 16 Københavns Kommune

Læs mere

ØSTBIRK KIRKES HISTORIE.

ØSTBIRK KIRKES HISTORIE. ØSTBIRK KIRKES HISTORIE. Kirkens ældste del er skibet, som er fra 1180-1200, opført i romansk stil af frådsten og kampesten, med små rundbuede vinduer og et fladt tag. Mod øst et lille kor og måske et

Læs mere

indfattet felt, der krones af den opstandne Kristus med sejrsfanen, mens en tilføjet sløjfe med vindrueklase

indfattet felt, der krones af den opstandne Kristus med sejrsfanen, mens en tilføjet sløjfe med vindrueklase 1798 hatting herred Opbygningen, der i alt væsentligt er udført i gammeldags bruskbarok, danner fire høje fag, af hvilke de midterste udgør to fløjdøre. Fagene har forneden felter med bruskværksindfatning

Læs mere

ARNE JACOBSEN I GENTO FTE

ARNE JACOBSEN I GENTO FTE ARNE JACOBSEN I GENTO FTE ARKITEKTURGUIDE Arne Jacobsen i Gentofte 24 udvalgte bygninger ARKITEKTURGUIDE Arne Jacobsen i Gentofte Arne Jacobsen i Gentofte 24 udvalgte bygninger Gentofte Kommune har valgt

Læs mere

Den romantiske, borgerlige villa (1860 til omkring 1920) Erik Nygaard, arkitekt M.A.A. Illustrator Jesper Warming, arkitekt M.A.A.

Den romantiske, borgerlige villa (1860 til omkring 1920) Erik Nygaard, arkitekt M.A.A. Illustrator Jesper Warming, arkitekt M.A.A. Den romantiske, borgerlige villa (1860 til omkring 1920) De første villaer i moderne forstand blev bygget i den københavnske forstad Frederiksberg omkring 1860. Nogle år senere i provinsbyerne. Det var

Læs mere

H ELSINGØR KIRKEGÅRD*

H ELSINGØR KIRKEGÅRD* N.E. 1964 Fig. 1. Helsingør kirkegård. Ligvognshuset i Nygade, opført 1824 efter tegning af tømrermester G. Ochsner (p. 547). H ELSINGØR KIRKEGÅRD* Allerede i sidste halvdel af 1500-tallet meldes byens

Læs mere

KAPEL I SKT. JØRGENSGÅRDEN

KAPEL I SKT. JØRGENSGÅRDEN 903 Fig. 1. Fundamenter til middelalderlig teglstensbygning, formodentlig Skt. Jørgensgårdens kapel (s. 906). Skitse i udgravningsprotokol udført af A. M. G. Friis 1908. Ca. 1:100. Foundations of a medieval

Læs mere

Del 3. - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013)

Del 3. - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013) Del 3 - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013) Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø

Læs mere

LITTERATUR KNUD FRIIS

LITTERATUR KNUD FRIIS KNUD FRIIS EGET HUS UDGIVET AF realdania byg Knud Friis 12.03.1926-25.11.2010 Afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole i 1950 Gift med Bodil Johanne Friis, kaldt Buller, i 1950 Selvstændig tegnestue med

Læs mere

namentgitter øverst i gotiske altertavlers felter (fig. 11); 4) overbygning på fonte- eller prædikestolshimmel

namentgitter øverst i gotiske altertavlers felter (fig. 11); 4) overbygning på fonte- eller prædikestolshimmel 25 FAGORDBOG Der henvises i almindelighed til opslagsværker som O. Kalkar, Ordbog til det ældre danske Sprog 1300-1700, Kbh. 1881-1918; Ordbog over det danske Sprog, udg. af Det danske Sprog- og Litteraturselskab,

Læs mere

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr. 54 2009 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Hovedvejen 134 2600 Glostrup Åbningstid: Mandag kl. 13-19 Torsdag kl. 13-17 (samt efter aftale) Telefon: 4343 5838

Læs mere

Steen Hvass JELLING-MONUMENTERNE

Steen Hvass JELLING-MONUMENTERNE Steen Hvass JELLING-MONUMENTERNE deres historie og bevaring 1 2 3 Steen Hvass JELLING-MONUMENTERNE deres historie og bevaring 4 5 Jelling-monumenterne Verdensarv / 9 Runestenene og deres bevaring / 10

Læs mere

Historie: Rigsbank 1901-1920, 1920-27 telegrafstation, toldkammer fra 1932 til ca. 1971.

Historie: Rigsbank 1901-1920, 1920-27 telegrafstation, toldkammer fra 1932 til ca. 1971. Tønder Kommune Tidligere rigsbank Adresse: Jernbanegade 2, 6270 Tønder Mtr. Tønder 713 GPS-koord: 54º56 5 /8º51 43 Ejer: Privat Anvendelse: Restaurationsformål (tidl.) Arkitekt: Opførelseår: 1901 Bygning:

Læs mere

Ungt firma i gamle huse

Ungt firma i gamle huse Ungt firma i gamle huse Kloster - Kanonstøberi - Kunstdrejer - Forsikring optakt Det har været en spændende og lærerig opgave at skrive de gamle huses historie, eller rettere nogle fragmenter heraf, og

Læs mere

DET GAMLE HOSPITAL - AUNING

DET GAMLE HOSPITAL - AUNING DET GAMLE HOSPITAL - AUNING Bygningsarkæologisk rapport Stephanie Christensen 20114077 Århus Universitet Middelalder- og Renæssancearkæologi Indhold Indledning...2 Baggrundshistorie...2 Analyse... 3 Fundament

Læs mere