IDÉKATALOG. Nyt centralt Havnebyrum og Multimediehus i Århus BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM SEPTEMBER - OKTOBER 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IDÉKATALOG. Nyt centralt Havnebyrum og Multimediehus i Århus BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM SEPTEMBER - OKTOBER 2009"

Transkript

1 IDÉKATALOG Nyt centralt Havnebyrum og Multimediehus i Århus BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM SEPTEMBER - OKTOBER 2009

2 INDHOLD 1/ PROCES BAGGRUND FORMÅL FORLØB 2/ DIALOGMØDERNE BORGERNES INDFLYDELSE 5 TEMAER 1/ Promenaden & det rekreative forløb 2/ Vandfladen - brugen af inderhavn 3/ Events & særlige arrangementer - Havnepladsen 4/ Pladsdannelser & ophold 5/ Å - åbning 3/ DIALOGMØDERNES OUTPUT HVAD SKAL VI LEGE Aktiviteter, arrangementer og faciliteter DEN STORE HORISONT Drømme, værdier og hverdagsvisioner BAG SCENEN Ejerskab, aktive medspillere og den gode forvaltningspraksis IDÉKATALOG, Nyt centralt Havnebyrum og Multimediehus i Århus, BORGERINDDRA- GELSESPROCES, DE NYE HAVNEBYRUM, SEPTEMBER - OKTOBER Udarbejdet af Totalrådgivergruppen for Århus Kommune Fotos: Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue. Tak til alle medvirkende borgere for deres idéer og deltagelse i processen. PROJEKTINFO: Konkurrence- og forhandlingsforløb: Bruttoetageareal : m2, heraf m2 parkeringshus De nye Havnebyrum: m2 Samlet byggesum: 1.7 mia. dkk Opførelsesår: /15 Finansiering: Århus Kommune og Realdania/Realea A/S Bygherre: Århus Kommune - Totalrådgiver, arkitekt: schmidt hammer lassen architects - Landskabsarkitekt: Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue - Ingeniør: Alectia BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM INDHOLD 2/33

3 PROCES BAGGRUND FORMÅL FORLØB BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM PROCES 3/33

4 VISION UDVIKLING DIALOG BEARBEJDNING PROCES BYGHERRE ARKITEKTER BORGERE, FORENINGER, ORGANISATIONER, BYGHERRE ARKITEKTER BAGGRUND Multimediehuset og de tilhørende nye Havnebyrum er et stort projekt for hele Århus og vil, når projektet endeligt står færdigt i 2015, fuldstændigt ændre på opfattelsen af Århus Midtby og dens sammenhæng med Århus Å, Århus Inderhavn og Århus Bugt. Multimediehuset og de nye Havnebyrum vil tilføre byen store kvaliteter både i anvendelsesmuligheder af de nye byrum med åbningen af den resterende del af Århus Å og pladsdannelserne på havnearealerne, samt i forbindelse med indholdet af det nye store demokratiske hus, Multimediehuset. Byens borgere, som er brugerne af de nye byrum og havnepladser og selve huset, skal allerede fra starten involveres i indretningen af de nye byrum og borgernes hus. I den forbindelse har Århus Kommune og rådgivningsgruppen inviteret borgere, foreninger og organisationer til en borgerinddragelse om de nye Havnebyrum. Der har sideløbende med borgerinddragelsesprocessen for de nye Havnebyrum kørt en borgerinddragelsesproces omkring Multimediehuset. FORMÅL Formålet med borgerinddragelsen er gennem en brugerdrevet innovationsproces at berige projektet med en mængde værdifuld information og inputs, som hverken bygherren eller totalrådgivergruppen selv ville have kunnet frembringe. Borgerinddragelse handler bredt om at fremme den enkelte borgers engagement i kommunens og lokalområdernes kvalitative udvikling gennem en fælles forståelse for et projekt ved at skabe medejerskab og sikre en lokal forankring. Samtidig skal den tilføre rådgiverne det nødvendige grundlag for at kunne skabe et projekt, der tilgodeser borgernes ønsker og visioner bedst muligt. Derfor indsamles inputs undervejs og det tydeliggøres efterfølgende hvordan deres medvirken har påvirket processen og projektet. Dette hæfte er første del af denne proces. Her bliver borgernes idéer usorteret præsenteret som dokumentation og oplysning. Formålet med borgerinddragelsesprocessen for de nye Havnebyrum: at få byens borgere til at bidrage med deres drømme, idéer og forslag til at udnytte de nye Havnebyrum og pladser så projektet styrkes at udbrede kendskabet til det foreliggende konkurrenceprojekt; dets rammer og indhold og betydning for udviklingen af Århus Midtby og den nye sammenhæng mellem byen, havnearealerne og åens udløb i det nye havnebassin BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM PROCES 4/33

5 INFOMØDE D. 14. september 2009 DIALOGMØDE 1 D. 29. september 2009 DIALOGMØDE 2 d. 6. oktober 2009 at inddrage byens borgere i en videreudvikling af projektet; at give dem inspiration og viden om projektets visioner og idéer og få de fremtidige brugere af de nye Havnebyrum til at forstå områdets kontekst, kompleksitet og potentialer FORLØB Borgerinddragelsesprocessens start blev markeret ved et informationsmøde d. 14. september 2009 på Rådhuset. Dagsordenen var fælles for Multimediehuset og de nye Havnebyrum. Rådmændene bød velkommen og Realdania udfoldede visionerne med projektet og arkitekterne bag projektet fortalte om arkitektoniske visioner og design. Efterfølgende blev der afholdt 2 dialogmøder med samme dagsorden - d. 29. september 2009 i Udviklingssekretariatet for De Bynære Havnearealer og d. 6. oktober 2009 på Hovedbiblioteket. Landskabsarkitekterne introducerede konkurrenceprojektets indhold og forudsætninger og hvilke aspekter af projektet, som borgerne har indflydelse på. Efter introen arbejdedes gruppevis med en række tematiske vinkler på projektet. Oplægget hertil var tegninger, tematiske spørgsmål og referencefotos. Dialogmødet blev afsluttet med opsamling i plenum, hvor de enkelte grupper præsenterede deres idéer og forslag fremkommet i grupperne. Dialogmøderne var workshopbaserede med den gode dialog i fokus. Totalrådgivergruppens opfattelse af møderne var, at de blev både inspirerende og me- IDÉKATALOG Uge 47 BEARBEJDEDE IDÈKATALOG primo december 2009 OFFENTLIGT MØDE DISPOSITIONSFORSLAGET PRÆSENTERES Marts 2010 BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM PROCES 5/33

6 get givende, da de fremmødte borgere repræsenterede et bredt aspekt af interesser og udviste et stort engagement. Sideløbende har totalrådgivergruppen kørt en borgerinddragelsesproces omkring Multimediehuset. På hjemmesiden ligger præsentationsmaterialet fra dialogmøderne som kan downloades. Dette idékatalog er output af dialogmøderne. Materialet præsenterer tematisk de på mødet fremkomne synspunkter. Alle bidrag er usorteret præsenteret og giver derfor et indblik i alle borgernes forskelligartede bidrag. På hjemmesiden vil det bearbejdede idèkatalog ligge og kan downloades fra primo december I forbindelse med lokalplanens offentlighedsfase i marts 2010 vil Urban Mediaspaceprojektet blive præsenteret på et offentligt møde, hvor totalrådgivergruppen som en del af sin præsentation af de foreliggende dispositionsforslag vil fortælle og vise, hvordan borgerinddragelsesprocessen har haft indflydelse på det konkrete forslag for de nye Havnebyrum. På hjemmesiden ligger idèkataloget som kan downloades. Efterfølgende vil bygherre(århus Kommune) og totalrådgivergruppen gennemgå idéer og forslag, udvælge og begrunde de idéer og tiltag, som skal indgå som en del af projektets videre udvikling og programmering. Disse vil blive indarbejdet det kommende dispositionsforslag for de nye byrum og havnearealer i Urban Mediaspaceprojekt. Derudover kan det bearbejdede idékatalog også indeholde udvalgte ideer og tiltag, som Århus Kommune vil bruge som inspiration til en fortsat udvikling af de nye Havnebyrum. BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM PROCES 6/33

7 DIALOGMØDERNE BORGERNES INDFLYDELSE 5 TEMAER BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM DIALOGMØDERNE 7/33

8 DIALOGMØDERNE Dialogmøderne blev skudt i gang af landskabsarkitekterne ved en projektpræsentation for både at give viden om projektets omfang og indhold samt inspiration til den efterfølgende dialog. For at skabe en forståelse for projektets overordnede hovedgreb og rammer blev følgende forhold, som ligger fast, præsenteret først: de trafikale forhold, den rekreative rute, forbindelsen til byen og mellem by og vand og den indholdsmæssige prioritering af havnebyrummene. Se projektpræsentationen på BORGERNES INDFLYDELSE Dernæst blev der præsenteret et oplæg til alle de forhold, som borgerne har direkte indflydelse på. Forhold der især handler om alle de aktiviteter der skal foregå på havnen - både daglige, lejlighedsvise og sæsonprægede aktiviteter, med fokus på borgernes visioner om særlige stemninger og værdier i de nye havnebyrum. Der var et kort oplæg til inspiration, hvor De Nye Havnebyrum bl.a. blev sammenlignet med andre europæiske havnebyrum. 5 TEMAER Der blev præsenteret 5 temaer, som de fremmødte borgere skulle drøfte og komme med ideer og input til. Temaerne var: 1/ Promenaden og det rekreative forløb, 2/ Vandfladen brugen af inderhavnen, 3/ Events og særlige arrangementer Havnepladsen, 4/ Pladsdannelser og ophold og 5/ Å-åbning. Temaerne skulle hjælpe med til at gøre dialogen i grupperne konkret og nærværende, så man ikke ville miste pusten ved at skulle tale om hele det store projekt på én gang. Det blev dog erfaret, at diskussionen omkring Å-åbningen var nært beslægtet med den dialog, der blev ført omkring Vandfladen. Derfor blev de to temaer slået sammen. I 3-4 grupper debatterede de fremmødte borgere ivrigt - der blev tegnet på store planer og skrevet ideer og anden input på ark for hvert af temaerne. I slutningen af mødet gav hver gruppe en opsamling af de temaer, som de hver især havde beskæftiget sig med. Hele opsamlingen blev ført til referat, alle ark blev indsamlet og planerne blev affotograferet. Samtidig blev de fremmødte, ligesom alle Århusianske borgere i øvrigt er blevet det, opfordret til at skrive til os på hjemmesiden, hvis de kom i tanke om flere ideer og anden input, som de ville bidrage med. BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM DIALOGMØDERNE 8/33

9 Fotos fra dialogmøderne BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM DIALOGMØDERNE 9/33

10 Stemningsreferencer Promenade, Venedig Aker Brygge, Oslo 13.3 Landskapsarkitekter Kvæsthusbroen,skuespilhuset, De ny Havnebyrum, Århus København Lundgård & Tranberg Arkitekter BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM DIALOGMØDERNE 10/33

11 1/ Promenaden & det rekreative forløb På dialogmøderne blev der stillet følgende spørgsmål til emnet: Notér 3 gode oplevelser langs den nye promenade og Århus bugt: Notér 3 dårlige oplevelser langs de nye promenade og Århus bugt: Hvilke stemninger er vigtige for et godt forløb gennem de nye havnebyrum og langs Århus bugt Hvad vil du i fremtiden gerne opleve når du går / cykler / løber / skater langs den nye promenade og langs Århus bugt GODE IDÉER! BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM DIALOGMØDERNE 11/33

12 1/ Promenaden & det rekreative forløb referencebilleder / RISSKOV/ MARSELISBORG / STRAND / KANT / FORBINDELSE / BYENS HAVNEFACADER / TRANSPORT / SPORT / MANGFOLDIGHED / UDSYN / ÅRSTIDER BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM DIALOGMØDERNE 12/33

13 2/ Vandfladen - brugen af inderhavnen På dialogmøderne blev der stillet følgende spørgsmål til emnet: Notér 3 gode oplevelser ved og på vandet i Århus inderhavn: Notér 3 dårlige oplevelser ved og på vandet i Århus inderhavn: Hvilke stemninger og muligheder er vigtige for brugen af vandfladen i Århus inderhavn Hvad vil du i fremtiden gerne opleve når du opholder dig ved eller på vandfladen i Århus inderhavn GODE IDÉER! BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM DIALOGMØDERNE 13/33

14 2/ Vandfladen - brugen af inderhavnen referencebilleder BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM DIALOGMØDERNE 14/33

15 3/ Events & særlige arrangementer - Havnepladsen På dialogmøderne blev der stillet følgende spørgsmål til emnet: Notér 3 gode oplevelser ved særlige arrangementer i Århus: Notér 3 dårlige oplevelser ved særlige arrangementer i Århus: Hvilke stemninger og muligheder er vigtige for særlige arrangementer i Århus Hvad vil du i fremtiden gerne opleve ved særlige arrangementer i Århus GODE IDÉER! BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM DIALOGMØDERNE 15/33

16 3/ Events & særlige arrangementer - Havnepladsen referencebilleder MOTORSPORT BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM DIALOGMØDERNE 16/33

17 4/ Pladsdannelser & ophold På dialogmøderne blev der stillet følgende spørgsmål til emnet: Notér 3 gode oplevelser ved et opholdssted på den bynære havn i Århus: Notér 3 dårlige oplevelser ved et opholdssted på den bynære havn i Århus: Hvilke stemninger er vigtige for gode opholssteder i et havnemiljø ved vandet Hvad vil du i fremtiden gerne opleve når du passerer, sidder eller hænger ud ved de nye opholdssteder GODE IDÉER BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM DIALOGMØDERNE 17/33

18 4/ Pladsdannelser & ophold referencebilleder BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM DIALOGMØDERNE 18/33

19 5/ Å - åbning På dialogmøderne blev der stillet følgende spørgsmål til emnet: Notér 3 gode oplevelser langs Århus Å: Notér 3 dårlige oplevelser langs Århus Å: Hvilke stemninger er vigtige for et godt byrum langs Århus Å Hvad vil du i fremtiden gerne opleve når du opholder dig ved eller går langs Århus Å GODE IDÉER! BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM DIALOGMØDERNE 19/33

20 5/ Å - åbning referencebilleder BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM DIALOGMØDERNE 20/33

21 DIALOGMØDERNES OUTPUT HVAD SKAL VI LEGE DEN STORE HORISONT BAG SCENEN BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM DIALOGMØDERNES OUPUT 21/33

22 DIALOGMØDERNES OUTPUT Det materiale, der blev samlet ind på møderne, og det materiale, der er modtaget per mail, via udstilling og hjemmeside, er samlet og dokumenteret i dette hæfte. Vi har i forhold til temaerne på møderne kategoriseret materialet yderligere for at gøre det mere forståeligt og brugbart i den videre proces. Der er fremkommet rigtig mange gode idéer til konkrete aktiviteter, faciliteter og arrangementer i de nye Havnebyrum. De er efterfølgende inddelt i de 4 temaer, som var udgangspunktet for debatten på dialogmøderne. Der fremkom derudover på især møderne mange vigtige betragtninger og visioner af en mere overordnet karakter, som har betydet, at vi har organiseret materialet i følgende katagorier: 1) HVAD SKAL VI LEGE Aktiviteter, arrangementer og faciliteter 2) DEN STORE HORISONT Drømme, værdier og hverdagsvisioner 3) BAG SCENEN Ejerskab, aktive medspillere og den gode forvaltningspraksis BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM DIALOGMØDERNES OUPUT 22/33

23 Skitse fra dialogmødet BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM DIALOGMØDERNES OUPUT 23/33

24 HVAD SKAL VI LEGE Aktiviteter, arrangementer og faciliteter Hvad er det egentlig de nye Havnebyrum skal bruges til Hvad er det for aktiviteter og arrangementer, store og små, hurtige og langsomme, organiserede og spontane, formelle og utraditionelle, der skal finde sted på havnen Og hvad er det for faciliteter, der skal til for at få disse aktiviteter til at opstå Vi har fået mange kreative idéer fra borgere og brugere, som sætter konkrete billeder på, hvordan drømmen om et aktivt havnebyrum og vandflade kan udfolde sig. Borgernes idéer: PROMENADEN OG DET REKREATIVE FORLØB Lav evt. en opdeling af promenadeforløbet, skab variation med forskellige temaer i forskellige områder (sportsstation, hyggezone, fiskekaj etc.) Trafikadskillelse Steder for samling af motorcykler En særlig kaj, hvor folk kan køre ud i bil og på motorcykel - ligesom på Langelinie i København Der skal ske noget langs promenaden der skal være noget at komme efter; kiosk, kunstværker Kurvede forløb Beplantning Gode muligheder for at sidde og opleve den omgivende aktivitet. Luft + plads. Interaktivitet Iskiosk. Funktionsopdeling Forskellige temaer på langs med promenaden: Sport, vand, bil-promenade, kunstudstilling, legeplads Mange skraldespande! Tydelige markeringer af løbe- cykelruter Sportsmærkning på terræn (markering af længde, højde) Fiskeplads Husk cykelparkering i niveau 0 mange pladser (evt. overvåget). Undgå at der er spredt cykler over det hele styre det med velindpasset cykelparkering og hård justits Lys, lysløjper, fleksibilitet Leg- og spilstationer Blød belægning på promenaden Udsigtpunkter, hvor der er sigtelinier tilbage til byen steder hvorfra vi kan se Domkirken, Rådhustårnet etc BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM HVAD SKAL VI LEGE 24/33

25 Der skal også være faciliteter til spontane aktiviteter! VANDFLADEN - BRUGEN AF VANDFLADEN OG ÅBNING AF ÅEN Fisketur på kutter Vi skal kunne træne kaproning i havnen og på åen, når Rostadion på Brabrand er frosset til is Cafemiljø bliver ved åen Havnerundfartskaj Vil gerne kunne sejle kano og kajak fra inderhavnen og op ad åen Picnic på tømmerflåder Havnerundfart Vandcykeludlejning Kajakleje Robådsudlejning Sail-in bio Et havnebad, evt. bassin i bassinet Wakeboard-kabelbane binder vandet sammen med byen Nem landgang Ingen høje kajkanter Adgang fra rostadion/brabrand til havnen Vandsportscentrum Der skal være gode adgangsforhold for kano og kajakker (slæbesteder) Surf kajak tovtrukket! Sportsstation med vandpost, flydende foreningshus til kano og kajak Flydende klubhus Kajakpolobane Kajakopbevaring Undervisning i kajak Permanent 1000 meter bane Ny handicapvenlig kajakklub med integreret kajak-rampe i tagkonstruktionen (til kajakhop som i Holstebro)(anvende handicapfaciliteter til andre events) 2 meter vanddybde i kanaler Opløb for surfski-konkurrencer (som Hawai etc.) Vi kommer ude fra Mols, krydser bugten og ror gennem havnen med opløb i Midtbyen Der skal være gode og handicapvenlige faciliteter/omklædning/indendørs træning i klubben på havnen Kanalforbindelse mellem Havnen og Tangkrogen skal graves så langt det er muligt! Der kan laves en ordning med slæbevogne, der fungerer som bycykler, så man kan fragte sin kano til lands, det stykke hvor de 2 kystområder ikke er forbundne Vedrørende sejlads i havnebassinet: Det skal afklares, hvor i Inderhavnen kajakker, robåde og andre småbåde må færdes på kort og på langt sigt Når hurtigfærgerne bliver flyttet til yderhavnen vil der ikke være megen skibstrafik tilbage i inderhavnen, og den bør derfor kunne åbnes helt for små uden restriktioner BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM HVAD SKAL VI LEGE 25/33

26 Det kunne være sejt med en scene på vandet! Små, flydende pontonanløbsbroer forskellige steder langs havnepromenaden, så roere kan gå i land, tage et hvil, købe en is osv. Vi vil ikke have motorbåde i inerhavnen! Adgangsfaciliteter for vandsport. Der skal være plads til kajak-turisme (kræver oplagspladser, der kan lejes) EVENTS OG SÆRLIGE ARRANGEMENTER - HAVNEPLADSEN Lej et mobilt træ - gør en gimick ud af det midlertidige, måske kan man leje et træ ligesom parasoller på en strand Scene i vandet ud for havnepladsen Flyvning med drager o.l. Opbevaring af sportsudstyr mm. ting lagerskab / containere. Parkometerparkering for både Pavillon eller bræddehytter (som i Holland), fx Woodstock, åbent rum hvor man kan låne ting Openairbio Havnepladsen: Cafémiljø og butikker Attraktion Lystårn, noget der kan være et varemærke! Havnekoncerter. Markedsplads månedligt marked. Havnekor Vinteraktivitet: skøjtebane Cirkus. Kunstudstillinger permanente installationer: der skal være liv Vandsportscentrum Træningspavilloner Bademuligheder á la Jomsborg og Den Permanente Ikon : rutchebaner i forskellige niveauer/temperament Lysshow Faciliteterne på land skal matche gode faciliteter på vandet (tilkørselsforhold, parkering, undervisning...) Der skal kunne afholdes arrangementer for børn og unge (når de kommer fra hele landet for at boltre på vores vandsports-havn) SFO Underlaget er vigtigt. Gummi, sand, græs, asfalt Der skal være faciliteter til spontane aktiviteter Beachvolley Omklædningsfaciliteter / labyrint / Silkeborg søbad Forhindringsbane a la wipeout Havnepladsen kunne hedde N. F. S. Grundtvigs Plads Havnepladsen vil få behov for kunst/natur installationer, som kan give læ for vind regn, sne etc. BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM HVAD SKAL VI LEGE 26/33

27 Lav skulpturer der også må bruges til at lege på! Iskiosk! Cirkus! Havnepladsen) kunne evt. udhules med et overdækket havnebad, hvor vandkvalitet kan styres Kultur udstillingsrum for fx streetart + Graffiti væg Åben DJ-pult Rulleskøjte-/skateboardbane på havnens nye aktive areal Vi mangler et udendørs areal med disse faciliteter, som skal være gratis tilgængelig, evt. instruktører eller undervisning på bestemte dage Århus mangler en rulleskøjtepark! Kajplads til Kongeskibet og areal til dertil sammenhængende ceremonier Evt. ny placering af Vanddragen PLADSDANNELSER OG OPHOLD Indtænk børnefamilier (skulpturer der må bruges til at lege på). Drikke + spisemuligheder både billig og dyr. Samvær grill. Mødeplads for arbejdsgrupper - et ude kontor med internetopkobling og evt. strømudtag. En isbod, der får sit eget touch lav en konkurrence om hvordan det kunne gøres. Træer eller i det mindste et træ. Sand/Græs. Naturen ind i byen solbadning Små oaser Grønne arealer - evt. græsklædte højbede (ligesom på Islands Brygge) Hvis folk har lyst til at blive der: Grillpladser og blødt underlag Hvis folk skal komme og gå: Stensætninger, betonflader etc. Vandlejeplads Tran clubs Coffee shops Fiskerestauranter Arbejdsrum Internet, strøm og ordentlige sidepladser Værksteder Fiskepladser Mødemøbler (røde-festuge) Grillpladser bålpladser Bænke og spillepladser Evt. en statue på Europaplads, der minder tilskuere om en mellemfolkelig europæisk eller skandinavisk bevidsthed Den skal kunne ses af trafikanter Ammeplads plads til barnevogn, lidt afskærmet BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM HVAD SKAL VI LEGE 27/33

28 Skitse fra dialogmødet BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM HVAD SKAL VI LEGE 28/33

29 Der skal være god plads til både rullende og gående! DEN STORE HORISONT Drømme, værdier og hverdagsvisioner Det er vigtigt hele tiden at minde os selv og hinanden om hvilke drømme vi har for de nye Havnebyrum. Hvilke værdier og hverdagsvisioner skal ligge til grund for de nye byrum, og hvilke oplevelser og stemninger skal byrummene præges af Vi har modtaget mange gode bud på og generelle holdninger til de nye byrums karakter, samt en mængde vigtige betragtninger angående overordnede værdier og vigtige temaer for projektet. Borgernes idéer: TILGÆNGELIGHED God plads til både rullende og gående. Pas på med belægningstyper der er svære at gå på: feks. Toppede brosten. Der skal være adgang nordpå gennem Lystbådehavnen (og dermed videre til Den Permanente). Københavns promenader med dødt kontormiljø er skræmmebilledet vi skal skabe en aktiv bydel på havnen! Der skal være offentlige transportmuligheder frem og tilbage - og mange parkeringspladser. Ikke for mange permanente ting på havnepladsen - sikre åbenhed til varieret brug. Skab handicapvenlige faciliteter! Dæmme op for cykkelbøller, der ikke tager hensyn! De brede trapper synes at mangle håndlister til gangbesværede. Tænk også på is-belagte udvendige trapper! Der skal være gode forbindelser til resten af Århus rekreative kyst - især til Marselisborg Havn - en kanal derned er nok utopi, men bare der er gode veje/cykelstier (så vores børn kan cykle til arrangementer der.). MANGFOLDIGHED Noget for alle, både børn og voksne. Plads til både transport/transit og rekreation/leg. Der skal være plads nok til alle. Mangfoldighed, mange forskellige ting, men orden. Europaplads skal være inspireret af Europatanken om at vi er forenede i mangfoldigheden. LIV OG OPHOLD Der skal også sikres liv på Havnepladsen til hverdag, og ikke kun til fest. Vi skal undgå at havnebyrummene bliver tomme, triste og vindblæst. Undgå en havneplads, der står tom og øde det meste af året. BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM DET VISIONÆRE BLIK 29/33

30 Undgå for lange lige stræk kedelige forløb uden variation. Det er stemningsfyldt med Liv på vandet og liv på havnen især i weekenderne. Det eneste jeg kunne savne er mere grønt, grønne arealer, små arkitektoniske perler fungerende som et frirum og pusterum i en travl hverdag. Havnen skal ikke plastres til med cafeer/restauranter. Hvordan sikrer vi at den nye bydel bliver integreret med resten af midtbyens gågade miljø, når man stadig vælger at lade Kystvejen pløje lige ind imellem Mere græs mindre beton, det bliver så fattigt at se på. Det er koldt nede ved havet! Projektet skal have et legende forhold til vandet! TRYGHED Lys: skabe tryghed for færdsel. Det skal være trygt at færdes i kajak, kano og robåd i Inderhavnen. Problemer mellem erhvervstrafik og småbåde skal afklares. TIDEN-LYSET-VANDET Der skal tænkes i døgn- og årsrytmer. Projektet skal have et legende forhold til vandet. Vandet skal hænge sammen med pladsen og byen. Der skal arbejdes med meget lys - både kunstlys og dagslys. Smukke lyselementer skal gøre rummene levende i døgnets og årets mørke timer. BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM DET VISIONÆRE BLIK 30/33

31 Skitse fra dialogmødet BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM DET VISIONÆRE BLIK 31/33

32 Hvad med et virtuelt havnebyrum på nettet med virtuel booking og broadcasting af sports events BAG SCENEN Ejerskab, aktive medspillere og den gode forvaltningspraksis De fysiske anlæg og rammer kan ikke alene løfte opgaven med at gøre de nye havnebyrum til aktive og levende steder i byen. Hvordan sikrer vi os, at de aktører vi drømmer om skal indtage havnen, rent faktisk også vil bruge og tage ejerskab til stedet Og hvordan fungerer og understøttes den praksis, der skal give liv til stedet efter at projektet står færdigt I dialogen med Borgerne har vi fået en række gode råd og idéer til alt det der ligger bag de fysiske rammer bag scenen så at sige - både i udviklingsfasen og i den videre forvaltning og drift af havnebyrummene. Borgernes idéer: VIRTUELLE VIRKEMIDLER Et Virtuelt Havnebyrum på nettet med Virtuel booking og broadcasting af sports events. Samarbejde med Virtuel idrætsrambla er oplagt. Et forum, hvor man kan tilmelde arrangementer og se en kalender for havnebyrummene, og booke en boldbane. Søndagsaktiviteter med klippekortsordning a la DGI Huset. Indfør noget robotteknologi der tæller energi/mennesker, så man kan skabe et output, når man er mange der bevæger sig sammen. Hvordan flytter man folk fra ophold til aktivitet Evt. sms-service, hvor man får en sms når der er nogen, der tager initiativ til en kamp eller lignende. BRUG OG EJERSKAB Private aktører skal på banen som brugere af havnepladsen. De skal inddrages tidligt, sådan at man er sikker på at de vil bruge pladsen i fremtiden. Involver brugergrupper, så de får indflydelse og forpligter sig! Vandsportsaktiviteter for turister - evt. instruktører eller undervisning på bestemte tidspunkter. Havnerummet skal være demokratisk, hvordan Skab en kulturgruppe der arbejder med at hente store events opera, koncerter osv. til Havnepladsen. Afhold mådentlige markeder på Havnepladsen, f.eks første søndag i måneden. Få Team Danmark og lokale idrætsklubber til at afholde stævner og konkurrencer, for professionelle, for fritidsbrugere og for turister. Satse på Kajak-turisme. Vi vil helt sikkert kunne være med på internationalt niveau!! Organisere stor kombinationsevents. Europadagen 9. Maj fejres på Europaplads. Sikre klubaktiviteter og ejerskab til havnens rum. ÅBENHED OG FLEKSIBILITET Man skal ikke forsøge at løse det hele på en gang, byrummene skal være åbne for BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM BAG SCENEN 32/33

33 fremtidig udvikling. Flow- og magnetvirkning. Området ud for Domkirken og Bispetorv skal spille sammen med de nye havnebyrum specielt i forbindelse med større arrangementer man skal sørge for at skabe synergi ikke konkurrence mellem byrummene. Balance mellem at skabe gode forhold for aktører og ikke at låse stederne til specifikke aktiviteter. Balance mellem at blande programmer og adskille dem. Synergieffekt man skal kunne lave mere end en ting multikulturelt. DRIFT Projektet skal fremtidssikres - drift og forvaltning skal tænkes ind tidligt. Hvordan undgår vi tyggegummi-pletter på de nye belægninger Der skal findes løsninger på at lede det affald der opsamles i kanalerne væk. Gode affaldsordninger - der kommer rigtig meget skrald, specielt fra sportsaktiviteter og picnic-arrangementer. BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM BAG SCENEN 33/33

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation METROPOL FOR MENNESKER Vision og mål for Københavns byliv 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation 2 METROPOL FOR MENNESKER KØBENHAVN HAR EN VISION Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig

Læs mere

REFERAT Dato: 27. maj 2008 Dialogmøde (5) med beboere og andre interesserede

REFERAT Dato: 27. maj 2008 Dialogmøde (5) med beboere og andre interesserede VORES BY REFERAT Dato: 27. maj 2008 Dialogmøde (5) med beboere og andre interesserede Deltagere ca. 50 repræsentanter fra nabo- og interessentgrupper. Derudover deltagere fra Carlsberg Ejendomme, Entasis

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING

TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING November 2012 TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING TimeLine revitalisering af halvanden kilometer lukket landevej med fokus på bevægelse, oplevelser og forbindelser. 1 INDHOLD s. 3 Introduktion

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne indhold Leder Råd til elevråd...3 Indledning Hvorfor er elevråd så vigtige...4 Hvem bestemmer på din skole en gennemgang af jeres vej til indflydelse...5 Råd

Læs mere

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København.

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. hvorfor lommeparker? 2 Lommeparken spiller med på lokalområdets identitet og stedets historie Lommeparken giver plads til motion og leg i byens

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Februar 2014 Regeringen Februar 2014 ARKITEKTURPOLITIK MENNESKER I CENTRUM kum.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING ARKITEKTUR FOR MENNESKER SIDE 6 1. MØDET MED ARKITEKTUREN

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Mere bevægelse i byens rum. et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader

Mere bevægelse i byens rum. et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader Mere bevægelse i byens rum et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader KOLOFON MERE BEVÆGELSE I BYENS RUM et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader Publikationen er udgivet af Indenrigs-

Læs mere

AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning

AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning 50 eksempler på udvikling af attraktive og aktive byrum AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning Udgives af Danmarks Idræts-Forbund, Indenrigs- og Socialministeriet

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere

ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance

ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance BYFORNYELSE ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance Rapport fra forsøgsprojekt i Vejle Kommune 2005 2007 ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i

Læs mere

ATTRAKTIVE BYRUM - BRUGERUNDERSØGELSE APRIL-MAJ 2014 INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1

ATTRAKTIVE BYRUM - BRUGERUNDERSØGELSE APRIL-MAJ 2014 INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1 ATTRAKTIVE BYRUM - BRUGERUNDERSØGELSE APRIL-MAJ 2014 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Næstved april 2014 2 2.1

Læs mere

Øget trivsel for borgerne ved brug af privat skov

Øget trivsel for borgerne ved brug af privat skov Øget trivsel for borgerne ved brug af privat skov Afrapportering af Fase 1: Ideudvikling og analyse af muligheder i Ringsted Kommune Dansk Skovforening 27. maj 2010 Indhold 1. Projektet... 3 1.1 Baggrund:

Læs mere

rapport NULskrald mindre affald mere liv

rapport NULskrald mindre affald mere liv rapport NULskrald mindre affald mere liv intro NULskrald Boligforening I 2014 har vi i Sønderborg Kommune og Sønderborg Forsyning udført projekt Nulskrald Boligforening hos boligforeningen B42s lokale

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Januar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Vejen til en sundere arbejdsplads

Vejen til en sundere arbejdsplads dialogv SUND ARBEJDSPLADS DIALOGVÆRKTØJ Vejen til en SUND ARBEJDSPLADS sundere arbejdsplads Indhold 3 Udvikling af en sund arbejdsplads 5 Kom godt i gang med dialogværktøjet 7 Tjekliste Kom godt i gang

Læs mere

NY VISION FOR BORDING

NY VISION FOR BORDING NY VISION FOR BORDING EKSPERTERNES TRE VISIONSFORSLAG ER BLEVET TIL ÉT SAMLET VISIONSOPL ÆG FOR BORDING. OPL ÆG TIL BORGERMØDET D. 12.08.2012 2 INDHOLD INDLEDNING V. HAUSENBERG s. 03 Hvad ligger til grund

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere