IDÉKATALOG. Nyt centralt Havnebyrum og Multimediehus i Århus BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM SEPTEMBER - OKTOBER 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IDÉKATALOG. Nyt centralt Havnebyrum og Multimediehus i Århus BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM SEPTEMBER - OKTOBER 2009"

Transkript

1 IDÉKATALOG Nyt centralt Havnebyrum og Multimediehus i Århus BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM SEPTEMBER - OKTOBER 2009

2 INDHOLD 1/ PROCES BAGGRUND FORMÅL FORLØB 2/ DIALOGMØDERNE BORGERNES INDFLYDELSE 5 TEMAER 1/ Promenaden & det rekreative forløb 2/ Vandfladen - brugen af inderhavn 3/ Events & særlige arrangementer - Havnepladsen 4/ Pladsdannelser & ophold 5/ Å - åbning 3/ DIALOGMØDERNES OUTPUT HVAD SKAL VI LEGE Aktiviteter, arrangementer og faciliteter DEN STORE HORISONT Drømme, værdier og hverdagsvisioner BAG SCENEN Ejerskab, aktive medspillere og den gode forvaltningspraksis IDÉKATALOG, Nyt centralt Havnebyrum og Multimediehus i Århus, BORGERINDDRA- GELSESPROCES, DE NYE HAVNEBYRUM, SEPTEMBER - OKTOBER Udarbejdet af Totalrådgivergruppen for Århus Kommune Fotos: Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue. Tak til alle medvirkende borgere for deres idéer og deltagelse i processen. PROJEKTINFO: Konkurrence- og forhandlingsforløb: Bruttoetageareal : m2, heraf m2 parkeringshus De nye Havnebyrum: m2 Samlet byggesum: 1.7 mia. dkk Opførelsesår: /15 Finansiering: Århus Kommune og Realdania/Realea A/S Bygherre: Århus Kommune - Totalrådgiver, arkitekt: schmidt hammer lassen architects - Landskabsarkitekt: Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue - Ingeniør: Alectia BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM INDHOLD 2/33

3 PROCES BAGGRUND FORMÅL FORLØB BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM PROCES 3/33

4 VISION UDVIKLING DIALOG BEARBEJDNING PROCES BYGHERRE ARKITEKTER BORGERE, FORENINGER, ORGANISATIONER, BYGHERRE ARKITEKTER BAGGRUND Multimediehuset og de tilhørende nye Havnebyrum er et stort projekt for hele Århus og vil, når projektet endeligt står færdigt i 2015, fuldstændigt ændre på opfattelsen af Århus Midtby og dens sammenhæng med Århus Å, Århus Inderhavn og Århus Bugt. Multimediehuset og de nye Havnebyrum vil tilføre byen store kvaliteter både i anvendelsesmuligheder af de nye byrum med åbningen af den resterende del af Århus Å og pladsdannelserne på havnearealerne, samt i forbindelse med indholdet af det nye store demokratiske hus, Multimediehuset. Byens borgere, som er brugerne af de nye byrum og havnepladser og selve huset, skal allerede fra starten involveres i indretningen af de nye byrum og borgernes hus. I den forbindelse har Århus Kommune og rådgivningsgruppen inviteret borgere, foreninger og organisationer til en borgerinddragelse om de nye Havnebyrum. Der har sideløbende med borgerinddragelsesprocessen for de nye Havnebyrum kørt en borgerinddragelsesproces omkring Multimediehuset. FORMÅL Formålet med borgerinddragelsen er gennem en brugerdrevet innovationsproces at berige projektet med en mængde værdifuld information og inputs, som hverken bygherren eller totalrådgivergruppen selv ville have kunnet frembringe. Borgerinddragelse handler bredt om at fremme den enkelte borgers engagement i kommunens og lokalområdernes kvalitative udvikling gennem en fælles forståelse for et projekt ved at skabe medejerskab og sikre en lokal forankring. Samtidig skal den tilføre rådgiverne det nødvendige grundlag for at kunne skabe et projekt, der tilgodeser borgernes ønsker og visioner bedst muligt. Derfor indsamles inputs undervejs og det tydeliggøres efterfølgende hvordan deres medvirken har påvirket processen og projektet. Dette hæfte er første del af denne proces. Her bliver borgernes idéer usorteret præsenteret som dokumentation og oplysning. Formålet med borgerinddragelsesprocessen for de nye Havnebyrum: at få byens borgere til at bidrage med deres drømme, idéer og forslag til at udnytte de nye Havnebyrum og pladser så projektet styrkes at udbrede kendskabet til det foreliggende konkurrenceprojekt; dets rammer og indhold og betydning for udviklingen af Århus Midtby og den nye sammenhæng mellem byen, havnearealerne og åens udløb i det nye havnebassin BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM PROCES 4/33

5 INFOMØDE D. 14. september 2009 DIALOGMØDE 1 D. 29. september 2009 DIALOGMØDE 2 d. 6. oktober 2009 at inddrage byens borgere i en videreudvikling af projektet; at give dem inspiration og viden om projektets visioner og idéer og få de fremtidige brugere af de nye Havnebyrum til at forstå områdets kontekst, kompleksitet og potentialer FORLØB Borgerinddragelsesprocessens start blev markeret ved et informationsmøde d. 14. september 2009 på Rådhuset. Dagsordenen var fælles for Multimediehuset og de nye Havnebyrum. Rådmændene bød velkommen og Realdania udfoldede visionerne med projektet og arkitekterne bag projektet fortalte om arkitektoniske visioner og design. Efterfølgende blev der afholdt 2 dialogmøder med samme dagsorden - d. 29. september 2009 i Udviklingssekretariatet for De Bynære Havnearealer og d. 6. oktober 2009 på Hovedbiblioteket. Landskabsarkitekterne introducerede konkurrenceprojektets indhold og forudsætninger og hvilke aspekter af projektet, som borgerne har indflydelse på. Efter introen arbejdedes gruppevis med en række tematiske vinkler på projektet. Oplægget hertil var tegninger, tematiske spørgsmål og referencefotos. Dialogmødet blev afsluttet med opsamling i plenum, hvor de enkelte grupper præsenterede deres idéer og forslag fremkommet i grupperne. Dialogmøderne var workshopbaserede med den gode dialog i fokus. Totalrådgivergruppens opfattelse af møderne var, at de blev både inspirerende og me- IDÉKATALOG Uge 47 BEARBEJDEDE IDÈKATALOG primo december 2009 OFFENTLIGT MØDE DISPOSITIONSFORSLAGET PRÆSENTERES Marts 2010 BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM PROCES 5/33

6 get givende, da de fremmødte borgere repræsenterede et bredt aspekt af interesser og udviste et stort engagement. Sideløbende har totalrådgivergruppen kørt en borgerinddragelsesproces omkring Multimediehuset. På hjemmesiden ligger præsentationsmaterialet fra dialogmøderne som kan downloades. Dette idékatalog er output af dialogmøderne. Materialet præsenterer tematisk de på mødet fremkomne synspunkter. Alle bidrag er usorteret præsenteret og giver derfor et indblik i alle borgernes forskelligartede bidrag. På hjemmesiden vil det bearbejdede idèkatalog ligge og kan downloades fra primo december I forbindelse med lokalplanens offentlighedsfase i marts 2010 vil Urban Mediaspaceprojektet blive præsenteret på et offentligt møde, hvor totalrådgivergruppen som en del af sin præsentation af de foreliggende dispositionsforslag vil fortælle og vise, hvordan borgerinddragelsesprocessen har haft indflydelse på det konkrete forslag for de nye Havnebyrum. På hjemmesiden ligger idèkataloget som kan downloades. Efterfølgende vil bygherre(århus Kommune) og totalrådgivergruppen gennemgå idéer og forslag, udvælge og begrunde de idéer og tiltag, som skal indgå som en del af projektets videre udvikling og programmering. Disse vil blive indarbejdet det kommende dispositionsforslag for de nye byrum og havnearealer i Urban Mediaspaceprojekt. Derudover kan det bearbejdede idékatalog også indeholde udvalgte ideer og tiltag, som Århus Kommune vil bruge som inspiration til en fortsat udvikling af de nye Havnebyrum. BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM PROCES 6/33

7 DIALOGMØDERNE BORGERNES INDFLYDELSE 5 TEMAER BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM DIALOGMØDERNE 7/33

8 DIALOGMØDERNE Dialogmøderne blev skudt i gang af landskabsarkitekterne ved en projektpræsentation for både at give viden om projektets omfang og indhold samt inspiration til den efterfølgende dialog. For at skabe en forståelse for projektets overordnede hovedgreb og rammer blev følgende forhold, som ligger fast, præsenteret først: de trafikale forhold, den rekreative rute, forbindelsen til byen og mellem by og vand og den indholdsmæssige prioritering af havnebyrummene. Se projektpræsentationen på BORGERNES INDFLYDELSE Dernæst blev der præsenteret et oplæg til alle de forhold, som borgerne har direkte indflydelse på. Forhold der især handler om alle de aktiviteter der skal foregå på havnen - både daglige, lejlighedsvise og sæsonprægede aktiviteter, med fokus på borgernes visioner om særlige stemninger og værdier i de nye havnebyrum. Der var et kort oplæg til inspiration, hvor De Nye Havnebyrum bl.a. blev sammenlignet med andre europæiske havnebyrum. 5 TEMAER Der blev præsenteret 5 temaer, som de fremmødte borgere skulle drøfte og komme med ideer og input til. Temaerne var: 1/ Promenaden og det rekreative forløb, 2/ Vandfladen brugen af inderhavnen, 3/ Events og særlige arrangementer Havnepladsen, 4/ Pladsdannelser og ophold og 5/ Å-åbning. Temaerne skulle hjælpe med til at gøre dialogen i grupperne konkret og nærværende, så man ikke ville miste pusten ved at skulle tale om hele det store projekt på én gang. Det blev dog erfaret, at diskussionen omkring Å-åbningen var nært beslægtet med den dialog, der blev ført omkring Vandfladen. Derfor blev de to temaer slået sammen. I 3-4 grupper debatterede de fremmødte borgere ivrigt - der blev tegnet på store planer og skrevet ideer og anden input på ark for hvert af temaerne. I slutningen af mødet gav hver gruppe en opsamling af de temaer, som de hver især havde beskæftiget sig med. Hele opsamlingen blev ført til referat, alle ark blev indsamlet og planerne blev affotograferet. Samtidig blev de fremmødte, ligesom alle Århusianske borgere i øvrigt er blevet det, opfordret til at skrive til os på hjemmesiden, hvis de kom i tanke om flere ideer og anden input, som de ville bidrage med. BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM DIALOGMØDERNE 8/33

9 Fotos fra dialogmøderne BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM DIALOGMØDERNE 9/33

10 Stemningsreferencer Promenade, Venedig Aker Brygge, Oslo 13.3 Landskapsarkitekter Kvæsthusbroen,skuespilhuset, De ny Havnebyrum, Århus København Lundgård & Tranberg Arkitekter BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM DIALOGMØDERNE 10/33

11 1/ Promenaden & det rekreative forløb På dialogmøderne blev der stillet følgende spørgsmål til emnet: Notér 3 gode oplevelser langs den nye promenade og Århus bugt: Notér 3 dårlige oplevelser langs de nye promenade og Århus bugt: Hvilke stemninger er vigtige for et godt forløb gennem de nye havnebyrum og langs Århus bugt Hvad vil du i fremtiden gerne opleve når du går / cykler / løber / skater langs den nye promenade og langs Århus bugt GODE IDÉER! BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM DIALOGMØDERNE 11/33

12 1/ Promenaden & det rekreative forløb referencebilleder / RISSKOV/ MARSELISBORG / STRAND / KANT / FORBINDELSE / BYENS HAVNEFACADER / TRANSPORT / SPORT / MANGFOLDIGHED / UDSYN / ÅRSTIDER BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM DIALOGMØDERNE 12/33

13 2/ Vandfladen - brugen af inderhavnen På dialogmøderne blev der stillet følgende spørgsmål til emnet: Notér 3 gode oplevelser ved og på vandet i Århus inderhavn: Notér 3 dårlige oplevelser ved og på vandet i Århus inderhavn: Hvilke stemninger og muligheder er vigtige for brugen af vandfladen i Århus inderhavn Hvad vil du i fremtiden gerne opleve når du opholder dig ved eller på vandfladen i Århus inderhavn GODE IDÉER! BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM DIALOGMØDERNE 13/33

14 2/ Vandfladen - brugen af inderhavnen referencebilleder BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM DIALOGMØDERNE 14/33

15 3/ Events & særlige arrangementer - Havnepladsen På dialogmøderne blev der stillet følgende spørgsmål til emnet: Notér 3 gode oplevelser ved særlige arrangementer i Århus: Notér 3 dårlige oplevelser ved særlige arrangementer i Århus: Hvilke stemninger og muligheder er vigtige for særlige arrangementer i Århus Hvad vil du i fremtiden gerne opleve ved særlige arrangementer i Århus GODE IDÉER! BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM DIALOGMØDERNE 15/33

16 3/ Events & særlige arrangementer - Havnepladsen referencebilleder MOTORSPORT BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM DIALOGMØDERNE 16/33

17 4/ Pladsdannelser & ophold På dialogmøderne blev der stillet følgende spørgsmål til emnet: Notér 3 gode oplevelser ved et opholdssted på den bynære havn i Århus: Notér 3 dårlige oplevelser ved et opholdssted på den bynære havn i Århus: Hvilke stemninger er vigtige for gode opholssteder i et havnemiljø ved vandet Hvad vil du i fremtiden gerne opleve når du passerer, sidder eller hænger ud ved de nye opholdssteder GODE IDÉER BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM DIALOGMØDERNE 17/33

18 4/ Pladsdannelser & ophold referencebilleder BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM DIALOGMØDERNE 18/33

19 5/ Å - åbning På dialogmøderne blev der stillet følgende spørgsmål til emnet: Notér 3 gode oplevelser langs Århus Å: Notér 3 dårlige oplevelser langs Århus Å: Hvilke stemninger er vigtige for et godt byrum langs Århus Å Hvad vil du i fremtiden gerne opleve når du opholder dig ved eller går langs Århus Å GODE IDÉER! BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM DIALOGMØDERNE 19/33

20 5/ Å - åbning referencebilleder BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM DIALOGMØDERNE 20/33

21 DIALOGMØDERNES OUTPUT HVAD SKAL VI LEGE DEN STORE HORISONT BAG SCENEN BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM DIALOGMØDERNES OUPUT 21/33

22 DIALOGMØDERNES OUTPUT Det materiale, der blev samlet ind på møderne, og det materiale, der er modtaget per mail, via udstilling og hjemmeside, er samlet og dokumenteret i dette hæfte. Vi har i forhold til temaerne på møderne kategoriseret materialet yderligere for at gøre det mere forståeligt og brugbart i den videre proces. Der er fremkommet rigtig mange gode idéer til konkrete aktiviteter, faciliteter og arrangementer i de nye Havnebyrum. De er efterfølgende inddelt i de 4 temaer, som var udgangspunktet for debatten på dialogmøderne. Der fremkom derudover på især møderne mange vigtige betragtninger og visioner af en mere overordnet karakter, som har betydet, at vi har organiseret materialet i følgende katagorier: 1) HVAD SKAL VI LEGE Aktiviteter, arrangementer og faciliteter 2) DEN STORE HORISONT Drømme, værdier og hverdagsvisioner 3) BAG SCENEN Ejerskab, aktive medspillere og den gode forvaltningspraksis BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM DIALOGMØDERNES OUPUT 22/33

23 Skitse fra dialogmødet BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM DIALOGMØDERNES OUPUT 23/33

24 HVAD SKAL VI LEGE Aktiviteter, arrangementer og faciliteter Hvad er det egentlig de nye Havnebyrum skal bruges til Hvad er det for aktiviteter og arrangementer, store og små, hurtige og langsomme, organiserede og spontane, formelle og utraditionelle, der skal finde sted på havnen Og hvad er det for faciliteter, der skal til for at få disse aktiviteter til at opstå Vi har fået mange kreative idéer fra borgere og brugere, som sætter konkrete billeder på, hvordan drømmen om et aktivt havnebyrum og vandflade kan udfolde sig. Borgernes idéer: PROMENADEN OG DET REKREATIVE FORLØB Lav evt. en opdeling af promenadeforløbet, skab variation med forskellige temaer i forskellige områder (sportsstation, hyggezone, fiskekaj etc.) Trafikadskillelse Steder for samling af motorcykler En særlig kaj, hvor folk kan køre ud i bil og på motorcykel - ligesom på Langelinie i København Der skal ske noget langs promenaden der skal være noget at komme efter; kiosk, kunstværker Kurvede forløb Beplantning Gode muligheder for at sidde og opleve den omgivende aktivitet. Luft + plads. Interaktivitet Iskiosk. Funktionsopdeling Forskellige temaer på langs med promenaden: Sport, vand, bil-promenade, kunstudstilling, legeplads Mange skraldespande! Tydelige markeringer af løbe- cykelruter Sportsmærkning på terræn (markering af længde, højde) Fiskeplads Husk cykelparkering i niveau 0 mange pladser (evt. overvåget). Undgå at der er spredt cykler over det hele styre det med velindpasset cykelparkering og hård justits Lys, lysløjper, fleksibilitet Leg- og spilstationer Blød belægning på promenaden Udsigtpunkter, hvor der er sigtelinier tilbage til byen steder hvorfra vi kan se Domkirken, Rådhustårnet etc BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM HVAD SKAL VI LEGE 24/33

25 Der skal også være faciliteter til spontane aktiviteter! VANDFLADEN - BRUGEN AF VANDFLADEN OG ÅBNING AF ÅEN Fisketur på kutter Vi skal kunne træne kaproning i havnen og på åen, når Rostadion på Brabrand er frosset til is Cafemiljø bliver ved åen Havnerundfartskaj Vil gerne kunne sejle kano og kajak fra inderhavnen og op ad åen Picnic på tømmerflåder Havnerundfart Vandcykeludlejning Kajakleje Robådsudlejning Sail-in bio Et havnebad, evt. bassin i bassinet Wakeboard-kabelbane binder vandet sammen med byen Nem landgang Ingen høje kajkanter Adgang fra rostadion/brabrand til havnen Vandsportscentrum Der skal være gode adgangsforhold for kano og kajakker (slæbesteder) Surf kajak tovtrukket! Sportsstation med vandpost, flydende foreningshus til kano og kajak Flydende klubhus Kajakpolobane Kajakopbevaring Undervisning i kajak Permanent 1000 meter bane Ny handicapvenlig kajakklub med integreret kajak-rampe i tagkonstruktionen (til kajakhop som i Holstebro)(anvende handicapfaciliteter til andre events) 2 meter vanddybde i kanaler Opløb for surfski-konkurrencer (som Hawai etc.) Vi kommer ude fra Mols, krydser bugten og ror gennem havnen med opløb i Midtbyen Der skal være gode og handicapvenlige faciliteter/omklædning/indendørs træning i klubben på havnen Kanalforbindelse mellem Havnen og Tangkrogen skal graves så langt det er muligt! Der kan laves en ordning med slæbevogne, der fungerer som bycykler, så man kan fragte sin kano til lands, det stykke hvor de 2 kystområder ikke er forbundne Vedrørende sejlads i havnebassinet: Det skal afklares, hvor i Inderhavnen kajakker, robåde og andre småbåde må færdes på kort og på langt sigt Når hurtigfærgerne bliver flyttet til yderhavnen vil der ikke være megen skibstrafik tilbage i inderhavnen, og den bør derfor kunne åbnes helt for små uden restriktioner BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM HVAD SKAL VI LEGE 25/33

26 Det kunne være sejt med en scene på vandet! Små, flydende pontonanløbsbroer forskellige steder langs havnepromenaden, så roere kan gå i land, tage et hvil, købe en is osv. Vi vil ikke have motorbåde i inerhavnen! Adgangsfaciliteter for vandsport. Der skal være plads til kajak-turisme (kræver oplagspladser, der kan lejes) EVENTS OG SÆRLIGE ARRANGEMENTER - HAVNEPLADSEN Lej et mobilt træ - gør en gimick ud af det midlertidige, måske kan man leje et træ ligesom parasoller på en strand Scene i vandet ud for havnepladsen Flyvning med drager o.l. Opbevaring af sportsudstyr mm. ting lagerskab / containere. Parkometerparkering for både Pavillon eller bræddehytter (som i Holland), fx Woodstock, åbent rum hvor man kan låne ting Openairbio Havnepladsen: Cafémiljø og butikker Attraktion Lystårn, noget der kan være et varemærke! Havnekoncerter. Markedsplads månedligt marked. Havnekor Vinteraktivitet: skøjtebane Cirkus. Kunstudstillinger permanente installationer: der skal være liv Vandsportscentrum Træningspavilloner Bademuligheder á la Jomsborg og Den Permanente Ikon : rutchebaner i forskellige niveauer/temperament Lysshow Faciliteterne på land skal matche gode faciliteter på vandet (tilkørselsforhold, parkering, undervisning...) Der skal kunne afholdes arrangementer for børn og unge (når de kommer fra hele landet for at boltre på vores vandsports-havn) SFO Underlaget er vigtigt. Gummi, sand, græs, asfalt Der skal være faciliteter til spontane aktiviteter Beachvolley Omklædningsfaciliteter / labyrint / Silkeborg søbad Forhindringsbane a la wipeout Havnepladsen kunne hedde N. F. S. Grundtvigs Plads Havnepladsen vil få behov for kunst/natur installationer, som kan give læ for vind regn, sne etc. BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM HVAD SKAL VI LEGE 26/33

27 Lav skulpturer der også må bruges til at lege på! Iskiosk! Cirkus! Havnepladsen) kunne evt. udhules med et overdækket havnebad, hvor vandkvalitet kan styres Kultur udstillingsrum for fx streetart + Graffiti væg Åben DJ-pult Rulleskøjte-/skateboardbane på havnens nye aktive areal Vi mangler et udendørs areal med disse faciliteter, som skal være gratis tilgængelig, evt. instruktører eller undervisning på bestemte dage Århus mangler en rulleskøjtepark! Kajplads til Kongeskibet og areal til dertil sammenhængende ceremonier Evt. ny placering af Vanddragen PLADSDANNELSER OG OPHOLD Indtænk børnefamilier (skulpturer der må bruges til at lege på). Drikke + spisemuligheder både billig og dyr. Samvær grill. Mødeplads for arbejdsgrupper - et ude kontor med internetopkobling og evt. strømudtag. En isbod, der får sit eget touch lav en konkurrence om hvordan det kunne gøres. Træer eller i det mindste et træ. Sand/Græs. Naturen ind i byen solbadning Små oaser Grønne arealer - evt. græsklædte højbede (ligesom på Islands Brygge) Hvis folk har lyst til at blive der: Grillpladser og blødt underlag Hvis folk skal komme og gå: Stensætninger, betonflader etc. Vandlejeplads Tran clubs Coffee shops Fiskerestauranter Arbejdsrum Internet, strøm og ordentlige sidepladser Værksteder Fiskepladser Mødemøbler (røde-festuge) Grillpladser bålpladser Bænke og spillepladser Evt. en statue på Europaplads, der minder tilskuere om en mellemfolkelig europæisk eller skandinavisk bevidsthed Den skal kunne ses af trafikanter Ammeplads plads til barnevogn, lidt afskærmet BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM HVAD SKAL VI LEGE 27/33

28 Skitse fra dialogmødet BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM HVAD SKAL VI LEGE 28/33

29 Der skal være god plads til både rullende og gående! DEN STORE HORISONT Drømme, værdier og hverdagsvisioner Det er vigtigt hele tiden at minde os selv og hinanden om hvilke drømme vi har for de nye Havnebyrum. Hvilke værdier og hverdagsvisioner skal ligge til grund for de nye byrum, og hvilke oplevelser og stemninger skal byrummene præges af Vi har modtaget mange gode bud på og generelle holdninger til de nye byrums karakter, samt en mængde vigtige betragtninger angående overordnede værdier og vigtige temaer for projektet. Borgernes idéer: TILGÆNGELIGHED God plads til både rullende og gående. Pas på med belægningstyper der er svære at gå på: feks. Toppede brosten. Der skal være adgang nordpå gennem Lystbådehavnen (og dermed videre til Den Permanente). Københavns promenader med dødt kontormiljø er skræmmebilledet vi skal skabe en aktiv bydel på havnen! Der skal være offentlige transportmuligheder frem og tilbage - og mange parkeringspladser. Ikke for mange permanente ting på havnepladsen - sikre åbenhed til varieret brug. Skab handicapvenlige faciliteter! Dæmme op for cykkelbøller, der ikke tager hensyn! De brede trapper synes at mangle håndlister til gangbesværede. Tænk også på is-belagte udvendige trapper! Der skal være gode forbindelser til resten af Århus rekreative kyst - især til Marselisborg Havn - en kanal derned er nok utopi, men bare der er gode veje/cykelstier (så vores børn kan cykle til arrangementer der.). MANGFOLDIGHED Noget for alle, både børn og voksne. Plads til både transport/transit og rekreation/leg. Der skal være plads nok til alle. Mangfoldighed, mange forskellige ting, men orden. Europaplads skal være inspireret af Europatanken om at vi er forenede i mangfoldigheden. LIV OG OPHOLD Der skal også sikres liv på Havnepladsen til hverdag, og ikke kun til fest. Vi skal undgå at havnebyrummene bliver tomme, triste og vindblæst. Undgå en havneplads, der står tom og øde det meste af året. BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM DET VISIONÆRE BLIK 29/33

30 Undgå for lange lige stræk kedelige forløb uden variation. Det er stemningsfyldt med Liv på vandet og liv på havnen især i weekenderne. Det eneste jeg kunne savne er mere grønt, grønne arealer, små arkitektoniske perler fungerende som et frirum og pusterum i en travl hverdag. Havnen skal ikke plastres til med cafeer/restauranter. Hvordan sikrer vi at den nye bydel bliver integreret med resten af midtbyens gågade miljø, når man stadig vælger at lade Kystvejen pløje lige ind imellem Mere græs mindre beton, det bliver så fattigt at se på. Det er koldt nede ved havet! Projektet skal have et legende forhold til vandet! TRYGHED Lys: skabe tryghed for færdsel. Det skal være trygt at færdes i kajak, kano og robåd i Inderhavnen. Problemer mellem erhvervstrafik og småbåde skal afklares. TIDEN-LYSET-VANDET Der skal tænkes i døgn- og årsrytmer. Projektet skal have et legende forhold til vandet. Vandet skal hænge sammen med pladsen og byen. Der skal arbejdes med meget lys - både kunstlys og dagslys. Smukke lyselementer skal gøre rummene levende i døgnets og årets mørke timer. BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM DET VISIONÆRE BLIK 30/33

31 Skitse fra dialogmødet BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM DET VISIONÆRE BLIK 31/33

32 Hvad med et virtuelt havnebyrum på nettet med virtuel booking og broadcasting af sports events BAG SCENEN Ejerskab, aktive medspillere og den gode forvaltningspraksis De fysiske anlæg og rammer kan ikke alene løfte opgaven med at gøre de nye havnebyrum til aktive og levende steder i byen. Hvordan sikrer vi os, at de aktører vi drømmer om skal indtage havnen, rent faktisk også vil bruge og tage ejerskab til stedet Og hvordan fungerer og understøttes den praksis, der skal give liv til stedet efter at projektet står færdigt I dialogen med Borgerne har vi fået en række gode råd og idéer til alt det der ligger bag de fysiske rammer bag scenen så at sige - både i udviklingsfasen og i den videre forvaltning og drift af havnebyrummene. Borgernes idéer: VIRTUELLE VIRKEMIDLER Et Virtuelt Havnebyrum på nettet med Virtuel booking og broadcasting af sports events. Samarbejde med Virtuel idrætsrambla er oplagt. Et forum, hvor man kan tilmelde arrangementer og se en kalender for havnebyrummene, og booke en boldbane. Søndagsaktiviteter med klippekortsordning a la DGI Huset. Indfør noget robotteknologi der tæller energi/mennesker, så man kan skabe et output, når man er mange der bevæger sig sammen. Hvordan flytter man folk fra ophold til aktivitet Evt. sms-service, hvor man får en sms når der er nogen, der tager initiativ til en kamp eller lignende. BRUG OG EJERSKAB Private aktører skal på banen som brugere af havnepladsen. De skal inddrages tidligt, sådan at man er sikker på at de vil bruge pladsen i fremtiden. Involver brugergrupper, så de får indflydelse og forpligter sig! Vandsportsaktiviteter for turister - evt. instruktører eller undervisning på bestemte tidspunkter. Havnerummet skal være demokratisk, hvordan Skab en kulturgruppe der arbejder med at hente store events opera, koncerter osv. til Havnepladsen. Afhold mådentlige markeder på Havnepladsen, f.eks første søndag i måneden. Få Team Danmark og lokale idrætsklubber til at afholde stævner og konkurrencer, for professionelle, for fritidsbrugere og for turister. Satse på Kajak-turisme. Vi vil helt sikkert kunne være med på internationalt niveau!! Organisere stor kombinationsevents. Europadagen 9. Maj fejres på Europaplads. Sikre klubaktiviteter og ejerskab til havnens rum. ÅBENHED OG FLEKSIBILITET Man skal ikke forsøge at løse det hele på en gang, byrummene skal være åbne for BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM BAG SCENEN 32/33

33 fremtidig udvikling. Flow- og magnetvirkning. Området ud for Domkirken og Bispetorv skal spille sammen med de nye havnebyrum specielt i forbindelse med større arrangementer man skal sørge for at skabe synergi ikke konkurrence mellem byrummene. Balance mellem at skabe gode forhold for aktører og ikke at låse stederne til specifikke aktiviteter. Balance mellem at blande programmer og adskille dem. Synergieffekt man skal kunne lave mere end en ting multikulturelt. DRIFT Projektet skal fremtidssikres - drift og forvaltning skal tænkes ind tidligt. Hvordan undgår vi tyggegummi-pletter på de nye belægninger Der skal findes løsninger på at lede det affald der opsamles i kanalerne væk. Gode affaldsordninger - der kommer rigtig meget skrald, specielt fra sportsaktiviteter og picnic-arrangementer. BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM BAG SCENEN 33/33

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

URBAN MEDIASPACE AND NEW CENTRAL URBAN WATERFRONT AND MEDIASPACE IN AARHUS

URBAN MEDIASPACE AND NEW CENTRAL URBAN WATERFRONT AND MEDIASPACE IN AARHUS URBAN MEDIASPACE AND NEW CENTRAL URBAN WATERFRONT AND MEDIASPACE IN AARHUS For mere information: Projektdirektør Niels Vad Sørensen, nvs@aarhus.dk Projektleder Marie Østergård, mao@aarhus.dk / Læs mere

Læs mere

urban mediaspace aarhus

urban mediaspace aarhus urban mediaspace aarhus Multimediehuset og havneområdet er mere end blot en bygning og en plads det er et nyt sted i byen. Urban MediaSpace Aarhus 5 Urban Mediaspace Aarhus Urban Mediaspace Aarhus er Aarhus

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

NU BEGYNDER VI AT BYGGE

NU BEGYNDER VI AT BYGGE URBAN MEDIASPACE AARHUS NU BEGYNDER VI AT BYGGE INFORMATION OM BYGGEPROCESSENS 1. FASE 2011 2012 2013 2014 2015 02-03» URBAN MEDIASPACE AARHUS ER MED ET BUDGET PÅ CIRKA 1,9 MILLIARDER KRONER DET HIDTIL

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG BYG Nordhavnen Havnehuset på kanten af vand & by Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN Havnehuset 03 Velkommen til Havnehuset i Nordhavnen Havnehuset bliver

Læs mere

VISIONER FOR HAVNE. Kanonbådsvej 12. 1437 København K. Telefon 32 83 03 30. Fax 32 83 03 31. E-mail: fonden@loa-fonden.dk. www.loa-fonden.

VISIONER FOR HAVNE. Kanonbådsvej 12. 1437 København K. Telefon 32 83 03 30. Fax 32 83 03 31. E-mail: fonden@loa-fonden.dk. www.loa-fonden. VISIONER FOR HAVNE 1 Kanonbådsvej 12. 1437 København K. Telefon 32 83 03 30. Fax 32 83 03 31. E-mail: fonden@loa-fonden.dk. www.loa-fonden.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Visioner for havne Indledning... s. 3 Nye

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

CANVAS- model. Kunderelationer

CANVAS- model. Kunderelationer Forretningsmodel Vi har som udgangspunkt modtaget en opgave fra Silkeborg kommune som lyder på at udnytte pladsen på Bindslevs Plads optimalt. Dertil har vi fra de omkringliggende institutioner modtaget

Læs mere

BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING

BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING BALLEN I DAG KARAKTERGIVENDE SÆRLIGE KIG INDUSTRIOMRÅDET KNUDEPUNKTET HAVNEN HAVNEN DOKKEN, VÆRFTET, TORVET, KLYNGEN De eksisterende bygninger rives ned og giver plads

Læs mere

Indre By LokaLudvaLg ChrIstIanshavns LokaLudvaLg. til havns - ProJektBeskrIveLsee

Indre By LokaLudvaLg ChrIstIanshavns LokaLudvaLg. til havns - ProJektBeskrIveLsee Indre By LokaLudvaLg ChrIstIanshavns LokaLudvaLg til havns - ProJektBeskrIveLsee KOLOFON: LasC studio Johannes Schotanus Jonas Labbé Gitte Kolbeck Kjær I dialog og udvikling med: KONTAKTOPLYSNINGER: LASC

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

URBAN MEDIASPACE AARHUS

URBAN MEDIASPACE AARHUS DOKK1 OG HAVNEBYRUM URBAN MEDIASPACE AARHUS 4 DOKK1 OG HAVNEBYRUM Dokk1 og havneområdet er mere end blot en bygning og en plads det er et nyt sted i byen. DOKK1 OG HAVNEBYRUM 5 DOKK1 OG DE NYE HAVNEBYRUM

Læs mere

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Århus Kommune Hvad vil vi? 3 Hvorfor udvikling? 4 Hvordan gør vi? 4 Hvad kan vi?

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

schønherr / stedet kommer først

schønherr / stedet kommer først schønherr / stedet kommer først program merværdi klimatilpasningsstempel? alle steder er forskellige alle steder har deres eget helt særlige karakteristika, nogen steder emmer af historie, stemning og

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

Ring-stier i Hillerød

Ring-stier i Hillerød Byringen Søringen Naturringen Ring-stier i Hillerød Strategiprogram Marts 2012 Strategiprogrammet er udarbejdet som et samarbejde mellem: Hillerød Kommune & RUM by & landskab Nærværende strategiprogram

Læs mere

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 26.02.14 Nordea-fonden: Det gode liv i byen Side 1 af 5 Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 100.000 danskere er de seneste 10 år flyttet fra land til by, og syv ud af otte

Læs mere

Pressemeddelelse. Kunst i Urban Mediaspace Aarhus. Dato 31.01 2013

Pressemeddelelse. Kunst i Urban Mediaspace Aarhus. Dato 31.01 2013 Pressemeddelelse Dato 31.01 2013 Kunst i Urban Mediaspace Aarhus I dag har fem kunstnere afleveret deres forslag til et unikt kunstværk, der skal skabe en helt særlig oplevelse i Dokk1. Aarhus Kommune

Læs mere

Greve Kystplan. - om en plan der er mere end klimatilpasning

Greve Kystplan. - om en plan der er mere end klimatilpasning Greve Kystplan - om en plan der er mere end klimatilpasning Proces og borgerinddragelse Greve Kommune og kystplanlægning Udfordringer og potentialer Processen i Greve Strandvandring og workshops og ønsker

Læs mere

BYRUM & LEGEPLADS PÅ BRYGHUSGRUNDEN

BYRUM & LEGEPLADS PÅ BRYGHUSGRUNDEN BYRUM & LEGEPLADS PÅ BRYGHUSGRUNDEN BRUTTOLISTEN - Borgernes/brugernes input til byggeprogram November 2006 Bryghusgrunden Mulighed for udvidelse Nyt på Bryghusgrunden Det kommende byggeri og de nye opholdsarealer

Læs mere

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by.

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by. Bo med havet på første klasse Du har nu muligheden for at bo, hvor der er højt til himlen, sand under fødderne, bølgebrus som sød musik. Og kort vej til byens puls og liv. Den saltfyldte duft af hav i

Læs mere

11. oktober 2012 Borgermøde på Lemvig havn. - Løse idéer l udvikling af ak viteter på Lemvig Havn

11. oktober 2012 Borgermøde på Lemvig havn. - Løse idéer l udvikling af ak viteter på Lemvig Havn 11. oktober 2012 Borgermøde på Lemvig havn - Løse idéer l udvikling af ak viteter på Lemvig Havn Løse ideer fra Borgermøde på Lemvig Havn 11. oktober 2012, frasorterede ideer efter trin 3 Friluftsfitness

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Olof Palmes Park. - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE

Olof Palmes Park. - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE Olof Palmes Park ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng Adresse: Olof Palmes Allé 42B Skejby, Århus www.olofpalmespark.dk

Læs mere

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation METROPOL FOR MENNESKER Vision og mål for Københavns byliv 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation 2 METROPOL FOR MENNESKER KØBENHAVN HAR EN VISION Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig

Læs mere

Dokk1 får stor international kunst

Dokk1 får stor international kunst Pressemeddelelse Onsdag 20. marts 2013 Dokk1 får stor international kunst Det internationalt anerkendte kunstnerpar Elmgreen & Dragset, der blandt andet er kendt for værker i London, Rotterdam og Madrid,

Læs mere

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER 1 2 Vurdér den samlede økonomi og værdiskabelse for hele projektet og skab optimale rammer for opførelse, ejerskab og drift Tænk

Læs mere

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål:

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: 10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: Hvordan skaber vi et endnu bedre ungeliv i Egedal? Inddragelse af unge Strategimålet Ung i Egedal har fokus på de 13-25 årige i 2014-2017. Som

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Struer bymidte & havn

Struer bymidte & havn Struer bymidte & havn Forundersøgelse Sammenhæng Bymidte & Havn UDDRAG Forbindelsen mellem bymidte og havn skal styrkes Formålet med forundersøgelsen af sammenhængen bymidte og havn er at belyse, hvordan

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj april 2013 Byrum e Inddragelsesproces, programmering og konkurrenceforløb Inddragelsesproces og programmering Indledning På de følgende sider kan du læse om de

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

BilagTMU_140115_pkt.18.02. IDÉKATALOG for udvikling af Hvidovre Strandpark

BilagTMU_140115_pkt.18.02. IDÉKATALOG for udvikling af Hvidovre Strandpark for udvikling af Hvidovre Strandpark Udarbejdet af By- og Teknikforvaltningen 4. december 2013 BilagTMU_140115_pkt.18.02 Indledning By- og Teknikforvaltningen har i efteråret 2013 indsamlet idéer til udviklingen

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

Olof Palme Parken Arkitekttegnede boliger

Olof Palme Parken Arkitekttegnede boliger Olof Palme Parken Arkitekttegnede boliger - Arkitekttegnede boliger - Fantastisk udsigt til skov, eng og Århus bugt - Attraktiv beliggenhed i grøn park - God forbindelse til midtby og motorvej - Tæt på

Læs mere

Vision og Strategi. Forslag til Vision og Strategi 2015. Formål

Vision og Strategi. Forslag til Vision og Strategi 2015. Formål Bestyrelsen : 01.02.2015 Forslag til Vision og Strategi 2015 Baggrund Vision og Strategi indeholder de værdier, som klubben vil være kendt for og sætter en retning for den udvikling, vi ønsker i forhold

Læs mere

Præmieret 2008 Adresse Englandsgade 2-12 Bygherre Fyns almennyttige Boligselskab Arkitekt Frede Nielsens Tegnestue Ingeniør Henry Jensen A/S

Præmieret 2008 Adresse Englandsgade 2-12 Bygherre Fyns almennyttige Boligselskab Arkitekt Frede Nielsens Tegnestue Ingeniør Henry Jensen A/S GODT BYGGERI ODENSE 2008 BÆREDYGTIGHED Byggeriet i byen kommer os alle ved, fordi det påvirker byens rum og dermed er med til at sætte rammerne for hverdagens liv. Godt byggeri har et socialt ansvar -

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

Bølgerne brydes i Klitmøller

Bølgerne brydes i Klitmøller 6 Bølgerne brydes i Klitmøller Parforhold I Når to meget forskellige foreninger skal flytte sammen, skaber det somme tider udfordringer, der er svære at løse og kræver, at begge parter lytter nøje til

Læs mere

Idékatalog til udvikling af Hou Havn

Idékatalog til udvikling af Hou Havn Idékatalog til udvikling af Hou Havn Til Odder Kommune Udarbejdet af Hou Fællesforum Januar 2011 Kontaktpersoner for Hou Fællesforum Formand Jon Jensen markfoged@jensen.mail.dk Næstformand Ryan Moric ryan@moric.dk

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Danmarks grønne fremtid

Danmarks grønne fremtid Danmarks grønne fremtid Udfordringer og muligheder i byudviklingsprocesser v/mette Lis Andersen, direktør for Realdania By Danske Parkdage, Aalborg, 14. september 2012 På vej mod 2050 Partnerskaber Grøn

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL DIALOG OG INDDRAGELSE AF UNGE PIGER I BYUDVIKLINGEN DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL DIALOG OG INDDRAGELSE AF UNGE PIGER I BYUDVIKLINGEN DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL DIALOG OG INDDRAGELSE AF UNGE PIGER I BYUDVIKLINGEN DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Forord SIDE 1 Anbefalinger til dialog og inddragelse SIDE 2 Hvem er de unge piger? SIDE 3 Samarbejdspartnere

Læs mere

NATURPARK MARIBOSØERNE.

NATURPARK MARIBOSØERNE. Kortudsnit 1 HELHEDSPLAN FOR Bangshave Anemonen Kloster -ruin Pilgrimshus Maribo Domkirke Kirkegård NATURPARK MARIBOSØERNE. Maribo Sø Camping Søndersøhjemmet Kortudsnit 2 Frilands- museet Roklub Kloster

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

REALISERING 1 REALISERING

REALISERING 1 REALISERING ERHVERVSKORRIDOREN - SILKEBORG KOMMUNE REALISERING ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 REALISERING Nedenstående anbefalinger er baseret

Læs mere

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN KORT Kulturhavn er Danmarks største havnefestival med over 200 forskellige kultur- og idrætsoplevelser i Københavns Havn. På bare 12 år

Læs mere

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 BBU aktiviteter Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Kære Læser Dansk Kano og Kajak Forbund byder endnu engang medlemmerne

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

>Analyse >Strategi >Idékatalog Bryghusgrunden. april 2006

>Analyse >Strategi >Idékatalog Bryghusgrunden. april 2006 >Analyse >Strategi >Idékatalog Bryghusgrunden april 2006 KINT Fonden Realdania/Realea A/S KONSUNT Gehl Architects ApS Projekt eder: Partner Jan Gehl Projekt koordinator: wa Westermark, Arkitekt MSA/SAR

Læs mere

TØF konference den 16. juni 2009

TØF konference den 16. juni 2009 TØF konference den 16. juni 2009 En Grøn Transportpolitik og... 1. milliard kroner til parkering! ved Niels A. Dam, DSB Ejendomme Overkapacitet /umoderne kapacitet eksempel stationsbygning... Historisk

Læs mere

I den sydlige del af Kulhuse, ud for Bautahøj Kursuscenter. Adgang kun langs stranden eller fra sommerhusene.

I den sydlige del af Kulhuse, ud for Bautahøj Kursuscenter. Adgang kun langs stranden eller fra sommerhusene. Badevandsprofil for: Klassifikation af badevandet Beliggenhed (vandet) Hydrologiske forhold Morfologiske forhold blågrønalger (Cyanobakterievækst) makroalger og/eller fytoplankton Mulige forureningskilder

Læs mere

Sundholm Syd Skema A AB+

Sundholm Syd Skema A AB+ Sundholm Syd Skema A AB+ september 2010 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 1 Helhedsplan AB+ 2 AB+ 1 2 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter Introduktion

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land - Kort beskrivelse af omfanget af udbygningsplanerne Udvidelsen af Vedbæk Havn omfatter fl ere elementer: En havneudvidelse.

Læs mere

FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt

FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt LUFTFOTO FRA SYD Med projektet for udvidelse af Dybbølsbro foreslås at spænde en ade ud mellem de to eksisterende broer, og derved

Læs mere

København, den 22. August 2014. Angående: forlængelsen af Nordhavnsvejen

København, den 22. August 2014. Angående: forlængelsen af Nordhavnsvejen MOGENS WÖHLICHE ARKITEKT M.A.A. SØLVGADE 22 2.TH 1307 KØNENHAVN K 33 13 27 24 MOBIL 20 41 41 29 MAIL MW.ARK@FIRMA.TELE.DK København, den 22. August 2014 Angående: forlængelsen af Nordhavnsvejen 5 af Svanemøllehavnens

Læs mere

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre Enhedslisten i Amager Øst Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer vi gør Strandparken endnu bedre vi gør plads til både busser, cykler og biler vi skaffer Amager grøn energi vi giver bydelens

Læs mere

KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN. Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139

KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN. Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139 KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139 De Bynære Havnearealer Bestseller Navitas Aarhus Domkirke Magasin Arosgaarden Europaplads Dokk1 Strøget - Søndergade

Læs mere

FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9

FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9 BILAG 4 BESLUTNING FÆLLES GÅRDHAVE Svenskelejrenkarréen FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9 Borgerrepræsentationen har xx.xx.2015 godkendt Teknikog Miljøforvaltningens byfornyelsesbeslutning

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Onsevig Havn et øje til fremtiden

Onsevig Havn et øje til fremtiden Onsevig Havn et øje til fremtiden Onsevig Havn er en privat havn ejet af de der har fast plads i havnen. Onsevig Havn bruges af et utal af mennesker, der bruger havnen på forskellig måde. kr. 1000 900

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Hornbæk Golfklub Medlemsmøde om Lærkeager d. 26. februar 2012

Hornbæk Golfklub Medlemsmøde om Lærkeager d. 26. februar 2012 Referat fra medlemsmøde Søndag d. 26. februar var der mødt ca. 45 aktive klubmedlemmer op i klubhuset til medlemsmøde nr. 2 om Lærkeager. Jens Peter bød velkommen og gennemgik kort dagsorden og formål

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

ENTRÉ AKTIVTITETER Langs den lokale gade kan der etableres mindre entrézoner med aftensol, god klimatisk beskyttelse og plads for ophold.

ENTRÉ AKTIVTITETER Langs den lokale gade kan der etableres mindre entrézoner med aftensol, god klimatisk beskyttelse og plads for ophold. ID É K ATAL O G Bryghusgrunden Liv OPHOLD OG ANKOMST MED TAXA Langs Vester Voldgade er der gode muligheder for at skabe fine opholdspladser ved indgangespartier der har sol om dagen. Her kan man etablere

Læs mere

NAVITAS PÅ AARHUS HAVN. Information om byggeprocessen

NAVITAS PÅ AARHUS HAVN. Information om byggeprocessen NAVITAS PÅ AARHUS HAVN Information om byggeprocessen Arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S, Christensen & Co Arkitekter a/s NAVITAS CENTRUM FOR ENERGI, INNOVATION OG UDDANNELSE BYGGEPROJEKTET ER I GANG Første

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Notat. Detailplan, FTL-havnens østside. Baggrund for detailplanen. Aarhus Kommune

Notat. Detailplan, FTL-havnens østside. Baggrund for detailplanen. Aarhus Kommune Notat Detailplan, FTL-havnens østside Baggrund for detailplanen Juni 2012 vedtog byrådet Dispositionsplan for Fiskeri-, Træskibs- og Lystbådehavnen samt arealerne mellem Grenaabanen og Skovvejen/Risskovstien,

Læs mere

Bilag nr. 6: Notat med behandling af høringssvar Fordebat om arkitekturpolitik

Bilag nr. 6: Notat med behandling af høringssvar Fordebat om arkitekturpolitik Bilag nr. 6: Notat med behandling af høringssvar Fordebat om arkitekturpolitik Fordebatten om arkitekturpolitikken har foregået fra den 23. november til den 20. december 2013. Høringssvar I offentlighedsperioden

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

Helhedsplan. Vision. Ringsted Sportcenter

Helhedsplan. Vision. Ringsted Sportcenter , som et centralt punkt for organiserede- og uorganiserede idrætsgrene Fokusområde som foreslået i Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Ringsted Kommune 2009 Vision At fremstår som Danmarks bedst drevne

Læs mere

Legepladser i Sønderborg kommune

Legepladser i Sønderborg kommune Legepladser i Sønderborg kommune Del 1 Veje og Trafik 2009 (revideret 2013) Indledning Sønderborg kommune administrerer i dag 24 legepladser. Lokaliteterne er dog meget ujævnt fordelt ud over kommunen

Læs mere

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Idé-DB DSR IDÉKATALOG til studiemiljøet på Danmarks Biblioteksskole De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Indledning Idé-DB er et forum under DSR, De Studerendes Råd, hvor de studerende

Læs mere

Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C

Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C Skolebakken 7 Aarhus C - fantastisk beliggenhed midt i byen ved vandet - liebhaverejendom i centrum af den nye Domkirkeakse med udsigt til havnen, Aarhusbugten

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Ophold. - Kanotur - Velvære - Shopping. Weekend - Museumsbesøg - Van dretur - Gudenåen Himmelbjer get Ferie - Kanotur - Velvære

Ophold. - Kanotur - Velvære - Shopping. Weekend - Museumsbesøg - Van dretur - Gudenåen Himmelbjer get Ferie - Kanotur - Velvære get Cykelture - Ferie - Kanotur Kanotur - Velvære - Shopping - Weekend - Museumsbesøg Vandretur - Gudenåen Himmelbjerget Cykelture - Ferie - Weekend - Museumsbesøg Vandretur - Gudenåen Himmelbjerget Ferie

Læs mere

R O S K I L D E F J O R D B A D

R O S K I L D E F J O R D B A D I 2010 blev konkurrencen Vision Roskilde udskre vet, her var opgaven at komme med ideer til nye initiativer i Roskilde. 3.pladsen blev delt i mellem 5 deltagere, fælles for de 5 ideer var at de alle havde

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen

FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen Nøddebogade 1-5, Sjællandsgade 33-55, Refnæsgade 28-34 og Fensmarksgade 23-27. Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 24.2.2014 at sende dette forslag om fælles

Læs mere

1:200 1 semester Individuelt. En folkeskole i symbiose med sin kontekst

1:200 1 semester Individuelt. En folkeskole i symbiose med sin kontekst 1:200 1 semester Individuelt SKOLE+ En folkeskole i symbiose med sin kontekst English: A public school with a PLUS developed for Teglholmen in Copenhagen. The school integrates public functions like a

Læs mere

og nyt liv i Varde midtby

og nyt liv i Varde midtby Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby side 2 Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby Området I Vardes absolutte centrum omkranset af Torvegade, Kræmmergade, Fiskergade og ligger der et upåagtet område

Læs mere

WWW.URBANMEDIASPACE.DK

WWW.URBANMEDIASPACE.DK Til Projektsekretariatet for Multimediehus og Havnebyrum, Århus Kommune Dokumenttype Rapport fra fokusgrupper om indhold til ny hjemmeside Dato Februar 2010 WWW.URBANMEDIASPACE.DK MULTIMEDIEHUS OG HAVNEBYRUM

Læs mere

Inspiration til fundraising for hold

Inspiration til fundraising for hold Inspiration til fundraising for hold Et af formålene med Stafet For Livet er at indsamle midler til bekæmpelse af kræft her spiller I som hold en vigtig rolle. En meget stor del af indtægterne til Stafet

Læs mere

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA BYGHERRE Trollesmindealle 27 3400 Hillerød SAMARBEJDSPARTNER Haraldsgade 53 2100 København Ø RÅDGIVER Partner: Helle Søholt, MAA Projekt leder: Birgitte Katborg Laursen, MAA Projekt Team: Bianca Maria

Læs mere

DET FLYDENDE FORENINGSHUS GEISLER & NØRGAARD

DET FLYDENDE FORENINGSHUS GEISLER & NØRGAARD DET FLYDENDE FORENINGSHUS GEISLER & NØRGAARD Force 4 FORENINGSHUSET KAJAK KLUBBEN RUMLIG PLANDISPONERING SKABER ÅBENHED & PRIVATHED BÅDE MOD VAND OG KAJ FLADEN FORBINDER FUNKTIONERNE TIL ET LOKALT FÆLLESAREAL

Læs mere

VINTERSKOLE 2012. VORES VISION Vi vil skabe et rum i byen hvor der er plads til dem, der ikke søger det traditionelle café liv i Århus.

VINTERSKOLE 2012. VORES VISION Vi vil skabe et rum i byen hvor der er plads til dem, der ikke søger det traditionelle café liv i Århus. HAVNEBAKKERNE Brian Vium Andersen, Arne Gundersen, Lena Dänzer-Vanotti, Mark Kelly, Johanna Eckerdal VINTERSKOLE 2012 OPGAVEN At skabe et unikt og fremtidstænkende offentligt pladsrum på Pier 2, der indskriver

Læs mere