Køge Kyst. procesbeskrivelse / fase 1 / mar ts 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Køge Kyst. procesbeskrivelse / fase 1 / mar ts 2010"

Transkript

1 Køge Kyst L I V E T S, H AV N E N S O G F O R TÆ L L I N G E N S B Y procesbeskrivelse / fase 1 / mar ts 2010

2 PROCESBESKRIVELSE BYLIV OG IDENTITET Arkitektur og byrum alene kan ikke sikre et attraktivt og mangfoldigt byliv, men derimod sætte rammerne for forskellige former for ophold, møder og begivenheder. Gode byrum bringer muligheder for både planlagte og spontane møder, fortæller om byens historie og giver nye oplevelser og sanseindtryk. Derfor er det vigtigt at forstå både byens identitet og dens potentialer og udfordringer. Med det stedsspecifikke som udgangspunkt, mener vi, at det er muligt at skabe en nytænkende, attraktiv og poetisk bydel. Vores mål er at udvikle en bydel med urbane kvaliteter og samspil mellem boliger, arbejdspladser, bevægelse, fritid og kultur. Udgangspunktet skal findes i dét, der allerede er der, men suppleres med nye tiltag, der løfter Køge ind i fremtiden. ORGANISERING Vores tilgang er bl.a. kendetegnet ved, at vi tænker i helheder og sammenhænge. Den overordnede rumlige og bymæssige sammenhæng, som den nye bydel indgår i, kan vi koble med de specifikke udfordringer i bymidten. På denne måde kan vi skabe stærke arkitektoniske og svar på konkrete udfordringer. ASTOC vil varetage rollen som teamleder og have fokus på en effektiv processtyring sammen med de danske aktører. Teamet vil arbejde kreativt og projektorienteret med en klar fordeling af roller og ansvar. Alle teamdeltagere vil deltage i konceptudvikling og fælles s undervejs, og vil i øvrigt indenfor hvert sit faglige felt bidrage med viden om bl.a. kultur, identitet, arkitektur, byrum, landskab, byliv, tilgængelighed, trafik, parkering og infrastruktur. De danske underrådgivere sikrer tæt kontakt til bygherre og brugere gennem hele processen, og vil deltage aktivt i alle faser af projektet. Denne folder vil uddybe vores tanker om processen bag fase 2. God fornøjelse! Team: ASTOC Architects & Planners / MASU Planning / CORNELIUS + VÖGE / WSP Group / KOLLISION / WSGreen Technologies Dan Cornelius arkitekt maa partner i CORNELIUS + VÖGE APS København, ETS KONTAKTPERSON Dan Cornelius, arkitekt maa og partner i CORNELIUS + VÖGE APS Telefonnummer direkte: Mail: 2

3 OM UDVIKLING AF STED Kulturen er udset som en væsentlig driver for udviklingen af Køge Kyst-projektet, hvilket i vores øjne er rigtigt set. Vi forstår kulturbegrebet i den bredeste forstand. Kultur er ikke bare finkultur som teater og klassisk musik eller undergrundskultur som skateboards og rave parties. Kultur er også måden man anvender byen på, måden man køber ind, måden man slapper af, måden man er aktiv. Kultur kobler sig således ikke nødvendigvis til steder eller bygninger, men også til måder at agere på inden for de rammer som byen, vandet og de grønne arealer sætter for dagliglivet. Kulturen er identitetsskabende og kan medvirke til at gøre et sted anerkendt. Et sted er lig med en geografisk lokalitet, der forbindes med mening. Og et anerkendt sted er et sted, der aftvinger en eller anden form for respekt. Anerkendelsen af et sted sker ved at skabe rammerne for ejerskab til, stolthed over og glæde ved stedet, hvilket positivt vil påvirke ejendomspriser, stimulere handel og øge attraktionsværdien for turister og tilflyttere. De nye byudviklingsområder skifter nu identitet fra industri, havn, parkering og infrastruktur. Nye steder opstår og gammel kultur ændres, men til hvad? Og hvad efterlades? Og hvordan? Kultur kan vanskeligt designes, fordi mening ved og anerkendelsen af et sted nok kan forestilles af planlæggerne ved tegnebordet, men kan blive modtaget af brugerne på utilsigtede måder både positivt og negativt. Modtageren bestemmer med andre ord budskabet. STRATEGIUDVIKLING Dette team vil derfor arbejde på at udvikle strategier, der på én gang virker overbevisende og realiserbare for Køge Kyst P/S, alt i mens de samtidig er åbne for nye fortolkninger, muligheder og input fra byens borgere og andre aktører. Derved skabes de bedste betingelser for kulturdannelsen, ejerskabet til udviklingsprocessen og til anerkendelsen af den nye bydel. Vi har derfor udset kultur i ordets bredeste forstand - som et omdrejningspunkt for vores projekt. Det betyder, at alle parter i projektet vil arbejde med kultur og bringe deres spidskompetencer i spil og udfordre egne og blive udfordret af teamets medlemmer til at se på egen faglighed med nye briller. Således vil fx både infrastruktur og bæredygtighedsbegrebet kunne blive udfordret af denne optik. Infrastrukturen underlægges ikke kulturen, men er med til at skabe de rammer og betingelser der kan få (by)kulturen til at udfolde sig og gøre den attraktiv. Bæredygtighed handler ikke blot om at begrænse brugen af energi, mindske udledninger og genanvendelse, men også om at skabe et bæredygtigt samfund og en velfungerende, rummelig bydel med plads til mangfoldighed, liv og bevægelse for alle. Handel er ikke blot et spørgsmål om indtjening for de næringsdrivende, men også et spørgsmål om fælles referencer, samhørighed og muligheder for at indtage byen på en afslappet eller rekreativ måde. Borgerinddragelsen skal ikke blot sikre projektets legitimitet over for beslutningstagerne, men er en nødvendig forudsætning for at projektet kan lykkedes, og kan kun ske ved at sikre borgernes ejerskab til den nye bydel. Sidst, men ikke mindst, drejer byomdannelse sig ikke blot om at udvide antallet af kvadratmeter og skattegrundlaget for en kommune, men også om at skabe identitet, tilhørsforhold, stolthed og glæde. Om anerkendelse. Om kulturdannelse, og i særdeleshed om mennesker og det liv de ønsker at leve. 3

4 UDFORDRINGER Norskehavet NORGE Køge Kyst opgaven opererer på så mange tematiske planer, over så lang en tidsmæssig periode og på så stort et geografisk område, at det stiller meget store krav til os som team ikke blot i forhold til hvilke kompetencer vi besidder, men i lige så høj grad hvordan vi formår at sætte disse i spil så de rigtige beslutninger træffes på det vidensmæssigt bedste grundlag. ATLANTISKE OCEAN SVERIGE RUSLAND Vores team er sammensat, så det forsøger at imødekomme alle de efterspurgte kompetencer i forhold til behandlingen af opgavens temaer. Sammensætningen er dog udfordret af de enkelte kompetencers distribuerede lokaliteter, hvilket stiller krav til en klar plan for hvordan opgaven gribes an. Vi har alle i tidligere projekter arbejdet i internationale teams og ved hvor svært det kan være at sikre at viden, materiale så ultimativt god energi flyder gnidningsfrit imellem konsortiets forskellige kontorer. Forskellige arbejdskulturer, manglende forståelse for andre parters kompetencer og mangel på fælles mål kan være direkte skadelige for et potentielt frugtbart samarbejde. NORGE FINLAND Helsinki Sådanne udfordringer skal forceres, hvorved vores team vil kunne levere mere af det nye og mindre af det samme. Flere i temaet kender hinanden fra tidligere samarbejder men samlet danner teamet et nyt netværk, der helt konkret betragter opgaven fra forskellige perspektiver. Det nye felt der hér opstår, mener vi kan skabe et stærkt projekt. Oslo Stockholm Østersøen Talinn ESTLAND RUSLAND kommunikationskanaler Vores samarbejde vil foregå med et omdrejningspunkt i en række lavpraktiske, men fundamentale kommunikationskanaler. Nordsøen Århus DANMARK Malmö SVERIGE Riga LETLAND Kalender - Vi fører en fælles web-baseret kalender, der kan visualisere de mange parallelle spor og temaer der sideløbende skal researches, kvalificeres, designes, beskrives og visualiseres. IRLAND Dublin STORBRITANNIEN London Amsterdam Köln Bruxelles Paris TYSKLAND Zürich Stutgart Berlin København Prag TJEKKIET Wien ØSTRIG Ljubljana Kaliningrad Warszawa POLEN SLOVAKIET Bratislava Budapest UNGARN LITAUEN Vilnius RUMÆNIEN Minsk HVIDERUSLAND MOLDOVIA Kiev UKRAINE Fildeling - Vi udveksler filer igennem en fælles DropBox, hvorved alle parter modtager materiale så snart der er behov for sparring eller det er parat til at blive sendt videre i processen. Software - Vi har sikret os at alle kontorer kører med afstemte softwareversioner, så udveksling af tekster, tegninger og grafik sker så enkelt og gnidningsfrit som muligt. Telefonmøder - Vi holder telefonmøder imellem teamets parter afhængigt af hvor vi er i processen og hvem der pt. sidder på de samme delopgaver. Video-konferencer - Vi holder ugentlige video-konferencer imellem de forskellige kontorer for at sikre en visuel opdatering på hinandens dele af projektet. Dette gøres også for at øge den sociale fællesfølelse i teamet. PORTUGAL Lissabon Bilbao Madrid SPANIEN Middelhavet ITALIEN Rom Zagreb BOSNIEN Sarajevo Beograd SERBIEN & MONTENEGRO Tirana Skopje GRÆKENLAND Bukarest Sofia Athen Sortehavet Istanbul Ankara TYRKIET Workshops - Vi afvikler interne, hvor vi vil sigte imod at så mange beslutninger som muligt kan træffes i fællesskab, så flest mulige kompetencer kan vægte de væsentligste parametre og lade dette være udslagsgivende for vores designvalg. Disse s skal ligeledes styrke den sociale kontakt ud fra den ide at vi stiller det grundlæggende krav til os selv i teamet at det skal være interessant, lærerigt og sjovt at arbejde sammen for at sikre at projektet bliver konsistent og meningsfyldt for Køge Kyst kommende brugere. Fællestegnestue- Det er under overvejelse om vi skal etablere en fællestegnestue i projektets afgørende faser. Vi er ved at afsøge mulighederne, lokalesituationen og økonomien ved en sådan foranstaltning. Alger ALGERIET Tunis TUNESIEN Eksterne konsulentydelser- Selvom teamet kompetencemæssigt er bredt funderet, er vi åbne over for at kunne komme i en situation, hvor det bliver nødvendigt at trække på eksterne konsulentydelser hvad angår fx lokale økonomiske beregninger eller afsætningsøkonomi i en regional kontekst. Vi har således lavet en intern økonomisk aftale for honorarafregning for disse ydelser. 4

5 metoden VIDEN KONTRA MULIGHEDER En klassisk problemstilling i nær sagt alle udviklingsprojekter består i at undgå at træffe beslutninger på et ufuldstændigt vidensgrundlag. Det vil sige, at det gælder om holde mulighederne åbne så længe som muligt, alt i mens viden om kontekst og problemstillinger afklares og kan tilflyde alle i teamet. Denne problemstilling er som tidligere beskrevet ikke mindre triviel for et tværfagligt og distribueret team. Udfordringen for dette team bliver derfor i særdeleshed af sikre at viden om projektets problemstillinger som hvert enkelt teammedlem må sidde med når frem til de personer som træffer beslutningerne. Derfor har vi designet en iterativ proces og underbygget den med en lavpraktisk infrastruktur, som dels skal sikre; at viden tilflyder alle; at alle bliver hørt; at ideer og beslutninger bliver konkretiseret for derefter at undergå en evaluering og dels for at sikre at muligheder kan være i spil længst muligt førend der træffes beslutninger. Teamet vil derfor afholde og facilitere en række tematiserede interne s foruden de seminarer som afholdes i regi af KØGE KYST. Disse s vil blive beskrevet efter tidsdiagrammet på den følgende side. ANALYSE KRITERIEFORMULERING MÆNGDE EFTERFORSKNING PLANLÆGNING PROGRAMMERING WORKSHOPS VIDEN KONKURRENCEPROGRAM FASE 1 EVALUERING SKITSERING KONCEPTUDVIKLING DETALJERING VISUALISERING MULIGHEDER TID UDVIKLINGSPLAN FASE 2 5

6 TIDSDIAGRAM MULIGHEDER INTERNE MILESTONES OFFICIELLE MILESTONES deadline fase 2 udstilling vinder udpeges deadline fase 1 start seminar 2-dages seminar VIDEN Første fase 15. marts april maj juni juli Anden fase 30. juli august DETALJERING / VISUALISERING SKITSERING / KONCEPTUDVIKLING KRITERIEFORMULERING / PROGRAMMERING / WORKSHOP PLANLÆGNING / EFTERFORSKNING / ANALYSE EVALUERING FASE 1 - VISION FOR KØGE KYST 6

7 s FØRSTE WORKSHOP [ULTIMO APRIL] For at sikre fælles fodslag vil vi afholde en kick-off for alle teamets nøglepersoner med udgangspunkt i bl.a. en kulturanalyse. Derfra vil vi evaluere samt udbygge de strategier, som dannede ramme om konkurrencens første fase samt seminariet i Køge den 20. april. Kulturanalysen skal forholde sig til de i konkurrenceprogrammet opstillede spørgsmål, men vi vil gå skridtet videre og omformulere spørgsmålene således at nøglespørgsmålene fra de 6 visioner bliver blandet på kryds og tværs. Derved vil vi inddrage aspekter som byudvikling, infrastruktur, detailhandel og erhverv, bæredygtighed, inddragelse samt økonomi og holde dem op overfor fx kultur og fritid - for derved at sikre at kulturforståelsen forankres videst muligt i projektet. Denne metode tænkes anvendt i hele det fremadrettede arbejde. Eksempler på parafraserede spørgsmål vi kunne stille under første : Hvis infrastruktur var en (kulturel) oplevelse i alle faser af projektet særligt på Søndre Havn hvordan tager den sig så ud? Hvordan kan kunst og kulturelle aktiviteter berige de offentlige rum på en bæredygtig facon? Hvordan anvendes de bevaringsværdige bygninger til erhverv til fritid etc? 2-DAGES SEMINAR [ MAJ] Hele teamet ser frem til at mødes i Køge maj for at deltage i 2-dages seminaret. En delmålsætning for første er netop at præparere teamets indsats og kommunikation på dette seminar samt at få afstemt vores forventninger og strategier i forbindelse med at parallelopdraget. Hvad kommer der af forandringer? Hvordan tackler vi input fra de andre teams i vores proces? ANDEN WORKSHOP [ULTIMO MAJ] Anden starter med en grundig evaluering af seminarets resultater. En gennemgang af teamets nye muligheder, samt en afsøgning af hvad vi ved, og hvad vi mangler at vide. Her vil vi endvidere udarbejde linjerne for en designmanual som skal koordinere og effektivisere kommunikationen mellem medlemmerne af teamet. TREJDE WORKSHOP [MEDIO JUNI] På den tredje skal de økonomiske rammer vendes og afklares. Hvad koster infrastrukturen? Hvad koster flytningen af Trapperiet? Hvad koster renoveringen af Teaterbygningen? Herudover skal teamet også vende det centrale knudepunkt omkring jernbanen og få langt en række mulige strategier på bordet for handel, parkering, forurening samt de øvrige knudepunkter. FJERDE WORKSHOP [PRIMO JULI] På denne skal der træffes beslutninger mulighederne indsnævres, men vores viden om konteksten er også øget. Vi skal have diskuteret bebyggelser, byrum, pladsdannelser, borgerinddragelser samt fastlagt strategierne for knudepunkterne. FEMTE WORKSHOP [ULTIMO JULI] Denne organiseres muligvis som en fællestegnestue. Det er en produktions, hvor der skal træffes mange beslutninger. Det er her projektet konkretiseres, detaljeres og visualiseres. 7

8 arkitekter organisation ingeni LEDER ø rer ingeniører sammenhænge planlægning byudvikling infrastruktur trafik teknik parkering belysning byliv Honorarfordelning (1 fase): 30% Astoc 25% MASU PLANNING 25% Cornelius+Vöge 10% Kollision 0% WSP 0% WS GreenTechnologies 10% omkostninger Honorarfordelning (2 fase): 25% Astoc 22,5% MASU PLANNING 22,5% Cornelius+Vöge 10% Kollision 10% WSP 5% WS GreenTechnologies 5% omkostninger Vi er et internationalt team med stærke danske aktører der sikrer den lokale og kulturelle relation. De internationale firmaer har stået bag nogle af de mest ambitiøse og vellykkede byplaner i Nordeuropa. Eksempelvis har vi det meget anerkendte tyske byplan-firma ASTOC med på holdet, som bl.a. har stået bag HafenCity i Hamburg. Teamet har tilsammen brede faglige kompetencer indenfor planlægning, strategi, byrum, byliv, landskab, bæredygtighed, bygningsarkitektur samt involvering af lokale brugere, interessenter og aktører. Teamet står stærkt i forhold til alle relevante aspekter i projektet, fra strategi og proces til skabelsen af de egentlige byrum og livet omkring. Alle teamets medlemmer har arbejdet med bæredygtighed i forskellig skala og kompleksitet. Teamet har en fælles interesse for udvikling af byer og byområder. Vores faglighed og kendskab fra tidligere samarbejder, kombineret med en stor viden om byudvikling giver os en fordomsfri og innovativ tilgang til opgaven. arkitekter landskabsarkitekter fortælling kultur dialog og indragelse rum innovation byrum poesi materiale stedsidentitet detalje og helhed KØGE KYST Teamet består af følgende rådgivere: ARKITEKTUR, PLANLÆGNING OG ØKONOMI [LEADER] ASTOC er en internationalt anerkendt arkitekt- og planlægningstegnestue med base i Köln, der har udført flere præmierede byplaner i forskellige nordeuropæiske byer, herunder HafenCity i Hamburg. TRAFIK, INFRASTRUKTUR OG BÆREDYGTIGHED WSP Group er en af verdens hurtigst voksende ingeniørvirksomheder og førende indenfor byggeri og miljøprojekter. Til projektet er der indgået samarbejde med afdelingen i Malmø, der kan trække på regional og international viden. ARKITEKTUR OG BYGNINGSSTRUKTUR CORNELIUS + VÖGE ApS er en yngre dansk arkitekttegnestue. Tegnestuen har erfarne kræfter og arbejder visionært med alle faser af byrum, kulturbyggeri og planlægning. Tegnestuen har for nyligt vundet en konkurrence der omfatter udviklingen af en fremtidig kulturpræget bydel i Odense Havn. ingeni ø rer sanselighed bæredygtighed research dialog og indragelse LANDSKAB OG STRATEGI MASU PLANNING er en yngre landskabsarkitekttegnestue med mange års erfaring med design, projektog konceptudvikling i både stor og lille skala samt international konkurrenceerfaring. Tegnestuen har for nyligt vundet en konkurrence der omfatter udviklingen af en fremtidig kulturpræget bydel i Odense Havn. STRATEGISK OG TEKNISK BÆREDYGTIGHED WSGreenTechnologies er en del af ingeniørvirksomheden Werner Sobek Group. Firmaet er anerkendt i hele verden for sine integrerede løsninger indenfor bæredygtighed, design, teknik og byplan. Firmaet har kontorer i Stuttgart, Cairo, Dubai, Frankfurt, Khartoum, Moskva og New York. kommunikation proces BORGERINDDRAGELSE OG INTERAKTION KOLLISION arbejder med inddragelsesprojekter indenfor arkitektur og byudvikling samt med udvikling af nye metoder og interaktive redskaber til inddragelse af borgere og brugere. KOLLISION har tidligere bistået Køge Kommune med en borgerinddragelsesproces for konkurrenceområdet. 8

9 1/3 Prof. Dipl.-Ing. Markus Neppl Partner ASTOC GmbH & Co KG, Køln Dipl.-Ing. Peter Berner Partner ASTOC GmbH & Co KG, Køln Dipl.-Ing. Ingo Kanehl, MBA Member of the Executive Board ASTOC GmbH & Co. KG, Køln Civilingeniør Karin Brundell-Freij Seniorkonsulent WSP Analysis & Strategy ASTOC særkende er en særlig samhørighed mellem arkitektur og byen, for dannelsen af en arkitektur, der fremkommer af overlappende sammenhænge og med hensyn til en mangfoldighed af forskellige skalaer. Vores design opstår fra en forståelse af, der former bygninger i relation til specifikke lokaliteter: fra det hele til selve stedet; fra stedet til det hele. Vores mål er at fremme af den moderne by, og den fortsatte udvikling af gyldige arkitektoniske typologier. WSP er en global analyse- og teknikvirksomhed som tilbyder konsulentydelser for bæredygtig samfundsudvikling inden for byggeri & industri, transport & infrastruktur og miljø. WSP har medarbejdere og mere end 250 kontorer i 35 lande verden over. WSP Sverige AB beskæftiger over medarbejdere. Bredde og mangfoldighed kendetegner vores medarbejdere, kompetenceområder, kunder og typer af opgaver. Vi er United by our difference. Baseret på denne forståelse af arkitektur, er vi engageret i gennemførelsen af et bredt spektrum af planlægningsopgaver, fra regional og omfattende byudvikling ned til indretningsdesign. Vi arbejder sammen med offentlige og private kunder, arealudviklingsselskaber, entreprenører og forskellige typer af foreninger. WSP Analyse & Strategi er en konsulentvirksomhed i samfundsudvikling. Vores 100 konsulenter fokuserer på hvordan ændrede forudsætninger påvirker individer, virksomheder og samfundet, og hvordan vi udformer strategier og løsninger for god samfundsudvikling. Vi tilbyder tjenester indenfor 3 hovedområder: Omverden, policy & strategi; By- & regionudvikling; Kommunikation, transport og infrastruktur. Projekterne er altid udviklet i tæt samarbejde med kunder og udføres i et tværfagligt samarbejde med byplanlæggere, tekniske eksperter og andre rådgivere. Vi arbejder ofte sammen med andre virksomheder og har gennemført flere projekter i samarbejde med andre kontorer. ASTOC Architects and Planners GmbH & CO KG blev dannet i Køln i 1990 af Peter Berner, Kees Christiaanse, Oliver Hall and Markus Neppl og har i dag 45 ansatte. Vores spektrum af kompetencer omfatter også det pædagogiske område; Markus Neppl og Oliver Hall holder således professorater i planlægning ved bl.a. universitetet i Karlsruhe (TH), mens andre medarbejdere ligeledes praktiserer undervisningsvirksomhed. Læs mere på: WSP Environmental er en verdensomspændende miljøkonsulentvirksomhed med kompetencer inden for miljø, helse- og sikkerhedsspørgsmål, energi og socialt ansvarstagende. WSP Environmental kendetegnes ved at merværdi skabes for vores kunder gennem dybt miljøkundskab kombineret med kundskab inden for jura, økonomi, teknik og social spørgsmål. Vi har I Sverige især specialiseret os inden for miljøledelse, bygningsfysik, ejendomsudvikling, energi og akustik. Vi har således en stærk position inden for miljøvurderinger ved virksomheds- og ejendomsoverdragelser, miljøkonsekvensbeskrivelser og grundforureningsspørgsmål. WSP Samfundsbygning har en meget bred erfaring indenfor hele samfundsbyggesektoren fra veje, jernbaner, broer, tunneler, havne, dæmninger og ledninger til parker, boliger, kontorer og industrier. Hvert nyt sted er unikt. Intetsteds er situationen nøjagtig den samme. Vore vidensområder er udstrakt med ingeniører, landskabsarkitekter, vandingeniører, samfundsplanlæggere, landbrugskonsulenter, geologer og mange andre. Læs mere på: HAFENCITY HAMBURG Hafencity Hamburg GmbH, DE. International konkurrence, 1. Præmie MASTERPLAN HEIDESTRASSE BERLIN Vivico Real Estate, DE. International konkurrence, 1. Præmie A HARBOUR ISLAND IN THE CUSTOMS AND INLAND HARBOR, Masterplan for Stadtwerke Mainz VIDEREUDVIKLEDE REJSEGARANTIER - for en mere attraktiv kollektivtrafik. Opgave for Vinnova, SE PENDLINGSMODEL Øresundsregionen, Region Skåne, SE. Opgave for Øresundsbroen AS UDVIKLINGSPLAN samfundsøkonomiske analyser af cykeltrafikanlæg, SE. Opgave for Vägverket, Borlänge. 9

10 2/3 Arkitekt MAA Dan Cornelius Partner cornelius+vöge Arkitekt MAA Nanna Vöge Partner cornelius+vöge CORNELIUS + VÖGE ser arkitektur som en kommunikativ kunstart, hvor bygninger skal fortælle en historie. Projekterne skal udtrykke og forene det sanselige, poetiske og oplevelsesmæssige med det pragmatiske, skarpe og præcise i såvel detalje som helhed. En metode der skal forene den stærke hovedide med det nære og skabe sammenhæng mellem proces og syntese. Intentionen er at forene stedets karakter og programmets indhold i en symbiose med en arkitektonisk hovedidé og et enkelt, moderne og karakterfuldt sprog. Den enkelte opgaves særlige kompleksitet bliver indgangsvinklen, og det er gennem undersøgelsen af rumligheder, strukturer, detaljer, materialer og teknikker den gøres vedkommende. Det er tegnestuens mål at arbejde visionært med samtlige opgaver indenfor kultur- og boligbyggeri, landskab, planlægning og design. Udgangspunktet vil i alle tilfælde basere sig på en grundig analyse af stedets karakter, bygherreprogram, økonomisk ramme. Tegnestuen deltager i flere nationale og internationale konkurrencer som en vigtig del af den faglige udviklingsstrategi. Den frie kreative proces i en konkurrence sikrer en fortsat dynamik i den kreative udvikling. En udvikling der fungerer bedst når der veksles mellem skalatrinene og kompleksiteten - fra nærværet i et projekts bygge-faser, detaljering og materialernes overgange, til den frie analyse og konceptudvikling. CORNELIUS + VÖGE, atelier for arkitektur, blev dannet i 2005 som tegnestue af Nanna Vöge og Dan Cornelius. Nanna Vöge, arkitekt MAA er uddannet Det Kgl. Kunstakademi, København i 1997, mens Dan Cornelius, arkitekt MAA er uddannet Det Kgl. Kunstakademi, København i Begge har erfaring fra flere af landets større tegnestuer. I 2006 etablerede tegnestuen lokaler i Den Grå Kødby på Vesterbro i København. Arbejdsområdet er primært kultur- og boligbyggeri, planlægning og design. Landskabsarkitekt MARK MDL Malin Blomqvist Indehaver MASU PLANNING MASU opererer inden for alle aspekter af landskabsarkitektur: fra storskala by- og landskabsplanlægning til konceptudvikling, strategisk design, detaljering og materialekendskab. Vores designfilosofi er baseret på klare idéer samt vigtigheden af inddragelse af stedets specifikke karakter. Ingredienser der i relation til hinanden kan skabe både tidløse og innovative projekter. Bæredygtighed er en naturlig del af projekterne, hvilket skal kunne fornemmes i alt fra rumligt design til arbejdsproces. Ligeledes prioriteres historisk og kulturel baggrundsviden om stedet og kommunikation med kommende brugere højt. Ligegyldigt hvilken opgave vi står over for, er det vigtigt at glæden ved at skabe skinner igennem. Vi er hvad vi omgiver os med. Vi erkender værdien af et veldesignet miljø - byrum må ikke undervurderes. MASU ønsker mere end blot smukke omgivelser. Vi tror på fredfyldte rum til pause og rekreation, men også på levende rum der udfordrer og involverer. MASU PLANNING er et partnerskab mellem landskabsarkitekterne Malin Blomqvist og Sune Oslev, opstartet i 2005 og dannet som tegnestue i 2007, med base i København.. Firmaet ejes og drives af Malin Blomqvist, landskabsarkitekt MARK MDL, med Sune Oslev, landskabsarkitekt MAA som associeret partner. Begge partnere har mange års erfaring fra nogle af landets større og anerkendte landskabs- og arkitekttegnestuer. Malin Blomqvist har en masters i landskabsarkitektur fra Helsinki University of Technology, dep. of Architecture, Sune Oslev er Cand. Arch. fra Det Kongelige Kunstakademis Arkitektskole, afd.1 By og landskab, Læs mere på: Læs mere på: BYENS Ø - Havneområde, Odense Kommune, DK. Åben international konkurrence, 1. præmie BEBYGGELSESANALYSER - Roskilde Kommune, DK. Kommission KIRKE- OG KULTURCENTER - Hatlehol, NO Ålesund sogn. Åben international konkurrence, 1. præmie BYENS Ø - Havneområde, Odense Kommune, DK. Åben international konkurrence, 1. præmie HANASAARI, Helsinki Kommune, FI. Afsluttet opgave LOW2NO, Jätkäsaari, Helsinki, FI. Indbudt projektkonkurrence for BIG. 10

11 3/3 Professor Dr.-Ing. Werner Sobek Grundlægger af Werner Sobek Group Dipl.- Ing. Michael Duder Managing Principal of Werner Sobek Stuttgart Dr.-Ing. MA Heide Schuster Managing Principal of WSGreenTechnologies Stuttgart WSGreenTechnologies er en del af Werner Sobek koncernen og tilbyder planlægnings- og konsulentydelser, der dækker alle områder inden for bæredygtigt byggeri. Grundlaget for vores arbejde er en holistisk tilgang. Ved at udarbejde en samlet vurdering af en bygning, tager vi hensyn til alle de relevante faser og aspekter, herunder planlægning, opførelse, drift og bortskaffelse. Faktorer som beliggenhed, mikroklima, facade, konstruktioner og de anvendte materialer er alle analyseret og undersøgt for den virkning, de har på systemet som helhed. På grundlag af denne analyse, udvikler vi koncepter, der kan optimere hver af de enkelte faktorer. WSGreenTechnologies tilbyder også støtte i planlægningsfasen med konsultative tjenester og certificering til DGNB (tysk) og LEED (USA) standarder. Vi tilbyder tjenester fra forskning til høring og fra planlægning til certificering. Derudover udnytter vi en række komplekse planlægningsværktøjer til optimering af mange parametre. Planlægningsinstrumenterne omfatter bl.a. simulering af termiske egenskaber, dagslys, komfort, vind strømme, strukturelle komponenter, anlæg etc. WSGreenTechnologies stræber efter at opnå målsætningen om at bygninger ikke blot giver brugerne størst mulig komfort, men også opfylder alle kravene i vores Triple Zero konceptet: Zero energy: Bygninger bør ikke anvende mere energi i gennemsnit i et år, end de skaber, Zero emission: Bygninger må ikke have nogen CO2-emissioner, Zero waste: Bygninger skal være helt nedbrydelige og genanvendelige. Werner Sobek s arbejde er kendetegnet ved førsteklasses design og på avanceret ingeniørkundskab kombineret med sofistikerede grønne teknologier. Stuttgart, Cairo, Dubai, Frankfurt, Khartoum, Moskva og New York. Virksomheden blev grundlagt i 1992 og har nu mere end 200 ansatte. Virksomheden er ejet af Professor Dr. Werner Sobek. Han er arkitekt og rådgivende ingeniør inden for alle områder af bygningskonstruktion. Som efterfølger til arkitekt Frei Otto og bygningsingeniør Jörg Schlaich, leder Werner Sobek Institut for Letvægtskonstruktioner og Konceptuel Design ved universitetet i Stuttgart. Derudover er han Mies van der Rohe professor ved Illinois Institute of Technology i Chicago WEST KOWLOON CULTURAL DISTRICT, Hong Kong, KINA. Planlægningskoncepter for OMA RUE DE LA LOI EU Bruxelles, BE. Konkurrence for OMA BUGS Benefits of Urban Green Space, EU-støttet forskningsprojekt, Universitetet i Bochum. PhD, Arkitekt MAA Tobias Løssing, Direktør og partner KOLLISION Læs mere på: KOLLISION arbejder med inddragelsesprojekter inden for arkitektur og byudvikling samt med udvikling af nye metoder og redskaber til inddragelse af borgere og brugere. Projekterne integrerer og udvikler informations- og kommunikationsteknologier i arkitektoniske sammenhænge - fra designprocessen til selve formgivningen. Samtidig har Kollision mange års erfaring med eventbaserede aktiviteter, særligt med fokus på brugerdeltagelse. KOLLISIONS kompetencer spænder over bløde formidlingsmæssige discipliner som kommunikation, interessentinddragelse, procesfacilitering, undervisning og grafik til hårde teknologiske arbejdsfelter som avanceret dynamisk visualisering, programmering, databaseudvikling, hardware og projektioner. Arkitekturbureauet KOLLISION blev stiftet i juli 2000 af arkitekterne, Andreas Lykke-Olesen, Tobias Løssing og Rune Nielsen, som alle er uddannede fra afdelingen for Kommunikations Design på Arkitektskolen i Aarhus. I oktober 2005 indtrådte Thomas Fabian Delman i ejerkredsen. Thomas har en baggrund som cand. mag. i litteraturhistorie og multimedier fra Århus Universitet. Kollision er kendetegnet ved en stærk tilknytning til forsknings- og undervisningsmiljøer på Arkitektskolen Aarhus og Aarhus Universitet. Tobias Løssing har en PhD-grad i arkitektur med fokus på interaktive spil som inddragelsesredskab i byudvikling fra Arkitektskolen Aarhus. Andreas Lykke-Olesen har en PhD-grad i arkitektur med fokus på brugen af rum som grænseflade fra Arkitektskolen Aarhus. Rune Nielsen har en PhD-grad i Informations- & Medievidenskab med fokus på interaktive teknologier i byrum fra Aarhus Universitet. Thomas Fabian Delman er i gang med et PhD-projekt med fokus på nye strategier og redskaber til byudvikling og borgerdeltagelse ved Arkitektskolen Aarhus. Læs mere på: CO2030 Århus Kommune, borgerinddragelse vedr. kommunens målsætning om CO2 neutralitet KØGE2027 Køge Kommune, borgerinddragelse vedr. debatten om Køge Havn og Køge Jorddepot BYENSSTEMMER Århus Kommune, borgerinddragelse vedr. bygningen af nyt Multimediehus. 11

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig service 310.000 etagemeter

Læs mere

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Hvad kan man købe for 10 euro? To cd-singler? Eller måske sit yndlingsugeblad hver uge i en måned? Har du nogen sinde tænkt over, hvordan

Læs mere

Byer i 21 årh. - hvordan?

Byer i 21 årh. - hvordan? Byer i 21 årh. - hvordan? Camilla van Deurs, Arkitekt M.A.A., PhD Associate Partner Gehl Architects Program Del 1 10-10:15 Velkomst v. kommunen 10:15-11 Byrummets funktioner og udfordringer i det 21. Århundrede

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

"Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein)

Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein) 12345 Lenze gør meget enklere. Tidens hurtige udvikling har mange udfordringer til os. I fremtiden

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Landskabsarkitektur Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber Landskabsarkitektur 1 2

Læs mere

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi De globale mål om forsyningssikkerhed og markant reduktion af CO 2 skal opfyldes gennem større energieffektivisering og meget mere brug af

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

The Line. Connecting People!

The Line. Connecting People! The Line Connecting People! Nye urbane virksomheder og institutioner Ny urban virksomheds- og arbejdskultur Nye medarbejder netværk på kryds og tværs Nye attraktive arbejdspladser og innovative miljøer

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Avanceret 3D projektion

Avanceret 3D projektion Avanceret 3D projektion Deltagere/partnere: CAVI, Aarhus Universitet Aarhus Universitet Åbogade 34D 8200 Århus N Centerleder Kim Halskov, Afdelingsleder Morten Lervig, Telefon: 8924 9241 Mail: info@cavi.dk

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

Kan vi tænke større - sammen?

Kan vi tænke større - sammen? Kan vi tænke større - sammen? Creo Arkitekter A/S Hans Toksvig Larsen Adm. Direktør, Arkitekt MAA 23. september 2014 Creo Arkitekter A/S Medlem af Danske Ark www.creoarkitekter.dk Afhængighed Hvem trækker

Læs mere

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB)

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014 Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Introduktion Indlægsholder Jørgen Lange Teknikumingeniør 1987, Byggeri,

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

HAVNESPILLET [0.3:KOLLISION]

HAVNESPILLET [0.3:KOLLISION] HAVNESPILLET [0.3:KOLLISION] - et debat- & planlægningsspil af Tobias Løssing & Thomas Fabian Delman HAVNESPILLET [0.3:KOLLISION] - et debat- & planlægningsspil af Tobias Løssing & Thomas Fabian Delman

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

aar hus arki design tekt erne

aar hus arki design tekt erne design aar hus arki tekt design grafik / tekst: aarhus arkitekterne a/s 2. udgave afdeling for design For os er design en integreret del af dét at skabe bygninger og rum, og designafdelingens opgaver ligger

Læs mere

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding.

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding. L Y S t e m a d a g LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding. LYSnET er et tværfagligt netværk, der er etableret med det formål at styrke forskning og undervisning inden

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed SafeCom er repræsenteret af certificerede partnere i: Australien Danmark England Finland Frankrig Holland Hong Kong Indonesien Irland

Læs mere

DNA. Accelerate your future

DNA. Accelerate your future DNA MANIFEST KPH vil styrke iværksætteri med fokus på social, kulturel og miljømæssig værdi i samfundet. KPH er mere end et kontorfællesskab for sociale, kulturelle og miljømæssige iværksættere. KPH er

Læs mere

STRATEGISK WAYFINDING

STRATEGISK WAYFINDING STRATEGISK WAYFINDING Vi giver mennesker tryghed i ukendte omgivelser ved - på en logisk og naturlig måde - at lede brugere fra A til B, så de når deres mål til tiden. Større og/eller komplekse byggerier

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

L Y S. TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe

L Y S. TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe L Y S TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe Arkitektskolen Aarhus 25. februar 2010 program Onsdag den 25. februar

Læs mere

Uddannelse Cand arch, Arkitektskolen, Det Kongelige Danske Kunstakademi, 1988

Uddannelse Cand arch, Arkitektskolen, Det Kongelige Danske Kunstakademi, 1988 Curriculum vitae Vibeke Grupe Larsen Arkitekt maa Født 1961 Nationalitet Dansk Uddannelse Cand arch, Arkitektskolen, Det Kongelige Danske Kunstakademi, 1988 Bachelor of Architecture, School of Architecture

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by.

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by. Bo med havet på første klasse Du har nu muligheden for at bo, hvor der er højt til himlen, sand under fødderne, bølgebrus som sød musik. Og kort vej til byens puls og liv. Den saltfyldte duft af hav i

Læs mere

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT FILIP ZIBRANDTSEN CHEFKONSULENT I REALDANIA BY 24. NOVEMBER 2014 Indhold Kort om RealdaniaBy Udfordring Parkering kan skabe værdi Aspekterne Case

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

At vælge den rigtige metode

At vælge den rigtige metode At vælge den rigtige metode Susanne Balslev Nielsen Civilingeniør, Ph.D. Danmarks Tekniske Universitet Oplæg på kurset CO2-neutrale bydele, Dansk Byplanlaboratorium 4. marts 2009 Lidt om mig Civilingeniør

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Er din virksomhed blandt de bedste?

Er din virksomhed blandt de bedste? Notabenus Group Er din virksomhed blandt de bedste? ... det er vores i kraft af dynamiske og dygtige samarbejdspartnere omkring mange spændende projekter Notabenus skaber attraktive investeringer i hele

Læs mere

REALISERING 1 REALISERING

REALISERING 1 REALISERING ERHVERVSKORRIDOREN - SILKEBORG KOMMUNE REALISERING ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 REALISERING Nedenstående anbefalinger er baseret

Læs mere

Social kapital - belyst i den nordjyske sundhedsprofil: Hvordan står det til med sundheden i Nordjylland?

Social kapital - belyst i den nordjyske sundhedsprofil: Hvordan står det til med sundheden i Nordjylland? Social kapital - belyst i den nordjyske sundhedsprofil: Hvordan står det til med sundheden i Nordjylland? Jane Pedersen Specialkonsulent Region Nordjylland Gennem oplæget belyses følgende 1. Sundhedsprofiler

Læs mere

ærlighed gennem enkelhed

ærlighed gennem enkelhed Paustian Arkitekt ærlighed gennem enkelhed 2 Paustian Arkitekt arbejder ud fra et ønske om, at funktion, arkitektur og byggeøkonomi skal gå op i en højere enhed. Paustian Arkitekt, ærlighed gennem enkelhed

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Byen Danmark Kendingstal: 112358 Kan vi tegne et ny land?

Byen Danmark Kendingstal: 112358 Kan vi tegne et ny land? Byen Danmark Kendingstal: 112358 Kan vi tegne et ny land? Byen Danmark manifest 2 Vi vil centralisere den urbane zone i Danmark, for derefter at decentralisere byerne i byen. Vi vil skabe én by - en storby,

Læs mere

Byggeri med visioner

Byggeri med visioner Byggeri med visioner Nøgletal 2005-2006 Kroner Resultat Egenkapital Balancesum* Soliditetsgrad 2005 29.480.813 41.965.182 351.857.585 11,9 % 2006 64.594.083 120.541.377 557.160.152 21,6 % *Balancesumsbegrebet

Læs mere

Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri

Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri Tine Steen Larsen, PhD Konsulent Energi, Indeklima & bæredygtigt byggeri UCN act2learn TEKNOLOGI Hvem er jeg? Uddannelse DGNB konsulent, Green Building

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces Rejserapport PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004 Managing events in public open spaces Indhold 1) Rejserapport fra Gent 2) Rapport fra Gent: Study of the Ghent Festivities Baggrund for workshoppen Liveable

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Velkommen til Anebjergspillet

Velkommen til Anebjergspillet Velkommen til Anebjergspillet Bo Riis Duun Arkitekt MAA GBL Gruppen for by & landskabsplanlægning aps, Kolding Formål med spillet: at omsætte planstrategiens visioner til virkelighed at skabe en ny form

Læs mere

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge tegnestuen Tegnestuen Triarc A/S Arkitekter bygger på social, økonomisk og miljømæssig forståelse uanset om vi arbejder

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Aktive Byrum Projektstatus 2012

Aktive Byrum Projektstatus 2012 Aktive Byrum Projektstatus 2012 Indhold KMØ ramme Indsatsområde og mål Målgruppe Delprojekter Organisering Mobile faciliteter Kunstneriske indgreb Tidsplan 2013-15 Det aktive byrum 2012 Fagligt netværk

Læs mere

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014 Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014 Byudvikling gennem Klimatilpasning KlimaByen i Middelfart Danmarks Smukkeste Klimatilpasning gennemføres

Læs mere

Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN

Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN JOB- OG KRAVPROFIL Jens Jacobsen Hellerup, den 6. februar 2014 Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Århus Kommune Hvad vil vi? 3 Hvorfor udvikling? 4 Hvordan gør vi? 4 Hvad kan vi?

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

www.tentsproject.eu 1

www.tentsproject.eu 1 www.tentsproject.eu 1 Denne folder er udarbejdet af J. Bisson (Dr. Med, FRCPsych) og B. Tavakoly (ph.d.), Cardiff Universitet, Wales, Storbritannien(2009) med bidrag fra partnere i Det Europæiske Netværk

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

CV - Anders Bergmann. Personlige oplysninger: Kort uddannelsesmæssig beskrivelse:

CV - Anders Bergmann. Personlige oplysninger: Kort uddannelsesmæssig beskrivelse: CV - Anders Bergmann Personlige oplysninger: Fornavn: Anders Efternavn: Bergmann Fødselsdato: 05-07-1978 Stilling: Arkitekt Gade og nr.: Søren Norbysvej 41 Postnummer: 9900 By: Frederikshavn Land: Danmark

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN KORT Kulturhavn er Danmarks største havnefestival med over 200 forskellige kultur- og idrætsoplevelser i Københavns Havn. På bare 12 år

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010 [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

s1. Af Jakub Slusarek

s1. Af Jakub Slusarek s1. Af Jakub Slusarek Arbejdsprocessen Jeg lagde ud med at lave en hjemmeside omkring uddannelsen og jobbet som arkitekt. Informationerne fandt jeg på hjemmesiden www.ug.dk, som er en hjemmeside der informerer

Læs mere

Danmark i forandring

Danmark i forandring Danmark i forandring Kommunernes syn på udvikling i landdistrikterne KL s nye strategiprojekt om Danmark i forandring Vækstplan for turisme Lokale Aktionsgrupper Grøn nedrivning Danmark i hastig forandring

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

UNITE-IT NETVÆRK FOR DIGITAL INKLUSION

UNITE-IT NETVÆRK FOR DIGITAL INKLUSION UNITE-IT NETVÆRK FOR DIGITAL INKLUSION Drevet af UNITE-IT 2014 GENERELT OVERBLIK Unite-IT-netværket har fejret sit andet projekt år, men det er blot det første fulde funktionelle år. Det har fastholdt

Læs mere

Offentligt/privat samarbejde om et stort byudviklingsprojekt. Skagafjördur den 15. juni 2011 / Peter Frost

Offentligt/privat samarbejde om et stort byudviklingsprojekt. Skagafjördur den 15. juni 2011 / Peter Frost Offentligt/privat samarbejde om et stort byudviklingsprojekt Søndre Havn 15 ha Stationsområdet 6 ha Collstrop 3 ha Boliger: 152.000 kvm Erhverv: 118.000 kvm Detail: 22.000 kvm Kultur: 15.000 kvm Offentlig

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne?

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Professor Lone Kørnøv Aalborg Universitet Dansk Center for Miljøvurdering Hvorfor, hvorfor ikke og hvordan a. Holdningsladet emne b. Rationaler bag

Læs mere

Dragør Havn. Byudvikling på havnearealer

Dragør Havn. Byudvikling på havnearealer Byudvikling på havnearealer 26. maj 2015 2 Indhold 1. Sadolin & Albæk kort fortalt 2. Projekterfaring 3. Områdets kvaliteter 4. Potentiale 5. Havneprojekter 6. Anbefalinger 3 Sadolin & Albæk - kort fortalt

Læs mere

Brug overenskomsten og skab produktivitet

Brug overenskomsten og skab produktivitet Brug overenskomsten og skab produktivitet Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Disposition for oplægget Produktivitet DI s nye taskforce 2 Produktivitet 3 Aftagende vækst i produktiviteten 4 Danmark tæt

Læs mere

A ABERDEEN BILLUND. FORKLARING TIL DESTINATIONSLISTE: På Rammeaftale 16.08 Flyrejser har alle leverandører/flyselskaber skulle byde ind på følgende:

A ABERDEEN BILLUND. FORKLARING TIL DESTINATIONSLISTE: På Rammeaftale 16.08 Flyrejser har alle leverandører/flyselskaber skulle byde ind på følgende: Air Canada Air France Austrian Airlines British Airways/Iberia Brussels Airlines Finnair KLM LOT Polish Airlines Lufthansa Norwegian SAS Swiss International Airlines United Airlines FORKLARING TIL DESTINATIONSLISTE:

Læs mere

Kunst på UCC Campus Carlsberg

Kunst på UCC Campus Carlsberg Kunst på UCC Campus Carlsberg 1 Tomás Saraceno: In Orbit : Installationsview. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf, 2013 2015. Foto: Studio Tomás Saraceno. Courtesy kunstneren

Læs mere