Køge Kyst. procesbeskrivelse / fase 1 / mar ts 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Køge Kyst. procesbeskrivelse / fase 1 / mar ts 2010"

Transkript

1 Køge Kyst L I V E T S, H AV N E N S O G F O R TÆ L L I N G E N S B Y procesbeskrivelse / fase 1 / mar ts 2010

2 PROCESBESKRIVELSE BYLIV OG IDENTITET Arkitektur og byrum alene kan ikke sikre et attraktivt og mangfoldigt byliv, men derimod sætte rammerne for forskellige former for ophold, møder og begivenheder. Gode byrum bringer muligheder for både planlagte og spontane møder, fortæller om byens historie og giver nye oplevelser og sanseindtryk. Derfor er det vigtigt at forstå både byens identitet og dens potentialer og udfordringer. Med det stedsspecifikke som udgangspunkt, mener vi, at det er muligt at skabe en nytænkende, attraktiv og poetisk bydel. Vores mål er at udvikle en bydel med urbane kvaliteter og samspil mellem boliger, arbejdspladser, bevægelse, fritid og kultur. Udgangspunktet skal findes i dét, der allerede er der, men suppleres med nye tiltag, der løfter Køge ind i fremtiden. ORGANISERING Vores tilgang er bl.a. kendetegnet ved, at vi tænker i helheder og sammenhænge. Den overordnede rumlige og bymæssige sammenhæng, som den nye bydel indgår i, kan vi koble med de specifikke udfordringer i bymidten. På denne måde kan vi skabe stærke arkitektoniske og svar på konkrete udfordringer. ASTOC vil varetage rollen som teamleder og have fokus på en effektiv processtyring sammen med de danske aktører. Teamet vil arbejde kreativt og projektorienteret med en klar fordeling af roller og ansvar. Alle teamdeltagere vil deltage i konceptudvikling og fælles s undervejs, og vil i øvrigt indenfor hvert sit faglige felt bidrage med viden om bl.a. kultur, identitet, arkitektur, byrum, landskab, byliv, tilgængelighed, trafik, parkering og infrastruktur. De danske underrådgivere sikrer tæt kontakt til bygherre og brugere gennem hele processen, og vil deltage aktivt i alle faser af projektet. Denne folder vil uddybe vores tanker om processen bag fase 2. God fornøjelse! Team: ASTOC Architects & Planners / MASU Planning / CORNELIUS + VÖGE / WSP Group / KOLLISION / WSGreen Technologies Dan Cornelius arkitekt maa partner i CORNELIUS + VÖGE APS København, ETS KONTAKTPERSON Dan Cornelius, arkitekt maa og partner i CORNELIUS + VÖGE APS Telefonnummer direkte: Mail: 2

3 OM UDVIKLING AF STED Kulturen er udset som en væsentlig driver for udviklingen af Køge Kyst-projektet, hvilket i vores øjne er rigtigt set. Vi forstår kulturbegrebet i den bredeste forstand. Kultur er ikke bare finkultur som teater og klassisk musik eller undergrundskultur som skateboards og rave parties. Kultur er også måden man anvender byen på, måden man køber ind, måden man slapper af, måden man er aktiv. Kultur kobler sig således ikke nødvendigvis til steder eller bygninger, men også til måder at agere på inden for de rammer som byen, vandet og de grønne arealer sætter for dagliglivet. Kulturen er identitetsskabende og kan medvirke til at gøre et sted anerkendt. Et sted er lig med en geografisk lokalitet, der forbindes med mening. Og et anerkendt sted er et sted, der aftvinger en eller anden form for respekt. Anerkendelsen af et sted sker ved at skabe rammerne for ejerskab til, stolthed over og glæde ved stedet, hvilket positivt vil påvirke ejendomspriser, stimulere handel og øge attraktionsværdien for turister og tilflyttere. De nye byudviklingsområder skifter nu identitet fra industri, havn, parkering og infrastruktur. Nye steder opstår og gammel kultur ændres, men til hvad? Og hvad efterlades? Og hvordan? Kultur kan vanskeligt designes, fordi mening ved og anerkendelsen af et sted nok kan forestilles af planlæggerne ved tegnebordet, men kan blive modtaget af brugerne på utilsigtede måder både positivt og negativt. Modtageren bestemmer med andre ord budskabet. STRATEGIUDVIKLING Dette team vil derfor arbejde på at udvikle strategier, der på én gang virker overbevisende og realiserbare for Køge Kyst P/S, alt i mens de samtidig er åbne for nye fortolkninger, muligheder og input fra byens borgere og andre aktører. Derved skabes de bedste betingelser for kulturdannelsen, ejerskabet til udviklingsprocessen og til anerkendelsen af den nye bydel. Vi har derfor udset kultur i ordets bredeste forstand - som et omdrejningspunkt for vores projekt. Det betyder, at alle parter i projektet vil arbejde med kultur og bringe deres spidskompetencer i spil og udfordre egne og blive udfordret af teamets medlemmer til at se på egen faglighed med nye briller. Således vil fx både infrastruktur og bæredygtighedsbegrebet kunne blive udfordret af denne optik. Infrastrukturen underlægges ikke kulturen, men er med til at skabe de rammer og betingelser der kan få (by)kulturen til at udfolde sig og gøre den attraktiv. Bæredygtighed handler ikke blot om at begrænse brugen af energi, mindske udledninger og genanvendelse, men også om at skabe et bæredygtigt samfund og en velfungerende, rummelig bydel med plads til mangfoldighed, liv og bevægelse for alle. Handel er ikke blot et spørgsmål om indtjening for de næringsdrivende, men også et spørgsmål om fælles referencer, samhørighed og muligheder for at indtage byen på en afslappet eller rekreativ måde. Borgerinddragelsen skal ikke blot sikre projektets legitimitet over for beslutningstagerne, men er en nødvendig forudsætning for at projektet kan lykkedes, og kan kun ske ved at sikre borgernes ejerskab til den nye bydel. Sidst, men ikke mindst, drejer byomdannelse sig ikke blot om at udvide antallet af kvadratmeter og skattegrundlaget for en kommune, men også om at skabe identitet, tilhørsforhold, stolthed og glæde. Om anerkendelse. Om kulturdannelse, og i særdeleshed om mennesker og det liv de ønsker at leve. 3

4 UDFORDRINGER Norskehavet NORGE Køge Kyst opgaven opererer på så mange tematiske planer, over så lang en tidsmæssig periode og på så stort et geografisk område, at det stiller meget store krav til os som team ikke blot i forhold til hvilke kompetencer vi besidder, men i lige så høj grad hvordan vi formår at sætte disse i spil så de rigtige beslutninger træffes på det vidensmæssigt bedste grundlag. ATLANTISKE OCEAN SVERIGE RUSLAND Vores team er sammensat, så det forsøger at imødekomme alle de efterspurgte kompetencer i forhold til behandlingen af opgavens temaer. Sammensætningen er dog udfordret af de enkelte kompetencers distribuerede lokaliteter, hvilket stiller krav til en klar plan for hvordan opgaven gribes an. Vi har alle i tidligere projekter arbejdet i internationale teams og ved hvor svært det kan være at sikre at viden, materiale så ultimativt god energi flyder gnidningsfrit imellem konsortiets forskellige kontorer. Forskellige arbejdskulturer, manglende forståelse for andre parters kompetencer og mangel på fælles mål kan være direkte skadelige for et potentielt frugtbart samarbejde. NORGE FINLAND Helsinki Sådanne udfordringer skal forceres, hvorved vores team vil kunne levere mere af det nye og mindre af det samme. Flere i temaet kender hinanden fra tidligere samarbejder men samlet danner teamet et nyt netværk, der helt konkret betragter opgaven fra forskellige perspektiver. Det nye felt der hér opstår, mener vi kan skabe et stærkt projekt. Oslo Stockholm Østersøen Talinn ESTLAND RUSLAND kommunikationskanaler Vores samarbejde vil foregå med et omdrejningspunkt i en række lavpraktiske, men fundamentale kommunikationskanaler. Nordsøen Århus DANMARK Malmö SVERIGE Riga LETLAND Kalender - Vi fører en fælles web-baseret kalender, der kan visualisere de mange parallelle spor og temaer der sideløbende skal researches, kvalificeres, designes, beskrives og visualiseres. IRLAND Dublin STORBRITANNIEN London Amsterdam Köln Bruxelles Paris TYSKLAND Zürich Stutgart Berlin København Prag TJEKKIET Wien ØSTRIG Ljubljana Kaliningrad Warszawa POLEN SLOVAKIET Bratislava Budapest UNGARN LITAUEN Vilnius RUMÆNIEN Minsk HVIDERUSLAND MOLDOVIA Kiev UKRAINE Fildeling - Vi udveksler filer igennem en fælles DropBox, hvorved alle parter modtager materiale så snart der er behov for sparring eller det er parat til at blive sendt videre i processen. Software - Vi har sikret os at alle kontorer kører med afstemte softwareversioner, så udveksling af tekster, tegninger og grafik sker så enkelt og gnidningsfrit som muligt. Telefonmøder - Vi holder telefonmøder imellem teamets parter afhængigt af hvor vi er i processen og hvem der pt. sidder på de samme delopgaver. Video-konferencer - Vi holder ugentlige video-konferencer imellem de forskellige kontorer for at sikre en visuel opdatering på hinandens dele af projektet. Dette gøres også for at øge den sociale fællesfølelse i teamet. PORTUGAL Lissabon Bilbao Madrid SPANIEN Middelhavet ITALIEN Rom Zagreb BOSNIEN Sarajevo Beograd SERBIEN & MONTENEGRO Tirana Skopje GRÆKENLAND Bukarest Sofia Athen Sortehavet Istanbul Ankara TYRKIET Workshops - Vi afvikler interne, hvor vi vil sigte imod at så mange beslutninger som muligt kan træffes i fællesskab, så flest mulige kompetencer kan vægte de væsentligste parametre og lade dette være udslagsgivende for vores designvalg. Disse s skal ligeledes styrke den sociale kontakt ud fra den ide at vi stiller det grundlæggende krav til os selv i teamet at det skal være interessant, lærerigt og sjovt at arbejde sammen for at sikre at projektet bliver konsistent og meningsfyldt for Køge Kyst kommende brugere. Fællestegnestue- Det er under overvejelse om vi skal etablere en fællestegnestue i projektets afgørende faser. Vi er ved at afsøge mulighederne, lokalesituationen og økonomien ved en sådan foranstaltning. Alger ALGERIET Tunis TUNESIEN Eksterne konsulentydelser- Selvom teamet kompetencemæssigt er bredt funderet, er vi åbne over for at kunne komme i en situation, hvor det bliver nødvendigt at trække på eksterne konsulentydelser hvad angår fx lokale økonomiske beregninger eller afsætningsøkonomi i en regional kontekst. Vi har således lavet en intern økonomisk aftale for honorarafregning for disse ydelser. 4

5 metoden VIDEN KONTRA MULIGHEDER En klassisk problemstilling i nær sagt alle udviklingsprojekter består i at undgå at træffe beslutninger på et ufuldstændigt vidensgrundlag. Det vil sige, at det gælder om holde mulighederne åbne så længe som muligt, alt i mens viden om kontekst og problemstillinger afklares og kan tilflyde alle i teamet. Denne problemstilling er som tidligere beskrevet ikke mindre triviel for et tværfagligt og distribueret team. Udfordringen for dette team bliver derfor i særdeleshed af sikre at viden om projektets problemstillinger som hvert enkelt teammedlem må sidde med når frem til de personer som træffer beslutningerne. Derfor har vi designet en iterativ proces og underbygget den med en lavpraktisk infrastruktur, som dels skal sikre; at viden tilflyder alle; at alle bliver hørt; at ideer og beslutninger bliver konkretiseret for derefter at undergå en evaluering og dels for at sikre at muligheder kan være i spil længst muligt førend der træffes beslutninger. Teamet vil derfor afholde og facilitere en række tematiserede interne s foruden de seminarer som afholdes i regi af KØGE KYST. Disse s vil blive beskrevet efter tidsdiagrammet på den følgende side. ANALYSE KRITERIEFORMULERING MÆNGDE EFTERFORSKNING PLANLÆGNING PROGRAMMERING WORKSHOPS VIDEN KONKURRENCEPROGRAM FASE 1 EVALUERING SKITSERING KONCEPTUDVIKLING DETALJERING VISUALISERING MULIGHEDER TID UDVIKLINGSPLAN FASE 2 5

6 TIDSDIAGRAM MULIGHEDER INTERNE MILESTONES OFFICIELLE MILESTONES deadline fase 2 udstilling vinder udpeges deadline fase 1 start seminar 2-dages seminar VIDEN Første fase 15. marts april maj juni juli Anden fase 30. juli august DETALJERING / VISUALISERING SKITSERING / KONCEPTUDVIKLING KRITERIEFORMULERING / PROGRAMMERING / WORKSHOP PLANLÆGNING / EFTERFORSKNING / ANALYSE EVALUERING FASE 1 - VISION FOR KØGE KYST 6

7 s FØRSTE WORKSHOP [ULTIMO APRIL] For at sikre fælles fodslag vil vi afholde en kick-off for alle teamets nøglepersoner med udgangspunkt i bl.a. en kulturanalyse. Derfra vil vi evaluere samt udbygge de strategier, som dannede ramme om konkurrencens første fase samt seminariet i Køge den 20. april. Kulturanalysen skal forholde sig til de i konkurrenceprogrammet opstillede spørgsmål, men vi vil gå skridtet videre og omformulere spørgsmålene således at nøglespørgsmålene fra de 6 visioner bliver blandet på kryds og tværs. Derved vil vi inddrage aspekter som byudvikling, infrastruktur, detailhandel og erhverv, bæredygtighed, inddragelse samt økonomi og holde dem op overfor fx kultur og fritid - for derved at sikre at kulturforståelsen forankres videst muligt i projektet. Denne metode tænkes anvendt i hele det fremadrettede arbejde. Eksempler på parafraserede spørgsmål vi kunne stille under første : Hvis infrastruktur var en (kulturel) oplevelse i alle faser af projektet særligt på Søndre Havn hvordan tager den sig så ud? Hvordan kan kunst og kulturelle aktiviteter berige de offentlige rum på en bæredygtig facon? Hvordan anvendes de bevaringsværdige bygninger til erhverv til fritid etc? 2-DAGES SEMINAR [ MAJ] Hele teamet ser frem til at mødes i Køge maj for at deltage i 2-dages seminaret. En delmålsætning for første er netop at præparere teamets indsats og kommunikation på dette seminar samt at få afstemt vores forventninger og strategier i forbindelse med at parallelopdraget. Hvad kommer der af forandringer? Hvordan tackler vi input fra de andre teams i vores proces? ANDEN WORKSHOP [ULTIMO MAJ] Anden starter med en grundig evaluering af seminarets resultater. En gennemgang af teamets nye muligheder, samt en afsøgning af hvad vi ved, og hvad vi mangler at vide. Her vil vi endvidere udarbejde linjerne for en designmanual som skal koordinere og effektivisere kommunikationen mellem medlemmerne af teamet. TREJDE WORKSHOP [MEDIO JUNI] På den tredje skal de økonomiske rammer vendes og afklares. Hvad koster infrastrukturen? Hvad koster flytningen af Trapperiet? Hvad koster renoveringen af Teaterbygningen? Herudover skal teamet også vende det centrale knudepunkt omkring jernbanen og få langt en række mulige strategier på bordet for handel, parkering, forurening samt de øvrige knudepunkter. FJERDE WORKSHOP [PRIMO JULI] På denne skal der træffes beslutninger mulighederne indsnævres, men vores viden om konteksten er også øget. Vi skal have diskuteret bebyggelser, byrum, pladsdannelser, borgerinddragelser samt fastlagt strategierne for knudepunkterne. FEMTE WORKSHOP [ULTIMO JULI] Denne organiseres muligvis som en fællestegnestue. Det er en produktions, hvor der skal træffes mange beslutninger. Det er her projektet konkretiseres, detaljeres og visualiseres. 7

8 arkitekter organisation ingeni LEDER ø rer ingeniører sammenhænge planlægning byudvikling infrastruktur trafik teknik parkering belysning byliv Honorarfordelning (1 fase): 30% Astoc 25% MASU PLANNING 25% Cornelius+Vöge 10% Kollision 0% WSP 0% WS GreenTechnologies 10% omkostninger Honorarfordelning (2 fase): 25% Astoc 22,5% MASU PLANNING 22,5% Cornelius+Vöge 10% Kollision 10% WSP 5% WS GreenTechnologies 5% omkostninger Vi er et internationalt team med stærke danske aktører der sikrer den lokale og kulturelle relation. De internationale firmaer har stået bag nogle af de mest ambitiøse og vellykkede byplaner i Nordeuropa. Eksempelvis har vi det meget anerkendte tyske byplan-firma ASTOC med på holdet, som bl.a. har stået bag HafenCity i Hamburg. Teamet har tilsammen brede faglige kompetencer indenfor planlægning, strategi, byrum, byliv, landskab, bæredygtighed, bygningsarkitektur samt involvering af lokale brugere, interessenter og aktører. Teamet står stærkt i forhold til alle relevante aspekter i projektet, fra strategi og proces til skabelsen af de egentlige byrum og livet omkring. Alle teamets medlemmer har arbejdet med bæredygtighed i forskellig skala og kompleksitet. Teamet har en fælles interesse for udvikling af byer og byområder. Vores faglighed og kendskab fra tidligere samarbejder, kombineret med en stor viden om byudvikling giver os en fordomsfri og innovativ tilgang til opgaven. arkitekter landskabsarkitekter fortælling kultur dialog og indragelse rum innovation byrum poesi materiale stedsidentitet detalje og helhed KØGE KYST Teamet består af følgende rådgivere: ARKITEKTUR, PLANLÆGNING OG ØKONOMI [LEADER] ASTOC er en internationalt anerkendt arkitekt- og planlægningstegnestue med base i Köln, der har udført flere præmierede byplaner i forskellige nordeuropæiske byer, herunder HafenCity i Hamburg. TRAFIK, INFRASTRUKTUR OG BÆREDYGTIGHED WSP Group er en af verdens hurtigst voksende ingeniørvirksomheder og førende indenfor byggeri og miljøprojekter. Til projektet er der indgået samarbejde med afdelingen i Malmø, der kan trække på regional og international viden. ARKITEKTUR OG BYGNINGSSTRUKTUR CORNELIUS + VÖGE ApS er en yngre dansk arkitekttegnestue. Tegnestuen har erfarne kræfter og arbejder visionært med alle faser af byrum, kulturbyggeri og planlægning. Tegnestuen har for nyligt vundet en konkurrence der omfatter udviklingen af en fremtidig kulturpræget bydel i Odense Havn. ingeni ø rer sanselighed bæredygtighed research dialog og indragelse LANDSKAB OG STRATEGI MASU PLANNING er en yngre landskabsarkitekttegnestue med mange års erfaring med design, projektog konceptudvikling i både stor og lille skala samt international konkurrenceerfaring. Tegnestuen har for nyligt vundet en konkurrence der omfatter udviklingen af en fremtidig kulturpræget bydel i Odense Havn. STRATEGISK OG TEKNISK BÆREDYGTIGHED WSGreenTechnologies er en del af ingeniørvirksomheden Werner Sobek Group. Firmaet er anerkendt i hele verden for sine integrerede løsninger indenfor bæredygtighed, design, teknik og byplan. Firmaet har kontorer i Stuttgart, Cairo, Dubai, Frankfurt, Khartoum, Moskva og New York. kommunikation proces BORGERINDDRAGELSE OG INTERAKTION KOLLISION arbejder med inddragelsesprojekter indenfor arkitektur og byudvikling samt med udvikling af nye metoder og interaktive redskaber til inddragelse af borgere og brugere. KOLLISION har tidligere bistået Køge Kommune med en borgerinddragelsesproces for konkurrenceområdet. 8

9 1/3 Prof. Dipl.-Ing. Markus Neppl Partner ASTOC GmbH & Co KG, Køln Dipl.-Ing. Peter Berner Partner ASTOC GmbH & Co KG, Køln Dipl.-Ing. Ingo Kanehl, MBA Member of the Executive Board ASTOC GmbH & Co. KG, Køln Civilingeniør Karin Brundell-Freij Seniorkonsulent WSP Analysis & Strategy ASTOC særkende er en særlig samhørighed mellem arkitektur og byen, for dannelsen af en arkitektur, der fremkommer af overlappende sammenhænge og med hensyn til en mangfoldighed af forskellige skalaer. Vores design opstår fra en forståelse af, der former bygninger i relation til specifikke lokaliteter: fra det hele til selve stedet; fra stedet til det hele. Vores mål er at fremme af den moderne by, og den fortsatte udvikling af gyldige arkitektoniske typologier. WSP er en global analyse- og teknikvirksomhed som tilbyder konsulentydelser for bæredygtig samfundsudvikling inden for byggeri & industri, transport & infrastruktur og miljø. WSP har medarbejdere og mere end 250 kontorer i 35 lande verden over. WSP Sverige AB beskæftiger over medarbejdere. Bredde og mangfoldighed kendetegner vores medarbejdere, kompetenceområder, kunder og typer af opgaver. Vi er United by our difference. Baseret på denne forståelse af arkitektur, er vi engageret i gennemførelsen af et bredt spektrum af planlægningsopgaver, fra regional og omfattende byudvikling ned til indretningsdesign. Vi arbejder sammen med offentlige og private kunder, arealudviklingsselskaber, entreprenører og forskellige typer af foreninger. WSP Analyse & Strategi er en konsulentvirksomhed i samfundsudvikling. Vores 100 konsulenter fokuserer på hvordan ændrede forudsætninger påvirker individer, virksomheder og samfundet, og hvordan vi udformer strategier og løsninger for god samfundsudvikling. Vi tilbyder tjenester indenfor 3 hovedområder: Omverden, policy & strategi; By- & regionudvikling; Kommunikation, transport og infrastruktur. Projekterne er altid udviklet i tæt samarbejde med kunder og udføres i et tværfagligt samarbejde med byplanlæggere, tekniske eksperter og andre rådgivere. Vi arbejder ofte sammen med andre virksomheder og har gennemført flere projekter i samarbejde med andre kontorer. ASTOC Architects and Planners GmbH & CO KG blev dannet i Køln i 1990 af Peter Berner, Kees Christiaanse, Oliver Hall and Markus Neppl og har i dag 45 ansatte. Vores spektrum af kompetencer omfatter også det pædagogiske område; Markus Neppl og Oliver Hall holder således professorater i planlægning ved bl.a. universitetet i Karlsruhe (TH), mens andre medarbejdere ligeledes praktiserer undervisningsvirksomhed. Læs mere på: WSP Environmental er en verdensomspændende miljøkonsulentvirksomhed med kompetencer inden for miljø, helse- og sikkerhedsspørgsmål, energi og socialt ansvarstagende. WSP Environmental kendetegnes ved at merværdi skabes for vores kunder gennem dybt miljøkundskab kombineret med kundskab inden for jura, økonomi, teknik og social spørgsmål. Vi har I Sverige især specialiseret os inden for miljøledelse, bygningsfysik, ejendomsudvikling, energi og akustik. Vi har således en stærk position inden for miljøvurderinger ved virksomheds- og ejendomsoverdragelser, miljøkonsekvensbeskrivelser og grundforureningsspørgsmål. WSP Samfundsbygning har en meget bred erfaring indenfor hele samfundsbyggesektoren fra veje, jernbaner, broer, tunneler, havne, dæmninger og ledninger til parker, boliger, kontorer og industrier. Hvert nyt sted er unikt. Intetsteds er situationen nøjagtig den samme. Vore vidensområder er udstrakt med ingeniører, landskabsarkitekter, vandingeniører, samfundsplanlæggere, landbrugskonsulenter, geologer og mange andre. Læs mere på: HAFENCITY HAMBURG Hafencity Hamburg GmbH, DE. International konkurrence, 1. Præmie MASTERPLAN HEIDESTRASSE BERLIN Vivico Real Estate, DE. International konkurrence, 1. Præmie A HARBOUR ISLAND IN THE CUSTOMS AND INLAND HARBOR, Masterplan for Stadtwerke Mainz VIDEREUDVIKLEDE REJSEGARANTIER - for en mere attraktiv kollektivtrafik. Opgave for Vinnova, SE PENDLINGSMODEL Øresundsregionen, Region Skåne, SE. Opgave for Øresundsbroen AS UDVIKLINGSPLAN samfundsøkonomiske analyser af cykeltrafikanlæg, SE. Opgave for Vägverket, Borlänge. 9

10 2/3 Arkitekt MAA Dan Cornelius Partner cornelius+vöge Arkitekt MAA Nanna Vöge Partner cornelius+vöge CORNELIUS + VÖGE ser arkitektur som en kommunikativ kunstart, hvor bygninger skal fortælle en historie. Projekterne skal udtrykke og forene det sanselige, poetiske og oplevelsesmæssige med det pragmatiske, skarpe og præcise i såvel detalje som helhed. En metode der skal forene den stærke hovedide med det nære og skabe sammenhæng mellem proces og syntese. Intentionen er at forene stedets karakter og programmets indhold i en symbiose med en arkitektonisk hovedidé og et enkelt, moderne og karakterfuldt sprog. Den enkelte opgaves særlige kompleksitet bliver indgangsvinklen, og det er gennem undersøgelsen af rumligheder, strukturer, detaljer, materialer og teknikker den gøres vedkommende. Det er tegnestuens mål at arbejde visionært med samtlige opgaver indenfor kultur- og boligbyggeri, landskab, planlægning og design. Udgangspunktet vil i alle tilfælde basere sig på en grundig analyse af stedets karakter, bygherreprogram, økonomisk ramme. Tegnestuen deltager i flere nationale og internationale konkurrencer som en vigtig del af den faglige udviklingsstrategi. Den frie kreative proces i en konkurrence sikrer en fortsat dynamik i den kreative udvikling. En udvikling der fungerer bedst når der veksles mellem skalatrinene og kompleksiteten - fra nærværet i et projekts bygge-faser, detaljering og materialernes overgange, til den frie analyse og konceptudvikling. CORNELIUS + VÖGE, atelier for arkitektur, blev dannet i 2005 som tegnestue af Nanna Vöge og Dan Cornelius. Nanna Vöge, arkitekt MAA er uddannet Det Kgl. Kunstakademi, København i 1997, mens Dan Cornelius, arkitekt MAA er uddannet Det Kgl. Kunstakademi, København i Begge har erfaring fra flere af landets større tegnestuer. I 2006 etablerede tegnestuen lokaler i Den Grå Kødby på Vesterbro i København. Arbejdsområdet er primært kultur- og boligbyggeri, planlægning og design. Landskabsarkitekt MARK MDL Malin Blomqvist Indehaver MASU PLANNING MASU opererer inden for alle aspekter af landskabsarkitektur: fra storskala by- og landskabsplanlægning til konceptudvikling, strategisk design, detaljering og materialekendskab. Vores designfilosofi er baseret på klare idéer samt vigtigheden af inddragelse af stedets specifikke karakter. Ingredienser der i relation til hinanden kan skabe både tidløse og innovative projekter. Bæredygtighed er en naturlig del af projekterne, hvilket skal kunne fornemmes i alt fra rumligt design til arbejdsproces. Ligeledes prioriteres historisk og kulturel baggrundsviden om stedet og kommunikation med kommende brugere højt. Ligegyldigt hvilken opgave vi står over for, er det vigtigt at glæden ved at skabe skinner igennem. Vi er hvad vi omgiver os med. Vi erkender værdien af et veldesignet miljø - byrum må ikke undervurderes. MASU ønsker mere end blot smukke omgivelser. Vi tror på fredfyldte rum til pause og rekreation, men også på levende rum der udfordrer og involverer. MASU PLANNING er et partnerskab mellem landskabsarkitekterne Malin Blomqvist og Sune Oslev, opstartet i 2005 og dannet som tegnestue i 2007, med base i København.. Firmaet ejes og drives af Malin Blomqvist, landskabsarkitekt MARK MDL, med Sune Oslev, landskabsarkitekt MAA som associeret partner. Begge partnere har mange års erfaring fra nogle af landets større og anerkendte landskabs- og arkitekttegnestuer. Malin Blomqvist har en masters i landskabsarkitektur fra Helsinki University of Technology, dep. of Architecture, Sune Oslev er Cand. Arch. fra Det Kongelige Kunstakademis Arkitektskole, afd.1 By og landskab, Læs mere på: Læs mere på: BYENS Ø - Havneområde, Odense Kommune, DK. Åben international konkurrence, 1. præmie BEBYGGELSESANALYSER - Roskilde Kommune, DK. Kommission KIRKE- OG KULTURCENTER - Hatlehol, NO Ålesund sogn. Åben international konkurrence, 1. præmie BYENS Ø - Havneområde, Odense Kommune, DK. Åben international konkurrence, 1. præmie HANASAARI, Helsinki Kommune, FI. Afsluttet opgave LOW2NO, Jätkäsaari, Helsinki, FI. Indbudt projektkonkurrence for BIG. 10

11 3/3 Professor Dr.-Ing. Werner Sobek Grundlægger af Werner Sobek Group Dipl.- Ing. Michael Duder Managing Principal of Werner Sobek Stuttgart Dr.-Ing. MA Heide Schuster Managing Principal of WSGreenTechnologies Stuttgart WSGreenTechnologies er en del af Werner Sobek koncernen og tilbyder planlægnings- og konsulentydelser, der dækker alle områder inden for bæredygtigt byggeri. Grundlaget for vores arbejde er en holistisk tilgang. Ved at udarbejde en samlet vurdering af en bygning, tager vi hensyn til alle de relevante faser og aspekter, herunder planlægning, opførelse, drift og bortskaffelse. Faktorer som beliggenhed, mikroklima, facade, konstruktioner og de anvendte materialer er alle analyseret og undersøgt for den virkning, de har på systemet som helhed. På grundlag af denne analyse, udvikler vi koncepter, der kan optimere hver af de enkelte faktorer. WSGreenTechnologies tilbyder også støtte i planlægningsfasen med konsultative tjenester og certificering til DGNB (tysk) og LEED (USA) standarder. Vi tilbyder tjenester fra forskning til høring og fra planlægning til certificering. Derudover udnytter vi en række komplekse planlægningsværktøjer til optimering af mange parametre. Planlægningsinstrumenterne omfatter bl.a. simulering af termiske egenskaber, dagslys, komfort, vind strømme, strukturelle komponenter, anlæg etc. WSGreenTechnologies stræber efter at opnå målsætningen om at bygninger ikke blot giver brugerne størst mulig komfort, men også opfylder alle kravene i vores Triple Zero konceptet: Zero energy: Bygninger bør ikke anvende mere energi i gennemsnit i et år, end de skaber, Zero emission: Bygninger må ikke have nogen CO2-emissioner, Zero waste: Bygninger skal være helt nedbrydelige og genanvendelige. Werner Sobek s arbejde er kendetegnet ved førsteklasses design og på avanceret ingeniørkundskab kombineret med sofistikerede grønne teknologier. Stuttgart, Cairo, Dubai, Frankfurt, Khartoum, Moskva og New York. Virksomheden blev grundlagt i 1992 og har nu mere end 200 ansatte. Virksomheden er ejet af Professor Dr. Werner Sobek. Han er arkitekt og rådgivende ingeniør inden for alle områder af bygningskonstruktion. Som efterfølger til arkitekt Frei Otto og bygningsingeniør Jörg Schlaich, leder Werner Sobek Institut for Letvægtskonstruktioner og Konceptuel Design ved universitetet i Stuttgart. Derudover er han Mies van der Rohe professor ved Illinois Institute of Technology i Chicago WEST KOWLOON CULTURAL DISTRICT, Hong Kong, KINA. Planlægningskoncepter for OMA RUE DE LA LOI EU Bruxelles, BE. Konkurrence for OMA BUGS Benefits of Urban Green Space, EU-støttet forskningsprojekt, Universitetet i Bochum. PhD, Arkitekt MAA Tobias Løssing, Direktør og partner KOLLISION Læs mere på: KOLLISION arbejder med inddragelsesprojekter inden for arkitektur og byudvikling samt med udvikling af nye metoder og redskaber til inddragelse af borgere og brugere. Projekterne integrerer og udvikler informations- og kommunikationsteknologier i arkitektoniske sammenhænge - fra designprocessen til selve formgivningen. Samtidig har Kollision mange års erfaring med eventbaserede aktiviteter, særligt med fokus på brugerdeltagelse. KOLLISIONS kompetencer spænder over bløde formidlingsmæssige discipliner som kommunikation, interessentinddragelse, procesfacilitering, undervisning og grafik til hårde teknologiske arbejdsfelter som avanceret dynamisk visualisering, programmering, databaseudvikling, hardware og projektioner. Arkitekturbureauet KOLLISION blev stiftet i juli 2000 af arkitekterne, Andreas Lykke-Olesen, Tobias Løssing og Rune Nielsen, som alle er uddannede fra afdelingen for Kommunikations Design på Arkitektskolen i Aarhus. I oktober 2005 indtrådte Thomas Fabian Delman i ejerkredsen. Thomas har en baggrund som cand. mag. i litteraturhistorie og multimedier fra Århus Universitet. Kollision er kendetegnet ved en stærk tilknytning til forsknings- og undervisningsmiljøer på Arkitektskolen Aarhus og Aarhus Universitet. Tobias Løssing har en PhD-grad i arkitektur med fokus på interaktive spil som inddragelsesredskab i byudvikling fra Arkitektskolen Aarhus. Andreas Lykke-Olesen har en PhD-grad i arkitektur med fokus på brugen af rum som grænseflade fra Arkitektskolen Aarhus. Rune Nielsen har en PhD-grad i Informations- & Medievidenskab med fokus på interaktive teknologier i byrum fra Aarhus Universitet. Thomas Fabian Delman er i gang med et PhD-projekt med fokus på nye strategier og redskaber til byudvikling og borgerdeltagelse ved Arkitektskolen Aarhus. Læs mere på: CO2030 Århus Kommune, borgerinddragelse vedr. kommunens målsætning om CO2 neutralitet KØGE2027 Køge Kommune, borgerinddragelse vedr. debatten om Køge Havn og Køge Jorddepot BYENSSTEMMER Århus Kommune, borgerinddragelse vedr. bygningen af nyt Multimediehus. 11

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Februar 2014 Regeringen Februar 2014 ARKITEKTURPOLITIK MENNESKER I CENTRUM kum.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING ARKITEKTUR FOR MENNESKER SIDE 6 1. MØDET MED ARKITEKTUREN

Læs mere

MANUAL. Uddybet guide til PhD-projektet URBANE SPIL

MANUAL. Uddybet guide til PhD-projektet URBANE SPIL MANUAL Uddybet guide til PhD-projektet URBANE SPIL URBANE SPIL PhD-projekt af Tobias Løssing Arkitektskolen Aarhus Institut for Design August 2005 Vejleder: Lektor Morten Daugaard, cand. phil. Arkitektskolen

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

Bymiljøets betydning for virksomheders værdiskabelse

Bymiljøets betydning for virksomheders værdiskabelse Bymiljøets betydning for virksomheders værdiskabelse 1 - mødet med bymiljøet! Kan bymiljøets udformning stimulere økonomisk vækst? Hvordan kan bymiljøer bidrage til værdiskabelse og netværk mellem mennesker

Læs mere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere B Ø R N R U M F O R M A R K I T E K T U R O G D E S I G N F O R B E G Y N D E R E 1 BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere Udgivet af: Børnekulturens

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

SUBEXPO2009. futurefarmers used by permission

SUBEXPO2009. futurefarmers used by permission SUBEXPO2009 futurefarmers used by permission EN VISION FOR FREMTIDENS FORSTAD Det kræver viden, nytænkning og ambitioner at håndtere de udfordringer, som den hastige urbanisering stiller os over for.

Læs mere

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtige byområder i Danmark

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtige byområder i Danmark Mini-guide til DGNB Certificering af bæredygtige byområder i Danmark Nordhavn - DGNB præcertifikat, Guld DK-GBC juli 2014 3 Introduktion Green Building Council Denmark (GBC) er en nonprofit organisation,

Læs mere

UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING. Eksempler til inspiration

UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING. Eksempler til inspiration UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING Eksempler til inspiration Indhold Hvad er Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU)?...3 Bæredygtighed i Gustavsminde børnehave...5 Lokalsamfundets bæredygtige udvikling

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

rapport 14 Arkitektforeningen

rapport 14 Arkitektforeningen rapport 14 Arkitektforeningen Formandens beretning s. 2 / Politik s. 6 / Konkurrencer s. 14 / Kurser s. 19 / Stud.arch & MAA s. 21 / Kritikerakademi s. 22 / Landet rundt s. 23 formandens beretning I nærværende

Læs mere

Åben konkurrence udskrevet af Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg. kan VI tegne et nyt land?

Åben konkurrence udskrevet af Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg. kan VI tegne et nyt land? Åben konkurrence udskrevet af Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg kan VI tegne et nyt land? Åben konkurrence udskrevet af Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg kan VI tegne et nyt land? Indhold 5 Forord

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Debatavis konkurrencedygtig byudvikling samarbejdende

Debatavis konkurrencedygtig byudvikling samarbejdende Den Debatavis konkurrencedygtig byudvikling samarbejdende BY LEDERSKAB Byudvikling kræver et stærkt lederskab, samarbejds- og risikovillighed, involvering, mod og brud med vanetænkning SAMARBEJDE Samarbejde

Læs mere

Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne

Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne ARBEJDSRAPPORT SKOV & LANDSKAB 148 / 2012 Delphi-undersøgelse i projekt Innovativ plankultur Karina Sehested Dorthe Hedensted Lund d e

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

Udvikling af. plankultur. 27 kommunale eksempler. Miljøministeriet Realdania

Udvikling af. plankultur. 27 kommunale eksempler. Miljøministeriet Realdania Udvikling af plankultur 27 kommunale eksempler Miljøministeriet Realdania Udvikling af plankultur 27 kommunale eksempler Udvikling af plankultur 27 kommunale eksempler Tekster: Eksempelkommunerne og Plan09

Læs mere

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelses økonomisk effekt Model og vurdering eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelsesøkonomisk effektvurdering Model og eksempler. Line Bjerregaard Jessen, Anna

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

Evaluering af Copenhagen X

Evaluering af Copenhagen X Dansk Arkitektur Center Evaluering af Copenhagen X December 2011 Indhold 1 Indledning... 3 2 Konklusioner... 4 2.1 Indsats og rammer... 4 2.2 Resultater og effekter... 5 2.3 Perspektivering og anbefalinger...

Læs mere

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania To verdener mødes Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af

Læs mere

BYPLAN NYT 4 TEMA DET LANGE LYS. 5. årgang September 2007. Leder: Det lange lys - den globale udfordring. side 3

BYPLAN NYT 4 TEMA DET LANGE LYS. 5. årgang September 2007. Leder: Det lange lys - den globale udfordring. side 3 BYPLAN NYT 4 5. årgang September 2007 TEMA DET LANGE LYS Leder: Det lange lys - den globale udfordring Fremtiden skabes i de asiatiske megabyer Planlægning for et ændret klima Skaf Gehry! - Om Sønderborg

Læs mere

REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI. 2013-2016 august 2014

REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI. 2013-2016 august 2014 REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI august 2014 Vores mission er at skabe livskvalitet for alle i Danmark gennem det byggede miljø INDHOLD 4 Realdanias filantropiske strategi - v/jesper Nygård, adm. direktør

Læs mere

Lokale- & Anlægsfondens skriftrække

Lokale- & Anlægsfondens skriftrække Energiske faciliteter Lokale- & Anlægsfondens skriftrække Bæredygtigt papir Omslaget til denne bog er trykt på ScandiROCK-papir lavet af sten. Materialet er fremstillet helt uden træmasse, som anvendes

Læs mere

Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet

Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet Et overblik over eksisterende viden og nye initiativer - 2013 5 HVIDBOG OM BÆREDYGTIGHED I BYGGERIET Et overblik over eksisterende viden og nye initiativer - April

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Rapport April 2014 AARHUS COPENHAGEN NUUK OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLD 1. RESUMÉ 7 1.1 Evalueringens formål 7 1.2 Kort introduktion

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere