Køge Kyst. procesbeskrivelse / fase 1 / mar ts 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Køge Kyst. procesbeskrivelse / fase 1 / mar ts 2010"

Transkript

1 Køge Kyst L I V E T S, H AV N E N S O G F O R TÆ L L I N G E N S B Y procesbeskrivelse / fase 1 / mar ts 2010

2 PROCESBESKRIVELSE BYLIV OG IDENTITET Arkitektur og byrum alene kan ikke sikre et attraktivt og mangfoldigt byliv, men derimod sætte rammerne for forskellige former for ophold, møder og begivenheder. Gode byrum bringer muligheder for både planlagte og spontane møder, fortæller om byens historie og giver nye oplevelser og sanseindtryk. Derfor er det vigtigt at forstå både byens identitet og dens potentialer og udfordringer. Med det stedsspecifikke som udgangspunkt, mener vi, at det er muligt at skabe en nytænkende, attraktiv og poetisk bydel. Vores mål er at udvikle en bydel med urbane kvaliteter og samspil mellem boliger, arbejdspladser, bevægelse, fritid og kultur. Udgangspunktet skal findes i dét, der allerede er der, men suppleres med nye tiltag, der løfter Køge ind i fremtiden. ORGANISERING Vores tilgang er bl.a. kendetegnet ved, at vi tænker i helheder og sammenhænge. Den overordnede rumlige og bymæssige sammenhæng, som den nye bydel indgår i, kan vi koble med de specifikke udfordringer i bymidten. På denne måde kan vi skabe stærke arkitektoniske og svar på konkrete udfordringer. ASTOC vil varetage rollen som teamleder og have fokus på en effektiv processtyring sammen med de danske aktører. Teamet vil arbejde kreativt og projektorienteret med en klar fordeling af roller og ansvar. Alle teamdeltagere vil deltage i konceptudvikling og fælles s undervejs, og vil i øvrigt indenfor hvert sit faglige felt bidrage med viden om bl.a. kultur, identitet, arkitektur, byrum, landskab, byliv, tilgængelighed, trafik, parkering og infrastruktur. De danske underrådgivere sikrer tæt kontakt til bygherre og brugere gennem hele processen, og vil deltage aktivt i alle faser af projektet. Denne folder vil uddybe vores tanker om processen bag fase 2. God fornøjelse! Team: ASTOC Architects & Planners / MASU Planning / CORNELIUS + VÖGE / WSP Group / KOLLISION / WSGreen Technologies Dan Cornelius arkitekt maa partner i CORNELIUS + VÖGE APS København, ETS KONTAKTPERSON Dan Cornelius, arkitekt maa og partner i CORNELIUS + VÖGE APS Telefonnummer direkte: Mail: 2

3 OM UDVIKLING AF STED Kulturen er udset som en væsentlig driver for udviklingen af Køge Kyst-projektet, hvilket i vores øjne er rigtigt set. Vi forstår kulturbegrebet i den bredeste forstand. Kultur er ikke bare finkultur som teater og klassisk musik eller undergrundskultur som skateboards og rave parties. Kultur er også måden man anvender byen på, måden man køber ind, måden man slapper af, måden man er aktiv. Kultur kobler sig således ikke nødvendigvis til steder eller bygninger, men også til måder at agere på inden for de rammer som byen, vandet og de grønne arealer sætter for dagliglivet. Kulturen er identitetsskabende og kan medvirke til at gøre et sted anerkendt. Et sted er lig med en geografisk lokalitet, der forbindes med mening. Og et anerkendt sted er et sted, der aftvinger en eller anden form for respekt. Anerkendelsen af et sted sker ved at skabe rammerne for ejerskab til, stolthed over og glæde ved stedet, hvilket positivt vil påvirke ejendomspriser, stimulere handel og øge attraktionsværdien for turister og tilflyttere. De nye byudviklingsområder skifter nu identitet fra industri, havn, parkering og infrastruktur. Nye steder opstår og gammel kultur ændres, men til hvad? Og hvad efterlades? Og hvordan? Kultur kan vanskeligt designes, fordi mening ved og anerkendelsen af et sted nok kan forestilles af planlæggerne ved tegnebordet, men kan blive modtaget af brugerne på utilsigtede måder både positivt og negativt. Modtageren bestemmer med andre ord budskabet. STRATEGIUDVIKLING Dette team vil derfor arbejde på at udvikle strategier, der på én gang virker overbevisende og realiserbare for Køge Kyst P/S, alt i mens de samtidig er åbne for nye fortolkninger, muligheder og input fra byens borgere og andre aktører. Derved skabes de bedste betingelser for kulturdannelsen, ejerskabet til udviklingsprocessen og til anerkendelsen af den nye bydel. Vi har derfor udset kultur i ordets bredeste forstand - som et omdrejningspunkt for vores projekt. Det betyder, at alle parter i projektet vil arbejde med kultur og bringe deres spidskompetencer i spil og udfordre egne og blive udfordret af teamets medlemmer til at se på egen faglighed med nye briller. Således vil fx både infrastruktur og bæredygtighedsbegrebet kunne blive udfordret af denne optik. Infrastrukturen underlægges ikke kulturen, men er med til at skabe de rammer og betingelser der kan få (by)kulturen til at udfolde sig og gøre den attraktiv. Bæredygtighed handler ikke blot om at begrænse brugen af energi, mindske udledninger og genanvendelse, men også om at skabe et bæredygtigt samfund og en velfungerende, rummelig bydel med plads til mangfoldighed, liv og bevægelse for alle. Handel er ikke blot et spørgsmål om indtjening for de næringsdrivende, men også et spørgsmål om fælles referencer, samhørighed og muligheder for at indtage byen på en afslappet eller rekreativ måde. Borgerinddragelsen skal ikke blot sikre projektets legitimitet over for beslutningstagerne, men er en nødvendig forudsætning for at projektet kan lykkedes, og kan kun ske ved at sikre borgernes ejerskab til den nye bydel. Sidst, men ikke mindst, drejer byomdannelse sig ikke blot om at udvide antallet af kvadratmeter og skattegrundlaget for en kommune, men også om at skabe identitet, tilhørsforhold, stolthed og glæde. Om anerkendelse. Om kulturdannelse, og i særdeleshed om mennesker og det liv de ønsker at leve. 3

4 UDFORDRINGER Norskehavet NORGE Køge Kyst opgaven opererer på så mange tematiske planer, over så lang en tidsmæssig periode og på så stort et geografisk område, at det stiller meget store krav til os som team ikke blot i forhold til hvilke kompetencer vi besidder, men i lige så høj grad hvordan vi formår at sætte disse i spil så de rigtige beslutninger træffes på det vidensmæssigt bedste grundlag. ATLANTISKE OCEAN SVERIGE RUSLAND Vores team er sammensat, så det forsøger at imødekomme alle de efterspurgte kompetencer i forhold til behandlingen af opgavens temaer. Sammensætningen er dog udfordret af de enkelte kompetencers distribuerede lokaliteter, hvilket stiller krav til en klar plan for hvordan opgaven gribes an. Vi har alle i tidligere projekter arbejdet i internationale teams og ved hvor svært det kan være at sikre at viden, materiale så ultimativt god energi flyder gnidningsfrit imellem konsortiets forskellige kontorer. Forskellige arbejdskulturer, manglende forståelse for andre parters kompetencer og mangel på fælles mål kan være direkte skadelige for et potentielt frugtbart samarbejde. NORGE FINLAND Helsinki Sådanne udfordringer skal forceres, hvorved vores team vil kunne levere mere af det nye og mindre af det samme. Flere i temaet kender hinanden fra tidligere samarbejder men samlet danner teamet et nyt netværk, der helt konkret betragter opgaven fra forskellige perspektiver. Det nye felt der hér opstår, mener vi kan skabe et stærkt projekt. Oslo Stockholm Østersøen Talinn ESTLAND RUSLAND kommunikationskanaler Vores samarbejde vil foregå med et omdrejningspunkt i en række lavpraktiske, men fundamentale kommunikationskanaler. Nordsøen Århus DANMARK Malmö SVERIGE Riga LETLAND Kalender - Vi fører en fælles web-baseret kalender, der kan visualisere de mange parallelle spor og temaer der sideløbende skal researches, kvalificeres, designes, beskrives og visualiseres. IRLAND Dublin STORBRITANNIEN London Amsterdam Köln Bruxelles Paris TYSKLAND Zürich Stutgart Berlin København Prag TJEKKIET Wien ØSTRIG Ljubljana Kaliningrad Warszawa POLEN SLOVAKIET Bratislava Budapest UNGARN LITAUEN Vilnius RUMÆNIEN Minsk HVIDERUSLAND MOLDOVIA Kiev UKRAINE Fildeling - Vi udveksler filer igennem en fælles DropBox, hvorved alle parter modtager materiale så snart der er behov for sparring eller det er parat til at blive sendt videre i processen. Software - Vi har sikret os at alle kontorer kører med afstemte softwareversioner, så udveksling af tekster, tegninger og grafik sker så enkelt og gnidningsfrit som muligt. Telefonmøder - Vi holder telefonmøder imellem teamets parter afhængigt af hvor vi er i processen og hvem der pt. sidder på de samme delopgaver. Video-konferencer - Vi holder ugentlige video-konferencer imellem de forskellige kontorer for at sikre en visuel opdatering på hinandens dele af projektet. Dette gøres også for at øge den sociale fællesfølelse i teamet. PORTUGAL Lissabon Bilbao Madrid SPANIEN Middelhavet ITALIEN Rom Zagreb BOSNIEN Sarajevo Beograd SERBIEN & MONTENEGRO Tirana Skopje GRÆKENLAND Bukarest Sofia Athen Sortehavet Istanbul Ankara TYRKIET Workshops - Vi afvikler interne, hvor vi vil sigte imod at så mange beslutninger som muligt kan træffes i fællesskab, så flest mulige kompetencer kan vægte de væsentligste parametre og lade dette være udslagsgivende for vores designvalg. Disse s skal ligeledes styrke den sociale kontakt ud fra den ide at vi stiller det grundlæggende krav til os selv i teamet at det skal være interessant, lærerigt og sjovt at arbejde sammen for at sikre at projektet bliver konsistent og meningsfyldt for Køge Kyst kommende brugere. Fællestegnestue- Det er under overvejelse om vi skal etablere en fællestegnestue i projektets afgørende faser. Vi er ved at afsøge mulighederne, lokalesituationen og økonomien ved en sådan foranstaltning. Alger ALGERIET Tunis TUNESIEN Eksterne konsulentydelser- Selvom teamet kompetencemæssigt er bredt funderet, er vi åbne over for at kunne komme i en situation, hvor det bliver nødvendigt at trække på eksterne konsulentydelser hvad angår fx lokale økonomiske beregninger eller afsætningsøkonomi i en regional kontekst. Vi har således lavet en intern økonomisk aftale for honorarafregning for disse ydelser. 4

5 metoden VIDEN KONTRA MULIGHEDER En klassisk problemstilling i nær sagt alle udviklingsprojekter består i at undgå at træffe beslutninger på et ufuldstændigt vidensgrundlag. Det vil sige, at det gælder om holde mulighederne åbne så længe som muligt, alt i mens viden om kontekst og problemstillinger afklares og kan tilflyde alle i teamet. Denne problemstilling er som tidligere beskrevet ikke mindre triviel for et tværfagligt og distribueret team. Udfordringen for dette team bliver derfor i særdeleshed af sikre at viden om projektets problemstillinger som hvert enkelt teammedlem må sidde med når frem til de personer som træffer beslutningerne. Derfor har vi designet en iterativ proces og underbygget den med en lavpraktisk infrastruktur, som dels skal sikre; at viden tilflyder alle; at alle bliver hørt; at ideer og beslutninger bliver konkretiseret for derefter at undergå en evaluering og dels for at sikre at muligheder kan være i spil længst muligt førend der træffes beslutninger. Teamet vil derfor afholde og facilitere en række tematiserede interne s foruden de seminarer som afholdes i regi af KØGE KYST. Disse s vil blive beskrevet efter tidsdiagrammet på den følgende side. ANALYSE KRITERIEFORMULERING MÆNGDE EFTERFORSKNING PLANLÆGNING PROGRAMMERING WORKSHOPS VIDEN KONKURRENCEPROGRAM FASE 1 EVALUERING SKITSERING KONCEPTUDVIKLING DETALJERING VISUALISERING MULIGHEDER TID UDVIKLINGSPLAN FASE 2 5

6 TIDSDIAGRAM MULIGHEDER INTERNE MILESTONES OFFICIELLE MILESTONES deadline fase 2 udstilling vinder udpeges deadline fase 1 start seminar 2-dages seminar VIDEN Første fase 15. marts april maj juni juli Anden fase 30. juli august DETALJERING / VISUALISERING SKITSERING / KONCEPTUDVIKLING KRITERIEFORMULERING / PROGRAMMERING / WORKSHOP PLANLÆGNING / EFTERFORSKNING / ANALYSE EVALUERING FASE 1 - VISION FOR KØGE KYST 6

7 s FØRSTE WORKSHOP [ULTIMO APRIL] For at sikre fælles fodslag vil vi afholde en kick-off for alle teamets nøglepersoner med udgangspunkt i bl.a. en kulturanalyse. Derfra vil vi evaluere samt udbygge de strategier, som dannede ramme om konkurrencens første fase samt seminariet i Køge den 20. april. Kulturanalysen skal forholde sig til de i konkurrenceprogrammet opstillede spørgsmål, men vi vil gå skridtet videre og omformulere spørgsmålene således at nøglespørgsmålene fra de 6 visioner bliver blandet på kryds og tværs. Derved vil vi inddrage aspekter som byudvikling, infrastruktur, detailhandel og erhverv, bæredygtighed, inddragelse samt økonomi og holde dem op overfor fx kultur og fritid - for derved at sikre at kulturforståelsen forankres videst muligt i projektet. Denne metode tænkes anvendt i hele det fremadrettede arbejde. Eksempler på parafraserede spørgsmål vi kunne stille under første : Hvis infrastruktur var en (kulturel) oplevelse i alle faser af projektet særligt på Søndre Havn hvordan tager den sig så ud? Hvordan kan kunst og kulturelle aktiviteter berige de offentlige rum på en bæredygtig facon? Hvordan anvendes de bevaringsværdige bygninger til erhverv til fritid etc? 2-DAGES SEMINAR [ MAJ] Hele teamet ser frem til at mødes i Køge maj for at deltage i 2-dages seminaret. En delmålsætning for første er netop at præparere teamets indsats og kommunikation på dette seminar samt at få afstemt vores forventninger og strategier i forbindelse med at parallelopdraget. Hvad kommer der af forandringer? Hvordan tackler vi input fra de andre teams i vores proces? ANDEN WORKSHOP [ULTIMO MAJ] Anden starter med en grundig evaluering af seminarets resultater. En gennemgang af teamets nye muligheder, samt en afsøgning af hvad vi ved, og hvad vi mangler at vide. Her vil vi endvidere udarbejde linjerne for en designmanual som skal koordinere og effektivisere kommunikationen mellem medlemmerne af teamet. TREJDE WORKSHOP [MEDIO JUNI] På den tredje skal de økonomiske rammer vendes og afklares. Hvad koster infrastrukturen? Hvad koster flytningen af Trapperiet? Hvad koster renoveringen af Teaterbygningen? Herudover skal teamet også vende det centrale knudepunkt omkring jernbanen og få langt en række mulige strategier på bordet for handel, parkering, forurening samt de øvrige knudepunkter. FJERDE WORKSHOP [PRIMO JULI] På denne skal der træffes beslutninger mulighederne indsnævres, men vores viden om konteksten er også øget. Vi skal have diskuteret bebyggelser, byrum, pladsdannelser, borgerinddragelser samt fastlagt strategierne for knudepunkterne. FEMTE WORKSHOP [ULTIMO JULI] Denne organiseres muligvis som en fællestegnestue. Det er en produktions, hvor der skal træffes mange beslutninger. Det er her projektet konkretiseres, detaljeres og visualiseres. 7

8 arkitekter organisation ingeni LEDER ø rer ingeniører sammenhænge planlægning byudvikling infrastruktur trafik teknik parkering belysning byliv Honorarfordelning (1 fase): 30% Astoc 25% MASU PLANNING 25% Cornelius+Vöge 10% Kollision 0% WSP 0% WS GreenTechnologies 10% omkostninger Honorarfordelning (2 fase): 25% Astoc 22,5% MASU PLANNING 22,5% Cornelius+Vöge 10% Kollision 10% WSP 5% WS GreenTechnologies 5% omkostninger Vi er et internationalt team med stærke danske aktører der sikrer den lokale og kulturelle relation. De internationale firmaer har stået bag nogle af de mest ambitiøse og vellykkede byplaner i Nordeuropa. Eksempelvis har vi det meget anerkendte tyske byplan-firma ASTOC med på holdet, som bl.a. har stået bag HafenCity i Hamburg. Teamet har tilsammen brede faglige kompetencer indenfor planlægning, strategi, byrum, byliv, landskab, bæredygtighed, bygningsarkitektur samt involvering af lokale brugere, interessenter og aktører. Teamet står stærkt i forhold til alle relevante aspekter i projektet, fra strategi og proces til skabelsen af de egentlige byrum og livet omkring. Alle teamets medlemmer har arbejdet med bæredygtighed i forskellig skala og kompleksitet. Teamet har en fælles interesse for udvikling af byer og byområder. Vores faglighed og kendskab fra tidligere samarbejder, kombineret med en stor viden om byudvikling giver os en fordomsfri og innovativ tilgang til opgaven. arkitekter landskabsarkitekter fortælling kultur dialog og indragelse rum innovation byrum poesi materiale stedsidentitet detalje og helhed KØGE KYST Teamet består af følgende rådgivere: ARKITEKTUR, PLANLÆGNING OG ØKONOMI [LEADER] ASTOC er en internationalt anerkendt arkitekt- og planlægningstegnestue med base i Köln, der har udført flere præmierede byplaner i forskellige nordeuropæiske byer, herunder HafenCity i Hamburg. TRAFIK, INFRASTRUKTUR OG BÆREDYGTIGHED WSP Group er en af verdens hurtigst voksende ingeniørvirksomheder og førende indenfor byggeri og miljøprojekter. Til projektet er der indgået samarbejde med afdelingen i Malmø, der kan trække på regional og international viden. ARKITEKTUR OG BYGNINGSSTRUKTUR CORNELIUS + VÖGE ApS er en yngre dansk arkitekttegnestue. Tegnestuen har erfarne kræfter og arbejder visionært med alle faser af byrum, kulturbyggeri og planlægning. Tegnestuen har for nyligt vundet en konkurrence der omfatter udviklingen af en fremtidig kulturpræget bydel i Odense Havn. ingeni ø rer sanselighed bæredygtighed research dialog og indragelse LANDSKAB OG STRATEGI MASU PLANNING er en yngre landskabsarkitekttegnestue med mange års erfaring med design, projektog konceptudvikling i både stor og lille skala samt international konkurrenceerfaring. Tegnestuen har for nyligt vundet en konkurrence der omfatter udviklingen af en fremtidig kulturpræget bydel i Odense Havn. STRATEGISK OG TEKNISK BÆREDYGTIGHED WSGreenTechnologies er en del af ingeniørvirksomheden Werner Sobek Group. Firmaet er anerkendt i hele verden for sine integrerede løsninger indenfor bæredygtighed, design, teknik og byplan. Firmaet har kontorer i Stuttgart, Cairo, Dubai, Frankfurt, Khartoum, Moskva og New York. kommunikation proces BORGERINDDRAGELSE OG INTERAKTION KOLLISION arbejder med inddragelsesprojekter indenfor arkitektur og byudvikling samt med udvikling af nye metoder og interaktive redskaber til inddragelse af borgere og brugere. KOLLISION har tidligere bistået Køge Kommune med en borgerinddragelsesproces for konkurrenceområdet. 8

9 1/3 Prof. Dipl.-Ing. Markus Neppl Partner ASTOC GmbH & Co KG, Køln Dipl.-Ing. Peter Berner Partner ASTOC GmbH & Co KG, Køln Dipl.-Ing. Ingo Kanehl, MBA Member of the Executive Board ASTOC GmbH & Co. KG, Køln Civilingeniør Karin Brundell-Freij Seniorkonsulent WSP Analysis & Strategy ASTOC særkende er en særlig samhørighed mellem arkitektur og byen, for dannelsen af en arkitektur, der fremkommer af overlappende sammenhænge og med hensyn til en mangfoldighed af forskellige skalaer. Vores design opstår fra en forståelse af, der former bygninger i relation til specifikke lokaliteter: fra det hele til selve stedet; fra stedet til det hele. Vores mål er at fremme af den moderne by, og den fortsatte udvikling af gyldige arkitektoniske typologier. WSP er en global analyse- og teknikvirksomhed som tilbyder konsulentydelser for bæredygtig samfundsudvikling inden for byggeri & industri, transport & infrastruktur og miljø. WSP har medarbejdere og mere end 250 kontorer i 35 lande verden over. WSP Sverige AB beskæftiger over medarbejdere. Bredde og mangfoldighed kendetegner vores medarbejdere, kompetenceområder, kunder og typer af opgaver. Vi er United by our difference. Baseret på denne forståelse af arkitektur, er vi engageret i gennemførelsen af et bredt spektrum af planlægningsopgaver, fra regional og omfattende byudvikling ned til indretningsdesign. Vi arbejder sammen med offentlige og private kunder, arealudviklingsselskaber, entreprenører og forskellige typer af foreninger. WSP Analyse & Strategi er en konsulentvirksomhed i samfundsudvikling. Vores 100 konsulenter fokuserer på hvordan ændrede forudsætninger påvirker individer, virksomheder og samfundet, og hvordan vi udformer strategier og løsninger for god samfundsudvikling. Vi tilbyder tjenester indenfor 3 hovedområder: Omverden, policy & strategi; By- & regionudvikling; Kommunikation, transport og infrastruktur. Projekterne er altid udviklet i tæt samarbejde med kunder og udføres i et tværfagligt samarbejde med byplanlæggere, tekniske eksperter og andre rådgivere. Vi arbejder ofte sammen med andre virksomheder og har gennemført flere projekter i samarbejde med andre kontorer. ASTOC Architects and Planners GmbH & CO KG blev dannet i Køln i 1990 af Peter Berner, Kees Christiaanse, Oliver Hall and Markus Neppl og har i dag 45 ansatte. Vores spektrum af kompetencer omfatter også det pædagogiske område; Markus Neppl og Oliver Hall holder således professorater i planlægning ved bl.a. universitetet i Karlsruhe (TH), mens andre medarbejdere ligeledes praktiserer undervisningsvirksomhed. Læs mere på: WSP Environmental er en verdensomspændende miljøkonsulentvirksomhed med kompetencer inden for miljø, helse- og sikkerhedsspørgsmål, energi og socialt ansvarstagende. WSP Environmental kendetegnes ved at merværdi skabes for vores kunder gennem dybt miljøkundskab kombineret med kundskab inden for jura, økonomi, teknik og social spørgsmål. Vi har I Sverige især specialiseret os inden for miljøledelse, bygningsfysik, ejendomsudvikling, energi og akustik. Vi har således en stærk position inden for miljøvurderinger ved virksomheds- og ejendomsoverdragelser, miljøkonsekvensbeskrivelser og grundforureningsspørgsmål. WSP Samfundsbygning har en meget bred erfaring indenfor hele samfundsbyggesektoren fra veje, jernbaner, broer, tunneler, havne, dæmninger og ledninger til parker, boliger, kontorer og industrier. Hvert nyt sted er unikt. Intetsteds er situationen nøjagtig den samme. Vore vidensområder er udstrakt med ingeniører, landskabsarkitekter, vandingeniører, samfundsplanlæggere, landbrugskonsulenter, geologer og mange andre. Læs mere på: HAFENCITY HAMBURG Hafencity Hamburg GmbH, DE. International konkurrence, 1. Præmie MASTERPLAN HEIDESTRASSE BERLIN Vivico Real Estate, DE. International konkurrence, 1. Præmie A HARBOUR ISLAND IN THE CUSTOMS AND INLAND HARBOR, Masterplan for Stadtwerke Mainz VIDEREUDVIKLEDE REJSEGARANTIER - for en mere attraktiv kollektivtrafik. Opgave for Vinnova, SE PENDLINGSMODEL Øresundsregionen, Region Skåne, SE. Opgave for Øresundsbroen AS UDVIKLINGSPLAN samfundsøkonomiske analyser af cykeltrafikanlæg, SE. Opgave for Vägverket, Borlänge. 9

10 2/3 Arkitekt MAA Dan Cornelius Partner cornelius+vöge Arkitekt MAA Nanna Vöge Partner cornelius+vöge CORNELIUS + VÖGE ser arkitektur som en kommunikativ kunstart, hvor bygninger skal fortælle en historie. Projekterne skal udtrykke og forene det sanselige, poetiske og oplevelsesmæssige med det pragmatiske, skarpe og præcise i såvel detalje som helhed. En metode der skal forene den stærke hovedide med det nære og skabe sammenhæng mellem proces og syntese. Intentionen er at forene stedets karakter og programmets indhold i en symbiose med en arkitektonisk hovedidé og et enkelt, moderne og karakterfuldt sprog. Den enkelte opgaves særlige kompleksitet bliver indgangsvinklen, og det er gennem undersøgelsen af rumligheder, strukturer, detaljer, materialer og teknikker den gøres vedkommende. Det er tegnestuens mål at arbejde visionært med samtlige opgaver indenfor kultur- og boligbyggeri, landskab, planlægning og design. Udgangspunktet vil i alle tilfælde basere sig på en grundig analyse af stedets karakter, bygherreprogram, økonomisk ramme. Tegnestuen deltager i flere nationale og internationale konkurrencer som en vigtig del af den faglige udviklingsstrategi. Den frie kreative proces i en konkurrence sikrer en fortsat dynamik i den kreative udvikling. En udvikling der fungerer bedst når der veksles mellem skalatrinene og kompleksiteten - fra nærværet i et projekts bygge-faser, detaljering og materialernes overgange, til den frie analyse og konceptudvikling. CORNELIUS + VÖGE, atelier for arkitektur, blev dannet i 2005 som tegnestue af Nanna Vöge og Dan Cornelius. Nanna Vöge, arkitekt MAA er uddannet Det Kgl. Kunstakademi, København i 1997, mens Dan Cornelius, arkitekt MAA er uddannet Det Kgl. Kunstakademi, København i Begge har erfaring fra flere af landets større tegnestuer. I 2006 etablerede tegnestuen lokaler i Den Grå Kødby på Vesterbro i København. Arbejdsområdet er primært kultur- og boligbyggeri, planlægning og design. Landskabsarkitekt MARK MDL Malin Blomqvist Indehaver MASU PLANNING MASU opererer inden for alle aspekter af landskabsarkitektur: fra storskala by- og landskabsplanlægning til konceptudvikling, strategisk design, detaljering og materialekendskab. Vores designfilosofi er baseret på klare idéer samt vigtigheden af inddragelse af stedets specifikke karakter. Ingredienser der i relation til hinanden kan skabe både tidløse og innovative projekter. Bæredygtighed er en naturlig del af projekterne, hvilket skal kunne fornemmes i alt fra rumligt design til arbejdsproces. Ligeledes prioriteres historisk og kulturel baggrundsviden om stedet og kommunikation med kommende brugere højt. Ligegyldigt hvilken opgave vi står over for, er det vigtigt at glæden ved at skabe skinner igennem. Vi er hvad vi omgiver os med. Vi erkender værdien af et veldesignet miljø - byrum må ikke undervurderes. MASU ønsker mere end blot smukke omgivelser. Vi tror på fredfyldte rum til pause og rekreation, men også på levende rum der udfordrer og involverer. MASU PLANNING er et partnerskab mellem landskabsarkitekterne Malin Blomqvist og Sune Oslev, opstartet i 2005 og dannet som tegnestue i 2007, med base i København.. Firmaet ejes og drives af Malin Blomqvist, landskabsarkitekt MARK MDL, med Sune Oslev, landskabsarkitekt MAA som associeret partner. Begge partnere har mange års erfaring fra nogle af landets større og anerkendte landskabs- og arkitekttegnestuer. Malin Blomqvist har en masters i landskabsarkitektur fra Helsinki University of Technology, dep. of Architecture, Sune Oslev er Cand. Arch. fra Det Kongelige Kunstakademis Arkitektskole, afd.1 By og landskab, Læs mere på: Læs mere på: BYENS Ø - Havneområde, Odense Kommune, DK. Åben international konkurrence, 1. præmie BEBYGGELSESANALYSER - Roskilde Kommune, DK. Kommission KIRKE- OG KULTURCENTER - Hatlehol, NO Ålesund sogn. Åben international konkurrence, 1. præmie BYENS Ø - Havneområde, Odense Kommune, DK. Åben international konkurrence, 1. præmie HANASAARI, Helsinki Kommune, FI. Afsluttet opgave LOW2NO, Jätkäsaari, Helsinki, FI. Indbudt projektkonkurrence for BIG. 10

11 3/3 Professor Dr.-Ing. Werner Sobek Grundlægger af Werner Sobek Group Dipl.- Ing. Michael Duder Managing Principal of Werner Sobek Stuttgart Dr.-Ing. MA Heide Schuster Managing Principal of WSGreenTechnologies Stuttgart WSGreenTechnologies er en del af Werner Sobek koncernen og tilbyder planlægnings- og konsulentydelser, der dækker alle områder inden for bæredygtigt byggeri. Grundlaget for vores arbejde er en holistisk tilgang. Ved at udarbejde en samlet vurdering af en bygning, tager vi hensyn til alle de relevante faser og aspekter, herunder planlægning, opførelse, drift og bortskaffelse. Faktorer som beliggenhed, mikroklima, facade, konstruktioner og de anvendte materialer er alle analyseret og undersøgt for den virkning, de har på systemet som helhed. På grundlag af denne analyse, udvikler vi koncepter, der kan optimere hver af de enkelte faktorer. WSGreenTechnologies tilbyder også støtte i planlægningsfasen med konsultative tjenester og certificering til DGNB (tysk) og LEED (USA) standarder. Vi tilbyder tjenester fra forskning til høring og fra planlægning til certificering. Derudover udnytter vi en række komplekse planlægningsværktøjer til optimering af mange parametre. Planlægningsinstrumenterne omfatter bl.a. simulering af termiske egenskaber, dagslys, komfort, vind strømme, strukturelle komponenter, anlæg etc. WSGreenTechnologies stræber efter at opnå målsætningen om at bygninger ikke blot giver brugerne størst mulig komfort, men også opfylder alle kravene i vores Triple Zero konceptet: Zero energy: Bygninger bør ikke anvende mere energi i gennemsnit i et år, end de skaber, Zero emission: Bygninger må ikke have nogen CO2-emissioner, Zero waste: Bygninger skal være helt nedbrydelige og genanvendelige. Werner Sobek s arbejde er kendetegnet ved førsteklasses design og på avanceret ingeniørkundskab kombineret med sofistikerede grønne teknologier. Stuttgart, Cairo, Dubai, Frankfurt, Khartoum, Moskva og New York. Virksomheden blev grundlagt i 1992 og har nu mere end 200 ansatte. Virksomheden er ejet af Professor Dr. Werner Sobek. Han er arkitekt og rådgivende ingeniør inden for alle områder af bygningskonstruktion. Som efterfølger til arkitekt Frei Otto og bygningsingeniør Jörg Schlaich, leder Werner Sobek Institut for Letvægtskonstruktioner og Konceptuel Design ved universitetet i Stuttgart. Derudover er han Mies van der Rohe professor ved Illinois Institute of Technology i Chicago WEST KOWLOON CULTURAL DISTRICT, Hong Kong, KINA. Planlægningskoncepter for OMA RUE DE LA LOI EU Bruxelles, BE. Konkurrence for OMA BUGS Benefits of Urban Green Space, EU-støttet forskningsprojekt, Universitetet i Bochum. PhD, Arkitekt MAA Tobias Løssing, Direktør og partner KOLLISION Læs mere på: KOLLISION arbejder med inddragelsesprojekter inden for arkitektur og byudvikling samt med udvikling af nye metoder og redskaber til inddragelse af borgere og brugere. Projekterne integrerer og udvikler informations- og kommunikationsteknologier i arkitektoniske sammenhænge - fra designprocessen til selve formgivningen. Samtidig har Kollision mange års erfaring med eventbaserede aktiviteter, særligt med fokus på brugerdeltagelse. KOLLISIONS kompetencer spænder over bløde formidlingsmæssige discipliner som kommunikation, interessentinddragelse, procesfacilitering, undervisning og grafik til hårde teknologiske arbejdsfelter som avanceret dynamisk visualisering, programmering, databaseudvikling, hardware og projektioner. Arkitekturbureauet KOLLISION blev stiftet i juli 2000 af arkitekterne, Andreas Lykke-Olesen, Tobias Løssing og Rune Nielsen, som alle er uddannede fra afdelingen for Kommunikations Design på Arkitektskolen i Aarhus. I oktober 2005 indtrådte Thomas Fabian Delman i ejerkredsen. Thomas har en baggrund som cand. mag. i litteraturhistorie og multimedier fra Århus Universitet. Kollision er kendetegnet ved en stærk tilknytning til forsknings- og undervisningsmiljøer på Arkitektskolen Aarhus og Aarhus Universitet. Tobias Løssing har en PhD-grad i arkitektur med fokus på interaktive spil som inddragelsesredskab i byudvikling fra Arkitektskolen Aarhus. Andreas Lykke-Olesen har en PhD-grad i arkitektur med fokus på brugen af rum som grænseflade fra Arkitektskolen Aarhus. Rune Nielsen har en PhD-grad i Informations- & Medievidenskab med fokus på interaktive teknologier i byrum fra Aarhus Universitet. Thomas Fabian Delman er i gang med et PhD-projekt med fokus på nye strategier og redskaber til byudvikling og borgerdeltagelse ved Arkitektskolen Aarhus. Læs mere på: CO2030 Århus Kommune, borgerinddragelse vedr. kommunens målsætning om CO2 neutralitet KØGE2027 Køge Kommune, borgerinddragelse vedr. debatten om Køge Havn og Køge Jorddepot BYENSSTEMMER Århus Kommune, borgerinddragelse vedr. bygningen af nyt Multimediehus. 11

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

Europas Hovedstæder. Rom. Estland. Tjekkiet. Stockholm. Italien. Wien. Tallinn. Letland. Polen. Moskva. Island. Tirane. Østrig. Warszawa.

Europas Hovedstæder. Rom. Estland. Tjekkiet. Stockholm. Italien. Wien. Tallinn. Letland. Polen. Moskva. Island. Tirane. Østrig. Warszawa. Estland Rom Tjekkiet Stockholm Italien Wien Tallinn Polen Moskva Island Tirane Østrig Warszawa Albanien Reykjavik Sverige Prag Rusland Materiale ID: VEN.581.1.1.da Albanien Tirane Moldova Rom Polen Valletta

Læs mere

Forbind de 6 lande med de 6 hovedstæder. Schweiz. Tallinn. Italien. Bern. Dublin. Irland. Estland. Rom. Cypern. Stockholm. Nicosia.

Forbind de 6 lande med de 6 hovedstæder. Schweiz. Tallinn. Italien. Bern. Dublin. Irland. Estland. Rom. Cypern. Stockholm. Nicosia. Navn: Klasse: Schweiz Tallinn Italien Bern Irland Dublin Estland Rom Cypern Stockholm Sverige Nicosia Materiale ID: VEN.580.1.1.da Navn: Klasse: Estland Warszawa Tjekkiet Riga Italien Reykjavik Letland

Læs mere

Slovakiet Tyskland Irland. Østrig Storbritannien Hviderusland. Bratislava Berlin Dublin. Wien London Minsk

Slovakiet Tyskland Irland. Østrig Storbritannien Hviderusland. Bratislava Berlin Dublin. Wien London Minsk Slovakiet Tyskland Irland Østrig Storbritannien Hviderusland Bratislava Berlin Dublin Wien London Minsk Materiale ID: VEN.579.1.1.da Schweiz Italien Irland Estland Cypern Sverige Bern Rom Dublin Tallinn

Læs mere

LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION

LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION Team Livets By: LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION -PROJEKT FOR FASE 2 AF KØGE KYST KONKURRENCEN PROCESBESKRIVELSE Vores overordnede fokus for arbejdet i projektkonkurrencens fase 2 er at styrke, kvalificere

Læs mere

Køge vender ansigtet mod vandet

Køge vender ansigtet mod vandet Artikel i PORTUS online magazine juli 2013 Køge vender ansigtet mod vandet Realdania By og Køge Kommune er i partnerskab om at udvikle centralt beliggende havne- og industriarealer til en levende og bæredygtig

Læs mere

International konkurrence om nytænkende byudvikling i hjertet af Køge

International konkurrence om nytænkende byudvikling i hjertet af Køge International konkurrence om nytænkende byudvikling i hjertet af Køge Et af Danmarks største byudviklingsprojekter indledes i dag med en international konkurrence for tværfaglige teams om at udvikle det

Læs mere

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig service 310.000 etagemeter

Læs mere

Byen som vækstdriver. Bente Lykke Sørensen Arealudviklingschef 8. maj 2013. Arealudvikling Aarhus Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Byen som vækstdriver. Bente Lykke Sørensen Arealudviklingschef 8. maj 2013. Arealudvikling Aarhus Teknik og Miljø Aarhus Kommune Byen som vækstdriver Bente Lykke Sørensen Arealudviklingschef 8. maj 2013 Globale trends/mega trends Urbaniseringen ( ) handler om tilgængelighed til arbejdspladser og uddannelse. Arbejdspladserne placerer

Læs mere

En identitet, Et navn. Jenk skifter navn til ebmpapst. ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG. ebm-papst Denmark ApS

En identitet, Et navn. Jenk skifter navn til ebmpapst. ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG. ebm-papst Denmark ApS En identitet, Et navn ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG ebm-papst Denmark ApS Bachmühle 2 D-74673 Mulfingen Phone +49 7938 81-0 Fax +49 7938 81-110 info1@de.ebmpapst.com Vallensbækvej 21 DK 2605 Brøndby

Læs mere

AARHUS TIL SALG 19. MARTS 2015

AARHUS TIL SALG 19. MARTS 2015 AARHUS TIL SALG 19. MARTS 2015 MEGATRENDS G L O B A L E T R E N D S / M E G A T R E N D S Urbaniseringen ( ) handler om tilgængelighed til arbejdspladser og uddannelse. Arbejdspladserne placerer sig der,

Læs mere

PRÆKVALIFIKATION TIL PARALLELOPDRAG VISIONS- OG UDVIKLINGSPLAN

PRÆKVALIFIKATION TIL PARALLELOPDRAG VISIONS- OG UDVIKLINGSPLAN PRÆKVALIFIKATION TIL PARALLELOPDRAG VISIONS- OG UDVIKLINGSPLAN 2 PRÆKVALIFIKATION TIL PARALLELOPDRAG: VISIONS- OG UDVIKLINGSPLAN FOR AGRO FOOD PARK I AARHUS Agro Food Park A/S og Realdania indbyder hermed

Læs mere

Byudvikling i Roskilde - samarbejde med byherre mv. Bygherreforeningen den 8. oktober 2012 Esben Haarder Paludan

Byudvikling i Roskilde - samarbejde med byherre mv. Bygherreforeningen den 8. oktober 2012 Esben Haarder Paludan Byudvikling i Roskilde - samarbejde med byherre mv. Bygherreforeningen den 8. oktober 2012 Esben Haarder Paludan Strategisk byudvikling i Roskilde? Finde sine potentialer potentialer og er begyndt at folde

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi Navn: Klasse: Spanien Madrid Luxembourg Kabul Mauritius Port Ludvig Ungarn Budapest Afghanistan Luxembourg Kenya Nairobi Materiale ID: VEN.577.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: Spanien Madrid Luxembourg Kabul

Læs mere

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi Navn: Klasse: Spanien Madrid Luxembourg Kabul Mauritius Port Ludvig Ungarn Budapest Afghanistan Luxembourg Kenya Nairobi Materiale ID: VEN.577.1.1.da Navn: Klasse: Panama Oslo Monaco Panama City Uganda

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE/ Nyt boligområde i Musicon, Roskilde Oktober KSE Ejendomme. SvendborgArchitects

PRESSEMEDDELELSE/ Nyt boligområde i Musicon, Roskilde Oktober KSE Ejendomme. SvendborgArchitects PRESSEMEDDELELSE/ Nyt boligområde i Musicon, Roskilde Oktober 2016 Til pressen Kullegaard, Svendborg Architects og Schønherr udvikler nyt område i Roskilde Arkitektvirksomhederne Kullegaard, Svendborg

Læs mere

GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013

GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013 GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013 BYPLAN IDÉKONKURRENCE FOR DE BYNÆRE HAVNEAREALER 1999 Helhedsplanen må gerne være visionær i sin karakter og skal på det overordnede niveau belyse ideer og

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart VAND I BYER 21. JANUAR 2015

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart VAND I BYER 21. JANUAR 2015 Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart VAND I BYER 21. JANUAR 2015 KlimaByen i Middelfart Danmarks Smukkeste Klimatilpasning Partnerskab mellem Middelfart Spildevand,

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

MapMyClimate består af en stærk og kompetent gruppe partnere, der på flere niveauer kan tilbyde strategiske partnere og sponsorer værdi og viden.

MapMyClimate består af en stærk og kompetent gruppe partnere, der på flere niveauer kan tilbyde strategiske partnere og sponsorer værdi og viden. SYNLIGGØR DIT KLIMA De globale klimaforandringer er nogle af vor tids største udfordringer. Indsatsen for at bekæmpe klimaændringer og finde nye miljøvenlige energiløsninger berører alle dele af samfundet

Læs mere

REGION MIDTJYLLAND, REGIONSRÅDSSALEN

REGION MIDTJYLLAND, REGIONSRÅDSSALEN REGION MIDTJYLLAND, REGIONSRÅDSSALEN Tegnet af Arkitek-irmaet Schmidt, Hammer og Lassen der i samarbejde med entreprenør A. Enggaard står bag byggeriet. Arkitekterne siger om byggeriet: "Vi tror på en

Læs mere

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN 13 VIL BELYSE HVORDAN EUROPAS BYER KAN TILPASSES

Læs mere

LOKALPLANLÆGNING STRATEGI FOR BORGERDELTAGELSE I LOKALPLANPROCESSEN FOR ALLE DER VIL!

LOKALPLANLÆGNING STRATEGI FOR BORGERDELTAGELSE I LOKALPLANPROCESSEN FOR ALLE DER VIL! LOKALPLANLÆGNING STRATEGI FOR BORGERDELTAGELSE I LOKALPLANPROCESSEN FOR ALLE DER VIL! ? Kontakt Hedensted Kommune Fritid & Fællesskab By & Landskab Tjørnevej 6 7171 Uldum byoglandskab@hedensted.dk Indledning

Læs mere

Fremtidens Nordøst Amager

Fremtidens Nordøst Amager WORKSHOP LØRDAG DEN 27. SEPTEMBER KL. 14.00 16.00 STRANDLODSVEJ 69: Fremtidens Nordøst Amager INTRO Side 1-2 indeholder en opsamling på workshoppen og de forskellige input og diskussioner. På side 3-5

Læs mere

CASEEKSAMEN. Samfundsfag NIVEAU: C. 22. maj 2015

CASEEKSAMEN. Samfundsfag NIVEAU: C. 22. maj 2015 CASEEKSAMEN Samfundsfag NIVEAU: C 22. maj 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Sagsnr. 14/142258 Sagsansvarlig: vpjacu Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Uddannelsesinstitutioner med internationale studerende Viborg Kommunes udviklingsstrategi beskriver indsatsområderne

Læs mere

EUROPAN 12 EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER TIL AT DELTAGE I EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING

EUROPAN 12 EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER TIL AT DELTAGE I EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER TIL AT DELTAGE I EUROPAN 12 EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING Strandgade 27B 1401 København K www.dac.dk SEKRETARIATETET FOR EUROPAN

Læs mere

FUSION Kommentarer fra tidligere studerende fra Designafdelingen:

FUSION Kommentarer fra tidligere studerende fra Designafdelingen: FUSION Kommentarer fra tidligere studerende fra Designafdelingen: Som designer med en arkitektbaggrund har jeg en god og bred forståelse for den kreative arbejdsproces i mange forskellige sammenhænge.

Læs mere

FishFabrica The Creative Academy of The Baltic Sea Region >>Et skridt ind i den kreative økonomi

FishFabrica The Creative Academy of The Baltic Sea Region >>Et skridt ind i den kreative økonomi 1 FishFabrica The Creative Academy of The Baltic Sea Region >>Et skridt ind i den kreative økonomi Vi lever i idéernes verden. Den verden, hvor drivkraften grundlæggende er at kunne skabe idéer og omsætte

Læs mere

Planlægning i europæisk perspektiv. ESPON med en dansk vinkel

Planlægning i europæisk perspektiv. ESPON med en dansk vinkel Planlægning i europæisk perspektiv ESPON med en dansk vinkel Danmark i international sammenhæng Globaliseringen har stor betydning for Danmark, ikke mindst i form af en kraftig urbanisering. Når nogle

Læs mere

Bæredygtig Beton Konference - Et initiativ støbt af Dansk Beton. Anette Berrig Dansk Byggeri

Bæredygtig Beton Konference - Et initiativ støbt af Dansk Beton. Anette Berrig Dansk Byggeri Bæredygtig Beton Konference - Et initiativ støbt af Dansk Beton Anette Berrig Dansk Byggeri Dansk Beton Brancheforening for den samlede betonindustri Sektion i Dansk Byggeri (arbejdsgiverorganisation)

Læs mere

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Landskabsarkitektur Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber Landskabsarkitektur 1 2

Læs mere

VIDENSHUS. Sønderborg Havn

VIDENSHUS. Sønderborg Havn VIDENSHUS Sønderborg Havn En masterplan af den verdenskendte arkitekt Frank Gehry Introduktion: Sønderborg Havneselskab og Rambøll er gået sammen om at udvikle et projekt for et Videnshus på Sønderborg

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON - strategi og spilleregler Dette er en strategi for udvikling af Musicon on. Strategien kan ses som et spil med spillere, spilleregler og en spilleplade. Spillerne er aktørerne

Læs mere

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene?

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene? Helhedsplaner Afklaring Hvordan kan jeres boliger og afdeling udvikles? ALECTIA tilbyder både individuelle og standardiserede løsninger. Ideer og/eller en strategi Gennem dialog og samarbejde med beboerne,

Læs mere

Byer i 21 årh. - hvordan?

Byer i 21 årh. - hvordan? Byer i 21 årh. - hvordan? Camilla van Deurs, Arkitekt M.A.A., PhD Associate Partner Gehl Architects Program Del 1 10-10:15 Velkomst v. kommunen 10:15-11 Byrummets funktioner og udfordringer i det 21. Århundrede

Læs mere

PRÆKVALIFIKATION HELHEDSPLAN FOR FOLKEMØDET & ALLINGE & ALLINGE FOLKEMØDET TIL PARALLELOPDRAG BESKRIVELSE AF PROJEKTET UDSKRIVER

PRÆKVALIFIKATION HELHEDSPLAN FOR FOLKEMØDET & ALLINGE & ALLINGE FOLKEMØDET TIL PARALLELOPDRAG BESKRIVELSE AF PROJEKTET UDSKRIVER PRÆKVALIFIKATION TIL PARALLELOPDRAG FOLKEMØDET HELHEDSPLAN FOR FOLKEMØDET BESKRIVELSE AF PROJEKTET UDSKRIVER Bornholm har med lanceringen af Folkemødet demonstreret, hvordan det er muligt at få succes

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Bygnings- og Arkitekturpolitik

Bygnings- og Arkitekturpolitik Forslag til Bygnings- og Arkitekturpolitik Middelfart Kommune Forord Denne politik Bygnings- og Arkitekturpolitikken er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i Middelfart Kommune. Formålet

Læs mere

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING HVORFOR ETABLERE ET LIVEABLE CITY LAB (LCL)? Det går godt for Aarhus. Byen oplever betydelig vækst og udvikling som det erhvervsmæssige, uddannelsesmæssige og kulturelle

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

PRODUKTION & SALGSSELSKABER

PRODUKTION & SALGSSELSKABER Globalt salg og service Danfoss sælger produkter med tilhørende service over hele verden i et globalt netværk med 118 salgsselskaber og 72 forhandlere og distributører. Salgsselskaberne ledes fortrinsvist

Læs mere

Notat. Vedr. SMARTE løsninger

Notat. Vedr. SMARTE løsninger Notat Dato: 08.05.2016 Center for Teknik Team Plan horsholm.dk Vedr. SMARTE løsninger Vedlagte notat beskriver mulige spørgsmål og tilgange, der kan inspirere til hvordan parallelopdragets visioner og

Læs mere

FREDENSBORG /identitet OG moderne Byliv i DEN historiske SlOtSBy

FREDENSBORG /identitet OG moderne Byliv i DEN historiske SlOtSBy FREDENSBORG / identitet og moderne byliv i den historiske slotsby Denne folder er udarbejdet af Dansk Bygningsarv for Fredensborg Kommune Maj 2013 Du kan læse mere om projektet på www.fredensborg.dk/fredensborgby.

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Arkitektur i verdensklasse Design med viden

Arkitektur i verdensklasse Design med viden People, Space and Daylight University of Waterloo Arkitektur i verdensklasse Design med viden Signe Kongebro Partner og Leder af Bæredygtighedsafdelingen 03.03.2015 1 People, Space and Daylight University

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner Business Aarhus Aarhus som vækstby Business Aarhus 2 i Aarhus Energi, Klima og Miljø Fødevarer Medico og Sundhed Arkitektur og Design Videnservice IT og Medier Business Aarhus 3 Aarhus er hjemsted for

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

BORNHOLMERMÅL? HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG

BORNHOLMERMÅL? HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG BORNHOLMERMÅL? Vi står på en brændende platform; vi skal sikre øens og samfundets bæredygtighed i dag og i morgen. Det er afgørende at vi forholde ros til den lokale bæredygtighed,

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Byrådets vision 2018 November 2014 2 LEAD / November 2014 Indhold 1. Intro 2. Grundlaget: Fortællingen om Roskilde Kommune 3. Målene: Det vi kæmper for 4. Indsatser

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest Joachim N. Strikert, konsulent og Thomas M. Klintefelt, chefkosulent jons@di.dk, 3377 4844 - thok@di.dk, 3377 3367 JUNI 217 Virksomheder med e- og eksport tjener mest En ny analyse fra DI Handel viser,

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

DIALOG MED BRUGERE!

DIALOG MED BRUGERE! ------------------------------------------------------------------------------------------ den 21. juni 2007 på Det Kongelige Bibliotek ved: Rune Nielsen Arkitekt MAA, Partner Kollision http://www.kollision.dk

Læs mere

Professionel faglighed

Professionel faglighed Professionel faglighed Samarbejde Kommunikation Fleksibilitet håndtering af ændringer Relations kompetence Markedsføring PR Indledning og baggrund I Børne- og Familiecentret er det vores opgave og målsætning

Læs mere

Af Helle Lorenzen, kommunikationsmedarbejder (DJ)

Af Helle Lorenzen, kommunikationsmedarbejder (DJ) Af Helle Lorenzen, kommunikationsmedarbejder (DJ) 01 07 Nogle tegnestuer tænker i værker. Det gør Aarhus Arkitekterne ikke. De udvikler projekter i tæt samarbejde med kunden. Og den største ros er, når

Læs mere

RUM FOR VÆKST AKADEMISK ARKITEKTFORENING

RUM FOR VÆKST AKADEMISK ARKITEKTFORENING RUM FOR VÆKST AKADEMISK ARKITEKTFORENING Arkitektur skaber rum for vækst Arkitektur. Er det ikke noget med operahuse, rådhuse og dyre enfamilieshuse? Jo. Men arkitektur er i særdeleshed også vækst. Derfor

Læs mere

VISION - en bæredygtig fremtid

VISION - en bæredygtig fremtid DNA & VISION MANIFEST KPH er ikke bare et kontorfællesskab for sociale, kulturelle og miljømæssige iværksættere. KPH er et møde mellem forskellige brancher med en fælles vision. En vision om en bæredygtig

Læs mere

Prækvalifikation til parallelkonkurrence om Køge Kyst

Prækvalifikation til parallelkonkurrence om Køge Kyst Invitation til prækvalifikation Køge Kyst P/S Havnen 39 DK-4600 Køge www.koegekyst.dk Prækvalifikation til parallelkonkurrence om Køge Kyst Arealudviklingsselskabet Køge Kyst ønsker at afvikle en idékonkurrence

Læs mere

Udvikling af levende byer

Udvikling af levende byer Udvikling af levende byer Estate Media konference den 25. marts 2015 om udvikling af byområder Chefkonsulent Claus Ravn, Realdania By, cra@realdaniaby.dk Hvem er Realdania By Vores byudviklingsprojekter

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

I det nedenstående er givet et visionært bud på de resultater, der kan opnås gennem en omhyggelig planlægning af indsatsen

I det nedenstående er givet et visionært bud på de resultater, der kan opnås gennem en omhyggelig planlægning af indsatsen Glostrup Station Forslag til strategiproces Plan Rådhusparken 2 2600 Glostrup www.glostrup.dk Tlf: 4323 6100 Strategiprocessen 25. august 2015 Dette notat beskriver et forslag til en strategiproces, hvor

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Nørresundby, Stigsborg Havnefront. Værdi- og Kvalitetskatalog

Nørresundby, Stigsborg Havnefront. Værdi- og Kvalitetskatalog Punkt 11. Nørresundby, Stigsborg Havnefront. Værdi- og Kvalitetskatalog 2012-5422 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender ovennævnte Værdi- og Kvalitetskatalog som

Læs mere

UDVIKLINGSPLANEN SOM STYRINGSINSTRUMENT

UDVIKLINGSPLANEN SOM STYRINGSINSTRUMENT UDVIKLINGSEN SOM STYRINGSINSTRUMENT PETER FROST-MØLLER PARTNER OG BYLÆGGER VI ER Arkitekter og byplanlæggere (Urban design) Antropolog Master i strategisk byplanlægning Vi hjælper med at træffe gode beslutninger

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

DNA. Accelerate your future

DNA. Accelerate your future DNA MANIFEST KPH vil styrke iværksætteri med fokus på social, kulturel og miljømæssig værdi i samfundet. KPH er mere end et kontorfællesskab for sociale, kulturelle og miljømæssige iværksættere. KPH er

Læs mere

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International 1 Mersalg til eksisterende kunder Flemming Dufke Mercuri International En kort introduktion Ansat i Mercuri International siden 1993 Administrerende Direktør/Partner Sælger, Konsulent, Træner, Salgsleder

Læs mere

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010 ODENSE Forsker-og videnpark Maj 2010 Odense Forsker- og videnpark En bydel der summer af viden Over de næste 10-15 år skal området nord for Syddansk Universitet i Odense forvandles til en dynamisk forsker-

Læs mere

Velkommen til virkeligheden: Den regionale by! Begreberne

Velkommen til virkeligheden: Den regionale by! Begreberne Velkommen til virkeligheden: Den regionale by! Begreberne Per Riisom, Bymekaniker Direktør og stifter af Nordic City Network i 2003 Arkitekt, urbanist og erhvervsrådgiver gennem 50 år Arbejdet som konsulent

Læs mere

Figur 1.2: EU s 27 medlemslande og de fire europæiske hovedstæder

Figur 1.2: EU s 27 medlemslande og de fire europæiske hovedstæder Figur 1.2: EU s 27 medlemslande og de fire europæiske hovedstæder Island Finland Norge Sverige Rusland Estland Irland Storbritannien Nederlandene Belgien Bruxelles Danmark Luxembourg Schweiz Tyskland Strasbourg

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

PARTNERSKABER. DemokraCity TM. Aarhus Universitet Professor Gert Tinggard. Arkitektskolen Aarhus Studio DemokraCity TM

PARTNERSKABER. DemokraCity TM. Aarhus Universitet Professor Gert Tinggard. Arkitektskolen Aarhus Studio DemokraCity TM PROGRAM DemokaCity TM Tredje generations byudvikling Demokratiets udfordringer Projekt DemokraCity Aarhus Relationer, Netværk og Social Kapital Netværk og relationer i DemokraCity Aarhus Opsamling PARTNERSKABER

Læs mere

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 BILAG 2 Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 Oversigten følger rækkefølgen i udkastet til planstrategi. Sidetalshenvisninger refererer til udkastet. Understreget

Læs mere

udfordringer og muligheder

udfordringer og muligheder udfordringer og muligheder i midten af den mindre by BORDING + Jeanette Ishi Lehn, Ikast Brande Kommune UDFORDRING UDFORDRING UDFORDRING UDFORDRING UDFORDRING MULIGHED fase 1 : Ny vision til Bording

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Litteraturliste. Litteratur:

Litteraturliste. Litteratur: 88 Konklusion Dette projekt tager sit udgangspunkt i det nye motorvejsprojekt i og omkring Silkeborg. Den kommende motorvej i Silkeborg får store konsekvenser for byen, både negative og positive. Silkeborg

Læs mere

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Europæisk Vejskat Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Form 1500-04/2016 AL Albanien T T T BE Belgien T D BA Bosnien-Herzegovina T

Læs mere

RAMBØLL DANMARK. Viden der bringer mennesker videre. Local partner Global knowledge

RAMBØLL DANMARK. Viden der bringer mennesker videre. Local partner Global knowledge RAMBØLL DANMARK Viden der bringer mennesker videre Local partner Global knowledge YDELSER Rambølls ydelser inkluderer: byggeri & design infrastruktur & transport miljø & natur energi & klima industri &

Læs mere

Byrådets vision for Kulturtorvet skal danne rammen for arbejdet. Heri beskrives Kulturtorvet

Byrådets vision for Kulturtorvet skal danne rammen for arbejdet. Heri beskrives Kulturtorvet Udvikling af Kulturtorvet - Aktionsproces Kommissorium og procesbeskrivelse, 03.03.16 1 Baggrund Allerød Byråd har besluttet at prioritere udvikling af et Kulturtorv på området omkring Byens Plads. Det

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere