'KØBENHAVNS NYE CENTRALSTATION - H2 / ' fremsendes vedlagt trykt publikation med samme tekst og illustrationer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "'KØBENHAVNS NYE CENTRALSTATION - H2 / 28.06.2013' fremsendes vedlagt trykt publikation med samme tekst og illustrationer."

Transkript

1 JØRN NOLTENIUS ARKITEKT M.A.A. KRONPRINSESSEGADE KØBENHAVN K TLF E-post: Leo Larsen / fm. Trængselskommissionen Vester Søgade 10, 6. sal 1601 København V Dato: 11. juli.2013 Vedr. ny hovedbanegård / H2 Kære Leo Larsen../. I forlængelse af mail af d.d. med vedhæftet fil: 'KØBENHAVNS NYE CENTRALSTATION - H2 / ' fremsendes vedlagt trykt publikation med samme tekst og illustrationer. Med Jvertfig hilse v JørrJ Noltenius

2 KØBENHAVNS NYE CENTRALSTATION

3 ETABLERING AF EN NY CENTRALBANEGÅRD fes is Byggeprincip

4 I DANMARKS GRØNNE FREMTID Danmarks overordnede vision om grøn omstilling og co2 neutralitet giver anledning til flere nye spændende tiltag indenfor bæredygtigt byggeri og anlæg. Transport er en afgørende post i et bæredygtigt samfund, og København er verdenskendt for sin cykelkultur. I disse år udbygges København med nye kvarterer og en infrastruktur, som også skal imødekomme fremtidens trafikbetjening. Den kommende metro cityring skal knytte an til hovedstadens øvrige befordringsmidler og medvirke til at få den Københavnske trafik til at glide. Udbyggede trafikale net skaber tilgængelighed og gør nye steder i byen interessante og åbner for en bredere udvikling. Decentrale trafikknudepunkter i bystrukturen kan fordele passagerene og reducerer skift og rejsetid - og dermed formidle en mere "grøn", kritisk vej fra A til B. J

5 PERSONBEFORDRING, EUROPÆISK OG NATIONAL STRATEGI - Vision om grøn transport Jernbanerne skal overtage en større del af arbejdet i den europæiske transportsektor. I øjeblikket danner jernbanen flaskehalse mellem Europas udviklingscentre. For at afbøde aktuelle trafikale spidsbelastninger - lokalt som regionalt, udbygges motorvejene, og nye flyruter oprettes. Jernbanens transportform med hurtigtog fra bycenter til bycenter er på mellemdistancerne konkurrencedygtig overfor flytrafikkens tidskrævende sikkerhedsprocedurer ved ind- og udcheckning i lufthavne, placeret langt fra bycentrene. Og med eldrift er hurtigtogene stort set C02-neutrale. Med kortere rejsetider for togrejsende forventes det, at trafikmængden vil øges mærkbart mellem Centraleuropa og Skandinavien. Der er bred politisk enighed om at styrke jernbanetrafikken; det gælder såvel gods- som persontransporten. I Danmark vil en afsluttende elektrificering af alle vigtige hovedstrækninger bringe muligheden for højhastighedstog indenfor rækkevidde; elektriske tog drevet af vindmøllers vedvarende energi. Landsdelene kan bindes sammen på en ny måde. I københavnsområdet vil den igangværende opgradering og udbygning af det kollektive transportnet ændre hovedstadsregionens trafikale mønstre i en mere bæredygtig retning. Københavns geografiske beliggenhed som regional metropol rummer potentiale som trædesten i trafikken mellem Skandinavien og Centraleuropa. Etableringen af fast forbindelse over Femern Bælt i 2021 vil yderligere understøtte jernbanens betydning.

6 enhavns 2. hovedban Indviet i 1864 huværende hovedbanegård viet i 1911 A tv t/s I., Ny placering af Københavns Hovedbanegård Lokalplangrænser (Lokalplan nr. 403 "Rigsarkivet" Principiel placering af det grønne strøg Kort over Københavns hovedbanegårde _ Historisk, nuværende og fremtidig NUVÆRENDE PLACERING AF KØBENHAVNS HOVEDBANEGÅRD (BENÆVNT Hl) Hl er i sin nuværende form en væsentlig flaskehals for Københavns mulighed for at udnytte fremtidens baneforbindelser. Den kommende broforbindelse over Femern Belt, jernbaneforbindelsen København-Ringsted, som bliver Danmarks første jernbane der kan betjene højhastighedstoge, samt Øresundstogets ønske om udvidet betjening understreger et nærværende behov for en markant udvidelse af Københavns Hovedbanegård. Fysisk og dermed udviklingsmæssigt er banegården låst mellem Reventlowsgade og Bernstorffsgade. Dette giver flere udfordringer i forhold til moderne transportforhold: Det er ikke muligt at etablere flere og bredere perroner. Kostbare anlæg af ekstra perroner under Bernstorffsgade kan kun øge banegådens kapacitet i begrænset omfang. Fordelingsarealet over sporene i de gamle afgangs- og ankomsthaller er ikke centralt placeret over perronernes midte, hvilket betyder, at gangvejene er lange og besværlige. Bredden er samtidig for smal set i relation til sikkerheden. Der er forsøgt sekundære nedgange til perronerne fra Tietgensbroen. Sporene er i samme forbindelse interimistisk forlænget ud under Tietgensbroen. Længden af de fleste perroner er under 200 m og dermed utidssvarende. Perronerne krummer og gør dermed oversigtforholdene for togpersonalet dårlige og orienteringsforholdene for passagererne vanskelige.

7 Panorama over placering for H2 - banelegemet ved Dybbelsbro PROJEKTBESKRIVELSE Nærværende projektidé ligger i forlængelse af ønsket om at udvikle og forbedre infrastrukturen til imødekommelse af fremtidige trafikale behov. Det er en satsning på at skabe et nyt, samlende trafikcenter i København, der vil signalere, at byen fortolker klodens klimaproblemer på en konstruktiv måde. Til erstatning for Hovedbanegården etableres et nyt Københavnsk Trafikcenter, H2, der fysisk spænder på tværs af banelegemet ved Dybbølsbro. H2 er Københavns og hovedstadens trafikale knudepunkt med internationale fjerntog, regionale hurtigtog, lokaltog, S-tog, Metro, bybusser, langtursbusser, taxaer, cykel-droscher, el-biler og havnebus. Dybbøl-grundens byggeret er den økonomiske drivkraft i anlægsprocessen, hvor der foruden trafikfunktionen etableres en ny grøn bystruktur oven på stationen. I den nye, hævede bystruktur kan der skabes rum for diverse aktiviteter i et attraktivt, dynamisk byrum; en unik lokalitet, ikke bare for København og Danmark, men for hele Skandinavien. Her kan etableres et stort antal stationsnære arbejdspladser, butikker, boliger og kulturelle tilbud, som vil være ideelt placeret centralt i hovedstaden og forbundet til resten af Danmark og Europa. I forbindelse med den nye station kan der skabes flere nye, grønne muligheder for transport og infrastruktur; eksempelvis el-lånebiler, som kan transportere kunderne videre til møder og kulturelle oplevelser i byen. Et "cykel-hotel" kan integreres i stationen, hvor private bycykler kan opbevares.

8 HOVEDBANEGÅRD I TRANSFORMATION Ved at flytte og opdatere byens trafikale knudepunkt, åbnes muligheder for at bruge den eksisterende hovedbanegård på nye måder. Arkitekt Wencks fredede Hovedbanegård har tjent byen i mere end 100 år. En ny placering af Hovedbanegården kan blive detonator for en dominoeffekt af udviklende projekter til byen. Den gamle Hovedbanegård kan genoplades med nye, attraktive by funktioner. Bygningen er i sit arkitektoniske udtryk i familie med Københavns Rådhus, to vigtige historiske bygningsværker, der flankerer Tivoli. Naboskabet til Tivoli kunne blive aktuel - en gangforbindelse under Bernstorffsgade ligger lige for, og man kunne forestille sig at Hovedbanegården kunne få et nyt liv som eksempelvis kunstmuseum, handelsmarked, kulturhus, koncertsted, sportsareal osv. Et nyt kulturelt knudepunkt i København.

9 KØBENHAVN EKSPANDERER_BYENS TYNGDEPUNKT FORRYKKES Byens tyngdepunkt er gradvist flyttet mod sydvest; nye bydele er etableret i Sydhavnen - Teglholmen og Sluseholmen, på Islands Brygge, samt i Ørestaden og Amager-park. Bebyggelsen på toppen af stationen tænkes som et nyt kvarter, som arkitektonisk går i dialog med de øvrige nyetablerede kvarterer i København.

10 imjfl I ø a 'S III' i 1(1 II»Jill«III" I II«lim ti.i III«I ' i EN BY I LAG Stationspladsen er tænkt som en naturlig forlængelse af det grønne strøg på taget af det nye Rigsarkiv. Strøgforløbet skaber en adskillelse mellem transportens "aktive" bevægelser og bykvarterets mere rolige rekreative væren. pramm! in 0 4!

11 Principskitse af perronareal - Højhastighedstoge forbinder København med resten af Europa og Skandinavien HVAD KAN VI FÅ? Ny Hovedbanegård i KBH centrum Samlet kollektivt transport hub med moderne faciliteter - som lufthavn. Mulighed for security management og baggagehåndtering 9 perroner og 18 perronspor = 50% forøgelse af kapaciteten 400 meter lange, retlinede perroner til internationale højhastighedstog Integreret busterminal for rutebusser og turbusser Integreret cykelparkering Et nyt urbant kvarter indeholdende boliger, butiksområde, erhverv mm Arkitektonisk vartegn Skabt kontakt fra Vesterbro og de bagvedliggende kvarterer til havnemiljøet og Islandsbrygge Nyt kulturelt centrum i den eksisterende hovedbanegård

12 Principskitse af inkøbscenter/ankomstsituation FASEDELING Med byggegrundens størrelse gives der mulighed for i hele anlægsforløbet at opretholde togdriften ugeneret af byggeriet. Da alle eksisterende spor ligger indenfor fase I b vil første etape naturligt kunne udføres i fase I a. I hele den bærende hovedkonstruktion, under jorden, indrettes et stort antal parkeringspladser for bl.a. el-biler. I Bygningsbasen Indeholder transportanlæg (station og busterminal mm.) inkl. fordelingsareal og perroner. Understøttende konstruktioner for den ovenliggende bygningsstruktur. II Randbebyggelse Randbebyggelsen indeholder enheder med vedvarende energiproduktion, jordvarmeanlæg og geotermiske anlæg, servicefunktioner, personale faciliteter mm Fase III b Fase III a Fase II b a p~ Fase Tb Fase I a p" Fasedeling III Overliggende bygningsstruktur Boliger, erhverv og kulturbyggerier bygget efter nyeste bæredygtige principper. Bygninger udføres imellem 7-40 etagers højde lait ca m2 byggeri

13 HVOR ER VI? Projektet er idéudviklet Præsenteret for Københavns Kommune, DSB, DSB Ejendomme, Banedanmark, TRM, Trængselskommissionen Præsenteret uformelt i politiske baglande; Frank Jensen, Marianne Jelved, Ritt Bjerregaard, Poul Nyrup Rasmussen, Jens Kramer Mikkelsen, Troels Lund Poulsen og tidl. Stadsarkitekt Jan Christiansen i 2007 Finansiering drøftet med finansielle investorer Realitetsdrøftelser med investor

14 ! i! Hi * 1 I I 1 Principskitse af Stationspladsen_ Et hævet byrum i forlængelse af det grønne strøg ved Rigsarkivet med udsigt over banelegemet, lysene og havnen. "røhtl^ Mangor & Nagel U l Arkitekt rll'limn Il I II A R K I T E K T F I R M A WkÆ 1 Jørn Noltenius åuml*riu3

15 Jørn Noltenius Fra: Sendt: Til: Emne: Vedhæftede filer: Jørn Noltenius 11. juli :04 VS: VS: Ny banegård i København - projekt H2_mappe_ pdf KOPI Kære Leo Larsen. Tak for møde hos jer i Vester Søgade den 9. april, hvor jeg sammen med arkitekt Claus Jørgensen / Mangor og Nagel og Søren Hansen / Rambøll fremlagde H2-projektet: 'nyt trafikcenter / hovedbanegård / grøn bydel - centralt i København'. Den 18. juni - ved Poul Nyrups 70-årsreception - drøftede jeg projektet med Henrik Dam Kristensen, som efterfølgende fik uddybet det trafikale og by-arkitektoniske 'hovedgreb' med nedenstående brev og vedhæftede pdf-fil - som i kopi videresendes til dig til orientering. Vi glæder os til at se de nye forudsætninger, som Trængselskommissionens arbejde vil udgøre. Vi håber at kunne indgå i et samarbejde om at få klargjort mulighederne for at integrere de eksisterende projekter, kommissionens forslag og vores H2. Der er behov for et feasibility-studie, for at afdække H2's realiseringsmuligheder samt trafikale og byudviklingsmæssige potentialer. Med venlig hilsen Jørn Noltenius P.S. Med post fremsendes den reviderede H2-publikation, dateret Jørn Noltenius / arkitekt maa Tegnestuen Kronprinsessegade København K Tlf Mob Fra: TRM Henrik Dam Kristensen Sendt: 4. juli :37 Til: 'Jørn Noltenius' Emne: SV: Ny banegård i København - projekt

16 . Kære Jørn Noltenius Tak for det, det ser spændende ud. Jeg tror vi får en god debat, når trængselskommissionen kommer med deres rapport KOP! God sommer. Mvh Henrik DK Fra: Jørn Noltenius [mailto:noltenius(q)mail.dkl Sendt: 28. juni :40 Til: TRM Henrik Dam Kristensen Emne: Ny banegård i København - projekt Kære Henrik Dam Kristensen. Tak for vores samtale udenfor Brøndsalen ved Poul Nyrups 70-års reception. Jeg lovede med mail at orientere dig om banegårdsprojektet: Projektet er udviklet med fokus på den fremtidige, udvidede jernbanedrift. DSB's sammenhængende arealer i city - syd for København H - har et anseligt udviklingspotentiale, funktionelt og finansielt. Byens trafikale hovedproblem er, at trods etablering af nye decentrale trafikale knudepunkter i bystrukturen, kan den nuværende hovedbanegård ikke leve op til nutidens og slet ikke fremtidens behov for banebetjening af de store byer. Den er en barriere for den fremtidige udnyttelse af den allerede vedtagne kapacitetsudvidelse. Det foreslåede banegårdsprojekt, H2, er sidste mulighed for en fremtidssikret løsning i det centrale København. Direkte i centrum af landets og øresundsregionens metropol rummer denne byggegrund rigelig plads til en ny centralstation. Samtidig kan grunden udvikles med en ny 'grøn' bydel, der kan knytte Vesterbro sammen med bymiljøerne omkring havnen og Islands Brygge. Værdien af det endnu ledige, samlede og enestående by-centrale område kan kapitaliseres, aktiveres og nyttiggøres til glæde for landet. Hovedbanegården er en væsentlig flaskehals for, at København kan udnytte fremtidens baneforbindelser - Femern, København-Ringsted og Øresundstogs ønsker om udvidet betjening. Kapaciteten på en ny centralstation midt i landets hovedstad kan i forhold til København H øges med over 50%. Her er plads og rum til at koordinere togdriften med den øvrige kollektive trafik. Bl.a. kan centralstationen med 6000 P-pladsertil el-biler introducere nye rejseformer og generelt fremtidssikre jernbanesystemet og dets samspil med de øvrige trafikarter i København. En anknytning til en fremtidig havnetunnel er oplagt en mulighed. Hensigten med projektet er både at styrke hovedstaden og den kollektive trafik. Din forventning til Trængselskommissionens rapport til august deles af vores projektgruppe; vi vil søge inspiration i og supplere kommissionens anbefalinger og ser frem til at kunne præsentere et opdateret H2-projekt for dig. Vi håber efterfølgende at få mulighed for at belyse projektets strategiske indpasning i Københavns og Danmarks infrastruktur med en businesscase, et feasibility study / pre-feasibility study../. Vedhæftet fil viser byggeprojektets principielle struktur, muligheder og øjeblikkelige status. På projektgruppens vegne, venlig hilsen 2

17 . Jørn Noltenius Jørn Noltenius / arkitekt maa Tegnestuen Kronprinsessegade København K Tlf Mob <H2_mappe_

18 KØBENHAVNS NYE CENTRALSTATION

19 ETABLERING AF EN NY CENTRALBANEGÅRD V \ T i

20 DANMARKS GRØNNE FREMTID Danmarks overordnede vision om grøn omstilling og co2 neutralitet giver anledning til flere nye spændende tiltag indenfor bæredygtigt byggeri og anlæg. Transport er en afgørende post i et bæredygtigt samfund, og København er verdenskendt for sin cykelkultur. I disse år udbygges København med nye kvarterer og en infrastruktur, som også skal imødekomme fremtidens trafikbetjening. Den kommende metro cityring skal knytte an til hovedstadens øvrige befordringsmidler og medvirke til at få den Københavnske trafik til at glide. Udbyggede trafikale net skaber tilgængelighed og gør nye steder i byen interessante og åbner for en bredere udvikling. Decentrale trafikknudepunkter i bystrukturen kan fordele passagerene og reducerer skift og rejsetid - og dermed formidle en mere "grøn", kritisk vej fra A til B.

21 PERSONBEFORDRING, EUROPÆISK OG NATIONAL STRATEGI - Vision om grøn transport Jernbanerne skal overtage en større del af arbejdet i den europæiske transportsektor. I øjeblikket danner jernbanen flaskehalse mellem Europas udviklingscentre. For at afbøde aktuelle trafikale spidsbelastninger - lokalt som regionalt, udbygges motorvejene, og nye flyruter oprettes. Jernbanens transportform med hurtigtog fra bycenter til bycenter er på mellemdistancerne konkurrencedygtig overfor flytrafikkens tidskrævende sikkerhedsprocedurer ved ind- og udcheckning i lufthavne, placeret langt fra bycentrene. Og med eldrift er hurtigtogene stort set C02-neutrale. Med kortere rejsetider for togrejsende forventes det, at trafikmængden vil øges mærkbart mellem Centraleuropa og Skandinavien. Der er bred politisk enighed om at styrke jernbanetrafikken; det gælder såvel gods- som persontransporten. I Danmark vil en afsluttende elektrificering af alle vigtige hovedstrækninger bringe muligheden for højhastighedstog indenfor rækkevidde; elektriske tog drevet af vindmøllers vedvarende energi. Landsdelene kan bindes sammen på en ny måde. I københavnsområdet vil den igangværende opgradering og udbygning af det kollektive transportnet ændre hovedstadsregionens trafikale mønstre i en mere bæredygtig retning. Københavns geografiske beliggenhed som regional metropol rummer potentiale som trædesten i trafikken mellem Skandinavien og Centraleuropa. Etableringen af fast forbindelse over Femern Bælt i 2021 vil yderligere understøtte jernbanens betydning.

22 Københavns2 indviet i 3% 1864 Den nuværende hovedbanegård indvieti Hl 1911 m/i < w mh t Københavns 1.hovedbanegård indviet i 1847 Ny placering af Københavns Hovedbaneeard Lokalplangrænser (Lokalplan nr. 403 Rigsarkivet Principiel placering af det grønne strøg Kort over Københavns hovedbanegårde _ Historisk, nuværende og fremtidig NUVÆRENDE PLACERING AF KØBENHAVNS HOVEDBANEGÅRD (BENÆVNT H l ) H l er i sin nuværende form en væsentlig flaskehals for Københavns mulighed for at udnytte fremtidens baneforbindelser. Den kommende broforbindelse over Femern Belt, jernbaneforbindelsen København-Ringsted, som bliver Danmarks første jernbane der kan betjene højhastighedstoge, samt Øresundstogets ønske om udvidet betjening understreger et nærværende behov for en markant udvidelse af Københavns Hovedbanegård. Fysisk og dermed udviklingsmæssigt er banegården låst mellem Reventlowsgade og Bernstorffsgade. Dette giver flere udfordringer i forhold til moderne transportforhold: Det er ikke muligt at etablere flere og bredere perroner. Kostbare anlæg af ekstra perroner under Bernstorffsgade kan kun øge banegådens kapacitet i begrænset omfang. Fordelingsarealet over sporene i de gamle afgangs- og ankomsthaller er ikke centralt placeret over perronernes midte, hvilket betyder, at gangvejene er lange og besværlige. Bredden er samtidig for smal set i relation til sikkerheden. Der er forsøgt sekundære nedgange til perronerne fra Tietgensbroen. Sporene er i samme forbindelse interimistisk forlænget ud under Tietgensbroen. Længden af de fleste perroner er under 200 m og dermed utidssvarende. Perronerne krummer og gør dermed oversigtforholdene for togpersonalet dårlige og orienteringsforholdene for passagererne vanskelige.

23 Panorama over placering for H2 - banelegemet ved Dybbelsbro PROJEKTBESKRIVELSE Nærværende projektidé ligger i forlængelse af ønsket om at udvikle og forbedre infrastrukturen til imødekommelse af fremtidige trafikale behov. Det er en satsning på at skabe et nyt, samlende trafikcenter i København, der vil signalere, at byen fortolker klodens klimaproblemer på en konstruktiv måde. Til erstatning for Hovedbanegården etableres et nyt Københavnsk Trafikcenter, H2, der fysisk spænder på tværs af banelegemet ved Dybbølsbro. H2 er Københavns og hovedstadens trafikale knudepunkt med internationale fjerntog, regionale hurtigtog, lokaltog, S-tog, Metro, bybusser, langtursbusser, taxaer, cykel-droscher, el-biler og havnebus. Dybbøl-grundens byggeret er den økonomiske drivkraft i anlægsprocessen, hvor der foruden trafikfunktionen etableres en ny grøn bystruktur oven på stationen. I den nye, hævede bystruktur kan der skabes rum for diverse aktiviteter i et attraktivt, dynamisk byrum; en unik lokalitet, ikke bare for København og Danmark, men for hele Skandinavien. Her kan etableres et stort antal stationsnære arbejdspladser, butikker, boliger og kulturelle tilbud, som vil være ideelt placeret centralt i hovedstaden og forbundet til resten af Danmark og Europa. I forbindelse med den nye station kan der skabes flere nye, grønne muligheder for transport og infrastruktur; eksempelvis el-lånebiler, som kan transportere kunderne videre til møder og kulturelle oplevelser i byen. Et "cykel-hotel" kan integreres i stationen, hvor private bycykler kan opbevares.

24 HOVEDBANEGÅRD I TRANSFORMATION Ved at flytte og opdatere byens trafikale knudepunkt, åbnes muligheder for at bruge den eksisterende hovedbanegård på nye måder. Arkitekt Wencks fredede Hovedbanegård har tjent byen i mere end 100 år. En ny placering af Hovedbanegården kan blive detonator for en dominoeffekt af udviklende projekter til byen. Den gamle Hovedbanegård kan genoplades med nye, attraktive by funktioner. Bygningen er i sit arkitektoniske udtryk i familie med Københavns Rådhus, to vigtige historiske bygningsværker, der flankerer Tivoli. Naboskabet til Tivoli kunne blive aktuel - en gangforbindelse under Bernstorffsgade ligger lige for, og man kunne forestille sig at Hovedbanegården kunne få et nyt liv som eksempelvis kunstmuseum, handelsmarked, kulturhus, koncertsted, sportsareal osv. Et nyt kulturelt knudepunkt i København.

25 '" J.."", Nordhavnen/.» 'i\. Arhusgadekvarteret Q IS % JCT#aV ^'.jcarisbei Amager Strand Havneholmen Jf" * /^8g. '',*v>it *5 v*\mffe>ft Islandsbrygge '"*TTj" " ^trse/te^lb^lj^ V Ørestad.v p V'-' * "' IS'i; :1K*(, \ 6 : <: f?4 : KØBENHAVN EKSPANDERER_BYENS TYNGDEPUNKT FORRYKKES Byens tyngdepunkt er gradvist flyttet mod sydvest; nye bydele er etableret i Sydhavnen - Teglholmen og Sluseholmen, på Islands Brygge, samt i Ørestaden og Amager-park. Bebyggelsen på toppen af stationen tænkes som et nyt kvarter, som arkitektonisk går i dialog med de øvrige nyetablerede kvarterer i København.

26 EN BY I LAG n er tænkt som en naturlig forlængelse af det grønne strøg på taget af det nye Rigsarkiv. Strøgforløbet skaber en adskillelse mellem transportens "aktive" bevægelser og bykvarterets mere rolige rekreative væren.

27 Principskitse af perronareal - Højhastighedstoge forbinder København med resten af Europa og Skandinavien HVAD KAN VI FÅ? Ny Hovedbanegård i KBH centrum Samlet kollektivt transport hub med moderne faciliteter - som lufthavn. Mulighed for security management og baggagehåndtering 9 perroner og 18 perronspor = 50% forøgelse af kapaciteten 400 meter lange, retlinede perroner til internationale højhastighedstog Integreret busterminal for rutebusser og turbusser Integreret cykelparkering Et nyt urbant kvarter indeholdende boliger, butiksområde, erhverv mm Arkitektonisk vartegn Skabt kontakt fra Vesterbro og de bagvedliggende kvarterer til havnemiljøet og Islandsbrygge Nyt kulturelt centrum i den eksisterende hovedbanegård

28 V- \ i Principskitse af inkøbscenter/ankomstsituation FASEDELING Med byggegrundens størrelse gives der mulighed for i hele anlægsforløbet at opretholde togdriften ugeneret af byggeriet. Da alle eksisterende spor ligger indenfor fase I b vil første etape naturligt kunne udføres i fase I a. I hele den bærende hovedkonstruktion, under jorden, indrettes et stort antal parkeringspladser for bl.a. el-biler. I Bygningsbasen Indeholder transportanlæg (station og busterminal mm.) inkl. fordelingsareal og perroner. Understøttende konstruktioner for den ovenliggende bygningsstruktur. II Randbebyggelse Randbebyggelsen indeholder enheder med vedvarende energiproduktion, jordvarmeanlæg og geotermiske anlæg, servicefunktioner, personale faciliteter mm. III Overliggende bygningsstruktur Boliger, erhverv og kulturbyggerier bygget efter nyeste bæredygtige principper. Bygninger udføres imellem 7-40 etagers højde lait ca m2 byggeri

29 HVOR ER VI? Projektet er idéudviklet Præsenteret for Københavns Kommune, DSB, DSB Ejendomme, Banedanmark, TRIVI, Trængselskommissionen Præsenteret uformelt i politiske baglande; Frank Jensen, Marianne Jelved, Ritt Bjerregaard, Poul Nyrup Rasmussen, Jens Kramer Mikkelsen, Troels Lund Poulsen og tidl. Stadsarkitekt Jan Christiansen i 2007 Finansiering drøftet med finansielle investorer Realitetsdrøftelser med investor

30 Principskitse af Stationspladsen_ Et hævet byrum i forlængelse af det grønne strøg ved Rigsarkivet med udsigt over banelegemet, lysene og havnen Mangor & Nagel M l A R K I T F K T F I R M A WkÆ ' Arkitekt Jørn Noltenius RAMBOLL

Det handler om fremtidens. velfærd for os alle også de kommende generationer. Udvikling, Vækst, Køge September 2013, Køge Kommune

Det handler om fremtidens. velfærd for os alle også de kommende generationer. Udvikling, Vækst, Køge September 2013, Køge Kommune Udvikling, Vækst, Køge September 2013, Køge Kommune Tekst: Kommunikation, Køge Kommune Layout: Kühnel Design AS Fotos: Køge Kommune, Mike Reuter, C.F. Møller, Alecitia & Rambøl, Banedanmark, Køge Kyst/Martin

Læs mere

JANUAR 2013 RINGSTED KOMMUNE UDVIKLING AF OMRÅDET VED RINGSTED STATION. Roskilde. Ringsted Kommune. Køge. Ringsted station. Odense.

JANUAR 2013 RINGSTED KOMMUNE UDVIKLING AF OMRÅDET VED RINGSTED STATION. Roskilde. Ringsted Kommune. Køge. Ringsted station. Odense. JANUAR 2013 RINGSTED KOMMUNE UDVIKLING AF OMRÅDET VED RINGSTED STATION Ringsted Kommune Roskilde Køge Odense Ringsted station Næstved Projektnr. Dokumentnr. A028248 JANUAR 2013 RINGSTED KOMMUNE Udgivelsesdato

Læs mere

INFRASTRUKTUROGKOMMUNIKATIONER

INFRASTRUKTUROGKOMMUNIKATIONER INFRASTRUKTUROGKOMMUNIKATIONER EN KORTLÆGNING AF MULIGHEDER OG UDFORDRINGER SET GENNEM UDVIKLINGSSCENARIER I ET ØRESUNDSPERSPEKTIV BAGGRUNDSMATERIALE TIL ØRESUNDSTINGET 2004 i samarbejde med Samverkansforum

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S. Status over byudvikling

Arealudviklingsselskabet I/S. Status over byudvikling Arealudviklingsselskabet I/S Status over byudvikling Indhold Side 5 7 9 9 9 10 10 10 11 12 13 13 13 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 21 22 24 24 25 26 28 Forord Københavns Havn Hovedopgaver og fokusområder

Læs mere

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen er den overordnede plan, hvor borgere, offentlige og private virksomheder, investorer og mange flere kan orientere sig

Læs mere

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik 4. Fremtidens trafik Fremtidens trafik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet

Læs mere

Vi gi'r Nordeuropa et nyt gear Regional Udviklingsplan 2012. Forslag

Vi gi'r Nordeuropa et nyt gear Regional Udviklingsplan 2012. Forslag Vi gi'r Nordeuropa et nyt gear Regional Udviklingsplan 2012 Forslag Regional Udviklingsplan 2012 Klima Regionens og kommunens opgaver på klimaområdet Region Hovedstaden og Kommunekontaktrådet Hovedstaden

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

Denne e-mail indeholder vedhæftede fil(er) sendt fra "RNP0026731CE573" (Aficio MP C2051).

Denne e-mail indeholder vedhæftede fil(er) sendt fra RNP0026731CE573 (Aficio MP C2051). Forslag dyrehavegaard, projektet Green Zoo Sagsnummer: 20140510047 Oprettet: 28-05-2014 Dokumentejer: Lise-Lotte Larsen Emne: Oprettet: 28-05-2014 Dokumentdato: 28-05-2014 Fysisk placering: Afsender Forslag

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008 Sag nr. 1 Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring 4 bilag Regional Udviklingsplan Marts

Læs mere

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Landsplanredegørelse 2013 Udgivet af Miljøministeriet Redaktion: Naturstyrelsen Grafik: Jesper Bundgaard, Naturstyrelsen Forsidefoto: COLOURBOX ISBN: 978-87-7279-319-1

Læs mere

Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst

Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst Regional Udviklingsplan Marts 2008 Region Hovedstaden Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst Region Hovedstaden Vision, udfordringer og løsninger i forslag

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

VIBORG BANEBRO KOBLING AF ET BYOMDANNELSESOMRÅDE I FORSTADEN TIL BYMIDTEN

VIBORG BANEBRO KOBLING AF ET BYOMDANNELSESOMRÅDE I FORSTADEN TIL BYMIDTEN VIBORG BANEBRO KOBLING AF ET BYOMDANNELSESOMRÅDE I FORSTADEN TIL BYMIDTEN Viborg banebro KOBLING AF ET BYOMDANNELSESOMRÅDER I FORSTADEN, TIL BYMIDTEN Viborg Kommune Prinsens Allé 5 8800 Viborg Forundersøgelsen

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Send ideer, forslag og kommentarer til planstrategien! Planstrategi 2011. Trekantområdet og Middelfart Kommune

Send ideer, forslag og kommentarer til planstrategien! Planstrategi 2011. Trekantområdet og Middelfart Kommune Send ideer, forslag og kommentarer til planstrategien! Planstrategi 2011 Trekantområdet og Middelfart Kommune Hvad er en planstrategi? Byrådet skal inden udgangen af den første halvdel af en valgperiode

Læs mere

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Trafikknudepunkt BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tina Allerelli

Læs mere

ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK

ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK INDHOLD 3 INTRO 04 Forord 08 Introduktion 01 EGENART VI SKAL STYRKE DEN KØBENHAVNSKE

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Emne: Den regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden udfordringer og tids- og procesplan

Emne: Den regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden udfordringer og tids- og procesplan REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 6. februar 2007 Sag nr. 3 Emne: Den regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden udfordringer og tids- og procesplan Bilag: 1 og 2 Bilag 2 er tilrettet hhv.

Læs mere

Bedre infrastruktur på S-banen Katalog over mulige infrastrukturforbedringer og tilhørende kapacitets- og driftsudvidelser Februar 2009 2 Bedre infrastruktur på S-banen Indholdsfortegnelse Indledning 4

Læs mere

Indhold. Redegørelse for lokalplanen og kommuneplantillægget. Lokalplan Enghave Brygge. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning

Indhold. Redegørelse for lokalplanen og kommuneplantillægget. Lokalplan Enghave Brygge. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning ENGHAVE BRYGGE Forslag til lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 24. januar 2013 vedtaget forslag til lokalplan Enghave Brygge med tilhørende forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 indhold Fra vision til handling 3 Ballerup satser på mennesker 4 Vi forstærker den grønne og sunde profil 6 Vi arbejder for bæredygtig trafik 8 Vi skaber rammer

Læs mere

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer MARTS 2015 TRANSPORTMINISTERIET OG REALDANIA Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Bæredygtig transport bedre infrastruktur

Bæredygtig transport bedre infrastruktur Bæredygtig transport bedre infrastruktur December 2008 Regeringen Indhold Del 1 Del 2 Del 3 Grøn transportvision DK 6 Mindre trængsel bedre mobilitet 18 En grøn investeringsplan 42 Grønne bilskatter 8

Læs mere

Forslag til Fingerplan 2013. Punkt nr. 4 - Forslag til Fingerplan 2013 i offentlig høring Bilag 1 - Side 1 af 22. Hovedbudskaber

Forslag til Fingerplan 2013. Punkt nr. 4 - Forslag til Fingerplan 2013 i offentlig høring Bilag 1 - Side 1 af 22. Hovedbudskaber Bilag 1 - Side 1 af 22 F Forslag til Fingerplan 2013 Hovedbudskaber Bilag 1 - Side 2 af 22 Forslag til Fingerplan 2013 - Hovedbudskaber Udgivet af Miljøministeriet Redaktion: Naturstyrelsen Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 og 3 Borgerrepræsentationen har 29. januar 2009 vedtaget lokalplan 432 med kommuneplantillæg Planerne er bekendtgjort 18. september 2009 Borgerrepræsentationen

Læs mere

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania To verdener mødes Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv UDVIKLINGSPLAN 2011 Hjørring Kommune Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv 2 INDHOLD Billeder: Carl Hansen m.fl. Indledning s. 3 Fremtidsbillede s. 4 Fuld revision af Kommuneplanen i 2013 s.

Læs mere

SkanskaNews. Revisorer rev væggene ned Havneholmen en ny bydel med liv Kramers drømme om by og havn Unikt bymiljø renoveret for millioner

SkanskaNews. Revisorer rev væggene ned Havneholmen en ny bydel med liv Kramers drømme om by og havn Unikt bymiljø renoveret for millioner Juni 2008 Vol 59 Årgang 16 2008 Tema: Scanport www.skanska.dk Telefon 44 68 05 65 SkanskaNews Revisorer rev væggene ned Havneholmen en ny bydel med liv Kramers drømme om by og havn Unikt bymiljø renoveret

Læs mere