PRIORITERINGSRUM BUDGET Samlet for ØPU Mål for prioriteringsrum Difference

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRIORITERINGSRUM BUDGET 2011-2014. Samlet for ØPU 6.100 6.100 5.700 5.700 Mål for prioriteringsrum 6.077 5.765 5.685 5.685 Difference 23 335 15 15"

Transkript

1 Forslagsnummer Tekst der beskriver forslaget Økonomi- og Planudvalget 1.01 Administration Besparelse på konto 6/område Tilskud til andelsboliger FI: Ny medarbejder til at opkræve og forebygge restancer FI: Socialt snyd Sygefravær - rejsehold Administration Mindreforbrug på forsikring Samlet for ØPU Mål for prioriteringsrum Difference I kr priser + = merindtægt/mindreudgift, - = merudgift/mindreindtægt BUDGETOPLÆG

2 Ændringsforslag til Udvalg: Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.01 Administration Center: Alle Forslagstype: Prioriteringsrum (2,5%) Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Besparelse på rådhuspersonale I alt Alle beløb er i kr. (2011-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2011-priser) Oprindeligt Ændring Korrigeret Ændring i % Budget Budget Budget Budget Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Forslaget indeholder en besparelse på rådhuspersonalet på 2,2 mio. kr. Det vurderes, at der kan være fire overordnede konsekvenser ved forslaget. For det første kan der være opgaver, som administrationen kun vil kunne varetage i et mindre omfang eller deciderede opgavebortfald. Det kan have betydning for både de borgerrettede opgaver fx myndighedsopgaver og borgerservice og de organisationsrettede opgaver fx byrådets betjening, ledelsesstøtte, organisatorisk support, udviklingskraft mv. For det andet vurderes besparelsen at kunne indebære forlængede sagsbehandlingstider. Dette vil f.eks. kunne komme til at gælde i forhold til sagsforløb med forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere, men f.eks. også i forhold til brugerne på dagtilbudsområdet. Besparelsen vil også kunne medføre reduceret åbningstid for borgerne. For det tredje vurderes besparelsesforslaget, at ville kunne svække support- og rådgivningsfunktionerne samt organisatorisk og faglig udvikling i Greve Kommune. Endelig og for det fjerde vurderes besparelsesforslaget at kunne medføre en faldende kvalitet og sikkerhed i opgaveudførelsen. På nuværende tidspunkt er der ikke taget stilling til, hvilke opgaver og områder der i givet fald konkret vil blive beskåret ved en vedtagelse af dette forslag. Ved en evt. vedtagelse af forslaget vil det blive udmøntet via relevante fagudvalg, Økonomi- og Planudvalg og Byråd. Der er vedlagt en oversigt over hovedopgaverne i rådhusets 11 centre. Det bemærkes, at den såkaldte Deloitte-rapport og dens anbefalinger også vil kunne finde anvendelser i forbindelse med nærværende forslag. BUDGETOPLÆG

3 Målsætning og målgruppe Kommunens borgere, Byrådet og rådhusets ansatte Afledte konsekvenser De afledte konsekvenser af forslaget fremgår ovenfor. Det fremgår heraf, at forslaget vurderes at kunne have konsekvenser både i forhold til det borgerrettede niveau og i forhold til det organisatoriske niveau i kommunen. Det bemærkes i den forbindelse, at både det borgerrettede og det organisatoriske niveau har såvel kan-opgaver som skal-opgaver. Udmøntning af besparelsen vurderes ikke at kunne håndteres ved naturlig afgang, hvorfor der i givet fald vil blive foretaget uansøgte afskedigelser på rådhuset. Det bemærkes, at der også blev foretaget uansøgte afskedigelser på rådhuset i maj 2010 som en konsekvens af Budget og effektiviseringskravene heri. Hertil kommer, at der har været foretaget administrative besparelser i 2007, 2008 og Økonomi og tidsplan Besparelsen vil kunne få fuld effekt fra 2011 og frem. BUDGETOPLÆG

4 Bilag: Oversigt over opgaverne i rådhusets 11 centre (taget fra beslutningsgrundlaget vedr. optimering af organisationen, efteråret 2009) Fællescentrene Fællescentrene varetager opgaver på tværs i og af organisationen og bidrager især til de tværgående hensyn og udmøntningen af koncernens strategier i samarbejde med politikere, direktion, centre og institutioner. Center Hovedopgaver Tilhørende institutioner og enheder Økonomi & IT Budget, regnskab og controlling Rådgivning og vejledning Analyser og prognoser Kapacitetstilpasning og Budgetmodeller It-drift & support IT-udvikling Digitalisering Indkøb og udbud HR & Personale Strategi & Ledelse Kompetenceudvikling Personalepolitikker Personaleadministrativ rådgivning Rekruttering og test MED- organisationen Uansøgte afskedigelser LPA portal Arbejdsmiljø Arbejdsskader Politisk betjening Byrådssekretariat Ledelsessekretariat Kommunikation og pressehåndtering Erhvervsfremme Kommunalt samarbejde Strategisk udvikling Effektmåling og evaluering Fundraising Effektivisering og procesoptimering BUDGETOPLÆG

5 Fagcentrene Fagcentrene og de tilknyttede institutioner udmønter den direkte service overfor borgerne og udgør fundamentet for en koordineret og sammenhængende borgerbetjening. Center Hovedopgaver Tilhørende institutioner og enheder Teknik & Miljø Veje, stier og landskab Trafik og kollektiv trafik Byggesagsbehandling Natur, Miljø og skov Planlægning (kommuneplan, lokalplaner m.v.) Ejendomsvedligehold og -drift Anlæg og vedligeholdelse af idrætsanlæg og andre fritidsanlæg Ny-, om-, og tilbygninger Rådhusservice Rengøring Forsikring og risiko Greve Brandvæsen Stillingtagen til Park & Vejs organisatoriske placering afventer den politiske behandling af den fremtidige organisering. Børn & Familier Myndigheds- og forebyggende foranstaltninger for børn og unge jf. Serviceloven Opgaver for børn med særlige behov, f.eks. støttepædagoger og PPR Sundhedsplejen Dag- og døgntilbud til Børn og unge i Greve Kommune Visitation og vurderinger af børn og unge Familiehusene De Unges hus Familieværkstedet Kirkemosegård Bugtskolen PPR Klub Havanna Skoler Skoler 12 skoler UUV Dagtilbud Kultur & Fritid Daginstitutioner Pædagogisk og fagligt tilsyn Folkeoplysning og voksenundervisning Fritidsområdet jf. folkeoplysningsloven Fritidstilbud til børn & unge Frivillighedsarbejdet Sundhedsfremme i samarbejde med foreninger Sundhedsprojekter KRIM, herunder gadeteam Projekt Nord 46 daginstitutioner Dagplejen Museum Bibliotek med tre filialer Svømmehal Idrætscenter Musikskolen Mosede Fort 5 ungdoms- og fritidsklubber Ungdomsskolen/ungdomscentre BUDGETOPLÆG

6 Center Hovedopgaver Tilhørende institutioner og enheder Turisme Sundhed & Pleje Job & Socialservice Borgerservice Sundhedsfremme og forebyggelse. Medfinansiering af sundhedsudgifter, samspil med region og sygehuse Sygesikringsopgaver Sundhedsberedskab Sundhedsaftaler Genoptræning og vedligeholdelsestræning Forebyggende hjemmebesøg Praktisk bistand og pleje Hjemmesygepleje Aktivitetstilbud til pensionister Hjælpemidler Madservice Visitation til hjemmepleje, plejebolig og genoptræning Elevuddannelse Råd og vejledning samt visitation overfor kontanthjælpsmodtagere, handicappede og pensionister Visitering af ydelser fx førtidspension og særlige tillæg Udbetaling af dagpenge, kontanthjælp og enkeltydelser Indstilling til pensionsudvalg Indsats for særligt udsatte grupper Indsats for borgere, der skal i beskæftigelse Kontakt til virksomheder Virksomhedskontrakter Vejledning, visitation af ledige Integration og danskundervisning til voksne udlændinge Sygedagpengeopfølgning Revalidering Udbetaling af ydelser fx børnebidrag. Opkrævning Boligsikring, begravelseshjælp, pension Børnefamilieydelse Boliganvisning, boligindskud Ejendomsskat, skødepåtegning, ejendomsoplysning Skat, pas, kørekort 4 plejecentre og et nyt under planlægning. 1 enhed med midlertidige boliger under planlægning. Dagcenterfunktioner. Demenskorps og Annas Hus. Genoptræningscenter. Tandplejen Pædagogisk/psykiatrisk vejledningscenter (hjemmevejledning og socialpsykiatri) Greve Rusmiddelcenter BUDGETOPLÆG

7 Center Hovedopgaver Tilhørende institutioner og enheder Pladsanvisning Sygesikring, folkeregister Juridisk kontrol Reception, omstilling, hjælp til digital selvbetjening Adm. opgaver i forbindelse med vielser og valg Kropsbårne hjælpemidler BUDGETOPLÆG

8 Ændringsforslag til Udvalg: Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.01 Administration Center: Strategi & Ledelse Forslagstype: Prioriteringsrum (2,5 %) Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Tilskud til andelsboliger I alt Alle beløb er i kr. (2011-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2011-priser) Oprindeligt Ændring Korrigeret Ændring i % Budget Budget Budget Budget Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Kommunen er i henhold til lovgivningen forpligtet til, at yde ydelsesstøtte til almene boliger. Forslagets indhold er at reducere tet på området med 0,2 mio. kr. svarende til det forventede forbrug. Målsætning og målgruppe Tilskud til det støttede boligbyggeri. Fordele og ulemper Tilpasning af i forhold til den forventede udgift. Økonomi og tidsplan Forslaget kan få fuld effekt fra BUDGETOPLÆG

9 Ændringsforslag til Udvalg: Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.01 Administration Center: Borgerservice Forslagstype: Prioriteringskatalog (2,5 %) Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Forretningsmæssig investering: ny medarbejder til at opkræve og forebygge restancer Afkast til andre områder I alt Alle beløb er i kr. (2011-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2011-priser) Oprindeligt Ændring Korrigeret Ændring i % Budget Budget Budget Budget Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Borgerservice fik pr. 1. januar 2010 bevilget en ekstra medarbejder til oprydning og opkrævning af gamle restancer. Bevillingen blev givet i 3 år, mod at der minimum blev inddrevet 1.7 mio. kr. årligt. Medio april 2010 har medarbejderen opkrævet 4,6 mio. kr. Det vil sige, at pengene er gået i kassen. Ansættelse af en medarbejder til opkrævning og forebyggelse af restancer forventes at give en indtægt på 1,25 mio. kr. til andre områder. Målsætning og målgruppe Ansættelsen af endnu en medarbejder til opkrævning af restancer har først og fremmest til formål at forebygge en fortsat stigning i de kommunale restancer, hermed styrkes inddrivelsesområdet, hvilket giver penge i kassen. Forebyggelsen sker ved at indføre en ekstra rykkerprocedure før et krav oversendes til incasso hos SKAT. Hvis en borger i dag ikke betaler sin gæld til kommunen efter første rykker oversendes kravet til SKAT. SKAT har dog hidtil prioriteret de kommunale krav lavt, hvorfor restancerne til kommunerne stiger, med risiko for at gælden forældes og skal afskrives. Ved at indføre en ekstra rykkerprocedure, inden oversendelse til SKAT, vurderes det, at ca. 30 % af den resterende gæld umiddelbart kan inddrives eller der kan indgås aftaler om afdragsordning. Til direkte sammenligning kan det oplyses, at den nuværende ekstrastilling har tilskrevet 141 borgere. 32 % af disse har enten indfriet gælden eller indgået afdragsordning. Dette kan overføres til den foreslåede nye medarbejder, som skal arbejde med fremadrettede krav, der ellers ikke var blevet prioriteret. En ny medarbejder til opkrævningen vil således kunne opkræve yderligere af kommunens restancer. Investeringen skønnes at kunne indbringe minimum 1,7 mio. kr. årligt. Heraf fratrækkes kr. til løn hvorfor fortjenesten skønnes at være på 1,25 mio. kr. årligt. BUDGETOPLÆG

10 Alternativ 2: At der udover ekstra ekstrastilling ansættes èn yderligere medarbejder til årligt, denne medarbejder vil under alle omstændigheder indtjene sin egen løn, men ville også kunne have en koordinerende økonomisk controller funktion på tværs af center for borgerservice og andre centre. Borgerservice vurderer, at der ligger uafhentet økonomiske gevinster, som en controllerfunktion kunne indhøste ved at koordinere snitflader mellem fagsystemer og opkrævningssystemet. Fordele Greve kommune laver ekstra rykkerprocedure på alle betalingsarter hver måned. Likviditeten kommer herved hurtigere i kassen. Greve kommune vil på denne måde få restancer indfriet før de sendes til SKAT til yderligere inkasso. Med controller funktionen, vil der være ressourcer til at gennemgå snitflader mellem øvrige fagsystemer og opkrævningssystemerne, Der kan udover controllerfunktionens egen lønudgift, tænkes at være økonomiske gevinster som i dag ligger uopkrævet hen. Økonomi og tidsplan Medarbejder(ne) søges som faste stillinger fra 1. januar BUDGETOPLÆG

11 Ændringsforslag til Udvalg: Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.01 Administration Center: Borgerservice Forslagstype: Prioriteringsrum (2,5 %) Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Ekstra medarbejder til social kontrol Afkast til andre områder I alt Alle beløb er i kr. (2011-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2011-priser) Oprindeligt Ændring Korrigeret Ændring i % Budget Budget Budget Budget Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Center for Borgerservice fremlagde den 18. Maj 2010 status på intensiveret indsats mod misbrug af offentlige ydelser for 2009 for ØPU. Det fremgik af denne status at kontrolgruppens årlige besparelse i tet er på kr. Kontrolgruppen hentede i 2009 en besparelse på i alt kr. Kontrolgruppen arbejder i 2010 med følgende temaer, ved siden af anmeldelser som gruppens største indtægtskilde. Yderligere synliggørelse af kontrolgruppens eksistens, således at der tilgår yderligere anmeldelser, dette være sig både overfor borgere og samarbejdspartnere i Greve kommune. Syge selvstændige, hvor der samtidig hæves sygedagpenge i kommunes job og socialservice. Temarevison, hvor der udvikles på arbejdsgange mellem centre, således at kontrolgruppen opfylder revisionens krav. Målsætning og målgruppe Center for borgerservice vurderer, at hvis der ansættes en medarbejder yderligere til kr. årligt, så vil kontrolgruppen fra 2011 kunne spare ydelser for yderligere 1,5 mio. kr. årligt, herfra trækkes udgiften på kr. således en nettobesparelse på 1,05 mio.kr. Den ekstra medarbejder vil blandt andet spare Greve kommune for ydelser ved at styrke kommunikationsindsatsen, dette vil aflede yderligere anmeldelser, sagsbehandlingstiden vil falde, og der vil blive truffet flere afgørelser. Hertil vil kontrolgruppen kunne indføre et yderligere velkendt tema enlig-listen og udføre dette tema hvert år, et arbejde som tog et halvt år i 2008 at gennemføre og som gav ca. en mio. kr. i BUDGETOPLÆG

12 sparede ydelser, men som var så omfattende at kontrolgruppen i 2009 prioriterede ikke at arbejde med dette tema. Kontrolgruppen ønsker hertil også at udvide med yderligere èt tema, Projekt uden fast bopæl, en gruppe uden fast tilknytning til en fast adresse, og hvor der potentielt ligger økonomisk gevinster idet mange modtager for høje ydelser og i virkeligheden har en fast adresse dog uden at være tilmeldt. Dette projekt kræver samarbejde med politi og folkeregister, begge parter har indvilget i at være med, når ressourcen er på plads. Fordele og ulemper Greve kommune opnår endnu flere sparede ydelser. Flere sager vil kunne behandles, flere årstemaer vil kunne køres igennem. Økonomi og tidsplan Medarbejderen vil kunne ansættes pr. 1. januar BUDGETOPLÆG

13 Ændringsforslag til Udvalg: Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.01 Administration Center: HR & Personale Forslagstype: Prioriteringsrum (2,5%) Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Sygefravær - rejsehold I alt Alle beløb er i kr. (2011-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2011-priser) Oprindeligt Ændring Budget Budget Budget Budget Beskrivelser og konsekvenser Korrigeret Ændring i % Indhold og baggrund Økonomi- og Planudvalget besluttede på det ekstraordinære møde den 31. maj 2010, at administrationen skulle udarbejde forslag til forøget indsats for at nedbringe sygefraværet. Der forslås en indsats bestående af 4 sammenhængende initiativer: 1. Fra det generelle perspektiv til det fokuserede - sygefraværet identificeres på institutions-/enhedsniveau Der udarbejdes hvert kvartal opgørelse over sygefraværet for alle organisatoriske enheder, defineret som enheder, hvor der er direkte ledelsesansvar. Det drejer sig om ca. 200 enheder. Sigtet er at tage fat i sygefraværsudfordringen der, hvor sygefraværet er for højt, i stedet for at lave den brede og generelle indsats. Udviklingen i sygefraværet følges herefter fremadrettet på enhedsniveau. 2. Rejsehold etableres for den målrettede indsats Såfremt sygefraværet i den enkelte enhed er for højt i forhold til det gennemsnitlige sygefravær inden for relaterede områder, sendes et rejsehold til enheden. Rejseholdet skal udrede årsagerne til det højere sygefravær og indgå i et samarbejde med enheden om at nedbringe sygefraværet, såfremt udredningen giver anledning hertil. Rejseholdet forankres i Center for HR & Personale, og finansieres af en del af den forventelige besparelse på vikarudgifter samt mer-/overarbejde, der genereres som følge af et nedsat sygefravær. BUDGETOPLÆG

14 Et øget fokus på det længerevarende sygefravær på individniveau Alle ledere i Greve Kommune skal allerede gennemføre obligatoriske velfærdssamtaler ved sygefravær, der strækker sig over mere 14 dage. Herefter skal der være en løbende dialog mellem ledere og medarbejder under hele sygefraværet. Der er forskel på, hvor længe en medarbejder kan være syg, inden det bliver en for stor belastning for den enkelte arbejdsplads (hvilket er den juridiske opsigelsesbegrundelse, såfremt denne har baggrund i sygefravær). Det har værdi for organisationen dels at sikre, at der foregår en dialog om tilbagevenden til arbejdet, dels at praksis ikke udvikler sig meget forskelligt. Derfor vil det fremadrettet månedsvis blive opgjort, hvilke medarbejdere som har et sygefravær på sammenhængende mere end 60 dage, og der tages kontakt fra Center for HR & Personale til den relevante leder med henblik på at sikre en effektiv håndtering af det lange sygefravær. 3. Sygefravær skal skyldes sygdom en nul-tolerance -holdning Den øgede fokus på nedbringelse af sygefravær indeholder også opmærksomhed på og hensynstagen til de medarbejdere, der må trække yderligere, når kolleger er sygemeldte. Derfor skærpes fokus på, at sygemelding skal være forårsaget af sygdom. Det accepteres således ikke, at medarbejdere sygemelder sig uden reel begrundelse i sygdom. En fortsættelse af fraværet uden reel begrundelse kan derfor få konsekvenser for vedkommendes ansættelse ved Greve kommune. Der skal i øvrigt erindres om, at Greve Kommune arbejder målrettet på at sikre høj trivsel og løbende måler på dette. Dette arbejde vil fortsat være højt prioriteret. BUDGETOPLÆG

15 Ændringsforslag til Udvalg: Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.01 Administration Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Prioriteringsrum (2,5%) Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Mindreforbrug på forsikring I alt Alle beløb er i kr. (2011-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2011-priser) Oprindeligt Ændring Korrigeret Ændring i % Budget Budget Budget Budget Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Det samlede skadebillede for 2010 og dermed forbruget på området i år kendes p.t. ikke. Generelt er omkostningerne til præmier og ligeledes selvforsikring afhængig af, hvordan skadesudviklingen forløber, men forudsat samme udvikling som aktuelt kan der forventes et mindreforbrug i 2011 og Skadesudviklingen er omvendt afhængig af blandt andet anlægstet for området i det pågældende år med andre ord, om der er midler til en indsats. I 2008 var der midler, i 2009 var der ingen. Ser man på statistikken er der en markant forskel på op mod 0,5 mio. kr. de to år. Der er dog andre faktorer med, så det er ikke kun midlerne, der er afgørende. Det skønnes dog, at hvis der i 2011 og 2012 stadig investeres (som i 2008 og 2010) i området i samme størrelsesorden som hidtil, så vil der i de to år være et mindreforbrug på op mod kr. i hvert af årene. Derudover betyder Byrådets beslutning i marts 2010 om at forlænge nuværende forsikringsaftaler en besparelse i 2011 og i 2012 på i alt kr ,- kr. årligt. på præmien til Alm. Brand, som omhandler bygningsbrand og bygningsløsøre. Det skal dog bemærkes, at denne præmiebesparelse allerede er indtægtsført kommunekassen i 2011 og 2012, jf. Byrådets beslutning 2. marts BUDGETOPLÆG

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2011-2014

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2011-2014 Center Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Økonomi- og Planudvalget 1.01 Administration Alle 5% besparelse på konto 6/område 1.01 5.760 7.680 7.680 7.680 Teknik & Miljø Mindreforbrug på forsikring

Læs mere

Greve Kommune Organisering i Greve Kommune

Greve Kommune Organisering i Greve Kommune Greve Kommune Organisering i Greve Kommune Udarbejdet af Center for Byråd & Ledelse, oktober 2012 Indledning Organisering i Greve Kommune Denne pjece indeholder en kort beskrivelse af Greve Kommune som

Læs mere

NOTAT. Administrativ organisation. 1. Organisationsprincipper. Allerød Kommune

NOTAT. Administrativ organisation. 1. Organisationsprincipper. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Administrativ organisation Dato: Ajourført 19. december 2013 Dette notat indeholder en

Læs mere

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 1.648 1.648 1.648 1.648

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 1.648 1.648 1.648 1.648 P = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 202 203 204 205 A C F V Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalgets indstilling

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C V Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling Antal

Læs mere

Samlet for alle udvalg -5.473-5.133-5.133-5.133

Samlet for alle udvalg -5.473-5.133-5.133-5.133 Forslagsnr. Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Økonomi- og Planudvalget 1.01 Administration 101.03.01.11 Driften af bilflåden -325-325 -325-325 Samlet for ØPU -325-325 -325-325 Børne- og

Læs mere

Budgetopfølgning 1/2012

Budgetopfølgning 1/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 1/ Økonomi- og Planudvalget Budgetopfølgning 1/ 23.04. Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 1/ A. Samlet oversigt Netto, mio. kr. A B C D E F G H I J Oprindeligt

Læs mere

Greve Kommune Organisering i Greve Kommune

Greve Kommune Organisering i Greve Kommune Greve Kommune Organisering i Greve Kommune Udarbejdet af Center for Byråd & Ledelse, juni 2012 Indledning Organisering i Greve Kommune Denne pjece indeholder en kort beskrivelse af Greve Kommune som organisation.

Læs mere

Samlet for alle udvalg -8.457-9.903-9.903-9.903

Samlet for alle udvalg -8.457-9.903-9.903-9.903 Tekst der beskriver forslaget Pol/ Adm 2014 2015 2016 2017 Økonomi- og Planudvalget 101.03.01.14 Fundraising A -600-600 -600-600 101.03.02.14 Ny Office pakke A -1.452-1.452-1.452-1.452 Samlet for ØPU -2.052-2.052-2.052-2.052

Læs mere

Samlet for alle udvalg -4.819-4.669-4.939-4.939

Samlet for alle udvalg -4.819-4.669-4.939-4.939 Forslagsnr. Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Teknik- og Miljøudvalget 2.01 Teknik og Miljø 201.04.01.11 i abonnementsprisen som følge af skatteforlig (Vejbelysning) -2.600-2.390-2.060-2.060

Læs mere

Organisatoriske tilpasninger af Ballerup Kommunes administration - høringsmateriale

Organisatoriske tilpasninger af Ballerup Kommunes administration - høringsmateriale BALLERUP KOMMUNE Dato: 8. september 2015 Tlf. dir.: 4175 0010 E-mail: lbg@balk.dk Kontakt: Lene Bækgaard Organisatoriske tilpasninger af Ballerup Kommunes administration - høringsmateriale Kommunaldirektør

Læs mere

Budget 2012 Erhvervsudvalget

Budget 2012 Erhvervsudvalget 2012 Generelt Udvalgets ansvarsområde s ansvarsområde omfatter Erhverv og Turisme, herunder salg af erhvervsarealer, Borgerservice samt IT og Telefoni Politikområde Erhverv og Turisme Politikområde Borgerservice

Læs mere

Velfærdsdirektør i Dragør Kommune

Velfærdsdirektør i Dragør Kommune Borgmestersekretariat, HR og Udvikling Kirkevej 7 2791 Dragør Tlf.: 32 89 01 00 CVR: 12881517 www.dragoer.dk Jobprofil Velfærdsdirektør i Dragør Kommune 19. maj 2014 En af Dragør Kommunes direktører har

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning 2013.

Borgerrådgiverens årsberetning 2013. Borgerrådgiverens årsberetning 2013. Borgerrådgivningen i Holbæk Kommune har eksisteret siden den 1. januar 2007 efter beslutning truffet af Byrådet den 29. november 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Kvalitetsstandard for ressourceforløb

Kvalitetsstandard for ressourceforløb Kvalitetsstandard for ressourceforløb Introduktion Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen har medført store ændringer i arbejdet med komplekse sager. Ud fra

Læs mere

Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Budgetopfølgning ultimo januar 2015 Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om

Læs mere

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 Økonomicentret Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 12. oktober 2009 Nærværende notat er disponeret således: Resume Budgetopfølgningsproceduren Samlet oversigt/konklusion Driftsområderne udvalgsopdelt

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune

Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune Kapitel 1 - Byrådet 1. Frederikssund Byråd består af 23 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester samt en 1. og 2. viceborgmester, jf. 6 i lov om kommunernes

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

Ændringsforslag til Budget 2012-2015 i henhold til hovedoversigt III af 15. september 2011

Ændringsforslag til Budget 2012-2015 i henhold til hovedoversigt III af 15. september 2011 Ændringsforslag til Budget 2012-2015 i henhold til hovedoversigt III af 15. september 2011 Fra partierne: O Dansk Folkeparti 2 medlemmer V Venstre 8 medlemmer HOVEDOVERSIGT Resultatoversigt Budget 2012

Læs mere

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Rådhus 2015 Projektbeskrivelse Direktionens udviklings- og effektiviseringsstrategi har til formål at effektivisere den administrative drift

Læs mere

Ændringsforslag til budget 2009-2012

Ændringsforslag til budget 2009-2012 sforslag til 2009-2012 It & Digitalisering Forslagstype: Minusmål Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: 101.08.01.09 Drift/anlæg/finansiering: Drift Lukke alle nuværende It-hjemmeopkoblinger og 150 150

Læs mere

Center for Social og sundhed justeret organisering 2016

Center for Social og sundhed justeret organisering 2016 Center for Social og sundhed justeret organisering 2016 Baggrund Direktionen arbejder løbende med at sikre, at der i Gribskov Kommunes centerkonstruktion er tydelige roller og klare ansvarsbeskrivelser

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.3: Kanalstrategi, dokumentation og kompetenceudvikling KL, September 2011 Baggrund Kommunerne står midt i en stor opgave med at flytte kommunikationen

Læs mere

Velfærdsforvaltningen forslag til organisationsstruktur

Velfærdsforvaltningen forslag til organisationsstruktur Norddjurs Kommune 21. december 2010 KKN Velfærdsforvaltningen forslag til organisationsstruktur Baggrund og målsætning I forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 blev det besluttet at etablere en ny,

Læs mere

Samlet for Teknik- og Miljøudvalget 2.600 5.200 5.200 5.200

Samlet for Teknik- og Miljøudvalget 2.600 5.200 5.200 5.200 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2012-2015 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2012 2013 2014 2015 A C O V Teknik-

Læs mere

en stemme for din hverdag

en stemme for din hverdag Kommunalvalg den 15. november 2005 i Høje-Taastrup Kommune en stemme for din hverdag Kommunens opgaver fra børnepasning til plejecentre Høje-Taastrup Kommune er en af Danmarks nuværende 271 kommuner. Her

Læs mere

Direktionssekretariatet. Styrelsesvedtægt Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Styrelsesvedtægt Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Styrelsesvedtægt Norddjurs Kommune Indholdsfortegnelse. Kapitel 1...1 Kommunalbestyrelsen...1 Kapitel 2...1 Borgmesteren...1 Kapitel 3...1 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET Center Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 6.01 Forsøgelsesydelse Job & Socialservice Seniorordning 500 500 500 500 Job & Socialservice Introduktionsydelse 0 0 0 0 6.02 Aktivitetstilbud Job

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

På Social- og Sundhedsudvalgets område er nettoprioriteringsrummet som følger: I mio. kr SSU 12,943 13,129 13,280 13,431

På Social- og Sundhedsudvalgets område er nettoprioriteringsrummet som følger: I mio. kr SSU 12,943 13,129 13,280 13,431 Udfyldelse af prioriteringsrum budget 2013-2016 Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget 2013-2016 Sagsnr.: 2012-4670 Dok.nr: 2012-20189 Baggrund På Byrådsmødet den 31. januar 2012 godkendte Byrådet budgetdrejebogen,

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF DYNAMISK UDVIKLINGSCHEF TIL GREVE KOMMUNE Er du god til strategisk udvikling af medarbejdere og organisation? Og er du stærkt processuelt forankret og har talent

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Greve Kommune Job- og personprofil for direktør med ansvar for job & socialservice samt sundhed & pleje

Greve Kommune Job- og personprofil for direktør med ansvar for job & socialservice samt sundhed & pleje Greve Kommune Job- og personprofil for direktør med ansvar for job & socialservice samt sundhed & pleje 1. februar 2012 1. Indledning Greve Kommune søger en ny direktør med ansvar for job & socialservice

Læs mere

December December December

December December December 1. Udvikling på opkrævningsområdet. På landsplan er de samlede kommunale restancer steget siden 2006 med mere end 40 procent. Fra cirka 8,3 mia. kroner til 11,9 mia. kroner. Det er dog ikke alle 11,9 mia.

Læs mere

ENHEDSPRISKATALOG 2013 Hvad koster den kommunale service?

ENHEDSPRISKATALOG 2013 Hvad koster den kommunale service? ENHEDSPRISKATALOG 2013 Side 1 af 9 KØBENHAVNS KOMMUNE 2013 ENHEDSPRISKATALOG ENHEDSPRISKATALOG FOR: Kultur- og Fritidsudvalget. 3 Børne- og Ungdomsudvalget 4 Sundheds- og Omsorgsudvalget.... 6 Socialudvalget....

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Referat mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Tema, Beskæftigelsesindsatser

Læs mere

Budgetområde 620 Anden Social Service

Budgetområde 620 Anden Social Service Indledning omfatter primært serviceydelser, som retter sig mod almindelige borgere uden et socialt problem. Det vil sige ydelser, som er frivillige for borgeren samt ydelser, hvor tildelingen sker alene

Læs mere

Potentialeafklaring - Lønadministrationen.

Potentialeafklaring - Lønadministrationen. Potentialeafklaring - Lønadministrationen. 1. Organisering og opgaver a. Organisering Opgaven med Løn- og personaleadministration, samt afregninger/afstemninger og hjemtagelse af refusioner ligger i dag

Læs mere

Orientering af byrådskandidater

Orientering af byrådskandidater Orientering af byrådskandidater Økonomi og personale tirsdag den 26. august 2013 Aktuel krise = historisk hårdt tilbageslag 1.800.000 Bruttonationalprodukt, mio.kr. 2005-priser 1.600.000 1.400.000 Aktuel

Læs mere

Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune

Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune Børn og Unge December 2015 Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune Notatets opbygning: 1. Formål og indledning 2. Beskrivelse af de nuværende forhold a. Den kommunale

Læs mere

Job- og personprofil Udviklingschef Greve Kommune

Job- og personprofil Udviklingschef Greve Kommune Job- og personprofil Udviklingschef Greve Kommune 1 Denne job- og personprofil for Greve Kommunes nye udviklingschef indeholder: Jobbet o Introduktion o Opgaver og udfordringer Personen o Baggrund o Kompetencer

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsfremstilling Sag nr. 178 Finansiering af folkeskolereformen blev udsat på mødet i Børneudvalget den 28. oktober. Sagen fremlægges nu med et supplement

Læs mere

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Center Tekst der beskriver forslaget 2013 2014 2015 2016 6.01 Forsørgelsesudgifter Job & Socialservice FI: Styrket indsats over for fleksjobvisiterede, som modtager ledighedsydelse* 1.150 1.532 1.532 1.532

Læs mere

Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Ændringsforslag til budget 2012-15

Ændringsforslag til budget 2012-15 sforslag til 2012-15 Udvalg: BUU Budgetområde: 3.01 Center: Skoler Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst

Læs mere

Budgetopfølgning 1/2008

Budgetopfølgning 1/2008 Budgetopfølgning 1/2008 Budgetopfølgning 1/2008 19.02.2008 Side 1 Indledning Budgetopfølgning 1/2008 lægger vægt på at beskrive eventuelle ændringer i de forudsætninger, som ligger til grund for budget

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2016-2019

Beskrivelse af opgave, Budget 2016-2019 Beskrivelse af opgave, Budget 2016 2019 2 Det ønskelige 8 Økonomiudvalget Administration og planlægning for Borgerservice, IT og Digitalisering Hjemmeside medarbejder BID61 OBS OBS. Direktionen har allerede

Læs mere

Spareforslag 2016-2019 MTM 1

Spareforslag 2016-2019 MTM 1 Spareforslag 2016-2019 MTM 1 2.00 MTM - tværgående IT-springet, fem digitaliseringsprojekter IT-springet, Digital Post, Eff. -191-191 -191-191 CAE IT-springet, Digital Post, Eff. -895-895 -895-895 CBM

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Blad nr. 528 Social- og sundhedsudvalget afholder møde onsdag den med følgende dagsorden Kl. 16.00: Rundvisning i Støtte- og Aktivitetscentret SAC-SYD, Søndervangen 51 Derefter møde i lokale 1 på Rådhuset

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Titel: Delvis kontering af projektmedarbejderes løn fra konto 6 til konto 5

Titel: Delvis kontering af projektmedarbejderes løn fra konto 6 til konto 5 Råderumsforslag Politikområde 70 Tema: Delvis kontering af projektmedarbejderes løn fra konto 6 Politikområde: 70 til konto 5 Titel: Delvis kontering af projektmedarbejderes løn fra konto 6 til konto 5

Læs mere

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning

Læs mere

Borgervejlederfunktionens årsberetning 2011

Borgervejlederfunktionens årsberetning 2011 Borgervejlederfunktionens årsberetning 2011 Borgervejledningen i Holbæk Kommune har nu virket i fem år siden starten 1. januar 2007 i henhold til beslutning truffet af Byrådet den 29. november 2006 i forbindelse

Læs mere

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges Bilag 2: Oversigt over afvigelser SERVICE I ALT (INKL. UDGIFTSNEUTRALE AFVIGELSER OG DUT) Udvalg Afvigelse TB søges Magistraten 5.543 10.504 Drifts- og Forsyningsudvalget 522 522 Undervisningsudvalget

Læs mere

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Børn, unge og læring oktober 2015 1 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Tidsplan 3 2. Forslag til nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole

Læs mere

Budgetaftale 2016 2019 Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Guldborgsundlisten og Konservative 28. september 2015

Budgetaftale 2016 2019 Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Guldborgsundlisten og Konservative 28. september 2015 Budgetaftale 2016 2019 Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Guldborgsundlisten og Konservative 28. september 2015 Budgetforliget for 2015 til 2018 fastholdes. Der er således fortsat enighed om at fastholde

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 28 Forslag til etablering af sundhedscenter i Hvidovre Kommune 529535 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Høringssvar fra HK Klubben til Budget 2014.

Høringssvar fra HK Klubben til Budget 2014. Klub 7072 startet den 20. januar 1934 Høringssvar fra HK Klubben til Budget 2014. I 2. budgetopfølgning for 2013 beskrives, at der er indarbejdet en forventning til omstilling og innovation af kommunens

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: April 2014 J.nr.:

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Aarhus Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Servicemål frister for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser fra borgerne

Servicemål frister for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser fra borgerne UDKAST 14. marts 2007 Servicemål frister for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser fra borgerne Assens Byråd har i målsætningerne for vision 2010 for Assens kommune fastlagt, at Assens skal være en

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

Notat. vedr. Forskelle samt fordele og ulemper. ved henholdsvis. Jobcenter. Pilot-jobcenter

Notat. vedr. Forskelle samt fordele og ulemper. ved henholdsvis. Jobcenter. Pilot-jobcenter Notat vedr. Forskelle samt fordele og ulemper ved henholdsvis Jobcenter & Pilot-jobcenter Udarbejdet af Fokusgruppen Social- og Arbejdsmarked Indledning I den fremtidige kommunestruktur flytter den statslige

Læs mere

Ændringsforslag til budget 2010-2013

Ændringsforslag til budget 2010-2013 sforslag til 2010-2013 Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.01 Administration Socialcentret Forslagsnummer: 101.11.01.10 Drift/anlæg/finansiering: Drift Initiativer for at forhindre udsættelse af lejere

Læs mere

Social - og Omsorgspolitik

Social - og Omsorgspolitik Social - og Omsorgspolitik Hvorfor en Social og Omsorgspolitik? Kommunalreformen har ændret Danmarkskortet hvilket har betydet at Slagelse Kommune, har ca. 80.000 borgere, hvor ca. 17.500 borgere er over

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for it-chef

Allerød Kommune Job- og personprofil for it-chef Allerød Kommune Job- personprofil for it-chef Allerød Kommune søger en ny it-chef. Om Allerød Kommune Allerød Kommune har i dag ca. 24.500 indbyggere, flere er på vej. Kommunen ligger centralt i Nordsjælland,

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

MÅL- OG RAMMEAFTALE 2013 CENTER ARBEJDSMARKED

MÅL- OG RAMMEAFTALE 2013 CENTER ARBEJDSMARKED MÅL- OG RAMMEAFTALE 2013 CENTER ARBEJDSMARKED Dato for indgåelse Indgået mellem Direktør Centerchef Planlagt opfølgning Møde 1 Møde 2 ØKONOMISKE MÅL OG RAMMER Rammer og forudsætninger Den nuværende økonomiske

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2013

Budgetopfølgning 2/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 2 Det ønskelige 5 Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde Forebyggelse for Børn, Unge og Forebyggelse Tidligt barselsbesøg 23 Sundhedsstyrelsen er kommet med nye

Læs mere

13. Direktion og sekretariater

13. Direktion og sekretariater 2015-18 13. 2015-18 2015-18 Præsentation har som overordnet formål at bidrage til, at det politiske og administrative system kan fungere hensigtsmæssigt, ved at politikkerne får et tilstrækkeligt grundlag

Læs mere

SYGEDAGPENGESAGER BLANDT ANSATTE VED HERNING KOMMUNE 2012-2013

SYGEDAGPENGESAGER BLANDT ANSATTE VED HERNING KOMMUNE 2012-2013 SYGEDAGPENGESAGER BLANDT ANSATTE VED HERNING KOMMUNE 2012-2013 BAGGRUND OG FORMÅL I Herning Kommunes beskæftigelsesplan for 2013 er et af indsatsområderne "Fokus på sygefravær". Fokus på sygefravær skal

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 11. april -020973-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget I 2. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Undervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016

Undervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Undervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Politikområde 6: SUNDHEDSFREMME og FOREBYGGELSE Sundhedspolitik (tværgående) Sundhedsplejen tilbud til småbørnsfamilier Sundhedsplejen

Læs mere

Regnskab 2005. Centralt administrerede områder:

Regnskab 2005. Centralt administrerede områder: Regnskab 2005 Centralt administrerede områder: Skatter og afgifter Forsikring Rengøring Energi (El, vand og varme) 105 Bevilling Skatter og afgifter Tværgående Dok 1.186.626 Beløb i 1.000 kr. Skatter og

Læs mere

Valgprogram 2013-2017

Valgprogram 2013-2017 Valgprogram 2013-2017 Sammen om forandring Vi mærker det allerede nu, men også efter krisen vil meget forandre sig. Forudsætningerne for kommunens virke vil blive anderledes. Måden, kommunen skal arbejde

Læs mere

Budgetforlig. Budgetforlig vedr. budget 2015

Budgetforlig. Budgetforlig vedr. budget 2015 Budgetforlig Budgetforlig vedr. budget 2015 Partierne Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, har den 11. september 2015 indgået et budgetforlig for budget 2015 samt overslagsårene 2016, 17 og

Læs mere

Du vil få et udfordrende job og vil blandt andet kunne se frem til følgende ansvarsområder

Du vil få et udfordrende job og vil blandt andet kunne se frem til følgende ansvarsområder Visionær HR-chef Ønsker du et lederjob, hvor du har indflydelse på at skabe innovative, effektive og attraktive arbejdspladser? Så er stillingen som HR-chef i Greve Kommune noget for dig! Du skal være

Læs mere

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 4 Dato: 10. april 2013 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsnr: 2013-521 Dok.nr: 2013-62776 Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning

Læs mere

Note 1 Økonomiudvalget

Note 1 Økonomiudvalget Noter til regnskabsopgørelse Note 1 Økonomiudvalget Økonomiudvalget samlet oversigt regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler** 276,6 272,5-4,2 Overførte driftsmidler 39,9 15,0-24,9 Drift i alt**

Læs mere

Borger- og Erhvervsudvalget

Borger- og Erhvervsudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B101 Conny Trøjborg Krogh (F), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Kemal Bektas (A), Laurids Christensen

Læs mere