byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Årsrapport 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Årsrapport 2003"

Transkript

1 byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Årsrapport 2003 bips årsrapport

2 Ledelsespåtegning Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2003 for foreningen bips. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat, Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Ballerup, den 23. januar 2004 bips sekretariat Jens Martin Eiberg (sekretariatschef) Svend Erik Jensen René Olsen Bestyrelse Lars Coling (formand) Peter Henningsen (næstformand) Sten Bonke Bent Feddersen Lars Ole Hansen Jørn Kristoffersen Hans-Henrik Lang Ib Reinholdt Pedersen Lauritz Rasmussen Carsten Sletbjerg Lone Wiggers 2 bips årsrapport 2003

3 Årsberetning Årsberetning 2003 og handlingsplan 2004 Årsberetning 2003 Den 23. marts 2003 blev bips stiftet ved sammenlægning af BPS, ibb og IT- Bygge.Net. Derved blev et længe næret ønske fra brede kredse i branchen om at samle kræfterne i en større og mere slagkraft fælles udviklingsforum opfyldt. I foråret og gennem sommeren forløb en indkøringsperiode, der afsluttedes med nyt brevpapir, web site, logo og en samling af sekretariatet i Byggecentrum pr. 1. juli I 2003 er der gennemført en CAD undersøgelse af udveksling af 2D og 3D og IFC, der ved årsskiftet resulterede i offentliggørelse af rapporten : CAD-udveksling status for 2 D og 3D geometri og objekter. bips første publikation C101. På området beskrivelsesværktøj har der i flere år været arbejdet med beskrivelsesanvisninger med basisbeskrivelser for de mere arkitektrelaterede arbejder. Dette arbejde har nu båret frugt og de første resultater foreligger nemlig: lofter, maling, glas, fuger, murværk, undergulve og gulve samt træ og følgende er under udarbejdelse : skelet konstruktioner, beklædning samt døre og vinduer. Dette arbejde er finansieret af Fonden Realdania, en række brancheorganisationer samt de deltagende virksomheder. bips beskrivelsesværktøj har i dag over 120 abonnenter, heraf 17 uddannelsesinstitutioner og bliver anvendt i et stigende antal byggeopgaver. bips indgik omkring årsskiftet aftaler med Erhvervs- og Boligstyrelsen om at udvikle og drive læringsnetværket for Det Digitale Byggeri og støbe det digitale fundament for fremtidens IT i byggeriet. Se mere på På denne måde bliver Det Digitale Byggeri en væsentlig og integreret del af bips aktiviteter de næste 3 år. Det Digitale Byggeri er finansieret af Erhvervs- og Boligstyrelsen, Fonden Realdania, bips og de deltagende virksomheder. I de næste 3 år vil samarbejde og metoder i byggeriet blive væsentligt ændret og der bliver brug for at mobilisere alle de udviklingsressourcer i branchen, der kan og vil være med at deltage i og påvirke en effektivisering af byggeriet. De værktøjer, der bliver udviklet i bygherrekrav konsortierne digitalt udbud, 3 D modellering, projektweb og digital aflevering vil efter 2006, hvor udviklingsprogrammet skal være afsluttet, blive obligatorisk at anvende i forbindelse med statslige byggeopgaver. bips har allerede modtaget flere tilkendegivelser om at deltage gøre en indsats, få indflydelse der gavner dig selv, din virksomhed og hele byggeriet. På det faglige område har bestyrelsen endvidere arbejdet med at få udviklet grundlaget for at bips kan påtage sig det udviklingsarbejde, som varetagelsen af Det Digitale Fundament vil blive. Bestyrelsen har i året arbejdet med opbygningen af den nye organisation, herunder udarbejdet forslag til en ny kontingent- og abonnement struktur. Den nuværende bestyrelse fortsætter i Handlingsplan 2004 Det Digitale Fundament starter med en idéudviklingsfase, hvor der er planlagt i foråret at gennemføre en række åbne tematiske workshops, som grundlag for en prioritering af hvilke udviklingsopgaver der skal gennemføres i udviklingsprogrammets regi. En endelig handlingsplan for Det Digitale Fundaments udviklingsopgaver foreligger i forsommeren, således at projekterne kan igangsættes efter sommerferien. Læringsnetværkets aktiviteter vil bl.a. bestå i gennemførelse af en række sparingsaktiviteter mellem de konsortier, der arbejder med de fire bygherrekrav, en løbende opdatering af Det Digitale Byggeris website med artikler, diskussionsforum m.m. seminarer og workshops samt artikler og debat i bips nyt På området 2 D CAD værktøjer vil der blive gennemført en opdatering af den nuværende lagstruktur (lagmanual 2000) primært med henblik på at muliggøre farveprint af tegninger ved at introducere temafarver samt er det planlagt at opdatere CAD manualen. I 2004 er det endvidere planen at tage hul på værktøjer, der imødekommer behovet i en 3D CAD udvikling. bips beskrivelsesværktøj vil i 2004 blive udvidet med de resterende beskrivelsesanvisninger med basisbeskrivelser for de arkitektrelaterede arbejder og enkelte inden for de ingeniørrelaterede arbejder. Derudover er der planlagt en opdatering og udvidelse af beskrivelsesværktøjets struktur (B100), byggesag (B101) og arbejder (B102), idet gennemførelse af arbejdet med arbejdsbeskrivelserne har afdækket et behov for at tydeliggøre og eksemplificere en række forhold i forbindelse med anvendelse af bips beskrivelsesværktøj. I 2004 er der planlagt fire udgivelser af bips nyt med nyheder om bips aktiviteter og om fremdriften i Det Digitale Byggeri samt en opdatering og modernisering af bips website. bips aktiviteter er de næste 3 år planlagt så kraftigt udvidet at sekretariatet er nødt til at blive udvidet, selvom store dele af omsætningen lægges i medlemsvirksomhederne udviklingsindsats. bips bestyrelse februar 2004 bips årsrapport

4 Kontingent og abonnement Kontingent og abonnementpriser 2004 Siden fusionen mellem BPS, ibb og IT-Bygge.Net og stiftelsen af bips har bestyrelsen som en af sine mange opgaver arbejdet med at udvikle en kontingent- og abonnement prisstruktur, med udgangspunkt i det bedste fra de stiftende foreninger. Bestyrelsens forslag til en ny prisstruktur, der skal vedtages på den ordinære generalforsamling 2. marts består af tre elementer: et basiskontingent, der dækker et medlemskab for hele virksomheden et abonnement på beskrivelsesværktøjet og abonnement på CAD værktøjerne Kontigent- og abonnement priser er afhængig af antallet af byggefaglige medarbejdere i medlemsvirksomheden. Det har været afgørende for bestyrelsen at de mindre virksomheder betaler mindre end de gjorde før fusionen og at de store betaler mere for den samlede pakke. Basiskontingentet indebærer: bips nyt i et ønsket antal eksemplarer adgang til web-site - igangsætningsråd på bips værktøjerne 20% rabat på alle bips publikationer Abonnement på bips beskrivelsesværktøj indebærer: som basis adgang til det elektroniske beskrivelsesværktøj for alle arbejder med en løbende opdatering 50% rabat på bips publikationer på beskrivelsesområdet Abonnement på bips CAD værktøj som basis et antal CAD værktøjer (lagstrukturmanual og tegningsstandarder) uden beregning, afhængig af virksomhedens størrelse adgang til elektroniske CAD værktøjer på bips web-site 50% rabat på bips publikationer på CAD-området. Basismedlem Beskrivelsesmedlem CAD medlem Antal bips-enheder dvs.antal Enheds- Enheds- Enhedsbyggefaglige medarbejdere kontingent abonnement abonnement over Uddannelsesinstitutioner Udpegende organisationer Andre organisationer Igangsætningsråd 20 % rabat på publikationer og konferencer bips nyt Elektroniske beskrivelsesværktøj 50 % rabat på publikationer og konferencer bips nyt Elektroniske CADværktøj 50 % rabat på publikationer og konferencer Et antal manualer u.b. bips nyt 4 bips årsrapport 2003

5 Regnskabsaflæggelse Regnskabsaflæggelse 2003 Anvendt regnskabspraksis Revisionspåtegning Generelt Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Regnskabsåret er Foreningen bips første. bips er stiftet pr. 1. januar 2003 ved en sammenlægning af foreningerne BPS, ibb og IT-Bygge.Net. Til medlemmerne af Foreningen bips Vi har revideret årsrapporten for Foreningen bips for regnskabsåret Foreningens ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vores ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Vores revision omfatter ikke de i årsrapporten angivne budgetter. Generelt om indregning og måling Foreningens aktiver og forpligtelser samt indtægter og omkostninger indregnes og måles systematisk og konsekvent i overensstemmelse med almindeligt anerkendte retningslinier under hensyntagen til foreningens art og omfang. Skat Foreningen er skattepligtig efter SEL 1, stk. 1, nr. 6. Årets skat er beregnet på baggrund af særskilt opgørelse af foreningens erhvervsmæssige indkomst. Obligationsbeholdning Obligationer måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Værdireguleringer indregnes i resultatopgørelsen. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Den udførte revision Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 2003 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. København, den 23. januar 2004 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab J. Dahl Jakobsen statsautoriseret revisor bips årsrapport

6 Resultatopgørelse og budget Resultatopgørelse pr og budget for 2003 Resultat Budget Note 31-dec t. kr. Indtægter Kontingenter Abonnementer Royalty Projekttilskud/Honorarer Andre indtægter Budget 2004 t.kr Indtægter Omkostninger Faglige udviklingsprojekter Honorar til medlemmer 2 ( ) (2.400) Honorar til sekretariatet ( ) (1.800) Faglige projekter udisponeret Markedsføring, generelt (52.556) 0 Nyhedsblad ( ) (400) Hjemmeside (22.006) (150) Seminarer (17.700) 0 Publikationer (79.200) (100) Administrativt sekretariat skøn ( ) (450) Øvrige omkostninger ( ) (400) Omkostninger ( ) (5.700) Resultat før finansielle poster (69.421) Finansielle indtægter Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Egenkapital ultimo Note Projekttilskud Fonden Realdania Erhvervs- og Boligstyrelsen Øvrige Note 2 Medlemmernes egenfinansiering Medlemmernes egenfinansiering i forbindelse med de afholdte projektomkostninger udgør kr. Beløbet er fratrukket inden afregning med bips og inden refusion hos tilskudsgivere. 6 bips årsrapport 2003

7 Balance Balance pr. 31. december 2003 Åbningsbalance Aktiver Bank Obligationsbeholdning Tilgodehavende moms Debitorer Projekttilgodehavender Periodeafgrænsning Aktiver i alt Passiver Gæld Kreditorer og skyldige omkostninger Ikke forbrugte projekttilskud Gæld i alt Egenkapital Indskud: Organisationer Andre medlemmer Overførsel til næste år: Saldo 1. januar Årets resultat Saldo Egenkapital i alt Passiver i alt bips årsrapport

8 bips bips er blevet til marts 2003 ved fusion af BPS, ibb og IT-Bygge.Net. Medlemsoversigten er blevet til ved at sammenlægge medlemslisterne fra de 3 stifterforeninger. Listen er ajourført med de ændringer, som er registreret siden fusionen. En oversigt over, hvem bips repræsenterer, vises nedenfor med antal medlemskaber (basismedlemskaber, CAD-abonnement og beskrivelsesabonnement) fordelt på 10 faggrupper. Oversigten viser, at bips standarder anvendes i 555 virksomheder fordelt på 616 adresser, og at 458 af disse anvender bips CAD værktøjer og 120 bips beskrivelsesværktøjer. Fag Adresser Basis CAD Beskriv Arkitektfirmaer Byggevare/producenter forhandlere leverandører Bygningsejere Data / Service Entreprenører Forskning/udvikling/uddannelse Ingeniørfirmaer *) Landskabsarkitekter *) Landinspektørfirmaer Organisationer I alt *) *) Sammentællingen kompenserer for, at 5 firmaer er både arkitekt- og ingeniørfirma samt at 4 andre er både arkitekt- og landskabsarkitektfirma. Derfor er de samlede antal ikke fuldt identisk med sumtallene.på de følgende 11 sider vises den komplette. 8 bips årsrapport 2003

9 163 Arkitektfirmaer på 184 adresser 3 x Nielsen 8000 Århus C A.a.r.t. A/S 8240 Risskov Ai-gruppen as 1432 København K AK 83 Arkitektkontoret A/S 2620 Albertslund Albertsen & Flarup 7100 Vejle Alex Poulsen Arkitektkontor A/S 1057 København K Ark. Ladegaard & Partnere A/S 9000 Aalborg Ark.fa. Knud Erik Lauridsen a/s 7000 Fredericia Arkitektfirmaet E. Tind Nielsen ApS 4800 Nykøbing F Arkitektfirmaet Friis Andersen A/S 4800 Nykøbing F Arkitekt- & Ing. fa. Erik Sørensen 5592 Ejby Arkitekt Henning Larsen 6400 Sønderborg Arkitekt Kjeld Bjerg 9800 Hjørring Arkitektegnestuen M W A/S 2000 Frederiksberg Arkitekter Jørgen & Lasse Andersen 9900 Frederikshavn Arkitekterne KØGE A/S 4600 Køge Arkitekterne Vejen A/S 6600 Vejen Arkitektfirma Jørgen Hammelboe ApS 2605 Brøndby Arkitektfirma Hafsteinn Oskarsson 1353 København K Arkitektfirmaet Friborg og Lassen A/S 1620 København V Arkitektfirmaet Hou & Partner A/S 1304 København K Arkitektfirmaet Hune & Elkjær 8200 Århus N Arkitektfirmaet Jens Skak 3400 Hillerød Arkitektfirmaet Rudolf Lolk A/S 6700 Esbjerg Arkitektfirmaet Sahls Tegnestue A/S 8260 Viby J. ArkitektGruppen Odense A/S 5250 Odense SV Arkitektgruppen Regnbuen K/S 8000 Århus C Arkitektgården Maribo ApS 4930 Maribo Arkitekthuset A/S 8600 Silkeborg Arkitekttegnestuen Virumgård AS 1153 København K Arkitema K/S 8000 Århus C. Arni Winther, Arkitektavirkid P/F FO-100 Torshavn Artefact 2100 København Ø B+ Arkitekter og Designere A/S 1434 København K BASCON Arkitekt- og Ingeniør A/S 2820 Gentofte BASCON Arkitekt- og Ingeniør A/S 8100 Århus C BBP Arkitekter A/S 1260 København K Bent Sørensen Arkitektfirma ApS 4690 Haslev Birch & Svenning A/S 8700 Horsens Bjørk & Maigård 9000 Aalborg Bornebusch Tegnestue A/S 1220 København K Brahe & Partnere a/s 6000 Kolding Brandis Tegnestue 9800 Hjørring Brdr. Daugaard Pedersen A/S 6580 Vamdrup Bæk, Simonsen & Aaris 8000 Århus C C C Contractor 7400 Herning C. B. Hansen & Allan Shabert 4000 Roskilde C.F. Møllers Tegnestue 9000 Ålborg C.F. Møllers Tegnestue 1408 København K. C.F. Møllers Tegnestue 8000 Århus C C.F. Møllers Tegnestue 7100 Vejle Caspersen & Krogh A/S 8900 Randers Chr. Bloch 6800 Varde Chr. Pedersen s Tegnestue ApS 9000 Aalborg Christian, Erik og Aage Holst 1202 København K Clausen & Weber A/S, Arkitekter PAR 5700 Svendborg CUBO Arkitekter 8000 Århus C DAI Gruppen A/S 8600 Silkeborg DAI Gruppen A/S 9000 Aalborg bips årsrapport

10 DAI Gruppen A/S 7000 Fredericia DAI Gruppen A/S 8700 Horsens DAI Gruppen A/S 8900 Randers DAI Gruppen A/S 8260 Viby J DAI Gruppen A/S 6330 Padborg DAI-Gruppen A/S 7100 Vejle DAI-Gruppen A/S 6701 Esbjerg Dall & Lindhardtsen A/S 3000 Helsingør Dan-Project Søllested ApS 4920 Søllested DesignGroup ApS 1107 København Dissing + Weitling arkitektfirma a/s 1420 København DOMUS arkitekter a/s 2800 Lyngby DSB Design 1560 København V DSB Salg & Stationer Arkitektrådgiv 1349 København K Entasis Arkitekter 1453 København K Erik Møllers Tegnestue A/S 2100 København Ø Eriksen Arkitekter 8000 Århus C Exners Tegnestue A/S 8000 Århus C F. Bay-Jørgensens Tegnestue A/S 1057 København K FN-Tegnestuen A/S 7600 Struer Fournais Tegnestue ApS 3400 Hillerød Friis & Moltke A/S 9000 Ålborg Friis & Moltke A/S 8220 Brabrand Gottlieb & Paludan A/S 2000 Frederiksberg Greve og Ahlmann Arkitekter MAA 4000 Roskilde Grønne & Jessen 6800 Varde Grønvald & Vangsted A/S 9400 Nørresundby Hans Schwarz Sørensen 8270 Højbjerg Hauxner, Krarup & Mortensen 2900 Hellerup Hellsten ApS 9700 Brønderslev Henning Johansen ApS 4640 Fakse Henning Larsens Tegnestue A/S 1620 København V Henrik Sørensen M.A.A. Ark.fa. A/S 4100 Ringsted HMT A/S 1401 København K Holm & Grut Arkitekter A/S 1165 København K Holscher Arkitekter A/S 2100 København Ø Hvidt & Mølgaard 2100 København Ø Inter Ikea System Service AB S Ödåkra Väla Interarc 3140 Ålsgårde J. Raaschou-Nielsen A/S 1306 København K Jakob Clausen 6400 Sønderborg Jan Koed MAA Frederiksberg C Jan W. Hansens Tegnestue 8000 Århus C JBO A/S-Arkitekt & Rådg. Ingeniørfi 3460 Birkerød Jens Mandrup 8800 Viborg Jensen+Jørgensen+Wohlfeldt Arkitekter A/S 1620 København V John Veje A/S 4230 Skælskør Juul Arkitekter 6000 Kolding Jørgen Skram A/S 1879 Frederiksberg C Jørn Langvads Tegnestue 2970 Hørsholm Kant Arkitekter A/S 1406 København K Karsten Rønnovs Tegnestue ApS 4300 Holbæk Karsten Rønnows Tegnestue ApS 1157 København K KHR AS arkitekter 2830 Virum Kieler Architects 2100 København Ø Kim Bjørn Arkitekter 1820 Frederiksberg C Kjær & Richter 8000 Århus C Knud Fuusgaards Tegnestue 6950 Ringkøbing Knudsen & Østergaard A/S 9000 Ålborg KPF Arkitekter AS 8800 Viborg 10 bips årsrapport 2003

11 LAJ-Tegnestuen 8670 Låsby Lars Gitz Architects 1300 København K Leif Madsen & Helje Sørensen A/S 4180 Sorø Leo Andersen- Arkitekt 2000 Fredeiksberg Lundgaard & Tranberg Arkitektfirma 1112 København K MA Projekt A/S 8000 Århus C Mangor & Nagel A/S 4000 Roskilde Mangor & Nagel A/S 1270 København K Mogens Kirkelund ApS 6330 Padborg Myhlenberg v/ Søren Vangsted 9510 Arden Møller Nielsens Tegnestue 7600 Struer NB Tegnestuen ApS 6950 Ringkøbing Niels Frithiof Truelsen 5600 Fåborg Nielsen & Rubow Ark.fa København K Nobel Arkitekter 1456 København K NOVA 5 Arkitekter A/S 1262 København K NOVA 5 arkitekter A/S 1264 København K Nøhr & Sigsgaard Arkitekter A/S 1154 København K. Oil- Tec ApS 6000 Kolding Ove Hjorth & Børge Poulsen A/S 6000 Kolding Perlt & Black, Arkitekter MAA AS 2800 Lyngby PLH arkitekter as 2100 København Ø Post Danmark Ejendomme 1577 København V Poul Kjærgaard a/s 1051 København K Poul Schwarz Tegnestue A/S 8700 Horsens R.L. Consult 3700 Rønne Rørbæk og Møller, Arkitekter ApS 2920 Charlottenlund S & I Arkitekter K/S 5100 Odense C Sanati A/S G-3911 Sisimiut SBS Rådgivning 1472 København K Schmidt Arkitektfirma 6051 Almind Schmidt, Hammer & Lassen K/S 8000 Århus C Skovbo s Tegnestue ApS 6870 Ølgod Skaarup & Jespersen a.s Holstebro Skaarup & Jespersen Ark. M.A.A Hellerup Steenberg ApS 3700 Rønne Steudel & Knudsen Pedersen A/S 4200 Slagelse Søgaard & Hansen, arkitekt- og ing.firma A/S 7100 Vejle Sørensen & Krogh Ark. firma MAA/PAR 9000 Aalborg Saabye & Partners Ark.fa. PAR 2100 København Ø T. Skovgaard Sørensens Tegnestue Ap 8230 Åbyhøj Tage Nielsens Tegnestue A/S 1453 København K Tage Nielsens Tegnestue A/S 4000 Roskilde Tapdrups Tegnestue 6700 Esbjerg Tegnestuen AK Gentofte Tegnestuen Mejeriet A/S 6000 Kolding Tegnestuen Møllen A/S 3000 Helsingør Tegnestuen Nuuk A/S DK-3900 Nuuk Tegnestuen Sædekildegård 5250 Odense SV Thomas Kullegaard A/S 4300 Holbæk Thomas Kullegaard A/S Arkitekter 4000 Roskilde Thorup A/S, Arkitekter og Ing Tarm Torben Holm-Christiansen ApS 9700 Brønderslev Torben Schønherrs Tegnestue 1264 København K Torben Schønherrs Tegnestue 8000 Århus C Torsten Riis Andersen 7500 Holstebro Uffe Harrebeks Tegnestue 5800 Nyborg Vilhelm Lauritzen AS 1408 København K Wemmelund Arkitekter A/S 1264 København K bips årsrapport

12 White Arkitekter 1160 København K Witraz Arkitekter K/S 1264 København K AA Arkitekter A/S 2800 Lyngby AA Arkitekter A/S 8000 Århus C Aarhus Arkitekterne A/S 8000 Århus C Årstiderne Arkitekter A/S 8600 Silkeborg Byggevare/producenter/forhandlere/leverandører 4K-beton A/S 2300 København S A/S Nordisk Solar Compagni 6000 Kolding B10 Marketing A/S 8900 Randers Betonelement a/s 4130 Viby Sjælland Betonelement A/S- Modulbad 4100 Ringsted BMF Bygningsbeslag A/S 8300 Odder Brødrene A & O Johansen A/S 2620 Albertslund Dalton Betonelementer A/S 8381 Mundelstrup Dancon Bau 7080 Børkop Danogips A/S 2500 Valby Dansk Eternit A/S 9100 Aalborg DEKO loft + væg a/s 2630 Tåstrup DAAB A/S 2600 Glostrup Flügger A/S 2610 Rødovre FOAMGLAS 2100 København Ø Grundfos A/S 8850 Bjerringbro Gyproc A/S 4400 Kalundborg H+H Fiboment 8600 Silkeborg H+H Fiboment A/S 6650 Brørup Hudevad Radiatorfabrik A/S 5792 Årslev ITW Construction Products ApS 5500 Middelfart Junckers Industrier A/S 4600 Køge KARFA METALINDUSTRI A/S 2730 Herlev Knud Østergaard A/S 7800 Skive Lindab A/S 6100 Haderslev Louis Poulsen El-teknik A/S 1001 København K Northor A/S 2730 Herlev Pressalit A/S 8680 Ry Proxima Danmark A/S 2730 Herlev Rockwool A/S Teknisk Markedsudvikli 2640 Hedehusene Saint-Gobain Isover A/S 6580 Vamdrup Sanistål A/S 9100 Aalborg Seko-Electric A/S 2650 Hvidovre SHT A/S 7400 Herning SKF Danmark A/S 2605 Brøndby Spæncom A/S 2640 Hedehusene Taasinge Træ A/S 5700 Svendborg Unimerco A/S 7451 Sunds Landskabsarkitekter Charlotte Skibsted 3670 Veksø GHB Landskabsarkitekter ApS 1220 København K Poul Børge Pedersen 4733 Tappernøje Svend Kierkegaard Landskabsarkitekt 2900 Hellerup Landinspektørfirmaer Landinspektørfirma Jørgen Schmidt I/S 2950 Vedbæk Landmålergaarden 4690 Haslev Nellemann & Bjørnkjær 9000 Aalborg bips årsrapport 2003

13 121 Bygningsejere på 122 adresser A/S KFU Arkitekter og Konsulenter 2100 København Ø A/S Rødovre Centrum 2610 Rødovre Akzo Nobel Salt A/S 9550 Mariager Alm Brand 2100 København Ø Almennyt. Boligadm. - AmagerSMBA 2770 Kastrup Arb.Andelsboligforening AAB Københa 1020 København K Arbejdernes Landsbank 2600 Glostrup Ballerup Kommune 2750 Ballerup Banestyrelsen, Service, Drift og Ba 2450 København SV Bang & Olufsen 7600 Struer Bramming Kommune 6740 Bramming Brøndby Kommune 2605 Brøndby Byfornyelse Danmark 1553 København V Bygnings- og Energikontoret 8260 Viby J Cheminova Agro A/S 7620 Lemvig Codan Forsikring, Ejendomskontoret 2100 København Ø Coloplast A/S 3060 Espergærde DakoCytomation 2600 Glostrup Dan-Ejendomme A/S 2900 Hellerup Dan-Ejendomme A/S 8270 Højbjerg Danfoss A/S 6430 Nordborg Dansk Supermarked A/S - Tekn. Afd Højbjerg Danske Ejendomme, byggerådgivning 8000 Århus C De Berlingske Dagblade A/S 1147 København K Den Danske Bank - Arkitektkontoret 1092 København K DR 2860 Søborg Dragør Kommune, Plan & Teknik 2791 Dragør DSB Byggerådgivning Vest 8000 Århus N DSB Salg, Byggerådgivning 1560 København DTU, Teknisk Forvaltning 2800 Lyngby Energi E2 A/S 2450 København SV Esbjerg Kommune 6700 Esbjerg Falcks Redningskorps A/S 8000 Århus C Familie og Arbejdsforvaltningen 1592 København V Farvandsvæsenet 1415 København K Ferrosan A/S 2860 Søborg FLS Real Estate A/S 2500 Valby Flyvesikringstjenesten - Sys.Suppor 2770 Kastrup Folketingets Adm. Afd./ Planlægn.k København K Forskningscentret Risø 4000 Roskilde Forskningscentret ved Hørsholm 2970 Hørsholm Forsvarets Bygningstjeneste 1001 København K Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg Frederiksborg Amt 3400 Hillerød Frederikshavn Kommune, Tekn. Forval 9900 Frederikshavn Føroya Landsstyri - c/o Landssjukra FO-100 Torshavn Gentofte Kommune 2920 Charlottenlund Glostrup Kommune - Teknisk Forv Glostrup H. Lundbeck A/S 2500 Valby H:S Frb. Hospital - Tekn. Tj. Ing Frederiksberg Handelshøjskolen i Århus 8210 Århus V Herlev Kommune 2730 Herlev Herning Kommune 7400 Herning Hillerød Sygehus, Tekn. Afd Hillerød Hjemmeværnskomandoen 9400 Nr. Sundby Hjemmeværnskommandoen 2100 København Ø Hvidovre Hospital 2650 Hvidovre Hvidovre Kommune 2650 Hvidovre Ishøj Kommune 2635 Ishøj bips årsrapport

14 Jyske Bank A/S 8600 Silkeborg KAB-Bygge-og Bolig 1552 Kbh. V Kapital Service - Byggeri & Service 0800 Høje Taastrup KE-Ejendomme 1149 København K KGT A/S 2500 Valby KMD A/S 2750 Ballerup Kolding Kommune 6000 Kolding Kuben A/S 2100 København Ø Kuwait Petroleum 3460 Birkerød Københavns Amt 2600 Glostrup Københavns Havn A/S 1013 København K Københavns Lufthavne A/S 2770 Kastrup Københavns Universitet, Teknisk Adm 1017 København K Lego System A/S 7190 Billund Løvens Kemiske Fabrik afd Ballerup Magasin Ejendomme A/S 1003 København K Munch A/S 7500 Holstebro Nationalmuseet 1220 København K Nesa A/S 2820 Gentofte Nordjyllands Amt 9220 Aalborg Øst Næstved Kommune 4700 Næstved Odense Kommune - Park- og Vejafd 5100 Odense C Odense Universitetshospital 5000 Odense C Post Danmark PDK Ejendomme 1577 København V Randers Centralsygehus 8900 Randers Rigshospitalet, Bygge & Anlæg 2100 København Ø Ringsted Kommune, Tekn. Forv Ringsted Roskilde Amts Sygehus 4000 Roskilde Roskilde Universitetscenter, Teknisk Fv Roskilde Rødovre Kommune-Bygningsafd Rødovre Sankt Hans Hospital Vest - Slottet 4000 Roskilde SAS Facility Management 2770 Kastrup Select Service Partner A/S 1602 København V Skejby Sygehus, Tekn. Afd Århus N Skive Kommune 7800 Skive Slagelse Kommune 4200 Slagelse Slots & Ejendomsstyrelsen 1468 København K Solrød Kommune 2680 Solrød Strand Spar Nord 9100 Ålborg Statens Forsknings- & Uddannelsesbygninger 1025 København K Statens Seruminstitut 2300 København S Syddansk Universitet Odense Univers 5230 Odense M Sygehus Vendsyssel - Tekn. afd Hjørring Sønderborg Sygehus 6400 Sønderborg Sønderjyllands Amt 6200 Aabenraa TDC Services - Arkitektsektion Vest 8310 Tranbjerg J Tele Danmark A/S 0900 København C Telia 2600 Glostrup Teknologisk Institut 8000 Århus C Tivoli Udviklingsafdelingen 1630 København V Torshavn Kommune FO 100 Torshavn Tryg-Baltica Ejendomme 2750 Ballerup Vejle Amt 7100 Vejle Vejle Sygehus 7100 Vejle Viborg Amt 8800 Viborg Vridsløse Statsfængsel 2620 Albertslund Zoologisk Have 2000 Frederiksberg Aabenraa Sygehus 6200 Aabenraa Aalborg Sygehus - Teknisk afd Ålborg Aalborg Universitet TF 9220 Aalborg Ø 14 bips årsrapport 2003

15 Århus Kommunale Skolevæsen 8100 Århus C Århus Kommunehospital 8000 Århus C Århus Universitet 8000 Århus C Data/service virksomheder på 29 adresser Athena Just R. ApS 8700 Horsens Autoark Systems Thvilum Software 8300 Odder AutoCad-tegner 8000 Århus C B&E DATA A/S 2600 Glostrup B. B. Vikar 4140 Borup Bentley Scandinavia 3450 Allerød Betech Data A/S 2605 Brøndby Byggeinformatik Aps 2100 København Ø Byggeriets IT A/S 6500 Vojens Byggeweb A/S 2200 København N CAD-Center Vest 6670 Holsted CADesign 8100 Århus C. CADHolm 8981 Spentrup CAD-Kompagniet A/S 2100 København Ø CAD Solution Aps 2600 Glostrup Digital Dygningsdata Aps Ishøj Fæster A/S 3520 Farum Harmuth & Nørgaard 6800 Varde K B Informatik Aps 3200 Helsinge lasercad 2200 København N ludoc a/s 8260 Viby J Lura 4700 Næstved Manual New 7800 Skive Nemit 8450 Hammel NTI CADcenter A/S 3500 Værløse NTI CADcenter A/S 7100 Vejle Stinas Tegnestue 2900 Hellerup Vester Kopi a/s, Århus 8000 Århus C Vester Kopi as, København 2830 Virum ViaSys DK 8200 Århus N Entreprenører/udførende på 36 adresser ABB 2740 Skovlunde Ajcon Project A/S 7100 Vejle B.B. Byggeindustri A/S 4621 Gadstrup Bravida Danmark A/S 2605 Brøndby BWSC A/S 3450 Allerød Byggeselskab Olav de Linde 8230 Åbyhøj Dansk Halentreprise A/S 8700 Horsens Dansk Teknikentreprise A/S 2610 Rødovre E. Pihl & Søn A/S 2800 Kgs. Lyngby Einar Kornerup A/S 2600 Glostrup Erik Taagaard 4300 Holbæk Glenco VSK A/S 8230 Åbyhøj Glenco VSK A/S 5260 Odense S Glenco VSK A/S 6705 Esbjerg Ø Glenco VSK A/S 2650 Hvidovre Glenco VSK A/S 4200 Slagelse Glenco VSK A/S 6100 Haderslev Glenco VSK A/S 9530 Støvring Glenco VSK A/S 9200 Aalborg SV Hans Ulrik Jensen A/S 8963 Auning Hoffmann A/S 8220 Brabrand bips årsrapport

16 Ikast Byggeindustri 7430 Ikast Jørgen Falk-Petersen A/S 6093 Sjølund K.F.S Boligbyg 9530 Støvring Kirkebjerg A/S 4000 Roskilde L & H Rørbyg A/S 2650 Hvidovre Lindø Byg a.s Munkebo MT Højgaard - Afd.MTB 2650 Hvidovre MT Højgaard a/s 2860 Søborg NCC Construction Danmark A/S 2900 Hellerup NCC Denmark A/S Anlæg 2900 Hellerup Per Aarsleff A/S 8230 Åbyhøj Skanska Danmark A/S 2750 Ballerup Tjæreborg Industri A/S 6731 Tjæreborg Tom Andersen EL-installation A/S 4600 Køge VVS Brødrene Thomsen A/S 9220 Aalborg Ø Forskning, uddannelse, udvikling Arkitektskolen i Århus 8000 Århus C By og Byg 2970 Hørsholm Byggecentrum 2750 Ballerup Byggeskadefonden 1554 København K Byggeteknisk Højskole Aalborg 9000 Aalborg DTU - Inst.f. Bygn./ Energi 2800 Lyngby DTU, Institut for Planlægning 2800 Lyngby Efteruddan. udv for bygge/anlæg 2400 København NV Erhvervsakademiet København 2200 København N EUC Nordvestsjælland 4300 Holbæk EUC Sjælland 4690 Haslev EUC Syd 6400 Sønderborg EUC Vest 6700 Esbjerg Holstebro Tekniske Skole 7500 Holstebro Industri- og håndværkersk. Nykøbing 4800 Nykøbing Falster Ingeniørhøjskolen i København Sekt 2750 Ballerup Ingeniørhøjskolen i Odense 5230 Odense M Ingeniørhøjskolen I Århus 8000 Århus C Kunstakademiets Ark.skole - Inst København K KVL,økonomi, skov og landskab 1958 Frederiksberg C Odense Byggetekniske Højskole 5100 Odense C Odense Tekniske Bibliotek (Teknikum) 5230 Odense M Roskilde Tekniske Skole 4000 Roskilde Skive Tekniske Skole 7800 Skive Slagteriernes Forskningsinst Roskilde TAKE 6700 Esbjerg TEC 2000 Frederiksberg Teknisk Skole Holbæk 4300 Holbæk Teknologisk Institut, Byggeri 2630 Taastrup Vitus Bering T-M Bibliotek 8700 Horsens Ålborg Tekn. Skole, Nordj. Erhv. ak 9200 Ålborg Ålborg Tekniske Skole, Bygge & Anlæ 9100 Ålborg Aalborg Univ. / Arkitektur og desig 9000 Aalborg Aalborg Universitet - Inst.f.Bygn.t 9000 Aalborg Århus Tekniske Skole 8200 Århus N Ingeniørfirmaer på 139 adresser AJ Consult ApS 4800 Nykøbing F Aksel V. Jensen A/S 3400 Hillerød Allan Almbjerg 8700 Horsens 16 bips årsrapport 2003

17 Almskou & Larsen Rådg.Ing.fa Glostrup Andreas Nielsen 7600 Struer Andreasen & Bøeck-Nielsen ApS 2680 Solrød Strand Arne Elkjær Rådg. Ingeniørfirma ApS 8200 Århus N Associerede Ingeniører 7000 Fredericia Bang og Beenfeldt A/S 1400 København K Bay & Elkjær ApS 4000 Roskilde Beregnergruppen Aps 5210 Odense SV Birch & Krogboe 9200 Ålborg SV Birch & Krogboe 5000 Odense C Birch & Krogboe 6700 Esbjerg Birch & Krogboe 7100 Vejle Birch & Krogboe 7500 Holstebro Birch & Krogboe 8000 Århus C Birch & Krogboe 2830 Virum Bjerager & Kristensen ApS 4800 Nykøbing F Bjerringbro Ingeniørkontor A/S 8850 Bjerringbro Brix & Kamp A/S 9000 Aalborg Bygge - og Miljøteknik A/S 2950 Vedbæk Carl Bro Anlæg as 6000 Kolding Carl Bro as 2600 Glostrup Carl Bro as 6200 Åbenrå Carl Bro as 9000 Ålborg Carl Bro as 6100 Haderslev Carl Bro as 8240 Risskov Carl Bro as 6700 Esbjerg Christensen & Hofmeister 8260 Viby J Cornelius Hansens tegnestue 2970 Hørsholm COWI AS 2800 Lyngby COWI AS 8000 Århus C COWI AS 9100 Ålborg COWI AS 8800 Viborg COWI AS 7500 Holstebro COWI AS 5700 Svendborg COWI AS 7100 Vejle Damgaard, Rådgivende ingeniør 4000 Roskilde Dausgaard & Nyboe Rådg.Ing. ApS Hellerup Dines Jørgensen & Co. A/S FRI 3400 Hillerød Dirks Rådgivende Ingeniører ApS 6330 Padborg dk-teknik Energi & Miljø 2800 Søborg Dominia AS 1455 København K EDB Gruppen A/S 6000 Kolding EDImatic ApS 2860 Søborg Eduard Troelsgård Rådg. Ing. A/S 1414 København K Ejner Larsen ApS 2000 Frederiksberg Elsam Engineering 7000 Fredericia Erik K. Jørgensen AS 1306 København K Esben Kirkegaard, Rådg. Ingeniører A/S 2950 Vedbæk Eurofins Intecon Consultancy A/S 9220 Aalborg Frits Nielsen & J.J. Christensen 6700 Esbjerg Gert Carstensen A/S 3500 Værløse Grue & Hornstrup 7500 Holstebro H. Jul. Fjerring A/S 4200 Slagelse HaCaFrø A/S 1879 Frederiksberg C Hansen & Henneberg 2400 København NV Hartoft-Nielsen ApS 1259 København K Hedeselskabet 5220 Odense SØ Heilskov & Co, Rådgiv. Ing Frederikshavn Henry Jensen A/S, Rådg. ing Odense C Hundsbæk & Henriksen A/S 7100 Vejle bips årsrapport

18 i-68 rådgivende ingeniørfirma k/s 2750 Herlev Ingeniørgruppen Skovbo ApS 4632 Bjæverskov Ingeniørgruppen Syd 6400 Sønderborg Ingeniørgruppen Varde AS 6800 Varde ISC Rådgivende Ingeniører A/S 4400 Kalundborg Ivar Lykke Kristensen 8270 Højbjerg J.J. Byg A/S 2990 Nivå J.P.H. Rådgivning 9490 Pandrup JM Rådgivende Ingeniørfirma ApS 9100 Aalborg Johansson & Kalstrup A/S 6800 Varde John Gøbel Jensen Rådg. Ing.fa ApS 2860 Søborg Jørgen Nielsen, Rådg.ing. A/S 1074 København K Jørgen Wessberg A/S 2730 Herlev Kerstens & Westphal, Rådg. Ing.virksomhed A/S 8900 Randers L.F. Consult 4930 Maribo L.P. Madsen, Rådg.ing.fa.A/S 5000 Odense C Landscentret, Dansk Landbrugsrådgivning 8200 Århus N Landsbyggifelagid P/F FO-110 Torshavn LB-Consult 8500 Grenå Leif Hansen Råd.Ing. A/S 2730 Herlev Lemming & Eriksson A/S 4600 Køge Leo Hougesen Aps 5260 Odense S Lindgaard A/S 9000 Aalborg Lyngkilde A/S 4700 Næstved Midt Consult A/S 7400 Herning Moe & Brødsgaard A/S 2610 Rødovre Mogens Balslev A/S 2600 Glostrup Mogens Vesterskov 8400 Ebeltoft Morten M. Kristensen Råd. Ing Risskov Nielsen & Risager AS 4700 Næstved NIRAS 8000 Århus C NIRAS 6701 Esbjerg NIRAS 3450 Allerød NIRAS 9800 Hjørring NIRAS 9100 Aalborg NNE A/S 2860 Søborg NNE A/S 2880 Bagsværd OBH Ingeniørservice A/S 5220 Odense SØ OBH Ingeniørservice A/S 6950 Ringkøbing Ogc Building Consultants 2860 Søborg Ole G. Jørgensen F.R.I 8260 Viby J Oluf Jørgensen Horsens A/S 8700 Horsens P/F Sofus M. Jakobsen FO-100 Torshavn Palle Christensen ApS 8800 Viborg Peter Jahn & Partnere A/S 2100 København Ø Peter Korsbæk 9100 Aalborg Projektgruppen Bjørn Hansen 5700 Svendborg RAMBØLL 8200 Århus N RAMBØLL 2830 Virum RAMBØLL 5700 Svendborg RAMBØLL 9000 Aalborg RAMBØLL 4200 Slagelse RAMBØLL 6700 Esbjerg RAMBØLL 5210 Odense NV RAMBØLL 7400 Herning RIA 2300 København S Rådg. Ing. Østergaard ApS 7200 Grinsted Rådg. Ing.fa. Sten Ejsing 8000 Århus C Rådg. ingeniør Jens Abildgaard 3100 Hornbæk 18 bips årsrapport 2003

19 Rådg. ingfa. Henneby Nielsen 5000 Odense C Rådgivende Ing. Falkon A/S 2000 Frederiksberg S. E. Brockhuus A/S 2620 Albertslund Sigfred Lorentzen 4200 Slagelse Skude & Jacobsen A/S 4760 Vordingborg Sloth Møller Rådg. Ingeniører A/S 6400 Sønderborg Sloth Møller Rådg. Ingeniører A/S 1620 København V Sloth Møller Rådg. Ingeniører A/S 6200 Åbenrå Snertill Island Strunge & Hartvigsen, Rådg. Ing. A/S 7100 Vejle Strunge Jensen A/S 2680 Solrød Strand Søren Jensen 8000 Århus C Tano Food Consult A/S 5230 Odense M TechTeam A/S 3500 Værløse Teytaud Rådgivende Ingeniør A/S 2000 Fredriksberg Torkil Laursen ApS 2630 Tåstrup Tri-Consult A/S 8260 Viby J. Viggo Madsen A/S 8270 Højbjerg VSO Rádgjöf ehf. IS-105 Reykjavik Whelen 8000 Århus C William Hansen A/S 8220 Brabrand Wissenberg A/S 1665 København V Wormslev, Rådg. Ingeniører A/S 2000 Frederiksberg Øllgaard Rådgivende Ingeniører A/S 2900 Hellerup Østergaard & Partner ApS Hårby Organisationer i byggeriet Byggefagenes Koop. Landssammensl 1651 København V Bygherreforeningen i Danmark 1300 København K Dansk Byggeri 1015 København K Dansk Industri 1787 København V Dansk Trælast Detail A/S 8100 Århus C Danske Anlægsgartnermestre 1903 Frederiksberg C Danske Byggeøkonomer 1401 København K Danske Malermestre 2300 København S DAVID-samarbejdet 8240 Risskov DS Håndværk og Industri 5250 Odense SV Erhvervs- og Boligstyrelsen 2100 København Ø FAFGE, El-branchens Leverandørforen 1264 København K Foreningen af Rådgivende Ingeniører 2100 København Ø Fugebranchens Samarbejds- og Opl Hørsholm Glarmesterlauget i Danmark 1123 København K GSO 2000 Frederiksberg Konstruktørforeningen 1471 København K Murerfagets Oplysningsråd 1254 København Praktiserende Arkitekters Råd 1401 København K Rørforeningen 2100 København Ø Tagpapbranchens Oplysningsråd 2950 Vedbæk Tekniq 2600 Glostrup Træbranchens Oplysningsråd 2800 Kgs. Lyngby TUN 2850 Nærum bips årsrapport

20 Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Tlf Fax Layout: Byggecentrum 20 bips årsrapport 2003

bips nyt 1 / 2007 3 4 bips årsrapport 2006 3 4 Indtryk fra BIM praksis i Finland 3 4 3D arbejdsmetode til lufthavne i Oman byggeri

bips nyt 1 / 2007 3 4 bips årsrapport 2006 3 4 Indtryk fra BIM praksis i Finland 3 4 3D arbejdsmetode til lufthavne i Oman byggeri byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde 3 4 bips årsrapport 2006 3 4 Indtryk fra BIM praksis i Finland 3 4 3D arbejdsmetode til lufthavne i Oman bips nyt 1 / 2007 bips 1 / 2007 1 Ny fokus

Læs mere

1 : 14. bipsnyt. læs om:

1 : 14. bipsnyt. læs om: bipsnyt 1 : 14 læs om: 4 forslag om at ændre bips vedtægter 6 to nye beskrivelser 14 de første bygherrer stiller krav om CCS 19 generalforsamling 27. marts 28 passivhusberegning med et snuptag nye tider,

Læs mere

Årsberetning 2011 Februar 2012

Årsberetning 2011 Februar 2012 Årsberetning 2011 Februar 2012 Indhold Bestyrelsens beretning... 2 Ledelsespåtegning... 7 Den uafhængige revisors påtegning... 8 Ledelsens ansvar for årsregnskabet... 8 Revisors ansvar... 8 Konklusion...

Læs mere

byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 bips nyt 3 / 2007 Nyt om DBK

byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 bips nyt 3 / 2007 Nyt om DBK byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 Nyt om DBK bips nyt 3 / 2007 bips 3 / 2007 1 Digital arbejdsmetode Siden afslutningen

Læs mere

bips nyt Musikkens Hus, Aalborg Efterlevelse af bips tegningsstandarder Digital terrænmodellering 2 / 2005 3D arbejdsmetode byggeri

bips nyt Musikkens Hus, Aalborg Efterlevelse af bips tegningsstandarder Digital terrænmodellering 2 / 2005 3D arbejdsmetode byggeri byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Musikkens Hus, Aalborg Efterlevelse af bips tegningsstandarder Digital terrænmodellering 3D arbejdsmetode bips nyt 2 / 2005 bips 2 / 2005 1 Den mest

Læs mere

bips nyt Temanummer til bips 1. årlige CAD-konference: 3D CAD-arbejdsmetode 2004 IT/CAD-udviklingsresultater 3 / 2004 3D CAD-projekteringsværktøjer

bips nyt Temanummer til bips 1. årlige CAD-konference: 3D CAD-arbejdsmetode 2004 IT/CAD-udviklingsresultater 3 / 2004 3D CAD-projekteringsværktøjer byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Temanummer til bips 1. årlige CAD-konference: 3D CAD-arbejdsmetode 2004 IT/CAD-udviklingsresultater 3D CAD-projekteringsværktøjer bips nyt 3 / 2004

Læs mere

ÅRSRAPPORT ØNSKEFONDEN 8. REGNSKABSÅR CVR-NR. 26 96 09 59

ÅRSRAPPORT ØNSKEFONDEN 8. REGNSKABSÅR CVR-NR. 26 96 09 59 Landsforeningen Ønske fondens formål er at opfylde et højeste ønske for børn og unge mellem 3 og 18år, der bor i Danmark og lider af en uhelbredelig eller livstruende sygdom. ØNSKEFONDEN ÅRSRAPPORT 2006

Læs mere

Bestyrelse. Revisor. Bankforbindelse Danske Bank. Direktion. Hjemsted:

Bestyrelse. Revisor. Bankforbindelse Danske Bank. Direktion. Hjemsted: DOMEA ÅRSBERETNING 2005 Domea s.m.b.a. Borgergade 6 Postboks 2138 1015 København K Tlf. 76 64 64 64 Fax 76 64 64 65 domea@domea.dk www.domea.dk Bestyrelse Karin Thomsen, formand Svend Mogensen, næstform.

Læs mere

Årsberetning 2013. Marts 2014

Årsberetning 2013. Marts 2014 Årsberetning 2013 Marts 2014 Indhold Bestyrelsens beretning... 3 Ledelsespåtegning... 9 Den uafhængige revisors erklæringer... 10 Ledelsens ansvar for årsregnskabet... 10 Revisors ansvar... 10 Konklusion...

Læs mere

Sund og Bælt Partner A/S

Sund og Bælt Partner A/S Årsrapport 2004 Sund og Bælt Partner A/S CVR-nr. 26019133 1 / 16 Indhold Ledelsesberetning 3 Hoved- nøgletal 5 Påtegninger 6 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultatopgørelse 10 Balance 11 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne

bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne forretningsmodellen for cuneco-resultaterne tager form

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand af 1792. Pas godt på de gode værdier

Årsrapport. Alm Brand af 1792. Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand af 1792 Pas godt på de gode værdier 2 Alm. Brand af 1792 fmba årsrapport 2014 Alm. Brand af 1792 fmba årsrapport 2014 3 Adresse Alm. Brand Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon: 35

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmarks. forenings. rapport

Ejendomsforeningen Danmarks. forenings. rapport Ejendomsforeningen Danmarks forenings 09 rapport Indhold 02 Om Ejendomsforeningen Danmark 03 Formændene har ordet 04 Overblik over året, der gik 07 Medlemsservice 08 Analyse af ejendomsmarkedet 10 Uddannelse

Læs mere

Udskrift af protokollat fra Ældre Sagens delegeretforsamling den 20. og 21. november 2007 på Hotel Nyborg Strand

Udskrift af protokollat fra Ældre Sagens delegeretforsamling den 20. og 21. november 2007 på Hotel Nyborg Strand 1 Udskrift af protokollat fra Ældre Sagens delegeretforsamling den 20. og 21. november 2007 på Hotel Nyborg Strand DELTAGERE: Alfabetisk efter komite Komite Navn Albertslund Erik Vang Nielsen Allerød Inger

Læs mere

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12 Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport 2009. Købstædernes Forsikring Grønningen 1 1270 København K CVR. nr. 51 14 88 19

Årsrapport 2009. Købstædernes Forsikring Grønningen 1 1270 København K CVR. nr. 51 14 88 19 Årsrapport 2009 Købstædernes Forsikring Grønningen 1 1270 København K CVR. nr. 51 14 88 19 Ledelsesberetning Side 3: Femårsoversigt Side 4: Beretning for 2009 Side 8: Mission, vision og målsætning Side

Læs mere

ØNSKEFONDEN. Årsregnskab 2004 . - 6. regnskabsår

ØNSKEFONDEN. Årsregnskab 2004 . - 6. regnskabsår . - Foreningen 0nskefondens formål er ot opfylde ønsker for børn og unge mellem 3 og 18 år som er bosiddende i Donmork og lider of en livstruende eller uhelbredelig sygdom. ØNSKEFONDEN Årsregnskab 2004

Læs mere

forenings rapport Ejendomsforeningen Danmarks ed-logo negativ.pdf 28-03-2012 11:11:40

forenings rapport Ejendomsforeningen Danmarks ed-logo negativ.pdf 28-03-2012 11:11:40 forenings rapport Ejendomsforeningen Danmarks 11 ed-logo negativ.pdf 28-03-2012 11:11:40 2 Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport 2011 Som medlem får du minimum 20 procent rabat på kurser og arrangementer

Læs mere

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET MÅL GEVINSTER BEDRE LØSNINGER Indholdsfortegnelse Mission og forretning 2 KOMBIT kommunernes it-fællesskab 3 Kort fortalt 3 Forretningsidé 4 Mission 4 Sådan skaber KOMBIT

Læs mere

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 ---------------

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 1 Hovedbestyrelsens godkendelse/ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3

Læs mere

Ledelsesberetning 01 Hoved- og nøgletal 03 Resultatopgørelse 04 Balance 05 Egenkapitalopgørelse 06 Pengestrømsopgørelse 07 Noter 08 Påtegninger 13

Ledelsesberetning 01 Hoved- og nøgletal 03 Resultatopgørelse 04 Balance 05 Egenkapitalopgørelse 06 Pengestrømsopgørelse 07 Noter 08 Påtegninger 13 Årsrapport 2005 Ledelsesberetning 01 Hoved- og nøgletal 03 Resultatopgørelse 04 Balance 05 Egenkapitalopgørelse 06 Pengestrømsopgørelse 07 Noter 08 Påtegninger 13 Bestyrelse og direktion 15 01 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2013. Lønmodtagernes Garantifond

Årsrapport 2013. Lønmodtagernes Garantifond Årsrapport 2013 Lønmodtagernes Garantifond Indholdsfortegnelse 2 Femårsoversigt 3 Ledelsens beretning 6 Administrationen 2013 9 Virksomhedsophør 11 Ledelsespåtegning 12 Intern revisors erklæringer 13 Den

Læs mere

Efteruddannelse for byggeriet

Efteruddannelse for byggeriet Efteruddannelse for byggeriet - efterår 2015 DELTAG PÅ NOHR-CON S SPÆNDENDE ARRANGEMENTER: f Byggeriets projektlederuddannelse f BIM Manager - Ny uddannelse! f Konferencer om fremtidens byggeri f Certificering

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

4 : 14. bipsnyt. læs om:

4 : 14. bipsnyt. læs om: bipsnyt 4 : 14 læs om: 4 nye abonnementsmodel 8 årets buildingsmart-pris går til... 15 konklusioner fra Gødstrup-afprøvningen 24 SLAM en hel bygning på en dag nye abonnementspakker: Man får det samme,

Læs mere

Årsrapport 2012. Lønmodtagernes Garantifond

Årsrapport 2012. Lønmodtagernes Garantifond Årsrapport 2012 Lønmodtagernes Garantifond Indholdsfortegnelse 2 Femårsoversigt 3 Ledelsens beretning 6 Administrationen 2012 9 Virksomhedsophør 11 Udbetalinger 12 Indtægter 14 Ledelsespåtegning 15 Intern

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

bips nyt 1/ 2011 Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK

bips nyt 1/ 2011 Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK SketchUp hos

Læs mere

Groupcare A/S. Årsrapport for 2010. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Dirigent

Groupcare A/S. Årsrapport for 2010. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Dirigent Groupcare A/S CVR-nr. 29 52 15 49 Årsrapport for 2010 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Athos Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Nimbusparken

Læs mere

Værd at vide om. Spastikerforeningen

Værd at vide om. Spastikerforeningen Værd at vide om Spastikerforeningen 1 2 Værd at vide om Spastikerforeningen Side 4 Side 25 Side 26 Side 29 Side 30 Side 38 Kredse og tillidsfolk SPU - Spastikerforeningens Ungdomsafdeling Hovedbestyrelse

Læs mere