Hvordan informationer og viden bedst håndteres på danske tegnestue biblioteker. En undersøgelse med tre case eksempler.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan informationer og viden bedst håndteres på danske tegnestue biblioteker. En undersøgelse med tre case eksempler."

Transkript

1 Hvordan informationer og viden bedst håndteres på danske tegnestue biblioteker. En undersøgelse med tre case eksempler. Marianne Bøgh Pedersen Danmarks Biblioteksskole Årgang 2007 Speciale efterår 2008 Vejleder: Michael R. Kristiansson Antal ord: Antal normal sider: 77

2 Indholdsfortegnelse 1. Abstract Motiverende indledning og problemformulering Indledning og motivation Problemformulering Metode og afgrænsning Afgrænsning Metode Metodisk tilgang til emperi indsamling Interview som metode Udvælgelse af tegnestuer til undersøgelsesfeltet Teorivalg Proces analyse Information Produkter En god skik Organisatorisk læring Information- og videndeling Om undersøgelses virksomhederne Om Tegnestue A Tegnestue B Tegnestue C Konsulentfirma A The state of art på Tegnestue A Proces analyse Målepunkter Varekatalogsamlingen Håndbøger og tidsskrifter Materiale samlingen Elektronisk adgang til materialerne Delkonklusion på proces analyse Sammenligning af tegnestuernes fysiske forhold Optimering af fysiske forhold Bibliotekets værdi Delkonklusion på de fysiske forhold og bibliotekets værdi

3 8. Analyse af interview og spørgeskemaer Interview med Tegnestuerne Bibliotekaren på Tegnestuen Spørgeskema undersøgelse på Tegnestue A Videndeling og biblioteket Viden kontra information Tavs og eksplicit viden Hvorfor er videndeling vigtigt for tegnestuen? Deling af værdifuld viden Behovet for deling af informationer og viden Vidensbibliotek Muligheder og barrierer for videndeling Delkonklusion på videndeling En tegnestues gode biblioteks skik Hvad karakteriserer en god skik? God skik for håndtering af de fire biblioteksområder Implementering af den gode skik Delkonklusion på den gode skik Kritik og gendrivelse Konklusion Perspektivering Litteraturliste Bilagsliste: Bilag 1: Interview med Tegnestue B den 25. September Bilag 2: Interview med Tegnestue C den 29. september Bilag 3: Interview med Tegnestue B den 14. oktober Bilag 4: Spørgeguide til Bibliotekaren på Tegnestue B Bilag 5: Spørgeguide til Konsulentfirma A Bilag 6: Spørgeskema Bilag 7: Respondent nr Bilag 8: Respondent nr Bilag 9: Respondent nr Bilag 10: Respondent nr Bilag 11: Respondent nr

4 Bilag 12: Respondent nr Bilag 13: Respondent nr Bilag 14: Respondent nr Bilag 15: Respondent nr Bilag 16: Respondent nr Bilag 17: Respondent nr Bilag 18: Respondent nr Bilag 19: Respondent nr

5 1. Abstract This thesis deals with information management and knowledge sharing in Danish architectural firms with three firms as a case example. Through a comparative analysis process inspired by benchmarking analysis, the weak and strong points of the three architectural practices of the four main issues; product catalogs, material collection, books / journals and electronic access is elucidated. This is followed by a discussion partly on what the physical conditions mean for the use of the library in the architectural firms and what profession means to work as a librarian at an architectural firm. The concepts of tacit and explicit knowledge is discussed in an analysis about what knowledge sharing could mean for the architectural firms and how one could imagine that knowledge sharing and a library turns into a knowledge library, and thus a place where you can search both external information and internal knowledge. The above points will be collated in an analysis and discussion about what behavior can be described as the right behavior in the library of an architectural firm. This is inspired by best practice analysis of Axson including an analysis based on Hatchs' loop model and Batesons learning (II and III) levels around the processes that happen when an organization must implement new workflows. 2. Motiverende indledning og problemformulering Indledning og motivation Jeg Marianne fik for alvor vækket interessen for informations- og videnhåndtering under jobsamtalen til mit nuværende job som bibliotekar hos Tegnestue A. De gjorde det helt klart, at de havde brug for én, som kunne systematisere deres efterhånden store mængde af information, herunder bøger, magasiner, varekataloger og materialeprøver (information produkter). Erkendelsen om at de ikke selv magtede opgaven med at styre informationerne sammenholdt med nysgerrigheden omkring, hvordan det ville være at arbejde i et firma, der er så afhængig af, at den korrekte information er tilgængelig på det rette tidspunkt, gjorde at jeg allerede inden jeg havde fået jobbet, begyndte at tænke over, hvordan en sådan opgave skulle gribes an. Jeg funderede en del over, hvorfor de netop nu havde erkendt at der manglede systematik på tegnestuen og hvorfor der var så 5

6 stor mangel på systematik. En af de første sætninger der mødte mig i min gang på tegnestuen var: arkitekter roder!. Dette er nok en stor del af årsagen til manglen på systematik. De kreative mennesker, som arkitekter hører ind under, har overvejende tendens til at rode uden at det generer dem, da rodet samtidig kan være bevirkende til at det kreative menneske kan ikke går i stå i sin udvikling 1. Men hvad sker der når de kreative møder den systematiske? I nogle tilfælde kunne dette give et massivt sammenstød, men eftersom den generelle holdning på tegnestuen er, at der skal gøres noget ved informationshåndteringen,så er det min påstand at processen med at få ændret eller sågar tilføjet arbejdsgange omkring de fysiske medier i biblioteket vil glide nemmere i forhold til, hvordan processen ville være, hvis det kun var ledelsen, der var interesseret i at få styr på informationerne. Videnstyring eller knowledge management er i denne tid buzz words både på undervisningsinstitutioner som Danmarks Biblioteksskole men også ude i det pulserende erhversliv. Dette speciale kommer ikke til at dreje sig om videnstyring i den gængse forstand, men om en sidevej indenfor videnstyring problematikken i at håndtere større mængder informationer ej at forveksle med viden i denne situation i et kreativt miljø, hvor de ansatte på tegnestuen er afhængige af at inspirations informationer, men også helt konkrete informationer i form af håndbøger eller varekataloger er tilgængelige. Informationer bliver til viden, hvis de bliver håndteret på denne rette måde derfor er det primære omdrejningspunkt i dette speciale informations- og videnshåndtering, hertil tilføjes et videndelings perspektiv i relation til bibliotekshåndteringen på tegnestuen da jeg finder muligheden for at se på hvilke fordele og ulemper, der kan være ved at håndtere videndeling og biblioteket i samme praksis interessant Problemformulering - Hvordan er den aktuelle status, dvs. hvordan fungerer videns og informationshåndtering på Tegnestue A pt. dvs ved opgavens start? - Hvordan er praksis på området generelt og hvordan håndterer Tegnestue A viden, informationer og processer i forhold til andre tegnestuer? 1 6

7 - Betydningen af videndeling på Tegnestue A er pt. ikke kortlagt og der eksisterer ikke en egentlig politik/ plan/ strategi på området. Hvilken politik for videndeling giver mest mening i forhold til Tegnestue As behov og hvordan skal den implementeres? Og i relation her til: Hvilke problemer er der forbundet med at redegøre for den uformelle videndeling, der foregår på Tegnestue A i praksis og hvilke problemer er der med at vurdere betydning har denne praksis (videndeling) for Tegnestuens daglige drift og resultat. - Hvordan identificeres god skik for informationshåndtering i relation til Tegnestue A og hvilke problemer er der forbundet med at etablere en biblioteksfunktion, der er relevant for Tegnestue A nu og i fremtiden? 3. Metode og afgrænsning Herunder vil jeg beskrive min udvalgte metode og de teorier som ligger til grund for dette speciale Afgrænsning Dette speciale begrænser sig til at søge en god skik inden for videns- og informationshåndtering på danske tegnestuer, herunder hvordan man bedst håndterer bøger, magasiner, varekataloger og materialeprøver, som gennem specialet vil blive betragtet som informationsprodukter 2. Dertil vil jeg forsøge at afdække hvad profession betyder på et tegnestue bibliotek. Der vil udover informationshåndtering også blive inddraget videndeling i en diskussion omkring hvordan man kan forestille sig at dette på bedste vis kan fungere i samspil med et tegnestue bibliotek og hvilken betydning videndeling har og kan eller vil få for tegnestuen. Det primære forkus vil være på Tegnestue A, hvortil jeg vil inddrage erfaringer fra tegnestuerne B, C, samt en perspektivering om hvilken rolle Konsulentfirma A har i denne sammenhæng. 2 Se afsnit om informations produkter s.12 7

8 3.2. Metode Marianne Bøgh Pedersen Speciale Efterår 2008 Da dette tilsyneladende er et uudforsket felt, vil jeg ikke kunne benytte mig af allerede skreven teori omkring emnet, derfor vil min teori være sammensat af forskellige teoretikere, som jeg finder er passende og relevante indenfor feltet og som afdækker de problematikker jeg ser i dette case-eksempel. Teorierne vil blive specificeret nedenfor i afsnittet teorivalg 3 Jeg har benyttet mig af Orna s 4 begrebsforståelser omkring informations produkter, da jeg mener at de materialer der arbejdes med på tegnestue biblioteker i høj grad kan betragtes som information produkter selvom det ikke er informations produkter i den forstand som Orna har beskrevet dem. Disse information produkter kan være nemme at glemme i en organisation, især i en organisation hvor man ikke har været vant til at have et ordentligt styret bibliotek, men i en organisation som er afhængig af inspirationsmateriale og materiale som indeholder den altid korrekte information, så finder jeg dem ligesom Orna særdels vigtige. Forskellen på Orna s og min opfattelse af informations produkter er, at Orna arbejder primært med interne informations produkter, hvor jeg arbejder med eksterne. Når en organisation er interesseret i at udvikle sine arbejdsgange, så vil der naturligt komme et tidspunkt, hvor organisationen er nødt til at lære eller omlære og til at belyse vil jeg benytte mig af Mary Jo Hatch s sløjfemodel gennem Gleerup og Wiedemann 5, da jeg mener denne giver godt indblik i, hvordan organisationer forandrer sig i læringsprocesser. Denne model er med udgangspunkt i Scheins tre trins kulturniveau s model 6. 7 Jeg har dertil inddraget Gregeory Bateson med henblik på at bruge hans læringsniveau II og III, hvor jeg især vil arbejde med det tredje niveau, som har fokus på hvilke læringsprocesser der sker og hvilke problemer/fordele dette kan give, når flere faggrupper skal arbejde sammen, denne form for læring kan samtidig sammenholdes med de processer der sker i sløjfemodellen. Hatch og Bateson har jeg udvalgt, da jeg mener, at hvis man taler om organisatorisk læring, så skal man have fokus både på organisationen, men også på det enkelte menneske i organisationen og disse to teorier 3 Se side10ff 4 Orna, E. (2005) 5 Gleerup. J & Weidemann F. (1995) 6 Schein, E. H. (1994). S Bateson, G. (1998) 8

9 kan sammenholdes på et rimeligt niveau hvor der både bliver plads til organisationen og mennesket i organisationen. Det primære fokus vil ikke ligge på organisatorisk læring, men på en proces analyse og en søgen efter at finde ud af, hvordan man bedst praktiserer et bibliotek på en tegnestue. Det er imidlertid svært at sige proces analyse uden også at sige organisatorisk læring, da proces analyse jo som nævnt er en søgen efter at udvikle sig som organisation og dermed også er en læringsproces. I min søgen efter den bedste måde at praktisere tegnestue bibliotek har jeg søgt inspiration i best practice teorien af David A. J. Axson 8, som jeg synes leverer et overskueligt og tilgængeligt billede af hvad en best practice er og hvordan en organisation kan bruge den. Det er ikke mit ønske at lave en best practice analyse, da det vil være for omstændigt, men hvor jeg som beskrevet omkring proces analyse, har plukket det som jeg finder relavant og brugbart for mig i dette undersøgelsesfelt og brugt det i det omfang jeg mener har været muligt. For at afdække området omkring videndeling og hvilke udfordringer og muligheder der ligger i dette har jeg inddraget Holdt Christensen som primær litteratur. Jeg ønsker at diskutere hvordan man kan forstille sig videndeling kan blive en del af bibliotekets praksis og hvordan man kan forestille sig dette have en effekt på brugen af biblioteket. Herunder vil begreberne tavs og eksplicit viden blive diskuteret, da disse begreber har stor betydning for en tegnestue hvor formidlingen af viden ikke er så stor som formidlingen af konkrete projekter Metodisk tilgang til emperi indsamling I nærværende opgave har jeg gennem deltagende observation på Tegnestue A fokuseret på, hvordan de ansatte benytter sig af de tilgængelige informationer der findes i forbindelse med tegnestuens bibliotek, dette værende i forbindelse med mit job som bibliotekar på tegnestuen. Gennem deltagende observation håber jeg at kunne observere nogle handlemønstre som jeg ellers ikke ville få mulighed for at observere hvis jeg var en observatør udefra 9. Dels har jeg haft megen tid til observationen og da medarbejderne ikke har set mig som en udefrakommende observatør er det min tese, at 8 Axson, D. A. J. (2007) 9 Kristiansen, S. & Kroghstrup H. K. (2002). S

10 de har ageret naturligt og ikke påtaget. Den primære observation er foretaget i juli og august 2008, hvor jeg var på tegnestuen 37 timer om ugen. Derefter har jeg kun observeret en gang om ugen. For at søge medarbejdernes synspunkter på informations- og videnshåndtering hos Tegnestue A har jeg udsendt spørgeskemaer 10 med syv spørgsmål, som er udformet sådan, at der er plads til uddybende og beskrivende svar fra respondenterne, som jeg kan bruge til videre analyse. Spørgeskemaet er udsendt til alle tegnestuens medarbejdere og begrænser sig altså ikke til arkitekter og bygningskonstruktører, da det er hele tegnestuens medarbejdere, som i teorien kan benytte sig af biblioteket i de forskellige former det eksisterer i. Svarprocenten på disse spørgeskemaer ligger på 26%, hvoraf 75% af disse besvarelser er fra arkitekter eller bygningskonstruktører, hvilket man kan betegne som et repræsentativt udsnit af tegnestuen. En højere svarprocent havde dog været ønskeligt for at få et mere nuanceret billede af, hvordan tegnestuens medarbejdere betragter biblioteket og hvordan de forestiller sig det optimale bibliotek på deres tegnestue. Alle oplysninger om Konsulentfirma A er indsamlet gennem Tegnestue B og C, samt gennem firmaets hjemmeside, da det ikke lod sig gøre at få etableret en kontakt til Konsulentfirmaet Interview som metode Da samtale er en grundlæggende interaktions- og kommunikationsform mellem mennesker er det, ved at foretage samtaler i form af forskningsinterviews, muligt at indhente beskrivelser, baggrundsviden og ideer til videre udvikling fra den interviewede, hvilket netop gør sig gældende i min undersøgelse 12. Det kan være problematisk at bruge kvalitative interviews som empirisk grundlag, da det ikke er muligt at efterprøve undersøgelsens resultater, men da det er gennem samtale man kan få folk til at fortælle mere end de eksempelvis ville skrive i et spørgeskema, så ser jeg interview som den bedste metode i forbindelse med dette speciale. Til at designe selve interviewundersøgelsen har jeg taget udgangspunkt i Steinar Kvales anbefalinger fra bogen Interview og har ligeledes søgt inspiration til spørgeguides i Michael R. Kristiansson s phd Organisatorisk udvikling og informationspolitik i videnssamfundet, 10 Se bilag 6 11 Se bilag 1, 2, 3 for informationer om Konsulentfirmaet 12 Kvale S. (1997). S. 19ff 10

11 disse fremstod for mig som gode fundamenter til at opnå brugbare og valide resultater med kvalitative interviews i forskning. På den baggrund har jeg udarbejdet interview guides til mit andet interview med Tegnestue B og det som skulle have været et interview med Konsulentfirma A, disse guides kan ses i bilag 7 og 8. Jeg har valgt at vedlægge interview guiden til Konsulentfirma A, selvom jeg ikke fik en ordentlig kontakt til dem, da jeg har brugt den til senere reflektion over Konsulentfirma A s eksistens. Interview teknikken til de to første interview jeg foretog med Tegnestue B og Tegnestue C har været ustrukturerede interview, hvor jeg har har haft nogle stikord til at inspiration og samtidig til hjælp sådan jeg får afdækket de spørgsmål jeg har været interesseret i. Disse ustrukturerede interview har især været en fordel de gange jeg har været ude på andre tegnestuer, hvor jeg blev vist rundt både i det fysiske bibliotek, men også i det digitale den digitale rundvisning begrænser sig til Tegneste B. og de er ikke blevet optaget på en båndoptager, på den baggrund at interviewene primært har foregået mens jeg blev vist rundt på tegnestuerne. Jeg valgte ikke at optage interviewne, men kun tage noter, dels af praktiske årsager, da det ville skabe meget forstyrrelse under interviewet, hvis man skulle have opmærksonhed på at huske at tænde og slukke båndoptager hele tiden og dels fordi jeg er af den opfattelse at folk har tendens til at tale friere, når deres udtalelser ikke bliver optaget. 13 Udover to ustrukturerede interview har jeg foretaget et struktureret interview med Tegnestue B, hvor jeg havde udarbejdet en spørgeguide 14 som skulle hjælpe mig med at få afdækket de problemstillinger de tidligere har haft omkring opstarten af bibliotek og dermed søge en benchmarking analyse. Derudover forsøgte jeg også at afdække hvilke visioner og ønsker, der var for biblioteket i fremtiden Dette interview blev heller ikke optaget, af samme grund som de to første interiew heller ikke blev optaget og jeg ville hellere undvære optagelsen af interviewet end gå glip af eventuelle vigtige informationer Udvælgelse af tegnestuer til undersøgelsesfeltet For at sikre at sammenligningsgrundlaget er validt har jeg valgt tre tegnestuer som harmonerer nogenlunde i størrelse. I udvælgelsesprocessen havde jeg kontaktet i alt syv af Danmarks største tegnestuer og kun fra to af de syv adspurgte tegnestuer var der en 13 Andersen, I. (2005), s Se bilag 8 11

12 positiv tilbagemeldning om, at de havde et bibliotek og gerne ville afsætte tid af til at tale med mig. Fælles for tegnestuerne er som nævnt at de hører blandt de største tegnestuer i Danmark og der er mellem 50 og 130 ansatte på de respektive tegnestuer. Tegnestuerne har opgaver i både Danmark og i udlandet. Derudover var det et krav, at de havde et defineret bibliotek og ikke blot en bogsamling, da organisationens tanker og handlinger omkring biblioteket på tegnestuen er omdrejningspunktet heri. Tegnestuerne som medvirker i dette speciale er anonymiserede og vil blive benævnt på følgende måde: Den primære tegnestue vil blive benævnt som Tegnestue A og derefter følger Tegnestue B og Tegnestue C. Konsulentfirma A var ikke udvalgt fra starten af specialet, men gennem samtale med Tegnestue B og C, blev min interesse for dette firma vagt og jeg forsøgte at skabe en kontakt, i håbet om at kunne afdække hvad deres holdning til især fremtiden inden for biblioteker på Tegnestuer. Jeg har valgt at anonymisere tegnestuerne for at undgå nogle vil føle sig hængt ud og fordi jeg ikke mener tegnestuens navn er det interessante i dette undersøgelsesfelt, men hvorpå måden de håndterer informationer på er det essentielle. Herunder er personerne jeg referer til også anonymiserede i den forstand, at de vil blive refereret til som han. For at sikre validitet i specialet og for at undgå spekulationer om hvorvidt dette er ren og skær fantasi, er vejleder og censor bekendt med Tegnestuernes og Konsulentfirmaets rigtige navne. Alle de implicerede i specialet er desuden bekendt med hinandens deltagelse heri. 4. Teorivalg I de kommende afsnit vil jeg kort redegøre for de teorier og begrebsforståelser jeg har udvalgt, og som jeg mener er relevante for dette speciale. Redegørelsen vil indeholde en kort beskrivelse af de dele af teorierne jeg har valgt at bruge Proces analyse Proces analyse i dette speciale er inspireret af benchmarking analyse modellen som oprindeligt er et japansk fænomen fra 1950 erne, hvor virksomheder ønskede at finde en måde til at forbedre kvaliteten i deres industrielle produktion 15. Nedenstående forklaring 15 Freytag, P.V. (2001), S.12 12

13 er grundlag for den inspiration jeg har brugt til proces analyse, hvor jeg har plukket de elementer ud af benchmarking analysen, som jeg finder relevante og brugbare i den analyse jeg vil lave af tegnestue bibliotekerns processer og arbejdsgange. Denne benchmarking kan betragtes som en form for mesterlære, hvor virksomheder lærer af de bedste virksomheder i samme branche for selv at blive bedre. Ved at lave en proces analyse af tegnestuernes informationshåndtering er det ikke med et håb om at lure deres hemmeligheder af, men det er hensigten at se hvilke processer der virker og hvilke der ikke gør, sådan man kan skabe et overblik over disse og dermed prøve at sammensætte et optimalt udnyttet bibliotek på en tegnestue. Hvis man skal få et effektivt resultat ud af proces analyse er man som organisation nødt til at være ydmyg Vurder dig selv og lær af andre! 16 For at kunne lave en proces analyse må en virksomhed vurdere hvilke klare punkter virksomheden vil analyseres på proces analysen sætter ikke grænser for hvilke aktiviteter i en virksomhed, der kan analyseres, men de kan ikke alle analyseres på en gang, hvis man vil opnå det bedste resultat. I dette undersøgelsesfelt er der udvalgt fire måle punkter som jeg anser for bærende punkter på et tegnestue bibliotek, de fire udvalgte målepunkter er varekataloger, tidsskrifter og bøger, materialebiblioteket og den elektroniske adgang til materialer. Denne proces analyse handler ikke om at finde løsninger, men derimod at identificere hvilke problemstillinger en tegnestue skal være opmærksom på set i forhold til deres bibliotek. Problemer er er ofte arbejdsgange i en virksomhed, som er ineffektive i modsætning til f.eks. en direkte fejlproduktion. Selvom flere af processerne på tegnestue bibliotekerne umiddelbart ser ud til at fungere i praksis, er det ofte de processer som udadtil ser ud til at fungere, som er dem man som organisation kan optimere. Ved processer der ikke fungerer er man ofte klar over at der skal ændringer til, men dette er ikke tilfældet ved de processer som umiddelbart ser ud til at fungere, men som kan optimeres sådan virksomheden får en mere effektiv arbejdsgang. Proces analysen i dette speciale vil have have en-til-to fokus. En-til-to modellen skyldes jeg selv var interesseret i at se mere end én tegnestues biblioteks praksis og da jeg ikke er velbefaret inden for tegnestue biblioteker ville jeg gerne se flere biblioteker for at undgå at lægge mig fast på et bibliotek, som kunne vise sig at være på samme niveau som Tegnestue A og det ville gøre det svært at finde sammenligningspunkter hvor de to 16 Freytag, P.V. (2001), S

14 tegnestuer ville adskille sig fra hinanden. Denne proces analyse vil dog blive brugt med forsigtighed, da tegnestuerne ikke har samme fokuspunkt og derfor vil der i deres håndtering af biblioteket vil være processer som for den ene tegnestue kan synes optimal, men ikke for den anden. Det kan diskuteres om det overhovedet er muligt at finde to tegnestuer med samme fokus punkter, da tiden ikke er til at lave de samme produkter, men man er nødt til at skille sig ud fra flokken af tegnestuer for at opnå anerkendelse, blive inviteret til konkurrencer og dermed forhåbentlig også vinde nogle af konkurrencerne, som for mange tegnestuer er den primære måde at få opgaver i huset på Information Produkter Jeg har valgt at inddrage E. Orna s begrebsforståelse omkring information produkter. Hendes praktiske tilgang til hvordan informations produkter kan skabe værdi for organisation, dette værende ligegyldigt hvilken form de kommer i, finder jeg sammenlignelig og brugbar i forhold til de informations produkter, som tegnestuerne i dette undersøgelsesfelt arbejder med på deres biblioteker. Hovedsagen er at mediet indeholder en mængde information, som kan omsættes til brugbar viden som senere kan munde ud i en given form for produkt og dermed være med til at skabe værdi for organisationen. Denne begrebsforståelse arbejder udfra, at information produkter er vidensdokumenter som organisationen selv udarbejder, men som jeg forstår begrebet, så er det muligt at ændre forståelsen af information produkter sådan den også kan bruges på informations produkter fra udefrakommende, såsom bøger, magasiner og varekataloger. Man kan anskue denne drejning af begrebsforståelsen, som én organisation der nedskriver deres viden, denne viden bliver til information, disse informationer bliver bragt til en anden organisation som derefter bruger informationerne til at skabe ny viden. En cyklus som er ganske gængs i erhverslivet, da disse videndelere ikke er konkurrenter til modtageren af informationerne, men netop aftagere af deres viden og de er derfor afhængige af hinanden En god skik 17 Orna, E. (2005). S

15 I en søgen efter at finde en god skik at føre bibliotek på tegnestuer, har jeg søgt inspiration i David A. J. Acksons best practice teori 18 Når en organisation laver en proces analyse, søger de bevidst eller ubevidst en best practice af de processer som de ønsker bench market i organisationen. At søge en god skik set i relation til best practice betyder, at man er villig til at gå ind og ændre i nogle arbejdsgange for at få den mest effektive. Hvis man anskuer best practice ifølge Axson, så afhænger det ikke af hvad der er best practice for den enkelte organisation, men for at en best practice kan karakteriseres som best practice, så skal den være betragtes som en best practice for flere organisationer. I dette tilfælde ønskes det at finde en god skik på tegnestuebibliotek, hvilket må regnes for at være et relativt snævert område og dermed vil det ikke være mange andre tegnestue biblioteker at måle sig mod. Selvom jeg har gennem kontakt til Tegnestue B og C har set, hvordan de praktiserer biblioteket, så er det vigtigt at have for øje at én tegnestue ikke bare kan overtage en anden tegnestues processer. Dette er dels på grund af deres forskellige fokuspunkter arkitekturmæssigt, men man bør også tage hensyn til, hvordan organisationen er opbygget og hvilke ønsker og krav de har til et bibliotek. Derfor er det vigtigt at man til en start går ind og laver en analyse af tegnestuen inden man begynder at sætte nye projekter i værk, som måske slet ikke vil passe til den 19 udvalgte tegnestue Organisatorisk læring Som grundlag for at forstå organisatorisk læring har jeg valgt at inddrage Mary Jo Hatchs sløjfemodel gennem Gleerup og Weidemann (se fig. 1 s. 13) samt Gregory Batesons læringsniveauer 20, herunder med primært fokus på læring II og III, som også tidligere nævnt i metode afsnittet. Sløjfemodellen er udarbejdet udfra Scheins organisationspyramide, hvor artefaktor ligger øverst og kan betragtes som den daglige adfærd, Værdierne ligger i midten og er de værdier som en organisation ønsker at være og vise udadtil altså et italesat billede af organisationen. I bunden af organisationspyramiden ligger de grundliggende antagelser som er den dybeste og mest stiltiende kultur i organisationen og dermed også 18 Axson, D.A.J. (2007) 19 Axson, D. A. J. (2007). S Bateson, G. (1998). S. 76ff 15

16 den kultur som er sværest at ændre på 21 I modsætning til organisationspyramiden, så har sløjfemodellen et fjerde niveau mellem artefaktor og grundlæggende antagelser som Hatch har kaldt symbolisering. Dette betyder at sløjfemodellen er for dynamiske organisationer, som er i en konstant udvikling og som man kan sige at de både er og er på vej på samme tid. Sløjfemodellen er brugbar i denne sammenhæng, da den giver et tydeligt billede af, hvordan en organisation lærer og at denne læring ikke er en straght forward proces, men at man i organisatorisk læring hele tiden er nødt til at tilpasse nye tiltag og derefter forsøge igen. Ligeledes får man indblik i, hvor i organisationer det er sværest at lave varige ændringer. Processerne i sløjfemodellen og i Batesons læringsniveauer er sammenlignelige, men adskiller sig ved at sløjfemodellen er organisationsrelateret, hvor Bateson er personrelateret. Selvom dette primært handler om organisationen, så finder jeg det alligevel interessant at inddrage reflektioner om hvordan personer lærer og reagerer i organisatoriske læringssituationer. Læring II følger sløjfemodellens proces fra værdier til artefaktor hvorefter Læring III begyndende tager over. Hvorvidt organisationen/personerne ender i en Læring III situation, vil afhænge af hvor gode de er til at få symboliseret deres artefaktor og dermed få lavet ændringer i de grundlæggende antagelse. Hvis de ikke formår at få en gennemgribende symbolisering af artefaktoren, vil læringen vende og igen ende på en Læring II i artefaktoren. Herefter kan organisationen arbejde videre ud fra deres værdi eller vision og igen forsøge at få lavet ændringer i de grundlæggende antagelser, eller de kan acceptere tingenes tilstand og profilere sig ud af til på én måde, men gøre noget andet indad til da de grundlæggende antagelse altid vil overrule værdier og artefaktor. Fig. 1: Mary Jo Hatch s sløjfemodel Schein, E. H. (1994). S24ff 22 Gleerup J. & Weidemann, F. (1995). S

17 4.5. Information- og videndeling Information- og videndelingsbegrebet vil blive introduceret og brugt gennem Peter Holdt Christensen værker, hvorefter Nonako og Takauchi samt Hansen, Noria og Tjerni vil blive inddraget til videre reflektion over hvorfor videndeling er vigtigt i informationshåndteringen på tegnestuebiblioteker og om hvordan man som organisation håndterer begreberne tavs og eksplicit viden, som dækker over den viden, vi ved vi har og den viden, som vi ikke er bevidste om at vi har og dermed ikke kan udtrykke 23. Ofte er den tavse viden den mest interessante i videndelingssammengænge, men i en organisation hvor der ikke er særlig stor fokus på videndeling, er den eksplicitte lige så interessant. For at komme nærmere ind på hvad videndeling betyder for tegnestuen i forhold til informationshåndteringen, vil jeg afklare begreberne information og viden, som er de grundlæggende begreber i denne sammenhæng. Herunder vil jeg diskutere hvilke muligheder og barrierer, der ligger i at implementere videndeling i en organisation især med henblik på videndeling kan blive et aktiv på og for Tegnestue A og hvordan dette kan få en relation til informationshåndteringen på tegnestuen. 23 Holdt Christensen, P. (2004). S

18 I reflektion og diskussion vil der blive inddraget citater og holdninger fra spørgeskema undersøgelsen på Tegnestue A. 5. Om undersøgelses virksomhederne I de kommende fire afsnit vil jeg kort ridse nogle fakta om de fire virksomheder jeg har valgt at inddrage i dette speciale. Alle oplysninger om virksomhederne er hentet igemmen deres hjemmesider eller ved samtale med kontaktpersonerne i den enkelte virksomhed Om Tegnestue A I 1986 blev Tegnestue A etableret i Århus og har siden da udviklet sig til at være et af de mest anerkendte og prisvindende arkitektfirmaer i Skandinavien. Tegnestuen har nu kontorer lokaliseret i Århus, København, London og Oslo med ca 200 ansatte fordelt på disse kontorer. Tegnestue A er kendt for at tegne bygninger inden for primært kunst og kultur området. Udover at skabe nye bygninger i Skandinavien har Tegnestue A bevæget sig ind på markeder flere steder i Europa samt i Kina. Nøgleordene i Tegnestue A er inovation samt bæredygtighed, hvilket både gør sig gældende for arkitektur- og personalemæssigt 24. Dette speciale tager udgangspunkt i Tegnestue A s kontor i København, som fysisk breder sig over to etager med åbne kontorlandskaber og havde ca 60 ansatte ved specialet start Tegnestue B Tegnestue B er en større tegnestue end Tegnestue A og C, hvilket afspejles både i den fysiske størrelse af kontoret og på antallet af medarbejdere. Tegnestue B er den eneste af de tre tegnestuer, som har en fastansat bibliotekar. Bibliotekaren er uddannet som arkitekt, men har fungeret som bibliotekar i 10 år og har ikke haft arkitekt funktioner ved siden af stillingen som bibliotekar i sin ansættelsestid på tegnestuen. Før den nuværende bibliotekar havde tegnestuen ansat en bibliotekar uddannet fra Danmarks Biblioteksskole. 24 Informationerne om Tegnestue A er taget fra tegnestuens hjemmeside. 18

19 Tegnestuen breder sig over fire etager med åbne kontorlandskaber, hvoraf den ene etage hovedsageligt huser arkiv og modelværksted Tegnestue C Tegnestue C er på størrelse med Tegnestue A og har som den eneste af de tre tegnestuer ikke en bibliotekar tilknyttet, men benytter sig af et eksternt konsulentfirma (se nedenstående afsnit), som sørger for opdatering af varekataloger, håndbogssamling og arkivering af sagsmapper og tegninger. Tegnestue C s bibliotek er lokaliseret på samme plan, men i forskellige afdelinger af kontoret. Tegnestue C har ikke åbne kontorlandskaber i samme målestok som Tegnestue A og B Konsulentfirma A Konsulentfirma A blev grundlagt for 20 år siden og har siden da været eneste firma, der har specialiseret sig primært i at håndtere varekatalog samlinger på tegnestuer og i ingeniør firmaer. Deres force ligger i, at de har gennem årene opbygget et system, som kan håndtere varekatalogerne på en måde, der gør det nemt for virksomhederne at have styr på deres varekatalog bibliotek. Derudover tilbyder Konsulentfirma A også sine kunder at lave informationssøgning for dem, såfremt de ønsker det. Konsulentfirmaet er en en-mands forretning, hvor ejeren af firmaet hovedsageligt kører rundt til virksomhederne og sørger for at opdatere varekataloger. I nogle virksomheder har Konsulentfirmaet også ansvaret for håndbogssamlingen og arkivet The state of art på Tegnestue A. Tegnestue A har indgået dette samarbejde, fordi de synes der mangler fokus på deres bibliotek herunder boglige bibliotek og materialebiblioteket og for at kunne søge en god skik set i forholdt til Tegnestue A s bibliotek finder jeg det relevant at ridse op hvordan forholdene for biblioteket er ved specialets begyndelse. De fysiske rammer omkring disse to biblioteker på tegnestuen er ikke optimale set i 19

20 forhold til at de først og fremmest er adskilt. Biblioteket som rummer bøger, magasiner og varekataloger er lokaliseret på 5. sal i et adskilt lokale fra det ellers åbne kontorlandskab. Dertil skal nævnes, at biblioteket samtidig fungerer som mødelokale og massagerum pga generel pladsmangel og der derfor ikke er fuld adgang til materialerne. Dette er problematisk især for konkurrence afdelingen som er dem, der oftest benytter især bøger og magasiner til at søge inspiration til nye projekter. I skrivende stund er der dog en flytning af bøger og magasiner på tegnebrættet, således de flyttes til konkurrence afdelingens kontor på 6. sal. Dette vil være en stor hjælp for konkurrence afdelingen, men det betyder også at biblioteket vil være lokaliseret tre forskellige steder på to plan. Materiale biblioteket er den part af biblioteket som er blevet syltet mest gennem tiden og er lokaliseret på 6. sal i det mindste og fjerneste lokale. Placeringen af materialebiblioteket skyldes, ligesom brugen af biblioteket til mødelokale, pladsmangel. Dette er der i skrivende stund ikke tegn på at det bliver ændret inden for kort tid, så derfor har man fra Tegnestue A s side accepteret at sådan er forholdene og det må de få det bedste ud af. Hvis firmaet på et tidspunkt flytter til nye lokaler, har de et ønske om bibliotekerne bliver samlet og kommer til at stå sådan, der er fri tilgængelighed til dem. Rent biblioteksfagligt så er bøger og magasiner opstillet alfabetisk, varekataloger er opstillet efter SfB-systemet 25, det er planen at materialeprøverne også skal opstilles efter, men eftersom de stadig lider under at være blevet syltet, så det er en proces, der er igangværende. Alle bøger, magasiner, varekataloger og arkiverede sagsmapper er registrerede i Word eller Exel dokumenter. Det er ønskeligt, at disse lister med tiden bliver søgbare fra intranettet med emneord, sagsnumre og titler. Tegnestuen har ikke en fastansat biblitekar, men en studerende fra Danmarks 26 Biblioteksskole til at varetage de bibliotekariske funktioner, som tegnestuen har vurderet nødvendige for tegnestuen i skrivende stund. 25 Klassifikationssystem udviklet i Sverige i 1950 erne: 12.content.pdf, S Den studerende er forfatteren til dette speciale. 20

Vidensdeling i danske virksomheder. - En kvalitativ undersøgelse af danske virksomheders fokus mod medarbejdernes interne vidensdeling.

Vidensdeling i danske virksomheder. - En kvalitativ undersøgelse af danske virksomheders fokus mod medarbejdernes interne vidensdeling. Vidensdeling i danske virksomheder - En kvalitativ undersøgelse af danske virksomheders fokus mod medarbejdernes interne vidensdeling. Fremforsk, Center for fremtidsforskning Praktikant Julie Nygaard,

Læs mere

Problemfelt---------------------------- Indholdsfortegnelse-

Problemfelt---------------------------- Indholdsfortegnelse- Indholdsfortegnelse- Problemfelt... 2! Problemformulering... 3! Afgrænsning... 3! Dimensioner... 4! PapuaKids og bestyrelsen... 4! Medlemmer... 22! Ekstern kommunikation... 25! Evaluering... 42! Konklusion...

Læs mere

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG?

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? Bilag til rapporten En undersøgelse af forskerservices ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering,KADK Udarbejdet af: Maiken Bjerrum

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5. 1.1 Problemfelt... 6. 1.3 Afgrænsning... 9. 1.4 Projektets design... 9. 2 Metode... 13

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5. 1.1 Problemfelt... 6. 1.3 Afgrænsning... 9. 1.4 Projektets design... 9. 2 Metode... 13 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Problemfelt... 6 1.2 Problemformulering... 8 1.2.1 Arbejdsspørgsmål... 9 1.3 Afgrænsning... 9 1.4 Projektets design... 9 1.5 Virksomhedsbeskrivelse af Arla...

Læs mere

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder?

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? RUC, Sambas Gruppe, 7: 2. semester, 2012 Bo Jul Jeppesen Hus: 20.1 Rasmus Stampe Skovgaard Vejleder: Niels Nolsoe Grünbaum Jakob Aaberg Lauridsen Emil Gede

Læs mere

Bachelorprojekt Johan Gerlif

Bachelorprojekt Johan Gerlif Bachelorprojekt Johan Gerlif Studerendes navn: Johan Gerlif Vejleder: Mads Hansen Hold: BLM107A Dato: 19.12.2013 7. semester Antal normalsider: 46,1 Antal anslag: 110.742 Executive Summary This project

Læs mere

Hvem skal lede fremtidens museer?

Hvem skal lede fremtidens museer? Hvem skal lede fremtidens museer? Studerende: Anna Overlund-Sørensen Årgang: 2006 1. december 2011 Speciale Vejledere: Casper Hvenegård Antal normalsider: 70 Indhold Indhold... 2 Abstrakt... 4 Abstract...

Læs mere

Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester

Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester - I samarbejde med DSB Fjern- & Regionaltog Fag: Integrations / DIS Vejleder: Peter Stæhrmose Underviser: Lene Pries-Heje Eksamenstermin: Sommer 2010 Udarbejdet

Læs mere

Sociale medier i den moderne virksomhed

Sociale medier i den moderne virksomhed Sociale medier i den moderne virksomhed Ask Hovmand Sørensen studienummer: 40548 Jonas Hastrup Oddermose studienummer: 45625 Mikkel Kruse studienummer: 45748 Vejleder: Göran Folke Serin Virksomhedsledelse

Læs mere

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse Speciale 2008-2009 Danmarks Biblioteksskole, København Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: Udarbejdet af Thea Graabæk Knudsen & Kasper Nordhoek Johansen Vejleder Hans Elbeshausen Antal normalsider:

Læs mere

En tand bedre på sociale medier

En tand bedre på sociale medier En tand bedre på sociale medier - et projekt om Tandlægerne ved Søernes sociale mediestrategi Aalborg Universitet CPH 8. Semester Kommunikation Gruppe 5 Vejleder: Henriette Lungholt !! Titelblad)! Humanistisk)Informatik)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Læs mere

Case Advodan Roskilde. Den kreative workshop

Case Advodan Roskilde. Den kreative workshop Case Advodan Roskilde Den kreative workshop 2 Den kreative workshop Roskilde Universitetscenter Foråret 2011 Frederik Aske Sønksen Sigurd Ulvedal Theis Ellegaard Jakobsen Vejleder: Peter Busch En særlig

Læs mere

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag!

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag! PAYWALLS En receptionsanalyse af holdninger til paywalls Roskilde Universitet Forår 2014 Gruppe 13 56.451 anslag Mathilde Reimer Larsen, Pauline Ida Schweitz, Senem Aydinoglu, Caroline Sophie Hvolbøl Sønnichsen

Læs mere

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen SØGEORDSANALYSE EBOGEN Side 1 af 43 EBOGEN OM SØGEORDSANALYSE Det er efterhånden mange år siden, at jeg første gang hørte om begrebet søgeordsanalyse. Disciplinen søgeordsanalyse hænger tæt sammen med

Læs mere

Redesign af by-expressen.dk

Redesign af by-expressen.dk Redesign af by-expressen.dk Informatik Roskilde Universitet 4. semester forår 2014 Vejleder: Kristin Due Holmegaard Jens Kristian Heesche Hansen, studienr. 50543 Kristian Eistorp, studienr. 50553 Magnus

Læs mere

Læsevejledning. Litteratur- og kildehenvisninger findes som slutnoter, så de ikke forstyrrer de forklarende fodnoter.

Læsevejledning. Litteratur- og kildehenvisninger findes som slutnoter, så de ikke forstyrrer de forklarende fodnoter. Læsevejledning For at lette læsningen og forklare de formale stilistiske greb har vi udformet denne lille læsevejledning, der dog ikke foregriber det egentlige metodeafsnit. Citater der er direkte skrevet

Læs mere

Brugerstudier ved UCN biblioteket

Brugerstudier ved UCN biblioteket Brugerstudier ved UCN biblioteket Det erhversrelaterede projekt, januar 2015. Det informationsvidenskabelige akademi, KU. Udarbejdet af Pernille A. Jensen Projektsted: UCN bibliotekerne på pædaog uddannelsen

Læs mere

1.0 Projektrapportens rammer

1.0 Projektrapportens rammer 1.0 Projektrapportens rammer 1.1 Indledning Roskilde Festival (herefter kaldet RF) opstod i 1971, hvor to gymnasieelever startede festivalen, der dengang hed Sound Festival. Det første år varede festivalen

Læs mere

Dynamisk dokumentation - En metode til at understøtte Enterprise Architecture i en serviceorienteret verden

Dynamisk dokumentation - En metode til at understøtte Enterprise Architecture i en serviceorienteret verden Dynamisk dokumentation - En metode til at understøtte Enterprise Architecture i en serviceorienteret verden -Speciale ved Peter Gaarde Dejbjerg Jensen IT-Universitetet, juni 2006 -Vejleder: John Gøtze

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Udvidet. En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter

Udvidet. En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter Udvidet brugerundersøgelse 2014 En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter Udvidet brugerundersøgelse 2014 En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets

Læs mere

De valgte metoder og det sammenfattede forløb sættes afslutningsvist ind i en designvidenskablig kontekst.

De valgte metoder og det sammenfattede forløb sættes afslutningsvist ind i en designvidenskablig kontekst. Synopsis Denne rapport viser, hvordan tegnestuen Arkitemas brug af ledelses værktøjet scrum, optimeres ved hjælp af, specialdesignet værktøj. Igennem empirisk indsamlet data produceres en omfattende behovsanalyse,

Læs mere

Vores fordom vs. McDonald s fordom

Vores fordom vs. McDonald s fordom Vores fordom vs. McDonald s fordom Er McDonald s Danmarks bedste arbejdsplads? Gruppe nr. 5: Tam To Nguyen, studienr. 38323 Rasmus Brunø Kragh, studienr. 50820 Morten Normand Pedersen, studienr. 50438

Læs mere

Vejleder: Carsten Bergenholtz. Innovationsledelse. Systematisk innovation belyst ved en dansk investeringsforening

Vejleder: Carsten Bergenholtz. Innovationsledelse. Systematisk innovation belyst ved en dansk investeringsforening Institut for Ledelse Bachelorafhandling, HA almen Opgaveløser: Peter Fynboe Bruun Jensen Vejleder: Carsten Bergenholtz Innovationsledelse Systematisk innovation belyst ved en dansk investeringsforening

Læs mere

INDENTACLINIC: At sælge sunde tænder INDENTACLINIC: Selling healthy teeth

INDENTACLINIC: At sælge sunde tænder INDENTACLINIC: Selling healthy teeth Shillan Saifouri studienr: 55593 Sam- Bach Hus. 20 - Gruppe 25 Anslag 73.220 INDENTACLINIC: At sælge sunde tænder INDENTACLINIC: Selling healthy teeth Navn: Shillan Saifouri Studie nr.: 55593 Gruppe: 25

Læs mere

Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker?

Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker? Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker? En undersøgelse af forskernes referencehåndtering som en del af deres arbejdspraksis Undersøgelsen er udarbejdet med finansiel støtte fra

Læs mere

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør Trykarkformat: 900 640 mm Ark: 1 Front Sheetwise 02-05-2013 10:21:36 Markedsforingsplan Hovedopgave november 2012 Motivation 04 Problemstilling 06 Problemformulering 06 Tolkning 0 Afgrænsning 08 Metode/teori

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

Customer-Relationship Management System til Teknologisk Institut

Customer-Relationship Management System til Teknologisk Institut Customer-Relationship Management System til Teknologisk Institut Maria Miland Elmvang, s991112 31 marts, 2005 Polyteknisk eksamensprojekt Institut for Matematisk Modellering Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere