X-tension Tilbygningssystem til bygningsrenovering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "X-tension Tilbygningssystem til bygningsrenovering"

Transkript

1 X-tension Tilbygningssystem til bygningsrenovering

2 X-TENSION Tilbygningssystem til bygningsrenovering Forsøgsledelse Karsten Pålssons Tegnestue A/S Forsøgsgruppe Karsten Pålssons Tegnestue A/S: Henrik Johansen Jens Lind Karsten Pålsson Falkon A/S: Philippe Gary Skanska Danmark A/S: Leo Lausen Følgegruppe Lisbeth Pepke, Erhvervs- og Boligstyrelsen Kathrine Sorber, Erhvervs- og Boligstyrelsen Pelle Guldberg, Frederiksberg kommune Søren Heinz, Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Forsøgsrapport Karsten Pålssons Tegnestue A/S i samarbejde med Tegnestuen Jens V. Nielsen Foto: Jens V. Nielsen og Karsten Pålsson Tryk: Saloprint A/S ISBN: Erhvervs- og Boligstyrelsen 2003 Erhvervs- og Boligstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Telefon Telefax Publikationen kan bestilles på Telefon Publikationen kan hentes på internettet fra

3 X-TENSION Tilbygningssystem til bygningsrenovering opført i fire ejendomme i Helgesvej-karreen i Frederiksberg Kommune 2 Tilbygningsløsninger til bygningsrenovering 4 Projektet ved Helgesvej 6 Renoveringssystemet X-tension 10 Planløsninger 12 Detaljer og design 14 Produktivitet og økonomi 16 Videreudvikling 1

4 Tilbygningsløsninger til bygningsrenovering Byfornyelsesløsninger, hvor nye badeværelser indpasses i ældre etageejendomme ved hjælp af tilbygninger, har gennem det seneste årti været genstand for en kraftig produktudvikling. På Karsten Pålssons Tegnestue har en stribe udviklingsprojekter siden 1995 ført frem til udviklingen af renoveringssystemet X-tension en ny metode til gennemgribende bygningsrenovering ved hjælp af præfabrikerede komponentløsninger. Ældre etageejendomme fra før 1945 er generelt opført med bærende murede vægge og med etageadskillelser af træbjælkelag. Disse enkle, men samtidig spinkle konstruktioner, tåler ikke uden videre tilføjelse af de nye belastninger, som tilføjes, når nye badeværelser indlægges med støbte gulve, fliser og installationer. Traditionelt udførte badeværelser har yderligere det problem, at en række komplicerede arbejdsprocesser skal udføres inden for en eksisterende ældre bygnings snævre og ofte besværlige rammer. Præfabrikerede tilbygningsløsninger Problemerne med at indpasse nye tunge vådrumskonstruktioner i ældre bygninger har gjort det naturligt at afsøge alternative løsninger til de traditionelt udførte badeværelser. Og her har interessen samlet sig om tilbygningsløsninger, hvor præfabrikerede byggeelementer på en enkel og sikker måde kombineres med traditionel renovering. Præfabrikerede elementer kan udføres hurtigt, rationelt og billigt under ideelle forhold på en fabrik, hvor alle materialer kan anbringes inden for rækkevidde, og hvor tunge løft kan udføres af kraner. Mulighederne for en løbende kvalitetskontrol er indlysende bedre på fabrikken end på byggeplads, hvor mange forskellige faggrupper i værste fald kan skiftes til at ødelægge hinandens arbejde. Fra badeværelsesmodul til helhedsløsning De tidligste forsøg med præfabrikerede badeværelsesløsninger blev udført omkring Der har siden da været to udviklingsspor: det lette badeværelse med industrialiserede minimalkonstruktioner og og det tunge selvbærende badeværelse med støbte gulve. Karsten Pålssons Tegnestue har især koncentreret sig om udviklingen af tunge modulkonstruktioner, hvor badeværelserne står i et selvbærende tårn på eget fundament. Denne fornyelsesmetode giver mulighed for en høj byggeteknisk kvalitet med stor driftsmæssig sikkerhed, samtidig med at der skabes mulighed for en ny helhedsløsning i boligen med mere hensigtsmæssig og tidssvarende lejlighedsindretning. FØRSTE GENERATION PÅ LOLLANDSVEJ 26, FREDERIKSBERG Badeværelsestårne indvendig i bygningen Første generation af tilbygningsløsninger på Karsten Pålssons Tegnestue var opførelsen af et tårn af fabriksfremstillede badeværelsesenheder inde i bygningen. Fuldt færdige badeværelser blev hejst ned gennem et hul i taget, samtidig med at hele bygningen undergik en omfattende istandsættelse. Projektet er gennemført i 1995 og beskrevet i rapporten Badekabiner (By- og Boligministeriet, Projekt Renovering 1995), hvor løsningen er sammenlignet med ti udvalgte referenceprojekter med traditionelt udførte badeværelser. 2

5 x 7 ANDEN GENERATION I BROHUSGADE 12, KØBENHAVN TREDIE GENERATION I HELGESVEJ-KARREEN, FREDERIKSBERG To køkken-bad tilbygninger på gårdfacaden Anden generation har været afprøvning af et integreret byggesystem, hvor både badeværelsesmodul og køkkenkarnap er udført som præfabrikeret nybyggeri. Forsøgsprojektet indfriede forventningerne, men prisen lå på er forholdsvist højt niveau omkring kr. pr. kvadratmeter brutto. Projektet er gennemført under Projekt Renovering i 1998 og er beskrevet i rapporten (By- og Boligministeriet, Projekt Renovering,1999). Køkken-bad tilbygninger i stor skala I Helgesvej-karreen på Frederiksberg er konceptet fra Brohusgade afprøvet i større skala med i alt 70 boliger i 4 forskellige ejendomme. Formålet med forsøgsprojektet har specielt været at afprøve, om byggemetoden fra Brohusgade kunne varieres og tilpasses de varierende lejlighedstyper, samt om byfornyelsen som helhed kunne gennemføres til en konkurrencedygtig pris. Projektet er gennemført i perioden og er beskrevet i denne rapport. 3

6 Projektet ved Helgesvej Der er i en byfornyelseskarré ved Helgesvej på Frederiksberg udført 7 tilbygninger med variationer af tilbygningssystemet X-tension. Tilbygningerne er gennemført som en fælles byggesag for fire etageejendomme med udvidet samarbejde mellem rådgivere og entreprenører (partnering). Projektets parter Frederiksberg Kommune har været bevilgende myndighed i byfornyelsen og har ved Pelle Guldberg spillet en fremtrædende rolle som aktiv bygherrerepræsentant. Karsten Pålssons Tegnestue har været totalrådgiver på to af de fire ejendomme i forsøget, og arkitekt på de to andre. Karsten Pålsson har samtidig været projektleder for hele forsøgsprojektet. Falkon rådgivende ingeniører har været totalrådgiver på to af de fire ejendomme i forsøget, og ingeniør på de to andre. Skanska Danmark har været hovedentreprenør. Advokat Niels Meile har repræsenteret ejendommene A/B Helgesvej og Helgesvej 14, og samtidig stået for udarbejdelse af særlige aftaledokumenter. Administrator Jette Löfvall har repræsenteret ejendommene A/B Roarsvej 17 og A/B Helgesvej 6-6A. Byfornyelse Danmark har stået for genhusningen. Udviklingsprojektet i Helgesvej-karreen har specielt på tre områder adskilt sig fra et normalt byfornyelsesprojekt: Der er anvendt byggesystemer for præfabrikerede badeværelser og køkkener. Der er gennemført en samlet byfornyelse af fire ejendomme med stordrifts- og samdriftsfordele. Der er gennemført et udvidet samarbejde mellem rådgivere og entreprenør på baggrund af samarbejdsaftale. Tilbygninger i fire byfornyelsesejendomme Udviklingsprojektet har omfattet 7 opgange med i alt 70 boliger. Opgangene er fordelt på fire ejendomme i en karré ved Helgesvej, som blev udpeget til byfornyelse af Frederiksberg Kommune i Karréen er afgrænset af Helgesvej mod syd, Roarsvej mod nord, Adilsvej mod vest og Falkonér Allé mod øst, og rummer i alt 14 ejendomme omkring et fælles gårdrum. Byfornyelsen og udviklingsprojektet er gennemført i perioden De fire byfornyelsesejendomme i udviklingsprojektet er opført omkring år I flere af ejendommene var der før fornyelsen kondemnable forhold med toiletter på køkkentrappen, og generelt må den gennemførte byfornyelse betegnes som tung. I alle forsøgsejendomme var der behov for etablering af nye badeværelser, renovering af nedslidte køkkener, nye varmeanlæg og renovering af tag, facader og kældre. Sammenhængende byggesager De fire ombygninger er på forsøgsbasis gennemført som en sammenhængende byggesag. I første omgang udarbejdede rådgiverne i samarbejde med beboerne skitseprojekter til tilbygningsløsninger for fire ældre etageejendomme. Tilbygningerne er udformet som en arkitektonisk helhed i gårdrummet, men var tænkt som selvstændige byggesager. Kommunen fandt projekterne spændende men mente, at enkelte ejendomme var for dyre. Det førte frem til ideen om at gennemføre projekterne for de fire ejendomme som et samlet byfornyelsesprojekt med én entreprenør. Udviklingsprojektet er herefter gennemført inden for Frederiksberg Kommunes sædvanlige økonomiske ramme for byfornyelsesombygninger af dette omfang og med denne kvalitet. 4

7 Partnering De sammenhængende byggesager gjorde det naturligt at tænke i udvidet samarbejde mellem projektets parter, og projektet er således gennemført under det daværende Byog Boligministeriums Projekt nye samarbejdsformer som et såkaldt partnering projekt. De tekniske rådgivere har bidraget med erfaringer om byggemetoden, og entreprenøren er gået tidligt ind i projektet og har på den måde kunnet bidrage med sin viden om udførelsesmæssige løsninger. Erfaringerne med partnering og arbejdstilrettelæggelsen i det udvidede samarbejde er samlet op i en ekstern evaluering, foretaget af By- og Byg, og udgivet i rapporten Tidligt samarbejde på Karré 24, Helgesvej/Roarsvej, Frederiksberg. Beboersamarbejde Udviklingsprojektet er gennemført i tæt samarbejde med de berørte beboere. Som start på projektet var beboerne i de fire forsøgsejendomme således ude at besøge et referenceprojekt i Brohusgade i København, hvor der tidligere var etableret bad- og køkkenkarnapper efter den nye byggemetode. Beboerne syntes så godt om løsningerne i Brohusgade, at det blev besluttet at satse på en tilsvarende karnapløsning i alle fire ejendomme i Helgesvej karreen. Den fulde beboertilslutning har givet mulighed for at gennemføre et udviklingsprojekt, hvor den nye byggemetode kunne afprøves i ejendomme og lejligheder med forskellige lejlighedsstørrelser, planløsninger, husdybder, tagforme osv. 5

8 Renoveringssystemet X-tension Hovedprincippet i renoveringssystemet X-tension er at fjerne de sårbare områder med vandinstallationer (køkken/toilet) i den gamle bygning og erstatte dem med en helt ny selvbærende kerne med præfabrikerede bad-, køkken- og facadeelementer. Det konstruktive hovedprincip i X-tension er at udskære hele den centrale zone af bygningens gårdside og erstatte den med en ny industrielt fremstillet selvbærende kerne. Den nye præfabrikerede kerne rummer alle bygningens vådrumsfaciliteter og installationer - de traditionelt sårbare områder i bygningen. De øvrige bygningsområder uden for den nye kerne renoveres på traditionel håndværksmæssig vis. PRINCIP Plan og snit af hovedprincippet i X-tension. 6

9 NEDRIVNING Bagtrappe, køkkener og toiletter nedrives for at etablere et hul i bygningen til de nye bygningsmoduler. Der opsættes midlertidig afstivning af gårdfacaden, og der støbes fundament til tårnet. ELEMENTMONTAGE De præfabrikerede elementer badekabiner, søjler samt dæk- og vægelementer leveres på byggepladsen og monteres straks ved hjælp af en stor mobilkran. Nedrivning og hultagning Første fase i udførelsen består i nedrivning af de gamle køkkener og bitrapper. Bygningen står derefter tilbage med et stort hul, der spænder i fuld højde fra kælder til tag og fra husets midte til gårdfacaden. Kanterne af hullet forberedes i alle etager for sammenbygningen med de nye betonelementer, så der hurtigt efter montagen kan foretages en stabil sammenbygning mellem de nye tårne og de gamle bygningskonstruktioner. Selve nedrivningen foretages normalt manuelt. I Helgesvej 8-10 afprøvede entreprenøren en ny metode, hvor etagedækkene efter fraskæring blev revet ned ved hjælp af en gravko. Metoden viste sig for voldsom, var for svær at kontrollere og medførte for meget byggestøv, når store dele af etagedækket bragede ned. I de sidste opgange vendte entreprenøren tilbage til den manuelle metode. Den præcise udskæring af bjælker og gulvbrædder bør under alle omstændigheder foretages af tømrer og ikke af nedriver. Et vigtigt led i byggemetoden er den midlertidige afstivning af gårdfacaden i perioden fra nedrivning til montage af de nye stabiliserende bygningsdele. De store huller kræver ret omfattende afspærringsforanstaltninger, ligesom det er nødvendigt at udføre forstærkninger og afstivning af tagkonstruktionen, så den bliver stående under det store indgreb. I projektet blev udviklet en smart metode til midlertidig afstivning, i form af trekantede jernrammer til midlertidig montage på gårdfacade og etagedæk, som det kan ses på fotoet. Efter demontering kunne jernrammerne flyttes videre til de følgende opgange efter tur. Efter nedrivning og hultagning udføres nye fundamenter for de præfabrikerede elementer, som efter montagen udgør en stabil og selvbærende konstruktion. Elementmontage Monteringsprocessen starter med montering af de elementer i kælderen, som udgør det færdige underlag for de efterfølgende elementer. Når underlaget er på plads, monteres de præfabrikerede badeværelseskabiner, lejlighedsskel og etagedæk etage for etage op gennem bygningen. De færdige badeværelseselementer udføres som dobbelte badeværelser med en samlet vægt på ca. 11 ton. Betonelementfabrikken har udviklet et system for montering af de tunge badeværelseskabiner med indstøbte montagekroge i toppen. Elementerne nedhejses i udskæringerne i bjælkelagene med en tolerance på ca. 15 mm på hver side af kabinerne. Badeværelserne er helt færdigapterede, når de ankommer til indhejsning fra elementfabrikken. 7

10 nyt foto ELEMENTMONTAGE De præfabrikerede elementer badekabiner, søjler samt dæk- og vægelementer leveres på byggepladsen og monteres straks ved hjælp af en stor mobilkran. FÆRDIGGØRELSE De præfabrikerede glas/aluminiums-facader monteres. Derefter lægges gulv, og der opsættes køkkenelementer og radiatorer, afsluttet med malerbehandling. Erfaringerne med monteringen i Helgesvej var positive, idet selve elementmontagen af bad- og køkkenkarnapper forløb uden problemer. Montagen gennemførtes i gennemsnit på 2 dage pr. opgang. De fastlagte tidspunkter for elementleverancer og montage havde helt klart en positiv indflydelse på flowet i byggeriet. De forberedende arbejder skulle simpelthen være klar, når fabrikken leverer de præfabrikerede elementer, og montagekranen, til ca kr./ time holdt klar. Man kan således konstatere, at den nye byggemetode sammenlignet med den traditionelle i sig selv rummer muligheder for en stærkt forbedret byggelogistik. Hertil kommer, at håndværkerne gav udtryk for, at de kunne lide at arbejde med byggemetoden. Færdiggørelse efter montagen Efter montagen er råhuset færdigt, og montering af de lette glasfacader kan foretages samtidig med de mange indvendige installationsarbejder udføres. Da huset var lukket med nye vinduer og nye glaspartier i karnapperne, kunne der lægges gulv, opsættes radiator og monteres nye køkkener afsluttet med malerbehandling af loft og vægge i køkkener og entréer. De præfabrikerede badeværelseselementer leveres med færdigmonteret sanitet og armaturer og alle installationer i vægge, gulv og loft. De indbyggede installationer er forberedt for hurtig sammenkobling med nye forsyningsledninger i de lodrette skakte. Rørføringer fra skakt til køkken udføres skjult i sokkel og over overskabe. Alle installationer er udført med tilgængelighed for inspektion og udskiftning via demonterbare plader og inspektionslemme. Badeværelserne leveres med indbygget gulvvarme og i køkkenet er der panelradiatorer på væggen. I lejlighedernes tilstødende rum, som ikke var berørt af byfornyelsen, var det op til beboerne selv at sørge for eventuel istandsættelse inden tilbageflytning fra den midlertidige genhusning. 8

11 KONSTRUKTIONSDETALJE Samlingsdetalje mellem karnapdæk og den lette aluminiumsfacade. INSTALLATIONER De præfabrikerede badeværelseselementer leveres med færdigmonteret sanitet og armaturer og alle installationer i vægge, gulv og loft. ARBEJDSPROCES Den samlede bygningsrenovering varer ca. 8 måneder. Skemaet viser byggefaserne i de 4 måneder, som det tager at udføre den del, der vedrører tilbygningen. 9

12 Planløsninger Med sine præfabrikerede moduler er X-tension et fleksibelt byggesystem. I Helgesvej-karreen har der været mulighed for at afprøve systemet i forskellige bygninger med meget forskellige planløsninger. Ældre etageejendomme er meget forskellige i konstruktion, i planløsninger og i individuelle løsninger. Det stiller store krav til fleksibiliteten i et præfabrikeret byggesystem, som skal sammenflettes med de ældre bygninger. I udviklingsprojektet i Helgesvej-karreen er der gennemført tilbygninger i syv opgange med brug af det samme grundlæggende byggeprincip, men med variationer i løsningernes planer og snit. karnapdelen fortsætte som tårn helt ned til terræn. Beboerne i stueetagen får her egen udgang til gården. Plantegningerne viser også, at badeværelseskernen er placeret forskelligt i de enkelte opgange, forskudt i forhold til hovedtrapper og entréer. Selve badeværelseskernen varierer således med hensyn til indretning og placering af installationskanaler. Der er i alt anvendt fire varianter i de 7 opgange. Som det fremgår af de viste plantegninger er der anvendt forskellige lejlighedstyper, hvor køkken-alrummets størrelse og sammenhæng med de tilstødende rum varierer fra opgang til opgang. I 3 opgange er glaskarnappen bred og kun trukket lidt ud fra facaden. I de øvrige opgange er karnapperne smallere, men dybere. I Helgesvej 8-14 svæver karnapperne hævet over gårdterræn, muliggjort af den høje kælder, som også tillader udgang fra døre placeret under karnapperne. I Helgesvej 6-6A er der lav kælder, og her er det valgt at lade PLANLØSNING ROARSVEJ 17 Bad og køkken er placeret ved de lodrette installationskanaler mod entreen og således at arealet op mod facaden friholdes. Glaskarnappen giver et opholdsrum med store dagslyskvaliteter og altankarakter, når vinduerne åbnes. 10

13 EJENDOMMENE FØR OMBYGNING Ejendommene var før fornyelsen forskellige med hensyn til lejlighedsstørrelser, planløsninger og trappeplaceringer. I to opgange var der fælles wc på trappen. EJENDOMMENE EFTER OMBYGNING Hver lejlighed har fået et helt nyt køkken-alrum med en forøgelse på ca. 4 m 2. Planerne illustrerer byggesystemets fleksibilitet med varierende udformning i de enkelte opgange. 11

14 Med hensyn til etagedækkets opbygning i køkkenkarnapper blev foretaget en ændring i forhold til referenceprojektet i Brohusgade 12-12A. I Brohusgade blev anvendt en konstruktion, hvor gulvbelægningen var linoleum lagt på et lag trinlydsabsorberende kork direkte ovenpå betondækket. Det tynde etagedæk gav et elegant og let udtryk i alufacaden, men krævede niveau spring ved overgangen til den eksisterende bygnings loft og gulv, på grund af det tykkere etagedæk her. I karré 24 ønskede mange beboere at få trægulve i køkkenkarnappen. Der måtte derfor indarbejdes en strøgulv-konstruktion, som krævede større højde i etagedækket. Dette bevirkede dog samtidig, at det herved var muligt at undgå spring i gulv- og loftsniveauer ved overgangen mellem køkken og tilstødende rum. DESIGN 1 Her står en lille beskrivelse af design-detaljen. Her står en lille beskrivelse af design-detaljen. Her står en lille beskrivelse af designdetaljen. Her står en lille beskrivelse af design-detaljen. Her står en lille beskrivelse af design-detaljen. DESIGN 2 Her står en lille beskrivelse af design-detaljen. Her står en lille beskrivelse af design-detaljen. Her står en lille beskrivelse af designdetaljen. Her står en lille beskrivelse af design-detaljen. Her står en lille beskrivelse af design-detaljen. 12

15 Detaljer og design De industrielt fremstillede tilbygninger er ikke alene udformet med henblik på størst mulig byggeteknisk sikkerhed og funktionalitet men i høj grad også med en designmæssig kvalitet, som kan stå sig i en ældre bygningskultur. Der er i tilbygningssystemt X-tension tilstræbt en designmæssig lethed, som kan fungere sammen med de ældre bygninger. Dette gælder såvel udvendig som indvendig. Samtidig med at der er holdt en overordnet designlinie, har der ved udformning og indretning af køkkener og badeværelser været en række individuelle valgmuligheder for beboerne. Køkkener Beboerne har lagt stor vægt på, at der var mulighed for at sætte individuelt præg på køkkenet. Beboerne har således selv kunnet vælge mellem forskellige typer af linoleumsbelægning til køkkengulvene. Med udgangspunkt i et valgt køkkenfabrikat har der derudover været mulighed for individuelt at vælge mellem 3 lågetyper, 3 typer af greb, 3 farver på køkkenbords-laminat samt 2 forskellige farver på linoleumsgulv, alt indenfor samme prisgruppe. Endelig har der været mulighed for individuelt at vælge dyrere træbordplader m.m. ved merbetaling af tillægsprisen. Badeværelser Med hensyn til badeværelsernes udstyr, sanitet og flisevalg blev det valgt at gøre det ensartet for at opnå en rationel fabriksproduktion. Beboerne fik dog mulighed for i hver opgang at vælge farve på en flisebort i badeværelset. Klimaregulering Glaskarnapper rummer samtidig med sine mange brugsmæssige kvaliteter altid klimamæssige problemer, som skal løses. I Helgesvej-projektet er der til regulering af indeklimaet monteret friskluftventiler i alupartierne, samtidig med at der som solafskærmning er monteret faste indvendige persienner i alurammerne. Den sidste løsning er i høj grad valgt for at sikre et ensartet udtryk af glaskarnapperne, set fra gårdrummet. Det har efter den første sommer kunnet konstateres, at den sydvendte glaskarnap i Roarsvej 17 bliver for varm om sommeren, blandt andet fordi de indvendige persienner akkumulerer og afgiver solvarmen. For at imødegå dette ophedningsproblem bør det i en kommende videreudvikling af tilbygningssysteet afprøves at anvende glas med indbyggede regulerbare persienner. 13

16 Produktivitet og økonomi Renoveringen af de fire ejendomme er gennemført på kun 13 måneder. Med de præfabrikerede løsninger undgås mange normale byfornyelsesoverraskelser, og det skønnes, at der i Helgesvej-projekterne er sparet ca. 13% i forhold til traditionel renovering. Tid En af de store pointer ved anvendelse af industrialiseret renoveringsteknologi med præfabrikerede komponenter er muligheden for at reducere byggetiden og specielt den genevoldende og dyre genhusningstid. Den samlede byggeperiode for de fire ejendomme med i alt syv ejendomme var i udbudsplanen sat til 13 måneder, med en byggeperiode for hver ejendom på 8 måneder og en forventet genhusningsperiode for hver ejendom på 6 måneder. De enkelte ejendomme er ombygget med en tidsmæssig forskydning på ca. to måneder. Efter etablering af en fælles byggeplads midt i karréen, er Roarsvej 17 med kun én opgang gennemført som den første ombygning. Tanken var, at entreprenøren for hvem byggemetoden var ny skulle bruge Roarsvej 17, som ligger adskilt fra de øvrige tre ejendomme, til at afprøve og indarbejde arbejdsrutiner, i håb om at opnå øget tempo og positiv gentagelseseffekt i de følgende seks sammenhængende opgange mod Helgesvej. Projektforløb Start 1998 Opstart med organisering af partnere og beboerhøring. Nov 1998 Prissat projektforslag indsendes til Frederiksberg Kommune. Dec 1998 Tilsagn fra By- og Boligministeriet om at gennemføre byggesagen som forsøgsprojekt. Maj-juli 1999 Fastlæggelse af projektgrundlag, entreprenørtilbud samt indgåelse af samarbejdsaftale. Jan 2000 Detailprojektering afsluttet, hovedentrepriseaftale. April 2000 Udførelse starter Roarsvej 17. Juni 2000 Udførelse starter Helgesvej 6 Sep 2000 Udførelse starter Helgesvej 8-10 Nov 200 Udførelse starter Helgesvej Maj 2001 Sidste ombygning afsluttes. Byggeriet i Roarsvej 17 forløb planmæssigt, og især elementmontagen gik nemmere og hurtigere end entreprenøren havde planlagt. På baggrund af denne erfaring udarbejdede entreprenøren en ny hovedtidsplan, hvor der var kappet to måneder af den samlede byggeperiode. I de følgende opgange opstod imidlertid problemer med nogle udvekslinger, som lå anderledes end forventet. Hertil kom en række ekstraarbejder, som beboerne ønskede udført. Det betød, at den indvundne tid blev opslugt, således at den samlede byggeperiode for de seks sidste opgange i Helgesvej 6 og 14, kom til at svare til den oprindelige udbudstidsplan. Tidsmæssigt har man således kunnet leve op til den oprindelige tidsplan og har således kunnet holde beboernes genhusning på omkring seks måneder. De enkelte opgange har ikke været så ens, at der har kunnet spores en gentagelseseffekt i håndværkerudgifterne. Dette hænger også sammen med, at rytmen er blevet brudt, når man er stødt ind i uforudselige problemer. Der kan dog spores en klar gentagelseseffekt, når man kigger på etableringen af de præfabrikerede kabiner i de forskellige ejendomme. Økonomi De fire byfornyelsesombygninger er gennemført inden for det afsatte budget med en samlet ombygningsudgift på i alt 56,6 mio. kr. Håndværkerudgifterne, som i alt beløber sig til 36,1 mio.kr., kan opdeles på de fire ejendomme som i nedenstående skema. Udgifterne beløber sig i runde tal til 4,0-6,1 mio. kr. pr. opgang, kr. pr. lejlighed og kr. pr. m 2. Den gennemsnitlige håndværkerudgift er 5,4 mio.kr. pr. opgang, kr. pr. lejlighed og kr. pr. m 2. Målt på kvadratmeter har Rolfsvej 17 med de største lejligheder været billigst at byforny ca. 16 procent billigere end gennemsnittet mens Helgesvej 6-6A med de mindste lejligheder har været dyrest ca. 18 procent dyrere end gennemsnittet. Byggesagen er gennemført indenfor det afsatte budget, selv om beløbet afsat til uforudselige udgifter var reduceret fra ti procent eksklusiv moms til otte procent inklusiv moms 14

17 (en reduktion på 36 procent). Uforudselige udgifter dækker i denne sag over blandt andet svamp- og rådskader, forstærkning af visse konstruktioner, omfugning af gårdfacade samt ekstraordinære vinteromkostninger. For at styre budgettet har rådgivernes honorar været fastlåst, så honorarudgiften ikke er blevet øget på grund af f.eks. merarbejder. Særlige ønsker og krav fra beboerside i forbindelse med ombygningen er blevet imødekommet i et omfang, der modsvarer andre byfornyelsessager. Vurdering af produktivitet Det har været vigtigt for kommunen at have et fast udgangspunkt i form af referenceprojekt og prissatte skitseprojekter. Dermed har man kunnet estimere og måle på forbedringer i forhold til dette. En måde at opgøre de økonomiske fordele på er ved at tage udgangspunkt i de prissatte skitseprojekter, som rådgiverne oprindeligt udarbejdede for de fire ejendomme. Ud fra dette udgangspunkt mener Frederiksberg Kommune totalt at have sparet ca. 8,6 mio. kr., svarende til omkring 13%, ved at have gennemført byggesagen som et samarbejdsprojekt. Besparelsen er altså beregnet på basis af en samlet udgift, der ud fra skitseprojektet af rådgiverne var anslået til 65,2 mio.kr. Den normale pris for omfattende byfornyelse af god standard på Frederiksberg er ca kr. pr. m 2. I Helgesvej-karreen har man således fået en god standard og kvalitet til en marginalt lavere pris end normalt (ca kr. pr. m 2 ). Lejlighederne er desuden blevet udvidet med ekstra m 2. En anden måde at anskue fordelene på er, at kommunen normalt ikke ville gå med til så høj en standard, som den man har opnået i projektet, fordi udgiften så ville komme til at overstige de ca kr. der udgør kommunens smertegrænse for totale udgifter pr. m 2. Bygherrer og beboere har altså fået en højere standard, end hvad der normalt ville kunne lade sig gøre indenfor Frederiksberg Kommunes økonomiske begrænsninger. Byggeudgifter Ejendom Håndv. udgift Udgift/opgang Udgift/lejlighed Udgift/m 2 Roarsvej Vurdering af kvalitet Helgesvej 6-6A Fra kommunens synspunkt er der overordnet set flere gode Helgesvej grunde til tilfredshed. Man har i Karré 24 fået mere end normalt, der er tale om gode løsninger og til en pris, der er no- Helgesvej I alt get lavere end det normale for den type af renoveringssager. Fra Frederiksberg kommunes side giver man udtryk for at Håndværkerudgifter i kr. (eksklusiv moms) fordelt på ejendomme (kilde: Pelle Guldberg, Frederiksberg kommune) have fået et godt resultat vel at mærke ud fra oprindelige projekter, der som udgangspunkt ikke kunne hænge sammen Anslået besparelse økonomisk. Man mener at have fået det produkt, som der var lagt op til i skitseprojekterne og ved referenceprojektet, Anslået samlet udgift Samlet udgift ved samarbejdsprojekt Besparelse ved samarbejde men til en pris kr./m som var acceptabel 100 for % kommunen. 65,2 mio.kr. 56,6 mio.kr. Dette er sket uden at kommunen kr./m 2 er blevet overrasket 87 % af 8,6 mio.kr. store ekstraarbejder eller kr./m lignende (eksempelvis 13 % har udgifterne til rådskader været begrænsede). Også tidsmæssigt Anslået besparelse ved samarbejde (inklusiv moms) (kilde: Pelle Guldberg, har projektforløbet Frederiksberg kommune). været tilfredsstillende med en byggeperiode på ca. 13 måneder. 15

18 Videreudvikling Præfabrikerede tilbygningsløsninger er i dag en velafprøvet og sikker renoveringsteknologi. Den fortsatte produktudvikling må især forventes at koncentrere sig om mere fleksible facader med nye facade- og altanelementer. Tilbygningerne i Helgesvej-karreen kan betragtes som tredie generation i udviklingen af fleksible præfabrikerede tilbygningsløsninger. Projektet er allerede fulgt op i nye byfornyelsesprojekter, ligesom yderligere udviklingsmuligheder tegner sig for de kommende år. Badeværelsestilbygninger i storskala På Frederiksberg er Karsten Pålssons Tegnestue i i gang med at videreudvikle renoveringsmetoden i et byfornyelsesprojekt i to karréer med i alt ca. 300 boliger. Bygherren ønskede en gennemgribende modernisering med holdbare badeværelser, en samlet fornyelse af lodrette rørføringer samt et tidssvarende ventilationssystem. Løsningen på det blev præfabrikerede badeværelsestårne monteret og hejst ned inde i bygningen, kombineret med en ny udnyttelse af tagetagerne. I begge ejendomme etableres badeværelsesmodulerne i 6 etager, idet loftrummene inddrages til boligformål. I den ene ejendom Lauritz Sørensens Gård udnyttes loftrummet til 16 nye tagboliger, som forsynes med et dobbeltstort badeværelsesmodul. I den anden ejendom Malthe Bruuns Gård lægges loftrummet til 4.sals lejlighederne, og begge etager forsynes med badeværelsesmoduler. Fortsat produktudvikling Udover afprøvningen af tilbygningssystemet i stor skala tegner der sig andre oplagte muligheder for produktudvikling. For yderligere at imødekomme behovet for lys og luft i boligerne planlægges f.eks en videreudvikling af X-tension, hvor en større del af glasfacaden kan åbnes fra gulv til loft ved hjælp af nyudviklede foldedøre, ligesom der kan arbejdes med en egentlig altan i forlængelse af glaskarnappen. Store potentialer Det fremtidige marked for tilbygningssystemer som X-tension ligger specielt i de større byers brokvarterer med højere etageboligbebyggelse fra Der skønnes således at være ca boliger i denne kategori. Der tegner sig derudover oplagte udviklingsmuligheder i tilsvarende bygningstyper i det skandinaviske og europæiske marked. 16

19 BYFORNYELSE HELGESVEJ EJENDOMMENE Byfornyelse Frederiksberg Kommune Bygherre AB Helgesvej 6 Administrator: Löfwall/2 AB Helgesvej Administrator: Advokat Niels Meile AB Helgesvej 14 Administrator: Advokat Niels Meile AB Roarsvej 17 Administrator: Löfwall/2 Arkitekt Karsten Pålssons Tegnestue A/S Ingeniør Falkon A/S Hovedentreprenør Skanska Danmark A/S Elementleverandør Beton-Tegl A/S Samarbejdsaftaler Advokatfirmaet Meile & Monberg Genhusning Byfornyelse Danmark

20 Erhvervs- og Boligstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Tlf Rapporten kan købes gennem Erhvervs- og Boligstyrelsen, telefon Pris: 100 kr.

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

Modernisering af Wilkenbo

Modernisering af Wilkenbo Modernisering af Wilkenbo Dalgas Boulevard, Finsensvej, Lauritz Sørensens Vej, Wilkensvej Beboermøde, Lauritz Sørensens Vej 10 & 12 Dagsorden Dagsorden for opgangsmøderne: Velkomst v/ Maj Britt Søballe

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

SENHJERNESKADECENTER NORD, FREDERIKSHAVN

SENHJERNESKADECENTER NORD, FREDERIKSHAVN NYHEDSBREV NR. 6 DEN 10. maj 2011. Facader begynder at tage for med færdige overflader, Facadepuds er udført på boligerne og facadeplader på servicebygning er så småt opstartet. Facadeplader på servicebygning.

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

INDFLYTNINGSKLART HUS UDEN BESVÆR OG BYGGEROD HELÅRSHUS SOMMERHUS FRITIDSHUS HAVEHUS ANNEKS MULIGHEDERNE ER UENDELIGE...

INDFLYTNINGSKLART HUS UDEN BESVÆR OG BYGGEROD HELÅRSHUS SOMMERHUS FRITIDSHUS HAVEHUS ANNEKS MULIGHEDERNE ER UENDELIGE... INDFLYTNINGSKLART HUS UDEN BESVÆR OG BYGGEROD HELÅRSHUS SOMMERHUS FRITIDSHUS HAVEHUS ANNEKS MULIGHEDERNE ER UENDELIGE... Danboxhuset - nemt og sikkert Undgå byggerod og besvær Danboxhuset leveres færdigt

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 5. MAJ 2010

INFORMATIONSMØDE 5. MAJ 2010 1 17. MAJ 2010 INFORMATIONSMØDE 5. MAJ 2010 2 17. MAJ 2010 INFORMATIONSMØDE 5. MAJ 2010 Dagsorden 3 1. Velkomst 2. Finanskrisen Hvad vedkommer den os?! 3. Baggrunden for den kommende renovering herunder

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013.

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013. Sag nr. 52036 E/F Ibstrupparken III NOTAT vedr. Udskiftning af vandinstallationer Dato: 20.11.2012 Rev. 24.01.2013 Generalforsamling d. 21.03.2013 Indledning Efter besigtigelse af tilfældigt udvalgte boliger,

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter løsninger til energirigtig boligventilation, der

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Information om arbejder i eksisterende lejligheder

Information om arbejder i eksisterende lejligheder Information om arbejder i eksisterende lejligheder Strunge Jensen A/S Rådgivende Ingeniører F.R.I sags nr 05.143 vor ref IBS side 1/7 dato 13-10-2006 Andelsboligforeningen Solbjerg - Tagboliger Arbejder

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

Tidsplan for udførelse - Niveau 3

Tidsplan for udførelse - Niveau 3 Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato 1 2 Byggestart 1 dag fr 12-07-13 fr 12-07-13 3 4 Byggeplads Fase 00+ 01 20 dage fr 12-07-13 to 08-08-13 5 Byggeplads - rydning 10 dage fr 12-07-13 to 25-07-13

Læs mere

PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899

PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899 Eksempel Energirenovering etageboliger PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899 UDGIVET DECEMBER 2014 Nye lejligheder på loftet Nyt skifertag og 16 nye moderne to-etagers taglejligheder med egen terrasse.

Læs mere

Informationsmøde om renoveringen 24. juni 2009

Informationsmøde om renoveringen 24. juni 2009 Gyldenrisparken - blok 13 og 14 Informationsmøde om renoveringen 24. juni 2009 Dagsorden Nu skal vi høre om, hvad der sker i Gyldenrisparken! 1. Plan af hele området 2. Byggepladsplan 3. Hvad indeholder

Læs mere

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger Niverødgård 19 ældrevenlige boliger 1 Mariehøj Mariehøj Byvejen Nivåvej Niverød Kongevej Rantzausvej Birkedommer Allé 2 Niverødgården Beliggenhed Niverødgård ligger i Niverød i Fredensborg Kommune, tæt

Læs mere

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det?

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det? HØRING OM BYFORNYELSE BJARKESHUS DECEMBER 2011 / JANUAR 2012 Bjarkesvej 6, Aksel Møllers Have 32 2000 Frederiksberg Høring om byfornyelse Bjarkeshus blev opført i 1918 og trænger til at blive renoveret

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Rapport projekt uge 40-41 Mette Vriborg Nielsen Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 1 INDHOLD Opgavedefinition... 3 Udnyttelse

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

renovering - med respekt for de oprindelige værdier Bryggergården, Kastrupværk

renovering - med respekt for de oprindelige værdier Bryggergården, Kastrupværk renovering - med respekt for de oprindelige værdier Bryggergården, Kastrupværk Triarc A/S Arkitekter Triarc A/S Arkitekter blev etableret i 1991. Tegnestuen drives og ejes ligeligt af 3 partnere: - Gorm

Læs mere

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Henrik Pedersen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Forventede tidsplaner Generel

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Boligtype A FREMTIDIG BOLIGPLAN. Etagedelte planer: Plads/klargørelse for håndværkere. Emhætte installation

Boligtype A FREMTIDIG BOLIGPLAN. Etagedelte planer: Plads/klargørelse for håndværkere. Emhætte installation Boligtype A Ventilationsaggregat på loft, skab til opbevaring i indgangsparti, HELE LOFTSRUMMET SKAL RYDDES som anvist her med kamera-ikonet. Plads/klargørelse for håndværkere for Gulv tages op - Kun i

Læs mere

Energirigtig og Brugerdreven. Bygningsfornyelse

Energirigtig og Brugerdreven. Bygningsfornyelse EBB projektet er en øvelse i paradigme skiftet Projektets idé er at vende billedet, så energispare tiltag Energirigtig og Brugerdreven vedligeholdelsesbehov ønsker om bedre boligkvalitet Bygningsfornyelse

Læs mere

ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS

ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS Albertslund Syd, gård- og rækkehusene, Albertslund Syd, gårdhusene, 1966 2007 løsningsforslag gårdhuse NOVA5 arkitekter as løsningsforslag gårdhuse NOVA5 arkitekter

Læs mere

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder + = + = Parcelhuse 176 parcelhuse med egen have og private

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

Informationsmøde afdeling 214. Genhusning under renovering

Informationsmøde afdeling 214. Genhusning under renovering Informationsmøde afdeling 214 Genhusning under renovering Medborgerhuset d. 29. januar 2015 Velkomst ved Per Hermansen Beslutning om informationsmøde Anbefaling af 100 % genhusning Enig bestyrelse Dagsorden

Læs mere

Oktober 2014 INFORMATION OMKRING RENOVERINGEN GALGEBAKKEN KÆRE BEBOERE

Oktober 2014 INFORMATION OMKRING RENOVERINGEN GALGEBAKKEN KÆRE BEBOERE Oktober 2014 INFORMATION OMKRING RENOVERINGEN GALGEBAKKEN KÆRE BEBOERE Så er den længe ventede renovering af Galgebakken rykket endnu et skridt nærmere!. Som mange sikkert har set, er der ankommet 2 store

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere. A/B Torvebo. 1 af 15

Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere. A/B Torvebo. 1 af 15 Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Torvebo 1 af 15 Indkaldelse til informationsmøde. Vedrørende kommende projekt i 2014 hvor udskiftning af vandinstallationer og varmeanlæg opstarter.

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

Velkommen til infomøde 02 04 2013 BLOKKENE & RÆKKEHUSENE AFD.41

Velkommen til infomøde 02 04 2013 BLOKKENE & RÆKKEHUSENE AFD.41 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Ove Hansen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Forventede tidsplaner Generel

Læs mere

E/F Rosagården 1-5. Rosagården, 4000 Roskilde. Drift- og vedligeholdelsesplan.

E/F Rosagården 1-5. Rosagården, 4000 Roskilde. Drift- og vedligeholdelsesplan. E/F Rosagården 1-5 Rosagården, 4000 Roskilde Drift- og vedligeholdelsesplan. Oktober 2008 Damgaard Rådgivende Ingeniører A/S Algade 43 Telefon: 46 32 04 70 4000 Roskilde Fa: 46 32 04 77 Side 1/8 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/7 AB BELLEVUE I 16. august 2013 Bygningsdel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 01. Tagværk - - - - - - - - - - 02. Kælder/fundering 30 - - - - - - - -

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1 ? SPØRGSMÅL OG SVAR til renovering af afdeling 1 ? GENHUSNING! Kan man blive boende i sin lejlighed under renoveringen? Nej, det er på ingen måder muligt. Hvornår kan man blive genhuset? Genhusning vil

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015 Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Frigivelse af anlægsmidler til

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

29-03-2011 COAT HOUSE

29-03-2011 COAT HOUSE 29-03-2011 COAT HOUSE BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i Kolding, opført i 1949 og har efter

Læs mere

Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren

Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 35 Bilag 5 Offentligt Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren Landstingssalen,

Læs mere

BYØKOLOGIPROJEKTET l HEDEBYGADEKARREEN, KØBENHAVN Uddrag af beskrivelse af delprojekt 6 - originalmaterialet kan rekvireres hos SBS

BYØKOLOGIPROJEKTET l HEDEBYGADEKARREEN, KØBENHAVN Uddrag af beskrivelse af delprojekt 6 - originalmaterialet kan rekvireres hos SBS BYØKOLOGIPROJEKTET l HEDEBYGADEKARREEN, KØBENHAVN Uddrag af beskrivelse af delprojekt 6 - originalmaterialet kan rekvireres hos SBS Delprojekt 6 - Flexible facader Oktober 1998 Enghavevej 28 A-B Projektets

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012

Bygningsfornyelse 2012 Bygningsfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Gl. Valby Bilag 2 ROSKILDEVEJ SØNDRE FASANVEJ SØNDERMARKEN CÆCILIAVEJ GADEKÆRVEJ VALBY LANGGADE VALBY TINGSTED TOFTEGÅRDS ALLÈ VALBY STATION INDHOLD Gl. Jernbanevej

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

8. august 2011. Sagsnr. 2011-89402. Dokumentnr. 2011-422032

8. august 2011. Sagsnr. 2011-89402. Dokumentnr. 2011-422032 Teknik- og Miljøforvaltningen Støttet byggeri Bilag 1 til indstillingen vedrørende helhedplan omfattende lejlighedssammenlægning, tilgængelighed, energirenovering og miljøforbedring for HAB afdeling Husumvold

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus UDGIVET DECEMBER 2012 Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Ombygning og energirenovering af Gladsaxe Rådhus Nænsom

Læs mere

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C AB J.M. Thorvald Side 1 af 8 Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C Administrator Advokatfirmaet Jørgen Jacobsen & Anders Boelskifte Solbjergvej 3 2000 Frederiksberg

Læs mere

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House TII, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i

Læs mere

i gang Løvvangen en ny fase er bag kulissen Renoveringsarbejdet er i fuld gang Nyt om renoveringen Nr. 6 januar 2012

i gang Løvvangen en ny fase er bag kulissen Renoveringsarbejdet er i fuld gang Nyt om renoveringen Nr. 6 januar 2012 Løvvangen Nr. 6 januar 2012 Nyt om renoveringen Renoveringsarbejdet er i fuld gang bag kulissen Selv om der endnu ikke er håndværkere og byggeplads i Løvvangen, så arbejdes der på højtryk med renoveringsprojektet,

Læs mere

CASE STUDY Andelsboligforening fra Nørrebro, København 31 lejligheder, lejlighedssammenlægning, nyt tag/facade, gadeprojekt og kvarterløft

CASE STUDY Andelsboligforening fra Nørrebro, København 31 lejligheder, lejlighedssammenlægning, nyt tag/facade, gadeprojekt og kvarterløft 1.0 ANDELSBOLIGFORENING Geografi København Nørrebro Periode for udførelse 2005 2006 Lejlighedssammensætning Type 2V: 4 stk. 3V: 25 stk. 4V: 1 stk. 5V: 1 stk. Antal ialt 31 lejligheder Både før og efter

Læs mere

1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG

1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG Titel Undertitel Udgave - Vejledning i Ramme- og Miniudbud: Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere 1. udgave Udgivelsesår 2012 Redigering Forfattere Illustrationer og Layout Forside

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Østerhøjvej 66 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-143865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Produktivitet i byggeriet

Produktivitet i byggeriet Januar 2014 Indledning Produktivitetskommissionen vurderer, at manglende international konkurrenceudsættelse sammen med en uhensigtsmæssig udformning af den offentlige regulering kan have medvirket til

Læs mere

Information til andelshaverne 27. august 2015

Information til andelshaverne 27. august 2015 Information til andelshaverne 27. august 2015 På den ekstraordinære generalforsamling i tirsdags den 25. august blev det besluttet at udskifte foreningens vinduer på hovedtrappen til nye vinduer med høj

Læs mere

Lundtoftegade. seks nye familieboliger

Lundtoftegade. seks nye familieboliger Lundtoftegade seks nye familieboliger August 2012 Layout: KAB Tryk: Litotryk A/S Der tages forbehold for ændringer. August 2012 2 Velkommen til Lundtoftegade - seks, nyrenoverede familieboliger Boligafdelingen

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Mandag den Mødetid: 16:00-16:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Den hele karré Lauritz Sørensens Gård Frederiksberg

Den hele karré Lauritz Sørensens Gård Frederiksberg Den hele karré Lauritz Sørensens Gård Frederiksberg DEN HELE KARRÉ Lauritz Sørensens Gård, Frederiksberg Forsøgsrapport Udarbejdet af Karsten Pålssons Tegnestue i samarbejde med Tegnestuen Jens V. Nielsen

Læs mere

Fra idé til virkelighed. - helhedsplan eller renovering?

Fra idé til virkelighed. - helhedsplan eller renovering? - helhedsplan eller renovering? Konklusion Kastanielunden, afd. 01-041 Dato: 28.02.2012 Kastanielunden er en bebyggelse beliggende i Viby Sj., der består af 16 familieboliger, der er bygget som dobbelthuse

Læs mere

BBR-nr.: 851-186840 Energimærkning nr.: 200003315 Gyldigt 5 år fra: 23-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-186840 Energimærkning nr.: 200003315 Gyldigt 5 år fra: 23-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Louisegade 11 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-186840 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov ENERGI-O BOLIGEN Det visionære svar på fremtidens behov 1 Forord ved Lejerbo 2 Den arkitektoniske hovedidé 3 Boligen- 4 grundmodeller 4 Energiforbrug 5 Placeringen i landskabet 6 Kontakter side 3 1. IDEEN

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

Referat af informationsmøde Filips Kirken kl. 18.30

Referat af informationsmøde Filips Kirken kl. 18.30 Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere Referat af informationsmøde Filips Kirken kl. 18.30 Den 30.10.3013 A/B Torvebo Udskiftning af vandinstallationer og varmeanlæg Dato: Afholdt beboerinformationsmøde

Læs mere

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg www.vindebakke.dk Beskrivelse af område VINDE BAKKE Med udsigt over Skive by og det omkringliggende landskab udstykkes 1. etape af et nyt stort boligprojekt i Skive.

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

IKEA Odense - en artikel fra Byggeri 8-2009

IKEA Odense - en artikel fra Byggeri 8-2009 IKEA Odense - en artikel fra Byggeri 8-2009 Bag den eksisterende butik på bare 1400 m2 tårner den nye bygning sig op. Boligvarehus i to plan Om kort tid åbner Danmarks største Ikea i Odense Af Terkel Bo

Læs mere

Ved Boldparken EJENDOMS- ADMINISTRATION

Ved Boldparken EJENDOMS- ADMINISTRATION Ved Boldparken EJENDOMS- ADMINISTRATION Frederiksberg, 18. september 2013 Kundenummer 41-898 Direkte telefon +45 39 46 61 41 cra@deas.dk Dato: 12.september 2013 Deltagere: Fra Boldparken: Beboere fra opgang

Læs mere

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Vedr. udbudsforretning februar 2011 Etablering af indendørs mobildækning på Århus Sygehus Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Note om dette bilag...2 Arealdefinition:...2 Fase 1...2 Bygn. nr.

Læs mere

Rækkehuse. areal. Grønlands Byggevæsen. Etagehuse. Rev. Bygningsgruppe : type. Typeetagehuse A tag. = Rækkehuse = Etagehuse A = Tilstandsrapport

Rækkehuse. areal. Grønlands Byggevæsen. Etagehuse. Rev. Bygningsgruppe : type. Typeetagehuse A tag. = Rækkehuse = Etagehuse A = Tilstandsrapport over Grønlands Side ; r- e? Grønlands Byggevæsen Bygningsgruppe : Rækkehuse type areal Etagehuse A t Typeetagehuse A tag = Rækkehuse = Etagehuse A = Tilstandsrapport = = Renovering under udførelse = Renovering

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede 4. Orientering omkring

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne

Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne fsb afd. 1-63 Kronprinsessegade Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne Møde Ordinært afdelingsmøde d.23. september Forslagsstiller Bestyrelsen Dato d. 6. august 2015 Hvorfor stilles

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055010 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Stålkonstruktioner. Industrielt stålelementbyggeri ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN. Projekt nr. 050

Stålkonstruktioner. Industrielt stålelementbyggeri ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN. Projekt nr. 050 Stålkonstruktioner Industrielt stålelementbyggeri Projekt nr. 050 ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Stålkonstruktioner Industrielt stålelementbyggeri Projekt nr. 050 Forord I denne pjece beskrives erfaringerne

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING Industrialiseret byggeri (1960-1980) Novembervej, Mørkhøj - 4 etageejendomme med lejelejligheder.

Eksempel. ENERGIRENOVERING Industrialiseret byggeri (1960-1980) Novembervej, Mørkhøj - 4 etageejendomme med lejelejligheder. Eksempel 1 ENERGIRENOVERING Industrialiseret byggeri (1960-1980) UDGIVET JUNI 2012 Novembervej, Mørkhøj - 4 etageejendomme med lejelejligheder Dette er et eksempel, der viser, hvordan beslutningen om energirenoveringen

Læs mere

E/F SLOTSENGEN S HISTORIE

E/F SLOTSENGEN S HISTORIE E/F SLOTSENGEN S HISTORIE I april 2010 satte DanBolig et projekt byggeri til salg på Slotsherrensvej 203. Det havde været til salg for ca. 10 år siden med blev opgivet på grund af forurening. Men nu skulle

Læs mere

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage.

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage. -HUS KONCEPT MED TTS-ELEMENTER 2 ELEMENTER DER MATCHER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS Nyt koncept med TTS-elementer Nogle af de væsentligste krav til et parkeringshus er en hensigtsmæssig indretning, lavt

Læs mere