Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Fodby Kirke. - Domme. Taksations kom miss io nen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "01544.12 - Afgørelser - Reg. nr.: 01544.12. Fredningen vedrører: Fodby Kirke. - Domme. Taksations kom miss io nen."

Transkript

1 Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Fodby Kirke - Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer

2 e, FREDNINGSNÆVNET>

3 ... :... Fodby Kirke L REG. NR. J5Y Y ' Kommune: Ejerlav Sogn Næstved 373 Fodby Fodby 5, :4000 Dekl~:Kendelse Ti~,lyst Matr. nr ato lato 2 a 18/04-195] 6/ c og 4 a 18/ / b 18/ / F. P. u. j. nr.: Reg. nr.: 373-1

4 l, o, I Justlts~inisteriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).!r Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (I de sønderjyd.ke landsdele) bd. og bi. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn ,....,... Købers '},. Ot bopæl: Kre dlora Mt: Skab nr.... (ud"yldtl al tløtnlll(ukcmroret) Gade og hus nr.: (hvor ddjnt lindes) Anmelderens navn og bopæl (kontor): Fl'l'd/lingsluevnel f(ji" Sorø,\ml. c o J)omml'l'ko/llol"l'l. /lillysled Stempel: kr. øre. FREDNINGSTILBUD Underleqn;de....,... U tilbyder herved som ejer af mat!'. nr. a.a 0$ 13 Jl. ~_ 1t7... at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede. Aredlerne beskrives således: Fredningen har følgende omfang: Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højstammede træer, og der må ikke på arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster, o. 1., skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønhedsforstyrrende genstande. s 'M...."Hi em e"" 'i ~tlllings 'ular Jensen & Kjeldslov, AiS. København.

5 ..,... For fredningen kræver jeg ingen erstatning. l_t"'~i~~forslået med. at ovennævnte forhgslilbud tinglyses på _ØlPmatr. nr. a.. oe 13 At.f~4'" bi' ~. a.p. dog uden udgift for '- '. ' Påtaleberethoet l henhold td foranstående er fredninqrllfflvllel for Sor0 amt og PlUJceIt.l_. 1ld'J'e4en ltl'oyats"''''': I.mi MI. i forening eller hver for sig l. den / 195 Fredningshlbudet modtages og godkendes. Fl'edl1i/l!JSIw'"~,el jol' Sorø {lliij. del'} 18 / l. 11l'b. _ "", '.. i. _ i.. _... -6~... :, I'; l f '. I I t.',. l '~'. O,,.~;:... :f?,;,;,!.., J " I ~.... " ".',... ""ii'~,,~...~.j..\.~..(...~.:a. o( ; l' i tjl:...l! :'~ !~\..;: ;,,;';>:":1.:.:... 4 ~" l.. '.. ; i r. j... ~_# 4\.~, \ l' '....' ~ I J ',I.. ~ or l.., l'.. '~ J.j.... 'Iii. -. r '~J ~ t..i,.~ :'~" t i.\ :, ':".t'.~. ;,',.. I,,'d:, ~. 't.l,.t~l :-.'".. ~~_ k"'_~" :'.;l.,:2...\.-~::.t-~q~~lc

6 / 'i l' I Justitsministeriets Mtr. nr., ejårlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. l tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom) ~..,... Akt: Købers } K d 't bopæl~ re lora Skab nr. CodJyld.. al do,.... lwnlo'et) Gade og hus nr.: (hvor bådanl lindes) Anmelderena navn og bopæl (kontor): Fl'edl/illf/Sl/1C1JlIeI (Ol' Sorø C/o DOllllllukol/lorel, Hil/r/sll'd, Stempel: kr. øre, Underteqn~de FREDNINGSTILBUD ~"'t!i'''' I_- tilbyder herved som ejer af matr. nr,... J.....,.,... at lade liedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede. Arealerne beskrives således: - r. 'ØM., &in. u..-, al Joe "1'... ~ J,. tb au et, b.ø-. "" 1141\... ~. a. a... C 'Od.)... _l. el....,.. Fredningen har følgende omfang: Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højstammede træer, og der må ikke på arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafrnaster o. L, skure. udsalgssteder, isboder. beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønhedsforstyrrende genstande.... ~.., b... ane&a..,... '11.,.... I,1'" e.a. Hl H. Bestllllngsrormular D Jensen & KJeldskov, A!S, København.

7 For fredningen kræver jeg ingen erstatning. Jeg er indforstået med. at ovennævnte forligstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.... J....,... dog uden udgift for mig. Påtaleberettiget i henhold til foranstaende er fredninqsnævnet for Sorø emt O(] menighedsråd I forening eller hver for sig.,! den 11/ ue. 1 Frednmgshlbudet modtages og godkendes. -I{ t I I Fl'cdnill{J.fnælJnel li)i" Sorø aml, den II/ l.. J.;. ~. '. " J.d l~ :, : ",,'.>:.;,.',,~.;:., ~~1 L.1\..(",.1'.,'7;.'.>'1 to { ~.lt..

8 \ \ REG~NR. /s~~ I~. -J'I Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). MIr. "., ejerlav, so,.: ~ (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: (hvor sådant findes) M. _O,.0'" Akt: SkaII nr. (od/yl4" al ""....,kon/olet) Køben } Kreditors bopæl; An"'!elderens navn og bopæl (kontor): Frl'dllill,q.mævllet /01' Sorø limt. ("o DOllll//l'rkontof('t. Wllgsted. Stempel: kr. øre. FREDNINGSTILBUD..-- Undertegnede...., ".. Ar... tilbyder herved som ejer af matr. nr. at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede. Arealerne beskrives således:,. t 'U "1 JIhb,, ,,,.. tlllrøaea.r",. U... bnp_, ar..,.. ~ I I Fredningen har følgende omfang: ~realerne må Ikke bebygges eller beplantes med højstammede træer, og der må Ikke på arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster 0.1., skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønhedsforstyrrende genstande. '-.'._*1.iø.iJ at Bestllllngsformular D Jenson & K'eld'lkov, AIS, Købøllhlvn.

9 ... p For fredningen kræver jeg ingen erstatning. FA~ er indforstået med, at ov~nnævnte forligshlbud tinglyses på lll matr. nr. /....,.... :1.. " dog uden udgift for _. III. r I PåtaleberetlIget i henhoid td foranslaende er fredmngsnævnet for Sorø amt og menighedsråd I forening eller hver for sig. fa ao... 1''''8\8.-. fol'" den 18 / l... G. HIt...,..,... Fredningshlbudet modtages og godkendes FI'I dllillf/.mælllll'l fiji' Sorø alllt, den 18 / l ,, l. ',~'" +..,. I, I ~I, l I t ~. t. I)JI... J

10 - ~ ca5 g j 2 Si 1 ; C.. OLIS StI. J ' _& 1-~ e e e e - es xq a Q - t & & QSE _ e e. REG. NR. /otly~4. ---' r~.fø:r-awz-aj' ~~f/æ?g.. L!)l~,.rø.9'" 1'~,>t!øA~U:9~. Rigtig kopi af matrikalkortet. Dlraktoratat for matrlkelv nat I t'/~r. 19.i'/. (//1.') 1 I (.,j Vd/Ji'",,,- MAlforhold 1/~o ' tt;-aa~'/wo"".j{~ ~~!;,. SH-.

11 Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster v/dommer Kirsten Linde Retten i Næstved Skomagerrækken Næstved Tlf.: Fax: Mail: Udskrift af forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster. Den 29. september 2008 kl holdt Fredningsnævnet bestående af formanden Kirsten Linde, det statslige medlem Edith Marie Rosenmeier og det kommunaludvalgte medlem Jens Kristensen møde på ejendommen matr. nr. 2a Fodby by, Fodby, Fodbygade 37, 4700 Næstved. Der foretoges: Fr.s. 22/08 Sag om dispensation fra kirkeomgivelsesfredningsdeklaration af 18. april 1951 til anlæggelse af en 1,5 meter bred flisebelagt sti med belysning af pullertlamper for hver ca. 25 meter mellem parkeringspladsen ved Fodby kirke og Fodby sognegård. Der fremlagdes: Ansøgning af 19. maj 2008 med bilag fra Ole Kjærulffs tegnestue. Mail af 4. juni 2008 fra DN Næstved. Mails af 1. juli og 10. september 2008 fra Næstved kommune. Mail af 17. juli 2008 med bilag fra Næstved Museum. Kopi af indkaldelse til mødet. Mødt var foruden nævnets medlemmer: Arkitekt Ole Kjærulff. For Næstved Museum, Susanne Outzen. Der foretoges besigtigelse. Det konstateredes, at der mellem parkeringspladsen og sognegården er foretaget opgravning til en sti. Arkitekt Ole Kjærulff oplyste, at udgravningen er foretaget uden hans vidende, og at stien ønskes placeret op til ca. 2 meter fra udgravningen. Som belysning ønskes pullerter af mærket Lampas 305 med en højde på ca. 106 cm.over terræn.

12 Susanne Outzen oplyste, at Næstved Museum ikke har noget at indvende mod det ansøgte. Arkitekt Ole Kjærulff erklærede, at han på ansøgerens vegne snarest vil fremsende kortmateriale, der angiver stiens placering, matrikulær betegnelse og fredningsgrænser. Nævnets medlemmer var under hensyn til anlæggets begrænsede karakter og formålet hermed enige om, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. Endelig tilladelse udsattes på fremlæggelse af ovennævnte kortmateriale. Kirsten Linde Formand Den 7. oktober 2008 foretoges af formanden dommer Kirsten Linde: Fr.s. 22/08 fortsat. Der fremlagdes: Beliggenhedsplan for sti samt kort, hvoraf fremgår, at stien ønskes placeret på matrikelnr. 2a, Fodby by, Fodby, Fodbygade 37, 4700 Næstved. Begge bilag er fremsendt fra arkitekt Ole Kjærulff s tegnestue. På nævnets vegne meddelte formanden herefter dispensation fra kirkeomgivelsesdeklaration af 18. april 1951 til anlæggelse af en sti med belysning, som ansøgt. Betingelserne for dispensation efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 2-4 er opfyldt. Det ansøgte kan kræve tilladelse fra andre myndigheder. Nævnets tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Kirsten Linde Formand Nævnets afgørelse kan inden 4 uger efter denne udskrifts modtagelse indbringes for Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K. af de i naturbeskyttelseslovens 86 nævnte personer, myndigheder og foreninger. Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster. Fredningsnævnet videresender klagen. Afgørelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb. Er klage indgivet rettidigt, må tilladelsen ikke benyttes, med mindre Naturklagenævnet bestemmer andet.

13 Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen findes på Naturklagenævnets hjemmeside Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster den Kirsten Linde formand Udskrift er sendt til: Miljøcenter Nykøbing Falster, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F By- og Landskabsstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø Lokalkomiteen af Danmarks Naturfredningsforening, v/kristian Gramstrup, Præstøvej 74, 4700 Næstved Friluftsrådet Sydvestsjælland v/jeppe Jørgensen, Søndergade 41, 4180 Sorø Næstved kommune, Rådmandshaven, 4700 Næstved Næstved Museum, Ringstedgade 4, 4700 Næstved Ole Kjærulff s tegnestue, Fælledvej 21, Rønnebæk, 4700 Næstved Edith Marie Rosenmeier, Rådhusgade 57, 4780 Stege Jens Kristensen, Bolbrovej 36, 4700 Næstved

FREDNINGSNÆVNET> I-I

FREDNINGSNÆVNET> I-I 01799.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01799.02 Fredningen vedrører: Stødov Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-11-1951, 14-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

01742.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01742.00. Fredningen vedrører: Mern Kirke 24-10-1951, 19-01-1952, 14-04-1953. Domme. la ksatio nskom miss ionen

01742.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01742.00. Fredningen vedrører: Mern Kirke 24-10-1951, 19-01-1952, 14-04-1953. Domme. la ksatio nskom miss ionen 01742.00 Afgørelser- Reg. nr.: 01742.00 Fredningen vedrører: Mern Kirke Domme la ksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet =ratininn~nævnet..-_..- -.~ - - --- - - - - 24-10-1951 19-01-1952-14-04-1953

Læs mere

04761.01. Afgørelser - Reg. nr.: 04761.01. Fredningen vedrører: Dalumgård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

04761.01. Afgørelser - Reg. nr.: 04761.01. Fredningen vedrører: Dalumgård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 04761.01 Afgørelser - Reg. nr.: 04761.01 Fredningen vedrører: Dalumgård Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-06-1982 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe post@bbkas.dk Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinie omkring fortidsminder på ejendommen Matr. nr. 5 CM Rungsted by. Rungsted- beliggende Piniehøj

Læs mere

02606.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02606.00. Fredningen vedrører: Tystrup Sø. Taksationskom missionen. Domme. Naturklagenævnet

02606.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02606.00. Fredningen vedrører: Tystrup Sø. Taksationskom missionen. Domme. Naturklagenævnet 02606.00 I Afgørelser - Reg. nr.: 02606.00 Fredningen vedrører: Tystrup Sø e Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 20-04-1964 Fredningsnævnet 28-06-1960 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen.

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen. 05837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00 Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-07-1975 Fredningsnævnet 25-11-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01906.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01906.00. Fredningen vedrører: Tibirke Bakker. Domme. Taksations kom miss io nen.

01906.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01906.00. Fredningen vedrører: Tibirke Bakker. Domme. Taksations kom miss io nen. 01906.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01906.00 Fredningen vedrører: Tibirke Bakker Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 28-09-1957, 26-04-1983, 05-07-1983 Fredningsnævnet 19-09-1952

Læs mere

Dokumentet er fritaget for registreringsafgift jf. tinglysningsafgiftsloven 1 a stk. 1,1. pkt. ENDELIGT SKØDE

Dokumentet er fritaget for registreringsafgift jf. tinglysningsafgiftsloven 1 a stk. 1,1. pkt. ENDELIGT SKØDE C 1 Matr.nr.: 11 IA yerlav: Thisted Bygrunde j Beliggenhed: ] løjtoftevej 2 700 Thisted Anmelder: Viborg Amt Cand.jur. H.P.Pedersen Skottenborg 26 8800 Viborg Tlfnr. 8727 1700 J.nr. 1-49-1-06 Dokumentet

Læs mere

00542.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00542.00. Fredningen vedrører: 08-03-1937. Strandvej Udsigt. Domme. Taksationskomm issionen.

00542.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00542.00. Fredningen vedrører: 08-03-1937. Strandvej Udsigt. Domme. Taksationskomm issionen. 00542.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00542.00 Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 02-11-1938, 10-08-1937 Fredningsnævnet 08-03-1937 Kendelser

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr, fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr, fast ejendom). 1264 '2 0 JUNI 1950( Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr, fast ejendom). Mtr.nr.,ejerlav, sogn: 8h, 2og. og 2b Nakke

Læs mere

Sagsnummer 2011/005183. Udbudsmateriale For. Middelfartvej 291 5200 Odense

Sagsnummer 2011/005183. Udbudsmateriale For. Middelfartvej 291 5200 Odense Sagsnummer 2011/005183 Udbudsmateriale For Middelfartvej 291 5200 Odense Side 2 af 110 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Middelfartvej 291 5200 Odense V Velbeliggende

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Appr.dato: 30.03.1981. Matrikelnummer:

Appr.dato: 30.03.1981. Matrikelnummer: ================================================================================ TINGBOGSATTEST ================================================================================ Udskrevet: 09.11.2011 14:58:45

Læs mere

Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015. Udbudsmateriale For. Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K

Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015. Udbudsmateriale For. Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015 Udbudsmateriale For Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse udbyder i offentligt udbud Søkvæsthuset Overgaden

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Stempel: 3K kr. Øfure 12.0C1.1963* 5121 ENDELIGT SKØDE

Stempel: 3K kr. Øfure 12.0C1.1963* 5121 ENDELIGT SKØDE Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I København kvarter) 20 tr eller (i de sønderjydske lands- Hvidovre.by, dele)bd. og bl. I tingbogen, Strandmarks sogn. art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: 3K kr. Øfure Gade og hus

Læs mere

05014.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05014.00. Fredningen vedrører: Lønborg Hede. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet

05014.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05014.00. Fredningen vedrører: Lønborg Hede. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet 05014.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05014.00 Fredningen vedrører: Lønborg Hede Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 02-11-1970 Fredningsnævnet 22-03-1969, 04-09-1972 Kendelser

Læs mere

Kebauhawiiu tniverultet, v/uentralaamnistra-tjlpnen,

Kebauhawiiu tniverultet, v/uentralaamnistra-tjlpnen, / 'i' Af E 7 Journ.Nr. 42158 ' / / / ^ *JW modtaget d.?- 2 /4 19 76 Matr. nr....u.,i> lljjk &* fl.a Bagsværd by Stengård -*"=*- sogn Afløb: CV.: Beregn.: fø«^. fa?) -Æn*i«i jdia.wo^u^nå Vej Bagsværd Møllevej

Læs mere

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l H O L M S L A N D RETNINGSPLAN NR. l K O M M U N E Mtr. nr., ejerlav, sogn: Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (i København kvarter) bd. og bl. i tingbogen, bopæl: (udfyldes af dommerkontoret) HOLMSLAND KOMMUNE.

Læs mere

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom).

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). tt//92-2 C NN', 1942 Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: 115 Præstø Købstads

Læs mere

Anmelder: 2670 Greve Advokat Jørgen Bøje Kocksvej 4 3600 Frederikssund tlf.: 47 31 06 12. Endeligt skøde

Anmelder: 2670 Greve Advokat Jørgen Bøje Kocksvej 4 3600 Frederikssund tlf.: 47 31 06 12. Endeligt skøde '737 Matr.nr.: 8 ry Mosede by, Karlslunde Beliggenhed: Mosebakken 19 a Anmelder: 2670 Greve Advokat Jørgen Bøje Kocksvej 4 3600 Frederikssund tlf.: 47 31 06 12 Stempel: 3.200,00 Afgift: 1.400,00 1 alt:

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Lokalplan nr. 92A Område ved Børup Sande

FREDERICIA KOMMUNE Lokalplan nr. 92A Område ved Børup Sande Ejerlav: Skærbæk by, Taulov Matr. nr.: 15 a m.fl. Anmelder: (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr.: Tlf.nr.: Retsafgift: Kr. 1.200,-^ Akt: ^ skab *«9x nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Stempelafgift:

Læs mere

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven.

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven. Ringsted Landsbynet Att. Lars Lundgren Sendt pr. mail til: lars.lundgren@ringstedlandsbynet.dk Dato: 10. februar 2015 Landzonetilladelse til opstilling af 35 m høj antennemast til radio- og datakommunikationsformål

Læs mere

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane.

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane. Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse til etablering

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere