8. Status på puljemidlerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "8. Status på puljemidlerne"

Transkript

1 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi 7. Statusorientering; Cykelsuperstier Stormøde på Gerbrandskolen om skolesammenlægningen på Amager Konference om Grøn Mobilitet Debatmøde om kommuneplanstrategien BIFUK-medlemmers deltagelse i møde med KFU 8. Status på puljemidlerne 9. Intern puljeansøgning, Plan for Naturcenter Amager Strand. 10. Intern puljeansøgning, Puljemiddelkampagne. 11. Intern puljeansøgning, Facadepræmiering Amagerbrogade. 12. Beachsoccer puljeansøgning ændrede projektbetingelser 13. Ekstern puljeansøgning, 69_Tværkulturelt familiearrangement (SOCIAL) 14. Ekstern puljeansøgning, 70_Latinfestival (BIFUK) 15. Ekstern puljeansøgning, 71_Amager Bio 70 år (BIFUK) 16. Ekstern puljeansøgning, 72_Julefest (BIFUK) 17. Ekstern puljeansøgning, 73_Delebiler (MILJØ & PLAN) 18. Meddelelser fra formanden 19. Punkter til kommende Lokaludvalgsmøder 20. Eventuelt

2 1. Borgerbesøg og -henvendelser

3 2. Godkendelse af dagsorden Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at Lokaludvalget godkender dagsordenen.

4 3. Præsentation af Projekt METRO Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, at præsentationen om PROJEKT METRO tages til efterretning. SAGSFREMSTILLING Amager Øst Lokaludvalg modtog den 6.oktober 2010, en henvendelse fra Metrogruppen (en gruppe studerende på Performance Design ved RUC), om et kunstprojekt i metroen på bl.a. stationerne Amagerbro og Lergravsparken i Amager Øst bydel. I den forbindelse anmoder Metrogruppen om at etablere et samarbejde med Amager Øst Lokaludvalg omkring PROJEKT METRO. INDSTILLING Metrogruppen vil på Lokaludvalgsmødet præsentere og forklare PROJEKT METRO og høre Lokaludvalget om dets holdning til projektet. Det indstilles, at Amager Øst Lokaludvalg tager præsentationen til efterretning. ØKONOMI Ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Vedlagt, Projektbeskrivelse om PROJEKT METRO kunst under jorden.

5 4. Budgetaftale 2011 Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget tager orienteringen om budgetaftale 2011 til efterretning. 2. at Lokaludvalget godkender nedsættelsen af en task force vedr. sammenlægning af Lokaludvalg og Miljøpunkt. 3. at Lokaludvalget, i forbindelse med sammenlægningen af 4 skoler på Amager og den forestående høringsproces, godkender at BIFUK-arbejdsgruppen varetager det videre arbejde med borgerinddragelse i tæt kontakt med Børne- og Ungeforvaltningen. SAGSFREMSTILLING Den 17. september 2010 blev der indgået budgetforlig om Københavns Kommunes budget Uagtet, at alle elementerne i budgetaftalen må anses for væsentlige, skal flg. 3 elementer af særlig betydning for Amager Øst bydel og Amager Øst Lokaludvalg nævnes (teksterne er uddrag af den fulde forligstekst); Udvikling af nyt koncept for bydelsplanlægningen København er en storby med fokus på både vækst og livskvalitet. Planlægningen skal derfor foregå på både det overordnede og det nære niveau, så de lokale indsatser med betydning for borgernes livskvalitet understøtter de overordnede strategier for byens udvikling. Bydelsplanlægningen har siden 2008 haft dette sigte. Bydelsplanlægningen har været en udbytterig proces for lokaludvalg, forvaltninger og politikere. Parterne oplever dog også understøttet af evalueringen af lokaludvalgene fra sommeren 2010 at der eksisterer en vis usikkerhed omkring implementering af ideerne i bydelsplanerne og de færdige planers status. Parterne er enige om, at bydelsplanlægningen skal fastholdes, men at konceptet skal ændres. Parterne er derfor enige om, at Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen i en dialog med lokaludvalgene skal udarbejde et nyt koncept for planlægning og implementering på det nære niveau set i sammenhæng med de øvrige elementer i planlægningen, herunder de årlige handlingsplaner, kommuneplanen og ønsket om et mere tematisk indhold i planen. Senest ved udgangen af 2011 skal forvaltningen præsentere et forslag til et nyt koncept. Parterne lægger vægt på, at planerne for det nære niveau skal være anvendelige og handlingsorienterede, at de skal have en konkret effekt for byens udvikling, som understøtter den overordnede planlægning, og at der skal ske en forventningsafstemning mellem lokaludvalg, borgere og Borgerrepræsentationen i forhold til hvilke ønsker og målsætninger, der er realistiske at gennemføre.

6 Sammenlægning af Lokaludvalg og miljøpunkter Lokaludvalgene og Miljøpunkterne har i dag mange samarbejdsflader. Parterne er enige om, lokaludvalgenes opgaveportefølje udvides, således at lokaludvalgene fremover varetager opgaven med at støtte og udvikle det lokale miljøarbejde. En udvidelse af lokaludvalgenes opgavevaretagelse til også at dække miljøpunkter, vil bidrage til at udvalgenes virke i højere grad er i samklang med de overordnede temaer, som Borgerrepræsentationen beskæftiger sig med. Således sikres en bedre sammenhæng mellem det tværgående og det lokale miljøarbejde i kommunen. Ydermere vil det skabe én samlet indgang for borgerne i lokalområdet og dermed øge synligheden i bydelen. Ved en sammenlægning får den enkelte københavner således større indflydelse og nemmere adgang til at bidrage til beslutninger, som har betydning for miljøet i bydelen og i byen som helhed. Parterne er enige om at indgå i en dialog med lokaludvalgene om, hvordan sammenlægningen tilrettelægges mest hensigtsmæssigt. Parterne noterer sig, at sammenlægningen tilvejebringer en driftseffektivisering på 3,2 mio. kr. i 2011 og 6,4 mio. kr. fra 2012 og frem. Herudover er parterne enige om at reducere lokaludvalgenes puljemidler med 5 mio. kr. årligt i 2011 og frem. Reduktionen vil ske på den del af bevillingen, som fordeles til lokaludvalgene efter bydelens indbyggertal. Udbygning af skoler og flere fritidshjem/kkfo-pladser Det stigende børnetal i København mærkes også i skolerne. I løbet af de næste 8 år forventes yderligere flere elever end i dag og et behov for nye skolespor ud over de 14 spor, som allerede er finansieret og ved at blive bygget. Ved at optimere skoledistrikter og andre kapacitetsoptimerende initiativer, kan behovet dog midlertidigt reduceres til i alt 13 spor, men det forudsætter skolesammenlægninger på Amager og på Østerbro. Forligsparterne er enige om, at anlægsplanen kræver en sammenlægning af skoler på Amager for at skabe yderligere kapacitet og overholde undervisningspligten. Et forslag herom er derfor sendt i høring. Forslaget skal erstatte behovet for at afsætte midler til 2 nye skolespor på Amager. Parterne har ikke lagt sig fast på en model for skolesammenlægning, men er enige om, at den nye skolestruktur skal tage udgangspunkt i de ideer og visioner, der kommer fra området. Der vil undervejs i høringsprocessen blive arrangeret et borgermøde ligesom der skal sikres en aktiv dialog mellem skoleledere, skolebestyrelser og forvaltning. Der kan f.eks. arbejdes med en ny udskolingstanke, hvor børnehaveklasse til sjette klasse bliver gående på hver deres skolematrikel, mens udskolingen klasse har egen bygning og særligt udskolingsmiljø. Parterne er enige om, at såvel valg af hvorledes skolerne skal lægges sammen som pædagogiske principper skal tage udgangspunkt i en grundig proces hvor der lyttes og arbejdes med at finde det bedst mulige forslag med udgangspunkt i de lokale interesser. Parterne er enige om sammen at vælge en model, der holder sig indenfor de økonomiske rammer og sikrer at behovet for kapacitet opfyldes. Parterne er endvidere enige om, at forslaget til ny skolestruktur skal vedtages politisk med en tidshorisont, så ændringerne kan træde i kraft ved skolestart i Forligsparterne er enige om, at der tildeles anlægsmidler i den nye struktur til at ombygge skolebygninger og fritidstilbud til at rumme undervisning med trygge klasserammer for de små elever og innovative faglokaler og et ungdomsmiljø for de større elever.

7 Der afsættes midler til at undersøge, hvordan en sammenlægning kan understøttes bedst muligt ved tilpasning i den eksisterende bygningsmasse på skolerne. Parterne forpligter sig på baggrund af denne forundersøgelse til at foretage evt. bygningsmæssige og indretningsmæssige ændringer for et samlet beløb på op til 80 mio. kr. Midlerne afsættes endeligt i forbindelse med forhandlingerne om budgettet for Parterne er endvidere indstillet på at prioritere skolernes renoveringsbehov i forbindelse med de midler, der gives til fortsat genopretning af folkeskolerne i perioden Den 7. oktober 2010, blev budget 2011 vedtaget i BR. En opringning til én af udvalgssekretærerne i BR afslører, at der først vil foreligge et endeligt referat fra BR-mødet engang efter efterårsferien (og således efter at dette er skrevet). Efter at have kontaktet de sagsmedarbejdere der sidder med de 3 ovennævnte elementer, står det imidlertid klart, at hvad de 3 elementer angår, er de vedtaget som angivet i forligsteksten. INDSTILLING Det indstilles; at Lokaludvalget tager orienteringen om budgetaftale 2011 til efterretning. at Lokaludvalget godkender nedsættelsen af en task force vedr. sammenlægning af Lokaludvalg og Miljøpunkt. Amager Øst Lokaludvalg repræsenteres ved én fra Formandskabet, tovholderen fra Miljø & Plan-arbejdsgruppen samt Lokaludvalgssekretæren som sammen med tilsvarende repræsentanter fra Amager Vest Lokaludvalg samt 1-2 repræsentanter fra Miljøpunkt Amagers sekretariat udgør task-forcen. Opgaven for task-forcen bliver - på baggrund af de udmeldinger, der kommer fra hhv. ØKF og TMF vedr. den fremtidige organisationsform og økonomi, at sikre en så hensigtsmæssig sammenlægning af Lokaludvalg og Miljøpunkt som overhovedet mulig. ØKF og TMF har udbedt sig en tilbagemelding på drøftelserne mellem Miljøpunkt og Lokaludvalg, senest den 1. december Til orientering kan det nævnes, at der onsdag den 29. september 2010 har været afholdt et indbyrdes gensidigt orienterende møde mellem Lokaludvalgene på Amager og Miljøpunkt Amager. at Lokaludvalget, i forbindelse med sammenlægningen af 4 skoler på Amager og den forestående høringsproces (som nu er fastlagt til perioden 15. oktober 2010 til 22. december 2010), godkender at BIFUK-arbejdsgruppen varetager det videre arbejde med borgerinddragelse i tæt kontakt med Børne- og Ungeforvaltningen. Michael Hougaard Olsen, Områdechef, Børn og ungdom, Område Amager (som er kontaktperson til Amager Øst og Amager Vest Lokaludvalg) kan fortælle at der er planlagt et borgermøde til afholdelse den 2. november 2010, hvor BUF er vært. ØKONOMI Ingen økonomiske konsekvenser i 2010, men en reduktion af Amager Øst Lokaludvalgs puljemidler i 2011 på ca kr. hvorfor der må forventes et puljemiddelbudget på ca.3,1 mio. kr. i 2011 (beregnet på baggrund af budget-tallene). Det er endnu uafklaret hvilke konsekvenser sammenlægningen mellem Miljøpunktet og Lokaludvalgene får for Lokaludvalgets økonomi.

8 BILAG Budgetforlig 2011 ligger i sin fulde ordlyd på Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside under høringer/kk_budgetforslag Vedlagt, o FAQ (Frequently Asked Questions) fra TMF. o Procesplan for sammenlægningen af Miljøpunkter og Lokaludvalg, udarbejdet af ØKF. o Skrivelse af 15/10-10 fra ØKF/TMF om det videre arbejde med sammenlægningen af Lokaludvalg og Miljøpunkt. Vedlagt, høringsmateriale om strukturtilpasninger på skoler. Dette blot som uddybende orientering, da udkast til høringssvar vil blive udarbejdet af BIFUK-arbejdsgruppen og indstillet på LUmødet den 16. december 2010.

9 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, at Lokaludvalget tager orienteringen om opfølgning på LU-evalueringen til efterretning. SAGSFREMSTILLING Amager Øst Lokaludvalg modtog den 3.august 2010, første version af evalueringsrapporten om lokaludvalgene i København, til lokaludvalgenes kommentering. Evalueringen blev gennemført i perioden fra ultimo april 2010 til primo august 2010 af Als Research Aps. Høringsperioden forløb fra tirsdag den 3. august 2010 til fredag den 20. august På Lokaludvalgsmødet den 19. august 2010 vedtog Amager Øst Lokaludvalg et høringssvar som Sekretariatet umiddelbart herefter indsendte til ØKF. Den endelige evalueringsrapport blev afleveret af Als Research Aps mandag den 23. august 2010, og blev derefter udsendt til samtlige lokaludvalg og andre interessenter. Lokaludvalgenes høringssvar indgik desuden som bilag i Økonomiudvalgets behandling af resultaterne af evalueringen, (som dagsordenspunkt 7) tirsdag den 7. september 2010, hvor også en delegation af lokaludvalgsformænd havde foretræde for Økonomiudvalget. ØU pålagde med beslutningen den 7/9 ØKF at udarbejde forslag til eventuelle ændringer i lokaludvalgsmodellen, som herefter skal forelægges for ØU. På FORUM-mødet (mødet mellem ØKF og Lokaludvalgsformændene) den 4. oktober 2010 var der et punkt om opfølgning på LU-evalueringen på dagsordenen. Med budgetforligets indgåelse (herunder sammenlægningen af Lokaludvalg og Miljøpunkter) vurderes det, at der frem til februar 2011 vil være fokus på denne (sammenlægningen). I foråret 2011 vil der imidlertid blive taget fat de øvrige temaer, som evalueringen peger på, og som ØU har bedt om at der skal udarbejdes forslag til, og der sigtes mod en afslutning af arbejdet i juli På det kommende FORUM-møde den 26. oktober 2010 vil en procesplan for opfølgning på LU-evalueringen blive diskuteret. INDSTILLING Amager Øst Lokaludvalg tager orienteringen om opfølgning på LU-evalueringen til efterretning. ØKONOMI Ingen økonomiske konsekvenser. VIDERE PROCES Amager Øst Lokaludvalg vil løbende blive holdt orienteret om opfølgning på LU-evalueringen på kommende lokaludvalgsmøder. BILAG Vedlagt, ØU-beslutningen fra ØU-mødet den 7. september 2010.

10 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, 1. at oplægget til Formidlings- og Inddragelsesstrategi fra ad hoc arbejdsgruppen vedr. dialogstrategi, gennemgås og drøftes. 2. at ad hoc arbejdsgruppen vedr. dialog-strategi, på baggrund af drøftelsen indstiller et forslag til godkendelse om Formidlings- og Inddragelsesstrategi til lokaludvalgsmødet den 18. november SAGSFREMSTILLING På Lokaludvalgsmødet den 24. februar 2010, fik planlægningsgruppen af Forårsseminaret en række input til emner der burde behandles på forårsseminaret herunder en strategi for formidling af, og inddragelse i, Lokaludvalgets arbejde. På Amager Øst Lokaludvalgs forårsseminar den april 2010, blev dialog-strategi diskuteret. På Lokaludvalgsmødet den 20. maj 2010 blev det besluttet, at nedsætte en arbejdsgruppe, som fik til opgave at udarbejde et oplæg til dialog-strategi på et efterfølgende Lokaludvalgsmøde. INDSTILLING Det indstilles, at arbejdsgruppens oplæg til Formidlings- og Inddragelsesstrategi, gennemgås og drøftes og at arbejdsgruppen på baggrund af de indhentede kommentarer udarbejder et forslag til godkendelse til Lokaludvalgsmødet den 18. november ØKONOMI Ingen økonomiske konsekvenser. VIDERE PROCES På baggrund af drøftelsen af oplægget, vil ad hoc arbejdsgruppen vedr. dialog-strategi, på lokaludvalgsmødet den 18. november 2010, fremkomme med et konkret forslag til godkendelse. BILAG Vedlagt, oplæg til Formidlings- og Inddragelsesstrategi.

11 7. Statusorientering Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, at statusorienteringen om de engagementer Amager Øst Lokaludvalg er involveret i, tages til efterretning. SAGSFREMSTILLING Amager Øst Lokaludvalg har iværksat en lang række projekter og er indgået i en række arbejder. I den forbindelse aflægges der en kort statusorientering om hver af aktiviteterne, med det sigte at holde Lokaludvalgets medlemmer ajour med hvad der sker. INDSTILLING Amager Øst Lokaludvalg tager statusorientering om flg. emner, til efterretning; Cykelsuperstier (møde den 13. september 2010) Stormøde på Gerbrandskolen om skolesammenlægningen på Amager (den 28. september 2010) Konference om Grøn Mobilitet (den 13. oktober 2010) Debatmøde om kommuneplanstrategien (den 13. oktober 2010) BIFUK-medlemmers deltagelse i møde med KFU (den 30. september 2010) ØKONOMI Ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Vedlagt, referat fra KFU-mødet. den 30. oktober Vedlagt, invitation til stormøde på Gerbrandskolen om skolesammenlægningen på Amager.

12 8. Status på puljemidlerne Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning. SAGSFREMSTILLING Denne puljestatus giver en opdatering på indkomne ansøgninger og på puljeøkonomien. Til behandling på dette Lokaludvalgsmøde har Amager Øst Lokaludvalg modtaget 8 puljeansøgninger; Ansøgninger oktober 2010 Ansøgt beløb Arbejdsgruppe Arbejdsgruppern es indstilling Tværkulturelt familiearrangement SOCIAL Latinfestival BIFUK Amager Bio - 70 år BIFUK Julefest BIFUK Delebiler Plan & Miljø I alt eksterne Plan for Naturcenter - Amager Strand Puljemiddel-Kampagne Facadepræmiering - Amagerbrogade I alt interne Eksterne og interne ØKONOMI Tabellen viser puljemiddeløkonomien, dvs. puljens størrelse og disponibelt beløb til rådighed til at støtte de indkomne ansøgninger i Årets samlede puljebudget (2010 oktober): Budget Ansøgt indtil nu (dette LUmøde ikke inkl) Disponeret (bevilget) Kendt underforbrug Rest til disposition Indstillet til mødet 27. oktober Rest hvis indstillinger følges Ansøgninger Løn + Overheadudg Bydelsplanlægning Borgerinddragelsespulje I alt OBS! Ansøgninger der trækkes fra dagsordenen indgår ikke i ovenstående skemas 3.kolonne ( ansøgt indtil nu ).

13 9. Intern puljeansøgning, Plan for Naturcenter Amager Strand Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, at Lokaludvalget godkender at ad hoc arbejdsgruppen - Naturcenter Amager strand bemyndiges til at indkøbe et skitseprojekt hos et arkitektfirma for et beløb på op til kr af 2010-puljemidlerne. SAGSFREMSTILLING Projektet Naturcenter Amager Strand er beskrevet i Amager Øst Lokaludvalgs bydelsplan (indsatsområde 5), vedtaget på ekstraordinært Lokaludvalgsmøde 11. februar Ved et møde om Aktivitet på Amager Strand i april 2010, blev det klart at flere aktører arbejdede på at udvikle lignende projekter, heriblandt: DGI-Storkøbenhavn, Amager Strand IS og Det Maritime Ungdomshus. Ved LU-mødet den 23.september 2010 blev det formelt vedtaget at nedsætte Ad hoc arbejdsgruppen; Naturcenter Amager Strand (Jf. pkt.11 fra LU-mødet den 23.september 2010). Ad hoc arbejdsgruppen Naturcenter Amager strand bestående af ovennævnte interessenter (tovholder, Martin Hein, Amager Øst lokaludvalg) har til formål at koordinere de mange idéer til ét fælles program, og at arbejde sammen mod realiseringen af et Naturcenter på Amager Strand. Gruppen er gennem sine aktiviteter (Bilag 1) nået til enighed om et fælles projektoplæg (Bilag 2). For at bringe projektet videre mener gruppen nu, at næste skridt bør være at konkretisere det i et skitseprojekt. Formålet med dette er at bane vejen for en introduktion af projektet i offentligheden samt at give et værktøj til det videre arbejde med finansiering og udvikling af projektet. Skitseprojektet skal blandt andet kunne fungere som grundlag for borgerinddragelse, diskussion med de fremtidige samarbejdspartnere og andre interessenter. Efterfølgende kan skitseprojektet bearbejdes yderligere jf. de input, ønsker og evt. krav, der måtte komme undervejs i processen. Skitseprojektet baseres på realistisk grundlag og skal som sådan være realiserbart (ift. gældende lovgivning, installationer, fysisk placering etc.). Amager Strand IS skønner (baseret på forespørgsler samt erfaringer fra lignende samarbejder) at et skitseprojekt i 1:200 udarbejdet af et professionelt arkitektfirma vil i omegnen af kr Der søges dog et buffer-beløb på kr for det tilfælde at prisniveauet skulle have ændret sig. Der er taget kontakt til flere mulige tegnestuer.

14 INDSTILLING Det indstilles, at hoc arbejdsgruppens forslag om indkøb af et skitseprojekt af Naturcenter på Amager Strand for op til kr af 2010-puljemidlerne, godkendes. Såfremt Lokaludvalget imødekommer ansøgningen, skal regnskab foreligge senest den 31. december ØKONOMI Der er søgt om støtte på op til kr af 2010-puljemidlerne. BILAG Bilag 1: Status oktober 2010 Naturcenter - Amager Strandpark s arbejde. Bilag 2: Program for Naturcenter på Amager strand + bilagsmateriale.

15 10. Intern puljeansøgning, Puljemiddelkampagne Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, at Lokaludvalget godkender indstillingen fra TOVHOLDER-kredsen og afsætter et rammebeløb på op til kr af 2010-puljemidlerne til afholdelse af en puljemiddelkampagne. SAGSFREMSTILLING Amager Øst Lokaludvalg har i årene haft ca.3,5 mio. kr. årligt til puljemiddelstøtte, som de potentielt ca.500 foreninger, bestyrelser, mv. i Amager Øst bydel har, kunne søge. På nuværende tidspunkt har Amager Øst Lokaludvalg i sin cirka 3-årige levetid anvendt omtrent 10 mio. puljemiddelkroner til at støtte lidt over 200 projekter, arrangementer, etc. En stor del af ansøgerne til disse puljemidler er professionelle institutioner. Mindre foreninger, klubber, etc. søger kun Amager Øst Lokaludvalg om puljemidler i begrænset omfang. På baggrund af den efterhånden brede vifte af projekter Amager Øst Lokaludvalg har givet støtte til (film om H/F Prøvestenen, bogudgivelse, teaterforestillinger, koncerter, foredrag, udstillinger, fodboldtrøjer, foreningsbåd, etc), er der nu et godt grundlag for at inspirere bydelens mange foreninger, bestyrelser, mv., til at søge puljemiddelstøtte hos Amager Øst Lokaludvalg. Dette kan gøres ved at gennemføre en oplysningskampagne om puljemidlernes eksistens og med eksempler på hvad der hidtil er givet støtte til, med det sigte at få et bredere udvalg af puljemiddelansøgninger. Endnu en effekt af en sådan kampagne vil være at Amager Øst Lokaludvalg øger synligheden i bydelen. Et væsentligt element i evalueringsrapporten om Lokaludvalgene er netop lokaludvalgenes mangel på synlighed. INDSTILLING Det indstilles, at TOVHOLDER-kredsens ansøgning, imødekommes med op til kr Oplysningskampagnens elementer; Tekstforfatter, layout, mv. til folder, hjemmeside, A-skilt og annonce i Amager Bladet (ca kr.) Trykning og direkte udsendelse af puljemiddel-folder til bydelens ca.500 foreninger, bestyrelser, mv. til udsendelse i slutningen af november 2010/starten af december 2010 (ca kr.) Dobbeltopslag i Amager Bladet i uge 47 eller 48 (ca kr.) 2 A2-posters til A-skilt (ca kr.) Øvrige udgifter fx flere A-skilte eller andet relevant (ca kr.) I alt til kampagnen op til kr.

16 Sekretariatet vil i tiden for kampagnens gennemførelse afsætte tid/ressourcer til eventuel bistand med udfyldelse af ansøgningsskema til Amager Øst Lokaludvalgs puljemidler. Såfremt Lokaludvalget imødekommer ansøgningen, skal regnskab foreligge senest den 31. december 2010 og evaluering af effekten gennemføres inden udgangen af ØKONOMI Der er søgt om støtte på op til kr af 2010-puljemidlerne.

17 11. Intern puljeansøgning, facadepræmiering Amagerbrogade Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, at Lokaludvalget godkender at ad hoc arbejdsgruppen - Amagerbrogade som strøg- og handelsgade bemyndiges til at stifte en pris for Årets Butiksfacade på Amagerbrogade for et samlet beløb op til kr af 2010-puljemidlerne. SAGSFREMSTILLING Nedsættelsen af ad hoc arbejdsgruppen - Amagerbrogade som Strøg- og handelsgade blev vedtaget på Lokaludvalgsmødet den 17.juni Gruppens opgave er dels at følge - og skubbe på - udviklingen af projektet Amagerbrogade som strøggade samt arbejde med udviklingen af facaderenovering, skabelsen af byrumspladser, m.v. Ad hoc arbejdsgruppen samarbejder pt. med TMF om at øge opmærksomheden blandt butiksindehavere på retningslinier og lovgivning for indretning/skiltning af facader (på Amagerbrogade). Dette ønsker gruppen bl.a. gjort ved årlig uddeling af en pris for Årets Butiksfacade på Amagerbrogade. Dette sker i tråd med gruppens langsigtede ambition om at øge det offentlige fokus på Amagerbrogade som strøggade og på længere sigt følge op med projekter som midlertidig anvendelse at tomme butikker, etablering af micro-pladser, punktvis begrønning etc. Af hensyn til facadeprisens pondus og effekt finder gruppen det hensigtsmæssigt at lægge op til et flerårigt projekt. Forslaget rummer derfor indkøb af plaketter (lille plade til fastgørelse på væg/mur) til årene 2010, 2011 og Hvad angår Årets Butiksfacade på Amagerbrogade indhentes forslag til præmiering bl.a. ved annoncering i Ama røsten og Amagerbladet samt ved direkte henvendelse til butikker på Amagerbrogade. Der sigtes endvidere på et samarbejde med Amagerbladet for så vidt angår omtale/artikelskrivning om præmieringen. Såfremt Amager Vest Lokaludvalg forsat ønsker at deltage, forventes projektet gennemført som et samarbejde mellem AØLU og AVLU. BUDGET: Design af Plakette Kr Produktion af støbeform + 3 plaketter (2010, 2011 og 2012) Kr Kontant pengepræmie i 2010 Kr Annoncering i Amagerbladet (halvside) Kr I alt Kr Priser på design og produktion af plaketter varierer en del afhængigt af udformning, hvorfor priserne her er sat højt.

18 Vedlagte bilag er et udkast til grundlag for præmiering af butiksfacader på Amagerbrogade. Udkastet vil blive gennemgået på næste møde i ad hoc arbejdsgruppen (planlagt til torsdag d. 28.oktober 2010), hvorfor der tages forbehold for eventuelle justeringer bl.a. i forhold til Amager Vest Lokaludvalg. INDSTILLING Det indstilles, at hoc arbejdsgruppens forslag om stiftelse af en pris for Årets Butiksfacade på Amagerbrogade på op til kr , godkendes. Såfremt Lokaludvalget imødekommer ansøgningen, skal regnskab foreligge senest den 31. december ØKONOMI Der er søgt om støtte på op til kr af 2010-puljemidlerne. Amager Øst Lokaludvalgs 2010-puljemidler belastes dog kun med halvdelen (dvs kr.) hvis Amager Vest Lokaludvalg indgår i samarbejdet. BILAG Vedlagt, grundlag for præmiering af butiksfacader på Amagerbrogade.

19 12. Ekstern puljeansøgning, Beachsoccer puljeansøgning ændrede projektbetingelser Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at Lokaludvalget godkender indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. SAGSFREMSTILLING På Lokaludvalgsmødet den 17. juni 2010 ansøgte og fik Beachball Denmark støtte af 2010 puljemidlerne i form af en underskudsgaranti på op til kr til afholdelse af Beachsoccer-Åben træningsstævne. Forholdene omkring afholdelsen af stævnet har imidlertid ændret sig i forholdet til den ansøgning, på baggrund af hvilken, Lokaludvalget gav bevillingen. Jf. telefonisk kontakt med juristen i ØKF er det nu op til Lokaludvalget at afgøre om støttetilsagnet skal fastholdes eller afvises. Der er endnu ikke udbetalt puljemidler til Beachball Denmark. INDSTILLING BIFUK-arbejdsgrruppen indstiller, at støttetilsagnet fastholdes og der udbetales puljemiddelstøtte til Beachball Denmark. Begrundelsen herfor er, at der er udvist rettidig omhu. Når der sker væsentlige ændringer i et projekt, skal sekretariatet kontaktes, hvilket er forsøgt, men det var ferielukket. Michael Stensig fra beachsoccer/strandfodbold mødte frem på BIFUK-arbejdsgruppens møde den 7. oktober 2010, for at redegøre for forholdene omkring arrangementet på Amager Strand, som AØLU havde bevilget midler til blandt andet under forudsætning af deltagerbetaling. Imidlertid var arrangementet lagt på et dårligt tidspunkt i sommerferien, og da det langt fra så ud til, at de kalkulerede 24 hold ville tilmelde sig, lavede klubben om på projektet, gik i samarbejde med DGI, som havde et beachvolleyball-arrangement, hvor deltagerne så kunne deltage i strandfodbold, men uden deltagerbetaling. På grund af samarbejdet blev udgifterne holdt nede (mindre PR og færre materialer) på ca kr. og ingen deltagerbetaling - hvor LU har bevilget kr. 20 deltog i et fornuftigt arrangement. LU-sekretariatet blev forsøgt kontaktet om ændringerne, men holdt ferie. Såfremt Lokaludvalget godkender indstillingen, vil Sekretariatet se til at der indhentes regnskab fra Beachball Denmark og puljemiddelstøtten vil blive udbetalt snarest herefter. ØKONOMI Ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Vedlagt, ansøgningen (fra juni 2010 LU-mødet), LU-beslutningen og evalueringen.

20 13. Ekstern puljeansøgning, 69_Tværkulturelt familiearrangement (SOCIAL) Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at Lokaludvalget godkender indstillingen fra SOCIAL-arbejdsgruppen. SAGSFREMSTILLING Læringscentret i Kvarterhuset og Projektbasen søger om støtte af 2010 puljemidlerne på i alt kr til afholdelse af Tværkulturelt familiearrangement med fokus på børn og unge i fritiden den 30. oktober Projektbasen er et boligsocialt projekt i Holmbladskvarteret i et samarbejde mellem boligselskaber og Københavns Kommune. Det overordnede mål for arbejdet er at forbedre Holmbladskvarteret generelt til glæde for beboere og gøre en særlig indsats i forhold til nogle prioriterede målgrupper. Læringscenteret og Projektbasen planlægger et tværkulturelt arrangement i Kvarterhuset mellem lokale borgere; nydanskere såvel som etniske danskere. Et åbent hus arrangement som kan medføre større forståelse og tolerance mellem forskellige grupper. Desuden kommer børnene i centrum omkring sunde fritidsinteresser, da det er af væsentlig betydning, at børn og unge har noget at foretage sig for at undgå kedsomhed, der i værste tilfælde kan medføre kriminalitet. Slutteligt er arrangementet en mulighed for at formidle de mange aktiviteter målrettet børnefamilier der eksisterer i nærområdet. Aktiviteter der kun i begrænset omfang benyttes af arrangementets målgruppe. Om ansøger Projektbasen har i 2009 søgt og fået støtte til arrangementet Integrationsindsats. Der var søgt om kr og bevilget kr Evalueringen ligger på punkt 60. Ansøger anfører en medfinansiering på kr INDSTILLING SOCIAL-arbejdsgruppen indstiller, at ansøgningen imødekommes med det fulde beløb. SOCIALarbejdsgruppen lægger vægt på, at det er et tværkulturelt arrangement, hvor nydanskere og etniske danskere møder hinanden. Arrangementet lægger op til en øget forståelse grupperne imellem. Børnene er i centrum, og der lægges op til at guide dem over til sunde fritidsinteresser. Desuden lægger SOCIAL-arbejdsgruppen vægt på den betydelige medfinansiering fra ansøgers side. Såfremt Lokaludvalget imødekommer ansøgningen, skal regnskab og evalueringsrapport foreligge senest den 30. november ØKONOMI Der er søgt om støtte på kr af 2010 puljemidlerne. BILAG Vedlagt, ansøgning og budget.

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG 1. Åben spørgetid (2012-77082) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-77100) 3. Ændringer i lokaludvalgets forretningsorden (1. gang) (2012-77189) 4. Projekter i bydelsplanen (2012-76264) 5. Grøn

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo Hansen, Morten Petersen, Ulrik Sand Larsen,

Læs mere

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Denne rapport er udarbejdet af Vesthimmerlands Kommune og Dansk

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse af mål 2016 - EBU...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse af mål 2016 - EBU...2 Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 1. juni 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE Århus Kommune 2004 Indhold Forord... 3 Sammendrag af Århusmodel for borgerinddragelse... 4 Baggrund for Århusmodel for borgerinddragelse... 8 Karakter og formål for borgerinddragelsen...

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse vedr. bibliotekerne i Lejre Kommune...2

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 Punkter på åbent møde: 20. Status på brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Endelig helhedsplan november 2008. for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København

Endelig helhedsplan november 2008. for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København Endelig helhedsplan november 2008 for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København Indhold Indledning... 4 Forhistorie... 4 Beskrivelse af kvarteret og boligafdelingerne... 6 Beboersammensætning...

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. februar 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Plejecenter Dybenskærhave, Byvej 201 Medlemmer: Helle Adelborg, Kenneth F. Christensen, Nina Thøgersen,

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af:

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Maj 2011 OPLÆG TIL VISIONER Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Henning Neidhardt (formand) Mads Egmont Christensen Janne Funder Jensen Finn

Læs mere