8. Status på puljemidlerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "8. Status på puljemidlerne"

Transkript

1 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi 7. Statusorientering; Cykelsuperstier Stormøde på Gerbrandskolen om skolesammenlægningen på Amager Konference om Grøn Mobilitet Debatmøde om kommuneplanstrategien BIFUK-medlemmers deltagelse i møde med KFU 8. Status på puljemidlerne 9. Intern puljeansøgning, Plan for Naturcenter Amager Strand. 10. Intern puljeansøgning, Puljemiddelkampagne. 11. Intern puljeansøgning, Facadepræmiering Amagerbrogade. 12. Beachsoccer puljeansøgning ændrede projektbetingelser 13. Ekstern puljeansøgning, 69_Tværkulturelt familiearrangement (SOCIAL) 14. Ekstern puljeansøgning, 70_Latinfestival (BIFUK) 15. Ekstern puljeansøgning, 71_Amager Bio 70 år (BIFUK) 16. Ekstern puljeansøgning, 72_Julefest (BIFUK) 17. Ekstern puljeansøgning, 73_Delebiler (MILJØ & PLAN) 18. Meddelelser fra formanden 19. Punkter til kommende Lokaludvalgsmøder 20. Eventuelt

2 1. Borgerbesøg og -henvendelser

3 2. Godkendelse af dagsorden Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at Lokaludvalget godkender dagsordenen.

4 3. Præsentation af Projekt METRO Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, at præsentationen om PROJEKT METRO tages til efterretning. SAGSFREMSTILLING Amager Øst Lokaludvalg modtog den 6.oktober 2010, en henvendelse fra Metrogruppen (en gruppe studerende på Performance Design ved RUC), om et kunstprojekt i metroen på bl.a. stationerne Amagerbro og Lergravsparken i Amager Øst bydel. I den forbindelse anmoder Metrogruppen om at etablere et samarbejde med Amager Øst Lokaludvalg omkring PROJEKT METRO. INDSTILLING Metrogruppen vil på Lokaludvalgsmødet præsentere og forklare PROJEKT METRO og høre Lokaludvalget om dets holdning til projektet. Det indstilles, at Amager Øst Lokaludvalg tager præsentationen til efterretning. ØKONOMI Ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Vedlagt, Projektbeskrivelse om PROJEKT METRO kunst under jorden.

5 4. Budgetaftale 2011 Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget tager orienteringen om budgetaftale 2011 til efterretning. 2. at Lokaludvalget godkender nedsættelsen af en task force vedr. sammenlægning af Lokaludvalg og Miljøpunkt. 3. at Lokaludvalget, i forbindelse med sammenlægningen af 4 skoler på Amager og den forestående høringsproces, godkender at BIFUK-arbejdsgruppen varetager det videre arbejde med borgerinddragelse i tæt kontakt med Børne- og Ungeforvaltningen. SAGSFREMSTILLING Den 17. september 2010 blev der indgået budgetforlig om Københavns Kommunes budget Uagtet, at alle elementerne i budgetaftalen må anses for væsentlige, skal flg. 3 elementer af særlig betydning for Amager Øst bydel og Amager Øst Lokaludvalg nævnes (teksterne er uddrag af den fulde forligstekst); Udvikling af nyt koncept for bydelsplanlægningen København er en storby med fokus på både vækst og livskvalitet. Planlægningen skal derfor foregå på både det overordnede og det nære niveau, så de lokale indsatser med betydning for borgernes livskvalitet understøtter de overordnede strategier for byens udvikling. Bydelsplanlægningen har siden 2008 haft dette sigte. Bydelsplanlægningen har været en udbytterig proces for lokaludvalg, forvaltninger og politikere. Parterne oplever dog også understøttet af evalueringen af lokaludvalgene fra sommeren 2010 at der eksisterer en vis usikkerhed omkring implementering af ideerne i bydelsplanerne og de færdige planers status. Parterne er enige om, at bydelsplanlægningen skal fastholdes, men at konceptet skal ændres. Parterne er derfor enige om, at Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen i en dialog med lokaludvalgene skal udarbejde et nyt koncept for planlægning og implementering på det nære niveau set i sammenhæng med de øvrige elementer i planlægningen, herunder de årlige handlingsplaner, kommuneplanen og ønsket om et mere tematisk indhold i planen. Senest ved udgangen af 2011 skal forvaltningen præsentere et forslag til et nyt koncept. Parterne lægger vægt på, at planerne for det nære niveau skal være anvendelige og handlingsorienterede, at de skal have en konkret effekt for byens udvikling, som understøtter den overordnede planlægning, og at der skal ske en forventningsafstemning mellem lokaludvalg, borgere og Borgerrepræsentationen i forhold til hvilke ønsker og målsætninger, der er realistiske at gennemføre.

6 Sammenlægning af Lokaludvalg og miljøpunkter Lokaludvalgene og Miljøpunkterne har i dag mange samarbejdsflader. Parterne er enige om, lokaludvalgenes opgaveportefølje udvides, således at lokaludvalgene fremover varetager opgaven med at støtte og udvikle det lokale miljøarbejde. En udvidelse af lokaludvalgenes opgavevaretagelse til også at dække miljøpunkter, vil bidrage til at udvalgenes virke i højere grad er i samklang med de overordnede temaer, som Borgerrepræsentationen beskæftiger sig med. Således sikres en bedre sammenhæng mellem det tværgående og det lokale miljøarbejde i kommunen. Ydermere vil det skabe én samlet indgang for borgerne i lokalområdet og dermed øge synligheden i bydelen. Ved en sammenlægning får den enkelte københavner således større indflydelse og nemmere adgang til at bidrage til beslutninger, som har betydning for miljøet i bydelen og i byen som helhed. Parterne er enige om at indgå i en dialog med lokaludvalgene om, hvordan sammenlægningen tilrettelægges mest hensigtsmæssigt. Parterne noterer sig, at sammenlægningen tilvejebringer en driftseffektivisering på 3,2 mio. kr. i 2011 og 6,4 mio. kr. fra 2012 og frem. Herudover er parterne enige om at reducere lokaludvalgenes puljemidler med 5 mio. kr. årligt i 2011 og frem. Reduktionen vil ske på den del af bevillingen, som fordeles til lokaludvalgene efter bydelens indbyggertal. Udbygning af skoler og flere fritidshjem/kkfo-pladser Det stigende børnetal i København mærkes også i skolerne. I løbet af de næste 8 år forventes yderligere flere elever end i dag og et behov for nye skolespor ud over de 14 spor, som allerede er finansieret og ved at blive bygget. Ved at optimere skoledistrikter og andre kapacitetsoptimerende initiativer, kan behovet dog midlertidigt reduceres til i alt 13 spor, men det forudsætter skolesammenlægninger på Amager og på Østerbro. Forligsparterne er enige om, at anlægsplanen kræver en sammenlægning af skoler på Amager for at skabe yderligere kapacitet og overholde undervisningspligten. Et forslag herom er derfor sendt i høring. Forslaget skal erstatte behovet for at afsætte midler til 2 nye skolespor på Amager. Parterne har ikke lagt sig fast på en model for skolesammenlægning, men er enige om, at den nye skolestruktur skal tage udgangspunkt i de ideer og visioner, der kommer fra området. Der vil undervejs i høringsprocessen blive arrangeret et borgermøde ligesom der skal sikres en aktiv dialog mellem skoleledere, skolebestyrelser og forvaltning. Der kan f.eks. arbejdes med en ny udskolingstanke, hvor børnehaveklasse til sjette klasse bliver gående på hver deres skolematrikel, mens udskolingen klasse har egen bygning og særligt udskolingsmiljø. Parterne er enige om, at såvel valg af hvorledes skolerne skal lægges sammen som pædagogiske principper skal tage udgangspunkt i en grundig proces hvor der lyttes og arbejdes med at finde det bedst mulige forslag med udgangspunkt i de lokale interesser. Parterne er enige om sammen at vælge en model, der holder sig indenfor de økonomiske rammer og sikrer at behovet for kapacitet opfyldes. Parterne er endvidere enige om, at forslaget til ny skolestruktur skal vedtages politisk med en tidshorisont, så ændringerne kan træde i kraft ved skolestart i Forligsparterne er enige om, at der tildeles anlægsmidler i den nye struktur til at ombygge skolebygninger og fritidstilbud til at rumme undervisning med trygge klasserammer for de små elever og innovative faglokaler og et ungdomsmiljø for de større elever.

7 Der afsættes midler til at undersøge, hvordan en sammenlægning kan understøttes bedst muligt ved tilpasning i den eksisterende bygningsmasse på skolerne. Parterne forpligter sig på baggrund af denne forundersøgelse til at foretage evt. bygningsmæssige og indretningsmæssige ændringer for et samlet beløb på op til 80 mio. kr. Midlerne afsættes endeligt i forbindelse med forhandlingerne om budgettet for Parterne er endvidere indstillet på at prioritere skolernes renoveringsbehov i forbindelse med de midler, der gives til fortsat genopretning af folkeskolerne i perioden Den 7. oktober 2010, blev budget 2011 vedtaget i BR. En opringning til én af udvalgssekretærerne i BR afslører, at der først vil foreligge et endeligt referat fra BR-mødet engang efter efterårsferien (og således efter at dette er skrevet). Efter at have kontaktet de sagsmedarbejdere der sidder med de 3 ovennævnte elementer, står det imidlertid klart, at hvad de 3 elementer angår, er de vedtaget som angivet i forligsteksten. INDSTILLING Det indstilles; at Lokaludvalget tager orienteringen om budgetaftale 2011 til efterretning. at Lokaludvalget godkender nedsættelsen af en task force vedr. sammenlægning af Lokaludvalg og Miljøpunkt. Amager Øst Lokaludvalg repræsenteres ved én fra Formandskabet, tovholderen fra Miljø & Plan-arbejdsgruppen samt Lokaludvalgssekretæren som sammen med tilsvarende repræsentanter fra Amager Vest Lokaludvalg samt 1-2 repræsentanter fra Miljøpunkt Amagers sekretariat udgør task-forcen. Opgaven for task-forcen bliver - på baggrund af de udmeldinger, der kommer fra hhv. ØKF og TMF vedr. den fremtidige organisationsform og økonomi, at sikre en så hensigtsmæssig sammenlægning af Lokaludvalg og Miljøpunkt som overhovedet mulig. ØKF og TMF har udbedt sig en tilbagemelding på drøftelserne mellem Miljøpunkt og Lokaludvalg, senest den 1. december Til orientering kan det nævnes, at der onsdag den 29. september 2010 har været afholdt et indbyrdes gensidigt orienterende møde mellem Lokaludvalgene på Amager og Miljøpunkt Amager. at Lokaludvalget, i forbindelse med sammenlægningen af 4 skoler på Amager og den forestående høringsproces (som nu er fastlagt til perioden 15. oktober 2010 til 22. december 2010), godkender at BIFUK-arbejdsgruppen varetager det videre arbejde med borgerinddragelse i tæt kontakt med Børne- og Ungeforvaltningen. Michael Hougaard Olsen, Områdechef, Børn og ungdom, Område Amager (som er kontaktperson til Amager Øst og Amager Vest Lokaludvalg) kan fortælle at der er planlagt et borgermøde til afholdelse den 2. november 2010, hvor BUF er vært. ØKONOMI Ingen økonomiske konsekvenser i 2010, men en reduktion af Amager Øst Lokaludvalgs puljemidler i 2011 på ca kr. hvorfor der må forventes et puljemiddelbudget på ca.3,1 mio. kr. i 2011 (beregnet på baggrund af budget-tallene). Det er endnu uafklaret hvilke konsekvenser sammenlægningen mellem Miljøpunktet og Lokaludvalgene får for Lokaludvalgets økonomi.

8 BILAG Budgetforlig 2011 ligger i sin fulde ordlyd på Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside under høringer/kk_budgetforslag Vedlagt, o FAQ (Frequently Asked Questions) fra TMF. o Procesplan for sammenlægningen af Miljøpunkter og Lokaludvalg, udarbejdet af ØKF. o Skrivelse af 15/10-10 fra ØKF/TMF om det videre arbejde med sammenlægningen af Lokaludvalg og Miljøpunkt. Vedlagt, høringsmateriale om strukturtilpasninger på skoler. Dette blot som uddybende orientering, da udkast til høringssvar vil blive udarbejdet af BIFUK-arbejdsgruppen og indstillet på LUmødet den 16. december 2010.

9 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, at Lokaludvalget tager orienteringen om opfølgning på LU-evalueringen til efterretning. SAGSFREMSTILLING Amager Øst Lokaludvalg modtog den 3.august 2010, første version af evalueringsrapporten om lokaludvalgene i København, til lokaludvalgenes kommentering. Evalueringen blev gennemført i perioden fra ultimo april 2010 til primo august 2010 af Als Research Aps. Høringsperioden forløb fra tirsdag den 3. august 2010 til fredag den 20. august På Lokaludvalgsmødet den 19. august 2010 vedtog Amager Øst Lokaludvalg et høringssvar som Sekretariatet umiddelbart herefter indsendte til ØKF. Den endelige evalueringsrapport blev afleveret af Als Research Aps mandag den 23. august 2010, og blev derefter udsendt til samtlige lokaludvalg og andre interessenter. Lokaludvalgenes høringssvar indgik desuden som bilag i Økonomiudvalgets behandling af resultaterne af evalueringen, (som dagsordenspunkt 7) tirsdag den 7. september 2010, hvor også en delegation af lokaludvalgsformænd havde foretræde for Økonomiudvalget. ØU pålagde med beslutningen den 7/9 ØKF at udarbejde forslag til eventuelle ændringer i lokaludvalgsmodellen, som herefter skal forelægges for ØU. På FORUM-mødet (mødet mellem ØKF og Lokaludvalgsformændene) den 4. oktober 2010 var der et punkt om opfølgning på LU-evalueringen på dagsordenen. Med budgetforligets indgåelse (herunder sammenlægningen af Lokaludvalg og Miljøpunkter) vurderes det, at der frem til februar 2011 vil være fokus på denne (sammenlægningen). I foråret 2011 vil der imidlertid blive taget fat de øvrige temaer, som evalueringen peger på, og som ØU har bedt om at der skal udarbejdes forslag til, og der sigtes mod en afslutning af arbejdet i juli På det kommende FORUM-møde den 26. oktober 2010 vil en procesplan for opfølgning på LU-evalueringen blive diskuteret. INDSTILLING Amager Øst Lokaludvalg tager orienteringen om opfølgning på LU-evalueringen til efterretning. ØKONOMI Ingen økonomiske konsekvenser. VIDERE PROCES Amager Øst Lokaludvalg vil løbende blive holdt orienteret om opfølgning på LU-evalueringen på kommende lokaludvalgsmøder. BILAG Vedlagt, ØU-beslutningen fra ØU-mødet den 7. september 2010.

10 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, 1. at oplægget til Formidlings- og Inddragelsesstrategi fra ad hoc arbejdsgruppen vedr. dialogstrategi, gennemgås og drøftes. 2. at ad hoc arbejdsgruppen vedr. dialog-strategi, på baggrund af drøftelsen indstiller et forslag til godkendelse om Formidlings- og Inddragelsesstrategi til lokaludvalgsmødet den 18. november SAGSFREMSTILLING På Lokaludvalgsmødet den 24. februar 2010, fik planlægningsgruppen af Forårsseminaret en række input til emner der burde behandles på forårsseminaret herunder en strategi for formidling af, og inddragelse i, Lokaludvalgets arbejde. På Amager Øst Lokaludvalgs forårsseminar den april 2010, blev dialog-strategi diskuteret. På Lokaludvalgsmødet den 20. maj 2010 blev det besluttet, at nedsætte en arbejdsgruppe, som fik til opgave at udarbejde et oplæg til dialog-strategi på et efterfølgende Lokaludvalgsmøde. INDSTILLING Det indstilles, at arbejdsgruppens oplæg til Formidlings- og Inddragelsesstrategi, gennemgås og drøftes og at arbejdsgruppen på baggrund af de indhentede kommentarer udarbejder et forslag til godkendelse til Lokaludvalgsmødet den 18. november ØKONOMI Ingen økonomiske konsekvenser. VIDERE PROCES På baggrund af drøftelsen af oplægget, vil ad hoc arbejdsgruppen vedr. dialog-strategi, på lokaludvalgsmødet den 18. november 2010, fremkomme med et konkret forslag til godkendelse. BILAG Vedlagt, oplæg til Formidlings- og Inddragelsesstrategi.

11 7. Statusorientering Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, at statusorienteringen om de engagementer Amager Øst Lokaludvalg er involveret i, tages til efterretning. SAGSFREMSTILLING Amager Øst Lokaludvalg har iværksat en lang række projekter og er indgået i en række arbejder. I den forbindelse aflægges der en kort statusorientering om hver af aktiviteterne, med det sigte at holde Lokaludvalgets medlemmer ajour med hvad der sker. INDSTILLING Amager Øst Lokaludvalg tager statusorientering om flg. emner, til efterretning; Cykelsuperstier (møde den 13. september 2010) Stormøde på Gerbrandskolen om skolesammenlægningen på Amager (den 28. september 2010) Konference om Grøn Mobilitet (den 13. oktober 2010) Debatmøde om kommuneplanstrategien (den 13. oktober 2010) BIFUK-medlemmers deltagelse i møde med KFU (den 30. september 2010) ØKONOMI Ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Vedlagt, referat fra KFU-mødet. den 30. oktober Vedlagt, invitation til stormøde på Gerbrandskolen om skolesammenlægningen på Amager.

12 8. Status på puljemidlerne Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning. SAGSFREMSTILLING Denne puljestatus giver en opdatering på indkomne ansøgninger og på puljeøkonomien. Til behandling på dette Lokaludvalgsmøde har Amager Øst Lokaludvalg modtaget 8 puljeansøgninger; Ansøgninger oktober 2010 Ansøgt beløb Arbejdsgruppe Arbejdsgruppern es indstilling Tværkulturelt familiearrangement SOCIAL Latinfestival BIFUK Amager Bio - 70 år BIFUK Julefest BIFUK Delebiler Plan & Miljø I alt eksterne Plan for Naturcenter - Amager Strand Puljemiddel-Kampagne Facadepræmiering - Amagerbrogade I alt interne Eksterne og interne ØKONOMI Tabellen viser puljemiddeløkonomien, dvs. puljens størrelse og disponibelt beløb til rådighed til at støtte de indkomne ansøgninger i Årets samlede puljebudget (2010 oktober): Budget Ansøgt indtil nu (dette LUmøde ikke inkl) Disponeret (bevilget) Kendt underforbrug Rest til disposition Indstillet til mødet 27. oktober Rest hvis indstillinger følges Ansøgninger Løn + Overheadudg Bydelsplanlægning Borgerinddragelsespulje I alt OBS! Ansøgninger der trækkes fra dagsordenen indgår ikke i ovenstående skemas 3.kolonne ( ansøgt indtil nu ).

13 9. Intern puljeansøgning, Plan for Naturcenter Amager Strand Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, at Lokaludvalget godkender at ad hoc arbejdsgruppen - Naturcenter Amager strand bemyndiges til at indkøbe et skitseprojekt hos et arkitektfirma for et beløb på op til kr af 2010-puljemidlerne. SAGSFREMSTILLING Projektet Naturcenter Amager Strand er beskrevet i Amager Øst Lokaludvalgs bydelsplan (indsatsområde 5), vedtaget på ekstraordinært Lokaludvalgsmøde 11. februar Ved et møde om Aktivitet på Amager Strand i april 2010, blev det klart at flere aktører arbejdede på at udvikle lignende projekter, heriblandt: DGI-Storkøbenhavn, Amager Strand IS og Det Maritime Ungdomshus. Ved LU-mødet den 23.september 2010 blev det formelt vedtaget at nedsætte Ad hoc arbejdsgruppen; Naturcenter Amager Strand (Jf. pkt.11 fra LU-mødet den 23.september 2010). Ad hoc arbejdsgruppen Naturcenter Amager strand bestående af ovennævnte interessenter (tovholder, Martin Hein, Amager Øst lokaludvalg) har til formål at koordinere de mange idéer til ét fælles program, og at arbejde sammen mod realiseringen af et Naturcenter på Amager Strand. Gruppen er gennem sine aktiviteter (Bilag 1) nået til enighed om et fælles projektoplæg (Bilag 2). For at bringe projektet videre mener gruppen nu, at næste skridt bør være at konkretisere det i et skitseprojekt. Formålet med dette er at bane vejen for en introduktion af projektet i offentligheden samt at give et værktøj til det videre arbejde med finansiering og udvikling af projektet. Skitseprojektet skal blandt andet kunne fungere som grundlag for borgerinddragelse, diskussion med de fremtidige samarbejdspartnere og andre interessenter. Efterfølgende kan skitseprojektet bearbejdes yderligere jf. de input, ønsker og evt. krav, der måtte komme undervejs i processen. Skitseprojektet baseres på realistisk grundlag og skal som sådan være realiserbart (ift. gældende lovgivning, installationer, fysisk placering etc.). Amager Strand IS skønner (baseret på forespørgsler samt erfaringer fra lignende samarbejder) at et skitseprojekt i 1:200 udarbejdet af et professionelt arkitektfirma vil i omegnen af kr Der søges dog et buffer-beløb på kr for det tilfælde at prisniveauet skulle have ændret sig. Der er taget kontakt til flere mulige tegnestuer.

14 INDSTILLING Det indstilles, at hoc arbejdsgruppens forslag om indkøb af et skitseprojekt af Naturcenter på Amager Strand for op til kr af 2010-puljemidlerne, godkendes. Såfremt Lokaludvalget imødekommer ansøgningen, skal regnskab foreligge senest den 31. december ØKONOMI Der er søgt om støtte på op til kr af 2010-puljemidlerne. BILAG Bilag 1: Status oktober 2010 Naturcenter - Amager Strandpark s arbejde. Bilag 2: Program for Naturcenter på Amager strand + bilagsmateriale.

15 10. Intern puljeansøgning, Puljemiddelkampagne Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, at Lokaludvalget godkender indstillingen fra TOVHOLDER-kredsen og afsætter et rammebeløb på op til kr af 2010-puljemidlerne til afholdelse af en puljemiddelkampagne. SAGSFREMSTILLING Amager Øst Lokaludvalg har i årene haft ca.3,5 mio. kr. årligt til puljemiddelstøtte, som de potentielt ca.500 foreninger, bestyrelser, mv. i Amager Øst bydel har, kunne søge. På nuværende tidspunkt har Amager Øst Lokaludvalg i sin cirka 3-årige levetid anvendt omtrent 10 mio. puljemiddelkroner til at støtte lidt over 200 projekter, arrangementer, etc. En stor del af ansøgerne til disse puljemidler er professionelle institutioner. Mindre foreninger, klubber, etc. søger kun Amager Øst Lokaludvalg om puljemidler i begrænset omfang. På baggrund af den efterhånden brede vifte af projekter Amager Øst Lokaludvalg har givet støtte til (film om H/F Prøvestenen, bogudgivelse, teaterforestillinger, koncerter, foredrag, udstillinger, fodboldtrøjer, foreningsbåd, etc), er der nu et godt grundlag for at inspirere bydelens mange foreninger, bestyrelser, mv., til at søge puljemiddelstøtte hos Amager Øst Lokaludvalg. Dette kan gøres ved at gennemføre en oplysningskampagne om puljemidlernes eksistens og med eksempler på hvad der hidtil er givet støtte til, med det sigte at få et bredere udvalg af puljemiddelansøgninger. Endnu en effekt af en sådan kampagne vil være at Amager Øst Lokaludvalg øger synligheden i bydelen. Et væsentligt element i evalueringsrapporten om Lokaludvalgene er netop lokaludvalgenes mangel på synlighed. INDSTILLING Det indstilles, at TOVHOLDER-kredsens ansøgning, imødekommes med op til kr Oplysningskampagnens elementer; Tekstforfatter, layout, mv. til folder, hjemmeside, A-skilt og annonce i Amager Bladet (ca kr.) Trykning og direkte udsendelse af puljemiddel-folder til bydelens ca.500 foreninger, bestyrelser, mv. til udsendelse i slutningen af november 2010/starten af december 2010 (ca kr.) Dobbeltopslag i Amager Bladet i uge 47 eller 48 (ca kr.) 2 A2-posters til A-skilt (ca kr.) Øvrige udgifter fx flere A-skilte eller andet relevant (ca kr.) I alt til kampagnen op til kr.

16 Sekretariatet vil i tiden for kampagnens gennemførelse afsætte tid/ressourcer til eventuel bistand med udfyldelse af ansøgningsskema til Amager Øst Lokaludvalgs puljemidler. Såfremt Lokaludvalget imødekommer ansøgningen, skal regnskab foreligge senest den 31. december 2010 og evaluering af effekten gennemføres inden udgangen af ØKONOMI Der er søgt om støtte på op til kr af 2010-puljemidlerne.

17 11. Intern puljeansøgning, facadepræmiering Amagerbrogade Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, at Lokaludvalget godkender at ad hoc arbejdsgruppen - Amagerbrogade som strøg- og handelsgade bemyndiges til at stifte en pris for Årets Butiksfacade på Amagerbrogade for et samlet beløb op til kr af 2010-puljemidlerne. SAGSFREMSTILLING Nedsættelsen af ad hoc arbejdsgruppen - Amagerbrogade som Strøg- og handelsgade blev vedtaget på Lokaludvalgsmødet den 17.juni Gruppens opgave er dels at følge - og skubbe på - udviklingen af projektet Amagerbrogade som strøggade samt arbejde med udviklingen af facaderenovering, skabelsen af byrumspladser, m.v. Ad hoc arbejdsgruppen samarbejder pt. med TMF om at øge opmærksomheden blandt butiksindehavere på retningslinier og lovgivning for indretning/skiltning af facader (på Amagerbrogade). Dette ønsker gruppen bl.a. gjort ved årlig uddeling af en pris for Årets Butiksfacade på Amagerbrogade. Dette sker i tråd med gruppens langsigtede ambition om at øge det offentlige fokus på Amagerbrogade som strøggade og på længere sigt følge op med projekter som midlertidig anvendelse at tomme butikker, etablering af micro-pladser, punktvis begrønning etc. Af hensyn til facadeprisens pondus og effekt finder gruppen det hensigtsmæssigt at lægge op til et flerårigt projekt. Forslaget rummer derfor indkøb af plaketter (lille plade til fastgørelse på væg/mur) til årene 2010, 2011 og Hvad angår Årets Butiksfacade på Amagerbrogade indhentes forslag til præmiering bl.a. ved annoncering i Ama røsten og Amagerbladet samt ved direkte henvendelse til butikker på Amagerbrogade. Der sigtes endvidere på et samarbejde med Amagerbladet for så vidt angår omtale/artikelskrivning om præmieringen. Såfremt Amager Vest Lokaludvalg forsat ønsker at deltage, forventes projektet gennemført som et samarbejde mellem AØLU og AVLU. BUDGET: Design af Plakette Kr Produktion af støbeform + 3 plaketter (2010, 2011 og 2012) Kr Kontant pengepræmie i 2010 Kr Annoncering i Amagerbladet (halvside) Kr I alt Kr Priser på design og produktion af plaketter varierer en del afhængigt af udformning, hvorfor priserne her er sat højt.

18 Vedlagte bilag er et udkast til grundlag for præmiering af butiksfacader på Amagerbrogade. Udkastet vil blive gennemgået på næste møde i ad hoc arbejdsgruppen (planlagt til torsdag d. 28.oktober 2010), hvorfor der tages forbehold for eventuelle justeringer bl.a. i forhold til Amager Vest Lokaludvalg. INDSTILLING Det indstilles, at hoc arbejdsgruppens forslag om stiftelse af en pris for Årets Butiksfacade på Amagerbrogade på op til kr , godkendes. Såfremt Lokaludvalget imødekommer ansøgningen, skal regnskab foreligge senest den 31. december ØKONOMI Der er søgt om støtte på op til kr af 2010-puljemidlerne. Amager Øst Lokaludvalgs 2010-puljemidler belastes dog kun med halvdelen (dvs kr.) hvis Amager Vest Lokaludvalg indgår i samarbejdet. BILAG Vedlagt, grundlag for præmiering af butiksfacader på Amagerbrogade.

19 12. Ekstern puljeansøgning, Beachsoccer puljeansøgning ændrede projektbetingelser Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at Lokaludvalget godkender indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. SAGSFREMSTILLING På Lokaludvalgsmødet den 17. juni 2010 ansøgte og fik Beachball Denmark støtte af 2010 puljemidlerne i form af en underskudsgaranti på op til kr til afholdelse af Beachsoccer-Åben træningsstævne. Forholdene omkring afholdelsen af stævnet har imidlertid ændret sig i forholdet til den ansøgning, på baggrund af hvilken, Lokaludvalget gav bevillingen. Jf. telefonisk kontakt med juristen i ØKF er det nu op til Lokaludvalget at afgøre om støttetilsagnet skal fastholdes eller afvises. Der er endnu ikke udbetalt puljemidler til Beachball Denmark. INDSTILLING BIFUK-arbejdsgrruppen indstiller, at støttetilsagnet fastholdes og der udbetales puljemiddelstøtte til Beachball Denmark. Begrundelsen herfor er, at der er udvist rettidig omhu. Når der sker væsentlige ændringer i et projekt, skal sekretariatet kontaktes, hvilket er forsøgt, men det var ferielukket. Michael Stensig fra beachsoccer/strandfodbold mødte frem på BIFUK-arbejdsgruppens møde den 7. oktober 2010, for at redegøre for forholdene omkring arrangementet på Amager Strand, som AØLU havde bevilget midler til blandt andet under forudsætning af deltagerbetaling. Imidlertid var arrangementet lagt på et dårligt tidspunkt i sommerferien, og da det langt fra så ud til, at de kalkulerede 24 hold ville tilmelde sig, lavede klubben om på projektet, gik i samarbejde med DGI, som havde et beachvolleyball-arrangement, hvor deltagerne så kunne deltage i strandfodbold, men uden deltagerbetaling. På grund af samarbejdet blev udgifterne holdt nede (mindre PR og færre materialer) på ca kr. og ingen deltagerbetaling - hvor LU har bevilget kr. 20 deltog i et fornuftigt arrangement. LU-sekretariatet blev forsøgt kontaktet om ændringerne, men holdt ferie. Såfremt Lokaludvalget godkender indstillingen, vil Sekretariatet se til at der indhentes regnskab fra Beachball Denmark og puljemiddelstøtten vil blive udbetalt snarest herefter. ØKONOMI Ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Vedlagt, ansøgningen (fra juni 2010 LU-mødet), LU-beslutningen og evalueringen.

20 13. Ekstern puljeansøgning, 69_Tværkulturelt familiearrangement (SOCIAL) Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at Lokaludvalget godkender indstillingen fra SOCIAL-arbejdsgruppen. SAGSFREMSTILLING Læringscentret i Kvarterhuset og Projektbasen søger om støtte af 2010 puljemidlerne på i alt kr til afholdelse af Tværkulturelt familiearrangement med fokus på børn og unge i fritiden den 30. oktober Projektbasen er et boligsocialt projekt i Holmbladskvarteret i et samarbejde mellem boligselskaber og Københavns Kommune. Det overordnede mål for arbejdet er at forbedre Holmbladskvarteret generelt til glæde for beboere og gøre en særlig indsats i forhold til nogle prioriterede målgrupper. Læringscenteret og Projektbasen planlægger et tværkulturelt arrangement i Kvarterhuset mellem lokale borgere; nydanskere såvel som etniske danskere. Et åbent hus arrangement som kan medføre større forståelse og tolerance mellem forskellige grupper. Desuden kommer børnene i centrum omkring sunde fritidsinteresser, da det er af væsentlig betydning, at børn og unge har noget at foretage sig for at undgå kedsomhed, der i værste tilfælde kan medføre kriminalitet. Slutteligt er arrangementet en mulighed for at formidle de mange aktiviteter målrettet børnefamilier der eksisterer i nærområdet. Aktiviteter der kun i begrænset omfang benyttes af arrangementets målgruppe. Om ansøger Projektbasen har i 2009 søgt og fået støtte til arrangementet Integrationsindsats. Der var søgt om kr og bevilget kr Evalueringen ligger på punkt 60. Ansøger anfører en medfinansiering på kr INDSTILLING SOCIAL-arbejdsgruppen indstiller, at ansøgningen imødekommes med det fulde beløb. SOCIALarbejdsgruppen lægger vægt på, at det er et tværkulturelt arrangement, hvor nydanskere og etniske danskere møder hinanden. Arrangementet lægger op til en øget forståelse grupperne imellem. Børnene er i centrum, og der lægges op til at guide dem over til sunde fritidsinteresser. Desuden lægger SOCIAL-arbejdsgruppen vægt på den betydelige medfinansiering fra ansøgers side. Såfremt Lokaludvalget imødekommer ansøgningen, skal regnskab og evalueringsrapport foreligge senest den 30. november ØKONOMI Der er søgt om støtte på kr af 2010 puljemidlerne. BILAG Vedlagt, ansøgning og budget.

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

12. Status på puljemidlerne

12. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Evaluering af Lokaludvalgene i København 4. Høring Sikker By, pakken 5. Høring Sikker By, prioritering 6. Høring Bydelsplan, Amager Øst

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler juni 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Amager Børneteaterfestival (BIFUK)

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 REFERAT for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Spørgsmål fra borgere og oplæg (2013-0249729) 1 2. Godkendelse af dagsordenen (2013-0249744) 2 3. Oplæg om Københavnertunnelen (2013-0249823)

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

PROTOKOL. for mødet den 20.08.2009, kl. 18:30 i. 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681)

PROTOKOL. for mødet den 20.08.2009, kl. 18:30 i. 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681) PROTOKOL, kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681) 3. Krimsvej lokalplan (2009-107681) 4. Orientering vedr. sagen om datatilsynet (2009-107681) 5. Fordeling

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 11-06-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Dagsorden Under punkt 1 deltager vidensbydirektør Caroline Arends Tirsdag den 11. juni 2013 kl.

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Lokaludvalgsmøde. Referat

Lokaludvalgsmøde. Referat Najukkami ataatsimiititaliaq,tasiilaq Saqqaa Lokaludvalgsmøde Referat Onsdag den 11. februar 2015 kl. 14.00 Medlemmer: Ole Nuko Pia-Gry Christensen Lasarus Mikaelsen Knud Mathiassen Dilare Ertaq 0 Dagsorden

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Amager Øst Lokaludvalg vil meget gerne modtage en tilbagemelding, når endelig politisk behandling har fundet sted.

Amager Øst Lokaludvalg vil meget gerne modtage en tilbagemelding, når endelig politisk behandling har fundet sted. Børne- og Ungeforvaltningen 1. september 2011 Vedr.: høringssvar - Skoledistriktsændringer 2012-2013 Hermed fremsendes høringssvar vedr. Skoledistriktsændringer 2012-2013 Høringssvaret er udarbejdet af

Læs mere

Forslag. til udviklingsarbejde i lokalsamfundene - proces for projekt Udvikling i en hel kommune

Forslag. til udviklingsarbejde i lokalsamfundene - proces for projekt Udvikling i en hel kommune Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 24. maj 2011 Sagsnr.: 201103042-12

Læs mere

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring.

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 12) Meddelelser a) Præsention af Medborgerhuset v/susanne Barfod b) Forslag til ændring af Lov om støtte til Folkeoplysning c) Høringssvar vedrørende

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Samrådets repræsentant i Folkeoplysningsudvalget

Samrådets repræsentant i Folkeoplysningsudvalget Kulturelt Samråd i Høje-Taastrup Kommune Referat fra mødet den 27.01.2015 i Kulturcentret Ruth Trier Jette Thomsen Jørgen Kristensen Benny Pedersen Anette Dahl Nielsen Otto Vinter Tine Brings Brock Jørn

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde Onsdag den 6. februar 2008 kl. 17.30 21.00 (Lisbeth klargør lokalet og Peter giver lagkage) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen

Læs mere

27-11-2006. Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice

27-11-2006. Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice NOTAT MED INDSTILLING Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice I forbindelse med budgetforliget for 2007 blev det besluttet, at samle borgerbetjeningen i lokalområdet på en adresse. Visionen er at skabe

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

for mødet den 24.02.2010 i FRAVÆRENDE MED AFBUD: ANDERS HJORTH ELISABETH C.N. BECKMANN RUNE SOLVANG FRAVÆRENDE UDEN AFBUD:

for mødet den 24.02.2010 i FRAVÆRENDE MED AFBUD: ANDERS HJORTH ELISABETH C.N. BECKMANN RUNE SOLVANG FRAVÆRENDE UDEN AFBUD: for mødet den 24.02.2010 i FRAVÆRENDE MED AFBUD: ANDERS HJORTH ELISABETH C.N. BECKMANN RUNE SOLVANG FRAVÆRENDE UDEN AFBUD: LISSY SVENSSON HIKMAT HUSSEIN MARTIN HEIN ANKOM TIL MØDET KL.18.55 UNDER BEHANDLINGEN

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen 6. Rekruttering Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen Find vej Dagen fortsætter som forbundets store synligheds og rekrutteringssatsning primært rettet mod familier. Find vej dagen er også i 2015 støttet

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd LBR Lokalt Beskæftigelses Råd Onsdag den 16. juni 2010, kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes i mødelokalet 1, Rådhuset, Torvegade 10, 7800 Skive Preben Andersen, Bent Møller Winther, Gert Ringgaard, Jørgen Knudsen,

Læs mere

Boligselskabet Vissenbjerg

Boligselskabet Vissenbjerg Boligselskabet Vissenbjerg Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i Fælleshuset på Hesbjerglund, 5492 Vissenbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet Vissenbjerg...

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 1. Borgerbesøg og henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Lokalplanforslag, Amagerforbrændingen (Miljø & Plan) 4. Høring Kommuneplanforslag

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vedtægter for SUPER8. At være en non-kommerciel forening til fremme og udvikling af medlemmernes talent indenfor film-produktion.

Vedtægter for SUPER8. At være en non-kommerciel forening til fremme og udvikling af medlemmernes talent indenfor film-produktion. Vedtægter for SUPER8 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Super8. Dens hjemsted er Århus. FORMÅL 2 Super8 s formål er: At være en non-kommerciel forening til fremme og udvikling af medlemmernes talent

Læs mere

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Onsdag den 17. november 2010. Følgende deltog i mødet: Biskop Steen Skovsgaard Provst Jens Lose Domprovst

Læs mere

PULS 2013 Information til medarbejdere

PULS 2013 Information til medarbejdere PULS 2013 Information til medarbejdere Oktober 2013 1 Information om PULS 2013 Nyt kapitel Denne vejledning er målrettet medarbejdere, der skal til PULS-samtale. PULS er ramme for performance-, udviklings-

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden 26-06-2014 kl. 16:45 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang Ekstraordinært

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler, maj 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Kabaret (BIFUK) 6. Ekstern puljemiddelansøgning,

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Eventkommunikation og udarbejdelse af image-strategi I Fællessekretariatet Sekstanten står vi sammen med fem almene boligorganisationer og fire

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur 23. januar 2013 1. Indledning Nordfyns Kommune ved kommunaldirektør Morten V. Pedersen har rettet henvendelse KL s Konsulentvirksomhed (KLK)

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it)

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) Opgavebeskrivelse Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) 1 Bilag 1 til fastpriskontrakt: Kundens opgavebeskrivelse Indledning Kunden ønsker ekstern

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen 19. oktober 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning Indkaldelse til menighedsrådsmøde: Onsdag den 29. april 2015 Kl. 19.00 Mødet indledes med spisning kl. 18.15 i Pyramiden. Fraværende med afbud: Thomas Gylnæs Nielsen Evt. stedfortrædere indkaldt: Fraværende

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET Tid: Tirsdag den 7. april 2015 kl. 12.30 16.00 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden

1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af projekt Den blå sti 4. Drøftelse af udviklingspotentialet for Prags Boulevard 43 & 47-49 5. Statusorientering - Krimsvej 6. Høring

Læs mere

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Notat Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Til: Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Inddragelse af etniske minoriteter i de

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere

Tid: Fredag den 6. februar 2014 kl. 9.30 11.30 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle.

Tid: Fredag den 6. februar 2014 kl. 9.30 11.30 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Referat fra møde 01-15 i Schweissudvalget Tid: Fredag den 6. februar 2014 kl. 9.30 11.30 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund

Læs mere

Bestyrelsesmøde i BB-klubben d. 09.02.2013

Bestyrelsesmøde i BB-klubben d. 09.02.2013 Bestyrelsesmøde i BB-klubben d. 09.02.2013 Deltagere: Lisbeth, Suzette, Marina og Mette L. Fraværende: Anne Mette, Linda, Mette A. og Mette B. Referant: Mette L. 1. Opfølgning på sidste møde og opgaver.:

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Øresundsfestival 2014

Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival er blevet en succespå bare to år. I 2013 spillede 65 artister på 7 scener i løbet af to dage. Vi har skabt et netværk som allerede består af 10 spillesteder og 4

Læs mere

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser NOTAT ISC - Administrationsteamet 30-01-2014 Regler for valg til skolebestyrelser 1. Valgbestyrelse - ansvar for gennemførelse af skolebestyrelsesvalg Det er den siddende skolebestyrelse, som har ansvar

Læs mere