8. Status på puljemidlerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "8. Status på puljemidlerne"

Transkript

1 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi 7. Statusorientering; Cykelsuperstier Stormøde på Gerbrandskolen om skolesammenlægningen på Amager Konference om Grøn Mobilitet Debatmøde om kommuneplanstrategien BIFUK-medlemmers deltagelse i møde med KFU 8. Status på puljemidlerne 9. Intern puljeansøgning, Plan for Naturcenter Amager Strand. 10. Intern puljeansøgning, Puljemiddelkampagne. 11. Intern puljeansøgning, Facadepræmiering Amagerbrogade. 12. Beachsoccer puljeansøgning ændrede projektbetingelser 13. Ekstern puljeansøgning, 69_Tværkulturelt familiearrangement (SOCIAL) 14. Ekstern puljeansøgning, 70_Latinfestival (BIFUK) 15. Ekstern puljeansøgning, 71_Amager Bio 70 år (BIFUK) 16. Ekstern puljeansøgning, 72_Julefest (BIFUK) 17. Ekstern puljeansøgning, 73_Delebiler (MILJØ & PLAN) 18. Meddelelser fra formanden 19. Punkter til kommende Lokaludvalgsmøder 20. Eventuelt

2 1. Borgerbesøg og -henvendelser

3 2. Godkendelse af dagsorden Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at Lokaludvalget godkender dagsordenen.

4 3. Præsentation af Projekt METRO Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, at præsentationen om PROJEKT METRO tages til efterretning. SAGSFREMSTILLING Amager Øst Lokaludvalg modtog den 6.oktober 2010, en henvendelse fra Metrogruppen (en gruppe studerende på Performance Design ved RUC), om et kunstprojekt i metroen på bl.a. stationerne Amagerbro og Lergravsparken i Amager Øst bydel. I den forbindelse anmoder Metrogruppen om at etablere et samarbejde med Amager Øst Lokaludvalg omkring PROJEKT METRO. INDSTILLING Metrogruppen vil på Lokaludvalgsmødet præsentere og forklare PROJEKT METRO og høre Lokaludvalget om dets holdning til projektet. Det indstilles, at Amager Øst Lokaludvalg tager præsentationen til efterretning. ØKONOMI Ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Vedlagt, Projektbeskrivelse om PROJEKT METRO kunst under jorden.

5 4. Budgetaftale 2011 Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget tager orienteringen om budgetaftale 2011 til efterretning. 2. at Lokaludvalget godkender nedsættelsen af en task force vedr. sammenlægning af Lokaludvalg og Miljøpunkt. 3. at Lokaludvalget, i forbindelse med sammenlægningen af 4 skoler på Amager og den forestående høringsproces, godkender at BIFUK-arbejdsgruppen varetager det videre arbejde med borgerinddragelse i tæt kontakt med Børne- og Ungeforvaltningen. SAGSFREMSTILLING Den 17. september 2010 blev der indgået budgetforlig om Københavns Kommunes budget Uagtet, at alle elementerne i budgetaftalen må anses for væsentlige, skal flg. 3 elementer af særlig betydning for Amager Øst bydel og Amager Øst Lokaludvalg nævnes (teksterne er uddrag af den fulde forligstekst); Udvikling af nyt koncept for bydelsplanlægningen København er en storby med fokus på både vækst og livskvalitet. Planlægningen skal derfor foregå på både det overordnede og det nære niveau, så de lokale indsatser med betydning for borgernes livskvalitet understøtter de overordnede strategier for byens udvikling. Bydelsplanlægningen har siden 2008 haft dette sigte. Bydelsplanlægningen har været en udbytterig proces for lokaludvalg, forvaltninger og politikere. Parterne oplever dog også understøttet af evalueringen af lokaludvalgene fra sommeren 2010 at der eksisterer en vis usikkerhed omkring implementering af ideerne i bydelsplanerne og de færdige planers status. Parterne er enige om, at bydelsplanlægningen skal fastholdes, men at konceptet skal ændres. Parterne er derfor enige om, at Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen i en dialog med lokaludvalgene skal udarbejde et nyt koncept for planlægning og implementering på det nære niveau set i sammenhæng med de øvrige elementer i planlægningen, herunder de årlige handlingsplaner, kommuneplanen og ønsket om et mere tematisk indhold i planen. Senest ved udgangen af 2011 skal forvaltningen præsentere et forslag til et nyt koncept. Parterne lægger vægt på, at planerne for det nære niveau skal være anvendelige og handlingsorienterede, at de skal have en konkret effekt for byens udvikling, som understøtter den overordnede planlægning, og at der skal ske en forventningsafstemning mellem lokaludvalg, borgere og Borgerrepræsentationen i forhold til hvilke ønsker og målsætninger, der er realistiske at gennemføre.

6 Sammenlægning af Lokaludvalg og miljøpunkter Lokaludvalgene og Miljøpunkterne har i dag mange samarbejdsflader. Parterne er enige om, lokaludvalgenes opgaveportefølje udvides, således at lokaludvalgene fremover varetager opgaven med at støtte og udvikle det lokale miljøarbejde. En udvidelse af lokaludvalgenes opgavevaretagelse til også at dække miljøpunkter, vil bidrage til at udvalgenes virke i højere grad er i samklang med de overordnede temaer, som Borgerrepræsentationen beskæftiger sig med. Således sikres en bedre sammenhæng mellem det tværgående og det lokale miljøarbejde i kommunen. Ydermere vil det skabe én samlet indgang for borgerne i lokalområdet og dermed øge synligheden i bydelen. Ved en sammenlægning får den enkelte københavner således større indflydelse og nemmere adgang til at bidrage til beslutninger, som har betydning for miljøet i bydelen og i byen som helhed. Parterne er enige om at indgå i en dialog med lokaludvalgene om, hvordan sammenlægningen tilrettelægges mest hensigtsmæssigt. Parterne noterer sig, at sammenlægningen tilvejebringer en driftseffektivisering på 3,2 mio. kr. i 2011 og 6,4 mio. kr. fra 2012 og frem. Herudover er parterne enige om at reducere lokaludvalgenes puljemidler med 5 mio. kr. årligt i 2011 og frem. Reduktionen vil ske på den del af bevillingen, som fordeles til lokaludvalgene efter bydelens indbyggertal. Udbygning af skoler og flere fritidshjem/kkfo-pladser Det stigende børnetal i København mærkes også i skolerne. I løbet af de næste 8 år forventes yderligere flere elever end i dag og et behov for nye skolespor ud over de 14 spor, som allerede er finansieret og ved at blive bygget. Ved at optimere skoledistrikter og andre kapacitetsoptimerende initiativer, kan behovet dog midlertidigt reduceres til i alt 13 spor, men det forudsætter skolesammenlægninger på Amager og på Østerbro. Forligsparterne er enige om, at anlægsplanen kræver en sammenlægning af skoler på Amager for at skabe yderligere kapacitet og overholde undervisningspligten. Et forslag herom er derfor sendt i høring. Forslaget skal erstatte behovet for at afsætte midler til 2 nye skolespor på Amager. Parterne har ikke lagt sig fast på en model for skolesammenlægning, men er enige om, at den nye skolestruktur skal tage udgangspunkt i de ideer og visioner, der kommer fra området. Der vil undervejs i høringsprocessen blive arrangeret et borgermøde ligesom der skal sikres en aktiv dialog mellem skoleledere, skolebestyrelser og forvaltning. Der kan f.eks. arbejdes med en ny udskolingstanke, hvor børnehaveklasse til sjette klasse bliver gående på hver deres skolematrikel, mens udskolingen klasse har egen bygning og særligt udskolingsmiljø. Parterne er enige om, at såvel valg af hvorledes skolerne skal lægges sammen som pædagogiske principper skal tage udgangspunkt i en grundig proces hvor der lyttes og arbejdes med at finde det bedst mulige forslag med udgangspunkt i de lokale interesser. Parterne er enige om sammen at vælge en model, der holder sig indenfor de økonomiske rammer og sikrer at behovet for kapacitet opfyldes. Parterne er endvidere enige om, at forslaget til ny skolestruktur skal vedtages politisk med en tidshorisont, så ændringerne kan træde i kraft ved skolestart i Forligsparterne er enige om, at der tildeles anlægsmidler i den nye struktur til at ombygge skolebygninger og fritidstilbud til at rumme undervisning med trygge klasserammer for de små elever og innovative faglokaler og et ungdomsmiljø for de større elever.

7 Der afsættes midler til at undersøge, hvordan en sammenlægning kan understøttes bedst muligt ved tilpasning i den eksisterende bygningsmasse på skolerne. Parterne forpligter sig på baggrund af denne forundersøgelse til at foretage evt. bygningsmæssige og indretningsmæssige ændringer for et samlet beløb på op til 80 mio. kr. Midlerne afsættes endeligt i forbindelse med forhandlingerne om budgettet for Parterne er endvidere indstillet på at prioritere skolernes renoveringsbehov i forbindelse med de midler, der gives til fortsat genopretning af folkeskolerne i perioden Den 7. oktober 2010, blev budget 2011 vedtaget i BR. En opringning til én af udvalgssekretærerne i BR afslører, at der først vil foreligge et endeligt referat fra BR-mødet engang efter efterårsferien (og således efter at dette er skrevet). Efter at have kontaktet de sagsmedarbejdere der sidder med de 3 ovennævnte elementer, står det imidlertid klart, at hvad de 3 elementer angår, er de vedtaget som angivet i forligsteksten. INDSTILLING Det indstilles; at Lokaludvalget tager orienteringen om budgetaftale 2011 til efterretning. at Lokaludvalget godkender nedsættelsen af en task force vedr. sammenlægning af Lokaludvalg og Miljøpunkt. Amager Øst Lokaludvalg repræsenteres ved én fra Formandskabet, tovholderen fra Miljø & Plan-arbejdsgruppen samt Lokaludvalgssekretæren som sammen med tilsvarende repræsentanter fra Amager Vest Lokaludvalg samt 1-2 repræsentanter fra Miljøpunkt Amagers sekretariat udgør task-forcen. Opgaven for task-forcen bliver - på baggrund af de udmeldinger, der kommer fra hhv. ØKF og TMF vedr. den fremtidige organisationsform og økonomi, at sikre en så hensigtsmæssig sammenlægning af Lokaludvalg og Miljøpunkt som overhovedet mulig. ØKF og TMF har udbedt sig en tilbagemelding på drøftelserne mellem Miljøpunkt og Lokaludvalg, senest den 1. december Til orientering kan det nævnes, at der onsdag den 29. september 2010 har været afholdt et indbyrdes gensidigt orienterende møde mellem Lokaludvalgene på Amager og Miljøpunkt Amager. at Lokaludvalget, i forbindelse med sammenlægningen af 4 skoler på Amager og den forestående høringsproces (som nu er fastlagt til perioden 15. oktober 2010 til 22. december 2010), godkender at BIFUK-arbejdsgruppen varetager det videre arbejde med borgerinddragelse i tæt kontakt med Børne- og Ungeforvaltningen. Michael Hougaard Olsen, Områdechef, Børn og ungdom, Område Amager (som er kontaktperson til Amager Øst og Amager Vest Lokaludvalg) kan fortælle at der er planlagt et borgermøde til afholdelse den 2. november 2010, hvor BUF er vært. ØKONOMI Ingen økonomiske konsekvenser i 2010, men en reduktion af Amager Øst Lokaludvalgs puljemidler i 2011 på ca kr. hvorfor der må forventes et puljemiddelbudget på ca.3,1 mio. kr. i 2011 (beregnet på baggrund af budget-tallene). Det er endnu uafklaret hvilke konsekvenser sammenlægningen mellem Miljøpunktet og Lokaludvalgene får for Lokaludvalgets økonomi.

8 BILAG Budgetforlig 2011 ligger i sin fulde ordlyd på Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside under høringer/kk_budgetforslag Vedlagt, o FAQ (Frequently Asked Questions) fra TMF. o Procesplan for sammenlægningen af Miljøpunkter og Lokaludvalg, udarbejdet af ØKF. o Skrivelse af 15/10-10 fra ØKF/TMF om det videre arbejde med sammenlægningen af Lokaludvalg og Miljøpunkt. Vedlagt, høringsmateriale om strukturtilpasninger på skoler. Dette blot som uddybende orientering, da udkast til høringssvar vil blive udarbejdet af BIFUK-arbejdsgruppen og indstillet på LUmødet den 16. december 2010.

9 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, at Lokaludvalget tager orienteringen om opfølgning på LU-evalueringen til efterretning. SAGSFREMSTILLING Amager Øst Lokaludvalg modtog den 3.august 2010, første version af evalueringsrapporten om lokaludvalgene i København, til lokaludvalgenes kommentering. Evalueringen blev gennemført i perioden fra ultimo april 2010 til primo august 2010 af Als Research Aps. Høringsperioden forløb fra tirsdag den 3. august 2010 til fredag den 20. august På Lokaludvalgsmødet den 19. august 2010 vedtog Amager Øst Lokaludvalg et høringssvar som Sekretariatet umiddelbart herefter indsendte til ØKF. Den endelige evalueringsrapport blev afleveret af Als Research Aps mandag den 23. august 2010, og blev derefter udsendt til samtlige lokaludvalg og andre interessenter. Lokaludvalgenes høringssvar indgik desuden som bilag i Økonomiudvalgets behandling af resultaterne af evalueringen, (som dagsordenspunkt 7) tirsdag den 7. september 2010, hvor også en delegation af lokaludvalgsformænd havde foretræde for Økonomiudvalget. ØU pålagde med beslutningen den 7/9 ØKF at udarbejde forslag til eventuelle ændringer i lokaludvalgsmodellen, som herefter skal forelægges for ØU. På FORUM-mødet (mødet mellem ØKF og Lokaludvalgsformændene) den 4. oktober 2010 var der et punkt om opfølgning på LU-evalueringen på dagsordenen. Med budgetforligets indgåelse (herunder sammenlægningen af Lokaludvalg og Miljøpunkter) vurderes det, at der frem til februar 2011 vil være fokus på denne (sammenlægningen). I foråret 2011 vil der imidlertid blive taget fat de øvrige temaer, som evalueringen peger på, og som ØU har bedt om at der skal udarbejdes forslag til, og der sigtes mod en afslutning af arbejdet i juli På det kommende FORUM-møde den 26. oktober 2010 vil en procesplan for opfølgning på LU-evalueringen blive diskuteret. INDSTILLING Amager Øst Lokaludvalg tager orienteringen om opfølgning på LU-evalueringen til efterretning. ØKONOMI Ingen økonomiske konsekvenser. VIDERE PROCES Amager Øst Lokaludvalg vil løbende blive holdt orienteret om opfølgning på LU-evalueringen på kommende lokaludvalgsmøder. BILAG Vedlagt, ØU-beslutningen fra ØU-mødet den 7. september 2010.

10 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, 1. at oplægget til Formidlings- og Inddragelsesstrategi fra ad hoc arbejdsgruppen vedr. dialogstrategi, gennemgås og drøftes. 2. at ad hoc arbejdsgruppen vedr. dialog-strategi, på baggrund af drøftelsen indstiller et forslag til godkendelse om Formidlings- og Inddragelsesstrategi til lokaludvalgsmødet den 18. november SAGSFREMSTILLING På Lokaludvalgsmødet den 24. februar 2010, fik planlægningsgruppen af Forårsseminaret en række input til emner der burde behandles på forårsseminaret herunder en strategi for formidling af, og inddragelse i, Lokaludvalgets arbejde. På Amager Øst Lokaludvalgs forårsseminar den april 2010, blev dialog-strategi diskuteret. På Lokaludvalgsmødet den 20. maj 2010 blev det besluttet, at nedsætte en arbejdsgruppe, som fik til opgave at udarbejde et oplæg til dialog-strategi på et efterfølgende Lokaludvalgsmøde. INDSTILLING Det indstilles, at arbejdsgruppens oplæg til Formidlings- og Inddragelsesstrategi, gennemgås og drøftes og at arbejdsgruppen på baggrund af de indhentede kommentarer udarbejder et forslag til godkendelse til Lokaludvalgsmødet den 18. november ØKONOMI Ingen økonomiske konsekvenser. VIDERE PROCES På baggrund af drøftelsen af oplægget, vil ad hoc arbejdsgruppen vedr. dialog-strategi, på lokaludvalgsmødet den 18. november 2010, fremkomme med et konkret forslag til godkendelse. BILAG Vedlagt, oplæg til Formidlings- og Inddragelsesstrategi.

11 7. Statusorientering Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, at statusorienteringen om de engagementer Amager Øst Lokaludvalg er involveret i, tages til efterretning. SAGSFREMSTILLING Amager Øst Lokaludvalg har iværksat en lang række projekter og er indgået i en række arbejder. I den forbindelse aflægges der en kort statusorientering om hver af aktiviteterne, med det sigte at holde Lokaludvalgets medlemmer ajour med hvad der sker. INDSTILLING Amager Øst Lokaludvalg tager statusorientering om flg. emner, til efterretning; Cykelsuperstier (møde den 13. september 2010) Stormøde på Gerbrandskolen om skolesammenlægningen på Amager (den 28. september 2010) Konference om Grøn Mobilitet (den 13. oktober 2010) Debatmøde om kommuneplanstrategien (den 13. oktober 2010) BIFUK-medlemmers deltagelse i møde med KFU (den 30. september 2010) ØKONOMI Ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Vedlagt, referat fra KFU-mødet. den 30. oktober Vedlagt, invitation til stormøde på Gerbrandskolen om skolesammenlægningen på Amager.

12 8. Status på puljemidlerne Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning. SAGSFREMSTILLING Denne puljestatus giver en opdatering på indkomne ansøgninger og på puljeøkonomien. Til behandling på dette Lokaludvalgsmøde har Amager Øst Lokaludvalg modtaget 8 puljeansøgninger; Ansøgninger oktober 2010 Ansøgt beløb Arbejdsgruppe Arbejdsgruppern es indstilling Tværkulturelt familiearrangement SOCIAL Latinfestival BIFUK Amager Bio - 70 år BIFUK Julefest BIFUK Delebiler Plan & Miljø I alt eksterne Plan for Naturcenter - Amager Strand Puljemiddel-Kampagne Facadepræmiering - Amagerbrogade I alt interne Eksterne og interne ØKONOMI Tabellen viser puljemiddeløkonomien, dvs. puljens størrelse og disponibelt beløb til rådighed til at støtte de indkomne ansøgninger i Årets samlede puljebudget (2010 oktober): Budget Ansøgt indtil nu (dette LUmøde ikke inkl) Disponeret (bevilget) Kendt underforbrug Rest til disposition Indstillet til mødet 27. oktober Rest hvis indstillinger følges Ansøgninger Løn + Overheadudg Bydelsplanlægning Borgerinddragelsespulje I alt OBS! Ansøgninger der trækkes fra dagsordenen indgår ikke i ovenstående skemas 3.kolonne ( ansøgt indtil nu ).

13 9. Intern puljeansøgning, Plan for Naturcenter Amager Strand Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, at Lokaludvalget godkender at ad hoc arbejdsgruppen - Naturcenter Amager strand bemyndiges til at indkøbe et skitseprojekt hos et arkitektfirma for et beløb på op til kr af 2010-puljemidlerne. SAGSFREMSTILLING Projektet Naturcenter Amager Strand er beskrevet i Amager Øst Lokaludvalgs bydelsplan (indsatsområde 5), vedtaget på ekstraordinært Lokaludvalgsmøde 11. februar Ved et møde om Aktivitet på Amager Strand i april 2010, blev det klart at flere aktører arbejdede på at udvikle lignende projekter, heriblandt: DGI-Storkøbenhavn, Amager Strand IS og Det Maritime Ungdomshus. Ved LU-mødet den 23.september 2010 blev det formelt vedtaget at nedsætte Ad hoc arbejdsgruppen; Naturcenter Amager Strand (Jf. pkt.11 fra LU-mødet den 23.september 2010). Ad hoc arbejdsgruppen Naturcenter Amager strand bestående af ovennævnte interessenter (tovholder, Martin Hein, Amager Øst lokaludvalg) har til formål at koordinere de mange idéer til ét fælles program, og at arbejde sammen mod realiseringen af et Naturcenter på Amager Strand. Gruppen er gennem sine aktiviteter (Bilag 1) nået til enighed om et fælles projektoplæg (Bilag 2). For at bringe projektet videre mener gruppen nu, at næste skridt bør være at konkretisere det i et skitseprojekt. Formålet med dette er at bane vejen for en introduktion af projektet i offentligheden samt at give et værktøj til det videre arbejde med finansiering og udvikling af projektet. Skitseprojektet skal blandt andet kunne fungere som grundlag for borgerinddragelse, diskussion med de fremtidige samarbejdspartnere og andre interessenter. Efterfølgende kan skitseprojektet bearbejdes yderligere jf. de input, ønsker og evt. krav, der måtte komme undervejs i processen. Skitseprojektet baseres på realistisk grundlag og skal som sådan være realiserbart (ift. gældende lovgivning, installationer, fysisk placering etc.). Amager Strand IS skønner (baseret på forespørgsler samt erfaringer fra lignende samarbejder) at et skitseprojekt i 1:200 udarbejdet af et professionelt arkitektfirma vil i omegnen af kr Der søges dog et buffer-beløb på kr for det tilfælde at prisniveauet skulle have ændret sig. Der er taget kontakt til flere mulige tegnestuer.

14 INDSTILLING Det indstilles, at hoc arbejdsgruppens forslag om indkøb af et skitseprojekt af Naturcenter på Amager Strand for op til kr af 2010-puljemidlerne, godkendes. Såfremt Lokaludvalget imødekommer ansøgningen, skal regnskab foreligge senest den 31. december ØKONOMI Der er søgt om støtte på op til kr af 2010-puljemidlerne. BILAG Bilag 1: Status oktober 2010 Naturcenter - Amager Strandpark s arbejde. Bilag 2: Program for Naturcenter på Amager strand + bilagsmateriale.

15 10. Intern puljeansøgning, Puljemiddelkampagne Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, at Lokaludvalget godkender indstillingen fra TOVHOLDER-kredsen og afsætter et rammebeløb på op til kr af 2010-puljemidlerne til afholdelse af en puljemiddelkampagne. SAGSFREMSTILLING Amager Øst Lokaludvalg har i årene haft ca.3,5 mio. kr. årligt til puljemiddelstøtte, som de potentielt ca.500 foreninger, bestyrelser, mv. i Amager Øst bydel har, kunne søge. På nuværende tidspunkt har Amager Øst Lokaludvalg i sin cirka 3-årige levetid anvendt omtrent 10 mio. puljemiddelkroner til at støtte lidt over 200 projekter, arrangementer, etc. En stor del af ansøgerne til disse puljemidler er professionelle institutioner. Mindre foreninger, klubber, etc. søger kun Amager Øst Lokaludvalg om puljemidler i begrænset omfang. På baggrund af den efterhånden brede vifte af projekter Amager Øst Lokaludvalg har givet støtte til (film om H/F Prøvestenen, bogudgivelse, teaterforestillinger, koncerter, foredrag, udstillinger, fodboldtrøjer, foreningsbåd, etc), er der nu et godt grundlag for at inspirere bydelens mange foreninger, bestyrelser, mv., til at søge puljemiddelstøtte hos Amager Øst Lokaludvalg. Dette kan gøres ved at gennemføre en oplysningskampagne om puljemidlernes eksistens og med eksempler på hvad der hidtil er givet støtte til, med det sigte at få et bredere udvalg af puljemiddelansøgninger. Endnu en effekt af en sådan kampagne vil være at Amager Øst Lokaludvalg øger synligheden i bydelen. Et væsentligt element i evalueringsrapporten om Lokaludvalgene er netop lokaludvalgenes mangel på synlighed. INDSTILLING Det indstilles, at TOVHOLDER-kredsens ansøgning, imødekommes med op til kr Oplysningskampagnens elementer; Tekstforfatter, layout, mv. til folder, hjemmeside, A-skilt og annonce i Amager Bladet (ca kr.) Trykning og direkte udsendelse af puljemiddel-folder til bydelens ca.500 foreninger, bestyrelser, mv. til udsendelse i slutningen af november 2010/starten af december 2010 (ca kr.) Dobbeltopslag i Amager Bladet i uge 47 eller 48 (ca kr.) 2 A2-posters til A-skilt (ca kr.) Øvrige udgifter fx flere A-skilte eller andet relevant (ca kr.) I alt til kampagnen op til kr.

16 Sekretariatet vil i tiden for kampagnens gennemførelse afsætte tid/ressourcer til eventuel bistand med udfyldelse af ansøgningsskema til Amager Øst Lokaludvalgs puljemidler. Såfremt Lokaludvalget imødekommer ansøgningen, skal regnskab foreligge senest den 31. december 2010 og evaluering af effekten gennemføres inden udgangen af ØKONOMI Der er søgt om støtte på op til kr af 2010-puljemidlerne.

17 11. Intern puljeansøgning, facadepræmiering Amagerbrogade Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, at Lokaludvalget godkender at ad hoc arbejdsgruppen - Amagerbrogade som strøg- og handelsgade bemyndiges til at stifte en pris for Årets Butiksfacade på Amagerbrogade for et samlet beløb op til kr af 2010-puljemidlerne. SAGSFREMSTILLING Nedsættelsen af ad hoc arbejdsgruppen - Amagerbrogade som Strøg- og handelsgade blev vedtaget på Lokaludvalgsmødet den 17.juni Gruppens opgave er dels at følge - og skubbe på - udviklingen af projektet Amagerbrogade som strøggade samt arbejde med udviklingen af facaderenovering, skabelsen af byrumspladser, m.v. Ad hoc arbejdsgruppen samarbejder pt. med TMF om at øge opmærksomheden blandt butiksindehavere på retningslinier og lovgivning for indretning/skiltning af facader (på Amagerbrogade). Dette ønsker gruppen bl.a. gjort ved årlig uddeling af en pris for Årets Butiksfacade på Amagerbrogade. Dette sker i tråd med gruppens langsigtede ambition om at øge det offentlige fokus på Amagerbrogade som strøggade og på længere sigt følge op med projekter som midlertidig anvendelse at tomme butikker, etablering af micro-pladser, punktvis begrønning etc. Af hensyn til facadeprisens pondus og effekt finder gruppen det hensigtsmæssigt at lægge op til et flerårigt projekt. Forslaget rummer derfor indkøb af plaketter (lille plade til fastgørelse på væg/mur) til årene 2010, 2011 og Hvad angår Årets Butiksfacade på Amagerbrogade indhentes forslag til præmiering bl.a. ved annoncering i Ama røsten og Amagerbladet samt ved direkte henvendelse til butikker på Amagerbrogade. Der sigtes endvidere på et samarbejde med Amagerbladet for så vidt angår omtale/artikelskrivning om præmieringen. Såfremt Amager Vest Lokaludvalg forsat ønsker at deltage, forventes projektet gennemført som et samarbejde mellem AØLU og AVLU. BUDGET: Design af Plakette Kr Produktion af støbeform + 3 plaketter (2010, 2011 og 2012) Kr Kontant pengepræmie i 2010 Kr Annoncering i Amagerbladet (halvside) Kr I alt Kr Priser på design og produktion af plaketter varierer en del afhængigt af udformning, hvorfor priserne her er sat højt.

18 Vedlagte bilag er et udkast til grundlag for præmiering af butiksfacader på Amagerbrogade. Udkastet vil blive gennemgået på næste møde i ad hoc arbejdsgruppen (planlagt til torsdag d. 28.oktober 2010), hvorfor der tages forbehold for eventuelle justeringer bl.a. i forhold til Amager Vest Lokaludvalg. INDSTILLING Det indstilles, at hoc arbejdsgruppens forslag om stiftelse af en pris for Årets Butiksfacade på Amagerbrogade på op til kr , godkendes. Såfremt Lokaludvalget imødekommer ansøgningen, skal regnskab foreligge senest den 31. december ØKONOMI Der er søgt om støtte på op til kr af 2010-puljemidlerne. Amager Øst Lokaludvalgs 2010-puljemidler belastes dog kun med halvdelen (dvs kr.) hvis Amager Vest Lokaludvalg indgår i samarbejdet. BILAG Vedlagt, grundlag for præmiering af butiksfacader på Amagerbrogade.

19 12. Ekstern puljeansøgning, Beachsoccer puljeansøgning ændrede projektbetingelser Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at Lokaludvalget godkender indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. SAGSFREMSTILLING På Lokaludvalgsmødet den 17. juni 2010 ansøgte og fik Beachball Denmark støtte af 2010 puljemidlerne i form af en underskudsgaranti på op til kr til afholdelse af Beachsoccer-Åben træningsstævne. Forholdene omkring afholdelsen af stævnet har imidlertid ændret sig i forholdet til den ansøgning, på baggrund af hvilken, Lokaludvalget gav bevillingen. Jf. telefonisk kontakt med juristen i ØKF er det nu op til Lokaludvalget at afgøre om støttetilsagnet skal fastholdes eller afvises. Der er endnu ikke udbetalt puljemidler til Beachball Denmark. INDSTILLING BIFUK-arbejdsgrruppen indstiller, at støttetilsagnet fastholdes og der udbetales puljemiddelstøtte til Beachball Denmark. Begrundelsen herfor er, at der er udvist rettidig omhu. Når der sker væsentlige ændringer i et projekt, skal sekretariatet kontaktes, hvilket er forsøgt, men det var ferielukket. Michael Stensig fra beachsoccer/strandfodbold mødte frem på BIFUK-arbejdsgruppens møde den 7. oktober 2010, for at redegøre for forholdene omkring arrangementet på Amager Strand, som AØLU havde bevilget midler til blandt andet under forudsætning af deltagerbetaling. Imidlertid var arrangementet lagt på et dårligt tidspunkt i sommerferien, og da det langt fra så ud til, at de kalkulerede 24 hold ville tilmelde sig, lavede klubben om på projektet, gik i samarbejde med DGI, som havde et beachvolleyball-arrangement, hvor deltagerne så kunne deltage i strandfodbold, men uden deltagerbetaling. På grund af samarbejdet blev udgifterne holdt nede (mindre PR og færre materialer) på ca kr. og ingen deltagerbetaling - hvor LU har bevilget kr. 20 deltog i et fornuftigt arrangement. LU-sekretariatet blev forsøgt kontaktet om ændringerne, men holdt ferie. Såfremt Lokaludvalget godkender indstillingen, vil Sekretariatet se til at der indhentes regnskab fra Beachball Denmark og puljemiddelstøtten vil blive udbetalt snarest herefter. ØKONOMI Ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Vedlagt, ansøgningen (fra juni 2010 LU-mødet), LU-beslutningen og evalueringen.

20 13. Ekstern puljeansøgning, 69_Tværkulturelt familiearrangement (SOCIAL) Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at Lokaludvalget godkender indstillingen fra SOCIAL-arbejdsgruppen. SAGSFREMSTILLING Læringscentret i Kvarterhuset og Projektbasen søger om støtte af 2010 puljemidlerne på i alt kr til afholdelse af Tværkulturelt familiearrangement med fokus på børn og unge i fritiden den 30. oktober Projektbasen er et boligsocialt projekt i Holmbladskvarteret i et samarbejde mellem boligselskaber og Københavns Kommune. Det overordnede mål for arbejdet er at forbedre Holmbladskvarteret generelt til glæde for beboere og gøre en særlig indsats i forhold til nogle prioriterede målgrupper. Læringscenteret og Projektbasen planlægger et tværkulturelt arrangement i Kvarterhuset mellem lokale borgere; nydanskere såvel som etniske danskere. Et åbent hus arrangement som kan medføre større forståelse og tolerance mellem forskellige grupper. Desuden kommer børnene i centrum omkring sunde fritidsinteresser, da det er af væsentlig betydning, at børn og unge har noget at foretage sig for at undgå kedsomhed, der i værste tilfælde kan medføre kriminalitet. Slutteligt er arrangementet en mulighed for at formidle de mange aktiviteter målrettet børnefamilier der eksisterer i nærområdet. Aktiviteter der kun i begrænset omfang benyttes af arrangementets målgruppe. Om ansøger Projektbasen har i 2009 søgt og fået støtte til arrangementet Integrationsindsats. Der var søgt om kr og bevilget kr Evalueringen ligger på punkt 60. Ansøger anfører en medfinansiering på kr INDSTILLING SOCIAL-arbejdsgruppen indstiller, at ansøgningen imødekommes med det fulde beløb. SOCIALarbejdsgruppen lægger vægt på, at det er et tværkulturelt arrangement, hvor nydanskere og etniske danskere møder hinanden. Arrangementet lægger op til en øget forståelse grupperne imellem. Børnene er i centrum, og der lægges op til at guide dem over til sunde fritidsinteresser. Desuden lægger SOCIAL-arbejdsgruppen vægt på den betydelige medfinansiering fra ansøgers side. Såfremt Lokaludvalget imødekommer ansøgningen, skal regnskab og evalueringsrapport foreligge senest den 30. november ØKONOMI Der er søgt om støtte på kr af 2010 puljemidlerne. BILAG Vedlagt, ansøgning og budget.

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG FRAVÆRENDE MED AFBUD: LASSE ROSSEN (HANS SUPPLEANT LONE MUNK DELTOG I STEDET) ANNE DUUS (HENDES SUPPLEANT CARSTEN SAHL MORTENSEN DELTOG I STEDET) SABEENA SAREEN (HENDES SUPPLEANT HANS JØRGEN MØLLER DELTOG

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 12.a Ekstern puljeansøgning, Ghetto Gourmet -Teaterkoncert ændrede projektbetingelser 12 b.ekstern puljeansøgning, Mobil frivillighed 12.c Ekstern puljeansøgning, Projekt Kaffeslabberas 12 a. Ekstern puljeansøgning,

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE MED AFBUD: BJARNE KALLESØE (HANS SUPPLEANT MICHAEL BAGGE KUEHN DELTOG I STEDET) TEJ F. EGEFJORD

BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE MED AFBUD: BJARNE KALLESØE (HANS SUPPLEANT MICHAEL BAGGE KUEHN DELTOG I STEDET) TEJ F. EGEFJORD FRAVÆRENDE MED AFBUD: BJARNE KALLESØE (HANS SUPPLEANT MICHAEL BAGGE KUEHN DELTOG I STEDET) TEJ F. EGEFJORD OLE MELDGAARD ANKOM TIL MØDET KL.18.40 UNDER PKT.1 MARTIN HEIN ANKOM TIL MØDET KL.19.27 UNDER

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG

ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 26.03.2015, kl. 19:00 i Kildevælds Sogns Plejehjem, Helsingborggade 16, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2015-0071908) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2015-0071908) 2 3. Kultur

Læs mere

12. Status på puljemidlerne

12. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Evaluering af Lokaludvalgene i København 4. Høring Sikker By, pakken 5. Høring Sikker By, prioritering 6. Høring Bydelsplan, Amager Øst

Læs mere

for mødet den , kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden ( ) 2. Bydelsplanudkast ( ) 3. Puljemiddelansøgning ( )

for mødet den , kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden ( ) 2. Bydelsplanudkast ( ) 3. Puljemiddelansøgning ( ) , kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden (2010-21462) 2. Bydelsplanudkast (2010-21462) 3. Puljemiddelansøgning (2010-21462) 1. Godkendelse af dagsorden (2010-21462) Formanden indstiller til Amager Øst

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 11-06-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Dagsorden Under punkt 1 deltager vidensbydirektør Caroline Arends Tirsdag den 11. juni 2013 kl.

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek Referat Demokrati og Politisk Udvikling Mødedato 9. november 2009 kl. 17.00 Mødelokale Skælskør Bibliotek Fraværende Flemming Erichsen. Ole Quist deltog ikke i behandlingen af punkt 1 og 2. Henrik Brodersen

Læs mere

INDSTILLING. 1. Godkendelse af dagsorden J.nr. AMØ 1/2009 INDSTILLING. Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg,

INDSTILLING. 1. Godkendelse af dagsorden J.nr. AMØ 1/2009 INDSTILLING. Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, 1. Godkendelse af dagsorden J.nr. AMØ 1/2009 Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget godkender dagsordenen. 1 2. Amager-Strøggade Projektet J.nr. AMØ 2/2009 Formanden indstiller

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

1. Vision og Udviklingsstrategi for X bydel

1. Vision og Udviklingsstrategi for X bydel <Beskrivelse af vision for bydelen, status, tendenser og udviklingsprincipper for bydelen> KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 08-11-2011 Bilag 4 Udfyldelse af skabelon for bydelsplan med arbejdsdeling Proces: LU udfylder og afleverer til Center for Byudvikling

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Evaluering af året der er gået Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt?

Evaluering af året der er gået Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt? Referat af fremtidsseminaret Comwell Roskilde 26. okt-27. okt FREDAG Punktet ledes af Klaus. Fælles intro til fremtidsseminaret Evaluering af året der er gået Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt?

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler juni 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Amager Børneteaterfestival (BIFUK)

Læs mere

Indledning...3. Lovgrundlag...3. Definition på frivilligt socialt arbejde...3. Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4

Indledning...3. Lovgrundlag...3. Definition på frivilligt socialt arbejde...3. Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4 Social og Sundhed Frivillighedspolitik for Assens Kommune Indledning...3 Lovgrundlag...3 Definition på frivilligt socialt arbejde...3 Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4 Eksempler på frivillighedsarbejde:...4

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde Side 1 torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus Tilstede Kåre Harder Olesen (V) Ove E. Dalsgaard (A) Karen Harsbo Gitte Juul Afbud/Fraværende Tom Nielsen (A)

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 TORSDAG DEN 27. NOVEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 27. november 2008 Side: 2

Læs mere

EFTERRETNINGSNOTAT. DATO : 1. oktober 2007. : Teknik- og Miljøudvalget. : Center for Miljø. EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring

EFTERRETNINGSNOTAT. DATO : 1. oktober 2007. : Teknik- og Miljøudvalget. : Center for Miljø. EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring EFTERRETNINGSNOTAT DATO : 1. oktober 2007 TIL FRA : Teknik- og Miljøudvalget : Center for Miljø EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring RESUMÈ Dette efterretningsnotat beskriver i store

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE BJØRN BORRE MELDTE AFBUD, SUPPLEANT INGE KOBBELTVEDT DELTOG I HELE MØDET.

BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE BJØRN BORRE MELDTE AFBUD, SUPPLEANT INGE KOBBELTVEDT DELTOG I HELE MØDET. BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE BJØRN BORRE MELDTE AFBUD, SUPPLEANT INGE KOBBELTVEDT DELTOG I HELE MØDET. JENS WILLIAM GRAV MELDTE AFBUD, SUPPLEANT TRINE MADSEN DELTOG I HELE MØDET. SVEND AAGE SØRENSEN

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside 4. Godkendelse af plan for Formidlings- og inddragelsesstrategi 5. Drøftelse af Kommuneplan

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 6 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 26. april 2007 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012 Referat torsdag den 24. maj 2012 Kl. 18:00 i Fasaneriet, Ledreborg Alle 2A Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 REFERAT for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Spørgsmål fra borgere og oplæg (2013-0249729) 1 2. Godkendelse af dagsordenen (2013-0249744) 2 3. Oplæg om Københavnertunnelen (2013-0249823)

Læs mere

Bekendtgørelse om pulje til busfremkommelighed

Bekendtgørelse om pulje til busfremkommelighed BEK nr 65 af 21/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Trafikmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS5060006-0001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

for mødet den 16. november, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

for mødet den 16. november, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 for mødet den 16. november, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsorden 2. Ansøgning: Ung i Job 3. Ansøgning: Genbrugslaboratorier for børn 4. Ansøgning: Fremad Feltet

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer *

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer * Møde i Social- og Sundhedsudvalget tirsdag den 3. juni 2003, Kl. 13.00 i udv.vær. 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer * 2. Meddelelse:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Forslag. til udviklingsarbejde i lokalsamfundene - proces for projekt Udvikling i en hel kommune

Forslag. til udviklingsarbejde i lokalsamfundene - proces for projekt Udvikling i en hel kommune Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 24. maj 2011 Sagsnr.: 201103042-12

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Referat LUFT 1. december 2014

Referat LUFT 1. december 2014 Referat LUFT 1. december 2014 Fremmødt: Østerbro/ Axel Thrige Laursen Vanløse/ Bent Christensen Indre By/Bent Lohmann Brønshøj-Husum/Erik Fisker Valby/Michael Fjeldsøe Amager Øst/Ole Pedersen Christianshavn/Poul

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Intern Høring Kraftværkshalvøen, Skibakke på Amagerforbrændingen 4. Høring Københavns Klimatilpasningsplan 5. Høring Fodgængerstrategi 6. Godkendelse

Læs mere

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi 2015-17 1 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplanen, høringsprocessen 4. Nedsættelse af ad hoc arbejdsgrupper opfølgning på bydelsplanen 5. Høring Lokalplanforslag, Strandlodsvej (MILJØ

Læs mere

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Nr. Ansøger Målgruppe ------------------------ Aktivitet/projekt Tidligere bevilget i 2012, 2013 og 2014 Kr. Ansøgt beløb (afr.

Læs mere

Initiativer til mindskelse af frafald på uddannelserne (Vejledning og uddybende retningslinjer findes nederst på skemaet)

Initiativer til mindskelse af frafald på uddannelserne (Vejledning og uddybende retningslinjer findes nederst på skemaet) Ilinniartitaanermut Ilisimatusarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Uddannelse og Forskning Initiativer til mindskelse af frafald på uddannelserne (Vejledning og uddybende retningslinjer findes

Læs mere

FRAVÆRENDE MED AFBUD:

FRAVÆRENDE MED AFBUD: FRAVÆRENDE MED AFBUD: SABEENA SAREEN (HENDES SUPPLEANT HANS JØRGEN MØLLER DELTOG I STEDET) STEN HØJSTRØM (HANS SUPPLEANT KÄTE HOMMELGÅRD DELTOG I STEDET) OLE MELDGAARD (HANS SUPPLEANT ULLA BUSK DELTOG

Læs mere

Referat. Musikrådet. Den 10. september 2012, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Musikrådet. Den 10. september 2012, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 10. september 2012, kl. 16:00 holdt ordinært møde i mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.45 Medlemmer: Daniel Mühlendorph Jensen Erik Lund Hansen Frank K. Theilgaard-Mortensen

Læs mere

for mødet den 23. februar kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65

for mødet den 23. februar kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65 for mødet den 23. februar kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Orientering om ændringer i sekretariatet 3. Status for bydelsplan 4. Ansøgning fra Urbankoret

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Referat åben Mødedato 23. august 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse A Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.20 Tilstede:

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse 1 Bestyrelsen... 2 2 Forretningsudvalget... 4 3 Årsmøde... 5 4 Oktobermøde... 7 5 Formandstræf...8 6 Udvalg og arbejdsgrupper...

Læs mere

for mødet den 26. oktober, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 3. Ansøgning: Legeredskaber til fritidshjemmet Brydes Allé 42

for mødet den 26. oktober, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 3. Ansøgning: Legeredskaber til fritidshjemmet Brydes Allé 42 for mødet den 26. oktober, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsorden 2. Ansøgning: Latinfestival 3. Ansøgning: Legeredskaber til fritidshjemmet Brydes Allé 42 4.

Læs mere

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Kulturelt Samråd, Viborg Kommune. Foreningen har hjemsted i Viborg Kommune, med adresse i Kulturforvaltningen. 2.

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 28. oktober

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 28. oktober Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 4.11.2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i LBR

Læs mere

Ansøgning om puljemidler

Ansøgning om puljemidler Ansøgning om puljemidler TJEKLISTE Udfyldt budgetskema i den skabelon som er til slut i dette dokument. Vedlagt kopi af ansøgning om støtte fra anden side, samt evt. svar. GENERELLE OPLYSNINGER Projektets

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Møde i Koordinationsudvalget mandag d. 26. januar kl. 13-15

Møde i Koordinationsudvalget mandag d. 26. januar kl. 13-15 Møde i Koordinationsudvalget mandag d. 26. januar kl. 13-15 Udkast til referat i henhold til dagsorden I sekretariatets mødelokale, Rysensteensgade 3, 3. sal. Til stede: Lars Udsholt (LU), Erik Vithner

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Auning Bibliotek Torvegade 1, 8963 Auning Dato: Onsdag den 2. december 2015 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Mogens Buhl

Læs mere

Dagsorden for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 24. november 2011

Dagsorden for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 24. november 2011 1. Borgerbesøg og -henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Nyt Bydelsplankoncept 4. Høring Restaurationsplan 5. AØLU-Kommentarer til naboorienteringer 6. Oplæg til kommissorium til håndtering

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 14. januar 2013 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B. Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Vedtægter for styregruppen for områdefornyelse i Husum

Vedtægter for styregruppen for områdefornyelse i Husum Teknik- og Miljøforvaltningen NOTAT 05-11-2009 Bilag 1 - Vedtægter for områdefornyelsen i Husum Vedtægter for styregruppen for områdefornyelse i Husum 1 Navn Styregruppen for Områdefornyelse i Husum Sagsnr.

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Udviklingsrådet afholdt møde Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 21.35 i Borgerhuset Referat Afbud: Paw Nielsen, Dennis Lund og Stine Andersen. 20/2014: Godkendelse af dagsorden. Godkendt. Godkendelse

Læs mere

Det lokale miljøarbejde i Brønshøj-Husum

Det lokale miljøarbejde i Brønshøj-Husum Det lokale miljøarbejde i Brønshøj-Husum Arbejdsplan for 2014 Fra idé til plan Arbejdsplanen for det lokale miljøarbejde i Brønshøj-Husum i 2014 rummer en snes projekter, der fordeler sig ligeligt mellem

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18-11-2003 via Magistraten Tlf. nr.: 89402185 Jour. nr.: Ref.: LD Forslag om

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 6. november Mødetidspunkt: 18:00

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 6. november Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Pkt.nr. 2. Evaluering af Sundhedspuljen 2004 samt beslutning 2005. Indstilling: Skole- og kulturforvaltningen indstiller til Skoleudvalget

Pkt.nr. 2. Evaluering af Sundhedspuljen 2004 samt beslutning 2005. Indstilling: Skole- og kulturforvaltningen indstiller til Skoleudvalget Pkt.nr. 2 Evaluering af Sundhedspuljen 2004 samt beslutning 2005 475960 Indstilling: Skole og kulturforvaltningen indstiller til Skoleudvalget 1. at udvalget tager evalueringen af anvendelsen af midler

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010 Referat tirsdag den 2. november 2010 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Bemærk at tidspunktet for mødet er rykket til kl. 18.00. Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund Lovgivning Den 1. januar 2016 blev loven om forebyggende hjemmebesøg ændret. Det betyder, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde et

Læs mere

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.30 Medlemmer: Daniel Mühlendorph Jensen Erik Lund Hansen Frank K. Theilgaard-Mortensen Hattie

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. 1. Godkendelse af dagsorden AMØ 142/2008 BESLUTNING PROBLEMSTILLING

BESLUTNINGSPROTOKOL. 1. Godkendelse af dagsorden AMØ 142/2008 BESLUTNING PROBLEMSTILLING SPROTOKOL FRAVÆRENDE AFBUD FRA SUSANNE MØLLER SUPPLEANTEN ANNE DUUS INDKALDT AFBUD FRA LASSE ROSSEN SUPPLEANTEN JENS GREEN INDKALDT AFBUD FRA STEEN ALBERTS INGEN SUPPLEANT AFBUD FRA OLE MELDGAARD INGEN

Læs mere

Til Skolebestyrelserne

Til Skolebestyrelserne . 28-10-2010 Til Skolebestyrelserne Til de foregående møder vedrørende skolesammenlægningen på Amager er der blevet stillet en del spørgsmål. Svarene på disse spørgsmål kan læses i dette dokument. Eventuelt

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN.

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. Mødedeltagere: Lennarts Damsbo-Andersen, Anne Knudsen, Fritze Tillisch, Martin Taarup, Gert Møller, Oluf Brandt, André Gremaud

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Evaluering Østerbrobasen

Evaluering Østerbrobasen Evaluering Østerbrobasen Hvad var formålet med at oprette Østerbrobasen? Formålet var at oprette en forenings-, netværks-, bydelsportal, som Lokaludvalget kunne benytte til at skabe kontakt til alle bydelens

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE.

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE. Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 11. januar 2005 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Ib Munk. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Indholdsfortegnelse 51. Drøftelse af visioner, strategi og udvikling i børne- og skoleudvalget 52. Dialogstruktur 53. Juniorklub

Læs mere