RESULTATKONTRAKT FOR MATERIEL OG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RESULTATKONTRAKT FOR MATERIEL OG"

Transkript

1 RESULTATKONTRAKT 2015 FOR FORSVARSM INISTERIETS MATERIEL OG IND Kø BS STYRELSE

2 Indledning Forsvarsministeriets Materiel- og lndkøbsstyrelse blev etableret den 1. oktober 2014 i forbindelse med reorganiseringen af Forsvaret, hvor den daværende Forsvarets Materieltjeneste og Forsva rets Koncernfælles I nformatiktjeneste blev sammenlagt. I overensstemmelse med Forsvarets virksomhedsmodel anskaffer, forsynet og vedligeholder Mate riel- og Indkøbsstyrelsen materiel- og informatiksystemer. Formålet er, at Forsvarets enheder rå der over det materiel og den informatik samt forsyninger i øvrigt, der er behov for med henblik på løsning af de operative opgaver. Efter endt anvendelse udfaser og bortskaffer materiel- og ind købsstyrelsen materiel og informatik mv. Materiel- og indkøbsstyrelsen har således ansvar fra vugge til grav. På baggrund af effektiv ekstern og intern kommunikation tager Materiel- og Indkøbsstyrelsen op gaveløsning udgangspunkt i kundernes behov for materiel, informatik, forsyninger og vedligehol delse med henblik på aktivt og forudseende at støtte den operative opgaveløsning samt at opret holde det tilstrækkelige beredskab i tilknytning hertil. Materiel- og Indkøbsstyrelsen kan herudover løse materiel- og informatikopgaver for andre myn digheder uden for FMN område samt private virksomheder og militære kunder fra andre lande i henhold til særlige aftaler. Materiel- og Indkøbsstyrelsens virksomhedsstrategi sætter rammerne for styrelsens udvikling, samt medvirker til at gøre styrelsens personale og organisation bedre til at løse styrelsens opga ver. Strategien udmøntes i konkrete og målbare indsatser. Medarbejdere engageres løbende i at fastlægge, gennemføre og følge op på indsatserne. Materiel- og Indkøbsstyrelsens mission er: FMI er Forsvarsm/nister/ets mater/el- og informatikfag/ige videnscenter og myndighed, der anskaf fer, ved/, eho/der og videreudvikler mater/el- og informatikkapadteter samt sikrer forsyninger til rewdig støtte for Forsvarets operationer. FMI skal således: skaffe, forsyne og vedli eholde. Materiel- og Indkøbsstyrelsens vision er: FMI vil være de bedste inden for staten indenfor vores respektive fagli e områder. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse varetager som Forsvarets materiel- og informa tikfaglige myndighed opgaverne forbundet hermed. Disse omfatter følgende delopgaver, hvortil der i 2015 på særlige strategiske områder er udgivet specifikke resultatmål. Delopgaverne omfat ter følgende: Materiel- og informatikanskaffelse og -afhænde/se. Med udgangspunkt i godkendte flerårige kapacitetsplaner gennemfører Forsvarsministeriets Mate riel- og Indkøbsstyrelse de fornødne aktiviteter forbundet med anskaffelsen. Hermed forstås blandt andet aktiviteter forbundet med markedsundersøgelse, projektering, udbud, kontraktindgåelse, modtagelse, klargøring og udfasning. Aktiviteterne gennemføres inden for rammerne af de flerårige kapacitetsrammer og under iagtta gelse af gældende bevillings- og økonomistyringsmæssige regler og bestemmelser.

3 Materiel- og informatikdrift Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse er ansvarlig for gennemførelsen af den driftsvirk somhed, der over en livscyklus (omfattende vedligeholdelse, modifikation, levetidsforlængelse og udfasning) kan sikre, at Forsvarets materiel og informatikkapaciteter er i en forsvarlig stand, säle des at dette i fornødent grad er funktionsdueligt. Opgaven løses i tæt koordination med Forsvarets samlede vedligeholdelsesstruktur, der er placeret i Værnsfælles Forsvarskommando. Det er Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse ansvar, at der iværksættes aktiviteter, som kan sikre en netop tilstrækkelig rådighedsgrad over materiel- og informatikkapaciteter, samt at der er adgang til reservedele og andre materielgenstande via Forsvarets lagre. I forbindelse med opgavevaretagelsen gennemføres desuden: Konfigurationsstyring Materielfaglige evalueringer, samt faglig kontrol af Forsvarets materielmæssige sikkerhed Eksplosivstofsikkerheden i Forsvaret Den materielmæssige del af arbejdsmiljøvirksomheden i Forsvaret (farlige stoffer, betjenings vejledninger mv.) herunder udgivelse af bestemmelser herfor Udlåne materiel til eksterne myndigheder, institutioner og enkeltpersoner. Depot- og D/stributionsvirksomhed Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse forestår gennemførelsen af alle aktiviteter for bundet med depot- og distributionsvirksomheden inden for Værnsfælles Forsvarskommandos an svarsområde. I den forbindelse skal Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse: Sikre at myndighedsbeholdninger og lagre i Forsvarets struktur kan honorere enhedernes re kvisitioner af materiel Varetage drift og forvaltning af materiel, herunder forsynings- og depotvirksomhed Sikre, at kapaciteten i Forsvarets forsyningsijeneste tilpasses aktuelle behov for at opbevare, udlevere og modtage drivmidler, ammunition, materielgenstande og forbrugsgods i Forsvaret. Styringsopgaver Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse skal rettidigt koordinere samarbejdsaftaler, kon ventioner og standardisering inden for materielområdet, herunder deltage i internationalt og natio nalt materielfagligt samarbejde. Nærværende resultatkontrakt mellem Forsvarsministeriets departement og Materiel- og Indkøbs styrelsen indeholder resultatkrav for Resultatkontrakten skal understøtte de politiske målsætninger på Forsvarsministeriets område samt Forsvarets opgaver, som er fastsat i Lov om Forsvarets formål, opgaver og organisation mv. Endvidere skal resultatkontrakten udgøre grundlaget for en relevant ledelsesinformation til chefen for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Forsvarsministeriets departement, der fø rer tilsyn med, at den aktivitetsmæssige og økonomiske styring er tilrettelagt på betryggende vis og inden for de politisk fastsatte rammer. De eksterne krav til mål- og resultatstyring i staten er fastsat i Moderniseringsstyrelsens vejlednin ger om Målbillede og Regelgrundlag samt og Rigsrevisionens generelle anbefalinger til mål- og

4 resultatstyring. Kravene er beskrevet i Forsvarsministeriets Intern vejledning om resultat- og di rektørkontrakter. Resultatkontrakten er ikke udtømmende i forhold til Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbssty relse, men styringsområderne er udvalgt i forhold til risiko og væsentlighed. Resultatkonkrakt 2015 skal omsætte de politiske og strategiske målsætninger til konkrete resultatkrav. De primære målsætninger reflekteret i Resultatkontrakt 2015 er udledt af: Aftale på forsvarsområdet Aftale vedr, organisering af forsvarets overordnede ledelse af 10. april 2014 Kongeriget Danmarks strategi for Arktis Forsvarsministeriets Klima- og energistrategi samt Miljø- og naturstrategi Materielkapacitetsplan Informatikkapacitetsplan Forventningsafstemning vedr. materieldriftsydelser 2015 Resultatkontrakten og dermed de enkelte resultatkrav er udarbejdet inden for ovenstående strategiske rammer og fokus og de givne bevillingsmæssige rammer. Resultatkrav er udarbejdet med udgangspunkt i følgende fire opgavetyper: Effekt (nytteværdi af myndighedens kerneopgave) [E] Kvalitet (kvalitet ud fra faglige standarder) [K] Produktivitet (forholdet mellem omkostninger og produktion) [P] Aktivitet (output i form af fysiske mål, undersøgelser, analyser mv.) [A] De konkrete resultatkrav fremgår af de følgende afsnit. Typen af resultatkrav er anført i ved de enkelte resultatkrav. parentes Vurderingen af resultatkontraktens opfyldelse foretages af Forsvarsministeriet i halvårsrapporterin gen samt endeligt i årsrapporten efter kontraktårets afslutning. I vurderingen lægges der vægt på, at de opstillede resultatkrav er realiseret eller opfyldt inden for de afsatte økonomiske rammer1 og/eller er opfyldt inden for de afsatte tidsrammer. Forventede omkostninger tilknyttet de enkelte mål i kontrakten vil i muligt omfang blive opgjort primo 2015.

5 1. MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSENS SPECIFIKKE RESULTATKRAV 1.1. Materielmæssig understøttelse af igangværende nationale operationer [A] Kontinuerligt under- OrfVldt støtte opretholdelse af N 99 % tre redningshelikoptere De indsatte helikoptere på døgnberedskab. skal have en rådig- Delvist orfvldt Ved særligt behov hedsgrad (N) på 99%> N 90 % etablere et 4. helikop- mindst 99 h. terberedskab på Bom- holm. N<90% Orvldt N 80% Kontinuerligt under- Enhederne skal i støtte opretholdelse to mindst 80 h af tiden Delvist opfyldt inspektionsskibe i være i RC i eller RC 80 % > N 20% Nordatlanten. 2(N).2 N < 20% Forventede om kostninger 2 RC er en beredskabsmelding og står for Readiness Category, der er inddelt i 5 kategorier, dvs. RC1-RC5. Marinestaben /Arktis Kommando melder pr. automatik enhederne i RC 3, hvis helikopter ikke er tildelt, eller hvis disse har defekter. For at give et sandt billede af RC status for de skibstekniske forhold retter Materielog Indkøbsstyrelsen RC 3-status i KPI rapporteringen til RC1 eller RC2, hvis der ikke er andre materielfejl, som trækker rådighedsgraden ned.

6 1.2. IT-mæssig understøttelse af igangværende nationale operationer [A] Opfyldt DeMars oppetid som N 99,5 % Færrest mulige drifts- service til Forsvaret er stop på if-systemer, 99,5 % eller højere Delvist opfyldt der er kritiske for For- inden for kritisk for- 99,5 % > N 95 % svarets operationer retningstid ( ) N <95 % Forventede omkostninget 1.3. Materielmæssig understøttelse af igangværende internationale operationer [A] Opfyldt.. N90 h De indsatte helikoptere Understøtte oprethol- skal i indsættelsesperi. Delvist opfyldt delse af to EH-lOl oden have en rådig- indsat i Afghanistan hedsgrad på minimum 90 % 90 b > N 75 % N <75 h Opfyldt N 80 h Understøtte oprethol- Indsatte enheder skal i delse af Søværnets mindst 80 % af tiden Delvist opfyldt internationalt indsatte være i RC 2 eller bed- 80 h > N 20 h enheder re.3 N <20 % Forventede omkostninger RC er en beredskabsmelding og står for Readiness Category, der er inddelt i 5 kategorier, dvs. RC1-RC5. Marinestaben/Arktis Kommando melder pr. automatik enhederne i RC 3, hvis helikopter ikke er tildelt, eller hvis disse har defekter. For at give et sandt billede af RC status tor de skibstekniske forhold retter Materielog Indkøbsstyrelsen RC 3-status i KPI rapporteringen til RC1 eller RC2, hvis der ikke er andre materielfejl, som trækker rådighedsgraden ned.

7 1.4. Understøttelse af materieldriften [A] Røde opgaver: Opfyldt N5% Forventede om kostninger Opretholdelse af fremdriften i styringsrele- Andelen af materielvante materieldriftsop- driftsopgaverne i stagaver, hvorom der tusrappofteringen må rappofteres i den kvar- højst være rød i 5 h talsvise materieldrifts- og højst gul i 15 % af statusrapportering målepunkterne Delvist opmdt < N 10 % N > 10 % Gule opgaver: Otfvldt: N15 % Delvist oldt 15% < N 25 % Måling af teknisk rådighedsgrad for Kapacitetsansvarligt land (KA LAND) materiel Materiel- og Indkøbsstyrelsen understøtter dens kunder ved levering af interne ydelser i overensstemmelse med forventningsafstemningen. Der iværksættes tiltag, som muliggør opfølg ning på tekniskrådig hedsgrad for KA LAND materiel. Der skal ved udgangen af 2015 fo- religge en plan for im- plementering af måling af teknisk rådigheds grad. For alle materiel kapa citetscentre skal Materiel- og Indkøbsstyrel- sen levere de forvent- ningsafstemte og pen- odiserede aktivitetsba- serede ydelser med den aftalte tekniske rådighedsgrad. N > 25% Opfyldt/ i forhold til tidsangivel sen Opfyldelseskrav frem går af nedenstående tabel i kolonnen Opfyl delseskrav, mens enheder, aktivitet og rå- dighedsgrad fremgår af Forsvarsministeriets årsprogram.

8 Kapacitet rnet )pfyldelseskrav4 )ofvldt KCMIVERKL N80% KCM ABSL KL KCM THETIS KL KCM KNUD KL Delvist ojfvldt 80 h > N 20 % Ikke odfvldt N <20 % KCM DIANA KL, (MK II) Otfyldt N 56 % Delvist orfvldt KCM EHO1, SAR/T11 56% > N 42 % Ikke olfvldt N <42 % Opfyldt N 45 % Delvist opf\ ldt KCM C130, HERCULES 5 h > N 38 % :kke onldt N < 38% KCMF16 )pfyldt N 45 % Delvist opfyldt 5%>N41 h Ikke oldt N <41 % Opfyldt N 57 % Delvist opfyldt KCM LYNX 57% > N 42 % Ikke ooldt N <42 % Der findes endnu ikke et rådighedskrav på Hærens område. Derfor er der i det foregående afsnit indarbejdet et særskilt resultatmål vedrørende udarbejdelse heraf.

9 Forventede 1.5. Understøttelse af IT-driften [E] Høj brugertilfredshed på henvendelser vedrørende FIIN Brugertilfredshed (N) på håndterede henven delser vedr. FIIN er på min. 3,5 på en skala fra i 5. ODfvldt N 3,5 Delvist opfyldt 3,5 > N 2,5 Ikke olfvldt N < 2,5 om kostninger

10 1.6. Gennemførelse af materielanskaffelser [A] Materiel- og Indkøbsstyrelsen indsender kvartalsvis en materielstatusrapportering til Forsvarsmini steriet. Denne materielstatusrapportering giver, ud over en her og nu status, et flerårigt perspektiv på såvel anskaffelsesprojekter som driftsopgaver i trafiklys format. Materielstatusrapporteringen indgår som mål i Forsvarsministeriets iværksættelse af disse udvalgte væsentlige materielprojekter indgår som mål i Mål Resultatkrav Opfyldelseskrav Røde opgaver: Orvldt N5% Forventede om kostninger Opretholdelse af fremdriften i styringsrele vante projekter, hvor om der rappofteres i den kvartalsvise mate rielstatusrapportering Andelen af materielan skaffelsesprojekter i statusrapporteringen må højst være rød i 5% og højst gul i 15% af målepunkterne. Delvist orfvldt 5% < N 10 % N> i 0% Gule opgaver: Opfyldt: N 15 % Delvist opfyldt 15 % < N 25% Materiel- og Indkøbs styrelsen iværksætter de besluttede materiel anskaffelsesprojekter i 2015, hvorom der til det politiske niveau er orienteret og dermed skabt forventninger. Der måles på, hvorvidt Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbs styrelse får iværksat projekterne med ud gangspunkt i den årlige orientering af forligs partierne vedrørende kommende års materi ela nskaffelser N> 25 % Opfyldt, hvis der fore ligger bemyndigelse til at gå i udbud eller ind hente tilbud fra For svarsministeriet for 100 %af disse. Ellers ikke opfyldt. Såfremt, der er forhold, som ligger uden for Materiel- og Indkøbs styrelsens område, og har konsekvenser for materielanskaffelsen, tæller dette ikke med.

11 1.7. Gennemførelse af IT-anskaffelser [A] Forsvarsministeriets Nye StandardArbejdsplads (FNSA) leverer i projektets fase 1 muligheden for atfå adgang til internet fra ElIN arbejdsplads. Projektet leverer hele den infrastruktur, som sikrer, at adgangen kan ske og på tilstrækkelig sik ker måde. Projektet leverer også nogle virtuelle arbejdspladser, så man kan komme på internet, hvis Win dows 8.1 arbejdsstationen er sikker nok til at få adgang til FIIN men ikke sikker nok til at få direk te adgang til internet. Implementering af For- svarsministeriets Nye Standard Arbejdsplads Første fase af FNSA Første fase af FNSA- afsluttes senest 30. projektet skal afsluttes. september Dette betyder, at ud rulningen af fuldt styre- Delvist opfyldt: de enheder skal være Hvis opstilling af ENSA påbegyndt, og at ind- pc og inddragelse af samlingen af overflø- internet-pc er forskudt diggjorte internet- med mindre end 14 pc ere sker i takt med dage. udbredelsen af FNSA Ellers ikke opfyldt Forventede om kostninger

12 Lagerbeholdning indkøbsreduktion 1.8. Gennemførelse af forligsimplementering [PJ Materiel- og Indkøbsstyrelsen skal gennemføre effektiviseringsinitiativerne El - Indkøbskategoriprogram, E2 Lagerbeholdninger indkøbsreduktion og E3 Lagerbeholdning engangsprovenuer. Provenuerne fra disse initiativer skal være opnået i overensstemmelse med hensigten med tiltage ne, eksempelvis således at provenuet for El - Indkøbskategoriprogram er realiseret som følge af generelle og varige prisreduktioner på nyindgåede rammeaftaler. Provenuer, der hjemtages som følge af en kombination af en prisreduktion og en mængdereduktion, hvis denne kombination er resultatet af implementeringen af en udarbejdet og godkendt indkøbsstrategi som led i implemen teringen af forligsprojekt El, er imidlertid også omfattet af den samlede provenuopgørelse for El. For så vidt angår effektiviseringsinitiativerne E2- Lagerbeholdninger og E3 Lagerbeholdning engangsprovenuer skal parameteropsætningen på lagerstyring af prognose og forbrugsvarer i DeMars afspejle både logistiske, operative og økonomiske hensyn. Materiel- og Indkøbs styrelsen skal realisere og dokumentere, at Gennemførelse af effek- effektiviseringsinitiati tiviseringsinitiativerne verne El - Indkøbska El - Indkøbskategori- tegoriprogram, E2- OiJfVldt program, E2 Lager- Lagerbeholdninger N 400 mio. kr. beholdninger ind- indkøbsreduktion og købsreduktion og E3 E3 Ellers ikke opfyldt. Lagerbeholdning engangsprovenuer. engangsprovenuer som minimum har rea liseret et samlet prove nu på 400 mio. kr. for finansåret Forventede omkostninger

13 - Forventede 2. KONCERNFÆLLES RESULTATKRAV 2.1. Videreudvikling af FMI okonomistyring [K] Prognosesikkerhed er et væsentligt element i en effektiv økonomisk styring. Rettidig information om udsving er således forudsætningen for, at der kan nå at ske en omprioritering i det igangvæ rende år. Det er således vigtigt, at et eventuelt mindreforbrug på et område identificeres så tidligt i året som muligt, da det vil give større mulighed for at nyttiggøre ressourcerne andre steder i For svaret på relevante opgaver/projekter. Omvendt er det også af stor vigtighed, at forventede mer forbrug identificeres i tide til, at der kan iværksættes korrigerende handlinger, således at For svarsministeriet til enhver tid kan holdes sig inden for de tildelte bevillinger. Det er Forsvarsministeriets forventning, at afvigelser mellem grundbudget og prognoser bliver præcise ved hjælp at en planlægning af aktiviteter og økonomiske afløb, der bidrager til en sikker styring af økonomien. Driftsbevillinger: Opfyldt, hvis afvigelsen (N) holdes inden for 5 pct. i alle kvartaler. om kostninger Delvis opfyldt, hvis afvi gelsen (N) i maksimalt et kvartal overstiger 5 pct., hvis afvigel Den kvartalvise afvigel- sen (N) i to eller flere se (N) for grundbudget kvartaler overstiger 5 pct. (1. kvartal) og de 10- Styrket prognosesikker- bende prognoser ( An/ægsbevil/inger * MDP hed kvartal) i styrelsens bidrag til udgiftsopfølg ninger minimeres. Opfyldt, hvis afvigelsen (N) holdes inden for 10 pct. i alle kvartaler Delvis opfyldt, hvis afvi gelsen (N) i et kvartal overstiger 10 pct., hvis afvigel sen (N) i mere end et kvartal overstiger 10 pct.

14 2.2. HR Psykisk arbejdsmiljø og nedbringelse af arbejdsulykker er udpeget som et nationalt indsatsområde i regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til år 2020 samt i Forsvarsministeriets arbejdsmiljøstrategi. Her skal bl.a. systematisk og forebyggende arbejde med arbejdsmiljøfor holdene sikre et fald i antallet af arbejdsulykker. Som led i fokusering af en række HR-strategiske indsatser er der udviklet en Løn- og ansættelses strategi (HR-strategiens delstrategi 3), hvilket blandt andet udmøntes i, at lønudviklingen på For svarsministeriets område ikke må overstige statens niveau. Forsvarsministeriets styrelser skal bidrage til implementeringen af strategien, idet lønudviklingen ikke overstiger statens niveau. Materiel- og Indkøbsstyrelsen skal forblive en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, der fortsat er velfungerende, og som giver medarbejdere og ledelse lyst til og mulighed for at yde deres bed ste. En velfungerende arbejdsplads er blandt andet kendetegnet ved et lavt sygefravær. Materiel- og Indkøbsstyrelsen skal ligesom øvrige statslige arbejdspladser arbejde målrettet med at nedbringe det sygefravær, der skyldes de årsager, som arbejdspladsen har indflydelse på, hvilket typisk kommer til udtryk i korttidssygefraværet. Sådanne årsager er bl.a. alder, geografi samt medarbejderens opfattelse afjobindhold og -tilfredshed. Forventede om-.., kostninger Materiel- og Indkøbssty- Der skal opnås en reduk- Opfyldt ved minimum en relsen skal reducere antal- tion af antal arbejdsulyk- 3 % reduktion af let af arbejdsulykker. ker på i alt 15 % frem til registrerede år arbejdsulykker, målt i forhold til [Al Ellers ikke opfyldt. Rekruttering og fast-. Opfyldt, Materiel- og Indkøbs holdelse af kompetente... lingen. styrelsens lønudvikling i medarbejdere og effek-. 5 statens.. fast løn overstiger ikke tivt forbrug af lønsum statens lønudvikhng [K] men. hvis lønudvik i 4. kvartal 2015 lønudvikling. Ingen Ellers ikke opfyldt Det præcise begreb er Samlet løn Fast opgjort i simpelt gennemsnit som består af basisløn, kvalifikations- og funktionstillæg, som udbetales løbende hver måned samt pensionsbidrag og er defineret af Moderniseringsstyrelsen. Lønudviklingen i staten opgøres ved anvendelse af Moderniseringsstyrelsens database ISOLA. mens lønudviklingen for Materiel- og lndkøbsstyrelsen vil blive opgjort af Forsvarsministeriets Personalestyrelse ved anvendelsen af en sammenlignelig metode.

15 Materiel- og Indkøbs styrelsen skal være en attraktiv og velfunge rende arbejdsplads med et lavt korttidssygefra vær. Fortsættelse af den positive tendens inden for nedbringelse af korttidssygefravær med en ned bringelse i for hold til 2014 på 2 %. [K] Opfyldt ved reduktion af det gennemsnitlige korttidssygefravær med 2 h i forhold til Delvist opfyldt ved en fastholdelse på niveau et fra Ellers ikke opfyldt LEAN [P] I Forsvarsministeriets koncern er der fortsat et ønske om at få mere ud af ressourcerne og ar bejdstiden til gavn for Danmarks sikkerhed og danskernes tryghed. Der er derfor udarbejdet en koncernfælles Lean-strategi, som skal udrulles gradvist i perioden frem mod Lean er ikke et mål i sig selv, men et middel til at opnå et mål. Målet er, at Lean på sigt skal un derstøtte en stærk optimeringskultur i koncernen. Mål Resultatkrav Forsva rsministeriets Materiel- og Indkøbs styrelses overordnede tids- og handleplan foreligger senest 30. oktober 2015 Opfyldelseskrav Opfyldt/ikke opfyldt i forhold til tidsangivel sen Materiel- og Indkøbs- styrelsen udarbejder en overordnet tids- og handleplan for implementering af Lean inden for hele Forsvars- ministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelses myn- dighedsområde, med henblik på at blive et Lean-fyrtårn. Forventede om kostninger 2.4. Grønne projekter [A] Med henblik på at understøtte nytænkning og grønne løsninger prioriteres op til 100 millioner kro ner årligt i perioden til udviklingsprojekter og investeringer, der kombinerer nedbringelse af ressourceforbrug, hensyn til miljø og klima samt bedre og mere omkostningseffektive operative løsninger. Det vil sige, at der omprioriteres cirka 100 millioner kroner årligt fra materielanskaffelser til grønne udviklingsprojekter og investeringer. Forsvarsministeriet har udgivet en klima- og energistrategi og en miljø- og naturstrate gi Begge strategier indeholder en længere række af individuelle mål, der skal sikre opfyldelse af strategierne visioner. Det er såvel operative som materiel- og indkøbsmæssige samt etablissementsmæssige forhold, der skal bidrage til at opnå strategiernes visioner. Alle styrelser under Forsvarsministeriet er ansvarlig for et antal mål, der bidraget til opnåelse af strategiernes visioner.

16 Udviklingsprojekter og investeringer skal tilgodese nedbringelse af ressourceforbrug, hen- syn til miljø og klima og mere omkostningsef- fektive operative løs- finger, Opfyldt såfremt der i forligsperioden er gen nemført udviklingspro Materiel- og Indkøbs- jekter og initiativer med styrelsen skal sikre, at et flerårigt budget (N) der gennemføres udvik- N 450 mio. kr. lingsprojekter og initia tiver med op til 100 Delvist opfyldt mio. kr. årligt i forligs- 450 mio. kr. > N 400 perioden, mio. kr. N < 400 mio. kr. Forventede om kostninger Opfyldt såfremt Materi el- og Indkøbsstyrelsen opfylder de to mål i klima- og energistrate gien samt miljø- og naturstrategien, som Materiel- og Indkøbs- styrelsen er ansvarlig styrelsen skal bidrage Inden årets udgang for at opfylde i 2015 til opfyldelse af hen- skal samtlige mål, som holdsvis klima- og Materiel- og (KE9, MN39). Derud Indkøbsenergistrategien samt styrelsen er ansvarlig over skal det ene mål, miljø- og naturstrategi- for, være opfyldt. som forventes delvist en. opfyldt i 2014, opfyldes (MN4). Delvist opfyldt, såfremt ét af målene alene del vist opfyldes. _Ellers_ikke_opfyldt.

17 Påteg n ing Resultatkontrakten gælder for perioden 1. januar 2015 til 31. december Der vil være mulighed for at genforhandle kontrakten i løbet af året, eller at genforhandle dele af kontrakten, såfremt der sker en væsentlig ændring i det grundlag, hvorpå kontrakten er udarbej det. Resultatkontrakten afrapporteres minimum halvårligt, dels i midtvejsrapporten og dels i årsrappor ten. Såfremt et eller flere af resultatkravene ikke er opfyldt - eller ikke forventes opfyldt - supple res der med en afvigeforklaring ved afrapporteringen. For Forsvarsministeriets departement: For Materiel- og Indkøbsstyrelsen: Dato: I&december 2014 Dato: december 2014 /6/i?/,c( Lars Johan Findsen departementschef Per Pugolm Olsë styrelseschef

Årsberetning Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Årsberetning Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 2 Årsberetning Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 2015 Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 1 1. Virksomhedsoplysninger 2 2.

Læs mere

RES U LTATKO NTRAKT. FOR Forsvarsministeriets. Reg nskabsstyrelse

RES U LTATKO NTRAKT. FOR Forsvarsministeriets. Reg nskabsstyrelse RES U LTATKO NTRAKT 2015 FOR Forsvarsministeriets Reg nskabsstyrelse Indledning Nærværende resultatkontrakt mellem Forsvarsministeriets departement og Forsvarsmini steriets Regnskabsstyreise indeholder

Læs mere

Mål- og resultatplan for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 2017

Mål- og resultatplan for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 2017 Mål- og resultatplan for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 2017 Sagsnummer: 2016/101549 Version: 1.0 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Strategisk målbillede...3 2.1 Strategiske pejlemærker...4

Læs mere

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 10. april 2014 Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 En ændret organisering af den øverste ledelse skal bidrage til den yderligere effektivisering af

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE 30. juni 2015 Hermed fremsender jeg min redegørelse til

Læs mere

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser. Bilag 1 Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Statens Administration 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 6 Gyldighedsperiode og rapportering 8 Påtegning 8 Bilag 1: Kvartalsvis opfølgning

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Indledning. Forsvarsministeriets Personalestyrelses mission og vision er:

Indledning. Forsvarsministeriets Personalestyrelses mission og vision er: 0 (n H 0 z -1-1 i Indledning Nærværende resultatkontrakt mellem Forsvarsministeriets departement og Forsvarsministeriets Personalestyrelse indeholder resultatkrav for 2015. Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel April 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2013 om

Læs mere

RESULTAT KONT RAKT FOR. Forsva rsm ifl isteriets Ejendomsstyrelse

RESULTAT KONT RAKT FOR. Forsva rsm ifl isteriets Ejendomsstyrelse RESULTAT KONT RAKT 2015 FOR Forsva rsm ifl isteriets Ejendomsstyrelse Indledning Nærværende resultatkontrakt mellem Forsvarsministeriets departement og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse indeholder

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets lagre. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets lagre. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets lagre September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2014 om Forsvarets lagre Forsvarsministerens

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til statsrevisorerne

Læs mere

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling Guide til strategisk kompetenceudvikling Som myndighedschef er det dit ansvar at sørge for, at din myndighed har en kompetenceudviklingsstrategi. Vi har udarbejdet en guide, hvor du kan få inspiration

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K 18 november 2015 MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Hermed fremsender jeg

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets indkøb af større materiel. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets indkøb af større materiel. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets indkøb af større materiel Maj 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

FOR FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE

FOR FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE MÅL- OG RESULTATPLAN FOR FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE 2017 Indhold 1. Indledning... 3 2. Strategisk målbillede... 4 2.1. Strategiske pejlemærker... 4 2.1.1 Kundefokus... 5 2.1.2 Omkostningsfokus...

Læs mere

Mål- og Resultatplan. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse

Mål- og Resultatplan. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse Mål- og Resultatplan Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse 2016 2017 Indhold 1. Indledning...1 2. Strategisk målbillede...1 2.1. Strategiske pejlemærker...2 3. Mål for 2017...4 4. Opfølgning...7 5. Påtegning...8

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Kvalitet i opgaveløsningen

Kvalitet i opgaveløsningen Nationale opgaver 1N Støtte til Forsvaret Anmodninger fra Forsvaret skal tilfældene inden for rammerne af Forsvarskommandoens direktiv for Hjemmeværnets operative anvendelse samt respektive operative myndigheders

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 INDLEDNING KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, har eksisteret

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. Oktober 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. Oktober 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel Oktober 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets procedurer for anskaffelse

Læs mere

Operative overvejelser i relation til forsvarets materielanskaffelser

Operative overvejelser i relation til forsvarets materielanskaffelser Operative overvejelser i relation til forsvarets materielanskaffelser KONTREADMIRAL FINN HANSEN CHEF FOR UDVIKLINGS- OG KOORDINATIONSSTABEN VÆRNSFÆLLES FORSVARSKOMMANDO IDA SYMPOSIUM 8-11-2016 PRÆSENTATION

Læs mere

CPR-administrationen har en målsætning om, at datakvaliteten i CPR til stadighed skal opleves som værende høj blandt CPR-systemets brugere.

CPR-administrationen har en målsætning om, at datakvaliteten i CPR til stadighed skal opleves som værende høj blandt CPR-systemets brugere. Resultatplan CPR - 2017 Indledning CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om ca. 10 mio. danskere og udlændinge, og CPR-administrationen er hovedleverandør af persondata til både offentlige myndigheder

Læs mere

RESULTATKONTRAKT FOR FORSVARETS INTERNE REVISION 2005

RESULTATKONTRAKT FOR FORSVARETS INTERNE REVISION 2005 RESULTATKONTRAKT FOR FORSVARETS INTERNE REVISION 2005 MISSION Forsvarets Interne Revision bidrager vha. revision og rådgivning til at optimere koncernens overordnede regnskabsaflæggelse og styring. VISION

Læs mere

Resultatkontrakt 2013-2017

Resultatkontrakt 2013-2017 Resultatkontrakt 2013-2017 mellem Forsvarsministeriet og Hjemmeværnskommandoen (Gældende for 2014) 17. december 2013 1. INDLEDNING Hjemmeværnet er en beredskabsorganisation, hvor den operative kapacitet

Læs mere

Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets. Ankestyrelsen 2016

Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets. Ankestyrelsen 2016 Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets departement og Ankestyrelsen 2016 Resultatmål Ankestyrelsen er gennem en årrække blevet tilført opgaver, bl.a. fra den tidligere Familiestyrelsen, og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) (beretning nr.

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 6 Policylignende kerneopgaver 6 Mål for intern administration 8 Gyldighedsperiode

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 6 Policylignende kerneopgaver 6 Mål for intern administration 8 Gyldighedsperiode

Læs mere

Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2018

Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2018 Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2018 11. december 2017 Indhold 1. Indledning... 1 2. Strategisk målbillede 2018... 2 3. Mål for 2018... 4 4. Opfølgning... 7 5. Påtegning... 8 1. Indledning

Læs mere

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet DIREKTØRKONTRAKT Mellem direktør Lone Møller Sørensen Statens Byggeforskningsinstitut og departementschef Michael Dithmer, Økonomi- og Erhvervsministeriet indgås følgende direktørkontrakt. Resultatmålene

Læs mere

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets Uddannelses- og Forskningsministeriets It Mål- og resultatplan 2015 Udgivet af Uddannelses- og Forskningsministeriet Bredgade 40 1260 København K Telefon: 3392 9700 E-mail: ufm@ufm.dk www.ufm.dk Publikationen

Læs mere

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Regeringen Danske Regioner Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2014 God økonomistyring på sygehusene og opfølgning Som opfølgning på aftalen om regionernes økonomi for 2013

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer

Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer December 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2015 om Forsvarsministeriets

Læs mere

Som følge af CPR-systemets brede anvendelse har et betydeligt antal medarbejdere hos offentlige myndigheder adgang til CPR-systemet.

Som følge af CPR-systemets brede anvendelse har et betydeligt antal medarbejdere hos offentlige myndigheder adgang til CPR-systemet. Resultatplan CPR-administrationen 2018 Indledning CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om ca. 10 mio. danskere og udlændinge, og CPR-administrationen er hovedleverandør af persondata til både

Læs mere

VIRKSOMHEDSSTRATEGI. Delstrategierne visualiseres i FMT strategikort, som er bilag til virksomhedsstrategien.

VIRKSOMHEDSSTRATEGI. Delstrategierne visualiseres i FMT strategikort, som er bilag til virksomhedsstrategien. Rev: 2011-03-15 VIRKSOMHEDSSTRATEGI 1 INDLEDNING Med baggrund i det foreliggende opgavekompleks for Forsvarets Materieltjeneste (FMT), forsvarets mission, vision og strategier samt CH FMT resultatkontrakt

Læs mere

Resultatkontrakt 2015 FDRVAR9PV1INITERIET INTERNE REVISIDN ((I)) Forsvarsministeriets Interne Revisïon

Resultatkontrakt 2015 FDRVAR9PV1INITERIET INTERNE REVISIDN ((I)) Forsvarsministeriets Interne Revisïon Resultatkontrakt 2015 FDRVAR9PV1INITERIET INTERNE REVISIDN ((I)) Forsvarsministeriets Interne Revisïon INDHOLDSFORTEGNELSE i INDLEDNING 3 2 MISSION OG VISION 3 3 MÅL- OG RESULTATPLAN 3 3.1 STRATEGISKE

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon...

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon... Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 203 of 4 09/04/3 22.3 . Indledning Finansministeriets mission Finansministeriets vision Strategiske pejlemærker for Moderniseringsstyrelsens arbejde 2 2 of

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Statens Administration 3 Produkter 3 Kunder 4 Marked 4 Flytning 4 Mål for 2016 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. oktober 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

RESULTATKONTRAKT FOR FORSVARETS INTERNE REVISION 2004

RESULTATKONTRAKT FOR FORSVARETS INTERNE REVISION 2004 RESULTATKONTRAKT FOR FORSVARETS INTERNE REVISION 2004 MISSION Rigsrevisor skal kunne basere sin erklæring på FIR revision. FIR skal gennem revision, vurdering og analyse af virksomhedernes styring, interne

Læs mere

IDA Symposium Arktiske udfordringer. Chef for Arktisk Projektorganisation Forsvarsministeriet. Kim Jesper Jørgensen

IDA Symposium Arktiske udfordringer. Chef for Arktisk Projektorganisation Forsvarsministeriet. Kim Jesper Jørgensen IDA Symposium Arktiske udfordringer Chef for Arktisk Projektorganisation Forsvarsministeriet Kim Jesper Jørgensen Agenda Arktis set fra Rigsfællesskabet Muligheder og udfordringer Regeringens politik Forsvarsministeriets

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Udlændingestyrelsen. Ryesgade København Ø. Dansk Flygtningehjælp. Borgergade 10, 3. sal.

K O N T R A K T. mellem. Udlændingestyrelsen. Ryesgade København Ø. Dansk Flygtningehjælp. Borgergade 10, 3. sal. K O N T R A K T mellem Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø og Dansk Flygtningehjælp Borgergade 10, 3. sal 1300 København K CVR nr. 2069 9310 om Dansk Flygtningehjælps dokumentationsarbejde

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan Marts 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK.

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Mål- og resultatplan mellem Indenrigs- og Socialministeriet og CPRadministrationen

Mål- og resultatplan mellem Indenrigs- og Socialministeriet og CPRadministrationen Mål- og resultatplan mellem Indenrigs- og Socialministeriet og CPRadministrationen 2016 Indledning CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om ca. 10 mio. danskere og udlændinge, og CPR-administrationen

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette

Læs mere

Resultatkontrakt for Bækholmskolen

Resultatkontrakt for Bækholmskolen Resultatkontrakt 2010-11 for Bækholmskolen Odense Kommune Børn- og Ungeforvaltningen 1. december 2009 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Bækholmskolen er indgået mellem Jørgen

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013 Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel December 2013 BERETNING OM FORSVARETS PROCEDURER FOR ANSKAFFELSE AF STØRRE MATERIEL Indholdsfortegnelse I. Introduktion

Læs mere

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet 2007-2010 1. Indledning a) Om kontrakter i ministeriet Resultatkontrakten for Arbejdstilsynet indgås mellem Beskæftigelsesministeriets departement og Arbejdstilsynet.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets økonomistyring. April 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets økonomistyring. April 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets økonomistyring April 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets økonomistyring (beretning nr. 8/2010) 10. april 2014

Læs mere

Årsberetning Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Årsberetning Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 2 Årsberetning Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 2015 Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 1 1. Virksomhedsoplysninger 2 2. Beretning 3 2.1 Hovedformål, opgaver

Læs mere

Resultatkontrakt 2009

Resultatkontrakt 2009 Resultatkontrakt 2009 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 3 3. Vision... 5 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder... 7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling

Læs mere

For de KPI er, hvor Koncernservice ikke opfylder målet, eller hvor der forekommer en særlig udvikling, gives en kort forklaring.

For de KPI er, hvor Koncernservice ikke opfylder målet, eller hvor der forekommer en særlig udvikling, gives en kort forklaring. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariatet NOTAT Koncernservices virksomhedskontrakt KPI er Status august 2014 på Koncernservices KPI er Økonomiudvalget modtager to gange årligt en status

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI. 2. juni 2009. 1. Kompetencestrategiens baggrund og formål

KOMPETENCESTRATEGI. 2. juni 2009. 1. Kompetencestrategiens baggrund og formål KOMPETENCESTRATEGI 2. juni 2009 1. Kompetencestrategiens baggrund og formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i forhold til Forsvarsministeriets departements opgaveløsning. Det er afgørende at have

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN RESULTATKONTRAKT 2013-2016

PENSIONSSTYRELSEN RESULTATKONTRAKT 2013-2016 PENSIONSSTYRELSEN RESULTATKONTRAKT 2013-2016 SAMMENFATNING Resultatkontrakten indgås mellem Social- og Integrationsministeriets departement repræsenteret ved departementschefen og Pensionsstyrelsen repræsenteret

Læs mere

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden 20 17 Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden Indhold Mission og vision 2 Om anklagemyndigheden 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2017 3 Én samlet koncern 4 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 4

Læs mere

Forsvarsministeriets miljø- og energipolitik

Forsvarsministeriets miljø- og energipolitik Forsvarsministeriets miljø- og energipolitik Januar 2018 1/6 1. Formål Forsvarsministeriets miljø- og energipolitik opstiller de overordnede mål og rammer for koncernens indsats på klima-, energi-, miljø-

Læs mere

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 INDLEDNING Det statslige indkøb af konsulentydelser har flere gange været

Læs mere

Emne: Implementeringsdirektiv vedrørende effektivisering af forsvarets munderingsområde

Emne: Implementeringsdirektiv vedrørende effektivisering af forsvarets munderingsområde FORSVARSKOMMANDOEN FKO FKO-PLA2 U 21.00/21.25 2012/011825-703702 2012-12-21 (Bedes anført ved henvendelser) Til Forsvarets Materieltjeneste Eft.: Forsvarsministeriet Hærens Operative Kommando Søværnets

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

NOTAT Status for effektivisering af forsvaret

NOTAT Status for effektivisering af forsvaret FORSVARSKOMMANDOEN København, den 17. juni 2013 NOTAT Status for effektivisering af forsvaret INDLEDNING Med Aftale på forsvarsområdet 2013-2017 er det besluttet, at forsvaret skal bidrage til at skabe

Læs mere

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1. Præsentation af mission, vision og strategiske indsatsområder 1 1.1.1. Beredskabsforbundets mission 1 1.1.2. Beredskabsforbundets

Læs mere

Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2017

Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2017 Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2017 20. december 2016 Sankelmarksvej 26 4760 Vordingborg Telefon: 72 45 20 00 Telefax: 72 45 20 01 E-mail: hjk@hjv.dk Web: www.hjv.dk CVR: 16 28 71 80 EAN:

Læs mere

Indkvartering og underhold af.. (Dansk Røde Kors)

Indkvartering og underhold af.. (Dansk Røde Kors) Indkvartering og underhold af.. (Dansk Røde Kors) Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen: Rammeaftale Juli 2013 Kulturstyrelsen 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Kulturstyrelsen på den anden side fastlægger mål for Kulturstyrelsens virksomhed

Læs mere

Aktuelt fra Danmark. Regeringens prioriteter for beredskabet

Aktuelt fra Danmark. Regeringens prioriteter for beredskabet Aktuelt fra Danmark Regeringens prioriteter for beredskabet Samling af beredskab og forsvar Status på arbejdet med samlingen Fokus på udviklingen af et CBRN-institut Tværfaglig koordination ved kriser

Læs mere

Resultatplan VIVE

Resultatplan VIVE Resultatplan VIVE - 2018 INDLEDNING VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd blev oprettet d. 1. juli 2017 ved lov nr. 709 af 8. juni 2017. VIVE er en fusion af Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Resultatplan VIVE 2. halvår 2017

Resultatplan VIVE 2. halvår 2017 Resultatplan VIVE 2. halvår 2017 INDLEDNING VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd udarbejder og formidler anvendelsesorienteret forskning og analyse i relation til velfærdssamfudnets

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013 Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen Januar 2013 1. Indledning Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets lagre. April 2015

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets lagre. April 2015 Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets lagre April 2015 BERETNING OM FORSVARETS LAGRE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og konklusion... 1 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Forsvarsministeriets departement

Forsvarsministeriets departement Forsvarsministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Forsvarets. mission og vision

Forsvarets. mission og vision Forsvarets mission og vision Forsvarets mission Ved at kunne kæmpe og vinde fremmer Forsvarets soldater en fredelig og demokratisk udvikling i verden og et sikkert samfund i Danmark Forsvaret Forsvarskommandoen

Læs mere

GOD ØKONOMI STYRING I ESBJERG KOMMUNE

GOD ØKONOMI STYRING I ESBJERG KOMMUNE GOD ØKONOMI STYRING I ESBJERG KOMMUNE 1 5 6 9 8 3 2 0 4 7 1 0243681569832 0 4 7 1 0 2 4 3 6 8 7 0 9 1 5 6 9 8 3 2 0 4 7 1 0 2 4 3 6 8 7 0 9 1 5 6 9 8 3 2 0 4 7 1 0 2 4 3 6 8 7 0 GOD ØKONOMI STYRING I ESBJERG

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Uddannede enkeltpersoner, som i forbindelse med støtte til samfundets samlede beredskab kan sammensættes i operationelle enheder.

Uddannede enkeltpersoner, som i forbindelse med støtte til samfundets samlede beredskab kan sammensættes i operationelle enheder. Hjemmeværnskommandoen Institution Hjemmeværnskommandoen Forfatter Steen Gøtsche, Major Opgavetypen der eksemplificeres Beredskab Kort om Hjemmeværnet Hjemmeværnet har i forsvarsforlig 2005 2009 af 10.

Læs mere

F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I. Psykisk APV. Fysisk. arbejdsmiljø

F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I. Psykisk APV. Fysisk. arbejdsmiljø F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I Psykisk APV Fysisk 1 Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Formål... 3 2. Arbejdsmiljøstrategiens treårige cyklus frem til 2020...

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning 2015

Vejledning om bevillingsafregning 2015 Vejledning om bevillingsafregning 2015 Oktober 2015 Contents 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af bevillingsafregning

Læs mere

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 1. april 2017 31. december 2019 Indhold 1 Indledning 2 2 Kompetencestrategiens kontekst 3 2.1 Styrelsens aktuelle situation 3 2.2 Kompetencebehov

Læs mere

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen, Hanne Petersen StyringsAgenda 2014 18. september 1 DAGSORDEN 1. Styringsmæssige udfordringer 2. Den samlede styringsdagsorden

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

Hjemmeværnskommandoen

Hjemmeværnskommandoen Hjemmeværnskommandoen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere