RESULTATKONTRAKT FOR MATERIEL OG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RESULTATKONTRAKT FOR MATERIEL OG"

Transkript

1 RESULTATKONTRAKT 2015 FOR FORSVARSM INISTERIETS MATERIEL OG IND Kø BS STYRELSE

2 Indledning Forsvarsministeriets Materiel- og lndkøbsstyrelse blev etableret den 1. oktober 2014 i forbindelse med reorganiseringen af Forsvaret, hvor den daværende Forsvarets Materieltjeneste og Forsva rets Koncernfælles I nformatiktjeneste blev sammenlagt. I overensstemmelse med Forsvarets virksomhedsmodel anskaffer, forsynet og vedligeholder Mate riel- og Indkøbsstyrelsen materiel- og informatiksystemer. Formålet er, at Forsvarets enheder rå der over det materiel og den informatik samt forsyninger i øvrigt, der er behov for med henblik på løsning af de operative opgaver. Efter endt anvendelse udfaser og bortskaffer materiel- og ind købsstyrelsen materiel og informatik mv. Materiel- og indkøbsstyrelsen har således ansvar fra vugge til grav. På baggrund af effektiv ekstern og intern kommunikation tager Materiel- og Indkøbsstyrelsen op gaveløsning udgangspunkt i kundernes behov for materiel, informatik, forsyninger og vedligehol delse med henblik på aktivt og forudseende at støtte den operative opgaveløsning samt at opret holde det tilstrækkelige beredskab i tilknytning hertil. Materiel- og Indkøbsstyrelsen kan herudover løse materiel- og informatikopgaver for andre myn digheder uden for FMN område samt private virksomheder og militære kunder fra andre lande i henhold til særlige aftaler. Materiel- og Indkøbsstyrelsens virksomhedsstrategi sætter rammerne for styrelsens udvikling, samt medvirker til at gøre styrelsens personale og organisation bedre til at løse styrelsens opga ver. Strategien udmøntes i konkrete og målbare indsatser. Medarbejdere engageres løbende i at fastlægge, gennemføre og følge op på indsatserne. Materiel- og Indkøbsstyrelsens mission er: FMI er Forsvarsm/nister/ets mater/el- og informatikfag/ige videnscenter og myndighed, der anskaf fer, ved/, eho/der og videreudvikler mater/el- og informatikkapadteter samt sikrer forsyninger til rewdig støtte for Forsvarets operationer. FMI skal således: skaffe, forsyne og vedli eholde. Materiel- og Indkøbsstyrelsens vision er: FMI vil være de bedste inden for staten indenfor vores respektive fagli e områder. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse varetager som Forsvarets materiel- og informa tikfaglige myndighed opgaverne forbundet hermed. Disse omfatter følgende delopgaver, hvortil der i 2015 på særlige strategiske områder er udgivet specifikke resultatmål. Delopgaverne omfat ter følgende: Materiel- og informatikanskaffelse og -afhænde/se. Med udgangspunkt i godkendte flerårige kapacitetsplaner gennemfører Forsvarsministeriets Mate riel- og Indkøbsstyrelse de fornødne aktiviteter forbundet med anskaffelsen. Hermed forstås blandt andet aktiviteter forbundet med markedsundersøgelse, projektering, udbud, kontraktindgåelse, modtagelse, klargøring og udfasning. Aktiviteterne gennemføres inden for rammerne af de flerårige kapacitetsrammer og under iagtta gelse af gældende bevillings- og økonomistyringsmæssige regler og bestemmelser.

3 Materiel- og informatikdrift Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse er ansvarlig for gennemførelsen af den driftsvirk somhed, der over en livscyklus (omfattende vedligeholdelse, modifikation, levetidsforlængelse og udfasning) kan sikre, at Forsvarets materiel og informatikkapaciteter er i en forsvarlig stand, säle des at dette i fornødent grad er funktionsdueligt. Opgaven løses i tæt koordination med Forsvarets samlede vedligeholdelsesstruktur, der er placeret i Værnsfælles Forsvarskommando. Det er Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse ansvar, at der iværksættes aktiviteter, som kan sikre en netop tilstrækkelig rådighedsgrad over materiel- og informatikkapaciteter, samt at der er adgang til reservedele og andre materielgenstande via Forsvarets lagre. I forbindelse med opgavevaretagelsen gennemføres desuden: Konfigurationsstyring Materielfaglige evalueringer, samt faglig kontrol af Forsvarets materielmæssige sikkerhed Eksplosivstofsikkerheden i Forsvaret Den materielmæssige del af arbejdsmiljøvirksomheden i Forsvaret (farlige stoffer, betjenings vejledninger mv.) herunder udgivelse af bestemmelser herfor Udlåne materiel til eksterne myndigheder, institutioner og enkeltpersoner. Depot- og D/stributionsvirksomhed Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse forestår gennemførelsen af alle aktiviteter for bundet med depot- og distributionsvirksomheden inden for Værnsfælles Forsvarskommandos an svarsområde. I den forbindelse skal Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse: Sikre at myndighedsbeholdninger og lagre i Forsvarets struktur kan honorere enhedernes re kvisitioner af materiel Varetage drift og forvaltning af materiel, herunder forsynings- og depotvirksomhed Sikre, at kapaciteten i Forsvarets forsyningsijeneste tilpasses aktuelle behov for at opbevare, udlevere og modtage drivmidler, ammunition, materielgenstande og forbrugsgods i Forsvaret. Styringsopgaver Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse skal rettidigt koordinere samarbejdsaftaler, kon ventioner og standardisering inden for materielområdet, herunder deltage i internationalt og natio nalt materielfagligt samarbejde. Nærværende resultatkontrakt mellem Forsvarsministeriets departement og Materiel- og Indkøbs styrelsen indeholder resultatkrav for Resultatkontrakten skal understøtte de politiske målsætninger på Forsvarsministeriets område samt Forsvarets opgaver, som er fastsat i Lov om Forsvarets formål, opgaver og organisation mv. Endvidere skal resultatkontrakten udgøre grundlaget for en relevant ledelsesinformation til chefen for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Forsvarsministeriets departement, der fø rer tilsyn med, at den aktivitetsmæssige og økonomiske styring er tilrettelagt på betryggende vis og inden for de politisk fastsatte rammer. De eksterne krav til mål- og resultatstyring i staten er fastsat i Moderniseringsstyrelsens vejlednin ger om Målbillede og Regelgrundlag samt og Rigsrevisionens generelle anbefalinger til mål- og

4 resultatstyring. Kravene er beskrevet i Forsvarsministeriets Intern vejledning om resultat- og di rektørkontrakter. Resultatkontrakten er ikke udtømmende i forhold til Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbssty relse, men styringsområderne er udvalgt i forhold til risiko og væsentlighed. Resultatkonkrakt 2015 skal omsætte de politiske og strategiske målsætninger til konkrete resultatkrav. De primære målsætninger reflekteret i Resultatkontrakt 2015 er udledt af: Aftale på forsvarsområdet Aftale vedr, organisering af forsvarets overordnede ledelse af 10. april 2014 Kongeriget Danmarks strategi for Arktis Forsvarsministeriets Klima- og energistrategi samt Miljø- og naturstrategi Materielkapacitetsplan Informatikkapacitetsplan Forventningsafstemning vedr. materieldriftsydelser 2015 Resultatkontrakten og dermed de enkelte resultatkrav er udarbejdet inden for ovenstående strategiske rammer og fokus og de givne bevillingsmæssige rammer. Resultatkrav er udarbejdet med udgangspunkt i følgende fire opgavetyper: Effekt (nytteværdi af myndighedens kerneopgave) [E] Kvalitet (kvalitet ud fra faglige standarder) [K] Produktivitet (forholdet mellem omkostninger og produktion) [P] Aktivitet (output i form af fysiske mål, undersøgelser, analyser mv.) [A] De konkrete resultatkrav fremgår af de følgende afsnit. Typen af resultatkrav er anført i ved de enkelte resultatkrav. parentes Vurderingen af resultatkontraktens opfyldelse foretages af Forsvarsministeriet i halvårsrapporterin gen samt endeligt i årsrapporten efter kontraktårets afslutning. I vurderingen lægges der vægt på, at de opstillede resultatkrav er realiseret eller opfyldt inden for de afsatte økonomiske rammer1 og/eller er opfyldt inden for de afsatte tidsrammer. Forventede omkostninger tilknyttet de enkelte mål i kontrakten vil i muligt omfang blive opgjort primo 2015.

5 1. MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSENS SPECIFIKKE RESULTATKRAV 1.1. Materielmæssig understøttelse af igangværende nationale operationer [A] Kontinuerligt under- OrfVldt støtte opretholdelse af N 99 % tre redningshelikoptere De indsatte helikoptere på døgnberedskab. skal have en rådig- Delvist orfvldt Ved særligt behov hedsgrad (N) på 99%> N 90 % etablere et 4. helikop- mindst 99 h. terberedskab på Bom- holm. N<90% Orvldt N 80% Kontinuerligt under- Enhederne skal i støtte opretholdelse to mindst 80 h af tiden Delvist opfyldt inspektionsskibe i være i RC i eller RC 80 % > N 20% Nordatlanten. 2(N).2 N < 20% Forventede om kostninger 2 RC er en beredskabsmelding og står for Readiness Category, der er inddelt i 5 kategorier, dvs. RC1-RC5. Marinestaben /Arktis Kommando melder pr. automatik enhederne i RC 3, hvis helikopter ikke er tildelt, eller hvis disse har defekter. For at give et sandt billede af RC status for de skibstekniske forhold retter Materielog Indkøbsstyrelsen RC 3-status i KPI rapporteringen til RC1 eller RC2, hvis der ikke er andre materielfejl, som trækker rådighedsgraden ned.

6 1.2. IT-mæssig understøttelse af igangværende nationale operationer [A] Opfyldt DeMars oppetid som N 99,5 % Færrest mulige drifts- service til Forsvaret er stop på if-systemer, 99,5 % eller højere Delvist opfyldt der er kritiske for For- inden for kritisk for- 99,5 % > N 95 % svarets operationer retningstid ( ) N <95 % Forventede omkostninget 1.3. Materielmæssig understøttelse af igangværende internationale operationer [A] Opfyldt.. N90 h De indsatte helikoptere Understøtte oprethol- skal i indsættelsesperi. Delvist opfyldt delse af to EH-lOl oden have en rådig- indsat i Afghanistan hedsgrad på minimum 90 % 90 b > N 75 % N <75 h Opfyldt N 80 h Understøtte oprethol- Indsatte enheder skal i delse af Søværnets mindst 80 % af tiden Delvist opfyldt internationalt indsatte være i RC 2 eller bed- 80 h > N 20 h enheder re.3 N <20 % Forventede omkostninger RC er en beredskabsmelding og står for Readiness Category, der er inddelt i 5 kategorier, dvs. RC1-RC5. Marinestaben/Arktis Kommando melder pr. automatik enhederne i RC 3, hvis helikopter ikke er tildelt, eller hvis disse har defekter. For at give et sandt billede af RC status tor de skibstekniske forhold retter Materielog Indkøbsstyrelsen RC 3-status i KPI rapporteringen til RC1 eller RC2, hvis der ikke er andre materielfejl, som trækker rådighedsgraden ned.

7 1.4. Understøttelse af materieldriften [A] Røde opgaver: Opfyldt N5% Forventede om kostninger Opretholdelse af fremdriften i styringsrele- Andelen af materielvante materieldriftsop- driftsopgaverne i stagaver, hvorom der tusrappofteringen må rappofteres i den kvar- højst være rød i 5 h talsvise materieldrifts- og højst gul i 15 % af statusrapportering målepunkterne Delvist opmdt < N 10 % N > 10 % Gule opgaver: Otfvldt: N15 % Delvist oldt 15% < N 25 % Måling af teknisk rådighedsgrad for Kapacitetsansvarligt land (KA LAND) materiel Materiel- og Indkøbsstyrelsen understøtter dens kunder ved levering af interne ydelser i overensstemmelse med forventningsafstemningen. Der iværksættes tiltag, som muliggør opfølg ning på tekniskrådig hedsgrad for KA LAND materiel. Der skal ved udgangen af 2015 fo- religge en plan for im- plementering af måling af teknisk rådigheds grad. For alle materiel kapa citetscentre skal Materiel- og Indkøbsstyrel- sen levere de forvent- ningsafstemte og pen- odiserede aktivitetsba- serede ydelser med den aftalte tekniske rådighedsgrad. N > 25% Opfyldt/ i forhold til tidsangivel sen Opfyldelseskrav frem går af nedenstående tabel i kolonnen Opfyl delseskrav, mens enheder, aktivitet og rå- dighedsgrad fremgår af Forsvarsministeriets årsprogram.

8 Kapacitet rnet )pfyldelseskrav4 )ofvldt KCMIVERKL N80% KCM ABSL KL KCM THETIS KL KCM KNUD KL Delvist ojfvldt 80 h > N 20 % Ikke odfvldt N <20 % KCM DIANA KL, (MK II) Otfyldt N 56 % Delvist orfvldt KCM EHO1, SAR/T11 56% > N 42 % Ikke olfvldt N <42 % Opfyldt N 45 % Delvist opf\ ldt KCM C130, HERCULES 5 h > N 38 % :kke onldt N < 38% KCMF16 )pfyldt N 45 % Delvist opfyldt 5%>N41 h Ikke oldt N <41 % Opfyldt N 57 % Delvist opfyldt KCM LYNX 57% > N 42 % Ikke ooldt N <42 % Der findes endnu ikke et rådighedskrav på Hærens område. Derfor er der i det foregående afsnit indarbejdet et særskilt resultatmål vedrørende udarbejdelse heraf.

9 Forventede 1.5. Understøttelse af IT-driften [E] Høj brugertilfredshed på henvendelser vedrørende FIIN Brugertilfredshed (N) på håndterede henven delser vedr. FIIN er på min. 3,5 på en skala fra i 5. ODfvldt N 3,5 Delvist opfyldt 3,5 > N 2,5 Ikke olfvldt N < 2,5 om kostninger

10 1.6. Gennemførelse af materielanskaffelser [A] Materiel- og Indkøbsstyrelsen indsender kvartalsvis en materielstatusrapportering til Forsvarsmini steriet. Denne materielstatusrapportering giver, ud over en her og nu status, et flerårigt perspektiv på såvel anskaffelsesprojekter som driftsopgaver i trafiklys format. Materielstatusrapporteringen indgår som mål i Forsvarsministeriets iværksættelse af disse udvalgte væsentlige materielprojekter indgår som mål i Mål Resultatkrav Opfyldelseskrav Røde opgaver: Orvldt N5% Forventede om kostninger Opretholdelse af fremdriften i styringsrele vante projekter, hvor om der rappofteres i den kvartalsvise mate rielstatusrapportering Andelen af materielan skaffelsesprojekter i statusrapporteringen må højst være rød i 5% og højst gul i 15% af målepunkterne. Delvist orfvldt 5% < N 10 % N> i 0% Gule opgaver: Opfyldt: N 15 % Delvist opfyldt 15 % < N 25% Materiel- og Indkøbs styrelsen iværksætter de besluttede materiel anskaffelsesprojekter i 2015, hvorom der til det politiske niveau er orienteret og dermed skabt forventninger. Der måles på, hvorvidt Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbs styrelse får iværksat projekterne med ud gangspunkt i den årlige orientering af forligs partierne vedrørende kommende års materi ela nskaffelser N> 25 % Opfyldt, hvis der fore ligger bemyndigelse til at gå i udbud eller ind hente tilbud fra For svarsministeriet for 100 %af disse. Ellers ikke opfyldt. Såfremt, der er forhold, som ligger uden for Materiel- og Indkøbs styrelsens område, og har konsekvenser for materielanskaffelsen, tæller dette ikke med.

11 1.7. Gennemførelse af IT-anskaffelser [A] Forsvarsministeriets Nye StandardArbejdsplads (FNSA) leverer i projektets fase 1 muligheden for atfå adgang til internet fra ElIN arbejdsplads. Projektet leverer hele den infrastruktur, som sikrer, at adgangen kan ske og på tilstrækkelig sik ker måde. Projektet leverer også nogle virtuelle arbejdspladser, så man kan komme på internet, hvis Win dows 8.1 arbejdsstationen er sikker nok til at få adgang til FIIN men ikke sikker nok til at få direk te adgang til internet. Implementering af For- svarsministeriets Nye Standard Arbejdsplads Første fase af FNSA Første fase af FNSA- afsluttes senest 30. projektet skal afsluttes. september Dette betyder, at ud rulningen af fuldt styre- Delvist opfyldt: de enheder skal være Hvis opstilling af ENSA påbegyndt, og at ind- pc og inddragelse af samlingen af overflø- internet-pc er forskudt diggjorte internet- med mindre end 14 pc ere sker i takt med dage. udbredelsen af FNSA Ellers ikke opfyldt Forventede om kostninger

12 Lagerbeholdning indkøbsreduktion 1.8. Gennemførelse af forligsimplementering [PJ Materiel- og Indkøbsstyrelsen skal gennemføre effektiviseringsinitiativerne El - Indkøbskategoriprogram, E2 Lagerbeholdninger indkøbsreduktion og E3 Lagerbeholdning engangsprovenuer. Provenuerne fra disse initiativer skal være opnået i overensstemmelse med hensigten med tiltage ne, eksempelvis således at provenuet for El - Indkøbskategoriprogram er realiseret som følge af generelle og varige prisreduktioner på nyindgåede rammeaftaler. Provenuer, der hjemtages som følge af en kombination af en prisreduktion og en mængdereduktion, hvis denne kombination er resultatet af implementeringen af en udarbejdet og godkendt indkøbsstrategi som led i implemen teringen af forligsprojekt El, er imidlertid også omfattet af den samlede provenuopgørelse for El. For så vidt angår effektiviseringsinitiativerne E2- Lagerbeholdninger og E3 Lagerbeholdning engangsprovenuer skal parameteropsætningen på lagerstyring af prognose og forbrugsvarer i DeMars afspejle både logistiske, operative og økonomiske hensyn. Materiel- og Indkøbs styrelsen skal realisere og dokumentere, at Gennemførelse af effek- effektiviseringsinitiati tiviseringsinitiativerne verne El - Indkøbska El - Indkøbskategori- tegoriprogram, E2- OiJfVldt program, E2 Lager- Lagerbeholdninger N 400 mio. kr. beholdninger ind- indkøbsreduktion og købsreduktion og E3 E3 Ellers ikke opfyldt. Lagerbeholdning engangsprovenuer. engangsprovenuer som minimum har rea liseret et samlet prove nu på 400 mio. kr. for finansåret Forventede omkostninger

13 - Forventede 2. KONCERNFÆLLES RESULTATKRAV 2.1. Videreudvikling af FMI okonomistyring [K] Prognosesikkerhed er et væsentligt element i en effektiv økonomisk styring. Rettidig information om udsving er således forudsætningen for, at der kan nå at ske en omprioritering i det igangvæ rende år. Det er således vigtigt, at et eventuelt mindreforbrug på et område identificeres så tidligt i året som muligt, da det vil give større mulighed for at nyttiggøre ressourcerne andre steder i For svaret på relevante opgaver/projekter. Omvendt er det også af stor vigtighed, at forventede mer forbrug identificeres i tide til, at der kan iværksættes korrigerende handlinger, således at For svarsministeriet til enhver tid kan holdes sig inden for de tildelte bevillinger. Det er Forsvarsministeriets forventning, at afvigelser mellem grundbudget og prognoser bliver præcise ved hjælp at en planlægning af aktiviteter og økonomiske afløb, der bidrager til en sikker styring af økonomien. Driftsbevillinger: Opfyldt, hvis afvigelsen (N) holdes inden for 5 pct. i alle kvartaler. om kostninger Delvis opfyldt, hvis afvi gelsen (N) i maksimalt et kvartal overstiger 5 pct., hvis afvigel Den kvartalvise afvigel- sen (N) i to eller flere se (N) for grundbudget kvartaler overstiger 5 pct. (1. kvartal) og de 10- Styrket prognosesikker- bende prognoser ( An/ægsbevil/inger * MDP hed kvartal) i styrelsens bidrag til udgiftsopfølg ninger minimeres. Opfyldt, hvis afvigelsen (N) holdes inden for 10 pct. i alle kvartaler Delvis opfyldt, hvis afvi gelsen (N) i et kvartal overstiger 10 pct., hvis afvigel sen (N) i mere end et kvartal overstiger 10 pct.

14 2.2. HR Psykisk arbejdsmiljø og nedbringelse af arbejdsulykker er udpeget som et nationalt indsatsområde i regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til år 2020 samt i Forsvarsministeriets arbejdsmiljøstrategi. Her skal bl.a. systematisk og forebyggende arbejde med arbejdsmiljøfor holdene sikre et fald i antallet af arbejdsulykker. Som led i fokusering af en række HR-strategiske indsatser er der udviklet en Løn- og ansættelses strategi (HR-strategiens delstrategi 3), hvilket blandt andet udmøntes i, at lønudviklingen på For svarsministeriets område ikke må overstige statens niveau. Forsvarsministeriets styrelser skal bidrage til implementeringen af strategien, idet lønudviklingen ikke overstiger statens niveau. Materiel- og Indkøbsstyrelsen skal forblive en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, der fortsat er velfungerende, og som giver medarbejdere og ledelse lyst til og mulighed for at yde deres bed ste. En velfungerende arbejdsplads er blandt andet kendetegnet ved et lavt sygefravær. Materiel- og Indkøbsstyrelsen skal ligesom øvrige statslige arbejdspladser arbejde målrettet med at nedbringe det sygefravær, der skyldes de årsager, som arbejdspladsen har indflydelse på, hvilket typisk kommer til udtryk i korttidssygefraværet. Sådanne årsager er bl.a. alder, geografi samt medarbejderens opfattelse afjobindhold og -tilfredshed. Forventede om-.., kostninger Materiel- og Indkøbssty- Der skal opnås en reduk- Opfyldt ved minimum en relsen skal reducere antal- tion af antal arbejdsulyk- 3 % reduktion af let af arbejdsulykker. ker på i alt 15 % frem til registrerede år arbejdsulykker, målt i forhold til [Al Ellers ikke opfyldt. Rekruttering og fast-. Opfyldt, Materiel- og Indkøbs holdelse af kompetente... lingen. styrelsens lønudvikling i medarbejdere og effek-. 5 statens.. fast løn overstiger ikke tivt forbrug af lønsum statens lønudvikhng [K] men. hvis lønudvik i 4. kvartal 2015 lønudvikling. Ingen Ellers ikke opfyldt Det præcise begreb er Samlet løn Fast opgjort i simpelt gennemsnit som består af basisløn, kvalifikations- og funktionstillæg, som udbetales løbende hver måned samt pensionsbidrag og er defineret af Moderniseringsstyrelsen. Lønudviklingen i staten opgøres ved anvendelse af Moderniseringsstyrelsens database ISOLA. mens lønudviklingen for Materiel- og lndkøbsstyrelsen vil blive opgjort af Forsvarsministeriets Personalestyrelse ved anvendelsen af en sammenlignelig metode.

15 Materiel- og Indkøbs styrelsen skal være en attraktiv og velfunge rende arbejdsplads med et lavt korttidssygefra vær. Fortsættelse af den positive tendens inden for nedbringelse af korttidssygefravær med en ned bringelse i for hold til 2014 på 2 %. [K] Opfyldt ved reduktion af det gennemsnitlige korttidssygefravær med 2 h i forhold til Delvist opfyldt ved en fastholdelse på niveau et fra Ellers ikke opfyldt LEAN [P] I Forsvarsministeriets koncern er der fortsat et ønske om at få mere ud af ressourcerne og ar bejdstiden til gavn for Danmarks sikkerhed og danskernes tryghed. Der er derfor udarbejdet en koncernfælles Lean-strategi, som skal udrulles gradvist i perioden frem mod Lean er ikke et mål i sig selv, men et middel til at opnå et mål. Målet er, at Lean på sigt skal un derstøtte en stærk optimeringskultur i koncernen. Mål Resultatkrav Forsva rsministeriets Materiel- og Indkøbs styrelses overordnede tids- og handleplan foreligger senest 30. oktober 2015 Opfyldelseskrav Opfyldt/ikke opfyldt i forhold til tidsangivel sen Materiel- og Indkøbs- styrelsen udarbejder en overordnet tids- og handleplan for implementering af Lean inden for hele Forsvars- ministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelses myn- dighedsområde, med henblik på at blive et Lean-fyrtårn. Forventede om kostninger 2.4. Grønne projekter [A] Med henblik på at understøtte nytænkning og grønne løsninger prioriteres op til 100 millioner kro ner årligt i perioden til udviklingsprojekter og investeringer, der kombinerer nedbringelse af ressourceforbrug, hensyn til miljø og klima samt bedre og mere omkostningseffektive operative løsninger. Det vil sige, at der omprioriteres cirka 100 millioner kroner årligt fra materielanskaffelser til grønne udviklingsprojekter og investeringer. Forsvarsministeriet har udgivet en klima- og energistrategi og en miljø- og naturstrate gi Begge strategier indeholder en længere række af individuelle mål, der skal sikre opfyldelse af strategierne visioner. Det er såvel operative som materiel- og indkøbsmæssige samt etablissementsmæssige forhold, der skal bidrage til at opnå strategiernes visioner. Alle styrelser under Forsvarsministeriet er ansvarlig for et antal mål, der bidraget til opnåelse af strategiernes visioner.

16 Udviklingsprojekter og investeringer skal tilgodese nedbringelse af ressourceforbrug, hen- syn til miljø og klima og mere omkostningsef- fektive operative løs- finger, Opfyldt såfremt der i forligsperioden er gen nemført udviklingspro Materiel- og Indkøbs- jekter og initiativer med styrelsen skal sikre, at et flerårigt budget (N) der gennemføres udvik- N 450 mio. kr. lingsprojekter og initia tiver med op til 100 Delvist opfyldt mio. kr. årligt i forligs- 450 mio. kr. > N 400 perioden, mio. kr. N < 400 mio. kr. Forventede om kostninger Opfyldt såfremt Materi el- og Indkøbsstyrelsen opfylder de to mål i klima- og energistrate gien samt miljø- og naturstrategien, som Materiel- og Indkøbs- styrelsen er ansvarlig styrelsen skal bidrage Inden årets udgang for at opfylde i 2015 til opfyldelse af hen- skal samtlige mål, som holdsvis klima- og Materiel- og (KE9, MN39). Derud Indkøbsenergistrategien samt styrelsen er ansvarlig over skal det ene mål, miljø- og naturstrategi- for, være opfyldt. som forventes delvist en. opfyldt i 2014, opfyldes (MN4). Delvist opfyldt, såfremt ét af målene alene del vist opfyldes. _Ellers_ikke_opfyldt.

17 Påteg n ing Resultatkontrakten gælder for perioden 1. januar 2015 til 31. december Der vil være mulighed for at genforhandle kontrakten i løbet af året, eller at genforhandle dele af kontrakten, såfremt der sker en væsentlig ændring i det grundlag, hvorpå kontrakten er udarbej det. Resultatkontrakten afrapporteres minimum halvårligt, dels i midtvejsrapporten og dels i årsrappor ten. Såfremt et eller flere af resultatkravene ikke er opfyldt - eller ikke forventes opfyldt - supple res der med en afvigeforklaring ved afrapporteringen. For Forsvarsministeriets departement: For Materiel- og Indkøbsstyrelsen: Dato: I&december 2014 Dato: december 2014 /6/i?/,c( Lars Johan Findsen departementschef Per Pugolm Olsë styrelseschef

RES U LTATKO NTRAKT. FOR Forsvarsministeriets. Reg nskabsstyrelse

RES U LTATKO NTRAKT. FOR Forsvarsministeriets. Reg nskabsstyrelse RES U LTATKO NTRAKT 2015 FOR Forsvarsministeriets Reg nskabsstyrelse Indledning Nærværende resultatkontrakt mellem Forsvarsministeriets departement og Forsvarsmini steriets Regnskabsstyreise indeholder

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE 30. juni 2015 Hermed fremsender jeg min redegørelse til

Læs mere

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 10. april 2014 Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 En ændret organisering af den øverste ledelse skal bidrage til den yderligere effektivisering af

Læs mere

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser. Bilag 1 Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser

Læs mere

RESULTAT KONT RAKT FOR. Forsva rsm ifl isteriets Ejendomsstyrelse

RESULTAT KONT RAKT FOR. Forsva rsm ifl isteriets Ejendomsstyrelse RESULTAT KONT RAKT 2015 FOR Forsva rsm ifl isteriets Ejendomsstyrelse Indledning Nærværende resultatkontrakt mellem Forsvarsministeriets departement og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse indeholder

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Resultatkontrakt 2015 FDRVAR9PV1INITERIET INTERNE REVISIDN ((I)) Forsvarsministeriets Interne Revisïon

Resultatkontrakt 2015 FDRVAR9PV1INITERIET INTERNE REVISIDN ((I)) Forsvarsministeriets Interne Revisïon Resultatkontrakt 2015 FDRVAR9PV1INITERIET INTERNE REVISIDN ((I)) Forsvarsministeriets Interne Revisïon INDHOLDSFORTEGNELSE i INDLEDNING 3 2 MISSION OG VISION 3 3 MÅL- OG RESULTATPLAN 3 3.1 STRATEGISKE

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon...

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon... Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 203 of 4 09/04/3 22.3 . Indledning Finansministeriets mission Finansministeriets vision Strategiske pejlemærker for Moderniseringsstyrelsens arbejde 2 2 of

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets økonomistyring. April 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets økonomistyring. April 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets økonomistyring April 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets økonomistyring (beretning nr. 8/2010) 10. april 2014

Læs mere

F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I. Psykisk APV. Fysisk. arbejdsmiljø

F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I. Psykisk APV. Fysisk. arbejdsmiljø F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I Psykisk APV Fysisk 1 Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Formål... 3 2. Arbejdsmiljøstrategiens treårige cyklus frem til 2020...

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013 Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel December 2013 BERETNING OM FORSVARETS PROCEDURER FOR ANSKAFFELSE AF STØRRE MATERIEL Indholdsfortegnelse I. Introduktion

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013 Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen Januar 2013 1. Indledning Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter.

Læs mere

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014 Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 4 2. Kernefaglige

Læs mere

NOTAT Status for effektivisering af forsvaret

NOTAT Status for effektivisering af forsvaret FORSVARSKOMMANDOEN København, den 17. juni 2013 NOTAT Status for effektivisering af forsvaret INDLEDNING Med Aftale på forsvarsområdet 2013-2017 er det besluttet, at forsvaret skal bidrage til at skabe

Læs mere

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1. Præsentation af mission, vision og strategiske indsatsområder 1 1.1.1. Beredskabsforbundets mission 1 1.1.2. Beredskabsforbundets

Læs mere

Emne: Implementeringsdirektiv vedrørende effektivisering af forsvarets munderingsområde

Emne: Implementeringsdirektiv vedrørende effektivisering af forsvarets munderingsområde FORSVARSKOMMANDOEN FKO FKO-PLA2 U 21.00/21.25 2012/011825-703702 2012-12-21 (Bedes anført ved henvendelser) Til Forsvarets Materieltjeneste Eft.: Forsvarsministeriet Hærens Operative Kommando Søværnets

Læs mere

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget.

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget. Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 121 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt FORSVARSMINISTERENS TALESEDDEL TIL SAMRÅD I FINANSUDVALGET DEN 22. APRIL OM AKTSTYKKE 121. Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets lagre. April 2015

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets lagre. April 2015 Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets lagre April 2015 BERETNING OM FORSVARETS LAGRE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og konklusion... 1 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen, Hanne Petersen StyringsAgenda 2014 18. september 1 DAGSORDEN 1. Styringsmæssige udfordringer 2. Den samlede styringsdagsorden

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006 RIGSREVISIONEN København, den 23. maj 2006 RN A606/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om midtvejsstatus for udredningsarbejdet mv. om Banedanmark I. Indledning 1. Statsrevisorerne anmodede mig på deres

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI. 2. juni 2009. 1. Kompetencestrategiens baggrund og formål

KOMPETENCESTRATEGI. 2. juni 2009. 1. Kompetencestrategiens baggrund og formål KOMPETENCESTRATEGI 2. juni 2009 1. Kompetencestrategiens baggrund og formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i forhold til Forsvarsministeriets departements opgaveløsning. Det er afgørende at have

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Målbeskrivelse & Resultatkrav MYNDIGHEDER

Målbeskrivelse & Resultatkrav MYNDIGHEDER ÅP 2015 version 003 Aktion Målbeskrivelse & Resultatkrav MYNDIGHEDER RK krav Finanslov - Ref Kontoplan - Ref 21-11-2014 1.00 1.01 Udgået 1.02 Udgået 1.03 Kerneområde: Nationale opgaver HJV ønsker, at medlemmer

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2014

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2014 Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 4 Mål 1.1 Fokus på borgertilfredshed...

Læs mere

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2015

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2015 Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2015 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 4 2. Kernefaglige

Læs mere

KOMMISSORIUM 4. december 2013

KOMMISSORIUM 4. december 2013 KOMMISSORIUM 4. december 2013 Bilag: 1 STYRKELSE AF FORSVARSMINISTERIETS OPGAVELØSNING I ARKTIS Indledning Der sker i disse år store og gennemgribende forandringer i Arktis. Klimaforandringerne i Arktis

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Resultatkontrakt for Statens It 2013

Resultatkontrakt for Statens It 2013 Resultatkontrakt for Statens It 201 Side 2 af 15 1. Indledning Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter. Kontrakten

Læs mere

Fokuseret tilsyn og styring. September 2014

Fokuseret tilsyn og styring. September 2014 Fokuseret tilsyn og styring September 2014 Koncernstyring Rammer for tilsyn og styring Krav om tilsyn og styring Dimensioner i tilsyn og styring Performance Fremadrettet sikring og udvikling af institutionernes

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Lønpolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2008 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold Formål 3 Lønelementer 3 Basisløn og centralt fastsatte

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Resultataftale 2011 for Århus Stift

Resultataftale 2011 for Århus Stift Resultataftale 2011 for Århus Stift 1. Præsentation 1.1 Det formelle grundlag for stiftsadministrationens virke Denne aftale vedrører Århus Stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Forslag til ansvarsfordeling i forbindelse med civilt personels deltagelse i erhvervsuddannelse.

Forslag til ansvarsfordeling i forbindelse med civilt personels deltagelse i erhvervsuddannelse. Forslag til ansvarsfordeling i forbindelse med civilt personels deltagelse i erhvervsuddannelse. 1. INDLEDNING En civil ansat elev/lærling er for de håndværksmæssige fags vedkommende overordnet tilknyttet

Læs mere

Nyt fra Danmark. Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008. Preben Meier Pedersen, KL

Nyt fra Danmark. Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008. Preben Meier Pedersen, KL Nyt fra Danmark Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008 Preben Meier Pedersen, KL Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne (1) Formål skabe grundlag for forbedring og udvikling

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE BERETNING 17/2008 OM FORSVARETS UNDERSTØTTELSE AF SINE MILITÆ- RE OPERATIONER I AFGHANISTAN

MINISTERREDEGØRELSE BERETNING 17/2008 OM FORSVARETS UNDERSTØTTELSE AF SINE MILITÆ- RE OPERATIONER I AFGHANISTAN Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 8. december 2009 MINISTERREDEGØRELSE BERETNING 17/2008 OM FORSVARETS UNDERSTØTTELSE AF SINE MILITÆ- RE OPERATIONER I AFGHANISTAN

Læs mere

Skatteministeriets lønpolitik

Skatteministeriets lønpolitik Skatteministeriets lønpolitik Lønpolitikken beskriver de principper, kriterier og processer, der er gældende ved tildeling af tillæg og udnævnelser i Skatteministeriet. Lønpolitikken skal understøtte,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Udmøntning Resultatlønskontrakt for Direktør Torben Pedersen for perioden 01.01.14 til 31.12.14

Udmøntning Resultatlønskontrakt for Direktør Torben Pedersen for perioden 01.01.14 til 31.12.14 Udmøntning Resultatlønskontrakt for Direktør Torben Pedersen for perioden 01.01.14 til 31.12.14 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold Indledning... 4 Overvågningsansvarlig... 6 Beskrivelse af overvågningsprogrammet... 7 Operationel og daglig brug af programmet... 9 Indledning Dette er den anden

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2 6 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 contract management del 2 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 2: Forankring og overblik Contract Management kan være et centralt

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007)

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007) Initiativer til synliggørelse af AMU systemet overfor medarbejdere, chefer/ledere og udstikkere, og initiativer til håndtering af barrierer omkring anvendelsen af AMU. Initiativer til synliggørelse af

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

Indkøbspolitik For EUC Sjælland.

Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Revideret juli 2011. 1 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal...3 EUC Sjællands indkøbspolitik...4 Indkøbspolitikkens formål og mål...5 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...5

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor

Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor Måling af produktivitet i den offentlige sektor I Nationalregnskabet er produktivitetsstigningen i den offentlige produktion definitorisk sat lig

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 Aftale om betaling for ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale 1a: Hjælpemidler Indledning Denne aftale tager sit udgangspunkt

Læs mere

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen 1 Disposition Historisk overflyvning Aftale om redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Aftale om redningsberedskabet

Læs mere

Politisk aftale om tilrettelæggelsen af fremtidens tilsyn

Politisk aftale om tilrettelæggelsen af fremtidens tilsyn Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) København, d. 7. maj 2015 Venstre Dansk Folkeparti Socialistisk Folkeparti Enhedslisten Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Politisk aftale

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet August 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2009

VIRKSOMHEDSPLAN 2009 SYDØSTJYLLANDS VIRKSOMHEDSPLAN 2009 1. Indledning skal i 2009 løse en række vigtige og store opgaver. Politikredsen skal overordnet set virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet ved at udøve

Læs mere

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2015

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2015 Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 5 Mål 1.1 Fokus på borgertilfredshed...

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Resultataftale 2012. for. Fyens Stift

Resultataftale 2012. for. Fyens Stift Resultataftale 2012 for Fyens Stift 1. Præsentation 1.1. Det formelle grundlag for stiftsadministrationens virke Denne aftale vedrører Fyens Stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation

Bilag 1. Kravspecifikation Bilag 1 Kravspecifikation Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den nuværende organisering af 2 2.1 Kundens overordnede organisering 2 2.2 2 2.3 Kvalitetsstandarder 3 2.4

Læs mere

Århus Kommune *!% % %+!% $ $, % + #! -./, & 0 + /+!-1,-2 * '/% /!% $$% &', (% )3 + %! +! 4 # 3 # 5 + & 7 3! #*, 0/ +% $*! 8$%!!-2 * * 9!$, / -2! +!

Århus Kommune *!% % %+!% $ $, % + #! -./, & 0 + /+!-1,-2 * '/% /!% $$% &', (% )3 + %! +! 4 # 3 # 5 + & 7 3! #*, 0/ +% $*! 8$%!!-2 * * 9!$, / -2! +! " #$% &'(% )%* * % % %+ % $ $, % + # -./, & 0 + /+-1,-2 * '/% / % $$% &', (% )3 + % + 4 # 34 3 # 5 + & 3%$ 6+ 7 3 #+ #*, + 0/ +% $* 8$%-2 * * 9$, / -2 +0 :3 + ' ;, %* (% ):/))/93 / -1 :

Læs mere

Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv

Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv Indholdsfortegnelse Forord Side 01 En strategi for støtte til fremme af danske virksomheder Side 02 Fokusområder Side

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13)

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelse i Psykiatri og Social bygger overordnet set på Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag med vægt på decentralisering,

Læs mere

Opfølgning på puljen til "Det gode arbejdsliv" 2010

Opfølgning på puljen til Det gode arbejdsliv 2010 Til Økonomiudvalget Hovedudvalget Postadresse: HR Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 32 52 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskildekom.dk Opfølgning på puljen til "Det

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2003 FOR FORSVARETS INTERNE REVISION

ÅRSRAPPORT 2003 FOR FORSVARETS INTERNE REVISION ÅRSRAPPORT 2003 FOR FORSVARETS INTERNE REVISION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BERETNING...2 1.1 PRÆSENTATION AF FORSVARETS INTERNE REVISION...2 1.2 GENEREL BESKRIVELSE OG VURDERING AF DET FINANSIELLE RESULTAT....2

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere