RESULTATKONTRAKT FOR MATERIEL OG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RESULTATKONTRAKT FOR MATERIEL OG"

Transkript

1 RESULTATKONTRAKT 2015 FOR FORSVARSM INISTERIETS MATERIEL OG IND Kø BS STYRELSE

2 Indledning Forsvarsministeriets Materiel- og lndkøbsstyrelse blev etableret den 1. oktober 2014 i forbindelse med reorganiseringen af Forsvaret, hvor den daværende Forsvarets Materieltjeneste og Forsva rets Koncernfælles I nformatiktjeneste blev sammenlagt. I overensstemmelse med Forsvarets virksomhedsmodel anskaffer, forsynet og vedligeholder Mate riel- og Indkøbsstyrelsen materiel- og informatiksystemer. Formålet er, at Forsvarets enheder rå der over det materiel og den informatik samt forsyninger i øvrigt, der er behov for med henblik på løsning af de operative opgaver. Efter endt anvendelse udfaser og bortskaffer materiel- og ind købsstyrelsen materiel og informatik mv. Materiel- og indkøbsstyrelsen har således ansvar fra vugge til grav. På baggrund af effektiv ekstern og intern kommunikation tager Materiel- og Indkøbsstyrelsen op gaveløsning udgangspunkt i kundernes behov for materiel, informatik, forsyninger og vedligehol delse med henblik på aktivt og forudseende at støtte den operative opgaveløsning samt at opret holde det tilstrækkelige beredskab i tilknytning hertil. Materiel- og Indkøbsstyrelsen kan herudover løse materiel- og informatikopgaver for andre myn digheder uden for FMN område samt private virksomheder og militære kunder fra andre lande i henhold til særlige aftaler. Materiel- og Indkøbsstyrelsens virksomhedsstrategi sætter rammerne for styrelsens udvikling, samt medvirker til at gøre styrelsens personale og organisation bedre til at løse styrelsens opga ver. Strategien udmøntes i konkrete og målbare indsatser. Medarbejdere engageres løbende i at fastlægge, gennemføre og følge op på indsatserne. Materiel- og Indkøbsstyrelsens mission er: FMI er Forsvarsm/nister/ets mater/el- og informatikfag/ige videnscenter og myndighed, der anskaf fer, ved/, eho/der og videreudvikler mater/el- og informatikkapadteter samt sikrer forsyninger til rewdig støtte for Forsvarets operationer. FMI skal således: skaffe, forsyne og vedli eholde. Materiel- og Indkøbsstyrelsens vision er: FMI vil være de bedste inden for staten indenfor vores respektive fagli e områder. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse varetager som Forsvarets materiel- og informa tikfaglige myndighed opgaverne forbundet hermed. Disse omfatter følgende delopgaver, hvortil der i 2015 på særlige strategiske områder er udgivet specifikke resultatmål. Delopgaverne omfat ter følgende: Materiel- og informatikanskaffelse og -afhænde/se. Med udgangspunkt i godkendte flerårige kapacitetsplaner gennemfører Forsvarsministeriets Mate riel- og Indkøbsstyrelse de fornødne aktiviteter forbundet med anskaffelsen. Hermed forstås blandt andet aktiviteter forbundet med markedsundersøgelse, projektering, udbud, kontraktindgåelse, modtagelse, klargøring og udfasning. Aktiviteterne gennemføres inden for rammerne af de flerårige kapacitetsrammer og under iagtta gelse af gældende bevillings- og økonomistyringsmæssige regler og bestemmelser.

3 Materiel- og informatikdrift Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse er ansvarlig for gennemførelsen af den driftsvirk somhed, der over en livscyklus (omfattende vedligeholdelse, modifikation, levetidsforlængelse og udfasning) kan sikre, at Forsvarets materiel og informatikkapaciteter er i en forsvarlig stand, säle des at dette i fornødent grad er funktionsdueligt. Opgaven løses i tæt koordination med Forsvarets samlede vedligeholdelsesstruktur, der er placeret i Værnsfælles Forsvarskommando. Det er Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse ansvar, at der iværksættes aktiviteter, som kan sikre en netop tilstrækkelig rådighedsgrad over materiel- og informatikkapaciteter, samt at der er adgang til reservedele og andre materielgenstande via Forsvarets lagre. I forbindelse med opgavevaretagelsen gennemføres desuden: Konfigurationsstyring Materielfaglige evalueringer, samt faglig kontrol af Forsvarets materielmæssige sikkerhed Eksplosivstofsikkerheden i Forsvaret Den materielmæssige del af arbejdsmiljøvirksomheden i Forsvaret (farlige stoffer, betjenings vejledninger mv.) herunder udgivelse af bestemmelser herfor Udlåne materiel til eksterne myndigheder, institutioner og enkeltpersoner. Depot- og D/stributionsvirksomhed Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse forestår gennemførelsen af alle aktiviteter for bundet med depot- og distributionsvirksomheden inden for Værnsfælles Forsvarskommandos an svarsområde. I den forbindelse skal Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse: Sikre at myndighedsbeholdninger og lagre i Forsvarets struktur kan honorere enhedernes re kvisitioner af materiel Varetage drift og forvaltning af materiel, herunder forsynings- og depotvirksomhed Sikre, at kapaciteten i Forsvarets forsyningsijeneste tilpasses aktuelle behov for at opbevare, udlevere og modtage drivmidler, ammunition, materielgenstande og forbrugsgods i Forsvaret. Styringsopgaver Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse skal rettidigt koordinere samarbejdsaftaler, kon ventioner og standardisering inden for materielområdet, herunder deltage i internationalt og natio nalt materielfagligt samarbejde. Nærværende resultatkontrakt mellem Forsvarsministeriets departement og Materiel- og Indkøbs styrelsen indeholder resultatkrav for Resultatkontrakten skal understøtte de politiske målsætninger på Forsvarsministeriets område samt Forsvarets opgaver, som er fastsat i Lov om Forsvarets formål, opgaver og organisation mv. Endvidere skal resultatkontrakten udgøre grundlaget for en relevant ledelsesinformation til chefen for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Forsvarsministeriets departement, der fø rer tilsyn med, at den aktivitetsmæssige og økonomiske styring er tilrettelagt på betryggende vis og inden for de politisk fastsatte rammer. De eksterne krav til mål- og resultatstyring i staten er fastsat i Moderniseringsstyrelsens vejlednin ger om Målbillede og Regelgrundlag samt og Rigsrevisionens generelle anbefalinger til mål- og

4 resultatstyring. Kravene er beskrevet i Forsvarsministeriets Intern vejledning om resultat- og di rektørkontrakter. Resultatkontrakten er ikke udtømmende i forhold til Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbssty relse, men styringsområderne er udvalgt i forhold til risiko og væsentlighed. Resultatkonkrakt 2015 skal omsætte de politiske og strategiske målsætninger til konkrete resultatkrav. De primære målsætninger reflekteret i Resultatkontrakt 2015 er udledt af: Aftale på forsvarsområdet Aftale vedr, organisering af forsvarets overordnede ledelse af 10. april 2014 Kongeriget Danmarks strategi for Arktis Forsvarsministeriets Klima- og energistrategi samt Miljø- og naturstrategi Materielkapacitetsplan Informatikkapacitetsplan Forventningsafstemning vedr. materieldriftsydelser 2015 Resultatkontrakten og dermed de enkelte resultatkrav er udarbejdet inden for ovenstående strategiske rammer og fokus og de givne bevillingsmæssige rammer. Resultatkrav er udarbejdet med udgangspunkt i følgende fire opgavetyper: Effekt (nytteværdi af myndighedens kerneopgave) [E] Kvalitet (kvalitet ud fra faglige standarder) [K] Produktivitet (forholdet mellem omkostninger og produktion) [P] Aktivitet (output i form af fysiske mål, undersøgelser, analyser mv.) [A] De konkrete resultatkrav fremgår af de følgende afsnit. Typen af resultatkrav er anført i ved de enkelte resultatkrav. parentes Vurderingen af resultatkontraktens opfyldelse foretages af Forsvarsministeriet i halvårsrapporterin gen samt endeligt i årsrapporten efter kontraktårets afslutning. I vurderingen lægges der vægt på, at de opstillede resultatkrav er realiseret eller opfyldt inden for de afsatte økonomiske rammer1 og/eller er opfyldt inden for de afsatte tidsrammer. Forventede omkostninger tilknyttet de enkelte mål i kontrakten vil i muligt omfang blive opgjort primo 2015.

5 1. MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSENS SPECIFIKKE RESULTATKRAV 1.1. Materielmæssig understøttelse af igangværende nationale operationer [A] Kontinuerligt under- OrfVldt støtte opretholdelse af N 99 % tre redningshelikoptere De indsatte helikoptere på døgnberedskab. skal have en rådig- Delvist orfvldt Ved særligt behov hedsgrad (N) på 99%> N 90 % etablere et 4. helikop- mindst 99 h. terberedskab på Bom- holm. N<90% Orvldt N 80% Kontinuerligt under- Enhederne skal i støtte opretholdelse to mindst 80 h af tiden Delvist opfyldt inspektionsskibe i være i RC i eller RC 80 % > N 20% Nordatlanten. 2(N).2 N < 20% Forventede om kostninger 2 RC er en beredskabsmelding og står for Readiness Category, der er inddelt i 5 kategorier, dvs. RC1-RC5. Marinestaben /Arktis Kommando melder pr. automatik enhederne i RC 3, hvis helikopter ikke er tildelt, eller hvis disse har defekter. For at give et sandt billede af RC status for de skibstekniske forhold retter Materielog Indkøbsstyrelsen RC 3-status i KPI rapporteringen til RC1 eller RC2, hvis der ikke er andre materielfejl, som trækker rådighedsgraden ned.

6 1.2. IT-mæssig understøttelse af igangværende nationale operationer [A] Opfyldt DeMars oppetid som N 99,5 % Færrest mulige drifts- service til Forsvaret er stop på if-systemer, 99,5 % eller højere Delvist opfyldt der er kritiske for For- inden for kritisk for- 99,5 % > N 95 % svarets operationer retningstid ( ) N <95 % Forventede omkostninget 1.3. Materielmæssig understøttelse af igangværende internationale operationer [A] Opfyldt.. N90 h De indsatte helikoptere Understøtte oprethol- skal i indsættelsesperi. Delvist opfyldt delse af to EH-lOl oden have en rådig- indsat i Afghanistan hedsgrad på minimum 90 % 90 b > N 75 % N <75 h Opfyldt N 80 h Understøtte oprethol- Indsatte enheder skal i delse af Søværnets mindst 80 % af tiden Delvist opfyldt internationalt indsatte være i RC 2 eller bed- 80 h > N 20 h enheder re.3 N <20 % Forventede omkostninger RC er en beredskabsmelding og står for Readiness Category, der er inddelt i 5 kategorier, dvs. RC1-RC5. Marinestaben/Arktis Kommando melder pr. automatik enhederne i RC 3, hvis helikopter ikke er tildelt, eller hvis disse har defekter. For at give et sandt billede af RC status tor de skibstekniske forhold retter Materielog Indkøbsstyrelsen RC 3-status i KPI rapporteringen til RC1 eller RC2, hvis der ikke er andre materielfejl, som trækker rådighedsgraden ned.

7 1.4. Understøttelse af materieldriften [A] Røde opgaver: Opfyldt N5% Forventede om kostninger Opretholdelse af fremdriften i styringsrele- Andelen af materielvante materieldriftsop- driftsopgaverne i stagaver, hvorom der tusrappofteringen må rappofteres i den kvar- højst være rød i 5 h talsvise materieldrifts- og højst gul i 15 % af statusrapportering målepunkterne Delvist opmdt < N 10 % N > 10 % Gule opgaver: Otfvldt: N15 % Delvist oldt 15% < N 25 % Måling af teknisk rådighedsgrad for Kapacitetsansvarligt land (KA LAND) materiel Materiel- og Indkøbsstyrelsen understøtter dens kunder ved levering af interne ydelser i overensstemmelse med forventningsafstemningen. Der iværksættes tiltag, som muliggør opfølg ning på tekniskrådig hedsgrad for KA LAND materiel. Der skal ved udgangen af 2015 fo- religge en plan for im- plementering af måling af teknisk rådigheds grad. For alle materiel kapa citetscentre skal Materiel- og Indkøbsstyrel- sen levere de forvent- ningsafstemte og pen- odiserede aktivitetsba- serede ydelser med den aftalte tekniske rådighedsgrad. N > 25% Opfyldt/ i forhold til tidsangivel sen Opfyldelseskrav frem går af nedenstående tabel i kolonnen Opfyl delseskrav, mens enheder, aktivitet og rå- dighedsgrad fremgår af Forsvarsministeriets årsprogram.

8 Kapacitet rnet )pfyldelseskrav4 )ofvldt KCMIVERKL N80% KCM ABSL KL KCM THETIS KL KCM KNUD KL Delvist ojfvldt 80 h > N 20 % Ikke odfvldt N <20 % KCM DIANA KL, (MK II) Otfyldt N 56 % Delvist orfvldt KCM EHO1, SAR/T11 56% > N 42 % Ikke olfvldt N <42 % Opfyldt N 45 % Delvist opf\ ldt KCM C130, HERCULES 5 h > N 38 % :kke onldt N < 38% KCMF16 )pfyldt N 45 % Delvist opfyldt 5%>N41 h Ikke oldt N <41 % Opfyldt N 57 % Delvist opfyldt KCM LYNX 57% > N 42 % Ikke ooldt N <42 % Der findes endnu ikke et rådighedskrav på Hærens område. Derfor er der i det foregående afsnit indarbejdet et særskilt resultatmål vedrørende udarbejdelse heraf.

9 Forventede 1.5. Understøttelse af IT-driften [E] Høj brugertilfredshed på henvendelser vedrørende FIIN Brugertilfredshed (N) på håndterede henven delser vedr. FIIN er på min. 3,5 på en skala fra i 5. ODfvldt N 3,5 Delvist opfyldt 3,5 > N 2,5 Ikke olfvldt N < 2,5 om kostninger

10 1.6. Gennemførelse af materielanskaffelser [A] Materiel- og Indkøbsstyrelsen indsender kvartalsvis en materielstatusrapportering til Forsvarsmini steriet. Denne materielstatusrapportering giver, ud over en her og nu status, et flerårigt perspektiv på såvel anskaffelsesprojekter som driftsopgaver i trafiklys format. Materielstatusrapporteringen indgår som mål i Forsvarsministeriets iværksættelse af disse udvalgte væsentlige materielprojekter indgår som mål i Mål Resultatkrav Opfyldelseskrav Røde opgaver: Orvldt N5% Forventede om kostninger Opretholdelse af fremdriften i styringsrele vante projekter, hvor om der rappofteres i den kvartalsvise mate rielstatusrapportering Andelen af materielan skaffelsesprojekter i statusrapporteringen må højst være rød i 5% og højst gul i 15% af målepunkterne. Delvist orfvldt 5% < N 10 % N> i 0% Gule opgaver: Opfyldt: N 15 % Delvist opfyldt 15 % < N 25% Materiel- og Indkøbs styrelsen iværksætter de besluttede materiel anskaffelsesprojekter i 2015, hvorom der til det politiske niveau er orienteret og dermed skabt forventninger. Der måles på, hvorvidt Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbs styrelse får iværksat projekterne med ud gangspunkt i den årlige orientering af forligs partierne vedrørende kommende års materi ela nskaffelser N> 25 % Opfyldt, hvis der fore ligger bemyndigelse til at gå i udbud eller ind hente tilbud fra For svarsministeriet for 100 %af disse. Ellers ikke opfyldt. Såfremt, der er forhold, som ligger uden for Materiel- og Indkøbs styrelsens område, og har konsekvenser for materielanskaffelsen, tæller dette ikke med.

11 1.7. Gennemførelse af IT-anskaffelser [A] Forsvarsministeriets Nye StandardArbejdsplads (FNSA) leverer i projektets fase 1 muligheden for atfå adgang til internet fra ElIN arbejdsplads. Projektet leverer hele den infrastruktur, som sikrer, at adgangen kan ske og på tilstrækkelig sik ker måde. Projektet leverer også nogle virtuelle arbejdspladser, så man kan komme på internet, hvis Win dows 8.1 arbejdsstationen er sikker nok til at få adgang til FIIN men ikke sikker nok til at få direk te adgang til internet. Implementering af For- svarsministeriets Nye Standard Arbejdsplads Første fase af FNSA Første fase af FNSA- afsluttes senest 30. projektet skal afsluttes. september Dette betyder, at ud rulningen af fuldt styre- Delvist opfyldt: de enheder skal være Hvis opstilling af ENSA påbegyndt, og at ind- pc og inddragelse af samlingen af overflø- internet-pc er forskudt diggjorte internet- med mindre end 14 pc ere sker i takt med dage. udbredelsen af FNSA Ellers ikke opfyldt Forventede om kostninger

12 Lagerbeholdning indkøbsreduktion 1.8. Gennemførelse af forligsimplementering [PJ Materiel- og Indkøbsstyrelsen skal gennemføre effektiviseringsinitiativerne El - Indkøbskategoriprogram, E2 Lagerbeholdninger indkøbsreduktion og E3 Lagerbeholdning engangsprovenuer. Provenuerne fra disse initiativer skal være opnået i overensstemmelse med hensigten med tiltage ne, eksempelvis således at provenuet for El - Indkøbskategoriprogram er realiseret som følge af generelle og varige prisreduktioner på nyindgåede rammeaftaler. Provenuer, der hjemtages som følge af en kombination af en prisreduktion og en mængdereduktion, hvis denne kombination er resultatet af implementeringen af en udarbejdet og godkendt indkøbsstrategi som led i implemen teringen af forligsprojekt El, er imidlertid også omfattet af den samlede provenuopgørelse for El. For så vidt angår effektiviseringsinitiativerne E2- Lagerbeholdninger og E3 Lagerbeholdning engangsprovenuer skal parameteropsætningen på lagerstyring af prognose og forbrugsvarer i DeMars afspejle både logistiske, operative og økonomiske hensyn. Materiel- og Indkøbs styrelsen skal realisere og dokumentere, at Gennemførelse af effek- effektiviseringsinitiati tiviseringsinitiativerne verne El - Indkøbska El - Indkøbskategori- tegoriprogram, E2- OiJfVldt program, E2 Lager- Lagerbeholdninger N 400 mio. kr. beholdninger ind- indkøbsreduktion og købsreduktion og E3 E3 Ellers ikke opfyldt. Lagerbeholdning engangsprovenuer. engangsprovenuer som minimum har rea liseret et samlet prove nu på 400 mio. kr. for finansåret Forventede omkostninger

13 - Forventede 2. KONCERNFÆLLES RESULTATKRAV 2.1. Videreudvikling af FMI okonomistyring [K] Prognosesikkerhed er et væsentligt element i en effektiv økonomisk styring. Rettidig information om udsving er således forudsætningen for, at der kan nå at ske en omprioritering i det igangvæ rende år. Det er således vigtigt, at et eventuelt mindreforbrug på et område identificeres så tidligt i året som muligt, da det vil give større mulighed for at nyttiggøre ressourcerne andre steder i For svaret på relevante opgaver/projekter. Omvendt er det også af stor vigtighed, at forventede mer forbrug identificeres i tide til, at der kan iværksættes korrigerende handlinger, således at For svarsministeriet til enhver tid kan holdes sig inden for de tildelte bevillinger. Det er Forsvarsministeriets forventning, at afvigelser mellem grundbudget og prognoser bliver præcise ved hjælp at en planlægning af aktiviteter og økonomiske afløb, der bidrager til en sikker styring af økonomien. Driftsbevillinger: Opfyldt, hvis afvigelsen (N) holdes inden for 5 pct. i alle kvartaler. om kostninger Delvis opfyldt, hvis afvi gelsen (N) i maksimalt et kvartal overstiger 5 pct., hvis afvigel Den kvartalvise afvigel- sen (N) i to eller flere se (N) for grundbudget kvartaler overstiger 5 pct. (1. kvartal) og de 10- Styrket prognosesikker- bende prognoser ( An/ægsbevil/inger * MDP hed kvartal) i styrelsens bidrag til udgiftsopfølg ninger minimeres. Opfyldt, hvis afvigelsen (N) holdes inden for 10 pct. i alle kvartaler Delvis opfyldt, hvis afvi gelsen (N) i et kvartal overstiger 10 pct., hvis afvigel sen (N) i mere end et kvartal overstiger 10 pct.

14 2.2. HR Psykisk arbejdsmiljø og nedbringelse af arbejdsulykker er udpeget som et nationalt indsatsområde i regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til år 2020 samt i Forsvarsministeriets arbejdsmiljøstrategi. Her skal bl.a. systematisk og forebyggende arbejde med arbejdsmiljøfor holdene sikre et fald i antallet af arbejdsulykker. Som led i fokusering af en række HR-strategiske indsatser er der udviklet en Løn- og ansættelses strategi (HR-strategiens delstrategi 3), hvilket blandt andet udmøntes i, at lønudviklingen på For svarsministeriets område ikke må overstige statens niveau. Forsvarsministeriets styrelser skal bidrage til implementeringen af strategien, idet lønudviklingen ikke overstiger statens niveau. Materiel- og Indkøbsstyrelsen skal forblive en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, der fortsat er velfungerende, og som giver medarbejdere og ledelse lyst til og mulighed for at yde deres bed ste. En velfungerende arbejdsplads er blandt andet kendetegnet ved et lavt sygefravær. Materiel- og Indkøbsstyrelsen skal ligesom øvrige statslige arbejdspladser arbejde målrettet med at nedbringe det sygefravær, der skyldes de årsager, som arbejdspladsen har indflydelse på, hvilket typisk kommer til udtryk i korttidssygefraværet. Sådanne årsager er bl.a. alder, geografi samt medarbejderens opfattelse afjobindhold og -tilfredshed. Forventede om-.., kostninger Materiel- og Indkøbssty- Der skal opnås en reduk- Opfyldt ved minimum en relsen skal reducere antal- tion af antal arbejdsulyk- 3 % reduktion af let af arbejdsulykker. ker på i alt 15 % frem til registrerede år arbejdsulykker, målt i forhold til [Al Ellers ikke opfyldt. Rekruttering og fast-. Opfyldt, Materiel- og Indkøbs holdelse af kompetente... lingen. styrelsens lønudvikling i medarbejdere og effek-. 5 statens.. fast løn overstiger ikke tivt forbrug af lønsum statens lønudvikhng [K] men. hvis lønudvik i 4. kvartal 2015 lønudvikling. Ingen Ellers ikke opfyldt Det præcise begreb er Samlet løn Fast opgjort i simpelt gennemsnit som består af basisløn, kvalifikations- og funktionstillæg, som udbetales løbende hver måned samt pensionsbidrag og er defineret af Moderniseringsstyrelsen. Lønudviklingen i staten opgøres ved anvendelse af Moderniseringsstyrelsens database ISOLA. mens lønudviklingen for Materiel- og lndkøbsstyrelsen vil blive opgjort af Forsvarsministeriets Personalestyrelse ved anvendelsen af en sammenlignelig metode.

15 Materiel- og Indkøbs styrelsen skal være en attraktiv og velfunge rende arbejdsplads med et lavt korttidssygefra vær. Fortsættelse af den positive tendens inden for nedbringelse af korttidssygefravær med en ned bringelse i for hold til 2014 på 2 %. [K] Opfyldt ved reduktion af det gennemsnitlige korttidssygefravær med 2 h i forhold til Delvist opfyldt ved en fastholdelse på niveau et fra Ellers ikke opfyldt LEAN [P] I Forsvarsministeriets koncern er der fortsat et ønske om at få mere ud af ressourcerne og ar bejdstiden til gavn for Danmarks sikkerhed og danskernes tryghed. Der er derfor udarbejdet en koncernfælles Lean-strategi, som skal udrulles gradvist i perioden frem mod Lean er ikke et mål i sig selv, men et middel til at opnå et mål. Målet er, at Lean på sigt skal un derstøtte en stærk optimeringskultur i koncernen. Mål Resultatkrav Forsva rsministeriets Materiel- og Indkøbs styrelses overordnede tids- og handleplan foreligger senest 30. oktober 2015 Opfyldelseskrav Opfyldt/ikke opfyldt i forhold til tidsangivel sen Materiel- og Indkøbs- styrelsen udarbejder en overordnet tids- og handleplan for implementering af Lean inden for hele Forsvars- ministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelses myn- dighedsområde, med henblik på at blive et Lean-fyrtårn. Forventede om kostninger 2.4. Grønne projekter [A] Med henblik på at understøtte nytænkning og grønne løsninger prioriteres op til 100 millioner kro ner årligt i perioden til udviklingsprojekter og investeringer, der kombinerer nedbringelse af ressourceforbrug, hensyn til miljø og klima samt bedre og mere omkostningseffektive operative løsninger. Det vil sige, at der omprioriteres cirka 100 millioner kroner årligt fra materielanskaffelser til grønne udviklingsprojekter og investeringer. Forsvarsministeriet har udgivet en klima- og energistrategi og en miljø- og naturstrate gi Begge strategier indeholder en længere række af individuelle mål, der skal sikre opfyldelse af strategierne visioner. Det er såvel operative som materiel- og indkøbsmæssige samt etablissementsmæssige forhold, der skal bidrage til at opnå strategiernes visioner. Alle styrelser under Forsvarsministeriet er ansvarlig for et antal mål, der bidraget til opnåelse af strategiernes visioner.

16 Udviklingsprojekter og investeringer skal tilgodese nedbringelse af ressourceforbrug, hen- syn til miljø og klima og mere omkostningsef- fektive operative løs- finger, Opfyldt såfremt der i forligsperioden er gen nemført udviklingspro Materiel- og Indkøbs- jekter og initiativer med styrelsen skal sikre, at et flerårigt budget (N) der gennemføres udvik- N 450 mio. kr. lingsprojekter og initia tiver med op til 100 Delvist opfyldt mio. kr. årligt i forligs- 450 mio. kr. > N 400 perioden, mio. kr. N < 400 mio. kr. Forventede om kostninger Opfyldt såfremt Materi el- og Indkøbsstyrelsen opfylder de to mål i klima- og energistrate gien samt miljø- og naturstrategien, som Materiel- og Indkøbs- styrelsen er ansvarlig styrelsen skal bidrage Inden årets udgang for at opfylde i 2015 til opfyldelse af hen- skal samtlige mål, som holdsvis klima- og Materiel- og (KE9, MN39). Derud Indkøbsenergistrategien samt styrelsen er ansvarlig over skal det ene mål, miljø- og naturstrategi- for, være opfyldt. som forventes delvist en. opfyldt i 2014, opfyldes (MN4). Delvist opfyldt, såfremt ét af målene alene del vist opfyldes. _Ellers_ikke_opfyldt.

17 Påteg n ing Resultatkontrakten gælder for perioden 1. januar 2015 til 31. december Der vil være mulighed for at genforhandle kontrakten i løbet af året, eller at genforhandle dele af kontrakten, såfremt der sker en væsentlig ændring i det grundlag, hvorpå kontrakten er udarbej det. Resultatkontrakten afrapporteres minimum halvårligt, dels i midtvejsrapporten og dels i årsrappor ten. Såfremt et eller flere af resultatkravene ikke er opfyldt - eller ikke forventes opfyldt - supple res der med en afvigeforklaring ved afrapporteringen. For Forsvarsministeriets departement: For Materiel- og Indkøbsstyrelsen: Dato: I&december 2014 Dato: december 2014 /6/i?/,c( Lars Johan Findsen departementschef Per Pugolm Olsë styrelseschef

Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus

Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD Introduktion Ramme for mål- og resultatplanen Strategisk målbillede Mål- og resultatplanen Målformulering Opfølgning Bilag

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 2 Regelgrundlag Version 1 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Opdatering 3 1.2 Den økonomiske styring i staten 3 1.3 Udgiftsstyring 4 1.4 Bevillingsstyring 5 1.5 Ekstern

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen Udarbejdet af 3F - Fagligt Fælles Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Bygherreforeningen,

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Evalueringsgruppen Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Indholdsfortegnelse Resumé...4 1 Indledning...6 2 Evalueringen...8 2.1 Evalueringens målsætning...8 2.2 Evalueringsgruppen...8

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

National strategi for cyber- og informationssikkerhed. Øget professionalisering og mere viden

National strategi for cyber- og informationssikkerhed. Øget professionalisering og mere viden National strategi for cyber- og informationssikkerhed Øget professionalisering og mere viden December 2014 INFORMATIONSSIKKERHED OG CYBERSIKKERHED I denne strategi anvendes to begreber: Informationssikkerhed

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige 213 Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Forord Københavns Kommune har indgået samarbejdsaftaler med 16 a-kasser, som varetager

Læs mere