1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i = k 2,3 101 = l : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk."

Transkript

1 ITLITE n l: P på s l us slvn ln, v Mlssn l. s s sn vns- Tl Opløs sns l. v vl. Rn pns.... K K N NÆ T EN l. :,, :,. IN ---- R l p øs llæ,,,,,,, - -,,,, - Tlslnn,, Ul lln: n:.... l Pn pn Nv l ( ) læn læn l ø Ln nsn Nn Wn, Nvn: Plus ll., Osv ll pn ll.,,, Pn - - -,, EVLUERINGHÆTE, æ lln æøl. ns l øs. læn ø. Rn sv s ul ø. l: ø :, :, N EN U IKKE N, Mnl u lvn sl Osv l ll.,, ll v pl. n, : nvn ln. : Tlss KN : ( ) ( ) () ( ) ( ) ( ) () ( ) LINE llø Ul nlln: Vn n ø Tlslnn K M Tl : Tlss Opløs sns l. ll v pl. v vl. Rn pns...., l :,,,,,,,,,,, Plus ll. - -,,,, - Tlslnn, R l p øs llæ l, v Esns s n n pl:, Ul lln: ø læn ø. Rn sv s ul ø. n:.... l.. ø ( ) læn l Vn n ø Mvn ( ) ( ) () ( ) ( ) ( ) quz N Ul nlln: - llø - () - - Pn pn ( ) Vu, n pss. - - Nv l læn, un, v ø n s nl. æ lln æøl. ns l øs. Mnl Osv ll pn ll.,, -, n, : Pn - -,, :, : : Tl Tn ll sv på n å. Osv l ll.,,,,,, Tlslnn K IT, s - Evlunsæ

2 Tnø K Vnl llø Pn p øl sul Tnø K Vnl Tæs på llø Pn p øl sul n Gn pn Ol llø Rn Rns u : u : Ln Tn ål øn. Vnl Mål vnl. n nln vnl. E H I J I H J - - G, -,, Pln u un, s nn l : Rvnl n R Ls n Opl un nl, så pså n ln n, n vn l n pz. - - Rul u æ pl ll u nvn. P Kul ss ps Psu Kl Klsu Kss Ku ln lnn s P Rp på nsn - - n ul u P. pl n ul u lnn s. l n ul u, s pln vs. sv lnnn n ø u: ll Gæ lnn spl n - - Ln Tn ål øn. Vnl Mål vnl. n nln vnl. E G,, J H I - H I J - - Pln u un, s nn l : Rvnl pz Rvnl n Ln n Opl un nl, så pså ln n n ls n. - - Rul u æ pl ll u nvn. P s ps Kul Psu Kl Klsu Kss Ku ln lnn Rp på nsn n ul u P. pl n ul u lnn s. l n ul P u, s pln vs. sv lnnn n ø s u: pl plllsu - - Gæ lnn - - u : Rnn : Tn ss u. ss: ss: ss: ss: sv åns : unn Tl n Tl nl Tl unl,,,,,,,,,,,, un, l n l:, l:, un l nn lø,.,.,.. Ks un Gn l,, :, Hvl vs?,,,,,?,,?,,,,, l, vn p- nvnl n ns. Mvn N Tn n nn pl n, så l n ns. quz Plus nus.,,,,,,.,,, n væsun :. - l væsun : Rn ( ) ( : ) ( ) : Ks un Rp på væsu J s (sæ s) -l -l -l -l -l -l -l -l Rns Pul E Pl ø n ull v. Tv sl ls l ln læn l n. Hv ln lv nl v? Ovsl Mllnn Ns l l ånl n un. Hun v v. Hv ln l un på u? Ovsl Mllnn Nl ø n uu l., n svn l. n sl l. Hn l. Hv sl n v l? Ovsl Mllnn. : :, IT, s - Evlunsæ

3 n l: : Gn l unn Tl n på s l us, slvn Tl nl Tl unl,,,,,, :,,,,,,,,?,,,,, -,,,,,,,. -l -l -l -l N -l -l. N Næs lln æøl ( ) Nvn: ( ) ( : ) Jnus : Msn nsn Ln ( ) på L slån l n ull. ån l un l ln læn, ns søs sl v - - Nn Wn ln Ol Rns Pn Gønn: Gul:, I ø: l Rø ll ul: Vs, vn u n: v n s ln : æl.,,,,,,,,,,,,,,,, - - -, l, -, - - Tæ nu quz æ lln æøl.,, Nv l,,,, Pnvs ln æl Rø: - Insæ, ll - ns l. Hv ln v slån? : Ovsl : Mllnn. Tæs på,, N - - sun. Mvn Ovsl, Mllnn,.. æ lln æøl. vlunsæ l,. I Kn sl på lu nn- ø. Hv sl un l? Rn.... Målplø... På sæl K v-spl., ns. n l. Kunn l. Hv sl K l l l un n? Ovsl Mllnn -,,, un ln? Hvn vl u n - ll Vs, vn u n: Rn. læn ll. Gn pn Rp på væsu T unusn ss un :,. llø ( ). Tv usn sv un ssn:, :, n vs u sl n: læn ln l.. T usn un : Vs, vn u s på n ln, ø s. lln. - Rns N - l, vl pns sv, u sns, Tlss - - -l N N u N Ks un : øs ns -l - l væsun :. Tl Rnn n væsun : u....,,,? J s (sæ s),,? Plus nus Hvl vs Ks un,.,. - -.,.,. : un l nn lø u lvn sl, l:, nvn ln., un, l n l: ln, v Mlssn l. s s sn vns-,,, P Rnn , T på s Tlslnn Tæs på. Tl u L : Tl L : Tlss Usn ø Lnn Usn Tn ll sv på l å. Gø usnn lln. sn. usn v : lv. T un (læn ) ln l. ( ) : Gø usnn sn. ( ) Tlv usn l. un n: ll Insæ T unusn un : ll :. lln æøl. ll,... - ( ) øs ns l I s ø: ss,,,rns, vl søsls Tl s -å l vs.. Hun vl sv? n sn, sv, væl sv n un, Hv n vs Insæ, ll ul:,,, l, s Run Tn ul lus så n u s ( ul. ) - Ru væls,,,,,, - - Tæ nu - Lnnsvnl sv n, v,,- - u u u u s. - ( ) q s q s s Ru væls l ln, ø uln sn. Løsnn:,,,, Løsnn:,,,,,,,,, Løsnn: Løsnn: - v uln på llnn Læ n ul Læ n ul s. ø L æl l. p. R. Hn l n p næø l l. lnn: æl? Hv s n l llø ( ) : Usn æ lln æøl. ul. ulø æl n æl ns Ms Ull sps ulø -, s æl ulø, l, u:, pss æ æ nu æl æ v s, æ. p s., s. ulø. s. p. Hvs æl, l? så T på s Tlslnn ø ul : Rn s. ( ), Ul Hvs n å n n, å n n så å æl n, n. n ll ls? sn ll Lnnsvnl Nv l - un æl -. Mn sps l v lv ( ) : Insæ ll ll : ( ), lsspn så v vnv En Lnn ln. Hn pp n. ( ) Tn sn. llø sun., - Pnvs ln æl - ln æl. v ns v uln på llnn.,,,, Målplø l ln, ø uln sn.,,,,, lln Løsnn: Løsnn:, æ æøl., Løsnn:,,,, Løsnn:,,,, Rø ul: ll Ul, n n læn ll.,,,,, Gul: Run,. ll ( ) - - ( ) Pn Rø: ( ) Gønn: Usn :,, :, (, ),.....,.., lll, å. Hn n n. n å lll væ? Mv n s Hv l N Tæs på Rns Hvs Els ø n Mnus, Mnus lv n l, så l lv s. n ll ls? ls s l. vn. n s l l nn ø Hn p. s.. l nn: l n s? s. Hv - - sæl sæ. øl. Hnn usl på v un Hv sl. E sæ så : pss l, u nu, (s ) Ol Rns ul: - -., Hvs n sl s l? sæl un så s., v.. ( ) Ol Rns IT, s - Evlunsæ

4 n l: L : usn ll usn. Tn n pln slæn. Ell: P svu sn. n ll ls: på s l us, slvn : n ll ls: : Os: Vs, vn u løs lnnn N :.,,,,,, u un lup Hsnln () - - E - ssn n ø- ll ulpspv? øpspv Tn slp n pl ll n. æ lln () æøl. Hsnln,, T på s - - -, Knsun, -,, sn ln. l,, - - Nv l Pnvs ln æl I ø: lll Insæ, ll Knsu n ulæ,, -n ln. ln, Kn- Inn un ln Målplø Tæ nu, Jnus Msn Ln nsn Nn Wn, :., - Lnn Gønn:, -,, Pspvnn Rø ll ul:,, Tn n ssn æ -punspspv. v s ln æl., sun. Knsu ssn. º Gul: l, Rø: øs ns Knsun º æ lln æøl. Nvn: æ s s. - º Kunn, Pn - - -, º. læn ll. Elån:, ån,, æv Ps: n ålssl: : vlunsæ u... Målssl N N u N., ll n øn vln. quz. : T unusn ss un :. Tn un ss. lln æøl.. Tv usn sv un ssn:,. N Næs N Mvn. :vn T usn sn un : Tn n lnn u. l. læn ln Lvlln. n snn un l ø., :, N Tlss s- ss nn ø Lnn u løs n ul. ( ) u lvn sl :... nvn ln. : Tl Tnn Insæ lvæ, n sn. O: ln, v Mlssn l. s s sn vns- Tlslnn Tnll Tæs på ul ø Tn. Tl Tnn : Tlss ø s ss nn Lnn u Tn n lnn u. l. læn ln Lvlln. n snn un l ø.. :vn T usn sn un Tlv usn un n:. T unusn un :., ll Runån:, :.,,,, Knsu ssn.,,,,,, Tp : Tp : Rn s. ns l: ns l: º, lll, Tn ul lus så n u s Hvul.? un sv. u un lup sv n, v,, s. Vs vn u n ålssl: Hsnln () - - Tæ nu E - ssn n ø- ll ulpspv? ulpspv Tn slp n pl ll n. Nv l, Mvn Hsnln () æ lln æøl.,, Insæ, ll Knsu n ulæ, -n, ln Tlslnn Tnll - quz N T på s N Mv - - n, Knsu, -,, sn ln. l,, Tn sn. Tn ssn æ -punspspv. v n s ln æl., - Knsun sun. Pnvs ln æl I ø:, Pspvnn Rø ll ul: æ lln æøl., Gul: - º :. sv vn ll En lsspn så nsu: v vnv ln. Hn pp n. - - Gønn: Tn ll sv ns på l Tl vl ål å. sll p nn? Rø: º l, Kn- LInn Kn- Inn unnn un ln ln, øs ns n øn vln. læn ll. Vnøll:, n ålssl: :. Kunn Målssl Lnn Pn., Målplø -,, :, æ s s. æ s s. -..., º. : :. Tn un ss. lln æøl. : Tl Tnn Tæs på ul ø Tn IT, s - Evlunsæ

5 s Tl snsnl n l: sp P, n nnsnsøn: sp Tlss lln. Tpl: øsvæ: ln, v Mlssn l. s s sn vns-, Elv å, I l, Mnsvæ: å å T unusn ss un : N E l -lln: E l sø n ;, ; : ;, ; Ul lln sun v s -s nn. N N N æ shvln su søs Ln sl lv n pn sn n slå? lll,,. N N u Vs, v n pn un N llø Rns. Ln nsn Nn Wn.,,, l,,,, Rns - ln l Rns, p Pnvs ln æl sø l Gul: snsnln ø, ll pn., ; I Tllø: : ; E l ll -lln: ;, ; Rø ul: ; æl. E ln n nln : ;, v s Ul lln v s Tæ nu,, Nv l - - æ lln æøl.,, -s nn, v ønn ns nnn. - ;, ll : ; ;, nsnln - Hvl sul søs - n slå?, llø, ul sø l I n pn nns l n -. Hv n ul, nå sl vn. -nns - l? ns puus - Tn ås v. I vsn læs - ål pu nn, - sn, Gnn n l, n ål lv - - Tpun pun ål lø n, u n l. T, - Pl æ s L. - l n pl. spll læs sæ n Tn n l n, Pl, n? n, - un Hv snsnl Tæs på p v Ol Rns Hv? æ s øln,, Insæ, ll. n lø P æ lø. l sæ spll n, nn Hv snsnl ln? æ n lø ø, Gønn: n sø l Ol,, Rø: sun. - - ul, Hv n ul? Vs, v n nn æ lln æøl. un n lv:,,, I n ælås ns l lln -. Nvn: vun n Tn pn nls spl. Hun pn n n.., n vs., på. s vn n sn llvl nn? Jnus Msn un vun Hv n n Pn, spll, sl Jn,, æ sll sv. Hun lv nn ll vøvl på sll sv., læn ll. n øs ns Vs, v n p n nns: ll vlunsæ u., Målplø Kn,. Tl nvs nns.,, Tn vs,l,, ønslnn på lsln., :, nsnln sun : ;, ; n lv: ()()ll () pn l I l Kænn lsln n P,.... Tpl: øsvæ:... Mnsvæ: Vns: - Tll : ;, ; snsnln ø, ll pn. Vs, v n p (n p) n nns:., n Kn u lvn sl, sø l Kænn nvn ln. Tv usn sv un ssn:. n nnsnslænn: æøl. læs pålln llusnn.., Vns: Ullæn lln. ln l.., - - : Tll ø T usn un : Tl sn p n. : () - - () ll () pn l Tn l v lslnn på lsln. læs på llusnn. Tl s snsnl Ul lln. Elv å på s l us, slvn Tll lsln : T på s Tlslnn. Tl s snsnl Gv spl på sll unsøls, Tlss v n l nl svnn lln. nvll.. T usn un : : Tn l plsnnn: ø Gul lå I l nu () Rø Gøn Gul lå Il., lln æøl..... Pn - - l, æ lln æøl.,,,,,,,,, N,,,,,,,,, l,, - - T på s Tlslnn (), (), - ln Pl unn ln Opspn n sl øln lø: Mv. n. - Vnn vsl pn l n u l Iln. Hn l. vsl. En u s,. Hv s ø u? - Tlp lø - () G K p.. Hvl ns sn nu l pl? O s Hvln ln nu l s? l s - -. læs, v n pn O. pl:. s Hvln l æs pn? Tæs på - Lu å n nn å l. ls. Hun å. v, s,. vs un å n u nu. ss un. sv n, v,, Hv s n Hv å un på s. nu? nl u? G Tæ nu - n s s. - -, - - quz æ lln æøl. Insæ, ll,, - () Rn s. () Tn ul -lus så n u s ul. Nv l sun. Mvn,, - v n s ln æl.,. (, ) E I ø: () () - Rø ll ul:,. (, ) Gønn: læn ll. vs n ss v uun l L ss å., E (, ) (, ) G (,- ) Gul: ll læs n lp nss. Pnvs ln æl Rø:. øs ns. vn: (, -). vn: (, ) - sv, v n us l:, :, En lsspn så unn v vnv s ln. Hn pp n. Ul lln, sv s l Tn sn.. vn: (, - ). vn: (, ) unnn. un, n pss.. sæ pun....,, () I vl vn l - - Målplø....., : Tn ll svlp på l å. On nu læn ln l. Rø Gø n Tlv usn un n:. T unusn un : Tl unn.n. sl O l l.... Mån. p. - - N Tn n lå sls pspn. - sl Hv søs lø på sn pspn.. s? Ms pl Hvl ån sl l pn n l? Hvl n sp vn p ll u nl pn? l Tn, spø sv Pl unn ln IT, s - Evlunsæ

6 unn Tl n l: : On lp s unn sæ pun Ul lln, sv s l. vn: (,-). vn: (, ) unnn.. vn: (, - ). vn: (, ) P læs n lp nss... (, ) () I vl vn l (,) () E (, ) (, ) G (, ) på s l us, slvn () ln, v Mlssn l. s s sn vns- n s s. - G nvn ln. E () - Tlp G ln () () N N u N. lø.. u. Nvn:. un Læ Rs Lv Vl Mån. ul. u. - Hv Hv ns lø ns på sn pspn lø på sn.. pspn ul?..lv ul? Jnus Msn ul Hvl ån ån Rs æ Læ? Hvl pn Rs n æ pn njun Læ? Ln nsn Nn Wn Rs Hvl n s l pn? Hvl n lø s lø l pn?., ln Tn, spø sv Rø ll ul:, Pl unn ln,,,,,,,,,, N,,,,,, l, - - Tæ nu, , - - -, quz æ lln æøl., Nv l, Pnvs ln æl I ø: l, sun. Mvn v n s ln æl., Rø: Gv spl på, vn lnæ Gønn: ll svs lnæ. Gul:,, - - Pn - - Insæ, ll - - Tn n lå Tn nlæs lå pspn. Læs pspn.., æ lln æøl. ln... un.... ul.. un.. u.. ul. lø.. Pl unn læn ll.,. øs ns Målplø.,......, vlunsæ Læ øln lø: Læ øln lø:... vn lln æøl.,. K. u pl n læn ln l. unn.. Tv usn sv un ssn:.. vn T unusn ss un :.. vn sv n n, vn ø, :, - Opspn n. Vl s Hvl ns ns sn l un? Hvl sn l un? Lv s Hvl Hvl ln l ul? un ln un l ul? u. N Næs N. læs, v n læs,pn v n Vl pn. un: Vl.. un:. Hvln Lv ls Hvln pn? Lv ls pn? lln.. vn T usn un : ll Jspn på pn. s. n lån n l nl. Hv s spll nl? l, v u v pun, l : Tlss Tn pss l llusnn.- n, ø ssn v n. Pn., psn. p. sn. Hv l un nl sn? N u lvn sl : H s ns øn. å ll. un lpn. Hv n pn å ns på u? :... - Tl unn - - () - T på s Tlslnn Tæs på. Tl Måln Tlss Os ø Run lln. Mål n sn. l. læn ln Kssns un:., : T usn un læn: un Os: Tlv usn n:.. lln æøl.,,......, Run -s ps:,,,, Run ln: Pn øs ns l, Rns Ol En Gunln -s ps: : Tn n l,,, Rus øn l:, sun. l øn l:,,,, øs ål Nv l Rns æ lln æøl.,. ø l... u s n. nu n Tun l? ussn Hvnå Inl un n.,, n l:, l., n på, s - T s æ ål,, Insæ, ll,,,,,, l,, - -, Tn n l Pn p. Hn s s n l. æ Hv n n -? n Mllnn:- : T på s Tlslnn Ovll Opl pln I n ls n væ l. n ls n lø. Hv l l? Mllnn:, Pn p : l - - Rns. s, n, så T lø., lø un n. Hns nn pæ s lø? å n n ns nl, Hv, nn: Mll : Tn n l Pn p Ovll Opl pln Tæs på,. Hns n n v,. v un n Hv v n sn n?, Mllnn: : Rns øs ål l øn l:, Inl un n. n l: : :. n. n. s. n s , L l. l. N Ol Ol. Ovll:, - - Rns sv n, v,, s. En Mv Mål n l. Hø: Gunln: Tn ul lus så n u l :, s ul. Rus øn l: lnns unl:, Rn s. ln:,, Run Run -s ps: Tæ nu l - - Ovll:, læn ll. - - Pnvs ln æl Rø ll ul:. v n s æl. ln. s. s. n.,,,, n. n. - - l L. l , æ lln æøl. -,,,,. - l... - Rø: Hø: - Mål n l. Gønn: Gunln:, :, l : Gul:,. I ø: ll - - ln. Hn pp n. Kssns un: Tn sn. Kuns un: l Pn p, En lsspn så v vnv Run Mål n sn. læn:, Os: lnns unl: Tn n l : Os Tn ll sv på l å. Målplø....,,,, ps: :, Gunln -s,. Tl Måln - -, Kuns un: l T unusn un : :, n æn l øn l... lun n. Hvnå sl æ n? Mllnn: :, - Ol Rn s IT, s - Evlunsæ

7 : u.. n l: å s l us, slvn P : Tl Måln : Tn n ulnn n ll, n nl n nsnn. un, n pss, l n l l sø n lns s. ln, v lssn l. s s n vnsnvn ln. lvn sl Tn ll sv nvn på n nsn. nl.. ål.. v. N Vu, n pss. N NæsN N NNu Mvn quz N vlunsæ Nvn: Jnus Msn Ln nsn Nn Wn ln. IT, s Evlunsæ

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

1 Tal. Skriv tallene. e 45.789 + 20.000 = 65.789. f 674.589 + 200.000 = 874.589. g 48 10 = 480. h 789,8 : 10 = 78,98 8 0,2 0,05. Indsæt >, < eller =

1 Tal. Skriv tallene. e 45.789 + 20.000 = 65.789. f 674.589 + 200.000 = 874.589. g 48 10 = 480. h 789,8 : 10 = 78,98 8 0,2 0,05. Indsæt >, < eller = : u.. øs ns T på s Tlslnn k l ålkplø Tæs på øs ns T på s Tlslnn k l ålkplø Tæs på n l: å s l kus, slvn ln, v lkssn l. s s n vnsnvn ln. lvn skl Pk ITLITE nus sn Ln nsn Nn Wn vlunsæ Nvn: kn kn NæsN k N NNu

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl 16 F v Up f hlpl V yp l l å Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v v ål æl fæ ø v h Syp v y V v æl fc Blh v æ M vj ø vj lh f ffl p v æ l j l l lf D v lv h l l hjø V lll V øl ø h hlf

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere

!"#$%&'()*+#*+,"$-(,#&.#"#/$+0!!()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$

!#$%&'()*+#*+,$-(,#&.##/$+0!!()+,$&)*12+*##/$#,)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %052(6&+*+$ "#$%&'()*+#*+,"$(,#&.#"#/$+0()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&*3.34*$ $ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$ $ "#$%&'()('*%+,./01 2"&%3%4%5%&63527++%&8%3 9 :";73"4""$(:,'(;*%(< =%*&%5%(>?"(8,%3@"6

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

info og aktiviteter Det kan være svært at se forskel på, om det er en frø-haletudse eller en tudse-haletudse man ser på, men ofte er tudse-haletudser

info og aktiviteter Det kan være svært at se forskel på, om det er en frø-haletudse eller en tudse-haletudse man ser på, men ofte er tudse-haletudser pj/blvpj Hlu Hlu hø l p uvl ll v fø/u Bå fø u l vhull D ul fl på, u- ll fø, u l l, fø l lup Æ l l fu l vhu y l hl på v f l hjlp uvl hlu Hlu l 8-12 f l D fø f l lv hlu bl v (l yll ø) Hf lv l, b vp, på vpl

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Morgenmad Ostemad 413 kcal. 1 grovbolle (ca. 80g) lagt sammen med 2 skiver ost 30+ (40g) + 1 banan (120g) Frokost Pastasalat 355 kcal

Morgenmad Ostemad 413 kcal. 1 grovbolle (ca. 80g) lagt sammen med 2 skiver ost 30+ (40g) + 1 banan (120g) Frokost Pastasalat 355 kcal 600 Kcl M Monm Ostm 43 kcl ovboll (c. 80) lt smmn m 2 skiv ost 30+ (40) + bnn (20) Fokost Pstslt 355 kcl 30 oft pst (å) 200 ønts, hn 00 boccoli, sto vt lo, 50 æt o lit slt 80 kyllinbyst 2 tsk psto som

Læs mere

OMRÅDE AVISEN. E s. er A. s A UDSALG. 1-1-2 Akuthjælpen. Købmandsgården. Det sker MAJ 2010. 2985 bumbo StRØmpEgaRN. Foto: Jesper Dinesen.

OMRÅDE AVISEN. E s. er A. s A UDSALG. 1-1-2 Akuthjælpen. Købmandsgården. Det sker MAJ 2010. 2985 bumbo StRØmpEgaRN. Foto: Jesper Dinesen. MAJ 2010 OMRÅD AVISN n h u h F up - Ø V l A A v Bl l l - Sll 1-1-2 Akuhjælpn 2 Kønån 4-5 D k 6 RyKp. hnspæl 6 x 120......................... hnsrå 4 x 5 k...................... hv hnsrå 250.......................

Læs mere

HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET. Livet i en almen boligafdeling

HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET. Livet i en almen boligafdeling HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET Liv i l blifli FORORD E bli i b, b. E bli hj. E hj j f lv liv, f f ff, chpi bll i y, i, æ il bliv p, l, bå ilh. E blifli pchw f flli hj, h il fæll, på hii læ, i. M ø fj liv i

Læs mere

Du skal male. Brian: Kim: Søren: Ronni: Rune: 17 Guldmønten. Læs og se på billedet. Brian Kim Søren Ronni Rune

Du skal male. Brian: Kim: Søren: Ronni: Rune: 17 Guldmønten. Læs og se på billedet. Brian Kim Søren Ronni Rune 1 Guø. Du. Læ o på. B K Sø Ro Ru B: K: Sø: Ro: Ru: hå. H h å u på u j. øhå. H u å u, o u v. oå hå. H u h ø o å. h u hå. H u o å v. h ø u på. T p på h. Foæ, hv h! Ev ho. 1 1 Guø. Hvo? Du æ. 1 Guø. Hv? S

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver

Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver skulle kunne hvad hver hende havde ville lille ikke kommer hvis hvor hjem lidt alle

Læs mere

Fire Salmer. [Four Psalms] Op.74. Edvard Grieg (1843-1907) I. HVAD EST DU DOG SKJÖN SATB & BARITONE SOLO

Fire Salmer. [Four Psalms] Op.74. Edvard Grieg (1843-1907) I. HVAD EST DU DOG SKJÖN SATB & BARITONE SOLO Fr Sm [Fur Psms] O.74 1906 Edvard Grg (143-1907) I. HVAD EST DU DOG SKJÖN SATB & BARITONE SOLO II. III. JESUS KRISTUS ER OPFAREN SATB & BARITONE SOLO IV. I HIMMELEN SATB & BARITONE SOLO GUDS SÖN HAR GJORT

Læs mere

Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*.

Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*. Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*. Legelopva rm n ingsøve!se, 1 l-et rnstisn af lsd ikr*pp*n, start fra t*p tiltå, 3] L*t opvarnrr*ing m*d lgb cg te*:po sk!{t 3i Opvar*rnings l-egr D*jang Hockey ag Z*mbie

Læs mere

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Food. Opgavn æn om upplmn il læbøgn, hvi bhov d. Opgavn n god mulighd fo: - a lv og læ an j d læ of, f.. i fobindl md læuu i lan - a vidudvil lvn poglig ompnc. Opgavn y lvn i a unn - foå og hu n - udy

Læs mere

Velkommen til. Peters Jul. i Ribe. Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2015 på www.petersjuliribe.dk

Velkommen til. Peters Jul. i Ribe. Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2015 på www.petersjuliribe.dk Vlkommn til Ptr Jul i Rib Jul om i gaml dag... S hl programmt for uln 0 på www.ptrulirib.dk Jg glædr mig i dnn tid... Dt r indldningn til bogn Ptr Jul, om handlr om familin Krohn ul og traditionr i 0 rn.

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012

UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012 UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012 Limforsyningsenheder - Membranpumper - Stempelpumper - Trykfødebeholder - Styringer - Limfordeler, slanger og tilbehør Koldlimspistoler til stribe,

Læs mere

KLASSISKEPIZZA SPECIALPIZZA

KLASSISKEPIZZA SPECIALPIZZA BEDERS KLASSISKEPIZZA 1.M(omooo 2.omooon 3.omooopppon 4.omoonohmpnon 5.omoononn 6.omooppponohmpnon 7.omoopppononn 8.omooph oødo SPECIALPIZZA 9.ConUno(ndb omooph ødo 10.ConDuo(ndb omoonhmpnon 11.omoonnn

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

NORDLANDSGADE6,2.TV.,2300K²BENHAVNSЗSAG:255NP-L0262

NORDLANDSGADE6,2.TV.,2300K²BENHAVNSЗSAG:255NP-L0262 VI GTI GI NFORMATI ON D m m n h d nn n und ud udd h m d m n mm m dudud n M d nd nd m m n n d mmh nd K d d n d EJ ENDOMSM GLERENSOPL YSNI NGTI LPARTERNE E nd m m n n h nd m m n m d m d d n u n n u n nd

Læs mere

BK:. A 0 ST0 EST ST0 EST BK:. ST EST G BK:. BK:. BK: 0. ST EST ST EST BK: 0. BK: 0.0 0 ST EST ST00 EST BK: 0. BK:.00 ST0 EST o A A D C A B æ C B GODKENDT Ebn f køvnnn nnm konn hv PROJEKTNR. A00 HDD, Køvnnn

Læs mere

Belysning - Vejbelysningsskabe

Belysning - Vejbelysningsskabe DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. oktober 2012 11/12993 Thomas Lind Hansen thoh@vd.dk 7244 2727 Belysning - Vejbelysningsskabe Bilag D1 - Type 3 - Tavledokumentation, 2012.10.04 Teglgårdsparken

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

Spotlight. byens bedste tegnestue

Spotlight. byens bedste tegnestue Sptlt y t ttu FF " "t t t t- TAG PÅ VANDREEVE I NORGE NTYR P t tu tl Dy jø P 28-29 u & ju 2 015 N O ATI T I V IN t få ltl tl f tt pt t! p l t læt Du t T N Ft: Ij tl ll St: D pæ u f T: T c Fæ tt u w 24j

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Tekniskeoplysninger. O fentligeoplysninger. Planforhold. Kloak. Olietank Lejeforhold

Tekniskeoplysninger. O fentligeoplysninger. Planforhold. Kloak. Olietank Lejeforhold VI GTI GI NFORMATI ON D mæ m n h d nn n und ud æ æ c c udd h m d m æ n mm m dudud n M d nd nd m mæ æ n æ n d mmh nd K d d n d E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSNI NGTI LPARTERNE E nd m mæ n n h nd m mæ n m d m d

Læs mere

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene.

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene. Fag: Tysk Hold: 3 Læ: Tin Knt Jnsn Las-Pt Junag U- g Læing smål Faglig aktivitt Emn Tma Undvi sningsmål ITinddagl s Evalu ing 32-43 10. klass Dltag i samtal om cntal næ mn Fostå hovdindho ldt væsntlig

Læs mere

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis 1 Prktt Hlstbrmtrv, dlstræk Mrup-Tvs Lædprfl Vsr hødkurvr vs frløb trræt Dlstræk Mrup-Tvs (st. 16,6-25,00) 2014 2015 2016 2017 2018 Alæslv Lbstls Frudrsølsr (arkæl, tkk) Jrdfrdl Dtalbstls Eksprprat af

Læs mere

Sagsnr :090000924MP. :JensHougaar

Sagsnr :090000924MP. :JensHougaar V a,1 am Kon an 1 495 ug p m 2 Ub a 75 B N j ug 7 132 5 769 Bo gm2 S u Væ Byggå G unm2 En g Sag 169 1 4 1963 749 F 090924MP Kon a JnHougaa nommæg,mde T 31621618 Ema Jn Hougaa @anbo g Ana gj nommæg JnHougaa

Læs mere

:29402517 TEBÆRVEJ3,7860SPØTTRUP -HOSTRUP

:29402517 TEBÆRVEJ3,7860SPØTTRUP -HOSTRUP F hu Kon an 1 095 ug p m 1 Ub a 55 B N ug 5 965 4 607 Bo gm2 S u Væ B ggå G unm2 110 1 4 1974 1999 2 932 Sag V1127 Kon a S gn gaa nom mæg,mde T 29402517 Ema g n gaa @anbo g An a g nom mæg S gn gaa nom

Læs mere

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time KLASSE : 1a VHG, FORÅR 2013 CP 2x He 1a OC 1a GN 1a 1 fy/c 2.12 bi 2.15 Sa 1.1 DA 1.1 Kunst C WN 1a MN 1a JN 1a OC 1a JN 1a 2 id Id EN 1.1 ma 1.1 Sa 1.1 ma 1.1 CS 2x GN 1a JN 1a He 1a CS 2x 3 MA 2.3 DA

Læs mere

Kollektivt forbrug. produkters funktion som services til mange forskellige kunder.

Kollektivt forbrug. produkters funktion som services til mange forskellige kunder. K K n s nd. Wha s mn s ys så på dn måd, a dn, dån j an høj ad m a a nn. I sd ss jsa ønd a ssc d mm s på a sæ pds nn sm scs man s nd. 90 sd 1/7 KOLLEKTIVT FORBRUG Tadna shan, an, ndn, adn, nn, n, and swappn

Læs mere

KNAUF FIREBOARD. Ubrændbar. Enkel montering Brandbeskyttelse i op til 2 timer MK-godkendt

KNAUF FIREBOARD. Ubrændbar. Enkel montering Brandbeskyttelse i op til 2 timer MK-godkendt Gipskrtonplr Knu Firor Urænr KNAUF FIREBOARD Enkl montring Brnskyttls i op til 2 timr MK-goknt Knu Firor r n urænr gipspl, r nvns til rnskyttls stål. Firor givr go rnskyttls, nkl montg og stor roust i

Læs mere

4. N r Jnft t r ^ B t r v l.,.,.,,... d ^ n r n n r ^ ". L r. ^ ^ d t N rff lff b r ft r n ll r b r f vtt H nv d 2 ttt r r. x D f d n T d f r d n l d d tr nt z, fhv l V nn n ttn dd l d t h lv ^ d d n H

Læs mere

DE 1 PCT. RIGESTE BETALER 8,6 PCT. AF ALLE SKATTER OG AFGIFTER SVARENDE TIL 60 MIA. KR. EN STIGNING FRA 7,4 PCT. I 2001

DE 1 PCT. RIGESTE BETALER 8,6 PCT. AF ALLE SKATTER OG AFGIFTER SVARENDE TIL 60 MIA. KR. EN STIGNING FRA 7,4 PCT. I 2001 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg 22. august 2016 DE 1 PCT. RIGESTE BETALER 8,6 PCT. AF ALLE SKATTER OG AFGIFTER SVARENDE TIL 60 MIA. KR. EN STIGNING

Læs mere

SKATTEJAGT DE HURTIGE 5-6 ÅR. Sådan gør du. Prøv at justere aktiviteten sådan her..! Januar 2016

SKATTEJAGT DE HURTIGE 5-6 ÅR. Sådan gør du. Prøv at justere aktiviteten sådan her..! Januar 2016 SKATTEJAGT Sådan gør du 1. Print siden med posterne og klip dem ud. 2. Hæng posterne op rundt omkring i jeres bolig eller et passende sted udenfor. Husk selv at skrive ned hvor du gemmer posterne. 3. Når

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Tekni opl nger ent opl nger behør

Tekni opl nger ent opl nger behør V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K EJ ENDOMSMÆGLERENSOPL YSN NGT LPARTERNE E m mæ m mæ m m J N M m mæ m J N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m J N H V m K U 9 B 6 9 6 68 A F NANS ER NGSF ORSL

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE ANSK RAA IRÆT SAFUNSFAG K A E R AT E R I UNERVISNINGSATERIALE FRA 6. KLASSE T A V l, L p T S c A f Cl L Kj c lb Kl A l T P f K T O P j ù ù KAERATER ER PROUCERET AF TEATER O OG BLACK BOX TEATRE Kpl l p@.

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

Indsæt de fire ord som billederne indikerer. Alle ord er på tre bogstaver. Du kan evt. benytte udklippede bogstaver til at lægge på opgavearket.

Indsæt de fire ord som billederne indikerer. Alle ord er på tre bogstaver. Du kan evt. benytte udklippede bogstaver til at lægge på opgavearket. Navn: Klasse: Materiale ID: KRY.2.1.1.da Idé og grafik: Helle og Simon Estrup www.gratisskole.dk Navn: Klasse: Materiale ID: KRY.2.2.1.da Idé og grafik: Helle og Simon Estrup www.gratisskole.dk Navn: Klasse:

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Renseanlæg Status og plan

Renseanlæg Status og plan og plan Algestrup Renseanlæg UAL1U Rensetype: MB Nedlagt -MOD 1 1 2 2 3 3 2 2 sommer krav i Vinter krav i Hovedoplande Algestrup Algestrup Deloplande AL1 Vandmængde 3229 3229 TN TP 36 31 Kapacitet 5 3153,6

Læs mere

Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni Sa gsops Ad ssnæsb g 84,2 h,2650h do Kon an p s999 Sagsn 872E330 udg md 2 Da o21 09 Bs s V g g n ma on Dgø sopmæ som på,anøbsa a,h sdnna nund s aøb, bud sæ g,ogasæ g p g aaccp budd,h s om d må æ o nss

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne D sg FOAs mlmm om m l bogn FOA Analysskonn 21. mas 2007 Rgngn afhol n 22. mas s fj mamø om kvalsfomn. D fj mamø h Nyænknng, konkunc og ms kval fo pngn. FOA nv l mø. Tma hanl blan an om, hvoan man øg n

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

Formålet med forløbet er, at eleverne lærer, hvordan de skal skrive en novelle. Eleverne skal:

Formålet med forløbet er, at eleverne lærer, hvordan de skal skrive en novelle. Eleverne skal: Af M M B J NIVEAU: 7.-8. l VARIGHED: 6-8 l FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: S, vl fæ- vmål fløb pfyl. LÆRINGSMÅL OG TEGN PÅ LÆRING: S v v læmål mpl på på læ. D vjl l fløb Nvll 1 Sv l vby. Vjl må yb fløb, lv mø.

Læs mere

Ledig? Brug tiden til at blive dygtigere. s y n es g od t om. Forår 2016. tid. Tilmelding. Kontakt. Kursuscentret euc nordvest

Ledig? Brug tiden til at blive dygtigere. s y n es g od t om. Forår 2016. tid. Tilmelding. Kontakt. Kursuscentret euc nordvest pkk g i kursus l s s -k A r g i rvs l m Jbc r på EUC N sc su ur K Du k fr f m r, s fkus. S pkk m jbr brchur. ilbyr, i s 7, sm flvr blk AR 23 l fy u u i l sk lgls skl Jbcr lig kursus r I smrbj m Fø. s v

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

299,- SPAR OP TIL 300,-

299,- SPAR OP TIL 300,- h -y vj æhn - å u i n ø 01 830 i 1400 æp p p i 80 % - iv u F M, H M 14x189x00 3 i FC NC J & N yn M Y M O MCO H 80 100 ni - uihju p pæ 4 i Npi 19 p 8,- vi v ipø n ø vn FÅ ONNMN Å -- N HN MCHN M in pn p

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

Meningsfuldhed i et børneperspektiv

Meningsfuldhed i et børneperspektiv Meningsfuldhed i et børneperspektiv 1 K O NFERENC E N : SAMMENHÆNG I BØRN OG UNGES LIV - NÅR MENING SKABER HELHED 22. O K T O B E R 2015 HANS M Å NSSO N, C ESOB Hvad er meningen med vore børn anno 2015

Læs mere

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013 COMICS BØGER NYHEDSBREV 2013 »Hv v uøg ggtt, å t f p, v hvl f t, gtg!«g Su. Nu ht tplpu g pp Su Mu ttvufft g tg ptfty f ll g vlv. Så lg fty ftøbg... Bt fj ggtt, f å j flgt u fp g øb g huhå v t hl. Su Mu:

Læs mere

Socialpædagogikken i psykiatrien

Socialpædagogikken i psykiatrien Sociapæagogikkn i psykiatrin SL,. 10 fbruar 2016, Koing Jan Jaap Rothuizn Om at fin og formi sin fagintitt, svom n ikk r nogt særigt. og aigv 1. A or: btgnsr for ftt sist 40 år 2. Sociapæagogikkns birag:

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208773. Åkandesøen.

.48716100. Sagsnr :208773. Åkandesøen. Udho S and 141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad Enbæ 22,Råg,3210V Kon an p 2 895 Sagn 208773 udg md 4 Da o21 01 B Spændnd,a gn dbo g Sønb ggnhdpåp ag u dna

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni V a,1 am Kon an 2 645 udg p md 3 948 Udb a 135 B N udg 12 900 10 225 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 Kæ dm2 En g Sag 152 1 3 1969 1 267 152 D 00341634 Kon a Sø nn n ndha, ndommæg,md T 48242111 Ema o n n n@danbo

Læs mere

Familiekalender 2015. Kerteminde Kommune. Plus 2016 kalender

Familiekalender 2015. Kerteminde Kommune. Plus 2016 kalender milildr rmid mm Pls ldr IGIC G B B YG G irpri r mg ffiv, sir g såsm bhdligsfrm f smrr, gr g fisbgræsig i bvægppr Bsøg mi hjmmsid lii-lgsvd fr mr ifrmi 0 lrm U Plii v: yårsdg 0 llig gr Pris Vic / Prisss

Læs mere

Sagsnr :223915. :Tom Jensen

Sagsnr :223915. :Tom Jensen Sa gsops Ad sssna gad4,1,1205købnha Kon an p s7 500 Sagsn 223915 udg md 5 Da o17 11 Bs s KVARTERE oga a a m m F d sho mskana ogs æd n K a b dpåsmåh gg gogb os nsb ag gadmdspc a n og ca é D un åm nu sga

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN V E D stadsskoleinspektør S v e n d B iskjæ r ~],a og b p ig e r i d e n n ye g y m n a s tik s a l Skagen skol ekommission: (d.

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT RÅDERUMMET - FÆRRE UDSÆTTELSER PÅ BISPEBJERG

EVALUERING AF PROJEKT RÅDERUMMET - FÆRRE UDSÆTTELSER PÅ BISPEBJERG Als Research APS april 2015 EVALUERINGSRAPPORT EVALUERING AF PROJEKT RÅDERUMMET FÆRRE UDSÆTTELSER PÅ BISPEBJERG EvalueringafprojektRÅDerummet 6færreudsættelserpåBispebjerg UdarbejdetafAlsResearchforfsb

Læs mere

2.1 PRINTARK. Dæk figurerne l. MATLAB 1a Printark Gyldendal

2.1 PRINTARK. Dæk figurerne l. MATLAB 1a Printark Gyldendal 2.1 Dæk figurerne l 2.2 Figurbrikker 2.3 Snurretop 2.4 Dæk figurerne ll 2.5 Jeres spilleplader 132 tal 25/06/01 13:02 Mat, tæl Side og 132 tal 25/06/01 13:02 Side 132 2.6 (5 x 5) Sømbrætpapir....................

Læs mere

CERESBYEN P-PLADS CERESBYEN P-PLADS

CERESBYEN P-PLADS CERESBYEN P-PLADS RSY -S RSY -S. U RSY -S QUTY R et moderne underjordiske parkeringsanlæg med mere end p-pladser under eresyen drives af virksomheden Q-ark. Virksomhedens motto er Quality in parking. erfor tilbyder de altid

Læs mere

24. oktober 2012. Uddannelsesparathed en proces

24. oktober 2012. Uddannelsesparathed en proces 24. okob 2012 Uddannsspaahd n pocs 8. kass Augus Jun E n p o c s f o a Kassækusus Ino--no Tmaug (UEA-uv.) Uddanns Cnum 2x2-dags nodukonskus Uddannsspan I n d v d u a k v Pakk 9.4 33.4-7 Ino--no Inodag

Læs mere

Efteruddannelse og kompetenceudvikling på HF-Centret Efterslægten

Efteruddannelse og kompetenceudvikling på HF-Centret Efterslægten Den 14. november 2013 Nikoline Holm Kjærgaard Gymnasieskolernes Lærerforening Vesterbrogade 16 1620 københavn V Efteruddannelse og kompetenceudvikling på HF-Centret Efterslægten Hermed fremsendes den afsluttende

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Sætningsled og ordklasser

Sætningsled og ordklasser Sætningsl og orklssr Strtpunktt i n sætning hn til vrllt (usgnslt) kls for tmplsn llr lot TEMA. Rstn f sætningn kls REMA. Oft vil t vær sån, t knt informtion står på tmplsn, mns ny informtion plrs i rmln.

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

RESULTATLISTE Vodskov Stævnet 50 og 2OOm 2015

RESULTATLISTE Vodskov Stævnet 50 og 2OOm 2015 0-0-0 L:: DDS SP v.,.. RESULTATLISTE Vodskov Stævnet 0 og OOm 0 Geværr SOm. - Mesterskab BK Tobias Butler 0 Louise Karstoft Nicoline Frankfurth 00 Magnus Larsen LL N icklas Christensen 0 Magnus Kristensen

Læs mere

sølvblanke havørreder, velsmagende skrubber eller for at I området omkring Udbyhøj Lystbådehavn, ved udmundingen af Randers Fjord og i

sølvblanke havørreder, velsmagende skrubber eller for at I området omkring Udbyhøj Lystbådehavn, ved udmundingen af Randers Fjord og i k Lytf I omådt omkng Udbyhøj Lytbådhvn, vd udmundngn f Rnd Fjod og hvt lg udnfo, fnd nogt f lndt mt pændnd og vd fkvnd. Lytfk f hl lndt bøg hvt å dnn dyllk og fkg dl f Jyllnd, fo t fng n f d mng ølvblnk

Læs mere

Uponor Infra - Kabelrørssystemer Opto og Opto Net Prisliste juli 2015, excl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Uponor Infra - Kabelrørssystemer Opto og Opto Net Prisliste juli 2015, excl. moms / ret til ændringer forbeholdes Uponor Infra - ssystemer Opto og Opto Net Uponor kabelrørssystem Opto Tripla-kabelrør Med påsvejst muffe og integreret fastmonteret tætningsring, SN8, i længder à 6 m, orange 110/94 50 1051584 1532935

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Spil golf i Esbjerg Golfklub

Spil golf i Esbjerg Golfklub Sl lf Ebj Glfklub Sm mlm få u: l T 18 hull ba vkla. Mabækba bø ljlhv af aal mkab. l Damak b æfacl, m vækk ulahu la ø v a fa æ am 3 l. l S m klubhu m jl aua a. l M vluy h m al hva lfll ka ømm m. Ny Glfll

Læs mere

Trafiksikkerhedsarbejdet i kommunerne

Trafiksikkerhedsarbejdet i kommunerne @@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1??W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K? O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X? W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?O2@@@@@@@@@@@@@@@@6K??J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X??7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SM

FOND KONCENTRAT 100% SM FOND KONCENTRAT AG 100% SM FT U N R O F % 100 GIV DIT SPISEKORT EN OVERHALING Måk h u p på pko, ku æg l blv fk op? OSCAR FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORNUFT Pøv p åb OSCAR Fo, koc på kø ll gu åk h u

Læs mere

Begynderlæseindlæring på Årby Skole, LBL

Begynderlæseindlæring på Årby Skole, LBL Begynderlæseindlæring på Skole, LBL Giv mit barn læsehunger det beder jeg om med brændende hjerte. For jeg vil så gerne at mit barn skal få i sin hånd nøglen til eventyrlandet hvor de dejligste af alle

Læs mere

Fortsat fald i ledigheden

Fortsat fald i ledigheden Statistik Sagsnr. Ref. JO Den. juni Fortsat fald i ledigheden Fra april til maj skete der et fald på hele. personer i den sæsonkorrigerede fuldtidsledighed. Den samlede ledighed er nu nede på. personer,

Læs mere

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv Tglgaad Entpis 11-17 Snydning s up ss d hu s Å iis Skalbog n M ad Lyng Vstgad Høby Sø by Fu gl sa ng s i P s Søby and Lillinsbog Hoskæ Kals ømad lø S t Vads Møll and olm Splidh s næ d Lin Sond up up S

Læs mere

Side 1. Kæmpen i hulen. historien om Odysseus og Kyklopen.

Side 1. Kæmpen i hulen. historien om Odysseus og Kyklopen. Side 1 Kæmpen i hulen historien om Odysseus og Kyklopen Side 2 Personer: Odysseus Kyklopen Side 3 Kæmpen i hulen historien om Odysseus og Kyklopen 1 Øen 4 2 Hulen 6 3 Kæmpen 8 4 Et uhyre 10 5 Gæster 12

Læs mere

SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE 18 0 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5.

SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE 18 0 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5. RIBEGADE 18 0 7 9 SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5. M A J dette er vort og værd at værne om B O G T R Y K K E R I E T S E L A N D I A. F Æ L L

Læs mere

NYHEDSBREV. Sommerferien nærmere sig for de fleste, og dermed er det også kutyme for nyhedsbrev.

NYHEDSBREV. Sommerferien nærmere sig for de fleste, og dermed er det også kutyme for nyhedsbrev. NYHEDSBREV Sommn næm o d o dmd d o um o nhdb Vd dcmb nhdb n pænd o opd nnhcødj36o36a Knæn80hod2Mobupp dd onn Å-Hu Fnnnhæpnodon odsbo om ponudoo dhdmddnom D h o æ bjd nn p b no od udomd md bpd hænøj n o

Læs mere

Afgørelse om ikke VVM af aktiviteter på ejendommen Kongens Kvarter 11, Fredericia

Afgørelse om ikke VVM af aktiviteter på ejendommen Kongens Kvarter 11, Fredericia G A Fc Shpp @fchpp -- S : / Sh: T h Sc Afø VV f på, Fc Fc h VV- f p f fæ p f /f på, Fc Aæ på p, æ fø D f f ø B, p fæ Aæ yz, h pfø f c pp p fæ Aæ f æ p f B f c,, f ff p æ på ø (VV fø f pæ Afø Fc h på f

Læs mere

Kirke!"#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3

Kirke!#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 Kirke!"#$%& SVENSTRUP KIRKE ELLIDSHØJ KIRKE '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453 August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 ! Til eftertanke... K OLOFON "#$%&'()*&+,-*.#/&0,)1 2&3#.4&*0$5*&3&,#,

Læs mere

Brandsektionering. Brandbeskyttelse / Dimensioneringsprogram på knaufdanogips.dk. Dorn- og teleskopløsninger. Brandkamerstatning.

Brandsektionering. Brandbeskyttelse / Dimensioneringsprogram på knaufdanogips.dk. Dorn- og teleskopløsninger. Brandkamerstatning. LETTE INDERVÆGGE MED GIPSPLADER Brnskyttls / Brnsktionring En rnsktion r jf. ygningsrglmntt n ygning llr n l f n ygning, r r uformt, så n rn ikk sprs til nr rnsktionr innfor n ti, r r nøvnig for vkuring

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

Rettelse nr. 2 til Tjenestekøreplan Øst K-11.

Rettelse nr. 2 til Tjenestekøreplan Øst K-11. TKØ K-11 Rettelse nr. 2 side 1. Fordeles som Tjenestekøreplan TKØ. Rettelse nr. 2 til Tjenestekøreplan Øst K-11. Gyldig fra 12.06.2011 udsendes følgende nye rettelsesblade: 72-176 Gyldig fra 12.06.2011

Læs mere

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e da ktion og a n n o nce ekspedition samme sted. R e d a k tio n : la n

Læs mere

standard: 512MB 80GB 5400 omdr./min 60GB 4200 omdr./min 80GB 4200 omdr./min 05Y02CED Celeron 1.40GHz href="http://uk.computers.

standard: 512MB 80GB 5400 omdr./min 60GB 4200 omdr./min 80GB 4200 omdr./min 05Y02CED Celeron 1.40GHz href=http://uk.computers. PORTÉGÉ N M400-105 PPM40E- 00C02LED 1.83GHz Y R200-126 PPR21E- 00K018ED Pentium 1.3GHz N R200-136 PPR21E- B 00R018ED Pentium 1.3GHz 512(256+256)M 768(256+512)M B SXGA+, BT t netværk, BT, IrDA t netværk,

Læs mere