Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den"

Transkript

1 Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den I denne artikel gennemgår vi - rubrik for rubrik - blanketten der bruges til at registrere en virksomhed efter momsloven, toldloven, kildeskatteloven mm. Blanketten omtales i daglig tale ofte "momsregistreringsblanketten", men den anvendes også ved registrering af en række andre forhold - og ved ændringer af en allerede eksisterende registrering. Registreringssted Det er Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som forestår grundregistreringen af alle virksomheder. Det er altså ikke SKAT, blanketten skal sendes til, selvom der eksempelvis er tale om en momsregistrering. Ved registreringen tildeles personligt ejede virksomheder, der ikke i forvejen er registrerede i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, et CVR-nummer.. Startblanketten Rubrik 1: Har din virksomhed et CVR- eller SE-nr.? Hvis der er tale om første registrering af en personlig ejet virksomhed, vælges "Nej, det søger jeg hermed". Hvis virksomheden allerede er tildelt et CVR-nummer, vælges "Ja, det er anført i CVR-nr./SE-nr.-feltet ovenfor" og CVR-nummeret skrives i rubrikken. Dette vil eksempelvis være tilfældet, hvis blanketten bruges i forbindelse med ændring af virksomheden, eller ved registrering af eksempelvis et selskab, der tildeles et CVR-nummer, når det stiftes. At et selskab er stiftet er ikke det samme som, at selskabet også er momsregistreret. Rubrik 2: Navn, adresse mv.

2 I Rubrik 2 anføres virksomhedens navn og adresse. En enkeltmandsvirksomhed kan godt registreres med et firmanavn, eksempelvis "TaxCon Rådgivning" eventuelt tilføjet ejerens navn, eksempelvis "v/lars Gosvig". Feltet "Hvornår slutter dit regnskabsår?" kræves ikke udfyldt, hvis der er tale om registrering af en enkeltmandsvirksomhed, der altid har årsregnskabsafslutning den 31/12. Virksomhedens adresse er den adresse, hvortil officiel post sendes som standard. Dette skal være den adresse, hvor regnskabet opbevares, f.eks. kontoradressen eller indehaverens bopæl. Hvis regnskabet opbevares hos andre, f.eks. revisor, oplyses virksomheden kontoradresse eller indehaverens bopæl og Rubrik 3 udfyldes. Rubrik 3: Vil du tilføje andre adresser? Det er muligt på forhånd at bede myndighederne om at sende moms- og lønsumsafgiftsangivelser (som i dag næsten uden undtagelse dog laves elektronisk) og en eventuel selskabsskatteangivelse til en anden adresse end registreringsadressen, ligesom det er muligt at oplyse om, at virksomhedens regnskab findes på en anden adresse end denne. Den pågældende adresse kan eksempelvis (og vil typisk være) en revisor eller regnskabsvirksomhed, som varetager regnskabsførelsen. Felterne må stå tomme. Rubrik 4 Hvilken type virksomhed vil du registrere?

3 De fleste nystartede virksomheder, vil enten være et Enkeltmandsfirma - som er et personligt ejet firma med én og kun én ejer Interessenskab - som også er et personligt ejet firma med mere end en ejer Anpartsselskab Aktieselskab SMBA'er registreres som "Virksomhed med begrænset ansvar" Rubrik 5 Hvem ejer virksomheden? I denne rubrik oplyses, hvem virksomhedens ejer(e) er: Enkeltmandsvirksomhed: Ejerens navn og CPR-nr. Interessentskab: Alle interessenter, det vil sige personer (navn og CPR-nr.) eller selskaber (navn og CVR-nr.) Partrederier:Parthavernes navn og CPRnr. (hvis parthaveren er en person) eller CVR-nr. (hvis parthaveren er et selskab). Kommanditselskaber: Komplementarens navn og CPR-nr. eller CVR-nr. Rubrikken skal ikke udfyldes af aktieselskaber, anpartsselskaber, udenlandske virksomheder og andre typer virksomheder, f.eks. foreninger Rubrik 6 Branche

4 I rubrikken oplyses den branche, virksomheden hovedsageligt tilhører. Branchekoder findes på En virksomhed, der er registreret med én, branchekode må gerne udøve virksomhed på andre områder, der hører under andre branchekoder. Den branchekode, der oplyses, er som sagt den branche/de brancher, virksomheden hovedsageligt er beskæftiget under. Rubrik 7 Har du købt virksomheden af en anden? Hvis virksomheden helt eller delvist er købt af en anden (det kan eksempelvis være en person eller eller et selskab), udfyldes rubrikken med oplysninger om sælgeren. Rubrik 8 Moms Hvis virksomhedens skal momsregistreres, udfyldes rubrikken. Som startdato vælges datoen for første fakturering eller indkøb. Registreringen skal formelt finde sted 8 dage inden de momspligtige aktiviteter påbegyndes - men i praksis accepteres normalt, at registreringsdatoen ligger bagud i tid, forudsat der er tale om, at der alene er afholdt udgifter frem til registreringsdatoen. Hvis virksomheden skal registreres fordi den har momspligtig omsætning (og dette omfatter også eksport), oplyses om den forventede omsætning vil være over eller under 20 mio. kr. årligt. Feltet, hvor der kan afkrydses i "EU-erhvervelsesmoms", skal anvendes af momsfrie virksomheder (eksempelvis læger, banker og forsikringvirksomheder), der køber varer og/eller ydelser i andre EU-lande og skal afregne erhvervelsesmoms heraf. Feltet "Udenlandske turistbusser" anvendes af disse. Rubrik 9 Import fra lande uden for EU

5 Virksomheder, der erhvervsmæssigt importerer varer fra lande og områder uden for EU, skal importørregistreres. Pligten gælder ikke for køb af varer og ydelser i andre EU-lande og heller ikke for køb af ydelser i lande uden for EU. I forbindelse med indførslen kan varerne være toldpligtige, og der skal enten stilles sikkerhed for tolden, eller også skal tolden afregnes inden, varerne må tages i brug. Normalt anbefales én af de to første muligheder, idet den tredje typisk kun anvendes af virksomheder med en meget stor toldpligtig import. I praksis vil det for mindre virksomheder være mest fordelagtigt at vælge SKATs sikkerhedsstillesesordning. Præmien opkræves sammen med den eventuelle told. Er de indførte varer toldfrie, betales heller ikke præmie til sikkerhedsstillelsesordningen. Der betales ingen årlig "grundpræmie" for at bruge ordningen. Det er ikke forbundet med nogen løbende pligter at være importørregistreret. Hvis virksomheden derfor ikke kan afvise at ville foretage import, er det nemmeste at lade sig importørregistrere samtidigt med momsregistreringen. Rubrik 10 Eksport til lande uden for EU Virksomheder, der erhvervsmæssigt udfører varer til lande og områder uden for EU, skal eksportørregistreres. Pligten gælder ikke for salg af varer og ydelser til andre EU-lande og heller ikke for salg af ydelser til kunder i lande uden for EU. Ved eksportørregistreringen skal oplyses arten af de varer, der eksporteres. Rubrik 11 Lønsumsafgift (kun for taxivognmænd, finansielle virksomheder, læger mv.) En lang række af de momsfrie virksomheder er i stedet lønsumsafgiftspligtige. Er der tale om registrering af en lønsumsafgiftspligtig virksomhed, udfyldes rubrik 11. Rubrikken må være tom. Virksomheder, der udfører anden sundhedspleje, f.eks. zoneterapi, massage, fodpleje mv., der vil registreres for lønsumsafgift, skal vedlægge eksamenspapirer eller autorisationsbeviser til startblanketten. Grunden er, at kan der ikke dokumenteres et vist på forhånd fastsat uddannelsesnivaeu, er aktiviteten momspligtig.

6 Rubrik 12 Ansatte Virksomheder, der har ansatte, er også omfattet af kildeskattelovens indeholdelsespligt - og pligtige til at betale ATP. Hvis der ikke er ansatte, skal rubrikken ikke udfyldes. Ejerne af en enkeltmandsvirksomhed eller et interessentskab er ikke "ansatte". Rubrik 13 Supplerende oplysninger Rubrikken anvendes eksempelvist, hvis blanketten bruges til at opnå et såkaldt administrativt SE-nummer til en momsmæssig delregistrering. Rubrik 14 Underskrift(er) Blanketten skal underskrives af følgende: Enkeltmandsvirksomheder: Indehaver Interessantskaber: Alle interessenter eller de tegningsberettigede, hvis der er en interessentskabskontrakt Aktieselskaber og anpartsselskaber: De tegningsberettigede Kommanditselskaber: Alle komplementarer eller de tegningsberettigede, hvis der er en selskabskontrakt Partrederier: Alle partredere eller den bestyrende reder Udenlandske virksomheder, som ikke har filial i Danmark: Den udenlandske ejer og repræsentanten Andre virksomhedstyper fx foreninger, fonde og selvejende institutioner: De tegningsberettigede

7 Bilag I visse tilfælde skal blanketten vedlægges bilag. Disse er: Enkeltmandsvirksomheder: Som hovedregel ingen Interessentskaber: Interessentskabskontrakt, hvis alene de tegningsberettigede har skrevet under Aktiselskaber og anpartsselskaber: Som hovedregel ingen Kommanditselskaber: Selskabskontrakt, hvis alene de tegningsberettigedehar skrevet under Partrederier: Alle partrederes navn og CPR- eller CVR-numre (for selskaber) skal oplyses. Underskriver den bestyrendereder alene, skal der vedlægges kopi af den registreringsanmeldelse, som rederiet har sendt til Skibsregistret. Den bestyrende reders navn og adresse skal fremgå af denne anmeldelse Udenlandske virksomheder, som ikke har filial i Danmark: Navn, adresse på udenlandske ejere. Andre virksomhedstyper fx foreninger, fonde og selvejende institutioner: Vedtægter hvis foreningen ikke er registreret i forvejen og seneste generalforsamlingsreferat, hvis virksomheden ikke er stiftet i forvejen Bemærk Blanketten anvendes ikke (ikke alene) ved frivillig momsregistrering for udlejning af fast ejendom, her anvendes blanketten "Ansøgning - om frivillig registrering for udlejning, bortforpagtning og salg af fast ejendom", blanket nummer Hvis udlejer ikke i forvejen er momsregistreret skal både startblanketten og blanketten til frivillig registrering udfyldes. Blanketten anvendes heller ikke (ikke alene) ved registrering efter punktafgifter. Her skal også udfyldes særlig blanket - der kan indsendes "alene" hvis punktafgiftsregistreringen sker i tilknytning til et allerede registreret CVR-nummer

Registrering af virksomhed - Start. Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk

Registrering af virksomhed - Start. Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk Registrering af virksomhed - Start HUSK NÅR DU UDFYLDER BLANKETTEN Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk Skriv startdato Alle tegningsberettigede skal underskrive blanketten, ellers kan

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Følg denne vejledning, hvis du ønsker at registrere et iværksætterselskab. Det koster 670 kroner i registreringsgebyr at registrere et IVS. Har

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Forord. Folderen omhandler således i store træk de mest almindelige spørgsmål omkring skat og moms.

Forord. Folderen omhandler således i store træk de mest almindelige spørgsmål omkring skat og moms. Virksomhedsstart Indhold Forord... 3 Forretningsplan... 4 Den daglige bogføring og regnskab... 5 Virksomhedsform... 6 Personligt ejet virksomhed:... 6 Selskab:... 6 Aktieselskab (A/S):... 6 Anpartsselskab

Læs mere

Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding

Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding Vi har lavet dette skema til dig, som gerne vil have stiftet et anpartsselskab inklusive et holdingselskab gennem os. Skemaet er lavet, så du husker

Læs mere

Vejledning om køb og salg samt drift af kiropraktorpraksis. December 2009

Vejledning om køb og salg samt drift af kiropraktorpraksis. December 2009 Vejledning om køb og salg samt drift af kiropraktorpraksis December 2009 Indholdsfortegnelse Side Indledning 2 1. Overvejelser inden køb/salg 3 1.1 Personlige overvejelser 3 1.2 Rådgivere - advokat/revisor

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse?

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse? R s Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere

Læs mere

af Susan Vestergaard, 1264

af Susan Vestergaard, 1264 af Susan Vestergaard, 1264 En bog til dig, som går og overvejer at starte virksomhed eller lige er sprunget ud som iværksætter Version nr. 5, udgivet juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Lidt at tænke

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Forberedende kursus til næringsprøven

Forberedende kursus til næringsprøven Forberedende kursus til næringsprøven Modul SKAT Tekst til kursister Opdateret juli 2009 Udarbejdet af MOCH A/S for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indhold Forord... 4 Registrering af virksomhed... 4 Case:

Læs mere

www.pwc.dk Momsvejledning 2015 En praktisk vejledning til de danske momsregler

www.pwc.dk Momsvejledning 2015 En praktisk vejledning til de danske momsregler www.pwc.dk Momsvejledning 2015 En praktisk vejledning til de danske momsregler Denne publikation er udarbejdet alene som en generel orientering om forhold, som måtte være af interesse, og gør det ikke

Læs mere

ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER

ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER I. HÆFTELSESFORMER 1. Indledning De fleste erhvervsvirksomheder leverer varer og tjenesteydelser på kredit, bortset fra visse detailforretninger, der sælger til

Læs mere

Er taxikørsel noget for dig?

Er taxikørsel noget for dig? Taxa I modsætning til de fleste andre erhverv kan du ikke uden videre starte en taxiforretning. Du skal have en tilladelse. Antallet af tilladelser til taxikørsel fastsættes af kommunerne og af Storkøbenhavns

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Momsvejledning for De lokale kasser

Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 334/13 Momsvejledning for De lokale kasser Version januar 2013 (anvendes fra årsregnskab 2012) 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.2. Ændret

Læs mere

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler VEJLEDNING Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler Maj 2013 Deloitte 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 GENERELT OM MOMS, LØNSUMSAFGIFT OG GODTGØRELSE AF ENERGIAFGIFTER HERUNDER LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Momsvejledning. - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsvejledning. - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsvejledning - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsvejledning - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler September 2006 Copyright BDO ScanRevision, august

Læs mere

Vejledning om selvstændig virksomhed

Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed 5 Hvornår er du selvstændig? 7 Eksempler på selvstændig virksomhed 10 Virksomhedsejer, men ikke nødvendigvis selvstændig 11 Arbejde

Læs mere

Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner

Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner Redaktionen er afsluttet den 29. juli 2009. BDO ScanRevision tager forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer efter redaktionens slutning. Juli

Læs mere

Side 1 af 36 Moms - fakturering og regnskab Dato for 21 sep 2011 14:30 offentliggørelse Resumé Vejledningen beskriver reglerne for, hvordan du skal indberette det momspligtige salg og reglerne for, hvilke

Læs mere

1264 i 2013. af Susan Vestergaard, 1264.dk. De mest populære indlæg på facebook-siden: Debet og kredit: Hvad er det? www.facebook.

1264 i 2013. af Susan Vestergaard, 1264.dk. De mest populære indlæg på facebook-siden: Debet og kredit: Hvad er det? www.facebook. 1264 i 2013 af Susan Vestergaard, 1264.dk De mest populære indlæg på facebook-siden: www.facebook.com/regnskabstips Udgivet december 2013 Indholdsfortegnelse Øehmm, hvor er indholdsfortegnelsen henne?..

Læs mere

Selvstændig og a-kasse

Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Medlemskab... 2 3. Hvornår er man selvstændig?... 2 3.1. Definition på selvstændig... 2 3.2. Du er som udgangspunkt ikke

Læs mere

www.pwc.dk Spil i Danmark December 2014 Få overblik over reglerne for udbydning af spil i Danmark

www.pwc.dk Spil i Danmark December 2014 Få overblik over reglerne for udbydning af spil i Danmark www.pwc.dk December 2014 Spil i Danmark Få overblik over reglerne for udbydning af spil i Danmark Spil i Danmark Den 1. januar 2012 blev det danske spillemarked liberaliseret. Det danske spillemarked

Læs mere

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform Version 1.1 - juli 2013 Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform (turneringspoker) Spillemyndigheden 2013 Side 1 / 15 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Bliv selvstændig - med ro i maven

Bliv selvstændig - med ro i maven Bliv selvstændig - med ro i maven Du har taget en stor beslutning om at blive selvstændig. Det betyder, at der er mange regler, du skal sætte dig ind i, så du får en rigtig god start på din nye tilværelse

Læs mere

Moms af ydelser. Erhverv. Vejledning. Resumé. Indhold. E nr. 22. Maj 2005

Moms af ydelser. Erhverv. Vejledning. Resumé. Indhold. E nr. 22. Maj 2005 Maj 2005 Erhverv Moms af ydelser Vejledning E nr. 22 Version 1.2 E 1.1 nr. digital 22 Denne vejledning er omskrevet og opdateret med de regler, der var gældende 1. december 2004. Resumé Vejledningen henvender

Læs mere