ER (del af), ER (del af) samt planlagt opfyldning af Slippen planområder i havnens regi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "05.03.03 ER (del af), 05.03.04 ER (del af) samt planlagt opfyldning af Slippen planområder i havnens regi."

Transkript

1 Den 27. november 2007 Århus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Spildevandsplan Tillæg nr. 2. Århus havn. Spildevandsplan Revision af eksisterende spildevandsplan for havnen. Grøndalsvej Viby J BESKRIVELSE 1. Planlægningsforhold Arealplanlægning: Områderne er beliggende i Kommuneplanens delområder: ER, ER, ER, ER, OF, CY, CY statusområder, der p.t. er omfattet af havnens spildevandsplan, men helt eller delvist overgår til Århus kommune i forbindelse med omdannelsen af de bynære havnearealer. Sagsnr. NAT/06/ Journalnr P16 Sagsbeh. Gitte Normand Andersen Telefon Direkte telefon Telefax E-post CY, ER, ER, ER, ER, ER, ER, ER (del af) og ER (del af) statusområder, der forbliver i havnens regi ER (del af), ER (del af) samt planlagt opfyldning af Slippen planområder i havnens regi. Spildevandsplanlægning: En oversigt over de enkelte spildevandsplanoplande er vist i tabellen på næste side. Samtlige oplande på nær en del af opland B - er kloakeret efter separatprincippet. Opland B er kun delvist separatkloakeret. Endvidere er der stadig i enkelte områder direkte udledning via bundfældningstanke (12 i alt). Det må påregnes, at der vil blive stillet krav at samtlige direkte udledninger bringes til ophør, og at spildevandet herfra i stedet tilledes Marselisborg renseanlæg eller opsamles i en lukket tank og bortkøres.

2 Opland Benævnelse Status Plan Århus Århus Havn Kommune Opland A Oliehavnen 31,8 31,8 Opland B Sydhavnen 17,7 19,4 Opland C Mellemarmen 14,7 14,7 Opland D Nordhavnen 1 6,4 6,4 Opland E Nordhavnen 2 5,0 5,0 Opland F Fiskerihavnen 3,7 3,7 Opland G Pier 1 2,1 2,1 Opland H Pier 2 4,0 4,0 Opland I Pier 3 15,8 15,8 Opland J Pier 4 26,2 26,2 Opland K Østhavn 1 34,1 34,1 Opland L Østhavn 2 24,4 24,4 Opland M Østhavn 3 37,0 73,5 Opland N Østhavn 4 24,1 64,0 Total 247,0 261,9 63,2 2. Kloakforhold Opland D, E, F, G, H, I og J statusområder, der overgår til Århus Kommune i forbindelse med omdannelsen af de bynære havnearealer: Planen beskriver de eksisterende spildevandsforhold. Området er separatkloakeret. Spildevand fra områderne afledes til Marselisborg renseanlæg. Overfladevand afledes direkte til recipient (havnebassinerne eller Århus Bugt). Enkelte steder i område E, G, I og J sker der i 5 tilfælde direkte udledning af mekanisk renset spildevand (trixtank) til havnebassinerne. De fremtidige spildevandsforhold for de Bynære havneområder er ikke behandlet i denne spildevandsplan, men skal behandles i et senere tillæg. Opland A,B,C,K, L, M(område I), N(område V) statusområder, der forbliver i havnens regi. Områderne er separatkloakerede, på nær område B, der kun er delvist separatkloakeret. Spildevand fra området afledes til Marselisborg renseanlæg. Overfladevand fra områderne afledes dels til havnebassinet, dels til Århus Bugt. Enkelte steder i område A, B og C sker der i 7 tilfælde direkte udledning af mekanisk renset spildevand (trixtank) til havnebassinerne. Planlagte udvidelser af opland M og N (udvidelser i Østhavnen) samt evt. opfyldning af Slippen : Områderne separatkloakeres. Spildevand afledes til Marselisborg renseanlæg. Overfladevand udledes til såvel havnebassin som Århus bugt. Side 2 af 3

3 3. Belastning på renseanlæg. Marselisborg renseanlæg: Marselisborg renseanlæg er i.h.t. Spildevandsplan dimensioneret til at behandle spildevand fra PE. Belastningen er i spildevandsplanen opgjort til ca PE (2004). Som en følge af havneudvidelsen på østhavnen forventes spildevandsbelastningen at blive øget med ca PE. Isoleret set vil Marselisborg renseanlæg kunne klare denne merbelastning. I takt med at anvendelsen af havneområderne intensiveres herunder den øgede spildevandsbelastning, der vil komme i forbindelse med omdannelsen af de bynære havnearealer, vil det dog kræve en kapacitetsmæssig udvidelse at Marselisborg renseanlæg. Udvidelsen kan vanskeligt finde sted på de nuværende arealer. Der er iggangsat en undersøgelse for på langt sigt, inden for en 25 års periode, at flytte Marselisborg renseanlæg til en bedre placering på havnen. 4. Recipientforhold. Århus Amt har den 30. maj 2006 meddelt tilladelse til udledning af overfladevand fra havnearealerne. Tilladelsen er givet under forudsætning af, at arealerne holdes effektivt rengjorte med henblik på at begrænse udledningen af forurenende stoffer. Hvor der kan risikere at forekomme oliespild, er der krav om anvendelse af olieudskillere. 5. Økonomiske forhold. Omkostninger til nyanlæg af kloakanlæg på de nye havnearealer afholdes af Århus Havn. Der opkræves tilslutningsbidrag efter reglerne i Århus Kommunes betalingsvedtægt. 6. Ikrafttræden. Ovenstående tillæg til spildevandsplanen har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at give indsigelser og ændringsforslag i perioden fra 23. august til 18. oktober Tillægget til spildevandsplanen er godkendt af Århus kommune v/ Rådmanden for Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø. Bilag: Århus havn. Spildevandsplan April Side 3 af 3

4 Spildevandsplan April 2006

5 Krüger A/S Division Danmark Klamsagervej 2-4 DK-8230 Åbyhøj Danmark Telefon: Telefax: Århus Havn Spildevandsplan

6 Side: 1/22 Indhold: 1. Indledning Grundlag og indhold Resumé og spildevandsplanens hovedlinier Lovmæssigt grundlag Andre forhold Forhold til øvrig planlægning Regionplan Kommuneplan Recipientforhold Generelt Tilstand og målsætning Påvirkninger Overfladevand Spildevand Kølevand Klapning Spildevand til Marselisborg Renseanlæg Status Plan Kloakerede områder Oplandsbeskrivelse Opland A - Oliehavnen Opland B Sydhavnen Opland C - Mellemarmen Opland D Nordhavn Opland E Nordhavn Opland F - Fiskerihavnen Opland G - Pier Opland H Pier Opland I Pier Opland J Pier Opland K - Østhavn Opland L - Østhavn Opland M Østhavn Opland N Østhavn Bygværker Overløbsbygværker Udløb Tilstandsvurdering Afløbssystemets drift og vedligehold Fejl! Ukendt argument for parameter.\hla

7 Side: 2/22 6. Økonomi i planperioden Tegninger: 1 Oversigt. Status/plan Forsidebillede hentet fra Århus Havns hjemmeside. Fejl! Ukendt argument for parameter.\hla

8 Side: 3/22 1. Indledning Århus Havns spildevandsplan for er en revision af havnens eksisterende spildevandsplan for bortskaffelse af spildevand fra Denne spildevandsplan danner det overordnede grundlag for den fremtidige udbygning af spildevandsanlæg på Århus Havn på basis af gældende krav til udledninger og recipienter. Statusdelen er udarbejdet som systemet fremtræder primo Plandelen er baseret dels på allerede planlagte aktiviteter for fornyelser og nyanlæg på havneområdet. Spildevandsplanen er et bilag til Århus Kommune s spildevandsplan Den eksisterende spildevandsplan for Århus Havn revideres på grund af: Udvidelser i Østhavnen Overdragelser af det indre havneareal til Århus Kommune. Opfyldning af Slippen. Spildevandsplanen er udarbejdet af Krüger A/S i samarbejde med Århus Havn.

9 Side: 4/22 2. Grundlag og indhold 2.1 Resumé og spildevandsplanens hovedlinier Århus Havn har i dag har en størrelse på 247ha. Havnens overordnede spildevandssystem består af et separeret afløbssystem med tilhørende bygværker. Tidligere har der været en del trixtanke på havnen med udledning af mekanisk renset sanitært spildevand til Århus bugt. Disse er efter gennemgribende separering reduceret betydeligt. Status og planforhold Spildevandsplanen beskriver de eksisterende og fremtidige forhold for spildevandsanlæg og recipienter i forhold til gældende lovgivning på området. Nedenstående skema viser status, hvilke områder der planlægges udvidet og områder der overgår til Kommunal planlægning. Opland Benævnelse Status Plan Århus Havn Århus Kommune Opland A Oliehavnen 31,8 31,8 Opland B Sydhavnen 17,7 19,4 Opland C Mellemarmen 14,7 14,7 Opland D Nordhavnen 1 6,4 6,4 Opland E Nordhavnen 2 5,0 5,0 Opland F Fiskerihavnen 3,7 3,7 Opland G Pier 1 2,1 2,1 Opland H Pier 2 4,0 4,0 Opland I Pier 3 15,8 15,8 Opland J Pier 4 26,2 26,2 Opland K Østhavn 1 34,1 34,1 Opland L Østhavn 2 24,4 24,4 Opland M Østhavn 3 37,0 73,5 Opland N Østhavn 4 24,1 64,0 Total 247,0 261,9 63,2 Ikke befæstede areal* 11,5 16,5 Total 235,0 245,4 63,2 *Miljøhavnen (11,5 ha) og i planperioden ca. 5 ha i opland N, som angivet i lokalplanen. Som det kan ses i ovenstående skema er der planlagt større udvidelser af Århus Havn, som forventes udført indtil I spildevandsplanen er beskrevet udvidelser der forventes udført i planperioden, omfattet af Lokalplan 610, 685 og 757. Lokalplan 757 foreligger på nuværende tidspunkt i for-

10 Side: 5/22 slag. Planen forventes godkendt i foråret Skemaet viser således også at Århus Kommune overtager en del af det indre havneareal (Det bynære Havneareal), disse arealer er udtaget af denne plan i plansituationen, da planlægningsansvaret ligger hos Århus Kommune. Når udbygning og overdragelse er fuldstændig gennemført vil Århus Havn have en udstrækning på 261,9 ha, hvoraf 245,4 ha er befæstet. Recipientforholdene for Århus bugt er beskrevet nærmere i spildevandsplanens afsnit 4. Størsteparten af ledningerne i de kloakerede områder hører under havnens private ledningssystem, derudover findes enkelte kommunale ledninger på havnens areal. I det samlede kloakerede opland findes et overløbsbygværk med aflastning af spildevand. Dette bygværk er beskrevet i afsnit 6. Økonomi Der er udarbejdet en økonomiplan for de forventede anlægsomkostninger i forbindelse med regn- og spildevandshåndtering ved havneudbygningen i planperioden. Anlægsbidragene omfatter henholdsvis, afløbssystem, planlægning- og registreringsopgaver. 2.2 Lovmæssigt grundlag I henhold til Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (Lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001), samt bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelsesloven kapitel 3 og 4 (Lovbekendtgørelse 501 af 21. juni 1999) bestemmes, at Århus Havn skal udarbejde en samlet plan for bortskaffelse af havnens spildevand. I henhold til Miljøbeskyttelsesloven er det endvidere angivet at spildevandsplanen skal beskrive eksisterende og planlagte kloakanlæg. Spildevandsplanen må ikke stride mod regionplanen. Nærværende plan indgår som en del af Århus Kommune s spildevandsplan.

11 Side: 6/ Andre forhold Betalingsvedtægt Det kloakmæssige område i Århus Kommune bliver reguleret med baggrund i Århus Kommunes betalingsvedtægt fra Betalingsvedtægten er blevet dannet på baggrund af lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni I vedtægten anvises vedrørende Århus Havn: Der betales tilslutningsbidrag efter de almindelige regler. For erhvervsarealer, der ikke er udmatrikuleret, betales efter bebygget areal og en skønnet bebyggelsesprocent (normal 40%). Bidraget reduceres, såfremt der udføres privat detailanlæg. Betalingsvedtægten indeholder betingelser for den enkelte ejendoms tilslutningsret- og pligt. Det betyder bl.a. at en ejendoms tilslutningspligt kan ophæves helt eller delvist under visse forudsætninger, heriblandt at der skal være enighed mellem kommunen og grundejeren.

12 Side: 7/22 3. Forhold til øvrig planlægning 3.1 Regionplan Regionplanen 2005 blev godkendt af Amtsrådet december Regionplanen udstikker retningslinier for udviklingen i Århus Amt. I Regionplan 2005 er målsætningen for vandkvaliteten ved Århus Havn lempet. Der accepteres således: Plante- og dyrelivet tillades væsentligt påvirket af spildevand, kølevand, klapning, havbrug, havneaktivitet og råstofindvinding, dog skal påvirkningen søges mindsket mest muligt. Spildevandsplanen må ikke stride mod retningslinierne i regionplanen. 3.2 Kommuneplan Århus Kommuneplan er vedtaget i 2001 og revideres løbende med nye tillæg. Nærværende spildevandsplanen redegør for kloakering og spildevandsrensning i henhold til kommuneplanen vedrørende ændringer og udbygning. I kommuneplanen defineres følgende mål for Århus Havn: Havnens status som en effektiv og konkurrencedygtig havn, der tilgodeser den moderne søtransports behov fuldt ud, skal fastholdes og udbygges. Som led i den stadige udvidelse af Århus Havn er det planen at foretager landvindinger indenfor eksisterende moleanlæg. Den planlagte havneudvidelse forventes at strække sig indtil år 2020 og omfatter en forøgelse af havnens samlede areal med ca. 15 ha i nærværende spildevandsplan. Se pkt 5.4 Århus Kommune overtager i perioden ca. 63 ha af de bynære havneareal og der er i den forbindelse udarbejdet en helhedsplan for disse arealer, samtidig flyttes havneaktiviteterne løbende til andre havneområder.

13 Side: 8/22 4. Recipientforhold 4.1 Generelt Århus Havn afleder til Århus bugt. Der er direkte udledning af overfladevand og kølevand, samt indirekte udledning via benzin- og fedtfang, trixtanke og anden rensning. Århus Havn påvirker derved af vandmiljøet, dyre- og plantelivet. Havnens funktion som landets vigtigste industrihavn er generelt prioriteret højt, med lokal påvirkning af miljøtilstanden som følge. 4.2 Tilstand og målsætning Ifølge vandkvalitetsplanen fra Århus Amt 2005 er der i sedimentet i de indre havnebassiner i Århus Havn forhøjede koncentrationer af tungmetaller, olie og organiske miljøfremmede stoffer. Deponering af oprensningsmateriale herfra foregår derfor i et specielt indrettet klapbassin i Århus Havn. Uforurenet oprensningsmateriale fra f.eks. indsejlinger til lystbådehavne i Århus Amt anvendes som opfyldningsmateriale i forbindelse med udvidelse af Århus Havn. Der er i vandkvalitetsplanen for 2005, lempet målsætning ved havnen. For alle områder med lempet målsætning gælder, at den lempede målsætning kun er udlagt med hensyn til den angivne aktivitet. Der kan således ikke generelt tillades en påvirkning af miljøet i områder med lempet målsætning. 4.3 Påvirkninger Århus Bugt er påvirket af overfladevand, kølevand og spildevand fra havnen. Derudover er der behov for klapning. Oprensningsbehovet udgør ca m 3 hver 4. år Overfladevand Overfladevand fra havnearealerne aflastes direkte til havnebassinerne. Mængden af aflastet overfladevand er udregnet og anvendt til at beregne stofudledninger til bugten. Der er regnet med 100% befæstelse i området, og en netto årsnedbør på 525 mm i henhold til Viby-regnserien. I tabel 1 er lavet en opgørelse over stofudledninger til Århus bugt som følge af aflastet overfladevand fra separatsystem. Der er angivet udledninger fra havnen ved eksisterende og fremtidige forhold. Forureningsindholdet i det afstrømmende overfladevand er fastlagt til følgende:

14 Side: 9/22 BOD 6 g/m³ COD 50 g/m³ N 2 g/m³ P 0,5 g/m³ Tabel 1 viser den teoretiske belastning af havneområdet i forbindelse med regn. I plansituationen er de bynære havnearealer fratrukket fratrukket. Befæstigelsesgraden er fastsat til 100% i alle oplande, med undtagelse af område X i opland N. I området er fastsat ca. 5 ha grønt område, og derfor er arealets nedsat med dette jf. afsnit Stof (kg/år) Eksisterende forhold (235 ha. kajareal) Planlagte udvidelser ( 245 ha. kajareal) BOD COD N P Tabel 1 :Stofudledning til Århus bugt ved overfladeafstrømning Spildevand Spildevandet ledes til Marselisborg renseanlæg, dog er der enkelte trixtanke i området. Udledning fra de resterende trixtanke består af sanitært spildevand fra kontorbyggeri, havnens toilet- og omklædningsfaciliteter og lignende. Udledt stofmængde kan forventes at være 1 til 5 PE pr. tank I tabel 2 er en oversigt over placering af trixtanke med tilledning af sanitært spildevand. Placering af tankene ses på tegning 1. Opland Adresse Type Recipient Udløbs nr. A Malaccavej 1 Trix Bassin 3 AU19 A Borneovej 12 Trix Bassin 3 AU18 A Borneovej 14 Trix Bassin 3 AU17 A Kaj 203 Trix Bassin 6 AU20 B Silovej 4 Trix Bassin 3 BU2 B Silovej 4 Trix Bassin 3 BU2 C Balticagade 21 Trix Bassin 2 CU18 E Ølandsgade 1 Trix Bassin 5 EU1 E Sverigesgade 6 Trix Bassin 5 EU1 G Nordhavnsgade 8 Trix Bassin 1 GU4 I Sverigesgade 12 Trix Bassin 7 IU1 J Sverigesgade 28 Trix Bassin 7 JU6 Tabel 2: Spildevandsudledning til Århus bugt.

15 Side: 10/ Kølevand Dyre- og plantelivet i havnebassinerne påvirkes af udledningen af kølevand. Ved Århus Havn sker udledningen fra tre virksomheder til bassin 9, 10 og Slippen. Havneområdet har generelt lempet målsætning for vandkvalitet blandt andet på grund af kølevandspåvirkning. Der er planlagt en opfyldning af Slippen, og derved vil udledning af kølevand foregå til bassin 3, bassin 9 og Klapning Sedimentet i havnebassinerne indeholder tungmetaller og olie. Der er derfor indrettet særligt klapbassin på havnen til det forurenede oprensningsmateriale.

16 Side: 11/22 5. Spildevand til Marselisborg Renseanlæg 5.1 Status Eksisterende spildevandsbelastning fra Havnen til Marselisborg Renseanlæg er ikke umiddelbart tilgængelig. Enkelte af Århus Havn s virksomheder, har en spildevandsudledning, der er omfattet af særbidragsordningen. Udledningen i 2005, der er omfattet af denne ordning, er vist i nedenstående tabel. Tallene indeholder ikke afledning af sanitært spildevand fra virksomhederne eller spildevandsstrømme, som ikke er relevante i sammenhæng med særbidrag. Det vurderes dog at disse bidrag er af mindre betydning. Virksomhed Mængde [m 3 /år] COD [kg/år] N [kg/år] P [kg/år] Aarhus Karlshamn Århus Slagtehus Solae Company Den anden industri i området er i tidligere spildevandsplaner forudsat at omfatte ca. 100 ha, med et skønnet forbrug på 5 m³/døgn/ha. Mængde [m 3 /døgn] BI5 [kg/døgn] N [kg/døgn] P [kg/døgn] Øvrig industri (100 ha) ,5 25 7,5 5.2 Plan Århus Havn planlægger udvidelse af havnen, denne udvidelse vil øge spildevandsbelastningen til Marselisborg Renseanlæg. I den planlagte udvidelse er der følgende spildevandsforbrugene tiltag planlagt. Mængde [m 3 /år] COD [kg/dg] N [kg/dg] P [kg/dg] Område II Mandskabsfacilliter 75PE ,9 0,2 Containervaskeplads ,8* 0,2 0,07 Vaskeplads for straddle carrier 100 0,05* 0,01 0,004 Område VI (336 PE) ,9 Område VII (476 PE) ,7 1,3 Område IX (441 PE) ,3 1,2 Område X (1540 PE) ,5 4,2 *: Belastningen udregnet for BI5 I områder hvor der endnu ikke er foretaget projektering er Århus Kommunes spildevandsplans forudsætninger lagt til grund for beregning af stofbe-

17 Side: 12/22 lastning. Erhvervsområder udlægges med en spildevandsbelastning på 70 PE/ha Belastningen fra vaskepladserne og de nye industriområder (område VI, VII, IX, X) er udregnet efter følgende standard tal: BI5 = 175 g/m³, N = 50 g/m³ og P = 15 g/m³ 5.3 Kloakerede områder Århus Havn udgør et samlet areal på 247 ha. Havnen er i dag fuldt kloakeret. Samtlige hovedledninger ejes af havnen, mens stikledninger er privatejede af virksomhederne på havnen, samt Århus Havn. Afledning af spildevand sker primært til Marselisborg renseanlæg. Hovedledningssystemet ses på tegning 1. Den overvejende del af havnens areal er separat kloakeret, hvor separat spildevand ledes til Marselisborg renseanlæg, eller renses mekanisk i trixtank. Der er 12 trixtanke, som alle er tilsluttet en kommunal tømningsordning. I opland B, Sydhavnen, er endnu enkelte fælleskloakerede områder (9 ha.). Fællesvand herfra ledes til Marselisborg renseanlæg. Der er 94 separate regnvandsudløb direkte til havnebassinet og 16 spildevandspåvirkede udløb. I opland A-J findes desuden en del mindre udløb tilsluttet enkelte vejbrønde. Disse er ikke vist på tegningen. Flere steder ledes det separate regnvand gennem olieudskillere inden udløb i havnebassinerne. Århus Havn har i alt 4 olie-/benzinudskillere på havnen tilkoblet en kommunal tømningsordning. De øvrige udskillere er omfattet af virksomhedernes private udledningstilladelser. 5.4 Oplandsbeskrivelse Havnen er i dag opdelt i 12 mindre kloakoplande, valgt af Århus Havn. Der er foretaget enkelte justeringer af disse oplande siden spildevandsplanen Oplandene følger i dag stort set regnafvandingsgrænserne. Opland Benævnelse Status Plan Århus Havn Opland A Oliehavnen 31,8 31,8 Opland B Sydhavnen 17,7 19,4 Opland C Mellemarmen 14,7 14,7 Opland D Nordhavnen 1 6,4 6,4 Opland E Nordhavnen 2 5,0 5,0 Opland F Fiskerihavnen 3,7 3,7 Århus Kommune

18 Side: 13/22 Opland G Pier 1 2,1 2,1 Opland H Pier 2 4,0 4,0 Opland I Pier 3 15,8 15,8 Opland J Pier 4 26,2 26,2 Opland K Østhavn 1 34,1 34,1 Opland L Østhavn 2 24,4 24,4 Opland M Udvidelse 1 37,0 73,5 Opland N Udvidelse 2 24,1 64,0 Total 247,0 261,9 63,2 Ikke befæstede areal* 11,5 16,5 Total 235,0 245,4 63,2 Tegning 1 er oversigtstegning over afløbssystemet på Århus Havn. Tegningen viser kloakeringsformen i de enkelte deloplande samt, hovedledninger, bygværker og udløb, som registreret ultimo Opland A - Oliehavnen Oliehavnen omfatter et areal på 31,8 ha. Området er primært anvendt til tankanlæg for petrokemisk industri. Oplandet er separatkloakeret. Separat spildevand ledes henholdsvis direkte til Marselisborg rensningsanlæg og til fire trixtanke. Der er udledning af mekanisk renset spildevand til recipienten via i alt fire trixtanke. Tre trixtanke på Borneovej og Malaccavej har udløb til bassin 3 via udløb ved AU17, AU18 og AU19. Århus Havns trixtank ved Kaj 203 har udløb til bassin 6 via AU20. Tankene er omfattet af kommunal tømningsordning. Overfladevand udledes direkte til recipienten. Flere steder er etableret olieudskillere, hvoraf én tilhører Århus Havn, og er tilkoblet tømningsordning. Opland A aflaster til havnebassin 3, 4 og 6 samt direkte til Århus bugt Regnvandsledningerne i området er anlagt i etaper fra år 1930 til De separate spildevandsledninger er anlagt i Opland B Sydhavnen Sydhavnen omfatter et areal på 17,7 ha. Området er især præget af Aarhus Karlshamn og Solae Company. Oplandet er delvist separatkloakeret. Separat spildevand ledes henholdsvis til Marselisborg renseanlæg via afskærende ledning og til to trixtanke. Der er fortsat fælleskloakerede områder i oplandet (9 ha), afledningen herfra sker ligeledes til Marselisborg renseanlæg.

19 Side: 14/22 Der udledes mekanisk renset spildevand til recipienten via to trixtanke ved Vestre Slipkaj, med udløb til bassin 3 via BU2. Overfladevand udledes direkte til recipienten. Der er etableret private olie- /benzinudskillere hos Aarhus Karlshamn. Der udledes kølevand til Slippen via udløb langs Vestre Slipkaj. Der er et overløbsbygværk med aflastning af spildevand. Overløbet er placeret ved Slipvej og aflaster til Slippen via BU6. Funktionen af bygværket er yderligere beskrevet i afsnit 6.3. Opland B aflaster til havnebassin 3 og Slippen. Århus kommunes afløbssystem aflaster separat regnvand til Slippen via udløb OU51. Århus Havn aflaster også via dette udløb som derfor ligeledes er navngivet BU3 i henhold til havnens system. Fællesvandsledningerne i området er anlagt i perioden De separate regn- og spildevandsledninger er anlagt i perioden Århus Havn planlægger, at foretage inddragelse af søterritoriet, Slippen og det ældre slæbested. Disse udgør ca. 1,7 ha der tillægges opland B. De eksisterende udledninger til Slippen forlænges/tilkobles den nye ledning og der etableres 2 nye udledninger BU21 og BU22. I forbindelse med opfyldningen, udarbejdes en plan for kølevandsledningerne til virksomhederne. Denne plan udarbejdes i samarbejde med de pågældende virksomheder, Århus Amt og Århus Havn Opland C - Mellemarmen Mellemarmen omfatter et areal på 14,7 ha. Området er bebygget med blandt andet DLG og Aarhusegnens Andel s bygninger. Oplandet er separatkloakeret. Separat spildevand ledes henholdsvis til Marselisborg renseanlæg via afskærende ledning og til en trixtank. Trixtanken er placeret Balticagade 21, med udløb til bassin 2 via CU18. Tanken er omfattet af den kommunale tømningsordning. Overfladevand udledes direkte til recipienten. Opland C aflaster til havnebassin 1, 2, 3 og 4.

20 Side: 15/22 Regnvandsledningerne i området er anlagt i perioden De separate spildevandsledninger er anlagt i perioden Der er ingen planlagte ændringer i oplandet i planperioden Opland D Nordhavn 1 Nordhavn 1 omfatter et areal på 6,4 ha. Området omfatter blandt andet toldkammerbygningen og parkeringsareal Oplandet er separatkloakeret. Separat spildevand ledes til Marselisborg renseanlæg via afskærende ledning og til en trixtank. Der udledes mekanisk renset spildevand til recipienten via trixtank på Nordhavnsgade 3 med udløb til bassin 2 via DU5. Overfladevand udledes direkte til recipienten. Opland D aflaster til havnebassin 1 og 2. Regnvandsledningerne i området er anlagt i perioden De separate spildevandsledninger er anlagt i perioden Området er planlagt overdraget til Århus Kommune i 2006, 2007 og Opland E Nordhavn 2 Nordhavn 2 omfatter et areal på 5,0 ha. I området findes kontor- og lagerbygninger. Oplandet er separatkloakeret. Separat spildevand fra en del af området ledes til Marselisborg renseanlæg via afskærende ledning. Det resterende spildevand renses mekanisk og ledes til til recipienten via fire trixtanke. De to trixtanke i oplandet har alle udløb til bassin 5 via EU1. Overfladevand udledes direkte til recipienten. Opland E aflaster til havnebassin 5. Århus kommunes afløbssystem aflaster separat regnvand til bassin 5 via udløb PU80 og PU78. Århus Havn aflaster også via disse udløb som derfor ligeledes er navngivet i henhold til havnens system EU1 og EU2. Regnvandsledningerne i området er anlagt i perioden De separate spildevandsledninger er anlagt i perioden Området er i planlagt overdraget til Århus Kommune i 2020.

21 Side: 16/ Opland F - Fiskerihavnen Fiskerihavnen omfatter et areal på 3,7 ha. Området er især præget af træskibshavnen og en del serviceerhverv. Oplandet er separatkloakeret. Separat spildevand ledes til Marselisborg renseanlæg via afskærende ledning. Overfladevand udledes direkte til recipienten. Århus Havn har registreret en olieudskiller i oplandet, der er tilkoblet tømningsordning. Opland F aflaster til Fiskeri- og lystbådehavnen. Århus kommunes afløbssystem aflaster separat regnvand til Fiskeri- og lystbådehavnen via udløb PU75. Århus Havn aflaster også via dette udløb som derfor ligeledes er navngivet i henhold til havnens system FU1. Regnvandsledningerne i området er anlagt i perioden De separate spildevandsledninger er anlagt i perioden Der forhandles om overdragelse til kommunen i planperioden. ( ) Opland G - Pier 1 Pier 1 omfatter et areal på 2.1 ha. Området anvendes primært til diverse oplæg. Oplandet er separatkloakeret. Der er udledning af mekanisk renset spildevand til recipienten via en trixtank. Trixtanken på Nordhavnsgade 3 har udløb til bassin 1 via GU4. Trixtanken er omfattet af kommunal tømningsordning. Der er direkte udledning af overfladevand til havnebassinet. Opland G aflaster til havnebassin 1 og 2. Regnvandsledningerne i området er anlagt i perioden Området er planlagt overdraget til Århus Kommune i Opland H Pier 2 Pier 2 omfatter et areal på 4,0 ha. I området findes pakhuse og trailerparkering. Oplandet er separatkloakeret. Separat spildevand ledes til Marselisborg renseanlæg via afskærende ledning.

22 Side: 17/22 Overfladevand udledes direkte til recipienten. Opland H aflaster til havnebassin 2 og 5. Regnvandsledningerne i området er anlagt i perioden De separate spildevandsledninger er anlagt i perioden Området er planlagt overdraget til Århus Kommune i Opland I Pier 3 Pier 3 omfatter et areal på 15,8 ha. I området findes pakhuse, færgeterminal samt en del af containerterminalen. Oplandet er separatkloakeret. Spildevand fra området ledes til Marselisborg renseanlæg via afskærende ledning, dog findes der en trixtank ved Sverigesgade 12. Overfladevandet udledes direkte til recipienten. Opland I aflaster til havnebassin 5, 7 og 8. Århus kommunes afløbssystem aflaster separat regnvand til bassin 5 via udløb PU76. Udløbet anvendes ligeledes af Århus Havn og er derfor navngivet IU1 i henhold til havnens system. Regnvandsledningerne i området er anlagt i perioden De separate spildevandsledninger er anlagt i perioden Området er planlagt overdraget til Århus Kommune i Opland J Pier 4 Pier 4 omfatter et areal på 26,2 ha. I området findes containerterminalen med der tilhørende vaskepladser og servicebygninger samt lystbådehavn. Oplandet er separatkloakeret. Spildevand fra området ledes til Marselisborg renseanlæg via den afskærende ledning. Århus Havn har en trixtank på Sverigesgade 28 med udløb til bassin 7 via udløb JU6. Overfladevand udledes direkte til recipienten. Århus Havn har registreret en olieudskiller i oplandet, der er tilkoblet tømningsordning.

23 Side: 18/22 Opland J aflaster til havnebassin 7 samt direkte til Århus bugt Regnvandsledningerne i området er anlagt i perioden De separate spildevandsledninger er anlagt i perioden Området er planlagt overdraget til Århus Kommune i 2007 og Opland K - Østhavn 1 Østhavn 1 omfatter et areal på 34,1 ha. I området findes blandt andet pakhuse, Århusegnens Andel og en del af Aarhus Karlshamn. Oplandet er separatkloakeret. Separat spildevand ledes til Marselisborg renseanlæg. Overfladevand udledes direkte til recipienten. Opland K aflaster til havnebassin 9. Ledningssystemet i området er anlagt i perioden Der er ingen planlagte ændringer i oplandet i planperioden Opland L - Østhavn 2 Østhavn 2 omfatter et areal på 24,4 ha. I området findes blandt andet pakhuse, DLG og Scanola. Oplandet er separatkloakeret. Separat spildevand ledes direkte til Marselisborg renseanlæg. Overfladevand udledes direkte til recipienten. Århus Havn har registreret en olieudskiller i oplandet, der er tilkoblet tømningsordning. Opland L aflaster til havnebassin 9 og 10. Ledningssystemet i området er anlagt i perioden Der er ingen planlagte ændringer i oplandet i planperioden Opland M Østhavn 3 Østhavn 3 omfatter et areal på 73,5 ha. Heraf er ca. 37 ha udbygget på nuværende tidspunkt. Området er opdelt i flere delområder i lokalplanen

24 Side: 19/22 Område II er udlagt til erhvervsformål i form af containerhavnevirksomhed/trafik og opmarch, og sådanne industri-, værksteds-, handels-, oplags-, kontor-, og kantinevirksomheder, som har naturlig tilknytning til en containerhavn. Området omfatter 33,1 ha. Område VIII er udlagt til samme formål som område VI, er det kun virksomme indenfor klasse 4, 5 og 6 der må etableres. Området omfatter 3,4 ha Opland M aflaster til havnebassin Århus Bugt Oplandet forventes udbygget i planperioden Opland N Østhavn 4 Østhaven omfatter et areal på 64 ha, hvoraf 24,1 ha er udbygget, heraf er 11,5 ha miljøhavnen og 5 ha ikke befæstet areal. Område VI er udlagt til erhvervsformål i form af havnevirksomhed og sådanne industri-, værksteds-, håndværks-, handels-, oplags-, kontor-, og kantinevirksomheder, samt offentlige forsyningsvirksomheder, som har naturlig tilknytning til en massegods-, stykgods-, container- og ro-ro havn. Kun klasse 4, 5, 6 og 7 må etableres i området. Området omfatter 4,8 ha Område VII er udlagt til samme formål som område VI, er det kun virksomme indenfor klasse 4, 5 og 6 der må etableres. Området omfatter 6,8 ha Område IX er udlagt til samme formål som område VI, dog er det kun virksomme indenfor klasse 4, 5 og 6 der må etableres. Området omfatter 6,3 ha. Område X er udlagt til samme formål som område VI, dog er det kun virksomheder indenfor klasse 1 og 2 der må etablerer sig i området. Området er 22 ha. Der skal være grønne områder i området, disse er udregnet til ca. 5 ha, derfor er det befæstede areal fastsat til 17 ha. Alle områder bliver separat kloakeret. Oplandet er separatkloakeret. Separat spildevand ledes direkte til Marselisborg renseanlæg. Overfladevand udledes direkte til recipienten. Opland N leder til Århus Bugt

25 Side: 20/ Bygværker Overløbsbygværker Der er et overløb med aflastning af spildevand til recipienten. Overløbsbygværket er kort beskrevet i tabel 5 og placeringen er illustreret på tegning 1. Der er desuden flere fordelingsbygværker i området, disse er ikke behandlet yderligere. Nr. Bygværk Beskrivelse Recipient 1 B01330S Overløbsbygværk ved Århus Karlshamn. Aflaster til recipienten via separator. Aflaster til Slippen via udløb BU6. Tabel. Oversigt over overløbsbygværk med aflastning til recipient primo I planperioden vil udløbet ændres til BU Udløb Udløb udført efter 1980 er alle dykkede udløb. Ved ældre udløb findes såvel dykkede som ikke dykkede udløb. I henhold til den tidligere spildevandsplan er der for samtlige udløb tilknyttet funktioner til opsamling og tilbageholdelse af sand og oliestoffer efter behov. Der foreligger ingen samlet registrering af virksomhedernes renseforanstaltninger i henhold til de private udledningstilladelser. Udløbenes placering er illustreret på tegning Tilstandsvurdering Ledningssystemets tilstand er acceptabel. Der er siden suppleringen af spildevandsplanen i 1981 lagt separate spildevandsledninger i en stor del af området. Denne del af spildevandssystemet forventes således at være i god stand. Der foreligger ingen oplysninger om driftsproblemer for spildevandsledninger privatejede af virksomhederne på havnen. Der er ikke registreret driftsmæssige problemer i området som kan indikere at regnvandssystemet er i dårlig stand. Der er ikke planlagt ledningsfornyelser eller bygværksfornyelser i planperioden.

26 Side: 21/ Afløbssystemets drift og vedligehold Århus Havn forestår al drift og vedligehold af private hovedledninger og egne stikledninger. Virksomhederne på havnen forestår selv drift og vedligehold af private stikledninger og anden kloakering på ejendommene. Århus kommune forestår på vegne af Århus Havn kontraktmæssig tømning af trixtanke, udskillere m.m. Århus Kommune forestår selv drift og vedligehold af kommunale ledninger på havnens område.

27 Side: 22/22 6. Økonomi i planperioden Der er udarbejdet en økonomiplan for forventede planlægnings- og anlægsomkostninger i forbindelse med projekteringen af regn- og spildevandshåndtering i havneudvidelse i planperioden. Der er ikke planlagt ændringer på den eksisterende del af havnen i planperioden. I alt forventes bruttoudgifter på ca.25 mio. kr. incl. planlægning og registreringsudgifter.

28

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

Forklaring til. Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskema

Forklaring til. Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskema Forklaring til Oplandsskemaer Udløbsskemaer Renseanlægsskema 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2004

Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2004 Tillæg til Spildevandsplan 2004 Maj 2006 Holstebro Kommune Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2004 Procedure for vedtagelse, indsigelser og klager Tillægget har været fremlagt til offentligt

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Planlægningsgrundlag 3 3. Kloakering af 3 ejendomme på Gammelgårdsvej og Valnæsvej 4 4. Tidsplan 5 5. Økonomi

Læs mere

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Aabenraa Kommune Separering af fælleskloak i Hovslund St. By Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan juni 2013 Udgivelsesdato : juni 2013 Projekt : 14.9500.96 Udarbejdet : Knud Sibbesen Kontrolleret

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: 06.00.05-P16-2-14

Læs mere

BILAG A. Skemaforklaring til: Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskemaer.

BILAG A. Skemaforklaring til: Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskemaer. BILAG A Skemaforklaring til: Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskemaer. 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til: Oplandsareal, kloakeringstype, personækvivalentbelastning

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54482 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Kolding Kommune Kloakering af boliger ved Lejrskov, Egholt og Rolles Møllevej August 2007 27. august 2007 Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

Tillæg 5 til Spildevandsplan

Tillæg 5 til Spildevandsplan Tillæg 5 til Spildevandsplan 2008-2015 Kloakering af nyt boligområde ved Ølsted 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Areal og ejerforhold... 4 5. Regn - og spildevandsafledning...

Læs mere

Spildevandsplan 2009-2018 Forslag til tillæg nr. 14

Spildevandsplan 2009-2018 Forslag til tillæg nr. 14 Spildevandsplan 2009-2018 Forslag til tillæg nr. 14 Tillægget omfatter: Spildevandsrensning i det åbne land ved Alken, Boes, Illerup og syd for Låsby Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf.

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering ved Kongevejen og Højsagervej November 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Grundlag... 1 3 Planforhold... 1 4 Dimensioneringsforudsætninger

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV

Tillæg til spildevandsplan NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV Brønderslev Kommune Tillæg til spildevandsplan 2001-2012 NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV Januar 2009 Tillæg til spildevandsplan 2001-2012 Side i I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2008-2015

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2008-2015 Tillæg 3 til Spildevandsplan 2008-2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Areal og ejerforhold... 3 5. Anvendelse... 4 6. Regn - og spildevandsafledning...

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2012-2016 Campus Køge Februar 2015 Resumé Ændret belastning af recipienter og renseanlæg Indledning Plangrundlag Lovgivning Lokalplan Miljøvurdering Spildevandsplanen Status

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Kerteminde Kommune

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Kerteminde Kommune Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2014-2017 Kerteminde Kommune Udvidelse af industriområde syd for Lindø Port of Odense September 2015 Side 1 af 1 PROJEKT Lindø Industripark A/S, Afvanding af havneudvidelse

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 7. Boliger på Benløse Fælled

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 7. Boliger på Benløse Fælled Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 7 Boliger på Benløse Fælled Februar 2008 1. Indledning...2 2. Eksisterende forhold....2 2.1 Lednings- og renseanlæg.... 2 2.2 Recipienter... 2 2.3 Gældende spildevandsplan...

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 Forklaring til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021

Tillæg nr. 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 05.11.2012 udkast Tillæg nr. 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Foreløbig version Natur- og Miljøafdelingen februar 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Forhold

Læs mere

Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-24 Svendborg Kommune For skoleområdet ved Skovsbovej / A P Møllers Vej.

Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-24 Svendborg Kommune For skoleområdet ved Skovsbovej / A P Møllers Vej. Miljø og Teknik Januar 2014 13-23864 Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-24 Svendborg Kommune For skoleområdet ved Skovsbovej / A P Møllers Vej. 1 Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 B. Lovgrundlag...

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Ny Færgeterminal i Østhavnen Der er fuld gang i at omdanne Nordhavnen til den nye bydel Aarhus Ø. For at omdannelsen kan fortsætte, er

Læs mere

Resume. Spildevandsplan 2014-2017

Resume. Spildevandsplan 2014-2017 Resume Spildevandsplan 2014-2017 1. Indledning Spildevandsplanlægning handler om hygiejne, håndtering og behandling af spildevand, vandmiljø i vores vandløb, søer, fjorden og havet herunder badevand. Denne

Læs mere

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej.

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej. Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak til Kohaverenden,

Læs mere

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2012 2020:

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2012 2020: Tillæg 3 til Spildevandsplan 2012 2020: Separatkloakering af Bjælkerup (Bjælkerup B1) etapeinddeling og bassinplacering Vedtaget af Stevns Kommunes Kommunal Bestyrelse d. 27. februar 2014. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land

Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. september 2015 Journal nr. 15/3845 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land - Ejendomme udpeget til indsats om forbedret rensning i

Læs mere

Separering af Bale, afskæring af spildevand til Mørke renseanlæg og udledning af overfladevand. Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke Bæk

Separering af Bale, afskæring af spildevand til Mørke renseanlæg og udledning af overfladevand. Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke Bæk Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke bæk Separering af Bale, afskæring af spildevand til Mørke renseanlæg og udledning af overfladevand Titel: Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke Bæk Projektnummer:

Læs mere

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. juni 2012 Sagsbehandler Hans Sonne-Frederiksen Telefon direkte 76 16 13 93 Sagsid 2012-9211 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: - Kommende

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021

Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 15. april 2016 Sagsid 16/4286 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 Omhandlende: - Hermelintoften - et kommende boligområde på matrikel 7af og 90f V. Vedsted By, V.

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

Lovgrundlag. Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til miljøbeskyttelseslovens 32 og spildevandsbekendtgørelsens kapitel 3.

Lovgrundlag. Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til miljøbeskyttelseslovens 32 og spildevandsbekendtgørelsens kapitel 3. Indholdsfortegnelse Tillæg nr. 2 3 Lovgrundlag 4 Plangrundlag 5 Fordebat 7 Spildevandsanlæg 8 Miljømæssige konsekvenser 12 Økonomi 17 Miljø- og servicemål 18 Tidsplan 20 Berørte matrikler og arealbehov

Læs mere

Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg

Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg Dato: 28-02-2014 Sags nr. 820-2013-64206 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb,

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb, 1 Skemaforklaring 1.1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (PE), arealer, kloakeringsforhold, spildevands- og forureningsmængder,

Læs mere

Sagsbehandler: Peter Müller

Sagsbehandler: Peter Müller Haderslev Kommune Teknik og Miljø Simmerstedvej 1A, 1. 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk Dato: 22. august 2014 Sagsident: 14/14629 Sagsbehandler: Peter Müller Dir. tlf.

Læs mere

TILLÆG NR. 2 TIL FREDENSBORG KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 2011-2020 FÆLLESPRIVAT KLOAKERING PÅ HOLMESKOVVEJ MARTS 2012

TILLÆG NR. 2 TIL FREDENSBORG KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 2011-2020 FÆLLESPRIVAT KLOAKERING PÅ HOLMESKOVVEJ MARTS 2012 TILLÆG NR. 2 TIL FREDENSBORG KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 20112020 FÆLLESPRIVAT KLOAKERING PÅ HOLMESKOVVEJ MARTS 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Grundlag... 3 3 Eksisterende forhold... 3 4 Dimensioneringsforudsætninger...

Læs mere

Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gl. Stevns

Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gl. Stevns Teknik og Miljø Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gl. Stevns Tillæg 5 til Spildevandsplan 2012 2020 Vedtaget af Kommunal Bestyrrelsen d. XX. xxxx XXXX 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Forslag - Tillæg nr. 11 til Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 Agervænget i Bording ændring af kloakeringsprincip

Forslag - Tillæg nr. 11 til Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 Agervænget i Bording ændring af kloakeringsprincip Forslag - Tillæg nr. 11 til Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 Agervænget i Bording ændring af kloakeringsprincip Kort over kloakopland 1A34 (rød streg) og området hvor regnvandsbassinet placeres

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Køge Kommunes spildevandsplan 2012-2016

Tillæg nr. 1 til Køge Kommunes spildevandsplan 2012-2016 Returadresse: Køge Kommune, Miljø Torvet 1, 4600 Køge Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Dokumentnummer Sagsnummer Miljø 14-10-2014 2014-137352 2012-25278 Tillæg nr. 1 til Køge Kommunes spildevandsplan

Læs mere

1. Indledning Eksisterende forhold Fremtidige forhold Recipienter Administrative forhold...3. Bilag:...4 Kortbilag:...

1. Indledning Eksisterende forhold Fremtidige forhold Recipienter Administrative forhold...3. Bilag:...4 Kortbilag:... 1. Indledning...2 2. Eksisterende forhold...2 2.1 Lednings- og renseanlæg...2 2.2 Recipienter...2 2.3 Gældende spildevandsplan....2 3. Fremtidige forhold...2 3.1 Ejendomme i det åbne land...2 3.2 Ledningsanlæg...2

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering af boligområdet Asminderødhave i Fredensborg Februar 2017 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Grundlaget for tillægget... 4 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune

Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Vejen Kommune Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Separatkloakering i Holsted: Jørgen Hansens Vej og Højmarksvej Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Opland Strøby Egede - Udledning til Tryggevælde Å - Udledningstilladelse

AFGØRELSE i sag om Opland Strøby Egede - Udledning til Tryggevælde Å - Udledningstilladelse Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 03. april 2013 J.nr.: NMK-10-00106 (tidl. MKN-100-00391) Ref.: LITEL, XPSAL AFGØRELSE i sag om Opland Strøby Egede - Udledning

Læs mere

TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLAN FOR FAXE LADEPLADS

TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLAN FOR FAXE LADEPLADS Forslag 22. januar 2015 FAXE KOMMUNE TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLAN FOR FAXE LADEPLADS Tillæg til Spildevandsplan 2012 2015 Separering af Nylandsvej og Alfavej samt enkelte ejendomme langs Hovedgaden, Gartnerhaven,

Læs mere

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 8 By- og Udviklingsforvaltningen Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Sagsnr. 14/2022 April 2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland HIN50 samt ændring af kloakopland HIN47 for planlagt boligområde ved Haarvej i Hinnerup Sagsnr. 710-2016-2801 Udgivelsesdato 5. januar

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan 2011-2014

Tillæg til spildevandsplan 2011-2014 Forslag til Tillæg til spildevandsplan 2011-2014 By- og Miljøforvaltningen Marts 2013 J. nr. 06.00.05P15 1 Lovgrundlag I henhold til lovgivningen skal der udarbejdes et tillæg til en spildevandsplan, når

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør vi bl.a.

Læs mere

Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune

Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune Vandløb I vandplanperiode 2 er følgende vandløb i Hørsholm Kommune målsat: Usserød

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2012-2016 Østervang - Gørslev November 2016 Resumé 1 Ændret belastning af recipienter og renseanlæg 1 Indledning 2 Plangrundlag 3 Lovgivning 3 Lokalplan 3 Miljøvurdering

Læs mere

3.900 m 3 /d BI 5 780 kg/d. 288 m 3 /t Tot-N 156 kg/d B1, B2.1, B3, B4, B6.1, B8.1

3.900 m 3 /d BI 5 780 kg/d. 288 m 3 /t Tot-N 156 kg/d B1, B2.1, B3, B4, B6.1, B8.1 Anlægsidentifikation Kommune Anlægsnavn og nr. Jægerspris Tørslev 225-19 Adresse Strandvej 2 Gerlev 3630 Jægerspris Matr.nr. Anlægstype 4ah Tørslev MBNDK Dimensioneringsforudsætninger Tørvejr inkl. indsivning

Læs mere

Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for Sønderholm.

Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for Sønderholm. Punkt 2. Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for Sønderholm. 2011-45872. Forsyningsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at kommunens spildevandsplan ændres vedrørende separatkloakering

Læs mere

Roskilde Kommune. Februar 2011

Roskilde Kommune. Februar 2011 Roskilde Kommune Februar 2011 Roskilde Kommune Februar 2010 Tillæg nr. 3 til spildevandsplan for Roskilde Kommune om Spildevandsafledning fra Musicon 1 1 Baggrund 2 1.1 Terminologi 2 1.2 Grundlag for tillægget

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 Forklaring til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Bilag 3.A. Signatur ændres til. Det er ikke i planperioden planlagt at kloakere området.

Bilag 3.A. Signatur ændres til. Det er ikke i planperioden planlagt at kloakere området. Bilag 3.A Udenfor kravopland Området ligger uden for rensekravopland. Det betyder at der ved etablering af nyanlæg skal vælges en tidsvarende løsning, hvilket som minimum er en godkendt bundfældningstank.

Læs mere

Tillæg 9 til Spildevandsplan

Tillæg 9 til Spildevandsplan Tillæg 9 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Separering af kloaksystem og ophævelse af tilslutningspligt og ret for tag- og overfladevand for ejendomme på en del af Blæsbjergvej i Hedensted

Læs mere

NOTAT. Odder Spildevand - Nedlæggelse af Gylling RA. Projektnummer 1331200100. Christian Petersen, Odder Kommune. Line Nielsen. Revisionsnr.

NOTAT. Odder Spildevand - Nedlæggelse af Gylling RA. Projektnummer 1331200100. Christian Petersen, Odder Kommune. Line Nielsen. Revisionsnr. NOTAT Projekt Odder Spildevand - Nedlæggelse af Gylling RA Projektnummer 1331200100 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Odder Spildevand A/S Ansøgning om udledningstilladelse for Gylling

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Korning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold i Korning... 3 5. Arealer

Læs mere

Tillæg 11 til Spildevandsplan

Tillæg 11 til Spildevandsplan Tillæg 11 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Udvidelse af eksisterende regnvandsbassin, samt opdeling af kloakopland HS32 i to kloakoplande 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Lovgrundlag...1

Læs mere

Tillæg 2 til Spildevandsplan 2012 2020:

Tillæg 2 til Spildevandsplan 2012 2020: Tillæg 2 til Spildevandsplan 2012 2020: Separatkloakering af Strøby Egede (940.1, 940,2, 940.7, 940.8 og 940.9.) ændret etapeinddeling og bassinplacering 1 1. Indledning... 3 2. Status... 3 3. Plan...

Læs mere

Spildevandstilladelse Pandrup Genbrugsplads

Spildevandstilladelse Pandrup Genbrugsplads Jammerbugt kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lisbeth Kroman Direkte 7257 7605 lkr@jammerbugt.dk 14-12-2015 Sagsnr.: 06.01.15-P19-3-15

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune 1 BETALINGSVEDTÆGT For Kloakforsyningen i Assens Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kap. 1. Vedtægtens område 3 Kap. 2. Kloakforsyningens budget og regnskab 5 Kap. 3. Kloakforsyningens indtægter 5 Side Kap.

Læs mere

Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken. Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand

Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken. Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand Titel: Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken

Læs mere

Bilag 2. Beregningsforudsætninger

Bilag 2. Beregningsforudsætninger Side 1 af 5 Bilag 2. Beregningsforudsætninger I dette bilag er anført en række vejledende værdier til brug ved belastningsberegning i oplandsskemaer for status og plan. For en mere detaljeret vejledning

Læs mere

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1,

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, 1 Tillæg nr. 002 Spildevandsplan 2012-2016 Hørsholm Kommune Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, Tagvand fra AB Opnæsgård og tag- og overfladevand fra 40 omkringliggende 2 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Tillæg nr. 1 til gl. Hvidebæk Kommune Spildevandsplan 2003-2014

Tillæg nr. 1 til gl. Hvidebæk Kommune Spildevandsplan 2003-2014 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Tillæg nr. 1 til gl. Hvidebæk Kommune Spildevandsplan 2003-2014 For separatkloakering af Rørby og Kærby Forslaget er fremlagt fra den 9. december 2009 til den 3. februar

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010 2019. Indhold 1. INDLEDNING 3 2. PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 4 3. REGNVANDSAFLEDNING FRA GAMMEL KLAUSDALSBROVEJ 4 4. FREMRYKNING AF KLOAKERING AF TIBBEVANGEN

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - VEDTAGET Tillæg nr. 19 til spildevandsplan 2012-2015 Kloakering af arrangementsplads ved Bygholm Landbrugsskole TEKNIK OG MILJØ 1 2 - Tillæg Tillæg - Vedtaget nr.

Læs mere

Notat Side 1 af 14 19 august 2013 Ref.: CRJ

Notat Side 1 af 14 19 august 2013 Ref.: CRJ Vedr.: Ballerup Bymidte, den vestlige del. Fremtidens afløbssystem Notat Side 1 af 14 19 august 2013 Ref.: CRJ 1. Sammenfatning. Med baggrund i forventningerne om øget nedbør i fremtiden, Ballerup kommunes

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

Rensning af spildevand i det åbne land

Rensning af spildevand i det åbne land Rensning af spildevand i det åbne land Information Oktober 2010 Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Randers Kommune 1 Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet, at rensningen af spildevand

Læs mere

Den 21. marts 2006 Århus Kommune

Den 21. marts 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten gistratens 2. Afdeling Den 21. marts 2006 Århus Kommune Århus Kommunale Værker Teknik og Miljø Nedlæggelse af Sabro Rodzoneanlæg og tilslutning af spildevand

Læs mere

Tillæg nr. 5 til spildevandsplan 2004 2007 for Høje-Taastrup Kommune

Tillæg nr. 5 til spildevandsplan 2004 2007 for Høje-Taastrup Kommune NOTAT TMC - Natur og Miljø 06-11-2014 Tillæg nr. 5 til spildevandsplan 2004 2007 for Høje-Taastrup Kommune Nye basseiner/regnvandssøer Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. KristineTh AcadreDocumentUniqueNu14/27467

Læs mere

2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Sommerhusområder i Boderne og Sømarken

2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Sommerhusområder i Boderne og Sømarken 2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Sommerhusområder i Boderne og Sømarken Teknik & Miljø, juli 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 10 Ordliste

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 10 Ordliste HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 10 Ordliste Vedtaget 15. maj 2012 2 3 Aerob proces: en biologisk proces, der foregår under forbrug af ilt. Afløbskoefficienten angiver, hvor stor en del

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Køge Jorddepot og Unitterminal

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Køge Jorddepot og Unitterminal Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2016 Køge Jorddepot og Unitterminal Maj 2017 Indholdsfortegnelse Resumé... 1 Belastning af recipienter og renseanlæg... 1 Indledning... 2 Plangrundlag... 3 Lovgivning...

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 7. Indhold. Administrative forhold og arealafgivelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 7. Indhold. Administrative forhold og arealafgivelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 7 Administrative forhold og arealafgivelse Indhold 1 Frederikssund forsyning... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Betalingsvedtægt... 2 1.3 Spildevandsforsyningsselskabets

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan 2010-2015

Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan 2010-2015 TEKNIK OG MILJØ Forslag til Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan 2010-2015 For boligområder i Høng, Svebølle og Kalundborg Forslag til Tillæg til Spildevandsplan For boligområder i Høng,

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2009-2016 Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg Vedtaget af Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold

Læs mere

Tillæg nr. 1-2013 til Spildevandsplan 2001-2011 for tidligere Skørping Kommune.

Tillæg nr. 1-2013 til Spildevandsplan 2001-2011 for tidligere Skørping Kommune. Side 1 Rebild Kommune Tillæg nr. 1-2013 til Spildevandsplan 2001-2011 for tidligere Skørping Kommune. Spildevandsplantillæg for Nedlæggelse af Bælum Renseanlæg. Fjerntransport af spildevand fra Bælum,

Læs mere

Spildevand fra virksomheder

Spildevand fra virksomheder 1 Spildevand fra virksomheder Retningslinier for tilslutning til det offentlige kloaknet Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 2 3 Spildevand fra virksomheder Spildevand fra en virksomhed kan bestå

Læs mere

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02) Forslag til tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2011-2014 for Brønderslev Kommune. Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B-14.01 og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Læs mere

Bilag 3 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG. Furesø Kommune Forslag til Spildevandsplan Side 1 af 9

Bilag 3 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG. Furesø Kommune Forslag til Spildevandsplan Side 1 af 9 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG Furesø Kommune Forslag til Spildevandsplan 2014-2017 Side 1 af 9 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold

Læs mere

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer - 1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer Planen skal skabe grundlaget for at Skive Vand A/S kan udføre alle kloakeringsopgaver. Det drejer sig om separering af flere

Læs mere

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen NOTAT Kundenavn : Kolding Spildevand as Til : Jette Nørregaard Jensen Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen Projektleder : Lars Bendixen Kvalitetssikring : Brian Rosenkilde Godkendt af : Lars Bendixen

Læs mere

TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN

TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN VEDTAGET Thyregod Give Vonge Givskud Gadbjerg Jelling Vandel Bredsten Vejle Ødsted Jerlev Brejning Hvidbjerg Skærup BørkopGårslev Egtved Gravens Smidstrup TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN For et boligområde

Læs mere

DNV-C-01-05-NOT-Spildevandsafledning DNV-Gødstrup, strategi-0001 Strategi for håndtering af spildevand fra DNV-Gødstrup

DNV-C-01-05-NOT-Spildevandsafledning DNV-Gødstrup, strategi-0001 Strategi for håndtering af spildevand fra DNV-Gødstrup Notat DNV-C-01-05-NOT-Spildevandsafledning DNV-Gødstrup, strategi-0001 Strategi for håndtering af spildevand fra DNV-Gødstrup Dato : 20.09.2012 Projekt: 53.0000.12 Til Udført af Kopi til : Anders Debel

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL FREDENSBORG KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN NYT BOLIGOMRÅDE NIVERØD BAKKE, NORD FOR NIVERØD ERHVERVSPARK

TILLÆG NR. 1 TIL FREDENSBORG KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN NYT BOLIGOMRÅDE NIVERØD BAKKE, NORD FOR NIVERØD ERHVERVSPARK TILLÆG NR. 1 TIL FREDENSBORG KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 2011-2020 NYT BOLIGOMRÅDE NIVERØD BAKKE, NORD FOR NIVERØD ERHVERVSPARK (LOKALPLANOMRÅDE 69 TEGLBAKKEN) MARTS 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Tillæg til kommuneplanen

Tillæg til kommuneplanen 1 Tillæg til kommuneplanen Tillæg nr. 62 til 2009 for Aarhus Kommune tillægget omfatter et område i Aarhus Havn, der er beliggende i rammeområderne 050204ER, 050205ER, 050208ER, 050209ER, samt en del af

Læs mere

Billund Kommunes Spildevandsplan Tillæg 5 - Forslag

Billund Kommunes Spildevandsplan Tillæg 5 - Forslag Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 Tillæg 5 - Forslag Tillægget omfatter: Nedlæggelse af DuPonts Renseanlæg Afledning af spildevand fra DuPont til Grindsted Renseanlæg Nedlæggelse af eksisterende

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 Forklaring til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen. Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen

Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen. Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 2 2.SAGSFREMSTILLING... 2 2.1 INDDRAGELSE AF BOLIGOMRÅDET SAUGSTEDVANG

Læs mere

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 Den 25. juni 2012 Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2010-2012. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og -pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland

Læs mere

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013-2016. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland Q007A, Risvangen/Vorrevangen. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2008-2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Areal og ejerforhold... 4 5. Anvendelse... 4 6. Regn - og spildevandsafledning...

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 1 TIL SPILDEVANDSPLAN 2011-2011 OMRÅDE VED HESTEHAVEN. Tillæg nr. 1 til. Spildevandsplan 2011-2022. Område ved Hestehaven

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 1 TIL SPILDEVANDSPLAN 2011-2011 OMRÅDE VED HESTEHAVEN. Tillæg nr. 1 til. Spildevandsplan 2011-2022. Område ved Hestehaven Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2011-2022 Område ved FORSLAG TIL TILLÆG NR. 1 TIL SPILDEVANDSPLAN 2011-2011 OMRÅDE VED HESTEHAVEN 1 Indhold 1. Resume... 3 2. Indledning... 3 2.1 Offentlig høring... 3

Læs mere

Spildevandsplan 2007 2013. Tillæg nr. 21. Spildevandsrensning i det åbne land ved Dalby mv. By- og Udviklingsforvaltningen. Natur og vand.

Spildevandsplan 2007 2013. Tillæg nr. 21. Spildevandsrensning i det åbne land ved Dalby mv. By- og Udviklingsforvaltningen. Natur og vand. Spildevandsplan 2007 2013 Tillæg nr. 21 Spildevandsrensning i det åbne land ved Dalby mv By- og Udviklingsforvaltningen Natur og vand Juni 2012 Spildevandsplan Spildevandsplanen og tillægget til spildevandsplanen

Læs mere

AFSKÆRING AF THORSAGER TIL MØRKE RENSEANLÆG. Ansøgning om udledningstilladelse for regnbetingede udledninger til Bønbækken, Medkær Bæk og Vældbæk

AFSKÆRING AF THORSAGER TIL MØRKE RENSEANLÆG. Ansøgning om udledningstilladelse for regnbetingede udledninger til Bønbækken, Medkær Bæk og Vældbæk AFSKÆRING AF THORSAGER TIL MØRKE RENSEANLÆG Ansøgning om udledningstilladelse for regnbetingede udledninger til Bønbækken, Medkær Bæk og Vældbæk Regnbetingede udledningsnumre: GOV1, GOV2, TH1U, TH3U og

Læs mere