Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Hørgården Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august

2 Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet Samlet tilsynsresultat Begrundelse for tilsynsresultatet Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Oversigt over resultater for de enkelte mål Oversigt over tilsynsresultater for de enkelte mål og indikatorer Tilsynets formål og indhold Indhold og metode Vurderingsskalaen Yderligere oplysninger Underskrifter Bilag - Høringssvar for opklarende fejl og informationer Bilag formel høring

3 1 Fakta om tilsynet Nedenfor præsenteres tilsynssted samt tilsynets datagrundlag og metode kort. Plejecentrets navn og adresse Plejecentret Hørgården, Brydes Allé 28-32, 2300 København S Leder Vibeke Hapiach Christensen boliger 110 plejeboliger Dato og tidspunkt for tilsynsbesøget 28. august 2014, kl Datagrundlag Ved tilsynet er der indsamlet data ved 11 beboere. Beboerne er tilfældigt udvalgt. Desuden er beboerne fordelt på plejecentrets afdelinger. Dataindsamlingen er foretaget ved gennemgang af beboernes pleje- og omsorgsjournal (faglig dokumentation), observationer af beboerne og deres bolig samt interview med henholdsvis beboere og medarbejdere. Alle beboere har givet tilsagn om at deltage i tilsynet. Tilsynet har gennemført interview med 10 medarbejdere: 5 social- og sundhedshjælpere 1 social- og sundhedsassistent 1 sygehjælper 3 social- og sundhedshjælperelever 1 medarbejder har deltaget i interview i forhold til 2 beboere. Tilsynsførende Gitte Ammundsen, Manager og sygeplejerske Mette Norré Sørensen, Chefkonsulent, sygeplejerske Anna Birkjær, konsulent, sygeplejerske 3

4 2 Samlet tilsynsresultat BDO KR har på vegne af Københavns Kommune gennemført et uanmeldt tilsyn på Plejecentret Hørgården. På baggrund af det indsamlede datamateriale og den efterfølgende kvalitative samt kvantitative analyse, har BDO KR vurderet Plejecentret Hørgården til at være godkendt ved det uanmeldte tilsyn. Resultatet præsenteres nedenfor: Samlet vurdering x Dette betyder, at den leverede hjælp og det skriftlige arbejdsgrundlag er vurderet til at leve op til såvel lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Forholdene på plejecenteret vurderes samlet set at være gode og tilfredsstillende. med mangler Dette betyder, at dele af den leverede ydelse og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har mangler eller er utilfredsstillende, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Alvorlige fejl og mangler Dette betyder, at den leverede hjælp og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har alvorlige fejl og/eller mangler vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Manglerne er af et sådan omfang eller af en sådan karakter, at der er tale om kritisable forhold for en eller flere beboere og fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Det ovennævnte tilsynsresultat er baseret på de principper, der er udarbejdet i forbindelse med gennemførelse af tilsyn i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune (se afsnit 4 samt notat om Tilsynskoncept 2014). 4

5 2.1 Begrundelse for tilsynsresultatet Den overordnede vurdering begrundes nedenfor: Styrker Ledelsen oplyser, at plejecentret Hørgården er udpeget til at være et af kommunens Profilplejecenter. Profilen for plejecentret skal være trivsel genne sport og leg. Plejecentret er endnu ikke helt kommet i gang med den nye udfordring, men der tages snarest fat på udarbejdelse af en overordnet plan for dette. Plejecentret Hørgården står over for en større gennemgående renovering, som forventes afsluttet i Tilsynet bemærker, at Plejecentret har fulgt godt op på anbefalingerne fra tilsynet i 2013 i forhold til at sikre beskrivelser af den sundhedsfremmende og forebyggende indsats, beboerens ressourcer og den psykiske pleje og omsorg. Der er udarbejdet handleplaner for indsatser og alle medarbejdere har blandt andet deltaget i obligatoriske KOS-café kurser. Yderligere er medarbejderne blevet tilbudt sidemandsoplæring. Plejecentret har lokalt udarbejdet en Pixi-udgave af vejledningen til den sundhedsfaglige dokumentation. Ud over vejledning til dokumentationen indeholder Pixi-udgaven en beskrivelse af eksempler fra praksis. Kvalitetssygeplejersken afholder audits med gennemgang af alle journaler. Plejecentret har ligeledes arbejdet målrettet med indsatskataloget og delegeringsprincipper. Ved interview af plejecentrets elever bemærker tilsynet, at eleverne fremhæver plejecentret som et godt praktiksted med gode muligheder for læring og faglig udvikling. Dokumentationen i døgn- og ugeplanerne lever generelt op til kommunens Vejledning til sundhedsfaglig dokumentation. Der er sammenhæng mellem den hjælp beboerne modtager og beboernes tilstand. Den tildelte hjælp svarer til beboernes behov og forventninger. Beboerne er bevidste om, hvor de kan få hjælp ved eventuelt behov for at klage. Kvaliteten af den personlige pleje og omsorg samt den praktiske hjælp er tilfredsstillende. Beboerne oplever generelt, at hjælpen tilrettelægges, så den svarer til deres vaner og ønsker. Beboerne oplever, at deres egne ressourcer anvendes i dagligdagen, og at medarbejderne motiverer til selvhjælp. Beboerne trives og har en god hverdag. Beboerne føler sig trygge og godt tilpasse. Beboerne oplever, at de har en god kontakt til medarbejderne, og at der udvises respekt i hverdagen for deres ønsker om levevis. Beboerne behandles værdigt. Medarbejderne udviser fagligt engagement og kan på en fyldestgørende måde redegøre for, hvorledes såvel den personlige pleje og omsorg som hjælpen til den praktiske støtte skal udføres hos beboerne. Medarbejderne motiverer beboerne til selvhjælp. Medarbejderne har fokus på medinddragelse af beboernes ressourcer i forhold til den personlige pleje og omsorg. Medarbejderne kan beskrive, hvordan beboerne medinddrages i opgaveløsningen, samt hvilken indsats der skal til for at fastholde beboernes funktionsevne. Medarbejderne kan redegøre for arbejdsgangene vedrørende tilbagemelding til nærmeste leder ved ændringer i beboernes tilstand og medarbejderne har kendskab til beboernes døgn- og ugeplan. Standarden af rengøringen på fællesarealerne er tilfredsstillende. Kommunikationen er respektfuld. Beboerne behandles værdigt. Mangler Tilsynet har ikke fundet mangler på tilsynstidspunktet i forhold til tilsynskonceptet. 5

6 Alvorlige fejl og mangler Tilsynet har ikke fundet alvorlige fejl og mangler på tilsynstidspunktet i forhold til tilsynskonceptet. 2.2 Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger i forhold til den fremadrettede udvikling på Plejecentret Hørgården: Bemærkninger Anbefalinger Tilsynet bemærker, at 4 døgn- og ugeplaner har sporadiske mangler. Tilsynet bemærker, at enkelte beboere udtrykker ønske om lidt mere hjælp eller lidt større fokus på deres ønsker og vaner. 1. Tilsynet anbefaler, at plejecentret Hørgården fortsætter de igangsatte initiativer i forhold til kvalitetssikring af den sundhedsfaglige dokumentation, således at alle døgn- og ugeplaner lever op til kommunens vejledning. 2. Tilsynet anbefaler, at Plejecentret Hørgården tager kontakt til de konkrete beboere i forhold til afklaring af behov for yderligere hjælp/støtte eller hensyn til særligt ønske for tidspunkt for plejen. Tilsynet bemærker, at plejecentret har en udfordring i forhold til at sikre tilfredsstillende rengøring af alle boliger og hjælpemidler. Tilsynet bemærker, at der fra afdeling til afdeling er forskel på medarbejdernes rolle og ageren i forhold til servering af frokostmåltidet og i forhold til at skabe trivsel, dialog og samvær med beboerne i spisesituationen. 3. Tilsynet anbefaler, at Plejecentret Hørgården italesætter og udbreder arbejdsgangen for rengøring af hjælpemidler. Yderligere anbefaler tilsynet, at der i forhold til en konkret beboer igangsættes en særlig indsats relateret til renholdelse af boligen. 4. Tilsynet anbefaler, at Plejecentret Hørgården fortsætter de igangsatte initiativer i forhold til at skabe trivsel og fællesskab omkring måltiderne. Herunder anbefales det, at Plejecentret italesætter og i endnu højere grad udbreder kommunens mad- og måltidspolitik, således at alle medarbejdere er bekendte med indholdet heri og agerer efter dette. 6

7 2.3 Oversigt over resultater for de enkelte mål BDO KR s samlede vurdering Det faglige skøn kvalitativ vurdering Pointtildeling Kvantitativ vurdering Alvorlige fejl og mangler med mangler Målopfyldelsesprocent Mål 1 Der er sammenhæng mellem den tildelte hjælp og beboerens behov Mål 2- Kvaliteten af den praktiske støtte er tilfredsstillende Mål 3 Kvaliteten af den personlige pleje er tilfredsstillende Mål 4- Beboeren inddrages og anvender egne ressourcer i det omfang, det er muligt Mål 5 Beboeren trives og har en god hverdag x 94 % x 90 % x 97 % x 92 % x 100 % Mål 6 Observationer på fællesarealer x 90 % 7

8 3 Oversigt over tilsynsresultater for de enkelte mål og indikatorer Kvalitativ vurdering - det faglige skøn Kvantitativ vurdering - pointtildeling med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 1 Der er sammenhæng mellem den tildelte hjælp og beboerens behov. x Tilsynet vurderer, at der er sammenhæng mellem de visiterede midler og beboernes behov. Der er sammenhæng mellem den hjælp beboerne modtager og beboernes tilstand. Beboerne oplever, at de modtager den hjælp, de har behov for. Beboerne har kendskab til, hvor de kan få hjælp til at klage. Den sundhedsfaglige dokumentation lever op til kommunens krav i forhold til Vejledning til sundhedsfaglig dokumentation. Medarbejderne fremstår kompetente og har kendskab til døgn- og ugeplanen. 94 % 8

9 Indikatorer med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Fordeling af tilsynsresultat Indikator 1.1 Dokumentation Er der sammenhæng mellem de visiterede midler og beboerens døgn- og ugeplan? x Tilsynet vurderer, at der er sammenhæng mellem visiterede midler og beboernes døgn- og ugeplaner. Opfyldt 11 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % Indikator 1.2 Dokumentation Er kvaliteten af døgn- og ugeplanen høj? x Tilsynet vurderer, at døgn- og ugeplanerne generelt lever op til kommunens vejledning. Tilsynet vurderer dog samtidig, at 4 døgn- og ugeplanerne har sporadiske mangler, der med en mindre indsats kan korrigeres for, således at alle døgn- og ugeplaner lever op til kommunens vejledning. 7 døgn- og ugeplaner lever op til kommunens vejledning til sundhedsfaglig dokumentation. Tilsynet bemærker positivt, at der foreligger relevante beskrivelser af beboernes ønsker og vaner i forhold til personlig pleje og praktisk støtte. Yderligere foreligger der beskrivelser af den psykiske pleje og omsorg og der henvises til udarbejdede handleplaner på området. Opfyldt 7 Delvis opfyldt 4 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant 0 82 % Døgn- og ugeplanerne har i beskrivelserne fokus på den sundhedsfremmende og forebyggende indsats eksempelvis i forhold til beboeres behov for kosttilskud, særlig hudpleje samt at flere beboere har behov for påmindelse om at indtage tilstrækkeligt 9

10 med væske i løbet af dagen. 4 døgn- og ugeplaner har delvise og sporadiske mangler. Manglerne vedrører eksempelvis manglende beskrivelse af beboers psykiske funktionsniveau. Yderligere observeres ikke handlevejledende og individuel beskrivelse af hjælpen for nat og/eller bad. Det retningsgivende mål med plejen mangler beskrivelse og enkelte døgn- og ugeplaner skal ajourføres i forhold til beboerens aktuelle situation. Eksempelvis er det beskrevet, at en beboer har en infektion. Der foreligger ikke nærmere beskrivelse af problematikken og medarbejder oplyser, at oplysningen formentlig ikke længere er aktuel. Indikator 1.3 Observation Er der sammenhæng mellem den hjælp beboeren modtager og beboerens tilstand? x Opfyldt Tilsynet observerer, at alle beboere får den hjælp, de har behov for. Opfyldt 11 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % 10

11 Indikator 1.4 Interview beboer Vurderer beboeren, at den tildelte hjælp svarer til behov? x Opfyldt Beboerne oplever generelt, at de får den hjælp, de har behov for. En beboer, der er meget selvhjulpen, oplever, at hun får hurtig hjælp, når det er nødvendigt. En anden beboer mener, der måske går lidt lang tid før medarbejderne kommer, når der er ringet på nødkald. Beboeren reflekterer efterfølgende over, at oplevelsen kan hænge sammen med, at hun måske ind imellem er lidt utålmodig. 1 beboer giver udtryk for, at hjælpen delvis svarer til behovet. Beboeren oplever, at have behov for mere hjælp om aftenen. Beboeren har lungelidelse og svært ved at klare afklædning til natten. Beboeren vil dog ikke bede medarbejderne om denne hjælp, da det er beboerens opfattelse, at medarbejderne specielt om aftenen har meget travlt. 1 beboer har flere klager i forhold til den tildelte hjælp. Beboeren venter længe på hjælp til at komme på toilettet, mener ikke hun får nok smertestillende for skuldersmerter og har et ønske om mere kontakt og dialog med personalet. 1 beboer kan ikke svare på spørgsmålet på grund af hukommelsessvækkelse. Opfyldt 8 Delvis opfyldt 1 Ikke opfyldt 1 Ikke relevant 1 85 % 11

12 Indikator 1.5 Interview med beboer Ved beboeren, hvordan man kan få hjælp til at klage? x Tilsynet vurderer, at beboeren ved, hvor de kan rette henvendelse ved behov for at klage. Flere beboere vil tage direkte kontakt til medarbejderne eller ledelsen ved evt. behov for at klage. En beboer vil bede sin ægtefælle om hjælp. Tilsynet bemærker, at mange beboere gør særligt opmærksom på, at der bestemt ikke er noget at klage over. Opfyldt 9 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % 2 beboere kan ikke svare på spørgsmålet på grund af hukommelsessvækkelse. Indikator 1.6 Interview med medarbejder Kan medarbejderen redegøre for arbejdsgangene vedr. tilbagemelding til leder ved ændringer i beboerens tilstand? x Opfyldt Medarbejderne har godt kendskab til arbejdsgangene vedrørende ændringer i beboerens tilstand. En elev fortæller, at hun dagligt taler med sin vejleder om beboerens funktionsniveau. En medarbejder oplever, at man i personalegruppen er gode til at holde hinanden ajour i forhold til ændringer i beboernes tilstand. Flere medarbejdere har fokus på betydningen af at sikre, at dokumentationen altid skal holdes ajour i forhold til beboerens aktuelle tilstand. Opfyldt 11 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % 12

13 Indikator 1.7 Interview med medarbejder Har medarbejderen kendskab til beboerens døgnog ugeplan? x Opfyldt Medarbejderne har kendskab til døgn- og ugeplanen og flere medarbejdere har selv været med til udarbejdelsen af disse. Tilsynet interviewer tre elever, der alle har gennemgået døgn- og ugeplanen med deres praktikvejleder. 1 medarbejder har ikke læst døgn- og ugeplanen. Medarbejderen fortæller, at der ikke er tid til at læse denne, og hvis det skal prioriteres er konsekvensen, at beboerne må vente med hjælpen. Det er medarbejderens opfattelse, at der i en travl hverdag ikke er afsat tid til læsning af døgn- og ugeplaner. Opfyldt 10 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 1 Ikke relevant 0 91 % med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 2 Kvaliteten af den praktiske støtte er tilfredsstillende x Tilsynet vurderer, at plejecentret har en udfordring i forhold til at sikre tilfredsstillende rengøring af alle boliger og alle hjælpemidler. Beboerne oplever, at hjælpen tilrettelægges efter deres vaner og ønsker. 90 % 13

14 Indikatorer med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 2.1 Observation Er den hygiejniske tilstand i boligen forsvarlig? Toilet, håndvask, bad Køkken Foretrukne opholdssted Hjælpemidler Indikator 2.2 Interview med beboer Oplever beboeren, at hjælpen tilrettelægges efter beboerens vaner og ønsker? x Tilsynet vurderer, at plejecentret har en udfordring i forhold til at sikre tilfredsstillende rengøring af alle boliger og hjælpemidler. I forhold til 7 beboere er den hygiejniske tilstand i boligen og hjælpemidler tilfredsstillende. I forhold til 2 beboere bemærker tilsynet, at beboernes hjælpemidler trænger til rengøring. I forhold til 1 beboer observeres kraftig urinlugt i boligen. Ledelse oplyser, at man er opmærksom på problematikken og at man forsøger at afhjælpe situationen ved at tilbyde beboeren faste toilettider. Tilsynet bemærker, at denne indsats ikke fremgår af døgn- og ugeplanen. Tilsynet ser flere mulige årsager og løsninger på problemet, som drøftes med ledelsen og opfordrer til større fokusering på problematikken. 1 beboer interviewes i gårdhaven og boligen observeres derfor ikke. x Opfyldt En beboer oplyser, at vedkommende sætter pris på orden og system i boligen og medarbejderne er gode til at tage hensyn til dette. Opfyldt 7 Delvis opfyldt 2 Ikke opfyldt 1 Ikke relevant 1 80 % Opfyldt 11 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 14

15 En beboer mener ikke, at rengøringen helt kan leve op til standarden fra beboerens tidligere hjem, men har dog lært at acceptere dette, da boligen naturligvis bliver mere støvet, når man opholder sig og sover i samme rum hver dag. Ikke relevant % med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 3 Kvaliteten af den personlige pleje er tilfredsstillende x Tilsynet vurderer, at beboerne fremstår velplejede. Beboerne oplever generelt, at hjælpen tilrettelægges efter vaner og ønsker. Medarbejderne kan fagligt og detaljeret gøre rede for, hvorledes beboernes personlige pleje og omsorg tilrettelægges. 97 % 15

16 Indikatorer med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 3.1 Observation Fremstår beboeren velplejet? x Opfyldt Opfyldt 11 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % Indikator 3.2 Interview med beboer Oplever beboeren, at hjælpen tilrettelægges efter vaner og ønsker? x Opfyldt Beboeren oplever generelt, at hjælpen tilrettelægges efter deres vaner og ønsker. En beboer laver selv sin frokost og ønsker kun at spise koldskål. Dette respekterer medarbejderne. Beboeren fortæller, at medarbejderne har gjort opmærksom på, at det ikke er sundt i længden og at hun har brug for mere ernæringsrigtig kost. En anden beboer har en aftale med medarbejderne i forhold til indkøb af alkohol. Beboeren oplever, at aftalen fungerer godt. 1 beboer oplever ikke, at hjælpen tilrettelægges ud fra vaner og ønsker. Opfyldt 10 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 1 Ikke relevant 0 91 % 16

17 Beboeren vil gerne op kl. 7 om morgenen, men dette sker kun, når hendes faste kontaktperson er på arbejde. Beboeren oplever, at det kan ødelægge hele dagen, når dette ønske ikke imødekommes. Samme beboer har stort ønske om at komme i bad 3 gange om ugen, men får det kun tilbudt 1 gang ugentligt. Indikator 3.3 Interview med medarbejder Kan medarbejderen beskrive, hvordan den personlige pleje skal udføres hos beboeren? x Opfyldt Alle medarbejdere kan fagligt beskrive, hvorledes den personlige pleje skal udføres hos beboerne. Medarbejderne viser i deres beskrivelser, at der fagligt reflekteres over de observationer der gøres i forhold til beboerne, og at der efterfølgende evalueres i forhold til de igangsatte handlinger. Medarbejderne beskriver ligeledes særlige problemstillinger i forhold til guidning og motivering af beboere med demens. En medarbejder har eksempelvis fokus på, hvordan man må forsøge sig frem og at hjælpen ikke nødvendigvis kan leveres på samme måde fra dag til dag. En anden medarbejder forklarer, hvordan hun motiverer en beboer til at modtage hjælp til personlig pleje, selv om beboeren ofte ønsker at frasige sig hjælpen. Opfyldt 11 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % 17

18 med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 4 Beboeren inddrages og anvender egne i ressourcer det omfang, det er muligt x Tilsynet vurderer, at plejecentret har en mindre udfordring i forhold til at sikre korrekt dokumentation af beboerens ressourcer, og hvorledes disse medinddrages i hverdagen. Beboerne oplever, at deres ressourcer medinddrages i den daglige pleje, i det omfang det er muligt. Tilsynet vurderer, at medarbejderne har fagligt fokus på fastholdelse og medinddragelse af beboernes ressourcer. 92 % Indikatorer med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 4.1 Dokumentation Er beboerens ressourcer beskrevet i døgn- og ugeplanen? x Tilsynet vurderer, at plejecentret har en mindre udfordring i forhold til at sikre korrekt dokumentation af beboerens ressourcer og hvorledes disse medinddrages i hverdagen. 9 døgn- og ugeplaner beskriver beboernes ressourcer og hvorledes disse medinddrages i plejen. 2 døgn- og ugeplaner lever ikke op til kravene i forhold til at indeholde beskrivelse af beboernes ressourcer og hvorledes disse medinddrages i den daglige pleje. Begge døgn- og ugeplaner mangler ajourføring. Opfyldt 9 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 2 Ikke relevant 0 82 % 18

19 Eksempelvis beskrives det, at en beboer skal hjælpes med alt i forhold til personlig pleje. Dette er ikke korrekt, idet beboeren selv kan klare øvrig personlig pleje. I forhold til en anden beboer beskrives det ligeledes, at beboeren skal have hjælp til personlig pleje og ikke kan medinddrages. Beboeren klarer selv øvre og nedre personlig hygiejne. Tilsynet bemærker, at beboerens ressourcer varierer fra dag til dag, hvilket bør fremgår tydeligt af døgn- og ugeplanen. Indikator 4.2 Interview med beboer Oplever beboeren, at beboerens egne ressourcer anvendes i dagligdagen og at medarbejderne motiverer til selvhjælp? x Opfyldt Beboerne giver udtryk for, at de anvender egne ressourcer i det omfang, det er muligt. Tilsynet bemærker, at beboerne er bevidste om betydningen af at gøre mest muligt selv for at fastholde funktionsniveauet. En beboer fortæller, at hun ofte føler sig meget træt, falder tit i søvn og derfor ikke har så mange kræfter til at deltage i plejen, men beboeren gør alt det, hun magter. Beboeren er bevidst om at prioritere ressourcer til deltagelse i aktiviteter. Opfyldt 7 Delvis opfyldt 1 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant 3 94 % 19

20 En anden beboer beskriver et godt samarbejde med kontaktpersonen, da denne har et godt indblik i, hvad beboeren kan medvirke til i plejen. En beboer oplever at blive motiveret til selvhjælp eksempelvis i aktivitetscentret. Her bliver beboeren opfordret til at klare mange ting selv på trods af, at beboeren på baggrund af sygdom har udfordringer i forhold til finmotorikken. En tredje beboer vil gerne selv gøre mest muligt, selv om det ind imellem kan være svært efter ben-amputation. En fjerde beboer oplever, at hun gør, hvad hun kan - og lidt mere til ind imellem - da medarbejderne ofte har travlt med andre gøremål. 1 beboer kan ikke nikke genkendende til at blive motiveret til selvhjælp. Beboeren oplever, at vedkommende på eget initiativ magter hjælp til selvhjælp. 3 beboere kan ikke svare på spørgsmålet på grund af hukommelsesvækkelse. 20

21 Indikator 4.3 Interview med medarbejder Kan medarbejderen beskrive, hvordan beboeren medinddrages i opgaveløsningen samt hvilken indsats, der gøres for at fastholde beboerens funktionsevne? x Opfyldt Medarbejderne har fokus på fastholdelse af beboernes ressourcer og kan redegøre for indsatser, der tydeligt viser, at medinddragelse af beboerne er højt prioriteret. En medarbejder beskriver, hvordan hun forsøger at motivere beboeren til at deltage i det sociale samvær frem for at isolere sig i egen bolig. Medarbejder har fokus på, at det samtidig er god træning for beboeren at gå mellem egen bolig og fællesarealer. Yderligere er medarbejderen bevist om, at beboeren føler sig ensom og fastholder hendes psykiske funktionsevne ved at komme på besøg i boligen og tale med beboeren, så ofte det er muligt. En anden medarbejder er opmærksom på betydningen af at motivere beboeren til at gå til og fra badeværelset hver morgen, idet beboeren sidder i kørestol resten af døgnet. En medarbejder oplyser beboeren om madtider herefter kan beboeren selv tage elevator til spisestuen. Dette for at fastholde, at beboeren fortsat kan finde rundt i huset. Opfyldt 11 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % 21

22 I forhold til en beboer der er meget glad for at cykle, har medarbejderen fundet frem til en træningscykel, som beboeren kan anvende siddende fra sin kørestol. Beboeren har cyklet flere km på denne måde. Andre eksempler på fastholdelse af ressourcer og medinddragelse af beboerne gives i forhold til medinddragelse af beboeren ved forflytninger og udførelse af den personlige pleje. med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 5 Beboeren trives og har en god hverdag. x Beboerne trives på Plejecentret Hørgården og tilkendegiver, at de har en god hverdag. Beboerne giver udtryk for, at de har en god kontakt til medarbejderne og at kommunikationen med medarbejderne er god. Beboerne føler sig respekterede. Medarbejderne har kendskab til beboernes ønsker i forhold til tiltaleform, respekt og levevis. 100 % 22

23 Indikatorer med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 5.1 Interview med beboeren Føler beboeren sig sikker, tryg og godt tilpas på plejecentret? Indikator 5.2 Interview med beboeren Oplever beboeren en god kontakt og respekt i hverdagen herunder: x Opfyldt Beboerne giver udtryk for, at de trives og føler sig godt tilpasse på plejecentret. En beboer oplever det trygt, at medarbejderne støtter godt op om beboerens svigtende hukommelse. En anden beboer fortæller, at hun er meget glad for fællesarealerne udendørs. Beboeren sidder i gårdhaven, så ofte det er muligt. En beboer fortæller, at hun er glad for at bo på plejecentret, men oplever ind imellem at særligt nattevagterne glemmer at låse beboerens dør om natten. Beboeren har haft tyveri på stuen og er derfor bekymret for, at det gentager sig. Beboeren har forståelse for, at det er lettere for medarbejderne, at døren er åben, men fastholder nu, at hun ønsker den låst. x Opfyldt Beboere giver udtryk for, at medarbejderne er omsorgsfulde og imødekommende. Opfyldt 11 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % Opfyldt 11 Delvis opfyldt 0 23

24 God kontakt med de faste hjælpere? Respektfuld tiltale og kommunikation? At medarbejderne udviser respekt for beboerens levevis? Flere beboere fremhæver særligt kontakten til deres kontaktperson. En beboer beskriver tonen mellem beboere og medarbejdere som værende rigtig god og positiv. En anden beboer synes, der er mange forskellige medarbejdere. Beboeren giver udtryk for, at medarbejderne kan deres kram, så det er helt ok, at der kommer flere forskellige og hjælper beboeren. Samme beboer fortæller, at medarbejderne altid er i godt humør. Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % Indikator 5.3 Interview med medarbejder Kan medarbejderen forklare, hvilke (eventuelle) ønsker beboeren har i forhold til tiltaleform, respekt og levevis? x Tilsynet vurderer, at medarbejderne har et godt kendskab til beboernes særlige ønsker, vaner og behov. Medarbejderne tager hensyn til disse behov, så beboerne sikres størst mulig trivsel. Medarbejderne giver eksempler på, hvorledes der sikres respekt i dialogen med beboerne samt hvorledes beboernes valg og fravalg respekteres. Opfyldt 11 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % 24

25 med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 6 Observationer på fællesarealer x Tilsynet vurderer, at der er et aktivt miljø på Plejecentret Hørgården. Rengøringsstandarden på fællesarealerne er tilfredsstillende. Tilsynet vurderer, at plejecentret har en udfordring i forhold til at skabe fællesskab og trivsel omkring måltiderne i alle afdelinger. Kommunikationen er respektfuld. Beboerne behandles med værdighed. 90 % Indikatorer med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Indikator 6.1 Observation Er der et aktivt miljø på fællesarealer? x Opfyldt Plejecentret Hørgården har et bredt og varieret tilbud om aktiviteter i aktivitetscentret. På afdelingsniveau arrangeres små aktiviteter i løbet af ugen i det omfang, det er muligt. De forskellige afdelinger står for et månedligt fælles arrangement, hvor resten af huset deltager. Det kan eksempelvis være kaffe med boldspil i haven, højtlæsning eller sang og musik. Det er dog tilsynets vurdering, at der er nogen forskel på aktivitetsniveauet på de forskellige afdelinger. 25

26 Tilsynet bemærker, at der i stuen etagen er tøjudsalg, som flere beboere benytter lejligheden til at besøge enten alene eller sammen med en medarbejder. Indikator 6.2 Observation Er rengøringsstandarden tilfredsstillende? x Opfyldt Rengøringsstandarden er tilfredsstillende på plejecentret. Tilsynet bemærker dog, at særligt badeværelserne bærer præg af, at bygningen er gammel og det er svært at få specielt toiletterne rene. Indikator 6.3 Observation Er der fællesskab og trivsel omkring måltidet? x Tilsynet vurderer, at plejecentret har en udfordring i at italesætte og udbrede mad- og måltidspolitikken på alle afdelinger, således at der skabes størst mulig trivsel og samvær omkring måltidet for alle beboere. Ved morgenmåltidet spiser beboerne morgenmad på forskudte tidspunkter. Om morgenen er medarbejderne optaget af at hjælpe beboerne op og der er derfor ikke tid til, at personalet sidder med ved morgenmåltidet. Tilsynet bemærker, at der bliver varmet mad i afdelingen til frokost, så der dufter indbydende og appetitten vækkes. Der er dækket borde med servietter og stemningen virker hyggelig på flere afdelinger. Tilsynet bemærker, at der fra afdeling til afdeling er forskel på medarbejdernes rolle og ageren i forhold til servering af frokostmåltidet og i forhold til at skabe trivsel, dialog og samvær med beboerne i spisesituationen. På nogle afdelinger sidder medarbejderne med ved bordene og der foregår en hyggelig dialog beboere og medarbejdere imellem. På en afdeling er der ingen medarbejdere, der sidder med ved bordene. Tilsynet bemærker, at der i en spisestue kun er en enkelt medarbejder tilstede ved frokostmåltidet. Medarbejderen står tilbagetrukket i rummet og kigger ud på beboerne imens vedkommende i stående position spiser sin mad. 26

27 Indikator 6.4 Observation Er kommunikationen respektfuld? x Opfyldt Tilsynet vurderer, at kommunikationen er respektfuld. Indikator 6.5 Observation Bliver beboerne behandlet værdigt? x Opfyldt Tilsynet overværer blandt andet en samtale mellem en beboer og medarbejder. Beboeren har nogle bekymringer omkring sin behandling. Medarbejderen forklarer på en meget venlig og pædagogisk måde, hvordan beboeren skal forholde sig. Beboeren virker glad og rolig efter samtalen. Tilsynet bemærker, at der bliver banket og ringet på døren, før medarbejderne går ind til beboerne. 27

28 4 Tilsynets formål og indhold For at kontrollere og udvikle kvaliteten i SUF s ydelser gennemføres der løbende uanmeldte tilsyn med kommunens plejeboliger og plejeboligenheder. Tilsynsopgaven varetages af BDO KR. Københavns Kommune har ønsket fokus på tre spørgsmål: 1. Får beboerne de visiterede midler i den faglige kvalitet, som er fastlagt af kommunen, og som beboerne har retskrav på? 2. Udføres opgaverne i overensstemmelse med kommunens retningslinjer for dels faglig dokumentation og dels det daglige arbejde? 3. Inddrages beboerne i opgaveløsningen i det omfang, de har ressourcer til det? 4.1 Indhold og metode Københavns Kommune og BDO KR har i fællesskab udviklet et Tilsynskoncept 2014 hvoraf rammen for tilsynet er præciseret. I tilsynskonceptet for uanmeldte tilsyn på plejeboliger og plejeboligenheder i Københavns Kommune er der udarbejdet seks mål, som tager udgangspunkt i Københavns Kommunes kvalitetsstandarder, indsatskatalog og gældende retningslinjer. Det er med baggrund i disse seks mål, at der indsamles data ud fra følgende fire forskellige datakilder: 1. Faglig dokumentation 2. Observation 3. Interview med beboeren 4. Interview med en relevant medarbejder Samlet set giver de fire metodiske tilgange en dybdegående viden om og dermed belæg for at vurdere kvaliteten af de midler, som beboerne modtager i plejeboliger og plejeboligenheder. De fire metodiske tilgange besvares i fire kategorier (1=opfyldt, ½=delvis opfyldt, 0=ikke opfyldt samt 0=ikke relevant). Dette giver god mulighed for at nuancere bedømmelserne. BDO KR's samlede vurdering baseres på både kvalitative vurderinger (faglige skøn) og kvantitative vurderinger (point). Vurderingsskalaen, der ligger til grund herfor, gennemgås nedenfor. 28

29 4.2 Vurderingsskalaen Pointene tildeles på baggrund af observationerne på de enkelte indikatorer. Der gives 1 point, hvis indikatoren er opfyldt, ½ point ved delvis opfyldt og 0 point ved ikke opfyldt. Hvis en observation ikke er relevant (f.eks. hvis en beboer ikke modtager den pågældende hjælp, som indikatoren omhandler, eller hvis beboeren ikke kan deltage i interview), registreres det som ikke relevant. Målopfyldelsen for en indikator udregnes på baggrund af relevante besøg hos beboerne. Målopfyldelsesprocenten udregnes som en procentdel af. Hvis der eksempelvis er 15 relevante besøg, kan der maksimalt opnås 15 point. Målet udregnes som et gennemsnit af de indikatorer, der indgår i målet. Jo højere score, des højere grad af målopfyldelse. Den samlede score beregnes: % opfyldte indikatorer skaber grundlag for tilsynsvurderingen godkendt % opfyldte indikatorer skaber grundlag for tilsynsvurderingen godkendt med mangler 0-50 % opfyldte indikatorer skaber grundlag for tilsynsvurderingen alvorlige fejl og mangler I det faglige skøn tages der højde for alvorligheden af de fejl, der er konstateret. Det kan betyde, at en eller få alvorlige fejl kan medføre, at det samlede tilsynsresultat ikke godkendes, selv om der opnås mange point i den kvantitative vurdering. Alvorlige fejl og mangler indebærer alvorlige konsekvenser for beboeren, herunder særligt følgende: Der er et alvorligt misforhold mellem beboerens behov og den bevilgede hjælp Der konstateres sundhedsskadelige, hygiejniske forhold på plejecentret med alvorlig risiko for beboerens helbred Kvaliteten i den personlige pleje og omsorg medfører, at der er alvorlig risiko for beboerens helbred Beboeren er udsat for dokumenterbare, alvorlige krænkelser i forhold til personlige ønsker, grænser og levevis. Andre alvorlige forhold kan også medføre en skærpet bedømmelse efter tilsynsførendes faglige kvalificerede vurderinger. I alle tilfælde skal afvigelser fra point-bedømmelsen beskrives særskilt, så det fremgår tydeligt, hvad begrundelsen er. 29

30 5 Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: Claus Syberg Henriksen Center for Kvalitet og Sammenhæng Afdeling for Data og Analyse Sjællandsgade København N Telefon: Underskrifter Den 9. september 2014 Gitte Ammundsen Manager, sygeplejerske BDO KR Havneholmen København V 30

31 6 Bilag - Høringssvar for opklarende fejl og informationer Ingen faktuelle fejl bortset fra vi har 110 plejehjemsboliger og ikke 109. MVH Vibeke 31

32 7 Bilag formel høring BDO har ikke modtaget noget svar fra hverken Plejecenter Hørgården eller ældrerådet inden for tidsfristen. 32

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Clara Service Gruppen ApS Uanmeldt tilsyn august 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn maj 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Kirsebærhavens Plejehjem Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Kirsebærhavens Plejehjem Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Kirsebærhavens Plejehjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn oktober 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Bomi-Parken. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Bomi-Parken. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecentret Bomi-Parken Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn juni 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Sanitern Rengøring ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør Elite Miljø A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør Elite Miljø A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Elite Miljø A/S Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Pleje- og Aktivitetscentret Bonderupgård Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Pleje- og Aktivitetscentret Bonderupgård Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Pleje- og Aktivitetscentret Bonderupgård Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn februar 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn marts 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej København S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej København S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK Københavns

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Louise Mariehjemmet Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Louise Mariehjemmet Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Louise Mariehjemmet Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn februar 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Langgadehus Plejecenter Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Langgadehus Plejecenter Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Langgadehus Plejecenter Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 214 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Langgadehus Plejecenter August 214 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Kildevæld Sogns Plejehjem. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kildevæld Sogns Plejehjem. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kildevæld Sogns Plejehjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Elite Miljø A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Elite Miljø A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Elite Miljø A/S Uanmeldt tilsyn september 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Plejecenteret Rytterkasernen Uanmeldt tilsyn November2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmeplejen Danmark

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmeplejen Danmark INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmeplejen Danmark Uanmeldt tilsyn oktober 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Rundskuedagens Plejecenter Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Rundskuedagens Plejecenter Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Rundskuedagens Plejecenter Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Kommunal

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør HjemmeHjælpen A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør HjemmeHjælpen A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Privat leverandør HjemmeHjælpen A/S Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør

Hjemmepleje - Privat leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Elite miljø Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Privat leverandør

Læs mere

Tilsynsrapport for. Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen

Tilsynsrapport for. Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Kærkommen Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Lille Glasvej Plejecenter. Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn september

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Omsorgscentret Hjortespring Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Omsorgscentret Hjortespring Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Omsorgscentret Hjortespring Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn Maj 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Hørgården Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecenter Dr. Ingrids Hjem Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecenter Dr. Ingrids Hjem Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecenter Dr. Ingrids Hjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn november 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen - Privat leverandør

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Privat leverandør Cura Pleje Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Marts 2014 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Lyngehus

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Lyngehus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Lyngehus Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Absalonhus Plejecenter Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Absalonhus Plejecenter Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Absalonhus Plejecenter Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecenter Aftensol. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecenter Aftensol. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecenter Aftensol Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn marts 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat... 4 2.1

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn December

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejecentret Birkebo Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Amager Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Bredebo Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Langgadehus Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Langgadehus Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Langgadehus Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Bøgely Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... 4 3 Anbefalinger... Fejl!

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Ørestadens Plejecenter Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Ørestadens Plejecenter Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Ørestadens Plejecenter Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn November 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør. Cura Pleje

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør. Cura Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Privat leverandør Cura Pleje Uanmeldt tilsyn maj 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Kristinehøj Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Poppelbo Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Poppelbo Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecentret Poppelbo Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn maj 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Kærbo Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Kærbo Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Kærbo Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn februar 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Kærkommen Uanmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed. Hundested Plejecenter

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed. Hundested Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed Hundested Plejecenter Uanmeldt tilsyn Oktober 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Højdevang Sogn Plejehjem Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Højdevang Sogn Plejehjem Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Højdevang Sogn Plejehjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn november 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Grønnehaven

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Grønnehaven INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Grønnehaven Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport. Egedal Kommune. Center for Sundhed og Omsorg. Plejecenter Porsebakken WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport. Egedal Kommune. Center for Sundhed og Omsorg. Plejecenter Porsebakken WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg Plejecenter Porsebakken Uanmeldt tilsyn September2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på

Læs mere

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Kristinehøj Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Fælledgården Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Fælledgården Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Fælledgården Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn december 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt)

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejehjemmet. Slottet Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejehjemmet. Slottet Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejehjemmet Slottet Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat... 4

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Montebello

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Montebello INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Montebello Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt)

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør Hjemmeplejen Din Pleje ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør Hjemmeplejen Din Pleje ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Privat leverandør Hjemmeplejen Din Pleje ApS Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejehjemmet Møllehuset Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejehjemmet Møllehuset Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejehjemmet Møllehuset Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn marts 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt)

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Bøgehøjgård

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Bøgehøjgård INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Bøgehøjgård Uanmeldt tilsyn oktober 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på

Læs mere

Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser. Neurologi- og Rehabiliteringscenter NRK Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser. Neurologi- og Rehabiliteringscenter NRK Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser Neurologi- og Rehabiliteringscenter NRK Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn december 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej 47 6780 Skærbæk Januar 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 2 2

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen. Hjemmesygeplejen Nørrebro. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen. Hjemmesygeplejen Nørrebro. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen Hjemmesygeplejen Nørrebro Københavns Kommune Opfølgende uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Kærkommen Uanmeldt tilsyn December 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn August

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Københavns Kommune

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør. Dansk Husmor Hjælp A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør. Dansk Husmor Hjælp A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Privat leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Poppelbo Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Poppelbo Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Poppelbo Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn marts 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat... 4 2.1

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Dronning Ingrids Hjem Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Dronning Ingrids Hjem Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Dronning Ingrids Hjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn juni 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Falkenberg Uanmeldt tilsyn November 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. Korsløkkehaven Plejecenter

Ældre -og Handicapforvaltningen. Korsløkkehaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Lokalcenter Rosengård Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 1 Oplysninger Plejecentrets navn og adresse Lokalcenter

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Odense Kommune. Handicapforvaltningen. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO.

Odense Kommune. Handicapforvaltningen. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. Havebæk 1 Plejecenter

Ældre -og Handicapforvaltningen. Havebæk 1 Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Mimosen Uanmeldt tilsyn Juli 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Mimosen Juli 2012 Forord Rapporten er opbygget

Læs mere

Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster

Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm

Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm Uanmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Villestofte Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Villestofte Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Villestofte Plejecenter. Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Klarahus Plejecenter Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Klarahus Plejecenter Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Klarahus Plejecenter Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn december 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Lokalcenter Lykkens Gave

Lokalcenter Lykkens Gave Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Lokalcenter Lykkens Gave Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Engholm Uanmeldt tilsyn Juli 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed Plejecenter Hundested Uanmeldt tilsyn april 2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere