Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN"

Transkript

1 Stifinder Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN August 2015

2 Stifinderen beskriver samarbejdet om genoptræningsforløb med udgangspunkt i de muligheder, lovgivningen giver. Stifinderen er udarbejdet i 2014 og erstatter katalog vedrørende opgavedeling på genoptræningsområdet i Region Sjælland (kaldet Fælleskataloget ), der senest er revideret juli I Region Sjælland har vi gode erfaringer i samarbejdet om genoptræningsforløb. Stifinderen skal understøtte den forsatte udvikling af det fleksible og smidige samarbejde med loyalitet over for beslutningen om at finde fælles løsninger med patienten i centrum. Vores udgangspunkt er, at vi lægger op til patientens succes i hele genoptræningsforløbet, hjælper hinanden til at blive bedre og letter overgangene mellem sektorer med tillid til, at vi løser opgaven bedst muligt. Formålet med Stifinderen er at give et overblik over de muligheder, der findes for genoptræning og træning i en patients forløb. Hvor Fælleskataloget tog udgangspunkt i patientens diagnose og ambulant genoptræning, tager Stifinderen udgangspunkt i patienten og hele forløbet/flere samtidige forløb. Dette åbner mulighederne for at tilbyde de bedst egnede forløb til den enkelte patient og flytter således fokus fra systemet til patienten. Forløbet skal tage afsæt i patientens helbredsproblemer og egne mål ved at styrke og understøtte patientens egne ressourcer og mestring. Stifinderen består af en model, der visuelt opridser mulighederne for genoptræning og en tekst, der uddyber og giver konkrete anvisninger af, hvordan vi samarbejder i og med forløb omkring genoptræning i Region Sjælland og de 17 kommuner i regionen. Stifinderen angår alle borgere, der har brug for genoptræning af kroppen. Borgere, der er i kontakt med psykiatrien kan også have brug for genoptræning af kroppen, enten fordi de har været i behandling for en somatisk sygdom eller tilstand, eller fordi den psykiatriske sygdom har påvirket deres fysiske funktionsniveau. Stifinderen er som en del af kommissoriet for Udviklingsgruppen Træning udarbejdet i 2014 og godkendt i Den administrative Styregruppe Stifinderen beskriver som en del af sundhedsaftalen genoptræningsområdet med udgangspunkt i behandling på sygehuset. Den er således ikke udtømmende i forhold til øvrige indsatser og lovgivninger i regionen og kommuner. Punkterne 4-10 er medtaget, da områderne ofte er i spil i forhold til behandling på sygehuset. 1

3 Indhold 1. Genoptræning under indlæggelse Genoptræningsplaner Ambulant genoptræning Almen genoptræning Genoptræning på basalt niveau Genoptræning på specialiseret niveau Rehabilitering på specialiseret niveau Genoptræningsplan efter udskrivning fra privat sygehus Genoptræning uden forudgående sygehusindlæggelse Almen fysioterapi i praksissektoren Vederlagsfri fysioterapi Palliativ behandling/træning Vedligeholdelsestræning Patientrettet forebyggelse Børn og unge Psykiatri og somatik Hjælpemidler Kilder

4 1. Genoptræning under indlæggelse Genoptræning og behandling under indlæggelse gives af sygehuset, psykiatrisk og somatisk. Der udarbejdes ikke genoptræningsplan for disse indsatser. Genoptræning og behandling omfatter bl.a. følgende: - Vurdering og behandling o Diagnosticering, udredning og vurdering af patientens genoptræningsbehov o Vurdering af patientens ressourcer og egne mål for genoptræning o Manuel behandling, fremstilling af skinner, apparaturbehandling, lymfødembehandling (sekundært lymfødem), smertebehandling o Genoptræning rettet mod krops- og aktivitetsniveau i forhold til årsagen til indlæggelsen o Stillingtagen til og udarbejdelse af genoptræningsplan eller anden henvisning til genoptræning efter udskrivelse - Instruktion o Instruktion i brug af udleverede behandlingsredskaber og/eller hjælpemidler o Instruktion i udleverede programmer og øvelser til egen træning 3

5 2. Genoptræningsplaner Efter behandling på ambulatorier, skadestuer eller dagafsnit kan ambulant genoptræning gives til patienter, der har et lægefagligt begrundet behov for fortsat genoptræning efter udskrivning fra sygehus (Sundhedsloven 84) på baggrund af en genoptræningsplan. Genoptræningsplanen udarbejdes af sygehuset i samarbejde med patienten og eventuelle pårørende og beskriver om patienten har behov for almen genoptræning, genoptræning på specialiseret niveau eller rehabilitering på specialiseret niveau. Genoptræningsplanen kan udarbejdes af en læge eller af andre sundhedspersoner (typisk ergoterapeut og/eller fysioterapeut). Genoptræningsplanen udleveres til patienten senest ved udskrivelse eller afslutning af behandling og sendes elektronisk til kommunen. Genoptræningsplanen skal som minimum indeholde beskrivelse af patientens funktionsevne og genoptræningsbehov på udskrivningstidspunktet, herunder hvilke funktionsevnenedsættelser, som genoptræningen skal rette sig imod, uanset om der er behov for almen genoptræning, genoptræning på specialiseret niveau eller rehabilitering på specialiseret niveau. Genoptræningsplanen kan ikke opstille rammer for træningsform, metode, frekvens og varighed, dog kan en genoptræningsplan til rehabilitering på specialiseret niveau, udarbejdet med inddragelse af relevante faglige kompetencer, give anbefalinger til metode, omfang og karakter af den videre indsats. 3. Ambulant genoptræning Ambulant genoptræning uanset niveau opstartes inden 7 hverdage fra sygehuset eller kommunen modtager genoptræningsplanen, med mindre andet er aftalt inden udskrivelsen eller er angivet i genoptræningsplanen. Hvis sygehuset skønner, at genoptræningen skal starte straks efter udskrivelsen kontaktes borgerens hjemkommune eller det sygehus, der skal varetage genoptræningen direkte pr. telefon, så starttidspunktet er aftalt ved udskrivelsen. Sygehuset kan før den egentlige behandling som en del af behandlings- og indlæggelsesforløbet undersøge, vejlede og vurdere patienten i forhold til træning og genoptræning, ligesom visse forløb indebærer kontroller på sygehuset efter sygehusbehandlingen. Disse dele af forløbet anses for at være en del af sygehusets behandling og finansieres som sådan (Sundhedsloven 79). 3.1 Almen genoptræning Almen genoptræning foregår i kommunen. Når genoptræningsbehovet er beskrevet som almen genoptræning, foretager kommunen en sundhedsfaglig vurdering om genoptræningen skal foregå på basalt eller avanceret niveau. Kommunen har alene kompetencen til at foretage denne vurdering, som sygehuset ikke kan ændre. Det er kommunen, der har både myndigheds- og driftsansvar og selv fastlægger det konkrete træningstilbud og omfanget deraf. Hvis et alment genoptræningsforløb ikke forløber som forventet, kan patienten med baggrund i en faglig vurdering tilses af speciallæge på sygehuset med henblik på en revurdering af forløbet. Dette sker ved, at kommunen kontakter relevante specialeambulatorium og aftaler, at patienten får en tid. Kommunen fremsender eller medgiver status til brug for ambulatoriebesøget. Almen genoptræning sker med baggrund i Sundhedsloven 140. Patienten kan frit vælge mellem almen genoptræning i egen eller andre kommuner Genoptræning på basalt niveau Patienter, der vurderes, at have behov for genoptræning på basalt niveau, har primært brug for genoptræning på kropsniveau, og mestrer selv, evt. med vejledning, midlertidige funktionsnedsættelser på aktivitets- og deltagelsesniveau, samt koordinering af evt. andre indsatser, der er i forløbet (f.eks. kontrol på sygehuset, sikring af forsørgelse, daglige aktiviteter). 4

6 Patientens fulde livsvilkår er ikke påvirket væsentligt af den hændelse, der har givet anledning til behandling på sygehuset. Antalsmæssigt vil der være flest patienter, der har brug for genoptræning på basalt niveau Genoptræning på avanceret niveau Patienter, der vurderes, at have behov for genoptræning på avanceret niveau har funktionsnedsættelser på kropsniveau, der påvirker funktionsevnen på aktivitets- og/eller deltagelsesniveau på længere sigt. Patientens fulde livsvilkår er alvorligt påvirket og genoptræning på kropsniveau kan ikke stå alene. Der er behov for såvel tværfaglige forløb som for koordinering af disse med indsatser på andre livsområder, herunder evt. rehabiliteringsindsatser på sygehuset (rehabilitering på specialiseret niveau). Der vil være en mindre andel af patienter, der har brug for genoptræning på avanceret niveau. 3.2 Genoptræning på specialiseret niveau Genoptræning på specialiseret niveau sker på sygehus, der har driftsansvaret og selv fastlægger det konkret træningstilbud og omfanget deraf. Der er grundlæggende to grunde til, at en patient skal modtage genoptræning på specialiseret niveau. Patienter med behov for genoptræning på specialiseret niveau, har; 1 brug for koordinering af genoptræningsindsatser med speciallægeniveau evt. med samtidig indsats. I dette tilfælde, skal genoptræningen ske, hvor det relevante speciallægeniveau er. Eller; 2 brug for, at genoptræningen af sikkerhedsmæssige årsager sker med mulighed for bistand fra andet sundhedsfagligt personale, der kun findes på sygehuset. Det er sygdommens sværhedsgrad og eventuelle komplikationer, der afgør om patientens behov er genoptræning på specialiseret niveau. Det er derfor alene patientens tilstand, og således ikke ventetider eller transport, der afgør genoptræningsbehovet. Genoptræning på specialiseret niveau koordineres med evt. andre rehabiliterende indsatser både på sygehus og i kommune. Hvis en patient efter genoptræning på specialiseret niveau har brug for almen genoptræning, sendes en besked i MedCom standard til hjemkommunen med nødvendige opdaterede oplysninger til brug for sundhedspersonalet. Genoptræning på specialiseret niveau sker med baggrund i Sundhedsloven 140. Patienten har frit valg mellem genoptræningstilbud på specialiseret niveau på bopælsregionens sygehuse, andre regioners sygehuse og private specialsygehuse, der fremgår af sundhedslovens 79 stk Rehabilitering på specialiseret niveau Patienter med behov for rehabilitering på specialiseret niveau har omfattende funktionstab på krops-, aktivitets- og deltagelsesniveau inkl. kognitive skader, der påvirker livsvilkårene overordnet og varigt. Denne gruppe af patienter vil udgøre en marginal del af det samlede antal patienter. Rehabiliteringen er tæt koordineret mellem indsatserne og kan f.eks. varetages af særlige rehabiliteringsenheder, teams eller lign. Flere af indsatserne foregår på specialiseret niveau enten på eller uden for sygehuset. Kendskab til særlige metoder og teknikker hos sundhedspersonerne og særlige rammer for indsatserne er vigtige for effekten af rehabiliteringen. Indsatserne organiseres som samlede, multidisciplinære, helhedsorienterede forløb, hvor kommunen inddrages løbende. 5

7 Indsatserne i rehabiliteringsforløb på specialiseret niveau kan ske efter flere forskellige lovgivninger i forløbet. 3.4 Genoptræningsplan efter udskrivning fra privat sygehus Når en patient er henvist til behandling på et privat sygehus efter reglerne om udvidet frit sygehus valg kan og skal det behandlende sygehus vurdere genoptræningsbehovet og udarbejde en genoptræningsplan til enten almen genoptræning, genoptræning på specialiseret niveau eller rehabilitering på specialiseret niveau. Regionen skal sikre, at det private sygehus har kompetencerne til dette. Kommunikation og genoptræning foregår som efter behandling på et af regionens sygehuse. Når en patient bliver behandlet på privatsygehus via forsikring eller med egenbetaling, skal evt. genoptræningsbehov, der ikke er en del af behandlingen eller dækkes af forsikring, vurderes af bopælsregionens sygehusvæsen. Henvisning skal derfor ske til specialafdeling i egen regions sygehusvæsen. 4. Genoptræning uden forudgående sygehusindlæggelse Kommunen tilbyder genoptræning efter serviceloven 86 stk.1. Bestemmelsen omfatter typisk ældre borgere, som ikke har været på sygehuset, men som er midlertidigt svækkede f.eks. på grund af længere tids sengeleje, influenza eller efter et fald. Praktiserende læger, andet sundhedsfagligt personale, pårørende eller borgeren selv, kan gøre opmærksom på behovet for genoptræning. Genoptræningen tilbydes ud fra en konkret helhedsvurdering, og der sættes mål for indsatsen. 5. Almen fysioterapi i praksissektoren Såvel praktiserende læger som læger på offentlige og private sygehuse kan henvise til behandling og træning hos praktiserende fysioterapeut jf. Sundhedsloven 67. Denne mulighed kan sættes i anvendelse, hvis behandling vurderes at være den væsentligste del af genoptræningen eller hvis funktionsnedsættelsen på kropsniveau ikke kræver behandling på sygehuset. Henvisningen kan også ske, hvis det vurderes, at indsatsen kan mindske behov for behandling på sygehuset eller for at optimere effekten af behandling på sygehuset (f.eks. træning inden operation). Træningen og behandlingen sker med tilskud fra sygesikringen til, men ikke fuld dækning af, fysioterapeutens honorar. 6. Vederlagsfri fysioterapi Såvel praktiserende læger som læger på offentlige og private sygehuse kan henvise til vederlagsfri fysioterapi jf. Sundhedsloven 140a. Patienten skal have en diagnose, som er omfattet af diagnoselisten i Sundhedsstyrelsens Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi. Ud over diagnosen skal patienten være omfattet af én af nedenstående målgrupper: Personer med svært fysisk handicap (En person, som kan klare sig selv indendørs i døgnets 24 timer uden hjælp eller hjælpemidler til den daglige personlige livsførelse, har ikke et svært fysisk handicap). Personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. Der skal altså være en funktionsnedsættelse på grund af diagnosen. Indsatsen retter sig forebyggelse af følger af sygdommen. 6

8 Vederlagsfri fysioterapi kan ikke erstatte, almen genoptræning, genoptræning på specialiseret niveau eller rehabilitering på specialiseret niveau, men der kan gives vederlagsfri fysioterapi til funktionsnedsættelse pga. progressiv sygdom eller svært fysisk handicap samtidig med almen genoptræning, genoptræning på specialiseret niveau eller rehabilitering på specialiseret niveau. I så fald koordineres indsatserne. Patienten kan frit vælge mellem tilbud i praksissektoren (praktiserende fysioterapeut) og egen eller andre kommuners tilbud. 7. Palliativ behandling/træning Palliativ behandling/træning til borgere, er en kommunal opgave, jf. Lov om social service 122. Hvis kommunen ikke selv udfører behandling, kan ansøgning om bevilling af hjemmebehandling af praktiserende fysioterapeut, rettes til kommunen på baggrund af en terminalerklæring. Ansøgningsprocedurer og skemaer findes på Sundhed.dk. 8. Vedligeholdelsestræning Kommunen tilbyder vedligeholdelsestræning efter serviceloven 86 stk.2. Bestemmelsen omfatter typisk ældre borgere og borgere med omfattende, varige funktionsnedsættelser med behov for hjælp til at vedligeholde fysiske og psykiske færdigheder. Praktiserende læger, andet sundhedsfagligt personale, pårørende eller borgeren selv, kan gøre opmærksom på behovet for vedligeholdelsestræning. Vedligeholdelsestræningen tilbydes ud fra en konkret helhedsvurdering og der sættes mål for indsatsen. 9. Patientrettet forebyggelse Patientrettet forebyggelse handler om at forebygge, at sygdom udvikler sig yderligere og om at begrænse eller udskyde eventuelle komplikationer. Jf. Sundhedslovens 119 er patientrettet forebyggelse et fælles ansvar for region og kommuner, som indgår i lovbundne sundhedsaftaler herom. På sygehuset opspores og identificeres patienter med forebyggelsesbehov. Forebyggelsesindsatsen opstartes i det omfang, den har betydning for behandlingen. Patienten oplyses og motiveres til at deltage i relevante forebyggelsestilbud. Sygehus og praktiserende læge kan henvise til kommunens tilbud om patientrettet forebyggelse, og skal sikre, at sundhedsfagligt personale i tilbuddet har de nødvendige informationer om patientens sygdom. I Region Sjælland udarbejdes fælles forløbsprogrammer, hvor også patientrettet forebyggelse indgår. 10. Børn og unge Børn tilbydes træning efter en eller flere lovgivninger. Træningen varetages af ergo- og fysioterapeuter i forskellige sektorer Det er vigtigt, af hensyn til barnets forløb og udvikling, at indsatserne koordineres med de øvrige tilbud barnet modtager. Til børn under 18 år, som har behov for hjælp og støtte til genoptræning eller anden træning, der ikke kan dækkes efter anden lovgivning, skal kommunen iværksætte træning, behandling m.v. efter Servicelovens 11 stk.3 eller 52 stk.3 nr.10, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Genoptræning til børn efter kontakt med sygehus, sker efter sundhedslovens 140, her under almen genoptræning eller genoptræning på specialiseret niveau Vederlagsfri fysioterapi efter Sundhedslovens 140a sker i praksissektoren og i de kommuner, der udbyder dette. 7

9 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) til skolebørn sker efter Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegang og Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Kontakten fra PPR sker i forhold til småbørn efter bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen. Ergo- og fysioterapeuter, der arbejder med børn i specialbørnehaver sker efter serviceloven. Kun børn, der har behov for almen genoptræning, genoptræning på specialiseret niveau eller rehabilitering på specialiseret niveau efter Sundhedslovens 140, skal tilbydes en genoptræningsplan. 11. Psykiatri og somatik Somatiske og psykiatriske sygehuse er sidestillede i forhold til vurdering af patientens behov for almen genoptræning, genoptræning på specialiseret niveau eller rehabilitering på specialiseret niveau. Afsnittene 1-9 gælder for patienter med somatiske årsager til behandling, genoptræning og rehabilitering med kontakt og indlæggelse i såvel somatisk som psykiatrisk regi. Sygehuspsykiatrien har ansvar for udredning, undersøgelse, diagnostik, behandling og pleje, samt specialiseret forebyggelse og rehabilitering af psykiatriske sygdomme. Behandlingen tilbydes både som ambulante ydelser i distriktspsykiatrien og skadestuen, og som indlæggelse på sengeafsnit. Det er sygehuspsykiatriens opgave at varetage behandling, hvis patientens behandlingsbehov er kompliceret, og/eller der er behov for tværfaglig indsats. Brugeren af sygehuspsykiatrien skal sikres afgørende bestemmelse over sit behandlingsforløb, og pårørende skal inddrages i det omfang, brugeren ønsker det. 12. Hjælpemidler Hjælpemidler, som en borger har brug i tiden mellem forundersøgelse og den ordinerede behandling på sygehuset, vurderes, leveres og betales af sygehuset Hjælpemidler, som er nødvendige under genoptræning på baggrund af en genoptræningsplan, skal betales af kommunen: Hjælpemidler til ambulant genoptræning på specialiseret niveau, vurderes og leveres af sygehuset, mens kommunen betaler (som en del af taksten). Hjælpemidler til brug under almen genoptræning (på basalt eller avanceret niveau), vurderer, leverer og betaler kommunen. De hjælpemidler patienten har brug for ved udskrivelsen, som led i behandlingen og/eller for at sikre, at resultatet af behandlingen ikke forringes, leveres af sygehuset. Når sygehuset vurderer, at tilstanden, hjælpemidlet er rettet mod, er stationær, det vil sige, behandlingen af tilstanden ikke længere kontrolleres af sygehuset, så overgår forsyning og betaling til kommunen eller borgeren selv. I øvrigt henvises til værktøjskassen, hvor hjælpemiddelområdet er nærmere beskrevet. 8

10 13. Kilder Bekendtgørelse nr af 06/10/2014 Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus Vejledning VEJ nr af 08/10/2014 Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner Afgrænsningscirkulæret CIR nr af 22/02/2013 Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet Sundhedslovens 67, 79, 84, 119, 140, 140a Serviceloven 44, 86.1,

11 10

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011.

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011. Revisionen af snitfladekataloget er gennemført i 2011, af Arbejdsgruppen: Marianne Thomsen, Sydvestjysk Sygehus. Marianne Bjerg, Odense Universitetshospital. Niels Espensen, OUH Svendborg. Anne Mette Dalgaard,

Læs mere

VEJLEDNING OM TRÆNING I KOMMUNER OG REGIONER DECEMBER 2006

VEJLEDNING OM TRÆNING I KOMMUNER OG REGIONER DECEMBER 2006 VEJLEDNING OM TRÆNING I KOMMUNER OG REGIONER DECEMBER 2006 Publikationen kan rekvireres ved henvendelse til: Indrigs- og Sundhedsministeriet Kontoret for Kommunal Sundhed Slotsholmen 10-12 1216 København

Læs mere

REFERAT. Møde i Tværsektorielt Samarbejdsforum for Børneområdet. 7. september 2015 kl Regionshuset, Alléen 15, 4180 Sorø, mødelokale 7

REFERAT. Møde i Tværsektorielt Samarbejdsforum for Børneområdet. 7. september 2015 kl Regionshuset, Alléen 15, 4180 Sorø, mødelokale 7 REFERAT Dato: 13. oktober 2015 Møde i Tværsektorielt Samarbejdsforum for Børneområdet 7. september 2015 kl. 14.00-16.00 Regionshuset, Alléen 15, 4180 Sorø, mødelokale 7 Deltagere Regionen: Aase Bjerring

Læs mere

Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og

Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner - M... Page 1 of 30 Til forsiden af retsinformation.dk Den fulde tekst Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning

Læs mere

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1404380 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Genoptræning og rehabilitering efter udskrivning fra sygehus. Ved Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Sundhedsstyrelsen

Genoptræning og rehabilitering efter udskrivning fra sygehus. Ved Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Sundhedsstyrelsen Genoptræning og rehabilitering efter udskrivning fra sygehus Ved Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Sundhedsstyrelsen Velkommen Præsentation Hvorfor er vi her? Dagens program Væsentligste ændringer/sum

Læs mere

Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning

Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning Træningscenter Øst og Vest Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning 1/15 Genoptræning efter Sundhedsloven 140 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Sundhedsloven Sundhedsloven

Læs mere

Oversigt over visitations- og henvisningsmuligheder. 1. Sundhedsloven 79 Regional behandling. 2.1 Sundhedsloven 140 Specialiseret genoptræning

Oversigt over visitations- og henvisningsmuligheder. 1. Sundhedsloven 79 Regional behandling. 2.1 Sundhedsloven 140 Specialiseret genoptræning Indhold Oversigt over visitations- og henvisningsmuligheder 1. Sundhedsloven 79 Regional behandling 2.1 Sundhedsloven 140 Specialiseret genoptræning 2.2 Sundhedsloven 140 Almen genoptræning 2.3 Sundhedsloven

Læs mere

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus BEK nr 918 af 22/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 2. april 2019 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1803748 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Gentofte Kommune 2015

Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Rehabilitering, genoptræning samt forebyggende og vedligeholdende træning i Tranehavens regi Gentofte Kommune 2015 Godkendt på Socialudvalgets møde den 8. januar 2015 0 1. INDLEDNING...

Læs mere

Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013

Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013 Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013 Vedr.: Høringssvar om rapport fra udvalget om evaluering af kommunalreformen Alzheimerforeningen takker

Læs mere

Præcisering af begrebsanvendelse på området for behandlingsredskaber og hjælpemidler

Præcisering af begrebsanvendelse på området for behandlingsredskaber og hjælpemidler 7. Præcisering af begrebsanvendelse på området for behandlingsredskaber og hjælpemidler Præcisering af begrebsanvendelse på området for behandlingsredskaber og hjælpemidler I forbindelse med implementeringen

Læs mere

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud på børneområdet i Varde Kommune

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud på børneområdet i Varde Kommune Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud på børneområdet i Varde Kommune Standardens indhold 1. Rammer 2. Visitation og tildeling 3. Indhold 4. Udførelsen 1. Rammer

Læs mere

1 of 6. Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi Godkendt i byrådet d. xxx

1 of 6. Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi Godkendt i byrådet d. xxx 1 of 6 Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi Godkendt i byrådet d. xxx 1 2 of 6 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikre vi igennem

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

Hjælpemidler og behandlingsredskaber

Hjælpemidler og behandlingsredskaber Hjælpemidler og behandlingsredskaber Afgrænsningscirkulæret Formål at definere hvor udgifter og forsyningspligt skal placeres at definere hvad behandlingsredskaber er, og at afgrænse behandlingsredskaber

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2016 Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Godkendt af kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 9. december 2015 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning,

Kvalitetsstandarder for genoptræning, Kvalitetsstandarder for genoptræning, vedligeholdende træning og rehabilitering i Furesø Kommune - 2015 Kvalitetsstandarder for genoptræning, vedligeholdende træning og rehabilitering i Furesø Kommune

Læs mere

1 of 6. Kvalitetsstandard. Akutpladser. Godkendt af byrådet d. xx

1 of 6. Kvalitetsstandard. Akutpladser. Godkendt af byrådet d. xx Kvalitetsstandard Akutpladser Godkendt af byrådet d. xx 1 of 6 2 of 6 Ydelse En intensiv og målrettet sygepleje- og omsorgsindsats til borgere, der har brug for en skærpet og forhøjet indsats i forhold

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Kvalitetsstandard for genoptræning Udarbejdet af: Elsebeth Elsted Dato: 25.03 2015 Sagsid.: Elel Version nr.: Kvalitetsstandard for genoptræning Område Sundhed og handicap Træning, Aktivitet og Rehabilitering.

Læs mere

Specialiseringsniveauer. genoptræningsplaner. gennemgang af de nye Bekendtgørelser, Vejledninger. Faglig Visitationsretningslinje.

Specialiseringsniveauer. genoptræningsplaner. gennemgang af de nye Bekendtgørelser, Vejledninger. Faglig Visitationsretningslinje. Specialiseringsniveauer og genoptræningsplaner gennemgang af de nye Bekendtgørelser, Vejledninger og Faglig Visitationsretningslinje 1997 Kommunalreformen 2007 Notat Vedr. præcisering af visse begreber

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Nationale retningslinjer. for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser. Pixi-udgave

Nationale retningslinjer. for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser. Pixi-udgave Nationale retningslinjer for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser Pixi-udgave Hvad er de nationale retningslinjer? De nationale retningslinjer er en række anvisninger til, hvordan der

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: geriatri

Specialevejledning for intern medicin: geriatri j.nr. 7-203-01-90/21 Specialevejledning for intern medicin: geriatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Oversigt over egne indsatsområder 2010 1. Rehabiliteringsafdelingen 1.1 Hjælpemidler - Samarbejde og dialogmøder med offentlige og private leverandører af høreapparater.

Læs mere

Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning

Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning Dette afsnit er den administrative udmøntning af vejledningen om sundhedsaftalens krav vedrørende indlæggelse og udskrivning på det somatiske område. I forhold

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1 Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende og forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1: LOVGIVNING OM DE GENERELLE SUNDHEDSFREMMENDE OG FORE- BYGGENDE SUNDHEDSYDELSER TIL BØRN OG

Læs mere

Almen genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Kvalitetsstandard sundhedslovens 140

Almen genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Kvalitetsstandard sundhedslovens 140 Almen genoptræning efter udskrivning fra sygehus Kvalitetsstandard sundhedslovens 140 Indhold Hvem kan få genoptræning?... 3 Hvordan får du genoptræning?... 3 Hvornår igangsættes genoptræningen?... 3 Hvad

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget 9. Sundhedsudvalget 87 88 9. Sundhedsudvalget Budget 2013, Drift: U/I Budget 2013 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.062.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 15.007.000

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Sygehusenes udarbejdelse af genoptræningsplaner Den sundhedsfaglige vurdering i kommunen Gennemgang af de fire specialiseringsniveauer Antal og fordeling

Læs mere

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013 Dato 9. december 2013 Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013 Udkast til referencegruppen med indarbejdede kommentarer fra høringen 1 Indledning Rammerne for sundhedskoordinationsudvalg

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Genoptræning og vedligeholdende træning efter lov om Social Service & Genoptræning efter Sundhedsloven Godkendt i Socialudvalget den 4. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for Vederlagsfri Fysioterapi kommunalt tilbud

Kvalitetsstandard for Vederlagsfri Fysioterapi kommunalt tilbud Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 20 Kvalitetsstandard for Vederlagsfri Fysioterapi kommunalt tilbud Sundhedsloven 140a 2016 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder vederlagsfri fysioterapi til svært

Læs mere

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter Til: Den Administrative styregruppe Koncern Plan, Udvikling & Kvalitet Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 38666069 Mail planogudvikling@regionh.dk

Læs mere

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring.

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring. Forum for Underernærings anbefalinger til reduktion af underernæring: Underernæring 1 blandt ældre og patienter 2 er et betydeligt problem for den enkelte og koster samfundet mia. af kr. årligt. En indsats

Læs mere

Øvrige sundhedsområder (vederlagsfri fysioterapi, hospice og kørsel til genoptræning & læge/speciallæge)

Øvrige sundhedsområder (vederlagsfri fysioterapi, hospice og kørsel til genoptræning & læge/speciallæge) Politikområde Sundhed - Oversigt Frihedsgrader og bindinger Politikområdet Sundhed består af følgende delområder: Tandpleje Genoptræning Sundhedsfremme & forebyggelse Alkoholrådgivning Madservice Kommunikationsområdet

Læs mere

I dette nummer: ederlagsfri fysioterapi er blevet en kommunal opgave

I dette nummer: ederlagsfri fysioterapi er blevet en kommunal opgave N Y H ED S B RE V TIL PRAKTISERENDE LÆGER I dette nummer: Vederlagsfri fysioterapi Træningstilbud i Hjørring Kommune Hvornår er et barn rask nok til at komme i skole? Hjørring Kommune søger praksiskonsulent

Læs mere

Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere

Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere 1. Baggrund Regeringen og Danske Regioner har siden 2011 i økonomiaftalerne aftalt, at der løbende skal

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi til børn og unge med cerebral parese

Vederlagsfri fysioterapi til børn og unge med cerebral parese Notat Sundhed og Socialservice Vital Horsens Centrum for Sundhed og Træning Langmarksvej 85, 8700 Horsens vitalhorsens@horsens.dk Vederlagsfri fysioterapi til børn og unge med cerebral parese Sagsbehandler:

Læs mere

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende Hjælpemiddelområdet

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende Hjælpemiddelområdet Regionssekretariatet 23. november 2006 Jnr: 2-08-0056-06 Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende Hjælpemiddelområdet 1.0 Indledning I henhold til Sundhedslovens 205 skal der indgås sundhedsaftaler

Læs mere

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler 1. Indledning Rammerne for sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler er fastlagt i sundhedslovens 203-205 samt i Bekendtgørelse nr. 1569

Læs mere

Genoptræning efter hospitalsophold

Genoptræning efter hospitalsophold Kvalitetsstandard Sundhedslovens 140 Genoptræning efter hospitalsophold 1 Kommunal genoptræning 1. Overordnede rammer 1.1. Formål Formålet er, at Tønder Kommune kan tilrettelægge og tilbyde borgerne sammenhængende

Læs mere

Sundheds- og frivillighedsområdet

Sundheds- og frivillighedsområdet Sundheds- og frivillighedsområdet i Ringsted Kommune Januar 2010 2 Indholdsfortegnelse: 1. Nøgletal for sundheds- og frivillighedsområdet..3 2. Organisation.3 3. Samarbejde med regionen...3 4. Formål og

Læs mere

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark Sundhedssekretariatet/BMF/THH Den 14. august 2008 Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark Sundhedsaftalerne består af en grundaftale, der er gældende for alle 22 kommuner og

Læs mere

Vejledende snitfladekatalog vedr. almindelig og specialiseret ambulant genoptræning efter Sundhedslovens 140

Vejledende snitfladekatalog vedr. almindelig og specialiseret ambulant genoptræning efter Sundhedslovens 140 Aftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen 21. december 2009 Vejledende snitfladekatalog vedr. almindelig og specialiseret ambulant genoptræning efter Sundhedslovens 140 Indledning Region

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven

Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven Planlægning Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven Hvilket behov dækker genoptræningen (Servicelov nr. 573 af 24.06.05 86, stk.1 ) Genoptræning tilbydes borgere til afhjælpning af

Læs mere

Kvalitetsstandard for sygepleje på Sundhedsområdet

Kvalitetsstandard for sygepleje på Sundhedsområdet Kvalitetsstandard for sygepleje på Sundhedsområdet 1. Indsatsens lovgrundlag 2. Formål med sygdomsspecifik rehabilitering Sundhedsloven 119 patientrettet forebyggelse At borgeren oplever rehabiliteringen

Læs mere

Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft

Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft Sundhedsaftalen skal ses som et supplement til forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse kræft og som en tillægsaftale

Læs mere

Organisering af sundhedssamarbejdet i Region Midtjylland og Vestklyngen 2012

Organisering af sundhedssamarbejdet i Region Midtjylland og Vestklyngen 2012 Samarbejdsgrupper i Regionalt Regi Sundhedskoordinationsudvalget: Sundhedskoordinationsudvalget har til formål at understøtte sammenhængende behandlingsforløb på tværs af det regionale og det kommunale

Læs mere

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser NOTAT Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser De praktiserende lægers sygebesøg hos borgeren er som led i den nye overenskomst

Læs mere

Sundhedsaftale 2015-2018. - det tværsektorielle samarbejde med hospital og almen praksis

Sundhedsaftale 2015-2018. - det tværsektorielle samarbejde med hospital og almen praksis - det tværsektorielle samarbejde med hospital og almen praksis Chefkonsulent Hanne Linnemann,, Magistratsafdelingen for Hvad er en sundhedsaftale? En politisk aftale mellem region og kommuner i regionen

Læs mere

Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med

Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Forslag til Forløbsbeskrivelse for stationært behandlingsforløb Afgrænsning Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Akutte og planlagte indlæggelsesforløb, Borgere, såvel

Læs mere

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning 23. november 2006 Jnr: 2-08-0056-06 Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning 1.0 Indledning Efter Sundhedslovens bestemmelser skal region og kommuner indgå obligatoriske sundhedsaftaler.

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Oversigt over egne indsatsområder 2010 1. Rehabiliteringsafdelingen 1.1 Hjælpemidler - Samarbejde og dialogmøder med offentlige og private leverandører af høreapparater.

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Nørre Voldgade 90 1358 København K Telefon 33 41 47 60 www.danskepatienter.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K 27. maj 2009 jl@danskepatienter.dk Vedrørende

Læs mere

Bilag E er bilag til kontrakt af 1. september 2014 mellem Danske Regioner og leverandøren.

Bilag E er bilag til kontrakt af 1. september 2014 mellem Danske Regioner og leverandøren. N O T A T Bilag E til kontrakt mellem Danske Regioner og leverandører der udfører hurtig udredning vedr. udredningsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien 1.9.2014 Dette bilag gælder for private leverandører,

Læs mere

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder, som giver dig information om den hjælp, du kan få

Læs mere

Træningsenheden. Hvem er vi og hvad laver vi?

Træningsenheden. Hvem er vi og hvad laver vi? Træningsenheden Hvem er vi og hvad laver vi? Hvem er vi? 19 Fysioterapeuter 10 Ergoterapeuter 2 Træningsassistenter 1 Pædagog 1 Sekretær 1 Leder Side 2 Hvad laver vi? Genoptræning efter sygehusindlæggelse

Læs mere

Bilag 2: Retningslinjer om genoptræning fra Sundhedsaftalen

Bilag 2: Retningslinjer om genoptræning fra Sundhedsaftalen Bilag 2: Retningslinjer om genoptræning fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Det gode genoptræningsforløb Når borgeren er udskrivningsklar, gør hospitalet følgende: Vurderer, om borgeren har behov for en genoptræningsplan

Læs mere

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Nedenstående skema indeholder en oversigt over de opmærksomhedspunkter, der er i den nye bekendtgørelse og

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNAL REHABILITERING

VEJLEDNING OM KOMMUNAL REHABILITERING VEJ nr 9439 af 13/07/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 1000851 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Specialiseret rehabilitering For borgere i Randers Kommune. Anne-Britt Roesen Forløbskoordinator for senhjerneskadede borger Randers kommune

Specialiseret rehabilitering For borgere i Randers Kommune. Anne-Britt Roesen Forløbskoordinator for senhjerneskadede borger Randers kommune Specialiseret rehabilitering For borgere i Randers Kommune Anne-Britt Roesen Forløbskoordinator for senhjerneskadede borger Randers kommune Definition af rehabliteringsbegrebet MarselisborgCentret. Rehabilitering

Læs mere

Koncept for forløbsplaner

Koncept for forløbsplaner Dato 13-03-2015 Sagsnr. 1-1010-185/1 kiha kiha@sst.dk Koncept for forløbsplaner 1. Introduktion Der indføres fra 2015 forløbsplaner for patienter med kroniske sygdomme jf. regeringens sundhedsstrategi

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER 2018

KVALITETSSTANDARDER 2018 KVALITETSSTANDARDER 2018 1.15 Genoptræning Lovgrundlag for ydelse Bevillingskompetence Hvilket behov dækker 140 i Sundhedsloven og 86, stk. 1, 88, stk. 2 i Serviceloven. Ishøj Kommune, Ældre og rehabilitering

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

Flowchart vedrørende borgerhenvendelse fra borgere med funktionstab eller risiko for funktionstab

Flowchart vedrørende borgerhenvendelse fra borgere med funktionstab eller risiko for funktionstab Flowchart vedrørende borgerhenvendelse fra borgere med funktionstab eller risiko for funktionstab Ukompliceret samt omfattet af diagnoselisten Henvisning til vederlagsfri fysioterapi individuelt og/eller

Læs mere

Udfordringer med vurderingen af patienter til specialiseringsniveauet rehabilitering på specialiseret niveau

Udfordringer med vurderingen af patienter til specialiseringsniveauet rehabilitering på specialiseret niveau Udfordringer med vurderingen af patienter til specialiseringsniveauet rehabilitering på specialiseret niveau Ved udviklingsansvarlig fysioterapeut Camilla Biering Lundquist, Hammel Neurocenter Plan Specialiseringsniveau

Læs mere

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg)

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Sundheds- og OmsorgsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Baggrund Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2015 enige om, at der

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF GENOPTRÆNINGSOMRÅDET I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OG. Status SUNDHEDSAFTALE

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF GENOPTRÆNINGSOMRÅDET I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OG. Status SUNDHEDSAFTALE STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF GENOPTRÆNINGSOMRÅDET I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OG Status SUNDHEDSAFTALE 2015-2018 CENTRALE ELEMENTER I BEKENDTGØRELSE OG VEJLEDNING PÅ TRÆNINGSOMRÅDET (JANUAR 2015) Baggrund

Læs mere

God behandling i sundhedssektoren. Erklæring om patienters rettigheder

God behandling i sundhedssektoren. Erklæring om patienters rettigheder God behandling i sundhedssektoren Erklæring om patienters rettigheder PatientLægeForum 2003 PatientLægeForum: Den Almindelige Danske Lægeforening De Samvirkende Invalideorganisationer Diabetesforeningen

Læs mere

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov:

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Kvalitetsstandard: Træning Målgruppe Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Borgere, der efter sygdom er midlertidigt svækkede Borgere, der har behov for træning

Læs mere

Indsatsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse

Indsatsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse Indsatsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse ne omkring den patientrettede forebyggelse er sat meget højt på dagsordenen for samarbejdet mellem kommunerne, Region Sjælland og almen praksis. I den politiske

Læs mere

Høring over evalueringen af kommunalreformen

Høring over evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K komoko@oim.dk med kopi til khs@oim.dk 8. april 2013 aw@danskepatienter.dk Høring over evalueringen af kommunalreformen Overordnede

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Primærsygepleje - Ældreområdet Senest godkendt i SÆH-udvalget 5. maj 2015. Hvad er indsatsens lovgrundlag?

KVALITETSSTANDARD. Primærsygepleje - Ældreområdet Senest godkendt i SÆH-udvalget 5. maj 2015. Hvad er indsatsens lovgrundlag? KVALITETSSTANDARD 2016 Primærsygepleje - Ældreområdet Senest godkendt i SÆH-udvalget 5. maj 2015 Hvad er indsatsens lovgrundlag? Sundhedsloven 138, 139. Hvem kan modtage indsatsen, og hvilke kriterier

Læs mere

Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet

Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 66681 Brevid. 1113881 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet

Læs mere

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Nedenstående skema indeholder en oversigt over de opmærksomhedspunkter, der er i den nye bekendtgørelse og

Læs mere

#split# KVALITETSMÅL OG VEJLEDNING PÅ TRÆNINGSOMRÅDET

#split# KVALITETSMÅL OG VEJLEDNING PÅ TRÆNINGSOMRÅDET #split# KVALITETSMÅL OG VEJLEDNING PÅ TRÆNINGSOMRÅDET #split# 1. BAGGRUND I forbindelse med de udarbejdede kvalitetsstandarder på træningsområdet, er der som underliggende dokument udarbejdet følgende

Læs mere

Genoptræningsplaner og specialiseringsniveauer

Genoptræningsplaner og specialiseringsniveauer Genoptræningsplaner og specialiseringsniveauer - hvordan skal jeg skrive Regional arbejdsgruppe i v. Marianne Telling Nielsen, Rigshospitalet/Glostrup aug. 2016. Revideret ift. kildehenvisninger af Karin

Læs mere

Opmærksomhedspunkter til videreudvikling af hjerneskaderehabilitering i det nære sundhedsvæsen Nye veje til bedre sammenhæng og kvalitet for borgeren

Opmærksomhedspunkter til videreudvikling af hjerneskaderehabilitering i det nære sundhedsvæsen Nye veje til bedre sammenhæng og kvalitet for borgeren Opmærksomhedspunkter til videreudvikling af hjerneskaderehabilitering i det nære sundhedsvæsen Nye veje til bedre sammenhæng og kvalitet for borgeren 1. Indledning Kommunerne overtog med reformen i 2007

Læs mere

1. Baggrund for udarbejdelse af snitfladebeskrivelser på

1. Baggrund for udarbejdelse af snitfladebeskrivelser på Faglige kriterier og sondringer mellem almen og specialiseret ambulant genoptræning efter Sundhedsloven på børneområdet Læsevejledning vedrørende almen og specialiseret ambulant genoptræning på børneområdet

Læs mere

Børneungecenter for Rehabilitering

Børneungecenter for Rehabilitering 2016-01............ Børne unge center for Rehabilitering Børneungecenter for Rehabilitering Ydelseskatalog 2016 Børneungecenter for Rehabilitering Kongevejen 256 2830 Virum www.bucr.dk Administration mandag

Læs mere

Center Sundhed. Rehabiliteringsforløb for borgere med kræft

Center Sundhed. Rehabiliteringsforløb for borgere med kræft Rehabiliteringsforløb for borgere med kræft Baggrund I Rebild Kommune er der i alt 28.892 borgere, hvoraf der er 16.435 borgere i den erhvervsaktive alder (20-64 år). Hvert år er der ca. 173 nye kræfttilfælde

Læs mere

Personkreds. Forløbsprogrammerne for rehabilitering. af børn, unge og voksne med erhvervet hjerneskade

Personkreds. Forløbsprogrammerne for rehabilitering. af børn, unge og voksne med erhvervet hjerneskade Personkreds Forløbsprogrammerne for rehabilitering af børn, unge og voksne med erhvervet hjerneskade omfatter alle personer med et rehabiliteringsbehov grundet en akut opstået hjerneskade. Organisatoriske

Læs mere

Social og Sundhed. Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune. Maj 2016

Social og Sundhed. Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune. Maj 2016 Social og Sundhed Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune Maj 2016 Baggrund Genoptræningsområdet i Morsø Kommune er organiseret i Sundhedsafdelingen og har udgangspunkt

Læs mere

Syddjurs Kommunes værdigrundlag:

Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 27. februar 2019 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikrer vi

Læs mere

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning 3. september 2015 Nedenstående skema indeholder en oversigt over de opmærksomhedspunkter, der er i den nye

Læs mere

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fanø Kommune

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fanø Kommune [Skriv tekst] Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fanø Kommune Indhold 1.0 Lovgrundlag... 3 2.0 Formål... 3 3.0 Hvordan søges vederlagsfri fysioterapi?... 3 4.0 Målgruppe hvem kan få vederlagsfri

Læs mere

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for implementering af Bekendtgørelse om genoptræningsplaner

Læs mere

Svarfrister ved genoptræning efter hospitalsophold ( 140 i Sundhedsloven)

Svarfrister ved genoptræning efter hospitalsophold ( 140 i Sundhedsloven) 1 Kvalitetsstandard for genoptræning efter sundhedsloven 140 Lovgrundlag 140 i Sundhedsloven Kommunalbestyrelsen har i henhold til bekendtgørelsen til 140 i Sundhedsloven pligt til at tilbyde genoptræning

Læs mere

Region Hovedstaden. Genoptræningsplaner og specialiseringsniveauer. - hvordan skal jeg skrive

Region Hovedstaden. Genoptræningsplaner og specialiseringsniveauer. - hvordan skal jeg skrive Genoptræningsplaner og specialiseringsniveauer - hvordan skal jeg skrive Telling Nielsen, Rigshospitalet/Glostrup aug. 2016 / marts 2017 1 Genoptræningsplaner anno 2016 Oplægget: Baggrund for ændring fra

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi 01 Vederlagsfri fysioterapi Kommunen

Læs mere