Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej"

Transkript

1 Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1

2 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse... 3 Ledelse... 3 Antal brgere g medarbejdere... 3 Målgruppe... 3 Dat fr tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetder... 3 Lvgrundlag, rammer:... 3 Vurderingen... 4 Samlet vurdering... 4 Anbefalinger / påbud

3 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering Navn g Adresse Ledelse Antal brgere Målgruppe Hjemmeplejegruppen på Hesseløvej 12, 4300 Hlbæk Distriktsleder Pia Krøll Jensen Antal brgere: På dagen var 189 brgere registreret sm tilknyttet distriktet Brgere, der efter ansøgning m hjælp til mindst én af nedenstående ydelser har fået bevilget dette i henhld til Servicelvens 83 g sygeplejeydelser efter Sundhedslven g mdtager hjælpen fra Frenede-Care i Hlbæk øst ved hjemmeplejegruppen i Regstrup g Hjemmesygepleje fra Frenede-Care i Hlbæk. Ydelser: Sundhedslven Sygeplejeydelser Servicelvens 83 persnlig pleje praktisk hjælp nødkald træning i frbindelse med prjekt; Mit liv min hverdag Kilde: Gældende Kvalitetsstandard fr ældremrådet; behv fr hjælp. Dat fr tilsynet: 11. december 2013 Anvendte tilsynsmetder: Der er gennemført interview med distriktsleder fr gruppen. Der er gennemført interview med medarbejdere i distriktet; scial- g sundhedsassistenter g scial- g sundhedshjælper Frmålet har været drøftelse af knstaterede g bserverede frhld Der ud ver er der fretaget 5 brgerinterviews blandt mrådets brugere samt 2 interviews af pårørende til brgere, der ikke selv kan verskue knsekvenser af egne valg. Ved udvælgelsen af disse har der været fkus på brgere med behv fr både praktisk hjælp g persnlig pleje. Frmålet var at knstatere en verensstemmelse mellem de aftalte ydelser g de faktiske plevede frhld. I frhld til verhldelse af Servicelvens rammer er 18 jurnaler gennemgået i frhld til dkumentatinen. I frhld til dkumentatin af tilstrækkeligt faglig medarbejderdækning er en uges tjenestelister gennemgået. I frhld til vurdering af faglige anvisninger g verhldelse af én-strengethed i dkumentatinen er 3 dages kørelister gennemgået. Lvgrundlag, rammer: Servicelvens 151. Den stedlige kmmune, jf. 148 a, har pligt til at føre tilsyn med, at de kmmunale pgaver efter 83 g 86 løses i verensstemmelse med de afgørelser, kmmunalbestyrelsen har truffet efter disse bestemmelser g i henhld til kmmunalbestyrelsens vedtagne kvalitetsstandarder, jf. 138 g 139. Endelig er der taget afsæt kvalitetsstandarder fr ældremrådet 3

4 besluttet i Hlbæk Kmmunes byråd Servicelven g Sundhedslven g anden relevant lvgivning Vurderingen Tilsynet er en faglig øjebliksvurdering, sm blandt andet via de ældres plysninger, skal kntrllere g følge p på m de ældre får den hjælp, de er visiteret til, g at hjælpen udføres på en måde, der tilfredsstiller krav fra relevant lvgivning. Tilsynet vil indehlde pfølgning på f.eks. regler m retssikkerhed, g magtanvendelse. Desuden vil tilsynet følge p på Embedslægeanbefalinger, da mrådet er ikke løbende er underlagt dette tilsyn Tilsynets knklusiner udmøntes i en generel vurdering, eventuelt suppleret med anbefalinger g i grvere tilfælde påbud Samlet vurdering Visitatin, afgørelse, klageadgang Det er svært at få et indtryk af visitatin, infrmatin af brgere m af valgmuligheder i frhld til leverandør g bytteydelser, mulighed fr tilstedeværelse af bisidder samt fremsendelse af visitatinens afgørelse sker på en struktureret g fr brgeren tilfredsstillende måde. Alle brgere erindrer visitatinen, sm gd g meningsfuld. Kun en enkelt brger erindrer en skriftlig afgørelse med klagevejledning. Ingen erindrer tilbud m bisidder, men i hvedparten af tilfældene bekræftes deltagelse af bisidder. En enkelt uden nærbende pårørende erindrer ikke at få dette tilbudt. Ingen ad de adspurgte udtrykker vervejelse m leverandørskift.. Det er Tilsynets vurdering, at ansvaret fr at tilvejebringe rammer fr f.eks. den af Sundhedsstyrelsen krævede dkumentatin ligger hs kmmunen. Sm vi nedenfr beskriver stiller de hastigt stigende krav fra senest vejledning m sygeplejefaglige ptegnelser fra 2013 krav m udvikling af ny systematik, sm alle leverandører kan gøre brug af. Dette vil fremgå af tilsynets årsrapprt. Levering af ydelser Visitatrs helhedsvurdering, jurnalen, eventuelle handleplaner g kørelisten angives sm scial- g sundhedshjælperens daglige skriftlige arbejdsbeskrivelse. I samtlige de gennemgåede jurnaler freligger der nu sm et nyt tiltag døgnrytmeplaner med praktiske anvisninger til den hjælper, der i alle døgnets timer leverer ydelsen hs brgeren Tilsynet har sammenhldt plysninger i jurnal med plysninger i døgnrytmeplan g køreliste. I en del tilfælde ses ikke verensstemmelse mellem, hvad der er angivet i jurnalerne g på kørelisten. Dette sår tvivl m der, sm lven freskriver dkumenteres i et én-strenget system. Det anbefales distriktets ledelse at sikre, at der er verensstemmelse mellem dkumentatin i jurnalen g anvisninger på køreliste. Alle brgere har fået tildelt kntaktpersn, men ledelsesmæssigt freligger der ikke beskrivelse af pgaver g ansvar i frhld til dette. Det anbefales at der udarbejdes beskrivelse af generelle frventninger til varetagelse pgaver g ansvar hs kntaktpersn Helbred, generelt Udgangspunktet fr tilsynet er vejledning i sygeplejefaglige ptegnelser g vejledning i rdinatin g håndtering af lægemidler 4

5 udgivet af Sundhedsstyrelsen. Det er kmmunens / ledelsens frpligtelse at rammerne fr pfyldelse af kravene fra disse vejledninger understøttes gennem relevante instrukser g vejledninger samt gennem muligheder g tilgængelighed i kmmunens elektrniske brgerjurnal på mrådet. Vejledning m sygeplejemæssige ptegnelser har ved delegerede sundhedslvspgaver fra læge til hjemmeplejen krav m en helhedsvurdering ud fra 12 frmaliserede punkter. Der er ligeledes i frlængelse af dette krav m i samarbejde med egen læge eller speciallæge at udpege væsentlige g/eller krniske helbredsmæssige g plejemæssige mråder. Den p følgende indsats på disse mråder aftales med rdinerende læge, g frventes fulgt p g dkumenteret i den elektrniske jurnal. Ved gennemgang af de 18 jurnaler findes ingen helhedsvurderinger, der tilfredsstiller krav fra venstående vejledning g dermed heller ikke den af Embedslægen ønskede pfølgning på krniske sygdmme g særlige helbredsmæssige prblemstillinger. Ved gennemgang af distriktets persnalemæssige instrukser g vejledninger fr denne indsats ses frventninger til denne indsats heller ikke beskrevet. Det anbefales distriktets ledelse at udarbejde handleplan fr hvrnår g hvrdan det vil blive sikret, at der fremadrettet ved delegerede Sundhedslvspgaver frefindes venstående helhedsvurderinger med udvalgte særlige indsatsmråder samt aftaler med rdinerende læge m pfølgning på disse. Det anbefales samtidigt at udarbejde tidsplan fr udvikling af lkale persnalemæssige instrukser fr denne indsats. Ernæring Ved interview af ledelse g medarbejdere får tilsynet det indtryk, at der er bevidsthed m behv fr pfølgning på individuelle brgeres ernæringsprblematikker. Der findes meget få ntater i dkumentatinen, der vedrører denne indsats. Samtale med leder g medarbejdere understøtter behvet fr en mere målrettet g systematisk tilgang til pfølgning på brgeres ernæringsprblematikker. Det anbefales, at der sættes mere fkus på systematik g dkumentatin i understøttelsen af brgeres ernæringsprblematikker evt. i samarbejde med særlige ernæringskyndige eller kmmunens sundhedsafdeling. Det anbefales distriktets ledelse, at den fremadrettede praksis ved pfølgning på ernæringsprblematikker gså gøres synlig i frmelle handleplaner. Rehabilitering /mbilitet Det er psitivt at se den meget målrettede indsats fr rehabilitering af brgere, der mdtager ydelser fra rehabiliteringstilbuddet Min hverdag / mit liv. Indsatsen vurderes at være præget af systematik g en gd pfølgning, sm gså brgeren er inddraget i. Dette bekræftes af en interviewet brger, der mdtager disse ydelser. Medarbejdernes bevidsthed m behv fr en rehabiliterende indsats ved gså andre brgere fremgår dg ikke tydeligt ved gennemgang af jurnaler eller ved interviews. Der savnes ved brgere, der ikke deltager i Min hverdag / mit liv, en dkumenteret vurdering af brgerens behv fr træning g herunder vedligehldelse af diverse færdigheder. Derved kmmer pfølgning i frhld til denne restgruppe af brgere til at fremtræde tilfældig g ikke dkumenteret, selvm det er tydeligt at medarbejdernes bevidsthed m behvet er stigende til stede. 5

6 Når Tilsynet ser registreret, at brgeren md tager træning, ses generelt ingen pfølgning eller bservatiner. Dialg g medinddragelse Det fremgår delvist af den skriftlige dkumentatin g interview af de frskellige parter at der er dialg, g at der sker inddragelse af brgere i dagligdagen. Tnen bekræftes af alle parter sm gd Alle medarbejderne plever en gd g løbende dialg med brgeren eller den nærmeste pårørende til f.eks. brgere med demens Tnen i den gennemgåede dkumentatin vurderes pæn g sber. Brgere g pårørende bekræfter gd inddragelse: Inddragelsen ses dg ikke knsekvent dkumenteret i jurnalerne. Retssikkerhed g magtanvendelse I en del af de gennemgåede jurnaler ses samtykke aftaler g angivelse af nærmeste pårørende eller værge. Tilsynet savner i alle jurnaler præcisering af: Ved brgere, der selv kan verskue egne beslutninger g handlinger savnes angivet, hvem der må invlveres i hvad, hvis brgeren ikke selv mere kan verskue egne beslutninger g handlinger. Ved brgere der på nuværende tidspunkt ikke selv kan verskue egne beslutninger g handlinger savnes præcisering af hvilke aftaler der er fr inddragelse af nærmeste pårørende eller værge I frhld til det infrmerede samtykke til behandling g tilsagn m ret til videregivelse af persnfølsmme plysninger stiller lven krav m dkumentatin fra gang til gang. Også her kan efterlevelse af dette lvkrav ikke bekræftes ved gennemgang af jurnaler. Samtlige interviewede plever dg en gd inddragelse. Tilsynet anbefaler en generel pstramning i frpligtelser til inddragelse i frhld til individuelle aftaler, samt til inddragelse af brgere g de juridisk definerede pårørende ved delegatin af det infrmerede samtykke g ved behv fr videregivelse af persnfølsmme plysninger. Det er Tilsynsenhedens vurdering, at der savnes g efterspørges en pdateret viden m Servicelvens bestemmelser vedrørende magtanvendelse. Instrukser g vejledninger fr Hlbæk Kmmunes døgnmråde angives stadig at være kendt. Servicelvens bestemmelser har et primært frebyggende sigte, dvs. at man tidligt i frløbet frsøger at strukturere sin praksis, så man sikrer værdighed g tryghed g frebygger senere magtanvendelse gennem en målrettet pædaggisk indsats. Der savnes en systematisk g generel frebyggende indsats hs brgere med en sygdmsbetinget adfærd, der kræver en ensartet g pædaggisk afstemt levering af ydelser. Lven anviser, at der ved behv fr denne trygheds- g værdighedsskabende indsats udfærdiges individuelle scialpædaggiske handleplaner Derfr anbefales det, at man evt. i samråd demensknsulent, udvikler en mdel fr scialpædaggiske handleplaner, sm kan tjene sm et trygheds- g værdighedsskabende arbejdsredskab fr medarbejderen nærmest brgeren, g det anbefales at man i frbindelse med dette pdaterer medarbejdernes viden m relevante lvkrav. Det angives, at der kun undtagelsesvist er berøring med brgerens øknmiske midler. 6

7 Det angives, at der på nuværende tidspunkt ikke findes instrukser fr denne invlvering i brgerens øknmi. Fr at sikre alle parters retssikkerhed anbefales det, at udarbejde generelle instrukser fr medarbejderes mgang med brgeres øknmiske midler instrukser sm er kendt af alle parter, brger, evt. den pårørende g invlverede medarbejdere. Utilsigtede hændelser UTH I frhld til Indberetning af Utilsigtede uhensigtsmæssige hændelser i henhld til særlig lvgivning m dette, vurderer Tilsynsenheden, at dette sker i relevant mfang, g der sker en relevant pfølgning. Indsatsen bekræftes af såvel ledelse sm medarbejdere. Medarbejdere Grundet særlige ledelsesmæssige frhld har det ikke været muligt i mere end et år at afvikle medarbejderudviklingssamtaler. Dette angives af såvel leder sm medarbejdere. Fremadrettet er det planen at rette p på dette. I første mgang vil der blive afviklet gruppevise medarbejdersamtaler. Målet er stadig individuelle samtaler mindst hvert andet år. Ledelse g medarbejder vurderer, at der er tilstrækkeligt med tilstedeværende kmpetencer. Ledelse g medarbejdere har plevelsen, at der ved nye ikke kendte faglige pgaver sikres den nødvendige interne kmpetenceudvikling. Medarbejderne plever dg, at planlægningen af daglige ydelser ikke sikrer kntinuitet. Dette sikrer heller ikke få medarbejdere i brgerens hjem. Ligeledes er det medarbejderne indtryk, at det fte er svært at verhlde aftalte tider. Medarbejdernes plever, at gså brgerne har det indtryk. Dette ses sm medvirkende til, at brgere undertiden fravælger den kmmunale leverandør. Disse lidt blandede tilbagemeldinger skal hldes p i md udsagn fra gdt halvdelen af de 7 adspurgte brgere g pårørende. Her kmmer udsagn m, at medarbejdernes kmpetencer er af meget varierende kvalitet g at Hjemmeplejen sender meget unge g meget urutinerede, samt meget nye elever ud til brgeren. En enkelt brger siger knkret, at afløserne er fr ringe. Det anbefales, at man i distriktet vervejer, hvrdan man kan sikre en mere ensartet plevelse af kmpetencer hs de brgere, der mdtager ydelser. En enkelt medarbejder efterspørger mere viden/kmpetencer i frhld til brgere med psykiske lidelser. Ledelsesmæssigt er der planer m at frsøge at kvalitetssikre ydelserne gennem mrganisering af de 2 grupper på Hesseløvej g Carl Reffsvej, så alle vagtlag g grupper sikres tilstrækkelig frmelle tilstedeværende kmpetencer i frm af f.eks. scial- g sundhedsassistent. Det angives, at der stadig arbejdes efter Hlbæk Kmmunes håndbøger fr kvalitetssikring af pleje/msrg g retssikkerhed/magtanvendelse. Disse håndbøger vurderes kendt g lejlighedsvist anvendt. Tilsynet har fået frelagt g gennemgået tjenestelister fr ugen mkring tilsynet. Generelt er det tilsynets vurdering, at der tilstræbes en tilfredsstillende tilgang til sikring af tilstedeværelse af faglige kmpetencer i dagligdagen. I frhld til intrduktin g plæring af nye klleger følges særlige intrduktinsfrløb tilpasset den nye kllegas uddannelsesniveau g erfaring. Det er usikkert m disse intrduktinsprgrammer freligger 7

8 sm skriftlige anvisninger, men alle de interviewede har et tydeligt billede af nrmal praksis ved intrduktin. Der arbejdes med en rdning med intrfrløb sm føl. Der pleves et meget lille persnaleflw i gruppen, str intern gensidig tillid g meget fælles viden g kendskab til brgerne. Også denne plevelse af stabil gruppe, står i ngen grad i mdsætning til brgernes plevelser, sm nævnt venfr. Der gøres brug af ekstern leverandør af vikarmedarbejdere. Det anbefales ledelse ved Hesseløvej at udarbejde intern instruks fr bestilling af vikarer, der sikrer at tilstrækkelige faglige g frmelle kmpetencer i frhld til løsning af den knkrete pgave. Ifølge Hlbæk Kmmunes kvalitetstandarder fr mrådet er alle leverandører frpligtet til at sikre, at pleje- g msrgspgaver hs brgeren altid bliver udført at en medarbejder med mindst frmel scialg sundhedshjælperuddannelse. Både fra ledelse g medarbejdere bekræftes, at det undertiden, især i aften- g nattimerne ikke er efterlevet. Efter venfr nævnte gennemgang af tjenestelister er det dg Tilsynets vurdering, at der i frhld til de faste medarbejdere generelt ikke mangler tilstedeværelse af faglighed. Fr at sikre at kvalitetsstandarders krav m tilstedeværelse af medarbejder med mindst scial- g sundhedshjælperuddannelse ved levering af pleje- g msrgsydelser anbefales det at udarbejde en plan fr, hvrdan dette vil blive sikret verhldt. Der angives et gdt samarbejde med gruppen af sygeplejersker g de særlige specialister der er tilknyttet mråder, f.eks. demensknsulent, sårspecialist. Gruppen af medarbejdere plever internt en gd pfølgning på de enkelte brgeres ydelser. Knkrete sager drøftes på løbende gruppemøder med tilstedeværelse af kntaktpersner g sygeplejersker. Der laves på disse møder aftaler m justeringer af praksis i frhld til ændrede behv hs brgerne. Udfrdringen er at disse aftaler ikke kan genfindes i de gennemgåede jurnaler. Det er tilsynsenhedens vurdering, at ledelse g medarbejdere brtset fra venstående behv fr pstramninger er meget pmærksmme på g har kendskab gældende lv g vedtagne kvalitetsstandarder. Tilfredshed med ydelser Alle brgere angiver at få den hjælp, de er visiteret til g den hjælp, de selv mener at have behv fr. Generelt er tilbagemeldingen fra alle de interviewede brgere, at der er i frhld til de vanlige medarbejdere er tilfredshed med pleje, msrg g rengøring, der leveres i brgernes hjem, brtset fra et par enkelte, der kunne ønske sig mere rengøring. En enkelt angiver, at levering af ydelser pleves jappet igennem, frdi der angives travlhed. Nødkald vurderes at blive besvaret inden fr den plitisk bestemte tidsfrist. Der pleves en gd inddragelse i frhld der vedrører brgeren selv, f.eks. henvendelse til læger etc.. Alle brgere, der mdtagertræningsydelser er tilfredse med dette Flere af de interviewede angiver at hjælpen fte er meget frsinket i frhld til det aftalte. Det angives gså, at der ikke sm frventet i kvalitetsstandarden gives besked m frsinkelser ud ver en halv time. Det anbefales, at der strammes p m at verhlde den kmmunale 8

9 kvalitetsstandard g sikre en bedre verhldelse af aftalte tider samt varsling af frsinkelser ud ver en halv time. Anbefalinger Det anbefales distriktets ledelse at sikre, at der er verensstemmelse mellem dkumentatin i jurnalen g anvisninger på køreliste. Det anbefales at der udarbejdes beskrivelse af generelle frventninger til varetagelse pgaver g ansvar hs kntaktpersn Det anbefales distriktets ledelse at udarbejde handleplan fr hvrnår g hvrdan det vil blive sikret, at der fremadrettet ved delegerede Sundhedslvspgaver frefindes venstående helhedsvurderinger med udvalgte særlige indsatsmråder samt aftaler med rdinerende læge m pfølgning på disse. Det anbefales samtidigt at udarbejde tidsplan fr udvikling af lkale persnalemæssige instrukser fr denne indsats. Det anbefales, at der sættes mere fkus på systematik g dkumentatin i understøttelsen af brgeres ernæringsprblematikker evt. i samarbejde med særlige ernæringskyndige eller kmmunens sundhedsafdeling. Det anbefales distriktets ledelse at den fremadrettede praksis ved pfølgning på ernæringsprblematikker gså gøres synlig i frmelle handleplaner. Tilsynet anbefaler en generel pstramning i frpligtelser til inddragelse i frhld til individuelle aftaler, samt til inddragelse af brgere g de juridisk definerede pårørende ved delegatin af det infrmerede samtykke g ved behv fr videregivelse af persnfølsmme plysninger. Det anbefales, at man evt. i samråd demensknsulent, udvikler en mdel fr scialpædaggiske handleplaner, sm kan tjene sm et trygheds- g værdighedsskabende arbejdsredskab fr medarbejderen nærmest brgeren, g det anbefales, at man i frbindelse med dette pdaterer medarbejdernes viden m relevante lvkrav. Fr at sikre alle parters retssikkerhed anbefales det at udarbejde generelle instrukser fr medarbejderes mgang med brgeres øknmiske midler instrukser sm er kendt af alle parter, brger, evt. den pårørende g invlverede medarbejdere. Det anbefales, at man i distriktet vervejer, hvrdan man kan sikre en mere ensartet plevelse af kmpetencer hs de brgere, der mdtager ydelser. Det anbefales ledelse ved Hesseløvej at udarbejde intern instruks fr bestilling af vikarer, der sikrer at tilstrækkelige faglige g frmelle kmpetencer i frhld til løsning af den knkrete pgave. Fr at sikre at kvalitetsstandarders krav m tilstedeværelse af medarbejder med mindst scial- g sundhedshjælperuddannelse ved levering af pleje- g msrgsydelser anbefales det at udarbejde en plan fr, hvrdan dette vil blive sikret verhldt. Det anbefales, at der strammes p m at verhlde den kmmunale kvalitetsstandard g sikre en bedre verhldelse af aftalte tider samt varsling af frsinkelser ud ver en halv time. 9

Hjemmeplejen, Distrikt Regstrup

Hjemmeplejen, Distrikt Regstrup Hjemmeplejen, Distrikt Regstrup Frenede Care Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt Regstrup... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør persnlig pleje g praktisk hjælp Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.,

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Allerød Kmmune Ældre g Sundhed Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Plejecenter Enghlm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Tilsynet er udført den 14. juni 2011, kl. 8.30-17.00 af sygeplejerske, chefknsulent Lis Oline Madsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Bobjergcentret. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 ODSHERRED KOMMUNE, NYVEJ 22, 4573 HØJBY. Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune

Bobjergcentret. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 ODSHERRED KOMMUNE, NYVEJ 22, 4573 HØJBY. Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Bbjergcentret Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Hlbæk Kmmune ODSHERRED KOMMUNE, NYVEJ 22, 4573 HØJBY Indhld BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lvgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Lergravsvej 53, 2300 København S Tilsynet er udført den 14. september 2009, kl. 8.00-15.30 af specialknsulenter

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Dansk Hjemmepleje Service Ryttergårdsvej 3 Farum Tilsynet er udført den 15. september 2009 kl. 8.00-16.30

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapprt Vesthimmerlands Kmmune Røde Krs Hjemmet Uanmeldt tilsyn Nvember 2011 WWW.BDO.DK Vesthimmerlands Kmmune Uanmeldt tilsyn, Røde Krs Hjemmet Nvember 2011 Indhldsfrtegnelse

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Instruks for fysisk fastholdelse i hygiejnesituationer (SEL 126a)

Instruks for fysisk fastholdelse i hygiejnesituationer (SEL 126a) INSTRUKS fr fysisk fasthldelse i hygiejnesituatiner magtanvendelse ktber 2015 Instruks fr fysisk fasthldelse i hygiejnesituatiner (SEL 126a) Udstedt: 12. februar 2015. Redigeret ktber 2015 Gdkendt af:

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Oplæg til at skabe et budget i balance på ældreområdet via omlægning af afregningsmodel

Oplæg til at skabe et budget i balance på ældreområdet via omlægning af afregningsmodel Oplæg til at skabe et budget i balance på ældremrådet via mlægning af afregningsmdel Frskellige faktrer har gennem de seneste år presset øknmien på ældremrådet på såvel myndighedsmrådet sm mrådecentrenes

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Hvalsø ældrecenter

Tilsynsrapport 2009 Hvalsø ældrecenter J. nr.: 5-17-59/4 P nr.: Tilsynsrapprt 2009 Hvalsø ældrecenter Kmmune: Adresse: Leder: Lejre Rskildevej 11, 4330 Hvalsø Susanne Marcussen Dat fr tilsynet: 23.09.2009 Telefn: 46464740 eller lederen 46464745

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørfrum fr almene : Onsdag den 06. april 2016 Mødetidspunkt:Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hff Andersen

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg Mødet blev afhldt Rådhus. Fra Bligfreningen AAB: Direktør Christian Høgsbr, gruppeleder Henrik Schultz g kundechef Pia Skv. Fra Frederiksberg Kmmune: Leder af Byggeri g Arkitektur Luise Rsendahl Henriksen,

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive NOTAT Den 24. september 2012 Manual fr tilsyn i Scialafdelingen Scialafdeling 7800 Skive Trvegade 10 7800 Skive Tlf: Fax:99155777 CVR-nr.: 29189579 sas-frv@skivekmmune.dk www.skive.dk Reference.: 779-2009-123010

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Daghspitalet Skive Kmpagnigade 11B 7800 Skive Daghspitalet er en del af Regin Midtjyllands samlede behandlingstilbud til mennesker

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tøjvask for borgere i eget hjem i Aarhus Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tøjvask for borgere i eget hjem i Aarhus Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tøjvask fr brgere i eget hjem i Aarhus Kmmune Side 1 af 21 1 Indledning Nærværende udbud vedrører Aarhus Kmmunes anskaffelse af tjenesteydelser vedrørende

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige Kravspecifikatin fr private daginstitutiner fr 0-6 årige Kravspecifikatinen er gdkendt i Børne- g Skleudvalgets møde d. 16.01.2007 med titlen Harmnisering af kravspecifikatin fr private daginstitutiner

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Ishøj Kommune. Analyse af støtten til de mindste børn

Ishøj Kommune. Analyse af støtten til de mindste børn Ishøj Kmmune Analyse af støtten til de mindste børn 1. maj 2013 Ishøj Kmmune/Evaluering af Tlmiea g småbørnsanbringelser 1. Baggrund g metde Familiecentret i Ishøj Kmmune henvendte sig i nvember 2012 til

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed/Ældreområdet. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Løvdalen Karlsgavevej Frederiksværk

Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed/Ældreområdet. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Løvdalen Karlsgavevej Frederiksværk Halsnæs Kmmune Frebyggelse g Sundhed/Ældremrådet Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Plejecentret Løvdalen Karlsgavevej 1 3300 Frederiksværk Tilsynet er udført den 4. august 2010, kl. 8.30-16.15 af specialknsulent

Læs mere

Kliniske studier. Modul 2 2. periode. Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg og Medicinsk Område Grindsted

Kliniske studier. Modul 2 2. periode. Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg og Medicinsk Område Grindsted Kliniske studier Mdul 2 2. peride Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg g Medicinsk Område Grindsted 1 Indhld i klinisk undervisning/læringssituatiner: Læringsstiuatinerne skal ses sm inspiratin,

Læs mere

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK Generel Studieplan Klinisk undervisning mdul 6 VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK 020615 / D.C. 1 Indhldsfrtegnelse 1. Præsentatin af afdelingen 3 1.1 Organisering af sygeplejen 3 2. Præsentatin af afsnittet

Læs mere

Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed / Ældreområdet. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Arresøparken Klokkedybet Frederiksværk

Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed / Ældreområdet. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Arresøparken Klokkedybet Frederiksværk Halsnæs Kmmune Frebyggelse g Sundhed / Ældremrådet Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Plejecentret Arresøparken Klkkedybet 52 3300 Frederiksværk Tilsynet er udført den 10. august 2010, kl. 8.30-16.00 af specialknsulent

Læs mere

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn på plejehjem

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn på plejehjem Målepunkter fr Sundhedsstyrelsens tilsyn på plejehjem Den 13. april 2015 Emnemråderne, sm indgår i plejehjemstilsynet, fremgår nummereret fra 1 til 4. Indenfr disse emnemråder har målepunkterne en række

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Organisering af sygeplejen og nathjemmehjælp Tilbagemelding fra arbejdsgruppen

Organisering af sygeplejen og nathjemmehjælp Tilbagemelding fra arbejdsgruppen Organisering af sygeplejen g nathjemmehjælp Tilbagemelding fra arbejdsgruppen Kmmissriets spørgsmål 1: Hvrdan skal sygeplejen rganiseres, når sygepleje skal udføres i henhld til prfilerne fr henhldsvis

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand. Privat Leverandør Din Fleksible Service

Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand. Privat Leverandør Din Fleksible Service INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapprt Scial- g Sundhedsfrvaltningen, Ældre g Omsrg Hjemmeplejen Leverandør af persnlig pleje g praktisk bistand Privat Leverandør Din Fleksible Service Anmeldt tilsyn

Læs mere

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Til Indenrigs- g Sundhedsministeriet Revideret ansøgning m øknmisk tilskud fra Indenrigs- g Sundhedsministeriets pulje til styrket genptræning g rehabilitering af persner med erhvervet hjerneskade i periden

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme Det sektrielle Frum fr Iskæmiske Hjerte-Kar sygdmme Baggrund Regin g kmmuner i Nrdjylland har aftalt en verrdnet rganisering af indsatsen fr mennesker med krniske lidelser, Krnikermdellen se bilag. Mdellen

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Indhld Flkeplysningsplitik - plitik fr flkeplysende virksmhed Intrduktin side 3 Visin side 4 Målsætninger side 4 Knkretisering af målsætninger side 4 Guldbrgsund Kmmune g den Flkeplysende virksmhed side

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder.

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder. TRIVSELSPOLITIK Medarbejdernes indsats: Alle elever på Brørupsklen skal pleve sig sm deltager i et fællesskab præget af glæde g tryghed ved mødet med sklens vksne samt med klassekammerater g andre børn.

Læs mere

Lægemiddel industri foreningen

Lægemiddel industri foreningen Lægemiddel industri freningen Appendiks til fælleserklæring m kliniske lægemiddelfrsøg g nn-interventins-frsøg mellem Lægemiddelindustrifreningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) g Lægefreningen

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

Annoncering vedrørende frit-valgsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune

Annoncering vedrørende frit-valgsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune Annncering vedrørende frit-valgsmrådet i Faabrg-Midtfyn Kmmune 1 1 Indledning Nærværende annncering af fritvalgsmrådet vedrører persnlig pleje g praktisk hjælp efter servicelven 83 i Faabrg-Midtfyn Kmmune

Læs mere

Implementering. Norddjurs Kommune

Implementering. Norddjurs Kommune Nrddjurs Kmmune Implementering Organisatin, rammer g strategier vedrørende implementering af plitikker g indsatser i Skle- g dagtilbudsmrådet Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre Evaluering af selvkørende støvsugere på btilbud g plejecentre 1. Indledning Sm en del af det vedtagne budget fr 2013-2016 indgår en række budgetprjekter, sm samlet set har det verrdnede frmål at skabe

Læs mere

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune.

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune. Middelfart Musikskle En plitik m nærvær, langtidsfriskhed, interesse, msrg g fasthldelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kmmune. Indhldsfrtegnelse Baggrund/visin... 2 Generelt m plitikken... 3

Læs mere

Organisatorisk placering Hjertemedicinsk sengeafsnit, er en del af hjertemedicinsk afdeling på Hospitalsenhed Midt.

Organisatorisk placering Hjertemedicinsk sengeafsnit, er en del af hjertemedicinsk afdeling på Hospitalsenhed Midt. Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Hjertemedicinsk sengeafsnit, er en del af hjertemedicinsk afdeling på. Hjertemedicinsk afdeling har specialfunktin i kardilgi

Læs mere

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet NOTAT Prjekt Kunde Plitisk debatplæg Sammenhæng fr brgerne Esbjerg kmmune Esbjerg Kmmune 1. Indledning Udvalget fr Sundhed & Omsrg i Esbjerg Kmmune ønsker at rejse en debat i Esbjerg Kmmune m det brgernære

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 6. oktober 2015. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 6. oktober 2015. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Møded: 6. ktber 2015 Mødelkale: Lkale 121, Tønder Starttidspunkt fr møde: 09:00 Fraværende: 6. ktber 2015 Indhldsfrtegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsrdenspunkter 1 Sager til rientering 3 2 Henvendelse

Læs mere

IKKE-BINDENDE VEJLEDNING I SIKRING AF ET

IKKE-BINDENDE VEJLEDNING I SIKRING AF ET Dc.1598_01_EN IKKE-BINDENDE VEJLEDNING I SIKRING AF ET MINIMUMSKOMPETENCENIVEAU HOS PERSONER, DER UDFØRER PERIODISK INSPEKTION AF TÅRNKRANER OG MOBILKRANER OG INSPEKTION AF MONTERINGEN AF DISSE KRANER

Læs mere

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010 Mrsø Kmmune Frit valg på ældremrådet Gdkendelse af leverandører August 2010 Side 1 af 9 1. 1 Indledning 1.1. Baggrund Flketinget har den 29. maj 2002 indført frit leverandørvalg på ældremrådet. Hermed

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 12 Kvalitetsstandard fr støttecentre g de små bfællesskaber Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater Vejledning til kmmuner m refusin af kmmunale udgifter ved køb af refusinsgdkendte frestillinger af børneteater g psøgende teater Hjemmelsgrundlag g refusinens størrelse Kmmuner kan få refunderet 50 prcent

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Byrådssekretariat Sagsnr. 91362 Brevid. 882362 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk NOTAT: Evaluering af Særligt Tilrettelagt Ungdmsuddannelse (STU) Januar 2010 1 Baggrund g sammenfatning

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse:

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse: Licensaftale Undertegnede kmmune tiltræder ICS licensaftalen Kmmunens navn g adresse Licensaftale Kntaktpersn CVR-nummer Telefnnummer Email-adresse Dat g underskrift Fr licensudbyder Licensudbyders navn:

Læs mere

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark Lkal inddragelse af flygtninge g deres deltagelse i Lkalsamfundet Bygger Br I Lkalsamfundet Bygger Br er ét af de tre centrale elementer inddragelse af flygtninge

Læs mere

Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling og løb i KTK86

Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling og løb i KTK86 Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling g løb i KTK86 Indhld Frmål... 3 Sikkerhedsprcedurer fr Åbent vand-træning i KTK86... 4 Inden træning skal den ansvarlige træner gøre følgende:... 4 Inden deltagelse

Læs mere

Udkast til politiske mål inden for Udvalget for Voksne og Sundheds område

Udkast til politiske mål inden for Udvalget for Voksne og Sundheds område Direktinssekretariatet Ntat Til: Udvalget fr Vksne g Sundhed Sagsnr.: 2010/02794 Dat: 17-05-2010 Sag: Sagsbehandler: Udkast til plitiske mål inden fr Udvalget fr Vksne g Sundheds mråde Helle Hagemann Olsen

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefnden.dk BYGGESKADEFONDEN BYGGESKADEFORSIKRING Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG KÆRBO Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 1 Brugerundersøgelse Plejeblig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinin P/S g Afdeling fr Data g Analyse,

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

CareWare 2015 Koncept

CareWare 2015 Koncept CareWare 2015 Kncept Baggrund Regeringen, KL g Danske Reginer har de senere år udarbejdet en række fælles strategier fr digitalisering af landets kmmuner g reginer. Det drejer sig m: Natinal strategi fr

Læs mere

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune.

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune. Retningslinjer fr persnalereduktiner i frbindelse med besparelser, faldende børnetal g mstruktureringer i Langeland Kmmune (Børn g Kultur) Sagsnr. 11/4526 Gdkendt i Fælles MED Børn g Kultur 1. Baggrund

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Evaluering af udviklingsprjekter m en længere g mere varieret skledag Kmmune: Vesthimmerland Invlverede skler i prjektet: Løgstør skle Evalueringsrapprten er udarbejdet af: Malene Wennerlin Kntaktplysninger:

Læs mere

Mediestrategi i Dagplejen

Mediestrategi i Dagplejen Mediestrategi i Dagplejen Leg g medier i børnehøjde GOD FORNØJELSE Dagplejen Skanderbrg Kmmune "Det er den pædaggiske praksis, der afgør, hvrdan de digitale mediers muligheder anvendes" Klaus Thestrup

Læs mere

Nedenfor en række mere detaljerede kommentarer:

Nedenfor en række mere detaljerede kommentarer: Senirrådet i Gladsaxe v/ frmand Carl-Erik Andersen Rådhus Allé, 2860 Søbrg Frmanden træffes på telefn 40 19 54 43 Frmandens e-mail: cea@pst9.tele.dk Til Senirudvalget Høringssvar vedrørende Kvalitetsstandarder

Læs mere

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn Assens Havn Nrdre Havnevej 12 5610 Assens Att. Ole Knudsen Varsling af påbud m regulering af støvemissin fra håndtering af flis g træpiller på Assens Havn I frhld til støv er det administratinens faglige

Læs mere

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark Oversigt ver Odense Kmmunes sundhedsaftaler med Regin Syddanmark Sundhedsaftale m samarbejdsstruktur på sundhedsmrådet i Regin Syddanmark Sundhedsaftale m dkumentatin af aktivitet Sundhedsaftale m indsatsen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Reginspsykiatri Hrsens, afsnit O2 Mdul 11 Sygeplejerskeuddannelsen i Hrsens: Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Reginspsykiatri Hrsens Sundvej 30 8700 Hrsens Afsnit

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Mdul 13 Valgmdulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kmmune Uddannelsesenhed/klinisk undervisningssted: 2 Lkalcentre i Århus Kmmune (navn på lkalcenter følger snarest)

Læs mere

Regionsrådet har med Vision og handleplan afstukket retningen for Region Sjællands arbejde i de kommende år.

Regionsrådet har med Vision og handleplan afstukket retningen for Region Sjællands arbejde i de kommende år. NOTAT Dat: 21. nvember 2014 Udfrdringer i behandlingen af kræftpatienter Reginsrådet har med Visin g handleplan 2014-17 afstukket retningen fr Regin Sjællands arbejde i de kmmende år. Det er med udgangspunkt

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 15. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget fr Kultur, Uddannelse, Frskning g Kirke vedrørende Frslag til Inatsisartutbeslutning m at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse m integratin.

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Bilag 5: Medicinsk behandlingsprogram for diskusprolaps, isolerede lændesmerter og spinalstenose.

Bilag 5: Medicinsk behandlingsprogram for diskusprolaps, isolerede lændesmerter og spinalstenose. Side 1 Bilag 5: Medicinsk behandlingsprgram fr diskusprlaps, islerede lændesmerter g spinalstense. 01.09.2013 Bilag til kntrakt mellem Danske Reginer g leverandører der udfører behandlinger under udvidet

Læs mere