Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 57 MWh Fjernvarme, 2681 kwh el. 355 MWh Fjernvarme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 57 MWh Fjernvarme, 2681 kwh el. 355 MWh Fjernvarme"

Transkript

1 SIDE 1 AF 10 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hjejlevej 045 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8600 Silkeborg BBR-nr.: Energikonsulent: Lars Petersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: dai arkitekter ingeniører Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug, muligheder for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders gennemsnitlige forbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har godkendelse til at energimærke flerfamiliehuse. Energimærke Udgift inkl. moms og afgifter: kr./år Lavt forbrug Forbrug: 1101 MWh fjernvarme Oplyst for perioden: MWh fjernvarme: 01/01/09-31/12/09 Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenterne, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt år rent temperaturmæssigt. Højt forbrug Besparelsesforslag Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2. Se mere om forslagene i afsnittet "Energikonsulentens bygningsgennemgang" Besparelsesforslag Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. Skønnet investering Tilbagebetalingstid 1 Alle 40 W glødepærer i fællesarealer og på facader udskiftes til lavenergipærer/kompaktrør på ca 11W kwh el kr kr. 0.8 år 2 6 stk brugsvandscirkulationspumper UP 20-30N udskiftes til Trykstyrede pumper 3 Indvendig efterisolering med 50 mm af massive og ikke isolerede ydervægge, afslutning med dampspærre, gips, tapet. Endvidere indv. efterisolering med 100 mm af lette brystninger i stuer afsluttet med dampspærre, gips eller lign. 57 MWh Fjernvarme, 2681 kwh el 355 MWh Fjernvarme kr kr. 1.2 år kr kr år Bemærk: Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Der er taget hensyn til den faktiske anvendelse af bygningen, herunder driftstider mv. for installationer og for bygningen som helhed. Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi - fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme eller hvis udgifter til vand reduceres.

2 SIDE 2 AF 10 Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andre følgeomkostninger. De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. Den samlede besparelse ved at gennemføre flere forslag er ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet hvis man både får en mere effektiv varmekilde og bedre isolering. Samlet besparelse Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor: Samlet besparelse på varme: kr./år Samlet besparelse på el: kr./år Samlet besparelse på vand: kr./år Besparelser i alt: kr./år Investeringsbehov: kr. Alle beløb er inklusive moms. Hvis alle forslag gennemføres vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: C Til sammenligning: For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B. Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus. Energiforbedring ved ombygning og renovering Ved ombygning og renovering er det som regel særligt attraktivt at gennemføre energiforbedringer. Hvis man fx isolerer samtidigt med at man lægger nyt tag, kan energibesparelsen i nogle tilfælde betale både for isolering og det nye tag. Og det er naturligvis praktisk at få gennemført energiforbedringer, når der alligevel er håndværkere i huset. Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med større ombygninger. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4. Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering: Besparelsesforslag Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr.

3 SIDE 3 AF 10 4 Udskiftning af ældre klosetter (ca 50 stk) med 6 til 10 l skyl til 2 skyls 3-6 l. 5 I tagrum efterisoleres ved gangbro fra nuværende 100 mm til i alt 250mm mineraluld. Gangbro hæves. 6 Alle termoruder og trappevinduer i et lag glas udskiftes til nye ruder med energiglas, eller bedre totaludskiftning af vinduer 7 Efterisolering af varmerør i kældre med yderligere 20 mm til i alt 50 mm. 300 m³ vand kr. 4.3 MWh Fjernvarme 2120 kr. 146 MWh Fjernvarme kr. 8 MWh Fjernvarme 4000 kr. Energikonsulentens konklusion og kommentarer Energimærket D er forventeligt, og typisk for en ejendom af den pågældende type og stand. Der er plads til væsentlige energimæssige forbedringer i henhold til det i nærværende rapport angivne. Også ikke umiddelbart rentable energimæssige forbedringer bør /skal indregnes i forbindelse med renovering i øvrigt. Energimærket er beregnet med programmet EK-PRO version 4/4. Ejendommen er fra 1964 og består af 4 stk etageblokke med almennyttige boliger. Der er tidligere foretaget efterisolering af lofter og dele af hulmuren. Varme og brugsvandsanlæg er renoveret i år Ejendommet er beregnet til energimærket D. Ved de foreslåede rentable energimæssige forbedringer kan mærket forbedres til C. Det beregningsmæssige forbrug er større end det faktiske oplyste forbrug. Det skyldes sikkert forbrugervaner og evt. også måleraflæsningstidspunktet, som måske har været lidt under et år ved den pågældende aflæsning. Endvidere kan omfanget og effektiviteten af den partielle ydervægsisolering der ikke er præcist erkendt, have en indflydelse på afvigelsen. Der er tale om en samlet ejendom, hvor 4 bygninger er regnet under et, da det i h. t. BBR skema er samme ejendomsnummer og samme anvendelseskode på de 4 bygninger.. Beboerdepoter i kældre var utilgængelige Boligforeningen foretager månedlige aflæsninger af hovedmålere, af hensyn til driftskontrol. Energikonsulentens bygningsgennemgang Bygningsdele Tag og loft Ca 30 gr. hælning med gitterspær og eternittag. loft er isoleret generelt med 250 mm mineraluld. Under gangbro er der isoleret med ca 100 mm. Gangbro bør hæves og efterisolering udføres.

4 SIDE 4 AF 10 Forhold set på stedet i blok O. Øvrige tagrum vurderes at være identiske. Forslag 5: I tagrum efterisoleres ved gangbro fra nuværende 100 mm til i alt 250mm mineraluld. Gangbro hæves. Ydervægge Ydervægge er dels 35 cm hulmur, 35 cm massiv mur, 17 cm lecastøbning med 11 cm tegl (under nogle vinduer) og letvæg ved brystninger i stuer umiddelbart ved altan. Dele af hulmur er efterisoleret i 1982 i henhold til faktura af fra indblæsningsfirma Egon Andersen. Omfanget i h.t. faktura svarer til ca 1039 kvm indblæst areal. Resten af murede ydervægge er regnet uisolerede. U værdien for 35 cm uisoleret hulmur med mange stenbindere, for massiv 35 cm mur og for murede brystninger med 17 cm lecastøbning og 11 cm tegl er tilnærmelsesvis regnet til det samme U= 1,5. Let ydervæg vurderes at være med 70 mm isolering i h.t. byggetidspunktet. Ved en indvendig efterisolering bør risiko for skimmelsvamp og lign. vurderes nærmere. I stedet kan en evt. udvendig efterisolering overvejes, selv om den umiddelbart vurderes at være dyrere. Vægge er vurderet efter snittegning sag nr af og plantegning nr af Forslag 3: Indvendig efterisolering med 50 mm af massive og ikke isolerede ydervægge, afslutning med dampspærre, gips, tapet. Endvidere indv. efterisolering med 100 mm af lette brystninger i stuer afsluttet med dampspærre, gips eller lign. I stedet for indv. isolering af ydervægge kan overvejes evt. udvendig isolering afsluttet med puds eller lign. Vinduer, døre, ovenlys mv. Alle vinduer er et eller tre fags af træ med termoglas, ved køkkener er der i nogle lejligheder sprossevinduer. Tætningslister ved gående rammer er generelt ældre i metal og ikke i ok stand, hvilket nogle steder medfører trækproblemer. Vinduespartierne er i øvrigt generelt i mindre god stand. Vinduer bør på sigt udskiftes til nye med energiglas. Døre til lejlighed nr 2 st. th er uden tætningsliste og med brevsprække. Generelt vurderes døre til at være uden effektiv tætningsliste mod trin. Selv om trappeopgang er regnet opvarmet er temperaturen her generelt lavere, derfor bør der udføres effektiv tætning af entredøre. Brevsprækker kan evt. lukkes, da der nu er postkasser placeret fælles i trappeopgang Alle data er set på stedet. Forslag 6: Alle termoruder udskiftes til nye ruder med energiglas, eller bedre totaludskiftning af vinduer Gulve og terrændæk

5 SIDE 5 AF 10 Etageadskillelser mellem beboelser er i 15 cm jernbeton med strøgulve og 40 mm batts. Etageadskillelse mod kælder er ligeledes generelt i 15 cm jernbeton, strøgulve, men med 75 mm batts. Gulvkonstruktion er registreret i h.t. tegn. nr sag nr dateret Kælder Kælder er regnet uopvarmet. Kældervægge er i 35 cm uisoleret beton og kældergulv i 10 cm grovbeton med slidlag og ingen isolering. Kælderlofter med puds på beton Kældervinduer er i et lag glas nogle steder med fortsatsvinduer i plast. Konstruktuoner registreret på tegn sag nr af Ventilation Ventilation Der forefindes kun naturlig ventilation ved naturligt aftræk fra bad og nogle steder emhætter med afkast gennem ydervæg. Der er ingen friskluftventiler i vinduer eller ydervægge. Varme Køling Der forefindes ingen køleanlæg Varmeanlæg Lejligheder opvarmes ved radiatorer med forindstillelige ca 10 år gamle rumtermostatventiler på fremløb til radiatorer. I nogle nye badeværelser er indstalleret gulvvarme i bad styret af returventil. Varmt vand Varmt vand produceres centralt i brugsvandsvekslere i alt 6 stk fordelt på 6 varmerum. Vekslere er monteret ca år Forslag 2: 6 stk brugsvandscirkulationspumper UP 20-30N udskiftes til Trykstyrede pumper Fordelingssystem Varmen fordeles fra direkte fjernvarmeanlæg fra offentlig stik til hvert blokafsnit. I hvert blokafsnit er udført blandeshunt for vejrkompensering. Pumpe for hver blandeshunt er af typen Grundfos UPE (trykstyret). Fordelingsledninger er i kældre og opføres som stigrør til hver radiator. Synlige stigrør er uisolerede. Varmerør i kældre er isoleret i gennemsnit med ca 30 mm mineraluld afsluttet med pap og lærred. Isoleringen er generelt indtakt. Varmestigrør er med automatiske strengreguleringsventiler monteret i Varmt brugsvand distribueres fra central veksler i hvert blokafsnit. Veksler er af typen Alfa Laval ydelse ca 100 kw, isolering 30 mm pur afsluttet med isoleringskappe.

6 SIDE 6 AF 10 Varmtvandsfordelingsledninger er placeret i tagrum og ført ned gennem badeværelser til samlet cirkulationsledning i kælder. Varmtvandsledninger i tagrum er isoleret med 50 mm mineraluld afsluttet med isogenopakfolie. Cirkulationsledninger i kælder er isoleret med ca 30 mm afslutet med isogenopakfolie. Varmtvandsrør synligt ned gennem baderum er uden isolering af praktiske grunde. Cirkulationspumpe 1 stk pr anlæg er af typen Grundfos UP N som kører konstant, og er uden trykstyret. Cirkulationsledninger er med termostatiske circonventiler. Alle varmtvandsrør og teknikcentraler er fra år 2000 og i god stand. Fordelingssystemet er registreret på stedet og i h.t. vvstegninger sag nr af Forslag 7: Efterisolering af varmerør i kældre med yderligere 20 mm til i alt 50 mm. Armaturer I ca 40 stk nye badeværelser og enkelte andre ældre badeværelser forefindes termostatbrusere i bruseniche, ved håndvask 2 grebs batteri og ved køkkenvask 2 grebs med sparefunktion set i nr. 63 st.th og i nr tv. I ikke renoverede badeværelser ca 50 stk er der generelt fælles termostatbatteri for bruser og håndvask samt 2 grebs i køkken. Automatik Varmeanlæg med blandeshunt (vejrkompensering) og varmtvandsveksler styres automatisk ved Danfoss ECL 300 automatikpanel, placeret i hvert af de i alt 6 teknikrum. Registreret på stedet. El Belysning Belysning omfatter kun fællesbelysning. Belysningsarmaturer i bygninger: I kældergange, cykelrum og barnevognsrum: ca 68 armaturer a 40 W glødepærer styret af bevægelsesmeldere. Teknikrum: 6 armaturer a 36 W lysrør, manuel tænd/sluk. Øvrige kælderrum: Ca 41 stk armaturer a 40 W glødepærer, tænd/sluk. Trappeopgange: Ca 64 stk armaturer a 40 W, trykautomat. I flg oplyste er enkelte 40 W udskiftet til 11W, men der regnes med 40 W generelt. Udendørs belysning: Ca 10 stk standere a 20 W. På ydervægge og indvendig ved yderdør Ca 43 stk armaturer, nogle med 11 W og nogle med 40 W. Skønsmæssigt er vurderet 20 stk med 11 W kompaktrør og 23 stk med 40 W glød, styring ved lysføler. udendørs på garagebygninger i alt 4 stk armaturer med 9 W kompaktrør og lysføler Forslag 1: Alle 40 W glødepærer i fællesarealer og på facader udskiftes til lavenergipærer/kompaktrør på

7 SIDE 7 AF 10 ca 11W Hårde hvidevarer Ingen er medregnet Andre elinstallationer I enkelte tørrerum i kælder er registreret blæserventilator placeret i ydervæg. En enkelt ventilator i blok O kørte, selv om rummet var tomt. En anden var afbrudt (frakoblet). Ventilationsbehovet bør nærmere vurderes, evt. udskiftes ventilatorer til spareventilatorer og relevant styring udføres. Ventilatorernes forbrug er ikke indregnet i energimærket. Vand Vand I bebyggelsen forefindes en blanding af ældre et skyls klosetter og nyere 2 skyls. Skønsmæssigt regnes med 50 et skyls og 46 to skyls i nyere renoverede badeværelser. et skyls set i nr. 63 st.th og to skyls set i nr tv Det totale årsvandforbrug for ejendommen er i 2009 registreret til 7091 kbm svarende til 74 kbm pr lejlighed, hvilket umiddelbart svarer til et rimeligt middelforbrug. Forslag 4: Udskiftning af ældre klosetter (ca 50 stk) med 6 til 10 l skyl til 2 skyls 3-6 l. Vedvarende energi Solvarme Der forefindes ingen solvarme. Umiddelbart er det ikke rentabelt at indstallere solvarmeanlæg for varmt brugsvand, dels på grund af relativt lave fjernvarmepriser og anvendelsen af nyere varmtvandsvekslere som i så fald i stedet skulle have været beholdere forberedt til evt. solvarme. På længere sigt med stigende varmepriser kan det dog i nærværende type bebyggelse med centralt placeret fælles brugsvandsopvarmning vise sig at være en god løsning. Varmepumpe Der forefindes ikke varmepumpeanlæg, vil være urentabelt i nærværende sag. Solceller Der forefindes ikke solceller Bygningsbeskrivelse Opførelsesår: 1964

8 SIDE 8 AF 10 År for væsentlig renovering: 2000 Varme: Supplerende opvarmning: Fjernvarme (MWh) Ingen Boligareal i følge BBR: 7764 m² Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m² Opvarmet areal: 7764 m² Anvendelse ifølge BBR: 140 Etagebolig Kommentar til BBR-oplysninger: Ingen bemærkninger Energipriser Anvendt energipris inkl. afgifter: Varme: 498 kr./mwh Fast afgift på varme: kr./år El: 2 kr./kwh Vand: 35 kr./m³ Sådan opgøres varmeregningen Varmeregnskabet varetages af målerfirmaet Brunata, som udarbejder årlig opgøreslse vedr. udgiftsfordelingen i henhold til fordelingsmålerne i hvert lejemål. Der forefindes i alt 6 stk offentlig fjernvarmehovedmålere placeret i 6 stk varmerum. I bygning 1 (nr ) er der 2 stk varmerum. I bygning 2 (nr ) er der 1 stk varmerum. I bygning nr. 4 (nr ) er der 2 stk varmerum. I bygning nr. 6 (nr ) er der 1 stk varmerum. Bygningsnumrene er fra BBRskema. I hver lejlighed forefindes fordelingsmåler i form af kbm måler på både det kolde og det varme brugsvand (under køkenvask). Endvidere fordelingsmålere på alle radiatorer. De enkeltes lejligheders gennemsnitlige udgifter Energiudgifterne i de enkelte lejligheder er afhængig af bygningens samlede energiudgifter. Det er derfor i den enkelte lejlighedsbeboers interesse, at ejendommen som helhed er i god energimæssig stand, uanset om energitabet sker i områder udenfor den enkelte lejlighed, fx. i varmecentralen. I ejendommen er der forskellige typer at lejligheder. Nedenfor er en oversigt samt de enkelte lejlighedstypers gennemsnitlige energiudgifter. Type Areal i m2 Gennemsnitlig årlig energiudgift

9 SIDE 9 AF 10 4 rums lejlighed kr. 3 rums lejlighed kr. 2 rums lejlighed kr.

10 SIDE 10 AF 10 Hvad er energimærkning? Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet. Ved salg eller udlejning skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent. Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEMsekretariatet, på vegne af Energistyrelsen. Yderligere oplysninger Forbehold for priser Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Klagemulighed Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder. Læs mere Energikonsulent Adresse: Ballevej 2A 8600 Silkeborg Telefon: Dato for bygningsgennemgang: Energikonsulent nr.: Se evt. for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3.3 MWh Fjernvarme. 415 MWh fjernvarme. 8.9 MWh. Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3.3 MWh Fjernvarme. 415 MWh fjernvarme. 8.9 MWh. Fjernvarme SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Arendalsvej 122 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-018557 Energikonsulent: Lars Petersen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 0.5 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 0.5 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Møllegade 022 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-011946 Energikonsulent: Lars Petersen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 3,51 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 3,51 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 17 Adresse: Sletterhagevej 23 Postnr./by: 8240 Risskov BBR-nr.: 751-443404-001 Energikonsulent: Lars Petersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baggesensvej 40 Postnr./by: 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-004626 Energikonsulent: Lars Petersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: DAI

Læs mere

97.526 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

97.526 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 13 Adresse: Richtsensgade 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Englandsvej 29 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-125068 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 908,00 m³ koldt brugsvand 279 kwh el 1.130 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 908,00 m³ koldt brugsvand 279 kwh el 1.130 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Klostervej 11 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-651224-001 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af gulve 12 MWh Fjernvarme 5660 kr. 87225 kr. 15.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af gulve 12 MWh Fjernvarme 5660 kr. 87225 kr. 15. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Katsund 3 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006553 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 9 Adresse: Ternen 1 Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: 540-025555-001 Energikonsulent: Carl Bock Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 102,00 m³ koldt brugsvand

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 102,00 m³ koldt brugsvand SIDE 1 AF 7 Adresse: Vindegade 36 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-435033-001 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Kronosvej 91 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-567720-001 Energikonsulent: Niels Riis Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Egilsgade 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-112497 Energikonsulent: Mads Lange Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Adresse: Kløvervej 2 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Kløvervej 2 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Kløvervej 2 Postnr./by: 5800 Nyborg BBR-nr.: 450-002131-002 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

198.764 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

198.764 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 12 Adresse: Sankt Thomas Alle 11 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte

Læs mere

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Skovroysvej 42 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Ved Amagerport 14 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Søndergade 7 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-303278-001 Energikonsulent: Jack Borregaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 15938 m³ Naturgas, 9129 kwh el. 6438 m³ Naturgas, 988 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 15938 m³ Naturgas, 9129 kwh el. 6438 m³ Naturgas, 988 kwh el SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Kulsviervej 79A 2800 Lyngby BBR-nr.: 173-087152 Gyldigt 10 år fra: 02-02-2011 Energikonsulent: Ole Søndergaard

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af fordelingsrør. 15 m3 Fjernvarme 330 kr. 484 kr. 1.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af fordelingsrør. 15 m3 Fjernvarme 330 kr. 484 kr. 1. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fabersgade 5 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5000 Odense C BBR-nr.: 461-116124 Energikonsulent: Jens Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1674 m³ Naturgas, 92 kwh el. 579 m³ Naturgas, 32 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1674 m³ Naturgas, 92 kwh el. 579 m³ Naturgas, 32 kwh el SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bogensevej 164 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5620 Glamsbjerg BBR-nr.: 420-005836 Energikonsulent: Jens Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Carsten Elleby Engell- Kofoed Firma: OBH Ingeniørservice A/S

Carsten Elleby Engell- Kofoed Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Midgårdsvej 1 Postnr./by: 3700 Rønne BBR-nr.: 400-188718 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 15 Adresse: Vejlegårdsparken 82 Postnr./by: 2665 Vallensbæk Strand BBR-nr.: 187-029031-001 Energikonsulent: Anne Svendsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skiftet 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012330 Energikonsulent: Carl Ove Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1326 m³ Naturgas, 135 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1326 m³ Naturgas, 135 kwh el SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Gevninge Bygade 17B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-008988 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Etablering af varmeautomatik. 9.1 MWh Fjernvarme 5130 kr. 15000 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Etablering af varmeautomatik. 9.1 MWh Fjernvarme 5130 kr. 15000 kr. 2. SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stockholmsgade 21 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2100 København Ø BBR-nr.: 101-528715 Energikonsulent: Michael Hansen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Etablering af vejrkompensering 13 MWh Fjernvarme 6950 kr. 10000 kr. 1.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Etablering af vejrkompensering 13 MWh Fjernvarme 6950 kr. 10000 kr. 1. SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Herluf Trolles Gade 35 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8200 Århus N BBR-nr.: 751-177763 Energikonsulent: Jørgen Christensen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 5.030 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 5.030 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Krusågade 3 Postnr./by: 1719 København V BBR-nr.: 101-326195-001 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Fuglebakkevej 72 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Fuglebakkevej 72 Postnr./by: SIDE 1 AF 15 Adresse: Fuglebakkevej 72 Postnr./by: 8210 Århus V BBR-nr.: 751-124104-001 Energikonsulent: Bent Boye Albertsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Adresse: Mejlgade 67 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Mejlgade 67 Postnr./by: SIDE 1 AF 11 Adresse: Mejlgade 67 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-306970-001 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere