DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Leder 3. Møder 7. Highlights

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Leder 3. Møder 7. Highlights 2014 8"

Transkript

1 NR ÅRGANG OKTOBER 2014 DANSK REUMATOLOGI Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab Leder 3 Møder 7 Highlights De nye tilskud til udvikling, forskning og innovation Tilskudsbasen gyldne råd til fundraising 14 Reumatologi i Norden Danmark 18

2 DANSK REUMATOLOGI RADS lidt om de nye behandlingsvejledninger, effekt og monitorering Medlemsblad udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab Hjemmeside: selskab.dk ISSN: Oplag: 400. Redaktør Karen Lisbeth Faarvang (ansvarshavende) Lyngby Hovedgade 57C 2800 Lyngby Tlf: Sekretær Vibeke Lind Sekretariat: Linda Edslev, Kristianiagade København Ø Tlf fax Design og grafisk produktion: Datagraf Communications Annoncer: Lægeforeningen, Ugeskrift for Læger Kristianiagade København Ø Telefon direkte Tryk: Scanprint a/s, Viby J. Næste nummer udkommer ca. 15. december Deadline for indlæg til nummer 5, 2014 er den 14. november RADS nedsatte fagudvalget for biologisk behandling af reumatologiske lidelser i efteråret Fagudvalget fik til opgave at udarbejde baggrundsnotater og behandlingsvejledninger for reumatoid artrit (RA), psoriasis artrit (PsA), aksial spondylartropatier (SpA) og juvenil idiopatisk artrtit (JIA). De første behandlingsvejledninger for de tre førstnævnte diagnoser blev godkendt i efteråret 2012, mens der for JIA alene blev udarbejdet baggrundsnotat, idet patientgruppen er relativ begrænset, og der i mange tilfælde behandles uden for indikation. Behandlingsvejledningerne lå i naturlig forlængelse af Dansk Reumatologisk Selskabs kliniske retningslinjer for RA og SpA. Lægemiddelrekommandationerne, der er et resultat af udbuddene og senere opdateret, er ganske entydige, hvad angår 1. linjebehandlingerne, der forventes at omfatte 80-90% af nystartede afhængig af indikationen. Hvad angår 2. linjebehandling er der højere grad af individualiseringsmulighed. Det er hensigten, at lægemidlerne anvendes i den rækkefølge, der er dikteret af udbudspriserne, og som fremgår af lægemiddelrekommandationerne. Behandlingsvejledningerne har medført en højere grad af ensartet behandling, idet indikationer for opstart, kontrol og seponering er tydeliggjort. Der er udarbejdet nye behandlingsvejledninger for RA, PsA og SpA gældende fra 1. juli For RA fandt fagudvalget god begrundelse for at sidestille abatacept i kombination med methotrexat med TNF-hæmmerne adalimumab, certolizumab, etanercept og infliximab i kombination med methotrexat. Udbuddet medførte abatacept som 1. linje behandling. Til patienter i monoterapi er 1. linjebehandlingen tocilizumab. Det er i øvrigt anbefalet højst at bruge 2 TNFhæmmere i det samlede behandlingsforløb. En detaljeret gennemgang kan ses på Danske Regioners hjemmeside, en side der i øvrigt nemt kan linkes til via DRS og Danbio s hjemmesider. Monitorering af behandlingsvejledningerne vareta- 3

3 4 ges af de enkelte regioner, og det samlede lægemiddelforbrug fremgår af Amgros rapporter. Det er vanskeligt at afgøre, i hvor høj grad der er sket ensretning af lægemiddelvalget, hvilket givetvis tillige er forskelligt mellem regionerne. Jeg er bekendt med monitoreringsdata fra Region Midtjylland, der viser, at afdelingerne i høj grad følger behandlingsvejledningerne. Afdelingerne indrapporterer data hvert kvartal. Monitorering af 1. linjebehandling vil kunne give relevante data, mens det er usikkert for monitorering af 2. linjebehandling, idet der her er højere grad af individuelle valgmuligheder og andelen af skiftepatienter er stort og stigende. De enkelte regioner har valgt forskellige incitamentsmotiverende tiltag i tilfælde af manglende målopfyldelse. Fra klinikerens synspunkt har RADS behandlingsvejledninger skabt større tydelighed i forhold til lægemiddelvalg, men også begrænset mulighederne for individuelle præferencer. Det er af betydning, at behandlingsvejledningerne hviler på et sikkert og opdateret evidensgrundlag, hvilket nødvendigvis vil medføre regelmæssige opdateringer, idet strømmen af lægemidler og data heldigvis fortsætter. Prisen på de biologiske lægemidler er faldet i de seneste år. Prisfaldet skyldes næppe alene RADS processen, men der er god grund til at tro, at den har bidraget væsentligt. Resultatet af RADS arbejdet synes således på det reumatologiske område at have levet op til formålet og forventningerne. Som en væsentlig faktor er det store evidensbaserede arbejde, der er udført i fagudvalget og Dansk Reumatologisk Selskab, hvor vejledningernes legitimitet og dermed mulighed for succes er grundlagt. Ulrik Tarp Formand for fagudvalget under RADS for biologiske lægemidler i reumatologi

4 Møder DRS Frederiksberg møder, Auditoriet kl : Erfaringer fra Gentofte med fællesreumatologiske/dermatologiske klinikker. Annette Hansen m. fl. Den 31. oktober Neuropatier ved reumatologiske sygdomme. Clarissa Crone, overlæge, dr. Med., Klinisk Neurofysiologisk Klinik,Rigshospitalet. Den 28. november Sjögren update Karsten Heller Asmussen, overlæge. Frederiksberg Hospital. Den 23. januar Ig4 relateret sygdom. Ny sygdom - god behandling. Niels Lomborg. Den 27. februar Årsmødet Svendborg den april DUDS 18. Kursus i muskuloskeletal ultralyd. Hvidovre hospital. Den november Basalkursus i ultralydsskanning af bevægeapparatet. Rigshospitalet. Den 7. november EULAR Postgaduate course Søndag den 12. oktober til onsdag den 15. oktober 2014 i Prag Se program, tilmelding mv. her: Postgraduate_Course.cfm 7

5 Highlights 2014 Det årlige Highlights i Reumatologien fandt sted på Svendborg Hotel den september. Kurset var som vanligt velbesøgt. Der deltog ca. 100 kursister. Vi havde besøg af 20 oplægsholdere, og 12 udstillere gjorde pauserne spændende. Enkelte af præsentationerne kan ses på DRS s hjemmeside, Indlægget torsdag aften af Lisbet Lorentsen om tilskudsbasen drejede sig om fondssøgning i ind og udland, til små og store projekter. Lisbet Lorentsen har givet alle medlemmer af DRS et tilbud om et gratis abonnement på Tilskudsbasen i 3 måneder. Se mere her i bladet side 13. Karen Lisbeth Faarvang Foto Gina Kollerup 8

6 9

7 Highlights 2014 Kurset blev sponsoreret af: Abbvie Pfizer Janssen UCB 10

8 11

9 De nye tilskud til udvikling, forskning og innovation Fra den 1. januar 2014 trådte de nye EUordninger i kraft for de næste syv år, dvs. til udgangen af Det er blevet kaldt verdens største tilskudsprogram. Budgetrammen for den samlede mængde af EU tilskudsordninger er øget med mere end 50 %. Målet er på kort sigt at overvinde krisen og samtidig skabe det fremtidige grundlag for vækst. Den store mængde af tilskud skal understøtte Europa 2020 planerne, som de enkelte staters 2020 mål også lægger sig tæt op af. Det betyder i praksis, at der også vil være en lang række danske og nordiske tilskud med de samme mål og som dækker hele spektret fra lokalt til globalt samt alle projekttyper fra små til store projekter. Sundhed er et af de centrale områder i 2020 planerne og der et forstærket fokus på en langt større deltagelse af forskellige aktører på området end der hidtil har været tradition for. EU udgiver arbejdsprogrammer for tilskud for 2 år ad gangen og med tilhørende ansøgningsfrister. Det giver mulighed for at tænke strategisk og fremtidsrettet i forhold til at kunne realisere gode ideer og aktiviteter gennem tilskud f.eks. gennem en strategisk 2-årig fundingplan relateret til projekter. Der er desuden stærk fokus på vækst i SMV, herunder også lægepraksis. Af alle tilskudsordningerne er Horizon2020 det største program med et budget på ca. 80 mia. EUR. H2020 samler al eksisterende EU-finansiering af forskning og innovation og programmet er meget rummeligt med en åben adgang for nye deltagere, også deltagere med idéer, der ligger uden for hovedsporene. Der ydes homogen og sammenhængende støtte fra idé til marked med forstærket fokus på en række tværgående temaer som samspil mellem virksomheder og forskningsinstitutioner, internationalt samarbejde, bedst mulig udnyttelse af alle talenter uanset køn og forskeruddannelse og -mobilitet. H2020 skal styrke samspillet mellem forskere, virksomheder og institutioner i og på tværs af medlemslandene. Tilgangen er holistisk og dækker alle aspekter af forskning og udvikling fra grundforskning over anvendt forskning til innovation tæt på markedet. H2020 inkluderer alle discipliner og sektorer og opfordrer til udnyttelse af de synergieffekter, der opstår ved tværfaglig, løsningsorienteret forskning og udvikling. H2020 har nu åbnet den næste store ansøgningsrunde for sundhedsprojekter på godt 1,25 mia. DKR. Der er fokus på den aldrende befolkning og teknologiske løsninger. Derudover kan nævnes EU s Folkesundhedsprogram og andre sundhedsrelaterede programmer. Det samme gælder relevante tilskud i DK og Norden. Lisbet Lorentsen, Tilskudsbasen 12

10 Tilskudsbasen.dk I samarbejde med Dansk Reumatologisk Selskab tilbyder TILSKUDSBASEN.DK følgende specialtilbud: Gratis prøveabonnement på TILSKUDSBASEN.DK frem til I TILSKUDSBASEN.DK får man adgang til mere end 1200 fonde og puljer fra EU, DK og Norden. Send en mail til og skriv Reumatolog i emnefeltet. Derefter modtager du en mail med en adgangskode til Tilskudsbasen. Dit brugernavn er din adresse. Abonnementet udløber automatisk. Rådgivningsmøde 2 timer. På basis af projektbeskrivelse afholdes et 2 timers rådgivningsmøde, hvor vi grundigt drøfter projektet igennem, herunder hvordan projektet kan realiseres og hvilken proces og udvikling der skal til for at realisere projektet. Pris DKR. ex. moms. Send en mail til og skriv Reumatolog Rådgivningsmøde i emnefeltet. Bemærk: prisen forudsætter mødet holdes hos os. Holdes mødet hos jer, lægges der rejseomkostninger oveni prisen. Detaljeret fondsguide med beskrivelser og ansøgningsfrister i EU, DK og Norden frem til og med Pris DKR. ex. moms. Send en mail til og skriv Reumatolog Fondsguide i emnefeltet. Projektvurdering og anbefalinger. På basis af vores projektskema, som du udfylder, udarbejder vi en vurdering af projektet i forhold til at kunne opnå tilskud, stærke / svage sider samt anbefaling til videre forløb. Pris DKR. ex. moms. Send en mail til og skriv Reumatolog Projektvurdering i emnefeltet. 13

11 Fundraising 10 gyldne regler fra tilskudsbasen.dk Sæt dig ind i tilskudsmulighederne for dit projekt og skaf information om dem så tidligt som muligt. Check kriterierne omhyggeligt for tilskud så du sikrer dig, at du har forstået dem og at de er relevante for dit projekt. Bevillingsgiver følger disse kriterier nøje ved udvælgelsen og du skal sikre dig, at din ansøgning lever op til disse kriterier. Lad være med at spilde tid på et tilskud der ikke matcher dit projekt eller din organisation. 2. Tilskud er fremadrettede. Man kan ikke få dækket udgifter, der er afholdt forud for at et tilskud er givet. 3. Undersøg om der kræves medfinansiering og hvis det er tilfældet skal du sikre dig, at disse ressourcer er til stede i god tid eller, at du kan sandsynliggøre de kan tilvejebringes inden projektet påbegyndes. 4. Overhold formalia og levér al den information der bliver bedt om. Alle punkter i et ansøgningsskema skal udfyldes, der må ikke blot henvises til bilag. Hvor der kræves specifikke opstillinger eller brug af givne skemaer skal disse anvendes. Er du i tvivl så kontakt bevillingsgiveren. 5. Overhold deadlines. I visse tilfælde kan indgivelse af en ansøgning bare et minut for sent bevirke, at den ikke behandles. Fonde som uddeler midler løbende, dvs. uden ansøgningsfrister vil som regel træffe beslutning om tildeling af tilskud på deres bestyrelsesmøder. Det er forskelligt hvor ofte bestyrelser og bevillingsudvalg mødes og der er der er altid en frist for fremsendelse af ansøgninger og evt. indstillinger, hvilket normalt vil være ca. 2-3 uger før et bestyrelses- eller udvalgsmøde. Kontakt derfor fonden og hør hvornår du kan forvente svar. 7. Vær så grundig som muligt med din ansøgning. Følg med i udviklingen på de områder dit projektet berører, politiker, handlingsplaner, m.m. så du kan reflektere dette i projektbeskrivelsen /ansøgningen. Beskriv tydeligt og overskueligt, hvad der skal laves i projektet, hvad resultaterne er og hvad det koster. Fremhæv tidligere erfaring og ekspertise og brug den fornødne tid på at matche dem med ansøgningen, så kravene der stilles til ansøgers og samarbejdspartnernes kvalifikationer og forudsætninger imødekommes. 6. Læg arbejde i at finde egnede partnere og etabler kontakt med dem så de kan aktiveres når det er nødvendigt. Vurder omhyggeligt potentielle partneres vilje og engagement - deres input kan blive nødvendige over en lang periode. 8. Søg flere steder på én gang. Du kan aldrig være sikker på at få tilskud. Du skal dog være åben om det i ansøgningerne og oplyse om, hvor ellers du har søgt. 9. Lær af andres eksempler. Se hvilke projekter der har fået tilskud og hvor meget. Hvor du har mulighed for det, så kig på andres projektbeskrivelser og ansøgninger, der har opnået tilskud. Lær og bliv inspireret af dem. 10. Lad være med at gøre det for pengenes skyld tilskud skal understøtte jeres kerneydelser/-aktiviteter eller strategier og et tilskud er aldrig et mål i sig selv. Tilskudsbasen.dk ejes af Dansk Projektrådgivning. Dansk Projektrådgivning tilbyder forskellige typer rådgivning i processen fra idé til projekt. Som de eneste i Danmark tilbyder vi også fundraising online på

12 Reumatologi i Danmark Lars Juul DANMARK D A N S K R E U M A T O L O G I J U N I Reumatologien i Norden Med denne artikel har vi nu været hele vejen rundt i Norden, hvor de fem nordiske lande har præsenteret reumatologien i deres land. Se de andre artikler: Sverige nr. 5, 2013 Norge nr. 1, 2014 Island nr. 2, 2014 Finland nr. 3, 2014 Historik I 1800-tallet skete der en opblomstring af de gamle kurbade i Europa. Motion, sund levevis (»Diætetik«) og vandkure indvortes og udvortes var en del af behandlingen. I 1834 åbnede en af de første danske vandkuranstalter i Rosenborg Have i København. Vandkuranstalterne havde ofte nogle af landets bedste læger betegnelsen»badelæge«har først langt senere fået en nedsættende klang. Den danske forfatter Herman Bang beskriver i romanen»det grå hus«sin farfar, den fornemme Oluf Bang ( ), der var professor i medicin og tilknyttet Rosenborg Brøndkuranstalt. Omkring 1900 var Hans Ditlev Jansen ( ) chef. Han var også intern mediciner og interesserede sig for medicinsk behandling af inflammatoriske lidelser, bl.a. radiumbehandling af reumatoid artritis og kombinerede således medicinsk behandling og fysiurgi. Fysiurgerne fokuserede på musklerne Danske læger var endvidere stærk inspirerede af den svenske sygegymnastik og medico-mekaniske gymnastik med øvelser i maskiner og fra Holland kom en videreudvikling af den oldgamle massagebehandling. I 1902 dannedes»selskabet for Fysisk Terapi og Diætetik«, der regnes for den første forløber til Dansk Reumatologisk Selskab og i 1918 blev specialet anerkendt af Lægeforeningen som selvstændigt speciale. I 1920 forsvarede Rigshospitals fysiurgen Johannes Helweg ( ) sin disputats, hvor han argumenterede for, at iskias er en lidelse i muskler og ikke nervebetinget. Hans Jansen var i stærk opposition hertil og det kom efterfølgende til en bitter splittelse i faget og på Helwegs initiativ blev selskabet i 1921 omdøbt til Dansk Fysiurgisk Selskab. Fysiurgerne fokuserede på musklerne både behandlingsmæssigt, hvor massage og palpatorisk diagnostik fik en fremtrædende plads og forskningsmæssigt, hvor der blev forsket i muskel- Oluf Bang ( )

13 fysiologi, bl.a. på August Kroghs fysiologiske institut. I 1936 dannede reumatologisk interesserede internmedicinere Dansk Selskab for Gigtforskning, der var tæt knyttet til Gigtforeningen. Ny behandling Sideløbende blev der forsket i de inflammatoriske sygdomme. Siden starten af 1900-tallet var man begyndt at skelne inflammatoriske ledsygdomme fra osteoartose ved hjælp af Røntgenundersøgelser og posthume patologiske undersøgelser. Fra 1930 erne førte erkendelsen af gigtfebers infektiøse årsag til antagelsen af at andre inflammatoriske ledsygdomme som reumatoid artrit også må være infektiøst betinget. Man afprøvede fra 1932 Guldsalte, som kendtes til behandling af TB samt Sulfonamid og senere Penicillin. Forestillingen om infektion som årsag til reumatoid artrit bestyrkedes af at der er effekt af Salazopyrin og Penillicilamin, som strukturelt ligner visse antibiotika. Nanna Svartz påvisning af virkningen af Salazopyrin i 1948 blev dog overskygget af, at Hydrocortison blev tilgængeligt og af, at Guldsalte blev anset for bedre. Salazopyrin blev først genopdaget i 1980, få år før kontrollerede undersøgelser endeligt påviste effekten af Methotrexate på reumatoid artrit. Fysiurgi og Rehabilitering I 1960-erne og 1970-erne var der nogen behandlingsmæssig opgivenhed, da både de fysiurgiske og forskellige medicinske be-handlinger ikke levede op til forventningerne og bivirkningerne ved binyrebarkhormon blev åbenlyse. Samtidigt tog den immunologiske forskning fart, og de inflammatoriske sygdomme blev forskningsmæssigt interessante. I begyndelsen af 1970-erne reducerede Sundhedsstyrelsen den internmedicinske del af den fysiurgiske uddannelse og ændrede specialets navn til»fysiurgi og Rehabilitering«. Fysiurgerne var bange for, at specialet ville blive et rent rehabiliteringsspeciale og ville gerne have et bredt speciale. I modsætning hertil var det mange internmedicineres holdning, at specialet skulle knyttes tæt til den interne medicin og i en rapport fra 1976 foreslog Sundhedsstyrelsen at specialet blev opdelt i medicinsk og fysiurgisk reumatologi. I de følgende år blev fysiurgien på hospitalerne kraftigt beskåret, men specialet reumatologi, der omfatter både fysiurgi og medicinsk reumatologi blev til virkelighed i samme år som Dansk Reumatologisk Selskab blev stiftet. Reumatologien i Danmark idag Reumatologi er i Danmark i dag et subspeciale til intern medicin. Alle danske lægers kliniske postgraduate uddannelse starter med et års basisuddannelse. For at blive reumatolog skal man herefter arbejde et år som resevelæge i intern medicin i en godkendt stilling. Inden fire år efter embedseksamen skal man starte på hoveduddannelsen i reumatologi, som er D A N S K R E U M A T O L O G I J U N I

14 DANMARK 20 et fem-årigt skemalagt ansættelsesforløb, hvorefter man er speciallæge. Der er i Danmark 21 hoveduddannelsesstillinger i reumatologi. I de senere år har der været øget interesse for reumatologi blandt læger, der skal vælge speciale. En stor del af æren herfor må tilskrives den meget aktive forening for vordende reumatologer, Yngre Reumatologer, som bl.a. organiserer en meget søgt inspirationskursus for helt unge læger. I Danmark er der 280 reumatologer, svarende til ca indbyggere pr. reumatolog. Der er reumatologiske afdelinger i alle landets regioner, men reumatologerne er ganske ulige fordelt i landet. Således at der i Hovedstadsregionen er relativt betydeligt flere reumatologer, mens andre dele af landet er meget tyndere bemandet. Fx arbejder 38 af de 57 praktiserende speciallæger i Hovedstadsregionen. Inflammatoriske lidelser Som reumatologisk speciallæge arbejder de fleste som overlæge på et hospital hvoraf langt de fleste er offentlige eller som praktiserende speciallæge, dvs. med egen praksis, hvor de fleste har en overenskomst med sygesikringen. Tendensen er, at ambulante fysiurgiske lidelser håndteres i speciallægepraksis, men mange praktiserende speciallæger har dog et bredt udvalg af reumatologiske patienter. Hospitalerne koncentrerer sig om inflammatoriske lidelser, om end mange reumatologiske afdelinger også ser patienter med degenerative ryglidelser. Nogle meget hyppige lidelser i bevægeapparatet som artrose og fibromyalgi overlades overvejende til de alment praktiserende læger. Det er i også øjeblikket uklart i hvilket regi comorbiditet som fx kardiovaskulær sygdom skal håndteres, men aktuelt er det almindeligst også at overlade det til de praktiserende læger. Som i andre lande har behandlingen af de inflammatoriske reumatologiske lidelser ændret sig meget de sidste par årtier i Danmark. Erkendelsen af at vedvarende inflammation i leddene indebærer en betydelig risiko for varige ledskader og dermed funktionstab har ført til en stadig mere aggressiv tilgang til den antiinflammatoriske behanding med hurtig start på MTX og mulighed for biologiske behandling. Muskelfysiologisk forskning Dansk Reumatologisk Selskab arbejder især med uddannelse og kurser. Der er to årlige velbesøgte kurser af flere dages varighed, hvor emnevalget er bredt og der er rige muligheder for at netværke. I de sidste par år har der også været stort fokus på at etablere en dynamisk og attraktiv hjemmeside. Der er ikke fra offentlig side anden støtte til videreuddannelsen af speciallæger end at alle offentligt ansatte speciallæger har ti uddannelsesdage om året. Deltagelse i kurser og kongresser er for det meste organiseret af og betalt af medicinalindustrien. Dansk Reumatologisk Selskab har samarbejde med Gigtforeningen, der er en patientforening med medlemmer. Blandt mange aktiviteter har Gigt-

15 DANMARK foreningen i Danmark fire behandlingscentre hvor gigtpatienter betalt af sygesikringen kan komme på bl.a. træningsophold. Som ovenfor nævnt er der en lang tradition for muskelfysiologisk forskning i Danmark ligesom der mange steder har været fokuseret på forskning i bindevævslidelser og immunologi. Epidemiologien har også stået stærkt i Danmark i kraft af mange og meget omfattende registre - som det er blevet sagt:»danmark er en stor kohorte«. I reumatologisk sammenhæng er der lavet epidemiologisk forskning om bl.a. arvelighed af reumatoid artrit, kardiovaskulær comorbiditet og kræftforekomst ved reumatologiske sygdomme. I de senere år er der fra gruppen omkring professor Mikkel Østergaard udgået en omfattende forskning i billeddiagnostik, især MR og ultralyd. Professor Merete Hetland har været primus motor i databasen»danbio«, hvorfra er udgået meget forskning om især reumatoid artrit og biologisk behandling. Det er obligatorisk at monitorere alle patienter i biologisk behandling i Danbio, og planen er at udvide registreringen af SLE-patienter og reumatoid artrit patienter som ikke er i biologisk behandling. To store multicenterundersøgelser, CIMESTRA og OPERA har yderligere bidraget med ny viden om reumatoid artrit. Kilder: Erik Martin Jensen: Forelæsning ved DRS generalforsamling 2002 i anledning af DRS 100 års jubilæum. Svend Clemmesen, Henrik Permin og Egill Snorrason:»Reumatologi i Danmark, træk af den historiske udvikling«p. 11ff i»nordisk Reumatologisk Förening, Jubileumsbok, 50 år, «. Edvard Gotfredsen: Medicinens historie, 3. udg. Nyt Nordisk Forlag, 1973, p. 532ff Marc Hochberg (ed.): Rheumatology, 4th ed., Elsevier, 2008, p. 437ff Sundhedstyrelsens hjemmeside 22

DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Formandsberetning 3. Årsmøde 6. Generalforsamling 9. Fotokonkurrence 34

DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Formandsberetning 3. Årsmøde 6. Generalforsamling 9. Fotokonkurrence 34 NR 2 14. ÅRGANG MARTS 2014 DANSK REUMATOLOGI Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab Formandsberetning 3 Årsmøde 6 Generalforsamling 9 Fotokonkurrence 34 Ny RADS behandlingsvejledning for RA 36 Reumatologi

Læs mere

tema: KiroprAKtorer uden praksisoverenskomst Frustration over stram styring nikkb-nyt: efteruddannelse udvider horisonten

tema: KiroprAKtorer uden praksisoverenskomst Frustration over stram styring nikkb-nyt: efteruddannelse udvider horisonten tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening tema: KiroprAKtorer uden praksisoverenskomst Frustration over stram styring nikkb-nyt: efteruddannelse udvider horisonten ForsKning: Millionstøtte

Læs mere

Forside: I september 2008 gennemførte Gigtforeningen 80 stavgangsarrangementer over hele landet. Også på Bornholm var der mange, der fik en lektion i

Forside: I september 2008 gennemførte Gigtforeningen 80 stavgangsarrangementer over hele landet. Også på Bornholm var der mange, der fik en lektion i Årsberetning 2008 Forside: I september 2008 gennemførte Gigtforeningen 80 stavgangsarrangementer over hele landet. Også på Bornholm var der mange, der fik en lektion i intelligent motion med stave. Her

Læs mere

31. årgang Juni 2014 Nr. 2

31. årgang Juni 2014 Nr. 2 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Juni 2014 Nr. 2 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2014... 4 Ægtefælle/samleverdag i Vejle...

Læs mere

Konference: Regionerne får friskt syn på kiropraktik. Forskning: Halshvirvelsøjlens facetled. NIKKB NYT: SMS-track af kiropraktorpatienter

Konference: Regionerne får friskt syn på kiropraktik. Forskning: Halshvirvelsøjlens facetled. NIKKB NYT: SMS-track af kiropraktorpatienter Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Konference: Regionerne får friskt syn på kiropraktik Forskning: Halshvirvelsøjlens facetled NR.3 2008 NIKKB NYT: SMS-track af kiropraktorpatienter

Læs mere

Ledelse, der fremmer forskning

Ledelse, der fremmer forskning side fysioterapeuten nr. 21 november 2007 November 2007 / 89. årgang 21 Ledelse, der fremmer forskning Overfysioterapeut Kirsten Thorup modtager Forskningsfondens Særlige Pris for sin indsats for fysioterapeutisk

Læs mere

REPORTAGE: International studenterkongres forankrer sig

REPORTAGE: International studenterkongres forankrer sig Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening TEMA: DKF s Årsmøde 2009 NIKKB NYT: Behandling af spædbørnskolik REPORTAGE: International studenterkongres forankrer sig NR.6 2009 KIROPRAKTOREN NR.5

Læs mere

Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer. Fokus: KIA - rehabilitering på tværs. Forskning: Ny viden om nakkesmerter

Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer. Fokus: KIA - rehabilitering på tværs. Forskning: Ny viden om nakkesmerter Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer Fokus: KIA - rehabilitering på tværs NR.3 2007 Forskning: Ny viden om nakkesmerter KIROPRAKTOREN NR.3

Læs mere

Aktuelt: Kiropraktorer i hospitalsvæsenet. Fokus: Psykisk arbejdsmiljø og stress. Reportage: Generalforsamling i Selskabet

Aktuelt: Kiropraktorer i hospitalsvæsenet. Fokus: Psykisk arbejdsmiljø og stress. Reportage: Generalforsamling i Selskabet Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Aktuelt: Kiropraktorer i hospitalsvæsenet Fokus: Psykisk arbejdsmiljø og stress NR.4 2007 Reportage: Generalforsamling i Selskabet KIROPRAKTOREN NR.3

Læs mere

UNDERSØGELSE Hvad betyder knækket?

UNDERSØGELSE Hvad betyder knækket? Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening TEMA: ULTRALYD I KIROPRAKTORPRAKSIS Uddannelse afgørende NIKKB NYT Ny MTV om tværfaglig indsats for rygpatienter UNDERSØGELSE Hvad betyder knækket?

Læs mere

NIKKB NYT: Børn og unge i kiropraktorpraksis

NIKKB NYT: Børn og unge i kiropraktorpraksis Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Tema: Uddannelse Fokus: Regioner siger ja til specialistuddannelse NR.5 2007 NIKKB NYT: Børn og unge i kiropraktorpraksis KIROPRAKTOREN NR.5 2007

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 25. aug. 2010 i Odense 2009-2010 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2009/10 1 Indledning... 3 2 Medlemsforhold...

Læs mere

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 30. årgang Marts 2013 Nr. 1 EHDN IHA EHA HDBuzz HDYO Sjældne Diagnoser Team Sjældne Handicap DR Bomiljø HS HC Bofællesskabet Pilehuset Nationalt Videnscenter for Demens De

Læs mere

Indhold. Forsidebillede: Efteråret er mødernes tid i PROPA se side 22. Efterårshilsen til PROPAs medlemmer. At leve med kræft. Giv lyd, mand!

Indhold. Forsidebillede: Efteråret er mødernes tid i PROPA se side 22. Efterårshilsen til PROPAs medlemmer. At leve med kræft. Giv lyd, mand! September 2011, nr. 3 At leve med kræft Nye behandlinger af prostatakræft med spredning HIFU behandling i Norge Indhold Nr. 3, september 2011 PROPA NYT udgives af Prostatatakræftforeningen. Adresseændringer,

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER:

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER: DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN DSIM BL.A. I DETTE NUMMER: 3 Leder: Vi skal ikke oprette et nyt akut medicinsk speciale 7 Generalforsamling den 16. november 2005 34 Hagedorn-Prisen den 3. marts 2006 36

Læs mere

afslag på forsikring Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV

afslag på forsikring Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV afslag på forsikring Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV Trods fremskridt inden for behandling og en nærnormal livsprognose i Danmark oplever hivsmittede stadig, at de afvises af forsikringsselskaberne.

Læs mere

Sundhedsvæsen TIDSSKRIFT FOR DANSK. 87. årgang / Nr. 5 / September 2011. Kommunale akutteam Interprofessionel læring Fra»forandringskaos«til trivsel

Sundhedsvæsen TIDSSKRIFT FOR DANSK. 87. årgang / Nr. 5 / September 2011. Kommunale akutteam Interprofessionel læring Fra»forandringskaos«til trivsel TIDSSKRIFT FOR DANSK Sundhedsvæsen 87. årgang / Nr. 5 / September 2011 Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet Kommunale akutteam Interprofessionel læring Fra»forandringskaos«til trivsel Til lands

Læs mere

Tema: Fejl & klager Reportage: Kiropraktorfondens forskningstemadag 2008 NIKKB Nyt: Ny efteruddannelseschef

Tema: Fejl & klager Reportage: Kiropraktorfondens forskningstemadag 2008 NIKKB Nyt: Ny efteruddannelseschef Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening NR.5 2008 Tema: Fejl & klager Reportage: Kiropraktorfondens forskningstemadag 2008 NIKKB Nyt: Ny efteruddannelseschef KIROPRAKTOREN NR.5 2008 0 Bestyrelsens

Læs mere

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 90. årgang Nr. 2 Marts 2014

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 90. årgang Nr. 2 Marts 2014 Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 90. årgang Nr. 2 Marts 2014 Unikt samarbejdsprojekt i Randersklyngen Danskerne og sundheden i 2030 Patient empowerment nyt mantra Danish Health Care Journal 90. årgang

Læs mere

Egenomsorg ved kronisk sygdom

Egenomsorg ved kronisk sygdom Egenomsorg ved kronisk sygdom Tema-avis fra nordisk konference om egenomsorg Når det er mig selv, der tager blodprøver, noterer mine tal og fører skemaer, er det pludselig også mit ansvar at følge med.

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

For få tandlæger til for mange tænder Behovet for tandlæger Kliniknøgletal 2013 2014 bliver et godt kursus-år

For få tandlæger til for mange tænder Behovet for tandlæger Kliniknøgletal 2013 2014 bliver et godt kursus-år MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 3 / 2013 For få tandlæger til for mange tænder Behovet for tandlæger Kliniknøgletal 2013 2014 bliver et godt kursus-år 3 INDHOLD For få tandlæger

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

NYE TAL: 430.000 danskere har KOL. Poul Erik er en af dem, der klarer sig godt på trods af en lungekapacitet på 30 %.

NYE TAL: 430.000 danskere har KOL. Poul Erik er en af dem, der klarer sig godt på trods af en lungekapacitet på 30 %. NYE TAL: 430.000 danskere har KOL. Poul Erik er en af dem, der klarer sig godt på trods af en lungekapacitet på 30 %. NR. 6 DECEMBER 2007 DANMARKS LUNGEFORENINGS MEDLEMSBLAD NYT MØDESTED FOR FOLK MED KOL

Læs mere

Videnregnskab 2002. Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse

Videnregnskab 2002. Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse Videnregnskab 2002 Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens beretning 4 Videngrundlag 7 Værdigrundlag 7 Kræftforskning 8 Den biologiske kræftforskning 8 Den epidemiologiske

Læs mere

Forsker i skizofreni. Hold fast i de unge. Bare ikke geronto. Vi mødes på nettet

Forsker i skizofreni. Hold fast i de unge. Bare ikke geronto. Vi mødes på nettet 19. september 2014 68. årgang Dansk Psykolog Forening 15 Forsker i skizofreni Skizofrene personer har svært ved social kommunikation. Psykolog Vibeke Bliksted vil med sin forskning bidrage til at svare

Læs mere

Behandling af mennesker med angst og depression

Behandling af mennesker med angst og depression Behandling af mennesker med angst og depression Kortlægning af behandlingsfeltet og diskussion af perspektiverne ved indførelse af collaborative care Amalie Hauge-Helgestad Katrine Schepelern Johansen

Læs mere

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013 Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus Maj 2013 Kolofon Evalueringsrapport af pilotprojekt Kend din lupus patientuddannelse til mennesker med lupus. Udarbejdet af Gigtforeningen,

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere