UDBUDSMATERIALE EU-UDBUD August 2008 Administration af personalegoder for ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDBUDSMATERIALE EU-UDBUD August 2008 Administration af personalegoder for ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune"

Transkript

1 UDBUDSMATERIALE EU-UDBUD August 2008 Administration af personalegoder for ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune

2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for udbuddet s Disposition af tilbud Generelle udbudsbetingelser Udbudsform Tidsplan Leverancens grundlag Krav til leverancen Leverancens omfang Aftaleperiode Pris- og betalingsbetingelser Prisregulering Overdragelse af aftalen Misligholdelse Force Majeure Kontraktgrundlag Kriterier for tildeling af kontrakt Minimumsbetingelser Antal leverandører Tildelingskriterier Vedståelse af tilbud Kommunikation Fremsendelse af tilbud - 11 Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Faaborg-Midtfyn Kommunes politik for fleksible lønpakker Tilbudsskema til udfyldelse Tro- og loveerklæring til udfyldelse 2

3 1 Baggrund for udbuddet Faaborg-Midtfyn Kommune agter med virkning fra 1. februar 2009 som led i sine bestræbelser på at fastholde nuværende samt tiltrække nye medarbejdere at tilbyde en række personalegoder, som kan indgår i en fleksibel lønpakke for den enkelte. Kommunens månedslønnede medarbejdere får mulighed for at vælge blandt følgende personalegoder: - HjemmePC - Bredbåndsforbindelse - Bredbåndstelefoni - GPS - Sundhedsydelser (massage, fodpleje, zoneterapi og kiropraktik) - Rygestopprodukter - Coaching og forebyggelse af stress - Aviser Under hensyntagen til de erfaringer, kommunen indhøster, vil der blive taget stilling til, hvorvidt tilbuddene skal udvides eller på anden måde tilpasses efter Om indholdet af og kommunens politik for fleksible lønpakker henvises til bilag 1. Faaborg-Midtfyn Kommune har besluttet ikke selv at levere personaleressourcer eller særskilt software til administration af de fleksible lønpakker. Derfor udbydes denne opgave, som omfatter: 1. Daglig administration af ordningen, herunder udarbejdelse af informationsmateriale i forbindelse med opstart. 2. Den til opgaven relevante software. Nærmere specifikation af opgaven fremgår af afsn Udbuddet omfatter alene administration af personalegoderne og ikke de produkter og ydelser, der er knyttet til de enkelte goder. Fællesindkøb Fyn varetager sekretariatsfunktionen under udbudsprocessen på vegne af Faaborg-Midtfyn Kommune, der udgør den ordregivende myndighed. 2 Disposition af tilbud Samtlige punkter i nærværende udbudsmateriale skal besvares og/eller accepteres, idet eventuelle forbehold tydeligt anføres. Udbudsmaterialet kan sammen med de tre bilag downloades i pdf-format fra: 3

4 Udbudsmaterialet kan ligeledes rekvireres som word-fil pr. mail på adressen: Besvarelsen kan herefter skrives direkte i udbudsmaterialet med rød skrift. 3 Generelle udbudsbetingelser 3.1 Udbudsform Udbuddet af Administration af personalegoder for ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune gennemføres som et offentligt udbud i henhold til nærværende udbudsmateriale med bilag samt i henhold til Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr. 937 af 16. sept om fremgangsmåden ved offentlige udbud af varekøb og tjenesteydelser i EU. 3.2 Tidsplan Udbuddet gennemføres efter følgende tidsplan: 15. august 2008 Afsendelse af udbudsbekendtgørelse til offentliggørelse i EU-Tidende. 12. september 2008 Frist for rekvirering af udbudsmateriale (kl ). 19. september 2008 Frist for modtagelse af skriftlige spørgsmål (kl.12.00). 2. oktober 2008 Frist for modtagelse af tilbud (kl ). 8. oktober 2008 Meddelelse til tilbudsgiverne om resultatet af udbuddet. 9. oktober 2008 Stand still-perioden træder i kraft. 20. oktober 2008 Stand still-perioden udløber og kontraktunderskrivelse finder sted. 1. november 2008 Kontraktstart. 3.3 Leverancens grundlag Ved modtagelse af udbudsmaterialet skal tilbudsgiver, udover at sikre sig, at udbudsmaterialet er fuldstændigt, også gøre sig bekendt med, at de til enhver tid gældende lovbestemmelser og myndighedskrav, herunder EU-direktiver og standarder, overholdes. Grundlag for tilbud og ydelser: - Dette udbudsmateriale med tilbudsliste og evt. rettelsesblade. 4

5 - De til enhver tid gældende danske og internationale love, bekendtgørelser, myndighedskrav og regler m.m., som finder anvendelse for nærværende udbud. 3.4 Krav af leverancen Leverancen skal indeholde: 1. System til elektronisk behandling af data til brug for administration af fleksible lønpakker, som de er beskrevet i bilag Ydelser til håndtering af administrative rutiner ved bestilling og levering af personalegoder, som de er beskrevet i bilag 1. Medarbejdernes valg af personalegoder finder sted årligt i november måned, første gang fra 15. november Valget gælder for perioden 1. februar 31. januar det følgende år. Det kræves, at såvel system som administrative ydelser er i stand til at honorere dette, og at den systemmæssige del er klar til implementering i kommunens lønsystem senest 1. januar Krav til system (software): A. Systemet skal kunne integreres med og overføre data til kommunens lønsystem (KMD) til automatisk løntræk hos hver enkelt medarbejder tilmeldt et eller flere af de tilbudte personalegoder, herunder levere den nødvendige information til brug for udfyldelse af medarbejderens selvangivelse. B. Systemet skal kunne levere kommunen relevante rapporter om anvendelsen af personalegoder. C. Systemet skal give medarbejderen adgang med eget login og password for medarbejderen via internetbrowser. Siten skal være udformet på dansk. D. Systemet skal indeholde information om de tilbudte personalegoder og de skattemæssige - og andre lovgivningsmæssige - konsekvenser af tilkøb af de enkelte goder. E. Systemet skal give medarbejderen direkte adgang til bestilling og afbestilling af hvert enkelt personalegode. F. Systemet må ikke afstedkomme krav om investeringer fra kommunens side i ekstra soft- eller hardware. G. Systemet skal løbende opdateres for opnåelse af tilfredsstillende sikkerhed, herunder beskyttelse af personfølsomme data. Forbindelsen til systemet skal være krypteret med et anerkendt certifikat. H. Systemet skal være tilgængeligt minimum 98% af tiden og tilbyde en acceptabel accesstid. Planlagt nedlukning meddeles kommunen i god tid og minimum 5 arbejdsdage forinden. 5

6 2. Krav til administrative ydelser: I. Udarbejdelse og udsendelse af informationsmateriale på dansk til samtlige månedslønnede medarbejdere (ca personer) ved opstart, indeholdende de nødvendige logins og passwords, således at valg af personalegoderne kan indledes 15. november Beskrivelse af de enkelte produkter og ydelser leveres af leverandørerne af personalegoderne. Navne og adresser til brug for udsendelsen leveres af kommunen. J. Oprettelse og vedligeholdelse af alle relevante data ifm. medarbejdernes tilkøb og fravalg af personalegoder. K. Bogføring, betaling og afstemning ved tilkøb samt modtagelse, bogføring af eventuelle tilbagebetalinger ved fratrædelse. L. Bestilling og afbestilling hos leverandørerne af personalegoderne samt opfølgning heraf. M. Fremstilling af tillæg til eksisterende ansættelseskontrakter. N. Levering af betalingsoversigt samt alle nødvendige filer til brug for kommunens bogføring. O. Etablering af hotline eller lignende facilitet til besvarelse af medarbejdernes henvendelser. P. Fast(e) kontaktperson(er) til behandling og besvarelse af kommunens henvendelser. Der er således tale om en total outsourcing af personalegodeadministrationen med den nødvendige generering af data til kommunens bogføring. 3.5 Leverancens omfang Kommunens månedslønnede tæller ca personer, idet samtlige skal tilbydes login og password til brug for information om de enkelte personalegoder samt bestilling af disse. Antallet af deltagere på hvert af de tilbudte personalegoder anslås at være: HjemmePC: 525 Bredbåndsforbindelse 650 Bredbåndstelefoni 250 GPS 5 Sundhedsydelser Rygestopprodukter 125 Coaching & stressforebyg. 50 Aviser (fordelt på 4 kategorier med flere leverandører) 6

7 Det understreges, at tallene er anslåede, idet de tal endelige først vil fremgå af medarbejdernes valg af de enkelte personalegoder efter 5. december Aftaleperiode Kontrakten træder i kraft 1. november 2008 og er gældende til 31. januar 2010 med mulighed for to forlængelser, hver af 12 måneders varighed, første gang 1. februar 2011 og gældende til 31. januar 2011 samt anden gang 1. februar 2011 og gældende til 31. januar 2012, begge forlængelser på uændrede kontraktvilkår. Aftale om forlængelse skal ske inden 1. oktober 2009 henholdsvis 1. oktober Kommunen forbeholder sig ret til at overtage håndteringen af de nævnte administrative ydelser med virkning fra 1. februar hvert af årene, kontrakten gælder, Meddelelse herom skal tilgå leverandøren senest 1. oktober året før, overtagelsen finder sted. 3.7 Pris- og betalingsbetingelser Priserne er faste i aftaleperioden i henhold til tilbudslisten. Betaling sker 30 dage netto fra modtagelse af elektronisk faktura. Betalingen er i hvert tilfælde betinget af, at leverancen kan godkendes og betingelserne i aftalen i øvrigt er opfyldt. 3.8 Prisregulering Regulering af priserne sker i henhold til nettoprisindekset hvert år 1. marts, første gang 1. marts Overdragelse af aftalen Leverandøren kan ikke overdrage leverancen helt eller delvist til andre uden kommunens samtykke Misligholdelse Eventuel misligholdelse af aftalen afgøres i henhold til dansk rets almindelige bestemmelser. I tilfælde af væsentlig misligholdelse, som ikke rettes efter skriftligt påkrav omfattende en frist på 7 kalenderdage til udbedring af misligholdelsen, er kommunen berettiget til at afkræve en bod lydende på DKK (titusinde) for hver dag misligholdelsen varer samt opsige aftalen uden yderligere varsel. Som væsentlig misligholdelse betragtes bl.a.: - Manglende overholdelse af leveringstid - Manglende leverance 7

8 - Manglende overholdelse af de stillede krav til leverancen Såfremt kontrakten bringes til ophør på grund af leverandørens misligholdelse, er kommunen berettiget til at indgå kontrakt til anden side om leverance til erstatning for den tabte. Merudgifter i denne forbindelse, vil blive krævet betalt af leverandøren. Hvor intet andet er anført, gælder købelovens garanti- og ansvarsregler, idet dog enhver forsinkelse og mangel anses for væsentlig. Kommunen kan uden varsel opsige kontrakten, såfremt leverandøren erklæres konkurs, træder i likvidation eller anmelder betalingsstandsning ved skriftlig meddelelse til boet, med mindre konkurslovens regler udgør en hindring herfor. Såfremt det af kommunalbestyrelsen eller anden øvrighed bliver vedtaget bestemmelser, der fjerner grundlaget for opretholdelse af personalegodeordningen, kan aftalen fra kommunens side opsiges med 3 måneders varsel til den 1. i en måned. Undlader kommunen at opfylde sine kontraktlige forpligtelser, er leverandøren berettiget til, efter fremsættelse af skriftligt krav herom, at hæve kontrakten. Forudsætningerne herfor er, at leverandøren kan påvise, at undladelsen er af væsentlig betydning for leverandøren og at kommunen er meddelt rimelig frist (7 kalenderdage) til at afhjælpe den påberåbte misligholdelse Force majeure Til force majeure regnes alene følgende forhold: - Strejke - Lockout - Krig - Naturkatastrofer - Brand Force majeure kan alene påberåbes, såfremt den pågældende part uden ugrundet ophold har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part Kontraktgrundlag Kontraktgrundlaget udgøres af nærværende udbudsmateriale samt leverandørens skriftlige tilbud. 8

9 4. Kriterier for tildeling af kontrakt 4.1 Minimumsbetingelser Tilbudsgiver skal for at komme i betragtning indsende følgende: 1. Beskrivelse af leverancen (system og administrative ydelser), dens faciliteter og kapacitet iht. bilag Udfyldt og underskrevet tilbudsskema (bilag 2). Alle priser angives i DKK ekskl. moms. 3. Udfyldt tro- og loveerklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige (bilag 3). 4. Seneste års reviderede årsregnskab. For tilbudsgivere, der har etableret sig inden for det seneste år, vedlægges revisorpåtegnet periodeopgørelse samt aktuel, revisorpåtegnet soliditetserklæring. 5. Serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller lignende aktuelt gyldig dokumentation for, at tilbudsgivers bo ikke er begæret eller under konkurs, likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs eller en lignende situation iht. udelukkelseskriterierne i artikel 45 i Udbudsdirektivets bek. nr. 937 af 16. september Dokumentation for tegnet erhvervsansvarsforsikring. 7. Beskrivelse af selskabsform (evt. konsortie), ejerforhold, organisation og forretningsområder. 8. Referenceliste, indeholdende kontaktoplysninger, dækkende de seneste 2 leverancer af lignende opgaver med omsætningsbeløb angivet. 9. Beskrivelse af eventuelle miljøstyringssystemer. Såfremt tilbudsgiver udgøres af et konsortie eller en konsortielignende konstellation, gælder punkterne 3, 4 og 5 for samtlige deltagere i konsortiet/den konsortielignende konstellation. Tilbud, der ikke indeholder de ovenfor angivne minimumskrav, vil blive betragtet som ukonditionsmæssige og derfor ikke indgå i den endelige tilbudsvurdering. 4.2 Antal leverandører Der vil blive valgt 1 (en) tilbudsgiver som samlet leverandør. 9

10 4.3 Tildelingskriterier Leverandøren udvælges på basis af kriteriet Det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra følgende kriterier: Pris 50 % Faciliteter, - tilgængelighed, brugervenlighed 20 % Faciliteter, - snitflade til kommunens systemer 15 % Kapacitet 15 % 4.4 Vedståelse af tilbuddet Tilbuddet skal være gældende i 30 dage fra tilbudsfrist. 5 Kommunikation Spørgsmål til udbudsmaterialet vil i udbudsperioden løbende blive behandlet af udbyderen. Alle spørgsmål rettes skriftligt pr. post eller til: Indkøbskonsulent Bjarne Roe Iversen Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Besvarelser af indkomne spørgsmål vil alene blive offentliggjort på Fællesindkøb Fyns hjemmeside under igangværende udbud: Tilbud, produktspecifikationer og andet for tilbuddet relevant materiale skal affattes på dansk. Al kommunikation i forbindelse med aftalen skal foregå på dansk. 10

11 6 Fremsendelse af tilbud Tilbudet fremsendes 1 (et) eksemplar på CD-Rom og 1 (et) eksemplar i papirformat og mærkes tydeligt: Må ikke åbnes i postmodtagelsen. EU-udbud Administration af personalegoder til.: Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Att.: Bjarne Roe Iversen Tilbud, der modtages efter tilbudsfristens udløb (jfr. pkt. 3.2), vil ikke blive taget i betragtning og returneres uåbnet. Tilbudsgiver har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbudene eller erholde oplysninger om deres indhold, herunder priser. Tilbudsgiver kan pr. telefon eller mail efter tilbudsfristens udløb få oplysninger om antal af indkomne tilbud samt navn på, hvilke firmaer der har afgivet tilbud. Tilbudsvurderingen forventes afsluttet således, at der 8. oktober 2008 kan gives skriftlig meddelelse til samtlige tilbudsgivere om udfaldet af udbuddet. Resultatet af udbuddet vil efterfølgende blive bekendtgjort i EU-Tidende. Udarbejdelse af tilbud sker for tilbudsgivers egen regning og alle omkostninger i den forbindelse er Fællesindkøb Fyn og Faaborg-Midtfyn Kommune uvedkommende. Med venlig hilsen, Bjarne Roe Iversen Indkøbskonsulent 11

12 Bilag 1 Politik for fleksible lønpakker 12

13 Introduktion Faaborg-Midtfyn Kommune tilbyder muligheden for at konvertere en del af din løn til personalegoder. De fleste personalegoder, som Faaborg-Midtfyn ønsker at tilbyde dig, er enten skattefri eller beskattes lavere end kontant løn. Det gør, at du kan få mere ud af din løn efter skat, hvis du vælger fleksible personalegoder i stedet for kontant løn. Udvalget af personalegoder bliver løbende vurderet og opdateret ud fra de muligheder, lovgivningen til enhver tid giver. Der henvises til guiden om fleksible lønpakker i det netbaserede system. Hvad er en fleksibel lønpakke? Fordelen ved fleksible lønpakker er, at de giver dig en valgmulighed i forhold til, hvordan din aflønning skal ske. Du kan frit vælge, om du kun vil have kontant løn, eller om du vil have en kombination af en lavere kontant løn og personalegoder. Når du vælger personalegoder, indgår du en aftale med Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor du, til gengæld for de personalegoder, du vælger, accepterer at gå ned i løn. Populært sagt betaler du for de personalegoder, du vælger, med din løn før skat. Det gør, at du opnår en skattebesparelse, så det pågældende gode bliver væsentligt billigere efter skat end ellers. Fleksible lønpakker giver dig muligheden for at sammensætte din lønpakke, så den passer bedst til dine personlige behov og livssituation. Programmet er helt i tråd med Faaborg-Midtfyn Kommunes mål: at tiltrække og fastholde kompetente medarbejdere samt at sænke sygefraværet. Tilfredse medarbejdere producerer mere, har større arbejdsglæde og lavere sygefravær. Forandring er et vilkår, der stiller krav til nytænkning og ambitioner. Her er fokus på fremtiden og vi vil gerne gå nye veje. Hvad kan du vælge? Du får mulighed i 2009 for at vælge mellem følgende personalegoder: - Aviser - Bredbånd og bredbåndstelefoni - Sundheds-/ Massageordning - Coaching- forebyggelse af stress - Rygestopprodukter - GPS - PC-ordning Du finder en mere uddybende beskrivelse af de enkelte personalegoder i folderen: Fleksible lønpakker - Faaborg-Midtfyn Kommune.

14 Pension, bonus, overtidsbetaling, ferietillæg m.v. Pension, bonus, overtidsbetaling, ferietillæg og eventuelle andre tillæg beregnes af bruttolønnen før valg af personalegoder og omfatter således også den del af lønnen, du eventuelt har konverteret til personalegoder. Derfor vil beregning af pension m.v. være uændret. Hvem kan vælge en fleksibel lønpakke? Alle fastansatte medarbejdere som sidder i uopsagt stilling hos Faaborg-Midtfyn Kommune eller i selvejende dag- og døgninstitutioner, som har indgået driftsoverenskomst med kommunen og hvor HR-Staben forestår lønadministrationen, kan vælge en fleksibel lønpakke. Vær dog opmærksom på, at du kun kan vælge skattebegunstigede goder, for den del af din løn, der ligger ud over din grundløn. Valgperiode hvornår kan du sammensætte din lønpakke? Valg af personalegoder sker én gang årligt i november måned. For 2009 sker valget i perioden fra den 15. november 2008 til og med den 5. december Valget er bindende og gælder for perioden 1. februar 2009 til 31. januar Du skal aktivt vælge den fleksible lønpakke hvert år for at beholde goderne i den efterfølgende periode. Forud for den årlige valgperiode bliver udbuddet og værdien af de forskellige personalegoder revideret for at sikre, at udbuddet er så attraktivt og hensigtsmæssigt som muligt. I helt særlige tilfælde, hvor du ikke har haft mulighed for at sammensætte din fleksible lønpakke inden for valgperioden, kan der undtagelsesvis gives mulighed for at vælge goder efterfølgende. I særlige situationer under bindingsperioden vil du kunne ændre valget af sammensætningen af din lønpakke, hvis uforudsete hændelser måtte påvirke din økonomiske situation. De typiske situationer kunne være: - Indgåelse af ægteskab - Skilsmisse - Ægtefælle eller samlever mister sit job - Ægtefælle eller samlever dør Hvis du ønsker at ændre din lønpakke i særlige situationer, skal du kontakte HR-Staben Nyansatte Medarbejdere, der ansættes efter valgperiodens udløb, kan desværre først få mulighed for at vælge personalegoder i den næste valgperiode Ikrafttrædelsesdato Fleksible lønpakker træder i kraft første gang 1. februar Det vil sige, at løntrækket træder i kraft med lønnen for februar måned Bindingsperiode Når du sammensætter din fleksible lønpakke, skal du være opmærksom på, at der er en 1-årig bindingsperiode af hensyn til administration og skattelovgivning. Det vil sige, at du ved valg af en lønpakke accepterer et løntræk for det næste år. Det betyder også, at du ikke kan afmelde eller ændre valget af de personalegoder, som du har valgt i din lønpakke.

15 Den 1-årige bindingsperiode løber fra ikrafttrædelsesdatoen. Det vil sige, den første bindingsperiode går fra 1. februar 2009 til 31. januar Valgprocedure Du skal anvende et internetbaseret system, når du sammensætter din lønpakke. Inden valgperioden får du tilsendt et personligt brugernavn og password til systemet samt information om, hvordan du vælger personalegoderne. I systemet kan du løbende se konsekvenserne af dine valg med eksempler og konsekvensberegninger. Så længe du ikke har accepteret lønpakken, kan du lave dine valg om. Det er ikke muligt at vælge om i en valgperiode, når du først har accepteret den endelige sammensætning af lønpakken. Du kan først ændre dine valg ved næste års valgrunde. Du har adgang til systemet hele året, og kan således til hver en tid gå ind og se dit valg og hvilke andre personalegoder og vi lkår Faaborg-Midtfyn Kommune tilbyder. Du kan først ændre dit valg i næste valgperiode Orlov Med løn Hvis du går på orlov med løn, opretholdes de personalegoder, som du har valgt under aftalen. Du skal dog være opmærksom på at forny din lønpakke, hvis du er på orlov i valgperioden. Du vil stadig få tilsendt brugernavn og password på din Faaborg-Midtfyn Kommune mail-adresse. Du kan ikke vælge en lønpakke efter valgperiodens udløb Uden løn Går du på orlov uden løn, fortsætter aftalen frem til den næste valgperiode med undtagelse af orlov uden løn på grund af stillingsskift, hvor du ansættes hos anden arbejdsgiver end Faaborg-Midtfyn Kommune. Du skal være opmærksom på, at da du i orlovsperioden ikke får udbetalt løn, akkumuleres din aftalte lønnedgang som en negativ løn på din lønseddel. Den negative løn bliver udlignet i det øjeblik, hvor du igen modtager løn fra Faaborg-Midtfyn Kommune. Vær opmærksom på, at den negative løn bliver modregnet i din nettoløn. Det betyder, at skattefordelen falder bort i den periode, hvor du er på orlov uden løn. Hvis du fratræder med en negativ akkumuleret løn, får du tilsendt et girokort på den manglende betaling med et beløb svarende til den negative akkumulerede løn, som du herefter er forpligtet til at betale. Du vil ved aftaleperiodens udløb få mulighed for at overtage ordningen på almindelige vilkår som privatperson, hvor det kan lade sig gøre. Ønsker du ikke at fortsætte med ordningen, kan du afmelde din lønpakke med virkning fra det tidspunkt, hvor din lønudbetaling ophører. I valgperioden Medarbejdere der i valgperioden er på orlov uden løn, kan kun vælge fleksible lønpakker, hvis de oppebærer en fast månedsløn i bindingsperioden, altså fra 1. februar Er du på forældre- eller børnepasningsorlov, kan du under alle omstændigheder stadig vælge en fleksibel lønpakke for det efterfølgende år.

16 Du skal selv sørge for aktivt at gå ind i systemet og vælge en lønpakke inden for valgperioden. Du vil stadig få tilsendt brugernavn og password på din arbejds- -adresse Fratrædelse Hvis du selv siger dit job op: Ved fratrædelse afmeldes ordningen med virkning fra fratrædelsesdatoen. Hvor det er muligt, kan du overtage personalegodet på almindelige vilkår som privatperson. Ved opsigelse fra Faaborg-Midtfyns Kommunes side: Hvis du bliver opsagt, afmeldes ordningen med virkning fra fratrædelsesdatoen. Hvor det er muligt, kan du overtage personalegodet på almindelige vilkår som privat person. Fritstilling: Du kan i tilfælde af fritstilling beholde og råde over de aftalte personalegoder i hele opsigelsesperioden. Bortvisning: Hvis du bliver bortvist, fratages personalegoderne pr. bortvisningsdatoen. 8. Mangelfuld levering Hvis et personalegode først bliver leveret efter, at du er begyndt at blive trukket i løn, modtager du ingen kompensation herfor. Du modtager ej heller nogen kompensation, hvis der sker leveringssvigt i løbet af den periode, den fleksible lønpakke gælder for. Faaborg-Midtfyn Kommune vil ved at indgå storkundeaftaler med de enkelte leverandører sikre størst mulig leveringssikkerhed. 9. Skatteregler I systemet finder du en opdateret beskrivelse af de gældende skatteregler for hvert af de personalegoder, du kan vælge. Du kan i forbindelse med valg af de enkelte goder lave en estimeret konsekvensberegning baseret på de beskrevne skatteregler. Du skal være opmærksom på, at Faaborg-Midtfyn Kommune fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med den skatteretlige behandling af de fleksible lønpakker. Det er således dit eget ansvar, hvis skattereglerne ændrer sig, da Faaborg-Midtfyn Kommune på ingen måde kan drages til ansvar for ændrede skatteregler eller fortolkninger af disse. 10. Rådgivning og kundeservice Faaborg-Midtfyn Kommune har outsourcet administrationen af valg af fleksible personalegoder til firmaet xxxxxxxxx. I systemet finder du en hjælpefunktion, hvor du bl.a. kan stille spørgsmål om xxxxx systemet. Hvis du oplever problemer med levering af de personalegoder, du har valgt i din lønpakke, skal du kontakte leverandøren af godet. Du finder hele året kontaktinformationerne til leverandørerne i xxxxxx under Mere info under det enkelte gode. Hvis det ikke hjælper er du meget velkommen til at kontakte xxxxxxxx. Faaborg-Midtfyn Kommune yder ingen rådgivning i forbindelse med funktionaliteten og brugen af personalegoderne eller ved uoverensstemmelser med leverandørerne.

17 Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte HR-Staben med spørgsmål til kommunens politik om fleksible lønpakker eller hvis xxxxxx eller leverandøren ikke kan hjælpe dig med din forespørgsel. 11. Spørgsmål Du vil inden valgperioden modtage information om xxxx. Hvis du har spørgsmål til Faaborg-Midtfyn Kommunes politik for fleksible lønpakker i øvrigt, er du altid velkommen til at kontakte HR-staben. Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse med sammensætningen af din fleksible lønpakke. Med venlig hilsen Kommunalbestyrelsen

18 Bilag 2 Tilbudsliste På nedenstående skemaer anføres de ønskede oplysninger, herunder tilbudte faste priser for system (licens) og administrative ydelser til håndtering af personalegodeordningen i Faaborg- Midtfyn Kommune. Tilbudslisten underskrives. Information om tilbudsgiver: Tilbudsgiver Adresse Kontaktperson Telefon/Mobil CVR-nr. Alle priser skal oplyses i DKK ekskl. moms og indeholde alle omkostninger forbundet med system og ydelse. Årlig pris for software (licens) Pris for adm. ydelser pr. tilmeldt medarbejder pr. tilmeldt gode Evt. øvrige omkostninger (arten anføres) Underskrift af tilbuddets ansvarlige

19 Bilag 3 ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. - om ubetalt forfalden gæld til det offentlige. I henhold til lov nr af 21. december 1994 samt efterfølgende lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love, erklærer undertegnede hermed ikke at have ubetalt forfalden gæld til det offentlige overstigende kr. Virksomhedens navn, adresse samt CVR nr.: Ved enkeltmandsvirksomhed erklæres det i øvrigt, at indehaveren ligeledes ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige overstigende kr. Underskrift af tegningsberretiget

Forslag. Politik for fleksible lønpakker

Forslag. Politik for fleksible lønpakker Forslag Politik for fleksible lønpakker Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion...3 2. Hvad er en fleksibel lønpakke?...3 3. Hvad kan du vælge?...3 4. Pension, bonus, overtidsbetaling, ferietillæg m.v...4

Læs mere

UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE EU-UDBUD

UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE EU-UDBUD UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE EU-UDBUD Juli, 2007 Vejsalt til Vintertjeneste Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Ansvarlig indkøbskonsulent: Morten Milling Tlf.: 72 53 11 83/ Mobil: 72 53 11 93.

Læs mere

Regler vedr. bruttolønsordning (fleksibel lønpakke) DS Smith Packaging Denmark A/S

Regler vedr. bruttolønsordning (fleksibel lønpakke) DS Smith Packaging Denmark A/S Regler vedr. bruttolønsordning (fleksibel lønpakke) DS Smith Packaging Denmark A/S DS Smith Packaging tilbyder dig muligheden for at konvertere en del af din løn til personalegoder. De fleste personalegoder,

Læs mere

1 BAGGRUND FOR UDBUDDET 2-4 2 DISPOSITION AF TILBUD 5 3 GENERELLE UDBUDSBETINGELSER 5 4 KRITERIER FOR TILDELING AF KONTRAKT 8 5 SPØRGSMÅL 9

1 BAGGRUND FOR UDBUDDET 2-4 2 DISPOSITION AF TILBUD 5 3 GENERELLE UDBUDSBETINGELSER 5 4 KRITERIER FOR TILDELING AF KONTRAKT 8 5 SPØRGSMÅL 9 Indhentning af tilbud på web-baseret administrations- og bestillingssystem til håndtering af fleksible lønpakker samt ydelser i forhold til implementering og drift af disse (outsourcing) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE: EU-UDBUD 2007 BRYSTPROTESER Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Ansvarlig indkøbskonsulent: Bjarne S. Petersen Tlf.: 72 53 11 82/ Mobil: 72 53 11

Læs mere

Bilerne skal benyttes i det daglige arbejde til mandskabs og materialetransport.

Bilerne skal benyttes i det daglige arbejde til mandskabs og materialetransport. [Firma] [Navn] [Adresse] [Postnr] [By] Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3 A 5856 Ryslinge www.faaborgmidtfyn.dk 13. maj 2008 Vedr.: Tilbud på mandskabsbiler til Værkstederne, Assens Kommune. Tak for Deres

Læs mere

Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Assens Kommune.

Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Assens Kommune. 1 [Firma] [Navn] [Adresse] [Postnr.] [By] Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Tlf. 72 530 530 www.faaborgmidtfyn.dk Vedr.: Tilbud på biler til Assens Kommune. Tak for Deres henvendelse vedrørende

Læs mere

UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE EU-UDBUD

UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE EU-UDBUD Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE EU-UDBUD Juni, 2007 2-hjulede Mobile Affaldsbeholdere Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Ansvarlig indkøbskonsulent: Morten Milling Tlf.: 72 53 11

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE

ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Herning Kommunes retningslinjer for personalegoder 2013 I Herning Kommunes retningslinjer for personalegoder kan du læse regler og vilkår for valg af personalegoder

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11 Bilag 2 Tilbudsskema Udbud af indsamling af dagrenovation Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvælgelseskriterier... 3 2.1. Oplysninger om virksomheden, jf. udbudsmaterialets punkt

Læs mere

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER 1/7 TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER oktober 2007 2/7 INDHOLD Indledning side 3 Udbudets omfang side 3 Udbudsform og udbudsmateriale side 3 Udformning af tilbud

Læs mere

Fællesindkøb Fyn udbyder herved på vegne af Faaborg-Midtfyn Kommune, indkøb af 5 stk. fabriksnye biler m.v. i henhold til nedennævnte udbudsmateriale.

Fællesindkøb Fyn udbyder herved på vegne af Faaborg-Midtfyn Kommune, indkøb af 5 stk. fabriksnye biler m.v. i henhold til nedennævnte udbudsmateriale. 1 [Firma] [Navn] [Adresse] [Postnr.] [By] Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Tlf. 72 530 530 www.faaborgmidtfyn.dk Vedr.: Tilbud på biler til Faaborg-Midtfyn Kommune. Tak for Deres henvendelse

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Indkøb af vippecontainere. Udbudsbetingelser

Indkøb af vippecontainere. Udbudsbetingelser Indkøb af vippecontainere Udbudsbetingelser Dato: 15-07-2016 Udarbejdet af: OFD Version: 0.1 Kontrol: LTH Godkendt af: - side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Nyborg Kommune.

Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Nyborg Kommune. 1 Vedr.: Tilbud på biler til Nyborg Kommune. Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Nyborg Kommune. Fællesindkøb Fyn udbyder herved på vegne af Nyborg Kommune, indkøb af 24 stk. fabriks

Læs mere

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet, som blev udsendt med udbudsbrevet af 17. juli 2014.

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet, som blev udsendt med udbudsbrevet af 17. juli 2014. Bilag 1 Gribvand Spildevand A/S - Udbud af SRO-arbejde - Tilbudsliste (TBL) Side 1 af 8 Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet, som blev udsendt med

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Udbudsspecifikation vedr. indkøb af elektronisk handlingsplansværktøj

Udbudsspecifikation vedr. indkøb af elektronisk handlingsplansværktøj Udbudsspecifikation vedr. indkøb af elektronisk handlingsplansværktøj Kolding Kommune, HR-Arbejdsmiljø ønsker et tilbud på levering af et elektronisk handlingsplansværktøj. Kolding Kommune ønsker, at indgå

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter Gerringe. EU-udbud, TED-publikation nr. 046469-2014 April 2014 I/S REFA, Energivej 4, 4800 Nykøbing F. E-mail: refa@refa.dk

Læs mere

Udbudsmateriale. vedrørende. Skolemad til Kerteminde Kommune

Udbudsmateriale. vedrørende. Skolemad til Kerteminde Kommune Udbudsmateriale vedrørende Skolemad til Kerteminde Kommune Juli 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Udbudsform... 3 3. Udbudets omfang... 3 4. Kontraktperiode... 3 5. Tidsplan... 3 5. Kravspecifikation...

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE. 1 stk. fabriksny slamsuger til Park & Vej i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE. 1 stk. fabriksny slamsuger til Park & Vej i Faaborg-Midtfyn Kommune. Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE 1 stk. fabriksny slamsuger til Park & Vej i Faaborg-Midtfyn Kommune. Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Ansvarlig indkøbskonsulent: Lone Uhrbrand

Læs mere

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet.

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet. Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Tlf. +45 70 10 33 22 Fax +45 7010 4455 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 EAN-nr.5798000161184 J. nr. 2011-2207-0001 Sagsbeh. mlinde

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE: EU-UDBUD 2008 INDKØB AF BILER TIL NYBORG KOMMUNES HJEMMEPLEJE M.FL. Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Ansvarlig indkøbskonsulent: Bjarne S. Petersen

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 6

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r):

Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r): Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r): knallerter, scooter, cykler, motocross og udstyr samt vedligeholdelse af cykler og mooncars Vejledning Tekst skrevet med Sort er ment som standard tekst og

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål Indledning Holbæk Forsyning A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på rammeaftale omfattende løbende ydelser i forbindelse med landinspektørarbejder

Læs mere

Spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 118-171261. Vedr. personalegoder og fleksible lønpakker. Region Midtjylland

Spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 118-171261. Vedr. personalegoder og fleksible lønpakker. Region Midtjylland Spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 118-171261 Vedr. personalegoder og fleksible lønpakker Region Midtjylland Spørgsmål 1 Svar 1 Spørgsmål 2 Svar 2 Spørgsmål 3 Svar 3 Spørgsmål 4 I blandt kravene

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Forekomst og udvaskning af problematiske stoffer i beton og tegl fra nedrivning eller renovering af danske bygninger og anlæg Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401

Læs mere

Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested

Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested Beskrivelse af opgaven Tilbudsindhentningen vedrører cafedrift i et aktiveringstilbud/ åbent værested

Læs mere

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Annoncering Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Januar 2014 1. Indledning... 2 1.1 Udbuddets omfang... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 2.1 Udbudsform... 3 2.2 Tilbud

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere

Indsamling af dagrenovation

Indsamling af dagrenovation Odsherred kommune Indsamling af dagrenovation Offentligt EU-udbud Udbuds- og tilbudsbetingelser Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Orientering 2 1.1 Forventet tidsplan for udbuddet 2 1.2 Ordregiver 3 2 Udbudsbetingelser

Læs mere

Annoncering af Afgørelsesdatabasen

Annoncering af Afgørelsesdatabasen Annoncering af Afgørelsesdatabasen 1. Indledning Annoncering af opgave vedrørende etablering, drift og vedligeholdelse af Afgørelsesdatabase for Landsskatteretten og Skatterådet og anonymisering af afgørelser

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

ENTREPRISE 1 Tømning af papir- og glaskuber i Skive Kommune, samt levering og tømning af glaskuber i Holstebro og Lemvig Kommuner

ENTREPRISE 1 Tømning af papir- og glaskuber i Skive Kommune, samt levering og tømning af glaskuber i Holstebro og Lemvig Kommuner ENTREPRISE 1 Tømning af papir- og glaskuber i Skive Kommune, samt levering og tømning af glaskuber i Holstebro og Lemvig Kommuner Rettet Tilbudsliste November 2014 Nomi4s i/s 1. Hovedtilbud Tilbuddet skal

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter.

Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter. 25. juni 2009 Udbudsbekendtgørelse Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation

Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation Dato: dd.mm.aaaa Side 1 af 9 Indhold Bilag 2a Underskrift og oplysninger... 3 Bilag 2b - Nøgletal... 7 Bilag 2c - Referenceliste... 8 Bilag

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om bistand til Miljøstyrelsens kontrol med overførsel af affald efter EU Transportforordning nr. 1013/2006 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Udbudsbrev Miniudbud

Udbudsbrev Miniudbud Bilag 4d: Skabelon til miniudbud (genåbning af konkurrencen) Udbudsbrev Miniudbud Miniudbud for udførelsen af konsulentopgaver primært under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen

Læs mere

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE: EU-UDBUD 2008 INDKØB AF BILER TIL FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE HJEMMESYGEPLEJEN Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Ansvarlig indkøbskonsulent: Bjarne

Læs mere

EU-udbud Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum

EU-udbud Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum SEPTEMBER 2015 REBILD KOMMUNE EU-udbud Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum UDBUDSVILKÅR ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Udbud af jagt Fase 2

Udbud af jagt Fase 2 Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Udbud af jagt Fase 2 Udbudsbetingelser Postadresse Arsenalvej 55 9800 Hjørring CVR: 16 28 71 80 EAN: 5798000201286 Telefon 72 31 30 00 Telefax 33 32 10 29

Læs mere

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation.

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation. Tina Braad Partner Sagsnr. 056947-0002 tbr/hai T +45 72 27 33 21 tbr@bechbruun.com PROJEKTKONKURRENCE HIMMERLAND BOLIG- FORENING - AFDELING 51 BLÅKILDEVEJ, KILDE- PARKEN 2020 5. marts 2013 Dette prækvalifikationsmateriale

Læs mere

Udbud af. Prisaftale på fodpleje. i henhold til helbredstillæg i loven om social pension

Udbud af. Prisaftale på fodpleje. i henhold til helbredstillæg i loven om social pension Udbud af Prisaftale på fodpleje i henhold til helbredstillæg i loven om social pension Skive Kommune INDHOLD OG BILAG Det samlede udbudsmateriale omfatter, foruden side 1 og 2, følgende indhold og bilag.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5 Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftaler om levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse af kursusmoduler til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Konsekvenser ved forbrænding af shredderaffald

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Konsekvenser ved forbrænding af shredderaffald Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Konsekvenser ved forbrænding af shredderaffald Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Thilde Fruergaard Astrup 6. juli 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag Tilbudsliste (TBL) Tilbudslisten skal suppleres med besvarelse af bilag 1-8. Tilbudsgiver er bekendt med indholdet af udbudsmaterialet af 1. oktober 2012 samt eventuelt udsendte rettelsesblade og spørgsmål

Læs mere

Tilbudsindhentning. På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune

Tilbudsindhentning. På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune Tilbudsindhentning På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune Viborg Kommune Juli 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Tidsplan...

Læs mere

Levering af vintermateriel

Levering af vintermateriel Levering af vintermateriel Saltspredere til kørebaner og stier Juli 2017 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Alment 3 2 Orientering 3 3 Bestemmelser om udbud og tilbud 4 3.1 Oplysninger om skatter, miljøbeskyttelse,

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere