UDBUDSMATERIALE EU-UDBUD August 2008 Administration af personalegoder for ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDBUDSMATERIALE EU-UDBUD August 2008 Administration af personalegoder for ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune"

Transkript

1 UDBUDSMATERIALE EU-UDBUD August 2008 Administration af personalegoder for ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune

2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for udbuddet s Disposition af tilbud Generelle udbudsbetingelser Udbudsform Tidsplan Leverancens grundlag Krav til leverancen Leverancens omfang Aftaleperiode Pris- og betalingsbetingelser Prisregulering Overdragelse af aftalen Misligholdelse Force Majeure Kontraktgrundlag Kriterier for tildeling af kontrakt Minimumsbetingelser Antal leverandører Tildelingskriterier Vedståelse af tilbud Kommunikation Fremsendelse af tilbud - 11 Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Faaborg-Midtfyn Kommunes politik for fleksible lønpakker Tilbudsskema til udfyldelse Tro- og loveerklæring til udfyldelse 2

3 1 Baggrund for udbuddet Faaborg-Midtfyn Kommune agter med virkning fra 1. februar 2009 som led i sine bestræbelser på at fastholde nuværende samt tiltrække nye medarbejdere at tilbyde en række personalegoder, som kan indgår i en fleksibel lønpakke for den enkelte. Kommunens månedslønnede medarbejdere får mulighed for at vælge blandt følgende personalegoder: - HjemmePC - Bredbåndsforbindelse - Bredbåndstelefoni - GPS - Sundhedsydelser (massage, fodpleje, zoneterapi og kiropraktik) - Rygestopprodukter - Coaching og forebyggelse af stress - Aviser Under hensyntagen til de erfaringer, kommunen indhøster, vil der blive taget stilling til, hvorvidt tilbuddene skal udvides eller på anden måde tilpasses efter Om indholdet af og kommunens politik for fleksible lønpakker henvises til bilag 1. Faaborg-Midtfyn Kommune har besluttet ikke selv at levere personaleressourcer eller særskilt software til administration af de fleksible lønpakker. Derfor udbydes denne opgave, som omfatter: 1. Daglig administration af ordningen, herunder udarbejdelse af informationsmateriale i forbindelse med opstart. 2. Den til opgaven relevante software. Nærmere specifikation af opgaven fremgår af afsn Udbuddet omfatter alene administration af personalegoderne og ikke de produkter og ydelser, der er knyttet til de enkelte goder. Fællesindkøb Fyn varetager sekretariatsfunktionen under udbudsprocessen på vegne af Faaborg-Midtfyn Kommune, der udgør den ordregivende myndighed. 2 Disposition af tilbud Samtlige punkter i nærværende udbudsmateriale skal besvares og/eller accepteres, idet eventuelle forbehold tydeligt anføres. Udbudsmaterialet kan sammen med de tre bilag downloades i pdf-format fra: 3

4 Udbudsmaterialet kan ligeledes rekvireres som word-fil pr. mail på adressen: Besvarelsen kan herefter skrives direkte i udbudsmaterialet med rød skrift. 3 Generelle udbudsbetingelser 3.1 Udbudsform Udbuddet af Administration af personalegoder for ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune gennemføres som et offentligt udbud i henhold til nærværende udbudsmateriale med bilag samt i henhold til Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr. 937 af 16. sept om fremgangsmåden ved offentlige udbud af varekøb og tjenesteydelser i EU. 3.2 Tidsplan Udbuddet gennemføres efter følgende tidsplan: 15. august 2008 Afsendelse af udbudsbekendtgørelse til offentliggørelse i EU-Tidende. 12. september 2008 Frist for rekvirering af udbudsmateriale (kl ). 19. september 2008 Frist for modtagelse af skriftlige spørgsmål (kl.12.00). 2. oktober 2008 Frist for modtagelse af tilbud (kl ). 8. oktober 2008 Meddelelse til tilbudsgiverne om resultatet af udbuddet. 9. oktober 2008 Stand still-perioden træder i kraft. 20. oktober 2008 Stand still-perioden udløber og kontraktunderskrivelse finder sted. 1. november 2008 Kontraktstart. 3.3 Leverancens grundlag Ved modtagelse af udbudsmaterialet skal tilbudsgiver, udover at sikre sig, at udbudsmaterialet er fuldstændigt, også gøre sig bekendt med, at de til enhver tid gældende lovbestemmelser og myndighedskrav, herunder EU-direktiver og standarder, overholdes. Grundlag for tilbud og ydelser: - Dette udbudsmateriale med tilbudsliste og evt. rettelsesblade. 4

5 - De til enhver tid gældende danske og internationale love, bekendtgørelser, myndighedskrav og regler m.m., som finder anvendelse for nærværende udbud. 3.4 Krav af leverancen Leverancen skal indeholde: 1. System til elektronisk behandling af data til brug for administration af fleksible lønpakker, som de er beskrevet i bilag Ydelser til håndtering af administrative rutiner ved bestilling og levering af personalegoder, som de er beskrevet i bilag 1. Medarbejdernes valg af personalegoder finder sted årligt i november måned, første gang fra 15. november Valget gælder for perioden 1. februar 31. januar det følgende år. Det kræves, at såvel system som administrative ydelser er i stand til at honorere dette, og at den systemmæssige del er klar til implementering i kommunens lønsystem senest 1. januar Krav til system (software): A. Systemet skal kunne integreres med og overføre data til kommunens lønsystem (KMD) til automatisk løntræk hos hver enkelt medarbejder tilmeldt et eller flere af de tilbudte personalegoder, herunder levere den nødvendige information til brug for udfyldelse af medarbejderens selvangivelse. B. Systemet skal kunne levere kommunen relevante rapporter om anvendelsen af personalegoder. C. Systemet skal give medarbejderen adgang med eget login og password for medarbejderen via internetbrowser. Siten skal være udformet på dansk. D. Systemet skal indeholde information om de tilbudte personalegoder og de skattemæssige - og andre lovgivningsmæssige - konsekvenser af tilkøb af de enkelte goder. E. Systemet skal give medarbejderen direkte adgang til bestilling og afbestilling af hvert enkelt personalegode. F. Systemet må ikke afstedkomme krav om investeringer fra kommunens side i ekstra soft- eller hardware. G. Systemet skal løbende opdateres for opnåelse af tilfredsstillende sikkerhed, herunder beskyttelse af personfølsomme data. Forbindelsen til systemet skal være krypteret med et anerkendt certifikat. H. Systemet skal være tilgængeligt minimum 98% af tiden og tilbyde en acceptabel accesstid. Planlagt nedlukning meddeles kommunen i god tid og minimum 5 arbejdsdage forinden. 5

6 2. Krav til administrative ydelser: I. Udarbejdelse og udsendelse af informationsmateriale på dansk til samtlige månedslønnede medarbejdere (ca personer) ved opstart, indeholdende de nødvendige logins og passwords, således at valg af personalegoderne kan indledes 15. november Beskrivelse af de enkelte produkter og ydelser leveres af leverandørerne af personalegoderne. Navne og adresser til brug for udsendelsen leveres af kommunen. J. Oprettelse og vedligeholdelse af alle relevante data ifm. medarbejdernes tilkøb og fravalg af personalegoder. K. Bogføring, betaling og afstemning ved tilkøb samt modtagelse, bogføring af eventuelle tilbagebetalinger ved fratrædelse. L. Bestilling og afbestilling hos leverandørerne af personalegoderne samt opfølgning heraf. M. Fremstilling af tillæg til eksisterende ansættelseskontrakter. N. Levering af betalingsoversigt samt alle nødvendige filer til brug for kommunens bogføring. O. Etablering af hotline eller lignende facilitet til besvarelse af medarbejdernes henvendelser. P. Fast(e) kontaktperson(er) til behandling og besvarelse af kommunens henvendelser. Der er således tale om en total outsourcing af personalegodeadministrationen med den nødvendige generering af data til kommunens bogføring. 3.5 Leverancens omfang Kommunens månedslønnede tæller ca personer, idet samtlige skal tilbydes login og password til brug for information om de enkelte personalegoder samt bestilling af disse. Antallet af deltagere på hvert af de tilbudte personalegoder anslås at være: HjemmePC: 525 Bredbåndsforbindelse 650 Bredbåndstelefoni 250 GPS 5 Sundhedsydelser Rygestopprodukter 125 Coaching & stressforebyg. 50 Aviser (fordelt på 4 kategorier med flere leverandører) 6

7 Det understreges, at tallene er anslåede, idet de tal endelige først vil fremgå af medarbejdernes valg af de enkelte personalegoder efter 5. december Aftaleperiode Kontrakten træder i kraft 1. november 2008 og er gældende til 31. januar 2010 med mulighed for to forlængelser, hver af 12 måneders varighed, første gang 1. februar 2011 og gældende til 31. januar 2011 samt anden gang 1. februar 2011 og gældende til 31. januar 2012, begge forlængelser på uændrede kontraktvilkår. Aftale om forlængelse skal ske inden 1. oktober 2009 henholdsvis 1. oktober Kommunen forbeholder sig ret til at overtage håndteringen af de nævnte administrative ydelser med virkning fra 1. februar hvert af årene, kontrakten gælder, Meddelelse herom skal tilgå leverandøren senest 1. oktober året før, overtagelsen finder sted. 3.7 Pris- og betalingsbetingelser Priserne er faste i aftaleperioden i henhold til tilbudslisten. Betaling sker 30 dage netto fra modtagelse af elektronisk faktura. Betalingen er i hvert tilfælde betinget af, at leverancen kan godkendes og betingelserne i aftalen i øvrigt er opfyldt. 3.8 Prisregulering Regulering af priserne sker i henhold til nettoprisindekset hvert år 1. marts, første gang 1. marts Overdragelse af aftalen Leverandøren kan ikke overdrage leverancen helt eller delvist til andre uden kommunens samtykke Misligholdelse Eventuel misligholdelse af aftalen afgøres i henhold til dansk rets almindelige bestemmelser. I tilfælde af væsentlig misligholdelse, som ikke rettes efter skriftligt påkrav omfattende en frist på 7 kalenderdage til udbedring af misligholdelsen, er kommunen berettiget til at afkræve en bod lydende på DKK (titusinde) for hver dag misligholdelsen varer samt opsige aftalen uden yderligere varsel. Som væsentlig misligholdelse betragtes bl.a.: - Manglende overholdelse af leveringstid - Manglende leverance 7

8 - Manglende overholdelse af de stillede krav til leverancen Såfremt kontrakten bringes til ophør på grund af leverandørens misligholdelse, er kommunen berettiget til at indgå kontrakt til anden side om leverance til erstatning for den tabte. Merudgifter i denne forbindelse, vil blive krævet betalt af leverandøren. Hvor intet andet er anført, gælder købelovens garanti- og ansvarsregler, idet dog enhver forsinkelse og mangel anses for væsentlig. Kommunen kan uden varsel opsige kontrakten, såfremt leverandøren erklæres konkurs, træder i likvidation eller anmelder betalingsstandsning ved skriftlig meddelelse til boet, med mindre konkurslovens regler udgør en hindring herfor. Såfremt det af kommunalbestyrelsen eller anden øvrighed bliver vedtaget bestemmelser, der fjerner grundlaget for opretholdelse af personalegodeordningen, kan aftalen fra kommunens side opsiges med 3 måneders varsel til den 1. i en måned. Undlader kommunen at opfylde sine kontraktlige forpligtelser, er leverandøren berettiget til, efter fremsættelse af skriftligt krav herom, at hæve kontrakten. Forudsætningerne herfor er, at leverandøren kan påvise, at undladelsen er af væsentlig betydning for leverandøren og at kommunen er meddelt rimelig frist (7 kalenderdage) til at afhjælpe den påberåbte misligholdelse Force majeure Til force majeure regnes alene følgende forhold: - Strejke - Lockout - Krig - Naturkatastrofer - Brand Force majeure kan alene påberåbes, såfremt den pågældende part uden ugrundet ophold har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part Kontraktgrundlag Kontraktgrundlaget udgøres af nærværende udbudsmateriale samt leverandørens skriftlige tilbud. 8

9 4. Kriterier for tildeling af kontrakt 4.1 Minimumsbetingelser Tilbudsgiver skal for at komme i betragtning indsende følgende: 1. Beskrivelse af leverancen (system og administrative ydelser), dens faciliteter og kapacitet iht. bilag Udfyldt og underskrevet tilbudsskema (bilag 2). Alle priser angives i DKK ekskl. moms. 3. Udfyldt tro- og loveerklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige (bilag 3). 4. Seneste års reviderede årsregnskab. For tilbudsgivere, der har etableret sig inden for det seneste år, vedlægges revisorpåtegnet periodeopgørelse samt aktuel, revisorpåtegnet soliditetserklæring. 5. Serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller lignende aktuelt gyldig dokumentation for, at tilbudsgivers bo ikke er begæret eller under konkurs, likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs eller en lignende situation iht. udelukkelseskriterierne i artikel 45 i Udbudsdirektivets bek. nr. 937 af 16. september Dokumentation for tegnet erhvervsansvarsforsikring. 7. Beskrivelse af selskabsform (evt. konsortie), ejerforhold, organisation og forretningsområder. 8. Referenceliste, indeholdende kontaktoplysninger, dækkende de seneste 2 leverancer af lignende opgaver med omsætningsbeløb angivet. 9. Beskrivelse af eventuelle miljøstyringssystemer. Såfremt tilbudsgiver udgøres af et konsortie eller en konsortielignende konstellation, gælder punkterne 3, 4 og 5 for samtlige deltagere i konsortiet/den konsortielignende konstellation. Tilbud, der ikke indeholder de ovenfor angivne minimumskrav, vil blive betragtet som ukonditionsmæssige og derfor ikke indgå i den endelige tilbudsvurdering. 4.2 Antal leverandører Der vil blive valgt 1 (en) tilbudsgiver som samlet leverandør. 9

10 4.3 Tildelingskriterier Leverandøren udvælges på basis af kriteriet Det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra følgende kriterier: Pris 50 % Faciliteter, - tilgængelighed, brugervenlighed 20 % Faciliteter, - snitflade til kommunens systemer 15 % Kapacitet 15 % 4.4 Vedståelse af tilbuddet Tilbuddet skal være gældende i 30 dage fra tilbudsfrist. 5 Kommunikation Spørgsmål til udbudsmaterialet vil i udbudsperioden løbende blive behandlet af udbyderen. Alle spørgsmål rettes skriftligt pr. post eller til: Indkøbskonsulent Bjarne Roe Iversen Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Besvarelser af indkomne spørgsmål vil alene blive offentliggjort på Fællesindkøb Fyns hjemmeside under igangværende udbud: Tilbud, produktspecifikationer og andet for tilbuddet relevant materiale skal affattes på dansk. Al kommunikation i forbindelse med aftalen skal foregå på dansk. 10

11 6 Fremsendelse af tilbud Tilbudet fremsendes 1 (et) eksemplar på CD-Rom og 1 (et) eksemplar i papirformat og mærkes tydeligt: Må ikke åbnes i postmodtagelsen. EU-udbud Administration af personalegoder til.: Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Att.: Bjarne Roe Iversen Tilbud, der modtages efter tilbudsfristens udløb (jfr. pkt. 3.2), vil ikke blive taget i betragtning og returneres uåbnet. Tilbudsgiver har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbudene eller erholde oplysninger om deres indhold, herunder priser. Tilbudsgiver kan pr. telefon eller mail efter tilbudsfristens udløb få oplysninger om antal af indkomne tilbud samt navn på, hvilke firmaer der har afgivet tilbud. Tilbudsvurderingen forventes afsluttet således, at der 8. oktober 2008 kan gives skriftlig meddelelse til samtlige tilbudsgivere om udfaldet af udbuddet. Resultatet af udbuddet vil efterfølgende blive bekendtgjort i EU-Tidende. Udarbejdelse af tilbud sker for tilbudsgivers egen regning og alle omkostninger i den forbindelse er Fællesindkøb Fyn og Faaborg-Midtfyn Kommune uvedkommende. Med venlig hilsen, Bjarne Roe Iversen Indkøbskonsulent 11

12 Bilag 1 Politik for fleksible lønpakker 12

13 Introduktion Faaborg-Midtfyn Kommune tilbyder muligheden for at konvertere en del af din løn til personalegoder. De fleste personalegoder, som Faaborg-Midtfyn ønsker at tilbyde dig, er enten skattefri eller beskattes lavere end kontant løn. Det gør, at du kan få mere ud af din løn efter skat, hvis du vælger fleksible personalegoder i stedet for kontant løn. Udvalget af personalegoder bliver løbende vurderet og opdateret ud fra de muligheder, lovgivningen til enhver tid giver. Der henvises til guiden om fleksible lønpakker i det netbaserede system. Hvad er en fleksibel lønpakke? Fordelen ved fleksible lønpakker er, at de giver dig en valgmulighed i forhold til, hvordan din aflønning skal ske. Du kan frit vælge, om du kun vil have kontant løn, eller om du vil have en kombination af en lavere kontant løn og personalegoder. Når du vælger personalegoder, indgår du en aftale med Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor du, til gengæld for de personalegoder, du vælger, accepterer at gå ned i løn. Populært sagt betaler du for de personalegoder, du vælger, med din løn før skat. Det gør, at du opnår en skattebesparelse, så det pågældende gode bliver væsentligt billigere efter skat end ellers. Fleksible lønpakker giver dig muligheden for at sammensætte din lønpakke, så den passer bedst til dine personlige behov og livssituation. Programmet er helt i tråd med Faaborg-Midtfyn Kommunes mål: at tiltrække og fastholde kompetente medarbejdere samt at sænke sygefraværet. Tilfredse medarbejdere producerer mere, har større arbejdsglæde og lavere sygefravær. Forandring er et vilkår, der stiller krav til nytænkning og ambitioner. Her er fokus på fremtiden og vi vil gerne gå nye veje. Hvad kan du vælge? Du får mulighed i 2009 for at vælge mellem følgende personalegoder: - Aviser - Bredbånd og bredbåndstelefoni - Sundheds-/ Massageordning - Coaching- forebyggelse af stress - Rygestopprodukter - GPS - PC-ordning Du finder en mere uddybende beskrivelse af de enkelte personalegoder i folderen: Fleksible lønpakker - Faaborg-Midtfyn Kommune.

14 Pension, bonus, overtidsbetaling, ferietillæg m.v. Pension, bonus, overtidsbetaling, ferietillæg og eventuelle andre tillæg beregnes af bruttolønnen før valg af personalegoder og omfatter således også den del af lønnen, du eventuelt har konverteret til personalegoder. Derfor vil beregning af pension m.v. være uændret. Hvem kan vælge en fleksibel lønpakke? Alle fastansatte medarbejdere som sidder i uopsagt stilling hos Faaborg-Midtfyn Kommune eller i selvejende dag- og døgninstitutioner, som har indgået driftsoverenskomst med kommunen og hvor HR-Staben forestår lønadministrationen, kan vælge en fleksibel lønpakke. Vær dog opmærksom på, at du kun kan vælge skattebegunstigede goder, for den del af din løn, der ligger ud over din grundløn. Valgperiode hvornår kan du sammensætte din lønpakke? Valg af personalegoder sker én gang årligt i november måned. For 2009 sker valget i perioden fra den 15. november 2008 til og med den 5. december Valget er bindende og gælder for perioden 1. februar 2009 til 31. januar Du skal aktivt vælge den fleksible lønpakke hvert år for at beholde goderne i den efterfølgende periode. Forud for den årlige valgperiode bliver udbuddet og værdien af de forskellige personalegoder revideret for at sikre, at udbuddet er så attraktivt og hensigtsmæssigt som muligt. I helt særlige tilfælde, hvor du ikke har haft mulighed for at sammensætte din fleksible lønpakke inden for valgperioden, kan der undtagelsesvis gives mulighed for at vælge goder efterfølgende. I særlige situationer under bindingsperioden vil du kunne ændre valget af sammensætningen af din lønpakke, hvis uforudsete hændelser måtte påvirke din økonomiske situation. De typiske situationer kunne være: - Indgåelse af ægteskab - Skilsmisse - Ægtefælle eller samlever mister sit job - Ægtefælle eller samlever dør Hvis du ønsker at ændre din lønpakke i særlige situationer, skal du kontakte HR-Staben Nyansatte Medarbejdere, der ansættes efter valgperiodens udløb, kan desværre først få mulighed for at vælge personalegoder i den næste valgperiode Ikrafttrædelsesdato Fleksible lønpakker træder i kraft første gang 1. februar Det vil sige, at løntrækket træder i kraft med lønnen for februar måned Bindingsperiode Når du sammensætter din fleksible lønpakke, skal du være opmærksom på, at der er en 1-årig bindingsperiode af hensyn til administration og skattelovgivning. Det vil sige, at du ved valg af en lønpakke accepterer et løntræk for det næste år. Det betyder også, at du ikke kan afmelde eller ændre valget af de personalegoder, som du har valgt i din lønpakke.

15 Den 1-årige bindingsperiode løber fra ikrafttrædelsesdatoen. Det vil sige, den første bindingsperiode går fra 1. februar 2009 til 31. januar Valgprocedure Du skal anvende et internetbaseret system, når du sammensætter din lønpakke. Inden valgperioden får du tilsendt et personligt brugernavn og password til systemet samt information om, hvordan du vælger personalegoderne. I systemet kan du løbende se konsekvenserne af dine valg med eksempler og konsekvensberegninger. Så længe du ikke har accepteret lønpakken, kan du lave dine valg om. Det er ikke muligt at vælge om i en valgperiode, når du først har accepteret den endelige sammensætning af lønpakken. Du kan først ændre dine valg ved næste års valgrunde. Du har adgang til systemet hele året, og kan således til hver en tid gå ind og se dit valg og hvilke andre personalegoder og vi lkår Faaborg-Midtfyn Kommune tilbyder. Du kan først ændre dit valg i næste valgperiode Orlov Med løn Hvis du går på orlov med løn, opretholdes de personalegoder, som du har valgt under aftalen. Du skal dog være opmærksom på at forny din lønpakke, hvis du er på orlov i valgperioden. Du vil stadig få tilsendt brugernavn og password på din Faaborg-Midtfyn Kommune mail-adresse. Du kan ikke vælge en lønpakke efter valgperiodens udløb Uden løn Går du på orlov uden løn, fortsætter aftalen frem til den næste valgperiode med undtagelse af orlov uden løn på grund af stillingsskift, hvor du ansættes hos anden arbejdsgiver end Faaborg-Midtfyn Kommune. Du skal være opmærksom på, at da du i orlovsperioden ikke får udbetalt løn, akkumuleres din aftalte lønnedgang som en negativ løn på din lønseddel. Den negative løn bliver udlignet i det øjeblik, hvor du igen modtager løn fra Faaborg-Midtfyn Kommune. Vær opmærksom på, at den negative løn bliver modregnet i din nettoløn. Det betyder, at skattefordelen falder bort i den periode, hvor du er på orlov uden løn. Hvis du fratræder med en negativ akkumuleret løn, får du tilsendt et girokort på den manglende betaling med et beløb svarende til den negative akkumulerede løn, som du herefter er forpligtet til at betale. Du vil ved aftaleperiodens udløb få mulighed for at overtage ordningen på almindelige vilkår som privatperson, hvor det kan lade sig gøre. Ønsker du ikke at fortsætte med ordningen, kan du afmelde din lønpakke med virkning fra det tidspunkt, hvor din lønudbetaling ophører. I valgperioden Medarbejdere der i valgperioden er på orlov uden løn, kan kun vælge fleksible lønpakker, hvis de oppebærer en fast månedsløn i bindingsperioden, altså fra 1. februar Er du på forældre- eller børnepasningsorlov, kan du under alle omstændigheder stadig vælge en fleksibel lønpakke for det efterfølgende år.

16 Du skal selv sørge for aktivt at gå ind i systemet og vælge en lønpakke inden for valgperioden. Du vil stadig få tilsendt brugernavn og password på din arbejds- -adresse Fratrædelse Hvis du selv siger dit job op: Ved fratrædelse afmeldes ordningen med virkning fra fratrædelsesdatoen. Hvor det er muligt, kan du overtage personalegodet på almindelige vilkår som privatperson. Ved opsigelse fra Faaborg-Midtfyns Kommunes side: Hvis du bliver opsagt, afmeldes ordningen med virkning fra fratrædelsesdatoen. Hvor det er muligt, kan du overtage personalegodet på almindelige vilkår som privat person. Fritstilling: Du kan i tilfælde af fritstilling beholde og råde over de aftalte personalegoder i hele opsigelsesperioden. Bortvisning: Hvis du bliver bortvist, fratages personalegoderne pr. bortvisningsdatoen. 8. Mangelfuld levering Hvis et personalegode først bliver leveret efter, at du er begyndt at blive trukket i løn, modtager du ingen kompensation herfor. Du modtager ej heller nogen kompensation, hvis der sker leveringssvigt i løbet af den periode, den fleksible lønpakke gælder for. Faaborg-Midtfyn Kommune vil ved at indgå storkundeaftaler med de enkelte leverandører sikre størst mulig leveringssikkerhed. 9. Skatteregler I systemet finder du en opdateret beskrivelse af de gældende skatteregler for hvert af de personalegoder, du kan vælge. Du kan i forbindelse med valg af de enkelte goder lave en estimeret konsekvensberegning baseret på de beskrevne skatteregler. Du skal være opmærksom på, at Faaborg-Midtfyn Kommune fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med den skatteretlige behandling af de fleksible lønpakker. Det er således dit eget ansvar, hvis skattereglerne ændrer sig, da Faaborg-Midtfyn Kommune på ingen måde kan drages til ansvar for ændrede skatteregler eller fortolkninger af disse. 10. Rådgivning og kundeservice Faaborg-Midtfyn Kommune har outsourcet administrationen af valg af fleksible personalegoder til firmaet xxxxxxxxx. I systemet finder du en hjælpefunktion, hvor du bl.a. kan stille spørgsmål om xxxxx systemet. Hvis du oplever problemer med levering af de personalegoder, du har valgt i din lønpakke, skal du kontakte leverandøren af godet. Du finder hele året kontaktinformationerne til leverandørerne i xxxxxx under Mere info under det enkelte gode. Hvis det ikke hjælper er du meget velkommen til at kontakte xxxxxxxx. Faaborg-Midtfyn Kommune yder ingen rådgivning i forbindelse med funktionaliteten og brugen af personalegoderne eller ved uoverensstemmelser med leverandørerne.

17 Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte HR-Staben med spørgsmål til kommunens politik om fleksible lønpakker eller hvis xxxxxx eller leverandøren ikke kan hjælpe dig med din forespørgsel. 11. Spørgsmål Du vil inden valgperioden modtage information om xxxx. Hvis du har spørgsmål til Faaborg-Midtfyn Kommunes politik for fleksible lønpakker i øvrigt, er du altid velkommen til at kontakte HR-staben. Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse med sammensætningen af din fleksible lønpakke. Med venlig hilsen Kommunalbestyrelsen

18 Bilag 2 Tilbudsliste På nedenstående skemaer anføres de ønskede oplysninger, herunder tilbudte faste priser for system (licens) og administrative ydelser til håndtering af personalegodeordningen i Faaborg- Midtfyn Kommune. Tilbudslisten underskrives. Information om tilbudsgiver: Tilbudsgiver Adresse Kontaktperson Telefon/Mobil CVR-nr. Alle priser skal oplyses i DKK ekskl. moms og indeholde alle omkostninger forbundet med system og ydelse. Årlig pris for software (licens) Pris for adm. ydelser pr. tilmeldt medarbejder pr. tilmeldt gode Evt. øvrige omkostninger (arten anføres) Underskrift af tilbuddets ansvarlige

19 Bilag 3 ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. - om ubetalt forfalden gæld til det offentlige. I henhold til lov nr af 21. december 1994 samt efterfølgende lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love, erklærer undertegnede hermed ikke at have ubetalt forfalden gæld til det offentlige overstigende kr. Virksomhedens navn, adresse samt CVR nr.: Ved enkeltmandsvirksomhed erklæres det i øvrigt, at indehaveren ligeledes ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige overstigende kr. Underskrift af tegningsberretiget

EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL

EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL JANUAR 2009 Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Indkøbskonsulent: Bjarne S. Petersen Tlf.: 72 53 11 82/ Mobil: 72 53 11 92 E-mail: bp@faaborgmidtfyn.dk

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL. Marts 2009. Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge

EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL. Marts 2009. Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL Marts 2009 Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Indkøbskonsulent: Bjarne S. Petersen Tlf.: 72 53 11 82/ Mobil: 72 53 11 92 E-mail: bp@faaborgmidtfyn.dk

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 TILBUDSINDHENTNING Tjenesteydelse På levering af Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 Svendborg Kommune 2. juni 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.2 Generel beskrivelse af udbuddet...4 1.2

Læs mere

GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE

GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE 1 Formål Formålet med denne guide er at vejlede dig, når du skal vælge personaletilbud gennem Hedensted Kommune. Der findes en del personaletilbud, herunder forskellige rabatordninger.

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL

Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL Indholdsfortegnelse 1.Indledning...3 1.1 Opgavens omfang...4 2. Udbudsbetingelser...4 2.1 Udbudsform...4 2.2 Vurdering af tilbudsgivers

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 EU-UDBUD 2013/S 204-352865 Varer Offentligt udbud På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 Telefon Telefax 76 16 16 17 f-f@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk

Læs mere

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106]

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] KomUdbud EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] Varer Offentligt udbud På levering af brændstof og fyringsolie til KomUdbud KomUdbud 18.09.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Generel

Læs mere

Udbud af madudbringning

Udbud af madudbringning Udbud af madudbringning december 2009 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser... 3 Kapitel 2 - Kravspecifikation... 8 2.1 Generelle krav... 8 2.1. Specifikke krav... 9 2.1.1 Madudbringning

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX.

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX. Udbudsmateriale Offentligt EU-udbud Levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: XXXX XXXX Side 1 af 27 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Ordregiver...3 1.2 Udbuddets omfang...3

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER

ANNONCERINGSBETINGELSER ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Indkøb af parkeringsautomater til Fredericia Kommune August 2011 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune Att.: Thilde Bach Hansen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale Udbud af kapitalforvaltning for Landsbyggefonden og Byggeskadefonden Marts 2015 Udbudsmateriale Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Udbudsbetingelser 5 2.1. Udbudsform 5 2.2. Ordregiver 5 2.3. Oplysninger

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE JUNI 2013 Tømning af bundfældningstanke Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Orientering om entreprisen... 3 2 Særlige betingelser...

Læs mere

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Nationalt udbud Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Esbjerg Kommune 02.2013 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Indgåelse af aftale... 4 1.3 Opgavens omfang...

Læs mere

Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v.

Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v. Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formalia... 3 1. Formalia... 3 1.1. Ordregivende myndighed... 3 1.1.1 Baggrunden for udbudet...

Læs mere

Udbud af skolekørsel Holsted området

Udbud af skolekørsel Holsted området Vejen Kommune Udbud af skolekørsel Holsted området Udbudsmateriale Udarbejdet af Teknik & Miljø Team projekt Januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Udbudsbetingelser 1.1. Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Rammeaftaler vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget hjem efter servicelovens 83 og 91 Forventet Annonceringsdato: 27. september 2013

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Vejledning om Fleksible Lønpakker Oktober 2006

Vejledning om Fleksible Lønpakker Oktober 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Vejledning om Fleksible Lønpakker

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere