UDBUDSMATERIALE EU-UDBUD August 2008 Administration af personalegoder for ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDBUDSMATERIALE EU-UDBUD August 2008 Administration af personalegoder for ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune"

Transkript

1 UDBUDSMATERIALE EU-UDBUD August 2008 Administration af personalegoder for ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune

2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for udbuddet s Disposition af tilbud Generelle udbudsbetingelser Udbudsform Tidsplan Leverancens grundlag Krav til leverancen Leverancens omfang Aftaleperiode Pris- og betalingsbetingelser Prisregulering Overdragelse af aftalen Misligholdelse Force Majeure Kontraktgrundlag Kriterier for tildeling af kontrakt Minimumsbetingelser Antal leverandører Tildelingskriterier Vedståelse af tilbud Kommunikation Fremsendelse af tilbud - 11 Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Faaborg-Midtfyn Kommunes politik for fleksible lønpakker Tilbudsskema til udfyldelse Tro- og loveerklæring til udfyldelse 2

3 1 Baggrund for udbuddet Faaborg-Midtfyn Kommune agter med virkning fra 1. februar 2009 som led i sine bestræbelser på at fastholde nuværende samt tiltrække nye medarbejdere at tilbyde en række personalegoder, som kan indgår i en fleksibel lønpakke for den enkelte. Kommunens månedslønnede medarbejdere får mulighed for at vælge blandt følgende personalegoder: - HjemmePC - Bredbåndsforbindelse - Bredbåndstelefoni - GPS - Sundhedsydelser (massage, fodpleje, zoneterapi og kiropraktik) - Rygestopprodukter - Coaching og forebyggelse af stress - Aviser Under hensyntagen til de erfaringer, kommunen indhøster, vil der blive taget stilling til, hvorvidt tilbuddene skal udvides eller på anden måde tilpasses efter Om indholdet af og kommunens politik for fleksible lønpakker henvises til bilag 1. Faaborg-Midtfyn Kommune har besluttet ikke selv at levere personaleressourcer eller særskilt software til administration af de fleksible lønpakker. Derfor udbydes denne opgave, som omfatter: 1. Daglig administration af ordningen, herunder udarbejdelse af informationsmateriale i forbindelse med opstart. 2. Den til opgaven relevante software. Nærmere specifikation af opgaven fremgår af afsn Udbuddet omfatter alene administration af personalegoderne og ikke de produkter og ydelser, der er knyttet til de enkelte goder. Fællesindkøb Fyn varetager sekretariatsfunktionen under udbudsprocessen på vegne af Faaborg-Midtfyn Kommune, der udgør den ordregivende myndighed. 2 Disposition af tilbud Samtlige punkter i nærværende udbudsmateriale skal besvares og/eller accepteres, idet eventuelle forbehold tydeligt anføres. Udbudsmaterialet kan sammen med de tre bilag downloades i pdf-format fra: 3

4 Udbudsmaterialet kan ligeledes rekvireres som word-fil pr. mail på adressen: Besvarelsen kan herefter skrives direkte i udbudsmaterialet med rød skrift. 3 Generelle udbudsbetingelser 3.1 Udbudsform Udbuddet af Administration af personalegoder for ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune gennemføres som et offentligt udbud i henhold til nærværende udbudsmateriale med bilag samt i henhold til Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr. 937 af 16. sept om fremgangsmåden ved offentlige udbud af varekøb og tjenesteydelser i EU. 3.2 Tidsplan Udbuddet gennemføres efter følgende tidsplan: 15. august 2008 Afsendelse af udbudsbekendtgørelse til offentliggørelse i EU-Tidende. 12. september 2008 Frist for rekvirering af udbudsmateriale (kl ). 19. september 2008 Frist for modtagelse af skriftlige spørgsmål (kl.12.00). 2. oktober 2008 Frist for modtagelse af tilbud (kl ). 8. oktober 2008 Meddelelse til tilbudsgiverne om resultatet af udbuddet. 9. oktober 2008 Stand still-perioden træder i kraft. 20. oktober 2008 Stand still-perioden udløber og kontraktunderskrivelse finder sted. 1. november 2008 Kontraktstart. 3.3 Leverancens grundlag Ved modtagelse af udbudsmaterialet skal tilbudsgiver, udover at sikre sig, at udbudsmaterialet er fuldstændigt, også gøre sig bekendt med, at de til enhver tid gældende lovbestemmelser og myndighedskrav, herunder EU-direktiver og standarder, overholdes. Grundlag for tilbud og ydelser: - Dette udbudsmateriale med tilbudsliste og evt. rettelsesblade. 4

5 - De til enhver tid gældende danske og internationale love, bekendtgørelser, myndighedskrav og regler m.m., som finder anvendelse for nærværende udbud. 3.4 Krav af leverancen Leverancen skal indeholde: 1. System til elektronisk behandling af data til brug for administration af fleksible lønpakker, som de er beskrevet i bilag Ydelser til håndtering af administrative rutiner ved bestilling og levering af personalegoder, som de er beskrevet i bilag 1. Medarbejdernes valg af personalegoder finder sted årligt i november måned, første gang fra 15. november Valget gælder for perioden 1. februar 31. januar det følgende år. Det kræves, at såvel system som administrative ydelser er i stand til at honorere dette, og at den systemmæssige del er klar til implementering i kommunens lønsystem senest 1. januar Krav til system (software): A. Systemet skal kunne integreres med og overføre data til kommunens lønsystem (KMD) til automatisk løntræk hos hver enkelt medarbejder tilmeldt et eller flere af de tilbudte personalegoder, herunder levere den nødvendige information til brug for udfyldelse af medarbejderens selvangivelse. B. Systemet skal kunne levere kommunen relevante rapporter om anvendelsen af personalegoder. C. Systemet skal give medarbejderen adgang med eget login og password for medarbejderen via internetbrowser. Siten skal være udformet på dansk. D. Systemet skal indeholde information om de tilbudte personalegoder og de skattemæssige - og andre lovgivningsmæssige - konsekvenser af tilkøb af de enkelte goder. E. Systemet skal give medarbejderen direkte adgang til bestilling og afbestilling af hvert enkelt personalegode. F. Systemet må ikke afstedkomme krav om investeringer fra kommunens side i ekstra soft- eller hardware. G. Systemet skal løbende opdateres for opnåelse af tilfredsstillende sikkerhed, herunder beskyttelse af personfølsomme data. Forbindelsen til systemet skal være krypteret med et anerkendt certifikat. H. Systemet skal være tilgængeligt minimum 98% af tiden og tilbyde en acceptabel accesstid. Planlagt nedlukning meddeles kommunen i god tid og minimum 5 arbejdsdage forinden. 5

6 2. Krav til administrative ydelser: I. Udarbejdelse og udsendelse af informationsmateriale på dansk til samtlige månedslønnede medarbejdere (ca personer) ved opstart, indeholdende de nødvendige logins og passwords, således at valg af personalegoderne kan indledes 15. november Beskrivelse af de enkelte produkter og ydelser leveres af leverandørerne af personalegoderne. Navne og adresser til brug for udsendelsen leveres af kommunen. J. Oprettelse og vedligeholdelse af alle relevante data ifm. medarbejdernes tilkøb og fravalg af personalegoder. K. Bogføring, betaling og afstemning ved tilkøb samt modtagelse, bogføring af eventuelle tilbagebetalinger ved fratrædelse. L. Bestilling og afbestilling hos leverandørerne af personalegoderne samt opfølgning heraf. M. Fremstilling af tillæg til eksisterende ansættelseskontrakter. N. Levering af betalingsoversigt samt alle nødvendige filer til brug for kommunens bogføring. O. Etablering af hotline eller lignende facilitet til besvarelse af medarbejdernes henvendelser. P. Fast(e) kontaktperson(er) til behandling og besvarelse af kommunens henvendelser. Der er således tale om en total outsourcing af personalegodeadministrationen med den nødvendige generering af data til kommunens bogføring. 3.5 Leverancens omfang Kommunens månedslønnede tæller ca personer, idet samtlige skal tilbydes login og password til brug for information om de enkelte personalegoder samt bestilling af disse. Antallet af deltagere på hvert af de tilbudte personalegoder anslås at være: HjemmePC: 525 Bredbåndsforbindelse 650 Bredbåndstelefoni 250 GPS 5 Sundhedsydelser Rygestopprodukter 125 Coaching & stressforebyg. 50 Aviser (fordelt på 4 kategorier med flere leverandører) 6

7 Det understreges, at tallene er anslåede, idet de tal endelige først vil fremgå af medarbejdernes valg af de enkelte personalegoder efter 5. december Aftaleperiode Kontrakten træder i kraft 1. november 2008 og er gældende til 31. januar 2010 med mulighed for to forlængelser, hver af 12 måneders varighed, første gang 1. februar 2011 og gældende til 31. januar 2011 samt anden gang 1. februar 2011 og gældende til 31. januar 2012, begge forlængelser på uændrede kontraktvilkår. Aftale om forlængelse skal ske inden 1. oktober 2009 henholdsvis 1. oktober Kommunen forbeholder sig ret til at overtage håndteringen af de nævnte administrative ydelser med virkning fra 1. februar hvert af årene, kontrakten gælder, Meddelelse herom skal tilgå leverandøren senest 1. oktober året før, overtagelsen finder sted. 3.7 Pris- og betalingsbetingelser Priserne er faste i aftaleperioden i henhold til tilbudslisten. Betaling sker 30 dage netto fra modtagelse af elektronisk faktura. Betalingen er i hvert tilfælde betinget af, at leverancen kan godkendes og betingelserne i aftalen i øvrigt er opfyldt. 3.8 Prisregulering Regulering af priserne sker i henhold til nettoprisindekset hvert år 1. marts, første gang 1. marts Overdragelse af aftalen Leverandøren kan ikke overdrage leverancen helt eller delvist til andre uden kommunens samtykke Misligholdelse Eventuel misligholdelse af aftalen afgøres i henhold til dansk rets almindelige bestemmelser. I tilfælde af væsentlig misligholdelse, som ikke rettes efter skriftligt påkrav omfattende en frist på 7 kalenderdage til udbedring af misligholdelsen, er kommunen berettiget til at afkræve en bod lydende på DKK (titusinde) for hver dag misligholdelsen varer samt opsige aftalen uden yderligere varsel. Som væsentlig misligholdelse betragtes bl.a.: - Manglende overholdelse af leveringstid - Manglende leverance 7

8 - Manglende overholdelse af de stillede krav til leverancen Såfremt kontrakten bringes til ophør på grund af leverandørens misligholdelse, er kommunen berettiget til at indgå kontrakt til anden side om leverance til erstatning for den tabte. Merudgifter i denne forbindelse, vil blive krævet betalt af leverandøren. Hvor intet andet er anført, gælder købelovens garanti- og ansvarsregler, idet dog enhver forsinkelse og mangel anses for væsentlig. Kommunen kan uden varsel opsige kontrakten, såfremt leverandøren erklæres konkurs, træder i likvidation eller anmelder betalingsstandsning ved skriftlig meddelelse til boet, med mindre konkurslovens regler udgør en hindring herfor. Såfremt det af kommunalbestyrelsen eller anden øvrighed bliver vedtaget bestemmelser, der fjerner grundlaget for opretholdelse af personalegodeordningen, kan aftalen fra kommunens side opsiges med 3 måneders varsel til den 1. i en måned. Undlader kommunen at opfylde sine kontraktlige forpligtelser, er leverandøren berettiget til, efter fremsættelse af skriftligt krav herom, at hæve kontrakten. Forudsætningerne herfor er, at leverandøren kan påvise, at undladelsen er af væsentlig betydning for leverandøren og at kommunen er meddelt rimelig frist (7 kalenderdage) til at afhjælpe den påberåbte misligholdelse Force majeure Til force majeure regnes alene følgende forhold: - Strejke - Lockout - Krig - Naturkatastrofer - Brand Force majeure kan alene påberåbes, såfremt den pågældende part uden ugrundet ophold har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part Kontraktgrundlag Kontraktgrundlaget udgøres af nærværende udbudsmateriale samt leverandørens skriftlige tilbud. 8

9 4. Kriterier for tildeling af kontrakt 4.1 Minimumsbetingelser Tilbudsgiver skal for at komme i betragtning indsende følgende: 1. Beskrivelse af leverancen (system og administrative ydelser), dens faciliteter og kapacitet iht. bilag Udfyldt og underskrevet tilbudsskema (bilag 2). Alle priser angives i DKK ekskl. moms. 3. Udfyldt tro- og loveerklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige (bilag 3). 4. Seneste års reviderede årsregnskab. For tilbudsgivere, der har etableret sig inden for det seneste år, vedlægges revisorpåtegnet periodeopgørelse samt aktuel, revisorpåtegnet soliditetserklæring. 5. Serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller lignende aktuelt gyldig dokumentation for, at tilbudsgivers bo ikke er begæret eller under konkurs, likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs eller en lignende situation iht. udelukkelseskriterierne i artikel 45 i Udbudsdirektivets bek. nr. 937 af 16. september Dokumentation for tegnet erhvervsansvarsforsikring. 7. Beskrivelse af selskabsform (evt. konsortie), ejerforhold, organisation og forretningsområder. 8. Referenceliste, indeholdende kontaktoplysninger, dækkende de seneste 2 leverancer af lignende opgaver med omsætningsbeløb angivet. 9. Beskrivelse af eventuelle miljøstyringssystemer. Såfremt tilbudsgiver udgøres af et konsortie eller en konsortielignende konstellation, gælder punkterne 3, 4 og 5 for samtlige deltagere i konsortiet/den konsortielignende konstellation. Tilbud, der ikke indeholder de ovenfor angivne minimumskrav, vil blive betragtet som ukonditionsmæssige og derfor ikke indgå i den endelige tilbudsvurdering. 4.2 Antal leverandører Der vil blive valgt 1 (en) tilbudsgiver som samlet leverandør. 9

10 4.3 Tildelingskriterier Leverandøren udvælges på basis af kriteriet Det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra følgende kriterier: Pris 50 % Faciliteter, - tilgængelighed, brugervenlighed 20 % Faciliteter, - snitflade til kommunens systemer 15 % Kapacitet 15 % 4.4 Vedståelse af tilbuddet Tilbuddet skal være gældende i 30 dage fra tilbudsfrist. 5 Kommunikation Spørgsmål til udbudsmaterialet vil i udbudsperioden løbende blive behandlet af udbyderen. Alle spørgsmål rettes skriftligt pr. post eller til: Indkøbskonsulent Bjarne Roe Iversen Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Besvarelser af indkomne spørgsmål vil alene blive offentliggjort på Fællesindkøb Fyns hjemmeside under igangværende udbud: Tilbud, produktspecifikationer og andet for tilbuddet relevant materiale skal affattes på dansk. Al kommunikation i forbindelse med aftalen skal foregå på dansk. 10

11 6 Fremsendelse af tilbud Tilbudet fremsendes 1 (et) eksemplar på CD-Rom og 1 (et) eksemplar i papirformat og mærkes tydeligt: Må ikke åbnes i postmodtagelsen. EU-udbud Administration af personalegoder til.: Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Att.: Bjarne Roe Iversen Tilbud, der modtages efter tilbudsfristens udløb (jfr. pkt. 3.2), vil ikke blive taget i betragtning og returneres uåbnet. Tilbudsgiver har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbudene eller erholde oplysninger om deres indhold, herunder priser. Tilbudsgiver kan pr. telefon eller mail efter tilbudsfristens udløb få oplysninger om antal af indkomne tilbud samt navn på, hvilke firmaer der har afgivet tilbud. Tilbudsvurderingen forventes afsluttet således, at der 8. oktober 2008 kan gives skriftlig meddelelse til samtlige tilbudsgivere om udfaldet af udbuddet. Resultatet af udbuddet vil efterfølgende blive bekendtgjort i EU-Tidende. Udarbejdelse af tilbud sker for tilbudsgivers egen regning og alle omkostninger i den forbindelse er Fællesindkøb Fyn og Faaborg-Midtfyn Kommune uvedkommende. Med venlig hilsen, Bjarne Roe Iversen Indkøbskonsulent 11

12 Bilag 1 Politik for fleksible lønpakker 12

13 Introduktion Faaborg-Midtfyn Kommune tilbyder muligheden for at konvertere en del af din løn til personalegoder. De fleste personalegoder, som Faaborg-Midtfyn ønsker at tilbyde dig, er enten skattefri eller beskattes lavere end kontant løn. Det gør, at du kan få mere ud af din løn efter skat, hvis du vælger fleksible personalegoder i stedet for kontant løn. Udvalget af personalegoder bliver løbende vurderet og opdateret ud fra de muligheder, lovgivningen til enhver tid giver. Der henvises til guiden om fleksible lønpakker i det netbaserede system. Hvad er en fleksibel lønpakke? Fordelen ved fleksible lønpakker er, at de giver dig en valgmulighed i forhold til, hvordan din aflønning skal ske. Du kan frit vælge, om du kun vil have kontant løn, eller om du vil have en kombination af en lavere kontant løn og personalegoder. Når du vælger personalegoder, indgår du en aftale med Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor du, til gengæld for de personalegoder, du vælger, accepterer at gå ned i løn. Populært sagt betaler du for de personalegoder, du vælger, med din løn før skat. Det gør, at du opnår en skattebesparelse, så det pågældende gode bliver væsentligt billigere efter skat end ellers. Fleksible lønpakker giver dig muligheden for at sammensætte din lønpakke, så den passer bedst til dine personlige behov og livssituation. Programmet er helt i tråd med Faaborg-Midtfyn Kommunes mål: at tiltrække og fastholde kompetente medarbejdere samt at sænke sygefraværet. Tilfredse medarbejdere producerer mere, har større arbejdsglæde og lavere sygefravær. Forandring er et vilkår, der stiller krav til nytænkning og ambitioner. Her er fokus på fremtiden og vi vil gerne gå nye veje. Hvad kan du vælge? Du får mulighed i 2009 for at vælge mellem følgende personalegoder: - Aviser - Bredbånd og bredbåndstelefoni - Sundheds-/ Massageordning - Coaching- forebyggelse af stress - Rygestopprodukter - GPS - PC-ordning Du finder en mere uddybende beskrivelse af de enkelte personalegoder i folderen: Fleksible lønpakker - Faaborg-Midtfyn Kommune.

14 Pension, bonus, overtidsbetaling, ferietillæg m.v. Pension, bonus, overtidsbetaling, ferietillæg og eventuelle andre tillæg beregnes af bruttolønnen før valg af personalegoder og omfatter således også den del af lønnen, du eventuelt har konverteret til personalegoder. Derfor vil beregning af pension m.v. være uændret. Hvem kan vælge en fleksibel lønpakke? Alle fastansatte medarbejdere som sidder i uopsagt stilling hos Faaborg-Midtfyn Kommune eller i selvejende dag- og døgninstitutioner, som har indgået driftsoverenskomst med kommunen og hvor HR-Staben forestår lønadministrationen, kan vælge en fleksibel lønpakke. Vær dog opmærksom på, at du kun kan vælge skattebegunstigede goder, for den del af din løn, der ligger ud over din grundløn. Valgperiode hvornår kan du sammensætte din lønpakke? Valg af personalegoder sker én gang årligt i november måned. For 2009 sker valget i perioden fra den 15. november 2008 til og med den 5. december Valget er bindende og gælder for perioden 1. februar 2009 til 31. januar Du skal aktivt vælge den fleksible lønpakke hvert år for at beholde goderne i den efterfølgende periode. Forud for den årlige valgperiode bliver udbuddet og værdien af de forskellige personalegoder revideret for at sikre, at udbuddet er så attraktivt og hensigtsmæssigt som muligt. I helt særlige tilfælde, hvor du ikke har haft mulighed for at sammensætte din fleksible lønpakke inden for valgperioden, kan der undtagelsesvis gives mulighed for at vælge goder efterfølgende. I særlige situationer under bindingsperioden vil du kunne ændre valget af sammensætningen af din lønpakke, hvis uforudsete hændelser måtte påvirke din økonomiske situation. De typiske situationer kunne være: - Indgåelse af ægteskab - Skilsmisse - Ægtefælle eller samlever mister sit job - Ægtefælle eller samlever dør Hvis du ønsker at ændre din lønpakke i særlige situationer, skal du kontakte HR-Staben Nyansatte Medarbejdere, der ansættes efter valgperiodens udløb, kan desværre først få mulighed for at vælge personalegoder i den næste valgperiode Ikrafttrædelsesdato Fleksible lønpakker træder i kraft første gang 1. februar Det vil sige, at løntrækket træder i kraft med lønnen for februar måned Bindingsperiode Når du sammensætter din fleksible lønpakke, skal du være opmærksom på, at der er en 1-årig bindingsperiode af hensyn til administration og skattelovgivning. Det vil sige, at du ved valg af en lønpakke accepterer et løntræk for det næste år. Det betyder også, at du ikke kan afmelde eller ændre valget af de personalegoder, som du har valgt i din lønpakke.

15 Den 1-årige bindingsperiode løber fra ikrafttrædelsesdatoen. Det vil sige, den første bindingsperiode går fra 1. februar 2009 til 31. januar Valgprocedure Du skal anvende et internetbaseret system, når du sammensætter din lønpakke. Inden valgperioden får du tilsendt et personligt brugernavn og password til systemet samt information om, hvordan du vælger personalegoderne. I systemet kan du løbende se konsekvenserne af dine valg med eksempler og konsekvensberegninger. Så længe du ikke har accepteret lønpakken, kan du lave dine valg om. Det er ikke muligt at vælge om i en valgperiode, når du først har accepteret den endelige sammensætning af lønpakken. Du kan først ændre dine valg ved næste års valgrunde. Du har adgang til systemet hele året, og kan således til hver en tid gå ind og se dit valg og hvilke andre personalegoder og vi lkår Faaborg-Midtfyn Kommune tilbyder. Du kan først ændre dit valg i næste valgperiode Orlov Med løn Hvis du går på orlov med løn, opretholdes de personalegoder, som du har valgt under aftalen. Du skal dog være opmærksom på at forny din lønpakke, hvis du er på orlov i valgperioden. Du vil stadig få tilsendt brugernavn og password på din Faaborg-Midtfyn Kommune mail-adresse. Du kan ikke vælge en lønpakke efter valgperiodens udløb Uden løn Går du på orlov uden løn, fortsætter aftalen frem til den næste valgperiode med undtagelse af orlov uden løn på grund af stillingsskift, hvor du ansættes hos anden arbejdsgiver end Faaborg-Midtfyn Kommune. Du skal være opmærksom på, at da du i orlovsperioden ikke får udbetalt løn, akkumuleres din aftalte lønnedgang som en negativ løn på din lønseddel. Den negative løn bliver udlignet i det øjeblik, hvor du igen modtager løn fra Faaborg-Midtfyn Kommune. Vær opmærksom på, at den negative løn bliver modregnet i din nettoløn. Det betyder, at skattefordelen falder bort i den periode, hvor du er på orlov uden løn. Hvis du fratræder med en negativ akkumuleret løn, får du tilsendt et girokort på den manglende betaling med et beløb svarende til den negative akkumulerede løn, som du herefter er forpligtet til at betale. Du vil ved aftaleperiodens udløb få mulighed for at overtage ordningen på almindelige vilkår som privatperson, hvor det kan lade sig gøre. Ønsker du ikke at fortsætte med ordningen, kan du afmelde din lønpakke med virkning fra det tidspunkt, hvor din lønudbetaling ophører. I valgperioden Medarbejdere der i valgperioden er på orlov uden løn, kan kun vælge fleksible lønpakker, hvis de oppebærer en fast månedsløn i bindingsperioden, altså fra 1. februar Er du på forældre- eller børnepasningsorlov, kan du under alle omstændigheder stadig vælge en fleksibel lønpakke for det efterfølgende år.

16 Du skal selv sørge for aktivt at gå ind i systemet og vælge en lønpakke inden for valgperioden. Du vil stadig få tilsendt brugernavn og password på din arbejds- -adresse Fratrædelse Hvis du selv siger dit job op: Ved fratrædelse afmeldes ordningen med virkning fra fratrædelsesdatoen. Hvor det er muligt, kan du overtage personalegodet på almindelige vilkår som privatperson. Ved opsigelse fra Faaborg-Midtfyns Kommunes side: Hvis du bliver opsagt, afmeldes ordningen med virkning fra fratrædelsesdatoen. Hvor det er muligt, kan du overtage personalegodet på almindelige vilkår som privat person. Fritstilling: Du kan i tilfælde af fritstilling beholde og råde over de aftalte personalegoder i hele opsigelsesperioden. Bortvisning: Hvis du bliver bortvist, fratages personalegoderne pr. bortvisningsdatoen. 8. Mangelfuld levering Hvis et personalegode først bliver leveret efter, at du er begyndt at blive trukket i løn, modtager du ingen kompensation herfor. Du modtager ej heller nogen kompensation, hvis der sker leveringssvigt i løbet af den periode, den fleksible lønpakke gælder for. Faaborg-Midtfyn Kommune vil ved at indgå storkundeaftaler med de enkelte leverandører sikre størst mulig leveringssikkerhed. 9. Skatteregler I systemet finder du en opdateret beskrivelse af de gældende skatteregler for hvert af de personalegoder, du kan vælge. Du kan i forbindelse med valg af de enkelte goder lave en estimeret konsekvensberegning baseret på de beskrevne skatteregler. Du skal være opmærksom på, at Faaborg-Midtfyn Kommune fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med den skatteretlige behandling af de fleksible lønpakker. Det er således dit eget ansvar, hvis skattereglerne ændrer sig, da Faaborg-Midtfyn Kommune på ingen måde kan drages til ansvar for ændrede skatteregler eller fortolkninger af disse. 10. Rådgivning og kundeservice Faaborg-Midtfyn Kommune har outsourcet administrationen af valg af fleksible personalegoder til firmaet xxxxxxxxx. I systemet finder du en hjælpefunktion, hvor du bl.a. kan stille spørgsmål om xxxxx systemet. Hvis du oplever problemer med levering af de personalegoder, du har valgt i din lønpakke, skal du kontakte leverandøren af godet. Du finder hele året kontaktinformationerne til leverandørerne i xxxxxx under Mere info under det enkelte gode. Hvis det ikke hjælper er du meget velkommen til at kontakte xxxxxxxx. Faaborg-Midtfyn Kommune yder ingen rådgivning i forbindelse med funktionaliteten og brugen af personalegoderne eller ved uoverensstemmelser med leverandørerne.

17 Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte HR-Staben med spørgsmål til kommunens politik om fleksible lønpakker eller hvis xxxxxx eller leverandøren ikke kan hjælpe dig med din forespørgsel. 11. Spørgsmål Du vil inden valgperioden modtage information om xxxx. Hvis du har spørgsmål til Faaborg-Midtfyn Kommunes politik for fleksible lønpakker i øvrigt, er du altid velkommen til at kontakte HR-staben. Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse med sammensætningen af din fleksible lønpakke. Med venlig hilsen Kommunalbestyrelsen

18 Bilag 2 Tilbudsliste På nedenstående skemaer anføres de ønskede oplysninger, herunder tilbudte faste priser for system (licens) og administrative ydelser til håndtering af personalegodeordningen i Faaborg- Midtfyn Kommune. Tilbudslisten underskrives. Information om tilbudsgiver: Tilbudsgiver Adresse Kontaktperson Telefon/Mobil CVR-nr. Alle priser skal oplyses i DKK ekskl. moms og indeholde alle omkostninger forbundet med system og ydelse. Årlig pris for software (licens) Pris for adm. ydelser pr. tilmeldt medarbejder pr. tilmeldt gode Evt. øvrige omkostninger (arten anføres) Underskrift af tilbuddets ansvarlige

19 Bilag 3 ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. - om ubetalt forfalden gæld til det offentlige. I henhold til lov nr af 21. december 1994 samt efterfølgende lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love, erklærer undertegnede hermed ikke at have ubetalt forfalden gæld til det offentlige overstigende kr. Virksomhedens navn, adresse samt CVR nr.: Ved enkeltmandsvirksomhed erklæres det i øvrigt, at indehaveren ligeledes ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige overstigende kr. Underskrift af tegningsberretiget

Regler vedr. bruttolønsordning (fleksibel lønpakke) DS Smith Packaging Denmark A/S

Regler vedr. bruttolønsordning (fleksibel lønpakke) DS Smith Packaging Denmark A/S Regler vedr. bruttolønsordning (fleksibel lønpakke) DS Smith Packaging Denmark A/S DS Smith Packaging tilbyder dig muligheden for at konvertere en del af din løn til personalegoder. De fleste personalegoder,

Læs mere

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE: EU-UDBUD 2007 BRYSTPROTESER Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Ansvarlig indkøbskonsulent: Bjarne S. Petersen Tlf.: 72 53 11 82/ Mobil: 72 53 11

Læs mere

UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE EU-UDBUD

UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE EU-UDBUD Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE EU-UDBUD Juni, 2007 2-hjulede Mobile Affaldsbeholdere Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Ansvarlig indkøbskonsulent: Morten Milling Tlf.: 72 53 11

Læs mere

Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Assens Kommune.

Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Assens Kommune. 1 [Firma] [Navn] [Adresse] [Postnr.] [By] Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Tlf. 72 530 530 www.faaborgmidtfyn.dk Vedr.: Tilbud på biler til Assens Kommune. Tak for Deres henvendelse vedrørende

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE

ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Herning Kommunes retningslinjer for personalegoder 2013 I Herning Kommunes retningslinjer for personalegoder kan du læse regler og vilkår for valg af personalegoder

Læs mere

Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Nyborg Kommune.

Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Nyborg Kommune. 1 Vedr.: Tilbud på biler til Nyborg Kommune. Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Nyborg Kommune. Fællesindkøb Fyn udbyder herved på vegne af Nyborg Kommune, indkøb af 24 stk. fabriks

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE: EU-UDBUD 2008 INDKØB AF BILER TIL NYBORG KOMMUNES HJEMMEPLEJE M.FL. Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Ansvarlig indkøbskonsulent: Bjarne S. Petersen

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE: EU-UDBUD 2008 INDKØB AF BILER TIL FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE HJEMMESYGEPLEJEN Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Ansvarlig indkøbskonsulent: Bjarne

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer:

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer: Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen af informationskampagne om skrotning af biler EU-udbudsnummer: 2014/S 154-277145 1 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Beskrivelse

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Udbud af. Prisaftale om helbredstillæg på briller. i henhold til lov om social pension. Skive Kommune

Udbud af. Prisaftale om helbredstillæg på briller. i henhold til lov om social pension. Skive Kommune Udbud af Prisaftale om helbredstillæg på briller i henhold til lov om social pension Skive Kommune INDHOLD OG BILAG Det samlede udbudsmateriale omfatter, foruden side 1 og 2, følgende indhold og bilag.

Læs mere

Udbud af. Prisaftale på fodpleje. i henhold til helbredstillæg i loven om social pension

Udbud af. Prisaftale på fodpleje. i henhold til helbredstillæg i loven om social pension Udbud af Prisaftale på fodpleje i henhold til helbredstillæg i loven om social pension Skive Kommune INDHOLD OG BILAG Det samlede udbudsmateriale omfatter, foruden side 1 og 2, følgende indhold og bilag.

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

Tilbudsindhentning. På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune

Tilbudsindhentning. På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune Tilbudsindhentning På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune Viborg Kommune Juli 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Tidsplan...

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering Udbudsbetingelser vedr. Udbud ved Annoncering Vedrørende levering (leje) af borde, bænke, scene mv. til Landsstævne 2013 i Esbjerg fra den 29. juni - 7. juli 2013 November 2012 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER UDBUDSBETINGELSER JULI 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 AFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation.

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation. Tina Braad Partner Sagsnr. 056947-0002 tbr/hai T +45 72 27 33 21 tbr@bechbruun.com PROJEKTKONKURRENCE HIMMERLAND BOLIG- FORENING - AFDELING 51 BLÅKILDEVEJ, KILDE- PARKEN 2020 5. marts 2013 Dette prækvalifikationsmateriale

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte Udbudsbetingelser Opbygning af Automobilsprøjte Indhold Indledning... 1 Baggrund og formål... 1 Udbudsbetingelser... 1 Ordregivende myndighed... 2 Udbudsmaterialets indhold... 2 Udbudsform... 2 Udvælgelseskriterier

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud af Informationskampagne om tatoveringer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Plus Bolig Afdeling Tove Ditlevsens Vej

Plus Bolig Afdeling Tove Ditlevsens Vej Plus Bolig Afdeling Tove Ditlevsens Vej UDBUDSMATERIALE EU-udbud af Kombination af byggelån og realkreditlån til finansiering af renovering i afdeling Tove Ditlevsens Vej 10. februar 2012 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller til Arrild Svømmehal 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Opgavens omfang (skønnet)... 3 2. Formalia ved tilbudsgivning... 3 2.1

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

EU-UDBUD Fjernelse af forbrændingsslagge. på Smidievej 22, 9574 Bælum Delentreprise A3 INDHOLD. 1 Underskrift m.v. 2. 2 Tilbudsliste Teknisk løsning 3

EU-UDBUD Fjernelse af forbrændingsslagge. på Smidievej 22, 9574 Bælum Delentreprise A3 INDHOLD. 1 Underskrift m.v. 2. 2 Tilbudsliste Teknisk løsning 3 SEPTEMBER 2015 REBILD KOMMUNE EU-UDBUD Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum Delentreprise A3 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL

EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL JANUAR 2009 Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Indkøbskonsulent: Bjarne S. Petersen Tlf.: 72 53 11 82/ Mobil: 72 53 11 92 E-mail: bp@faaborgmidtfyn.dk

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Bruttolønsordning i DLG koncernen 2013

Bruttolønsordning i DLG koncernen 2013 Bruttolønsordning i DLG koncernen 2013 Personalegoder DLG kan nu tilbyde en række personalegoder som bruttolønsordning. Dermed har du mulighed for at spare op til 56% på en række produkter. Personalegoderne

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. 1 Den ordregivende myndighed... 2

Udbudsbetingelser vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. 1 Den ordregivende myndighed... 2 vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. OFFENTLIGT UDBUD MED FORHANDLING 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 2 3 Egnethedsvurdering af tilbudsgiverne...

Læs mere

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Bilag 1 Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om ansøger... 3 3. Beskrivelse af virksomheden... 3 4. Udvælgelse og mindstekrav

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Tilbudsskabelon A. Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold

Tilbudsskabelon A. Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold Tilbudsskabelon A Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold Oplysninger om tilbudsgiver: Tilbudsgivers navn og selskabsform Tilbudsgivers adresse Tilbudsgivers CVR nr. Undertegnede er bekendt

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014 Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet Oktober 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD... 3 1. ALMENT... 3 2. ORIENTERING...

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse J.nr.: 2015-41-134-00031 Version: 19-6-2015/ssn 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning/generelle forhold...

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE

BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE Offentliggjort på www.udbud.dk: [23.08.2013] SKABELON

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED 20-0496 MAN U D B U D S B E T I N G E L S E R for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED Certificeret efter DS/EN ISO 9001 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE

SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE Udbud af kontrakt om IT-løsning til dagtilbud Offentliggjort den 29. januar 2014 Tro og

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Om Jammerbugt Kommune 2 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER 24. APRIL 2015 RENO DJURS I/S EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk EU-UDBUD

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

Betingelser for udbud

Betingelser for udbud Betingelser for udbud af elektronisk nøglesystem Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Ordregivende myndighed 1 3. Tildelingskriterier 1 4. Tidsplan 2 5. Spørgsmål 2 6. Afgivelse af tilbud 3 7. Vedståelsesfrist

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering. 2 2. Retsgrundlag 2 3. Tilbudsfasen. 2 4. Tilbudsafgivelse.. 2 5. Egnethed 4 6. Tildeling. 5 2 1. Orientering Med disse bestemmelser udbydes kørebaneafmærkning i Svendborg

Læs mere

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1 Prækvalifikation Begrænset udbud Aarhus Kommune Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj Side 1 Prækvalifikationsmateriale Marts 2014 Side 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere