ANSVAR OG HANDLING REGERINGEN OPLÆG TIL FINANSLOV 2012 NOVEMBER 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANSVAR OG HANDLING REGERINGEN OPLÆG TIL FINANSLOV 2012 NOVEMBER 2011"

Transkript

1 ANSVAR OG HANDLING OPLÆG TIL FINANSLOV 2012 NOVEMBER 2011 REGERINGEN

2

3 ANSVAR OG HANDLING OPLÆG TIL FINANSLOV 2012 NOVEMBER 2011 REGERINGEN

4 Ansvar og handling - oplæg til finanslov 2012 November 2011 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Rosendahls Schultz Distribution Herstedvang 10, 2620 Albertslund T F E Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Finansministeriet Udgiftspolitisk center Christiansborg Slotsplads København K T Omslag: Advice A/S Tryk: Rosendahls-Schultz Grafisk Oplag: Pris: 50 kr. inkl. moms ISBN: Elektronik Publikation: Produktion: Rosendahls-Schultz Grafisk ISBN: Publikationen kan hentes på Finansministeriets hjemmeside:

5 Ansvar og handling Nyt kapitel Med oplæg til finanslov for 2012 tager regeringen det første store skridt til at indfri ambitionerne i regeringsgrundlaget Et Danmark, der står sammen. Oplægget markerer et grundlæggende kursskifte, som sammen med indsatsen fra borgere og virksomheder skal sikre, at Danmark får en ny begyndelse. Målet er et godt og effektivt samfund med plads til mere velfærd og tryghed, hvor hver enkelt har mulighed for at udfolde sig, og hvor menneskelige og naturens ressourcer anvendes på en bæredygtig måde. Det skal opnås samtidig med, at Danmark holder orden i eget hus. Kommende generationer skal ikke overlades nutidens problemer i form af stor offentlig gæld og for sen grøn omstilling. Som et lille land med en meget åben økonomi er Danmark tæt knyttet til omverdenen. Udviklingen på de internationale markeder spiller en stor rolle for, hvordan det går herhjemme. I de seneste måneder er den finansielle uro forbundet med den internationale gældskrise fortsat. Aktiekurserne er faldet, og den internationale usikkerhed er slået igennem i faldende tillid blandt danske husholdninger og virksomheder. EU-landene har sidst i oktober indgået aftaler, der sigter på at tage hånd om gældsproblemerne og sikre finansiel stabilitet. Men der vil gå noget tid, før alle tiltag er på plads. Det er afgørende, at disse redningsplaner bliver gennemført. Med udviklingen i den internationale økonomi er det tvivlsomt, om eksporten fortsat kan trække opsvinget i dansk økonomi. Udsigterne for væksten i dansk økonomi i år og til næste årer derfor forværret. Stigningen i ledigheden ventes at fortsætte i resten af 2011, og tidligst i løbet af næste år er der udsigt til en gradvis vending på arbejdsmarkedet. Dermed er vejen ud af krisen blevet længere. Regeringen vil derfor sætte gang i vækst og beskæftigelse med en omfattende kickstart af dansk økonomi. Ved blandt andet at fremrykke offentlige investeringsprojekter, som alligevel skulle være udført de næste par år, sættes der gang i vækst og jobskabelse her og nu, hvor der er særlig brug for det. Med reformdagsordenen i regeringsgrundlaget ligger der samtidig et ambitiøst spor for vækst og beskæftigelse frem mod Som noget af det første er regeringen gået i gang med at lave et kasseeftersyn af dansk økonomi. Det er nødvendigt med en opdateret status for den økonomiske situation, inden finanspolitikken tilrettelægges. Kasseeftersynet viser, at underskuddet på de offentlige finanser er større end hidtil ventet. Samtidig viser en gennemgang af finanslovforslaget for 2012 fra august, at regeringen har overtaget ubetalte regninger fra den tidligere regering i form af uspecificerede besparelser mv. for knap 2 mia. kr. i 2012 stigende til godt 3 mia. kr. i Der er også en række aftalte og potentielle anlægsprojekter for ca. 3,3 mia. kr., hvor der ikke er anvist konkret finansiering. Ansvar og handling November

6 Danmark står derfor med en stor udfordring med at nedbringe underskuddet på de offentlige finanser og med at få ubetalte regninger ud af verden her og nu. Derfor er det nødvendigt, at borgere, virksomheder og den nye regering står sammen om at løfte opgaven. Vi skal være klar til at yde lidt mere, villige til at prioritere lidt skarpere og bakke op om at betale lidt ekstra, så Danmark kommer sikkert gennem krisen, og der er råd til at investere i fremtiden. Regeringens oplæg til finanslov bygger på den grundlæggende præmis, at nye initiativer og ny politik først gennemføres, når der er fundet sikker finansiering. Det er nødvendigt at anlægge dette forsigtighedsprincip i den aktuelle situation med store offentlige underskud. Det skal sikre, at Danmark efterlever henstillingen fra EU om at nedbringe underskuddet, og det vil tydeligt signalere ansvarlighed over for omverdenen og sikre størst mulig tiltro til dansk økonomi. Regeringsgrundlaget lægger op til en række fremtidsrettede reformer. Det arbejde er regeringen i gang med at forberede parallelt med, at forhandlingerne om finansloven for 2012 nu sættes i gang. Allerede her i efteråret vil regeringen præsentere et energiudspil til forhandling. I foråret 2012 vil regeringen påbegynde drøftelser med arbejdsmarkedets parter om ambitiøse reformer, som skal øge arbejdsudbuddet yderligere. Regeringen vil også gennemføre en folkeskolereform og en fuldt finansieret skattereform, som sænker skatten på arbejde, og som har en rimelig social balance. Kickstarten af dansk økonomi, forsigtighedsprincippet for de offentlige finanser og udsigten til fremtidsrettede reformer i de kommende år udgør tilsammen en solid løsning for dansk økonomi. Kickstarten er målrettet udfordringerne med arbejdsløshed og lav vækst i dansk økonomi i 2012, forsigtighedsprincippet for de offentlige finanser skal sikre, at EU-henstillingen efterleves. Og de ambitiøse reformer, der lægges op til i regeringsgrundlaget, skal skabe grobund for solid udvikling i velstand og velfærd de kommende år. På denne baggrund udgør regeringens oplæg til finansloven for 2012 et på én gang ansvarligt og ambitiøst første skridt på vejen til at give Danmark en ny begyndelse. 4 Ansvar og handling November 2011

7 Hovedinitiativer på oplæg til finanslov for 2012 Kickstart af dansk økonomi. Der fremrykkes og igangsættes investeringer for 10¾ mia. kr. i 2012 og 8 mia. kr. i 2013, og praktikpladsindsatsen videreføres og styrkes. BoligJobordningen videreføres i 2012, herefter oprettes en målrettet grøn energirenoveringspulje. Fattigdom skal bekæmpes. Der afsættes 340 mio. kr. til afskaffelse af starthjælp, introduktionsydelse og kontanthjælpsloft samt 260 mio. kr. til afskaffelse af loftet over børnefamilie- og ungeydelsen. Satspuljeinitiativer for 416 mio. kr. i 2012 til en helhedsorienteret beskæftigelsesindsats, indsats for børn og unge samt hjælp til de mest udsatte grupper. Grøn omstilling af Danmark. Tilskudspulje på 500 mio. kr. i 2013 og 2014 til energirenovering af boliger, 50 mio. kr. til et miljøteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram samt 114 mio. kr. til en miljøfokusering af landdistriktsprogrammet. Det energiteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram videreføres. Forskning og fremtid. Der afsættes yderligere 300 mio. kr. til forskning, så der samlet er knap 1 mia. kr. til udmøntning til forskning. Multimedieskatten afskaffes. Mere og bedre uddannelse. Der afsættes samlet 420 mio. kr. i 2012 og 630 mio. kr. i 2013 til styrket uddannelsesindsats og omkring 500 mio. kr. mere i 2012 til SU. Den tidligere regerings besparelse på SU annulleres. Et bedre og mere lige sundhedsvæsen. Egenbetalingen for fertilitetsbehandling afskaffes, og psykiatriindsatsen opprioriteres permanent. Der afsættes fra satspuljen 217 mio. kr. i 2012 til psykiatrien og 121 mio. kr. i 2012 til sundhed og forebyggelse for de svageste grupper. Skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer afskaffes. Styrket forebyggelse. Den tidligere regerings besparelser på Forebyggelsesfonden føres tilbage til forebyggelsesindsatsen. Afgifterne på bl.a. chokolade, slik, is, sodavand samt øl og tobak øges. Målrettet beskæftigelse. Dagpengeperioden forlænges for udvalgte grupper i Indsatsen mod ungdomsarbejdsløshed styrkes med 30 mio. kr. i 2012 og Der afsættes 44 mio. kr. i 2012 og 53 mio. kr. i 2013 til et forsøg med jobpræmie for kontanthjælpsmodtagere. Fokus på integration. Der afsættes 200 mio. kr. årligt i 2012 og 2013, så asylansøgere kan bo udenfor asylcentrene. Gebyr ved ansøgning om familiesammenføring afskaffes. Fra satspuljen afsættes 61 mio. kr. i 2012 til bedre integration. Danmark i verden. Der afsættes yderligere 234 mio. kr. i 2012 og 600 mio. kr. i 2013 til udviklingsbistand, så den udgør 0,83 pct. af BNI. En konsekvent og rimelig retspolitik. Regeringen vil et moderne, effektivt og omstillingsparat politi. Sænkningen af den kriminelle lavalder tilbagerulles. Gode rammer for kulturen. 44 mio. kr. årligt til flerårsaftale for Det Kongelige Teater og landsdelsscenerne. 20 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til videreførelse af Sport Event Danmark. 172 mio. kr. i ekstraordinært tilskud til udlodningsmodtagerne af tipsmidler i Fair og ansvarlig finansiering. Indtægterne øges i overensstemmelse med regeringsgrundlaget, så der sikres fair og ansvarlig krone-til-krone finansiering af nye initiativer. Ansvar og handling November

8 Konjunkturudsigterne Regeringen har foretaget en opdateret vurdering af dansk økonomi med henblik på at tilvejebringe det bedst mulige udgangspunkt for tilrettelæggelsen af den økonomiske politik i 2012, herunder kickstarten og oplægget til finanslov for Konjunkturudsigterne er svækket gennem de seneste måneder. Uroen på de finansielle markeder er fortsat, og mange vestlige lande står overfor store udfordringer med stor offentlig gæld. Det har svækket fremgangen i udlandet, og risikoen for en egentlig opbremsning af den internationale økonomi er højere end tidligere. Den større usikkerhed om fremtiden har svækket optimismen blandt danske virksomheder. Samtidig er danskerne fortsat tilbageholdende i deres daglige husholdning. Udviklingen i danskernes forbrug i første del af 2011 har været skuffende. Derfor ventes nu en lidt svagere udvikling i den økonomiske aktivitet og beskæftigelsen end ventet i Økonomisk Redegørelse, august Selv om de aktuelle underskud er store, har de internationale investorer fortsat tillid til dansk økonomi. Det danske renteniveau ligger tæt på Tysklands og den danske stats kreditværdighed er høj. Der er lagt en ansvarlig linje for den økonomiske politik og sat ambitiøse mål for udviklingen frem mod 2020 i det nye regeringsgrundlag. Det er med til at give visse handlemuligheder i den økonomiske politik, som mange andre lande ikke har. Konjunkturudsigter De internationale vækstudsigter er svækket yderligere i de seneste måneder, og den finansielle uro forbundet med den internationale gældskrise er fortsat frem til oktober. I Danmark er der nu udsigt til en svag økonomisk vækst på mellem 1-1¼ pct. i år og næste år. Stigningen i ledigheden siden juni ventes overordnet set at fortsætte i den resterende del af 2011, og ledigheden ventes kun gradvist at stabilisere sig i løbet af Se Status for konjunkturudsigterne og de offentlige finanser, november 2011, og Mere dystre udsigter for den internationale økonomi I de seneste måneder er den finansielle uro forbundet med den internationale gældskrise fortsat. Aktiekurserne er faldet, og bankerne er blevet mere tilbageholdende med at låne penge ud. EU-landene har sidst i oktober indgået aftaler, der sigter på at tage hånd om gældsproblemerne og sikre finansiel stabilitet. De finansielle markeder tog umiddelbart godt imod redningsplanerne, men det vil tage noget tid endnu før virkningerne står klart. Udsigterne for den nærmeste tid tegner samlet set mere dystre end for to måneder siden. 6 Ansvar og handling November 2011

9 Væksten i verdensøkonomien aftog i 2. kvartal, og de nyeste oplysninger peger på, at fremgangen i verdenshandlen er bremset op, jf. figur 1 og 2. De internationale organisationer har nedjusteret eller varslet nedjusteringer af deres vækstprognoser. Figur 1 Aftagende vækst i udlandet Figur 2 og verdenshandel er bremset op Pct. (k/k) 1,4 Pct. (k/k) 1,4 Indeks (jan. 2008=100) 105 Pct. 10 1,2 1, ,0 1, ,8 0,6 0,8 0, ,4 0, ,2 0, ,0 Gns. vækst k1 2011k2 Euroområdet Tyskland UK USA 0, Vækst (h. akse) Indeks -20 Figur 3 De betydelige gældsproblemer i mange lande Figur 4 har medført kraftige aktiekursfald Pct. af BNP pct. grænsen i EU-traktaten Pct. af BNP EST LUX BGR ROU SWE LTU CZE SVN SVK DK LVA FIN POL CYP NLD MLT ESP AUT HUN DEU UK FRA BEL USA PRT IRL ITA GRC EU Indeks 2007=100 Indeks 2007= Danmark (OMXC20) Euroområdet (MSCI) USA (S&P500) De internationale gældsproblemer har frem til oktober øget usikkerheden på de finansielle markeder med faldende aktiekurser til følge, jf. figur 3 og 4. Samtidig er bankerne blevet mere tilbageholdende med at låne penge ud, navnlig i Europa. De aftaler, EU-landene har indgået, er et skridt i den rigtige retning. Men det kan fortsat tage noget tid at overvinde de negative effekter på tilliden til den finansielle sektor og ikke mindst den økonomiske vækst. I forhold til de finansielle markeder har Danmark et bedre udgangspunkt end mange andre lande. Ansvar og handling November

10 Der er som udgangspunkt tillid til dansk økonomi, og danske værdipapirer har været betragtet som en sikker havn mange internationale investorer. Rentespændet på statsobligationer i forhold til Tyskland er lavt og den danske stat har gennem hele den finansielle krise bevaret en høj kreditværdighed. Valutareserven er stor, og det har i de seneste måneder været muligt for Nationalbanken ad flere omgange at nedsætte renterne. Vejen ud af krisen er blevet længere Som en lille åben økonomi er udviklingen i Danmark tæt knyttet til udlandet. Hidtil har opsvinget i dansk økonomi i høj grad været trukket af fremgangen i eksporten. De svækkede konjunkturer i udlandet dæmper imidlertid udsigterne for dansk eksport. Samtidig har mange års forringelse af den danske konkurrenceevne i forvejen svækket eksportudviklingen. På den baggrund er det tvivlsomt, om eksporten fortsat kan trække dansk økonomi. Hertil kommer, at udviklingen i den private indenlandske efterspørgsel har været skuffende. Det gælder navnlig det private forbrug, hvor danskerne i udpræget grad har været tilbageholdende. Den svage udvikling i privatforbruget skyldes blandt andet, at danskerne efter finanskrisen har sparet op og nedbragt deres gæld. Den fornyede uro på de finansielle markeder og den større usikkerhed om genopretningen af den internationale økonomi har forstærket tilbageholdenheden blandt de danske forbrugere. Dermed er der udsigt til noget svagere vækst i den kommende tid. Vækstudsigterne er blevet forværret Betydelige nedjusteringer af prognoser for den internationale vækst særligt for 2012 dæmper udsigterne for dansk eksport. Forværring af situationen på de finansielle markeder har medført større risikopræmier og faldende aktiekurser frem til oktober og kan føre til strammere kreditgivning. Detailomsætningen, bilkøbet, industriens produktion, eksporten og tillidsindikatorer peger på fortsat afdæmpet efterspørgsel og produktion i andet halvår af Den fremgang i økonomien, som var forudsat gradvist at skabe flere arbejdspladser ved indgangen til 2012, er således udeblevet. I resten af 2011 ventes stigningen i ledigheden at fortsætte og tidligst i andet halvår 2012 ventes en gradvis vending på arbejdsmarkedet, når udsigterne vurderes før kickstart og oplæg til finanslov for Ansvar og handling November 2011

11 Figur 5 Opsvinget er svækket i styrke navnlig privatforbruget halter Figur 6 Ledigheden stiger resten af året og stabiliseres først i løbet af 2012 Indeks 2009K2=100 Indeks 2009K2= BNP Privat forbrug Eksport personer personer August November Risikoscenarie En opdateret vurdering af dansk økonomi i 2011 og 2012 peger på vækst i dansk økonomi på omkring 1-1¼ pct. i begge år. Dette er en noget lavere vækst end skønnet i Økonomisk Redegørelse fra august. Den svagere BNP-vækst i 2011 og 2012 afspejler navnlig en nedjustering af væksten i det private forbrug og en ret kraftig opbremsning i eksporten efter pæn vækst igennem det seneste år. Udsigterne til en vis fremgang i løbet af 2012 skal blandt andet ses i lyset af de aktuelt meget lave renter og en høj opsparing i både husholdningerne og virksomhederne. Det giver mulighed for en kraftigere fremgang i privatforbrug og investeringer, efterhånden som optimismen og troen på fremtiden styrkes. Desuden understøttes danskernes økonomi i 2012 af lavere inflation og udbetalingen af efterlønsbidrag. De svagere konjunkturudsigter svækker de offentlige finanser yderligere, og der ventes et offentligt underskud på i størrelsesordenen 95 mia. kr. i 2012 (ekskl. kickstart og regeringens oplæg til finanslov for 2012). Det er omkring 10 mia. kr. større end skønnet i augustvurderingen og kan henføres til de ændrede konjunkturudsigter. Ansvar og handling November

12 Tabel 1 Centrale nøgletal for dansk økonomi August Oktober August Oktober Bruttonationalprodukt (realvækst, pct.) 1,8 1,3 1,1 1,8 1,3 Bruttoledighed (1.000 personer) Offentlig saldo (mia. kr.) -48,3-68, ,5-95 På grund af gældsproblemerne i USA og flere eurolande og den medfølgende finansielle uro er udsigterne for dansk økonomi behæftet med større usikkerhed end normalt. Svækkes den internationale økonomi mere end ventet, og fortsætter den finansielle uro, kan det give anledning til markant lavere vækst fremadrettet end forudsat. Risiko for yderligere forværring af konjunkturudsigterne Hvis de internationale vækstudsigter svækkes mere end forudsat, privatforbruget udvikler sig svagere og risikopræmien på de finansielle markeder ikke normaliseres, er der risiko for en mere markant svækkelse af konjunkturerne og markant større offentlige underskud. Et negativt scenarium kunne fx se sådan ud: Dansk økonomi vil vokse med blot ½ pct. i 2011 og ¼ pct. i Det vil medføre faldende beskæftigelse, og bruttoledigheden vil stige til op mod personer i De offentlige finanser forværres yderligere med udsigt til et underskud på de offentlige finanser på i størrelsesordenen 115 mia. kr. i Ansvar og handling November 2011

13 Kasseeftersyn af FFL2012 Der er foretaget et konkret kasseeftersyn af den tidligere regerings finanslovforslag for 2012 fra august. Det viser en række forudsatte, men ikke konkretiserede eller gennemførte besparelser og ekstra merudgifter for i alt knap 2 mia. kr. i 2012 stigende til godt 3 mia. kr. i 2015, jf. figur 7. Samlet set er disse forhold med til at understrege vigtigheden af denne regerings forsigtighedsprincip. Regeringen håndterer i sit oplæg til finansloven disse udfordringer i I modsat fald kunne underskuddet blive øget med yderligere knap 2 mia. kr. Hertil kommer en række aftalte og potentielle anlægsprojekter for i størrelsesordenen 3,3 mia. kr., hvor der ikke er anvist konkret finansiering, jf. figur 8. Figur 7 Status for gennemgang af finanslovforslaget Figur 8 Aftalte og potentielle anlægsprojekter uden konkret finansiering Mio. kr., 2012-priser Mio. kr., 2012-priser Forudsatte besparelser Udgifter der ikke er med Mio. kr., 2012-priser Øget fængselskapacitet Udestående finansiering af motorvejen Holstebro- Herning Mio. kr., 2012-priser Partikelterapianlæg Der er på finanslovforslaget fra august indarbejdet en række forudsatte, men ikke gennemførte besparelser såkaldte budgetreguleringer. Det gælder bl.a. en besparelse på beskæftigelsesindsatsen på ½ mia. kr. årligt og en reduktion af DSB s kontraktudbetaling på 300 mio. kr., som ikke kan realiseres i DSB s nuværende situation. Gennemgangen viser også en række merudgifter, som ikke er indarbejdet på finanslovforslaget. Det gælder fx konsekvenserne af VK-regeringens og DFs aftale om strafskærpelser for hjemmerøverier og videoovervågningen ved den dansk-tyske grænse. Som led i VK-regeringens finanslovsaftale for 2011 blev det aftalt, at anlægsudgifterne på i alt 2½ mia. kr. til en ny motorvej mellem Holstebro og Herning skulle finansieres ved provenu fra salg af statslige aktiver. Der er foreløbigt ikke solgt eller peget på statslige aktiver, der kan medgå til finansiering af motorvejen, men forundersøgelsen (VVM) er påbegyndt. Ansvar og handling November

14 Den nødvendige kapacitetsudvidelse i de danske fængsler på sigt som følge af de aftalte strafskærpelser skønnes at kunne medføre anlægsudgifter på op til 400 mio. kr., som den tidligere regering ikke har afsat midler til. Endelig er det med sundhedsaftalen i forbindelse med Reformpakke 2020 aftalt, at der skal søges etableret et dansk center for partikelterapi i et offentlig-privat samarbejde, såfremt der kan skaffes privat finansiering af anlægget og den tilhørende forskning. VK-regeringen havde ikke anvist finansiering til etableringen, der skønnes at koste mio. kr. Regeringen vil videreføre arbejdet med etableringen af ny motorvej mellem Holstebro og Herning og aftalen om etablering af et dansk center for partikelterapi i et offentlig-privat samarbejde. Finansieringen sikres som led i en ny 2020-plan. 12 Ansvar og handling November 2011

15 Kickstart af dansk økonomi Aktuelt er konjunkturerne i Danmark og i de fleste andre lande svage. Med den fortsatte uro på de finansielle markeder er risikoen for fornyet international tilbagegang øget. Det sætter spor i Danmark, hvor stigningen i ledigheden vil fortsætte ind i Regeringen vil derfor holde hånden under arbejdsmarkedet med en omfattende kickstart af dansk økonomi, som består af to elementer: Fremrykning og igangsættelse af offentlige investeringer Praktikpladsindsatsen forstærkes Desuden vil regeringen oprette en ny grøn støtteordning til energirenovering af egen bolig, som blandt andet skal yde tilskud til udskiftning og energirenovering af vinduer, øget isolering af tag, isolering af hulmur mv. Af hensyn til udviklingen af en effektiv og smidig it-løsning iværksættes den nye støtteordning i 2013 og 2014, hvor der afsættes 500 mio. kr. årligt. Derfor videreføres BoligJobordningen i Fremrykning og igangsættelse af offentlige investeringer Ved blandt andet at fremrykke investeringsprojekter, som alligevel skulle være udført de næste år, kan der sættes gang i væksten her og nu, hvor vækstudsigterne er svage. Konkret fremrykkes og igangsættes investeringer for i alt 18¾ mia. kr. i 2012 og 2013, jf. tabel 2 og boks 1. Tabel 2 Fremrykning og igangsættelse af investeringer i 2012 og 2013 Mia. kr Veje, jernbaner og kystbeskyttelse 1,6-0,8 0,8 Kommunale investeringer i skoler, daginstitutioner mv. 3,9 1,0 1) 4,9 Regionale investeringer i sygehuse, nyt apparatur mv. 1,8-1) 1,8 Renovering af almene boliger (i regi af Landsbyggefonden) 2,1 1,6 3,7 Investeringer afledt af energiaftale (vind, omstilling til biomasse mv.) 1,3 5,4 6,7 Investeringer afledt af en kommende betalingsring - 0,8 0,8 Øgede investeringer, i alt 10,7 8,0 18,7 1) Med det betydelige løft i kommuner og regioners investeringer i 2012 er der forudsat et overløb til 2013 på 1,0 mia. kr. for kommuner og regioner under ét. Herudover styrkes og forlænges Kom-i-gang-låneordningen, jf. nedenfor. Ansvar og handling November

16 De fremrykkede og igangsatte investeringer skønnes at styrke beskæftigelsen med omkring personer i 2012 og personer i Det medvirker til at understøtte væksten i de kommende år. Boks 1 Fremrykning og igangsættelse af investeringer i 2012 og 2013 En række planlagte statslige investeringsprojekter i veje, jernbaner og kystbeskyttelse for 1,6 mia. kr. fremrykkes til Det omfatter blandt andet nyanlæg af banestrækningen København-Ringsted, vedligeholdelse af banenettet samt udbygning og vedligeholdelse af statslige veje i hele landet. Kommunernes budgetter for 2012 indeholder investeringer for ca. 4,9 mia. kr. mere end forudsat i økonomiaftalen i juni. Mérinvesteringerne skal blandt andet ses i lyset af, at låneadgangen for kvalitetsfondsprojekter (dagtilbud, folkeskole, ældreområdet mv.) blev udvidet med 1,7 mia. kr. Herudover har kommunerne budgetteret mérinvesteringer for 3,2 mia. kr. i 2012, som udover investeringer på kvalitetsfondsområder omfatter veje, cykelstier mv. Med afsæt i det betydelige løft i de kommunale investeringer i 2012 skønnes et vist overløb til Regeringen vil drøfte det højere budgetterede anlægsniveau i 2012 med KL. Regeringen vil på samme vis drøfte det højere budgetterede anlægsniveau i regionerne i 2012 med Danske Regioner. Regionernes budgetter omfatter investeringer for ca. 1,8 mia. kr. mere end forudsat i økonomiaftalen i juni. De regionale investeringer omfatter primært udbygning og renovering af sygehuse samt indkøb af nyt teknisk udstyr, som kan forbedre behandlingen og diagnosticeringen af patienterne. Som for kommunernes vedkommende skønnes det betydelige løft i 2012 at medføre et vist overløb til I regi af Landsbyggefonden er der gennem de sidste par år opbygget en venteliste for renoveringer af almene boliger for 8 mia. kr. For at give det almene boligbyggeri et tiltrængt løft og sikre en hurtig afvikling af Landbyggefondens venteliste på renovering, fremrykkes udmøntninger af renoveringsramme for 5½ mia. kr. til Det skønnes at øge aktiviteten med 2,1 mia. kr. i 2012 og 1,6 mia. kr. i Regeringen vil snarest fremlægge et forslag til en energiaftale. Med en kommende energiaftale vil der blive skabt grundlag for nye investeringer i blandt andet kystnære vindmøller, omstilling af centrale kraftvarmeværker til biomasse og etablering af biogasanlæg samt energibesparelser. Investeringerne skønnes til 1,3 mia. kr. i 2012 og 5,4 mia. kr. i Endvidere skal der som led i etablering af en betalingsring i København igangsættes investeringer i anlæg af ringen, i den kollektive trafik for at imødekomme en forventet tilgang af passagerer ved betalingsringens indførelse samt etablering af parkeringspladser ved stationer og lignende. Det skønnes at ville medføre investeringer for 0,8 mia. kr. i Endvidere vil regeringen styrke og forlænge Kom-i-gang-låneordningen med 150 mio. kr. til udlån i 2012 for at understøtte iværksættere og opstart af nye virksomheder, jf. boks 2. Nye virksomheder har stor betydning for jobskabelsen i Danmark, og Kom-i-gang-lån gør det lettere for nye virksomheder at skaffe kapital. 14 Ansvar og handling November 2011

17 Boks 2 Styrkelse og forlængelse af Kom-i-gang-lån Kom-i-gang-lån er en kombineret låne- og rådgivningsordning for iværksættere. For at øge tilgængeligheden af risikovillig kapital vil regeringen styrke og forlænge ordningen med 150 mio. kr. Ordningen gør det muligt, at nye virksomheder kan få en statsgaranti på 75 pct. af lån op til 1,0 mio. kr. Det gør det lettere for iværksættere at skaffe kapital til opstart af virksomhed. Ordningen skal ses i lyset af, at der er blevet dårligere adgang til risikovillig kapital efter krisen. Det har gjort det vanskeligt for mange virksomheder og iværksættere at finde finansiering til deres forretningsaktiviteter. Styrkelse og forlængelse af Kom-i-gang-lån med 150 mio. kr. til udlån i 2012 forudsætter, at der afsættes 25 mio. kr. i 2012 til tab på ordningen. De fremrykkede og igangsatte investeringer vil medvirke til en bedre anvendelse af energiressourcerne og til en grøn omstilling af energiproduktionen. De fremrykkede investeringer i kommuner og regioner kan således omfatte klima- og energirelaterede investeringer, eksempelvis energirenoveringer i skoler, daginstitutioner og sygehuse. På samme vis kan renoveringerne af almene boliger omfatte projekter som fx tagrenoveringer, vinduesudskiftninger og lignende, der medvirker til en bedre udnyttelse af energiressourcerne. I en kommende energiaftale vil regeringen søge at fremme omstillingen til vedvarende energikilder. Forbedrede støttevilkår til kystnære vindmøller og biogas samt mere fleksible vilkår for anvendelse af biomasse for de centrale kraftværker vil skabe grundlag for nye investeringer allerede på kort sigt. Dertil kommer en styrkelse af energispareindsatsen, der vil skabe grundlag for yderligere investeringer i energieffektiviseringer i husholdninger og virksomheder og andre energirelaterede investeringer i en kommende aftale. Fremrykningen og igangsættelsen af investeringerne omfatter desuden investeringer i den kollektive trafik som led i en kommende aftale om en betalingsring. Herudover foreslår regeringen forbedringer af den kollektive trafik som led i udmøntningen af en række puljer på finansloven for 2012 til blandt andet bedre fremkommelighed for busser, stationsmoderniseringer mv. Fremrykningerne og igangsættelse af investeringerne finansieres ved reduktioner af investeringsrammerne i de kommende år og som led i kommende aftaler om energi og en betalingsring, jf. boks 3. Ansvar og handling November

18 Boks 3 Finansiering af initiativer til kickstart af økonomien Reduktion i de offentlige investeringsrammer i (7½ mia. kr.). Reduktion i rammerne til renovering af almene boliger i (5½ mia. kr.) - i regi af Landsbyggefonden og påvirker derfor ikke de offentlige finanser. Investeringer i kystnære vindmøller, omstilling til biomasse mv. finansieres i en kommende energiaftale. Investeringer gennemføres i regi af energiselskaber m.fl. og påvirker derfor ikke de offentlige finanser. Investeringer som led i etableringen af en betalingsring i København i en kommende aftale om en betalingsring, der finansieres inden for den samlede økonomi for betalingsringen. Tabsrammen på 25 mio. kr. til Kom-i-gang-lån finansieres inden for rammerne af finansloven for Praktikpladsindsatsen forstærkes Det er uacceptabelt, at unge mennesker falder fra en erhvervsuddannelse, fordi de ikke kan finde en praktikplads. Derfor har regeringen i regeringsgrundlaget lagt op til, at uddannelsesgarantien skal skærpes, og indsatsen for at få flere praktikpladser styrkes, så alle får mulighed for at afslutte deres erhvervsuddannelse. Som et første skridt vil regeringen sikre, at den nuværende øgede praktikpladsindsats videreføres fra 2011 til 2012, og at der herudover oprettes yderligere skolepraktikpladser i Nye initiativer en stærkere praktikpladsindsats Den nuværende særlige praktikpladsindsats forlænges fra 2011 til 2012: Præmie- og bonusordning på op til kr. for hver uddannelsesaftale, virksomhederne indgår med en elev. Mulighed for løntilskud på 30 kr. pr. time i indtil 7 måneder for elever i erhvervsgrunduddannelsen flere praktikpladser i kommuner og regioner. 250 ekstra praktikpladser i staten ekstra skolepraktikpladser. Yderligere skolepraktikpladser i Indførelse af sociale klausuler om praktikpladser i udbud af offentlige opgaver. Forsøg med praktikpladscentre i erhvervsskolerne. Indsatsen for flere praktikpladser til unge er centralt i forhold til målsætningen om, at 95 procent af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Derfor vil regeringen videreføre den nuværende særlige praktikpladsindsats fra 2011 til Det omfatter blandt andet en fortsættelse af belønnings- og bonusordningen for virksomheder, der indgår uddannelsesaftaler, og en fortsættelse af ordningen med løntilskud til ansættelse af elever på erhvervsgrunduddannelserne. Samtidig vil der fortsat være flere praktikpladser i kommuner og regioner og 250 ekstra praktikpladser i staten. 16 Ansvar og handling November 2011

19 Skolepraktik er et tilbud til elever i erhvervsuddannelserne, som ikke har eller har haft en uddannelsesaftale. Skolepraktik er en måde, hvorpå elever kan gennemføre en erhvervsuddannelsespraktikdel uden at være i praktik i en virksomhed. Det er med til at sikre, at unge får mulighed for at gennemføre uddannelsen selv i en situation med mangel på praktikpladser. Der er som led i den særlige praktikpladsindsats i 2011 afsat midler til ekstra skolepraktikpladser. Regeringen vil videreføre den ekstraordinære indsats i 2012, samt afsætte midler til yderligere skolepraktikpladser i Samtidig vil regeringen arbejde for flere praktikpladser ved indførelse af sociale klausuler, hvor der ved offentlige udbud laves aftaler om, at leverandøren opretter eller har oprettet et bestemt antal praktikpladser, dog ikke nødvendigvis til den konkrete opgave. De sociale klausuler omfatter også offentlige udbud i kommunalt og regionalt regi. Endelig gennemføres et forsøg med praktikpladscentre. Regeringen vil i fællesskab med arbejdsmarkedets parter som led i trepartsforhandlingerne til foråret tilvejebringe en langsigtet løsning af praktikpladsproblemet med udgangspunkt i regeringsgrundlaget. Den styrkede praktikpladsindsats finansieres dels inden for AER-ordningen, dels krone-forkrone inden for rammerne af oplægget til finanslov for Ansvar og handling November

20 Oplæg til finanslov for 2012 Med oplæg til finanslov for 2012 går regeringen i gang med at gennemføre en ny prioritering for Danmark. Oplægget er grundlæggende bygget op som en ændring i forhold til det fremsatte finanslovforslag fra august. Derfor består oplægget både af helt nye initiativer og af annulleringer af den politik, der er fremlagt i den tidligere regerings finanslovforslag. Samlet set indeholder regeringens oplæg til finanslov ny politik for i alt godt 8 mia. kr. i Der er samtidig skabt rum til ny politik i 2013 for knap 12,3 mia. kr. Tabel 3 Nye initiativer Mio. kr., 2012-pl Fattigdom skal bekæmpes Grøn omstilling af Danmark Forskning og fremtid Mere og bedre uddannelse Et bedre og mere lige sundhedsvæsen Styrket forebyggelse Målrettet beskæftigelse Fokus på integration Danmark i verden En konsekvent og rimelig retspolitik Gode rammer for kultur Øvrige initiativer Bedre skatteligning Reserve til regeringens nye prioriteringer i I alt Heraf finansieret ved nye indtægts- og finansieringskilder mv Heraf finansieret af reserver og puljer Alle udgifter i oplægget er i overensstemmelse med regeringens forsigtighedsprincip finansieret krone-for-krone, dels gennem afsatte reserver og puljer, dels ved nye indtægter og budgetforbedringer. Oplægget indeholder en ufordelt ramme på 5 mia. kr. i 2013 til regeringens højt prioriterede områder og nye initiativer. Det afspejler, at oplægget til finanslov for 2012 kun er første skridt på vejen mod at indfri regeringsgrundlaget. 18 Ansvar og handling November 2011

Ansvar og handling OPLÆG TIL FINANSLOV 2012

Ansvar og handling OPLÆG TIL FINANSLOV 2012 Ansvar og handling OPLÆG TIL FINANSLOV 212 3. november 211 Kasseeftersyn i to dele Den første del vedrører 212 og håndteres nu: Opdaterede konjunkturudsigter Gennemgang af finanslovforslaget fra august

Læs mere

Økonomisk Redegørelse Maj 2012

Økonomisk Redegørelse Maj 2012 Økonomisk Redegørelse Maj 1 Hovedbudskaber: Udsigt til svag genopretning i Danmark som i seneste ØR Lille bedring af internationale konjunkturer siden årsskiftet Store usikkerheder om udviklingen risiko

Læs mere

Ansvarlighed og varig velfærd. Finanslovforslaget 2011

Ansvarlighed og varig velfærd. Finanslovforslaget 2011 24.8.21 Ansvarlighed og varig velfærd Finanslovforslaget 211 1 Moderat BNP-vækst i 21 og 211 Pct. 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 -6 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Maj August Pct. 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 -6 24.8.21 2 Væksten

Læs mere

Presseresuméer. 3. november 2011. Regeringens nye initiativer og prioriteringer. Kickstart af dansk økonomi

Presseresuméer. 3. november 2011. Regeringens nye initiativer og prioriteringer. Kickstart af dansk økonomi 3. november 2011 Presseresuméer Regeringens nye initiativer og prioriteringer Kickstart af dansk økonomi Forstærket indsats for flere praktikpladser Afskaffelse af fattigdomsydelserne mv Ulighedsskabende

Læs mere

13. december Økonomisk Redegørelse og Budgetoversigt 3, december 2010

13. december Økonomisk Redegørelse og Budgetoversigt 3, december 2010 13. december 1 Økonomisk Redegørelse og Budgetoversigt 3, december 1 Dansk økonomi er på vej ud af krisen Dansk økonomi har udviklet sig bedre end ventet, og ledigheden er steget mindre end frygtet Udviklingen

Læs mere

DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark blev ramt hårdt af den internationale økonomiske krise BNP er faldet mere end i andre lande Indeks (25=1) Indeks (25=1) 11 15 11

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse Emne: Statens økonomi Område: Stat Udgivet: 21-11-2011 Redigeret: 01-12-2011 Social dumping og arbejdsklausuler ved udbud Aftaleparterne er enige om at fremme brugen af arbejdsklausuler og sociale klausuler

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

Analyse 12. marts 2012

Analyse 12. marts 2012 12. marts 2012 Kickstarten og henstillingerne fra EU Danmark er et af meget få EU-lande som fører lempelig finanspolitik i 2012. Lempelsen er af samme størrelsesorden, som i den tidligere regerings finanslovsforslag

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema : Moderat opsving i dansk økonomi frem mod 1 Ugens tema II Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 13 Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2015-16 Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og

Læs mere

Samlet set er der tale om et rigtigt godt finanslovsforslag for natur- og miljøområdet et finanslovsforslag, der peger fremad og

Samlet set er der tale om et rigtigt godt finanslovsforslag for natur- og miljøområdet et finanslovsforslag, der peger fremad og Miljø- og Planlægningsudvalget 2008-09 MPU alm. del Bilag 773 Offentligt Notat J.nr. DEP-0400-00034 2. september 2009 Talepinde til brug ved møderne med Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg og Finansudvalget

Læs mere

TUN ØJEBLIKSBILLEDE 3 kvartal.

TUN ØJEBLIKSBILLEDE 3 kvartal. TUN Øjebliksbillede 3 kvartal 211 TUN ØJEBLIKSBILLEDE 3 kvartal. Denne udgave af TUNs øjebliksbillede dækker 3 kvartal. I rapporten vil TUN beskrive samfundsudviklingen og dens betydning for byggebranchen.

Læs mere

3. januar Pressebriefing om tilbagetrækningsreform

3. januar Pressebriefing om tilbagetrækningsreform 3. januar 211 Pressebriefing om tilbagetrækningsreform Mål om balance på de offentlige finanser i 22 Pct. af BNP 2 1-1 -2-3 -4-5 Strukturel balance 22 Uden yderligere tiltag Pct. af BNP 21 22 23 24 2 1-1

Læs mere

Faktaark oversigt. 8. maj 2012. 1. Konkurrenceevne. 2. Arbejdsudbud. 3. De offentlige finanser. 4. Initiativer på kort sigt

Faktaark oversigt. 8. maj 2012. 1. Konkurrenceevne. 2. Arbejdsudbud. 3. De offentlige finanser. 4. Initiativer på kort sigt oversigt 1. Konkurrenceevne 2. Arbejdsudbud 3. De offentlige finanser 4. Initiativer på kort sigt 5. Initiativer på langt sigt 6. Reformbidrag og anvendelse i 22 7. Beskæftigelsen kan stige svarende til

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: EU-note F Udvalgenes medlemmer 16. april 2015 Det Europæiske

Læs mere

Budgetoversigt 3 December 2011

Budgetoversigt 3 December 2011 Budgetoversigt 3 December 2011 Budgetoversigt 3 December 2011 Budgetoversigt 3 December 2011 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 559 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 559 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 559 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 5. oktober 2016 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 559 (Alm. del) af 21. september

Læs mere

Finanspolitisk planlægning i Danmark Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Finanspolitisk planlægning i Danmark Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Finanspolitisk planlægning i Danmark Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 September 2012 Finanspolitisk planlægning foregår på 4 niveauer 1. Årlige finanslov 2. Budgetlov (ny og ikke implementeret endnu)

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 218 Folketinget Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 218 Folketinget Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) til Lovforslag nr. L 218 Folketinget 2016-17 Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

Bilag 1. Delaftale om finansloven (sundhed) og satspuljeaftalen 2012-2015 på sundhedsområdet

Bilag 1. Delaftale om finansloven (sundhed) og satspuljeaftalen 2012-2015 på sundhedsområdet N O T A T Bilag 1. Delaftale om finansloven (sundhed) og satspuljeaftalen 2012-2015 på sundhedsområdet Regeringen og Enhedslisten har den 15. november indgået delaftale til finansloven om sundhedsområdet.

Læs mere

Finansudvalget 2013-14 L 201 endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt

Finansudvalget 2013-14 L 201 endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt Finansudvalget 2013-14 L 201 endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 22. september 2014 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 24 (L 201) af 9.

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Udfordringen v. økonomi- og indenrigsministeren Klare mål v. finansministeren Konkrete initiativer i Vækstplan DK v. skatteministeren Udfordringen

Læs mere

N O TAT. Finanslov for 2012. Overordnet økonomi

N O TAT. Finanslov for 2012. Overordnet økonomi N O TAT Finanslov for 2012 Regeringen og Enhedslisten har den 20. november 2011 indgået en samlet aftale om finansloven for 2012. Finanslovsaftalen indeholder en række elementer med betydning for kommunerne.

Læs mere

Notat. Skriftligt indlæg til DØRs rapport F2013. 28. maj 2013

Notat. Skriftligt indlæg til DØRs rapport F2013. 28. maj 2013 Notat 28. maj 2013 Skriftligt indlæg til DØRs rapport F2013 De Økonomiske Råds vurdering af konjunkturudsigterne er stort set på linje med ministeriernes. Både ministerierne og DØR forventer, at væksten

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Aftale om finansloven for 2016

Aftale om finansloven for 2016 Aftale om finansloven for 2016 19. november 2015 Fakta om nye initiativer Styrket kernevelfærd: Markant løft af sundhedsområdet på 2,4 mia. kr. og 1 mia. kr. yderligere til en værdig ældrepleje Hurtigere

Læs mere

Talepapir Samråd A (L193)

Talepapir Samråd A (L193) Finansudvalget 2012-13 L 1 7 Bilag 2 Offentligt Talepapir Samråd A (L193) 4. oktober 2012 Samråd i Finansudvalget d. 8. oktober 2012 Beskæftigelsesvirkningen af finanspolitikken i 2013 7 Samrådsspørgsmål

Læs mere

EU s sparepolitik har haft store sociale konsekvenser

EU s sparepolitik har haft store sociale konsekvenser EU s sparepolitik har haft store sociale konsekvenser Ny prognose for langtidsledigheden viser, at langtidsledigheden i EU, som i øjeblikket er den højeste siden slutningen af 9 erne, kan blive vanskelig

Læs mere

Gallup om vækst og kontanthjælp

Gallup om vækst og kontanthjælp sreformen Feltperiode: Den 26-27. februar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.162 personer Stikprøven

Læs mere

Et stærkere fællesskab. Finanslovforslaget 2015

Et stærkere fællesskab. Finanslovforslaget 2015 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 I tabeller kan afrunding

Læs mere

EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år

EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år EU s sparekurs koster i disse år tusinder af danske arbejdspladser. De finanspolitiske stramninger, der ligger i støbeskeen de kommende år

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

Et trygt og sammenhængende Danmark

Et trygt og sammenhængende Danmark Et trygt og sammenhængende Danmark Finanslovforslaget 2018 August 2017 Det går godt for dansk økonomi BNP-væksten er tiltaget, og skønnene for de kommende år er opjusteret Pct. 2,5 Pct. 2,5 2,0 2,0 1,5

Læs mere

Regeringens nye arbejdsprogram

Regeringens nye arbejdsprogram DI Nyhedsbrev Den 24. februar 2010 Regeringens nye arbejdsprogram Nyt regeringsprogram 1. Indledning I går gennemførte statsminister Lars Løkke Rasmussen en omfattende regeringsrokade, og i dag blev regeringens

Læs mere

Skriftligt indlæg til DØR s rapport Dansk Økonomi Foråret 2014

Skriftligt indlæg til DØR s rapport Dansk Økonomi Foråret 2014 Notat 27. maj 2014 Skriftligt indlæg til DØR s rapport Dansk Økonomi Foråret 2014 Der er udsigt til gradvist tiltagende vækst og stigende beskæftigelse i dansk økonomi, og Det Økonomiske Råds (DØRs) konkrete

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Rammerne for den økonomiske politik - Hvad er der råd til? Ved Chefanalytiker Frederik I. Pedersen fip@ae.dk www. ae.dk Arbejderbevægelsens Erhvervsråd økonomisk-politisk tænketank og samfundsøkonomisk

Læs mere

Aftale om flere praktikpladser i 2011

Aftale om flere praktikpladser i 2011 Aftale om flere praktikpladser i 2011 I 2009 indgik regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre en række praktikpladspakker om særlige indsatser på praktikpladsområdet med henblik

Læs mere

Vækst, beskæftigelse og konkurrenceevne

Vækst, beskæftigelse og konkurrenceevne Metals vækstpakke Vækst, beskæftigelse og konkurrenceevne Dansk vækst og beskæftigelse er under pres. Ledigheden stiger, og der er udsigt til negativ vækst. Derfor har Danmark brug for en vækstpakke, der

Læs mere

FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: 20 MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM

FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: 20 MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM Af Chefanalytiker Anders Borup Christensen Direkte telefon 9767 9. februar 1 FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM Finansministeriet er i gang med et grundigt kasseeftersyn og offentliggør

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 d. 01.10.2014 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014. INDHOLD 1 Offentlig

Læs mere

Økonomisk analyse: Det private forbrug er lavere end OECDgennemsnittet. April 2017

Økonomisk analyse: Det private forbrug er lavere end OECDgennemsnittet. April 2017 Økonomisk analyse: Det private forbrug er lavere end OECDgennemsnittet April 2017 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet

Læs mere

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel.

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel. NOTAT Til ØU Aftale om kommunernes økonomi 2017 Regeringen og KL har den 10. juni 2016 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2017. Hovedelementerne i aftalen er: Af omprioriteringsbidraget på 2,4 mia.

Læs mere

Stramme rammer klare prioriteter

Stramme rammer klare prioriteter Stramme rammer klare prioriteter Forslag til finanslov for 2016 September 2015 Udgangspunkt: Væk fra grænsen Strukturelt underskud (2016) Kasseeftersyn Finanslovforslag -0,7 pct. -0,4 pct. -0,5 pct. Budgetlovens

Læs mere

LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE

LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE Venstres reformer, før valget i 2011, har lagt grunden til 90 pct. af de samlede økonomiske effekter, som har sikret dansk økonomi. Og siden valget har Venstre

Læs mere

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K Notat: Råderum på 37 mia. kr. frem til 2025 ifølge Finansministeriet 07-03-2017 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Resumé Frem til 2025 er der ifølge

Læs mere

SF S FINANSLOVS UDSPIL 2018

SF S FINANSLOVS UDSPIL 2018 SF S FINANSLOVS UDSPIL 2018 VELFÆRD OG GRØN OMSTILLING FREMFOR SKATTELETTELSER 2 ORDFØRER/KONTAKT: VELFÆRD OG GRØN OMSTILLING FREMFOR SKATTELETTELSER SF viser her, hvordan finansloven kunne se ud, hvis

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 d. 02.10.2015 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus NBO, Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer www.nbo.nu Økonomisk udvikling BNP De nyeste tal fra nationalregnskabet

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet,

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om: Fordeling af

Læs mere

Flygtninge sætter de offentlige finanser under pres

Flygtninge sætter de offentlige finanser under pres Formandskabet PRESSEMEDDELELSE Forårets rapport fra Det Økonomiske Råd formandskab indeholder følgende emner: Kapitel I indeholder en fremskrivning af dansk økonomi til 2025 samt kommentarer til forskellige

Læs mere

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed 20. maj 2009 LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed Udviklingen i ungdomsarbejdsløsheden 2008-2009 Sammenlignet med andre europæiske lande har Danmark gennem en lang periode haft en historisk

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 36 Indhold: Ugens tema I Finanslovsudspil med flere investeringer Ugens tema II Regeringen forventer økonomisk fremgang i løbet af 2. halvår 2013 Ugens analyse Ledigheden

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Teknisk gennemgang FFL18

Teknisk gennemgang FFL18 Teknisk gennemgang FFL18 20. Undervisningsministeriet Teknisk gennemgang af FFL18 for det regulerede område 1. september 2017 Side 1 Disposition Nøgletal om Undervisningsministeriets bevilling Aktivitetsudviklingen

Læs mere

FTF s vurdering af Regeringens plan: Holdbar vækst

FTF s vurdering af Regeringens plan: Holdbar vækst 11-0770 - JKRO - 23.08.2011 Kontakt: Jens Krogstrup - jkro@ftf.dk - Tlf: 3336 8820 FTF s vurdering af Regeringens plan: Holdbar vækst Regeringens nye vækstplan indeholder en række positive elementer om

Læs mere

Det danske arbejdsmarked er i europæisk top

Det danske arbejdsmarked er i europæisk top Det danske arbejdsmarked er i europæisk top Arbejdsløsheden i Euroområdet er kommet under pct., og i oktober var ledigheden i euroområdet den laveste, som er blevet målt siden juli 29. Mere end halvdelen

Læs mere

2. Marts Konvergensprogram, 2009

2. Marts Konvergensprogram, 2009 . Marts 1 Konvergensprogram, 9 Hvad er konvergensprogrammet? Udarbejdes i henhold til EU s Stabilitets- og Vækstpagt med henblik på at redegøre for overholdelse af konvergenskriterier for euromedlemskab

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens analyse Ugens tema Regeringen: Det går fremad for dansk økonomi Danmark ud af krisen regningen betalt 8 nye initiativer til bekæmpelse af langtidsledigheden

Læs mere

Danmark i fremgang nye arbejdspladser

Danmark i fremgang nye arbejdspladser Se dette nyhedsbrev i en browser Danmark i fremgang nye arbejdspladser Kære medlem I dag offentliggør vi en ambitiøs plan "Danmark i fremgang nye arbejdspladser" for en styrket dansk konkurrenceevne og

Læs mere

Uddannelse er vejen til vækst

Uddannelse er vejen til vækst Uddannelsespolitisk oplæg fra Dansk Metal - juni 2010 Uddannelse er vejen til vækst Industrien er en afgørende forudsætning for vækst i Danmark. Forestillingen om, at dansk produktionsindustri er døende

Læs mere

To streger under facit Nyt kapitel

To streger under facit Nyt kapitel To streger under facit Nyt kapitel Udfordringen frem mod 2020 Sund økonomi er fundamentet for holdbar vækst og varig velfærd. Det går igen fremad for dansk økonomi, men de offentlige finanser er presset

Læs mere

Offentligt forbrug og genopretningsaftalen

Offentligt forbrug og genopretningsaftalen Offentligt forbrug og genopretningsaftalen 1. Indledning Med genopretningsaftalen er der indført nye og stærkere styringsmekanismer, som betyder, at det offentlige forbrug må påregnes at følge det planlagte

Læs mere

BESPARELSER PÅ UDDANNELSE I DANMARK

BESPARELSER PÅ UDDANNELSE I DANMARK 9. august 2004 Af Søren Jakobsen BESPARELSER PÅ UDDANNELSE I DANMARK I 2002 udgav regeringen sine visioner for uddannelsessystemet i Danmark med publikationen Bedre, hvor målsætningen er ambitiøs uddannelsestilbuddene

Læs mere

LO s bemærkninger til forslaget til Danmarks nationale reformprogram 2012

LO s bemærkninger til forslaget til Danmarks nationale reformprogram 2012 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Sagsnr. 10-145 Vores ref. MLK/lph Deres ref. Den 21. marts 2012 LO s bemærkninger til forslaget til Danmarks nationale reformprogram 2012 LO har modtaget

Læs mere

En ny regerings udfordringer

En ny regerings udfordringer En Fair Løsning En ny regerings udfordringer Budgetunderskud/Holdbarhedsproblem (24 mia. kr.) Arbejdsløshed Lav produktivitetsvækst Lavt uddannelsesniveau Offentlig budgetsaldo 2007-2010, mia. kr 100 80

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Vi skal have alle med. 2. november 2017 Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen

Vi skal have alle med. 2. november 2017 Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen Vi skal have alle med 2. november 2017 Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen 1 Dansk opsving: Stigende beskæftigelse Mia. Kr. (2010-priser) 2100 2000 1900 1800 1.000 personer 3000 2900 2800 2700 Den

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 255 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Til

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Offentligt underskud de næste mange årtier

Offentligt underskud de næste mange årtier Organisation for erhvervslivet Maj 21 Offentligt underskud de næste mange årtier AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK Dansk økonomi står netop nu over for store udfordringer med at komme

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Sagsnr. 14-1548 Vores ref. JKA/BGV Den 10. juni 2014 Aftaler om kommunernes og regioners økonomi for 2015 Plads til mere service, men færre anlægsinvesteringer Aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi

Læs mere

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Efterårets vismandsrapport har to kapitler: Kapitel I indeholder en konjunkturvurdering, en vurdering af overholdelsen af

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, langsigtede finanspolitiske udfordringer og arbejdsmarkedet

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, langsigtede finanspolitiske udfordringer og arbejdsmarkedet Pressemeddelelse Vismandsrapport om konjunktursituationen, langsigtede finanspolitiske udfordringer og arbejdsmarkedet Materialet er klausuleret til torsdag den 1. november 2012 kl. 12 Vismændenes oplæg

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2012

Øjebliksbillede 2. kvartal 2012 Øjebliksbillede 2. kvartal 212 TUN ØJEBLIKSBILLEDE 2. kvartal 212 Denne udgave af TUN øjebliksbillede dækker 2. kvartal. I rapporten vil TUN beskrive samfundsudviklingen og dens betydning for trælasthandlere

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

SAMMENLIGNING AF REFORMER UNDER FOGH, LØKKE OG THORNING

SAMMENLIGNING AF REFORMER UNDER FOGH, LØKKE OG THORNING Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 18. december 2013 SAMMENLIGNING AF REFORMER UNDER FOGH, LØKKE OG THORNING Dette notat sammenligner effekten på den strukturelle beskæftigelse

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i. Prognoseopdatering, februar 2017.

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i. Prognoseopdatering, februar 2017. d. 06.02.2017 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Prognoseopdatering, februar 2017 Notatet uddybet elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Prognoseopdatering, februar 2017. Indhold

Læs mere

Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger

Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger - liba - 05.05.2008 Kontakt: Lisbeth Baastrup - liba@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger Finansloven for 2008 blev vedtaget den 17.april. Regeringen skal i de

Læs mere

Frit valg bedre sammenhæng. Finansministeriet

Frit valg bedre sammenhæng. Finansministeriet Frit valg bedre sammenhæng Finansministeriet OKTOBER 2017 Frit valg bedre sammenhæng Finansministeriet OKTOBER 2017 2 Borgeren først en mere sammenhængende offentlig sektor April 2017 Frit valg for alle

Læs mere

DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER FLERE END I 2001

DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER FLERE END I 2001 DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER - 101.000 FLERE END I 2001 I perioden 1970-2006 fordobles antallet af offentligt ansatte fra 405.000 til 833.000 personer, ligesom antallet af overførselsmodtagere

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Reformer skal skabe. job frem mod Ugens analyse AE: Lav produktivitet er hovedudfordringen for dansk økonomi Ugens tendens Fald i dansk udenrigshandel

Læs mere

Grækenland kan ikke spare sig ud af krisen

Grækenland kan ikke spare sig ud af krisen Grækenland kan ikke spare sig ud af krisen Den græske gæld er endnu engang til forhandling, når Euro-gruppen mødes den.maj. Grækenlands gæld er den højeste i EU, og i 1 skal Grækenland som en del af låneaftalen

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere