ANSVAR OG HANDLING REGERINGEN OPLÆG TIL FINANSLOV 2012 NOVEMBER 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANSVAR OG HANDLING REGERINGEN OPLÆG TIL FINANSLOV 2012 NOVEMBER 2011"

Transkript

1 ANSVAR OG HANDLING OPLÆG TIL FINANSLOV 2012 NOVEMBER 2011 REGERINGEN

2

3 ANSVAR OG HANDLING OPLÆG TIL FINANSLOV 2012 NOVEMBER 2011 REGERINGEN

4 Ansvar og handling - oplæg til finanslov 2012 November 2011 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Rosendahls Schultz Distribution Herstedvang 10, 2620 Albertslund T F E Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Finansministeriet Udgiftspolitisk center Christiansborg Slotsplads København K T Omslag: Advice A/S Tryk: Rosendahls-Schultz Grafisk Oplag: Pris: 50 kr. inkl. moms ISBN: Elektronik Publikation: Produktion: Rosendahls-Schultz Grafisk ISBN: Publikationen kan hentes på Finansministeriets hjemmeside:

5 Ansvar og handling Nyt kapitel Med oplæg til finanslov for 2012 tager regeringen det første store skridt til at indfri ambitionerne i regeringsgrundlaget Et Danmark, der står sammen. Oplægget markerer et grundlæggende kursskifte, som sammen med indsatsen fra borgere og virksomheder skal sikre, at Danmark får en ny begyndelse. Målet er et godt og effektivt samfund med plads til mere velfærd og tryghed, hvor hver enkelt har mulighed for at udfolde sig, og hvor menneskelige og naturens ressourcer anvendes på en bæredygtig måde. Det skal opnås samtidig med, at Danmark holder orden i eget hus. Kommende generationer skal ikke overlades nutidens problemer i form af stor offentlig gæld og for sen grøn omstilling. Som et lille land med en meget åben økonomi er Danmark tæt knyttet til omverdenen. Udviklingen på de internationale markeder spiller en stor rolle for, hvordan det går herhjemme. I de seneste måneder er den finansielle uro forbundet med den internationale gældskrise fortsat. Aktiekurserne er faldet, og den internationale usikkerhed er slået igennem i faldende tillid blandt danske husholdninger og virksomheder. EU-landene har sidst i oktober indgået aftaler, der sigter på at tage hånd om gældsproblemerne og sikre finansiel stabilitet. Men der vil gå noget tid, før alle tiltag er på plads. Det er afgørende, at disse redningsplaner bliver gennemført. Med udviklingen i den internationale økonomi er det tvivlsomt, om eksporten fortsat kan trække opsvinget i dansk økonomi. Udsigterne for væksten i dansk økonomi i år og til næste årer derfor forværret. Stigningen i ledigheden ventes at fortsætte i resten af 2011, og tidligst i løbet af næste år er der udsigt til en gradvis vending på arbejdsmarkedet. Dermed er vejen ud af krisen blevet længere. Regeringen vil derfor sætte gang i vækst og beskæftigelse med en omfattende kickstart af dansk økonomi. Ved blandt andet at fremrykke offentlige investeringsprojekter, som alligevel skulle være udført de næste par år, sættes der gang i vækst og jobskabelse her og nu, hvor der er særlig brug for det. Med reformdagsordenen i regeringsgrundlaget ligger der samtidig et ambitiøst spor for vækst og beskæftigelse frem mod Som noget af det første er regeringen gået i gang med at lave et kasseeftersyn af dansk økonomi. Det er nødvendigt med en opdateret status for den økonomiske situation, inden finanspolitikken tilrettelægges. Kasseeftersynet viser, at underskuddet på de offentlige finanser er større end hidtil ventet. Samtidig viser en gennemgang af finanslovforslaget for 2012 fra august, at regeringen har overtaget ubetalte regninger fra den tidligere regering i form af uspecificerede besparelser mv. for knap 2 mia. kr. i 2012 stigende til godt 3 mia. kr. i Der er også en række aftalte og potentielle anlægsprojekter for ca. 3,3 mia. kr., hvor der ikke er anvist konkret finansiering. Ansvar og handling November

6 Danmark står derfor med en stor udfordring med at nedbringe underskuddet på de offentlige finanser og med at få ubetalte regninger ud af verden her og nu. Derfor er det nødvendigt, at borgere, virksomheder og den nye regering står sammen om at løfte opgaven. Vi skal være klar til at yde lidt mere, villige til at prioritere lidt skarpere og bakke op om at betale lidt ekstra, så Danmark kommer sikkert gennem krisen, og der er råd til at investere i fremtiden. Regeringens oplæg til finanslov bygger på den grundlæggende præmis, at nye initiativer og ny politik først gennemføres, når der er fundet sikker finansiering. Det er nødvendigt at anlægge dette forsigtighedsprincip i den aktuelle situation med store offentlige underskud. Det skal sikre, at Danmark efterlever henstillingen fra EU om at nedbringe underskuddet, og det vil tydeligt signalere ansvarlighed over for omverdenen og sikre størst mulig tiltro til dansk økonomi. Regeringsgrundlaget lægger op til en række fremtidsrettede reformer. Det arbejde er regeringen i gang med at forberede parallelt med, at forhandlingerne om finansloven for 2012 nu sættes i gang. Allerede her i efteråret vil regeringen præsentere et energiudspil til forhandling. I foråret 2012 vil regeringen påbegynde drøftelser med arbejdsmarkedets parter om ambitiøse reformer, som skal øge arbejdsudbuddet yderligere. Regeringen vil også gennemføre en folkeskolereform og en fuldt finansieret skattereform, som sænker skatten på arbejde, og som har en rimelig social balance. Kickstarten af dansk økonomi, forsigtighedsprincippet for de offentlige finanser og udsigten til fremtidsrettede reformer i de kommende år udgør tilsammen en solid løsning for dansk økonomi. Kickstarten er målrettet udfordringerne med arbejdsløshed og lav vækst i dansk økonomi i 2012, forsigtighedsprincippet for de offentlige finanser skal sikre, at EU-henstillingen efterleves. Og de ambitiøse reformer, der lægges op til i regeringsgrundlaget, skal skabe grobund for solid udvikling i velstand og velfærd de kommende år. På denne baggrund udgør regeringens oplæg til finansloven for 2012 et på én gang ansvarligt og ambitiøst første skridt på vejen til at give Danmark en ny begyndelse. 4 Ansvar og handling November 2011

7 Hovedinitiativer på oplæg til finanslov for 2012 Kickstart af dansk økonomi. Der fremrykkes og igangsættes investeringer for 10¾ mia. kr. i 2012 og 8 mia. kr. i 2013, og praktikpladsindsatsen videreføres og styrkes. BoligJobordningen videreføres i 2012, herefter oprettes en målrettet grøn energirenoveringspulje. Fattigdom skal bekæmpes. Der afsættes 340 mio. kr. til afskaffelse af starthjælp, introduktionsydelse og kontanthjælpsloft samt 260 mio. kr. til afskaffelse af loftet over børnefamilie- og ungeydelsen. Satspuljeinitiativer for 416 mio. kr. i 2012 til en helhedsorienteret beskæftigelsesindsats, indsats for børn og unge samt hjælp til de mest udsatte grupper. Grøn omstilling af Danmark. Tilskudspulje på 500 mio. kr. i 2013 og 2014 til energirenovering af boliger, 50 mio. kr. til et miljøteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram samt 114 mio. kr. til en miljøfokusering af landdistriktsprogrammet. Det energiteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram videreføres. Forskning og fremtid. Der afsættes yderligere 300 mio. kr. til forskning, så der samlet er knap 1 mia. kr. til udmøntning til forskning. Multimedieskatten afskaffes. Mere og bedre uddannelse. Der afsættes samlet 420 mio. kr. i 2012 og 630 mio. kr. i 2013 til styrket uddannelsesindsats og omkring 500 mio. kr. mere i 2012 til SU. Den tidligere regerings besparelse på SU annulleres. Et bedre og mere lige sundhedsvæsen. Egenbetalingen for fertilitetsbehandling afskaffes, og psykiatriindsatsen opprioriteres permanent. Der afsættes fra satspuljen 217 mio. kr. i 2012 til psykiatrien og 121 mio. kr. i 2012 til sundhed og forebyggelse for de svageste grupper. Skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer afskaffes. Styrket forebyggelse. Den tidligere regerings besparelser på Forebyggelsesfonden føres tilbage til forebyggelsesindsatsen. Afgifterne på bl.a. chokolade, slik, is, sodavand samt øl og tobak øges. Målrettet beskæftigelse. Dagpengeperioden forlænges for udvalgte grupper i Indsatsen mod ungdomsarbejdsløshed styrkes med 30 mio. kr. i 2012 og Der afsættes 44 mio. kr. i 2012 og 53 mio. kr. i 2013 til et forsøg med jobpræmie for kontanthjælpsmodtagere. Fokus på integration. Der afsættes 200 mio. kr. årligt i 2012 og 2013, så asylansøgere kan bo udenfor asylcentrene. Gebyr ved ansøgning om familiesammenføring afskaffes. Fra satspuljen afsættes 61 mio. kr. i 2012 til bedre integration. Danmark i verden. Der afsættes yderligere 234 mio. kr. i 2012 og 600 mio. kr. i 2013 til udviklingsbistand, så den udgør 0,83 pct. af BNI. En konsekvent og rimelig retspolitik. Regeringen vil et moderne, effektivt og omstillingsparat politi. Sænkningen af den kriminelle lavalder tilbagerulles. Gode rammer for kulturen. 44 mio. kr. årligt til flerårsaftale for Det Kongelige Teater og landsdelsscenerne. 20 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til videreførelse af Sport Event Danmark. 172 mio. kr. i ekstraordinært tilskud til udlodningsmodtagerne af tipsmidler i Fair og ansvarlig finansiering. Indtægterne øges i overensstemmelse med regeringsgrundlaget, så der sikres fair og ansvarlig krone-til-krone finansiering af nye initiativer. Ansvar og handling November

8 Konjunkturudsigterne Regeringen har foretaget en opdateret vurdering af dansk økonomi med henblik på at tilvejebringe det bedst mulige udgangspunkt for tilrettelæggelsen af den økonomiske politik i 2012, herunder kickstarten og oplægget til finanslov for Konjunkturudsigterne er svækket gennem de seneste måneder. Uroen på de finansielle markeder er fortsat, og mange vestlige lande står overfor store udfordringer med stor offentlig gæld. Det har svækket fremgangen i udlandet, og risikoen for en egentlig opbremsning af den internationale økonomi er højere end tidligere. Den større usikkerhed om fremtiden har svækket optimismen blandt danske virksomheder. Samtidig er danskerne fortsat tilbageholdende i deres daglige husholdning. Udviklingen i danskernes forbrug i første del af 2011 har været skuffende. Derfor ventes nu en lidt svagere udvikling i den økonomiske aktivitet og beskæftigelsen end ventet i Økonomisk Redegørelse, august Selv om de aktuelle underskud er store, har de internationale investorer fortsat tillid til dansk økonomi. Det danske renteniveau ligger tæt på Tysklands og den danske stats kreditværdighed er høj. Der er lagt en ansvarlig linje for den økonomiske politik og sat ambitiøse mål for udviklingen frem mod 2020 i det nye regeringsgrundlag. Det er med til at give visse handlemuligheder i den økonomiske politik, som mange andre lande ikke har. Konjunkturudsigter De internationale vækstudsigter er svækket yderligere i de seneste måneder, og den finansielle uro forbundet med den internationale gældskrise er fortsat frem til oktober. I Danmark er der nu udsigt til en svag økonomisk vækst på mellem 1-1¼ pct. i år og næste år. Stigningen i ledigheden siden juni ventes overordnet set at fortsætte i den resterende del af 2011, og ledigheden ventes kun gradvist at stabilisere sig i løbet af Se Status for konjunkturudsigterne og de offentlige finanser, november 2011, og Mere dystre udsigter for den internationale økonomi I de seneste måneder er den finansielle uro forbundet med den internationale gældskrise fortsat. Aktiekurserne er faldet, og bankerne er blevet mere tilbageholdende med at låne penge ud. EU-landene har sidst i oktober indgået aftaler, der sigter på at tage hånd om gældsproblemerne og sikre finansiel stabilitet. De finansielle markeder tog umiddelbart godt imod redningsplanerne, men det vil tage noget tid endnu før virkningerne står klart. Udsigterne for den nærmeste tid tegner samlet set mere dystre end for to måneder siden. 6 Ansvar og handling November 2011

9 Væksten i verdensøkonomien aftog i 2. kvartal, og de nyeste oplysninger peger på, at fremgangen i verdenshandlen er bremset op, jf. figur 1 og 2. De internationale organisationer har nedjusteret eller varslet nedjusteringer af deres vækstprognoser. Figur 1 Aftagende vækst i udlandet Figur 2 og verdenshandel er bremset op Pct. (k/k) 1,4 Pct. (k/k) 1,4 Indeks (jan. 2008=100) 105 Pct. 10 1,2 1, ,0 1, ,8 0,6 0,8 0, ,4 0, ,2 0, ,0 Gns. vækst k1 2011k2 Euroområdet Tyskland UK USA 0, Vækst (h. akse) Indeks -20 Figur 3 De betydelige gældsproblemer i mange lande Figur 4 har medført kraftige aktiekursfald Pct. af BNP pct. grænsen i EU-traktaten Pct. af BNP EST LUX BGR ROU SWE LTU CZE SVN SVK DK LVA FIN POL CYP NLD MLT ESP AUT HUN DEU UK FRA BEL USA PRT IRL ITA GRC EU Indeks 2007=100 Indeks 2007= Danmark (OMXC20) Euroområdet (MSCI) USA (S&P500) De internationale gældsproblemer har frem til oktober øget usikkerheden på de finansielle markeder med faldende aktiekurser til følge, jf. figur 3 og 4. Samtidig er bankerne blevet mere tilbageholdende med at låne penge ud, navnlig i Europa. De aftaler, EU-landene har indgået, er et skridt i den rigtige retning. Men det kan fortsat tage noget tid at overvinde de negative effekter på tilliden til den finansielle sektor og ikke mindst den økonomiske vækst. I forhold til de finansielle markeder har Danmark et bedre udgangspunkt end mange andre lande. Ansvar og handling November

10 Der er som udgangspunkt tillid til dansk økonomi, og danske værdipapirer har været betragtet som en sikker havn mange internationale investorer. Rentespændet på statsobligationer i forhold til Tyskland er lavt og den danske stat har gennem hele den finansielle krise bevaret en høj kreditværdighed. Valutareserven er stor, og det har i de seneste måneder været muligt for Nationalbanken ad flere omgange at nedsætte renterne. Vejen ud af krisen er blevet længere Som en lille åben økonomi er udviklingen i Danmark tæt knyttet til udlandet. Hidtil har opsvinget i dansk økonomi i høj grad været trukket af fremgangen i eksporten. De svækkede konjunkturer i udlandet dæmper imidlertid udsigterne for dansk eksport. Samtidig har mange års forringelse af den danske konkurrenceevne i forvejen svækket eksportudviklingen. På den baggrund er det tvivlsomt, om eksporten fortsat kan trække dansk økonomi. Hertil kommer, at udviklingen i den private indenlandske efterspørgsel har været skuffende. Det gælder navnlig det private forbrug, hvor danskerne i udpræget grad har været tilbageholdende. Den svage udvikling i privatforbruget skyldes blandt andet, at danskerne efter finanskrisen har sparet op og nedbragt deres gæld. Den fornyede uro på de finansielle markeder og den større usikkerhed om genopretningen af den internationale økonomi har forstærket tilbageholdenheden blandt de danske forbrugere. Dermed er der udsigt til noget svagere vækst i den kommende tid. Vækstudsigterne er blevet forværret Betydelige nedjusteringer af prognoser for den internationale vækst særligt for 2012 dæmper udsigterne for dansk eksport. Forværring af situationen på de finansielle markeder har medført større risikopræmier og faldende aktiekurser frem til oktober og kan føre til strammere kreditgivning. Detailomsætningen, bilkøbet, industriens produktion, eksporten og tillidsindikatorer peger på fortsat afdæmpet efterspørgsel og produktion i andet halvår af Den fremgang i økonomien, som var forudsat gradvist at skabe flere arbejdspladser ved indgangen til 2012, er således udeblevet. I resten af 2011 ventes stigningen i ledigheden at fortsætte og tidligst i andet halvår 2012 ventes en gradvis vending på arbejdsmarkedet, når udsigterne vurderes før kickstart og oplæg til finanslov for Ansvar og handling November 2011

11 Figur 5 Opsvinget er svækket i styrke navnlig privatforbruget halter Figur 6 Ledigheden stiger resten af året og stabiliseres først i løbet af 2012 Indeks 2009K2=100 Indeks 2009K2= BNP Privat forbrug Eksport personer personer August November Risikoscenarie En opdateret vurdering af dansk økonomi i 2011 og 2012 peger på vækst i dansk økonomi på omkring 1-1¼ pct. i begge år. Dette er en noget lavere vækst end skønnet i Økonomisk Redegørelse fra august. Den svagere BNP-vækst i 2011 og 2012 afspejler navnlig en nedjustering af væksten i det private forbrug og en ret kraftig opbremsning i eksporten efter pæn vækst igennem det seneste år. Udsigterne til en vis fremgang i løbet af 2012 skal blandt andet ses i lyset af de aktuelt meget lave renter og en høj opsparing i både husholdningerne og virksomhederne. Det giver mulighed for en kraftigere fremgang i privatforbrug og investeringer, efterhånden som optimismen og troen på fremtiden styrkes. Desuden understøttes danskernes økonomi i 2012 af lavere inflation og udbetalingen af efterlønsbidrag. De svagere konjunkturudsigter svækker de offentlige finanser yderligere, og der ventes et offentligt underskud på i størrelsesordenen 95 mia. kr. i 2012 (ekskl. kickstart og regeringens oplæg til finanslov for 2012). Det er omkring 10 mia. kr. større end skønnet i augustvurderingen og kan henføres til de ændrede konjunkturudsigter. Ansvar og handling November

12 Tabel 1 Centrale nøgletal for dansk økonomi August Oktober August Oktober Bruttonationalprodukt (realvækst, pct.) 1,8 1,3 1,1 1,8 1,3 Bruttoledighed (1.000 personer) Offentlig saldo (mia. kr.) -48,3-68, ,5-95 På grund af gældsproblemerne i USA og flere eurolande og den medfølgende finansielle uro er udsigterne for dansk økonomi behæftet med større usikkerhed end normalt. Svækkes den internationale økonomi mere end ventet, og fortsætter den finansielle uro, kan det give anledning til markant lavere vækst fremadrettet end forudsat. Risiko for yderligere forværring af konjunkturudsigterne Hvis de internationale vækstudsigter svækkes mere end forudsat, privatforbruget udvikler sig svagere og risikopræmien på de finansielle markeder ikke normaliseres, er der risiko for en mere markant svækkelse af konjunkturerne og markant større offentlige underskud. Et negativt scenarium kunne fx se sådan ud: Dansk økonomi vil vokse med blot ½ pct. i 2011 og ¼ pct. i Det vil medføre faldende beskæftigelse, og bruttoledigheden vil stige til op mod personer i De offentlige finanser forværres yderligere med udsigt til et underskud på de offentlige finanser på i størrelsesordenen 115 mia. kr. i Ansvar og handling November 2011

13 Kasseeftersyn af FFL2012 Der er foretaget et konkret kasseeftersyn af den tidligere regerings finanslovforslag for 2012 fra august. Det viser en række forudsatte, men ikke konkretiserede eller gennemførte besparelser og ekstra merudgifter for i alt knap 2 mia. kr. i 2012 stigende til godt 3 mia. kr. i 2015, jf. figur 7. Samlet set er disse forhold med til at understrege vigtigheden af denne regerings forsigtighedsprincip. Regeringen håndterer i sit oplæg til finansloven disse udfordringer i I modsat fald kunne underskuddet blive øget med yderligere knap 2 mia. kr. Hertil kommer en række aftalte og potentielle anlægsprojekter for i størrelsesordenen 3,3 mia. kr., hvor der ikke er anvist konkret finansiering, jf. figur 8. Figur 7 Status for gennemgang af finanslovforslaget Figur 8 Aftalte og potentielle anlægsprojekter uden konkret finansiering Mio. kr., 2012-priser Mio. kr., 2012-priser Forudsatte besparelser Udgifter der ikke er med Mio. kr., 2012-priser Øget fængselskapacitet Udestående finansiering af motorvejen Holstebro- Herning Mio. kr., 2012-priser Partikelterapianlæg Der er på finanslovforslaget fra august indarbejdet en række forudsatte, men ikke gennemførte besparelser såkaldte budgetreguleringer. Det gælder bl.a. en besparelse på beskæftigelsesindsatsen på ½ mia. kr. årligt og en reduktion af DSB s kontraktudbetaling på 300 mio. kr., som ikke kan realiseres i DSB s nuværende situation. Gennemgangen viser også en række merudgifter, som ikke er indarbejdet på finanslovforslaget. Det gælder fx konsekvenserne af VK-regeringens og DFs aftale om strafskærpelser for hjemmerøverier og videoovervågningen ved den dansk-tyske grænse. Som led i VK-regeringens finanslovsaftale for 2011 blev det aftalt, at anlægsudgifterne på i alt 2½ mia. kr. til en ny motorvej mellem Holstebro og Herning skulle finansieres ved provenu fra salg af statslige aktiver. Der er foreløbigt ikke solgt eller peget på statslige aktiver, der kan medgå til finansiering af motorvejen, men forundersøgelsen (VVM) er påbegyndt. Ansvar og handling November

14 Den nødvendige kapacitetsudvidelse i de danske fængsler på sigt som følge af de aftalte strafskærpelser skønnes at kunne medføre anlægsudgifter på op til 400 mio. kr., som den tidligere regering ikke har afsat midler til. Endelig er det med sundhedsaftalen i forbindelse med Reformpakke 2020 aftalt, at der skal søges etableret et dansk center for partikelterapi i et offentlig-privat samarbejde, såfremt der kan skaffes privat finansiering af anlægget og den tilhørende forskning. VK-regeringen havde ikke anvist finansiering til etableringen, der skønnes at koste mio. kr. Regeringen vil videreføre arbejdet med etableringen af ny motorvej mellem Holstebro og Herning og aftalen om etablering af et dansk center for partikelterapi i et offentlig-privat samarbejde. Finansieringen sikres som led i en ny 2020-plan. 12 Ansvar og handling November 2011

15 Kickstart af dansk økonomi Aktuelt er konjunkturerne i Danmark og i de fleste andre lande svage. Med den fortsatte uro på de finansielle markeder er risikoen for fornyet international tilbagegang øget. Det sætter spor i Danmark, hvor stigningen i ledigheden vil fortsætte ind i Regeringen vil derfor holde hånden under arbejdsmarkedet med en omfattende kickstart af dansk økonomi, som består af to elementer: Fremrykning og igangsættelse af offentlige investeringer Praktikpladsindsatsen forstærkes Desuden vil regeringen oprette en ny grøn støtteordning til energirenovering af egen bolig, som blandt andet skal yde tilskud til udskiftning og energirenovering af vinduer, øget isolering af tag, isolering af hulmur mv. Af hensyn til udviklingen af en effektiv og smidig it-løsning iværksættes den nye støtteordning i 2013 og 2014, hvor der afsættes 500 mio. kr. årligt. Derfor videreføres BoligJobordningen i Fremrykning og igangsættelse af offentlige investeringer Ved blandt andet at fremrykke investeringsprojekter, som alligevel skulle være udført de næste år, kan der sættes gang i væksten her og nu, hvor vækstudsigterne er svage. Konkret fremrykkes og igangsættes investeringer for i alt 18¾ mia. kr. i 2012 og 2013, jf. tabel 2 og boks 1. Tabel 2 Fremrykning og igangsættelse af investeringer i 2012 og 2013 Mia. kr Veje, jernbaner og kystbeskyttelse 1,6-0,8 0,8 Kommunale investeringer i skoler, daginstitutioner mv. 3,9 1,0 1) 4,9 Regionale investeringer i sygehuse, nyt apparatur mv. 1,8-1) 1,8 Renovering af almene boliger (i regi af Landsbyggefonden) 2,1 1,6 3,7 Investeringer afledt af energiaftale (vind, omstilling til biomasse mv.) 1,3 5,4 6,7 Investeringer afledt af en kommende betalingsring - 0,8 0,8 Øgede investeringer, i alt 10,7 8,0 18,7 1) Med det betydelige løft i kommuner og regioners investeringer i 2012 er der forudsat et overløb til 2013 på 1,0 mia. kr. for kommuner og regioner under ét. Herudover styrkes og forlænges Kom-i-gang-låneordningen, jf. nedenfor. Ansvar og handling November

16 De fremrykkede og igangsatte investeringer skønnes at styrke beskæftigelsen med omkring personer i 2012 og personer i Det medvirker til at understøtte væksten i de kommende år. Boks 1 Fremrykning og igangsættelse af investeringer i 2012 og 2013 En række planlagte statslige investeringsprojekter i veje, jernbaner og kystbeskyttelse for 1,6 mia. kr. fremrykkes til Det omfatter blandt andet nyanlæg af banestrækningen København-Ringsted, vedligeholdelse af banenettet samt udbygning og vedligeholdelse af statslige veje i hele landet. Kommunernes budgetter for 2012 indeholder investeringer for ca. 4,9 mia. kr. mere end forudsat i økonomiaftalen i juni. Mérinvesteringerne skal blandt andet ses i lyset af, at låneadgangen for kvalitetsfondsprojekter (dagtilbud, folkeskole, ældreområdet mv.) blev udvidet med 1,7 mia. kr. Herudover har kommunerne budgetteret mérinvesteringer for 3,2 mia. kr. i 2012, som udover investeringer på kvalitetsfondsområder omfatter veje, cykelstier mv. Med afsæt i det betydelige løft i de kommunale investeringer i 2012 skønnes et vist overløb til Regeringen vil drøfte det højere budgetterede anlægsniveau i 2012 med KL. Regeringen vil på samme vis drøfte det højere budgetterede anlægsniveau i regionerne i 2012 med Danske Regioner. Regionernes budgetter omfatter investeringer for ca. 1,8 mia. kr. mere end forudsat i økonomiaftalen i juni. De regionale investeringer omfatter primært udbygning og renovering af sygehuse samt indkøb af nyt teknisk udstyr, som kan forbedre behandlingen og diagnosticeringen af patienterne. Som for kommunernes vedkommende skønnes det betydelige løft i 2012 at medføre et vist overløb til I regi af Landsbyggefonden er der gennem de sidste par år opbygget en venteliste for renoveringer af almene boliger for 8 mia. kr. For at give det almene boligbyggeri et tiltrængt løft og sikre en hurtig afvikling af Landbyggefondens venteliste på renovering, fremrykkes udmøntninger af renoveringsramme for 5½ mia. kr. til Det skønnes at øge aktiviteten med 2,1 mia. kr. i 2012 og 1,6 mia. kr. i Regeringen vil snarest fremlægge et forslag til en energiaftale. Med en kommende energiaftale vil der blive skabt grundlag for nye investeringer i blandt andet kystnære vindmøller, omstilling af centrale kraftvarmeværker til biomasse og etablering af biogasanlæg samt energibesparelser. Investeringerne skønnes til 1,3 mia. kr. i 2012 og 5,4 mia. kr. i Endvidere skal der som led i etablering af en betalingsring i København igangsættes investeringer i anlæg af ringen, i den kollektive trafik for at imødekomme en forventet tilgang af passagerer ved betalingsringens indførelse samt etablering af parkeringspladser ved stationer og lignende. Det skønnes at ville medføre investeringer for 0,8 mia. kr. i Endvidere vil regeringen styrke og forlænge Kom-i-gang-låneordningen med 150 mio. kr. til udlån i 2012 for at understøtte iværksættere og opstart af nye virksomheder, jf. boks 2. Nye virksomheder har stor betydning for jobskabelsen i Danmark, og Kom-i-gang-lån gør det lettere for nye virksomheder at skaffe kapital. 14 Ansvar og handling November 2011

17 Boks 2 Styrkelse og forlængelse af Kom-i-gang-lån Kom-i-gang-lån er en kombineret låne- og rådgivningsordning for iværksættere. For at øge tilgængeligheden af risikovillig kapital vil regeringen styrke og forlænge ordningen med 150 mio. kr. Ordningen gør det muligt, at nye virksomheder kan få en statsgaranti på 75 pct. af lån op til 1,0 mio. kr. Det gør det lettere for iværksættere at skaffe kapital til opstart af virksomhed. Ordningen skal ses i lyset af, at der er blevet dårligere adgang til risikovillig kapital efter krisen. Det har gjort det vanskeligt for mange virksomheder og iværksættere at finde finansiering til deres forretningsaktiviteter. Styrkelse og forlængelse af Kom-i-gang-lån med 150 mio. kr. til udlån i 2012 forudsætter, at der afsættes 25 mio. kr. i 2012 til tab på ordningen. De fremrykkede og igangsatte investeringer vil medvirke til en bedre anvendelse af energiressourcerne og til en grøn omstilling af energiproduktionen. De fremrykkede investeringer i kommuner og regioner kan således omfatte klima- og energirelaterede investeringer, eksempelvis energirenoveringer i skoler, daginstitutioner og sygehuse. På samme vis kan renoveringerne af almene boliger omfatte projekter som fx tagrenoveringer, vinduesudskiftninger og lignende, der medvirker til en bedre udnyttelse af energiressourcerne. I en kommende energiaftale vil regeringen søge at fremme omstillingen til vedvarende energikilder. Forbedrede støttevilkår til kystnære vindmøller og biogas samt mere fleksible vilkår for anvendelse af biomasse for de centrale kraftværker vil skabe grundlag for nye investeringer allerede på kort sigt. Dertil kommer en styrkelse af energispareindsatsen, der vil skabe grundlag for yderligere investeringer i energieffektiviseringer i husholdninger og virksomheder og andre energirelaterede investeringer i en kommende aftale. Fremrykningen og igangsættelsen af investeringerne omfatter desuden investeringer i den kollektive trafik som led i en kommende aftale om en betalingsring. Herudover foreslår regeringen forbedringer af den kollektive trafik som led i udmøntningen af en række puljer på finansloven for 2012 til blandt andet bedre fremkommelighed for busser, stationsmoderniseringer mv. Fremrykningerne og igangsættelse af investeringerne finansieres ved reduktioner af investeringsrammerne i de kommende år og som led i kommende aftaler om energi og en betalingsring, jf. boks 3. Ansvar og handling November

18 Boks 3 Finansiering af initiativer til kickstart af økonomien Reduktion i de offentlige investeringsrammer i (7½ mia. kr.). Reduktion i rammerne til renovering af almene boliger i (5½ mia. kr.) - i regi af Landsbyggefonden og påvirker derfor ikke de offentlige finanser. Investeringer i kystnære vindmøller, omstilling til biomasse mv. finansieres i en kommende energiaftale. Investeringer gennemføres i regi af energiselskaber m.fl. og påvirker derfor ikke de offentlige finanser. Investeringer som led i etableringen af en betalingsring i København i en kommende aftale om en betalingsring, der finansieres inden for den samlede økonomi for betalingsringen. Tabsrammen på 25 mio. kr. til Kom-i-gang-lån finansieres inden for rammerne af finansloven for Praktikpladsindsatsen forstærkes Det er uacceptabelt, at unge mennesker falder fra en erhvervsuddannelse, fordi de ikke kan finde en praktikplads. Derfor har regeringen i regeringsgrundlaget lagt op til, at uddannelsesgarantien skal skærpes, og indsatsen for at få flere praktikpladser styrkes, så alle får mulighed for at afslutte deres erhvervsuddannelse. Som et første skridt vil regeringen sikre, at den nuværende øgede praktikpladsindsats videreføres fra 2011 til 2012, og at der herudover oprettes yderligere skolepraktikpladser i Nye initiativer en stærkere praktikpladsindsats Den nuværende særlige praktikpladsindsats forlænges fra 2011 til 2012: Præmie- og bonusordning på op til kr. for hver uddannelsesaftale, virksomhederne indgår med en elev. Mulighed for løntilskud på 30 kr. pr. time i indtil 7 måneder for elever i erhvervsgrunduddannelsen flere praktikpladser i kommuner og regioner. 250 ekstra praktikpladser i staten ekstra skolepraktikpladser. Yderligere skolepraktikpladser i Indførelse af sociale klausuler om praktikpladser i udbud af offentlige opgaver. Forsøg med praktikpladscentre i erhvervsskolerne. Indsatsen for flere praktikpladser til unge er centralt i forhold til målsætningen om, at 95 procent af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Derfor vil regeringen videreføre den nuværende særlige praktikpladsindsats fra 2011 til Det omfatter blandt andet en fortsættelse af belønnings- og bonusordningen for virksomheder, der indgår uddannelsesaftaler, og en fortsættelse af ordningen med løntilskud til ansættelse af elever på erhvervsgrunduddannelserne. Samtidig vil der fortsat være flere praktikpladser i kommuner og regioner og 250 ekstra praktikpladser i staten. 16 Ansvar og handling November 2011

19 Skolepraktik er et tilbud til elever i erhvervsuddannelserne, som ikke har eller har haft en uddannelsesaftale. Skolepraktik er en måde, hvorpå elever kan gennemføre en erhvervsuddannelsespraktikdel uden at være i praktik i en virksomhed. Det er med til at sikre, at unge får mulighed for at gennemføre uddannelsen selv i en situation med mangel på praktikpladser. Der er som led i den særlige praktikpladsindsats i 2011 afsat midler til ekstra skolepraktikpladser. Regeringen vil videreføre den ekstraordinære indsats i 2012, samt afsætte midler til yderligere skolepraktikpladser i Samtidig vil regeringen arbejde for flere praktikpladser ved indførelse af sociale klausuler, hvor der ved offentlige udbud laves aftaler om, at leverandøren opretter eller har oprettet et bestemt antal praktikpladser, dog ikke nødvendigvis til den konkrete opgave. De sociale klausuler omfatter også offentlige udbud i kommunalt og regionalt regi. Endelig gennemføres et forsøg med praktikpladscentre. Regeringen vil i fællesskab med arbejdsmarkedets parter som led i trepartsforhandlingerne til foråret tilvejebringe en langsigtet løsning af praktikpladsproblemet med udgangspunkt i regeringsgrundlaget. Den styrkede praktikpladsindsats finansieres dels inden for AER-ordningen, dels krone-forkrone inden for rammerne af oplægget til finanslov for Ansvar og handling November

20 Oplæg til finanslov for 2012 Med oplæg til finanslov for 2012 går regeringen i gang med at gennemføre en ny prioritering for Danmark. Oplægget er grundlæggende bygget op som en ændring i forhold til det fremsatte finanslovforslag fra august. Derfor består oplægget både af helt nye initiativer og af annulleringer af den politik, der er fremlagt i den tidligere regerings finanslovforslag. Samlet set indeholder regeringens oplæg til finanslov ny politik for i alt godt 8 mia. kr. i Der er samtidig skabt rum til ny politik i 2013 for knap 12,3 mia. kr. Tabel 3 Nye initiativer Mio. kr., 2012-pl Fattigdom skal bekæmpes Grøn omstilling af Danmark Forskning og fremtid Mere og bedre uddannelse Et bedre og mere lige sundhedsvæsen Styrket forebyggelse Målrettet beskæftigelse Fokus på integration Danmark i verden En konsekvent og rimelig retspolitik Gode rammer for kultur Øvrige initiativer Bedre skatteligning Reserve til regeringens nye prioriteringer i I alt Heraf finansieret ved nye indtægts- og finansieringskilder mv Heraf finansieret af reserver og puljer Alle udgifter i oplægget er i overensstemmelse med regeringens forsigtighedsprincip finansieret krone-for-krone, dels gennem afsatte reserver og puljer, dels ved nye indtægter og budgetforbedringer. Oplægget indeholder en ufordelt ramme på 5 mia. kr. i 2013 til regeringens højt prioriterede områder og nye initiativer. Det afspejler, at oplægget til finanslov for 2012 kun er første skridt på vejen mod at indfri regeringsgrundlaget. 18 Ansvar og handling November 2011

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse Emne: Statens økonomi Område: Stat Udgivet: 21-11-2011 Redigeret: 01-12-2011 Social dumping og arbejdsklausuler ved udbud Aftaleparterne er enige om at fremme brugen af arbejdsklausuler og sociale klausuler

Læs mere

Faktaark oversigt. 8. maj 2012. 1. Konkurrenceevne. 2. Arbejdsudbud. 3. De offentlige finanser. 4. Initiativer på kort sigt

Faktaark oversigt. 8. maj 2012. 1. Konkurrenceevne. 2. Arbejdsudbud. 3. De offentlige finanser. 4. Initiativer på kort sigt oversigt 1. Konkurrenceevne 2. Arbejdsudbud 3. De offentlige finanser 4. Initiativer på kort sigt 5. Initiativer på langt sigt 6. Reformbidrag og anvendelse i 22 7. Beskæftigelsen kan stige svarende til

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

EU s sparepolitik har haft store sociale konsekvenser

EU s sparepolitik har haft store sociale konsekvenser EU s sparepolitik har haft store sociale konsekvenser Ny prognose for langtidsledigheden viser, at langtidsledigheden i EU, som i øjeblikket er den højeste siden slutningen af 9 erne, kan blive vanskelig

Læs mere

Et stærkere fællesskab. Finanslovforslaget 2015

Et stærkere fællesskab. Finanslovforslaget 2015 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 d. 01.10.2014 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014. INDHOLD 1 Offentlig

Læs mere

FTF s vurdering af Regeringens plan: Holdbar vækst

FTF s vurdering af Regeringens plan: Holdbar vækst 11-0770 - JKRO - 23.08.2011 Kontakt: Jens Krogstrup - jkro@ftf.dk - Tlf: 3336 8820 FTF s vurdering af Regeringens plan: Holdbar vækst Regeringens nye vækstplan indeholder en række positive elementer om

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor -

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor - Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014 - Ramme for investeringer i den almene sektor - Oktober 2014 Regeringens udspil til Boligaftale 2014 Sammenfatning Regeringen har siden tiltrædelsen

Læs mere

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende valg for Danmark. Det er første finanslov, efter vores økonomi er kommet ud af den mest omfattende krise siden 1930 erne. og arbejdspladser presses konstant

Læs mere

Ny og bedre indfasning af dagpengereformen

Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj 2013 Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj 2013 Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Nyt kapitel Det har fra dag 1 været en hovedprioritet

Læs mere

Aftaler om Finansloven for 2012

Aftaler om Finansloven for 2012 Aftaler om Finansloven for 2012 November 2011 Aftaler om Finansloven for 2012 November 2011 Aftaler om Finansloven for 2012 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen

Læs mere

Gallup om vækst og kontanthjælp

Gallup om vækst og kontanthjælp sreformen Feltperiode: Den 26-27. februar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.162 personer Stikprøven

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Målrettet efteruddannelse til ufaglærte og faglærte skal modvirke flaskehalse på arbejdsmarkedet Ny chance for skolepraktik kvalificeret arbejdskraft til

Læs mere

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering.

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering. SAMMEN OM DANMARK Socialdemokraterne og SF går samlet til folketingsvalg den 15. september. Vores partier er forskellige. Vores historier og vores mærkesager er ikke identiske. Men vi har valgt at stå

Læs mere

Oversigt over presseresuméer

Oversigt over presseresuméer Oversigt over presseresuméer 1. 39 mia. kr. mere til offentligt forbrug frem mod 2020 2. Løft i offentlig beskæftigelse med regeringens politik 3. Fordeling af 39 mia. kr. i 2016-2020 på prioritetsområder

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020.

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. mere natur, nye investeringer i klima og energi 1 mia. kr. frem mod 2020 Det Danmark, vi leverer videre til vores børn, skal

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012. BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet

DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012. BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012 BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet 100 USA 95 90 85 80 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Disposition 1. Den europæiske statsgældskrise

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Notat om dansk økonomi (Nationalbankens

Læs mere

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Efterårets vismandsrapport har to kapitler: Kapitel I indeholder en konjunkturvurdering, en vurdering af overholdelsen af

Læs mere

reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd kort fortalt

reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd kort fortalt reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd kort fortalt REGERINGEN April 2011 reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd kort fortalt REGERINGEN April 2011 Reformpakken 2020 Nyt

Læs mere

Krise i Europa: 10 millioner europæere er nu langtidsledige

Krise i Europa: 10 millioner europæere er nu langtidsledige Krise i Europa: 10 millioner Krisen i Europa gør ondt. Ledigheden i EU-7 er nu oppe på 10,3 pct. svarende til,7 mio. personer. Det er det højeste niveau i 1 år. Samtidig viser nye tal fra Eurostat, som

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Orientering 27. november 2013 Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Regeringen indgik den 26. november aftale med Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven

Læs mere

Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark

Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark I en ny rapport har DA udråbt Sverige som et forbillede og peget på, at Danmark bør sænke de sociale ydelser til overførselsmodtagerne for

Læs mere

Ti udfordringer for vækst:

Ti udfordringer for vækst: Ti udfordringer for vækst: Produktiviteten står i stampe Konkurrenceevnen er under pres Uddannelsesniveauet sakker efter de bedste lande Demografisk modvind Samlet arbejdsudbud kun gennemsnitligt i OECD

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN Analyse af dansk cleantech:

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Økonomi- og indenrigsministeriet Slotsholsmgade 10-12 DK 1216 København K

Økonomi- og indenrigsministeriet Slotsholsmgade 10-12 DK 1216 København K Økonomi- og indenrigsministeriet Slotsholsmgade 10-12 DK 1216 København K Det talte ord gælder T + 45 7226 9000 F + 45 7226 9001 M im@im.dk W www.oim.dk Anledning: Finansrådets årsmøde Tid og sted: Statens

Læs mere

Stramme rammer klare prioriteter

Stramme rammer klare prioriteter Stramme rammer klare prioriteter Finanslovforslaget 2016 September 2015 Stramme rammer klare prioriteter Finanslovforslaget 2016 September 2015 Stramme rammer klare prioriteter Finanslovforslaget 2016

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Sverige har anvist en vej ud af krisen

Sverige har anvist en vej ud af krisen Dansk Industri Analysepapir, dec. 0 Sverige har anvist en vej ud af krisen Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk og konsulent Claus Aastrup Seidelin, clas@di.dk Sverige har med de beslutninger,

Læs mere

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Bilag 159 Offentligt

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Bilag 159 Offentligt Finansudvalget 28-9 FIU alm. del Bilag 19 Offentligt N O T A T Møde med Folketingets finansudvalg d. 3/9 29 Den verdensomspændende økonomiske krise har ført til et så markant fald i efterspørgslen efter

Læs mere

Fair Forandring. Derfor begrænser vi os til ændringer, der tjener et klart og nødvendigt formål.

Fair Forandring. Derfor begrænser vi os til ændringer, der tjener et klart og nødvendigt formål. Tryghed om skat og velfærd Socialdemokraterne og SF vil efter næste folketingsvalg sætte sig i spidsen for et nyt flertal, som tager ansvar for en ny prioritering af fællesskabets mål og midler. Det har

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 11 Kapitel Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. 1 Økonomisk Redegørelse December 11 Økonomisk

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Bruxelles, 04 november 2014 Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage 4. december 2001 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse Regeringen har med regeringsgrundlaget Vækst, velfærd fornyelse fremlagt et omfattende arbejdsprogram for den nye regering.

Læs mere

UDFORDRINGER FOR DANSK ØKONOMI OG DEN OFFENTLIGE SEKTORS ROLLE

UDFORDRINGER FOR DANSK ØKONOMI OG DEN OFFENTLIGE SEKTORS ROLLE UDFORDRINGER FOR DANSK ØKONOMI OG DEN OFFENTLIGE SEKTORS ROLLE Indlæg på DA s LBR/RBR-konference tirsdag den 13. marts 2012 af Professor Peter Birch Sørensen Økonomisk Institut Københavns Universitet Baggrunden:

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Møde med økonomi- og erhvervsministeren og organisationer om kreditsituationen d. 13/8 2009

Møde med økonomi- og erhvervsministeren og organisationer om kreditsituationen d. 13/8 2009 N O T A T Møde med økonomi- og erhvervsministeren og organisationer om kreditsituationen d. 13/8 29 Den verdensomspændende økonomiske krise har ført til et så markant fald i efterspørgslen efter varer,

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

1) Kontanthjælpssystemets særligt lave ydelser som kontanthjælpsloft, timeregler og starthjælp afskaffes.

1) Kontanthjælpssystemets særligt lave ydelser som kontanthjælpsloft, timeregler og starthjælp afskaffes. 1. maj 2011 Kontanthjælpsreform S-SF vil gennemføre en reform af indsatsen overfor kontanthjælpsmodtagerne. Formålet er hurtigere og bedre hjælp. Den enkelte skal behandles værdigt og kunne opretholde

Læs mere

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Indhold 1. Ny vækst efter krisen... 5 1.1 Danmark i arbejde... 5 1.2 Danmark

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Største opsparing i den private sektor i over 40 år

Største opsparing i den private sektor i over 40 år Største opsparing i den private sektor i over 4 år De reviderede tal for nationalregnskabet gav en lille opjustering af vækstbilledet i 1. halvår 212. Samlet ligger tallene på linje med grundlaget for

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark

Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark Der er meget store usikkerheder forbundet med international økonomi i øjeblikket og meget taler for, at væksten i udlandet bliver lavere end først

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Enhedslistens klima-jobplan

Enhedslistens klima-jobplan Enhedslistens klima-jobplan Både økonomien og klimaet er i krise. Den økonomiske krise har medført, at omkring 170.000 danskere går arbejdsløse. Samtidig fordrer klimakrisen, at der så hurtigt som muligt

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Enhedslistens klima-jobplan

Enhedslistens klima-jobplan Enhedslistens klima-jobplan Både økonomien og klimaet er i krise. Den økonomiske krise har medført, at omkring 170.000 danskere går arbejdsløse. Samtidig fordrer klimakrisen, at der så hurtigt som muligt

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene Møde i Nationaløkonomisk forening 5. marts 2014 Carsten Koch, BER Udgangspunkt: Det danske arbejdsmarked er rimeligt

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST

VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 26. september 2014 VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST OECD har fremlagt en prognose for

Læs mere

Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen

Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen WEC Danmark 12. apr. 12 Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen Hans Peter Branchedirektør DI Energibranchen Hvad betyder aftalen Sikker, effektiv og miljørigtig energiforsyning 35,5

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Budgetlovens nye vagthund

Budgetlovens nye vagthund Budgetlovens nye vagthund Oplæg i Finanspolitisk Netværk 3. juni 2015 Direktør John Smidt i De Økonomiske Råds sekretariat www.dors.dk Agenda 1. De finanspolitiske rammer Lidt om baggrund, herunder den

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej - plan for et stærkere fællesskab Nyt kapitel Vi vil

Læs mere

FAKTAARK. Oversigt over faktaark

FAKTAARK. Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Udfordringer Et nyt kontanthjælpsloft 225 timers regel: Skærpet rådighed for alle kontanthjælpsmodtagere Samme ydelse til unge uafhængig af uddannelse Ingen ret til ferie for kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

GenopretningsPakken. Danmark ud af krisen regningen betalt

GenopretningsPakken. Danmark ud af krisen regningen betalt GenopretningsPakken Danmark ud af krisen regningen betalt REGERINGEN Maj 2010 GenopretningsPakken Danmark ud af krisen regningen betalt REGERINGEN Maj 2010 Vi har igen fået økonomisk vækst i Danmark.

Læs mere

Stort overskud på betalingsbalancen skyldes manglende investeringer

Stort overskud på betalingsbalancen skyldes manglende investeringer Den 9. december 11 Stort overskud på betalingsbalancen skyldes manglende investeringer Overskuddet på betalingsbalancen er rekordhøjt. Det store overskud er dog ikke et resultat af, at det går godt for

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU

Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU Efter flere år, hvor fokus udelukkende har været på besparelser i Europa, har dagsordenen i flere europæiske lande ændret sig, og det ser nu ud til,

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 Orientering 21. november 2011 Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 I nærværende orientering er de skatte - og afgiftsmæssige konsekvenser af finanslov 2012 opsummeret. Den nuværende regering

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

FAIR FORANDRING. -verdens bedste sygehuse og forebyggelse for alle

FAIR FORANDRING. -verdens bedste sygehuse og forebyggelse for alle FAIR FORANDRING 1 -verdens bedste sygehuse og forebyggelse for alle 2 FAIR FORANDRING VERDENS BEDSTE SYGEHUSE OG FOREBYGGELSE TIL ALLE Socialdemokraterne og SF vil omprioritere fra: Afskaffelse af fradrag

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Landerapport for Danmark

Landerapport for Danmark Landerapport for Danmark NBO styrelsen 7. - 8. marts Økonomisk aktivitet Nationalregnskabet for 3. kvartal 2010 viser en god stigning i reelt BNP på 1 pct. i forhold til 2. kvartal 2010. Dermed er BNP

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget 5. maj 2015 Notat Udfordringer på sundhedsområdet, der bør løses ved økonomiforhandlingerne for 2016 Den 5. maj 2015 indleder Danske Regioner og Finansministeriet de årlige forhandlinger om regionernes

Læs mere

Nyhedsbrev September 2010

Nyhedsbrev September 2010 Grundvilkårene for dansk økonomi er ændret. Vi er udfordrede. Vi står i en ny tid. Det kan lyde som en frase. Men det er det ikke. Danmark har mistet konkurrenceevne, eksport og arbejdspladser. Konkurrencen

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

På vej mod et mere samlet og helt Grønland

På vej mod et mere samlet og helt Grønland På vej mod et mere samlet og helt Grønland Forslag til Finanslov 2014 Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq 8. August 2013 Forslag til Finanslov 2014 Behov for handling

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND FællesListens ARBEJDSPROGRAM - din stemme FOLKESTYRETS VAGTHUND Fælleslistens ARBEJDS- PROGRAM De 10 punkter, som Fælleslisten offentliggjorde den 19. august er indarbejdet i Fælleslistens foreløbige arbejdsprogram

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere