Klagenævnet for Udbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Nikolaj Aarø-Hansen, Knud Erik Busk) 5. november 2012 K E N D E L S E Schneider Electric Buildings Denmark A/S (advokat Anders Birkelund Nielsen, København) mod Helsingør Kommune (advokat John Kahlke, København) Ved udbudsbekendtgørelse af 6. april 2011 udbød Helsingør Kommune som begrænset udbud efter direktiv 2004/18/EF (udbudsdirektivet) en totalentreprise, der sigtede mod at reducere kommunens energi- og CO 2 -forbrug. Opgaven omfattede ca. 80 ejendomme med et samlet areal på ca m 2. Det var anført, at entreprisen skulle omfatte tre faser, nemlig 1) kortlægning af potentialet for energireduktion, 2) projektering og udførelse af energireducerende foranstaltninger og 3) driftsfasen. Tildelingskriteriet var fastsat til»det økonomisk mest fordelagtige bud«. Følgende virksomheder anmodede om at blive prækvalificeret: 1) Andersen og Heegaard A/S, 2) Schneider Electric Buildings Denmark A/S (klageren), 3) E. Pihl & Søn A/S, 4) Siemens A/S, 5) YIT A/S, 6) NCC Construction Danmark A/S, 7) Øens Murerfirma A/S, 8) EnergiMidt A/S, 9) Energirådgiverne A/S og 10) E.Nielsen VVS.

2 2. Følgende virksomheder blev prækvalificeret: 1) Schneider Electric Buildings Denmark A/S, 2) E. Pihl & Søn A/S, 3) Siemens A/S, 4) YIT A/S og 5) NCC A/S. Ved tilbudsfristens udløb den 30. september 2011 havde alle 5 prækvalificerede virksomheder afgivet tilbud. Den 8. november 2011 besluttede indklagede at indgå kontrakt med YIT A/S. Den 21. november 2011 indgav Schneider Electric Buildings Denmark A/S klage til Klagenævnet for Udbud over indklagede, Helsingør Kommune. Klageren fremsatte ved klagens indgivelse anmodning om, at klagenævnet i medfør af håndhævelseslovens 12, stk. 1, skulle tillægge klagen opsættende virkning. Den 16. december 2011 besluttede klagenævnet ikke at tillægge klagen opsættende virkning. Klagenævnet begrundede dette med, at betingelsen om»uopsættelighed«ikke var opfyldt. Den 19. januar 2012 traf klagenævnet afgørelse om aktindsigt i visse af klagesagens dokumenter. Den 7. marts 2012 traf klagenævnet afgørelse om en begæring om yderligere aktindsigt. Klagen har været behandlet på et møde den 22. maj 2012, og parterne har efterfølgende fremsendt supplerende skriftlige procedureindlæg. Klageren har nedlagt følgende påstande: Påstand 1: Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2 og i strid med udbudsdirektivets artikel 53 ved tilbudsevalueringen og den deraf følgende beslutning om at tildele kontrakten til YIT A/S, idet indklagede har foretaget en åbenbart uigennemsigtig, mangelfuld og/eller ukorrekt tilbudsevaluering, herunder vedrørende underkriteriet»økonomi«.

3 3. Påstand 2: Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2 og artikel 53 ved ikke i udbudsmaterialet at have beskrevet sin evalueringsmodel for underkriteriet»økonomi«, uanset at den af indklagede anvendte evalueringsmodel for dette underkriterium var uigennemsigtig. Påstand 3: Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med gennemsigtighedsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2 og artikel 53, stk. 1, litra a, ved ikke udtømmende at have angivet de delkriterier, som indklagede ville lægge vægt på ved evalueringen af underkriteriet»økonomi«, idet indklagede i udbudsbeskrivelsen havde angivet at ville lægge vægt på»totaløkonomi, herunder [ ]«. Påstand 4: Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2 ved i forbindelse med tilbudsevalueringen at udelade delkriteriet»minimumsgaranti for energi reduktion spor 2«under underkriteriet»økonomi«, uagtet at indklagede i udbudsbeskrivelsen havde angivet, at dette delkriterium ville indgå i og blive evalueret under underkriteriet»økonomi«. Påstand 5: Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2 ved i forbindelse med evalueringen af YIT A/S tilbud i relation til underkriteriet»økonomi«at have inddraget i) tilbudte besparelser for adfærdsregulering for seks ud af de syv bygninger under Spor 1 ejendommene uagtet at indklagede i»es- CO, Udbudsbeskrivelse«havde anført, at adfærdsregulering ikke skulle indgå, ii) tilbudt besparelse for»bygn. D, efterisolering af hulmur«for Mørdrupskolen, uagtet at det eksplicit fremgik af YIT A/S' tilbud, at forudsætningen for denne besparelse var, at indklagede skulle foretage»investering i klimaskærmens vedligehold«, og at»denne investering er af vedligeholdsmæssig karakter og ikke indeholdt i forslaget«og/eller iii) tilbudt besparelse på el på Hellebæk Skole på» «kwh svarende til»109,9 %«, uagtet at referenceforbruget af el på Hellebæk Skole udgjorde kwh. Påstand 6: Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med ligebehandlingsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2 ved

4 4. ikke at afvise tilbuddet fra YIT A/S, uagtet at tilbuddet fra YIT ikke opfyldte det i»esco, udbudsbeskrivelsen«fastlagte krav om, at tilbagebetalingstiden ikke måtte overstige ti år. Påstand 7 (frafaldet) Påstand 8: Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2 og artikel 53, stk. 1, litra a, ved i forbindelse med evalueringen i relation til underkriteriet»foreslåede tekniske løsninger«at have lagt vægt på et delkriterium om»værdi af tekniskløsninger, spor 1«, uanset at et sådant delkriterium ikke fremgik af oplistningen af delkriterier til underkriteriet dokumentet»esco, udbudsbeskrivelsen«eller af udbudsmaterialet i øvrigt. Påstand 9: Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2 og artikel 53, stk. 1, litra a, ved i forbindelse med evalueringen i relation til underkriteriet»foreslåede tekniske løsninger«at have lagt vægt på delkriterier om i)»dokumentere kendskab til energistyringssystemer, vedligeholdssystemer samt samkøring og overførelse af data«og ii)»minimumsgaranti for energireduktion spor 2«, uanset at sådanne delkriterier ikke fremgik af Udbudsbeskrivelsens oplistning af delkriterier til underkriteriet. Påstand 10: Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med gennemsigtighedsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2 ved i forbindelse med evalueringen af underkriteriet»foreslåede tekniske løsninger«at have lagt vægt på et delkriterium om»minimumsgaranti for energi reduktion spor 2«, uagtet at indklagede i Udbudsbeskrivelsen havde angivet, at dette delkriterium ville indgå i og blive evalueret under underkriteriet»økonomi«. Påstand 11: Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2 ved at lade minimumsgaranti for Spor 2 ejendomme indgå som delkriterium ved tilbudsevalueringen, uagtet at indklagede i rettelsesblad 02 havde angivet, at minimumsgaranti for Spor 2 ejendomme»kun undtagelsesvis«ville blive tillagt vægt. Påstand 12: Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2 ved under underkriteriet»foreslåede tekniske løsninger«at have fastsat delkriteriet»beskrivelse af 'flagskibsprojektet'«

5 5. uden nærmere at angive, hvordan et sådant flagskibsprojekt ville blive evalueret. Påstand 13: Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2 og artikel 53, stk. 1, litra a, ved i forbindelse med evalueringen i relevation til underkriteriet»udrednings- og analysekompetence, fase 1«at have lagt vægt på delkriterier om i)»overordnet projektkatalog for spor 1 ejendomme med henblik på at se forventet effekt af tiltag, type af tekniske løsninger, investerings-størrelsen og tilbagebetalingstid samt tilbudsgivers metodeapparat«og ii)»tidsplan for gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i fase 2 spor 1, som ligger til grund for den tilbudte garanti«, uanset at sådanne delkriterier ikke fremgik af udbudsbeskrivelsens oplistning af delkriterier til underkriteriet. Påstand 14: Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med gennemsigtighedsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2 ved i forbindelse med evalueringen i relation til underkriteriet»udrednings og analysekompetence, fase 1«at have lagt vægt på et delkriterium om»tidsplan for gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i fase 2 spor 1, som ligger til grund for den tilbudte garanti«, uagtet at indklagede i udbudsbeskrivelsen havde angivet, at dette delkriterium ville indgå i og blive evalueret under underkriteriet»gennemførelseskompetence, fase 2 og 3«. Påstand 15: Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2 ved i forbindelse med tilbudsevalueringen at lade delkriteriet»overordnet projektkatalog for spor 1 ejendomme med henblik på at se forventet effekt af tiltag, type af tekniske løsninger, investeringsstørrelsen og tilbagebetalingstid samt tilbudsgivers metodeapparat«indgå i vurderingen efter underkriteriet»udrednings- og analysekompetence, fase 1«, uagtet at elementer af dette delkriterium også indgik under underkriterierne»økonomi«og»foreslåede tekniske løsninger«. Påstand 16: Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2 og artikel 53, stk. 1, litra a, ved i forbindelse med evalueringen i relation til underkriteriet»gennemførelseskompetence, fase 2 og 3«at have lagt vægt på delkriterier om

6 6. i)»redegørelse for gennemførelse af tiltag i fase 2 herunder detailplanlægning, brug af underleverandører, håndtering af overgang fra fase 2 til 3 og samarbejde med Kommunen herunder Center for Ejendomme, driftspersonale og brugere af ejendommene - eksemplif«, ii)»redegørelse for gennemførelse af opfølgning og drift i fase 3 herunder idriftsættelse af tiltag, samt løbende samarbejde med Kommunen herunder Center for Ejendomme, driftspersonale og brugere af ejendommene - eksemplificeret ved Hellebæk Skolen«, iii)»helsingør Kommune ønsker en tæt opfølgning på garantiverifikation for hver enkelt bygning. Tilbudsgivers bedes indenfor rammerne af udbudsmaterialets vilkår beskrive sin model for verifikation af garanti opnåelse, herunder garantivilkår. (ABT93 6/anfordringsgaranti)«, iv)»klar beskrivelse af grænsefladen mellem Totalentreprenørens og kommunens ydelser - bl.a. i hvilken udstrækning Totalentreprenøren forventer, at kunne bidrage til at styrke kommunens almindelige vedligeholdelse«, v)»beskrivelse af hvordan tilbudsgiver ser sin rolle i forhold til at styrke kommunens energiledelse og vedligehold af ejendomme - herunder udvikling af nye metoder, vidensdeling og sparring i gennem hele kontraktforløbet«og vi)»model for overleveringen, som den forventes at se ud ved kontraktens udløb - herunder, hvad Kommunen modtager af data, udstyr, software mv. fra Totalentreprenøren«, uanset at sådanne delkriterier ikke fremgik af udbudsbeskrivelsens oplistning af delkriterier til underkriteriet. Påstand 17: Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med gennemsigtighedsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2 og artikel 53, stk. 1, litra a, ved i dokumentet»esco, Tilbudsanvisning«(Tilbudsanvisning) at angive, at indklagede i forbindelse med tilbudsevalueringen i tillæg til de i udbudsbeskrivelsen oplistede underkriterier, ville lægge vægt på underkriterierne»drifts- og opfølgningskompetence, fase 3«og»Evnen til at indarbejde principperne om totalleverance og partnerskab«, uden at indklagede samtidig angav, dels hvilke elementer indklagede ville lægge vægt på under hvert underkriterium, dels hvilken vægt indklagede ville tillægge hvert underkriterium. Påstand 18: Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med gennemsigtighedsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2 og artikel 53, stk. 1, litra a, ved i forbindelse med tilbudsevalueringen ikke at have lagt vægt på de i Tilbudsanvisningens oplistede undekriterier,

7 7.»Drifts- og opfølgningskompetence, fase 3«og»Evnen til at indarbejde principperne om totalleverance og partnerskab«. Påstand 19: Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2 ved i rettelsesblad 05 at have angivet, at tilbud indeholdende en anfordringsgaranti ville blive tillagt»en positiv effekt«ved tilbudsevalueringen uden nærmere at angive, hvordan en sådan garanti konkret ville indgå i tilbudsevalueringen. Påstand 20: Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med håndhævelseslovens 2, stk. 2, 1. pkt., ved ikke i indklagedes underretning om tildelingsbeslutningen af 8. november 2011 at have inkluderet en kort redegørelse for de relevante grunde for indklagedes beslutning om tildeling, idet indklagede alene havde oplyst, hvilke point indklagede havde tildelt i relation til under- og delkriterier, således indklagede ikke havde oplyst det antagne tilbuds karakteristika og relative fordele. Påstand 21: Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med håndhævelseslovens 2, stk. 2, 2. pkt., ved ikke at have afgivet korrekt oplysning om udløbet af standstill-perioden. Påstand 22: Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med tilbudslovens 7 ved ikke at have givet tilbudsgivere mulighed for at være til stede ved åbningen af bud. Påstand 23: Klagenævnet for Udbud skal annullere indklagedes beslutning af 8. november 2011 om at tildele kontrakten til YIT A/S. Indklagede har nedlagt påstand om, at klagen ikke tages til følge. Sagsfremstilling De oprindelige udbudsbetingelser mv Af udbudsbekendtgørelsen fremgik, at Helsingør Kommune ved prækvalifikationen planlagde at udvælge 5 virksomheder til at give tilbud. Tildelingskriteriet var fastsat til»det økonomisk mest fordelagtige bud«. Endvidere fremgik blandt andet:

8 8.» IV.3.8. Fremgangsmåden ved åbning af bud Personer, der må være til stede ved åbning af bud Nej. VI.4.2. Præcise oplysninger om frist(er) for indgivelse af klager:, henvises til regler om standstill perioden, jfr. bekendtgørelse 558 af , hvor indsigelse tillægges en særlig retsvirkning, hvis den er senest 10 dage efter orientering om valg af leverandør m.v.«den 12. maj 2011 afholdt Helsingør Kommune i forbindelse med prækvalifikationen et spørgemøde. Af et referat fra dette møde fremgår, at der i mødet deltog prækvalifikationsansøgere samt blandt andre Niels Balle, Rikke Tamborg Hegner og Henrik Aabye. Herudover fremgår endvidere blandt andet:» Proceduren, Niels Balle Garantimodel: Et centralt aspekt for garantimodellen er grundlaget, på hvilket tilbudsgivere skal give kommunen sine garantier for energibesparelser og hvornår i forløbet dette skal ske. - Også på de løsninger og anvendte metode, der skal lede til garantien, Faseinddelingen Købet består af 3 faser, når bortses fra tilbudsfasen. Fase 0 vedrører De 7 særligt udvalgte bygninger er udredt i tilbudsfase. Tilbudsgiver giver en bindende garanti for energireduktion, spor 1 bygninger. 6) Svar, præciseringer og kommentarer: Tilbudsgiver er ikke inviteret til åbning af tilbud, da en vinder ikke umiddelbart kan udpeges.«i udbudsbetingelserne (dokumentet»esco, udbudsbeskrivelse«af 30. juni 2011) er blandt andet anført følgende:» 2.1 Formål og mål for udbuddet Helsingør Kommune har indgået en KlimaKommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening, som indebærer, at Kommunen som

9 virksomhed, har forpligtet sig til at reducere CO2 udledningen med gennemsnitlig 2 % årligt indtil Dette i forhold til basisåret % af Kommunens CO2 udledning kan relateres til Kommunens bygninger, og energiforbruget er helt afgørende for udledningen af CO2. For at opnå væsentlige energibesparelser i Helsingør Kommunes bygninger har Byrådet den 7. juni 2010 besluttet, at udbyde opgaven med at få realiseret en del af dette potentiale efter en model, hvor Kommunen indgår en kontrakt med et energitjenestefirma (en ESCO) Købet Omfang af udbud Udbuddet vedrører energireducerende foranstaltninger i ca. 90 ejendomme udbuddet omfatter kun selve ejendommene, og altså ikke udenomsarealer. Af disse ejendomme følger syv et særligt forløb og benævnes nedenfor for som Spor 1 ejendomme. Ved kontraktunderskrift er Kommunen forpligtet til at igangsætte de pågældende foranstaltninger i Spor 1 ejendomme, hvorimod Spor 2 ejendomme (øvrige ejendomme) afventer Totalentreprenørens nærmere energianalyse. Flagskibsprojektet Én særlig ejendom skal præsentere sig udadvendt som flagskibsprojekt for ESCO en. Flagskibsprojektet skal have god signalværdi og have meget synlige CO2 reducerende- og energibesparende foranstaltninger: eksempelvis solsceller, solvarmere, hustandsvindmølle, målere (til illustration af opnåede reduktioner) jordvarmeanlæg, særlig lavenergi vinduer, lysautomatik, ventilations-automatik m.m.. Tilbudsgiver skal, jf. Tilbudsanvisningens vejledninger herom, fremkomme med forslag til indholdet i et sådant flagskibsprojekt. Helsingør Kommune er klar over, at disse forslag muligvis ikke vil kunne opfylde de samme krav til rentabilitet, i forhold til forslag i øvrige bygninger. Købet består af 3 faser. Fase 1 (Energianalysen) forventes afsluttet ca. 3-7 mdr. efter kontraktindgåelse. I Fase 1 kortlægger Totalentreprenøren potentialet for energieffektiviseringen, samt investeringsbehovet i Kommunens Spor 2 ejendomme. Der udarbejdes et egentligt projektkatalog for hver enkelt bygning. I dialog med Kommunen udvælges de ønskede besparelsestiltag. Energianalysen vedrører ikke Spor 1 ejendommene, idet disse i al væsentlighed forventes udredt i (tilbudsfasen) Tilbudsgiver giver i sit tilbud, jfr. Tilbudsanvisningens vejledninger, en minimumsgaranti for størrelsen af energibesparelser på de i ejendomslisten benævnte Spor 2 ejendomme. 9.

10 10. I fase 3 (Entreprisefasen) udføres de, i fase 1 aftalte tiltag, iht. udførte projektkataloger. Spor 1 ejendomme, der omfatter ca. 20 % af den samlede udbudte bygningsmasse, forudsættes igangsat, når den endelig projekafklaring er tilendebragt umiddelbart efter kontraktunderskrift. På baggrund af Fase 1, forbeholder Helsingør Kommune sig ret til at afstå fra Fase 2. Garantien er opdelt som følgende: Garantimodel og bonus Et centralt aspekt for garantimodellen er grundlaget baseline på hvilket tilbudsgivere skal give Kommunen sine garantier for energibesparelser. Ligeledes er det et centralt aspekt hvornår i forløbet dette skal ske. Spor 1 ejendomme a) En fast og ubetinget garanti, som tilbudsgiver angiver i sit tilbud b) En angivelse af projekterede realistiske mål for reduktion af energiforbrug Spor 2 ejendomme Ved udarbejdelse af tilbud: c) En bindende minimumsgaranti for Spor 2 ejendomme angivet i tilbuddet. Ad. 1 Fast garanti for Spor 1 ejendomme angivet i tilbuddet Tilbudsgivere skal fremkomme med en garanti på de i Tilbudsanvisningen Spor 1 ejendomme, som udgør ca. 20 % af det samlede udbudte bygningsareal. Kriterier for valg af Spor 1 ejendomme Garantien for Spor 1 ejendomme, med mindre andet aftales specifikt, træder i kraft senest d. 1. oktober Tilbudsgiver stiller, i sit tilbud jfr. Tilbudsanvisningen, en samlet garanti for reduktion af energiforbruget i Spor 1 ejendommene. Garantien opstilles som den samlede procentvise energibesparelse i forbrugstal. Denne omregnes til en økonomisk besparelse i forhold til referencepriser opgjort i Tilbudsanvisningen, den samlede investering indeholdende ydelser i fase 3 og den deaf samlede tilbagebetalingstid for Kommunen i forhold til investering.

11 11. I investeringen skal alle Totalentreprenørens omkostninger til gennemførelse af fase 2 og 3 være dækket ind Tilbagebetalingstiden for hver enkelt bygning må ikke overstige 10 år (lineær afskrivning). Ad 2. Et indikativt måltal for energireduktion og en bindende minimumsgaranti for Spor 2 ejendomme angivet i tilbuddet. På baggrund af den opgjorte baseline skal tilbudsgivere, jfr. Tilbudsanvisningens anvisninger for Spor 2 ejendomme, give bud på størrelsen af det samlede realistiske reduktionsmål opgjort efter fase 1. Det indikative mål tillægges ingen vægt ved tildelingen af nærværende kontrakt. Derimod skal tilbudsgivere anføre en bindende minimumsgaranti for Spor 2 ejendomme. Minimumsgarantien angives pr. kategori, jf. Bilag 03 Ejendomsfortegnelse, og tilbudsgiveren skal anse minimumsgarantien for sikkert opnåelig. Minimumsgarantien tillægges vægt ved vurderingen. Ad 3 En fast bindende garanti for Spor 2 ejendomme som oplyses efter fase 1, samt en angivelse af projekterede realistiske mål for reduktion af energiforbrug for Spor 2 ejendomme. Kommunen får, efter at samarbejdspartneren har gennemført Fase 1, dvs. kortlægning af muligheder for energibesparende tiltag for alle ejendomme, garantien for den resterende bygningsmasse. Den samlede garanti træder i kraft senest d. 1. januar Risikodeling og Baselines for de enkelte bygninger Der vil i løbet af aftaleperioden, og for de enkelte bygninger, kunne ske en række omstændighedsændringer, med deraf følgende modifikationer i aftalegrundlaget, for de aftalte baselineberegninger i Fase 1. Udgangspunktet er, at Totalentreprenøren alene er ansvarlig for forhold denne har direkte indflydelse på. Det er således først og fremmest foranstaltningens energibesparende effekt, der påhviler Totalentreprenøren, samt den løbende styring og drift heraf. På samme vis er Kommunen ansvarlig for forhold denne har direkte indflydelse på. Udefrakommende forhold påhviler som udgangspunkt Kommunen, men aftales nærmere i Fase 2. Ændringerne kan f.eks. være: ændrede graddagetal

12 12. ændrede energipriser ændret bygningsanvendelse energieffektiviseringsforanstaltninger, som Helsingør Kommune ønsker gennemført, og som ligger uden for energitjeneste-aftalen. Energieffektiviseringsforanstaltninger, som Totalentreprenøren foreslår udført, og som ligger uden for energitjeneste-aftalen. Samlet visning af risikofordeling Energieffekt ved ændring relation i forbindelse med Totalleve- Randøren Ansvarlig Kommune Bemærkning Bygningens anvendelse Ansvarlig Mindre justeringer må forekomme uden at det får effekt på den indbyrdes aftalerelation Adfærdsregulering Indgår ikke Indgår ikke Helsingør Kommune har fokus på iværksættelse af adfærdskampagner Kriterier for tildeling af kontrakten Ordregiver vil, i udvælgelsen af tilbudsgiverne, identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud ved inddragelse af evalueringskriterier Evalueringskriterier Evalueringskriterier, hvor vægtning fremgår af parentes: 1. Økonomi (50 %) 2. Foreslåede tekniske løsninger (30 %) 3. Udrednings- og analysekompetence for så vidt angår fase 1 (10 %) 4. Gennemførelseskompetence for så vidt angår fase 2 (10 %) Ad 1 Økonomi Totaløkonomi, herunder Angivelse af garanterede besparelse for Kommunen omfattende Spor 1 ejendomme (procent i forhold til nuværende energiforbrug, besparelse i forhold til referencepriser og Kommunens samlede tilbagebetalingstid for investeringen) Minimumsgaranti for Spor 2 ejendomme, (øvrige bygninger).

13 13. Pris for gennemførelse af energianalysen (fase 1) Enhedspriser i øvrigt gældende for hele kontraktperioden Pris for implementering Ad. 2. Foreslåede tekniske løsninger, herunder indeklimaaspektet Graden af CO2 reduktion Evnen til at inddrage indeklimaaspektet og brugerkomfort. Spredningen af tiltag i de foreslåede løsninger. Beskrivelse af flagskibsprojektet Ad 3. Udrednings- og analysekompetence (fase 1) Beskrivelse af Totalentreprenørens samarbejdsmodel, udredningsmetodik og arbejdsproces i forbindelse med energianalyse. Beskrivelse af påtænkt projektorganisation, bemanding og tilgængelighed af arbejdskraft. Beskrivelse af projektorganisationens fordeling på evt. underleverandører. Ad 4. Gennemførelseskompetence (fase 2 og 3) Beskrivelse af Totalentreprenørens samarbejdsmodel, udredningsmetodik og arbejdsproces i forbindelse med gennemførelse af fase 2 og 3 ydelser. Beskrivelse af påtænkt projektorganisation, bemanding og tilgængelighed af arbejdskraft. Beskrivelse af projektorganisationens fordeling på evt. underleverandører. Beskrivelse af påtænkt tids- og handleplan fordelt på Spor 1 ejendomme. Beskrivelse af effekt og merværdi som skabes for Kommunen både økonomisk og vidensmæssigt. Beskrivelse af Totalentreprenørens model for rapportering af effektopnåelse. Beskrivelse af forventninger/krav til Kommunens personale. 3.5 Krav til tilbuddets indhold og opbygning Ved udarbejdelse af tilbud skal Tilbudsanvisningen nøje følges Forbehold Følgende gælder om forbehold:»der må ikke tages forbehold for grundlæggende udbudsbetingelser. Med grundlæggende udbudsbetingelser menes grundlæggende funktionelle krav til de kravspecificerede produkter / ydelser under dette udbudsmateriales punkt 3.

14 14. Såfremt der tages forbehold opstilles disse i listeform med overskrifter for hvert forbehold og nummerering i overensstemmelse med de punkter i udbudsmaterialet, som forbeholdet relaterer sig til. Tilbudsgiver kapitaliserer hvert enkelt forbehold og lægger summen af forbeholdene til tilbudssummen. Såfremt forbeholdene ikke kapitaliseres er tilbuddet ikke konditionsmæssigt. I det omfang tilbudsgiver ikke udtrykkeligt tager forbehold, lægges det til grund, at tilbudsgiver ikke har forbehold til udbudsmaterialet.«i den omtalte tilbudsanvisning af 30. juni 2011 hedder det blandt andet:» Tilbudsanvisningen er et værktøj, der skal lette tilbudsgiveren i udarbejdelsen af tilbud i henhold til Udbudsmaterialet Denne vejledning indeholder en kort omtale af særlige forhold, der skal tages i betragtning i forbindelse med udfyldelse af tilbudsanvisningen. Endvidere indeholder vejledningen specifik vejledning vedrørende enkelte punkter i tilbudslisten. Leverandørens redegørelser skal følge følgende disposition: 1. Økonomi 2. Udrednings- og analysekompetence, fase 1 3. Gennemførelseskompetence, fase 2 4. Drifts- og opfølgningskompetence, fase 3 5. Foreslåede tekniske løsninger, herunder evnen til at udarbejde et flagskibsprojekt 6. Evnen til at indarbejde principperne om totalleverance og partnerskab 7. Evt. forbehold 1. Økonomi 1.2) Garanterede energibesparelser Tilbudsgivers tilbud skal indeholde to garantier: 1. en fast og ubetinget garanti for energibesparelser og økonomisk besparelse for Spor 1 ejendomme 2. Minimumsgaranti for energibesparelser i øvrige ejendomme (Spor 2 ejendomme) fordelt på kategorier ) Den faste garanti Tilbudsgiver skal angive den faste garanti i % af nuværende

15 15. energiforbrug og i d.kr. i forhold til opgjorte referencepriser. Garantien angives i % af nuværende el og varmeforbrug i tabel 1 I tilbudslistens tabel 1 angives den samlede garanti i d.kr. Den økonomiske garanterede besparelse for Spor 1 ejendomme angives i kr. Tilbudsgiver skal angive den samlede investering i fase 2, Spor 1 ejendomme Derudover skal tilbudsgiver angive den samlede udgift for ydelser i fase 3 fsva. Spor 1 ejendomme, og på denne baggrund angive kommunens samlede tilbagebetalingstid for gennemførelse af foranstaltninger i samarbejde med Totalentreprenør i Spor 1 ejendomme. Som anført i udbudsbeskrivelsens afsnit må tilbagebetalingstiden ikke overstige 10 år fra garantien træder i kraft senest ved overdragelsesforretningen. 2. Udredning- og analysekompetence, fase 1 2.1) Kortfattet redegørelse for udredningsmetodik og samarbejdsmodel for fase 1 vedr. udarbejdelse af projektkatalog, arbejdsproces, dialog m. kommunen og optimering af aftalegrundlaget. Tilbudsgiver skal tage udgangspunkt i Hellebæk skole. 2.2) Overordnet projektkatalog for Spor 1 ejendomme med henblik både på at se forventet effekt af tiltag, type af tekniske løsninger, investeringsstørrelsen og tilbagebetalingstid. 2.3) Tids- og handleplan for gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i fase 2 Spor 1 ejendomme, som ligger til grund for den tilbudte garanti. Se i øvrigt kravspecifikation pkt Gennemførelseskompetence, fase 2 3.1) Kortfattet redegørelse for gennemførelse af tiltag i fase 2, herunder detailplanlægning, brug af underleverandører, håndtering af overgang fra fase 2 til 3 og samarbejde med Kommunen herunder Center for Ejendomme, driftspersonale og brugere af ejendommene. Tilbudsgiver skal tage udgangspunkt i Hellebæk skole.

16 Opfølgnings- og driftskompetence, fase 3 4.1) Kortfattet redegørelse for gennemførelse af opfølgning og drift i fase 3 herunder idriftsættelse af tiltag, samt løbende samarbejde med Kommunen, herunder Center for Ejendomme, driftspersonale og brugere af ejendommene. Tilbudsgiver skal tage udgangspunkt i Hellebæk skole. 4.2) Helsingør Kommune ønsker en tæt opfølgning på garantiverifikation og projektimplementering for hver enkelt bygning. Tilbudsgiver bedes indenfor rammerne af udbudsmaterialets vilkår beskrive sin model for verifikation af garantiopnåelse. 4.3) Klar beskrivelse af grænsefladen mellem Totalentreprenørens og kommunens ydelser bl.a. i hvilken udstrækning Totalentreprenøren forventer, at kunne bidrage til at styrke kommunens almindelige vedligeholdelse. 4.4) Model for overleveringen, som den forventes at se ud ved kontraktens udløb herunder, hvad Kommunen modtager af data, udstyr, software mv. fra Totalentreprenøren. 5. Foreslåede tekniske løsninger 5.1) Dokumentere kendskab til energistyringssystemer og vedligeholdelsessystemer samt evne til at samkøre og samstemme data. 5.2) Kortfattet beskrivelse af Tilbudsgiverens viden om indeklima og brugerkomfort i forhold til energibesparende foranstaltninger. Tilbudsgiver skal tage udgangspunkt i Hellebæk skole. 5.3) Beskrivelse af indholdet i et flagskibsprojekt, jfr. Udbudsbeskrivelsen pkt Evnen til at indarbejde principperne om totalleverance og partnerskab 6.1) Beskrivelse af tilbudsgivers projektorganisation i de tre faser, herunder bemanding, tilgængelighed af arbejdskraft og fordeling på evt. underleverandører, idet det understreges, at Kommunen tillægger det vægt, at der er en gennemgående juridisk enhed fra tilbudsgivers organisation, der fremstår som kontrakthaver gennem hele kontraktforløbet. Beskrivelsen skal indeholde en redegørelse for håndtering af faseovergange i

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9377 (Mette Langborg, Helle Carlsen) 15. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9377 (Mette Langborg, Helle Carlsen) 15. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9377 (Mette Langborg, Helle Carlsen) 15. juni 2015 K E N D E L S E Grøn Sol A/S (advokat Kurt Bardeleben, København) mod Aarhus Kommune (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 OPBYGNING... 2 1.2 BAGGRUNDEN FOR ESCO-PROJEKTER...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 K E N D E L S E Mermaid A/S (selv) mod Midttrafik (advokat Svend Bjerregaard, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 104-183938

Læs mere

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren)

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) 18. august 2005 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 Indledning... 4

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J. nr.: 2013-0036148 (Erik P. Bentzen, Stephan Falsner) 28. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J. nr.: 2013-0036148 (Erik P. Bentzen, Stephan Falsner) 28. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J. nr.: 2013-0036148 (Erik P. Bentzen, Stephan Falsner) 28. juli 2014 K E N D E L S E BEKEY A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Greve Kommune (advokat Povl Nick Bronstein, København)

Læs mere

Praksis og tendenser inden for udbudsretten. v/ partner Tina Braad Den offentlige uddannelsesdag 2014

Praksis og tendenser inden for udbudsretten. v/ partner Tina Braad Den offentlige uddannelsesdag 2014 Praksis og tendenser inden for udbudsretten v/ partner Tina Braad Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Disposition Udvælgelse (prækvalifikation og egnethedsvurdering) Kan der indhentes supplerende oplysninger?

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021254 (Nikolaj Aarø-Hansen, Thomas Grønkær, Niels Henriksen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021254 (Nikolaj Aarø-Hansen, Thomas Grønkær, Niels Henriksen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021254 (Nikolaj Aarø-Hansen, Thomas Grønkær, Niels Henriksen) 12. november 2010 K E N D E L S E Icopal Entreprise A/S (advokat Jeppe Svenning, Århus) mod Næstved Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033718 (Mette Langborg, Allan Åge Christensen) 22. oktober 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033718 (Mette Langborg, Allan Åge Christensen) 22. oktober 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033718 (Mette Langborg, Allan Åge Christensen) 22. oktober 2013 K E N D E L S E Kristiansen & Co., Hadsund ApS (advokat Poul Thorup, Aalborg) mod Mariagerfjord Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032317 (Nikolaj Aarø-Hansen, Anne-Mette Udsen) 4. februar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032317 (Nikolaj Aarø-Hansen, Anne-Mette Udsen) 4. februar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032317 (Nikolaj Aarø-Hansen, Anne-Mette Udsen) 4. februar 2013 K E N D E L S E SDI Media A/S (advokat Jesper Fabricius, Hellerup) mod Danmarks Radio (selv) Danmarks Radios

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 K E N D E L S E Brøndum A/S (Advokatfirmaet Bender, von Haller og Dragsted ved cand. merc. jur.

Læs mere

UDBUDSRETLIGE AFGØRELSER I PERIODEN MARTS 2012 TIL MARTS 2013. v/ Erik Bertelsen og Jens Munk Plum, partnere

UDBUDSRETLIGE AFGØRELSER I PERIODEN MARTS 2012 TIL MARTS 2013. v/ Erik Bertelsen og Jens Munk Plum, partnere UDBUDSRETLIGE AFGØRELSER I PERIODEN MARTS 2012 TIL MARTS 2013 v/ Erik Bertelsen og Jens Munk Plum, partnere Kromann Reumerts Udbudsgruppe Kontakt: erb@kromannreumert.com - jmp@kromannreumert.com INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8529

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8529 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8529 (Katja Høegh, Mette Langborg, Preben Dahl, Lene Ravnholt) 5. februar 2015 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum, København) mod Region Syddanmark

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Februar 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Vedligeholdelse

Læs mere

Dialog ved udbud. - hvad er muligt?

Dialog ved udbud. - hvad er muligt? Dialog ved udbud - hvad er muligt? Juni 2010 Dialog ved udbud - hvad er muligt? Vejledning om grænserne for dialog mellem offentlige myndigheder og private virksomheder ved udbud af offentlige kontrakter

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021920 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk, Vibeke Steenberg) 4. februar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021920 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk, Vibeke Steenberg) 4. februar 2011 Klagenævnet for Udbud Jnr: 2010-0021920 (Erik P Bentzen, Knud Erik Busk, Vibeke Steenberg) 4 februar 2011 K E N D E L S E Intramed A/S (advokat Charlotte Friis Bach Ryhl, København) mod Region Nordjylland

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 16.05 Rejsebureauydelser

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 16.05 Rejsebureauydelser Udbudsbetingelser Rammeaftale 16.05 Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 3.1. Rammeaftalen har følgende formål:... 5 3.2.

Læs mere

Sortimentsudbud gennem brug af rammeaftaler. Vejledning

Sortimentsudbud gennem brug af rammeaftaler. Vejledning Sortimentsudbud gennem brug af rammeaftaler Vejledning 2014 aftaler Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-566-6

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere