Klagenævnet for Udbud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Nikolaj Aarø-Hansen, Knud Erik Busk) 5. november 2012 K E N D E L S E Schneider Electric Buildings Denmark A/S (advokat Anders Birkelund Nielsen, København) mod Helsingør Kommune (advokat John Kahlke, København) Ved udbudsbekendtgørelse af 6. april 2011 udbød Helsingør Kommune som begrænset udbud efter direktiv 2004/18/EF (udbudsdirektivet) en totalentreprise, der sigtede mod at reducere kommunens energi- og CO 2 -forbrug. Opgaven omfattede ca. 80 ejendomme med et samlet areal på ca m 2. Det var anført, at entreprisen skulle omfatte tre faser, nemlig 1) kortlægning af potentialet for energireduktion, 2) projektering og udførelse af energireducerende foranstaltninger og 3) driftsfasen. Tildelingskriteriet var fastsat til»det økonomisk mest fordelagtige bud«. Følgende virksomheder anmodede om at blive prækvalificeret: 1) Andersen og Heegaard A/S, 2) Schneider Electric Buildings Denmark A/S (klageren), 3) E. Pihl & Søn A/S, 4) Siemens A/S, 5) YIT A/S, 6) NCC Construction Danmark A/S, 7) Øens Murerfirma A/S, 8) EnergiMidt A/S, 9) Energirådgiverne A/S og 10) E.Nielsen VVS.

2 2. Følgende virksomheder blev prækvalificeret: 1) Schneider Electric Buildings Denmark A/S, 2) E. Pihl & Søn A/S, 3) Siemens A/S, 4) YIT A/S og 5) NCC A/S. Ved tilbudsfristens udløb den 30. september 2011 havde alle 5 prækvalificerede virksomheder afgivet tilbud. Den 8. november 2011 besluttede indklagede at indgå kontrakt med YIT A/S. Den 21. november 2011 indgav Schneider Electric Buildings Denmark A/S klage til Klagenævnet for Udbud over indklagede, Helsingør Kommune. Klageren fremsatte ved klagens indgivelse anmodning om, at klagenævnet i medfør af håndhævelseslovens 12, stk. 1, skulle tillægge klagen opsættende virkning. Den 16. december 2011 besluttede klagenævnet ikke at tillægge klagen opsættende virkning. Klagenævnet begrundede dette med, at betingelsen om»uopsættelighed«ikke var opfyldt. Den 19. januar 2012 traf klagenævnet afgørelse om aktindsigt i visse af klagesagens dokumenter. Den 7. marts 2012 traf klagenævnet afgørelse om en begæring om yderligere aktindsigt. Klagen har været behandlet på et møde den 22. maj 2012, og parterne har efterfølgende fremsendt supplerende skriftlige procedureindlæg. Klageren har nedlagt følgende påstande: Påstand 1: Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2 og i strid med udbudsdirektivets artikel 53 ved tilbudsevalueringen og den deraf følgende beslutning om at tildele kontrakten til YIT A/S, idet indklagede har foretaget en åbenbart uigennemsigtig, mangelfuld og/eller ukorrekt tilbudsevaluering, herunder vedrørende underkriteriet»økonomi«.

3 3. Påstand 2: Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2 og artikel 53 ved ikke i udbudsmaterialet at have beskrevet sin evalueringsmodel for underkriteriet»økonomi«, uanset at den af indklagede anvendte evalueringsmodel for dette underkriterium var uigennemsigtig. Påstand 3: Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med gennemsigtighedsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2 og artikel 53, stk. 1, litra a, ved ikke udtømmende at have angivet de delkriterier, som indklagede ville lægge vægt på ved evalueringen af underkriteriet»økonomi«, idet indklagede i udbudsbeskrivelsen havde angivet at ville lægge vægt på»totaløkonomi, herunder [ ]«. Påstand 4: Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2 ved i forbindelse med tilbudsevalueringen at udelade delkriteriet»minimumsgaranti for energi reduktion spor 2«under underkriteriet»økonomi«, uagtet at indklagede i udbudsbeskrivelsen havde angivet, at dette delkriterium ville indgå i og blive evalueret under underkriteriet»økonomi«. Påstand 5: Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2 ved i forbindelse med evalueringen af YIT A/S tilbud i relation til underkriteriet»økonomi«at have inddraget i) tilbudte besparelser for adfærdsregulering for seks ud af de syv bygninger under Spor 1 ejendommene uagtet at indklagede i»es- CO, Udbudsbeskrivelse«havde anført, at adfærdsregulering ikke skulle indgå, ii) tilbudt besparelse for»bygn. D, efterisolering af hulmur«for Mørdrupskolen, uagtet at det eksplicit fremgik af YIT A/S' tilbud, at forudsætningen for denne besparelse var, at indklagede skulle foretage»investering i klimaskærmens vedligehold«, og at»denne investering er af vedligeholdsmæssig karakter og ikke indeholdt i forslaget«og/eller iii) tilbudt besparelse på el på Hellebæk Skole på» «kwh svarende til»109,9 %«, uagtet at referenceforbruget af el på Hellebæk Skole udgjorde kwh. Påstand 6: Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med ligebehandlingsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2 ved

4 4. ikke at afvise tilbuddet fra YIT A/S, uagtet at tilbuddet fra YIT ikke opfyldte det i»esco, udbudsbeskrivelsen«fastlagte krav om, at tilbagebetalingstiden ikke måtte overstige ti år. Påstand 7 (frafaldet) Påstand 8: Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2 og artikel 53, stk. 1, litra a, ved i forbindelse med evalueringen i relation til underkriteriet»foreslåede tekniske løsninger«at have lagt vægt på et delkriterium om»værdi af tekniskløsninger, spor 1«, uanset at et sådant delkriterium ikke fremgik af oplistningen af delkriterier til underkriteriet dokumentet»esco, udbudsbeskrivelsen«eller af udbudsmaterialet i øvrigt. Påstand 9: Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2 og artikel 53, stk. 1, litra a, ved i forbindelse med evalueringen i relation til underkriteriet»foreslåede tekniske løsninger«at have lagt vægt på delkriterier om i)»dokumentere kendskab til energistyringssystemer, vedligeholdssystemer samt samkøring og overførelse af data«og ii)»minimumsgaranti for energireduktion spor 2«, uanset at sådanne delkriterier ikke fremgik af Udbudsbeskrivelsens oplistning af delkriterier til underkriteriet. Påstand 10: Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med gennemsigtighedsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2 ved i forbindelse med evalueringen af underkriteriet»foreslåede tekniske løsninger«at have lagt vægt på et delkriterium om»minimumsgaranti for energi reduktion spor 2«, uagtet at indklagede i Udbudsbeskrivelsen havde angivet, at dette delkriterium ville indgå i og blive evalueret under underkriteriet»økonomi«. Påstand 11: Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2 ved at lade minimumsgaranti for Spor 2 ejendomme indgå som delkriterium ved tilbudsevalueringen, uagtet at indklagede i rettelsesblad 02 havde angivet, at minimumsgaranti for Spor 2 ejendomme»kun undtagelsesvis«ville blive tillagt vægt. Påstand 12: Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2 ved under underkriteriet»foreslåede tekniske løsninger«at have fastsat delkriteriet»beskrivelse af 'flagskibsprojektet'«

5 5. uden nærmere at angive, hvordan et sådant flagskibsprojekt ville blive evalueret. Påstand 13: Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2 og artikel 53, stk. 1, litra a, ved i forbindelse med evalueringen i relevation til underkriteriet»udrednings- og analysekompetence, fase 1«at have lagt vægt på delkriterier om i)»overordnet projektkatalog for spor 1 ejendomme med henblik på at se forventet effekt af tiltag, type af tekniske løsninger, investerings-størrelsen og tilbagebetalingstid samt tilbudsgivers metodeapparat«og ii)»tidsplan for gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i fase 2 spor 1, som ligger til grund for den tilbudte garanti«, uanset at sådanne delkriterier ikke fremgik af udbudsbeskrivelsens oplistning af delkriterier til underkriteriet. Påstand 14: Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med gennemsigtighedsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2 ved i forbindelse med evalueringen i relation til underkriteriet»udrednings og analysekompetence, fase 1«at have lagt vægt på et delkriterium om»tidsplan for gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i fase 2 spor 1, som ligger til grund for den tilbudte garanti«, uagtet at indklagede i udbudsbeskrivelsen havde angivet, at dette delkriterium ville indgå i og blive evalueret under underkriteriet»gennemførelseskompetence, fase 2 og 3«. Påstand 15: Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2 ved i forbindelse med tilbudsevalueringen at lade delkriteriet»overordnet projektkatalog for spor 1 ejendomme med henblik på at se forventet effekt af tiltag, type af tekniske løsninger, investeringsstørrelsen og tilbagebetalingstid samt tilbudsgivers metodeapparat«indgå i vurderingen efter underkriteriet»udrednings- og analysekompetence, fase 1«, uagtet at elementer af dette delkriterium også indgik under underkriterierne»økonomi«og»foreslåede tekniske løsninger«. Påstand 16: Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2 og artikel 53, stk. 1, litra a, ved i forbindelse med evalueringen i relation til underkriteriet»gennemførelseskompetence, fase 2 og 3«at have lagt vægt på delkriterier om

6 6. i)»redegørelse for gennemførelse af tiltag i fase 2 herunder detailplanlægning, brug af underleverandører, håndtering af overgang fra fase 2 til 3 og samarbejde med Kommunen herunder Center for Ejendomme, driftspersonale og brugere af ejendommene - eksemplif«, ii)»redegørelse for gennemførelse af opfølgning og drift i fase 3 herunder idriftsættelse af tiltag, samt løbende samarbejde med Kommunen herunder Center for Ejendomme, driftspersonale og brugere af ejendommene - eksemplificeret ved Hellebæk Skolen«, iii)»helsingør Kommune ønsker en tæt opfølgning på garantiverifikation for hver enkelt bygning. Tilbudsgivers bedes indenfor rammerne af udbudsmaterialets vilkår beskrive sin model for verifikation af garanti opnåelse, herunder garantivilkår. (ABT93 6/anfordringsgaranti)«, iv)»klar beskrivelse af grænsefladen mellem Totalentreprenørens og kommunens ydelser - bl.a. i hvilken udstrækning Totalentreprenøren forventer, at kunne bidrage til at styrke kommunens almindelige vedligeholdelse«, v)»beskrivelse af hvordan tilbudsgiver ser sin rolle i forhold til at styrke kommunens energiledelse og vedligehold af ejendomme - herunder udvikling af nye metoder, vidensdeling og sparring i gennem hele kontraktforløbet«og vi)»model for overleveringen, som den forventes at se ud ved kontraktens udløb - herunder, hvad Kommunen modtager af data, udstyr, software mv. fra Totalentreprenøren«, uanset at sådanne delkriterier ikke fremgik af udbudsbeskrivelsens oplistning af delkriterier til underkriteriet. Påstand 17: Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med gennemsigtighedsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2 og artikel 53, stk. 1, litra a, ved i dokumentet»esco, Tilbudsanvisning«(Tilbudsanvisning) at angive, at indklagede i forbindelse med tilbudsevalueringen i tillæg til de i udbudsbeskrivelsen oplistede underkriterier, ville lægge vægt på underkriterierne»drifts- og opfølgningskompetence, fase 3«og»Evnen til at indarbejde principperne om totalleverance og partnerskab«, uden at indklagede samtidig angav, dels hvilke elementer indklagede ville lægge vægt på under hvert underkriterium, dels hvilken vægt indklagede ville tillægge hvert underkriterium. Påstand 18: Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med gennemsigtighedsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2 og artikel 53, stk. 1, litra a, ved i forbindelse med tilbudsevalueringen ikke at have lagt vægt på de i Tilbudsanvisningens oplistede undekriterier,

7 7.»Drifts- og opfølgningskompetence, fase 3«og»Evnen til at indarbejde principperne om totalleverance og partnerskab«. Påstand 19: Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2 ved i rettelsesblad 05 at have angivet, at tilbud indeholdende en anfordringsgaranti ville blive tillagt»en positiv effekt«ved tilbudsevalueringen uden nærmere at angive, hvordan en sådan garanti konkret ville indgå i tilbudsevalueringen. Påstand 20: Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med håndhævelseslovens 2, stk. 2, 1. pkt., ved ikke i indklagedes underretning om tildelingsbeslutningen af 8. november 2011 at have inkluderet en kort redegørelse for de relevante grunde for indklagedes beslutning om tildeling, idet indklagede alene havde oplyst, hvilke point indklagede havde tildelt i relation til under- og delkriterier, således indklagede ikke havde oplyst det antagne tilbuds karakteristika og relative fordele. Påstand 21: Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med håndhævelseslovens 2, stk. 2, 2. pkt., ved ikke at have afgivet korrekt oplysning om udløbet af standstill-perioden. Påstand 22: Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med tilbudslovens 7 ved ikke at have givet tilbudsgivere mulighed for at være til stede ved åbningen af bud. Påstand 23: Klagenævnet for Udbud skal annullere indklagedes beslutning af 8. november 2011 om at tildele kontrakten til YIT A/S. Indklagede har nedlagt påstand om, at klagen ikke tages til følge. Sagsfremstilling De oprindelige udbudsbetingelser mv Af udbudsbekendtgørelsen fremgik, at Helsingør Kommune ved prækvalifikationen planlagde at udvælge 5 virksomheder til at give tilbud. Tildelingskriteriet var fastsat til»det økonomisk mest fordelagtige bud«. Endvidere fremgik blandt andet:

8 8.» IV.3.8. Fremgangsmåden ved åbning af bud Personer, der må være til stede ved åbning af bud Nej. VI.4.2. Præcise oplysninger om frist(er) for indgivelse af klager:, henvises til regler om standstill perioden, jfr. bekendtgørelse 558 af , hvor indsigelse tillægges en særlig retsvirkning, hvis den er senest 10 dage efter orientering om valg af leverandør m.v.«den 12. maj 2011 afholdt Helsingør Kommune i forbindelse med prækvalifikationen et spørgemøde. Af et referat fra dette møde fremgår, at der i mødet deltog prækvalifikationsansøgere samt blandt andre Niels Balle, Rikke Tamborg Hegner og Henrik Aabye. Herudover fremgår endvidere blandt andet:» Proceduren, Niels Balle Garantimodel: Et centralt aspekt for garantimodellen er grundlaget, på hvilket tilbudsgivere skal give kommunen sine garantier for energibesparelser og hvornår i forløbet dette skal ske. - Også på de løsninger og anvendte metode, der skal lede til garantien, Faseinddelingen Købet består af 3 faser, når bortses fra tilbudsfasen. Fase 0 vedrører De 7 særligt udvalgte bygninger er udredt i tilbudsfase. Tilbudsgiver giver en bindende garanti for energireduktion, spor 1 bygninger. 6) Svar, præciseringer og kommentarer: Tilbudsgiver er ikke inviteret til åbning af tilbud, da en vinder ikke umiddelbart kan udpeges.«i udbudsbetingelserne (dokumentet»esco, udbudsbeskrivelse«af 30. juni 2011) er blandt andet anført følgende:» 2.1 Formål og mål for udbuddet Helsingør Kommune har indgået en KlimaKommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening, som indebærer, at Kommunen som

9 virksomhed, har forpligtet sig til at reducere CO2 udledningen med gennemsnitlig 2 % årligt indtil Dette i forhold til basisåret % af Kommunens CO2 udledning kan relateres til Kommunens bygninger, og energiforbruget er helt afgørende for udledningen af CO2. For at opnå væsentlige energibesparelser i Helsingør Kommunes bygninger har Byrådet den 7. juni 2010 besluttet, at udbyde opgaven med at få realiseret en del af dette potentiale efter en model, hvor Kommunen indgår en kontrakt med et energitjenestefirma (en ESCO) Købet Omfang af udbud Udbuddet vedrører energireducerende foranstaltninger i ca. 90 ejendomme udbuddet omfatter kun selve ejendommene, og altså ikke udenomsarealer. Af disse ejendomme følger syv et særligt forløb og benævnes nedenfor for som Spor 1 ejendomme. Ved kontraktunderskrift er Kommunen forpligtet til at igangsætte de pågældende foranstaltninger i Spor 1 ejendomme, hvorimod Spor 2 ejendomme (øvrige ejendomme) afventer Totalentreprenørens nærmere energianalyse. Flagskibsprojektet Én særlig ejendom skal præsentere sig udadvendt som flagskibsprojekt for ESCO en. Flagskibsprojektet skal have god signalværdi og have meget synlige CO2 reducerende- og energibesparende foranstaltninger: eksempelvis solsceller, solvarmere, hustandsvindmølle, målere (til illustration af opnåede reduktioner) jordvarmeanlæg, særlig lavenergi vinduer, lysautomatik, ventilations-automatik m.m.. Tilbudsgiver skal, jf. Tilbudsanvisningens vejledninger herom, fremkomme med forslag til indholdet i et sådant flagskibsprojekt. Helsingør Kommune er klar over, at disse forslag muligvis ikke vil kunne opfylde de samme krav til rentabilitet, i forhold til forslag i øvrige bygninger. Købet består af 3 faser. Fase 1 (Energianalysen) forventes afsluttet ca. 3-7 mdr. efter kontraktindgåelse. I Fase 1 kortlægger Totalentreprenøren potentialet for energieffektiviseringen, samt investeringsbehovet i Kommunens Spor 2 ejendomme. Der udarbejdes et egentligt projektkatalog for hver enkelt bygning. I dialog med Kommunen udvælges de ønskede besparelsestiltag. Energianalysen vedrører ikke Spor 1 ejendommene, idet disse i al væsentlighed forventes udredt i (tilbudsfasen) Tilbudsgiver giver i sit tilbud, jfr. Tilbudsanvisningens vejledninger, en minimumsgaranti for størrelsen af energibesparelser på de i ejendomslisten benævnte Spor 2 ejendomme. 9.

10 10. I fase 3 (Entreprisefasen) udføres de, i fase 1 aftalte tiltag, iht. udførte projektkataloger. Spor 1 ejendomme, der omfatter ca. 20 % af den samlede udbudte bygningsmasse, forudsættes igangsat, når den endelig projekafklaring er tilendebragt umiddelbart efter kontraktunderskrift. På baggrund af Fase 1, forbeholder Helsingør Kommune sig ret til at afstå fra Fase 2. Garantien er opdelt som følgende: Garantimodel og bonus Et centralt aspekt for garantimodellen er grundlaget baseline på hvilket tilbudsgivere skal give Kommunen sine garantier for energibesparelser. Ligeledes er det et centralt aspekt hvornår i forløbet dette skal ske. Spor 1 ejendomme a) En fast og ubetinget garanti, som tilbudsgiver angiver i sit tilbud b) En angivelse af projekterede realistiske mål for reduktion af energiforbrug Spor 2 ejendomme Ved udarbejdelse af tilbud: c) En bindende minimumsgaranti for Spor 2 ejendomme angivet i tilbuddet. Ad. 1 Fast garanti for Spor 1 ejendomme angivet i tilbuddet Tilbudsgivere skal fremkomme med en garanti på de i Tilbudsanvisningen Spor 1 ejendomme, som udgør ca. 20 % af det samlede udbudte bygningsareal. Kriterier for valg af Spor 1 ejendomme Garantien for Spor 1 ejendomme, med mindre andet aftales specifikt, træder i kraft senest d. 1. oktober Tilbudsgiver stiller, i sit tilbud jfr. Tilbudsanvisningen, en samlet garanti for reduktion af energiforbruget i Spor 1 ejendommene. Garantien opstilles som den samlede procentvise energibesparelse i forbrugstal. Denne omregnes til en økonomisk besparelse i forhold til referencepriser opgjort i Tilbudsanvisningen, den samlede investering indeholdende ydelser i fase 3 og den deaf samlede tilbagebetalingstid for Kommunen i forhold til investering.

11 11. I investeringen skal alle Totalentreprenørens omkostninger til gennemførelse af fase 2 og 3 være dækket ind Tilbagebetalingstiden for hver enkelt bygning må ikke overstige 10 år (lineær afskrivning). Ad 2. Et indikativt måltal for energireduktion og en bindende minimumsgaranti for Spor 2 ejendomme angivet i tilbuddet. På baggrund af den opgjorte baseline skal tilbudsgivere, jfr. Tilbudsanvisningens anvisninger for Spor 2 ejendomme, give bud på størrelsen af det samlede realistiske reduktionsmål opgjort efter fase 1. Det indikative mål tillægges ingen vægt ved tildelingen af nærværende kontrakt. Derimod skal tilbudsgivere anføre en bindende minimumsgaranti for Spor 2 ejendomme. Minimumsgarantien angives pr. kategori, jf. Bilag 03 Ejendomsfortegnelse, og tilbudsgiveren skal anse minimumsgarantien for sikkert opnåelig. Minimumsgarantien tillægges vægt ved vurderingen. Ad 3 En fast bindende garanti for Spor 2 ejendomme som oplyses efter fase 1, samt en angivelse af projekterede realistiske mål for reduktion af energiforbrug for Spor 2 ejendomme. Kommunen får, efter at samarbejdspartneren har gennemført Fase 1, dvs. kortlægning af muligheder for energibesparende tiltag for alle ejendomme, garantien for den resterende bygningsmasse. Den samlede garanti træder i kraft senest d. 1. januar Risikodeling og Baselines for de enkelte bygninger Der vil i løbet af aftaleperioden, og for de enkelte bygninger, kunne ske en række omstændighedsændringer, med deraf følgende modifikationer i aftalegrundlaget, for de aftalte baselineberegninger i Fase 1. Udgangspunktet er, at Totalentreprenøren alene er ansvarlig for forhold denne har direkte indflydelse på. Det er således først og fremmest foranstaltningens energibesparende effekt, der påhviler Totalentreprenøren, samt den løbende styring og drift heraf. På samme vis er Kommunen ansvarlig for forhold denne har direkte indflydelse på. Udefrakommende forhold påhviler som udgangspunkt Kommunen, men aftales nærmere i Fase 2. Ændringerne kan f.eks. være: ændrede graddagetal

12 12. ændrede energipriser ændret bygningsanvendelse energieffektiviseringsforanstaltninger, som Helsingør Kommune ønsker gennemført, og som ligger uden for energitjeneste-aftalen. Energieffektiviseringsforanstaltninger, som Totalentreprenøren foreslår udført, og som ligger uden for energitjeneste-aftalen. Samlet visning af risikofordeling Energieffekt ved ændring relation i forbindelse med Totalleve- Randøren Ansvarlig Kommune Bemærkning Bygningens anvendelse Ansvarlig Mindre justeringer må forekomme uden at det får effekt på den indbyrdes aftalerelation Adfærdsregulering Indgår ikke Indgår ikke Helsingør Kommune har fokus på iværksættelse af adfærdskampagner Kriterier for tildeling af kontrakten Ordregiver vil, i udvælgelsen af tilbudsgiverne, identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud ved inddragelse af evalueringskriterier Evalueringskriterier Evalueringskriterier, hvor vægtning fremgår af parentes: 1. Økonomi (50 %) 2. Foreslåede tekniske løsninger (30 %) 3. Udrednings- og analysekompetence for så vidt angår fase 1 (10 %) 4. Gennemførelseskompetence for så vidt angår fase 2 (10 %) Ad 1 Økonomi Totaløkonomi, herunder Angivelse af garanterede besparelse for Kommunen omfattende Spor 1 ejendomme (procent i forhold til nuværende energiforbrug, besparelse i forhold til referencepriser og Kommunens samlede tilbagebetalingstid for investeringen) Minimumsgaranti for Spor 2 ejendomme, (øvrige bygninger).

13 13. Pris for gennemførelse af energianalysen (fase 1) Enhedspriser i øvrigt gældende for hele kontraktperioden Pris for implementering Ad. 2. Foreslåede tekniske løsninger, herunder indeklimaaspektet Graden af CO2 reduktion Evnen til at inddrage indeklimaaspektet og brugerkomfort. Spredningen af tiltag i de foreslåede løsninger. Beskrivelse af flagskibsprojektet Ad 3. Udrednings- og analysekompetence (fase 1) Beskrivelse af Totalentreprenørens samarbejdsmodel, udredningsmetodik og arbejdsproces i forbindelse med energianalyse. Beskrivelse af påtænkt projektorganisation, bemanding og tilgængelighed af arbejdskraft. Beskrivelse af projektorganisationens fordeling på evt. underleverandører. Ad 4. Gennemførelseskompetence (fase 2 og 3) Beskrivelse af Totalentreprenørens samarbejdsmodel, udredningsmetodik og arbejdsproces i forbindelse med gennemførelse af fase 2 og 3 ydelser. Beskrivelse af påtænkt projektorganisation, bemanding og tilgængelighed af arbejdskraft. Beskrivelse af projektorganisationens fordeling på evt. underleverandører. Beskrivelse af påtænkt tids- og handleplan fordelt på Spor 1 ejendomme. Beskrivelse af effekt og merværdi som skabes for Kommunen både økonomisk og vidensmæssigt. Beskrivelse af Totalentreprenørens model for rapportering af effektopnåelse. Beskrivelse af forventninger/krav til Kommunens personale. 3.5 Krav til tilbuddets indhold og opbygning Ved udarbejdelse af tilbud skal Tilbudsanvisningen nøje følges Forbehold Følgende gælder om forbehold:»der må ikke tages forbehold for grundlæggende udbudsbetingelser. Med grundlæggende udbudsbetingelser menes grundlæggende funktionelle krav til de kravspecificerede produkter / ydelser under dette udbudsmateriales punkt 3.

14 14. Såfremt der tages forbehold opstilles disse i listeform med overskrifter for hvert forbehold og nummerering i overensstemmelse med de punkter i udbudsmaterialet, som forbeholdet relaterer sig til. Tilbudsgiver kapitaliserer hvert enkelt forbehold og lægger summen af forbeholdene til tilbudssummen. Såfremt forbeholdene ikke kapitaliseres er tilbuddet ikke konditionsmæssigt. I det omfang tilbudsgiver ikke udtrykkeligt tager forbehold, lægges det til grund, at tilbudsgiver ikke har forbehold til udbudsmaterialet.«i den omtalte tilbudsanvisning af 30. juni 2011 hedder det blandt andet:» Tilbudsanvisningen er et værktøj, der skal lette tilbudsgiveren i udarbejdelsen af tilbud i henhold til Udbudsmaterialet Denne vejledning indeholder en kort omtale af særlige forhold, der skal tages i betragtning i forbindelse med udfyldelse af tilbudsanvisningen. Endvidere indeholder vejledningen specifik vejledning vedrørende enkelte punkter i tilbudslisten. Leverandørens redegørelser skal følge følgende disposition: 1. Økonomi 2. Udrednings- og analysekompetence, fase 1 3. Gennemførelseskompetence, fase 2 4. Drifts- og opfølgningskompetence, fase 3 5. Foreslåede tekniske løsninger, herunder evnen til at udarbejde et flagskibsprojekt 6. Evnen til at indarbejde principperne om totalleverance og partnerskab 7. Evt. forbehold 1. Økonomi 1.2) Garanterede energibesparelser Tilbudsgivers tilbud skal indeholde to garantier: 1. en fast og ubetinget garanti for energibesparelser og økonomisk besparelse for Spor 1 ejendomme 2. Minimumsgaranti for energibesparelser i øvrige ejendomme (Spor 2 ejendomme) fordelt på kategorier ) Den faste garanti Tilbudsgiver skal angive den faste garanti i % af nuværende

15 15. energiforbrug og i d.kr. i forhold til opgjorte referencepriser. Garantien angives i % af nuværende el og varmeforbrug i tabel 1 I tilbudslistens tabel 1 angives den samlede garanti i d.kr. Den økonomiske garanterede besparelse for Spor 1 ejendomme angives i kr. Tilbudsgiver skal angive den samlede investering i fase 2, Spor 1 ejendomme Derudover skal tilbudsgiver angive den samlede udgift for ydelser i fase 3 fsva. Spor 1 ejendomme, og på denne baggrund angive kommunens samlede tilbagebetalingstid for gennemførelse af foranstaltninger i samarbejde med Totalentreprenør i Spor 1 ejendomme. Som anført i udbudsbeskrivelsens afsnit må tilbagebetalingstiden ikke overstige 10 år fra garantien træder i kraft senest ved overdragelsesforretningen. 2. Udredning- og analysekompetence, fase 1 2.1) Kortfattet redegørelse for udredningsmetodik og samarbejdsmodel for fase 1 vedr. udarbejdelse af projektkatalog, arbejdsproces, dialog m. kommunen og optimering af aftalegrundlaget. Tilbudsgiver skal tage udgangspunkt i Hellebæk skole. 2.2) Overordnet projektkatalog for Spor 1 ejendomme med henblik både på at se forventet effekt af tiltag, type af tekniske løsninger, investeringsstørrelsen og tilbagebetalingstid. 2.3) Tids- og handleplan for gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i fase 2 Spor 1 ejendomme, som ligger til grund for den tilbudte garanti. Se i øvrigt kravspecifikation pkt Gennemførelseskompetence, fase 2 3.1) Kortfattet redegørelse for gennemførelse af tiltag i fase 2, herunder detailplanlægning, brug af underleverandører, håndtering af overgang fra fase 2 til 3 og samarbejde med Kommunen herunder Center for Ejendomme, driftspersonale og brugere af ejendommene. Tilbudsgiver skal tage udgangspunkt i Hellebæk skole.

16 Opfølgnings- og driftskompetence, fase 3 4.1) Kortfattet redegørelse for gennemførelse af opfølgning og drift i fase 3 herunder idriftsættelse af tiltag, samt løbende samarbejde med Kommunen, herunder Center for Ejendomme, driftspersonale og brugere af ejendommene. Tilbudsgiver skal tage udgangspunkt i Hellebæk skole. 4.2) Helsingør Kommune ønsker en tæt opfølgning på garantiverifikation og projektimplementering for hver enkelt bygning. Tilbudsgiver bedes indenfor rammerne af udbudsmaterialets vilkår beskrive sin model for verifikation af garantiopnåelse. 4.3) Klar beskrivelse af grænsefladen mellem Totalentreprenørens og kommunens ydelser bl.a. i hvilken udstrækning Totalentreprenøren forventer, at kunne bidrage til at styrke kommunens almindelige vedligeholdelse. 4.4) Model for overleveringen, som den forventes at se ud ved kontraktens udløb herunder, hvad Kommunen modtager af data, udstyr, software mv. fra Totalentreprenøren. 5. Foreslåede tekniske løsninger 5.1) Dokumentere kendskab til energistyringssystemer og vedligeholdelsessystemer samt evne til at samkøre og samstemme data. 5.2) Kortfattet beskrivelse af Tilbudsgiverens viden om indeklima og brugerkomfort i forhold til energibesparende foranstaltninger. Tilbudsgiver skal tage udgangspunkt i Hellebæk skole. 5.3) Beskrivelse af indholdet i et flagskibsprojekt, jfr. Udbudsbeskrivelsen pkt Evnen til at indarbejde principperne om totalleverance og partnerskab 6.1) Beskrivelse af tilbudsgivers projektorganisation i de tre faser, herunder bemanding, tilgængelighed af arbejdskraft og fordeling på evt. underleverandører, idet det understreges, at Kommunen tillægger det vægt, at der er en gennemgående juridisk enhed fra tilbudsgivers organisation, der fremstår som kontrakthaver gennem hele kontraktforløbet. Beskrivelsen skal indeholde en redegørelse for håndtering af faseovergange i

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 K E N D E L S E Forenede Service A/S (selv) mod Egedal Kommune (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011 K E N D E L S E Skandinavisk Parykcenter ApS (advokat David Frølich, København) mod 1. Hillerød

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 K E N D E L S E Hounisens Laboratorieudstyr A/S (advokat Niels Lomborg, Århus) mod Region

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010 K E N D E L S E Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma A/S mod Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012 K E N D E L S E Joca A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Rødovre Kommune (advokat Anders Birkelund Nielsen, København) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015 K E N D E L S E Rengoering.com A/S (advokat Jesper Køppen Mieritz, Køge) mod Ringsted Kommune (cand. merc. jur. Peter Dann Jørgensen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011 K E N D E L S E Konsortiet Rosendahls, Schultz Grafisk A/S og Rosendahls A/S print-design-media

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 K E N D E L S E cbrain A/S (selv) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) 3. oktober 2011 K E N D E L S E ØGT ApS Økologisk Grønne Torv (selv) mod Ishøj Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024913 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Pernille Hollerup) 5. oktober 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024913 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Pernille Hollerup) 5. oktober 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024913 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Pernille Hollerup) 5. oktober 2011 K E N D E L S E Køge Taxa mod Køge Kommune (advokat Povl Nick Bronstein, København) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015784 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 10. april 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015784 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 10. april 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015784 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 10. april 2008 MT Højgaard A/S (advokat Tina Braad, Århus) mod K E N D E L S E 1. Slots- og Ejendomsstyrelsen 2. Helsingør

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 K E N D E L S E ISS Facility Services A/S (advokat Mette Willemoe Wang, København) mod Skive

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198 (Katja Høegh, Allan Åge Christensen) 2. november 2012 K E N D E L S E Nykøbing Dag- og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg (advokat Jeppe Svenning, Aarhus) mod

Læs mere

Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde den 14. september 2010. Advokat Andreas Christensen

Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde den 14. september 2010. Advokat Andreas Christensen Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde den 14. september 2010 Advokat Andreas Christensen side 2 Prækvalifikation Prækvalifikation Underretning af ansøgere Ordregivers begrundelse vedrørende manglende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 K E N D E L S E Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S (advokat Torsten Viborg Pedersen, Randers)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-183.699 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 2. april 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-183.699 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 2. april 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-183.699 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 2. april 2002 K E N D E L S E ISS Danmark A/S (advokat Henning Aasmul-Olsen, København) mod H:S Rigshospitalet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 K E N D E L S E Nykøbing Dag og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg (advokat Jesper Svenning,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018451 (Michael Ellehauge, Gorm K. Elikofer, Niels Henriksen) 10. juli 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018451 (Michael Ellehauge, Gorm K. Elikofer, Niels Henriksen) 10. juli 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018451 (Michael Ellehauge, Gorm K. Elikofer, Niels Henriksen) 10. juli 2009 K E N D E L S E NCC Construction Danmark A/S (advokat Holger Schöer, Århus) mod Billund Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012 K E N D E L S E Krüger A/S (advokat John Adamsen, Surrey, England) mod Sorø Vand A/S (advokat Martin

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Erik Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen, Skive)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011 K E N D E L S E Isoplus Fjernvarmeteknik A/S (advokat Michael Baruah, Kolding) mod Guldborgsund Varme A/S (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032239 (Kirsten Thorup, Pernille Hollerup) 16. april 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032239 (Kirsten Thorup, Pernille Hollerup) 16. april 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032239 (Kirsten Thorup, Pernille Hollerup) 16. april 2013 K E N D E L S E LiteCom A/S og Thomas Kristensen ApS (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Danmarks Radio

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026086 (Kirsten Thorup, Trine Heidemann Garde) 7. juni 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026086 (Kirsten Thorup, Trine Heidemann Garde) 7. juni 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026086 (Kirsten Thorup, Trine Heidemann Garde) 7. juni 2012 K E N D E L S E Dubex A/S (cand. merc. jur. Peter Dann Jørgensen, København) mod Danske Spil A/S (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012 Dansk Scanning A/S (selv) mod Helsingør Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2011/S 131-217701 af 7. juli 2011 udbød indklagede,

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet Udbudsbetingelser Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem Aalborg Universitet Indholdsfortegnelse 1. Ordregiver og kontaktperson... 3 2. Udbudsmateriale... 3 3. Opgavens omfang... 3 4. Kontraktvilkår...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 K E N D E L S E Best Western Hotel Prinds Frederik A/S (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Sjælland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 K E N D E L S E W. Lynggaard Petersen A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Den Selvejende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen) 14. februar 2008 K E N D E L S E Jysk Erhvervsbeklædning ApS (advokat Mogens Pahl Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020255 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 3. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020255 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 3. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020255 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 3. december 2009 K E N D E L S E Murerfirmaet Bent Klausen ApS (advokat Peter Zacher Sørensen, Grenaa) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm) 3. oktober 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm) 3. oktober 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9778 (Poul Holm) 3. oktober 2016 K E N D E L S E (sagsomkostninger) Henrik Tofteng A/S (advokat Anders Birkelund Nielsen, København) mod Københavns Universitet (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011 K E N D E L S E Vognmandsforretningen Ordrupgaard af 2009 SMBA (selv) mod Vejdirektoratet. (Kammeradvokaten

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032309

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032309 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032309 (Mette Langborg, Preben Dahl) 30. juli 2012 K E N D E L S E NCC Construction Danmark A/S (advokat Martin André Dittmer, København) mod Egedal Kommune (advokat

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 K E N D E L S E Møbeltransport Danmark (advokat Gorm Himmer, Aarhus) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014 K E N D E L S E AV Form A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Skive Kommune (advokat Henrik Holtse, København) Klagenævnet har

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023254 (Erik P. Bentzen, Thomas Grønkær, Allan Åge Christensen) 24. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023254 (Erik P. Bentzen, Thomas Grønkær, Allan Åge Christensen) 24. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023254 (Erik P. Bentzen, Thomas Grønkær, Allan Åge Christensen) 24. august 2011 K E N D E L S E Kongsvang Rengøringsservice A/S (advokat Per Q. Ovesen, Aarhus) mod Skive

Læs mere

Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2

Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2 Bilag 5 Dato November 2015 Bilag 5 er i sin helhed et mindstekrav. Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2 Til Udvikling af nye, innovative løsninger til optimal anvendelse af ressourcer i

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010 K E N D E L S E Balle Blik & VVS ApS (advokat Jeppe Svenning, Århus) mod Boligselskabet Sct. Jørgen

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 K E N D E L S E Telenor A/S (selv) mod Region Nordjylland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010 K E N D E L S E Clear Channel Danmark A/S (advokat Dan Terkildsen, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. marts 2014 14/02645-1 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035456 (Mette Langborg, Birgitte Dam Kræmmergaard) 21. maj 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035456 (Mette Langborg, Birgitte Dam Kræmmergaard) 21. maj 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035456 (Mette Langborg, Birgitte Dam Kræmmergaard) 21. maj 2014 K E N D E L S E Svenningsens Maskinforretning A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Forsvarets

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022052 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Sørensen) Den 15. november 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022052 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Sørensen) Den 15. november 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022052 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Sørensen) Den 15. november 2010 K E N D E L S E KEN Storkøkken A/S (selv) mod Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S. (cand.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Thomas Grønkær, Knud Erik Busk) 12. april 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Thomas Grønkær, Knud Erik Busk) 12. april 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-020465 (Michael Ellehauge, Thomas Grønkær, Knud Erik Busk) 12. april 2010 K E N D E L S E KMD A/S (advokat Martin André Dittmer, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019364 (Niels Feilberg Jørgensen, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 8. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019364 (Niels Feilberg Jørgensen, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 8. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019364 (Niels Feilberg Jørgensen, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 8. december 2009 K E N D E L S E Ricoh Danmark A/S (advokat Troels Wenzel Østergaard, Lyngby) mod Statens

Læs mere

FORELØBIG 6. AUGUST 2015

FORELØBIG 6. AUGUST 2015 SEPTEMBER 2015 VORDINGBORG KOMMUNE OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg APPENDIKS 3 Udbudsvilkår FORELØBIG 6. AUGUST 2015 2 INDHOLD 1 Indledning 4 2 Det endelige udbudsmateriale

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg. Side 1 af 11

Udbudsbetingelser. Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg. Side 1 af 11 Udbudsbetingelser Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg på Værket ved Marbjerg Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 2 UDBUDSMATERIALET... 3 3 KONTAKTPERSONER... 4

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 K E N D E L S E RenoNorden A/S (advokat René Offersen, v/advokat Torkil Høg København) mod Skive Kommune (Skive Renovation

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6679 (Michael Ellehauge, Pernille Hollerup) 7. december 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6679 (Michael Ellehauge, Pernille Hollerup) 7. december 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6679 (Michael Ellehauge, Pernille Hollerup) 7. december 2015 K E N D E L S E IBM Danmark ApS (advokat Martin Stæhr, Hellerup) mod Aarhus Kommune (cand.merc.jur. Peter

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 18. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 18. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 18. januar 2011 K E N D E L S E O K Entreprise A/S (advokat Birgitte H. Frederiksen, Tønder) mod Tønder

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10257 (Kirsten Thorup, Kirsten Thøgersen) 7. maj 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10257 (Kirsten Thorup, Kirsten Thøgersen) 7. maj 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10257 (Kirsten Thorup, Kirsten Thøgersen) 7. maj 2015 K E N D E L S E Rengoering.com A/S (advokat Jesper Køppen Mieritz, Køge) mod Ringsted Kommune (cand.merc.jur. Peter

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023540 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen, Helle Bøjen Larsen) 25. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023540 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen, Helle Bøjen Larsen) 25. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023540 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen, Helle Bøjen Larsen) 25. august 2011 K E N D E L S E WelMed Scanbio ApS (advokat Steen Hellmann, København) mod Gentofte Kommune

Læs mere

Ordregivers beskrivelse af evalueringsmetoden hvad gør man nu?

Ordregivers beskrivelse af evalueringsmetoden hvad gør man nu? Ordregivers beskrivelse af evalueringsmetoden hvad gør man nu? Anders Birkelund Nielsen Overblik Kort om tildeling og evalueringsmetode Eksempler på evalueringsmodeller Kort om C-6/15 TNS Dimarso NV KFST

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Knud Erik Busk) 6. april 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Knud Erik Busk) 6. april 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018394 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Knud Erik Busk) 6. april 2009 K E N D E L S E Danacare A/S (selv) mod Brøndby Kommune, Høje-Taastrup Kommune og Ishøj Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008 K E N D E L S E Totalrådgivergruppen bestående af 1. Cubo Arkitekter A/S 2. Søren Jensen Rådgivende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019394 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Melitta Keldebæk) 21. oktober 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019394 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Melitta Keldebæk) 21. oktober 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019394 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Melitta Keldebæk) 21. oktober 2009 K E N D E L S E Konsortiet Rindum Skole (advokat Jonas Valhøj Kleffel Nielsen, Randers)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 K E N D E L S E OSK Konsortiet: OSK-SHIPTECH A/S, BK Engineering A/S og Logimatic Engineering A/S (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Kaj Kjærsgaard, Helle Bøjen Larsen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Kaj Kjærsgaard, Helle Bøjen Larsen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-213.807 (H.P. Rosenmeier, Kaj Kjærsgaard, Helle Bøjen Larsen) 22. marts 2002 K E N D E L S E Johs. Sørensen & Sønner Århus A/S (advokat Lars Grøngaard, Århus) mod Århus

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022534 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 8. marts 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022534 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 8. marts 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022534 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 8. marts 2011 K E N D E L S E HSS Engineering ApS med konsortium (advokat Henrik Holtse, Aarhus) mod Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Niels Henriksen) 19. december 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Niels Henriksen) 19. december 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0003146 (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Niels Henriksen) 19. december 2005 K E N D E L S E Kirkebjerg A/S (selv) mod Hovedstadens Sygehusfælleskab (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 K E N D E L S E Køge Boglade v/ Erik Nielsen (advokat Kåre Wanscher, København) mod Køge Kommune (advokat Povl Nick

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032659 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 22. februar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032659 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 22. februar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032659 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 22. februar 2013 K E N D E L S E Marius Pedersen A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Hvidovre Kommune (advokat Annelouise Dalgaard

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.:2009-0020600 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. april 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.:2009-0020600 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. april 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.:2009-0020600 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. april 2010 K E N D E L S E Clavis Sprog og Kompetence (selv) mod Hvidovre Kommune (Kammeradvokaten ved advokatfuldmægtig

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 K E N D E L S E Kuwait Petroleum A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Sønderborg Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 K E N D E L S E EKJ Rådgivende Ingeniører A/S (advokat Karsten Havkrog Pedersen, København) mod Statens og Kommunernes

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017059 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 2. februar 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017059 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 2. februar 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017059 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 2. februar 2009 K E N D E L S E Konsortiet Damm Cellular A/S og Pallas Informatik A/S (advokat Niels Christian Ellegaard,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 K E N D E L S E 1. Kontech A/S og 2. ES Stålindustri ApS (advokat Morten Hove, Rødovre) mod Boligorganisationen Tårnbyhuse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 K E N D E L S E Grusterminalen.DK ApS (advokat Niels Tiedemann, København) mod Fredericia Kommune

Læs mere

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning IKA indkøbsjura 2012 Advokat Kurt Bardeleben Advokat Mikala Berg Dueholm Dialogfaser 1. Forudgående dialog afdækning af markedet 2. Dialog i forhold

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 K E N D E L S E Axiell Bibliotek A/S (advokat Rikke Søgaard Berth, Hellerup) mod Aalborg kommune,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022303 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 8. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022303 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 8. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022303 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 8. april 2011 K E N D E L S E IBM Danmark ApS (selv) mod Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (cand. merc.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024756 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Mogens Hansen) 18. april 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024756 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Mogens Hansen) 18. april 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024756 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Mogens Hansen) 18. april 2012 K E N D E L S E xml-tekst ApS (advokat Gitte Løvgren Larsen, København) mod Uddannelsesstyrelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019658 (Kirsten Thorup, Suzanne Helsteen, Niels Sørensen) 11. november 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019658 (Kirsten Thorup, Suzanne Helsteen, Niels Sørensen) 11. november 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019658 (Kirsten Thorup, Suzanne Helsteen, Niels Sørensen) 11. november 2009 K E N D E L S E Yding A/S (advokat Janus Skak Olufsen, Viborg) mod Viborg Kommune. (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Grith Skovgaard Ølykke) 23. november 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Grith Skovgaard Ølykke) 23. november 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-11721 (Kirsten Thorup, Grith Skovgaard Ølykke) 23. november 2016 K E N D E L S E Dominus A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Herning) mod Region Midtjylland Regionshospitalet

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 UDBUDSBETINGELSER for Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 2 1. DE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Region Syddanmark

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026851 (Katja Høegh) 19. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026851 (Katja Høegh) 19. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026851 (Katja Høegh) 19. marts 2012 K E N D E L S E VKS Inventa A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Hjemmeværnskommandoen (Kammeradvokaten v/advokat Astrid Malki

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 K E N D E L S E Elindco Byggefirma A/S (advokat Ole Bernt Hasling, Roskilde) mod Universitets-

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032761

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032761 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032761 (Mette Langborg, Sidse Buch) 15. januar 2013 K E N D E L S E Kongsvang Rengøringsservice A/S (advokat Per Q. Ovesen, Århus) mod Vejen Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10064 (Mette Langborg, Stephan Falsner) 12. marts 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10064 (Mette Langborg, Stephan Falsner) 12. marts 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10064 (Mette Langborg, Stephan Falsner) 12. marts 2015 K E N D E L S E B & V Køleteknik ApS (advokat Hans Henrik Banke, Odense) mod Syddansk Universitet (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020359 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Vibeke Stenberg) 5. marts 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020359 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Vibeke Stenberg) 5. marts 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020359 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Vibeke Stenberg) 5. marts 2010 K E N D E L S E Gorm Hansen og Søn A/S (advokat Morten Winsløv, Greve) mod 1. Ejendomsselskabet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2008-0016463 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 17. september 2008 K E N D E L S E Bien-Air Dental SA (advokat Lars Cort Hansen, København) mod 1. Århus

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-95 (Nikolaj Aarø-Hansen, Henrik Fausing) 20. august 2015 K E N D E L S E

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-95 (Nikolaj Aarø-Hansen, Henrik Fausing) 20. august 2015 K E N D E L S E Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-95 (Nikolaj Aarø-Hansen, Henrik Fausing) 20. august 2015 K E N D E L S E Jensen & Nørgaard A/S, Ejvind Larsen ApS og René Schröter A/S (advokat Peter Heide Wessel, Vejle)

Læs mere