Klagenævnet for Udbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Nikolaj Aarø-Hansen, Knud Erik Busk) 5. november 2012 K E N D E L S E Schneider Electric Buildings Denmark A/S (advokat Anders Birkelund Nielsen, København) mod Helsingør Kommune (advokat John Kahlke, København) Ved udbudsbekendtgørelse af 6. april 2011 udbød Helsingør Kommune som begrænset udbud efter direktiv 2004/18/EF (udbudsdirektivet) en totalentreprise, der sigtede mod at reducere kommunens energi- og CO 2 -forbrug. Opgaven omfattede ca. 80 ejendomme med et samlet areal på ca m 2. Det var anført, at entreprisen skulle omfatte tre faser, nemlig 1) kortlægning af potentialet for energireduktion, 2) projektering og udførelse af energireducerende foranstaltninger og 3) driftsfasen. Tildelingskriteriet var fastsat til»det økonomisk mest fordelagtige bud«. Følgende virksomheder anmodede om at blive prækvalificeret: 1) Andersen og Heegaard A/S, 2) Schneider Electric Buildings Denmark A/S (klageren), 3) E. Pihl & Søn A/S, 4) Siemens A/S, 5) YIT A/S, 6) NCC Construction Danmark A/S, 7) Øens Murerfirma A/S, 8) EnergiMidt A/S, 9) Energirådgiverne A/S og 10) E.Nielsen VVS.

2 2. Følgende virksomheder blev prækvalificeret: 1) Schneider Electric Buildings Denmark A/S, 2) E. Pihl & Søn A/S, 3) Siemens A/S, 4) YIT A/S og 5) NCC A/S. Ved tilbudsfristens udløb den 30. september 2011 havde alle 5 prækvalificerede virksomheder afgivet tilbud. Den 8. november 2011 besluttede indklagede at indgå kontrakt med YIT A/S. Den 21. november 2011 indgav Schneider Electric Buildings Denmark A/S klage til Klagenævnet for Udbud over indklagede, Helsingør Kommune. Klageren fremsatte ved klagens indgivelse anmodning om, at klagenævnet i medfør af håndhævelseslovens 12, stk. 1, skulle tillægge klagen opsættende virkning. Den 16. december 2011 besluttede klagenævnet ikke at tillægge klagen opsættende virkning. Klagenævnet begrundede dette med, at betingelsen om»uopsættelighed«ikke var opfyldt. Den 19. januar 2012 traf klagenævnet afgørelse om aktindsigt i visse af klagesagens dokumenter. Den 7. marts 2012 traf klagenævnet afgørelse om en begæring om yderligere aktindsigt. Klagen har været behandlet på et møde den 22. maj 2012, og parterne har efterfølgende fremsendt supplerende skriftlige procedureindlæg. Klageren har nedlagt følgende påstande: Påstand 1: Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2 og i strid med udbudsdirektivets artikel 53 ved tilbudsevalueringen og den deraf følgende beslutning om at tildele kontrakten til YIT A/S, idet indklagede har foretaget en åbenbart uigennemsigtig, mangelfuld og/eller ukorrekt tilbudsevaluering, herunder vedrørende underkriteriet»økonomi«.

3 3. Påstand 2: Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2 og artikel 53 ved ikke i udbudsmaterialet at have beskrevet sin evalueringsmodel for underkriteriet»økonomi«, uanset at den af indklagede anvendte evalueringsmodel for dette underkriterium var uigennemsigtig. Påstand 3: Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med gennemsigtighedsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2 og artikel 53, stk. 1, litra a, ved ikke udtømmende at have angivet de delkriterier, som indklagede ville lægge vægt på ved evalueringen af underkriteriet»økonomi«, idet indklagede i udbudsbeskrivelsen havde angivet at ville lægge vægt på»totaløkonomi, herunder [ ]«. Påstand 4: Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2 ved i forbindelse med tilbudsevalueringen at udelade delkriteriet»minimumsgaranti for energi reduktion spor 2«under underkriteriet»økonomi«, uagtet at indklagede i udbudsbeskrivelsen havde angivet, at dette delkriterium ville indgå i og blive evalueret under underkriteriet»økonomi«. Påstand 5: Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2 ved i forbindelse med evalueringen af YIT A/S tilbud i relation til underkriteriet»økonomi«at have inddraget i) tilbudte besparelser for adfærdsregulering for seks ud af de syv bygninger under Spor 1 ejendommene uagtet at indklagede i»es- CO, Udbudsbeskrivelse«havde anført, at adfærdsregulering ikke skulle indgå, ii) tilbudt besparelse for»bygn. D, efterisolering af hulmur«for Mørdrupskolen, uagtet at det eksplicit fremgik af YIT A/S' tilbud, at forudsætningen for denne besparelse var, at indklagede skulle foretage»investering i klimaskærmens vedligehold«, og at»denne investering er af vedligeholdsmæssig karakter og ikke indeholdt i forslaget«og/eller iii) tilbudt besparelse på el på Hellebæk Skole på» «kwh svarende til»109,9 %«, uagtet at referenceforbruget af el på Hellebæk Skole udgjorde kwh. Påstand 6: Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med ligebehandlingsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2 ved

4 4. ikke at afvise tilbuddet fra YIT A/S, uagtet at tilbuddet fra YIT ikke opfyldte det i»esco, udbudsbeskrivelsen«fastlagte krav om, at tilbagebetalingstiden ikke måtte overstige ti år. Påstand 7 (frafaldet) Påstand 8: Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2 og artikel 53, stk. 1, litra a, ved i forbindelse med evalueringen i relation til underkriteriet»foreslåede tekniske løsninger«at have lagt vægt på et delkriterium om»værdi af tekniskløsninger, spor 1«, uanset at et sådant delkriterium ikke fremgik af oplistningen af delkriterier til underkriteriet dokumentet»esco, udbudsbeskrivelsen«eller af udbudsmaterialet i øvrigt. Påstand 9: Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2 og artikel 53, stk. 1, litra a, ved i forbindelse med evalueringen i relation til underkriteriet»foreslåede tekniske løsninger«at have lagt vægt på delkriterier om i)»dokumentere kendskab til energistyringssystemer, vedligeholdssystemer samt samkøring og overførelse af data«og ii)»minimumsgaranti for energireduktion spor 2«, uanset at sådanne delkriterier ikke fremgik af Udbudsbeskrivelsens oplistning af delkriterier til underkriteriet. Påstand 10: Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med gennemsigtighedsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2 ved i forbindelse med evalueringen af underkriteriet»foreslåede tekniske løsninger«at have lagt vægt på et delkriterium om»minimumsgaranti for energi reduktion spor 2«, uagtet at indklagede i Udbudsbeskrivelsen havde angivet, at dette delkriterium ville indgå i og blive evalueret under underkriteriet»økonomi«. Påstand 11: Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2 ved at lade minimumsgaranti for Spor 2 ejendomme indgå som delkriterium ved tilbudsevalueringen, uagtet at indklagede i rettelsesblad 02 havde angivet, at minimumsgaranti for Spor 2 ejendomme»kun undtagelsesvis«ville blive tillagt vægt. Påstand 12: Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2 ved under underkriteriet»foreslåede tekniske løsninger«at have fastsat delkriteriet»beskrivelse af 'flagskibsprojektet'«

5 5. uden nærmere at angive, hvordan et sådant flagskibsprojekt ville blive evalueret. Påstand 13: Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2 og artikel 53, stk. 1, litra a, ved i forbindelse med evalueringen i relevation til underkriteriet»udrednings- og analysekompetence, fase 1«at have lagt vægt på delkriterier om i)»overordnet projektkatalog for spor 1 ejendomme med henblik på at se forventet effekt af tiltag, type af tekniske løsninger, investerings-størrelsen og tilbagebetalingstid samt tilbudsgivers metodeapparat«og ii)»tidsplan for gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i fase 2 spor 1, som ligger til grund for den tilbudte garanti«, uanset at sådanne delkriterier ikke fremgik af udbudsbeskrivelsens oplistning af delkriterier til underkriteriet. Påstand 14: Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med gennemsigtighedsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2 ved i forbindelse med evalueringen i relation til underkriteriet»udrednings og analysekompetence, fase 1«at have lagt vægt på et delkriterium om»tidsplan for gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i fase 2 spor 1, som ligger til grund for den tilbudte garanti«, uagtet at indklagede i udbudsbeskrivelsen havde angivet, at dette delkriterium ville indgå i og blive evalueret under underkriteriet»gennemførelseskompetence, fase 2 og 3«. Påstand 15: Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2 ved i forbindelse med tilbudsevalueringen at lade delkriteriet»overordnet projektkatalog for spor 1 ejendomme med henblik på at se forventet effekt af tiltag, type af tekniske løsninger, investeringsstørrelsen og tilbagebetalingstid samt tilbudsgivers metodeapparat«indgå i vurderingen efter underkriteriet»udrednings- og analysekompetence, fase 1«, uagtet at elementer af dette delkriterium også indgik under underkriterierne»økonomi«og»foreslåede tekniske løsninger«. Påstand 16: Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2 og artikel 53, stk. 1, litra a, ved i forbindelse med evalueringen i relation til underkriteriet»gennemførelseskompetence, fase 2 og 3«at have lagt vægt på delkriterier om

6 6. i)»redegørelse for gennemførelse af tiltag i fase 2 herunder detailplanlægning, brug af underleverandører, håndtering af overgang fra fase 2 til 3 og samarbejde med Kommunen herunder Center for Ejendomme, driftspersonale og brugere af ejendommene - eksemplif«, ii)»redegørelse for gennemførelse af opfølgning og drift i fase 3 herunder idriftsættelse af tiltag, samt løbende samarbejde med Kommunen herunder Center for Ejendomme, driftspersonale og brugere af ejendommene - eksemplificeret ved Hellebæk Skolen«, iii)»helsingør Kommune ønsker en tæt opfølgning på garantiverifikation for hver enkelt bygning. Tilbudsgivers bedes indenfor rammerne af udbudsmaterialets vilkår beskrive sin model for verifikation af garanti opnåelse, herunder garantivilkår. (ABT93 6/anfordringsgaranti)«, iv)»klar beskrivelse af grænsefladen mellem Totalentreprenørens og kommunens ydelser - bl.a. i hvilken udstrækning Totalentreprenøren forventer, at kunne bidrage til at styrke kommunens almindelige vedligeholdelse«, v)»beskrivelse af hvordan tilbudsgiver ser sin rolle i forhold til at styrke kommunens energiledelse og vedligehold af ejendomme - herunder udvikling af nye metoder, vidensdeling og sparring i gennem hele kontraktforløbet«og vi)»model for overleveringen, som den forventes at se ud ved kontraktens udløb - herunder, hvad Kommunen modtager af data, udstyr, software mv. fra Totalentreprenøren«, uanset at sådanne delkriterier ikke fremgik af udbudsbeskrivelsens oplistning af delkriterier til underkriteriet. Påstand 17: Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med gennemsigtighedsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2 og artikel 53, stk. 1, litra a, ved i dokumentet»esco, Tilbudsanvisning«(Tilbudsanvisning) at angive, at indklagede i forbindelse med tilbudsevalueringen i tillæg til de i udbudsbeskrivelsen oplistede underkriterier, ville lægge vægt på underkriterierne»drifts- og opfølgningskompetence, fase 3«og»Evnen til at indarbejde principperne om totalleverance og partnerskab«, uden at indklagede samtidig angav, dels hvilke elementer indklagede ville lægge vægt på under hvert underkriterium, dels hvilken vægt indklagede ville tillægge hvert underkriterium. Påstand 18: Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med gennemsigtighedsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2 og artikel 53, stk. 1, litra a, ved i forbindelse med tilbudsevalueringen ikke at have lagt vægt på de i Tilbudsanvisningens oplistede undekriterier,

7 7.»Drifts- og opfølgningskompetence, fase 3«og»Evnen til at indarbejde principperne om totalleverance og partnerskab«. Påstand 19: Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2 ved i rettelsesblad 05 at have angivet, at tilbud indeholdende en anfordringsgaranti ville blive tillagt»en positiv effekt«ved tilbudsevalueringen uden nærmere at angive, hvordan en sådan garanti konkret ville indgå i tilbudsevalueringen. Påstand 20: Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med håndhævelseslovens 2, stk. 2, 1. pkt., ved ikke i indklagedes underretning om tildelingsbeslutningen af 8. november 2011 at have inkluderet en kort redegørelse for de relevante grunde for indklagedes beslutning om tildeling, idet indklagede alene havde oplyst, hvilke point indklagede havde tildelt i relation til under- og delkriterier, således indklagede ikke havde oplyst det antagne tilbuds karakteristika og relative fordele. Påstand 21: Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med håndhævelseslovens 2, stk. 2, 2. pkt., ved ikke at have afgivet korrekt oplysning om udløbet af standstill-perioden. Påstand 22: Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med tilbudslovens 7 ved ikke at have givet tilbudsgivere mulighed for at være til stede ved åbningen af bud. Påstand 23: Klagenævnet for Udbud skal annullere indklagedes beslutning af 8. november 2011 om at tildele kontrakten til YIT A/S. Indklagede har nedlagt påstand om, at klagen ikke tages til følge. Sagsfremstilling De oprindelige udbudsbetingelser mv Af udbudsbekendtgørelsen fremgik, at Helsingør Kommune ved prækvalifikationen planlagde at udvælge 5 virksomheder til at give tilbud. Tildelingskriteriet var fastsat til»det økonomisk mest fordelagtige bud«. Endvidere fremgik blandt andet:

8 8.» IV.3.8. Fremgangsmåden ved åbning af bud Personer, der må være til stede ved åbning af bud Nej. VI.4.2. Præcise oplysninger om frist(er) for indgivelse af klager:, henvises til regler om standstill perioden, jfr. bekendtgørelse 558 af , hvor indsigelse tillægges en særlig retsvirkning, hvis den er senest 10 dage efter orientering om valg af leverandør m.v.«den 12. maj 2011 afholdt Helsingør Kommune i forbindelse med prækvalifikationen et spørgemøde. Af et referat fra dette møde fremgår, at der i mødet deltog prækvalifikationsansøgere samt blandt andre Niels Balle, Rikke Tamborg Hegner og Henrik Aabye. Herudover fremgår endvidere blandt andet:» Proceduren, Niels Balle Garantimodel: Et centralt aspekt for garantimodellen er grundlaget, på hvilket tilbudsgivere skal give kommunen sine garantier for energibesparelser og hvornår i forløbet dette skal ske. - Også på de løsninger og anvendte metode, der skal lede til garantien, Faseinddelingen Købet består af 3 faser, når bortses fra tilbudsfasen. Fase 0 vedrører De 7 særligt udvalgte bygninger er udredt i tilbudsfase. Tilbudsgiver giver en bindende garanti for energireduktion, spor 1 bygninger. 6) Svar, præciseringer og kommentarer: Tilbudsgiver er ikke inviteret til åbning af tilbud, da en vinder ikke umiddelbart kan udpeges.«i udbudsbetingelserne (dokumentet»esco, udbudsbeskrivelse«af 30. juni 2011) er blandt andet anført følgende:» 2.1 Formål og mål for udbuddet Helsingør Kommune har indgået en KlimaKommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening, som indebærer, at Kommunen som

9 virksomhed, har forpligtet sig til at reducere CO2 udledningen med gennemsnitlig 2 % årligt indtil Dette i forhold til basisåret % af Kommunens CO2 udledning kan relateres til Kommunens bygninger, og energiforbruget er helt afgørende for udledningen af CO2. For at opnå væsentlige energibesparelser i Helsingør Kommunes bygninger har Byrådet den 7. juni 2010 besluttet, at udbyde opgaven med at få realiseret en del af dette potentiale efter en model, hvor Kommunen indgår en kontrakt med et energitjenestefirma (en ESCO) Købet Omfang af udbud Udbuddet vedrører energireducerende foranstaltninger i ca. 90 ejendomme udbuddet omfatter kun selve ejendommene, og altså ikke udenomsarealer. Af disse ejendomme følger syv et særligt forløb og benævnes nedenfor for som Spor 1 ejendomme. Ved kontraktunderskrift er Kommunen forpligtet til at igangsætte de pågældende foranstaltninger i Spor 1 ejendomme, hvorimod Spor 2 ejendomme (øvrige ejendomme) afventer Totalentreprenørens nærmere energianalyse. Flagskibsprojektet Én særlig ejendom skal præsentere sig udadvendt som flagskibsprojekt for ESCO en. Flagskibsprojektet skal have god signalværdi og have meget synlige CO2 reducerende- og energibesparende foranstaltninger: eksempelvis solsceller, solvarmere, hustandsvindmølle, målere (til illustration af opnåede reduktioner) jordvarmeanlæg, særlig lavenergi vinduer, lysautomatik, ventilations-automatik m.m.. Tilbudsgiver skal, jf. Tilbudsanvisningens vejledninger herom, fremkomme med forslag til indholdet i et sådant flagskibsprojekt. Helsingør Kommune er klar over, at disse forslag muligvis ikke vil kunne opfylde de samme krav til rentabilitet, i forhold til forslag i øvrige bygninger. Købet består af 3 faser. Fase 1 (Energianalysen) forventes afsluttet ca. 3-7 mdr. efter kontraktindgåelse. I Fase 1 kortlægger Totalentreprenøren potentialet for energieffektiviseringen, samt investeringsbehovet i Kommunens Spor 2 ejendomme. Der udarbejdes et egentligt projektkatalog for hver enkelt bygning. I dialog med Kommunen udvælges de ønskede besparelsestiltag. Energianalysen vedrører ikke Spor 1 ejendommene, idet disse i al væsentlighed forventes udredt i (tilbudsfasen) Tilbudsgiver giver i sit tilbud, jfr. Tilbudsanvisningens vejledninger, en minimumsgaranti for størrelsen af energibesparelser på de i ejendomslisten benævnte Spor 2 ejendomme. 9.

10 10. I fase 3 (Entreprisefasen) udføres de, i fase 1 aftalte tiltag, iht. udførte projektkataloger. Spor 1 ejendomme, der omfatter ca. 20 % af den samlede udbudte bygningsmasse, forudsættes igangsat, når den endelig projekafklaring er tilendebragt umiddelbart efter kontraktunderskrift. På baggrund af Fase 1, forbeholder Helsingør Kommune sig ret til at afstå fra Fase 2. Garantien er opdelt som følgende: Garantimodel og bonus Et centralt aspekt for garantimodellen er grundlaget baseline på hvilket tilbudsgivere skal give Kommunen sine garantier for energibesparelser. Ligeledes er det et centralt aspekt hvornår i forløbet dette skal ske. Spor 1 ejendomme a) En fast og ubetinget garanti, som tilbudsgiver angiver i sit tilbud b) En angivelse af projekterede realistiske mål for reduktion af energiforbrug Spor 2 ejendomme Ved udarbejdelse af tilbud: c) En bindende minimumsgaranti for Spor 2 ejendomme angivet i tilbuddet. Ad. 1 Fast garanti for Spor 1 ejendomme angivet i tilbuddet Tilbudsgivere skal fremkomme med en garanti på de i Tilbudsanvisningen Spor 1 ejendomme, som udgør ca. 20 % af det samlede udbudte bygningsareal. Kriterier for valg af Spor 1 ejendomme Garantien for Spor 1 ejendomme, med mindre andet aftales specifikt, træder i kraft senest d. 1. oktober Tilbudsgiver stiller, i sit tilbud jfr. Tilbudsanvisningen, en samlet garanti for reduktion af energiforbruget i Spor 1 ejendommene. Garantien opstilles som den samlede procentvise energibesparelse i forbrugstal. Denne omregnes til en økonomisk besparelse i forhold til referencepriser opgjort i Tilbudsanvisningen, den samlede investering indeholdende ydelser i fase 3 og den deaf samlede tilbagebetalingstid for Kommunen i forhold til investering.

11 11. I investeringen skal alle Totalentreprenørens omkostninger til gennemførelse af fase 2 og 3 være dækket ind Tilbagebetalingstiden for hver enkelt bygning må ikke overstige 10 år (lineær afskrivning). Ad 2. Et indikativt måltal for energireduktion og en bindende minimumsgaranti for Spor 2 ejendomme angivet i tilbuddet. På baggrund af den opgjorte baseline skal tilbudsgivere, jfr. Tilbudsanvisningens anvisninger for Spor 2 ejendomme, give bud på størrelsen af det samlede realistiske reduktionsmål opgjort efter fase 1. Det indikative mål tillægges ingen vægt ved tildelingen af nærværende kontrakt. Derimod skal tilbudsgivere anføre en bindende minimumsgaranti for Spor 2 ejendomme. Minimumsgarantien angives pr. kategori, jf. Bilag 03 Ejendomsfortegnelse, og tilbudsgiveren skal anse minimumsgarantien for sikkert opnåelig. Minimumsgarantien tillægges vægt ved vurderingen. Ad 3 En fast bindende garanti for Spor 2 ejendomme som oplyses efter fase 1, samt en angivelse af projekterede realistiske mål for reduktion af energiforbrug for Spor 2 ejendomme. Kommunen får, efter at samarbejdspartneren har gennemført Fase 1, dvs. kortlægning af muligheder for energibesparende tiltag for alle ejendomme, garantien for den resterende bygningsmasse. Den samlede garanti træder i kraft senest d. 1. januar Risikodeling og Baselines for de enkelte bygninger Der vil i løbet af aftaleperioden, og for de enkelte bygninger, kunne ske en række omstændighedsændringer, med deraf følgende modifikationer i aftalegrundlaget, for de aftalte baselineberegninger i Fase 1. Udgangspunktet er, at Totalentreprenøren alene er ansvarlig for forhold denne har direkte indflydelse på. Det er således først og fremmest foranstaltningens energibesparende effekt, der påhviler Totalentreprenøren, samt den løbende styring og drift heraf. På samme vis er Kommunen ansvarlig for forhold denne har direkte indflydelse på. Udefrakommende forhold påhviler som udgangspunkt Kommunen, men aftales nærmere i Fase 2. Ændringerne kan f.eks. være: ændrede graddagetal

12 12. ændrede energipriser ændret bygningsanvendelse energieffektiviseringsforanstaltninger, som Helsingør Kommune ønsker gennemført, og som ligger uden for energitjeneste-aftalen. Energieffektiviseringsforanstaltninger, som Totalentreprenøren foreslår udført, og som ligger uden for energitjeneste-aftalen. Samlet visning af risikofordeling Energieffekt ved ændring relation i forbindelse med Totalleve- Randøren Ansvarlig Kommune Bemærkning Bygningens anvendelse Ansvarlig Mindre justeringer må forekomme uden at det får effekt på den indbyrdes aftalerelation Adfærdsregulering Indgår ikke Indgår ikke Helsingør Kommune har fokus på iværksættelse af adfærdskampagner Kriterier for tildeling af kontrakten Ordregiver vil, i udvælgelsen af tilbudsgiverne, identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud ved inddragelse af evalueringskriterier Evalueringskriterier Evalueringskriterier, hvor vægtning fremgår af parentes: 1. Økonomi (50 %) 2. Foreslåede tekniske løsninger (30 %) 3. Udrednings- og analysekompetence for så vidt angår fase 1 (10 %) 4. Gennemførelseskompetence for så vidt angår fase 2 (10 %) Ad 1 Økonomi Totaløkonomi, herunder Angivelse af garanterede besparelse for Kommunen omfattende Spor 1 ejendomme (procent i forhold til nuværende energiforbrug, besparelse i forhold til referencepriser og Kommunens samlede tilbagebetalingstid for investeringen) Minimumsgaranti for Spor 2 ejendomme, (øvrige bygninger).

13 13. Pris for gennemførelse af energianalysen (fase 1) Enhedspriser i øvrigt gældende for hele kontraktperioden Pris for implementering Ad. 2. Foreslåede tekniske løsninger, herunder indeklimaaspektet Graden af CO2 reduktion Evnen til at inddrage indeklimaaspektet og brugerkomfort. Spredningen af tiltag i de foreslåede løsninger. Beskrivelse af flagskibsprojektet Ad 3. Udrednings- og analysekompetence (fase 1) Beskrivelse af Totalentreprenørens samarbejdsmodel, udredningsmetodik og arbejdsproces i forbindelse med energianalyse. Beskrivelse af påtænkt projektorganisation, bemanding og tilgængelighed af arbejdskraft. Beskrivelse af projektorganisationens fordeling på evt. underleverandører. Ad 4. Gennemførelseskompetence (fase 2 og 3) Beskrivelse af Totalentreprenørens samarbejdsmodel, udredningsmetodik og arbejdsproces i forbindelse med gennemførelse af fase 2 og 3 ydelser. Beskrivelse af påtænkt projektorganisation, bemanding og tilgængelighed af arbejdskraft. Beskrivelse af projektorganisationens fordeling på evt. underleverandører. Beskrivelse af påtænkt tids- og handleplan fordelt på Spor 1 ejendomme. Beskrivelse af effekt og merværdi som skabes for Kommunen både økonomisk og vidensmæssigt. Beskrivelse af Totalentreprenørens model for rapportering af effektopnåelse. Beskrivelse af forventninger/krav til Kommunens personale. 3.5 Krav til tilbuddets indhold og opbygning Ved udarbejdelse af tilbud skal Tilbudsanvisningen nøje følges Forbehold Følgende gælder om forbehold:»der må ikke tages forbehold for grundlæggende udbudsbetingelser. Med grundlæggende udbudsbetingelser menes grundlæggende funktionelle krav til de kravspecificerede produkter / ydelser under dette udbudsmateriales punkt 3.

14 14. Såfremt der tages forbehold opstilles disse i listeform med overskrifter for hvert forbehold og nummerering i overensstemmelse med de punkter i udbudsmaterialet, som forbeholdet relaterer sig til. Tilbudsgiver kapitaliserer hvert enkelt forbehold og lægger summen af forbeholdene til tilbudssummen. Såfremt forbeholdene ikke kapitaliseres er tilbuddet ikke konditionsmæssigt. I det omfang tilbudsgiver ikke udtrykkeligt tager forbehold, lægges det til grund, at tilbudsgiver ikke har forbehold til udbudsmaterialet.«i den omtalte tilbudsanvisning af 30. juni 2011 hedder det blandt andet:» Tilbudsanvisningen er et værktøj, der skal lette tilbudsgiveren i udarbejdelsen af tilbud i henhold til Udbudsmaterialet Denne vejledning indeholder en kort omtale af særlige forhold, der skal tages i betragtning i forbindelse med udfyldelse af tilbudsanvisningen. Endvidere indeholder vejledningen specifik vejledning vedrørende enkelte punkter i tilbudslisten. Leverandørens redegørelser skal følge følgende disposition: 1. Økonomi 2. Udrednings- og analysekompetence, fase 1 3. Gennemførelseskompetence, fase 2 4. Drifts- og opfølgningskompetence, fase 3 5. Foreslåede tekniske løsninger, herunder evnen til at udarbejde et flagskibsprojekt 6. Evnen til at indarbejde principperne om totalleverance og partnerskab 7. Evt. forbehold 1. Økonomi 1.2) Garanterede energibesparelser Tilbudsgivers tilbud skal indeholde to garantier: 1. en fast og ubetinget garanti for energibesparelser og økonomisk besparelse for Spor 1 ejendomme 2. Minimumsgaranti for energibesparelser i øvrige ejendomme (Spor 2 ejendomme) fordelt på kategorier ) Den faste garanti Tilbudsgiver skal angive den faste garanti i % af nuværende

15 15. energiforbrug og i d.kr. i forhold til opgjorte referencepriser. Garantien angives i % af nuværende el og varmeforbrug i tabel 1 I tilbudslistens tabel 1 angives den samlede garanti i d.kr. Den økonomiske garanterede besparelse for Spor 1 ejendomme angives i kr. Tilbudsgiver skal angive den samlede investering i fase 2, Spor 1 ejendomme Derudover skal tilbudsgiver angive den samlede udgift for ydelser i fase 3 fsva. Spor 1 ejendomme, og på denne baggrund angive kommunens samlede tilbagebetalingstid for gennemførelse af foranstaltninger i samarbejde med Totalentreprenør i Spor 1 ejendomme. Som anført i udbudsbeskrivelsens afsnit må tilbagebetalingstiden ikke overstige 10 år fra garantien træder i kraft senest ved overdragelsesforretningen. 2. Udredning- og analysekompetence, fase 1 2.1) Kortfattet redegørelse for udredningsmetodik og samarbejdsmodel for fase 1 vedr. udarbejdelse af projektkatalog, arbejdsproces, dialog m. kommunen og optimering af aftalegrundlaget. Tilbudsgiver skal tage udgangspunkt i Hellebæk skole. 2.2) Overordnet projektkatalog for Spor 1 ejendomme med henblik både på at se forventet effekt af tiltag, type af tekniske løsninger, investeringsstørrelsen og tilbagebetalingstid. 2.3) Tids- og handleplan for gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i fase 2 Spor 1 ejendomme, som ligger til grund for den tilbudte garanti. Se i øvrigt kravspecifikation pkt Gennemførelseskompetence, fase 2 3.1) Kortfattet redegørelse for gennemførelse af tiltag i fase 2, herunder detailplanlægning, brug af underleverandører, håndtering af overgang fra fase 2 til 3 og samarbejde med Kommunen herunder Center for Ejendomme, driftspersonale og brugere af ejendommene. Tilbudsgiver skal tage udgangspunkt i Hellebæk skole.

16 Opfølgnings- og driftskompetence, fase 3 4.1) Kortfattet redegørelse for gennemførelse af opfølgning og drift i fase 3 herunder idriftsættelse af tiltag, samt løbende samarbejde med Kommunen, herunder Center for Ejendomme, driftspersonale og brugere af ejendommene. Tilbudsgiver skal tage udgangspunkt i Hellebæk skole. 4.2) Helsingør Kommune ønsker en tæt opfølgning på garantiverifikation og projektimplementering for hver enkelt bygning. Tilbudsgiver bedes indenfor rammerne af udbudsmaterialets vilkår beskrive sin model for verifikation af garantiopnåelse. 4.3) Klar beskrivelse af grænsefladen mellem Totalentreprenørens og kommunens ydelser bl.a. i hvilken udstrækning Totalentreprenøren forventer, at kunne bidrage til at styrke kommunens almindelige vedligeholdelse. 4.4) Model for overleveringen, som den forventes at se ud ved kontraktens udløb herunder, hvad Kommunen modtager af data, udstyr, software mv. fra Totalentreprenøren. 5. Foreslåede tekniske løsninger 5.1) Dokumentere kendskab til energistyringssystemer og vedligeholdelsessystemer samt evne til at samkøre og samstemme data. 5.2) Kortfattet beskrivelse af Tilbudsgiverens viden om indeklima og brugerkomfort i forhold til energibesparende foranstaltninger. Tilbudsgiver skal tage udgangspunkt i Hellebæk skole. 5.3) Beskrivelse af indholdet i et flagskibsprojekt, jfr. Udbudsbeskrivelsen pkt Evnen til at indarbejde principperne om totalleverance og partnerskab 6.1) Beskrivelse af tilbudsgivers projektorganisation i de tre faser, herunder bemanding, tilgængelighed af arbejdskraft og fordeling på evt. underleverandører, idet det understreges, at Kommunen tillægger det vægt, at der er en gennemgående juridisk enhed fra tilbudsgivers organisation, der fremstår som kontrakthaver gennem hele kontraktforløbet. Beskrivelsen skal indeholde en redegørelse for håndtering af faseovergange i

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) 3. oktober 2011 K E N D E L S E ØGT ApS Økologisk Grønne Torv (selv) mod Ishøj Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 K E N D E L S E cbrain A/S (selv) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 K E N D E L S E W. Lynggaard Petersen A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Den Selvejende

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 K E N D E L S E Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S (advokat Torsten Viborg Pedersen, Randers)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Erik Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen, Skive)

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 K E N D E L S E Best Western Hotel Prinds Frederik A/S (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Sjælland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 K E N D E L S E Telenor A/S (selv) mod Region Nordjylland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 K E N D E L S E Møbeltransport Danmark (advokat Gorm Himmer, Aarhus) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers A/S (advokat Kenneth Gudmundsson, Kastrup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 K E N D E L S E Grusterminalen.DK ApS (advokat Niels Tiedemann, København) mod Fredericia Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032659 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 22. februar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032659 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 22. februar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032659 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 22. februar 2013 K E N D E L S E Marius Pedersen A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Hvidovre Kommune (advokat Annelouise Dalgaard

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 K E N D E L S E Kuwait Petroleum A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Sønderborg Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 K E N D E L S E Axiell Bibliotek A/S (advokat Rikke Søgaard Berth, Hellerup) mod Aalborg kommune,

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10064 (Mette Langborg, Stephan Falsner) 12. marts 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10064 (Mette Langborg, Stephan Falsner) 12. marts 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10064 (Mette Langborg, Stephan Falsner) 12. marts 2015 K E N D E L S E B & V Køleteknik ApS (advokat Hans Henrik Banke, Odense) mod Syddansk Universitet (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9691 (Nikolaj Aarø-Hansen, Stephan Falsner) 15. september 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9691 (Nikolaj Aarø-Hansen, Stephan Falsner) 15. september 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9691 (Nikolaj Aarø-Hansen, Stephan Falsner) 15. september 2015 K E N D E L S E Bravida Danmark A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Aarhus) mod Aarhus Kommune (advokat Christian

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0036039 (N. Feilberg Jørgensen, Kirsten Thøgersen) 27. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0036039 (N. Feilberg Jørgensen, Kirsten Thøgersen) 27. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0036039 (N. Feilberg Jørgensen, Kirsten Thøgersen) 27. juni 2014 K E N D E L S E Ulefos NV A/S (selv) mod Esbjerg Forsyning A/S (advokat Andreas Christensen, Hellerup)

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Povl Nick Bronstein, København) mod VUC Sønderjylland (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022303 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 8. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022303 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 8. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022303 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 8. april 2011 K E N D E L S E IBM Danmark ApS (selv) mod Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (cand. merc.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 K E N D E L S E Brøndum A/S (Advokatfirmaet Bender, von Haller og Dragsted ved cand. merc. jur.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 K E N D E L S E ScanPipe A/S (selv) mod Nordvand A/S (advokat Thomas Grønkjær, Hellerup) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 K E N D E L S E GE Healthcare Danmark A/S (advokat Søren Hilbert, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Århus) Denne

Læs mere

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning IKA indkøbsjura 2012 Advokat Kurt Bardeleben Advokat Mikala Berg Dueholm Dialogfaser 1. Forudgående dialog afdækning af markedet 2. Dialog i forhold

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 K E N D E L S E Elindco Byggefirma A/S (advokat Ole Bernt Hasling, Roskilde) mod Universitets-

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 K E N D E L S E 1. Kontech A/S og 2. ES Stålindustri ApS (advokat Morten Hove, Rødovre) mod Boligorganisationen Tårnbyhuse

Læs mere

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris.

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris. Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud (Thomas Trier Hansen) K E N D E L S E 10 boliger i Tasiilaq Sagens faktiske omstændigheder Ved udbudsskrivelse af 15. november 2011

Læs mere

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER UDBUDSBETINGELSER JULI 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 AFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012 K E N D E L S E Merrild Coffee Systems ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Region Sjælland (advokat Claus Berg, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT)

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Dato 8. december 2014 Sagsbehandler Katrine Søborg Høyer Mail kash@vd.dk Telefon +45 7244 3117 Dokument 14/09168-38 Side 1/7 Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9377 (Mette Langborg, Helle Carlsen) 15. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9377 (Mette Langborg, Helle Carlsen) 15. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9377 (Mette Langborg, Helle Carlsen) 15. juni 2015 K E N D E L S E Grøn Sol A/S (advokat Kurt Bardeleben, København) mod Aarhus Kommune (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022051 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Helle Bøjen Larsen) 30. september 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022051 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Helle Bøjen Larsen) 30. september 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022051 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Helle Bøjen Larsen) 30. september 2010 K E N D E L S E Athene Healthcare A/S (selv) mod Region Hovedstaden. (advokat Henning Biil,

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 K E N D E L S E Landsorganisationen i Danmark (selv) mod Københavns Universitet (advokat Kurt Bardeleben, København)

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014 K E N D E L S E AV Form A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Kalundborg Kommune (advokat Michael Lund Nørgaard,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014 K E N D E L S E Smart Home ApS (advokat Brian Sørensen, Aarhus) mod Københavns Kommune (advokat Martin Stæhr, Hellerup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset EU-udbud. administration af ældreboliger

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset EU-udbud. administration af ældreboliger Udbudsbetingelser i forbindelse med begrænset EU-udbud af administration af ældreboliger 1 1. Indledning Allerød- og Gribskov Kommune er gået sammen om at udbyde administration af ældreboliger for perioden

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439 Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Indledning Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S udbyder i medfør af Europa-Parlamentets

Læs mere

annullation af udbudsprocessen Advokat Jesper Fabricius Accura Advokataktieselskab Dansk Forening for Udbudsret, 14.

annullation af udbudsprocessen Advokat Jesper Fabricius Accura Advokataktieselskab Dansk Forening for Udbudsret, 14. Ordregivers evaluering af tilbud og annullation af udbudsprocessen Advokat Jesper Fabricius Accura Advokataktieselskab Dansk Forening for Udbudsret, 14. september 2009 Ordregivers evaluering og annullation

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026753

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026753 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026753 (Kirsten Thorup, Pernille Hollerup) 4. juni 2012 K E N D E L S E Kuben Management (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (selv

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033589 (Nikolaj Aarø-Hansen) 22. marts 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033589 (Nikolaj Aarø-Hansen) 22. marts 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033589 (Nikolaj Aarø-Hansen) 22. marts 2013 K E N D E L S E Sygeplejerskernes Vikarbureau ApS (selv) mod Region Midtjylland (selv) Klagenævnet har den 8. februar 2013

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 K E N D E L S E Jydsk Planteservice A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod 12-by Gruppens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat

Læs mere

Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. januar til 31. januar 2013 og beskriver de vigtigste domme og afgørelser i perioden

Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. januar til 31. januar 2013 og beskriver de vigtigste domme og afgørelser i perioden Januar 2013 Nyhedsbrev Udbudsret Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. januar til 31. januar 2013 og beskriver de vigtigste domme og afgørelser i perioden Model for prisevaluering skal udformes efter det

Læs mere

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke?

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke? Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke? IKA Indkøbsjura 2013 Advokat Mikala Berg Dueholm 19. og 20. juni 2013 At forstå markedet? Side 2 Risici Dyrt for

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Kontrakterne blev herefter indgået samme dag.

Kontrakterne blev herefter indgået samme dag. Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020177 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Kaj Kjærsgaard) 5. februar 2010 K E N D E L S E 1. Klaus Kristoffer Larsen A/S 2. Vognmandsfirmaet Alfred Nielsen A/S 3. Universal

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 K E N D E L S E Elite Miljø A/S (advokat Poul Nick Bronstein, København) mod Odense Kommune

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 K E N D E L S E Elite Miljø A/S (advokat Povl Nick Bronstein, København) mod Odense Kommune

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud Projekt Transparense EPC processen Overblik over hovedfaser Klient Beslutning om EPC Kontrakt Implementering af andre foranstaltninger

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014 K E N D E L S E Danstruct A/S (advokat Mikala Berg Dueholm, København) mod Aarhus Universitet (advokat Erik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026374 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Poulsen) 31. august 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026374 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Poulsen) 31. august 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026374 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Poulsen) 31. august 2012 K E N D E L S E Invacare A/S (advokat Mogens Aarestrup Vind, København) mod Viborg Kommune (advokat Henrik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 K E N D E L S E Atea A/S (selv) mod Ballerup Kommune (advokat Majse Jarlov, København) Den 15. oktober

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014 Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet Oktober 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD... 3 1. ALMENT... 3 2. ORIENTERING...

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 K E N D E L S E Sønderborg Affald A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Affaldsregion Nord I/S v/dansk Affald

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037547 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 14. oktober 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037547 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 14. oktober 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037547 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 14. oktober 2014 K E N D E L S E Grontmij A/S (cand.merc.jur. Peter Dann Jørgensen, København) mod Ministeriet for By, Bolig

Læs mere

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 1 Agenda 1. Introduktion 2. Udbud med forhandling udvalgte problemstillinger 2 1. Introduktion

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere