Energimaerkning SIDE 1 AF 10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energimaerkning SIDE 1 AF 10"

Transkript

1 Energimaerkning SIDE 1 AF 10 Energim? Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Gyfdigt 5 Ar fra: rkning for feigende ejendom: MotevejSA 6340Krusä EnergyOS, Be06 Version 4 Firma: e-consult ApS Energimaerkningen opiyser om ejendommens energiforbrug, mulighedeme for at opna besparelser, fördeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders gennemsnitlige forbrug. Masrkningen er lovpligtig og skal udfares af et certificeret firma euer en beskikket energikonsulent, som har godkendelse til at energimaerke flerfamuiehuse. Oplyst varmeforbrug Energimaerke ~ Udgtftinkl. moms og *ylf! kr./är Lavt forbrug Forbrug: 4.295,5 m1 naturgas Oplyst for perioden: Naturgas: Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenten, sä det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnrtligt är rent temperaturmaessigt. Hojt forbrug "^ Besparelsesforslag Energikonsulenten foreslär forbedringeme nedenfor. Der kan vaere flere forslag pa side 2. Se mere om forslagene i afsnittet "Energikonsulentens bygningsgennemgang". Artig Art Hl Sfc»itn»t 1 Efterisolenng af varmefordelingsror og tilslutningsr0r til varmtvandsbeholder samt montering af ny cirkulationspumpe pa varmeanlaeg 207 kwh el 136,4 m1 naturgas kr kr. 6,4 ar ~

2 Energimaerkning SIDE 2 AF 10 Energimasrkning nr.: Gytdigt 5 är fra: EnergyOS, Be06 Version 4 Firma: e-consult ApS Bematrk: Forslagene bygger pä det beregnede energiforbrug. Der er taget hensyn til den faktiske anvendelse af bygningen, herunder driftstider m.v. for installationer og for bygningen som helhed. Det kan forekomme at et forslag Sparer penge, men ikke energi - fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme eller hvis udgifter til vand reduceres. Konsulenten har skonnet den nedvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og händvaerkere samt, hvis det er skonnet nedvendigt, arkitekt/ingeni0r, byggeplads og andre f0lgeomkostntnger De angivne tilbagebetaltngstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre läneomkostninger. Den samlede besparelse ved at gennemfere flere forslag er ikke n0dvendigvis summen af besparelseme ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfasldet hvis man bade fär en mere effektiv varmekilde og bedre isolering. Samlet besparelse - her og nu Sä meget udg0r den samlede besparelse, hvis man gennemforer alle forslag naevnt ovenfor: Samlet besparelse pa varme kr./är Samlet besparelse pa el til andet «ml opvarmning 414 kr./är Samlet besparelse pa vand 0 kr./är Besparelser i alt kr./är Investeringsbehov kr. inkl. moms Alle be!0b er inklusive moms. Hvis ade forslag gennemfores vil det forbedre husets energimaerkning tu karakteren: B Til sammenligning: For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i ßjeblikket karakteren B. Hvis en bygning opnär karakteren A1 euer A2 betegnes den ifolge Bygningsreglementet som et lavenergihus Energiforbedring ved ombygning og renovering Ved ombygning og renovering er det som regel saerlig attraktivt at gennemfore energiforbedringer - bade af 0konomiske og praktiske gründe. Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskasrm og installationer i forbindelse med ombygning og

3 Energimaerkning SIDE 3 AF 10 Energimaerkning nr.i Gyldigt 5 Ar f r». EnergyOS, Be06 version 4 Firma» e-consult ApS renovering. Laes mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Regieme findes i Kapitel 7.3 og 7.4. Eksempier pa energiforbedring som kan eller skal gennemfores i forbindeise med ombygning euer renovering: Fofslnjj «fortmki ring kr. tam. Art* 2 Montering af plan solfanger og beholder til varme og brugsvand 3 Montering af 20 kvm solceller i taget 4 Efterisolering af loft mod uopvarmettagrum med 150 mm kwh el 302,7 m* naturgas kwh el 18kWhel 255,5 m* naturgas kr kr kr. Energikonsulentens konklusion og kommentarer Naervaerende energimaerkning omfatter folgende bygninger: Andelsboiigforeningen "Fjordglimt" bestäende af 8 boliger pa iatt ca. 664 m2. Ved udf0relsen af energimaerket har folgende dokumenter vaeret til radighed: BBR-meddelelse Tegningsmateriale: Plantegninger. Stig Museth Andelsforeningens formand deltog i besigtigelsen. Der er ikke foretaget destruktive undersegeiser af bygningskonstruktionerne Opiysningeme under energikonsulentens bygningsgennemgang er baaeret pa dette grundlag kombineret med faglige sken og registreringer pa stedet. Ydervaegge og terraendaek. opfylder ikke nutidena krav til isolering, men det skonnes pt ikke rentabek at aendre pa forholdet l forbindeise med evt. fremtidig renovering b0r isoleringsforholdene forbedres idet der vil kunne opnäs an mindre besparelse nerved. Energimaerkningen er udfert efter "Handbog fbr energikoi Oktober version 3 med ikrafttraeden 1. Det beregnede forbrug er 4358 m3 naturgas, hvilket er i god overensstemmelse med det oplyste forbug.

4 Energimaerkning SIDE 4 AF 10 il Energimasrkning nr.: Gyldigt 5 Ar fra: Enorgikonsulont: EnergyOS, Be06 Version 4 Firma: e-consult ApS Energikonsulentens bygningsgennemgang Bygningsdele Loft og tag Forslag 4: Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 150 mm. Inden efterisolering af (oft igangsaettes skal det underseges nasrmere om de eksisterende konstruktioner er tilstraekkelig taette. Ydervasgge Ydervaegge er udf0rt som ca. 32 cm hulmur. Vaegge bestär udvendigt af en haivstens tegimur og indvendigt af letbeton. Hulrummet vurderes isoleret med 75 mm mineraluld i henhold til krav i bygningsreglement i Vinduer, d*re og ovenlys Vinduer og dare er monieret med 2 lags energiruder. Gut v«og torrat nd a»k Terraendaek er udfert i beton og slidlagsgulv. Gulvet skonnes isoleret i henhold til krav i bygningsreglement i Etageadskillelse mod uopvarmet kaelder sk0nnes ligeledes isoleret i henhold til krav i brygningsreglement i Ventilation Ventilation Der er naturlig Ventilation i hele bygningen i form af oplukkelige vinduer og aftraeksventiler i vaegge i deflesterum, desuden er der mekanisk udsugning i badevaerelser, der styres manuell samt emhastter i kekkener. Bygningen er normal tael, da konslruktionssamlinger og fuger ved vindues- og deräbninger, samt taetningslisler i vinduer og udvendige dere er rimelig intakte. Varme Ejendommen opvarmes med naturgas. Kedel er installerel i uopvarmet kaelder. Anlaeggel er et centralvarmeanlaeg. KecHen er en forholdsvis ny kondenserende kedel fra 2003 af typen Vaillanl Ecovit VKK DK kW. Der er indbyggel cirkulationspumpe.

5 Energimaerkning SIDESAF 10 Energimaerkning nr.: Gyldigt 5 Ar f ra: EnergyOS, Be06 Version 4 Firma: e-cx>nsult ApS Varmt vand Fordelingssystem Der er varmtvandsmälere i alle 6 boliger, Det er oplyst at beboerne kun bruger ca 12 m3 varmt vand pr. bolig om äret, hvilket er meget lavt. Ved adfasrdsagndrmger kan dette stige betydeligt Forbruget er derfor sät til 200 liter pr. m2 hvilket er Standart for en ejendom med lavt forbrug. Nyere Metro varmtvandsbeholder pä liter placeret i kaelder. Tilslutningsr0r til varmtvandsbeholder er udfart som 3/4" stälr0r. Rarene er uisoleret Pä varmtvandsrer og cirkulationsledning er monieret en Grundfos U P 14BX uden tidsstyring med en effekt pä 25 W. Brugsvandsrer og cirkulationsledning er udfert som kobberrer. Rarene er isoleret med mm isolering. Den primaere opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i alle opvarmede rum. Varmefordelingsror er udfßrt som to-strengs anlaeg. Der er desuden guiwarme i badevasrelser. Pä varmefordelingsanlaegget er monieret en 3 trins cirkulationspumpe. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS pä 45/65/90 W. Varmefordelingsr0r ved teknik i kaslder er udfert som stälrer, Rerene er isoleret med 30 mm isolering Forslag 1: Efterisolering af varmefordelingsrer i kaelder og tilslutningsr0r til varmtvandsbeholder med i alt 50 mm rarisolering. Efterisoleringen kan blive besvasrtig da der er pladsprobtemer. Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe pä varmefordelingsanteg. Der er monteret termostatiske reguleringsventiler pä alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Termostatventiler kan med tiden miste evnen til at fungere korrekt. Det anbefales derfor en gang ärligt at kontrohere termostatventiler for funktionssvigt, Ud over andet automatik i de enkelte rum, er der monteret automatik der styres efter udetemperatur. Denne overstyrer regulering i de enkelte rum.

6 Energimaerkning SIDE6AF10 Energimaerkning nr.: Gytdigt 5 är fra: Energy08, Be06 version 4 Firma: e-consult ApS Udenfor fyringssaesonen forudsaettes det i beregninger at fordelingsanlaeg til varmekilder kan afbrydes, enten automatisk via udef0ler eller manuell ved at lukke ventiler. Vedvarende energi Solc«ll*r Forslag 3: Montering af solceller pä sydfacade. Det anbefales at der monteres solceller af typen Monokrystalinsk sihcium eller Polykrystalinsk silisium med et areal pä 20 kvm, indbygget i tagbelaegningen sä cellerne fremstär mest diskret. Monokrystalinsk silisium har en noget bedre virkningsgrad, men er samtidig noget dyrere. l forslaget er regnet med typen Polykrystalinsk silicium af god kvalitet. Der kan installeres billigere solceller, men dette kan ikke anbefales. Ved beregningen er der anvendt beregningsprogrammets standardforudsaetninger og der skal -selvfolgelig- foretages en detaljeret beregning og tilbudsindhentning som grundlag for en evt. beslutning om gennemferelse. Solvarme Forslag 2: Montering af plan solfanger pä taget med 1 lag daekglas, og solvarmebeholder der placeres i kaelder. Beholder skal vaere med en kapacitet pä 50 liter pr. kvm solfanger, dog minimum 200 liter. Der er her regnet med 6 m2 solfanger. Varmtvandsbeholder forsynes med elpatron til opvarmning af brugsvand i kolde perioder. Der monteres tilslutningsrar til solfanger, der forsynes med pumpe som Grundfos Alpha Pro. For at udnytte solvarmen fuldt ud tilsluttes anlaegget det eksisterende varmeanlasg via varmeveksler. Ved beregningen er der anvendt beregningsprogrammets standardforudsaetninger og der skal -selvfelgelig- foretages en detaljeret beregning og tilbudsindhentning som grundlag for en evt. beslutning om gennemforelse. Belysning Det anbefales generelt at vaelge lavenergipaerer ved udskiftning af glodepaerer Den artige besparelse er ca. 70 kr. for hver gledepaere, der udskiftes med en lavenergipasre. Pä udendersbelysning anbefales der bevaegelsesmeldere og skumringscensor. -^

7 Energimaerkning SIDE 7 AF 10 Energimacrkning nr. Gytdigt 5 ar fra: EnergyOS Be06 version 4 Firma: e-consult ApS Vand Der er 6 stk 2-skyte toiletter samt 2 stk 1-skyis toiletter. Ved udskiftning af 1-skyls toiletter anbefales 2-skyls toiletter. Armaturer Vandarmaturer er af forskellig type og alder Ved evt. udskiftning kan med fordel anvendes et-grebs armaturer med Sparefunktion. F0r udskiftning b0r det kontrolleres om der er tilstraekkelig tryk pa vandforsyningen.

8 Energimaerkning SIDE6AF10 Energimasrkning nr.: Gyldigt 5 ar fra: EnergyOS, BeOS Version 4 Firma: e-consult ApS Bygningsbeskrivelse Opferelsesar: Ar for vassentlig renovering: Varme: Supplerende opvarmning: Boligareal Helge BBR: Erhvervsareal if»ige BBR: Opvarmet areal: Anvetidels«Helge BBR Kedel, Naturgas Ingen 664m2 Om2 664m2 Etagebolig Kommentar til BBR-oplysninger: Det registrerede areal svarer til opiysningeme i BBR-ejeroplysningsskemaet/www.ois.dk Energipriser Anvendt energipris Inkl. moms og af gifter: Naturgas: El: Fast afgift: 8,25 kr. pr. m* 2,00 kr. pr. kwh 0,00 kr. pr. ar Sädan opgores varmeregningen Forbruget fbrdeles via fordelingsmälere monteret pä alle radiatorer, de aflaeses en gang arligt af Techem, der efterfclgene beregner den samlede forbrugsudgift for hver enkelt lejlighed. De enkelte lejligheders gennemsnitlige udgifter Energiudgifterne i de enkelte lejligheder er afhaengig af bygningens samlede energiudgifter. Det er derfor i den enkelte lejlighedsbeboers Interesse, at ejendommen som helhed er i god energimaessig stand, uanset om energitabet sker i omräder udenfor den enkelte lejlighed, fx. i varmecentralen. l ejendommen er der fbrskellige typer at lejligheder. Nedenfor er en oversigt samt de enkelte lejlighedstypers gennemsnitiige energiudgifter.

9 Energimaerkning SIDE 9 AF 10 nr.: Gyldigt 8 aw fra: Bn0ff Ikonsulofit" L.3 i 13 ASQrcn Programv«rsion: EnergyOS, Be06 Version 4 Firma: e-consult ApS Hvad er energimaerkning? Formälet med energimasrkningen er at fremme energibesparelser og synligg0re mulighedeme for at spare energi tu gavn for privatakonomien milj0et og samfundet. Ved salg eller udlejning af lejligheder skal aasiger eller udlejer fremlasgge en energimaerkning, der ikke ma vasre over 5 ar gammel. Regleme gaslder ogsa ved salg af andelsboliger. Ejendomme, som er storre end 1000 m2, skal energimaarkes hvert S. ar. Energimasrkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent. Ordningen administreres af Fasllessekretariatet for Eftersyns- og Masrkningsordningeme (FEMsekretariatet pä vegne af Energistyrelsen, E N S R G l Yderligere oplysninger Forb.hold for pris*r Energimaerkets besparelsesforslag er baseret pä energikonsulentens erfaring og vurdering. F0r energispareforslagene ivasrksasttes, b0r der attid indhentes konkrete tilbud fra flere leveranderer og foretages en faglig konkret vurdering af lesninger og produktvakj. Desuden b0r det undersoges, om der krasves en myndighedsgodkendelse. Safremt ejer eller keber formoder, at der er fejl/ mangler i energimaerkningen, skal man i forste omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimaerkningen. Klager over faglige og kvaütetsmasssige forhold vedrarende energimaerkninger og andre ydelser udfert af et certificeret energimaarkningsfirma behandles som udgangspunkt af det certificerede energima3rkningsfirma, som har udarbejdet energimaerkningen. Klagen skal vatre modtaget i det certificerede energimaerkningsfirma senest 1 ar efter indberetningen af energimasrkningsrapporten. Klagen kan indbringes af bygningens ejer, ejere af ejeriejligheder og k0bere eller erhververe af energimaerkede bygninger euer lejligheder. Det certificerede energimaerkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afg0relse af klagen efter Energistyrelsens retningslinier, Det certificerede energimaerkningsfirmas afgerelse af en klage kan herefter päklages til Energistyrelsen inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimaerkningsfirmas afg0relse af sagen, Reglerne fremgär af 34 stk. 2, og 50, stk. 1-3 i bekendtgcrelse nr. 228 af 7. april Klagen over energimaerkningen sendes til: Energistyrelsen Amaltegade K0benhavn K

10 Energimaerkning SIDE10AF10 Energimaerkning nr.: Gyldigt 5 är fra: EnergyOS, Be06 Version 4 Firma: e-consult ApS Energikonsulent Firma: e-consult ApS Adresse: Industrie] Brondby Tatafon: Dato fer bygnings- nannomnann Energikonsulent nr.: Se evt. for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 5 kwh el 113,9 Liter fyringsgasolie 5.652 kwh el 190,1 Liter fyringsgasolie

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 5 kwh el 113,9 Liter fyringsgasolie 5.652 kwh el 190,1 Liter fyringsgasolie SIDE 1 AF 10 Adresse: Englerupvej 72 Postnr./by: 4060 Kirke Såby BBR-nr.: 350-005047-001 Energikonsulent: Annette Hallgård Christensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 15 Adresse: Vejlegårdsparken 82 Postnr./by: 2665 Vallensbæk Strand BBR-nr.: 187-029031-001 Energikonsulent: Anne Svendsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Ryvej 32 A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-394845-003 Energikonsulent: Henning Frands Overgaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 12 Adresse: Pebermyntevej 1 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-115205-002 Energikonsulent: Peter Svendsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 14 Adresse: Postnr./by: Ryvej 34 A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-394845-001 Energikonsulent: Henning Frands Overgaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Adresse: Mejlgade 67 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Mejlgade 67 Postnr./by: SIDE 1 AF 11 Adresse: Mejlgade 67 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-306970-001 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,07 MWh fjernvarme 0,29 MWh fjernvarme 23,71 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,07 MWh fjernvarme 0,29 MWh fjernvarme 23,71 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 11 Adresse: Sognefjordsgade 2 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-512533-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 908,00 m³ koldt brugsvand 279 kwh el 1.130 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 908,00 m³ koldt brugsvand 279 kwh el 1.130 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Klostervej 11 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-651224-001 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 102,00 m³ koldt brugsvand

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 102,00 m³ koldt brugsvand SIDE 1 AF 7 Adresse: Vindegade 36 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-435033-001 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Ved Amagerport 14 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 9 Adresse: Borgmester Jensens Allé 11 Postnr./by: 2100 København Ø BBR-nr.: 101-665798-006 Energikonsulent: Michael Gerhardt Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 138 kwh el 122,98 MWh fjernvarme 16 kwh el 14,23 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 138 kwh el 122,98 MWh fjernvarme 16 kwh el 14,23 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 10 Adresse: Fensmarkgade 49 Postnr./by: 2200 København N BBR-nr.: 101-137538-001 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærkning. Lodsgården 1 A 2791 Dragør BBR-nr.: 155-025468-001 Energimærkning nr.: 200030397 Gyldigt 5 år fra: 16-04-2010 Energikonsulent:

Energimærkning. Lodsgården 1 A 2791 Dragør BBR-nr.: 155-025468-001 Energimærkning nr.: 200030397 Gyldigt 5 år fra: 16-04-2010 Energikonsulent: SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Lodsgården 1 A 2791 Dragør BBR-nr.: 155-025468-001 Energikonsulent: Michael Nørnberg Larsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Søndergade 7 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-303278-001 Energikonsulent: Jack Borregaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Skovroysvej 42 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

198.764 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

198.764 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 12 Adresse: Sankt Thomas Alle 11 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte

Læs mere

Energimærke. Adresse: Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Postnr./by: SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Nordre Fasanvej 138A 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-087217-001 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Energimærke. Adresse: Pile Alle 51 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Pile Alle 51 Postnr./by: SIDE 1 AF 11 Adresse: Pile Alle 51 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-094825-001 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Kronosvej 91 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-567720-001 Energikonsulent: Niels Riis Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

97.526 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

97.526 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 13 Adresse: Richtsensgade 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 2.770 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 2.770 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 15 Adresse: Postnr./by: Vinkelvej 2A 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-007470-002 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vestervang 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vestervang 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 19 Adresse: Vestervang 1 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-529252-001 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 9 Adresse: Dalstrøget 133 Postnr./by: 2870 Dyssegård BBR-nr.: 157-031465-013 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 11 Adresse: Tuborg Boulevard 18 Postnr./by: 2820 Gentofte BBR-nr.: 157-296248-021 Energikonsulent: Mikael Weiling Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 8 Adresse: Joachimsvej 6 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-030829-001 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Bavnehøjvej 31 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-010347-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 8,73 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 8,73 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 15 Adresse: Peter Bangs Vej 91 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-093276-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Hvidovregade 17A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-030033-001 Energimærkning nr.: 200033348 Gyldigt 5 år fra: 01-07-2010 Energikonsulent:

Energimærke. Hvidovregade 17A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-030033-001 Energimærkning nr.: 200033348 Gyldigt 5 år fra: 01-07-2010 Energikonsulent: SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Hvidovregade 17A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-030033-001 Energikonsulent: Ragnar Mouritsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Mariendalsvej 52A 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-077424-001 Energimærkning nr.: 200048636 Gyldigt 7 år fra: 29-04-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Mariendalsvej 52A 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-077424-001 Energimærkning nr.: 200048636 Gyldigt 7 år fra: 29-04-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Mariendalsvej 52A 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-077424-001 Energikonsulent: Jens Jakobsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere