Budgetoplæg Budgetseminar 31. august Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetoplæg 2016. Budgetseminar 31. august 2015. Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger"

Transkript

1 Budgetoplæg 2016 Budgetseminar 31. august 2015 Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger

2 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger Resultatopgørelse Indtægtsgrundlag Skattefinansieret drift Skattefinansieret anlæg Forsyningsvirksomheder Langfristet gæld Likviditet Budgetoverslagsårene Den økonomiske politik i Skive Kommune Bevillingsniveauer Takstoversigt Teknik- og miljøudvalget, Skattefinansieret Park og Vej Byg og Miljø Plan og Support Teknik- og miljøudvalget, brugerfinansieret drift Beredskabskommissionen Kultur- og Fritidsudvalget Kultur Idræt Folkeoplysning Bibliotek Skive Musikskole Museum Salling Sundheds- og Forebyggelsesudvalg 69 3

4 8. Udvalget for Social og Ældre Ældreområdet Socialområdet Plejeboliger Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalg Overførselsudgifter Erhverv og Turisme Børne- og Familieudvalget Dagtilbud Skoler Familieområdet Økonomiudvalget Politisk Organisation Administrativ organisation By- og landsbyudvikling 149 4

5 1. Generelle bemærkninger 1.1 Resultatopgørelse Mio. kr Det skattefinansierede område Indtægter Skatter 1.897, , , ,1 Tilskud og udligning 976,5 910,9 873,4 840,0 Indtægter i alt 2.873, , , ,1 Driftsudgifter Service , , , ,8 Overførselsudgifter -769,7-784,8-789,7-790,7 Pris- og lønstigninger vedr. drift -50,5-101,5-152,3 Driftsudgifter i alt , , , ,7 Renter m.v. -8,4-7,6-6,8-6,0 Resultat af ordinær drift* 68,0 4,6-31,0-72,6 Anlæg Anlægsudgifter -53,0-38,1-21,9-40,0 Anlægsudgifter vedr. jordforsyning -6,0-8,0-8,0-8,0 Anlægsindtægter vedr. salg af grunde 6,0 8,0 8,0 8,0 Nettoanlægsudgifter i alt -53,0-38,1-21,9-40,0 Resultat - skattefinansieret område 15,0-33,5-52,9-112,6 Forsyningsvirksomheder Forsyningsvirksomheder Driftsresultat -8,5-4,5-3,5-2,5 Anlægsresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat - forsyningsvirksomheder -8,5-4,5-3,5-2,5 Resultat ialt (A+B) 6,5-38,0-56,4-115,1 Pengestrømme Resultat i alt 6,5-38,0-56,4-115,1 Afdrag på lån -46,0-46,2-46,0-47,3 Lånoptagelse 11,9 9,7 9,7 9,7 Øvrige finansforskydninger -1,8-1,8-1,8-1,8 Likviditetsstyrkelse(+)/-forbrug(-) -29,4-76,3-94,5-154,5 * I henhold til den økonomiske politik er målet et overskud på ordinær drift på mio. kr. Der er indarbejdet forventet tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud vedr i 2016 på 15 mio. kr. som følge af at udgifterne til forsikrede ledige forventes at være mindre end budgetteret i Note. Det ekstraordinære tilskud til styrkelse af likviditeten på 45 mio. kr. i 2016 er ikke indregnet i de følgende år. I er der endvidere forudsat en reduktion af bloktilskuddet på h.h.v. 20, 40 og 60 mio. kr. som følge af omprioriteringsbidraget på 1% årligt. Jf. KL's udmelding. 5

6 1.2 Indtægtsgrundlag Skive Kommunes indtægter fra skatter og tilskud er sammensat således: Skatteindtægter Mio. kr., løbende priser Indkomstskat * Forskudsbeløb 1.769, , , ,3 * Skrå skatteloft -2,2-2,2-2,2-2,2 * Dødsboskat 1,5 1,0 1,0 1,0 Selskabsskat, forskudsbeløb 27,1 25,0 25,0 25,0 Grundskyld 100,7 102,8 104,8 106,8 Tilbagebetaling grundskyld -1,0-1,000-1,000-1,000 Dækningsafgift 2,2 2,2 2,2 2,2 Skatteindtægter i alt 1.897, , , ,1 Udskrivningsgrundlag, indkomstskat 6.937, , , ,0 Skatteprocent 25,5 25,5 25,5 25,5 Skattepligtige grundværdier, landbrug 2.538, , , ,0 Grundskyldspromille 5,88 5,88 5,88 5,88 Skattepligtige grundværdier 4.146, , , ,0 Grundskyldspromille 20,68 20,68 20,68 20,68 Tilskud og udligning - indtægter Statstilskud 36,7 36,7 15,2-5,9 Betinget tilskud 24,4 32,2 31,8 31,4 Ældretilskud 6,7 6,8 6,9 7,0 Ældretilskud 8,9 9,1 9,3 9,5 Landsudligning 625,0 585,8 571,0 553,0 Ugunstigt stillede kommuner 117,0 119,6 123,3 128,3 Tilskud, styrkelse af likviditet 45,1 Omstillingspulje vedr. folkeskolen 11,6 5,8 Overgangsordning, refusionsomlægning -0,1-0,1 Serviceløft, dagpasning 3,9 3,9 4,0 4,1 Tilskud, integrationsudgifter 3,7 Overudligning 0,3 0,3 0,3 0,3 Tilskud til øer 6,6 6,5 6,5 6,5 Tilskud til nedsat færgetakst, godstransport 0,9 0,9 0,9 0,9 Beskæftigelsestilskud 112,7 112,7 112,7 112,7 Beskæftigelsestilskud, efterregulering -15,0 Udligning vedr. udlændinge -18,0-17,8-17,8-17,8 Udviklingsbidrag -6,0-6,0-6,1-6,2 Udligning, selskabsskat 12,7 15,0 15,9 16,7 Efterregulering, moms -0,5-0,5-0,5-0,5 Tilskud og udligning i alt 976,5 910,9 873,4 840,0 Indtægter i alt 2.873, , , ,1 Skatter. Der er i opgørelsen af indtægter indtil videre forudsat statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Valget mellem selvbudgettering og statsgaranti afhænger af 2 grundlæggende forhold. For det første hvordan væksten i skatteindtægterne for forventes at udvikle sig i forhold til udviklingen på landsplan. For det andet hvordan indbyggertallet forventes at være pr. 1. januar 2016 i forhold til statsgarantien, idet ændringer i den kommunale udligning udgør kr. pr. indbygger og ved selvbudgettering en efterfølgende modregning på kr. 3 år efter budgetåret. Der forventes mellem 1. og 2. behandlingen at kunne foretages en endelig vurdering af valg mellem selvbudgettering og statsgaranti, idet der på dette tidspunkt er slutlignet næsten alle skatteyderne for 6

7 indkomståret 2014 og indbyggertallet efter fraflytningen af de unge til de store uddannelsesbyer er kendt. Der forventes valg af statsgaranti, som følge af en forventning om lavere vækst i skatteindtægterne i Skive Kommune end på landsplan. Udskrivningsgrundlaget udgør borgernes samlede skattepligtige indkomster, hvoraf kommunen kan beregne sine indtægter fra den personlige indkomstskat på baggrund af den af kommunalbestyrelsen fastlagte udskrivningsprocent. Kommunerne kan vælge mellem enten selv at budgettere udskrivningsgrundlag og som følge deraf også udligning/tilskud eller at modtage et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og dermed også en endelig tildeling af udligning/tilskud. Vælges statsgaranti, sker der ingen efterreguleringer af skat, tilskud og udligning, idet eventuelle efterfølgende reguleringer betales af eller tilfalder staten. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er i 2016 opgjort ud fra kommunens udskrivningsgrundlag for 2013 korrigeret for skattereformer. Det korrigerede udskrivningsgrundlag er fremskrevet fra 2013 til 2016-niveau med en af staten generel fastlagt fremskrivningsprocent på 10,1% (løbende priser). Statsgarantien er udmeldt af Social- og Indenrigsministeriet medio juli % af et afvigende vækstmønster i forhold til landstendensen vil for Skive Kommunes vedkommende blive udlignet over de kommunale udligningsordninger. Udligningen på 90% vil dog ikke slå helt igennem, hvis der er en vis parallelitet mellem Skive Kommune og landstendensen i afvigelse i forhold til den udmeldte statsgaranti. Der kan foretages følgede foreløbige vurdering af væksten i skatteindtægter og valg mellem statsgaranti og selvbudgettering. Den samlede vækst i ministeriets og KL s vurdering fra svarer til statsgarantien. Væksten i de enkelte år i Skive Kommune i forhold til statsgarantien kan opgøres til følgende, excl. skattereformer: I alt Statsgaranti 2,3% 3,5% 3,6% 9,7% Skive Kommune 0,7% 2,5% 2,6% 5,9% Vurderingen af væksten i Skive Kommune for er foretaget på baggrund af indberetningen af 99,3% af skatteyderne i Væksten for de følgende 2 år er forudsat 1% under landsplan, idet Skive Kommune de seneste 7 år har ligget 1-2% årligt under landsplan. Det giver et udskrivningsgrundlag for Skive Kommunes vedkommende på 6.674,2 mio. kr. mod statsgarantien på 6.937,3 mio. kr. Det svarer til en mindreindtægt fra skatter på 67,1 mio. kr., der delvist kompenseres ved de kommunale udligningsordninger med 60,9 mio. kr., således at nettotabet ved selvbudgettering skønnes til 6,2 mio. kr. Der er forudsat indbyggertal på 70 over statsgarantien statsgarantien, hvilket resulterer i et merprovenu fra tilskud/udligning i 2016 på 2,4 mio. kr. Endvidere kan forventningerne til væksten på landsplan på baggrund af Skat s opgørelser p.t. skønnes til 1,9% fra , hvilket er 0,4% under statsgarantien. Forudsættes vækst i de følgende 2 år svarende til statsgaratien, betyder det, at den lavere vækst på landsplan vil resultere i en efterregning for Skive Kommune i tilskud udligning i 2019 på 6,6 mio. kr. 7

8 Det samlede tab kan aktuelt skønnes til 10,4 mio. kr. ved selvbudgettering. Henset til det skønnede nettotab på 10,4 mio. kr. ved selvbudgettering kombineret med en usikkerhed om væksten i de følgende peger p.t. på valg af statsgaranti. KL og Social- og Indenrigsministeriet har i tidligere år ofte foretaget en revurdering af væksten i udskrivningsgrundlaget ultimo august/primo september, i forlængelses af Social- og Indenrigsministeriets Økonomisk Redegørelse, der furventes at udkomme ultimo august Grafen nedenfor viser udviklingen i udskrivningsgrundlaget, korrigeret for skattereformer, sammenholdt med BNP. Grafen viser bl.a. de seneste 7 års lavvækst, især i Skive Kommune. Realvækst i udskrivningsgrundlag og bruttonationalprodukt (DK), Udskrivningsgrundlag deflateret med KL's pris- og lønstigninger 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% Skive DK BNP Befolkningsudvikling. Det statsgaranterede indbyggertal for 1. januar 2016 udgør Indbyggertallet pr. 1. juli 2015 udgør , hvilket er 234 mindre end samme tidspunkt året før. Ud fra trenden de sidste par år med et fald på ca. 310 den sidste halvdel af året samt et forventet reduktion på 50 i betalingsfolketallet kunne det tyde på et indbyggertal pr. 1. januar 2016 på 70 indbyggere over statsgarantien. 8

9 Befolkningsudvikling, Skive Kommune Faktisk indbyggertal, primo kvartalet Faktisk/prognose, primo året Statgaranti Kilde. Danmarks Statistik og Indenrigsministeriet. I forbindelse med den indgåede aftale om kommunernes økonomi for 2016 er der forudsat følgende om kommunernes indtægter. Bloktilskud. Der indføres et kommunalt omprioriteringsbidrag på 1% årligt for kommunerne fra svarende til 2,4 mia. kr. årligt. Der tilbageføres 1,9 mia. kr. heraf i 2016 til prioriterede indsatser på de borgernære serviceområder, herunder ældre, børn og folkeskole. Servicerammen og bloktilskuddet reduceres med 0,5 mia. kr. som følge heraf. Skive Kommunes andel af reduktionen er på 4,0 mio. kr. Kommunerne får i 2016 et ekstraordinært finasieringstilskud på 3,5 mia. kroner, hvoraf 2,0 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunernes økonomiske grundvilkår. Det samlede beløb er 0,5 mia. kr. mere end i Skive Kommunens andel heraf udgør 45,1 mio. kr. I 2016 er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes overholdelse af den fastsatte serviceramme i Skive Kommunes andel udgør 24,4 mio. kr. og er indarbejdet i budgettet. Kommunerne kan i 2016 investere i nye anlæg og bygninger for 16,6 mia. kr. Det svarer til det KL hidtil har forudsat for Regeringen anerkender, at kommunerne fortsat står over for en stor opgave med at modtage og integrere et betydeligt antal flygtninge. Både det ekstraordinære integrationstilskud på 200 mio. kr. og investeringstilskuddet på 125 mio. kr. videreføres derfor i Skive Kommunes andel heraf forventes at udgøre 3,5 mio. kr. og forventes at blive modsvaret af udgifter til integration ud over de anførte udgifter til modtagerklasser. Kommunernes udgifter til arbejdsmarkedsområdet finansieres af bloktilskud. Den konkrete budgettering af udgifterne på beskæftigelsesområdet for Skive Kommune kan foretages i forlængelse af aftalen om kommunernes økonomi. Herunder skal der budgetteres med konsekvenserne af beskæftigelsesreformen, der betyder at statens refusion af kommunernes udgifter ændres og kommunerne samlet set forventes at modtage 5,8 mia. kr. mindre i statsrefusion, der overflyttes til de kommunale tilskuds- og udligningsordninger. Det forudsættes at folketinget vedtager lovforslaget. Ansøgninger til lånepuljer, særtilskudspuljer og skatteændringer. 9

10 Der afsættes en lånepulje på 500 mio. kr., som vanskeligt stillede kommuner kan få adgang til for at styrke likviditeten. Skive Kommune har i lighed med foregående år ikke søgt om låneadgang. Der afsættes lånepuljer på 1,0 mia. kr. efter ansøgning til anlæg på bl.a. borgernære områder og investeringer med effektiviseringspotentiale. Skive Kommune har søgt om låneadgang fra puljen. Der afsættes en særtilskudspulje, der fordeles efter ansøgning, til vanskeligt stillede kommuner på 300 mio. kr., hvoraf 50 mio. kr. vedr. reformen af refusion og udligning. Skive Kommune har som i de foregående år søgt om tilskud fra puljen.det kan formodes, at der vil være en tilbagemelding fra Social- og Indenrigsministeriet ultimo august Der afsættes 420 mio. kr. til den sociale særtilskudspulje efter ansøgning. Skive Kommune har som i de foregående år søgt om tilskud fra puljen. Det kan formodes, at der vil være en tilbagemelding fra Social- og Indenrigsministeriet ultimo august Kommunerne vil kunne søge om skatteforhøjelser indenfor en ramme på 200 mio. kr. Der er ansøgningsfrist d. 3. september Skatteforhøjelserne forudsætter at andre kommuner sætter skatten tilsvarende ned. Skive Kommune har ikke søgt med henvisning til den økonomiske politik om at holde skatterne i ro. 10

11 1.3 Skattefinansieret drift. De skattefinansierede driftsudgifter udgør i alt 2.797,5 mio. kr. i budgettet og er fremkommet således: Mio. kr. Budgetoverslag 2016 med pris- og lønfremskrivninger = basisbudget 2.721,9 Mindreudgifter som følge af lovændringer, demografi mv. 75,6 Udvalgenes budgetforslag 2016, skattefinansieret drift 2.797,5 Budgettet for drift er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsårene i det vedtagne budget 2015 fremskrevet med KL skøn for pris- og lønudviklingen, der udgør 1,62% og 1,67% fra for h.h.v. lønninger og priser korrigeret for justeringer i skønnene for og Der er i budgetoplægget for 2016 foretaget reduktioner på 10 mio. kr. som følge af bedre ressourceudnyttelse, jf. budgetvedtagelsen for Der er indarbejdet tekniske ændringer som følge af trufne beslutninger, lovændringer, ændringer i udgifter til indkomstoverførsler, demografi samt øvrige tekniske ændringer. Fagudvalgene har afleveret tekniske ændringer til den skattefinansierede drift, der viser en merudgift på 75,6 mio. kr., hvorefter de samlede driftsudgifter kan opgøres til 2.797,5 mio. kr. Ændringerne vedrører primært følgende områder: En merudgift på skoleområdet på 1,0 mio. kr. som følge af at den gennemsnitlige klassekvotient falder til under 14 på 2 skoler, hvilket udløser en ekstra tildeling pr. elev i henhold til tildelingsmodellen. En mindreudgift på 1,0 mio. kr. til specialskoler som følge af et fald på 4 elever fra Skive Kommune. I henhold til budgetproceduren forelægges ændringer i udgifter som følge af ændringer i elevtal for økonomiudvalget med henblik på vurdering. En merudgift på 1,7 mio. kr. som følge af 50 flere elever i almenundervisningen, jf. tildelingsmodellen, i folkeskolen end hidtil forudsat. Elevtallet er således faldet mindre fra 2015 til 2016 end hidtil forventet. En merudgift på i alt 4,0 mio. kr. til modtagerklasserne, heraf 3,6 mio. kr. som følge af 36 flere elever i modtagerklasserne, jf. tildelingsmodellen og 0,4 mio. kr. som følge af drift af pavilloner på Skivehus Skole. Finansieringen af udgifterne indgår i aftalen om kommunernes økonomi. En mindreudgift til dagpasning på 2,5 mio. kr. i henhold til tildelingsmodellen som følge af en ny prognose for antallet af børn i dagpasning. Merudgift på 7,5 mio. kr. som følge af folkeskolereform, hvortil der er afsat bloktilskud. Mindreudgift til aktivitetsbestemt medfinansiering af regionernes sundhedsudgifter på 14,5 mio. kr. på baggrund af opgørelse af udgifterne fra KL.Mindreudgiften er modregnet i bloktilskuddet. Merudgift til overførsler på arbejdsmarkedsområdet med 71,0 mio. kr. hvoraf der er finansieringsmæssig dækning fra bloktilskuddet med 62,0 mio. kr. Mindreudgift til forsikrede ledige med 5,1 mio. kr., hvor beskæftigelsestilskuddet, der finansierer udgifterne til forsikrede ledige, er reduceret med 6,1 mio. kr. Merudgift til ældreområdet, idet Skive Kommune hidtil har fået et driftstilskud fra staten til øremærkede projekter på ældreområdet på 9,6 mio. kr. Merudgiften er udgiftsneutral, idet tilskuddet er omlagt til et bloktilskud fra Merudgift til integrationsområdet på 3,7 mio. kr. til dækning af øgede udgifter til bl.a. bolig, forsørgelse, sprogundervisning, beskæftigelsesindsats og administration mm. Merudgiften er tillige med merudgiften på 4,0 mio. kr. til modtagerklasserne delvist kompenseret via 3,7 mio. kr. i forventet ekstraordinært tilskud på flygtningeområdet. Servicerammen er aktuelt ca. 20 mio. kr. under den aftalte ramme. 11

12 De tekniske ændringer, der er indarbejdet i budgettet til demografi, lovændringer mv. kan specificeres således: Budgetramme 2016 drift fordelt på bevillingsniveau Basisbudget, 1000 kr Teknik og Miljøudvalget Beredskabskommisionen Kultur- og Fritidsudvalget Sundheds- og forebyggelsesudvalget Social- og ældreudvalget Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Børne- og familieudvalget Økonomiudvalget Service i alt Overførselsudgifter i alt Skattefinansieret drift i alt Brugerfinansieret drift i alt Tekniske rammeændringer, 1000 kr Teknik- og Miljøudvalget Beredskabskommisionen Kultur- og Fritidsudvalget Sundheds- og forebyggelsesudvalget Social- og ældreudvalget Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Børne- og familieudvalget Økonomiudvalget Service i alt Overførselsudgifter i alt Skattefinansieret drift i alt Brugerfinansieret drift i alt Budgetforslag, 1000 kr Teknik- og Miljøudvalget Beredskabskommisionen Kultur- og Fritidsudvalget Sundheds- og forebyggelsesudvalget Social- og ældreudvalget Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Børne- og familieudvalget Økonomiudvalget Service i alt Overførselsudgifter i alt Skattefinansieret drift i alt Brugerfinansieret drift i alt

13 Bilag Rammeændringer, 1000 kr Teknik- og Miljøudvalget 1 Færgesekretariat, Fursund Færgeri Hvalpsund-Sundsøre Færgefart I/S nedsat 2 tilskud Skadedyrsbemæmpelse EBF EBF Beredskabskommisionen Udmøntning af pulje til arbejdsskadeforsikring Kultur- og Fritidsudvalget, boligstøtte Kultur- og Fritidsudvalget, service EFB Sundheds- og forebyggelsesudvalget 5 Aktivitetsbestemt medfinansiering tekniske ændringer på sundhedsområdet Samling af psykiatrien på Sundhedshuset Tandpleje 0-18 årige Social- og ældreudvalget 9 Viso Ældrepuljen Fælles medicinkort -127 Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget 12 Kontanthjælp Integration Kontant- og Uddannelseshjælp Arbejdsmarkedsydelse og Kontantydelse Revalidering Førtidspension og personlige tillæg Ressourceforløb og Jobafklaring Ledighedsydelse Erhvervs Grunduddannelse/EGU Sygedagpenge Fleksjob Seniorjob Boligstøtte Refusionsomlægning, overslagsår Overførsler i øvrigt, overslagsår Forsikrede ledige Integrationsområdet

14 Børne og familieudvalget Klassekvotient < undervisningsafdelinger Tildeling til specialskoler Demografi Skoleområdet Budgetreguleringsmodel på 27 dagtilbudsområdet Folkeskolereform Barnets reform, tabt arbejdsfortjeneste m.m Faglig støtte til netværksplejefamilier m.m Kvindekrisecentre, styrket indsats Frie grundskoler, kommunale bidrag EBF Økonomiudvalget 33 Økonomisk fripladstilskud, indkomstregisteret EBF Brugerfinansieret drift Udmøntning af pulje til arbejdsskadeforsikring 4 Affaldsområdet Skattefinansieret anlæg Der er i budgetforslaget afsat netto 53,0 mio. kr., svarende til det afsatte i budgetoverslag 2016 i det vedtagne budget Af de samlede forudsatte anlægsudgifter på 53,0 mio. kr. er der bevillingsmæssige bindinger på i alt 6,8 mio. kr. fordelt med netto 6,2 mio. kr. til byfornyelse og 0,6 mio. kr. til implementering og konvertering af it-systemer. I 2017 og 2018 er der et forholdsvist lavt anlægsniveau på h.h.v. 38 og 22 mio. kr. 1.5 Forsyningsvirksomheder Budgetforslaget på forsyningsområdet omfatter renovation, der er udskilt i 4SNomi. Der er forudsat et underskud på forsyningsområdet på 8,5 mio. kr. i 2015, der finansieres af renovationsfondens tilgodehavende ved Skive Kommune, der ultimo 2014 er på 42 mio. kr. 1.6 Langfristet gæld I budgetforslaget er der indarbejdet 8,4 mio. kr. i renteudgifter, 46,0 mio. kr. i afdrag på lån og 11,9 mio. kr. i låneoptagelse. 14

15 1.7 Likviditet Den gennemsnitlige likviditet forventes ved udgangen af 2015 at udgøre cirka 365 mio. kr., og i 2019 godt 100 mio. kr., hvilket skal sammenholdes med den økonomiske politiks mål om en likviditet svarende til overførte drift- og anlægsudgifter fra året før, fra svarende til ca. 200 mio. kr. Udviklingen i den gennemsnitlige likviditet fremgår af nedenstående graf: 1.8 Budgetoverslagsårene I budgetoverslagsårene falder det ordinære driftsresultat i forhold til 2016 fra 68,0 mio. kr. til 4,6 mio. kr., -31,0 mio. kr. og -72,6 mio. kr. Endvidere stiger likviditetsforbruget fra 29,4 mio. kr. i 2016 til 154,5 mio. kr. i Ændringen kan henføres til bl.a. følgende forhold: Skive Kommune anvender altid KL s forudsætninger for fremskrivningen af indtægterne. I budgetoverslagsårene er der således i overensstemmelse med KL s udmelding indregnet en reduktion i bloktilskuddet som følge af omprioriteringsbidraget på 1% årligt. Det svarer til 20, 40 og 60 mio. kr. i mindreindtægt i I KL s opgørelse er der ikke indlagt en forudsætning om, at en del af omprioriteringsbidraget bliver tilbageført til kommunerne. Omprioriteringsbidraget for er ikke en del af aftalen for Endvidere er det ekstraordinære tilskud til styrkelse af likviditeten i 2016 på 3,5 mia. kr. til kommunerne ikke indregnet i overslagsårene, da det ikke indgår i aftalen om kommunernes økonomi for Skive Kommunes andel af engangstilskuddet er i 2016 på 45 mio. kr. 15

16 1.9 Den økonomiske politik i Skive Kommune Hovedlinjerne i de kommende års økonomiske politik kan sammenfattes i nedenstående målsætninger, vedtaget af byrådet i mødet marts 2015 (data er fra dette tidspunkt). 1. Den økonomiske handlefrihed Den økonomiske handlefrihed skal opbygges og fastholdes. Den gennemsnitlige kassebeholdning bør fortsat som minimum udgøre, hvad der svarer til overførte drifts og anlægsbevillinger, hvilket er ca. 202 mio. kr. Skive Kommunes gennemsnitlige kassebeholdning var februar 2015 opgjort til 344 mio. kr. 2. Skatterne Målet for byrådsperioden er, at skatterne søges holdt i ro. 3. Driftsudgifter Målsætningen er, at udgiftsudviklingen på den eksisterende drift ikke overstiger den løbende løn og prisudvikling. Aftalte rammer mellem Regeringen og KL om stigning i serviceudgifterne skal overholdes. Denne aftale kendes juni, hvor efter det er muligt at fastlægge Skives niveau. Regulering af budgettet i ned eller opadgående retning tager overordnet udgangspunkt i: ændrede efterspørgselsmønstre politiske beslutninger om ændringer i service- eller aktivitetsniveau ændret lovgivning konjunkturmæssige ændringer politiske beslutninger om rationalisering eller driftsmæssige ændringer 4. Økonomisk styring Der skal tages de nødvendige skridt til effektivisering og rationaliseringsgevinster på baggrund af En langsigtet strategisk styring forankret i den Økonomiske Politik Faste procedurer for budgetopfølgningen Organisatoriske og styringsmæssige tiltag Optimering af produktionsmetoder/organisering Mål for det fremtidige serviceniveau Et fokus på nye fællesskabende aktiviteter Udarbejdelse af budgetanalyser ift. Udsatte børn og unge, Ældreområdet, herunder sygepleje og ejendomsområdet. Besparelser: Fra 2016 (jf. Budget 2015, budgetnote 3) sættes der i stigende grad fokus på specifikke besparelser fremfor generelle besparelser. Der skal dog fortsat være fokus på effektiviseringspotentialet i organisationen. I forbindelse med udmøntningen af ½% bedre ressourceudnyttelse i fagudvalgene i foråret skal udmøntningen således primært ske ved selektive besparelser eller, såfremt der er tale om generelle reduktioner, skal de henføres til særlige produktivitetsfremmende initiativer på de respektive områder. Alternativt kan man i forbindelse med udarbejdelse af beredskabskatalog fremsende 1 ½% fra udvalgene, hvor den ½% er obligatorisk bidrag fra udvalget. I forbindelse med fagudvalgenes udarbejdelse af beredskabskatalogerne på p.t. 1% årligt til budgetprioriteringen skal udmøntningen ligeledes primært ske ved selektive besparelser. Som afsæt for reduktionsforslagene igangsættes budgetanalyser på de enkelte serviceområder udvalgt efter drøftelser i Økonomiudvalget i den indledende budgetfase. Clearings-aftaler : De decentrale enheder skal tilstræbe at have en fast opsparing på ca. 2-4% af budgettet. Ønsket er at institutionerne har en robust økonomi dels til investering i ny drift og udvikling, dels som stødpude til imødegåelse af uforudsigelige begivenheder. Grundet den stramme styring af kommunale serviceudgifter, er det i 2015 lige som i 2012, 2013 og 2014 ifølge regnskabsproceduren vedtaget, at decentrale enheder under ét ikke må bruge af opsparede midler. Det betyder konkret, at man via en clearings-aftale kan aftale, at én institutions eller afdelings even- 16

17 tuelle merforbrug skal opvejes af andres tilsvarende mindre forbrug, således der samlet set ikke bliver brugt af opsparede midler. Der er dog mulighed for en fleksibel løsning, hvor nogle driftsudgifter kan konverteres til anlæg. Der skal foretages løbende budgetopfølgning, og et vigtigt udgangspunkt er desuden, at der ikke bør gives tillægsbevillinger, der er finansieret af likvide aktiver. 5. Det ordinære driftsresultat Overskuddet på den ordinære drift skal bl.a. muliggøre realisering af princippet om en stabil og robust økonomi. Derfor er målet, at årets driftsresultat skal finansiere nettoafdrag og skattefinansierede anlæg. Målet er et driftsoverskud i byrådsperioden på gennemsnitligt mio. kr. Regnskab 2014 viser et overskud på 172 mio. kr. mod et budgetteret niveau på ca. 90 mio. kr. I budgetperioden er der budgetteret med et overskud på 67,9 mio. kr. i 2015, på 41,9 mio. kr. i 2016, på 35,1 mio. kr. i 2017 og på 27,1 mio. kr. i Anlæg Nytænkning og udvikling kræver investeringer. Målsætningen er et nettoanlægsniveau ekskl. byggemodning på gennemsnitligt mio. kr. over årene. Anlægsregnskabet for 2014 viser et forbrug på 106 mio. kr. mod et budgetteret niveau på ca. 82 mio. kr. I budgetperioden er der budgetteret med anlægsudgifter på 84,5 mio. kr. i 2015, på 53,0 mio. kr. i 2016, på 38,1 mio. kr. i 2017 og på 21,9 mio. kr. i Derudover skal der fremover være en tættere opfølgning på forbruget, med henblik på at sikre en mere realistisk vurdering af forbruget overfor økonomiudvalget og byrådet. Fra 2014 er der iværksat et pilotprojekt mellem Teknisk Forvaltning og Økonomi. 7. Den langfristede gæld Det er målet, at den langfristede gæld nedskrives med 10 mio. kr. årligt. I det omfang, der er automatisk låneadgang f.eks. på energi- og jordforsyning, udnyttes denne fuldt ud. Herudover kan der undtagelsesvist og med Indenrigsministeriets tilsagn gives låneadgang til konkrete projekter. Den ordinære gæld var primo 2015 opgjort til 524 mio. kr. 8. Finansiel styring Den finansielle styring tilrettelægges, så der opnås størst mulig enkelhed i det daglige arbejde samt en optimering af afkast under hensyntagen til risikoen. Skive Kommunes formue anbringes med udgangspunkt i kommunens investeringspolitik som hovedregel i obligationer el. lign. værdipapirer - dels med henblik på at sikre en optimering af afkast og dels med henblik på at sikre råderum til de løbende transaktioner. Primo 2015 udgør den anbragte formue ca. 420 mio. kr. Gældspleje: Der foretages løbende pleje af kommunens gæld med henblik på at minimere kommunens finansieringsudgifter under hensyntagen til de finansielle risici. 9. Opfølgning på den økonomiske politik Den økonomiske politik er udgangspunktet for budgetlægningen og revideres derfor 1 gang årligt. 17

18 1.10 Bevillingsniveauer Skive Byråd har fastlagt følgende styringsprincipper og bevillingsniveauer: Styringsprincipper: Bevillingsniveauer fastlægges således, at der for hvert udvalg er én serviceramme og én ramme for overførselsudgifter det sidste dog kun for udvalg, hvor det er relevant. Budgetomplaceringer indenfor et institutionsområde teknisk svarende til kontoplanens funktion 3. niveau foretages af afdelingschefen. Budgetomplaceringer indenfor et politikområde foretages af direktøren for det pågældende område. Budgetomplaceringer indenfor et udvalg fra et politikområde til et andet forelægges fagudvalget til beslutning. Budgetomplaceringer fra et udvalg til et andet eller mellem et udvalgs politikområder og overførselsudgifter forelægges byrådet til beslutning. Tillægsbevillinger med kassevirkning forelægges kommunalbestyrelsen til beslutning. Nedenfor er vist en oversigt over bevillingsniveauer fordelt på fagudvalg samt en specifikation af bevillingsniveauerne på politikområder for så vidt angår driften. Driftsbevillinger. Drift, udvalg Bevillingsniveau Politikområde Børne- og Familieudvalget Service Dagtilbud Skoler Familieområdet Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Overførselsudgifter Service Arbejdsmarkedsudgifter Erhverv og turisme Sundheds- og forebyggelsesudvalget Service Sundhed Social- og ældreudvalg Service Socialområdet/handicappede Ældre Ældreboliger Kultur- og fritidsudvalget Service Kultur Idræt Folkeoplysning Bibliotek Skive Musikskole Museum Salling Udvalget for teknik og miljø Service Parker og veje Natur & miljø Kollektiv trafik Planlægning Bygninger Klima og energi Beredskabskommissionen Service Beredskab Økonomiudvalget Service Politisk organisation Administration By- og landsbyudvikling Brugerfinansieret område Brugerfinansieret drift Renovation Betingede bevillinger: Der kan være tale om betingede bevillinger, hvorved forstås bevillinger der er øremærkede til særlige områder, og således ikke kan anvendes til andre formål indenfor bevillingsniveauet. 18

19 Finansiering og finansforskydninger: Der fastlægges følgende bevillingsniveauer: Økonomiudvalget Skatter Tilskud og udligning Renter Låneoptagelse Afdrag på lån Finansforskydninger Anlæg: Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb. Anlægsbevillinger behandles som hovedregel enkeltvis som særskilte punkter på dagsordenen i de stående udvalg, økonomiudvalg og byråd. Dagordenen skal som minimum indeholde: En identifikation (betegnelse) af det projekt der igangsættes med bevillingen Kontoen i kommunens bogføring hvortil bevillingen gives De forventede samlede udgifter og indtægter ved projektet med angivelse af den beløbsmæssige bevilling fordelt på udgifter og indtægter Angivelse af hvorledes bevillingen skal finansieres, eksempelvis ved frigivelse af afsatte rådighedsbeløb i årsbudgettet En betalingsplan fordelt på de enkelte år ved flerårige anlægsbevillinger. Udover de nævnte minimumskrav til anlægsbevillinger skal bevillingsansøgningen indeholde en nærmere beskrivelse af projektets materielle indhold, eventuelt i summarisk form med henvisning til tegninger, skitseprojekter o.l. Rådighedsbeløb til allerede meddelte anlægsbevillinger frigives i forbindelse med budgetvedtagelsen for året. Rådighedsbeløb til endnu ikke meddelte anlægsbevillinger frigives i forbindelse med anlægsbevillingens meddelelse. Økonomisk decentralisering. Institutionerne har adgang til at overføre et uforbrugt beløb eller et underskud til det følgende budgetår. Lønsumsbudgettering. Skive kommune har lønsumsbudgettering med virkning fra budget

20 20

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger Budgetoplæg 2015 Budgetseminar 28. august 2014 Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger 2 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 5 1.1 Resultatopgørelse 2015-2018 5 1.2 Indtægtsgrundlag

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 14 Takster

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 14 Takster 14 Takster 161 162 14.Takstoversigt 2014 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) 2013 2014 RENOVATION Administrationsgebyr kr. pr. år 225,00 225,00 Genbrugsgebyr: ** parcelhus,

Læs mere

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi møder fremtidens udfordringer med lyst til nytænkning Budgettet for 2014 og overslag for årene til og med

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2015 og overslagsårene 2016-18 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2014. I

Læs mere

Økonomisk overblik 2015

Økonomisk overblik 2015 Økonomisk overblik 2015 Økonomiafdelingen, 1. september 2014 2 INDHOLD 1. Hovedresultater... 4 2. Skatter og generelle tilskud... 7 3. Befolkningsudviklingen og demografisk udgiftspres... 13 4. Serviceudgifterne...

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk Økonomisk politik 2009-2012 www.skive.dk Indhold Introduktion...3 Skive Kommunes økonomiske politik, 2009-2012...4 1. Den økonomiske handlefrihed...4 2. Skatterne...4 3. Driftsudgifter og økonomisk styring...4

Læs mere

Side 2. Budget 2011 med overslagsårene 2012-2014

Side 2. Budget 2011 med overslagsårene 2012-2014 Budget 2011-2014 Side 2 Budget 2011 med overslagsårene 2012-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 5 A. DEN GENERELLE DEL... 9 DEN ØKONOMISKE POLITIK... 11 SAMMENFATNING AF BUDGET... 16 ØKONOMISKE NØGLETAL...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budget 2013-2016 INDHOLD Forord... 1 Resumé af budgettet... 3 Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 12 3. Driftsvirksomhed... 12 4. Anlægsvirksomhed...

Læs mere

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget Budgetforslag 2016 Generelle bemærkninger Regler for budgetlægningen s. 6 Rødovre Kommunes budgetlægningsproces s. 6 Befolkningsprognose s. 7 Konjunkturer s. 7 Pris- og Lønfremskrivning s. 8 Budget 2014-2017

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget Budgetforslag 2014 Generelle bemærkninger Regler for budgetlægningen s. 6 Rødovre Kommunes budgetlægningsproces s. 6 Befolkningsprognose s. 7 Konjunkturer s. 7 Pris- og Lønfremskrivning s. 7 Budget 2014-2017

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune 2010-2013

Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune 2010-2013 Indholdsfortegnelse Forord 1. Generelle bemærkninger...5 2. Miljøcenteret...30 3. Bygge- og Plancenteret...39 4. Center for Borgerservice...48 5. Ældrecenteret...55 6. Sundhedscenteret...65 7. Jobcenteret...78

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Budget 2012. Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.

Budget 2012. Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet. Budget 2012 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag og

Læs mere

Regnskabsberetning 2008

Regnskabsberetning 2008 Regnskabsberetning 28 INDHOLD Side side 1 Borgmesterens forord 2 Påtegninger: Ledelsens påtegning 3 Revisionspåtegning 4 Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning 5 Sektorbeskrivelser 15 Hoved- og

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014 BUDGETFORSLAG 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016-18 August 2014 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2015-18... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 13 3. Driftsvirksomhed...

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

Budget 2012 2015. Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Økonomicentret

Budget 2012 2015. Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Økonomicentret Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Budget 2012 2015 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser

Læs mere

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb Indholdsfortegnelse Hovedoversigt for det skattefinansierede budget 2009 2012... 1 Driftsoverskud på 13 mio.kr....

Læs mere

Budgetlægning 2015 2018

Budgetlægning 2015 2018 Budgetlægning 2015 2018 Budgetredegørelse Odder Rådhus, juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3-6 Driftsoverskud på 44,5 mio. kr. i 2015... 7-8 Hovedoversigt for perioden 2013 2018... 9 Budgetforudsætninger...

Læs mere